Perspectiefnota 2015 Focus en Innovatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Perspectiefnota 2015 Focus en Innovatie"

Transcriptie

1 Perspectiefnota 2015 Focus en Innovatie Saneren en investeren door een trendbreuk op alle niveaus Gemeente Almelo Juni 2015 Perspectiefnota 2015

2 2 van 87

3 Inhoudsopgave Samenvatting De inbreng van experts, inwoners en raad Focus en innovatie Hoofdopgave één Hoofdopgave twee Hoofdopgave drie De financiële opgaven voor Almelo Bezuinigingen per programma Bestuurskracht en Bestuurscultuur Aantrekkelijke Stad Sociale agenda Leefbaarheid en Veiligheid Algemene dekkingsmiddelen Bijlage 1: Specificatie vrijval reserves en voorzieningen Bijlage 2: Aanbevelingen begrotingsscan Bijlage 3: Afgevallen zoekrichtingen Bijlage 4: Hoofdlijnen Politiek beraad van 23 april Bijlage 5: Reacties uit de samenleving van 87

4 4 van 87

5 Samenvatting De financiële positie van Almelo is zorgelijk. De risico s in het sociale domein, de afwaarderingen in de grondexploitaties en het tekort in het meerjarenperspectief lopen op tot 12,2 miljoen euro. Bezuinigen, besparen en ombuigen is nodig om eind 2015 een reëel sluitende begroting te presenteren. Daarnaast willen we 2,8 miljoen investeren in de stad om de neerwaartse beweging van bezuinigen, krimp en afboeken een halt toe te roepen en zo de negatieve spiraal te doorbreken. Vanaf januari 2015 hebben raad, stad en experts inbreng geleverd op de positie van Almelo en de bezuinigingsvoorstellen. Het college heeft alle inbreng naast elkaar gelegd en heeft de oproep gehoord om een Perspectiefnota voor te leggen die met lef en daadkracht het financieel- en toekomstperspectief voor onze stad verbetert. Het college heeft zijn uiterste best gedaan daarbij zo dicht mogelijk bij de adviezen van raad, stad en experts te blijven. In een aantal gevallen wordt vanuit de financiële noodzaak, bezuinigingen voorgesteld waarop kritisch is gereageerd door de raad en de stad. Zo wordt enerzijds invulling gegeven aan de gewenste trendbreuk en wordt anderzijds voorkomen dat Almelo de artikel 12 status moet aanvragen. De raad heeft het college opgeroepen om out of the box te denken en met creatieve oplossingen te komen. De omslag ligt ook in de roep om het ondersteunen van activiteiten en initiatieven in plaats van stenen en/of instituties. Het college ziet de systeeminnovaties op het gebied van groen, sport, cultuur en welzijn om de kracht van de stad te benutten en over te gaan naar een systeem waarbij de activiteiten, die de hoofdopgaven ondersteunen, centraal staan in plaats van de instituten. Het college ziet voor de komende jaren drie hoofdopgaven voor onze stad: saneren & innoveren, transformatie van werk & zorg en de binnenstad. Door de omslag te maken naar een opgavegestuurde regieorganisatie kan er 10% worden gekrompen op het bestuur (raad en college) en de ambtelijke organisatie en de griffie (beleid- en bestuursprocessen). Als alle uitvoerende taken die op de sourcingskalender staan tot outsourcing leiden, zal het aantal medewerkers dat in dienst is bij de gemeente Almelo in 2020 gehalveerd zijn (minder dan 300). Daardoor blijft een compacte organisatie over. Taakstellend legt het college op dat taken via sourcing ten minste 10% goedkoper moeten worden. Ons doel is één van de best presterende gemeentelijke organisaties van Nederland in onze grootteklasse te worden. Het college schrapt de bezuinigingsvoorstellen voor de extra verhoging van de OZB, de kwijtschelding rioolheffing en afvalstoffen voor de minima, de sluiting van het buitenbad en de taakstelling op cultuur. Wel moet er binnen het cluster sport & cultuur op een totaal beschikbaar bedrag van ruim 10 miljoen voor euro bezuinigd zijn in 2018 via systeeminnovaties. We voegen 7 miljoen aan het weerstandsvermogen toe en draaien de eerdere bezuinigingen op sport terug. Tot 2019 is er drie miljoen incidenteel beschikbaar om extra te investeren in de stad. Die willen we inzetten op de hoofdopgaven: 1,5 miljoen voor de binnenstad, 1,5 miljoen voor sociaal domein (de transformatie van werk en zorg). Vanaf 2019 is er 2,2 miljoen structureel beschikbaar. Vanaf dat moment is de verdeling 1 miljoen binnenstad en 1,2 miljoen sociaal domein (transformatie werk en zorg). We doen geen structurele uitgaven totdat de structurele bezuinigingen gerealiseerd zijn. 5 van 87

6 Zowel bij de investeringen als bij de bezuinigingen heeft het college nadrukkelijk gekeken naar de verdeling van de voorstellen in relatie tot de beschikbare middelen in de begroting. Op bestuur & organisatie wordt 3,1 miljoen bezuinigd, op sociaal 5,9 miljoen en fysiek 5,8 miljoen. Er wordt bovengemiddeld gesneden in de eigen organisatie en in de bezuinigingen in het fysieke en sociale domein is er balans. Dat sluit aan bij het uitgangspunt dat tegenvallers in het eigen domein moeten worden opgevangen. In de afgelopen maanden werd duidelijk hoeveel mensen ideeën en suggesties voor onze stad hebben. Het college wil samen met de raad onderzoeken hoe we met een initiatieven- of ideeënmakelaar hun inzet mogelijk kunnen maken. Zo verandert onze rol naar aanjager, motivator en verbinder en willen we de samenhang en samenwerking in onze stad nog verder versterken. Daarbij geldt het motto: wij doen mee als je ook zelf een bijdrage levert. Met het benoemen van de drie belangrijkste opgaven willen we aansluiten bij de oproepen die inwoners, experts en raad hebben gedaan. Zij hebben ook aangegeven dat zij hun rol in de samenleving willen nemen. Die houding willen we koesteren en laten bloeien. Het raads- en uitvoeringsprogramma zijn voor ons de basis geweest bij deze Perspectiefnota. De inhoudelijke kaders van deze programma s zijn in deze nota verder uitgewerkt. Door focus aan te brengen en te innoveren zien wij kansen om de voor Almelo zo gewenste trendbreuk te realiseren. Focus is nodig om onze hoofdopgaven te realiseren en om financieel gezond te worden. 15 miljoen euro structureel ombuigen en bezuinigen kan niet zonder pijnlijke maatregelen voor de stad. En dat vraagt van ons het goede voorbeeld door als bestuur en organisatie 10% te minderen. Hoogachtend, Het College van B & W 6 van 87

