PDL. Praktijkdiploma Loonadministratie. Uitwerkingen. J. van den Hogen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PDL. Praktijkdiploma Loonadministratie. Uitwerkingen. J. van den Hogen"

Transcriptie

1 PDL Praktijkdiploma Loonadministratie Uitwerkingen J. van den Hogen

2 Deze uitwerkingen horen bij de uitgaven uit 2009: PDL deel 1: ISBN PDL deel 2: ISBN Uitwerking en lay-out: NTI DTP Studio, Leiden 2 e druk oktober , NTI bv, Leiden Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 2 PDL

3 1 De Belastingdienst 1-1 Omschrijving van: Belastingdienst Uitvoeren van de loonheffingen, bestaande uit heffing en inning van: loonbelasting/premie volksverzekeringen; premies werknemersverzekeringen; inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw), de zorgtoeslag; inkomensafhankelijke bijdragen kinderopvang en huurtoeslag. UVW Handhavingstaak ter voorkoming van misbruik en ter bevordering van naleven regels op het gebied van de sociale zekerheid. Daarbij valt te denken aan: re-integratie van uitkeringsgerechtigden; controle op uitkeringen (de juiste uitkering naar de juiste mensen); opsporen en vervolgen frauduleuze uitkeringsgerechtigden; opleggen van boetes, rechtsmaatregelen nemen en eventueel strafvervolging. Zorgverzekeraars Onderneming (al dan niet met winstoogmerk) die zich bezighoudt met het aan particulieren (dan wel collectief aan een groep van particulieren) aanbieden van een basisverzekering en aanvullende verzekering (een zorgpolis) tegen een marktconforme premie. Sociale verzekeringsbank (SVB) Uitvoeringsorgaan ten aanzien van de navolgende wetten en regelingen: AOW-pensioen; Kinderbijslagwet; ANW (Algemene Nabestaanden Wet); TOG (Tegemoetkoming onderhoudskosten gehandicapte kinderen); Servicecentrum voor PGB (Persoonsgebonden budget). Arbodiensten De taken van een arbodienst omvatten de bedrijfsgezondheidszorg en de verzekeringsgeneeskunde, waarbij u kunt denken aan: keuringen; re-integratiewerkzaamheden arbeidsongeschikte werknemers; werkplekonderzoek; voorlichting. UWV WERKbedrijf UWV WERKbedrijf (voorheen CWI, Centrum voor werk en inkomen) is het eerste trefpunt voor werkzoekenden en werkgevers. Werkgevers kunnen bij UWV WERKbedrijf terecht voor personeelsbemiddeling en informatie over de arbeidsmarkt. Werkzoekenden kunnen bij UWV Uitwerkingen 3

4 WERKbedrijf terecht voor het vinden van werk of het aanvragen van een WW- of bijstandsuitkering. Daarnaast verleent UWV WERKbedrijf ontslagvergunningen en tewerkstellingsvergunningen, én geeft het arbeidsrechtelijke informatie. 1-2 Als er personeel in dienst wordt genomen, wordt de onderneming op dat moment werkgever en ontstaat er een inhoudingsplicht. 1-3 De loonbelasting wordt geheven door de Belastingdienst en vindt plaats door inhouding van de verschuldigde loonheffing (gecombineerde heffing van loonbelasting en premies volksverzekeringen) op de daartoe in aanmerking komende looncomponenten van de werknemer. De inkomstenbelasting wordt ook door de Belastingdienst geheven, doch vindt plaats door toezending van een aangiftebiljet (of verzoek tot het doen van elektronische aangifte) daartoe aan de belastingplichtige, waarna al dan niet een (verplichte) aanslag volgt, die de belastingplichtige moet betalen. 1-4 We kunnen de volgende categorieën belastingplichtigen onderscheiden, besproken in dit hoofdstuk: Binnenlands belastingplichtige: u bent binnenlands belastingplichtige als u een natuurlijk persoon bent die in Nederland woont. De nationaliteit is niet van belang. Buitenlands belastingplichtige: u bent buitenlands belastingplichtige als u een natuurlijk persoon bent die niet in Nederland woont, maar wel Nederlands inkomen geniet. 1-5 Stelling I is juist. U kunt dat terugvinden in het organisatieschema van de Belastingdienst in de lesstof, en op de website van de Belastingdienst: Stelling II is onjuist. De politieke (eind)verantwoordelijkheid ligt niet bij de directeur-generaal der belastingen maar bij de staatssecretaris van Financiën. 1-6 a. De Belastingdienst bestempelt een dergelijke structuur als een (fiscale) entiteit. b. Omdat de salarisadministratie van de fiscale entiteit op één centrale plaats wordt gevoerd, is dat voor de Belastingdienst tevens de bewaarplaats van de salarisadministratie en de daarbij behorende relevante gegevens. c. Deze stelling is onjuist. De fiscale entiteit immers heeft een centrale plaats waar de loonadministratie wordt gevoerd (Maastricht) en daar wordt dus ook het stukje loonadministratie van de vaste vertegenwoordiger in Zwitserland verwerkt. Hier is ook geen sprake van het ontbreken van een vaste inrichting of werkplaats in Nederland. d. Als het loonservicebureau alleen maar de rekentechnische kant van de salarisadministratie uitvoert, dan wordt als bewaarplaats de plaats beschouwd waar de (hoofd)vestiging zich bevindt. Maastricht blijft dus de bewaarplaats. Dat bepaalt dan automatisch de bevoegde eenheid van de Belastingdienst. e. De Belastingdienst kan afwijken van het bewaar- of woonplaatsprincipe door een andere eenheid aan te wijzen. Dit kan gebeuren als het feit dat een inhoudingsplichtige voor andere belastingen (bijvoorbeeld de vennootschapsbelasting) beter bij een ander dienstonderdeel kan worden ingedeeld. 1-7 De begrippen eindheffing: Eindheffing in de loonbelasting De werkgever is de loonbelasting over een looncomponent verschuldigd aan de Belastingdienst, zonder dat deze van het loon van de werknemer wordt ingehouden. 4 PDL

5 Eindheffing voor de inkomstenbelasting De ingehouden loonheffing (loonbelasting) is zodanig hoog dat deze (nagenoeg) gelijk is aan de verschuldigde inkomstenbelasting, waardoor de belastingplichtige geen aanslag in de inkomstenbelasting tegemoet hoeft te zien. 1-8 De inhoudingsplichtige moet ten minste rekening houden met de volgende (dwingendrechtelijke) voorschriften: het aanleggen van een loonstaat per werknemer (een model loonstaat is te vinden achter in het handboek van de Belastingdienst, en op de website bij de formulieren die worden bewaard gaat het om afschriften die van belang zijn om het loon en verschuldigde bedragen te berekenen. uit het programma en de overzichten die de computer kan uitdraaien dienen de verschillende beloningen en inhoudingen tot uiting te komen. de loonadministratie dient tenminste zeven jaren te worden bewaard. identiteitsbewijzen en Bijlagen studenten- & scholierenregelingen moeten tot tenminste vijf jaren na het beëindigen van de dienstbetrekking, worden bewaard. aanmelden van de werknemer bij de Belastingdienst met behulp van de EDM (eerstedagmelding). aanleveren van correcte werknemersdata voor de polisadministratie van UWV. 1-9 a. Het belastbaar inkomen is als volgt: - inkomen uit dienstbetrekking (loon) inkomen uit eigen woning -/ totaal belastbaar inkomen in box b. Deze belastingplichtige heeft geen verschuldigdheid aan de Belastingdienst, maar zou in principe 5 terug moeten ontvangen, immers: - verschuldigd in box 1 volgens de Belastingdienst reeds ingehouden loonheffing op zijn loon terug te ontvangen van de Belastingdienst 5 c. Was de belastingplichtige gelden verschuldigd geweest dan zal de fiscus een aanslag opleggen, in dit geval volgt er een nihilaanslag omdat de belastingplichtige weliswaar 5 terug zou moeten ontvangen, doch dit bedrag ligt beneden de wettelijk vastgestelde teruggavegrens van 12 (zie website Directe belastingen zijn belastingen op inkomen en vermogen (loonbelasting, inkomstenbelasting. Het direct betekent dat de belastingbetaler bij de fiscus bekend is. Dat is niet zo bij de indirecte belastingen. Indirecte belastingen zijn belastingen die worden geheven op het moment dat er een transactie plaatsvindt. U kunt hierbij denken aan invoerrechten en omzetbelasting (btw = belasting toegevoegde waarde). Het woord indirect betekent dat de belastingbetaler niet bij de fiscus bekend is, wat bij de directe belastingen dus wel het geval is. Indirecte belastingen worden ook wel kostprijsverhogende belastingen genoemd, omdat de ondernemer deze belastingen, zoals de omzetbelasting en accijnzen, afwentelt op de consument Deze stelling is juist. Uitwerkingen 5

