Flexibel personeel evenement & veiligheid. Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Flexibel personeel evenement & veiligheid. Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken"

Transcriptie

1

2 Flexibel personeel evenement & veiligheid Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken

3 Soorten Flexibel personeel Eigen medewerkers met een tijdelijk contract Vaste uren Variabele uren Oproepcontract MET en ZONDER opkomstverplichting Ingeleend personeel (uitzendkrachten) ZZP-ers (geen personeel)

4 Aansprakelijkheid Voorkomen is beter dan genezen.. De ARBO wet De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers. De werkgever voert een beleid dat erop gericht is de arbeidsomstandigheden zo goed mogelijk in te richten. De risico s die werknemers in het bedrijf lopen, moeten worden vastgelegd in een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). De RI&E moet ter toetsing worden voorgelegd aan een arbodienst of gecertificeerde deskundige. De Inspectie SZW ziet toe op naleving van de regels.

5 Aansprakelijkheid CAO Evenementen en Horecabeveiliging Artikel 42, ONGEVALLEN- EN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING De werkgever is verplicht een (bedrijfs-) ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De te betalen premie voor deze verzekeringen komt voor rekening van de werkgever. De polisvoorwaarden liggen ter inzage ten kantore van de werkgever.

6 Uitzendkrachten en aansprakelijkheid De uitzendkracht werkt onder leiding en toezicht van de opdrachtgever. In de leveringsvoorwaarden van de uitzendbranche wordt de aansprakelijkheid doorgaans uitgesloten, tenzij het uitzendbureau in gebreke is gebleven. Controleer uw verzekeringspolis: valt ingeleend personeel hieronder? Er is gedeeld werkgeverschap. Inlener van uitzendkrachten: u bent mede werkgever! Vraag het uitzendbureau naar de leveringsvoorwaarden en vraag naar verzekeringen.

7 Uitzendkrachten en aansprakelijkheid De werkgever en het uitzendbureau hebben elk de verantwoordelijkheid dat een uitzendkracht veilig en gezond kan werken, waarbij de inlenende werkgever de grootste verantwoordelijkheid draagt. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van de uitzendkracht ligt deels bij de werkgever en deels bij het uitzendbureau. De inlenende werkgever is wel verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van de uitzendkracht.

8 Uitzendkrachten en aansprakelijkheid Het bedrijf moet uitzendkrachten behandelen alsof het zijn eigen werknemers zijn en dient voor een goede en veilige werkomgeving te zorgen. Doorgeleidingsplicht: de inlener van personeel moet de veiligheidsvoorschriften doorgeven aan het uitzendbureau en het uitzendbureau moet dit doorgeven aan de uitzendkracht.

9 Uitzendkrachten en aansprakelijkheid De uitzendkracht heeft juridisch gezien de keuze: hij/zij kan zowel het uitzendbureau als de inlener van personeel aansprakelijk stellen in geval van schade. FlexWet: Artikel BW7:658 lid 4 Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. De kantonrechter is bevoegd kennis te nemen van vorderingen op grond van de eerste zin van dit lid.

10 Uitzendkrachten en aansprakelijkheid Wat als de uitzendkracht schade veroorzaakt in uw bedrijf maar niet aan zichzelf? Tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendkracht, is de uitzendkracht zelf niet aansprakelijk voor de schade. In beginsel zal ook de uitzendonderneming niet aan te spreken zijn, u heeft immers leiding en toezicht op de werkvloer. Bespreek deze risico s op voorhand met het uitzendbureau!

11 ZZP-er en aansprakelijkheid ZZP-ers zijn niet in dienst van een bedrijf. Toch geldt ook voor hen een aantal ARBOregels die hun eigen veiligheid en die van derden moeten waarborgen. Hoewel een ZZP-er niet officieel in dienst is bij een bedrijf, kan het voorkomen dat hij door de Inspectie SZW als werknemer wordt gezien. Dat geldt als hij 'onder gezag' werkt en dat is vaker zo dan u zou denken.. In dat geval is alle Arboregelgeving van toepassing.

12 ZZP-er en aansprakelijkheid Dit betekent dat de Inspectie SZW ook ZZP-ers kan aanspreken op overtreding van die regels en boetes kan opleggen. Per 1 juli 2012 zijn de Arboverplichtingen voor zelfstandigen zonder personeel aangepast. Voor ZZP-ers gelden geen systeemverplichtingen, zoals de RI&E. Hierdoor heeft de ZZP-er minder administratieve lasten. Werkgevers die met ZZP-ers werken, moeten hen wijzen op de voorschriften en risico s die in het bedrijf gelden.