7 1. De inbreng van experts, inwoners en raad In dit hoofdstuk wordt de inbreng van de afgelopen maanden (kort) samengevat. Die inbreng vormt de basis voor de Perspectiefnota. Algemene basis: demografische analyse uit de Stadsfoto De bevolking in Almelo krimpt, terwijl het inwoneraantal in de Nederlandse steden toeneemt. Het aandeel 65-plussers neemt ook sneller toe dan gemiddeld terwijl het aandeel jarigen juist sneller daalt dan gemiddeld. Waar veel Nederlandse steden profiteren van een hernieuwde trek naar de stad lijkt dit fenomeen aan Almelo voorbij te gaan. Terwijl Almelo als centrumstad krimpt, neemt de bevolking in de gemeenten rondom Almelo juist toe, terwijl in de rest van Nederland precies het omgekeerde gebeurt. Hiemstra en De Vries Uit het analyseonderzoek van Hiemstra en De Vries blijkt dat Almelo in de afgelopen zes jaar in totaal 265 bezuinigingsmaatregelen heeft genomen met een totale waarde van 42,66 miljoen structureel. De relatieve opgave van Almelo is erg groot: meer dan 2,5 keer zo groot als gemiddeld in de database ( 588/inw. versus 220/inw.). Uit de analyse blijkt dat door deze bezuinigingen de afgelopen jaren zowel op de prestaties in de stad als op de gemeentelijke organisatie flink is bezuinigd. Prestaties en serviceniveau zijn naar beneden bijgesteld, de organisatie is gereorganiseerd en gekrompen. Het totaaloverzicht laat zien dat Almelo tot dusver stevig heeft ingezet op boekhoudkundige maatregelen, veranderingen in en verkleining van de organisatie en versobering van haar serviceniveau. Het verlagen van subsidies is nog weinig gebeurd (4%). Dit laatste is vergeleken met andere gemeenten laag. H&dV heeft daarnaast een aantal kans dossiers voor systeeminnovatie benoemd: - Regionaliseren formatie beleidscapaciteit en specialismen - Realiseren kansdossier wonen-welzijn-zorg (incl. subsidies welzijn en wijkcentra) - Realiseren kansdossier economie-onderwijs-arbeidsmarkt - Aanscherpen strategie binnenstad met partners - Aanscherpen strategie sport en cultuur met partners Het onderzoek Stadsfoto Almelo 2014 Kern van het onderzoek luidt dat de kans op werk voor de Almeloër beneden gemiddeld is en de aantrekkingskracht van Almelo afneemt. Weliswaar zijn er in de stad zelf relatief veel banen, maar het totale aantal banen dat voor de inwoners van Almelo binnen acceptabele tijd te bereiken is, is beneden gemiddeld. De relatief goede economische prestaties van de stad kunnen onder druk komen te staan door vergrijzing en een afnemend agglomeratievoordeel. De aantrekkingskracht van de stad op verhuizende huishoudens is lager dan gemiddeld en lijkt ten opzichte van 2008 eerder te zijn afgenomen dan toegenomen. Dat komt in de eerste plaats door het relatief lage aantal banen dat binnen acceptabele reistijd te bereiken is. Het verschil met het gemiddelde van de Nederlandse steden is tussen 2008 en 2014 verder toegenomen. Ook het stedelijke voorzieningenniveau is beperkter dan gemiddeld en lijkt eerder te zijn achteruitgegaan dan te zijn verbeterd ten opzichte van van 87

8 Stadsfoto 2015: Ontwikkelingen, achtergronden en kansen voor beleid Almelo per deelthema in vergelijking met Stadsfoto 2008 Stadsfoto 2008 Wat is er veranderd Hoe komt dat Wat is er nog te doen Arbeidsparticipatie Hoge langdurige werkloosheid Verbeterd Beleidswijzigingen UWV Vergroten aantrekkings- Hoge jeugdwerkloosheid Ontwikkeling netto participatiegraad Aantal werkenden afgenomen Verslechterd Afname potentiële beroepsbevolking Ongunstige samenstelling beroepsbevolking Weinig kans op werk kracht Opheffen regionale mismatch Verbeteren bereikbaarheid Economie Afnemende agglomeratievoordelen Toename aanbod podiumkunsten Aantrekkingskracht/ woonklimaat Relatief weinig banen (binnen acceptabele reistijd) Weinig human capital Geringe aantrekkingskracht Verslechterd Verbeterd Verslechterd Ongunstige bevolkingssamenstelling Afname culinaire kwaliteit Afname winkelaanbod en toename leegstand Vergroten aantrekkings- Kracht Verbeteren bereikbaarheid Investeren in de esthetiek van de binnenstad Meer overlast en onveiligheid Verbeteren veiligheid Minder bereikbare banen Verbeteren bereikbaarheid Hoofdlijnen schriftelijke inbreng van ruim 65 Almeloërs 1 In algemene zin ziet het college een aantal hoofdlijnen uit de schriftelijke reacties: meer gebruik maken van de participatiesamenleving en inzet van vrijwilligers en uitkeringsgerechtigden in de uitvoering zowel op sociaal als fysiek gebied. Ook wordt de gemeente opgeroepen om nuchtere beslissingen te nemen en geen grote investeringen in de binnenstad te doen maar zich te richten op zaken die voor de burger belangrijk zijn zoals de kwaliteit van wonen en de leefomgeving. Ook wordt gesteld dat er meervoudig gebruik van gebouwen moet worden gemaakt. Daarnaast komen er suggesties waarbij ambtenaren naar Almelo verhuizen, minder salaris krijgen en het nieuwe stadhuis te verkopen/verhuren. 1 In bijlage 5 leest u per inzending de reactie van het college op het voorstel 8 van 87

9 Sociaal domein Op het sociale domein komt er reactie op het meer gebruik maken van vrijwilligerswerk (ook in de zorg), de inzet van werklozen/inwoners bij onderhoud groen, de effectiviteit van re-integratie te verbeteren en het maatschappelijk vastgoed en wijkcentra te verkopen en in te zetten op meervoudig gebruik. Fysieke domein Op het fysieke domein pleiten inzenders voor geen topsport (IIspa) en geen grote projecten (geldt ook voor binnenstad), voor flexibiliteit van bestemmingsplannen en minder verkeersmaatregelen. Ze pleiten ervoor groen (en water) toe te voegen en om het dicht bij de burgers te houden die ook willen helpen. Bestuur en Organisatie en Dienstverlening Ten aanzien van de algemene lasten werd gesteld dat er minder salaris moet worden betaald, de inhuur van externen moet worden terug gedrongen, ambtenaren harder moeten werken, de wachtgelden omlaag moeten en het stadhuis verhuurd of verkocht moet worden. Insprekers aan het woord op 10 en 24 maart 2015 In de politieke beraden kwamen 18 mensen/instellingen aan het woord. Ook in de mondelinge bijdragen werd vaak gesteld dat de gemeente meer kan doen met vrijwilligers: zowel in de ondersteuning van zorg als in de publieke ruimte. Ook het honoreren van initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan de stad werd vaak genoemd. Met name het thema re-integratie en de ontwikkeling van een ondernemerspool gekoppeld aan een pool van uitkeringsgerechtigden werd vaak benoemd (al dan niet in combinatie met een rol voor wijkcentra en het ROC). Daarnaast werd in de politieke beraden stelling genomen tegen een aantal bezuinigingsrichtingen zoals de sluiting van het buitenzwembad en de bezuinigingen op de Stichting Almelo Promotie en cultuur. Almelo Panel Uit de reacties van het Almelo Panel blijkt dat er zeer weinig draagvlak is voor het extra verhogen van de OZB en de sluiting van het buitengedeelte van het zwembad. Vanuit het omnibuspanel kwamen in de open vragen veel kritische opmerkingen over de grootschalige investeringen in de binnenstad en de bouw en opening van het nieuwe stadhuis. Daarnaast kwam er kritiek op het verlagen van het onderhoudsniveau van groen. Ook vanuit het panel komt de oproep om daar uitkeringsgerechtigden of wijkbewoners bij in te zetten. In de onderstaande tabel kunt u in één oogopslag zien welke maatregelen op draagvlak kunnen rekenen bij het Almelo Panel. Het totale pakket aan maatregelen is gewaardeerd met een 6,1. Per maatregel is hieronder weergegeven in welke mate er draagvlak is voor de maatregelen die aan het Almelo Panel zijn voorgelegd. In algemene zin geldt dat ten aanzien van maatregelen waar (zeer) veel of (zeer) weinig draagvlak is, wij die adviezen hebben overgenomen. Per maatregel wordt aangegeven hoe wij er mee om zijn gegaan in deze perspectiefnota. Tabel Overzicht draagvlak zoekrichtingen bij Almelo Panel Maatregel Cijfer Draagvlak Hoe zijn wij er mee omgegaan? Stelpost areaal afschaffen 7,9 Zeer veel Zoekrichting blijft staan Herijken van subsidies zorg en welzijn 7,5 Zeer veel Zoekrichting blijft staan Toeristenbelasting verhogen 7,2 Zeer veel Zoekrichting blijft staan Aanpassen telefonische bereikbaar 7,2 Zeer veel Zoekrichting blijft staan Parkeergarages voor kostprijs verhuren 7,0 Veel Zoekrichting blijft staan 9 van 87

