<A.2> - <Beleid> - <Beleidsnotitie Schuldhulpverlening aan (ex-) ondernemers Gemeente Hilversum/Weesp>

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "<A.2> - <Beleid> - <Beleidsnotitie Schuldhulpverlening aan (ex-) ondernemers Gemeente Hilversum/Weesp>"

Transcriptie

1 Regeling : <WWB Inkomen> <A.2> - <Beleid> - <Beleidsnotitie Schuldhulpverlening aan (ex-) ondernemers Gemeente Hilversum/Weesp> Beleidsnotitie Schuldhulpverlening aan (ex-)ondernemers Gemeente Hilversum / Weesp Datum 24 juni 2009 Auteur(s) Bureau Zelfstandigen en Kunstenaars Beleid en trajecten Bote Klazes Marianne van Diemen Angelique van Duinhoven Beheerder: marianne van diemen <senior beleidsadviseur Versie: 1.0 BenP> Afdrukdatum: Versiedatum: Status: geactualiseerd /opt/cms_slot_hilversum/cmsconvert/data/convertlibtemp/convert doc

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Totstandkoming van deze notitie Uitwerking Met welke schuldhulpverleningsbureaus werken wij samen Wordt een contract afgesloten of worden losse opdrachten verstrekt Vergoeding van kosten Waar meldt de (ex-)ondernemer met financiële problemen zich Overige aspecten: maatwerk, evaluatie e.d Pilot Stadsbank voor ex-zelfstandigen Financiële verantwoording De jaarlijkse kosten van de schuldhulpverlening Financiering De personele kosten Samengevat

3 1. Inleiding Particulieren worden al jarenlang, wanneer er een problematische schuldpositie is ontstaan en zij hierbij hulp vragen, geholpen. Zij kunnen in Hilversum daarvoor terecht bij de Stadsbank ongeacht de hoogte van het inkomen. Voor de hulpvrager worden geen kosten in rekening gebracht. Deze kosten worden betaald door de Gemeente. Deze schuldhulpverlening is vastgelegd in de gedragscode schuldregeling van de NVVK. Deze gedragscode is echter niet van toepassing op ondernemers en ex-ondernemers die niet de mogelijk hebben hun bedrijf (in financiële zin) goed af te sluiten.. (Ex-)ondernemers moesten tot voor kort de schuldhulpverlening zelf betalen terwijl ze in dezelfde omstandigheden verkeren dan de particulier. Zij kunnen (tot op heden) niet bij de Stadsbank terecht. Er is dus sprake van een grote rechtsongelijkheid tussen de particulier en de (ex-)ondernemer. De gemeenten in het Gooi zijn vanaf juli 2008 ertoe overgegaan hier iets aan te doen, maar dit zijn tot op heden ad hoc maatregelen. Het wordt tijd om dit probleem structureel te regelen. De reden waarom de Stadsbank 1 Midden Nederland de (ex-)ondernemer niet helpt is de onvoorspelbaarheid van het inkomen van een ondernemer en de onduidelijkheid van de hoogte van de schulden. De ex-ondernemer wordt uitgesloten zolang er geen sprake is van een deugdelijke slotbalans van de onderneming en/of de schulden voorkomende uit bedrijf (belasting, debiteuren / crediteuren) niet duidelijk zijn. De ex-ondernemer die zijn bedrijfsmatige activiteiten heeft gestaakt, heeft door de schulden geen geld om genoemde zaken te regelen. Dus ook de ex-ondernemer zal dan zijn schulden niet kunnen saneren. Doordat ondernemers geen gebruik kunnen maken van reguliere schuldbemiddeling en zij door hun schuldensituatie particuliere schuldbemiddeling niet kunnen betalen, is het tot voor kort zo dat zij verstoken zijn van alle mogelijkheden van de WSNP 2. Het Bureau Zelfstandigen en Kunstenaars (hierna te noemen het BZK) wordt de laatste 2 jaar meer en meer geconfronteerd met bovenstaande (vaak schrijnende) problematiek die de Gemeente veel geld kost. Het BZK heeft een notitie opgesteld en dit uitgewerkt samen met de afdeling beleid en projecten. Hieruit is dit beleidsplan ontstaan. 2. Totstandkoming van deze notitie Het BZK voert al langere tijd het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (hierna te noemen Bbz) uit. Een onderdeel van deze regeling is kredietverstrekking aan ondernemers die in tijdelijke financiële problemen verkeren. Hieronder vallen dus ook ondernemers met de hierboven geschetste schuldenproblematiek. Hiervan kunnen alleen de ondernemers worden geholpen die veelal alleen afhankelijk zijn van het inkomen uit onderneming en wanneer er sprake is van een (op termijn) levensvatbaar bedrijf. Het BZK voert het Bbz voor de regio (Hilversum, Weesp, samenwerkingsverband Bussum (Bussum, Muiden en Naarden, kortweg Bussum genoemd) en samenwerkingsverband Huizen (Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren, kortweg Huizen genoemd) en Wijdemeren. Daarbij wordt door het BZK zaken gedaan met het UWV werkbedrijf en is aanspreekpunt voor beginnende en gevestigde ondernemers in de regio. 1 De Stadsbank Midden Nederland is de regionale specialist voor schuldregelingen. Alle regiogemeenten maken gebruik van diensten van de Stadsbank. 2 De WSNP, Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, is een onderdeel van de Faillissementswet en is op 1 december 1998 in werking getreden. Na een succesvol WSNP-traject is een schuldenaar in principe na drie jaar schuldenvrij. Een van de voorwaarden voor toelating tot de WSNP is dat kan worden aangetoond dat men niet tot een minnelijke regeling met schuldeisers kan komen.