13 ZZP-er en aansprakelijkheid Beschikt uw ZZP-er over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering? Beschikt uw ZZP-er over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering? Beschikt uw ZZP-er over een bedrijfsrechtsbijstandverzekering?

14 ZZP-er en aansprakelijkheid Heeft u een opdracht met een ZZP-er na tussenkomst van een bemiddelaar? Controleer het contract! Sommige bemiddelaars (ook uitzendbureaus en detacheerders) hanteren contracten die erg lijken op een arbeidsovereenkomst door benoemde gezagsverhouding. Hierdoor kan de fiscus van mening zijn dat er een dienstverband is. Pas op met afspraken met ZZP-er als het gaat om de gezagsverhouding.

15 ZZP-er en aansprakelijkheid Gaat u met de ZZP-er om zodat blijkt dat de ZZP-er ondernemer is? Controleer of de aard van het werk uit de opdracht beschreven staat op de VAR verklaring en in het uittreksel KvK. Verschaf de ZZP-er ook de veiligheidsvoorschriften.

16 Wet Ketenaansprakelijkheid Invorderingswet 1990 artikel 34 Ingeval een werknemer met instandhouding van de dienstbetrekking tot zijn inhoudingsplichtige, de uitlener, door deze ter beschikking is gesteld aan een derde, de inlener, om onder diens toezicht of leiding werkzaam te zijn, is de inlener hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting welke de uitlener verschuldigd is in verband met het verrichten van die werkzaamheden door die werknemer alsmede voor de omzetbelasting welke de uitlener, dan wel - in geval doorlening plaatsvindt - de in het tweede lid bedoelde doorlener verschuldigd is in verband met dat ter beschikking stellen.

17 Wet Ketenaansprakelijkheid In afwijking in zoverre van artikel 32, tweede lid, is de inlener niet aansprakelijk voor de in verband met de heffing van loonbelasting of van omzetbelasting opgelegde bestuurlijke boete. 2 Onder inlener wordt mede verstaan: A: de doorlener, zijnde degene aan wie een werknemer ter beschikking is gesteld en die deze werknemer vervolgens ter beschikking stelt aan een derde om onder diens toezicht of leiding werkzaam te zijn;

18 Wet Ketenaansprakelijkheid B: de in onderdeel a bedoelde derde, aan wie door een doorlener een werknemer ter beschikking is gesteld om onder toezicht of leiding van die derde werkzaam te zijn.

19 Wet Ketenaansprakelijkheid Invorderingswet 1990 artikel 35 1 De aannemer is hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting: A: die de onderaannemer en, indien een werk geheel of gedeeltelijk door een of meer volgende onderaannemers wordt uitgevoerd, iedere volgende onderaannemer verschuldigd is in verband met het verrichten van werkzaamheden door zijn werknemers ter zake van dat werk;

20 Wet Ketenaansprakelijkheid B: voor de betaling waarvan de onderaannemer en, indien een werk geheel of gedeeltelijk door een of meer volgende onderaannemers wordt uitgevoerd, iedere volgende onderaannemer ingevolge artikel 34 hoofdelijk aansprakelijk is ter zake van dat werk.

21 Wet Ketenaansprakelijkheid B: voor de betaling waarvan de onderaannemer en, indien een werk geheel of gedeeltelijk door een of meer volgende onderaannemers wordt uitgevoerd, iedere volgende onderaannemer ingevolge artikel 34 hoofdelijk aansprakelijk is ter zake van dat werk. De ketenaansprakelijkheidsregeling heeft als doel te voorkomen dat aannemers en onderaannemers misbruik maken van de uitbesteding van het werk bij de afdracht van loonheffingen (loonbelasting, premies volksverzekeringen, SV premies en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet).

22 Inlenersaansprakelijkheid Doel: het voorkomen dat uitleners misbruik maken van hun werk bij de afdracht van loonheffingen en omzetbelasting. Inlening: als een uitlener arbeidskrachten die bij hem in dienstbetrekking werken, ter beschikking stelt aan een ander, de inlener. De inlener, doorlener en gehele keten die het ingeleend personeel gebruikt kan aansprakelijk worden gesteld voor de loonheffingen en omzetbelasting wanneer de uitlener van de arbeidskrachten deze heffingen niet betaalt.

23 G-rekening Inlenersaansprakelijkheid Om het risico van aansprakelijkheid te beperken, kan de onderaannemer een geblokkeerde rekening (g-rekening) openen. De aannemer stort op deze g-rekening bedragen die overeenkomen met de loonheffingen die de onderaannemer in verband met het werk moet afdragen. Vanaf juli 2014 wordt de G-rekening gefaseerd vervangen door het depotstelsel.

24 NEN Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Het keurmerk is gebaseerd op NEN , in Nederland gevestigde uitzendondernemingen en NEN in het buitenland gevestigde uitzendondernemingen die in Nederland personeel uitzenden. > info en register van goedgekeurde uitzendondernemingen

25 NEN Ondernemingen met het SNA-keurmerk zijn beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten: De identificatie van de onderneming; De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting; Loonbetaling conform de Wet minimumloon (Wml); Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland; Het voorkomen van risico's op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

26 NEN Ondernemingen worden 1 of 2 keer per jaar gecontroleerd. Onder voorwaarde fiscale vrijwaring mogelijk Het SNA-keurmerk maakt naast de reguliere inspecties ook gebruik van informatie die wordt ontvangen van de Belastingdienst en de Inspectie SZW om op die manier de betrouwbaarheid van het keurmerk extra te waarborgen. Er zijn circa uitzendorganisaties in Nederland, waarvan er ongeveer het NEN certificaat hebben. Voor ABU en NBBU leden is NEN verplicht!

27 NEN Zaken doen met een uitzend/payroll organisatie dat GEEN NEN of heeft is zeer riskant. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor niet door het uitzendbureau afgedragen Loonheffing en BTW. Er zijn bijzondere afspraken tussen de Belastingdienst, de uitzendbranche en de Stichting Normering Arbeid over fiscale vrijwaring van inleners van personeel.

28 NEN Inlener is niet aansprakelijk als hij aan de volgende voorwaarden voldoet: 1. De inlener stort 25% van het factuurbedrag (inclusief btw) op de g-rekening van de uitlener. 2. Bij verlegging van de btw is dit 20% van het factuurbedrag. 3. Bij betaling is het factuurnummer en eventuele andere identificatiegegevens van de factuur vermeld. 4. De administratie van de inlener geeft direct inzicht in de gegevens van de inlening, de manurenadministratie en de betalingen.

29 NEN Het burgerservicenummer/sofinummer van de ingeleende werknemer is bij de inlener bekend. 6. De inlener kan de identiteit van de ingeleende werknemer aantonen. 7. De inlener kan, als dat van toepassing is, aantonen dat de ingeleende werknemer een geldige verblijfs- of tewerkstellingsvergunning heeft.

30 Hoe vind ik een goed uitzendbureau? Kijk in register van SNA: Doe alleen zaken met een NEN gecertificeerd bureau Kies bij voorkeur een bureau dat ook lid is van de NBBU of de ABU. Pas op bij heel lage tarieven, dat lijkt aantrekkelijk maar leeft dit bureau wel alle regels na? Denk eraan, u loopt risico! Controleer juiste beloning van uw uitzendkracht. Meer controles tegen malafide bureaus. Boetes verhoogd en sluiting van bedrijf zelfs mogelijk, van zowel de uitzender als van de inlener.

31 Een fout uitzendbureau, wat nu? Als u misstanden tegenkomt in de uitzendbranche dan kunt u deze op twee plaatsen melden: SNCU: stichting naleving CAO uitzendbranche Inspectie SZW: meldpunt malafide uitzendbureaus

32

Belangrijke informatie voor werkgevers die personeel inhuren of uitlenen

Belangrijke informatie voor werkgevers die personeel inhuren of uitlenen Belangrijke informatie voor werkgevers die personeel inhuren of uitlenen Inleiding Sinds 1 juli 2012 is de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (hierna Waadi) gewijzigd. Deze wetswijziging

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel Leent u personeel in van een uitlener, en draagt deze de loonheffingen en btw niet af aan de Belastingdienst? Dan kunt u hiervoor

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel Leent u personeel in van een uitlener, en draagt deze de loonheffingen en btw niet af aan de Belastingdienst? Dan kunt u hiervoor

Nadere informatie

In- of uitlenen van arbeidskrachten

In- of uitlenen van arbeidskrachten In- of uitlenen van arbeidskrachten Stelt u arbeidskrachten ter beschikking oftewel; leent u personeel uit tegen betaling? Dan moet u dat sinds 1 juli 2012 vermelden in het Handelsregister. Dit is het

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor loonheffingen bij onderaanneming