10 Maatregel Cijfer Draagvlak Hoe zijn wij er mee omgegaan? Minder geld voor integrale veiligheid 6,8 Veel Zoekrichting blijft staan Wijkcentra verkopen of afstoten 6,7 Veel Zoekrichting blijft staan Verlagen bijdrage aan Almelo Promotie 6,4 Neutraal Zoekrichting blijft staan Bezuinigingen op cultuursubsidies 6,2 Neutraal Zoekrichting vervalt, er komt wel een nieuwe taakstelling gericht op systeeminnovatie bij sport en cultuur. Minder onderhoud en aantal speeltoestellen 6,1 Neutraal Zoekrichting blijft staan Kwijtschelding afval afschaffen 5,8 Neutraal Zoekrichting vervalt Kwijtschelding riool afschaffen 5,7 Neutraal Zoekrichting vervalt Dienstverlening alleen nog op afspraak 5,6 Neutraal Zoekrichting blijft staan Zachte landing sociaal domein afbouwen 5,3 Weinig Zoekrichting blijft staan. Er wordt voor gezorgd dat er in komende periode voldoende geld beschikbaar is voor kwetsbare groepen en omslag in het sociaal domein Onderhoudsniveau openbare ruimte verlagen 5,2 Weinig Onderhoudsniveau niet verlagen. Wel kijken hoe de rol en invloed van de burger bij het onderhoud van de leefomgeving groter kan worden. En daarmee kosten besparen Sluiting buitengedeelte zwembad 4,1 Zeer weinig Zoekrichting vervalt OZB verhogen 3,2 Zeer weinig Zoekrichting vervalt Formatie- en Begrotingsscan 2 Het college heeft het Ministerie van BZK en de provincie gevraagd een begrotingsscan uit te voeren. Belangrijkste conclusie is dat de financiële situatie zorgelijk blijft. Een bezuinigingstaakstelling van 15 miljoen is noodzakelijk om een financieel gezonde gemeente te blijven. De problemen komen met name door de grote grondvoorraad. Verder blijkt dat er in het verleden al veel bezuinigd is en dat deze bezuinigingen grotendeels gerealiseerd zijn. Op een aantal beleidsterreinen geven wij meer uit dan de referentiegemeenten. Uit de formatiescan blijkt dat de totale ambtelijke omvang 21 fte groter is dan het gemiddelde van de referentiegroep. Dit wordt met name veroorzaakt door een grotere formatie voor uitvoerende taken. De overhead van de gemeente Almelo zit onder het landelijke gemiddelde. De concrete aanbevelingen uit de begrotingsscan zijn: - Aanpakken van de grondexploitaties; - Actief beleid om weerstandsvermogen op 1 te krijgen; - Bestemmingsreserves herschikken in algemene reserves; - Exploitatiebegroting minder afhankelijk maken van het grondbedrijf. 2 In bijlage 2 leest u hoe de adviezen zijn verwerkt in deze Perspectiefnota 10 van 87

11 De inbreng van de stad en de experts gecombineerd - De inbreng van de stad kan worden samengevat als: zorg goed voor de basisvoorzieningen; heb oog voor de sociaal zwakkeren en maak gebruik van de inzet van inwoners/vrijwilligers en uitkeringsgerechtigden. - Wees behoedzaam (loop geen onnodige risico s) waar het gaat om investeringen in de binnenstad. - Zoek slimme combinaties die elkaar kunnen versterken. Combineer functies en accommodaties om zo te kunnen besparen maar ook zodat ze elkaar kunnen versterken. - De kans op werk voor de Almeloër is beneden gemiddeld en de aantrekkingskracht van Almelo neemt af. - De financiële risico s worden veroorzaakt door de grondproblematiek, de hoge schuldpositie, de financiële gevolgen van de decentralisaties en de onmogelijkheid om komende tekorten nog op te kunnen vangen. Politiek beraad 23 april In de raad is weinig draagvlak voor bezuinigingen op het gebied van cultuur, sluiting van het buitenbad, de extra verhoging van de OZB en de kwijtschelding van de riool- en afvalstoffenheffing voor de minima. Ook liggen bezuinigingen in het sociaal domein zeer gevoelig, maar ziet de raad mogelijkheden om scherper naar het totaal aan subsidies te kijken en meer de kracht van de samenleving te benutten en zo te bezuinigen. De rol van instituties zoals Soweco en het Sportbedrijf werden vaak genoemd. Het onderhoud van groen, wegen en bruggen, de Stichting Almelo Promotie of parkeren zijn zoekrichtingen waarover verschillende gedachten leven in de raad. Vanuit de raad komen aanvullende voorstellen voor bezuinigingen en/of verhoging van het taakstellende bedrag. Kort samengevat gaan die over extra taakstellingen/bezuinigingen op diverse onderdelen van het ambtelijk personeel en het college (van 5 naar 4 fte), over anders werken door het bestuur door de vorming van een regionaal college en 1 regionale directie en minder te vergaderen, over meer gebruik maken van de kracht van de samenleving en het slimmer gebruik van voorzieningen en organisaties. Het uitbesteden van uitvoerende taken kwam terug maar ook viel in sommige bijdragen een tegengestelde ontwikkeling van de kleine compacte gemeente te beluisteren door bijvoorbeeld het GBT en de Stichting Almelo Promotie weer onder te brengen bij de gemeente. De formatie- en begrotingsscan is door de raad zeer serieus bekeken. De adviezen en de analyse komen in vrijwel iedere bijdrage terug. Over de investeringsagenda stelde de raad dat we moeten kijken naar temporisering en spaartermijnen voor de binnenstad. Een aantal fracties heeft zich uitgesproken over de artikel 12 status. Bij een meerderheid van de raad leeft de wens om zelf aan het stuur te blijven en een situatie van Artikel 12 te voorkomen Een aantal fracties stelt voor de taakstelling te verhogen. In bijlage 4 van deze perspectiefnota gaan wij specifieker in op de hoofdlijnen van de bijdragen van de verschillende fracties. 11 van 87

12 2. Focus en innovatie Hoofdopgaven We hebben bijna 300 miljoen te besteden. De vraag is niet of het teveel of te weinig is, de vraag is wat we kunnen en willen met dat geld. We willen af van een begroting die voortborduurt op voorgaande jaren en daarmee weinig ruimte biedt voor ambities. We willen een adaptieve en flexibele begroting en organisatie. De drie hoofdopgaven zijn daarbij leidend. A. Saneren & innoveren B. Transformatie Werk & Zorg C. Een binnenstad met herwonnen identiteit. Deze opgaven volgen uit de financiële noodzaak, de gecombineerde inbreng van stad, experts en raad, de herijking van het masterplan en de ontwikkelingen in de Regio (Commissie Robben en Twentebedrijf). Rol van de gemeente Het college stelt de drie hoofdopgaven centraal en we maken de omslag naar een opgavegestuurde regieorganisatie. Het formuleren van deze drie hoofopgaven betekent dat we middelen bundelen om deze opgaven te realiseren. Alle nieuwe voorstellen zullen wij toetsen aan de bijdrage die ze leveren aan de realisatie van de hoofdopgaven. Ook kijken wij kritisch naar de uitvoering van bestaand beleid. Als alle uitvoerende taken die op de sourcingskalender staan tot outsourcing leiden, zal het aantal medewerkers in dienst bij de gemeente in 2020 gehalveerd zijn (minder dan 300). Daardoor blijft een compacte organisatie over. Onze drijfveer is om in 2020 één van de best presterende gemeentelijke organisaties in onze grootteklasse te zijn. Uit een deel van de bijdragen uit de stad werd duidelijk dat inwoners hun bijdrage willen leveren en ook verantwoordelijkheid daarvoor willen nemen. Zorgen voor elkaar gebeurt dichtbij in de buurten en wijken. Het college wil deze ontwikkelingen in de samenleving met kracht ondersteunen en daarvoor ook urgentie creëren om uit het oude denken te komen. Niet alles zelf bedenken en doen, maar initiatieven uit de stad ondersteunen. De rol van de overheid verandert dan naar die van aanjager, motivator en ondersteuner. De gemeente maakt op die manier gebruik van de kracht van de samenleving. Het college wil niet langer eenzijdig subsidies overmaken naar verbonden partijen/instituties maar iets doen voor iemand die ook wil bijdragen aan de hoofdopgaven van de stad. Voor de verbonden partijen kiest het college een zakelijke benadering en voor de initiatieven uit de stad een motiverende houding. Innovatie Systeeminnovaties De samenleving is in de afgelopen jaren snel veranderd. Mensen maken gebruik van andere, nieuwe oplossingen. Producten en diensten die eerder in die behoeften voorzagen zijn niet meer nodig, zijn aangepast of worden op een andere manier verkregen. Die veranderingen zorgen ervoor dat bedrijven, verenigingen en organisaties zich al aanpassen en veranderen. Het roept voor de gemeente de vraag op hoe wij daarbij kunnen aansluiten. Dat kan soms door bestaande structuren aan te passen en/of bestaande spelers ruimte te geven zicht te richten op het vervullen van andere behoeften / opdrachten dan waarvoor zij oorspronkelijk zijn opgericht. 12 van 87

