Perspectiefnota 2015 Focus en Innovatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Perspectiefnota 2015 Focus en Innovatie"

Transcriptie

1 Perspectiefnota 2015 Focus en Innovatie Saneren en investeren door een trendbreuk op alle niveaus Gemeente Almelo Juni 2015 Perspectiefnota 2015

2 2 van 87

3 Inhoudsopgave Samenvatting De inbreng van experts, inwoners en raad Focus en innovatie Hoofdopgave één Hoofdopgave twee Hoofdopgave drie De financiële opgaven voor Almelo Bezuinigingen per programma Bestuurskracht en Bestuurscultuur Aantrekkelijke Stad Sociale agenda Leefbaarheid en Veiligheid Algemene dekkingsmiddelen Bijlage 1: Specificatie vrijval reserves en voorzieningen Bijlage 2: Aanbevelingen begrotingsscan Bijlage 3: Afgevallen zoekrichtingen Bijlage 4: Hoofdlijnen Politiek beraad van 23 april Bijlage 5: Reacties uit de samenleving van 87

4 4 van 87

5 Samenvatting De financiële positie van Almelo is zorgelijk. De risico s in het sociale domein, de afwaarderingen in de grondexploitaties en het tekort in het meerjarenperspectief lopen op tot 12,2 miljoen euro. Bezuinigen, besparen en ombuigen is nodig om eind 2015 een reëel sluitende begroting te presenteren. Daarnaast willen we 2,8 miljoen investeren in de stad om de neerwaartse beweging van bezuinigen, krimp en afboeken een halt toe te roepen en zo de negatieve spiraal te doorbreken. Vanaf januari 2015 hebben raad, stad en experts inbreng geleverd op de positie van Almelo en de bezuinigingsvoorstellen. Het college heeft alle inbreng naast elkaar gelegd en heeft de oproep gehoord om een Perspectiefnota voor te leggen die met lef en daadkracht het financieel- en toekomstperspectief voor onze stad verbetert. Het college heeft zijn uiterste best gedaan daarbij zo dicht mogelijk bij de adviezen van raad, stad en experts te blijven. In een aantal gevallen wordt vanuit de financiële noodzaak, bezuinigingen voorgesteld waarop kritisch is gereageerd door de raad en de stad. Zo wordt enerzijds invulling gegeven aan de gewenste trendbreuk en wordt anderzijds voorkomen dat Almelo de artikel 12 status moet aanvragen. De raad heeft het college opgeroepen om out of the box te denken en met creatieve oplossingen te komen. De omslag ligt ook in de roep om het ondersteunen van activiteiten en initiatieven in plaats van stenen en/of instituties. Het college ziet de systeeminnovaties op het gebied van groen, sport, cultuur en welzijn om de kracht van de stad te benutten en over te gaan naar een systeem waarbij de activiteiten, die de hoofdopgaven ondersteunen, centraal staan in plaats van de instituten. Het college ziet voor de komende jaren drie hoofdopgaven voor onze stad: saneren & innoveren, transformatie van werk & zorg en de binnenstad. Door de omslag te maken naar een opgavegestuurde regieorganisatie kan er 10% worden gekrompen op het bestuur (raad en college) en de ambtelijke organisatie en de griffie (beleid- en bestuursprocessen). Als alle uitvoerende taken die op de sourcingskalender staan tot outsourcing leiden, zal het aantal medewerkers dat in dienst is bij de gemeente Almelo in 2020 gehalveerd zijn (minder dan 300). Daardoor blijft een compacte organisatie over. Taakstellend legt het college op dat taken via sourcing ten minste 10% goedkoper moeten worden. Ons doel is één van de best presterende gemeentelijke organisaties van Nederland in onze grootteklasse te worden. Het college schrapt de bezuinigingsvoorstellen voor de extra verhoging van de OZB, de kwijtschelding rioolheffing en afvalstoffen voor de minima, de sluiting van het buitenbad en de taakstelling op cultuur. Wel moet er binnen het cluster sport & cultuur op een totaal beschikbaar bedrag van ruim 10 miljoen voor euro bezuinigd zijn in 2018 via systeeminnovaties. We voegen 7 miljoen aan het weerstandsvermogen toe en draaien de eerdere bezuinigingen op sport terug. Tot 2019 is er drie miljoen incidenteel beschikbaar om extra te investeren in de stad. Die willen we inzetten op de hoofdopgaven: 1,5 miljoen voor de binnenstad, 1,5 miljoen voor sociaal domein (de transformatie van werk en zorg). Vanaf 2019 is er 2,2 miljoen structureel beschikbaar. Vanaf dat moment is de verdeling 1 miljoen binnenstad en 1,2 miljoen sociaal domein (transformatie werk en zorg). We doen geen structurele uitgaven totdat de structurele bezuinigingen gerealiseerd zijn. 5 van 87

6 Zowel bij de investeringen als bij de bezuinigingen heeft het college nadrukkelijk gekeken naar de verdeling van de voorstellen in relatie tot de beschikbare middelen in de begroting. Op bestuur & organisatie wordt 3,1 miljoen bezuinigd, op sociaal 5,9 miljoen en fysiek 5,8 miljoen. Er wordt bovengemiddeld gesneden in de eigen organisatie en in de bezuinigingen in het fysieke en sociale domein is er balans. Dat sluit aan bij het uitgangspunt dat tegenvallers in het eigen domein moeten worden opgevangen. In de afgelopen maanden werd duidelijk hoeveel mensen ideeën en suggesties voor onze stad hebben. Het college wil samen met de raad onderzoeken hoe we met een initiatieven- of ideeënmakelaar hun inzet mogelijk kunnen maken. Zo verandert onze rol naar aanjager, motivator en verbinder en willen we de samenhang en samenwerking in onze stad nog verder versterken. Daarbij geldt het motto: wij doen mee als je ook zelf een bijdrage levert. Met het benoemen van de drie belangrijkste opgaven willen we aansluiten bij de oproepen die inwoners, experts en raad hebben gedaan. Zij hebben ook aangegeven dat zij hun rol in de samenleving willen nemen. Die houding willen we koesteren en laten bloeien. Het raads- en uitvoeringsprogramma zijn voor ons de basis geweest bij deze Perspectiefnota. De inhoudelijke kaders van deze programma s zijn in deze nota verder uitgewerkt. Door focus aan te brengen en te innoveren zien wij kansen om de voor Almelo zo gewenste trendbreuk te realiseren. Focus is nodig om onze hoofdopgaven te realiseren en om financieel gezond te worden. 15 miljoen euro structureel ombuigen en bezuinigen kan niet zonder pijnlijke maatregelen voor de stad. En dat vraagt van ons het goede voorbeeld door als bestuur en organisatie 10% te minderen. Hoogachtend, Het College van B & W 6 van 87

7 1. De inbreng van experts, inwoners en raad In dit hoofdstuk wordt de inbreng van de afgelopen maanden (kort) samengevat. Die inbreng vormt de basis voor de Perspectiefnota. Algemene basis: demografische analyse uit de Stadsfoto De bevolking in Almelo krimpt, terwijl het inwoneraantal in de Nederlandse steden toeneemt. Het aandeel 65-plussers neemt ook sneller toe dan gemiddeld terwijl het aandeel jarigen juist sneller daalt dan gemiddeld. Waar veel Nederlandse steden profiteren van een hernieuwde trek naar de stad lijkt dit fenomeen aan Almelo voorbij te gaan. Terwijl Almelo als centrumstad krimpt, neemt de bevolking in de gemeenten rondom Almelo juist toe, terwijl in de rest van Nederland precies het omgekeerde gebeurt. Hiemstra en De Vries Uit het analyseonderzoek van Hiemstra en De Vries blijkt dat Almelo in de afgelopen zes jaar in totaal 265 bezuinigingsmaatregelen heeft genomen met een totale waarde van 42,66 miljoen structureel. De relatieve opgave van Almelo is erg groot: meer dan 2,5 keer zo groot als gemiddeld in de database ( 588/inw. versus 220/inw.). Uit de analyse blijkt dat door deze bezuinigingen de afgelopen jaren zowel op de prestaties in de stad als op de gemeentelijke organisatie flink is bezuinigd. Prestaties en serviceniveau zijn naar beneden bijgesteld, de organisatie is gereorganiseerd en gekrompen. Het totaaloverzicht laat zien dat Almelo tot dusver stevig heeft ingezet op boekhoudkundige maatregelen, veranderingen in en verkleining van de organisatie en versobering van haar serviceniveau. Het verlagen van subsidies is nog weinig gebeurd (4%). Dit laatste is vergeleken met andere gemeenten laag. H&dV heeft daarnaast een aantal kans dossiers voor systeeminnovatie benoemd: - Regionaliseren formatie beleidscapaciteit en specialismen - Realiseren kansdossier wonen-welzijn-zorg (incl. subsidies welzijn en wijkcentra) - Realiseren kansdossier economie-onderwijs-arbeidsmarkt - Aanscherpen strategie binnenstad met partners - Aanscherpen strategie sport en cultuur met partners Het onderzoek Stadsfoto Almelo 2014 Kern van het onderzoek luidt dat de kans op werk voor de Almeloër beneden gemiddeld is en de aantrekkingskracht van Almelo afneemt. Weliswaar zijn er in de stad zelf relatief veel banen, maar het totale aantal banen dat voor de inwoners van Almelo binnen acceptabele tijd te bereiken is, is beneden gemiddeld. De relatief goede economische prestaties van de stad kunnen onder druk komen te staan door vergrijzing en een afnemend agglomeratievoordeel. De aantrekkingskracht van de stad op verhuizende huishoudens is lager dan gemiddeld en lijkt ten opzichte van 2008 eerder te zijn afgenomen dan toegenomen. Dat komt in de eerste plaats door het relatief lage aantal banen dat binnen acceptabele reistijd te bereiken is. Het verschil met het gemiddelde van de Nederlandse steden is tussen 2008 en 2014 verder toegenomen. Ook het stedelijke voorzieningenniveau is beperkter dan gemiddeld en lijkt eerder te zijn achteruitgegaan dan te zijn verbeterd ten opzichte van van 87