6 2 Introductie in de sociale zekerheid 2-1 a. De Wet arbeid en zorg (Wazo). b. De totale uitkeringsduur is ten minste zestien weken. 2-2 a. Pieter Vrolijk is niet verzekerd voor de ZW, omdat hij geen beloning in geld ontvangt. Hein Vergeer is wel verzekerd, omdat hij naast onderricht wel een beloning in geld ontvangt. b. Op basis van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong). 2-3 HSS hoeft geen gedifferentieerde WIA-premie te betalen. Voor de gedeeltelijk arbeidsongeschikten in de WIA (WGA) worden de eerste tien jaren van de uitkering via de gedifferentieerde premie aan de werkgever doorbelast Onjuist. Als zelfstandigen zijn zij niet in dienstbetrekking. De gezagsverhouding ontbreekt. 2. Onjuist. De verzekeringsplicht is geëindigd bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. 3. Juist. (Er is wel een bovengrens voor de verplichte verzekering voor WW en WIA, te weten 65 jaar, maar er is geen ondergrens.) 4. Onjuist. De wachttijd bedraagt 52 weken. 5. Juist. (De aangifte van werkloosheid en de aanvraag om uitkering moeten worden gedaan bij het CWI (nu: UWV WERKbedrijf). Deze instantie draagt de aanvraag over aan UWV, waar het recht op uitkering wordt beoordeeld.) 2-5 a. De werkgever meldt de nieuwe werknemer via de aangifte loonheffingen. b. De melding moet plaatsvinden bij de Belastingdienst. c. Piet Leuken is in Nederland verzekerd, omdat voor de verzekeringsplicht bepalend is het land waar de werkzaamheden worden verricht, en dat is in dit geval Nederland (het zogeheten werklandbeginsel). 2-6 a. De vrijwillige verzekering kon hij afsluiten voor de ZW en WIA. b. De premie is nog steeds door Hein Vleuten verschuldigd. Hij werkt immers als zelfstandige. c. De premie moet aan het UWV worden afgedragen. 2-7 a. Nee. Over de eerste twee ziektejaren samen mag maximaal 170% van het laatstverdiende loon worden uitbetaald. b. Ja. In totaal wordt in twee jaar 170% van het laatstverdiende loon uitbetaald. In het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid is er geen verplichting om het minimumloon uit te betalen Onjuist. De polisadministratie bevat geen gegevens over de afdracht van de loonheffingen van de werknemer. De polisadministratie is een database en wordt gevuld door UWV-gegevensdiensten. (Deze dienst heeft tot taak het ontvangen, verwerken, opslaan en leveren van alle gegevens over inkomens, uitkeringen en arbeidsverhoudingen van alle verzekerden in Nederland. Deze gegevens vormen de basis voor de berekening van uitkeringen door de afdelingen WW (ZW) en AG (arbeidsgeschikten). 6 PDL

7 2. Onjuist. Onder loonheffingen wordt verstaan de loonbelasting, de premies voor de volksverzekeringen en de premies voor de werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage ingevolge de Zvw. 3. Juist. (De werkgever krijgt eerst een mededeling van de Belastingdienst dat de nominatieve gegevens onjuist zijn. De Belastingdienst stelt de werkgever in staat een nieuw aangiftebericht in te zenden binnen de toegestane termijn.) 4. Onjuist. Indien een correctie op een nominatieve aangifte niet of niet-tijdig is ontvangen, kan de werkgever een boete krijgen wegens het insturen van een onjuiste of onvolledige aangifte. Uitwerkingen 7

8 3 Premies in de sociale zekerheid 3-1 Het maximumpremieloon voor deze werknemer over de maand augustus is Het brutomaandloon bedraagt 3.500, dus voor het bepalen van de premie-inhoudingen moet u uitgaan van het brutomaandloon. De laagste van beide (het brutomaandloon of het maximumpremieloon) is uitgangspunt voor de premieberekening. U moet echter ook rekening houden met de franchise, de premievrije voet. Deze moet van het brutoloon (of het maximumpremieloon als dat lager is), worden afgetrokken: brutomaandloon 3.500,00 Af: franchise (per maand) 1.370,00 premieloon voor premieberekening 2.130,00 Het werkgeversdeel in de premie WW is 4,15% x = 88,40 Het werknemersdeel in de premie WW is nihil (0%) Het bruto netto schema ziet er (gedeeltelijk) als volgt uit: Brutoloon / Loon voor de Zvw 3.500,00 Bij: werkgeversvergoeding inkomensafhankelijke bijdrage 110,00 Fiscaal loon 3.610, De (verkorte) bruto-nettoberekening is als volgt: bruto/netto fiscaal Bruto maandloon/loon voor de Zvw Bij: vergoeding door de werkgever van de inkomensafhankelijke bijdrage +/+ 180 Fiscaal loon Af: loonheffing, in deze casus op 40% gesteld -/ Af: ingehouden inkomensafh. bijdrage ZVW -/- 180 Totaal af -/ Netto maandloon voor Joosten a. De indeling is van belang voor de premie voor de Wachtgeldverzekering en de gedifferentieerde premie voor de WAO. b. De Belastingdienst neemt de indelingsbeslissing. 3-4 De korting voor de premies werknemersverzekeringen ten behoeve van een arbeidsgehandicapte moet worden aangevraagd bij de Belastingdienst. 3-5 Nee. Over de eerste twee ziektejaren samen mag maximaal 170% van het laatstverdiende loon worden uitbetaald. 8 PDL