Aansprakelijkheid voor loonheffingen bij onderaanneming voor loonheffingen bij onderaanneming Ketenaansprakelijkheid en g-rekening: daarmee krijgt u te maken als u werk uitbesteedt aan onderaannemers. Want als de onderaannemer de loonheffingen niet afdraagt

Nadere informatie

Welke arbeidsvormen passen het best binnen de arbeidsbehoeften van Agrarische Natuurverenigingen

Welke arbeidsvormen passen het best binnen de arbeidsbehoeften van Agrarische Natuurverenigingen Welke arbeidsvormen passen het best binnen de arbeidsbehoeften van Agrarische Natuurverenigingen In opdracht van BoerenNatuur uitgevoerd door Antoinette Bernhard Willem Boonstra Hanzehogeschool Groningen

Nadere informatie

Bouwend Nederland Handleiding WKa 2013

Bouwend Nederland Handleiding WKa 2013 Uitgave oktober 2013 Disclaimer Deze handleiding is mede tot stand gekomen door de vaktechnische ondersteuning van Mazars accountants, belastingadviseurs en management consultants. Hoewel Bouwend Nederland

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2012

Nieuwsbrief juli 2012 Nieuwsbrief juli 2012 Tijdig voorbereid op de werkkostenregeling? De overheid heeft het voornemen om de werkkostenregeling (WKR) met ingang van 2014 definitief in te voeren. Dat lijkt nog ver weg, maar

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en omzetbelasting bij inlening van personeel

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en omzetbelasting bij inlening van personeel Inlenersaansprakelijkheid en g-rekening: daarmee krijgt u te maken als u personeel inleent. Want als de uitlener de loonheffingen en omzetbelasting niet afdraagt aan de Belastingdienst, kunt u voor deze

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT NEN 4400-1:2010

INSPECTIERAPPORT NEN 4400-1:2010 RO Certification b.v. Stationsweg 78f 2991 C Barendrecht T +31(0)180 61 99 33 E info@vro.nl I www.vro.nl INSPECTIERAPPORT NEN 4400-12010 Inspecteur Registratienummer Datum inspectie Naam onderneming Contactpersoon

Nadere informatie

Register Normering Arbeid. Dé norm voor betrouwbaarheid!

Register Normering Arbeid. Dé norm voor betrouwbaarheid! Register Normering Arbeid Dé norm voor betrouwbaarheid! 2010 Register Normering Arbeid 2010 1 Het SNA-keurmerk, De norm voor betrouwbaarheid Juni 2011 Inhoud Register Normering Arbeid in cijfers 3 Voorwoord

Nadere informatie

van goederen, schoonmaken en het vervaardigen van kleding valt hier onder.

van goederen, schoonmaken en het vervaardigen van kleding valt hier onder. 2015 WHITEPAPER Keten- en Inlenersaansprakelijkheid Keten- en Inlenersaansprakelijkheid Inhoud Keten- en Inlenersaansprakelijkheid p. 1 Klantcase p. 2 Wet Aanpak Schijnconstructies p. 3 Omzetbelasting

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 e kwartaal 2012

Nieuwsbrief 4 e kwartaal 2012 Nieuwsbrief 4 e kwartaal 2012 1. Forse lastenverzwaring voor 'goed betalende' werkgever WERKGEVER De kogel is door de kerk. Vlak voor het zomerreces stemde de Eerste Kamer in met een werkgeversheffing

Nadere informatie

Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken?

Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken? Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken? Inlenersaansprakelijkheid, wat is dat eigenlijk? En kun je die aansprakelijkheid vermijden, of elders beleggen? Het inlenen van tijdelijk personeel

Nadere informatie

Implementatiehandleiding OSB-Keurmerk

Implementatiehandleiding OSB-Keurmerk Implementatiehandleiding OSB-Keurmerk Inleiding In deze implementatiehandleiding staan praktische tips om de implementatie van het OSB-Keurmerk te vergemakkelijken. Voor de invoering van het OSB-Keurmerk

Nadere informatie

Flexibele arbeid in 2015 3 september 2014

Flexibele arbeid in 2015 3 september 2014 Flexibele arbeid in 2015 3 september 2014 Inhoudsopgave Flexibele arbeid in 2015... 3 Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd... 3 Algemeen... 3 WWZ: proeftijd... 3 WWZ: concurrentiebeding... 3 WWZ: ketenregeling...

Nadere informatie

Flexibele vormen van arbeidsrelaties

Flexibele vormen van arbeidsrelaties Flexibele vormen van arbeidsrelaties Direct aan de slag met checklists en modellen van de 5 meest gebruikte contractvormen. Inclusief de veranderingen in de Wet werk en zekerheid Inhoud Inleiding 5 1.

Nadere informatie

negentig NIEUWS In dit nummer: Forse lastenverzwaring voor goed betalende werkgever Kom in Actie tegen de aanslag erfbelasting!

negentig NIEUWS In dit nummer: Forse lastenverzwaring voor goed betalende werkgever Kom in Actie tegen de aanslag erfbelasting! Nieuwsnegentig is een uitgave van noord negentig en komt 4 keer per jaar uit vijftiende jaargang WINTER 2012 NIEUWS 4 negentig In dit nummer: Forse lastenverzwaring voor goed betalende werkgever Kom in

Nadere informatie

PSC backoffice services. Algemene Voorwaarden. Voor Opdrachtgevers

PSC backoffice services. Algemene Voorwaarden. Voor Opdrachtgevers PSC backoffice services Algemene Voorwaarden Voor Opdrachtgevers FS150701R1 1-7-2014 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inleiding en toelichting... 3 Algemeen...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden PSC backoffice services / ViaQuales Services Algemene Voorwaarden Voor Opdrachtgevers FS140701R1 1-7-2014 FS150701R1-AV PSC Backoffice Services voor Opdrachtgevers Private Label ViaQuales 0 van 26 Algemene

Nadere informatie

A V 1 6. Algemene voorwaarden

A V 1 6. Algemene voorwaarden 1 6 Algemene voorwaarden Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Flexter BV voor zover één en ander betrekking

Nadere informatie

PSC backoffice services / PiM people Diensten. Algemene Voorwaarden. Voor Opdrachtgevers

PSC backoffice services / PiM people Diensten. Algemene Voorwaarden. Voor Opdrachtgevers PSC backoffice services / PiM people Diensten Algemene Voorwaarden Voor Opdrachtgevers FS140701R1 1-7-2014 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

PSC backoffice services / Spoor 3 HRM Services. Algemene Voorwaarden. Voor Opdrachtgevers

PSC backoffice services / Spoor 3 HRM Services. Algemene Voorwaarden. Voor Opdrachtgevers PSC backoffice services / Spoor 3 HRM Services Algemene Voorwaarden Voor Opdrachtgevers FS140701R1 1-7-2014 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

PSC backoffice services / NXPD Services. Algemene Voorwaarden. Voor Opdrachtgevers

PSC backoffice services / NXPD Services. Algemene Voorwaarden. Voor Opdrachtgevers PSC backoffice services / NXPD Services Algemene Voorwaarden Voor Opdrachtgevers FS140701R1 1-7-2014 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

PSC backoffice services / Dujob Services. Algemene Voorwaarden. Voor Opdrachtgevers

PSC backoffice services / Dujob Services. Algemene Voorwaarden. Voor Opdrachtgevers PSC backoffice services / Dujob Services Algemene Voorwaarden Voor Opdrachtgevers FS140701R1 1-7-2014 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

PSC backoffice services / Pit Professionals Services. Algemene Voorwaarden. Voor Opdrachtgevers

PSC backoffice services / Pit Professionals Services. Algemene Voorwaarden. Voor Opdrachtgevers PSC backoffice services / Pit Professionals Services Algemene Voorwaarden Voor Opdrachtgevers FS140701R1 1-7-2014 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inleiding en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden PSC backoffice services / Burger Support Services Algemene Voorwaarden Voor Opdrachtgevers FS140701R1 1-7-2014 FS150701R1-AV PSC Backoffice Services voor Opdrachtgevers Private Label Burger Support 0 van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FS140701R1 1-7-2014. PSC backoffice services / Werkend Talent Services. Voor Opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden FS140701R1 1-7-2014. PSC backoffice services / Werkend Talent Services. Voor Opdrachtgevers PSC backoffice services / Werkend Talent Services Algemene Voorwaarden Voor Opdrachtgevers FS140701R1 1-7-2014 FS150701R1-AV PSC Backoffice Services voor Opdrachtgevers Private Label Werkend Talent 0 van

Nadere informatie

PSC backoffice services / MACH-IP Diensten. Algemene Voorwaarden. Voor Opdrachtgevers

PSC backoffice services / MACH-IP Diensten. Algemene Voorwaarden. Voor Opdrachtgevers PSC backoffice services / MACH-IP Diensten Algemene Voorwaarden Voor Opdrachtgevers FS140701R1 1-7-2014 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inleiding en toelichting...

Nadere informatie