8 Stadsfoto 2015: Ontwikkelingen, achtergronden en kansen voor beleid Almelo per deelthema in vergelijking met Stadsfoto 2008 Stadsfoto 2008 Wat is er veranderd Hoe komt dat Wat is er nog te doen Arbeidsparticipatie Hoge langdurige werkloosheid Verbeterd Beleidswijzigingen UWV Vergroten aantrekkings- Hoge jeugdwerkloosheid Ontwikkeling netto participatiegraad Aantal werkenden afgenomen Verslechterd Afname potentiële beroepsbevolking Ongunstige samenstelling beroepsbevolking Weinig kans op werk kracht Opheffen regionale mismatch Verbeteren bereikbaarheid Economie Afnemende agglomeratievoordelen Toename aanbod podiumkunsten Aantrekkingskracht/ woonklimaat Relatief weinig banen (binnen acceptabele reistijd) Weinig human capital Geringe aantrekkingskracht Verslechterd Verbeterd Verslechterd Ongunstige bevolkingssamenstelling Afname culinaire kwaliteit Afname winkelaanbod en toename leegstand Vergroten aantrekkings- Kracht Verbeteren bereikbaarheid Investeren in de esthetiek van de binnenstad Meer overlast en onveiligheid Verbeteren veiligheid Minder bereikbare banen Verbeteren bereikbaarheid Hoofdlijnen schriftelijke inbreng van ruim 65 Almeloërs 1 In algemene zin ziet het college een aantal hoofdlijnen uit de schriftelijke reacties: meer gebruik maken van de participatiesamenleving en inzet van vrijwilligers en uitkeringsgerechtigden in de uitvoering zowel op sociaal als fysiek gebied. Ook wordt de gemeente opgeroepen om nuchtere beslissingen te nemen en geen grote investeringen in de binnenstad te doen maar zich te richten op zaken die voor de burger belangrijk zijn zoals de kwaliteit van wonen en de leefomgeving. Ook wordt gesteld dat er meervoudig gebruik van gebouwen moet worden gemaakt. Daarnaast komen er suggesties waarbij ambtenaren naar Almelo verhuizen, minder salaris krijgen en het nieuwe stadhuis te verkopen/verhuren. 1 In bijlage 5 leest u per inzending de reactie van het college op het voorstel 8 van 87

9 Sociaal domein Op het sociale domein komt er reactie op het meer gebruik maken van vrijwilligerswerk (ook in de zorg), de inzet van werklozen/inwoners bij onderhoud groen, de effectiviteit van re-integratie te verbeteren en het maatschappelijk vastgoed en wijkcentra te verkopen en in te zetten op meervoudig gebruik. Fysieke domein Op het fysieke domein pleiten inzenders voor geen topsport (IIspa) en geen grote projecten (geldt ook voor binnenstad), voor flexibiliteit van bestemmingsplannen en minder verkeersmaatregelen. Ze pleiten ervoor groen (en water) toe te voegen en om het dicht bij de burgers te houden die ook willen helpen. Bestuur en Organisatie en Dienstverlening Ten aanzien van de algemene lasten werd gesteld dat er minder salaris moet worden betaald, de inhuur van externen moet worden terug gedrongen, ambtenaren harder moeten werken, de wachtgelden omlaag moeten en het stadhuis verhuurd of verkocht moet worden. Insprekers aan het woord op 10 en 24 maart 2015 In de politieke beraden kwamen 18 mensen/instellingen aan het woord. Ook in de mondelinge bijdragen werd vaak gesteld dat de gemeente meer kan doen met vrijwilligers: zowel in de ondersteuning van zorg als in de publieke ruimte. Ook het honoreren van initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan de stad werd vaak genoemd. Met name het thema re-integratie en de ontwikkeling van een ondernemerspool gekoppeld aan een pool van uitkeringsgerechtigden werd vaak benoemd (al dan niet in combinatie met een rol voor wijkcentra en het ROC). Daarnaast werd in de politieke beraden stelling genomen tegen een aantal bezuinigingsrichtingen zoals de sluiting van het buitenzwembad en de bezuinigingen op de Stichting Almelo Promotie en cultuur. Almelo Panel Uit de reacties van het Almelo Panel blijkt dat er zeer weinig draagvlak is voor het extra verhogen van de OZB en de sluiting van het buitengedeelte van het zwembad. Vanuit het omnibuspanel kwamen in de open vragen veel kritische opmerkingen over de grootschalige investeringen in de binnenstad en de bouw en opening van het nieuwe stadhuis. Daarnaast kwam er kritiek op het verlagen van het onderhoudsniveau van groen. Ook vanuit het panel komt de oproep om daar uitkeringsgerechtigden of wijkbewoners bij in te zetten. In de onderstaande tabel kunt u in één oogopslag zien welke maatregelen op draagvlak kunnen rekenen bij het Almelo Panel. Het totale pakket aan maatregelen is gewaardeerd met een 6,1. Per maatregel is hieronder weergegeven in welke mate er draagvlak is voor de maatregelen die aan het Almelo Panel zijn voorgelegd. In algemene zin geldt dat ten aanzien van maatregelen waar (zeer) veel of (zeer) weinig draagvlak is, wij die adviezen hebben overgenomen. Per maatregel wordt aangegeven hoe wij er mee om zijn gegaan in deze perspectiefnota. Tabel Overzicht draagvlak zoekrichtingen bij Almelo Panel Maatregel Cijfer Draagvlak Hoe zijn wij er mee omgegaan? Stelpost areaal afschaffen 7,9 Zeer veel Zoekrichting blijft staan Herijken van subsidies zorg en welzijn 7,5 Zeer veel Zoekrichting blijft staan Toeristenbelasting verhogen 7,2 Zeer veel Zoekrichting blijft staan Aanpassen telefonische bereikbaar 7,2 Zeer veel Zoekrichting blijft staan Parkeergarages voor kostprijs verhuren 7,0 Veel Zoekrichting blijft staan 9 van 87

