Uitkomsten Young Professional s Network (YPN)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitkomsten Young Professional s Network (YPN)"

Transcriptie

1 1

2 Uitkomsten Young Professional s Network (YPN) Vrijdag 25 mei jl. vond de eerste bijeenkomst van het Young Professional s Network van FWG plaats. Tien jonge professionals gaven hun visie op de toekomst van de zorg. De input van deze groep deskundigen wordt meegenomen in het trendonderzoek (zie kader) van FWG. Met elke professional is voorafgaand aan de bijeenkomst een voorbereidend gesprek gevoerd. Uit deze gesprekken waren zes hoofdthema s af te leiden Deze waren: 1. Financiering/zorg anders organiseren; 2. Sociale innovatie/hrm; 3. Cliënt écht centraal/transitie naar zelfredzaamheid en eigen regie; 4. Groeiende rol naaste/netwerk/omgeving; 5. Inbedding elektronische en digitale hulpmiddelen; 6. Minder regels. Trendonderzoek FWG Het trendonderzoek van FWG heeft tot doel trends en ontwikkelingen in de zorg te monitoren en te bepalen hoe deze van invloed zijn op organisaties en functies binnen de zorg. Hiervoor worden deskundigengroepen geraadpleegd en deskresearch gedaan. De afgelopen drie jaar is hierover gepubliceerd middels het FWG Trendrapport, Zicht op zorg en functies (2009, 2010 en 2011). Dit jaar worden twee digitale themadossiers uitgebracht over resp. Intersectorale innovatie en Strategische personeelsplanning (SPP). Hieronder volgt een samenvattende beschrijving per thema van alle input van de YP s 1. Financiering, zorg anders organiseren Door de forse bezuinigingen die in de zorg moeten worden doorgevoerd, staat de huidige financiering onder druk. Doordat we steeds langer leven, is er sprake van vergrijzing etc. De consument moet steeds meer betalen, maar krijgt minder. De burger draait nu voor de kosten van de zorg op en de consument stelt juist nu hogere eisen aan de zorg. Een belangrijke maatschappelijke vraag is: wat vinden we de zorg waard? De professionals geven aan dat de zorg betaalbaar en voor iedereen toegankelijk moet blijven. Het huidige zorgsysteem verliest zijn houdbaarheid. Dit vraagt om het anders organiseren van de huidige zorg en om alternatieven: Anders organiseren: 1. De zorgorganisaties zelf zijn te afwachtend. 2. Samenhangend met de betaalbaarheid gaat het om doelmatigheid: de gelden binnen de zorg (80 miljard) kunnen efficiënter besteed worden (geen dure bestuurders, spooknota s/fraude, adviesbureaus inhuren etc.). Er ontstaat spanning tussen betaalbaarheid en solidariteit.(solidariteit: zorgvraag stijgt, zorgkosten stijgen. Vraag is of een gezond persoon de zorgkosten voor een ander wil betalen? De solidariteit is niet eindig en moet niet volledig uitgebuit worden. Daar moet rekening mee gehouden worden. Anders komen bv. de jongere en oudere generatie tegenover elkaar te staan). Doelmatigheid kan deze spanning verminderen. Ook binnen 2

3 zorgorganisaties zelf zijn er ontwikkelingen die bijdragen aan efficiëntie/winst. Eerder (in 2006) hebben in het kader van het Sneller beter project andere sectoren naar zorg gekeken. KLM gaf hierbij aan dat destijds een kwaliteitstoets ontbreekt (vooraf controleren bij een operatie of het de goede patiënt en het goede been is, net als de start in een cockpit). 3. Optimalisatie huidige systeem is nodig: Huidige ziekenhuizen zijn een warrig geheel en zijn organisatorisch ontstaan (grote schaal door efficiënter werken). Er is een steeds grotere groep andere denkers die zich afzet tegen de huidige organisatie. Het huidige zorgsysteem moet opnieuw bekeken worden Er zijn andere business modellen nodig. Nu andere ideeën over: is het wenselijk om alles aan te bieden of is het verstandiger om landelijk naar ziekenhuis zorg te kijken i.p.v. lokaal/per organisatie?. Bv. grote ziekenhuizen opbreken in stukjes (specialisaties). Organisatie inrichten op de diverse patiëntbehoeften. Optimalisatie in ziekenhuizen is nodig door stroomlijnen van processen (o.a. minder regels, protocollen, loslaten functies, structuren en hokjes, vergelijking gezondheidsresultaten via set kwaliteitsindicatoren, betere verdienmodellen, concentratie) en veel samenwerking onderling. We moeten af van grote ziekenhuizen die alles aanbieden. Lokaal moet eerstelijnszorg goed geregeld zijn, pas bij uiterste nood moet een patiënt doorverwiezen worden naar tweedelijnszorg. Zorg in ziekenhuizen moet meer geconcentreerd worden. De patiënt wil best wat verder rijden. Dat zorg meer geld kost hoeft geen probleem te zijn wanneer je er ook meer voor terug krijgt. Nu gaat er te veel geld naar processen en bestuurders. Het salaris van bestuurders kan beter geïnvesteerd worden in de organisatie i.p.v. aan de organisatie onttrokken. Huidige grote thuiszorgorganisaties moeten anders inrichtgericht worden: bestuurders eruit, minder lagen, anders organiseren. Het management staat te ver weg en hun initiatieven worden niet door de medewerkers gedragen. We moeten terug naar de menselijke maat. Huidige organisaties zijn meer ingericht voor de medewerker dan voor de patiënt. Een goed voorbeeld is Buurtzorg. Logge organisaties moeten verdwijnen en daarvoor kunnen in de plaats kleine sociale netwerken komen met een nieuwe solidariteitsgedachte. Deze kleinschalige organisaties kunnen efficiënter werken. Mensen kun je langer thuis laten wonen, met behulp van elektronische hulpmiddelen. VVT: intramuraal: wordt minder institutioneel, meer kleinschalig. Wat houdt kleinschalig wonen precies in? Dit begrip moet inhoud krijgen met termen zoals belevingsgerichte zorg, cliënt staat centraal, zorg op maat (wat past bij wensen, levensstijl en achtergrond, ook in onze multiculturele samenleving!). 4. Er moet bepaald worden wat minimaal aan zorg nodig is en dat moet goed geregeld worden (bv. niet zoals nu alleen o.b.v. prijs zoals bij WMO aanbestedingen, maar juist op kwaliteit). Basiszorg is een premium voor iedereen (betaalbaar, toegankelijk en gegarandeerd) maar voor extra mogelijkheden dient extra betaalt te worden. Deze extra kosten worden deels besteed aan basiszorg. Basiszorg moet worden ingekaderd en alles wat er buiten valt kan anders worden ingevuld (bv. ruimtelijk ordening meer groen gunstig effect op astma patiënten). Alternatieven 1. Er ontstaan meer buitenom netwerken (bewegingen als Jeugdzorg 2.0). Deze bewegingen worden ondersteund door de financiële noodzaak en de technologie. 2. Positief van nu: het hoeft niet binnen de kaders van de overheidsbegroting. Nu zijn er initiatieven voor complementaire dienstverlening. Mensen zonder werk willen graag iets nuttigs doen, ze gaan bv. zelf zorg regelen en indien zorgorganisaties niet snel genoeg gaan, gaan patiënten zelf organiseren. Bv (via communities, mijnzorgnet, Care.nu). Mantelzorgers/eigen netwerk kan voorzien in een basis zorg en cliënten helpen in hun eigen omgeving. Er zijn voldoende mensen nodig om zorg buiten officiële instanties te regelen. Waarom niet als Facebook Koopdelen: koop met meerdere mensen 1 product en deeldeze met aantal personen (bv.voor de aankoop van een scootmobiel). 3

