PDL. Praktijkdiploma Loonadministratie. Uitwerkingen. J. van den Hogen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PDL. Praktijkdiploma Loonadministratie. Uitwerkingen. J. van den Hogen"

Transcriptie

1 PDL Praktijkdiploma Loonadministratie Uitwerkingen J. van den Hogen

2 Deze uitwerkingen horen bij de uitgaven uit 2009: PDL deel 1: ISBN PDL deel 2: ISBN Uitwerking en lay-out: NTI DTP Studio, Leiden 2 e druk oktober , NTI bv, Leiden Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 2 PDL

3 1 De Belastingdienst 1-1 Omschrijving van: Belastingdienst Uitvoeren van de loonheffingen, bestaande uit heffing en inning van: loonbelasting/premie volksverzekeringen; premies werknemersverzekeringen; inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw), de zorgtoeslag; inkomensafhankelijke bijdragen kinderopvang en huurtoeslag. UVW Handhavingstaak ter voorkoming van misbruik en ter bevordering van naleven regels op het gebied van de sociale zekerheid. Daarbij valt te denken aan: re-integratie van uitkeringsgerechtigden; controle op uitkeringen (de juiste uitkering naar de juiste mensen); opsporen en vervolgen frauduleuze uitkeringsgerechtigden; opleggen van boetes, rechtsmaatregelen nemen en eventueel strafvervolging. Zorgverzekeraars Onderneming (al dan niet met winstoogmerk) die zich bezighoudt met het aan particulieren (dan wel collectief aan een groep van particulieren) aanbieden van een basisverzekering en aanvullende verzekering (een zorgpolis) tegen een marktconforme premie. Sociale verzekeringsbank (SVB) Uitvoeringsorgaan ten aanzien van de navolgende wetten en regelingen: AOW-pensioen; Kinderbijslagwet; ANW (Algemene Nabestaanden Wet); TOG (Tegemoetkoming onderhoudskosten gehandicapte kinderen); Servicecentrum voor PGB (Persoonsgebonden budget). Arbodiensten De taken van een arbodienst omvatten de bedrijfsgezondheidszorg en de verzekeringsgeneeskunde, waarbij u kunt denken aan: keuringen; re-integratiewerkzaamheden arbeidsongeschikte werknemers; werkplekonderzoek; voorlichting. UWV WERKbedrijf UWV WERKbedrijf (voorheen CWI, Centrum voor werk en inkomen) is het eerste trefpunt voor werkzoekenden en werkgevers. Werkgevers kunnen bij UWV WERKbedrijf terecht voor personeelsbemiddeling en informatie over de arbeidsmarkt. Werkzoekenden kunnen bij UWV Uitwerkingen 3

4 WERKbedrijf terecht voor het vinden van werk of het aanvragen van een WW- of bijstandsuitkering. Daarnaast verleent UWV WERKbedrijf ontslagvergunningen en tewerkstellingsvergunningen, én geeft het arbeidsrechtelijke informatie. 1-2 Als er personeel in dienst wordt genomen, wordt de onderneming op dat moment werkgever en ontstaat er een inhoudingsplicht. 1-3 De loonbelasting wordt geheven door de Belastingdienst en vindt plaats door inhouding van de verschuldigde loonheffing (gecombineerde heffing van loonbelasting en premies volksverzekeringen) op de daartoe in aanmerking komende looncomponenten van de werknemer. De inkomstenbelasting wordt ook door de Belastingdienst geheven, doch vindt plaats door toezending van een aangiftebiljet (of verzoek tot het doen van elektronische aangifte) daartoe aan de belastingplichtige, waarna al dan niet een (verplichte) aanslag volgt, die de belastingplichtige moet betalen. 1-4 We kunnen de volgende categorieën belastingplichtigen onderscheiden, besproken in dit hoofdstuk: Binnenlands belastingplichtige: u bent binnenlands belastingplichtige als u een natuurlijk persoon bent die in Nederland woont. De nationaliteit is niet van belang. Buitenlands belastingplichtige: u bent buitenlands belastingplichtige als u een natuurlijk persoon bent die niet in Nederland woont, maar wel Nederlands inkomen geniet. 1-5 Stelling I is juist. U kunt dat terugvinden in het organisatieschema van de Belastingdienst in de lesstof, en op de website van de Belastingdienst: Stelling II is onjuist. De politieke (eind)verantwoordelijkheid ligt niet bij de directeur-generaal der belastingen maar bij de staatssecretaris van Financiën. 1-6 a. De Belastingdienst bestempelt een dergelijke structuur als een (fiscale) entiteit. b. Omdat de salarisadministratie van de fiscale entiteit op één centrale plaats wordt gevoerd, is dat voor de Belastingdienst tevens de bewaarplaats van de salarisadministratie en de daarbij behorende relevante gegevens. c. Deze stelling is onjuist. De fiscale entiteit immers heeft een centrale plaats waar de loonadministratie wordt gevoerd (Maastricht) en daar wordt dus ook het stukje loonadministratie van de vaste vertegenwoordiger in Zwitserland verwerkt. Hier is ook geen sprake van het ontbreken van een vaste inrichting of werkplaats in Nederland. d. Als het loonservicebureau alleen maar de rekentechnische kant van de salarisadministratie uitvoert, dan wordt als bewaarplaats de plaats beschouwd waar de (hoofd)vestiging zich bevindt. Maastricht blijft dus de bewaarplaats. Dat bepaalt dan automatisch de bevoegde eenheid van de Belastingdienst. e. De Belastingdienst kan afwijken van het bewaar- of woonplaatsprincipe door een andere eenheid aan te wijzen. Dit kan gebeuren als het feit dat een inhoudingsplichtige voor andere belastingen (bijvoorbeeld de vennootschapsbelasting) beter bij een ander dienstonderdeel kan worden ingedeeld. 1-7 De begrippen eindheffing: Eindheffing in de loonbelasting De werkgever is de loonbelasting over een looncomponent verschuldigd aan de Belastingdienst, zonder dat deze van het loon van de werknemer wordt ingehouden. 4 PDL

5 Eindheffing voor de inkomstenbelasting De ingehouden loonheffing (loonbelasting) is zodanig hoog dat deze (nagenoeg) gelijk is aan de verschuldigde inkomstenbelasting, waardoor de belastingplichtige geen aanslag in de inkomstenbelasting tegemoet hoeft te zien. 1-8 De inhoudingsplichtige moet ten minste rekening houden met de volgende (dwingendrechtelijke) voorschriften: het aanleggen van een loonstaat per werknemer (een model loonstaat is te vinden achter in het handboek van de Belastingdienst, en op de website bij de formulieren die worden bewaard gaat het om afschriften die van belang zijn om het loon en verschuldigde bedragen te berekenen. uit het programma en de overzichten die de computer kan uitdraaien dienen de verschillende beloningen en inhoudingen tot uiting te komen. de loonadministratie dient tenminste zeven jaren te worden bewaard. identiteitsbewijzen en Bijlagen studenten- & scholierenregelingen moeten tot tenminste vijf jaren na het beëindigen van de dienstbetrekking, worden bewaard. aanmelden van de werknemer bij de Belastingdienst met behulp van de EDM (eerstedagmelding). aanleveren van correcte werknemersdata voor de polisadministratie van UWV. 1-9 a. Het belastbaar inkomen is als volgt: - inkomen uit dienstbetrekking (loon) inkomen uit eigen woning -/ totaal belastbaar inkomen in box b. Deze belastingplichtige heeft geen verschuldigdheid aan de Belastingdienst, maar zou in principe 5 terug moeten ontvangen, immers: - verschuldigd in box 1 volgens de Belastingdienst reeds ingehouden loonheffing op zijn loon terug te ontvangen van de Belastingdienst 5 c. Was de belastingplichtige gelden verschuldigd geweest dan zal de fiscus een aanslag opleggen, in dit geval volgt er een nihilaanslag omdat de belastingplichtige weliswaar 5 terug zou moeten ontvangen, doch dit bedrag ligt beneden de wettelijk vastgestelde teruggavegrens van 12 (zie website Directe belastingen zijn belastingen op inkomen en vermogen (loonbelasting, inkomstenbelasting. Het direct betekent dat de belastingbetaler bij de fiscus bekend is. Dat is niet zo bij de indirecte belastingen. Indirecte belastingen zijn belastingen die worden geheven op het moment dat er een transactie plaatsvindt. U kunt hierbij denken aan invoerrechten en omzetbelasting (btw = belasting toegevoegde waarde). Het woord indirect betekent dat de belastingbetaler niet bij de fiscus bekend is, wat bij de directe belastingen dus wel het geval is. Indirecte belastingen worden ook wel kostprijsverhogende belastingen genoemd, omdat de ondernemer deze belastingen, zoals de omzetbelasting en accijnzen, afwentelt op de consument Deze stelling is juist. Uitwerkingen 5