10 Maatregel Cijfer Draagvlak Hoe zijn wij er mee omgegaan? Minder geld voor integrale veiligheid 6,8 Veel Zoekrichting blijft staan Wijkcentra verkopen of afstoten 6,7 Veel Zoekrichting blijft staan Verlagen bijdrage aan Almelo Promotie 6,4 Neutraal Zoekrichting blijft staan Bezuinigingen op cultuursubsidies 6,2 Neutraal Zoekrichting vervalt, er komt wel een nieuwe taakstelling gericht op systeeminnovatie bij sport en cultuur. Minder onderhoud en aantal speeltoestellen 6,1 Neutraal Zoekrichting blijft staan Kwijtschelding afval afschaffen 5,8 Neutraal Zoekrichting vervalt Kwijtschelding riool afschaffen 5,7 Neutraal Zoekrichting vervalt Dienstverlening alleen nog op afspraak 5,6 Neutraal Zoekrichting blijft staan Zachte landing sociaal domein afbouwen 5,3 Weinig Zoekrichting blijft staan. Er wordt voor gezorgd dat er in komende periode voldoende geld beschikbaar is voor kwetsbare groepen en omslag in het sociaal domein Onderhoudsniveau openbare ruimte verlagen 5,2 Weinig Onderhoudsniveau niet verlagen. Wel kijken hoe de rol en invloed van de burger bij het onderhoud van de leefomgeving groter kan worden. En daarmee kosten besparen Sluiting buitengedeelte zwembad 4,1 Zeer weinig Zoekrichting vervalt OZB verhogen 3,2 Zeer weinig Zoekrichting vervalt Formatie- en Begrotingsscan 2 Het college heeft het Ministerie van BZK en de provincie gevraagd een begrotingsscan uit te voeren. Belangrijkste conclusie is dat de financiële situatie zorgelijk blijft. Een bezuinigingstaakstelling van 15 miljoen is noodzakelijk om een financieel gezonde gemeente te blijven. De problemen komen met name door de grote grondvoorraad. Verder blijkt dat er in het verleden al veel bezuinigd is en dat deze bezuinigingen grotendeels gerealiseerd zijn. Op een aantal beleidsterreinen geven wij meer uit dan de referentiegemeenten. Uit de formatiescan blijkt dat de totale ambtelijke omvang 21 fte groter is dan het gemiddelde van de referentiegroep. Dit wordt met name veroorzaakt door een grotere formatie voor uitvoerende taken. De overhead van de gemeente Almelo zit onder het landelijke gemiddelde. De concrete aanbevelingen uit de begrotingsscan zijn: - Aanpakken van de grondexploitaties; - Actief beleid om weerstandsvermogen op 1 te krijgen; - Bestemmingsreserves herschikken in algemene reserves; - Exploitatiebegroting minder afhankelijk maken van het grondbedrijf. 2 In bijlage 2 leest u hoe de adviezen zijn verwerkt in deze Perspectiefnota 10 van 87

11 De inbreng van de stad en de experts gecombineerd - De inbreng van de stad kan worden samengevat als: zorg goed voor de basisvoorzieningen; heb oog voor de sociaal zwakkeren en maak gebruik van de inzet van inwoners/vrijwilligers en uitkeringsgerechtigden. - Wees behoedzaam (loop geen onnodige risico s) waar het gaat om investeringen in de binnenstad. - Zoek slimme combinaties die elkaar kunnen versterken. Combineer functies en accommodaties om zo te kunnen besparen maar ook zodat ze elkaar kunnen versterken. - De kans op werk voor de Almeloër is beneden gemiddeld en de aantrekkingskracht van Almelo neemt af. - De financiële risico s worden veroorzaakt door de grondproblematiek, de hoge schuldpositie, de financiële gevolgen van de decentralisaties en de onmogelijkheid om komende tekorten nog op te kunnen vangen. Politiek beraad 23 april In de raad is weinig draagvlak voor bezuinigingen op het gebied van cultuur, sluiting van het buitenbad, de extra verhoging van de OZB en de kwijtschelding van de riool- en afvalstoffenheffing voor de minima. Ook liggen bezuinigingen in het sociaal domein zeer gevoelig, maar ziet de raad mogelijkheden om scherper naar het totaal aan subsidies te kijken en meer de kracht van de samenleving te benutten en zo te bezuinigen. De rol van instituties zoals Soweco en het Sportbedrijf werden vaak genoemd. Het onderhoud van groen, wegen en bruggen, de Stichting Almelo Promotie of parkeren zijn zoekrichtingen waarover verschillende gedachten leven in de raad. Vanuit de raad komen aanvullende voorstellen voor bezuinigingen en/of verhoging van het taakstellende bedrag. Kort samengevat gaan die over extra taakstellingen/bezuinigingen op diverse onderdelen van het ambtelijk personeel en het college (van 5 naar 4 fte), over anders werken door het bestuur door de vorming van een regionaal college en 1 regionale directie en minder te vergaderen, over meer gebruik maken van de kracht van de samenleving en het slimmer gebruik van voorzieningen en organisaties. Het uitbesteden van uitvoerende taken kwam terug maar ook viel in sommige bijdragen een tegengestelde ontwikkeling van de kleine compacte gemeente te beluisteren door bijvoorbeeld het GBT en de Stichting Almelo Promotie weer onder te brengen bij de gemeente. De formatie- en begrotingsscan is door de raad zeer serieus bekeken. De adviezen en de analyse komen in vrijwel iedere bijdrage terug. Over de investeringsagenda stelde de raad dat we moeten kijken naar temporisering en spaartermijnen voor de binnenstad. Een aantal fracties heeft zich uitgesproken over de artikel 12 status. Bij een meerderheid van de raad leeft de wens om zelf aan het stuur te blijven en een situatie van Artikel 12 te voorkomen Een aantal fracties stelt voor de taakstelling te verhogen. In bijlage 4 van deze perspectiefnota gaan wij specifieker in op de hoofdlijnen van de bijdragen van de verschillende fracties. 11 van 87

12 2. Focus en innovatie Hoofdopgaven We hebben bijna 300 miljoen te besteden. De vraag is niet of het teveel of te weinig is, de vraag is wat we kunnen en willen met dat geld. We willen af van een begroting die voortborduurt op voorgaande jaren en daarmee weinig ruimte biedt voor ambities. We willen een adaptieve en flexibele begroting en organisatie. De drie hoofdopgaven zijn daarbij leidend. A. Saneren & innoveren B. Transformatie Werk & Zorg C. Een binnenstad met herwonnen identiteit. Deze opgaven volgen uit de financiële noodzaak, de gecombineerde inbreng van stad, experts en raad, de herijking van het masterplan en de ontwikkelingen in de Regio (Commissie Robben en Twentebedrijf). Rol van de gemeente Het college stelt de drie hoofdopgaven centraal en we maken de omslag naar een opgavegestuurde regieorganisatie. Het formuleren van deze drie hoofopgaven betekent dat we middelen bundelen om deze opgaven te realiseren. Alle nieuwe voorstellen zullen wij toetsen aan de bijdrage die ze leveren aan de realisatie van de hoofdopgaven. Ook kijken wij kritisch naar de uitvoering van bestaand beleid. Als alle uitvoerende taken die op de sourcingskalender staan tot outsourcing leiden, zal het aantal medewerkers in dienst bij de gemeente in 2020 gehalveerd zijn (minder dan 300). Daardoor blijft een compacte organisatie over. Onze drijfveer is om in 2020 één van de best presterende gemeentelijke organisaties in onze grootteklasse te zijn. Uit een deel van de bijdragen uit de stad werd duidelijk dat inwoners hun bijdrage willen leveren en ook verantwoordelijkheid daarvoor willen nemen. Zorgen voor elkaar gebeurt dichtbij in de buurten en wijken. Het college wil deze ontwikkelingen in de samenleving met kracht ondersteunen en daarvoor ook urgentie creëren om uit het oude denken te komen. Niet alles zelf bedenken en doen, maar initiatieven uit de stad ondersteunen. De rol van de overheid verandert dan naar die van aanjager, motivator en ondersteuner. De gemeente maakt op die manier gebruik van de kracht van de samenleving. Het college wil niet langer eenzijdig subsidies overmaken naar verbonden partijen/instituties maar iets doen voor iemand die ook wil bijdragen aan de hoofdopgaven van de stad. Voor de verbonden partijen kiest het college een zakelijke benadering en voor de initiatieven uit de stad een motiverende houding. Innovatie Systeeminnovaties De samenleving is in de afgelopen jaren snel veranderd. Mensen maken gebruik van andere, nieuwe oplossingen. Producten en diensten die eerder in die behoeften voorzagen zijn niet meer nodig, zijn aangepast of worden op een andere manier verkregen. Die veranderingen zorgen ervoor dat bedrijven, verenigingen en organisaties zich al aanpassen en veranderen. Het roept voor de gemeente de vraag op hoe wij daarbij kunnen aansluiten. Dat kan soms door bestaande structuren aan te passen en/of bestaande spelers ruimte te geven zicht te richten op het vervullen van andere behoeften / opdrachten dan waarvoor zij oorspronkelijk zijn opgericht. 12 van 87