4 2. Sociale innovatie en HRM Niet alleen de consument verandert maar ook de mensen die in de zorg werken. De zorgorganisaties worden onrustiger want ze moeten uitdagingen aangaan om steeds sneller te kunnen innoveren. Sociale innovatie binnen zorgorganisaties: bottum-up innoveren vanuit medewerker/werkvloer. Druk voor innovaties komt doorgaans van onderaf. Medewerkers hebben de ideeën. Organisaties moeten hier meer in mee gaan. De innovaties moeten komen van de werkvloer en de medewerkers creëren hun eigen setting. Hiervoor is o.a. een andere besturing en communicatie nodig (online kennis delen). Het werk wordt georganiseerd zonder manager, die werkt mee. Binnen een organisatie heb je altijd enkele innovatoreninnovators?, de rest kan deze dan volgen. Er wordt te veel gepraat, actie ontbreekt. Als een medewerker ideeën heeft wordt door de leidinggevende gezegd: daar ga je niet over. De vloer moet meer betrokken worden. Van een vierkante naar een ronde organisatievorm. Medewerkers zijn opgeleid voor mensenwerk, niet voor het werken met computers. Door gebrek aan kennis verloopt invoering stroef. Invoering kost tijd (6 tot 8 maanden). Hulpverleners dienen betrokken te worden. Het wordt nu te vaak top-down georganiseerd. Goed om vanuit hulpverleners en management te werken. Alle partijen bij elkaarkrijgen kost tijd, wat haaks staat op korte termijn bezuinigingen. HRM Organisatie anders inrichten: OR kan opgeheven worden door medewerker m.b.v. social media. meer te betrekken, salaris wordt in overleg bepaald ( wat vind je dat je waard bent en maak je dit ook waar? ), andere salarislijnen waardoor je aan het einde van je loopbaan minder gaat verdienen (i.p.v. meer zoals nu). jong personeel is innovatiever en flexibeler. veel huidige medewerkers in de zorg zijn ontevreden. Medewerkers moeten daar juist willen werken, bv. door het bieden van meer verantwoordelijkheden en mogelijkheden. functies moeten opgeheven/losgelaten worden. Men moet uitgaan van competenties: Wat mag je? Wat wil je? Wat kan je binnen het team betekenen? Er wordt nu teveel in hokjes/structuur gedacht. Onderwijs: jongeren worden met dezelfde vooroordelen opgevoed inzake online hulp ( als:onpersoonlijk, vrees voor privacy schending, meer werk, mijn deur staat nu toch ook open ). De meerwaarde moet meer zichtbaar gemaakt worden. De hhuidige medewerkers dienen online wegwijs gemaakt te worden (mediawijsheid). 3. Cliënt echt centraal; transitie naar zelfredzaamheid en eigen regie Patiënten worden mondiger en kritischer. Kennis is meer toegankelijk en de arts krijgt minder autoriteit. De midden generatie (45+), die de komende jaren gaat toenemen, ze willen zelf meer regie, ze willen actief meedoen in het proces en minder machteloos toekijken. Ze willenzelf hun ziekte managen. Bijvoorbeeld via een zorgwebsite/zorgdossier waarop de cliënt zelf instructiefilmpjes zet. Wanneer er meer wordt uitgegaan van de eigen kracht en regie van de cliënt, is bv. binnen de VVT een cultuuromslag nodig. Handen op de rug voor zorgverleners zodat de cliënten meer zelf moeten doen (opleidingen moeten hiervoor ook anders). 4

5 Client centraal: Organisatie anders inrichten waarbij de patiënt leidend is en de arts en medewerkers volgen. Begin met de patiënt als startpunt, hierdoor krijgt men een andere route van organiseren die niet is gebaseerd op zorglogistiek of loongebouw. Klantgericht: Waarom zijn organisaties bv. niet s avonds open? Alles richten op het faciliteren en op het gemak stellen van de patiënt. De patiënt is klant. Hij of zij moet goed gefaciliteerd worden (hotelfunctie ziekenhuis) en op zijn/haar gemak worden gesteld om stress te voorkomen/ verminderen. Aandacht, compassie en empathie zijn nodig, tover een glimlach bij de patiënt! Zorg op maat, aangepast bij wensen, levensstijl en (multiculturele)achtergrond. Als er geen naaste (familie, vriend) is, zorg dan voor een patiëntencoach die bij de gesprekken kan zijn. Het gaat om de ervaring van de patiënt. Patiënten moeten zich veilig voelen,de juiste vragen moeten gesteld kunnen worden. Hiervoor is tijd en aandacht nodig. Wanneer een medewerker bewust zo kan werken bindt dit teams en maakt dit een werkgeveraantrekkelijker. Over 10 jaar bv. De wijkverpleegkundige terug: een bekende die bereikbaar is. Goed voorbeeld is Herbergier Thuis (kleine en platte organisatie). Anderen betrekken. Bottum-up, in gesprek gaan en invloed van de werkvloer en hetmanagement combineren. Beginnen met patiënt als startpunt: andere route van zorg organiseren (niet gebaseerd op zorglogistiek of loongebouw). Het menselijk aspect moet meer centraal staan in organisaties. Nu roepen organisaties dat de cliënt centraal staat, maar in de praktijk blijkt het lastig hier invulling aan te geven en wordt er te snel gedacht vanuit ziektebeelden. 4. Groeiende rol naaste/omgeving/netwerk De familie/omgeving wordt hier meer bij betrokken, evenals informele netwerken ( netwerkcoach, burenhulpcentrale ) maar ook oppas, werkster, hondenuitlaatservice en sportclub kunnen worden ingezet Tweeledig, 1) noodzaak: Meer gebruik maken van informele netwerken (buren, sportclubs etc.). Alle zorg kan niet alleen door professionals gegeven worden. In onze maatschappij zijn mensen anderzijds bang om hulp te vragen, maatschappij is individueel en onafhankelijk. Er zijn op dit gebied veel initiatieven, zoals netwerkcoach, burenhulp centrale. Leefomgeving van patiënt krijgt een grotere rol. Integrale zorg in thuissituatie is te realiseren. Meer thuis aanbieden dan in een ziekenhuis (is efficiënter en goedkoper). Omslag klant/familie: aanzetten tot zelfredzaamheid. Meer participant i.p.v. consument. 2) Belang partner/familie Rol oudste dochter: groeiende rol partner/dochter etc. van cliënt. Naaste is kritischer, heeft een eigen belang, neemt meer informatie op en stelt eisen. Organisaties moeten hier mee op in spelen (o.a. patiëntencoach, arts ook partner in gesprek betrekken). Aandacht familiebeleid: Mantelzorg moet meer worden betrokken (wordt zelden gevraagd hoe het met hen gaat). 5