6 2 Introductie in de sociale zekerheid 2-1 a. De Wet arbeid en zorg (Wazo). b. De totale uitkeringsduur is ten minste zestien weken. 2-2 a. Pieter Vrolijk is niet verzekerd voor de ZW, omdat hij geen beloning in geld ontvangt. Hein Vergeer is wel verzekerd, omdat hij naast onderricht wel een beloning in geld ontvangt. b. Op basis van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong). 2-3 HSS hoeft geen gedifferentieerde WIA-premie te betalen. Voor de gedeeltelijk arbeidsongeschikten in de WIA (WGA) worden de eerste tien jaren van de uitkering via de gedifferentieerde premie aan de werkgever doorbelast Onjuist. Als zelfstandigen zijn zij niet in dienstbetrekking. De gezagsverhouding ontbreekt. 2. Onjuist. De verzekeringsplicht is geëindigd bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. 3. Juist. (Er is wel een bovengrens voor de verplichte verzekering voor WW en WIA, te weten 65 jaar, maar er is geen ondergrens.) 4. Onjuist. De wachttijd bedraagt 52 weken. 5. Juist. (De aangifte van werkloosheid en de aanvraag om uitkering moeten worden gedaan bij het CWI (nu: UWV WERKbedrijf). Deze instantie draagt de aanvraag over aan UWV, waar het recht op uitkering wordt beoordeeld.) 2-5 a. De werkgever meldt de nieuwe werknemer via de aangifte loonheffingen. b. De melding moet plaatsvinden bij de Belastingdienst. c. Piet Leuken is in Nederland verzekerd, omdat voor de verzekeringsplicht bepalend is het land waar de werkzaamheden worden verricht, en dat is in dit geval Nederland (het zogeheten werklandbeginsel). 2-6 a. De vrijwillige verzekering kon hij afsluiten voor de ZW en WIA. b. De premie is nog steeds door Hein Vleuten verschuldigd. Hij werkt immers als zelfstandige. c. De premie moet aan het UWV worden afgedragen. 2-7 a. Nee. Over de eerste twee ziektejaren samen mag maximaal 170% van het laatstverdiende loon worden uitbetaald. b. Ja. In totaal wordt in twee jaar 170% van het laatstverdiende loon uitbetaald. In het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid is er geen verplichting om het minimumloon uit te betalen Onjuist. De polisadministratie bevat geen gegevens over de afdracht van de loonheffingen van de werknemer. De polisadministratie is een database en wordt gevuld door UWV-gegevensdiensten. (Deze dienst heeft tot taak het ontvangen, verwerken, opslaan en leveren van alle gegevens over inkomens, uitkeringen en arbeidsverhoudingen van alle verzekerden in Nederland. Deze gegevens vormen de basis voor de berekening van uitkeringen door de afdelingen WW (ZW) en AG (arbeidsgeschikten). 6 PDL

7 2. Onjuist. Onder loonheffingen wordt verstaan de loonbelasting, de premies voor de volksverzekeringen en de premies voor de werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage ingevolge de Zvw. 3. Juist. (De werkgever krijgt eerst een mededeling van de Belastingdienst dat de nominatieve gegevens onjuist zijn. De Belastingdienst stelt de werkgever in staat een nieuw aangiftebericht in te zenden binnen de toegestane termijn.) 4. Onjuist. Indien een correctie op een nominatieve aangifte niet of niet-tijdig is ontvangen, kan de werkgever een boete krijgen wegens het insturen van een onjuiste of onvolledige aangifte. Uitwerkingen 7

8 3 Premies in de sociale zekerheid 3-1 Het maximumpremieloon voor deze werknemer over de maand augustus is Het brutomaandloon bedraagt 3.500, dus voor het bepalen van de premie-inhoudingen moet u uitgaan van het brutomaandloon. De laagste van beide (het brutomaandloon of het maximumpremieloon) is uitgangspunt voor de premieberekening. U moet echter ook rekening houden met de franchise, de premievrije voet. Deze moet van het brutoloon (of het maximumpremieloon als dat lager is), worden afgetrokken: brutomaandloon 3.500,00 Af: franchise (per maand) 1.370,00 premieloon voor premieberekening 2.130,00 Het werkgeversdeel in de premie WW is 4,15% x = 88,40 Het werknemersdeel in de premie WW is nihil (0%) Het bruto netto schema ziet er (gedeeltelijk) als volgt uit: Brutoloon / Loon voor de Zvw 3.500,00 Bij: werkgeversvergoeding inkomensafhankelijke bijdrage 110,00 Fiscaal loon 3.610, De (verkorte) bruto-nettoberekening is als volgt: bruto/netto fiscaal Bruto maandloon/loon voor de Zvw Bij: vergoeding door de werkgever van de inkomensafhankelijke bijdrage +/+ 180 Fiscaal loon Af: loonheffing, in deze casus op 40% gesteld -/ Af: ingehouden inkomensafh. bijdrage ZVW -/- 180 Totaal af -/ Netto maandloon voor Joosten a. De indeling is van belang voor de premie voor de Wachtgeldverzekering en de gedifferentieerde premie voor de WAO. b. De Belastingdienst neemt de indelingsbeslissing. 3-4 De korting voor de premies werknemersverzekeringen ten behoeve van een arbeidsgehandicapte moet worden aangevraagd bij de Belastingdienst. 3-5 Nee. Over de eerste twee ziektejaren samen mag maximaal 170% van het laatstverdiende loon worden uitbetaald. 8 PDL

9 3-6 Ja. In totaal wordt in twee jaar 170% van het laatstverdiende loon uitbetaald. In het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid is er geen verplichting om het minimumloon uit te betalen. 3-7 Nee. Het loon voor de werknemersverzekeringen stijgt met méér dan 100. Dit bedrag moet namelijk gebruteerd worden, omdat hierover ook premies werknemersverzekeringen moeten worden berekend. Doordat de werkgever de werknemerspremie voor zijn rekening neemt, betaalt hij als het ware extra loon aan Peter ten Brink. Deze 100 wordt als nettoloon beschouwd. De werkgever moet er dan nog brutoloon van maken. Gebruik maar eens het schema zoals we in dit hoofdstuk hebben gehanteerd, waarbij we voor het gemak aannemen dat Peter ten Brink brutoloon heeft, en dat de werkgeversvergoeding in de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW 125 bedraagt. In de correcte situatie (inhouding bij Ten Brink) is de loonberekening als volgt: Brutoloon (tevens grondslag premies werknemersverzekeringen) Bij: werkgeversvergoeding inkomensafhankelijke bijdrage 125 Fiscaal loon In de casus wordt het werknemersdeel niet ingehouden maar bijgeteld als brutoloonbestanddeel. De 100 moet worden verhoogd om als brutoloonbestanddeel dienst te doen. We veronderstellen dat de 100 met 20% moet worden opgehoogd om als brutoloonbestanddeel te fungeren. De Belastingdienst heeft hiervoor rekenvoorbeelden en tabellen op haar website, die u echter voor uw examen niet hoeft te kennen of te gebruiken. Wel moet u terdege beseffen dat dergelijke schenkingen aan werknemers altijd als netto beschouwd worden en als bruto looncomponent in het bruto-nettotraject moeten worden meegenomen. De nieuwe situatie voor werknemer Ten Brink wordt: Brutoloon Bij: brutering van het werknemersdeel WW premie, omdat de werkgever dit voor de werknemer betaalt: 100 1,2 = 120 Gecorrigeerd brutoloon (tevens grondslag premies werknemersverz.) Bij: werkgeversvergoeding inkomensafhankelijke bijdrage 125 Fiscaal loon Het brutoloon van de werknemer beneden het maximumpremieloon van De berekening is dan als volgt: - basispremie 5,40% over = 94,50 - gedifferentieerde premie 2,03% over = 35,53 Totale premie WAO/WIA t.l.v. werkgever 130, Er wordt geen rekening gehouden met de franchise, maar wel met het maximumpremieloon. Uitwerkingen 9