13 Soms zijn de veranderingen echter zo veelomvattend dat aanpassingen binnen het bestaande systeem onvoldoende zijn. En het daarom nodig is te kijken of wij het hele systeem dat wij in Almelo hiervoor hebben te veranderen. Dit noemen wij systeem-innovatie. 3 In deze perspectiefnota geven wij voor een aantal domeinen specifieke opdracht om te komen tot die systeeminnovaties. Het gaat dan om het domein sport en cultuur, omgevingsvisie en leefomgeving en het bieden van beschut werk. Aan de innovaties hebben wij taakstellingen verbonden of verwachten wij dat ze een bijdrage leveren aan het oplossen van structurele tekorten. In de programma s Aantrekkelijke Stad en Sociale Agenda leest u hier meer over. Initiatievenmakelaar In de afgelopen maanden werd duidelijk hoeveel mensen ideeën en suggesties voor onze stad hebben. Het college wil, in lijn met de startnotitie Overheidsparticipatie, met de raad onderzoeken hoe we binnen de organisatie de rol van een initiatieven- of ideeënmakelaar mogelijk kunnen maken. Zo verandert onze rol naar aanjager, motivator en verbinder en willen we de samenhang en samenwerking in onze stad nog verder versterken. Daarbij geldt het motto: wij doen mee als je ook zelf een bijdrage levert. Besluittekst focus en innovatie - Verscherpt te sturen op de drie hoofdopgaven: o Saneren & innoveren o Transformatie Werk&Zorg o Een binnenstad met herwonnen identiteit. - Middelen te bundelen om deze opgaven te realiseren en inzet van bestaande middelen opnieuw toe te delen aan deze hoofdopgaven. 3 Een systeeminnovatie is een fundamentele verandering in de manier waarop de samenleving in zijn behoefte voorziet. Systeeminnovaties behelzen samenhangende veranderingen in diep ingesleten patronen van handelen van de structuren waarin ze ingebed zijn. De term wordt hier als synoniem voor transitie gebruikt. In de kern gaat het bij systeeminnovatie om het anders en beter te doen. Om dat te bereiken moeten de regels van het spel veranderen en/of meer spelers bij het spel worden betrokken. 13 van 87

14 2.1 Hoofdopgave één Financieel perspectief verbeteren: Saneren en innoveren over 10 jaar In het kort Financieel herstel is noodzakelijk voor nu en de komende jaren om de afboekingen in het Grondbedrijf en de financiële risico s aan te kunnen. Het college wil een trendbreuk bewerkstelligen en besparen door: - Verscherpte sturing op risico s en hoofdopgaven; - Versnelde doorontwikkeling van het organisatiemodel met een compacte flexibele beleidskern; - Bestuur en ondersteuning krimpen met 10% door afschalen beleidsvoorraad en verminderen bestuursprocessen; - Taakstelling van ten minste 10% kostenreductie bij sourcing voor alle uitvoerende taken; - Stadhuis als huis van de stad Analyse De begrotingsscan laat zien dat de grondexploitaties de grootste veroorzaker van de huidige tekorten en schuldproblematiek zijn. De onderzoeker roept op om hiermee aan de slag te gaan en te luisteren naar de behoefte van de klant. Een van de andere aanbevelingen heeft betrekking op het toepassen van zero-base-budgetting. Ook beveelt de onderzoeker aan om een flexibele schil in de formatie in te bouwen. Voorgestelde oplossingsrichtingen A. Verscherpte sturing op risico s en hoofdopgaven - Sturing op een (beperkt) aantal grote maatschappelijke opgaven; - Strakkere sturing (intern toezichthouder) op de uitgaven en de risico s en budgetbeheersing voor de komende vijf jaar; - Alleen structureel investeren als structurele bezuinigingen zijn gerealiseerd; - Zakelijk opdrachtgever- en opdrachtnemerschap rondom de hoofdopgaven; - Verscherpte sturing op instituties en verbonden partijen. B. Versnelde doorontwikkeling van de organisatie en afschalen beleidsvoorraad en bestuursprocessen met 10% 4 - Vanuit de drive om in 2020 één van de best presterende gemeenten in onze grootteklasse te zijn, zullen wij de 21 fte boven de formatiescan saneren zoals opgenomen in de zoekrichtingen. Sturing op de hoofdopgaven betekent ook een krimp van beleids- en bestuursprocessen en reductie van inzet op organisatie, bestuur en raad. Hierbij past een aanvullende taakstelling van 10% op bestuur en ondersteuning (ambtelijk organisatie en griffie), uiterlijk te realiseren in De organisatie krimpt met 46 fte. Dit levert vanaf 2018 gefaseerd middelen op. - De taakstelling wordt gerealiseerd door een versnelde implementatie van de doorontwikkeling van het organisatiemodel dat in 2013 is gerealiseerd. Met de 4 In het perspectief is 25 fte voor verminderen beleid en bestuursprocessen meegenomen: 2018 bezuiniging van bezuiniging van bezuiniging van 1,2 miljoen. 14 van 87

15 doorontwikkeling van het gemeentelijk organisatiemodel ontstaat een flexibele beleidskern. Zo ontstaat een ambtelijke organisatie die flexibel en adaptief genoeg is om wisselende maatschappelijke opgaven aan te kunnen; - De uitvoerende taken van de sector Sociaal en de sector Fysiek worden gesourced. Ook werken wij aan het Twentebedrijf dat faciliterend is voor de uitvoering van de gemeentelijke taken waar het gaat om bedrijfsvoering. Bij de onderhandelingen geldt als kader dat sourcing tot een kostenreductie van ten minste 10% moet leiden. Om dat structurele voordeel te realiseren is initieel geld nodig (incidenteel). Als alle uitvoerende taken die op de sourcingskalender staan tot outsourcing leiden, dan zal het aantal medewerkers in dienst van de gemeente in 2020 halveren (minder dan 300 fte). Ieder jaar zal hiervoor een bestuursopdracht worden voorgelegd bij de begroting; - Bij sourcing van taken naar andere partijen streven wij naar behoud van werkgelegenheid voor de stad en op zijn minst voor Twente. Bij intergemeentelijke samenwerkingsverbanden willen wij een evenredig deel van de werkgelegenheid in Almelo behouden. Het nieuwe stadhuis is hiervoor uitermate geschikt. - Het grondbedrijf zal verder omgevormd worden. Het onderzoek naar de kapitaaldienstschrijvers zal aanvullende gevolgen hebben. - De overlegfrequenties voor (de ondersteuning van) het bestuur worden met ingang van januari 2016 met de helft verlaagd (wekelijks wordt tweewekelijks; tweewekelijks wordt maandelijks). De reductie van fte s kan alleen worden gerealiseerd als de werkvoorraad ook reduceert (beleidsvoorraad afschalen, schriftelijke vragen ook mondeling afdoen, maximaal mandaat en verlaging van de frequentie van de bijeenkomsten van de raad). Afschalen van bestuurs- en beleidsopgaven betekent: - Het afschalen van de bestuurs- en beleidstaken en het stoppen van beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering die geen bijdrage leveren aan de hoofdopgaven - Daarnaast geldt het regime van zero based budgetting. Met uitzondering van de waarderingssubsidies (waaronder ook de amateurverenigingen cultuur) en subsidies die wat betreft omvang en specifieke besteding concreet zijn omschreven in de wet, worden subsidies op nul gezet. Iedereen die een aantoonbare en effectieve bijdrage levert aan de hoofdopgaven in de Perspectiefnota kan in aanmerking komen voor deze subsidies. Zo kunnen ook (sport)verenigingen inschrijven voor jeugd- en jongerenwerk, huiswerkondersteuning, gezondheidsbevordering wat ten koste kan gaan van de subsidies voor grote instituties. C. Huis van de Stad - Ons stadhuis zullen we gaan vormgeven als huis van de stad waar ook andere, publieke, instellingen gebruik van kunnen maken. We geven de directeur KCC opdracht om te komen tot de verbreding van het gebruik van het stadhuis door andere, publieke, instellingen. Daarmee geven we ook zelf invulling aan multifunctioneel gebruik van een pand. Besluittekst hoofdopgave één: saneren en innoveren 1. Wat betreft verscherpte sturing op risico s en hoofdopgaven - Sturing op een (beperkt) aantal grote maatschappelijke opgaven; - Verscherpt te sturen op uitgaven, risico s, budgetbeheersing en verbonden partijen voor de komende vijf jaar; - Alleen structureel investeren als structurele bezuinigingen zijn gerealiseerd; - Zakelijk opdrachtgever- en opdrachtnemerschap rondom de hoofdopgaven. 15 van 87