4 Er wordt samengewerkt met het de Kamer van Koophandel en andere organisaties in de regio (Gewest, ROC, banken). De schuldhulpverlening voor de (ex) ondernemer wordt uitgevoerd door enkele gerenommeerde bureaus. De bureaus zijn Zuidweg & Partners te Hilversum en Menzing & Partners te Utrecht. Deze bureaus opereren landelijk (Zuidweg) of regionaal (Menzing). Zuidweg werkt nauw samen met een groot deel van de gemeenten in het land. Menzing is actief in de gemeente Utrecht. De gemeente Huizen kwam eind 2007 met een initiatief om de (ex-)ondernemers de helpende hand te bieden. Zij schakelden daarbij voor een pilot het BZK in, omdat deze know how heeft m.b.t. de problematiek van ondernemers. Het BZK schat in bij welk schuldhulpverleningsbureau de (ex-) ondernemer adequaat kan worden geholpen. De eerste resultaten van dit initiatief ( zie punt 3.3. optie 1 ) waren gunstig en dus heeft het BZK in 2008 / 2009 dit initiatief overgenomen en verder uitgewerkt. 3. Uitwerking De uitwerking van bovenstaande vindt plaats aan de hand van een aantal concrete vragen: 3.1. Met welke schuldhulpverleningsbureaus werken we samen? 3.2. Wordt een contract afgesloten of worden losse opdrachten verstrekt? 3.3. Wie vergoedt de kosten voor schuldhulpverlening? 3.4. Waar meldt de ondernemer met financiële problemen zich? 3.5. Overige aspecten: maatwerk, evaluatie Ingangsdatum 3.1. Met welke schuldhulpverleningbureaus werken wij samen? Door Hilversum en Weesp wordt de reguliere schuldhulpverlening uitbesteed aan de Stadsbank. Om eerdergenoemde redenen wordt geen schuldhulpverlening geboden aan (ex-)ondernemers. De Stadsbank verwijst voor deze groepen vooral naar Zuidweg, omdat dit bureau in Hilversum is gevestigd. Schuldhulpverlening uit te laten voeren door het BZK is geen optie. Het BZK kan alleen bepalen welke schuldhulpverlening noodzakelijk is en of er een mogelijkheid is voor kredietverlening. Hierbij is het noodzakelijk onpartijdig te zijn en op te treden als regisseur. Daarbij zijn alle partijen (klant, gemeente, adviseur m.b.t. de mogelijkheid voor verstrekking van het krediet en bureaus voor schuldhulpverlening) mee gebaat. Het BZK heeft via de werkzaamheden voor Deelprojectgroep schuldhulpverlening Huizen en door een tijdelijke regeling van Hilversum en Weesp ervaring opgedaan met Zuidweg en Menzing. Bovendien zijn dit de bureaus die ook voor veel andere gemeenten de schuldhulpverlening naar tevredenheid uitvoeren Wordt een contract afgesloten of worden losse opdrachten verstrekt? Het verstrekken van losse opdrachten biedt flexibiliteit en mogelijkheden om ervaring op te doen. Dit is voor de eerste, experimentele periode een betere optie dan het afsluiten van een contract met één schuldhulpverleningsbureau. Ook zonder contract maar met een opdracht kan het in te schakelen bureau werkzaamheden verrichten. Zou na de evaluatie (2 e helft 2010 ) worden besloten om het beleid in deze notitie om te zetten in structureel beleid, dan kan het afsluiten van één of meerdere contracten, eventueel op regionale basis, worden heroverwogen Vergoeding van kosten Ondernemers die een beroep kunnen doen op schuldhulpverlening zijn:

5 A. Ondernemers met een levensvatbaar bedrijf. B. Ondernemers waarbij niet op voorhand duidelijkheid bestaat over de levensvatbaarheid. C. Ondernemers met een niet-levensvatbaar bedrijf. D. Ex-ondernemers. A. Ondernemers met een levensvatbaar bedrijf Uitgangspunt is dat de onderneming behouden blijft. Hiervoor zal vaak een doorstart via het Bbz nodig zijn. Bij ondernemers die gebruik kunnen maken van het Bbz wordt dan ook gewerkt aan een oplossing voor de schuldenproblematiek. Bij deze groep kan gekozen worden voor een viertal opties: Optie 1 Aansluiten bij het systeem dat gehanteerd wordt in de gemeente Huizen Dit is vergoeding van een bedrag van 1.000,- per zelfstandige, waarbij het bureau voor schuldhulpsanering enkele noodzakelijke handelingen om de schuldhulpverlening in gang te zetten kunnen doen. De vervolgactie kan worden uitgevoerd na toekenning van een lening voor bedrijfskrediet (door een bank of via het Bbz). De verdere kosten komen dan voor rekening van de ondernemer. Optie 2 Zie optie 1, maar het te vergoeden bedrag verhogen tot 2.000,- per zelfstandige. Hiermee worden de kosten die de schuldhulpverleningsorganisatie maakt tot de daadwerkelijke schuldsanering door de gemeente vergoed. De afwikkeling van de schuldsanering is dan voor rekening van de ondernemer (opname in de eventuele Bbz lening). Optie 3 De kosten vergoeden zoals bij optie 1 of 2, maar wanneer blijkt dat de ondernemer door problemen, die niet door hem zijn veroorzaakt in de financiële problemen is geraakt, deze alsnog in zijn geheel door de gemeente te laten vergoeden. De definitie van wie er wel en wie er niet voor in aanmerking komt moet nog worden uitgewerkt, maar dat kan worden gedaan tijdens de pilotperiode. Optie 4 De kosten van schuldhulpverlening (gemiddeld ± 4.000,-) geheel door de gemeente te laten vergoeden. Deze optie wordt door veel gemeenten in het land uitgevoerd (o.a. Amsterdam, geheel Flevoland, Zwolle etc., delen van Friesland etc.). B. Ondernemers voor wie niet op voorhand duidelijk is of het bedrijf levensvatbaar is Bij deze groep is een snelle inschakeling van een bureau voor schuldhulpverlening noodzakelijk. Daarnaast dient een levensvatbaarheidsonderzoek plaats te vinden. Blijkt het bedrijf levensvatbaar en wordt een doorstart gemaakt met het Bbz, dan is de situatie zoals boven van toepassing. Blijkt het bedrijf niet levensvatbaar te zijn, dan zal het moeten worden beëindigd. Schuldhulpverlening is dan ook noodzakelijk. Zie daarvoor de ex-ondernemer, situatie D. C. Ondernemers met een niet-levensvatbaar bedrijf Hierbij is het uitgangspunt dat de onderneming zal moeten worden beëindigd. Wordt dit niet gedaan dan kan geen hulp worden geboden en dient van verdere schuldhulpverlening worden afgezien. Beëindigt de ondernemer zijn bedrijf zie dan situatie D. D. Ex-ondernemers Zoals in de inleiding al is genoemd is de ex-ondernemer de meest kwetsbare groep. Er is veelal sprake van hoge schulden die nog niet definitief zijn (crediteuren, belastingschulden etc.). Er is veelal voor één of meer jaar geen boekhouding en geen slotbalans en het inkomen is weggevallen. Wanneer deze groep geen adequate hulp bij de schulden krijgt kan dit een voorslepend probleem worden, waarbij vaak een langdurig beroep wordt gedaan op de WWB. Deze groep is alleen geholpen door de schuldhulpverlening volledig te vergoeden Waar meldt de (ex-)ondernemer zich met financiële problemen? De volgende opties zijn mogelijk:

6 1. De (ex-)ondernemer met financiële problemen meldt zich zelf bij één van de door ons gekozen gespecialiseerde bureaus. Dit bureau verzorgt de intake en beoordeelt welke instrumenten (minnelijke schuldregeling, Bbz, WSNP e.d.) ingezet worden. Waar nodig volgt verwijzing naar andere vormen van hulpverlening. 2. De (ex-)ondernemer meldt zich bij het BZK. Mocht de klant zich eerst melden bij bijvoorbeeld de Stadsbank, Versa of een ander bureau, dan wordt verwezen naar het BZK. Dit bureau voert het Bbz uit en beschikt over veel expertise op het gebied van ondernemen en ondernemerschap. Het BZK is ermee vertrouwd na een intake een inschatting te maken van de voor ondernemers benodigde instrumenten (zoals onderzoek naar levensvatbaarheid, schuldhulpverlening, begeleiding) en kan verwijzen naar een breed scala van intermediairs. Het BZK voert de zelfstandigenregelingen uit voor alle regiogemeenten en is onderdeel van de gemeente Hilversum en gevestigd in het pand van WisselWerk Gooi Zuid. 3. De (ex-)ondernemer de keuze bieden tussen een gespecialiseerd bureau of het BZK. De intake en verwijzing wordt gedaan op de plek waar de (ex-)ondernemer zich meldt. Hierbij is optie 2 de beste keuze. Er kan dan worden bekeken of schuldhulpverlening noodzakelijk is en voor welke vorm gekozen dient te worden Overige aspecten: maatwerk, evaluatie e.d. Schuldhulpverlening bevindt zich in de regio in een experimentele fase. Dit biedt bij uitstek de mogelijkheid voor de gemeente Hilversum en de gemeente Weesp om te experimenteren en via het BZK maatwerk aan de ondernemer te bieden in overleg met de deelnemende partijen (gemeenten, UWV werkbedrijf, Stadsbank, Zuidweg, Menzing en andere hulpverleners). Het project kan in de 2 e helft van 2010 worden geëvalueerd. De evaluatiecriteria worden opgesteld met de afdeling Beleid en Projecten. Op basis van de resultaten hiervan zal worden beoordeeld of het dit project zal worden omgezet in structureel beleid. In de tussentijd kunnen/zullen ook de gemeenten Bussum, Huizen en Wijdemeren een beslissing nemen om deel te nemen aan het project. Verdere uitdieping van beleid op het gebied van preventie en nazorg kan daarna volgen Start pilot schuldhulpverlening voor (ex)-ondernemers gemeenten Het is sterk aan te bevelen dat de schuldhulpverlening voor (ex)-ondernemers op 1 oktober 2009 van start kan gaan. Korte tijd later kunnen de regiogemeenten volgen. Wij willen er naar streven dat de burger in de regiogemeenten op gelijke wijze wordt behandeld. Wanneer deze beleidsnotitie door de gemeenten Hilversum en Weesp goedgekeurd is, kunnen de keuzes worden gemaakt en omgezet in werkafspraken. 4. Financiële verantwoording 4.1. De jaarlijkse kosten van de schuldhulpverlening De kosten die dit met zich meebrengen dienen te worden ingeschat. Onderstaande schatting is gemaakt op grond van verhoudingscijfers bij gemeenten die hiernaar onderzoek hebben gedaan. Zuidweg & Partners hebben ook bij andere gemeenten deze verhoudingscijfers gehanteerd. Daarbij is rekening gehouden met de sterke toename van (ex) ondernemers met schulden. Voor Hilversum en Weesp ziet de verhouding van (ex-)ondernemers met schulden er als volgt uit: Gemeente Ondernemers Ex-ondernemers Totaal Hilversum Weesp Totaal

7 Bij hantering van bovenstaande tabel en wanneer rekening wordt gehouden met de in deze beleidsnotitie gehanteerde bedragen, kan het volgende gesteld worden: Zowel voor een ex-ondernemer als voor een ondernemer vergoedt de gemeente alle kosten van schuldsanering. Een gemiddelde schuldsanering kost 4.000,-. Verder dient er rekening mee te worden gehouden dat een enkele ondernemer niet meer zelfstandig de kosten voor het opmaken van de boekhouding/administratie kan betalen. En dus moet in bepaalde gevallen de gemeente opdracht kunnen geven aan het administratiekantoor (accountant) van de ondernemer of een onafhankelijke accountant de boekhouding/administratie van de ondernemer op te maken. Hiervoor dient een prijsafspraak te worden gehanteerd. Een scherpe prijs kan in dergelijke gevallen worden bedongen. Er kan een accountant bereid worden verklaard de boekhouding/administratie van een bedrijf te leveren voor een bedrag van ± 1.000,- gemiddeld per jaar per klant. Wanneer uitgegaan wordt van een achterstand in de administratie van meer dan een jaar kan worden uitgegaan van een gemiddeld bedrag hiervoor per ondernemer van 2.000,-. Hierdoor kunnen de totale kosten die het gehele project jaarlijks aan de gemeente kost worden ingeschat in onderstaande tabel: Hilversum aantallen Hilversum bedrag Weesp aantallen Weesp bedrag Ex-ondernemers , ,- Ondernemers , ,- Opmaken , ,- boekhouding/administratie Totale kosten , , Financiering De kosten van de schuldhulpverlening, voor de gemeente Hilversum ( ,-) en voor de gemeente Weesp ( ,-) kunnen worden vergoed uit het participatiebudget en de bijzondere bijstand. De gemeente Hilversum heeft vanuit het anti-recessieplan in ,- extra vrij gemaakt voor ondersteuning van mensen met schulden. Het kabinet heeft voor schuldhulpverlening in de komende drie jaren extra middelen uitgetrokken : 30 miljoen in 2009, 50 miljoen in 2010 en 50 miljoen in 2011, waarvan de gemeente Hilversum voor ,- en de gemeente Weesp ,-- ontvangt. Van deze gelden kan eveneens een gedeelte voor deze pilot worden gebruikt Zelfstandigen met schulden waarvoor het participatiebudget kan worden ingezet - Het wordt mogelijk re-integratievoorzieningen preventief in te zetten voor, in dit geval (ex) ondernemers die gedwongen zijn hun bedrijf te beëindigen, waardoor instroom in de WWB wordt voorkomen. Een begeleidingstraject ( = re-integratietraject ) voor zelfstandigen waar schuldhulpverlening onderdeel van uitmaakt kan worden gefinancierd uit het participatiebudget Ex-ondernemers met schulden waarbij het participatiebudget kan worden ingezet - Ex-ondernemers zonder werk en inkomen komen in aanmerking voor een IOAZ/WWB uitkering. Bij toekenning van de uitkering komen zij automatisch terecht in een re-integratietraject waar schuldhulpverlening onderdeel van uitmaakt. De kosten van schuldhulpverlening worden gefinancierd uit het participatiebudget. - Ex-ondernemers zonder werk maar mèt een partner waarbij het gemiddelde netto gezinsinkomen niet meer bedraagt dan 150% tot 200% van de geldende bijstandnorm kunnen worden aangemerkt als NUG-ers. Zij krijgen een re-integratietraject aangeboden waar schuldhulpverlening onderdeel van uitmaakt. De kosten van schuldhulpverlening worden (voor een deel) gefinancierd uit het participatiebudget Ex-ondernemers met schulden waarvan de kosten betaald worden uit de bijzondere bijstand - Ex-ondernemers die zelf werk in loondienst hebben gevonden en daardoor een zelfstandig inkomen hebben, daarvan kunnen de kosten van de schuldhulpverlening niet gefinancierd worden

8 uit het participatiebudget. Er is geen sprake van een re-integratietraject. Deze kosten worden betaald uit de bijzondere bijstand. Hieronder is schematisch voorgesteld waaruit de gelden worden verstrekt. Hilversum Participatiebudget Bijzondere bijstand/extra middelen SHV Ex-ondernemers , ,-- Zelfstandigen ,-- Opmaken boekhouding 8.000,-- Totale kosten , ,-- Weesp Participatiebudget Bijzondere bijstand/extra middelen SHV Ex-ondernemers 9.000, ,-- Zelfstandigen 8.000,-- Opmaken boekhouding 3.000,-- Totale kosten , ,-- Opmerking De negatieve effecten van de economische crisis raken ook de gemeente Hilversum. Opvallend is de toename van het aantal ZZP-ers die een beroep doen op de regeling schuldhulpverlening. De Stadsbank is per 15 juni 2009 voor 5 ex-ondernemers een pilot gestart waarbij de ex-ondernemer rechtstreeks kan worden doorverwezen naar de Stadsbank. De Stadsbank maakt daarbij gebruik van de expertise van Zuidweg en berekent vervolgens een all-in prijs voor de volledige service. Wanneer de pilot slaagt kan de ex-ondernemer rechtstreeks naar de Stadsbank worden verwezen zonder tussenkomst van het BZK. Dit levert een kostenbesparing op en heeft grote voordelen voor de ex-ondernemer De personele kosten Voor de extra kosten die deze werkzaamheden met zich meebrengen voor de gemeenten Hilversum en Weesp het volgende: Een groot gedeelte van de personele kosten wordt gedekt door de aanvragen in het kader van het Bbz en de vergoeding die daar tegenover staat vanuit het Bbz. De kosten die door bovenstaande niet worden gedekt zijn de kosten die voortvloeien uit contacten met (ex-)ondernemers die geen beroep doen op het Bbz. In onderstaand staatje is een kostenraming gemaakt per jaar, gebaseerd op de personeelskosten zoals verwoord in het productenboek dat gehanteerd wordt voor Bussum, Huizen en Wijdemeren. aantal uurtijd per (ex-) ondernemer personeelskosten per uur personeelskosten per jaar Hilversum 16 2,0 75, ,- Weesp 5 2,0 75,- 750,- Totalen ,- Aangezien de extra personele consequenties op basis van de thans bekende gegevens op jaarbasis gering zijn (42 uur per jaar), worden er in deze notitie geen personele consequenties aan verbonden. Wel zijn deze meeruren meegenomen in het Bedrijfsplan van het BZK. Over de personele consequenties met betrekking tot de werkzaamheden voor de regiogemeenten kunnen we kort zijn. Deze worden vergoed door de regiogemeenten. Hiervoor is in het productenboek van het BZK een normbedrag opgenomen. Jaarlijks wordt bepaald of dit kostendekkend is. 5. Samengevat

9 Samengevat adviseert het BZK en Beleid en Projecten voor schuldhulpverlening aan (ex-)ondernemers het volgende: Het BZK laten fungeren als eerste meldpunt voor schuldhulpverlening. Dat betekent dat de (ex-)ondernemer met financiële problemen via het BZK wordt doorverwezen (dit wordt al gedaan voor de regiogemeenten in het Gooi). Het BZK verzorgt de intake, beoordeelt de hulpverleningsroute en verwijst door naar schuldhulpverlening en/of andere instanties (Zuidweg, Menzing, Stadsbank, maatschappelijk werk of andere begeleidingsinstellingen en eventueel het administratiekantoor van de ondernemer). Waar nodig wordt een aanvraag om toekenning van een Bbz-uitkering ingediend. De kosten van bemiddeling door Menzing, Zuidweg of de Stadsbank volledig te vergoeden ( zie punt 3.3.optie 4 ) Ingangsdatum stellen op 1 oktober Bovenstaande wordt geëvalueerd op aantal, prijs en doeltreffendheid in de 2 e helft van Op basis van de evaluatie wordt beoordeeld of het project zal worden omgezet in structureel beleid en kan verdere uitdieping van het beleid op het gebied van preventie en nazorg volgen. Streven naar het zo spoedig mogelijk aanhaken van de regiogemeenten. 6. Voorstel De nota vaststellen en de kosten schuldhulpverlening (ex-) ondernemers vergoeden zoals in de samenvatting weergegeven.

Schulden overwinnen... onderneem het. Blijft u uw financiële problemen de baas? schulden overwinnen... onderneem het

Schulden overwinnen... onderneem het. Blijft u uw financiële problemen de baas? schulden overwinnen... onderneem het Schulden overwinnen... onderneem het Blijft u uw financiële problemen de baas? Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp (0900) 202 66 20 ( 0,10 p/m) wsnpinfo@rvr.org 2 U bent ondernemer geworden

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van Velsen; b. inwoner:

Nadere informatie

Werknemers met schulden

Werknemers met schulden Steeds meer mensen hebben problematische schulden. Ook in uw bedrijf werken misschien mensen met schulden. In deze folder vindt u informatie over de ondersteuning die de gemeente Capelle aan den IJssel

Nadere informatie

Het nut en de noodzaak van schuldhulpverlening aan (ex-) ondernemers. Bernd Menting Okkerse & Schop advocaten 19 juni 2013

Het nut en de noodzaak van schuldhulpverlening aan (ex-) ondernemers. Bernd Menting Okkerse & Schop advocaten 19 juni 2013 Het nut en de noodzaak van schuldhulpverlening aan (ex-) ondernemers Bernd Menting Okkerse & Schop advocaten 19 juni 2013 Programma introductie Okkerse en Schop Advocaten doel workshop definitie onderneming/ondernemer

Nadere informatie

Samen werken aan een schuldenvrije toekomst

Samen werken aan een schuldenvrije toekomst Uw bedrijf niet levensvatbaar meer? Samen werken aan een schuldenvrije toekomst Schuldhulp voor ondernemend Nederland vaak wordt schuldhulp vergoed Dat overkomt u niet... Ondernemen is risicovol! Om allerlei

Nadere informatie

Purmerend, 3. Voor welke doelgroep willen we schuldhulpverlening aanbieden?