10 3-10 a. Drie manieren: - Bedrijfstakpensioenfonds De Pensioen- en Spaarfondsenwet heeft een beperkt aantal mogelijkheden om een pensioentoezegging uit te voeren. Eén daarvan is het toetreden tot een bedrijfstakpensioenfonds. Een bedrijfstakpensioenfonds voert een pensioenregeling uit voor één of meer bedrijfstakken. In principe zijn alle werknemers en soms ook een aantal zelfstandigen uit die bedrijfstakken voor hun pensioen verzekerd bij dit bedrijfstakpensioenfonds. Bij een bedrijfstakpensioenfonds is meestal een flink aantal werkgevers aangesloten. Soms zijn die werkgevers volgens een CAO verplicht om zich aan te sluiten, maar meestal zijn van wetswege verplicht deel te nemen in een bedrijfstakpensioenfonds. Het bedrijfstakpensioenfonds voert één verplichte pensioenregeling uit voor alle werknemers in de bedrijfstak, meestal tegen een uniforme premie. - Ondernemingspensioenfonds Naast een bedrijfstakpensioenfonds kent men ook het aan de onderneming verbinden van een ondernemingspensioenfonds (artikel 2, eerste lid, sub b van de Pensioen- en Spaarfondsenwet). Ondernemingspensioenfondsen hebben vrijwel altijd de rechtsvorm van een stichting. Ondernemingspensioenfondsen dient men niet te verwarren met bedrijfstakpensioenfondsen. Een ondernemingspensioenfonds is specifiek aan een onderneming verbonden, bijvoorbeeld het Philips pensioenfonds. - Beroepspensioenfonds Pensioenfonds voor beoefenaren van een bepaald beroep, zoals notarissen, huisartsen, actuarissen en vroedvrouwen. Als een beroepspensioenfonds aanwezig is, zijn alle beroepsgenoten verplicht om zich bij dat fonds aan te sluiten. Het is ook mogelijk dat er geen beroepspensioenfonds is opgericht, maar dat er een rechtspersoon in het leven is geroepen, die er op toeziet dat beroepsgenoten een bepaalde basispensioenregeling voor zichzelf treffen bij een levensverzekeraar. Op beroepspensioenregelingen is voor wat betreft de inhoud van een beroepspensioenregeling niet de Pensioen- en Spaarfondsenwet van toepassing, maar de Wet verplichte beroepspensioenregeling. b. Drie regelingen: - Eindloonregeling Pensioenregeling waarin de hoogte van het te halen ouderdomspensioen afhangt van het salaris dat de deelnemer direct voorafgaand aan de pensioendatum verdient. - Middelloonregeling Pensioenregeling waarin de hoogte van het te halen ouderdomspensioen is gebaseerd op de gemiddelde pensioengrondslag die tijdens het deelnemerschap aan de pensioenregeling heeft gegolden. - Beschikbare premieregeling Pensioenregeling waarin de hoogte van het pensioen afhankelijk is van de via de pensioenregeling beschikbaar gestelde premies en over het totaal van de hiermee behaalde beleggingsopbrengsten. Het aldus opgebouwde pensioenkapitaal wordt op de pensioendatum omgezet in een recht op periodieke pensioenuitkeringen. Met behulp van actuariële grondslagen en methoden wordt bij pensioneren de precieze hoogte van het pensioen vastgesteld. 10 PDL

11 c. Een prepensioen is een pensioensoort bedoeld als vervanging voor een VUT-regeling. Het betreft een tijdelijke uitkering die uiterlijk eindigt op de 65-jarige leeftijd of zoveel eerder als het ouderdomspensioen ingaat. Op grond van de Wet Aanpassing Fiscale Behandeling Vut/ prepensioen en Introductie Levensloopregeling kan geen nieuwe prepensioenregeling met fiscale begunstiging meer worden ingevoerd en zijn bestaande regelingen afgeschaft. Houdt de werkgever wel een prepensioenregeling in stand (mag overigens nog wel voor werknemers die voor 1 januari jaar of ouder zijn) dan wordt hij geconfronteerd met een eindheffing van 52% over deze bovenmatige (boven fiscale grenzen toegestane) aanspraak. d. De startbrief moet door de werkgever binnen drie maanden nadat de werknemer pensioen is gaan opbouwen, aan de werknemer zijn uitgereikt. De werkgever is er verantwoordelijk voor dat de uitvoerder (pensioenfonds) deze brief verstuurt. De startbrief bevat o.a. de volgende informatie: - De inhoud van de pensioenregeling; - De bij de pensioenuitvoerder geldende klachtenregeling; - Het recht van de werknemer om het pensioenreglement bij de pensioenuitvoerder op te vragen; - Het eventuele bestaan van een pensioenregeling waaraan op vrijwillige basis kan worden deelgenomen alsmede het karakter van deze vrijwillige pensioenregeling; - Informatie over het functioneren en de financiële positie van de pensioenuitvoerder; - De mogelijkheid tot een verzoek voor een berekening van de effecten van uitruil op de pensioen aanspraken; - Of de pensioenregeling een toeslagverlening kent; - Hoe de toeslagverlening de afgelopen drie jaar is geweest en in hoeverre dit in overeenstemming is geweest met het beleid. Uitwerkingen 11

12 4 Het heffingssubject 4-1 a. De motivatie van het Hof Arnhem in deze procedure is in de bewuste procedure als volgt tot stand gekomen: het betreft werkzaamheden waarbij de dierenarts duidelijk aanwijzingen geeft aan de varkensblikkers: aan de eis van ondergeschiktheid (gezagsverhouding) is voldaan; er is sprake van loon: de dierenarts geeft de varkensblikkers een vergoeding voor hun verrichtingen; er is gedurende een zekere tijd arbeid verricht, namelijk gedurende de inentingscampagne. b. Doordat de fiscus constateert dat er sprake is van een dienstbetrekking, althans zich in de procedure zo opstelt, is de dierenarts inhoudingsplichtige geworden. De aan de varkensblikkers betaalde vergoedingen zijn in dit geval netto uitbetalingen die door de dierenarts moeten worden gebruteerd. Naast het feit dat er dan sprake is van af te dragen loonbelasting door de dierenarts, loopt deze het niet-geringe risico er nog een fikse boete bij opgelegd te krijgen. c. Omdat er, door de uitspraak van het Hof, sprake is van een dienstbetrekking, is de dierenarts werkgever geworden. Hij kan door de gewonde varkensblikker voor alle (volg)schade aansprakelijk worden gesteld. Zeker als bekend is dat de dierenarts van de ondeugdelijke kooi wist, zal in een eventuele procedure de dierenarts hoogstwaarschijnlijk schadeplichtig worden gesteld en de (volg)schade moeten betalen. 4-2 a. De wetgever heeft een aantal arbeidsverhoudingen, waarbij geen sprake is van een privaatrechtelijke- of publiekrechtelijke dienstbetrekking, toch bestempeld als een arbeidsverhouding. We noemen deze dienstbetrekkingen daarom fictieve dienstbetrekkingen. Op deze dienstbetrekkingen is de zogeheten fictiebepaling van toepassing. b. Door op een arbeidsverhouding de fictiebepaling van toepassing te laten zijn, ontstaat er een dienstbetrekking die overeenkomt met een dienstbetrekking in de zin van BW7:610. Daardoor wordt de opdrachtgever/werkgever inhoudingsplichtig. De uitvoeringsorganen krijgen dan automatisch de verschuldigde loonheffing (en eventuele premies werknemersverzekeringen) aangegeven en bijgeschreven. Indien de fictiebepaling niet zou worden toegepast, moeten de uitvoeringsorganen bij de werknemer middels (naheffings)aanslagen proberen om alsnog loonheffing (en eventueel premies werknemersverzekeringen) binnen te krijgen. c. UWV zal veelal terughoudender zijn om een arbeidsverhouding onder de fictiebepaling te brengen, omdat daardoor verzekeringsplicht ontstaat voor de werknemer. UWV loopt dan ook het risico dat zo n werknemer aanspraken op uitkeringen als WW en WIA wil effectueren. Met name omdat fictieve dienstbetrekkingen vaak wat kortdurend van aard zijn, zou UWV het risico lopen slechts gedurende een korte periode premies werknemersverzekeringen te ontvangen, om daarna gedurende een veel langere periode een uitkering te moeten verstrekken. d. De werkgever zal niet van een echte dienstbetrekking zijn uitgegaan, omdat hij daardoor inhoudingsplichtig wordt. Voor de losse krachten zal hij dan een loonadministratie moeten aanleggen, loonstaten invullen en bijhouden, inhouding en afdracht moeten verrichten en hij loopt het risico dat bij gerechtelijke procedures de kantonrechter beslist dat er opzegtermijnen moeten worden gehanteerd. 12 PDL

13 Daarnaast kunnen natuurlijke praktische overwegingen een rol spelen. Als de losse krachten slechts enkele dagen of weken in de onderneming werkzaam zijn, zal de moeite die de werkgever zich moet getroosten om er een echte dienstbetrekking van te maken, niet opwegen tegen de daarmee gemoeide kosten en werkzaamheden. e. Hieronder volgen de vier kernelementen van de dienstbetrekking: 1. Er moet sprake zijn van een gezagsverhouding; 2. De arbeid moet gedurende een zekere tijd worden verricht; 3. De werknemer ontvangt een vergoeding (loon) voor de verrichte werkzaamheden; 4. De werknemer dient de werkzaamheden persoonlijk te verrichten en mag zich slechts met toestemming van de werkgever laten vervangen. f. De werknemer zal zich tot de rechtbank, sectie kanton (de kantonrechter) moeten wenden. g. De losse kracht geniet dan de status van werknemer. De werkgever moet loonheffing (loonbelasting/premie volksverzekeringen) en premies werknemersverzekeringen inhouden, aangeven en afdragen. De werknemer is daardoor verzekerd en kan aanspraken op uitkeringen ingevolge de sociale- en werknemersverzekeringen doen gelden. Waarschijnlijk kan de werkgever de werknemer nu ook niet zomaar ontslaan, maar zullen er opzegtermijnen in acht moeten worden genomen. Bij een onregelmatig of nietig ontslag kan er zelfs schadeplicht voor de werkgever ontstaan. 4-3 a. Onjuist. Voor het criterium twee dagen per week geldt niet, dat het twee volle dagen per week moeten zijn. Twee halve dagen werken wordt ook als twee dagen werkzaamheden beschouwd. b. Juist. De echtgenoot en de kinderen van de thuiswerker vallen niet onder het begrip hulpen zoals dat voor de fictiebepaling thuiswerkers is gedefinieerd. c. Onjuist. Thuiswerkers kunnen ook bij minder dan twee dagen arbeid per week als arbeidzaam in een fictieve dienstbetrekking worden beschouwd, bij gelijkgestelden moet dat altijd ten minste twee dagen per week zijn. 4-4 a. Dit kan worden voorkomen door binnen twee maanden na afloop van het jaar onder vermelding van besluit 17 augustus 1996, nr. DON-LB 6/45 de persoonlijke gegevens en de hoogte van de onkostenvergoeding te administreren. Fiscale acceptatie zal vooral afhangen van het feit of de onkostenvergoeding niet een bovenmatig karakter draagt en of de school waar de stagiair / praktikant zijn onderwijs volgt, de stagevergoeding aan schoolse activiteiten besteedt. b. Er zijn twee uitzonderingen op deze fictiebepaling en wel wanneer: er minder dan drie dagen per week de persoonlijke aangelegenheden (huishouding) voor een natuurlijk persoon worden verzorgd, tenzij het uitzendbureau, door wiens tussenkomst arbeid wordt verricht, ook het loon verstrekt. In dit geval zal de opdrachtgever de uitzendkracht dus rechtstreeks moeten betalen; de werkzaamheden als een vorm van arbeidstherapie worden verricht. Dit is van toepassing als bijvoorbeeld gehandicapten door instellingen tewerk worden gesteld. c. De volgende voorwaarden moeten daarvoor in acht worden genomen: de pseudo-werknemer verricht de werkzaamheden niet vanuit een beroep of bedrijf; de werkzaamheden worden geacht langer dan een maand te duren; er wordt op ten minste één dag per week arbeid verricht; de brutobeloning bedraagt ten minste het 1/5e deel van het voor de pseudo-werknemer geldende minimumloon. Uitwerkingen 13