6 5. Inbedden technologische en digitale hulpmiddelen Door de technische vooruitgang kunnen mensen met bepaalde aandoeningen langer leven. Techniek kan ook bijdragen aan de kwaliteit van leven. Daarnaast ondersteunt technologie innovaties en het anders organiseren van de zorg. Quantified self : Patiënten zijn bereid data te verzamelen. Ze hebbenangst wat er met data gebeurt. Men kan individueel allerlei data verzamelen en registreren. Straks kunnen data worden gebruikt om eigen je levensstijl te monitoren (preventie). Daarnaast kunnen patiënten hun eigen data met die van patiëntengroep vergelijken om het ziekteverloop af te meten en keuzes te maken. Informatie kan worden meegenomen naar de huisarts. Een arts wordt minder gezien als autoriteit, de relatie patiënt en specialist verandert. De zorg wordt hierdoor een gezamenlijk traject tussen de specialist en de patiënt. De rol van artsen gaat veranderen: van hooggeplaatst,eautoriteit naar teamlid enmedewerker (deel door technologie). Alle data samen worden gebruikt als input voor allerlei onderzoek. Hoe gaat een specialist met deze data om? Alles moet toch evidence based? Verschuiving van evidece based naar een open database (die juist krachtiger is voor onderzoek dan een geselecteerde steekproef in een gesloten setting. Onderzoeksinstituten zouden hierop moeten aansluiten). Virtueel ziekenhuis (combi fysiek en online), OK s en spreekkamer op afroep te huur. Als soort ANWB zou de zorg geleverd kunnen worden, buiten de huidige organisatiestructuren om. De SOS arts als een basis proces van zorg uit jaren 80 en 90 opnieuw toepassen met technologie van nu.. Gameification : denken in spelvorm, leuk maken voor patiënten (doelstellen, uitdagingen), onderdeel stimuleren gezonder leven: welke prikkels geven we, andere manier van inrichten. E-health raakt meer ingeburgerd. Bv. online afsprakenzelf kunnen maken, e-consult: verschuiving van meer inhuis zorg naar eigen huis (van cliënt). Wanneer je professionele hulp wilt, zal dit via een soort marktplaats gebeuren: plaats waar zorgprofessionals zich aanbieden (prijs, kwaliteit etc. inzichtelijk). Als zorgvrager kan je zelf kiezen uit het beschikbare aanbod. VVT: Meer inbedden elektronische hulpmiddelen, domotica etc. Bv. zorg op afstand, beweging 3.0, share care (ondersteuning voor mantelzorgers). Gevaar bij al deze toepassingen is wel ontmenselijking van de zorg, bijvoorbeeld robots die helpen bij opstaan of dat patiënten de deur niet meer uitkomen bij online hulpverlening. De techniek is slechts een hulpmiddel, het gaat om de mensen.de ttechniek beïnvloedt wel de dialoog. Bij bv. nieuwe vormen van vergaderingen is eerst een andere mindset nodig. De techniek zal verder toenemen. Men ontkomt er niet aan. Het is eng omdat de zorg hierdoor verder ontmenselijkt. Bijvoorbeeld werken met robots die helpen bij opstaan: dit creëert soort van zombie maatschappij. 6. Minder regels, lokaal en regionaal organiseren Het is begrijpelijk dat er veel regels en protocollen in de zorg bestaan, het gaat tenslotte om mensen. De arts wordt nog als god gezien i.p.v. als coach. Indien iets niet goed gaat wordt de arts aan de schandpaal genageld. De angst om te falen is groot daarom zijn er veel protocollen en richtlijnen. Wanneer je die naleeft heb je iets om op terug te vallen. Het moeilijke aan het loslaten van de huidige protocollen en richtlijnen door artsen wordt een probleem als de arts faalt. Neemt de patiënt dan ook de gedeelde verantwoordelijkheid op zich? Nu zijn er de eerste initiatieven met regelvrije organisaties. 6

7 Wat is echt nodig aan zorg? Er zijn veel overbodige regels en protocollen (CAObeperkt).Dit geeft houvast, maar hier wordt te krampachtig aan vast gehouden (bv, HACCP: je mag thuis zelf koken, maar in kleinschalig wonen moet je voldoen aan HACCP). Dit belemmert de creativiteit. Thuiszorg: nadruk van gemeentes op kwaliteitssystemen: erg bureaucratisch, te veel regeltjes, werkt voor initiatieven/nieuwe organisaties belemmerend. Lokaal en regionaal organiseren Op besturingsniveau wordt de zorg nu met name nationaal bepaalddit gaat verschuiven naar Europees en lokaal gemeentelijk niveau. Europa krijgt meer invloed en wordt het eerste bestuursorgaan, de macht verplaatst. Daarnaast worden de bevoegdheden op nationaal niveau meer bij gemeenten belegd (o.a. PGB, WMO, jeugdzorg). Consequenties hiervan is dat Nederland moet accepteren dat er verschillen in zorg tussende regio s gaat bestaan endat regio s Europees vertegenwoordigd moeten zijn.. In plaats van nu iets landelijk bedenken en lokaal uitrollen, zou het moeten zijn: iets lokaal ontwikkelen en vervolgens landelijk uitrollen Prioritering thema s In aanvulling hierop kwamen tijdens de bijeenkomst de Zorgamateur, Maatschappij & zorg en Preventie als andere belangrijke thema s naar voren. Hoewel de thema s met elkaar verweven zijn, hebben de aanwezigen in de verschillende thema s een prioritering aangebracht aan de hand van een fictieve verdeling van geld; iedereen kreeg een briefje van 5 euro, 20 euro en 50 euro (in de tekening: hoe meer rode muntjes hoe meer prioriteit eraan gegeven is): 7

8 De prioritering (verdeling van het geld) ziet er in tekst als volgt uit: 1. Maatschappij & zorg: 220 euro 2. Inbedden technologische en digitale hulpmiddelen: 185 euro 3. Financiering, anders organiseren: 140 euro 4. Amateurisme in de zorg: 100 euro 5. Sociale innovatie: 45 euro 6. Preventie: 40 euro 7. Cliënt echt centraal: 20 euro Maatschappij & zorg staat bovenaan omdat dit zorg in een breder kader plaatst. Het draait om kwaliteit van leven/gezondheidswinst, waarbij naast de zorg bijvoorbeeld ook welzijn een rol speelt. Daarbij zou de financiering moeten worden ontschot. Bij dit thema werd ook genoemd dat de zorg als een belangrijke economische sector zou moeten worden beschouwd (een BV). Het inbedden van technologische en digitale hulpmiddelen wordt als belangrijk middel beschouwd om de andere thema s vorm en inhoud te geven. Op het thema Financiering, anders organiseren werd ook veel geld ingezet, vooral omdat de huidige systemen en structuren niet meer voldoen. Er is bijvoorbeeld een duidelijke verschuiving zichtbaar van het nationale naar het lokale niveau én van het nationale naar het Europese niveau. Veel briefjes van 5 Euro gingen naar het thema Amateurisme in de zorg. Dit thema wordt verderop verder uitgewerkt. YPN versus macro-deskundigen De thema s die door het YPN werden aangedragen als belangrijk voor de zorg van de toekomst, zijn vergeleken met de door de macro-deskundigen genoemde thema s. Opvallend was dat er veel overlap is, maar dat de invalshoek verschilt. De macro-deskundigen redeneren meer vanuit een werkgeversperspectief en het hervormen vanuit bestaande systemen/structuren. De YP s bekijken het meer vanuit de cliënt en gaan een stap verder met het inrichten en organiseren van de zorg door middel van nieuwe vormen, kleine organisaties en nieuwe samenwerkingsverbanden. Wat opvalt is dat de macro-deskundigen als belangrijk thema de renovatie van de ouderenzorg en de zorg in de laatste levensfase benoemen, terwijl dit bij de YP niet specifiek wordt genoemd. Hieronder volgt per thema een samenvatting van de verschillen en overeenkomsten. Financiering <> versus maatschappelijk debat Waar het YPN financiering noemt, gaat het ook meteen over het maatschappelijk debat: wat vinden we de zorg waard? En zijn de (financiële) prikkels wel goed? Geven bestuurders het geld op de goede manier uit? Ook de solidariteitsvraag komt hier aan bod. De hoge kosten zetten de solidariteit onder druk. Beide groepen noemen de rol voor de zorgverzekeraars: het moet gaan lonen om minder zorg af te nemen. 8