Purmerend, 3. Voor welke doelgroep willen we schuldhulpverlening aanbieden? Agendanummer: 1109 Registratienummer: 602120 Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: Inleiding De beleidsinzet en de wijze van uitvoering van schuldhulpverlening moeten

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT v RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Agendanummer 1109 Registratienummer raad 602120 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 602121 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering van de

Nadere informatie

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org Colofon Dit boekje is een uitgave van de Raad voor Rechtsbijstand, Bureau Wsnp. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Schulddienstverlening

Schulddienstverlening Schulddienstverlening Afdeling Inkomensondersteuning Eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid Gemeente Zwolle Januari 2013 Regina Koudijs Inhoud presentatie Algemeen Doelgroep Hoofddoel schulddienstverlening

Nadere informatie

De Wsnp-regeling. Wet. schuldsanering natuurlijke personen. IMK Intermediair, uw kennis van zaken

De Wsnp-regeling. Wet. schuldsanering natuurlijke personen. IMK Intermediair, uw kennis van zaken De Wsnp-regeling Wet schuldsanering natuurlijke personen IMK Intermediair, uw kennis van zaken Wet schuldsanering natuurlijke personen Deze folder is een uitgave van IMK Intermediair. Zij dient ter verstrekking

Nadere informatie

Was / Wordt-lijst beleidsplan ISHV

Was / Wordt-lijst beleidsplan ISHV 1. Appingedam Besproken in raad d.d. 21 januari 2016. Stemt in met voorgestelde wijzigingen. Beleid sluit aan bij gemeentelijk armoedebeleid. Verdere opmerkingen: Versterken van samenwerking tussen organisaties;

Nadere informatie

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Als u als (ex-)ondernemer problematische schulden heeft Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Inhoudsopgave Problematische schulden herkenbaar? 3 Wat is de Wsnp? 4 Hoe komt u in de Wsnp? 6 Wat

Nadere informatie

Uitvoeringsregels schuldhulpverlening 2012

Uitvoeringsregels schuldhulpverlening 2012 Uitvoeringsregels schuldhulpverlening 2012 Het college van de gemeente Someren; overwegende dat door het college nadere regels gesteld kunnen worden ter uitvoering van de integrale schuldhulpverlening

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beleidsregels Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz)

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beleidsregels Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beleidsregels Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz) Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Edwin Lahuis : Ondernemersadviseur Silke Eitink : Senior adviseur schuldhulpverlening

Edwin Lahuis : Ondernemersadviseur Silke Eitink : Senior adviseur schuldhulpverlening Edwin Lahuis : Ondernemersadviseur Silke Eitink : Senior adviseur schuldhulpverlening ROZ facts Organisatie Ruim 30 medewerkers en 30 coaches Hoofdvestiging: Ondernemerscentrum H164 in Hengelo Loopbaanplein

Nadere informatie

Financiële ondersteuning en begeleiding. Zo zit het met financiiering en begeleiding via het. Zelfstandigenloket Flevoland!

Financiële ondersteuning en begeleiding. Zo zit het met financiiering en begeleiding via het. Zelfstandigenloket Flevoland! 1 Financiële ondersteuning en begeleiding Zo zit het met financiiering en begeleiding via het Zelfstandigenloket Flevoland! 2 INHOUD 1. Voorwoord 5 2. Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz

Nadere informatie

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Als u als (ex-)ondernemer problematische schulden heeft Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Inhoudsopgave Problematische schulden herkenbaar? 3 Wat is de Wsnp? 4 Hoe komt u in de Wsnp? 6 Wat

Nadere informatie

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Inleiding Op 17 februari 2015 is de notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek, door het college vastgesteld. Op 23

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schulden, hoe kom ik ervan af? Ik kan de rekeningen niet meer betalen. Wat nu? Wat kan ik zelf doen aan mijn schulden?

Inhoudsopgave. Schulden, hoe kom ik ervan af? Ik kan de rekeningen niet meer betalen. Wat nu? Wat kan ik zelf doen aan mijn schulden? met schulden Inhoudsopgave 3 Schulden, hoe kom ik ervan af? 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 Ik kan de rekeningen niet meer betalen. Wat nu? Wat kan ik zelf doen aan mijn schulden? Bij wie kan ik terecht voor

Nadere informatie

Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening

Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden, gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

december Totaal behandeld

december Totaal behandeld Schuldhulpverlening In 2015 is besloten om met ingang van 2015 geen afzonderlijk jaarverslag over schuldhulpverlening op te stellen, maar de resultaten in een bijlage op te nemen bij de Marap. In 2015

Nadere informatie

Samen werken aan behoud van uw onderneming

Samen werken aan behoud van uw onderneming MKB er in financiële problemen? Samen werken aan behoud van uw onderneming Schuldhulp voor ondernemend Nederland vaak wordt schuldhulp vergoed Dat overkomt u niet... Om allerlei redenen kan een gezonde

Nadere informatie

Het college van de gemeente Geldermalsen;

Het college van de gemeente Geldermalsen; Het college van de gemeente Geldermalsen; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, het raadsbesluit van 27 juni 2017 waarbij het Beleidsplan Schuldhulpverlening is vastgesteld en artikel 4:81

Nadere informatie

Schriftelijke vragen. Namens de fractie van de PvdA. Siebren Buist. Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie)

Schriftelijke vragen. Namens de fractie van de PvdA. Siebren Buist. Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie) Schriftelijke vragen Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie) Datum: 27-05-2015 (in te vullen door de griffie) Van: PvdA (in te vullen door de aanvrager) Aan: College via Ben van Zuthem Onderwerp:

Nadere informatie

Beleidsregels Het verrichten van zelfstandige werkzaamheden op bescheiden schaal gemeente Olst-Wijhe

Beleidsregels Het verrichten van zelfstandige werkzaamheden op bescheiden schaal gemeente Olst-Wijhe Vastgesteld door het college op 25 maart 2014 Publicatie in Huis aan Huis op 9 april 2014 Inwerkingtreding op 10 april 2014 Olst-Wijhe, 17 maart 2014 doc. nr.: 14.013240 Het verrichten van zelfstandige

Nadere informatie

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. Podiumbijeenkomst 11 mei 2017

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. Podiumbijeenkomst 11 mei 2017 Besluit bijstandsverlening zelfstandigen Podiumbijeenkomst 11 mei 2017 Voor wie? BBZ: Startende zelfstandigen Gevestigde zelfstandigen Oudere zelfstandigen Beëindigende zelfstandigen IOAZ Inkomensvoorziening

Nadere informatie

Dienstverlening Werkplein Helmond aan gevestigde ondernemers Dienstverlening aan zelfstandig ondernemers op het Werkplein Regio Helmond

Dienstverlening Werkplein Helmond aan gevestigde ondernemers Dienstverlening aan zelfstandig ondernemers op het Werkplein Regio Helmond Dienstverlening Werkplein Helmond aan gevestigde ondernemers Dienstverlening aan zelfstandig ondernemers op het Werkplein Regio Helmond Wilt u een onderneming starten of beëindigen of bent u als ondernemer

Nadere informatie

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017 Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. aflossingscapaciteit: het bedrag dat de schuldenaar dient af te dragen

Nadere informatie

Schuldhulpverlening voor uw werknemers

Schuldhulpverlening voor uw werknemers Schuldhulpverlening voor uw werknemers Werknemers met schulden Veel werkgevers hebben wel eens te maken met werknemers met problematische schulden. Dit kan (financiële) gevolgen hebben voor u als werkgever.

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 04.R94O.OOI Inboeknummer o4toooyss Classificatienummer 43I.6oy Dossiernurnmer sp juli aoo4 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft evaluatie en ontwikkelingen

Nadere informatie

Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) Actualiteitencollege Bbz Jannie van den Berg

Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) Actualiteitencollege Bbz Jannie van den Berg Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) Actualiteitencollege Bbz Jannie van den Berg Programma Uitleg over het ZLF Bbz 2004/ondersteuning ZZP-ers Prestart WWB/Marginaal ondernemen Wat levert het op? Resultaten

Nadere informatie

Aan: de leden van de Commissie Welzijn ten behoeve van de vergadering van 23 januari 2012 Onderwerp: Voedselbank Teylingen

Aan: de leden van de Commissie Welzijn ten behoeve van de vergadering van 23 januari 2012 Onderwerp: Voedselbank Teylingen MEMO Aan: de leden van de Commissie Welzijn ten behoeve van de vergadering van 23 januari 2012 Onderwerp: Voedselbank Teylingen Geachte leden van de Commissie Welzijn, Bij de behandeling van de programmabegroting

Nadere informatie

De bijstandsmogelijkheden voor zelfstandig ondernemers

De bijstandsmogelijkheden voor zelfstandig ondernemers De bijstandsmogelijkheden voor zelfstandig ondernemers Bureau Zelfstandigen Posbus 63 3770 AB Barneveld Raadhuisplein 2 Barneveld (0342) 495 887 (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 en 12.00

Nadere informatie

Bijlage 1: Bijzondere bijstand

Bijlage 1: Bijzondere bijstand 07.0001914 Bijlage 1: Bijzondere bijstand Individuele bijzondere bijstand Niet iedereen zal een duidelijk beeld hebben van wat bijzondere bijstand precies inhoudt. Daarom wordt hierbij een korte omschrijving

Nadere informatie

DEBEWIND VOERDER. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

DEBEWIND VOERDER. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind DEBEWIND VOERDER 2017 Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind BEWINDVOERING ALGEMEEN In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? Soms

Nadere informatie

Beleidsplan Schuldhulpverlening Venray

Beleidsplan Schuldhulpverlening Venray Beleidsplan Schuldhulpverlening Venray 2012-2015 Februari 2012 1 Inhoudsopgave Aanleiding p. 3 Visie p. 3 Doelen p. 3 Wat willen we bereiken en hoe willen we dit bereiken p. 3 Financiële dekking en risico

Nadere informatie

BAWI/U200900381 Lbr. 09/032

BAWI/U200900381 Lbr. 09/032 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Hulp aan ondernemers bij economische crisis uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200900381 Lbr. 09/032 bijlage(n)

Nadere informatie

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. aflossingscapaciteit: het bedrag dat de schuldenaar dient af te dragen voor

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Beverwijk 2017

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Beverwijk 2017 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Beverwijk 2017 Het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht besluit: vast te stellen de Beleidsregels Schuldhulpverlening

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving α Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtsbestel Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr. 2 Registratienr.: 2012I01086 Agendapunt 12

Pagina 1 van 5 Versie Nr. 2 Registratienr.: 2012I01086 Agendapunt 12 Pagina 1 van 5 Versie Nr. 2 Afdeling: Beleid Leiderdorp, 26-06-2012 Onderwerp: Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening Aan de raad. Beslispunten 1. Het beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening

Nadere informatie

Notitie Schulddienstverlening

Notitie Schulddienstverlening Notitie Schulddienstverlening 2017-2020 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Terminologie... 3 2. Pilot Ketensamenwerking Armoedebestrijding... 4 3. Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs)... 4 3.1 doelstellingen...

Nadere informatie

De schuldenbank: aanpak armoede en schulden in Den Haag

De schuldenbank: aanpak armoede en schulden in Den Haag RIS 295513 4 november 2016 De schuldenbank: aanpak armoede en schulden in Den Haag Initiatiefvoorstel Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag De schuldenbank: aanpak armoede en schulden in Den Haag Initiatiefvoorstel

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Januari 2016 Kenmerk: I-SZ/2015/3138 / RIS 2016-122 (Bijlage 1) . Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Inleiding Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de minnelijke schuldsanering en de wettelijke

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening 2013 2016

Beleidsplan schuldhulpverlening 2013 2016 Beleidsplan schuldhulpverlening 2013 2016 1. Inleiding...2 1.1 Korte geschiedenis van schuldhulpverlening landelijk en lokaal...2 1.2 Maatschappelijke ontwikkelingen binnen de gemeente...2 1.3 De komst

Nadere informatie

De beleidsregels treden in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013.

De beleidsregels treden in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 038 Naam Beleidsregels schuldhulpverlening 2013 Publicatiedatum 20 februari 2013 Opmerkingen - Besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 19 februari 2013,

Nadere informatie

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening. Gemeente Koggenland

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening. Gemeente Koggenland Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente Koggenland Artikel 1. Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Beleidsregel schuldhulpverlening gemeente Leeuwarden 2014

Beleidsregel schuldhulpverlening gemeente Leeuwarden 2014 Beleidsregel schuldhulpverlening gemeente Leeuwarden 2014 Wettelijke grondslag(en) o f bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, artikel 3 in samenhang met artikel

Nadere informatie

Toelating schuldhulpverlening gemeente Waalwijk

Toelating schuldhulpverlening gemeente Waalwijk Het College van Waalwijk, gelet op de artikelen 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), overwegende dat de Raad van Waalwijk bij besluit van 13 september 2012 een plan heeft vastgesteld

Nadere informatie

schuldhulpverlening in Eindhoven

schuldhulpverlening in Eindhoven rm gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsbijlage nummer 261 Inboeknummer OOU003263 Beslisdatum B&W 12 december 2000 D oss iernumm er 05 0. 5 02 Raadsbij lage Voorstel tot het vaststellen

Nadere informatie

OVEREENKOMST inzake integrale schuldhulpverlening ten behoeve van inwoners van de gemeente Asten door de Budgetwinkel van de gemeente Helmond.