14 d. Een freelancer is een natuurlijk persoon die werkzaamheden voor een opdrachtgever uitvoert, zonder dit te doen vanuit een eigen onderneming. Het eerste dat de Belastingdienst zal doen, is kijken of de freelancer niet moet worden geschoven onder de fictiebepalingen terzake aannemers van werk, gelijkgestelden, thuiswerkers, huispersoneel enzovoort. Als dan blijkt dat dit niet mogelijk is (er is dus geen fictiebepaling van toepassing) dan volgt er geen inhoudingsplicht voor de opdrachtgever indien: de arbeid persoonlijk door de freelancer wordt verricht; de arbeid op doorgaans minder dan twee dagen per week plaatsvindt; de beloning beneden 2/5e deel (40%) van het geldende minimumloon blijft. 4-5 a. Jan en Karel Verhoef zijn niet verzekerd, omdat zij mede-eigenaar van het bedrijf zijn en er om die reden geen sprake kan zijn van een voor de verzekeringsplicht vereiste gezagsverhouding. b. Aan de volgende voorwaarden moet zijn voldaan: de losse kracht moet de arbeid persoonlijk verrichten; de arbeid moet op doorgaans ten minste twee dagen per week worden verricht; de arbeidsverhouding moet voor een aaneengesloten periode van ten minste 30 dagen zijn aangegaan; Het bruto-inkomen per week moet doorgaans tenminste 40% (2/5e deel) van het minimumloon bedragen. c. De heer Janssen is onder de volgende voorwaarden verzekerd: hij moet anders dan in de uitoefening van een bedrijf of zelfstandige uitoefening van een beroep werkzaam zijn; hij moet anders dan als thuiswerker werkzaam zijn (anders prevaleren de regels voor thuiswerk boven die van aanneming van werk); hij moet het werk persoonlijk tot stand brengen. d. De premieplichtige werkgever is de vof Verhoef. e. Ja, zij is werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, terwijl zij niet ten behoeve van een natuurlijk persoon uitsluitend of nagenoeg uitsluitend huiselijke of persoonlijke diensten in de huishouding verricht. 4-6 a. Ja. Inhoudingsplichtige van de directeur-grootaandeelhouder is de bv. b. Ja. Inhoudingsplichtige van een uitzendkracht is de ondernemer als deze verplicht is aan hem het loon uit te keren, of het uitzendbureau als het deze verplichting heeft. c. Ja. Inhoudingsplichtige van een AOW-genieter is de SVB (Sociale Verzekeringsbank) of het pensioenfonds, als dit de AOW met het pensioen uitkeert. d. Nee. Een bestuurslid is niet in dienstbetrekking (geen gezagsverhouding). 4-7 a. Voor het aannemen van de verzekeringsplicht van de vertegenwoordigers dient aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan: de vertegenwoordiger moet zijn bemiddeling geregeld verlenen; de bemiddeling moet uitsluitend voor Van Ankeren bv worden verleend; het verlenen van de bemiddeling moet niet een voor de vertegenwoordiger bijkomstige werkzaamheid zijn; de vertegenwoordiger mag zich doorgaans niet door meer dan twee andere personen laten bijstaan. 14 PDL

15 b. 1. Van Ankeren bv 2. Van Ankeren bv Logische antwoorden. Er is immers sprake van een dienstbetrekking tussen Van Ankeren bv en Den Dunnen. Als Den Dunnen dus aan andere thuiswerkers/gelijkgestelden betaalt, is de opdrachtgever inhoudingsplichtige. Raadpleegt u de leerstof nog maar eens. c. Thuiswerkers zijn verzekerd wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan: zij moeten de arbeid persoonlijk verrichten; de arbeidsverhouding moet voor een aaneengesloten periode van ten minste 30 dagen zijn aangegaan; het bruto-inkomen per maand moet doorgaans minstens 40% (2/5e deel) van het minimumloon bedragen. d. Scholieren zijn verzekerd voor de ZW wanneer zij: werkzaam zijn om vakbekwaamheid te verwerven of als leerling van een instelling van onderwijs praktisch werkzaam zijn; een beloning ontvangen die niet uitsluitend bestaat in het ontvangen van onderricht. 4-8 a. Nee. De heer Varenkamp is niet verzekerd omdat er door zijn aandelenbezit in Varenkamp bv geen sprake is van een gezagsverhouding. Hij is DGA (directeur-grootaandeelhouder). b. Ja. Daan Versteeg is verzekerd omdat zijn arbeidsverhouding aan de drie vereisten van de privaatrechtelijke dienstbetrekking voldoet, te weten gezagsverhouding, loon en persoonlijke dienstverrichting. De leeftijd van 14 jaar is niet relevant. De werknemersverzekeringen kennen slechts de bovengrens van 65 jaar. c. Nee. De Lantaren is premieplichtige. d. Er is geen sprake van een verzekeringsplichtige verhouding, wanneer: de arbeid als zelfstandige wordt verricht (VAR waarop is vermeld winst uit onderneming ); of de arbeid rechtstreeks is overeengekomen met een natuurlijk persoon ten behoeve van diens persoonlijke aangelegenheden; of de arbeidsverhouding wordt overheerst door een familieverhouding. e. Vrijstelling van verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen kan worden verleend wegens gemoedsbezwaren. 4-9 a. Er is geen sprake van een dienstbetrekking omdat een gezagsverhouding tussen de ouderraad en de ouders ontbreekt. Zie ook de passage dat de ouders zoveel als mogelijk aan de indeling gehoor geven. Er is evenmin sprake van een fictieve dienstbetrekking. b. In deze situatie is de vrijwilligersregeling van toepassing. Een belangrijk kenmerk van vrijwilligerswerk is dat de eventueel ontvangen vergoeding niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van de verrichte werkzaamheden en het karakter heeft van een kostenvergoeding De heer Komeet kan een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) aanvragen bij de Belastingdienst en overleggen aan zijn opdrachtgever Jaap Korsten kan door middel van een aanvraagformulier van de Belastingdienst een voor bezwaar vatbare beschikking krijgen waarmee zekerheid wordt gegeven over de fiscale kwalificatie van de inkomsten (loon, winst of resultaat overige werkzaamheden). Met de beschikking (VAR) weet de opdrachtgever of hij wel of geen loonheffing moet inhouden. Uitwerkingen 15