13 Soms zijn de veranderingen echter zo veelomvattend dat aanpassingen binnen het bestaande systeem onvoldoende zijn. En het daarom nodig is te kijken of wij het hele systeem dat wij in Almelo hiervoor hebben te veranderen. Dit noemen wij systeem-innovatie. 3 In deze perspectiefnota geven wij voor een aantal domeinen specifieke opdracht om te komen tot die systeeminnovaties. Het gaat dan om het domein sport en cultuur, omgevingsvisie en leefomgeving en het bieden van beschut werk. Aan de innovaties hebben wij taakstellingen verbonden of verwachten wij dat ze een bijdrage leveren aan het oplossen van structurele tekorten. In de programma s Aantrekkelijke Stad en Sociale Agenda leest u hier meer over. Initiatievenmakelaar In de afgelopen maanden werd duidelijk hoeveel mensen ideeën en suggesties voor onze stad hebben. Het college wil, in lijn met de startnotitie Overheidsparticipatie, met de raad onderzoeken hoe we binnen de organisatie de rol van een initiatieven- of ideeënmakelaar mogelijk kunnen maken. Zo verandert onze rol naar aanjager, motivator en verbinder en willen we de samenhang en samenwerking in onze stad nog verder versterken. Daarbij geldt het motto: wij doen mee als je ook zelf een bijdrage levert. Besluittekst focus en innovatie - Verscherpt te sturen op de drie hoofdopgaven: o Saneren & innoveren o Transformatie Werk&Zorg o Een binnenstad met herwonnen identiteit. - Middelen te bundelen om deze opgaven te realiseren en inzet van bestaande middelen opnieuw toe te delen aan deze hoofdopgaven. 3 Een systeeminnovatie is een fundamentele verandering in de manier waarop de samenleving in zijn behoefte voorziet. Systeeminnovaties behelzen samenhangende veranderingen in diep ingesleten patronen van handelen van de structuren waarin ze ingebed zijn. De term wordt hier als synoniem voor transitie gebruikt. In de kern gaat het bij systeeminnovatie om het anders en beter te doen. Om dat te bereiken moeten de regels van het spel veranderen en/of meer spelers bij het spel worden betrokken. 13 van 87

14 2.1 Hoofdopgave één Financieel perspectief verbeteren: Saneren en innoveren over 10 jaar In het kort Financieel herstel is noodzakelijk voor nu en de komende jaren om de afboekingen in het Grondbedrijf en de financiële risico s aan te kunnen. Het college wil een trendbreuk bewerkstelligen en besparen door: - Verscherpte sturing op risico s en hoofdopgaven; - Versnelde doorontwikkeling van het organisatiemodel met een compacte flexibele beleidskern; - Bestuur en ondersteuning krimpen met 10% door afschalen beleidsvoorraad en verminderen bestuursprocessen; - Taakstelling van ten minste 10% kostenreductie bij sourcing voor alle uitvoerende taken; - Stadhuis als huis van de stad Analyse De begrotingsscan laat zien dat de grondexploitaties de grootste veroorzaker van de huidige tekorten en schuldproblematiek zijn. De onderzoeker roept op om hiermee aan de slag te gaan en te luisteren naar de behoefte van de klant. Een van de andere aanbevelingen heeft betrekking op het toepassen van zero-base-budgetting. Ook beveelt de onderzoeker aan om een flexibele schil in de formatie in te bouwen. Voorgestelde oplossingsrichtingen A. Verscherpte sturing op risico s en hoofdopgaven - Sturing op een (beperkt) aantal grote maatschappelijke opgaven; - Strakkere sturing (intern toezichthouder) op de uitgaven en de risico s en budgetbeheersing voor de komende vijf jaar; - Alleen structureel investeren als structurele bezuinigingen zijn gerealiseerd; - Zakelijk opdrachtgever- en opdrachtnemerschap rondom de hoofdopgaven; - Verscherpte sturing op instituties en verbonden partijen. B. Versnelde doorontwikkeling van de organisatie en afschalen beleidsvoorraad en bestuursprocessen met 10% 4 - Vanuit de drive om in 2020 één van de best presterende gemeenten in onze grootteklasse te zijn, zullen wij de 21 fte boven de formatiescan saneren zoals opgenomen in de zoekrichtingen. Sturing op de hoofdopgaven betekent ook een krimp van beleids- en bestuursprocessen en reductie van inzet op organisatie, bestuur en raad. Hierbij past een aanvullende taakstelling van 10% op bestuur en ondersteuning (ambtelijk organisatie en griffie), uiterlijk te realiseren in De organisatie krimpt met 46 fte. Dit levert vanaf 2018 gefaseerd middelen op. - De taakstelling wordt gerealiseerd door een versnelde implementatie van de doorontwikkeling van het organisatiemodel dat in 2013 is gerealiseerd. Met de 4 In het perspectief is 25 fte voor verminderen beleid en bestuursprocessen meegenomen: 2018 bezuiniging van bezuiniging van bezuiniging van 1,2 miljoen. 14 van 87

15 doorontwikkeling van het gemeentelijk organisatiemodel ontstaat een flexibele beleidskern. Zo ontstaat een ambtelijke organisatie die flexibel en adaptief genoeg is om wisselende maatschappelijke opgaven aan te kunnen; - De uitvoerende taken van de sector Sociaal en de sector Fysiek worden gesourced. Ook werken wij aan het Twentebedrijf dat faciliterend is voor de uitvoering van de gemeentelijke taken waar het gaat om bedrijfsvoering. Bij de onderhandelingen geldt als kader dat sourcing tot een kostenreductie van ten minste 10% moet leiden. Om dat structurele voordeel te realiseren is initieel geld nodig (incidenteel). Als alle uitvoerende taken die op de sourcingskalender staan tot outsourcing leiden, dan zal het aantal medewerkers in dienst van de gemeente in 2020 halveren (minder dan 300 fte). Ieder jaar zal hiervoor een bestuursopdracht worden voorgelegd bij de begroting; - Bij sourcing van taken naar andere partijen streven wij naar behoud van werkgelegenheid voor de stad en op zijn minst voor Twente. Bij intergemeentelijke samenwerkingsverbanden willen wij een evenredig deel van de werkgelegenheid in Almelo behouden. Het nieuwe stadhuis is hiervoor uitermate geschikt. - Het grondbedrijf zal verder omgevormd worden. Het onderzoek naar de kapitaaldienstschrijvers zal aanvullende gevolgen hebben. - De overlegfrequenties voor (de ondersteuning van) het bestuur worden met ingang van januari 2016 met de helft verlaagd (wekelijks wordt tweewekelijks; tweewekelijks wordt maandelijks). De reductie van fte s kan alleen worden gerealiseerd als de werkvoorraad ook reduceert (beleidsvoorraad afschalen, schriftelijke vragen ook mondeling afdoen, maximaal mandaat en verlaging van de frequentie van de bijeenkomsten van de raad). Afschalen van bestuurs- en beleidsopgaven betekent: - Het afschalen van de bestuurs- en beleidstaken en het stoppen van beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering die geen bijdrage leveren aan de hoofdopgaven - Daarnaast geldt het regime van zero based budgetting. Met uitzondering van de waarderingssubsidies (waaronder ook de amateurverenigingen cultuur) en subsidies die wat betreft omvang en specifieke besteding concreet zijn omschreven in de wet, worden subsidies op nul gezet. Iedereen die een aantoonbare en effectieve bijdrage levert aan de hoofdopgaven in de Perspectiefnota kan in aanmerking komen voor deze subsidies. Zo kunnen ook (sport)verenigingen inschrijven voor jeugd- en jongerenwerk, huiswerkondersteuning, gezondheidsbevordering wat ten koste kan gaan van de subsidies voor grote instituties. C. Huis van de Stad - Ons stadhuis zullen we gaan vormgeven als huis van de stad waar ook andere, publieke, instellingen gebruik van kunnen maken. We geven de directeur KCC opdracht om te komen tot de verbreding van het gebruik van het stadhuis door andere, publieke, instellingen. Daarmee geven we ook zelf invulling aan multifunctioneel gebruik van een pand. Besluittekst hoofdopgave één: saneren en innoveren 1. Wat betreft verscherpte sturing op risico s en hoofdopgaven - Sturing op een (beperkt) aantal grote maatschappelijke opgaven; - Verscherpt te sturen op uitgaven, risico s, budgetbeheersing en verbonden partijen voor de komende vijf jaar; - Alleen structureel investeren als structurele bezuinigingen zijn gerealiseerd; - Zakelijk opdrachtgever- en opdrachtnemerschap rondom de hoofdopgaven. 15 van 87