OVEREENKOMST inzake integrale schuldhulpverlening ten behoeve van inwoners van de gemeente Asten door de Budgetwinkel van de gemeente Helmond. OVEREENKOMST inzake integrale schuldhulpverlening ten behoeve van inwoners van de gemeente Asten door de Budgetwinkel van de gemeente Helmond. Partijen De gemeente Helmond ingevolge artikel 171 Gemeentewet

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening 2013

Beleidsregels Schuldhulpverlening 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel, gelezen het voorstel d.d. 5 maart 2013, gelet op artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en overwegende dat het Beleidsplan

Nadere informatie

De gemeenteraad. Cc college van b&w. Geachte leden van de gemeenteraad,

De gemeenteraad. Cc college van b&w. Geachte leden van de gemeenteraad, Retouradres: Postbus 19157, 2500 CD Den Haag Aan De gemeenteraad Cc college van b&w Uw kenmerk Ons kenmerk RK/2016.14_RIS 294217 Doorkiesnummer 070-3532048 E-mailadres rekenkamer@denhaag.nl Aantal bijlagen

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v.

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v. Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven

Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (32.291, Staatsblad 2012,

Nadere informatie

Laksheid bij schuldhulp Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland

Laksheid bij schuldhulp Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland Rapport Gemeentelijke Ombudsman Laksheid bij schuldhulp Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland 18 maart 2008 RA0821391 Samenvatting Een gezin in Almere, man, vrouw en drie kinderen,

Nadere informatie

memo de gemeenteraad M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011

memo de gemeenteraad M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011 memo aan onderwerp de gemeenteraad Schuldhulpverlening van M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011 memo Hierbij bericht ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, over de stand

Nadere informatie

Bijstand voor ondernemers en ex-ondernemers. www.niimegen.nl

Bijstand voor ondernemers en ex-ondernemers. www.niimegen.nl Bijstand voor ondernemers en ex-ondernemers www.niimegen.nl Financiële steun voor (ex-) ondernemers Bent u zelfstandig ondernemer en gaat het (even) niet zo goed met uw bedrijf? Of bent u al wat ouder,

Nadere informatie

Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Oldebroek 2016

Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Oldebroek 2016 Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Oldebroek 2016 Kenmerk 247597/239100 Inleiding Deze beleidsregel is een aanvulling op het beleidsplan Schulddienstverlening gemeente Oldebroek 2016-2019.

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, C:\WINDOWS\TEMP\convert13936.doc Beheerder: B&P M. van Diemen Versie: 1.0 Status: geactualiseerd Versiedatum: 07-08-2012 Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen

Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. college:college van burgemeester en wethouders van de gemeente; b. inwoner: ingezetene

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: college:college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst waarmee de GKB een

Nadere informatie

Titel beleidsnota. onder titel (optioneel) Uitvoeringsnota Bbz

Titel beleidsnota. onder titel (optioneel) Uitvoeringsnota Bbz Titel beleidsnota onder titel (optioneel) Uitvoeringsnota Bbz 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. De kaders... 5 1.1 Wettelijk kader: het Bbz... 5 1.2 Financiële kaders... 5 1.3 Onderzoek Ecorys Bbz 2004:

Nadere informatie

ONS KENMERK DOORK1ESNUMMER 010-2465221

ONS KENMERK DOORK1ESNUMMER 010-2465221 gemeente Schiedam t.a.v. Leden van de Gemeenteraad Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 010 246 55 55 F 010 473 59 78 W www.schiedam.nl UW

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening

Beleidsregels Schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Officiële naam regeling : Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Tiel

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Tiel Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van de ; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Nadere informatie

mr. Richard A. Korver Communicatietrainer & Advocaat

mr. Richard A. Korver Communicatietrainer & Advocaat mr. Richard A. Korver Communicatietrainer & Advocaat Aansprakelijkheid & schuldhulpverlening aan (ex)ondernemers BRONNEN VAN AANSPRAKELIJKHEID Onrechtmatige daad (6:162 BW) Tekortschieten in nakoming verbintenis

Nadere informatie

Van schuld naar schone lei

Van schuld naar schone lei Van schuld naar schone lei In Nederland hebben ruim 200.000 huishoudens te kampen met problematische schulden. Behoort u ook daartoe? Heeft u schulden die u niet kunt afbetalen? Bijvoorbeeld omdat uw inkomen

Nadere informatie

Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis

Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening 2018 Datum 1 januari 2018 Gemeente Hellevoetsluis Afdeling Samenlevingszaken Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis 2018 2 BELEIDSREGELS

Nadere informatie

Cijfers Schuldhulpverlening 2016

Cijfers Schuldhulpverlening 2016 Cijfers Schuldhulpverlening 2016 1. Aanmeldingen In 2016 zien we weer een lichte stijging van het aantal klanten dat voor een eerste gesprek aan onze balie is gekomen. We hebben in 2016 ingestoken op vindbaarheid,

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 2 Inhoudsopgave Als schulden een probleem worden... 4 Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan? 5 Wanneer kom ik in aanmerking voor schuldhulpverlening? 5 Waaruit bestaat

Nadere informatie

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 Gescand archih datum _ Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 De gemeente en haar partners bieden verschillende producten aan op het gebied van schuldhulpverlening: Preventie en vroegsignalering Schuldbemiddeling

Nadere informatie

Armoedebeleid. Welkom bij deze presentatie!

Armoedebeleid. Welkom bij deze presentatie! Armoedebeleid Welkom bij deze presentatie! Algemeen Armoede is een complex fenomeen waarin de dimensies van inkomen, gezondheid, opleiding, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie een belangrijke

Nadere informatie

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind De bewindvoerder Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind Bewindvoering algemeen In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? En soms wordt

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Eigen bedrijf. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl/sozawe

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Eigen bedrijf. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl/sozawe Eigen bedrijf www.utrecht.nl/sozawe Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Inhoud Bureau Zelfstandigen 4 Starters 5 Gevestigde ondernemers 7 Oudere ondernemers 9 Ondernemers die hun bedrijf moeten

Nadere informatie

Schuldhulpverlening gemeente Gouda Nota van Conclusies en Aanbevelingen

Schuldhulpverlening gemeente Gouda Nota van Conclusies en Aanbevelingen Schuldhulpverlening gemeente Gouda Nota van Conclusies en Aanbevelingen Rekenkamer Gouda - CONCEPT EN VERTROUWELIJK - Versie d.d. 12 mei 2012 Inhoudsopgave 1. Onderzoekskader schuldhulpverlening in Gouda

Nadere informatie

VOORBEELD OVEREENKOMST VOOR DE MINNELIJKE SCHULDREGELING

VOORBEELD OVEREENKOMST VOOR DE MINNELIJKE SCHULDREGELING VOORBEELD OVEREENKOMST VOOR DE MINNELIJKE SCHULDREGELING De ondergetekenden: 1. Gemeente Oss, team schuldhulpverlening, hierna te noemen schuldhulpverlening, vertegenwoordigd door ; EN 2., geboren te op,

Nadere informatie

Wat is MKB Doorstart?

Wat is MKB Doorstart? Wat is MKB Doorstart? een landelijk werkende, onafhankelijke, not-for-profit stichting die vroegsignalering van (financiële) problemen organiseert en hulp biedt aan mkb-ondernemers en zzp ers met een in

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer og.r*4s.oos Inboeknummer oguoorszs Classificatienummer r 844 Sr Dossiernummer $29.607 g september 2003 Raads informatiebrief Betreft ontwikkelingen Stedelijk Steunpunt Schuldhulpverlening.

Nadere informatie

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) Wat is het Bbz? Doelgroepen Ondernemers Soorten bijstand Hoe aanvragen? Wat is het Bbz? Zelfstandig ondernemers

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening; b e s l u i t : vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

*Z01051DA582* Registratienummer:Z -13-00686/1826

*Z01051DA582* Registratienummer:Z -13-00686/1826 *Z01051DA582* Registratienummer:Z -13-00686/1826 Burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee besluiten, gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, vast te stellen

Nadere informatie

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind De bewindvoerder Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind Bewindvoering algemeen In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? En soms wordt

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Ons kantoor en onze diensten... 3 3. Waarom dit dienstverleningsdocument?... 4 4. Onze gegevens... 4 5. Wat mag u van ons verwachten... 5 6.

Nadere informatie

Schuldeisers kunnen kiezen

Schuldeisers kunnen kiezen Schuldeisers kunnen kiezen Welke stappen kunnen schuldeisers zetten om vorderingen te innen? Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp (0900) 202 66 20 ( 0,10 p/m) wsnpinfo@rvr.org schuldeisers

Nadere informatie

Faillissement preventie en doorstart: Voorkomen is beter dan genezen

Faillissement preventie en doorstart: Voorkomen is beter dan genezen Faillissement preventie en doorstart: Voorkomen is beter dan genezen Wat is MKB Doorstart? een landelijk werkende, onafhankelijke, not-for-profit stichting die vroegsignalering van (financiële) problemen

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weststellingwerf besluiten; Gelet op het bepaalde in artikel 7, alsmede paragraaf 6.5 Wet werk en bijstand,

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weststellingwerf besluiten; Gelet op het bepaalde in artikel 7, alsmede paragraaf 6.5 Wet werk en bijstand, Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weststellingwerf besluiten; Gelet op het bepaalde in artikel 7, alsmede paragraaf 6.5 Wet werk en bijstand, vast te stellen de Beleidsregels verhaal WWB Weststellingwerf

Nadere informatie

Bijstand voor gevestigde ondernemers

Bijstand voor gevestigde ondernemers 28 Bijstand voor gevestigde ondernemers Algemene informatie Naast de startende ondernemer (zie IZ folder nr 27 Bijstand voor startende ondernemers kan ook de gevestigde ondernemer voor financiële hulp

Nadere informatie

Bijstandverlening voor zelfstandigen

Bijstandverlening voor zelfstandigen Bijstandverlening voor zelfstandigen Bijstandverlening voor zelfstandigen Inhoudsopgave Wat is het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)? 4 Wie kunnen een beroep doen op het Bbz? 5 Kunt u met

Nadere informatie

bijstandverlening voor starters en zelfstandigen

bijstandverlening voor starters en zelfstandigen bijstandverlening voor starters en zelfstandigen starters en zelfstandigen kunnen voor financiële bijstand een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) uitgave 2009 inhoudsopgave

Nadere informatie

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden.

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2016-048 Datum : 29 juli 2016 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Oss. Datum Ons kenmerk Behandeld door. verplichting of is deze vastgelegd in een verordening of andere regelgeving?

Oss. Datum Ons kenmerk Behandeld door. verplichting of is deze vastgelegd in een verordening of andere regelgeving? G rrne E NTE Oss Beter Oss T.a.v. Dhr. Liedenbaum, Dhr. van de Wal Litherweg 64 5346 JE Oss E-ma l gemeente@oss.nl www.oss.nl Postbus 5 5340 BA Oss W lt u bij uw reactie de datum van deze brief en ons

Nadere informatie

-op de door het college daartoe verkregen bevoegdheid, als is vastgelegd in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

-op de door het college daartoe verkregen bevoegdheid, als is vastgelegd in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. 13.108164 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk Gezien: -de bepalingen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de noodzaak om in beleidsregels nader in te vullen hoe

Nadere informatie

De derde weg; stabilisatie van schulden

De derde weg; stabilisatie van schulden De derde weg; stabilisatie van schulden Projectplan (pilot) d.d. 29 september 2004 A. Pilot: De derde weg; stabilisatie van schulden 1. Inleiding Dit projectplan wordt ingediend in het kader va n het Innovatieprogramma

Nadere informatie

Een goede aansluiting voorkomt vertraging. Deel 2. Inwoners, afdeling Budgetondersteuning Inburgering en Sociale recherche

Een goede aansluiting voorkomt vertraging. Deel 2. Inwoners, afdeling Budgetondersteuning Inburgering en Sociale recherche datum februari 0 versie Auteur(s) I. Dudink M. Loeven WSNP BEWINDVOERING Een goede aansluiting voorkomt vertraging Deel Inwoners, afdeling Budgetondersteuning Inburgering en Sociale recherche bezoekadres

Nadere informatie

schulddienstverlening gemeente Brielle

schulddienstverlening gemeente Brielle schulddienstverlening gemeente Brielle De budgetcoach De budgetcoach kan u handige tips geven om uw inkomsten en uitgaven weer met elkaar in evenwicht te brengen. De budget adviesgesprekken zijn gratis

Nadere informatie

a. college: college van burgemeester en wethouders van Menterwolde;

a. college: college van burgemeester en wethouders van Menterwolde; Burgemeester en Wethouders van de gemeente Menterwolde; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

Veroniek Hoogendoorn-Coolen en Gé Sletterink Nijmegen, 19 januari 2010

Veroniek Hoogendoorn-Coolen en Gé Sletterink Nijmegen, 19 januari 2010 Kamer van Koophandel Ondernemen in zwaar weer Veroniek Hoogendoorn-Coolen en Gé Sletterink Nijmegen, 19 januari 2010 Wat gaan we doen? > Voorstellen > Kamer van Koophandel > Ondernemen in zwaar weer >Tips

Nadere informatie