16 5 Uitbreiding begrippenkader heffingssubject 5-1 a. Nee, voor de werknemersverzekeringen geldt het zogeheten werklandbeginsel. Werknemers zijn verzekerd in het land waar de werkzaamheden worden verricht. b. De naheffing wordt opgelegd door de belastingdienst. 5-2 Piet Leuken is in Nederland verzekerd, omdat voor de verzekeringsplicht bepalend is het land waar de werkzaamheden worden verricht, en dat is in dit geval Nederland (het zogeheten werklandbeginsel). 5-3 a. Fiscaal gezien mogen deze werknemers vrije vergoedingen en verstrekkingen ontvangen in verband met de extra kosten die het verblijf in het buitenland met zich meebrengt. Van het loon (met inbegrip van de kostenvergoeding zelf) kan 30% als vrije vergoeding / verstrekking in aanmerking worden genomen. Dit noemen we een vergoeding voor extraterritoriale kosten. Daarnaast kan er nog een vrije vergoeding voor schoolgelden worden gegeven. Deze regeling is uitsluitend van toepassing als de werknemer geen gebruik maakt van regelingen ter voorkoming van dubbele belastingheffing (speciale regelingen voor werknemers die in het buitenland werken). Tevens moeten deze werknemers dan zijn uitgezonden naar Azië, Latijns-Amerika, Afrika of één van de voormalige Oostbloklanden. b. Omgekeerd gelden dezelfde regelingen als hierboven genoemd (behalve dan het criterium van uitzending naar een van de genoemde landen) voor werknemers die vanuit het buitenland, naar Nederland zijn uitgezonden. Ook zij hebben recht op een belastingvrije vergoeding van 30% over het loon (inclusief vergoedingen). Ook hiervoor geldt dat de werknemer niet eerst een beroep heeft gedaan op een regeling inzake voorkoming dubbele belastingheffing. Dergelijke regelingen zijn door de Nederlandse staat met andere landen afgesproken. Men regelt daarin dat een werknemer, in wat voor verband dan ook, nooit een dubbele inhouding (dus zowel in zijn thuisland als in het buitenland) van belasting krijgt. 5-4 a. De belastingverdragen die Nederland heeft gesloten wijzen dit over het algemeen uit. b. Buitenlandse artiesten en beroepssporters zijn niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. c. Als er geen loonbelasting hoeft te worden ingehouden op grond van een verdrag of de regeling om dubbele belastingheffing te voorkomen, dan moet de gage die de opdrachtgever van de artiest of beroepssporter uitbetaalt, wel in de administratie opgenomen worden. Er hoeft dan echter geen loonbelasting te worden ingehouden. d. Als een opdrachtgever zekerheid wil over de vraag of de heffing van loonbelasting op grond van een verdrag of regeling achterwege blijft, kan hij daarvoor bij de belastingdienst een verklaring vragen. e. Om vast te stellen of een artiest of beroepssporter in het buitenland woont, moet worden bepaald wat zijn woonplaats is. Dit is meestal de plaats waar de artiest of beroepssporter de meeste tijd doorbrengt of waar het gezin is gehuisvest. Met andere woorden: feitelijke omstandigheden bepalen wat de woonplaats is. De plaats waar iemand staat ingeschreven in het bevolkingsregister hoeft dus niet gelijk te zijn aan zijn woonplaats. 16 PDL

17 5-5 Voor de inkomsten en de vermogensbestanddelen die volgens een belastingverdrag in het land van oorsprong mogen worden belast, verleent Nederland aan haar inwoners in het algemeen een vrijstelling. Voor de doorgaans beperkt toegestane buitenlandse belastingheffing over de in het buitenland opgekomen rente, royalty s en dividenden (bronbelastingen) en bepaalde andere speciale inkomenscategorieën verleent Nederland aan haar inwoners doorgaans een belastingverrekening (tax credit). De vrijstelling geldt dus niet voor alle buitenlandse inkomsten maar alleen voor de uitdrukkelijk in het betreffende belastingverdrag genoemde inkomens categorieën. De uitgangspunten voor het berekenen van de vrijstelling zijn vrijwel altijd hetzelfde, maar de manier waarop de vrijstelling moet worden berekend kan per verdrag verschillen. De vrijstellingsmethode voor buitenlands inkomen kan als volgt in een formule worden uitgedrukt: (Buitenlands inkomen / Totaal inkomen) x de Nederlandse belasting over het totaal inkomen. 5-6 Als een werknemer in loondienst werkt in België, betaalt hij in principe belasting over dat loon in België. Er zijn enkele uitzonderingen, waarbij toch belasting betaald moet worden in Nederland: de werkgever is niet in België gevestigd en de werknemer verblijft maximaal 183 dagen in een kalenderjaar voor zijn werk in België; de werknemer is werkzaam voor een Nederlands overheidsorgaan in België; de werknemer werkt als (hoog)leraar of onderwijzer in België. In dat geval moet de werknemer maximaal twee jaar belasting betalen in Nederland. Het in België genoten loon moet op Nederlandse aangifte aan de belastingdienst kenbaar worden gemaakt. De belastingdienst zal daarover echter geen belasting heffen, ter voorkoming van dubbele belasting. Als men in België werkzaam is zal in veel gevallen in Nederland helemaal geen belasting en premie meer betaald worden, dit wordt allemaal in België voldaan. Dit wordt ook wel de grensarbeidersregeling genoemd en deze is in een belastingverdrag tussen Nederland en België nader vastgelegd. Voor de werknemer betekent dit dat van aftrekposten in de inkomstenbelasting (dit wordt nog in dit leerboek behandeld) geen of maar gedeeltelijk voordeel in Nederland kan worden behaald. Aftrekposten zijn bijvoorbeeld de rente over en kosten van de eigenwoningschuld en persoonsgebonden aftrek. Om dit nadeel te voorkomen, zijn er een aantal compensatieregelingen in het leven geroepen. 5-7 a. Met ketenaansprakelijkheid bedoelen we dat een aannemer van werk aansprakelijk is voor de betaling van loonbelasting en premies van en door zijn onderaannemers. Dit is geregeld in de Wet Ketenaansprakelijkheid (Wka). b. We vinden nadere regelgeving en verwijzingen terug over de ketenaansprakelijkheid in de Coördinatiewet Sociale Verzekering en de Invorderingswet. c. De aannemer is diegene, die in opdracht van de principaal (opdrachtgever), tegen een bepaalde prijs een werk van stoffelijke aard uitvoert. Er is geen sprake van een echte of fictieve dienstbetrekking. Onderaannemer is hij die van de (hoofd)aannemer van het stoffelijke werk, in diens opdracht, een gedeelte van de werkzaamheden gaat uitvoeren. De onderaannemer die op zijn beurt weer een onderaannemer aanstelt, wordt voor de ketenaansprakelijkheid als aannemer voor die onderaannemer aangemerkt. De Wka spreekt ook over de eigenbouwer. Dat is een aannemer die in de normale uitoefening van zijn bedrijf, zonder voorafgaande opdracht, een werk van stoffelijke aard uitvoert. Uitwerkingen 17

18 d. Er zijn slechts drie uitzonderingsgevallen op de aansprakelijkheid: 1 de onderaannemer verricht de hem opgedragen werkzaamheden voornamelijk in zijn eigen fabriek of werkplaats. In de praktijk betekent dit, dat de onderaannemer de met de uren gemoeide werkzaamheden voor meer dan 50% in zijn eigen fabriek of werkplaats moet hebben verricht; 2 door een niet-voorziene omstandigheid, die niet verwijtbaar is aan de hoofd- en onderaannemers, kan de aansprakelijkheid vervallen. Als de opdrachtgever failliet gaat, ontvangt niemand in de keten een betaling. Daardoor kan zich de situatie voordoen dat de deelnemers in de keten niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen; 3 als de aannemer een koopovereenkomst sluit met een onderaannemer terzake een reeds bestaande zaak (bijv. CV-installaties), dan is de aannemer niet aansprakelijk voor ondergeschikte situaties die uit deze overeenkomst voortvloeien. Stel dat de aannemer met de onderaannemer afspreekt dat deze de CV-ketels zal plaatsen, dan beschouwen we de plaatsingswerkzaamheden ondergeschikt in deze overeenkomst. De aannemer is dan niet aansprakelijk. e. In de keten kunnen partijen trachten hun risico s voor aansprakelijkheidsstellingen te verkleinen door bij een bank een G (Geblokkeerde)-rekening te openen. In onderling overleg stort de aannemer een gedeelte van de aan de onderaannemer te betalen gelden op deze rekening. Deze storting is dan bestemd voor betaling van de loonbelasting en premie werknemersverzekeringen, die de onderaannemer moet afdragen. Betalingen vanaf een G-rekening kunnen dan ook uitsluitend worden verricht aan de UVI, de belastingdienst of ten gunste van een andere G-rekening. f. De bestuurders zijn aansprakelijk voor inning en afdracht van loonbelasting, premie volks- en werknemersverzekeringen en de premies voor een verplicht pensioenfonds. Onder bestuurders ingevolge de Wba verstaan we eenieder die, inzake een rechtspersoon onderworpen aan de vennootschapsbelasting, voor deze rechtspersoon het beleid (mede) bepaalt dan wel als bestuurder is aangesteld. g. Als de rechtspersoon betalingsonmachtig is, zijn één of meerdere bestuurders verplicht dit te melden, uiterlijk binnen twee weken na de dag waarop loonbelasting en/of premies hadden moeten worden afgedragen. Deze melding moet aan alle betrokken uitvoeringsorganen afzonderlijk worden verricht. De melding moet tevens een nadere verklaring over de oorzaak van de betalingsonmacht bevatten. h. Als de bestuurder in gebreke blijft de melding te verrichten, dan wel een onvolledige melding afgeeft, wordt er geacht sprake te zijn van kennelijk onbehoorlijk bestuur. De bestuurder zal dan middels de omgekeerde bewijslast moeten aantonen dat er wel behoorlijk is bestuurd. Met omgekeerde bewijslast bedoelen we dat de uitvoeringsorganen uitgaan van kwade trouw van de bestuurders, die dan maar moeten zien aan te tonen dat zij van de betalingsonmacht geen weet konden hebben. 5-8 Als een werkgever personeel inleent, dan blijft de dienstbetrekking tussen de werknemer en zijn uitlener gehandhaafd, ook al werkt hij onder toezicht of leiding van de inlener. De uitlener moet loonheffing inhouden en afdragen, en premies werknemersverzekeringen betalen, over het loon dat de werknemer ontvangt voor de werkzaamheden. Doet de uitlener dat niet, dan is de inlener hoofdelijk aansprakelijk voor de loonheffing en premies werknemersverzekeringen. De Belastingdienst en/of UWV regelen een aansprakelijkheidsstelling middels een beschikking. Als inlener kan men zich tegen de aansprakelijkheidsstelling vrijwaren. De bedragen aan loonheffing, omzetbelasting en premies werknemersverzekeringen, die als gevolg van de inlening door de uitlener betaald moeten worden, kunnen worden gestort op een G (geblokkeerde) rekening. 18 PDL