16 2. Wat betreft de gemeentelijke organisatie - Versnelde doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie; - Verder omvormen van het grondbedrijf en de kapitaaldienst; - De uitvoerende taken van de sector Sociaal en de sector Fysiek te sourcen; - Een taakstellende kostenreductie van ten minste 10% op te leggen bij sourcing; - Krimp van beleidsvoorraad- en bestuursprocessen en reductie van inzet op organisatie, bestuur en raad door focus op de hoofdopgaven, met als gevolg: o Kostenreductie van totaal 1,2 miljoen euro te realiseren in 2020 o Halvering van de overlegfrequenties (raadsvergaderingen, collegevergaderingen en portefeuille-overleggen) vanaf januari Met uitzondering van de waarderingssubsidies (waaronder ook de amateurverenigingen cultuur) en specifieke wettelijke verplichtingen uit te gaan van zero based budgetting 4. Het stadhuis vorm te geven als het huis van de stad waar ook andere publieke instellingen gebruik van kunnen maken 16 van 87

17 2.2 Hoofdopgave twee Transformatie werk en zorg: perspectief bieden en stimuleren van talentontwikkeling In het kort Veel mensen in Almelo hebben geen baan en/of leven op of onder de armoedegrens. Dit is in de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Het doorbreken van de perspectiefloosheid en overerving van armoede met name bij kinderen en het terugdringen van de werkloosheid zijn voor Almelo belangrijke opgaven. Om dit te realiseren zetten wij in op: 1. Werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt behouden en vergroten. 2. Jongeren en ouders met jonge kinderen met perspectief op een baan bemiddelen naar werk. 3. Perspectief bieden voor mensen met een beperkte kans op betaald werk. 4. Voorkomen dat jongeren met een achterstandspositie school verlaten. Daarnaast hebben wij met decentralisaties van de jeugd en WMO- taken een enorme extra verantwoordelijkheid voor inwoners en in het bijzonder gezinnen, jongeren en ouderen. Die overdracht van taken is ook nog eens omgeven met grote veranderingen die ingrijpen in het leven van mensen. Die veranderingen zorgen ook voor ergernis en onbegrip. Omdat de veranderingen ook betekenen dat de dagelijkse of wekelijkse zorg die mensen eerder kregen verandert. Dit brengt voor mensen onzekerheid met zich mee waarbij het verlies van zorg begrijpelijk op dit moment overheerst. Het huidige systeem dreigt echter vast te lopen. Daarom is een omslag nodig om zorg en ondersteuning te blijven bieden aan mensen die dat nodig hebben. We gaan langs vier lijnen aan de slag: 1. Voor inwoners, verenigingen en instellingen is een grote omslag in denken en doen nodig. 2. Daarnaast is het nodig om te zorgen voor goede algemene en preventieve voorzieningen. 3. Het samenvoegen van alle toegangstaken. 4. En tot slot is het nodig om de zorg die aanbieders indiceren te innoveren. Bekend gegeven is dat sociaal- economische omstandigheden (wel of niet hebben van werk) van enorme invloed is op de gezondheid van mensen en de zorg die ze nodig hebben. Daarnaast heeft de economie en de samenleving baat bij een gezonde, zelfredzame beroepsbevolking. Het gericht transformeren van werk en zorg gaan daarom hand in hand en zijn belangrijke aanvullende strategieën om de hoofdopgaven zoals hierboven omschreven te realiseren. Analyse Analyse Stadsfoto De kans op werk is voor een gemiddelde inwoner van Almelo net als in 2008 beneden gemiddeld. Weliswaar zijn er in de stad zelf relatief veel banen, maar het totale aantal banen dat voor de inwoners van Almelo binnen acceptabele tijd te bereiken is, is beneden gemiddeld. De (jeugd)werkloosheid is nog steeds hoger dan gemiddeld en het aantal werkenden in de stad is sinds 2008 meer afgenomen dan gemiddeld. 17 van 87

18 De relatief goede economische prestaties van de stad kunnen de komende jaren onder druk komen te staan door vergrijzing, krimp en het beneden gemiddelde agglomeratievoordeel dat sinds 2011 verder daalt (en naar verwachting bij ongewijzigd beleid de komende jaren doorzet). Als het gaat om het vergroten van de bereikbaarheid van werk blijkt het scheppen van banen en het aantrekken van bedrijven in de praktijk vaak lastig en beleid dat daarop is gericht vaak weinig effectief. Bovendien heeft Almelo nu al een bovengemiddelde werkgelegenheid. Het probleem is de bereikbaarheid van grote banenconcentraties buiten de stad. Mogelijk biedt het slechten van grensbarrières met Duitsland hier kansen. Ook biedt het verbeteren van de bereikbaarheid van nabij gelegen steden mogelijk kansen. Vergeleken met andere gemeenten is het zorggebruik in Almelo hoog. Dit hangt voor een deel samen met de sociale economisch kwetsbare positie van Almelo en de centrumfunctie van onze stad. Het formuleren van een antwoord hierop is een uitdaging op zich. Bovendien komt Almelo om onduidelijke redenen negatief uit de verdeelmodellen van diverse rijksuitkeringen. Hierdoor is de innovatieopgave nog veel urgenter. Voorgestelde oplossingsrichtingen A. Werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt behouden en vergroten. De hoge werkloosheid in Almelo en andere Twentse gemeenten is zorgwekkend en vraagt om een onorthodoxe aanpak. We richten ons daarbij op de volgende zaken - Op lange termijn via Twente Werkt zorgen voor meer werkgelegenheid voor hogeropgeleiden om zo verdringing op arbeidsmarkt te voorkomen. Het college streeft naar aanscherping van de uitvoering van Twente Werkt. Gericht op het bieden van kansen op de korte termijn voor lager opgeleide inwoners; - Economische structuurversteking. Aanpak Twente Werkt gericht op meer werk en meer kansen voor laagopgeleiden - Wij ontwikkelen gerichte maatregelen om ervoor te zorgen dat kansen op banen voor lager opgeleiden ook door deze doelgroep benut kunnen worden. Sectorale- of branchegerichte pools om werkzekerheid te bieden zijn mogelijk een uitkomst. - Wij zullen bij de uitvoering van het Twente Werkt conform het advies van de commissie Draaijer- ervoor pleiten om huidige HTSM strategie (High Tech Systemen en Materialen) aan te vullen met het creëren van meer werkgelegenheid voor lager opgeleiden. Volgens die commissie bevindt zich binnen de grote steden Enschede, Hengelo en Almelo een grote onderstroom waarin hoge werkloosheid heerst, met aanzienlijk minder kansen op werk en vooruitgang op de korte termijn. Er is een verbreding noodzakelijk om een bredere banenmotor te vormen voor de regio. Er is een urgente behoefte aan een banenplan om op korte termijn een positieve impuls te geven aan de werkgelegenheid ook voor de minder hoog opgeleide inwoners. - Er liggen kansen in Duitsland voor werkzoekenden die nu nog onvoldoende benut worden. Samen met o.a. de gemeente Enschede en Hengelo starten wij experimenten om de grensbarrières met Duitsland op te heffen. - Wij spannen ons via het actieplan Twente Werkt in om meer hoogwaardig werk te realiseren in Twente zodat hoger opgeleiden niet gedwongen worden onder hun niveau te werken. 18 van 87

19 Economische structuurversterking - De invloed van lokale overheden om banen te creëren is beperkt. Omdat een (eerste) baan in de ene sector een betere voorspeller is van succes op de arbeidsmarkt, dan in een andere sector kunnen wij wel kijken wat dit betekent voor het economisch beleid. Zo geldt bijvoorbeeld voor Almelo dat voor mensen die beginnen met een baan in de uitzendsector de kans groter is dat ze uiteindelijk (lang) werkloos zijn. Wanneer de eerste baan gevonden wordt in de overheids- of zorgsector is de uitkomst op de lange termijn vaak succesvoller. Mensen die daar hun eerste baan vinden hebben een kleinere kans om later (langdurig) werkloos zijn. Juist in die sector is door beleidskeuzes bij de overheid zelf een krimp waarneembaar. Ten aanzien van de uitzendbranche lopen initiatieven om te kijken naar meer werkzekerheid. - Aan de hand van het economisch profiel van Almelo (o.a. dienstencentrum overheden) binnen de ontwikkelagenda Netwerkstad Twente gaan wij na hoe dit een bijdrage kan leveren aan meer werkgelegenheid (voor laagopgeleiden) in Almelo en structuurversterking van de Twentse economie. Almelo heeft een sterke economie met veel bedrijven en werkgelegenheid. Almelo is goed bereikbaar en heeft veel bedrijven met hoogwaardige bedrijfsprocessen. De perifere ligging in het land is geen vestigingsfactor voor bedrijven waardoor extra werkgelegenheid niet vanzelfsprekend is. - Het vergroten van het aanbod en diversiteit van werkgelegenheid in Twente is de leidende opgave. Almelo kan bijdragen met logistiek, dienstverlening (zakelijk en overheid) en innovatieve maakindustrie. B. Jongeren en ouders met jonge kinderen met perspectief op een baan bemiddelen naar werk. Wij spannen ons maximaal in om jongeren en ouders met jonge kinderen te bemiddelen naar werk. Daarbij zetten wij in op: - Vergroten van weerbaarheid van werkzoekenden onder meer door nieuwe scholingsarrangementen. - Kijken naar mogelijkheden voor poolvorming als een middel om mensen een duurzame plek op de arbeidsmarkt te laten veroveren. Weerbaarheid vergroten en investeren in opleidingen - Uit de cijfers blijkt dat investeren in opleiding loont. Wij gaan na hoe laagopgeleiden meer concurrerend gemaakt kunnen worden. Vooral inwoners met lagere opleidingsniveaus (zeker zonder startkwalificatie) komen vaak in minder gunstige loopbanen terecht met wisselend succes. - Er is een discussie over welke vaardigheden ontwikkeld moeten worden voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Sommigen zeggen dat mensen zo breed mogelijk geschoold moeten worden. Anderen pleiten voor hernieuwde aandacht voor het vakmanschap. - Omdat niet duidelijk is wat nu echt nodig is, adviseert de Onderwijsraad om lokaal en regionaal initiatieven te stimuleren en nieuwe scholingsarrangementen te bedenken, die de weerbaarheid van werkenden en werkzoekenden maximaal vergroten Ondernemerspool en werklozenpool - In het arbeidsmarktbeleid is gekozen om prioriteit te leggen bij jongeren en ouders met kinderen onder de twaalf jaar. Mensen uit deze twee groepen krijgen extra ondersteuning om hun kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Tegelijkertijd is het lastig om een duurzame plek op de arbeidsmarkt te veroveren. Steeds meer werk is tijdelijk en flexibel. 19 van 87

20 - Daarom wordt samen met ondernemers onderzocht hoe ondernemers hun werk kunnen poolen om op die manier voor deze twee doelgroepen een duurzaam perspectief te scheppen. Deze ontwikkeling is door insprekers ingebracht. - Los daarvan loopt er al een verkenning door de uitzendbureaus in Almelo. Het college gaat in gesprek met de betrokken ondernemers en zal kijken hoe we gezamenlijk de arbeidsmarktpositie voor jongeren en ouders met kinderen onder de twaalf jaar kunnen verbeteren. C. Perspectief bieden voor mensen met een beperkte kans op betaald werk. Voor een aanzienlijke groep mensen is er geen perspectief op een betaalde baan. Zij zijn aangewezen op een uitkering. Voor deze groep kijken wij naar: - Vernieuwingen in de uitvoering van de participatiewet; - Verbreden en versterken aanpak schuldhulpverlening; - Systeeminnovatie beschut werken Vernieuwing uitvoering participatiewet - Er is een vrij grote groep mensen met een uitkering waar betaalde arbeid geen realistisch perspectief is. Dit komt onder andere door de arbeidsmarktsituatie. - Uw raad heeft daarom ervoor gekozen om vooral in te zetten op jongeren en ouders met jonge kinderen. Dat betekent dat een grote groep mensen aangewezen blijft op een uitkering. Samen met hen willen we kijken hoe ook in die situatie perspectief kan blijven op een goed bestaan in de gemeente Almelo. - Daarbij kijken we o.a. naar de rol en de eisen die gekoppeld zijn aan de uitkering en de activiteiten waar deze mensen actief bij betrokken kunnen raken. Schuldhulpverlening - Almelo kent veel mensen met problemen met schulden. Schulden vormen één van de meest ontregelende gebeurtenissen in het leven van mensen. Het is daarom belangrijk om er alles aan te doen om schulden te voorkomen. - In Almelo bestaan al verschillende initiatieven, maar die zijn nog onvoldoende met elkaar in samenhang gebracht. Bovendien is het nodig om die aanpak te verbreden en te versterken. Het college doet daarom een oproep aan bedrijven met financiële kennis om een bijdragen te leveren aan het voorkomen van schulden. - Samen met hen en de al actieve partners ontwikkelen we simpele en eenvoudige arrangementen die gericht helpen om de dagelijkse financiën van mensen structureel te beheersen. - Ook zijn we blij dat het Armoedepact verbinding legt met het nieuwe landelijk initiatief gericht op het herstructureren van de schulden bij kwetsbare groepen. Systeeminnovatie beschut werken - U hebt het besluit genomen om Soweco in de toekomst te positioneren als een breed maatschappelijke bedrijf om zo de oplopende tekorten in de uitvoering van de WSW te kunnen inlopen. U hebt ons gevraagd om dit samen met Soweco verder uit te werken. Het lijkt erop dat dat deze strategie - op basis van het raadsbesluit - onvoldoende kan bijdragen aan het structureel oplossen van het tekort in de uitvoering van de WSW. - Samen met Soweco en de andere leden van de GR blijven wij ons inspannen om na te gaan hoe er een sluitende business- case gepresenteerd kan worden die aansluit bij het raadsbesluit dat u genomen hebt. Aanvullend gaan wij op zoek naar andere varianten voor de best denkbare oplossing. Centraal staat daarbij het denken buiten de huidige 20 van 87

Dordrecht in de Atlas 2013

Dordrecht in de Atlas 2013 in de Atlas Een aantrekkelijke stad om in te wonen, maar sociaaleconomisch kwetsbaar Inhoud:. Conclusies. Positie van. Bevolking. Wonen. De Atlas voor gemeenten wordt jaarlijks gepubliceerd. In mei is

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten Bijlage 1 Programmabegroting indeling Programma overschrijdende onderwerpen zijn in elk geval communicatie, stadsdeelgewijs werken en duurzaamheid, jeugdzorg, decentralisaties, CFO en vastgoed. Het integrale

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht

Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht een notitie van Onderzoek 6 juni 2014 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl internet

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Integraal Preventief beleid: 'Voorkomen is beter dan genezen'

Initiatiefvoorstel Integraal Preventief beleid: 'Voorkomen is beter dan genezen' Raadsvergadering: 04 juli 2017 Registratienummer: Naam: Willem Loupattij (VVD) Datum: 19 juni 2017 Fractie: VVD Telefoonnummer: 06-39569138 Initiatiefvoorstel aan de Raad Onderwerp Hoofdopgave Portefeuillehouder

Nadere informatie

Bijlage SWOT-ANALYSE GEMEENTE OEGSTGEEST DD. 14 JUNI 2013

Bijlage SWOT-ANALYSE GEMEENTE OEGSTGEEST DD. 14 JUNI 2013 Bijlage SWOT-ANALYSE GEMEENTE OEGSTGEEST DD. 14 JUNI 2013 Ruimtelijk/ economisch Ligging Ligging in (economisch sterke) Leidse regio, tussen grote steden en dicht bij strand/duin en Groene Hart. Mogelijkheden

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 129862 Sector: Inwonerszaken Team : Sport, Economische Zaken & Recreatie Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties Besluit: 1. Vast te stellen dat de accommodaties

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Alleen SAMEN is een sociaal, duurzaam, veilig en aantrekkelijk Almelo te realiseren. Bijdrage ChristenUnie fractie 1 e termijn begroting 2012

Alleen SAMEN is een sociaal, duurzaam, veilig en aantrekkelijk Almelo te realiseren. Bijdrage ChristenUnie fractie 1 e termijn begroting 2012 Alleen SAMEN is een sociaal, duurzaam, veilig en aantrekkelijk Almelo te realiseren Bijdrage ChristenUnie fractie 1 e termijn begroting 2012 Het SAMEN realiseren van een sociaal, duurzaam, veilig en aantrekkelijk

Nadere informatie

De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten. Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012

De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten. Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012 De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012 Kijken naar de decentralisaties Doelgroepen en wetgeving Zoeken naar criteria voor selectie van

Nadere informatie

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Gemeentelijke regie Het Rijk heeft kaders opgesteld

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Van realiseren naar optimaliseren Open atelier, Grip op sport. Margot Icking, Hospitality Consultants 23 september 2010

Van realiseren naar optimaliseren Open atelier, Grip op sport. Margot Icking, Hospitality Consultants 23 september 2010 Van realiseren naar optimaliseren Open atelier, Grip op sport Margot Icking, Hospitality Consultants 23 september 2010 Agenda Van realiseren naar optimaliseren: een nieuwe koers in het accommodatiebeleid

Nadere informatie

Onderwerp Concentratie Rijksvastgoed MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie Lelystad

Onderwerp Concentratie Rijksvastgoed MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie Lelystad ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Concentratie Rijksvastgoed MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie Lelystad Provinciale Staten 2 juli 2014 Agendapunt 1. Beslispunten 1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen

Nadere informatie

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Participatiewet / Wsw Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Bespreekpunten Wat is de huidige situatie in Wwb en Wsw? Wat zijn de belangrijkste contouren van de Participatiewet? Welke effecten heeft de Participatiewet

Nadere informatie

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015 Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland De aftrap Op heeft JSO met u de aftrap gegeven van het programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid- Holland. Het programma voorziet in

Nadere informatie

Vertrouwen in Enschede

Vertrouwen in Enschede Vertrouwen in Enschede Datum: Partnergesprek Wijk- en dorpsraden / Gemeente Enschede Maandag Kernboodschap: vertrouwen in Enschede Het motto van ons coalitieakkoord is Vertrouwen in Enschede, in een krachtige

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 161900 datum voorstel: 23 november 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Leefbare en vitale dorpen in Berkelland 5 Doelenboom Wat speelt er? 6 Bewust worden? Veranderingen in Berkelland en de regio Achterhoek door de krimp lijken

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluitnota

Raadsvoorstel en besluitnota 2016/197661 Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Visie op de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad Gevraagd besluit 1. De visie inzake de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013.

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage.

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010

Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010 Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010 Opbouw verhaal Wie ben ik Aanleiding onderzoek Pilotgemeente vergrijzing- en ontgroeningscan PON

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Nieuwe koers brede school

Nieuwe koers brede school bijlage bij beleidsvoorstel Brede Talentontwikkeling in de Kindcentra 28 mei 2013 Nieuwe koers brede school (november 2012) 1. Waarom een nieuwe koers? De gemeente Enschede wil investeren in de jeugd.

Nadere informatie

Betreft: Opmerkingen bij de reactie van de gemeente op ons Advies: Beleidsplan Welzijn en zorg Barneveld van

Betreft: Opmerkingen bij de reactie van de gemeente op ons Advies: Beleidsplan Welzijn en zorg Barneveld van Aan het college van B&W van de gemeente Barneveld Voorthuizen, 24 februari 2012 Betreft: Opmerkingen bij de reactie van de gemeente op ons Advies: Beleidsplan 2012-2015 Welzijn en zorg Barneveld van 25-11-2011.

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Voortgangsrapportage demografische ontwikkelingen

Voortgangsrapportage demografische ontwikkelingen Voortgangsrapportage demografische ontwikkelingen Inleiding In deze voortgangsrapportage staat een actualisatie van de demografische gegevens over inwoners en huishoudens. Ook zijn een aantal algemene

Nadere informatie

Raadsvergadering 11 November 2014 Bijdrage ChristenUnie n.a.v. Programmabegroting

Raadsvergadering 11 November 2014 Bijdrage ChristenUnie n.a.v. Programmabegroting Raadsvergadering 11 November 2014 Bijdrage ChristenUnie n.a.v. Programmabegroting 2015-2018 Voorzitter, De behandeling van de Programmabegroting is altijd een goed moment om even weer terug te gaan naar

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

naar een nieuw Wmo-beleidsplan

naar een nieuw Wmo-beleidsplan naar een nieuw Wmo-beleidsplan gemeente Cranendonck extra Commissievergadering 26 april 2011 Ruud Vos Naar een nieuw Wmo-beleidsplan voor Cranendonck trends en ontwikkelingen bestuursakkoord Rijk en VNG

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk. Iedereen telt en doet mee

Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk. Iedereen telt en doet mee Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk Iedereen telt en doet mee Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De opgave voor het sociaal domein 3. Waar staat Nijkerk nu? 4. Principes voor

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie?

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie? Met deze memo informeren wij u aan de hand van veel gestelde vragen en daarbij horende antwoorden over de stand van zaken van het fusietraject tussen de ISD en WML en geven we u informatie ondermeer over

Nadere informatie

Beleidsplan Transitie Sociaal Domein en Verordeningen Jeugdhulp en Wmo 2015

Beleidsplan Transitie Sociaal Domein en Verordeningen Jeugdhulp en Wmo 2015 Portefeuille: P. van Bergen/ P. Bleeker No. B14.001200 Dronten, 26 augustus 2014 Beleidsplan Transitie Sociaal Domein en Verordeningen Jeugdhulp en Wmo 2015 Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen u voor:

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Aanleiding Het stadcentrum van Spijkenisse is veel besproken in Nissewaard. De algemene beleving bij de inwoners van Nissewaard is dat er door het huidige

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Inleiding De samenleving verandert De vraag naar ondersteuning verandert Nederland verandert (moet veranderen) De financiering

Nadere informatie

Bestuurdersconferentie Krimp in beweging!

Bestuurdersconferentie Krimp in beweging! Bestuurdersconferentie Krimp in beweging! Den Haag, 2 december 2010 Wim Deetman, Jan Mans en Pieter Zevenbergen Adviescommissie-Deetman Opdracht van provincie Limburg Strategisch meerjarenperspectief voor

Nadere informatie

Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam gezonde organisatie Portefeuillehouder: Carel van Gelder

Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam gezonde organisatie Portefeuillehouder: Carel van Gelder Raadsvergadering, 28 januari 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Regiegemeente Wijk bij Duurstede Nr.: 20140218 4 RV Agendapunt: 4 Datum: 30 december 2013 Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam

Nadere informatie

Aad Scheepers raad juni 2012

Aad Scheepers raad juni 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Aad Scheepers 040-2083631 Aad.scheepers@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Nota Kaders 2013-2016 12raad00247 7 juni 2012

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

INH OUDSOPGAVE P.1 1. INLEIDING P.2 2. FINANCIELE TOELICHTING P.3 3. BEHOUD VAN VOORZIENINGEN P.5 4. DE GROENLINKS BEZUINIGINGEN P.

INH OUDSOPGAVE P.1 1. INLEIDING P.2 2. FINANCIELE TOELICHTING P.3 3. BEHOUD VAN VOORZIENINGEN P.5 4. DE GROENLINKS BEZUINIGINGEN P. INH OUDSOPGAVE P.1 PAGINA 1 1. INLEIDING P.2 2. FINANCIELE TOELICHTING P.3 3. BEHOUD VAN VOORZIENINGEN P.5 4. DE GROENLINKS BEZUINIGINGEN P.7 5. OVERGENOMEN BEZUINIGINGEN P.9 1. INLEIDING De gemeente Oosterhout

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2017 Thema geluk. De positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 18 mei Utrecht.

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2017 Thema geluk. De positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 18 mei Utrecht. Onderzoeksflits Atlas voor gemeenten 2017 Thema geluk De positie van Utrecht uitgelicht IB Onderzoek, 18 mei 2017 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen.

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen. Datum: 28-10-14 Onderwerp Beleidsplan jeugd en verordening jeugdhulp Status Besluitvormend Voorstel 1. het regionale beleidsplan jeugd vast te stellen 2. het lokale beleidsplan jeugd gemeente Boxtel 2015

Nadere informatie

Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting

Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting We bevinden ons midden in een grote verandering van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Waar voorheen de overheid op het

Nadere informatie

Paragraaf Decentralisaties

Paragraaf Decentralisaties Paragraaf Decentralisaties Per 1 januari 2015 zijn de decentralisaties in het sociaal domein realiteit geworden. Belangrijke taken op het gebied van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatie

Nadere informatie

Plan van aanpak huishoudelijke hulp toelage gemeente Oisterwijk

Plan van aanpak huishoudelijke hulp toelage gemeente Oisterwijk Plan van aanpak huishoudelijke hulp toelage gemeente Oisterwijk Betreft : Aanvraag huishoudelijke hulp toelage (HHT) Voor : Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport Van : Gemeente Oisterwijk Contactpersoon:

Nadere informatie

Onderwerp: Visiedocument Drie decentralisaties: Vooruitzicht op veranderingen in het maatschappelijk domein

Onderwerp: Visiedocument Drie decentralisaties: Vooruitzicht op veranderingen in het maatschappelijk domein Agendapunt : 6 Voorstelnummer : 11-085 Raadsvergadering : 7 november 2013 Naam opsteller : L. Hulskamp/ E. van Braak/ M. Zweers / M. Klaver Blankendaal Informatie op te vragen bij : L. Hulskamp Portefeuillehouders

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 2017/23670 Managementsamenvatting Het jaar 2016 stond voor BaanStede in het teken van discussie over en voorbereiding van de opheffing van de huidige gemeenschappelijke regeling voor uitvoering van de

Nadere informatie

Expeditie Tiel. Organisatie - Cultuur - Huisvesting

Expeditie Tiel. Organisatie - Cultuur - Huisvesting Expeditie Tiel Organisatie - Cultuur - Huisvesting Informatie bijeenkomst Welkom en opening Expeditie Tiel het Hoe en Waarom! Huisvesting als instrument bij veranderingen Projectaanpak, uitgangspunten

Nadere informatie

DE VERKIEZINGEN STAAN

DE VERKIEZINGEN STAAN DE VERKIEZINGEN STAAN VOOR DE DEUR In contact komen en blijven om mee te praten over beleid Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Elke stap die de partijen nemen, biedt mogelijkheden om te

Nadere informatie

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen Betreft Vergaderdatum Hoofdlijnennotitie Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein 21-oktober-2013 Gemeenteblad 2013 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z Datum Agendapunt Documentnummer R10S005/z160036313 Onderwerp Programmabegroting 2017-2020 Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Realisatie van vastgestelde programma s en taken op basis van een sluitend

Nadere informatie

Raadsvoorstel. orstel. Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan Wmo

Raadsvoorstel. orstel. Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan Wmo Titel Visie beleidsplan Wmo 2011-2014 Nummer 10/55 Datum 29 september 2010 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek Onderzoeksflits Atlas voor gemeenten 015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht IB Onderzoek, 9 mei 015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 86 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad

Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad De stad als bevolkingsmagneet Koos van Dijken functie 29 januari 2013 1 Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad Wat maakt de stad aantrekkelijk

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Onderwerp: Programmabegroting 2017 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

KADERNOTA Venlo: Effe geen cent te makken!

KADERNOTA Venlo: Effe geen cent te makken! KADERNOTA 2016 Venlo: Effe geen cent te makken! FINANCIEEL RAADSDEBAT Concept 7 1 Inleiding Voor ons ligt de Kadernota 2016, waarin de budgettaire en beleidsmatige kaders voor het komende jaar worden vastgelegd.

Nadere informatie

OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET

OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET Saskia Engbers strateeg Ruimte gemeente Zwolle 25 februari 2016 24-2-2016 wij presenteren u... 2 Opzet presentatie 1. Hoofdlijnen Omgevingswet 2. Hoe past OGW in transformatie

Nadere informatie

Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor om de verbeterde kaderbrief 2014 vast te stellen.

Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor om de verbeterde kaderbrief 2014 vast te stellen. Rotterdam, 8 juli 2014 Aan de Gemeenteraad Onderwerp: Verbeterde Kaderbrief 2014 Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor om de verbeterde kaderbrief 2014 vast te stellen. Op welke gronden deze

Nadere informatie

Gemeentefinanciën Delft

Gemeentefinanciën Delft Gemeentefinanciën Delft Politiek Café GroenLinks Gemeente Delft/Controlling 1 oktober 2014 1 Gemeentefonds (1) Uitkering van het Rijk voor de uitvoering van taken door de gemeente; Circulaires Min. van

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013 Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM Delfzijl, 21 november 2013 Frank van der Staay Atrivé/Woongroep Marenland Appingedam Onderwerpen Woonplan 2002 koersen

Nadere informatie

Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede ( ): Sterke samenleving, kleine(re) overheid

Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede ( ): Sterke samenleving, kleine(re) overheid Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede (2013-2020): Sterke samenleving, kleine(re) overheid versie : 23 juli 2013 wijziging naar aanleiding van : vaststelling in DT (8 juli 2013) bespreking met wethouder

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Begroting 2014 Meerjarenbegroting

Begroting 2014 Meerjarenbegroting Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 Het is de kunst om het geld dat je beschikbaar hebt optimaal in te zetten! GBWP wil als grootste coalitiepartij de burger niet extra laten betalen voor de Haagse

Nadere informatie

Veilig opgroeien in Leeuwarden Factsheet Haulerwijk. bijlage

Veilig opgroeien in Leeuwarden Factsheet Haulerwijk. bijlage Veilig opgroeien in Leeuwarden 2015 bijlage Factsheet Haulerwijk Deze bijlage bevat cijfers op zowel buurtniveau als gemeentelijk- en provinciaal niveau. De cijfers geven inzicht in trends op het gebied

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven gemeente Eindhoven 15R6567 Raadsnummer Inboeknummer 15bst01548 Beslisdatum B&W 10 november 2015 Dossiernummer 15.46.551 Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven Inleiding In januari 2014 heeft het

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D * D

RAADSVOORSTEL *D * D RAADSVOORSTEL *D14.005150* D14.005150 DATUM 6 oktober 2014 AGENDAPUNT 9 ONDERWERP Beleidsplan Sociaal Domein 'Koggenland voor elkaar' 2015-2016 INLEIDING Op 1 januari 2015 decentraliseert het Rijk een

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder( s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam : Vaststelling Kadernota Integrale Veiligheid

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Marco Pastors 11 maart 2015

Uitvoeringsplan Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Marco Pastors 11 maart 2015 Uitvoeringsplan Nationaal Programma Rotterdam Zuid Marco Pastors 11 maart 2015 1 1 Werkgebied 2 2 2 Rotterdam Zuid 2014 Nederland Totaal G4 Rotterdam Zuid 7 Focus wijken %huishoudens met WWB-AO-of WWuitkering

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Plan van aanpak huishoudelijke hulp toelage gemeente Loon op Zand

Plan van aanpak huishoudelijke hulp toelage gemeente Loon op Zand Plan van aanpak huishoudelijke hulp toelage gemeente Loon op Zand Betreft : Aanvraag huishoudelijke hulp toelage (HHT) Voor : Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport Van : Gemeente Loon op Zand

Nadere informatie

Hoe staat het er voor? Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!?!? Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!

Hoe staat het er voor? Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!?!? Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen! Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!?!? Presentatie voor de Conferentie Inclusieve Arbeidsmarkt georganiseerd door Venturaplus en Zowelwerk, De Lawei, Drachten, 4 april 2016 Jouke van Dijk, Hoogleraar

Nadere informatie