9 Het YPN noemt vooral ook belang van basiszorg: wat is minimaal nodig? (premium) Dat moet goed worden geregeld. Alles buiten basiszorg moet slimmer (sectoroverstijgender?) worden opgelost door een oplossing in de ruimtelijke ordening: bijvoorbeeld meer groen voor astmapatienten. De Bezuinigingen spelen in beide netwerken, het YPN is ervan overtuigd dat de huidige zorg niet goed georganiseerd is. De macrogroep zegt dat ook, maar wat milder. Beide groepen hechten belang aan sociale innovatie, slimmer organiseren en een bottom up benadering, vanaf de werkvloer. Niet gaan wachten op bewijs. En beide groepen denken dat de voortrekkersrol voor enkele individuen is weggelegd. YPN: vindt meer inzet van de sociale media nodig. Anders organiseren Vanuit de gedachte dat het huidige stelsel niet langer houdbaar is (gedeelde mening macro en YPN) geeft vooral het YPN sterk aan dat er anders georganiseerd moet worden. Het YPN vindt het fijn dat zorg -ook buiten officiële instanties- geregeld kan worden Dat er nieuwe toetreders zijn, met een complementaire dienstverlening. Patiënten gaan zorg(zaken) zelf regelen. Ook hier wordt de link gelegd naar benodigde nieuwe (zelfsturende) businessmodellen. Grote organisaties kunnen niet meer. De regel zorg rondom de cliënt moet leidend zijn. Organisatieskunnen worden opgedeeld (specialiseren) en ingericht worden op patiëntbehoeften (Disease Management). Dit wordt door beide groepen genoemd. Het huidige systeem verliest zijn houdbaarheid. Dit is vergelijkbaar met de uitspraken van de macro-deskundigen uit Meer uit de tweedelijn, naar de anderhalve lijn? en thuis (dit vinden beide groepen). YPN: legt sterke nadruk opde organisatievormen die in de zorg veranderen, met minder bestuurslagen, efficiënter en meer bij/door mensen zelf. Buurtzorg wordt genoemd als voorbeeld. De macrogroep benoemt wel de bureaucratie ende noodzaak tot minder regels, betere prikkels, en de noodzaak tot beter bestuur. Maar veel minder vergaand dan YPN. En: bestuurders moeten de organisatie en de mensen weer leren kennen, aldus het YPN. De Zorg moet meer georganiseerd worden rondom kwaliteit. Dat benoemen beide groepen: (online) zorg is een middel voor betere kwaliteit van leven, geen doel. Consumentenrol en naastenrol De rol (informele) netwerken en naasten worden door beide groepen sterk genoemd. Vanuit het YPN lijkt de focus iets meer te liggen bij het ondersteunen van de cliënt in zijn regie- en zelfredzaamheidsrol. Vanuit de macrogroep lijkt de netwerkgedachte meer voort te komen uit we kunnen het zelf niet allemaal meer leveren, dus moeten we naar andere oplossingen toe. De cliënt wil zelf de regie (men wordt mondiger) de nieuwe generatie cliënten wil het zelf doen. De rol van arts en social skills: de arts is nog te weinig coach, vinden beide groepen. De arts wordt nog teveel gezien als autoriteit. Er is een cultuuromslag bij zorgverleners nodig zegt het YPN ( handen op de rug )De macrogroep heeft het vooral over de benodigde transitie. Maar dat is uiteindelijk hetzelfde. Preventie Dit thema wordt door beide groepen genoemd. Het YPN ziet het ook breder: bijvoorbeeld iemand belonen voor het doen van mantelzorg, en de zorgverzekeraar kan gezond gedrag belonen etc. De macrogroep ziet het breder: in de richting van gezond houden van medewerkers. Gamification: alleen genoemd door het YPN, onder andere als onderdeel van stimuleren gezond leven. 9

10 HRM: Veel van de door het YPN genoemde zaken hebben alles te maken met HRM/P&O. Zoals medewerkers veel meer mee laten beslissen, zelf salaris laten bepalen, salarislijnen die de top in het midden leggen etc. Macrogroep over HRM: functie wordt rol, dit wordt door beide groepen genoemd. Flexibiliteit idem. Het YPN benoemt ook het belang van aantrekkelijker maken werken in de zorg Data / evidence based Data en quantified self wordt vooral genoemd door het YPN In de macrogroep wel nadruk gelegd op de benodigde ínfrastructuur/eenheid in informatieverzameling, die nodig is voor het vergelijk en de transparantie. YPN: men ziet een verschuiving van evidence based naar open database. Ook in macrogroep wordt gezondheidsmonitoring en augmented reality.genoemd. Technologie / domotica Voor langer thuiswonen is meer inbedding van technologische hulpmiddelen nodig. De Leefomgeving van de patiënt wordt steeds belangrijker (YPN). Beide groepen benoemen het belang van inbedding. Ook is het belang van scholing/onderwijs om iedereen hier vertrouwd mee te maken. En: ICT moet samen worden ontwikkeld. Internationalisering De zorg is nu nog nationaal georiënteerdhet YPN ziet dat dit gaat verschuiven naar Europees en lokaal niveau. Over het proces van innoveren Er is te weinig lef en daadkracht in de zorg, men is te weinig ondernemend, men heeft de verkeerde verdienmodellen en de kosten gaan voor de baten uit. Beide groepen benoemen en beamen dit. De huidige bestuurders zien innovatie te weinig als een goede organisatieverandering. Het invoeren van online hulp bijvoorbeeld, is meer dan zomaar een pakket. De sterke tegengestelde? belangen werken frustrerend. En: de zorg is gebaseerd op ervaring. Innoveren geeft een hoog afbreukrisico (YPN) Er is een zorgbreed sociaal innovatieplatform nodig. Meer samenwerking van organisaties in en buiten de zorg is nodig: dit wordt vooral door de macrogroep genoemd (1x door YPN) Functiewaardering en de zorg Jan Helmond, algemeen directeur van FWG, schetste na de pauze de historie en organisatie van functiewaardering en hoe het wordt ingezet binnen de zorg. Hierbij ontstond een waardevolle discussie waarbij de YP s zich vooral afvroegen of een functiewaarderingssysteem niet belemmerend werkt voor innovatie en ontwikkeling (het wordt strak en te halsstarrig toegepast). Jan Helmond gaf aan dat het systeem als basis zou moeten functioneren (om de loonsom verdeling te rechtvaardigen) en dat het geen doel op zich moet zijn. Het zou kaderstellend moeten zijn met modulair opgebouwde functie, afgestemd op de individuele medewerker. En daar omheen kan de rest flexibel ingericht worden, zoals beloningsbeleid. 10

11 De zorgamateur De presentatie leidde tot de opdracht: hoe ziet de zorg eruit als we geen rekening hoeven te houden met bestaande structuren? De YP s kozen ervoor om het die ochtend ontstane thema van de zorgamateur verder uit te diepen. Wie is de zorgamateur? De zorgamateur kan een cliënt of een mantelzorger/vrijwilliger zijn. Iemand die zijn eigen zorg of die van een ander organiseert. Wel gaat het om een toevoeging aan- en geen vervanging van- professionele zorgverlening. Vooral bij zwaardere problematiek zoals ALS (spierziekte) zal de rol van professionals aanzienlijk zijn. De vraag hierbij is dan wel waar de scheidslijn ligt tussen amateurisme en de inzet van professionals. Voor een zorgamateur moet zorgverlening geen core-business worden want hij heeft ook nog andere rollen te vervullen. De bijdrage van de zorgamateur is wel van duidelijk toegevoegde waarde, ook al is het lastig deze waarde te meten. Het moet ook niet zo zijn dat er allerlei eisen/competenties gesteld worden om als zorgamateur te mogen functioneren. Want dan krijg je een situatie zoals in de kinderopvang waarbij opa en oma geschoold moeten worden om op te mogen passen. Er werd een vergelijking gemaakt met de amateuristische reisleider. Tegenwoordig kan je zelf je hele reis plannen; je boekt zelf en checkt zelf in maar op de luchthaven is altijd wel een stewardess (professional) beschikbaar die je kan ondersteunen (coachen). Hoe is het zorgamateurisme georganiseerd? Ziek worden is iets wat je overkomt. Op zo n moment zou de huisarts samen met de cliënt/mantelzorger (=de zorgamateur) in kaart moeten brengen wat de mogelijkheden zijn; welke mantelzorg en welke professionele zorg is beschikbaar (patiënt educatie)? Nu staat een gemiddelde arts hier niet bij stil en moet je dit als patiënt zelf uitzoeken. Er moet ruimte gecreëerd worden om de zorgamateur zelf te laten kiezen tussen mantelzorg en/of professionele zorg. Daarbij moet de zorgamateur goed gefaciliteerd worden (materialen, hulpmiddelen e.d.); een amateur fotograaf moet ook een goede camera hebben. Digitale hulpmiddelen zoals Sociale Media spelen hierbij een belangrijke rol. De professionele hulpverlener treedt hierbij dus op als coach en kan bijvoorbeeld in plaats van medicatie een app voorschrijven. De professional geeft een deel van zijn professionele autoriteit dus weg aan de zorgamateur en hiermee ontstaat een gedeelde verantwoordelijkheid voor het proces. De opdracht was vervolgens om de discussie te vatten in een aantal tweets. En dat leidde tot de volgende oneliners: De toekomst van de zorg ligt in professioneel amateurisme Creëer ruimte voor amateurs in de zorg Zorgverlener: zorg dat je op de hoogte bent van amateurisme: informele netwerken, zelfmanagement, informatievoorziening enz. Tweets die meer algemeen ingingen op de toekomst van de zorg waren: 11

12 Zorgzwaarte bij de zorgverlener moet een factor worden in de pensioenleeftijd De waarde van gezondheid moet zichtbaar worden De bijbehorende visuals staan hieronder. 12

13 Afsluiting Afsluitend werd geconstateerd dat het een succesvolle bijeenkomst was, waarop iedereen graag een concreter vervolg georganiseerd ziet. De YP s geven aan graag mee te denken over de organisatie van de zorg en de inzet van mensen bijvoorbeeld door het behandelen van een concrete casus waarbij een organisatie met een (organisatorisch) probleem gezamenlijk onder de loep wordt genomen. FWG zal de uitkomsten van deze bijeenkomst meenemen in het trendonderzoek FWG gaat met de input en de suggesties voor een volgende bijeenkomst aan de slag! 13

Eigen Regie Maakt Zorg Beter

Eigen Regie Maakt Zorg Beter Eigen Regie Maakt Zorg Beter 31 maart 2011 Siska de Rijke Beleidsmedewerker Zorg CG-Raad Termen Zelfmanagement Eigen regie Eigen verantwoordelijkheid Deelnemer in plaats van afnemer Verbindende schakel

Nadere informatie

Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving

Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving Stichting KIEN Vitaal thuis werksessie Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving Lars Nieuwenhoff 12 november 2014 Lars Nieuwenhoff lars@inn4care.nl Beroepsofficier (KMA) Universiteit

Nadere informatie

Ruimte voor duurzame innovatie in de zorg

Ruimte voor duurzame innovatie in de zorg Ruimte voor duurzame innovatie in de zorg De Doelen 22 november 2012 Kim Putters Erasmus Universiteit Rotterdam Koen Harms Achmea Programma Opening Kim Putters: Innoveren in een meervoudige omgeving Presentatie

Nadere informatie

Toekomstbestendige ouderenzorg vergt nieuw paradigma

Toekomstbestendige ouderenzorg vergt nieuw paradigma Toekomstbestendige ouderenzorg vergt nieuw paradigma Prof.dr. Robbert Huijsman MBA, Bijzonder hoogleraar Management & Organisatie Ouderenzorg Senior manager Kwaliteit & Innovatie, Achmea Enkele belangrijke

Nadere informatie

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk.

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk. SAMENVATTING Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe. Chronische aandoeningen leiden tot (ervaren) ongezondheid, tot beperkingen en vermindering van participatie in arbeid en in andere

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

De eerste stappen... Processen. Grote stappen: zelfmanagement. Door hogere levensverwachting en ongezonde leefstijl gaat aantal chronisch

De eerste stappen... Processen. Grote stappen: zelfmanagement. Door hogere levensverwachting en ongezonde leefstijl gaat aantal chronisch 10 stappen vooruit... De kosten van de gezondheidszorg zijn zeer snel gestegen Stijging ziekenhuiskosten in 5 jaar Stijging kosten AWBZ in 10 jaar 30 % Naar 20 mrd 66 % Naar 21 mrd 2 Daardoor En neemt

Nadere informatie

Werken aan de zorg van morgen

Werken aan de zorg van morgen Werken aan de zorg van morgen Uitkomsten zorgdebat VNG Jaarcongres 2015 E-health, wonen en zorg Whitepaper Ruim baan voor initiatieven om langer gezond thuis te wonen Hoofdstuk 1: Uitdagingen Hoofdstuk

Nadere informatie

Paradigmashift in kantelperiode

Paradigmashift in kantelperiode Paradigmashift in kantelperiode Van aanbodgericht naar vraaggericht Van grootschalig naar kleinschalig Centraal naar Decentraal Van landelijk naar lokaal Van hiërarchisch naar zelforganiserend Van bureaucratisch

Nadere informatie

Multidisciplinaire samenwerking

Multidisciplinaire samenwerking Multidisciplinaire samenwerking Beschouwing Zorgkosten Zelfredzaamheid Naam: Nadie Wijfjes Klas: MPS06 Datum: 30-3-2015 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Verschuivingen... 3 Van verzorgingshuis naar thuiszorg...

Nadere informatie

Over strategische personeelsplanning in een veranderend ziekenhuislandschap en de rol van OR

Over strategische personeelsplanning in een veranderend ziekenhuislandschap en de rol van OR Over strategische personeelsplanning in een veranderend ziekenhuislandschap en de rol van OR Medezeggenschapsdag StAZ Driebergen, 12 november 2015 Chris-Jan van Leeuwen Onno Verbaas PFZW HR Advies 1 CAO

Nadere informatie

Introductie Methoden Bevindingen

Introductie Methoden Bevindingen 2 Introductie De introductie van e-health in de gezondheidszorg neemt een vlucht, maar de baten worden onvoldoende benut. In de politieke en maatschappelijke discussie over de houdbaarheid van de gezondheidszorg

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

ehealth in mijn praktijk?! Datum 28 januari 2014, S.Timmer

ehealth in mijn praktijk?! Datum 28 januari 2014, S.Timmer ehealth in mijn praktijk?! Datum 28 januari 2014, S.Timmer 1 Introductie Saskia Timmer Changinghealthcare Academy (online) opleiden voor (e)health #ehealth #Socialemedia #CHCacademy 2 Kijkje in de digitale

Nadere informatie

2 Anders werken: de patiënt vraagt erom

2 Anders werken: de patiënt vraagt erom 2 Anders werken: de patiënt vraagt erom 2.1 Zijn zorgprofessionals voorbereid op de toekomst? Onvoldoende voorbereid op toename chroniciteit Curatief denken nog dominant Voorbeeld: Chronic Care Model Zijn

Nadere informatie

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg Grande conference 2014 Henri Plagge, arts M&G MCM Voorzitter Raad van Bestuur De Zorgboog Zorgboog Voor alle generaties;

Nadere informatie

In gesprek over digitale zorg

In gesprek over digitale zorg In gesprek over digitale zorg Ervaringen en meningen van cliënten en zorgprofessionals met digitale zorg. 2 oktober 2015 Programma Welkom Brengen en halen Wat weten we al? Wat vind jij? Nagesprek 2 cliënten

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

DE REDDENDE ENGEL. Theo Poiesz. mens2020. 17 januari 2013. 2013 Th.B.C. Poiesz

DE REDDENDE ENGEL. Theo Poiesz. mens2020. 17 januari 2013. 2013 Th.B.C. Poiesz DE REDDENDE ENGEL Theo Poiesz mens2020 17 januari 2013 2013 Th.B.C. Poiesz AGENDA Visie op ontwikkelingen in en rond de zorg Mogelijke implicaties voor zorgaanbieders en afnemers Behoefte aan een nieuw

Nadere informatie

Eigen regie in de palliatieve fase

Eigen regie in de palliatieve fase Verwante begrippen Eigen regie in de palliatieve fase zelfmanagement Hanke Timmermans Opdracht film ZM Er volgt zo meteen een korte film van ca. 6 minuten, waarin zes mensen met een chronische ziekte aan

Nadere informatie

Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl

Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl Ziekenhuizen bevinden zich in roerige tijden. De uitdaging voor ziekenhuizen is hoe op langere termijn kwalitatief hoogwaardige en doelmatige zorg te kunnen blijven bieden

Nadere informatie

Technologie en de toekomst van de zorg. Luc de Witte Maastricht University Zuyd University of Applied Sciences

Technologie en de toekomst van de zorg. Luc de Witte Maastricht University Zuyd University of Applied Sciences Technologie en de toekomst van de zorg Luc de Witte Maastricht University Zuyd University of Applied Sciences Deze presentatie De zorg is in transformatie; innoveren moet Technologie gaat hierbij een grote

Nadere informatie

perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea

perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea 1 2 3 Zorgkostenstijging is van alle jaren maar extra waakzaamheid geboden Ontwikkeling zorguitgaven

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Op weg naar integrale zorg. Op weg naar integrale zorg voor chronisch zieken en ouderen

Op weg naar integrale zorg. Op weg naar integrale zorg voor chronisch zieken en ouderen Op weg naar integrale zorg voor chronisch zieken en ouderen Lustrum Symposium PoZoB 11 oktober 2012 Leo van der Geest Maatschappelijke opgave 1: veranderende ziektelast minder acuut meer chronisch Maatschappelijke

Nadere informatie

E-health als katalysator voor nieuwe businessmodellen in de zorg... een kwestie van plug and pray? Over trends in de zorgmarkt

E-health als katalysator voor nieuwe businessmodellen in de zorg... een kwestie van plug and pray? Over trends in de zorgmarkt E-health als katalysator voor nieuwe businessmodellen in de zorg... een kwestie van plug and pray? Over trends in de zorgmarkt Forum Standaardisatie, 8 juni 2009 Harry Nienhuis, adviseur strategie & innovatie

Nadere informatie

E-health en het effect op opleiden. Mireille Jansen, manager Maasstad Academie, Maasstad ziekenhuis

E-health en het effect op opleiden. Mireille Jansen, manager Maasstad Academie, Maasstad ziekenhuis 1 E-health en het effect op opleiden. Mireille Jansen, manager Maasstad Academie, Maasstad ziekenhuis 2 Vraagstelling E-health is meer dan het toepassen van technologie. Goede implementatie is een organisatieverandering

Nadere informatie

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen Goede zorg van groot belang Nederlanders staan open voor private investeringen Index 1. Inleiding p. 3. Huidige en toekomstige gezondheidszorg in Nederland p. 6 3. Houding ten aanzien van private investeerders

Nadere informatie

Succesvolle zelfsturende teams: bedreiging of carrièrekans?

Succesvolle zelfsturende teams: bedreiging of carrièrekans? Succesvolle zelfsturende teams: bedreiging of carrièrekans? Annemarie Koopman en Betty Ambaum Wat roept zelforganisering op? Bedreiging of carrièrekans voor wie? Jan Valkenborgh Bestuurder Daelzicht Nederland

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

2-10-2013. ehealth & Sociale media: op naar fysiotherapie2.0 4 oktober 2013, Saskia Timmer

2-10-2013. ehealth & Sociale media: op naar fysiotherapie2.0 4 oktober 2013, Saskia Timmer ehealth & Sociale media: op naar fysiotherapie2.0 4 oktober 2013, Saskia Timmer Ik 2 1 Introductie Passie voor de zorg van Morgen ehealth & Sociale media in de praktijk 3 Agenda 1. Introductie 2. Inleiding:

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige

Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige Regisseur van wijkzorg Verstand van Zorg Omslag nodig in denken én doen Regisseur van wijkzorg Wat kunt u nog zelf? Dát bepaalt de benodigde zorg in onze nieuwe

Nadere informatie

Internetzorg en patiëntportalen. Ron van Holland, Nictiz

Internetzorg en patiëntportalen. Ron van Holland, Nictiz Internetzorg en patiëntportalen Ron van Holland, Nictiz Architectuur in de zorg 21 juni 2012 Agenda Inleiding Context en huidige status Blik op de toekomst Activiteiten Platform Internetzorg Architectuurvraagstukken

Nadere informatie

Zorg en welzijn in Amsterdam IN ONTWIKKELING. Saskia Schalkwijk SIGRA 17 april 2014, EZDA Seminar

Zorg en welzijn in Amsterdam IN ONTWIKKELING. Saskia Schalkwijk SIGRA 17 april 2014, EZDA Seminar Zorg en welzijn in Amsterdam IN ONTWIKKELING Saskia Schalkwijk SIGRA 17 april 2014, EZDA Seminar SIGRA IS: Samenwerkingsverband van gezondheidszorgorganisaties in Groot Amsterdam: sinds 1962 Onafhankelijke

Nadere informatie

Wat brengt het vermogen van een investeerder in de zorg?

Wat brengt het vermogen van een investeerder in de zorg? Wat brengt het vermogen van een investeerder in de zorg? Rendement voor alle betrokkenen? 22 Juni, 2011 Diagnose 2025 Jos Houben Private Equity Investeerder jos.houben@proclare.nl - 0610911012 Waarom investeren

Nadere informatie

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten Langer thuis door innovatieve wijkverpleging Andere focus, betere uitkomsten Uw focus op innovatie en uitkomsten van zorg bepaalt het succes De wereld van de wijkverpleging is sinds 2015 drastisch veranderd.

Nadere informatie

Zorgacademie Midden Brabant: Toekomst bestendig zorgonderwijs

Zorgacademie Midden Brabant: Toekomst bestendig zorgonderwijs Zorgacademie Midden Brabant: Toekomst bestendig zorgonderwijs Uitdagingen zorg Sterke vergrijzing Toename zorgvraag: chronisch zieken Arbeidsmarkt: zorgvraag overtreft aanbod Veranderende sociale en culturele

Nadere informatie

V&VN standpunt. Samenwerken met informele zorg

V&VN standpunt. Samenwerken met informele zorg V&VN standpunt Samenwerken met informele zorg Inhoudsopgave 1 Informele zorg voegt waarde toe aan het leven 3 2 De rol van professionals is cliënt en systeem te ondersteunen in het zich samen redden 3

Nadere informatie

Op weg naar veilige en cliëntgerichte verpleeghuiszorg. Anders denken en doen

Op weg naar veilige en cliëntgerichte verpleeghuiszorg. Anders denken en doen Op weg naar veilige en cliëntgerichte verpleeghuiszorg Anders denken en doen Vernieuwing in de verpleeghuiszorg verlegt de focus van zorgprofessionals De impact van de oproep van staatssecretaris Martin

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ D2D D2P D2D D2P D2D D2P P2D P2M P2D P2M P2D P2M

Zorginnovatie bij CZ D2D D2P D2D D2P D2D D2P P2D P2M P2D P2M P2D P2M Zorginnovatie bij CZ D2D D2P P2D P2M D2D D2P P2D P2M D2D D2P P2D P2M Durft u zich te onderscheiden? Dan zijn wij bijzonder geïnteresseerd in uw ideeën voor innovatie in de zorg! Het zijn woelige tijden

Nadere informatie

De transities in zorg en welzijn zijn geen spelletje

De transities in zorg en welzijn zijn geen spelletje De transities in zorg en welzijn zijn geen spelletje Hoe een spelsimulatie organisaties helpt de transitie in zorg en welzijn te maken Angeline van Gils en Janneke Steijns N ederland verandert, de zorg

Nadere informatie

Manifest over medische hulpmiddelen en technologie. Kabinetsperiode 2012-2016

Manifest over medische hulpmiddelen en technologie. Kabinetsperiode 2012-2016 Manifest over medische hulpmiddelen en technologie Kabinetsperiode 2012-2016 Manifest over medische hulpmiddelen en technologie Kabinetsperiode 2012-2016 Medische hulpmiddelen en belang voor de samenleving

Nadere informatie

Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012

Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012 Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012 Programma Inleiding Inleefoefening zelfmanagement met nabespreking Rol patiëntenverenigingen

Nadere informatie

Het heft in eigen handen - De implementatie van 16 miljoen netwerken Conferentie Pharos & RVZ, 1 november 2011

Het heft in eigen handen - De implementatie van 16 miljoen netwerken Conferentie Pharos & RVZ, 1 november 2011 Het heft in eigen handen - De implementatie van 16 miljoen netwerken Conferentie Pharos & RVZ, 1 november 2011 Dr. Marjan Faber IQ healthcare, UMC St Radboud, Nijmegen MijnZorgnet, Nijmegen m.faber@iq.umcn.nl

Nadere informatie

TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING

TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND - ZN DIALOOG NR 6-9 OKTOBER 2014 1 TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING Hoe geef je in het licht van de transitie langdurige zorg optimaal vorm aan de

Nadere informatie

KWIC INSTRUMENT. Knippen in Processen Eerst het DOEN ontwerpen, dan het BESLISSEN ontwerpen en dan de REST. u Doelstelling instrument u Stappenplan

KWIC INSTRUMENT. Knippen in Processen Eerst het DOEN ontwerpen, dan het BESLISSEN ontwerpen en dan de REST. u Doelstelling instrument u Stappenplan KWIC INSTRUMENT 3 Knien in Processen Eerst het DOEN ontwerpen, dan het BESLISSEN ontwerpen en dan de REST u Doelstelling instrument u Staenplan 1 Doelstelling instrument In de KWIC toolbox gaan we er van

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

De Zorgmeetlat. Wat belooft het kabinet aan 300.000 verpleegkundigen en verzorgenden in 2014? De Rijksbegroting VWS 2014 langs de meetlat van V&VN

De Zorgmeetlat. Wat belooft het kabinet aan 300.000 verpleegkundigen en verzorgenden in 2014? De Rijksbegroting VWS 2014 langs de meetlat van V&VN De Zorgmeetlat Wat belooft het kabinet aan 300.000 verpleegkundigen en verzorgenden in 2014? De Rijksbegroting VWS 2014 langs de meetlat van V&VN 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoe is de zorgmeetlat opgebouwd?

Nadere informatie

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg REGIE Informatie over Regie, dé app voor de zorg INHOUDS OPGAVE 03 04 05 06 09 10 11 12 Waarom de zorgapp Regie? Wat is Regie? De meerwaarde van Regie Wie gebruiken Regie? Voordelen van Regie Technische

Nadere informatie

Groepsbijeenkomst 30 september 2014

Groepsbijeenkomst 30 september 2014 Groepsbijeenkomst 30 september 2014 Programma van vandaag 16.30 Stand van zaken Precuro: Patiëntervaringen (Precuro II) Uitkomsten: zelfredzaamheid en teamspirit (Precuro I) 17.10 De rol van zorgverzekeraars,

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Strategie & omgeving. Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden

Strategie & omgeving. Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden IVVU: Leergang innoveren locaties intramurale zorg Strategie & omgeving Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden Programma leergang Blok 1: Strategie & omgeving Blok 2: Zorg & bedrijfsvoering Blok 3: Wonen

Nadere informatie

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden Opbouw De visie van zorgverzekeraars Jaarcongres V&VN, 10 april 2015 Marianne Lensink Het stelsel en de rol van zorgverzekeraars Opgaven voor de toekomst: - minder meer zorguitgaven - transparantie over

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Driezorg

Mantelzorgbeleid Driezorg Mantelzorgbeleid Driezorg Inleiding Mantelzorg is een belangrijk en omvangrijk deel van de zorg. Naar verwachting neemt het aandeel van mantelzorgers toe in verband met demografische en sociaal-economische

Nadere informatie

Wonen, Welzijn en Zorg in het Virtuele Zorghuis

Wonen, Welzijn en Zorg in het Virtuele Zorghuis Wonen, Welzijn en Zorg in het Virtuele Zorghuis Thieu Heijltjes, oud-huisarts Medisch en zorginhoudelijk secretaris van de SCZW 1 Zorg en Wonen veranderen Wat kan je als Client? Hou je de regie? Hoe blijf

Nadere informatie

Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012. Oplossingen binnen handbereik

Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012. Oplossingen binnen handbereik Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012 Communicati Coördina econnect tie Contro ie le Oplossingen binnen handbereik Introductie Robin Matteman, I4C-Connect. Ontzorgt zorgprofessionals:

Nadere informatie

Online Hulp voor ouderen. CONGRES ONLINEHULP 28-11-2014 1

Online Hulp voor ouderen. CONGRES ONLINEHULP 28-11-2014 1 Online Hulp voor ouderen. JOOP BLOM, VOORZITTER COMMISSIE ZORG EN WELZIJN EN WONEN NVOG. LID COMMISSIE ZORG EN WELZIJN EN WONEN CSO. UTRECHT 28 NOVEMBER 2014. CONGRES ONLINEHULP 28-11-2014 1 Wat is e-health?

Nadere informatie

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Onderwerpen Wat is kantelen? Waarom kantelen? Hoe gaan we kantelen Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Wat is kantelen? Invoeren bedoeling Wmo: - Zelfredzaamheid en zelfstandigheid - Van zorg naar

Nadere informatie

Mhealth-strategie. Bekijk het van de andere kant!

Mhealth-strategie. Bekijk het van de andere kant! Mhealth-strategie Bekijk het van de andere kant! Wie zijn wij? Marco Boonstra, Senior Communicatieadviseur Sjoerd van Dekken Communicatieadviseur Inhoud Wat is mhealth? Eerste ervaringen met mhealth Implementatierisico

Nadere informatie

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap Q en A Ouderen Solidariteit & gemeenschap 1. Moeten ouderen straks een beroep doen op familie of buren? De PvdA wil een samenleving waarin we ook zorg voor elkaar hebben. Een samenleving waarin we de zorg

Nadere informatie

Samen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke kinderen

Samen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke kinderen Samen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke kinderen Jacqueline Kasten, directeur KinderThuisZorg Meggi Schuiling Otten, directeur Stichting Pal Hester Rippen, directeur Stichting Kind & Ziekenhuis

Nadere informatie

Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken. multi.

Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken. multi. Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken multi morbiditeit Nieuwe werkwijze voor mensen met meerdere chronische aandoeningen Werkt

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

Auteur: Hans Horsten/ Fotografie: Joris Buijs, PVE

Auteur: Hans Horsten/ Fotografie: Joris Buijs, PVE Achtergrond Auteur: Hans Horsten/ Fotografie: Joris Buijs, PVE 30 Tinka van Vuuren en Pauline van Dorssen Behandel je medewerkers als schaarse hulpbronnen waarop je zuinig moet zijn De zorg is op zoek

Nadere informatie

VRM en de zorgverzekeraar

VRM en de zorgverzekeraar VRM en de zorgverzekeraar Achmea Divisie Zorg & Gezondheid en Menzis Dinsdag 11 december 2012 Zwolle 1 Wat gaan we doen Introductie visie verzekeraar op chronische zorg Hoe gaat de verzekeraar om met de

Nadere informatie

INHOUD. Inhoud 5. Inleiding 13. Leeswijzer 15

INHOUD. Inhoud 5. Inleiding 13. Leeswijzer 15 INHOUD Inhoud 5 Inleiding 13 Leeswijzer 15 Hoofdstuk 1: Het concept kleinschalig genormaliseerd wonen 19 1. Wat is kleinschalig genormaliseerd wonen? 19 2. Wat zijn de kernprincipes van het concept kleinschalig

Nadere informatie

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities Ondernemersplan 3NE 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities 2. De wereld waarin 3NE werkt a. Ontwikkelingen in de samenleving

Nadere informatie

WMO WERKPLAATS SOCIALE TEAMS. 11 november 2013

WMO WERKPLAATS SOCIALE TEAMS. 11 november 2013 WMO WERKPLAATS SOCIALE TEAMS 11 november 2013 We leven niet in tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk J. Rotmans 2013 Samenleving verandert van verticaal naar horizontaal centraal

Nadere informatie

Familieparticipatie en mantelzorg

Familieparticipatie en mantelzorg Familieparticipatie en mantelzorg Inleiding: Mantelzorg en familieparticipatie zijn twee begrippen die vaak door elkaar gebruikt worden. Norschoten maakt onderscheid in deze twee begrippen. In deze notitie

Nadere informatie

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg ontdek. Informatie over: Thuiszorg De beste zorg voor u, thuis. Zo goed en zelfstandig mogelijk leven in uw eigen vertrouwde omgeving. Laurens biedt alle zorg die u hierbij nodig heeft. meer dan zorg Langer

Nadere informatie

Christen Democratisch Appel (CDA)

Christen Democratisch Appel (CDA) Christen Democratisch Appel (CDA) 1) Programmaonderdeel Zorg uit het verkiezingsprogramma 2012 2) Toelichting bij standpunt(en) bij stellingen uit de Stemwijzer Huisartsenzorg WAARDEVOLLE GEZONDHEID De

Nadere informatie

Innovatie in de Zorg en in de farmacie

Innovatie in de Zorg en in de farmacie Innovatie in de Zorg en in de farmacie niets nieuws onder de horizon, wel bitter noodzakelijk Patrick Edgar Senior Manager Zorginkoop Is innovatie in de zorg nodig? Het gaat toch goed? Nederlanders leven

Nadere informatie

Verpleegkundige in de zorg aan kwetsbare ouderen

Verpleegkundige in de zorg aan kwetsbare ouderen Verpleegkundige in de zorg aan kwetsbare ouderen Erik van Rossum lector zorginnovaties voor kwetsbare ouderen Hoe gaat het met ouderen? En met de zorg voor ouderen? Kwetsbaarheid Sleutelrol verpleegkundige

Nadere informatie

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland Drs Freek.L.A. Korver MBA In Friesland wordt gewerkt aan een duurzaam zorglandschap Friesland Voorop is een samenwerking tussen alle Friese zorgaanbieders, de Friesland

Nadere informatie

Betere zorg met minder kosten. Vitaal Vechtdal. 17 september 2015 Congres proeftuinen VWS

Betere zorg met minder kosten. Vitaal Vechtdal. 17 september 2015 Congres proeftuinen VWS Betere zorg met minder kosten. Vitaal Vechtdal 17 september 2015 Congres proeftuinen VWS 1 Armoede te lijf met Ommen Samen Sterk 2 Druk op de gemeenschap Burger is op zoek naar overzicht en grip Instituties

Nadere informatie

Voorbereiden op het keukentafelgesprek?

Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Deze brochure helpt u daarbij! 2015 een coproductie van: Voor kinderen, partners, verwanten, vrijwilligers die mantelzorgtaken vervullen voor hen die hun dierbaar

Nadere informatie

Naar een patiëntvriendelijke zorgorganisatie Een discussienota van Zorgbelang Fryslân

Naar een patiëntvriendelijke zorgorganisatie Een discussienota van Zorgbelang Fryslân Naar een patiëntvriendelijke zorgorganisatie Een discussienota van Zorgbelang Fryslân De start van een discussie Vier redenen voor deze discussienota 1. Geen financiële groei meer 2. Patiënten weten meer

Nadere informatie

Transitie in de zorg Omslag naar arrangementen

Transitie in de zorg Omslag naar arrangementen Una Fortes Transitie in de zorg Omslag naar arrangementen Lars Nieuwenhoff 17 april 2014 Onderwerpen 1. Ontwikkelingen in de zorg en financiering 2. Hoofdlijnen toekomstige zorg arrangementen 3. Invulling

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1 Jaarplan 2015 Inleiding In 2015 zullen we de eerste effecten gaan merken van de verschillende transities in de zorg. Nu (oktober 2014) heeft Orion het jaar 2015 een aanbesteding gedaan de WMO ongeveer

Nadere informatie

Ontwerp van een lean kliniek

Ontwerp van een lean kliniek Ontwerp van een lean kliniek dr. Elske Heeren Programmamanager Operational Excellence 2 Onze leidraad: Gezond leven 3 4 5 Klantwaarde = patiëntwaarde 6 De uitdaging Het bouwdeel van ons ziekenhuis waarin

Nadere informatie

Trends in de financiële sector

Trends in de financiële sector Trends in de financiële sector Inleiding Om uitstekend te kunnen functioneren op directie en management niveau is het van belang voor de netwerkpartners van InterimProf dat zij een beeld hebben van belangrijke

Nadere informatie

gebruiken en te integreren

gebruiken en te integreren Change Management 2 Bij iedere innovatie leren we stapsgewijs deze te gebruiken en te integreren Initiatie Leren & aanpassen Rationalisatie Absorptie Focus Starten Taak georiënteerd Doelen ipv technologie

Nadere informatie

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd.

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. OPA Borsele Speerpunten Ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking en ouderen worden steeds meer aangesproken op hun eigen kracht

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Ouderen en nieuwe technologie

Ouderen en nieuwe technologie Ouderen en nieuwe technologie Mature Market Monitor 2: rapportage Peter Jobsen p.jobsen@motivaction.nl Pieter Paul Verheggen p.verheggen@motivaction.nl Edgar Keehnen keehnen@agewise.nl Ouderen positief

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Ontwikkelingen in de jeugdzorg g Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Presentatie ti Evaluatie Wet op de jeugdzorg (2009) Contouren nieuwe stelsel Marktanalyse in het kader

Nadere informatie

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug Dit beleid is in eerste instantie opgesteld voor intramurale cliënten van ISZ De Brug. De vertaalslag naar extramurale cliënten moet nog worden gemaakt. Inleiding

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Klantrelaties Nijestee - Huurders / kopers. De klant is koning

Advies. Bewoners Advies Groep. Klantrelaties Nijestee - Huurders / kopers. De klant is koning Bewoners Groep Klantrelaties Nijestee - Huurders / kopers De klant is koning Januari 2014 In november 2013 zijn tijdens de BinnensteBuitendag van Nijestee een drietal Bewoners Groepen (BAG s) van start

Nadere informatie

het digitale landschap van de zorg in 2016

het digitale landschap van de zorg in 2016 het digitale landschap van de zorg in 2016 zorg & ict 6 april 2016 Presentatoren Erik van Laar CEO Multrix Peter Vermeulen Pb7 Research het digitale landschap van de zorg in 2016 / Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Simac healthcare. Alles-in-één ICT-oplossingen voor zorg op maat

Simac healthcare. Alles-in-één ICT-oplossingen voor zorg op maat Simac healthcare Alles-in-één ICT-oplossingen voor zorg op maat Simac Healthcare De Run 1101 5503 LB Veldhoven telefoon +31 (0)40 258 28 00 www.simac.com/nl/healthcare ZORG PROFESSIONAL CLIËNT MANTEL-

Nadere informatie

De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden

De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden ALV Vereniging Deelnemers NEDLLOYD Pensioenfonds Utrecht, 20 maart 2013. Joop Blom Voorzitter commissie Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Onderwerpen. Perspectief van kwaliteit in de zorg. De keuze van het Kwaliteits-management-systeem. Certificering: ISO 9001 voor de Zorg.

Onderwerpen. Perspectief van kwaliteit in de zorg. De keuze van het Kwaliteits-management-systeem. Certificering: ISO 9001 voor de Zorg. ISO 9001 voor de zorg: een bewuste keuze ir.drs. A. van der Star MSHE Normcommissie ISO 9001 Zorg NEN 1 februari 2011 Bijdragen: H. Dekker: Certificatie in de Zorg Onderwerpen Perspectief van kwaliteit

Nadere informatie

Healthy Ageing: van wenselijkheid naar werkelijkheid

Healthy Ageing: van wenselijkheid naar werkelijkheid Healthy Ageing: van wenselijkheid naar werkelijkheid Symposium Centre of Expertise Healthy Ageing 13 november 2014, Hanzehogeschool Groningen - Henk Nies, Raad van Bestuur Vilans Vrije Universiteit, Zonnehuis

Nadere informatie

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012.

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. Savant-Zorg Regionale gecertificeerde organisatie voor verpleging en verzorging. Wij bieden verpleging en

Nadere informatie

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017, 3502 GA Utrecht Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Geachte dr. E.A.A.

Nadere informatie

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans In maart 2014 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun persoonlijke balans: wat betekent persoonlijke balans voor

Nadere informatie

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van.

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Logo Huis van de Buurt Caroline van Gessel, coördinator Huis van de Buurt St. Zorgcentra de Betuwe Stel U wordt nu geboren, hoe zou u de zorg en welzijn

Nadere informatie

mensen verbinden MEERJARENBELEID 2013 2016

mensen verbinden MEERJARENBELEID 2013 2016 mensen verbinden MEERJARENBELEID 2013 2016 Beweging 3.0 Postbus 2633 3800 GD Amersfoort T: (033) 476 37 61 E: bestuurssecretariaat@beweging3.nl Bezoekadres: St. Brandaenstraat 4 3814 WZ Amersfoort 2013

Nadere informatie

Innovatie in de ouderenzorg in België. Prof. Dr. Anja Declercq Lucas, KU Leuven

Innovatie in de ouderenzorg in België. Prof. Dr. Anja Declercq Lucas, KU Leuven Innovatie in de ouderenzorg in België Prof. Dr. Anja Declercq Lucas, KU Leuven Ouderen in België De vergrijzing wordt vaak en vooral geproblematiseerd Maar is in de eerste plaats een succes! 4 Beelden

Nadere informatie