19 5-9 Loonkostensubsidie Brugbanen Als de onderneming een werknemer aanneemt die is herbeoordeeld voor de WAO, WAZ of Wajong, dan kan zo n arbeidscontract als een zogenoemde brugbaan worden beschouwd. Met een brugbaan kunnen werknemers die langdurig ziek of gehandicapt zijn werkervaring opdoen en weer in het arbeidsritme komen. De voorwaarden verbonden aan zo n loonkostensubsidie zijn: de werknemer is herbeoordeeld voor WAO, WAZ of Wajong en is geboren na 1 juli 1954; kan heel moeilijk aan werk komen; heeft niet eerder op proef bij hetzelfde bedrijf gewerkt; er wordt een contract aangeboden voor een jaar, waarbij de intentie is dit contract nog eens met een half jaar te verlengen; de subsidie wordt binnen drie maanden na ingang contract aangevraagd. Aanpassingen op de werkplek UWV vergoedt aanpassingen die in het bedrijf moeten plaatsvinden, als dat nodig is om de een arbeidsgehandicapte werknemer werkzaamheden te laten verrichten. Deze aanpassingen worden boven een bepaald bedrag vergoedt, dat van jaar tot jaar fluctueert (raadpleeg de UWV website): kosten boven de worden vergoed als de arbeidsgehandicapte minder verdient dan 50% van het minimumloon; kosten boven de worden vergoed als de arbeidsgehandicapte meer verdient dan 50% van het minimumloon. De premiekorting wordt aangevraagd met behulp van een speciaal formulier. Dit formulier wordt naar de afdeling Inkoop Re-integratie (IR) gestuurd, die hoort bij de woonplaats van de werknemer. De UWV website heeft daarvoor een aantal hulpapplicaties om het zoeken voor de werkgever en werknemer gemakkelijk te maken. In een aantal gevallen kan de werknemer de voorziening meenemen naar een volgende werkgever (aangepaste auto, speciaal toetsenbord en dergelijke). De werknemer zelf moet dit bij UWV kenbaar maken en aanvragen. Proefplaatsingssubsidie Een andere subsidievorm is de zogeheten proefplaatsing. Dit is handig als de werkgever enige twijfels heeft of de werknemer het werk wel aankan. Met een proefplaatsing kan de werkgever maximaal drie maanden lang kijken hoe het gaat zonder dat er loon hoeft te worden betaald, omdat UWV de uitkering dan voortzet. Premiekorting WAO/WIA- en WW premies Er is ook een korting op de WAO/WIA- en WW-premie mogelijk die de werkgever verschuldigd is, als iemand met een handicap of ziekte in dienst wordt genomen. maximaal 1.021,00 per jaar op uw totale WAO/WIA-premie (de basispremie en de gedifferentieerde premie samen); maximaal 1.021,00 per jaar op het werkgeversdeel van de WW-premie die u afdraagt aan het Awf of het UFO. In totaal betaalt de werkgever maximaal 2.042,00 minder aan sociale premies per jaar. De korting kan alleen worden verkregen als deze binnen één jaar nadat de werknemer in dienst is gekomen, wordt aangevraagd. De korting wordt vanaf het moment van in dienst nemen maximaal drie jaren verstrekt. Uitwerkingen 19

20 Als de werkgever een jonggehandicapte in dienst neemt, kan hij een extra korting van 680,00 per jaar op de totale WAO/WIA-premie (basispremie en gedifferentieerde premie samen) ontvangen, en een tweede extra korting van 680,00 per jaar op de premie die wordt afgedragen aan het Awf of aan het UFO. Voor de premiekortingen geldt dat de korting uiteraard niet hoger kan zijn dan de premies die de werkgever moet betalen. Om ouderen in het arbeidsproces te houden, geeft de overheid ook een premievrijstelling van de basispremie WAO/WIA. Die geldt voor werknemers van vijftig jaar en ouder die de werkgever in dienst neemt. De vrijstelling hoeft niet te worden aangevraagd maar wordt automatisch verkregen. Loondispensatie subsidie Een andere loonkostensubsidie die we in deze paragraaf willen behandelen is de loondispensatie. Presteert een werknemer door zijn ziekte of handicap aantoonbaar minder in tempo dan de overige werknemers en is de werknemer jonger dan 18 jaar of heeft hij een Wajong-uitkering, dan kan de werkgever aan UWV vragen om een lager loon te betalen dan het minimumloon. Dit noemen we loondispensatie. De loondispensatie kan een halfjaar tot vijf jaar duren. Verlenging is mogelijk. Voordat loondispensatie wordt verkregen, bepaalt een arbeidsdeskundige van UWV of de werknemer inderdaad duidelijk minder presteert. Loonkostensubsidie volgens het wetsvoorstel stimulering arbeidsparticipatie (Stap) Als men voor ten minste één jaar een werknemer in dienst van jonger dan 50 jaar die direct daarvoor (langdurig) een werkloosheidsuitkering of arbeidsongeschiktheidsuitkering was, dan kan men van UWV een loonkostensubsidie krijgen die jaarlijks maximaal 50% van het minimumloon is. Voor sommige werknemers van 50 jaar of ouder kan naast de hiervoor reeds genoemde premiekorting mogelijk ook een loonkostensubsidie van UWV worden verkregen. Dat kan voor werknemers voor wie het volgende geldt: de werknemer kreeg een WAO-, Waz- of Wajong-uitkering; de werknemer is door UWV herbeoordeeld; de werknemer wordt op een zogenaamde brugbaan geplaatst a. Als men de Nederlandse nationaliteit heeft: een paspoort; een (Europese) identiteitskaart. b. Als men niet de Nederlandse nationaliteit heeft: als men uit de EU of EER komt: een paspoort van dat land óf een verblijfsdocument EU/ EER als men uit een land komt dat niet bij de EU/EER hoort: een paspoort met verblijfsaantekening; als men asiel heeft aangevraagd: een W-document; als men diplomaat is: een geprivilegieerdendocument; als geen van de documenten hierboven aanwezig is: een verblijfsdocument I, II. III of IV Als werkgever wordt u in een bepaalde sector ingedeeld. Dit wordt door de belastingdienst bepaald. De indeling in een sector bepaalt de hoogte van de premie WW-Wgf/Sectorfonds en, voor een deel, de hoogte van de premie WAO/WIA. Als de ondernemingsactiviteiten veranderen moet de belastingdienst daarvan in kennis worden gesteld zodat de sectorindeling opnieuw kan plaatsvinden. Als werkzaamheden tot verschillende sectoren behoren, wordt men aangesloten bij de sector waarbinnen de meeste werkzaamheden verricht worden. 20 PDL

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017 Examenopgave 1 1. De heer Van der Ham is dga. Een dga is in het algemeen niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Daarom hoeven voor hem geen premies werknemersverzekeringen te worden afgedragen.

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip Wet uniformering loonbegrip De Wet uniformering loonbegrip (WUL) gaat per 1 januari 2013 in. Dit brengt veranderingen met zich mee die u als werkgever wel op uw netvlies moet hebben staan. Het zogenoemde

Nadere informatie

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Wet uniformering loonbegrip Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Huidige Loonbegrippen... 3 1.2 Nieuw loonbegrip... 3 2. Eigen bijdrage

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst Voordelen van het in dienst nemen Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, WAO,

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist Diplomalijn Loonadministratie Examen Loonheffingen deel 1 Niveau Vergelijkbaar met mbo 4 Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2015 Vastgesteld op februari 2014 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Bestuur

Nadere informatie

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inhoud Een werknemer met een ziekte of handicap 4 Welke

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen voor werkgevers

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen voor werkgevers Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst Voordelen voor werkgevers Inhoud Iemand met een ziekte of handicap in dienst nemen 2 Wat zijn de voordelen? 4 Als u er niet zeker van bent dat

Nadere informatie

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 kent de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid. (K)

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 kent de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid. (K) CONCEPT Toetstermen STIBEX Basiskennis Loonadministratie K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om de selectie

Nadere informatie

Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs 1. Besluit van 15 december 2006, nr. CPP2006/1461M, Stcrt. nr. 249

Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs 1. Besluit van 15 december 2006, nr. CPP2006/1461M, Stcrt. nr. 249 Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs 1 Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie 12345 De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over het inhouden en afdragen van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Grensoverschrijdende arbeid neemt steeds meer toe en heeft allerlei gevolgen voor de werknemer, zijn de gezinsleden en zijn werkgever(s). Bij het bepalen van de

Nadere informatie

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid benoemen. (K)

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid benoemen. (K) CONCEPT Toetstermen STIBEX Basiskennis Loonadministratie K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om de selectie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20500 21 december 2010 Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs 14 december 2010 Nr. DGB2010/2202M

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26031 17 december 2012 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 2012, 2012-0000049118,

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor uw opdracht gevers over het inhouden en betalen van loonheffingen Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie?