9 3-6 Ja. In totaal wordt in twee jaar 170% van het laatstverdiende loon uitbetaald. In het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid is er geen verplichting om het minimumloon uit te betalen. 3-7 Nee. Het loon voor de werknemersverzekeringen stijgt met méér dan 100. Dit bedrag moet namelijk gebruteerd worden, omdat hierover ook premies werknemersverzekeringen moeten worden berekend. Doordat de werkgever de werknemerspremie voor zijn rekening neemt, betaalt hij als het ware extra loon aan Peter ten Brink. Deze 100 wordt als nettoloon beschouwd. De werkgever moet er dan nog brutoloon van maken. Gebruik maar eens het schema zoals we in dit hoofdstuk hebben gehanteerd, waarbij we voor het gemak aannemen dat Peter ten Brink brutoloon heeft, en dat de werkgeversvergoeding in de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW 125 bedraagt. In de correcte situatie (inhouding bij Ten Brink) is de loonberekening als volgt: Brutoloon (tevens grondslag premies werknemersverzekeringen) Bij: werkgeversvergoeding inkomensafhankelijke bijdrage 125 Fiscaal loon In de casus wordt het werknemersdeel niet ingehouden maar bijgeteld als brutoloonbestanddeel. De 100 moet worden verhoogd om als brutoloonbestanddeel dienst te doen. We veronderstellen dat de 100 met 20% moet worden opgehoogd om als brutoloonbestanddeel te fungeren. De Belastingdienst heeft hiervoor rekenvoorbeelden en tabellen op haar website, die u echter voor uw examen niet hoeft te kennen of te gebruiken. Wel moet u terdege beseffen dat dergelijke schenkingen aan werknemers altijd als netto beschouwd worden en als bruto looncomponent in het bruto-nettotraject moeten worden meegenomen. De nieuwe situatie voor werknemer Ten Brink wordt: Brutoloon Bij: brutering van het werknemersdeel WW premie, omdat de werkgever dit voor de werknemer betaalt: 100 1,2 = 120 Gecorrigeerd brutoloon (tevens grondslag premies werknemersverz.) Bij: werkgeversvergoeding inkomensafhankelijke bijdrage 125 Fiscaal loon Het brutoloon van de werknemer beneden het maximumpremieloon van De berekening is dan als volgt: - basispremie 5,40% over = 94,50 - gedifferentieerde premie 2,03% over = 35,53 Totale premie WAO/WIA t.l.v. werkgever 130, Er wordt geen rekening gehouden met de franchise, maar wel met het maximumpremieloon. Uitwerkingen 9

10 3-10 a. Drie manieren: - Bedrijfstakpensioenfonds De Pensioen- en Spaarfondsenwet heeft een beperkt aantal mogelijkheden om een pensioentoezegging uit te voeren. Eén daarvan is het toetreden tot een bedrijfstakpensioenfonds. Een bedrijfstakpensioenfonds voert een pensioenregeling uit voor één of meer bedrijfstakken. In principe zijn alle werknemers en soms ook een aantal zelfstandigen uit die bedrijfstakken voor hun pensioen verzekerd bij dit bedrijfstakpensioenfonds. Bij een bedrijfstakpensioenfonds is meestal een flink aantal werkgevers aangesloten. Soms zijn die werkgevers volgens een CAO verplicht om zich aan te sluiten, maar meestal zijn van wetswege verplicht deel te nemen in een bedrijfstakpensioenfonds. Het bedrijfstakpensioenfonds voert één verplichte pensioenregeling uit voor alle werknemers in de bedrijfstak, meestal tegen een uniforme premie. - Ondernemingspensioenfonds Naast een bedrijfstakpensioenfonds kent men ook het aan de onderneming verbinden van een ondernemingspensioenfonds (artikel 2, eerste lid, sub b van de Pensioen- en Spaarfondsenwet). Ondernemingspensioenfondsen hebben vrijwel altijd de rechtsvorm van een stichting. Ondernemingspensioenfondsen dient men niet te verwarren met bedrijfstakpensioenfondsen. Een ondernemingspensioenfonds is specifiek aan een onderneming verbonden, bijvoorbeeld het Philips pensioenfonds. - Beroepspensioenfonds Pensioenfonds voor beoefenaren van een bepaald beroep, zoals notarissen, huisartsen, actuarissen en vroedvrouwen. Als een beroepspensioenfonds aanwezig is, zijn alle beroepsgenoten verplicht om zich bij dat fonds aan te sluiten. Het is ook mogelijk dat er geen beroepspensioenfonds is opgericht, maar dat er een rechtspersoon in het leven is geroepen, die er op toeziet dat beroepsgenoten een bepaalde basispensioenregeling voor zichzelf treffen bij een levensverzekeraar. Op beroepspensioenregelingen is voor wat betreft de inhoud van een beroepspensioenregeling niet de Pensioen- en Spaarfondsenwet van toepassing, maar de Wet verplichte beroepspensioenregeling. b. Drie regelingen: - Eindloonregeling Pensioenregeling waarin de hoogte van het te halen ouderdomspensioen afhangt van het salaris dat de deelnemer direct voorafgaand aan de pensioendatum verdient. - Middelloonregeling Pensioenregeling waarin de hoogte van het te halen ouderdomspensioen is gebaseerd op de gemiddelde pensioengrondslag die tijdens het deelnemerschap aan de pensioenregeling heeft gegolden. - Beschikbare premieregeling Pensioenregeling waarin de hoogte van het pensioen afhankelijk is van de via de pensioenregeling beschikbaar gestelde premies en over het totaal van de hiermee behaalde beleggingsopbrengsten. Het aldus opgebouwde pensioenkapitaal wordt op de pensioendatum omgezet in een recht op periodieke pensioenuitkeringen. Met behulp van actuariële grondslagen en methoden wordt bij pensioneren de precieze hoogte van het pensioen vastgesteld. 10 PDL

11 c. Een prepensioen is een pensioensoort bedoeld als vervanging voor een VUT-regeling. Het betreft een tijdelijke uitkering die uiterlijk eindigt op de 65-jarige leeftijd of zoveel eerder als het ouderdomspensioen ingaat. Op grond van de Wet Aanpassing Fiscale Behandeling Vut/ prepensioen en Introductie Levensloopregeling kan geen nieuwe prepensioenregeling met fiscale begunstiging meer worden ingevoerd en zijn bestaande regelingen afgeschaft. Houdt de werkgever wel een prepensioenregeling in stand (mag overigens nog wel voor werknemers die voor 1 januari jaar of ouder zijn) dan wordt hij geconfronteerd met een eindheffing van 52% over deze bovenmatige (boven fiscale grenzen toegestane) aanspraak. d. De startbrief moet door de werkgever binnen drie maanden nadat de werknemer pensioen is gaan opbouwen, aan de werknemer zijn uitgereikt. De werkgever is er verantwoordelijk voor dat de uitvoerder (pensioenfonds) deze brief verstuurt. De startbrief bevat o.a. de volgende informatie: - De inhoud van de pensioenregeling; - De bij de pensioenuitvoerder geldende klachtenregeling; - Het recht van de werknemer om het pensioenreglement bij de pensioenuitvoerder op te vragen; - Het eventuele bestaan van een pensioenregeling waaraan op vrijwillige basis kan worden deelgenomen alsmede het karakter van deze vrijwillige pensioenregeling; - Informatie over het functioneren en de financiële positie van de pensioenuitvoerder; - De mogelijkheid tot een verzoek voor een berekening van de effecten van uitruil op de pensioen aanspraken; - Of de pensioenregeling een toeslagverlening kent; - Hoe de toeslagverlening de afgelopen drie jaar is geweest en in hoeverre dit in overeenstemming is geweest met het beleid. Uitwerkingen 11

12 4 Het heffingssubject 4-1 a. De motivatie van het Hof Arnhem in deze procedure is in de bewuste procedure als volgt tot stand gekomen: het betreft werkzaamheden waarbij de dierenarts duidelijk aanwijzingen geeft aan de varkensblikkers: aan de eis van ondergeschiktheid (gezagsverhouding) is voldaan; er is sprake van loon: de dierenarts geeft de varkensblikkers een vergoeding voor hun verrichtingen; er is gedurende een zekere tijd arbeid verricht, namelijk gedurende de inentingscampagne. b. Doordat de fiscus constateert dat er sprake is van een dienstbetrekking, althans zich in de procedure zo opstelt, is de dierenarts inhoudingsplichtige geworden. De aan de varkensblikkers betaalde vergoedingen zijn in dit geval netto uitbetalingen die door de dierenarts moeten worden gebruteerd. Naast het feit dat er dan sprake is van af te dragen loonbelasting door de dierenarts, loopt deze het niet-geringe risico er nog een fikse boete bij opgelegd te krijgen. c. Omdat er, door de uitspraak van het Hof, sprake is van een dienstbetrekking, is de dierenarts werkgever geworden. Hij kan door de gewonde varkensblikker voor alle (volg)schade aansprakelijk worden gesteld. Zeker als bekend is dat de dierenarts van de ondeugdelijke kooi wist, zal in een eventuele procedure de dierenarts hoogstwaarschijnlijk schadeplichtig worden gesteld en de (volg)schade moeten betalen. 4-2 a. De wetgever heeft een aantal arbeidsverhoudingen, waarbij geen sprake is van een privaatrechtelijke- of publiekrechtelijke dienstbetrekking, toch bestempeld als een arbeidsverhouding. We noemen deze dienstbetrekkingen daarom fictieve dienstbetrekkingen. Op deze dienstbetrekkingen is de zogeheten fictiebepaling van toepassing. b. Door op een arbeidsverhouding de fictiebepaling van toepassing te laten zijn, ontstaat er een dienstbetrekking die overeenkomt met een dienstbetrekking in de zin van BW7:610. Daardoor wordt de opdrachtgever/werkgever inhoudingsplichtig. De uitvoeringsorganen krijgen dan automatisch de verschuldigde loonheffing (en eventuele premies werknemersverzekeringen) aangegeven en bijgeschreven. Indien de fictiebepaling niet zou worden toegepast, moeten de uitvoeringsorganen bij de werknemer middels (naheffings)aanslagen proberen om alsnog loonheffing (en eventueel premies werknemersverzekeringen) binnen te krijgen. c. UWV zal veelal terughoudender zijn om een arbeidsverhouding onder de fictiebepaling te brengen, omdat daardoor verzekeringsplicht ontstaat voor de werknemer. UWV loopt dan ook het risico dat zo n werknemer aanspraken op uitkeringen als WW en WIA wil effectueren. Met name omdat fictieve dienstbetrekkingen vaak wat kortdurend van aard zijn, zou UWV het risico lopen slechts gedurende een korte periode premies werknemersverzekeringen te ontvangen, om daarna gedurende een veel langere periode een uitkering te moeten verstrekken. d. De werkgever zal niet van een echte dienstbetrekking zijn uitgegaan, omdat hij daardoor inhoudingsplichtig wordt. Voor de losse krachten zal hij dan een loonadministratie moeten aanleggen, loonstaten invullen en bijhouden, inhouding en afdracht moeten verrichten en hij loopt het risico dat bij gerechtelijke procedures de kantonrechter beslist dat er opzegtermijnen moeten worden gehanteerd. 12 PDL

13 Daarnaast kunnen natuurlijke praktische overwegingen een rol spelen. Als de losse krachten slechts enkele dagen of weken in de onderneming werkzaam zijn, zal de moeite die de werkgever zich moet getroosten om er een echte dienstbetrekking van te maken, niet opwegen tegen de daarmee gemoeide kosten en werkzaamheden. e. Hieronder volgen de vier kernelementen van de dienstbetrekking: 1. Er moet sprake zijn van een gezagsverhouding; 2. De arbeid moet gedurende een zekere tijd worden verricht; 3. De werknemer ontvangt een vergoeding (loon) voor de verrichte werkzaamheden; 4. De werknemer dient de werkzaamheden persoonlijk te verrichten en mag zich slechts met toestemming van de werkgever laten vervangen. f. De werknemer zal zich tot de rechtbank, sectie kanton (de kantonrechter) moeten wenden. g. De losse kracht geniet dan de status van werknemer. De werkgever moet loonheffing (loonbelasting/premie volksverzekeringen) en premies werknemersverzekeringen inhouden, aangeven en afdragen. De werknemer is daardoor verzekerd en kan aanspraken op uitkeringen ingevolge de sociale- en werknemersverzekeringen doen gelden. Waarschijnlijk kan de werkgever de werknemer nu ook niet zomaar ontslaan, maar zullen er opzegtermijnen in acht moeten worden genomen. Bij een onregelmatig of nietig ontslag kan er zelfs schadeplicht voor de werkgever ontstaan. 4-3 a. Onjuist. Voor het criterium twee dagen per week geldt niet, dat het twee volle dagen per week moeten zijn. Twee halve dagen werken wordt ook als twee dagen werkzaamheden beschouwd. b. Juist. De echtgenoot en de kinderen van de thuiswerker vallen niet onder het begrip hulpen zoals dat voor de fictiebepaling thuiswerkers is gedefinieerd. c. Onjuist. Thuiswerkers kunnen ook bij minder dan twee dagen arbeid per week als arbeidzaam in een fictieve dienstbetrekking worden beschouwd, bij gelijkgestelden moet dat altijd ten minste twee dagen per week zijn. 4-4 a. Dit kan worden voorkomen door binnen twee maanden na afloop van het jaar onder vermelding van besluit 17 augustus 1996, nr. DON-LB 6/45 de persoonlijke gegevens en de hoogte van de onkostenvergoeding te administreren. Fiscale acceptatie zal vooral afhangen van het feit of de onkostenvergoeding niet een bovenmatig karakter draagt en of de school waar de stagiair / praktikant zijn onderwijs volgt, de stagevergoeding aan schoolse activiteiten besteedt. b. Er zijn twee uitzonderingen op deze fictiebepaling en wel wanneer: er minder dan drie dagen per week de persoonlijke aangelegenheden (huishouding) voor een natuurlijk persoon worden verzorgd, tenzij het uitzendbureau, door wiens tussenkomst arbeid wordt verricht, ook het loon verstrekt. In dit geval zal de opdrachtgever de uitzendkracht dus rechtstreeks moeten betalen; de werkzaamheden als een vorm van arbeidstherapie worden verricht. Dit is van toepassing als bijvoorbeeld gehandicapten door instellingen tewerk worden gesteld. c. De volgende voorwaarden moeten daarvoor in acht worden genomen: de pseudo-werknemer verricht de werkzaamheden niet vanuit een beroep of bedrijf; de werkzaamheden worden geacht langer dan een maand te duren; er wordt op ten minste één dag per week arbeid verricht; de brutobeloning bedraagt ten minste het 1/5e deel van het voor de pseudo-werknemer geldende minimumloon. Uitwerkingen 13

14 d. Een freelancer is een natuurlijk persoon die werkzaamheden voor een opdrachtgever uitvoert, zonder dit te doen vanuit een eigen onderneming. Het eerste dat de Belastingdienst zal doen, is kijken of de freelancer niet moet worden geschoven onder de fictiebepalingen terzake aannemers van werk, gelijkgestelden, thuiswerkers, huispersoneel enzovoort. Als dan blijkt dat dit niet mogelijk is (er is dus geen fictiebepaling van toepassing) dan volgt er geen inhoudingsplicht voor de opdrachtgever indien: de arbeid persoonlijk door de freelancer wordt verricht; de arbeid op doorgaans minder dan twee dagen per week plaatsvindt; de beloning beneden 2/5e deel (40%) van het geldende minimumloon blijft. 4-5 a. Jan en Karel Verhoef zijn niet verzekerd, omdat zij mede-eigenaar van het bedrijf zijn en er om die reden geen sprake kan zijn van een voor de verzekeringsplicht vereiste gezagsverhouding. b. Aan de volgende voorwaarden moet zijn voldaan: de losse kracht moet de arbeid persoonlijk verrichten; de arbeid moet op doorgaans ten minste twee dagen per week worden verricht; de arbeidsverhouding moet voor een aaneengesloten periode van ten minste 30 dagen zijn aangegaan; Het bruto-inkomen per week moet doorgaans tenminste 40% (2/5e deel) van het minimumloon bedragen. c. De heer Janssen is onder de volgende voorwaarden verzekerd: hij moet anders dan in de uitoefening van een bedrijf of zelfstandige uitoefening van een beroep werkzaam zijn; hij moet anders dan als thuiswerker werkzaam zijn (anders prevaleren de regels voor thuiswerk boven die van aanneming van werk); hij moet het werk persoonlijk tot stand brengen. d. De premieplichtige werkgever is de vof Verhoef. e. Ja, zij is werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, terwijl zij niet ten behoeve van een natuurlijk persoon uitsluitend of nagenoeg uitsluitend huiselijke of persoonlijke diensten in de huishouding verricht. 4-6 a. Ja. Inhoudingsplichtige van de directeur-grootaandeelhouder is de bv. b. Ja. Inhoudingsplichtige van een uitzendkracht is de ondernemer als deze verplicht is aan hem het loon uit te keren, of het uitzendbureau als het deze verplichting heeft. c. Ja. Inhoudingsplichtige van een AOW-genieter is de SVB (Sociale Verzekeringsbank) of het pensioenfonds, als dit de AOW met het pensioen uitkeert. d. Nee. Een bestuurslid is niet in dienstbetrekking (geen gezagsverhouding). 4-7 a. Voor het aannemen van de verzekeringsplicht van de vertegenwoordigers dient aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan: de vertegenwoordiger moet zijn bemiddeling geregeld verlenen; de bemiddeling moet uitsluitend voor Van Ankeren bv worden verleend; het verlenen van de bemiddeling moet niet een voor de vertegenwoordiger bijkomstige werkzaamheid zijn; de vertegenwoordiger mag zich doorgaans niet door meer dan twee andere personen laten bijstaan. 14 PDL

15 b. 1. Van Ankeren bv 2. Van Ankeren bv Logische antwoorden. Er is immers sprake van een dienstbetrekking tussen Van Ankeren bv en Den Dunnen. Als Den Dunnen dus aan andere thuiswerkers/gelijkgestelden betaalt, is de opdrachtgever inhoudingsplichtige. Raadpleegt u de leerstof nog maar eens. c. Thuiswerkers zijn verzekerd wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan: zij moeten de arbeid persoonlijk verrichten; de arbeidsverhouding moet voor een aaneengesloten periode van ten minste 30 dagen zijn aangegaan; het bruto-inkomen per maand moet doorgaans minstens 40% (2/5e deel) van het minimumloon bedragen. d. Scholieren zijn verzekerd voor de ZW wanneer zij: werkzaam zijn om vakbekwaamheid te verwerven of als leerling van een instelling van onderwijs praktisch werkzaam zijn; een beloning ontvangen die niet uitsluitend bestaat in het ontvangen van onderricht. 4-8 a. Nee. De heer Varenkamp is niet verzekerd omdat er door zijn aandelenbezit in Varenkamp bv geen sprake is van een gezagsverhouding. Hij is DGA (directeur-grootaandeelhouder). b. Ja. Daan Versteeg is verzekerd omdat zijn arbeidsverhouding aan de drie vereisten van de privaatrechtelijke dienstbetrekking voldoet, te weten gezagsverhouding, loon en persoonlijke dienstverrichting. De leeftijd van 14 jaar is niet relevant. De werknemersverzekeringen kennen slechts de bovengrens van 65 jaar. c. Nee. De Lantaren is premieplichtige. d. Er is geen sprake van een verzekeringsplichtige verhouding, wanneer: de arbeid als zelfstandige wordt verricht (VAR waarop is vermeld winst uit onderneming ); of de arbeid rechtstreeks is overeengekomen met een natuurlijk persoon ten behoeve van diens persoonlijke aangelegenheden; of de arbeidsverhouding wordt overheerst door een familieverhouding. e. Vrijstelling van verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen kan worden verleend wegens gemoedsbezwaren. 4-9 a. Er is geen sprake van een dienstbetrekking omdat een gezagsverhouding tussen de ouderraad en de ouders ontbreekt. Zie ook de passage dat de ouders zoveel als mogelijk aan de indeling gehoor geven. Er is evenmin sprake van een fictieve dienstbetrekking. b. In deze situatie is de vrijwilligersregeling van toepassing. Een belangrijk kenmerk van vrijwilligerswerk is dat de eventueel ontvangen vergoeding niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van de verrichte werkzaamheden en het karakter heeft van een kostenvergoeding De heer Komeet kan een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) aanvragen bij de Belastingdienst en overleggen aan zijn opdrachtgever Jaap Korsten kan door middel van een aanvraagformulier van de Belastingdienst een voor bezwaar vatbare beschikking krijgen waarmee zekerheid wordt gegeven over de fiscale kwalificatie van de inkomsten (loon, winst of resultaat overige werkzaamheden). Met de beschikking (VAR) weet de opdrachtgever of hij wel of geen loonheffing moet inhouden. Uitwerkingen 15

16 5 Uitbreiding begrippenkader heffingssubject 5-1 a. Nee, voor de werknemersverzekeringen geldt het zogeheten werklandbeginsel. Werknemers zijn verzekerd in het land waar de werkzaamheden worden verricht. b. De naheffing wordt opgelegd door de belastingdienst. 5-2 Piet Leuken is in Nederland verzekerd, omdat voor de verzekeringsplicht bepalend is het land waar de werkzaamheden worden verricht, en dat is in dit geval Nederland (het zogeheten werklandbeginsel). 5-3 a. Fiscaal gezien mogen deze werknemers vrije vergoedingen en verstrekkingen ontvangen in verband met de extra kosten die het verblijf in het buitenland met zich meebrengt. Van het loon (met inbegrip van de kostenvergoeding zelf) kan 30% als vrije vergoeding / verstrekking in aanmerking worden genomen. Dit noemen we een vergoeding voor extraterritoriale kosten. Daarnaast kan er nog een vrije vergoeding voor schoolgelden worden gegeven. Deze regeling is uitsluitend van toepassing als de werknemer geen gebruik maakt van regelingen ter voorkoming van dubbele belastingheffing (speciale regelingen voor werknemers die in het buitenland werken). Tevens moeten deze werknemers dan zijn uitgezonden naar Azië, Latijns-Amerika, Afrika of één van de voormalige Oostbloklanden. b. Omgekeerd gelden dezelfde regelingen als hierboven genoemd (behalve dan het criterium van uitzending naar een van de genoemde landen) voor werknemers die vanuit het buitenland, naar Nederland zijn uitgezonden. Ook zij hebben recht op een belastingvrije vergoeding van 30% over het loon (inclusief vergoedingen). Ook hiervoor geldt dat de werknemer niet eerst een beroep heeft gedaan op een regeling inzake voorkoming dubbele belastingheffing. Dergelijke regelingen zijn door de Nederlandse staat met andere landen afgesproken. Men regelt daarin dat een werknemer, in wat voor verband dan ook, nooit een dubbele inhouding (dus zowel in zijn thuisland als in het buitenland) van belasting krijgt. 5-4 a. De belastingverdragen die Nederland heeft gesloten wijzen dit over het algemeen uit. b. Buitenlandse artiesten en beroepssporters zijn niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. c. Als er geen loonbelasting hoeft te worden ingehouden op grond van een verdrag of de regeling om dubbele belastingheffing te voorkomen, dan moet de gage die de opdrachtgever van de artiest of beroepssporter uitbetaalt, wel in de administratie opgenomen worden. Er hoeft dan echter geen loonbelasting te worden ingehouden. d. Als een opdrachtgever zekerheid wil over de vraag of de heffing van loonbelasting op grond van een verdrag of regeling achterwege blijft, kan hij daarvoor bij de belastingdienst een verklaring vragen. e. Om vast te stellen of een artiest of beroepssporter in het buitenland woont, moet worden bepaald wat zijn woonplaats is. Dit is meestal de plaats waar de artiest of beroepssporter de meeste tijd doorbrengt of waar het gezin is gehuisvest. Met andere woorden: feitelijke omstandigheden bepalen wat de woonplaats is. De plaats waar iemand staat ingeschreven in het bevolkingsregister hoeft dus niet gelijk te zijn aan zijn woonplaats. 16 PDL

17 5-5 Voor de inkomsten en de vermogensbestanddelen die volgens een belastingverdrag in het land van oorsprong mogen worden belast, verleent Nederland aan haar inwoners in het algemeen een vrijstelling. Voor de doorgaans beperkt toegestane buitenlandse belastingheffing over de in het buitenland opgekomen rente, royalty s en dividenden (bronbelastingen) en bepaalde andere speciale inkomenscategorieën verleent Nederland aan haar inwoners doorgaans een belastingverrekening (tax credit). De vrijstelling geldt dus niet voor alle buitenlandse inkomsten maar alleen voor de uitdrukkelijk in het betreffende belastingverdrag genoemde inkomens categorieën. De uitgangspunten voor het berekenen van de vrijstelling zijn vrijwel altijd hetzelfde, maar de manier waarop de vrijstelling moet worden berekend kan per verdrag verschillen. De vrijstellingsmethode voor buitenlands inkomen kan als volgt in een formule worden uitgedrukt: (Buitenlands inkomen / Totaal inkomen) x de Nederlandse belasting over het totaal inkomen. 5-6 Als een werknemer in loondienst werkt in België, betaalt hij in principe belasting over dat loon in België. Er zijn enkele uitzonderingen, waarbij toch belasting betaald moet worden in Nederland: de werkgever is niet in België gevestigd en de werknemer verblijft maximaal 183 dagen in een kalenderjaar voor zijn werk in België; de werknemer is werkzaam voor een Nederlands overheidsorgaan in België; de werknemer werkt als (hoog)leraar of onderwijzer in België. In dat geval moet de werknemer maximaal twee jaar belasting betalen in Nederland. Het in België genoten loon moet op Nederlandse aangifte aan de belastingdienst kenbaar worden gemaakt. De belastingdienst zal daarover echter geen belasting heffen, ter voorkoming van dubbele belasting. Als men in België werkzaam is zal in veel gevallen in Nederland helemaal geen belasting en premie meer betaald worden, dit wordt allemaal in België voldaan. Dit wordt ook wel de grensarbeidersregeling genoemd en deze is in een belastingverdrag tussen Nederland en België nader vastgelegd. Voor de werknemer betekent dit dat van aftrekposten in de inkomstenbelasting (dit wordt nog in dit leerboek behandeld) geen of maar gedeeltelijk voordeel in Nederland kan worden behaald. Aftrekposten zijn bijvoorbeeld de rente over en kosten van de eigenwoningschuld en persoonsgebonden aftrek. Om dit nadeel te voorkomen, zijn er een aantal compensatieregelingen in het leven geroepen. 5-7 a. Met ketenaansprakelijkheid bedoelen we dat een aannemer van werk aansprakelijk is voor de betaling van loonbelasting en premies van en door zijn onderaannemers. Dit is geregeld in de Wet Ketenaansprakelijkheid (Wka). b. We vinden nadere regelgeving en verwijzingen terug over de ketenaansprakelijkheid in de Coördinatiewet Sociale Verzekering en de Invorderingswet. c. De aannemer is diegene, die in opdracht van de principaal (opdrachtgever), tegen een bepaalde prijs een werk van stoffelijke aard uitvoert. Er is geen sprake van een echte of fictieve dienstbetrekking. Onderaannemer is hij die van de (hoofd)aannemer van het stoffelijke werk, in diens opdracht, een gedeelte van de werkzaamheden gaat uitvoeren. De onderaannemer die op zijn beurt weer een onderaannemer aanstelt, wordt voor de ketenaansprakelijkheid als aannemer voor die onderaannemer aangemerkt. De Wka spreekt ook over de eigenbouwer. Dat is een aannemer die in de normale uitoefening van zijn bedrijf, zonder voorafgaande opdracht, een werk van stoffelijke aard uitvoert. Uitwerkingen 17

18 d. Er zijn slechts drie uitzonderingsgevallen op de aansprakelijkheid: 1 de onderaannemer verricht de hem opgedragen werkzaamheden voornamelijk in zijn eigen fabriek of werkplaats. In de praktijk betekent dit, dat de onderaannemer de met de uren gemoeide werkzaamheden voor meer dan 50% in zijn eigen fabriek of werkplaats moet hebben verricht; 2 door een niet-voorziene omstandigheid, die niet verwijtbaar is aan de hoofd- en onderaannemers, kan de aansprakelijkheid vervallen. Als de opdrachtgever failliet gaat, ontvangt niemand in de keten een betaling. Daardoor kan zich de situatie voordoen dat de deelnemers in de keten niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen; 3 als de aannemer een koopovereenkomst sluit met een onderaannemer terzake een reeds bestaande zaak (bijv. CV-installaties), dan is de aannemer niet aansprakelijk voor ondergeschikte situaties die uit deze overeenkomst voortvloeien. Stel dat de aannemer met de onderaannemer afspreekt dat deze de CV-ketels zal plaatsen, dan beschouwen we de plaatsingswerkzaamheden ondergeschikt in deze overeenkomst. De aannemer is dan niet aansprakelijk. e. In de keten kunnen partijen trachten hun risico s voor aansprakelijkheidsstellingen te verkleinen door bij een bank een G (Geblokkeerde)-rekening te openen. In onderling overleg stort de aannemer een gedeelte van de aan de onderaannemer te betalen gelden op deze rekening. Deze storting is dan bestemd voor betaling van de loonbelasting en premie werknemersverzekeringen, die de onderaannemer moet afdragen. Betalingen vanaf een G-rekening kunnen dan ook uitsluitend worden verricht aan de UVI, de belastingdienst of ten gunste van een andere G-rekening. f. De bestuurders zijn aansprakelijk voor inning en afdracht van loonbelasting, premie volks- en werknemersverzekeringen en de premies voor een verplicht pensioenfonds. Onder bestuurders ingevolge de Wba verstaan we eenieder die, inzake een rechtspersoon onderworpen aan de vennootschapsbelasting, voor deze rechtspersoon het beleid (mede) bepaalt dan wel als bestuurder is aangesteld. g. Als de rechtspersoon betalingsonmachtig is, zijn één of meerdere bestuurders verplicht dit te melden, uiterlijk binnen twee weken na de dag waarop loonbelasting en/of premies hadden moeten worden afgedragen. Deze melding moet aan alle betrokken uitvoeringsorganen afzonderlijk worden verricht. De melding moet tevens een nadere verklaring over de oorzaak van de betalingsonmacht bevatten. h. Als de bestuurder in gebreke blijft de melding te verrichten, dan wel een onvolledige melding afgeeft, wordt er geacht sprake te zijn van kennelijk onbehoorlijk bestuur. De bestuurder zal dan middels de omgekeerde bewijslast moeten aantonen dat er wel behoorlijk is bestuurd. Met omgekeerde bewijslast bedoelen we dat de uitvoeringsorganen uitgaan van kwade trouw van de bestuurders, die dan maar moeten zien aan te tonen dat zij van de betalingsonmacht geen weet konden hebben. 5-8 Als een werkgever personeel inleent, dan blijft de dienstbetrekking tussen de werknemer en zijn uitlener gehandhaafd, ook al werkt hij onder toezicht of leiding van de inlener. De uitlener moet loonheffing inhouden en afdragen, en premies werknemersverzekeringen betalen, over het loon dat de werknemer ontvangt voor de werkzaamheden. Doet de uitlener dat niet, dan is de inlener hoofdelijk aansprakelijk voor de loonheffing en premies werknemersverzekeringen. De Belastingdienst en/of UWV regelen een aansprakelijkheidsstelling middels een beschikking. Als inlener kan men zich tegen de aansprakelijkheidsstelling vrijwaren. De bedragen aan loonheffing, omzetbelasting en premies werknemersverzekeringen, die als gevolg van de inlening door de uitlener betaald moeten worden, kunnen worden gestort op een G (geblokkeerde) rekening. 18 PDL

19 5-9 Loonkostensubsidie Brugbanen Als de onderneming een werknemer aanneemt die is herbeoordeeld voor de WAO, WAZ of Wajong, dan kan zo n arbeidscontract als een zogenoemde brugbaan worden beschouwd. Met een brugbaan kunnen werknemers die langdurig ziek of gehandicapt zijn werkervaring opdoen en weer in het arbeidsritme komen. De voorwaarden verbonden aan zo n loonkostensubsidie zijn: de werknemer is herbeoordeeld voor WAO, WAZ of Wajong en is geboren na 1 juli 1954; kan heel moeilijk aan werk komen; heeft niet eerder op proef bij hetzelfde bedrijf gewerkt; er wordt een contract aangeboden voor een jaar, waarbij de intentie is dit contract nog eens met een half jaar te verlengen; de subsidie wordt binnen drie maanden na ingang contract aangevraagd. Aanpassingen op de werkplek UWV vergoedt aanpassingen die in het bedrijf moeten plaatsvinden, als dat nodig is om de een arbeidsgehandicapte werknemer werkzaamheden te laten verrichten. Deze aanpassingen worden boven een bepaald bedrag vergoedt, dat van jaar tot jaar fluctueert (raadpleeg de UWV website): kosten boven de worden vergoed als de arbeidsgehandicapte minder verdient dan 50% van het minimumloon; kosten boven de worden vergoed als de arbeidsgehandicapte meer verdient dan 50% van het minimumloon. De premiekorting wordt aangevraagd met behulp van een speciaal formulier. Dit formulier wordt naar de afdeling Inkoop Re-integratie (IR) gestuurd, die hoort bij de woonplaats van de werknemer. De UWV website heeft daarvoor een aantal hulpapplicaties om het zoeken voor de werkgever en werknemer gemakkelijk te maken. In een aantal gevallen kan de werknemer de voorziening meenemen naar een volgende werkgever (aangepaste auto, speciaal toetsenbord en dergelijke). De werknemer zelf moet dit bij UWV kenbaar maken en aanvragen. Proefplaatsingssubsidie Een andere subsidievorm is de zogeheten proefplaatsing. Dit is handig als de werkgever enige twijfels heeft of de werknemer het werk wel aankan. Met een proefplaatsing kan de werkgever maximaal drie maanden lang kijken hoe het gaat zonder dat er loon hoeft te worden betaald, omdat UWV de uitkering dan voortzet. Premiekorting WAO/WIA- en WW premies Er is ook een korting op de WAO/WIA- en WW-premie mogelijk die de werkgever verschuldigd is, als iemand met een handicap of ziekte in dienst wordt genomen. maximaal 1.021,00 per jaar op uw totale WAO/WIA-premie (de basispremie en de gedifferentieerde premie samen); maximaal 1.021,00 per jaar op het werkgeversdeel van de WW-premie die u afdraagt aan het Awf of het UFO. In totaal betaalt de werkgever maximaal 2.042,00 minder aan sociale premies per jaar. De korting kan alleen worden verkregen als deze binnen één jaar nadat de werknemer in dienst is gekomen, wordt aangevraagd. De korting wordt vanaf het moment van in dienst nemen maximaal drie jaren verstrekt. Uitwerkingen 19

20 Als de werkgever een jonggehandicapte in dienst neemt, kan hij een extra korting van 680,00 per jaar op de totale WAO/WIA-premie (basispremie en gedifferentieerde premie samen) ontvangen, en een tweede extra korting van 680,00 per jaar op de premie die wordt afgedragen aan het Awf of aan het UFO. Voor de premiekortingen geldt dat de korting uiteraard niet hoger kan zijn dan de premies die de werkgever moet betalen. Om ouderen in het arbeidsproces te houden, geeft de overheid ook een premievrijstelling van de basispremie WAO/WIA. Die geldt voor werknemers van vijftig jaar en ouder die de werkgever in dienst neemt. De vrijstelling hoeft niet te worden aangevraagd maar wordt automatisch verkregen. Loondispensatie subsidie Een andere loonkostensubsidie die we in deze paragraaf willen behandelen is de loondispensatie. Presteert een werknemer door zijn ziekte of handicap aantoonbaar minder in tempo dan de overige werknemers en is de werknemer jonger dan 18 jaar of heeft hij een Wajong-uitkering, dan kan de werkgever aan UWV vragen om een lager loon te betalen dan het minimumloon. Dit noemen we loondispensatie. De loondispensatie kan een halfjaar tot vijf jaar duren. Verlenging is mogelijk. Voordat loondispensatie wordt verkregen, bepaalt een arbeidsdeskundige van UWV of de werknemer inderdaad duidelijk minder presteert. Loonkostensubsidie volgens het wetsvoorstel stimulering arbeidsparticipatie (Stap) Als men voor ten minste één jaar een werknemer in dienst van jonger dan 50 jaar die direct daarvoor (langdurig) een werkloosheidsuitkering of arbeidsongeschiktheidsuitkering was, dan kan men van UWV een loonkostensubsidie krijgen die jaarlijks maximaal 50% van het minimumloon is. Voor sommige werknemers van 50 jaar of ouder kan naast de hiervoor reeds genoemde premiekorting mogelijk ook een loonkostensubsidie van UWV worden verkregen. Dat kan voor werknemers voor wie het volgende geldt: de werknemer kreeg een WAO-, Waz- of Wajong-uitkering; de werknemer is door UWV herbeoordeeld; de werknemer wordt op een zogenaamde brugbaan geplaatst a. Als men de Nederlandse nationaliteit heeft: een paspoort; een (Europese) identiteitskaart. b. Als men niet de Nederlandse nationaliteit heeft: als men uit de EU of EER komt: een paspoort van dat land óf een verblijfsdocument EU/ EER als men uit een land komt dat niet bij de EU/EER hoort: een paspoort met verblijfsaantekening; als men asiel heeft aangevraagd: een W-document; als men diplomaat is: een geprivilegieerdendocument; als geen van de documenten hierboven aanwezig is: een verblijfsdocument I, II. III of IV Als werkgever wordt u in een bepaalde sector ingedeeld. Dit wordt door de belastingdienst bepaald. De indeling in een sector bepaalt de hoogte van de premie WW-Wgf/Sectorfonds en, voor een deel, de hoogte van de premie WAO/WIA. Als de ondernemingsactiviteiten veranderen moet de belastingdienst daarvan in kennis worden gesteld zodat de sectorindeling opnieuw kan plaatsvinden. Als werkzaamheden tot verschillende sectoren behoren, wordt men aangesloten bij de sector waarbinnen de meeste werkzaamheden verricht worden. 20 PDL

Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten. Basiskennis Loonadministratie

Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten. Basiskennis Loonadministratie Basiskennis Loonadministratie Uitwerkingen editie 2011 Eventuele op- en aanmerkingen over deze of andere uitgaven kunt u richten aan: Noordhoff Uitgevers bv, Afdeling Hoger Onderwijs, Antwoordnummer 13,

Nadere informatie

Basiskennis Loonadministratie (BKL) Loonadministratie

Basiskennis Loonadministratie (BKL) Loonadministratie Examenlijn Diploma Module Niveau Positionering Versie 1.0 Moduleonderdelen Payroll Geldig 2014 Basiskennis Loonadministratie (BKL) Loonadministratie Vastgesteld op December 2012 Vastgesteld door Veronderstelde