16 2. Wat betreft de gemeentelijke organisatie - Versnelde doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie; - Verder omvormen van het grondbedrijf en de kapitaaldienst; - De uitvoerende taken van de sector Sociaal en de sector Fysiek te sourcen; - Een taakstellende kostenreductie van ten minste 10% op te leggen bij sourcing; - Krimp van beleidsvoorraad- en bestuursprocessen en reductie van inzet op organisatie, bestuur en raad door focus op de hoofdopgaven, met als gevolg: o Kostenreductie van totaal 1,2 miljoen euro te realiseren in 2020 o Halvering van de overlegfrequenties (raadsvergaderingen, collegevergaderingen en portefeuille-overleggen) vanaf januari Met uitzondering van de waarderingssubsidies (waaronder ook de amateurverenigingen cultuur) en specifieke wettelijke verplichtingen uit te gaan van zero based budgetting 4. Het stadhuis vorm te geven als het huis van de stad waar ook andere publieke instellingen gebruik van kunnen maken 16 van 87

17 2.2 Hoofdopgave twee Transformatie werk en zorg: perspectief bieden en stimuleren van talentontwikkeling In het kort Veel mensen in Almelo hebben geen baan en/of leven op of onder de armoedegrens. Dit is in de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Het doorbreken van de perspectiefloosheid en overerving van armoede met name bij kinderen en het terugdringen van de werkloosheid zijn voor Almelo belangrijke opgaven. Om dit te realiseren zetten wij in op: 1. Werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt behouden en vergroten. 2. Jongeren en ouders met jonge kinderen met perspectief op een baan bemiddelen naar werk. 3. Perspectief bieden voor mensen met een beperkte kans op betaald werk. 4. Voorkomen dat jongeren met een achterstandspositie school verlaten. Daarnaast hebben wij met decentralisaties van de jeugd en WMO- taken een enorme extra verantwoordelijkheid voor inwoners en in het bijzonder gezinnen, jongeren en ouderen. Die overdracht van taken is ook nog eens omgeven met grote veranderingen die ingrijpen in het leven van mensen. Die veranderingen zorgen ook voor ergernis en onbegrip. Omdat de veranderingen ook betekenen dat de dagelijkse of wekelijkse zorg die mensen eerder kregen verandert. Dit brengt voor mensen onzekerheid met zich mee waarbij het verlies van zorg begrijpelijk op dit moment overheerst. Het huidige systeem dreigt echter vast te lopen. Daarom is een omslag nodig om zorg en ondersteuning te blijven bieden aan mensen die dat nodig hebben. We gaan langs vier lijnen aan de slag: 1. Voor inwoners, verenigingen en instellingen is een grote omslag in denken en doen nodig. 2. Daarnaast is het nodig om te zorgen voor goede algemene en preventieve voorzieningen. 3. Het samenvoegen van alle toegangstaken. 4. En tot slot is het nodig om de zorg die aanbieders indiceren te innoveren. Bekend gegeven is dat sociaal- economische omstandigheden (wel of niet hebben van werk) van enorme invloed is op de gezondheid van mensen en de zorg die ze nodig hebben. Daarnaast heeft de economie en de samenleving baat bij een gezonde, zelfredzame beroepsbevolking. Het gericht transformeren van werk en zorg gaan daarom hand in hand en zijn belangrijke aanvullende strategieën om de hoofdopgaven zoals hierboven omschreven te realiseren. Analyse Analyse Stadsfoto De kans op werk is voor een gemiddelde inwoner van Almelo net als in 2008 beneden gemiddeld. Weliswaar zijn er in de stad zelf relatief veel banen, maar het totale aantal banen dat voor de inwoners van Almelo binnen acceptabele tijd te bereiken is, is beneden gemiddeld. De (jeugd)werkloosheid is nog steeds hoger dan gemiddeld en het aantal werkenden in de stad is sinds 2008 meer afgenomen dan gemiddeld. 17 van 87

18 De relatief goede economische prestaties van de stad kunnen de komende jaren onder druk komen te staan door vergrijzing, krimp en het beneden gemiddelde agglomeratievoordeel dat sinds 2011 verder daalt (en naar verwachting bij ongewijzigd beleid de komende jaren doorzet). Als het gaat om het vergroten van de bereikbaarheid van werk blijkt het scheppen van banen en het aantrekken van bedrijven in de praktijk vaak lastig en beleid dat daarop is gericht vaak weinig effectief. Bovendien heeft Almelo nu al een bovengemiddelde werkgelegenheid. Het probleem is de bereikbaarheid van grote banenconcentraties buiten de stad. Mogelijk biedt het slechten van grensbarrières met Duitsland hier kansen. Ook biedt het verbeteren van de bereikbaarheid van nabij gelegen steden mogelijk kansen. Vergeleken met andere gemeenten is het zorggebruik in Almelo hoog. Dit hangt voor een deel samen met de sociale economisch kwetsbare positie van Almelo en de centrumfunctie van onze stad. Het formuleren van een antwoord hierop is een uitdaging op zich. Bovendien komt Almelo om onduidelijke redenen negatief uit de verdeelmodellen van diverse rijksuitkeringen. Hierdoor is de innovatieopgave nog veel urgenter. Voorgestelde oplossingsrichtingen A. Werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt behouden en vergroten. De hoge werkloosheid in Almelo en andere Twentse gemeenten is zorgwekkend en vraagt om een onorthodoxe aanpak. We richten ons daarbij op de volgende zaken - Op lange termijn via Twente Werkt zorgen voor meer werkgelegenheid voor hogeropgeleiden om zo verdringing op arbeidsmarkt te voorkomen. Het college streeft naar aanscherping van de uitvoering van Twente Werkt. Gericht op het bieden van kansen op de korte termijn voor lager opgeleide inwoners; - Economische structuurversteking. Aanpak Twente Werkt gericht op meer werk en meer kansen voor laagopgeleiden - Wij ontwikkelen gerichte maatregelen om ervoor te zorgen dat kansen op banen voor lager opgeleiden ook door deze doelgroep benut kunnen worden. Sectorale- of branchegerichte pools om werkzekerheid te bieden zijn mogelijk een uitkomst. - Wij zullen bij de uitvoering van het Twente Werkt conform het advies van de commissie Draaijer- ervoor pleiten om huidige HTSM strategie (High Tech Systemen en Materialen) aan te vullen met het creëren van meer werkgelegenheid voor lager opgeleiden. Volgens die commissie bevindt zich binnen de grote steden Enschede, Hengelo en Almelo een grote onderstroom waarin hoge werkloosheid heerst, met aanzienlijk minder kansen op werk en vooruitgang op de korte termijn. Er is een verbreding noodzakelijk om een bredere banenmotor te vormen voor de regio. Er is een urgente behoefte aan een banenplan om op korte termijn een positieve impuls te geven aan de werkgelegenheid ook voor de minder hoog opgeleide inwoners. - Er liggen kansen in Duitsland voor werkzoekenden die nu nog onvoldoende benut worden. Samen met o.a. de gemeente Enschede en Hengelo starten wij experimenten om de grensbarrières met Duitsland op te heffen. - Wij spannen ons via het actieplan Twente Werkt in om meer hoogwaardig werk te realiseren in Twente zodat hoger opgeleiden niet gedwongen worden onder hun niveau te werken. 18 van 87

19 Economische structuurversterking - De invloed van lokale overheden om banen te creëren is beperkt. Omdat een (eerste) baan in de ene sector een betere voorspeller is van succes op de arbeidsmarkt, dan in een andere sector kunnen wij wel kijken wat dit betekent voor het economisch beleid. Zo geldt bijvoorbeeld voor Almelo dat voor mensen die beginnen met een baan in de uitzendsector de kans groter is dat ze uiteindelijk (lang) werkloos zijn. Wanneer de eerste baan gevonden wordt in de overheids- of zorgsector is de uitkomst op de lange termijn vaak succesvoller. Mensen die daar hun eerste baan vinden hebben een kleinere kans om later (langdurig) werkloos zijn. Juist in die sector is door beleidskeuzes bij de overheid zelf een krimp waarneembaar. Ten aanzien van de uitzendbranche lopen initiatieven om te kijken naar meer werkzekerheid. - Aan de hand van het economisch profiel van Almelo (o.a. dienstencentrum overheden) binnen de ontwikkelagenda Netwerkstad Twente gaan wij na hoe dit een bijdrage kan leveren aan meer werkgelegenheid (voor laagopgeleiden) in Almelo en structuurversterking van de Twentse economie. Almelo heeft een sterke economie met veel bedrijven en werkgelegenheid. Almelo is goed bereikbaar en heeft veel bedrijven met hoogwaardige bedrijfsprocessen. De perifere ligging in het land is geen vestigingsfactor voor bedrijven waardoor extra werkgelegenheid niet vanzelfsprekend is. - Het vergroten van het aanbod en diversiteit van werkgelegenheid in Twente is de leidende opgave. Almelo kan bijdragen met logistiek, dienstverlening (zakelijk en overheid) en innovatieve maakindustrie. B. Jongeren en ouders met jonge kinderen met perspectief op een baan bemiddelen naar werk. Wij spannen ons maximaal in om jongeren en ouders met jonge kinderen te bemiddelen naar werk. Daarbij zetten wij in op: - Vergroten van weerbaarheid van werkzoekenden onder meer door nieuwe scholingsarrangementen. - Kijken naar mogelijkheden voor poolvorming als een middel om mensen een duurzame plek op de arbeidsmarkt te laten veroveren. Weerbaarheid vergroten en investeren in opleidingen - Uit de cijfers blijkt dat investeren in opleiding loont. Wij gaan na hoe laagopgeleiden meer concurrerend gemaakt kunnen worden. Vooral inwoners met lagere opleidingsniveaus (zeker zonder startkwalificatie) komen vaak in minder gunstige loopbanen terecht met wisselend succes. - Er is een discussie over welke vaardigheden ontwikkeld moeten worden voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Sommigen zeggen dat mensen zo breed mogelijk geschoold moeten worden. Anderen pleiten voor hernieuwde aandacht voor het vakmanschap. - Omdat niet duidelijk is wat nu echt nodig is, adviseert de Onderwijsraad om lokaal en regionaal initiatieven te stimuleren en nieuwe scholingsarrangementen te bedenken, die de weerbaarheid van werkenden en werkzoekenden maximaal vergroten Ondernemerspool en werklozenpool - In het arbeidsmarktbeleid is gekozen om prioriteit te leggen bij jongeren en ouders met kinderen onder de twaalf jaar. Mensen uit deze twee groepen krijgen extra ondersteuning om hun kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Tegelijkertijd is het lastig om een duurzame plek op de arbeidsmarkt te veroveren. Steeds meer werk is tijdelijk en flexibel. 19 van 87

20 - Daarom wordt samen met ondernemers onderzocht hoe ondernemers hun werk kunnen poolen om op die manier voor deze twee doelgroepen een duurzaam perspectief te scheppen. Deze ontwikkeling is door insprekers ingebracht. - Los daarvan loopt er al een verkenning door de uitzendbureaus in Almelo. Het college gaat in gesprek met de betrokken ondernemers en zal kijken hoe we gezamenlijk de arbeidsmarktpositie voor jongeren en ouders met kinderen onder de twaalf jaar kunnen verbeteren. C. Perspectief bieden voor mensen met een beperkte kans op betaald werk. Voor een aanzienlijke groep mensen is er geen perspectief op een betaalde baan. Zij zijn aangewezen op een uitkering. Voor deze groep kijken wij naar: - Vernieuwingen in de uitvoering van de participatiewet; - Verbreden en versterken aanpak schuldhulpverlening; - Systeeminnovatie beschut werken Vernieuwing uitvoering participatiewet - Er is een vrij grote groep mensen met een uitkering waar betaalde arbeid geen realistisch perspectief is. Dit komt onder andere door de arbeidsmarktsituatie. - Uw raad heeft daarom ervoor gekozen om vooral in te zetten op jongeren en ouders met jonge kinderen. Dat betekent dat een grote groep mensen aangewezen blijft op een uitkering. Samen met hen willen we kijken hoe ook in die situatie perspectief kan blijven op een goed bestaan in de gemeente Almelo. - Daarbij kijken we o.a. naar de rol en de eisen die gekoppeld zijn aan de uitkering en de activiteiten waar deze mensen actief bij betrokken kunnen raken. Schuldhulpverlening - Almelo kent veel mensen met problemen met schulden. Schulden vormen één van de meest ontregelende gebeurtenissen in het leven van mensen. Het is daarom belangrijk om er alles aan te doen om schulden te voorkomen. - In Almelo bestaan al verschillende initiatieven, maar die zijn nog onvoldoende met elkaar in samenhang gebracht. Bovendien is het nodig om die aanpak te verbreden en te versterken. Het college doet daarom een oproep aan bedrijven met financiële kennis om een bijdragen te leveren aan het voorkomen van schulden. - Samen met hen en de al actieve partners ontwikkelen we simpele en eenvoudige arrangementen die gericht helpen om de dagelijkse financiën van mensen structureel te beheersen. - Ook zijn we blij dat het Armoedepact verbinding legt met het nieuwe landelijk initiatief gericht op het herstructureren van de schulden bij kwetsbare groepen. Systeeminnovatie beschut werken - U hebt het besluit genomen om Soweco in de toekomst te positioneren als een breed maatschappelijke bedrijf om zo de oplopende tekorten in de uitvoering van de WSW te kunnen inlopen. U hebt ons gevraagd om dit samen met Soweco verder uit te werken. Het lijkt erop dat dat deze strategie - op basis van het raadsbesluit - onvoldoende kan bijdragen aan het structureel oplossen van het tekort in de uitvoering van de WSW. - Samen met Soweco en de andere leden van de GR blijven wij ons inspannen om na te gaan hoe er een sluitende business- case gepresenteerd kan worden die aansluit bij het raadsbesluit dat u genomen hebt. Aanvullend gaan wij op zoek naar andere varianten voor de best denkbare oplossing. Centraal staat daarbij het denken buiten de huidige 20 van 87

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Participatiewet / Wsw Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Bespreekpunten Wat is de huidige situatie in Wwb en Wsw? Wat zijn de belangrijkste contouren van de Participatiewet? Welke effecten heeft de Participatiewet

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten. Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012

De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten. Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012 De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012 Kijken naar de decentralisaties Doelgroepen en wetgeving Zoeken naar criteria voor selectie van

Nadere informatie

Onderwerp: Visiedocument Drie decentralisaties: Vooruitzicht op veranderingen in het maatschappelijk domein

Onderwerp: Visiedocument Drie decentralisaties: Vooruitzicht op veranderingen in het maatschappelijk domein Agendapunt : 6 Voorstelnummer : 11-085 Raadsvergadering : 7 november 2013 Naam opsteller : L. Hulskamp/ E. van Braak/ M. Zweers / M. Klaver Blankendaal Informatie op te vragen bij : L. Hulskamp Portefeuillehouders

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

Onderwerp Concentratie Rijksvastgoed MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie Lelystad

Onderwerp Concentratie Rijksvastgoed MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie Lelystad ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Concentratie Rijksvastgoed MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie Lelystad Provinciale Staten 2 juli 2014 Agendapunt 1. Beslispunten 1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen

Nadere informatie

Nieuwe koers brede school

Nieuwe koers brede school bijlage bij beleidsvoorstel Brede Talentontwikkeling in de Kindcentra 28 mei 2013 Nieuwe koers brede school (november 2012) 1. Waarom een nieuwe koers? De gemeente Enschede wil investeren in de jeugd.

Nadere informatie

Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor om de verbeterde kaderbrief 2014 vast te stellen.

Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor om de verbeterde kaderbrief 2014 vast te stellen. Rotterdam, 8 juli 2014 Aan de Gemeenteraad Onderwerp: Verbeterde Kaderbrief 2014 Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor om de verbeterde kaderbrief 2014 vast te stellen. Op welke gronden deze

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen.

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen. Datum: 28-10-14 Onderwerp Beleidsplan jeugd en verordening jeugdhulp Status Besluitvormend Voorstel 1. het regionale beleidsplan jeugd vast te stellen 2. het lokale beleidsplan jeugd gemeente Boxtel 2015

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie?

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie? Met deze memo informeren wij u aan de hand van veel gestelde vragen en daarbij horende antwoorden over de stand van zaken van het fusietraject tussen de ISD en WML en geven we u informatie ondermeer over

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL. SESSIE Stad maken

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL. SESSIE Stad maken Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE Stad maken donderdag 19 maart 2015 Stad maken Duiding en context De traditionele rollen binnen het ontwikkeltraject veranderen. De corporaties,

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

TransformatieSociaalDomein

TransformatieSociaalDomein . TransformatieSociaalDomein Uitgangspunten van de gemeente Eijsden-Margraten en de 5 andere Heuvellandgemeenten Behandeld door : Mevr. M.M. Aarts Uw brief van : Bijlage(n) : Geen Uw kenmerk : Ons kenmerk

Nadere informatie

Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam gezonde organisatie Portefeuillehouder: Carel van Gelder

Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam gezonde organisatie Portefeuillehouder: Carel van Gelder Raadsvergadering, 28 januari 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Regiegemeente Wijk bij Duurstede Nr.: 20140218 4 RV Agendapunt: 4 Datum: 30 december 2013 Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam

Nadere informatie

Actuele financiële en vermogenspositie

Actuele financiële en vermogenspositie Actuele financiële en vermogenspositie werk aan de winkel Presentatie voor Auditcommissie 5 maart 2012 Actuele financiële positie (1) Nr. Ontwikkeling Mutatie 2012 2013 2014 2015 Saldo na besluitvorming

Nadere informatie

VISIE OP DE ORGANISATIE

VISIE OP DE ORGANISATIE VISIE OP DE ORGANISATIE WE ZIJN ER ALS ORGANISATIE VOOR PUBLIEK, ONDERNEMERS, BESTUUR EN COLLEGA S 00 INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave 2 1. Missie visie kernwaarden 3 2. Toelichting 4 3. De kernwaarden 5

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Van realiseren naar optimaliseren Open atelier, Grip op sport. Margot Icking, Hospitality Consultants 23 september 2010

Van realiseren naar optimaliseren Open atelier, Grip op sport. Margot Icking, Hospitality Consultants 23 september 2010 Van realiseren naar optimaliseren Open atelier, Grip op sport Margot Icking, Hospitality Consultants 23 september 2010 Agenda Van realiseren naar optimaliseren: een nieuwe koers in het accommodatiebeleid

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013

Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013 Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013 Wat merk je? - rust - leegstand van huizen, winkels en buitengebied - functies verdwijnen uit dorpen - veel praat bijeenkomsten - burgen bevragen,

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek Onderzoeksflits Atlas voor gemeenten 015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht IB Onderzoek, 9 mei 015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 86 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013 Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM Delfzijl, 21 november 2013 Frank van der Staay Atrivé/Woongroep Marenland Appingedam Onderwerpen Woonplan 2002 koersen

Nadere informatie

Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad

Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad De stad als bevolkingsmagneet Koos van Dijken functie 29 januari 2013 1 Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad Wat maakt de stad aantrekkelijk

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

Adviesraad Wet maatschappelijke ondersteuning Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn

Adviesraad Wet maatschappelijke ondersteuning Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Voorzitter: J.H.J. Schreuder T: 055 3601357 E: j.schreuder76@upcmail.nl Adviesraad Wet maatschappelijke ondersteuning Ambtelijk secretariaat Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Aan: College van B&W van de gemeente

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

5-11-2014. Inhoud. Verdeelmodel Inkomensdeel Participatiewet. 2. Project verdeelmodel inkomensdeel 2015

5-11-2014. Inhoud. Verdeelmodel Inkomensdeel Participatiewet. 2. Project verdeelmodel inkomensdeel 2015 Inhoud Verdeelmodel Inkomensdeel Participatiewet Platform Sociaal en Financieel Domein, VNG Overijssel 1. Hoe werkt de financieringssystematiek? 2. Project verdeelmodel inkomensdeel 3. Hoe werkt het multiniveau-model?

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

PROFIELSCHETS BURGEMEESTER ROTTERDAM concept juni 2008

PROFIELSCHETS BURGEMEESTER ROTTERDAM concept juni 2008 PROFIELSCHETS BURGEMEESTER ROTTERDAM concept juni 2008 Deze profielschets is tot stand gekomen nadat de gemeenteraad uitgebreid heeft ingezet op het horen van meningen over het gewenste profiel van de

Nadere informatie

ER IS GENOEG VOOR IEDEREEN. SP-voorstel voor een eerlijke verdeling van de lasten in Rotterdam

ER IS GENOEG VOOR IEDEREEN. SP-voorstel voor een eerlijke verdeling van de lasten in Rotterdam ER IS GENOEG VOOR IEDEREEN SP-voorstel voor een eerlijke verdeling van de lasten in Rotterdam Initiatiefvoorstel SP Rotterdam maart 2015 Er is genoeg voor iedereen SP-voorstel voor een eerlijke verdeling

Nadere informatie

Werkplan Deelnemersraad MJD 2015

Werkplan Deelnemersraad MJD 2015 Werkplan Deelnemersraad MJD 2015 Inleiding Sinds december 2006 heeft de MJD de beschikking over een officiële deelnemersraad Deze raad gaat sinds 2014, na de fusie met Stiel, door het leven als 'De Deelnemersraad

Nadere informatie

Onderwerp: Besluit tot aangaan samenwerking Haarlem en Zandvoort op sociaal domein Reg. Nummer: 2014/241618

Onderwerp: Besluit tot aangaan samenwerking Haarlem en Zandvoort op sociaal domein Reg. Nummer: 2014/241618 Collegebesluit Onderwerp: Besluit tot aangaan samenwerking Haarlem en Zandvoort op sociaal domein Reg. Nummer: 2014/241618 1. Inleiding De gemeenten Haarlem en Zandvoort willen een ambtelijke samenwerking

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht. Monique Roso, 12 maart 2014!

EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht. Monique Roso, 12 maart 2014! EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht Monique Roso, 12 maart 2014! Inhoud presentatie 1. economische trends en ontwikkelingen!! 2. economische monitor provincie Utrecht! - economische

Nadere informatie

REDENEERLIJN: VIANEN ALS ZELFSTANDIGE REGIEGEMEENTE HAALBAARHEIDSONDERZOEK BESTUURLIJKE ZELFSTANDIGHEID

REDENEERLIJN: VIANEN ALS ZELFSTANDIGE REGIEGEMEENTE HAALBAARHEIDSONDERZOEK BESTUURLIJKE ZELFSTANDIGHEID REDENEERLIJN: VIANEN ALS ZELFSTANDIGE REGIEGEMEENTE Als aanvulling op de discussie over een zelfstandig Vianen heeft het CDA Vianen de business case uitgewerkt voor het scenario dat de gemeente zelfstandig

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Uw kenmerk DGKB/BFO/IFLO 2004-0000049472 Dossier/volgnummer 55820N-012

Uw kenmerk DGKB/BFO/IFLO 2004-0000049472 Dossier/volgnummer 55820N-012 De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer J.W. Remkes De minister van Financiën De heer drs. G. Zalm Bijlagen -- Inlichtingen bij Uw kenmerk DGKB/BFO/IFLO 2004-0000049472 Dossier/volgnummer

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

2014, peiling 5 november 2014. hebben nog 178 Hengeloërs eenmalig de vragenlijst ingevuld. Het onderwerp van

2014, peiling 5 november 2014. hebben nog 178 Hengeloërs eenmalig de vragenlijst ingevuld. Het onderwerp van resultaten 2014, peiling 5 november 2014 Van 28 oktober tot en met 9 november 2014 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.663 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.424 leden de vragenlijst

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Werken aan een Duurzame Toekomst

Werken aan een Duurzame Toekomst 2 Werken aan een Duurzame Toekomst Sterk, Sociaal, Solide./> F/x \:.i t / /\ GROENUMIlffi n NUMEGEN IJ W PARTIJ VAN DE ARBEID Nijmegen -^S ^ &...^(i** Perspectiefnota 22-25 Amendement GroenLinks, PvdA

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Presentatie Decentralisaties voor gemeenteraad 23 juni 2014

Presentatie Decentralisaties voor gemeenteraad 23 juni 2014 Presentatie Decentralisaties voor gemeenteraad 23 juni 2014 Themabijeenkomsten raad 3 D s Aanleiding 3 bijeenkomsten voor de hele raad 1. Juni: Risico s en meicirculaire 2. Augustus: Uitleg over de toegang,

Nadere informatie

Visie op Gemeenten Update 2014

Visie op Gemeenten Update 2014 Visie op Gemeenten Update 2014 Transitiemanagement in het sociale domein Meer medebewindstaken en horizontale verantwoording Bedrijfsvoering naar een nieuw evenwicht Trends en ontwik k elingen T ran s

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen.

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen. 10 redenen om voor te kiezen. ociaal Werkers hebben een uiterst belangrijke rol in de participatiesamenleving. De effecten van het werk van deze professionals zijn niet voor iedereen even zichtbaar. Wel

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Barendrecht buigt. Bijeenkomst Wethoudersvereniging 24 november 2010

Barendrecht buigt. Bijeenkomst Wethoudersvereniging 24 november 2010 Barendrecht buigt om Bijeenkomst Wethoudersvereniging 24 november 2010 Barendrecht in vogelvlucht Stad van Inge de Bruin en Mario Been aan zuidrand Rotterdam Van 20.000 naar 50.000 inwoners in 12 jaar.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5074 Inboeknummer Dossiernummer Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding Het tafelzilver is op, de tijd dat we ruim in

Nadere informatie

Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018

Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018 Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018 Bezuinigingsvoorstel fase IVa In het kader van de bezuinigingen is met de raad afgesproken dat om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2015-2018 omkeerbare

Nadere informatie

Het Eerlijke Alternatief V

Het Eerlijke Alternatief V Het Eerlijke Alternatief V Alternatieve Begroting op de Stadsbegroting van 2015-2018 VVD Nijmegen, november 2014 INLEIDING Voor u ligt de alternatieve begroting 2015-2018, getiteld Het Eerlijke Alternatief.