Nadere informatie

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Samen met uw zieke werknemer moet u proberen ervoor te zorgen dat hij aan het werk kan blijven. Ook als hij niet volledig herstelt, maar gedeeltelijk arbeidsgeschikt

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

Premiekortingen en premievrijstelling 2013

Premiekortingen en premievrijstelling 2013 Premiekortingen en premievrijstelling 2013 Hebt u werknemers in dienst die ouder zijn dan 50 jaar? Of werknemers die (deels) arbeidsongeschikt zijn? Dan hebt u misschien recht op een korting op de premies

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist Diplomalijn Loonadministratie Examen Loonheffingen deel 2 Niveau Vergelijkbaar met mbo 4 Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2015 Vastgesteld op januari 2014 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Bestuur

Nadere informatie

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) Laat de overheid meebetalen aan uw personeel!

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) Laat de overheid meebetalen aan uw personeel! Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) Laat de overheid meebetalen aan uw personeel! Jo Weerts Directeur - Eigenaar JWinfotainment minder loonbelasting / premie volksverzekeringen

Nadere informatie

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd.

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd. Loonbelasting 2009 Loonbelasting is een aangiftebelasting. Verschil aanslagbelasting en aangiftebelasting Er zijn 2 typen belastingen: aanslag- en aangiftebelastingen. Bij aanslagbelastingen staat het

Nadere informatie

Buitenlandse artiest. In sommige gevallen hoeft voor een buitenlandse artiest geen loonheffing berekend te worden.

Buitenlandse artiest. In sommige gevallen hoeft voor een buitenlandse artiest geen loonheffing berekend te worden. Artiesten- en beroepssportersregeling Speciale regels Voor artiesten en beroepssporters met een overeenkomst van 3 maanden of korter gelden speciale regels voor de inhoudingen op het loon. Hierbij is het

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

Kantoor Arnhem. Vereniging VACO. Postbus AA LEIDEN. Geachte heer/mevrouw,

Kantoor Arnhem. Vereniging VACO. Postbus AA LEIDEN. Geachte heer/mevrouw, Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 Vereniging VACO Postbus 33 2300 AA LEIDEN 6800 DB ARNHEM Telefax (088) 154 99 95 Kennisgroep CAO Datum 11 augustus Uw kenmerk Kenmerk KG CAO/17/Beoordeling

Nadere informatie

Flexibel personeel evenement & veiligheid. Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken

Flexibel personeel evenement & veiligheid. Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken Flexibel personeel evenement & veiligheid Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken Soorten Flexibel personeel Eigen medewerkers met een tijdelijk contract Vaste uren Variabele uren Oproepcontract MET en ZONDER

Nadere informatie

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto December 2012. Geachte relatie, Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013 voor u van belang kunnen zijn. - Algemeen - Uniformering loonbegrip en gevolgen. - Premiekortingen

Nadere informatie

Versiebeheer Stappenplan Stap 1 Nagaan of er een dienstbetrekking is... 9

Versiebeheer Stappenplan Stap 1 Nagaan of er een dienstbetrekking is... 9 Inhoudsopgave Versiebeheer... 8 Stappenplan... 9 Stap 1 Nagaan of er een dienstbetrekking is... 9 1.1 Wat is een dienstbetrekking? 9 1.2 Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde 12 Stap 2 Gegevens

Nadere informatie

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013 Loonheffingen Nationaal Datum: januari/februari 2013 Overzicht wetswijzigingen 2013 Belastingplan 2013 Wet fiscale behandeling eigenwoning Wet fiscale behandeling woon-werkverkeer Fiscale verzamelwet Wet

Nadere informatie

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1 Belastingplan 2012 - Wettelijk minimumloon per maand o 15 jr. 434,00 o 16 jr. 499,10 o 17 jr. 571,40 o 18 jr. 658,20 o 19 jr. 759,45 o 20 jr. 889,65 o 21 jr. 1.048,80 o 22 jr. 1.229,60 o 23 jr. e.o. 1.446,60

Nadere informatie

Ongekende mogelijkheden

Ongekende mogelijkheden Ongekende mogelijkheden overzicht van de mogelijkheden bij het in dienst nemen van 45-plussers Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze brochure, neemt u dan contact op met het

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Diplomalijn Loonadministratie Examen Loonheffingen 1 Niveau mbo + Versie 1.0 Geldig vanaf 01-12-2012 Vastgesteld op Mei 2011 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Bestuur Nederlandse Associatie voor

Nadere informatie

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden. Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden. Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Inhoud Een werknemer met een ziekte of handicap 2 Welke voordelen en vergoedingen kunt u krijgen?

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip smidí jchakel Bollhosor Bekkerwei 74 Postbus 2525 890-l AA Leeuworden Wet uniformering loonbegrip Telefoon (058) 213 03 05 Fox (058) 215 76 50 E-moil info@smidsenschokel.nl www.smidsenschokel.nl Robobonk

Nadere informatie

Wonen in Duitsland 2016

Wonen in Duitsland 2016 Wonen in Duitsland 2016 Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) Nicole Janssen Inhoud presentatie Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting NL-D: Uitkeringen in belastingverdrag tot en met

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Diploma('s) Diplomalijn(en)

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Diploma('s) Diplomalijn(en) EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Loonadministratie Diploma('s) Basiskennis Loonadministratie (BKL ) Medewerker Personeelszaken (MPZ ) Eamen Loonheffingen niveau 3 Niveau 3 (vergelijkbaar met mbo 3) Versie

Nadere informatie

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML Vanaf 1 januari 2016 worden de bepalingen van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) die van invloed zijn op de specificatie van

Nadere informatie

Kantoor Arnhem. VZA Afdeling Arbeidszaken Postbus 16570 2500 BN DEN HAAG. Geachte heer/mevrouw,

Kantoor Arnhem. VZA Afdeling Arbeidszaken Postbus 16570 2500 BN DEN HAAG. Geachte heer/mevrouw, Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 6800 DB ARNHEM Telefax (088) 154 99 95 Kennisgroep CAO VZA Afdeling Arbeidszaken Postbus 16570 2500 BN DEN HAAG Datum 27 februari 2015 Uw kenmerk Kenmerk

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van:

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Werken na Werken na het bereiken het bereiken van de van de pensioenpensioengerechtigde gerechtigde leeftijd leeftijd Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Inleiding Werken na het bereiken van

Nadere informatie

2009 -- HRo - Loonbelasting -- Deel 3

2009 -- HRo - Loonbelasting -- Deel 3 Loonheffing les 3 programma Bijzondere regelingen Spaarloonregeling Levensloopregeling Gebruikelijk loon Eindheffing Premieheffing Volksverzekeringen Werknemersverzekeringen Spaarloon 1 van 3 Doel Bevorderen

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG GELDEND VANAF 1 JANUARI 2006 April 2015 OVERGANGSREGELING

Nadere informatie

2009 -- HRo - Loonbelasting -- Deel 1

2009 -- HRo - Loonbelasting -- Deel 1 Loonheffing les 1 programma Wie is belastingplichtig? Wie is inhoudingspichtig? Wanneer is sprake van een dienstbetrekking? Fictieve uitbreidingen begrip dienstbetrekking Invloed woonplaats op belastingplicht

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 49 en 50 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen;

Gelet op de artikelen 49 en 50 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen; Ontwerp Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, nr. UB/K/2008/6899, tot Verstrekking van

Nadere informatie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ontwerp Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, nr. UB/K/2008/6899, tot Verstrekking van

Nadere informatie

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 12345 november 2007 Mededeling 7 Loonheffingen In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 1 teruggaaf van in 2006 te veel betaalde inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. Soorten hulp. Voorwoord... VI. 1. Algemeen... 1

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. Soorten hulp. Voorwoord... VI. 1. Algemeen... 1 Inhoudsopgave Voorwoord... VI Hoofdstuk 1. Soorten hulp 1. Algemeen... 1 1.1. Diverse soorten hulpen... 1 1.1.1. Personen in dienst van een andere organisatie die werkzaamheden komen verrichten... 1 1.1.2.