Nadere informatie

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst Handboek Loonheffingen Uitgave van de Belastingdienst 12345 2009 Handboek Loonheffingen Voorwoord Geachte lezer, Dit handboek bevat informatie voor 2009 over de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen,

Nadere informatie

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst LH 22-1T71FD 2007 Loonheffingen 12345 2007 Handboek Loonheffingen Uitgave van de Belastingdienst 12345 2007 Handboek Loonheffingen Voorwoord Geachte lezer, Dit handboek bevat informatie voor 2007 over

Nadere informatie

Examenprogramma Basiskennis Loonadministratie (BKL) Geldig m.i.v. 1 januari 2012

Examenprogramma Basiskennis Loonadministratie (BKL) Geldig m.i.v. 1 januari 2012 Examenprogramma Basiskennis Loonadministratie (BKL) Geldig m.i.v. 1 januari 2012 pr-pvd-11.004 februari 2011 1 Het examenprogramma omvat twee onderdelen: 1. Loonadministratie (pagina 3) 2. Arbeidsrecht

Nadere informatie

HANDLEIDING LOONBELASTING 2004

HANDLEIDING LOONBELASTING 2004 HANDLEIDING LOONBELASTING 2004 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 1.1. ALGEMENE AANWIJZINGEN 4 2. FORMULIEREN EN TABELLEN 4 2.1. LOONBELASTINGVERKLARING 5 2.2. LOONSTAAT 5 2.3. LOONBELASTINGKAART 6 2.4. ARTIKEL

Nadere informatie

loon belasting en premies 2011

loon belasting en premies 2011 Handboek loonbelasting en premies 2011 Loonbelasting en premies Bonaire: Kaya L.D. Gerharts # 12, Kralendijk tel. 715 8585 /Douane/Zeehaven Plasa Wilhelmina 3, Kralendijk tel. 717 8206 /Douane/ Bonaire

Nadere informatie

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Nieuwegein, 15 november 2005 Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Geachte heer/mevrouw, Het zal u vast niet ontgaan zijn. Per 1 januari 2006 staat

Nadere informatie

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2011

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2011 Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2011 Uitgave januari 2011 Handboek Loonheffingen 2011 Uitgave januari 2011 Voorwoord Geachte lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2011:

Nadere informatie

Bouwend Nederland Handleiding WKa 2013

Bouwend Nederland Handleiding WKa 2013 Uitgave oktober 2013 Disclaimer Deze handleiding is mede tot stand gekomen door de vaktechnische ondersteuning van Mazars accountants, belastingadviseurs en management consultants. Hoewel Bouwend Nederland

Nadere informatie

Loonadministratie, arbeidsrecht en sociale zekerheid

Loonadministratie, arbeidsrecht en sociale zekerheid Loonadministratie, arbeidsrecht en sociale zekerheid Aanvulling Drs. Jan van den Hogen Deze aanvulling hoort bij het boek Loonadministratie, arbeidsrecht en sociale zekerheid, ISBN 978-90-415-0844-7. Lay-out

Nadere informatie

Caribisch Nederland Belastingdienst

Caribisch Nederland Belastingdienst Caribisch Nederland Belastingdienst Loonbelasting en premies 2015 Bonaire: Belastingdienst/Caribisch Nederland Kaya L.D. Gerharts # 12, Kralendijk tel. (00599) 715 8585 Belastingdienst/Caribisch Nederland/Douane/Zeehaven

Nadere informatie

Special Lonen 2014. Inhoudsopgave

Special Lonen 2014. Inhoudsopgave Special Lonen 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Werkkostenregeling: de stand van zaken... 3 3. Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen!... 4 4. Verval stamrechtvrijstelling... 7 5. Invoering

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2015 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie Regentschapsstraat

Nadere informatie

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2012

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2012 Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2012 Uitgave januari 2012 Voorwoord Beste lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2012: de loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies

Nadere informatie

Voorlichtingsbrochure

Voorlichtingsbrochure Voorlichtingsbrochure TEN BEHOEVE VAN BELGISCHE GRENSARBEIDERS IN NEDERLAND Uitgave januari 2006 Secretariaat-Generaal van de BENELUX ECONOMISCHE UNIE Regentschapsstraat 39, 1000 BRUSSEL Tel. 02 519 38

Nadere informatie

Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip

Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip adp.nl HR. Payroll. Benefits. Voorwoord Op 1 januari 2013 wordt met de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip een nieuwe stap gezet in het eenvoudiger maken

Nadere informatie

Sportevenementen en belastingen

Sportevenementen en belastingen 12345 Sportevenementen Voor organisatoren van sportevenementen Deze brochure is bestemd voor penningmeesters en andere bestuursleden van stichtingen, verenigingen (waaronder de sportbonden) en andere rechtspersonen

Nadere informatie

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015 Werken in het buitenland Editie 2015 Als toonaangevend kantoor is Loyens & Loeff de logische keuze als juridisch en fiscaal partner wanr u in of via Nederland, België of Luxemburg zaken doet. Met onze

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND SECRETARIAAT-GENERAAL SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2012 Een nieuwe website voor Belgische en Nederlandse grensarbeiders Uw gids

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2013 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven, Secretaris-generaal Redactie Werkgroep Grensarbeid

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen

Handboek Loonheffingen Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2013 Vrije vergoedingen en verstrekkingen Uitgave januari 2013 Voorwoord Beste lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2013: de loonbelasting/premie

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen

Handboek Loonheffingen Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2013 Werkkostenregeling Uitgave januari 2013 Voorwoord Beste lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2013: de loonbelasting/premie volksverzekeringen,

Nadere informatie

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Kennisdocument DGA in de Pocket Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Definitief van kracht met ingang van 1 januari 2015 De werkkostenregeling Timo Bakker TiBa Administratieve & Fiscale Dienstverlening BV 5 12 2014 dossier werkkostenregeling oktober 2014 Pagina 1 van 54

Nadere informatie

Werken in Nederland, wonen in Duitsland. Wirwar van regels en wetten

Werken in Nederland, wonen in Duitsland. Wirwar van regels en wetten Werken in Nederland, wonen in Duitsland Wirwar van regels en wetten Ooit komt iedereen een keer met de SVB in aanraking. Bij de fijne dingen in het leven of door de onvermijdelijke dingen van het leven.

Nadere informatie

Sportevenementen en belastingen

Sportevenementen en belastingen 12345 Sportevenementen Voor organisatoren van sportevenementen Deze brochure is bestemd voor penningmeesters en andere bestuursleden van stichtingen, verenigingen (waaronder de sportbonden) en andere rechtspersonen

Nadere informatie

Belastingheffing. van stichting en vereniging. VWGNijhof accountants en belastingadviseurs 1 Versie 20100124

Belastingheffing. van stichting en vereniging. VWGNijhof accountants en belastingadviseurs 1 Versie 20100124 Belastingheffing van stichting en vereniging 1 Versie 20100124 VWGNijhof accountants en belastingadviseurs is een handelsnaam van VWGNijhof Accountants en Belastingadviseurs B.V. De algemene voorwaarden

Nadere informatie

Stand van zaken van de sociale zekerheid

Stand van zaken van de sociale zekerheid Stand van zaken van de sociale zekerheid Overzicht 1 januari 2011 2 Stand van zaken van de sociale zekerheid Inhoudsopgave Inleiding 4 Premieoverzicht 5 Algemene ouderdomswet (AOW) 7 Aanvullende inkomensvoorziening

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor loonheffingen bij onderaanneming

Aansprakelijkheid voor loonheffingen bij onderaanneming voor loonheffingen bij onderaanneming Ketenaansprakelijkheid en g-rekening: daarmee krijgt u te maken als u werk uitbesteedt aan onderaannemers. Want als de onderaannemer de loonheffingen niet afdraagt

Nadere informatie