Nadere informatie

*ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-31083/DV.15-441, afdeling Ruimte. Onderwerp: Woonvisie 2014-2030 Sellingen, 12 februari 2015 Algemeen Deze Woonvisie

Nadere informatie

Gefaseerde invulling congruent samenwerkingsverband 3 decentralisaties sociaal domein

Gefaseerde invulling congruent samenwerkingsverband 3 decentralisaties sociaal domein Gefaseerde invulling congruent samenwerkingsverband 3 decentralisaties sociaal domein Inleiding Op 1 januari 2015 krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor een aantal nieuwe taken in het sociale domein

Nadere informatie

Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg

Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg Zorg naar behoefte werd een juridische gevecht Waarom dit alternatieve plan? De kaders voor

Nadere informatie

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen Maatschappelijke Voorzieningen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Hilversum 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 8 2 Huisvestingsstrategie en eigendomsstrategie 10 3 Cultuur 15 4 Sociale voorzieningen

Nadere informatie

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp.

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp. Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein Robby Aldenkamp. Drie decentralisaties in het sociale domein: 1. AWBZ WMO 2. Participatiewet 3. Jeugdwet Wat verandert er met ingang

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie.

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie. Aan de gemeenteraad Roden, 12 juni 2013 G E M E E N T E T N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.5/19062013 Documentnr.: RV13.0062 : : Raadd.d.1 Onderwerp Beleidskader Bibliotheekwerk 2013-2016 Onderdeel

Nadere informatie

www.pwc.nl Onderzoek huidige financiële positie Gemeente Doetinchem en gemeente Oude IJsselstreek 21 november 2012

www.pwc.nl Onderzoek huidige financiële positie Gemeente Doetinchem en gemeente Oude IJsselstreek 21 november 2012 www.pwc.nl Onderzoek huidige financiële positie Gemeente Doetinchem en gemeente Oude IJsselstreek Achtergrond en aanleiding Mogelijke fusie tussen gemeente Doetinchem en gemeente Oude IJsselstreek Kwaliteit

Nadere informatie

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt Strategische uitgangspunten 2014-2018 Moveoo beweegt Deze strategische notitie beoogt het kader te schetsen waarbinnen Moveoo haar hieronder kort samengevatte werkwijze, visie en doelstellingen in de periode

Nadere informatie

Totaaloverzicht toets voorstellen expertgroepen

Totaaloverzicht toets voorstellen expertgroepen Totaaloverzicht toets voorstellen expertgroepen Bezuinigingsvoorstellen 2015 2016 2017 DIENSTVERLENING 1 Gemeentehuis 16.600 16.600 16.600 Dit voorstel betreft de extra huuropbrengst ( 15.000) in het kader

Nadere informatie

Instructie cliëntprofielen

Instructie cliëntprofielen Bijlage 4 Instructie cliëntprofielen Dit document beschrijft: 1. Inleiding cliëntprofielen 2. Proces ontwikkeling cliëntprofielen 3. Definitie cliëntprofielen 4. De cliëntprofielen op hoofdlijnen 5. De

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

Toeliching ProTIel op bezuinigingsvoorstellen 2015 2017 pagina 1/7

Toeliching ProTIel op bezuinigingsvoorstellen 2015 2017 pagina 1/7 Voorstel Toelichting ProTiel 2015 2016 2017 2018 e.v. 1. Voorstellen die vormgegeven aan de kanteling: als gemeente verantwoordelijkheid loslaten en meer samenwerken met de inwoners van Tiel om voorzieningen

Nadere informatie

Doorontwikkeling. Dienstverlening. Yvonne van Stiphout

Doorontwikkeling. Dienstverlening. Yvonne van Stiphout Doorontwikkeling Dienstverlening Yvonne van Stiphout Van organisaties naar organiseren Overheid Domein Kennisinstellingen innoverend vermogen Bedrijfsleven Domein: lokaal, regionaal, (inter)nationaal en

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

2. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.

2. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen. Agendapunt : 7. Voorstelnummer : 05-029 Raadsvergadering : 12 mei 2011 Naam opsteller : Laureen Hulskamp Informatie op te vragen bij : tst.: 170 Portefeuillehouders : Alwin Hietbrink Onderwerp: Beleidsnota

Nadere informatie

Gemeenten, bezuinigingen en HRstrategie

Gemeenten, bezuinigingen en HRstrategie Personeelsinstrumenten passend bij verschillende benaderingen van personele bezuinigingen Gemeenten, bezuinigingen en HRstrategie Door: Mariëlle Sluiter (Hoofd Organisatieadvies in Zeist) en Bert van Ravenhorst

Nadere informatie

Totaaloverzicht voorstellen expertgroepen

Totaaloverzicht voorstellen expertgroepen Totaaloverzicht voorstellen expertgroepen Bezuinigingsvoorstellen 2015 2016 2017 DIENSTVERLENING 1 Gemeentehuis 16.600 16.600 16.600 Dit voorstel betreft de extra huuropbrengst ( 15.000) in het kader van

Nadere informatie

Begroting 2015. Daar sta ik dan, als kersverse fractievoorzitter. Voordat ik in ga op de begroting wil ik

Begroting 2015. Daar sta ik dan, als kersverse fractievoorzitter. Voordat ik in ga op de begroting wil ik Begroting 2015 Voorzitter, Daar sta ik dan, als kersverse fractievoorzitter. Voordat ik in ga op de begroting wil ik eerst Mark bedanken voor alles wat hij voor onze fractie heeft betekent. Het is een

Nadere informatie

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT01753 Datum vergadering: Nota openbaar: Ja 2? MEI 20Í4 Onderwerp: Planning aanpassing minimabeleid Advies:» Kennisnemen van deze nota» Instemmen met de

Nadere informatie

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken.

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken. Geacht college, raad en toehoorders, Ik wil graag beginnen met een compliment voor deze begroting, die naar het schijnt in een bijzonder korte tijd is opgesteld. En daarnaast voor de uiterst overzichtelijke

Nadere informatie

Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten. Midden-Brabant. Samenwerken voor kinderen en gezinnen in. Midden-Brabant

Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten. Midden-Brabant. Samenwerken voor kinderen en gezinnen in. Midden-Brabant Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten Midden-Brabant Samenwerken voor kinderen en gezinnen in Midden-Brabant Samenwerken voor kinderen en gezinnen in Midden-Brabant AMBITIE Meervoudige problematiek van

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Anders doen. Carolien de Jong, 21 januari 2012

Anders doen. Carolien de Jong, 21 januari 2012 Anders doen Carolien de Jong, 21 januari 2012 Aanleiding De organisatorische opgave in tijden van crisis, bezuinigingen en decentralisatie: meer met minder in het sociaal domein van Amsterdam Doel een

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Samenvatting. Pagina 7

Samenvatting. Pagina 7 Samenvatting De rijksoverheid ziet zich de komende jaren voor grote uitdagingen gesteld. Als gevolg van de financiële en economische crisis is de overheidsbegroting uit het lood geslagen. De oplopende

Nadere informatie

Beleidsregels nieuw subsidiebeleid Gemeente Oude IJsselstreek concept 26 mei 2015 1. Inleiding. Op initiatief van de gemeenteraad en het college van burgemeesters en wethouders zijn op 3 maart en 25 maart

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 November 201 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Mens & Maatschappij, Volwassenen & senioren en Sociale Zekerheid Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 Mens & Maatschappij,

Nadere informatie

10 tips. Bezuinigingen binnen de gemeente. Inhoud

10 tips. Bezuinigingen binnen de gemeente. Inhoud Bezuinigingen binnen de gemeente 10 tips Inhoud 1. Kaasschaaf 2. Ambtelijk apparaat 3. Onderhoud 4. Kerntaken 5. Inhuur externen 6. Onderzoek 7. Cultuur/mentaliteit 8. Accommodatiebeleid 9. Reserve 10.

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant VERSLAG BETREFT Bouwberaad West-Brabant DATUM 1 maart 2012 VOORZITTER J.P. Schouw VERSLAG Bijeenkomst Bouwberaad West-Brabant Opening en toelichting De voorzitter van het Bouwberaad, de heer J.P. Schouw,

Nadere informatie