Nadere informatie

10.1 Inleiding 1. 10.3 Regelingen voor werknemers 12 10.3.1 WSW-plaatsing 13 10.3.2 Individuele voorzieningen voor werknemers 13

10.1 Inleiding 1. 10.3 Regelingen voor werknemers 12 10.3.1 WSW-plaatsing 13 10.3.2 Individuele voorzieningen voor werknemers 13 Inhoud Voorwoord V Studiewijzer PDL VII 10 Subsidies en toeslagen 1 10.1 Inleiding 1 10.2 Verlagen van de werkgeverslasten 1 10.2.1 Afdrachtverminderingen 2 10.2.2 Premiekorting en premievrijstelling werknemersverzekeringen

Nadere informatie

De juiste bedragen en datum staan wel in de nieuwsbrief die u kunt downloaden. 2. Thuiswerken en verhuizen fiscaal aantrekkelijker

De juiste bedragen en datum staan wel in de nieuwsbrief die u kunt downloaden. 2. Thuiswerken en verhuizen fiscaal aantrekkelijker december 2008 In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: fouten in de nieuwsbrief thuiswerken en verhuizen fiscaal aantrekkelijker tabeltarief voor seksmedewerkers boetebeleid

Nadere informatie

Als u gaat werken in Duitsland

Als u gaat werken in Duitsland DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.313 Als u gaat werken algemene informatie bronnen Brochure Belastingdienst, uitgave 2008; www.belastingdienst.nl Als u in Nederland woont en gaat werken, gaat

Nadere informatie

Alleen invullen als de budgethouder een vertegenwoordiger heeft. voogd. ik ben gemachtigd door de budgethouder De budgethouder én de gemachtigde

Alleen invullen als de budgethouder een vertegenwoordiger heeft. voogd. ik ben gemachtigd door de budgethouder De budgethouder én de gemachtigde Zorgovereenkomst Servicecentrum PGB met een freelancer Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen. De budgethouder is de opdrachtgever en de zorgverlener is de opdrachtnemer. Een freelancer

Nadere informatie

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties Contributie beroepsorganisaties 44. Doel 2 4.1 Mogelijkheden 2 4.2 Inzet van bronnen 2 4.3 Arbeidsrechtelijke/CAO voorwaarden 2 4.4 Fiscale regelgeving 3 4.5 Fiscale gevolgen, gevolgen voor de zorgverzekering

Nadere informatie

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes Hogestraat 17b, 6651 BG Druten Postbus 47, 6650 AA Druten +31 (0) 487 51 02 89 www.zekerfiscaal.nl Wet DBA Echte dienstbetrekking

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Kantoor Almelo. Centraal Orgaan voor de Vleessector Postbus AB ZOETERMEER. Geacht mevrouw,

Kantoor Almelo. Centraal Orgaan voor de Vleessector Postbus AB ZOETERMEER. Geacht mevrouw, Kantoor Almelo 1 Postbus 5105 7600 GL ALMELO Telefoon 0800-0543 Centraal Orgaan voor de Vleessector Postbus 61 2700 AB ZOETERMEER Kennisgroep CAO Datum 3 november 2016 Uw kenmerk Betreft Beoordeling CAO

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling

Nadere informatie

Wet DBA en grensoverschrijdende arbeid

Wet DBA en grensoverschrijdende arbeid Wet DBA en grensoverschrijdende arbeid Sprekers Peter Hoogstraten - Van VAR naar Wet DBA Landelijk vaktechnisch coördinator loonheffingen Anela Kovacevic - Internationale afspraken/ Voorlichter Team GWO

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) Examen

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) Examen EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Diploma('s) Eamen Loonadministratie Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL ) Loonheffingen deel 1 Overgangsregeling Niveau 4 (vergelijkbaar met mbo 4) Versie 1-2 Geldig

Nadere informatie

Voorzien in uw personeelsbehoefte: verschillende manieren

Voorzien in uw personeelsbehoefte: verschillende manieren Voorzien in uw personeelsbehoefte: verschillende manieren Als uw bedrijf groeit, is er al snel extra personeel nodig. Zeker voor kleine bedrijven is het een grote stap om iemand aan te nemen. Het kost

Nadere informatie

2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 4 1 / 9

2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 4 1 / 9 Loonheffingen niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 4 1 / 9 Vraag 1 Toetsterm 2.2 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 Kwinto bv

Nadere informatie

A. Loonheffingsverplichtingen

A. Loonheffingsverplichtingen Toetstermen STIBEX Praktijkdiploma Loonadministratie ---- Loonheffingsregelingen K= kennisvraag, de kandidaat moet één of meerdere begrippen beschrijven, noemen of herkennen, en/of kenmerken, voorbeelden,

Nadere informatie

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen:

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen: Basisverzekering ziektekosten Per 1 februari 2013 is de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (hierna: BVZ) van kracht geworden. Dit memo behandelt uitsluitend de heffing en inning van de inkomensafhankelijke

Nadere informatie

Kantoor Arnhem. De Nederlandse Veiligheidsbranche, sectie Evenementen- en Horecabeveiliging. Postbus AR GORINCHEM. Geachte heer/mevrouw,

Kantoor Arnhem. De Nederlandse Veiligheidsbranche, sectie Evenementen- en Horecabeveiliging. Postbus AR GORINCHEM. Geachte heer/mevrouw, Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 6800 DB ARNHEM Telefax (088) 154 99 95 Kennisgroep CAO De Nederlandse Veiligheidsbranche, sectie Horecabeveiliging Postbus 693 4200 AR GORINCHEM Datum

Nadere informatie

Inhoud. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5. 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6

Inhoud. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5. 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 7 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling is beëindigd.

Nadere informatie

no. 281, d.d. 22 december 2005 INHOUD ALGEMEEN 1 Komende vergaderingen 1

no. 281, d.d. 22 december 2005 INHOUD ALGEMEEN 1 Komende vergaderingen 1 INHOUD no. 281, d.d. 22 december 2005 ALGEMEEN 1 Komende vergaderingen 1 SOCIAAL 2 Mantelcontract zorgverzekering 2 Sectoraansluiting 2 Levensloop 2 VPL-verklaring 2 Melding Sociale Verzekering vervalt

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werk vinden is niet voor iedereen even gemakkelijk. Bijvoorbeeld voor mensen

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen 1. Lage-inkomensvoordeel (LIV) Vanaf 2017 krijgen werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijke minimumloon

Nadere informatie

Controles bij het indienen van de aangifte loonheffingen 2008

Controles bij het indienen van de aangifte loonheffingen 2008 12345 december 2007 Toelichting Controles bij het indienen van de aangifte loonheffingen 2008 Waarom deze toelichting? Vanaf 1 januari 2008 verandert de controle op de aangiften loonheffingen. In de aangiften

Nadere informatie

2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 5 1 / 7

2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 5 1 / 7 Loonheffingen niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 5 1 / 7 Vraag 1 Toetsterm 2.3 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 Kai woont

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting 1. Inleiding In Nederland wonen veel pensioengenieters die een deel van hun ouderdomspensioen ontvangen uit het buitenland. Genieters van

Nadere informatie

Regeling zorgverzekering

Regeling zorgverzekering Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 september 2005, nr. Z/VV-2611957, houdende regels ter zake van de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (), laatstelijk gewijzigd bij

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen.

Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen. HOOFDSTUK 11 Spaarloonregeling Doel Artikel 1 Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen. Deelneming

Nadere informatie

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Belastingdienst Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Uitgave januari LH 099-1T21FD Inhoud 1 Inleiding 3 2 Tabellen loonbelasting/ premie volksverzekeringen 4 2.1 Loonbelasting/premie

Nadere informatie

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Nicole MSH Janssen Team GWO Inhoud presentatie Belastingverdrag tot en met 2015 Werken in Nederland Uitkering uit Nederland Fiscaal partnerschap (fp)

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Belastingdienst Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Uitgave januari LH 099-1T23FD Inhoud 1 Inleiding 3 2 Tabellen loonbelasting/ premie volksverzekeringen 4 2.1 Loonbelasting/premie

Nadere informatie

Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL) Loonheffingen 2 (LH2) Vooropleiding: BKL,MPZ; vervolgopleiding: VPS

Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL) Loonheffingen 2 (LH2) Vooropleiding: BKL,MPZ; vervolgopleiding: VPS Examenlijn Diploma Module Niveau MBO + Positionering Versie 1.0 Loonadministratie Geldig vanaf 1-12-2012 Vastgesteld op Mei 2011 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Praktijkdiploma Loonadministratie

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 12345 maart 2007 Mededeling 2 Loonheffingen In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 1 fouten in het Handboek loonheffingen 2007; 2 wijziging ISO-landencodetabel; 3 afstaan van

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering De W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering(wao) is een Nederlandse wet die is bedoeld voor werknemers die langdurig ziek of gehandicapt zijn en niet meer (volledig)

Nadere informatie

met een freelancer SVB Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst 1 De budgethouder 2 De vertegenwoordiger man vrouw mobiel man vrouw mobiel

met een freelancer SVB Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst 1 De budgethouder 2 De vertegenwoordiger man vrouw mobiel man vrouw mobiel Zorgovereenkomst SVB Servicecentrum PGB met een freelancer Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen. De budgethouder is de opdrachtgever en de zorgverlener is de opdrachtnemer. Een freelancer

Nadere informatie

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg.

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Uitleg van de loonstrook Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Handige links Wil je meer weten,

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer H. Buiten Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 31 januari 2017 De heer H. Buiten Utrecht, 31 januari 2017 Geachte heer Buiten, Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport

Nadere informatie

De sportvereniging & werkgeverschap. Heerenveen 25 november 2011

De sportvereniging & werkgeverschap. Heerenveen 25 november 2011 De sportvereniging & werkgeverschap Heerenveen 25 november 2011 INHOUD PRESENTATIE LOONDIENST WERKGEVERSCHAP ZELFSTANDIGHEID / FREELANCER VRIJWILLIGERSREGELING LOONDIENST - DIENSTBETREKKING Altijd drie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Loonadministratie

Nieuwsbrief Loonadministratie Nieuwsbrief Loonadministratie Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de loonadministratie 2012-2013. In deze nieuwsbrief vermelden wij de belangrijkste wijzigingen die overheid door wil voeren en de gevolgen

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie