Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beleidsregels Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beleidsregels Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz)"

Transcriptie

1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beleidsregels Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz) Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het Bureau Zelfstandigen (BZ), onderdeel van Afdeling Werk, voert het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) uit. Het Bbz is in 2004 ontwikkeld met het doel om uitstroom te realiseren vanuit een werkloosheidsituatie naar het zelfstandig ondernemerschap. Daarnaast is het doel om instroom in de Wwb te beperken door gevestigde ondernemers met een levensvatbaar bedrijf (financieel) te ondersteunen. Het grootste gedeelte van de taak van het Bureau Zelfstandigen bestaat uit de uitvoering van wettelijke regelingen. Daarnaast beschikt BZ ook over beperkte beleidsvrijheid. Om deze vrijheid effectief en rechtmatig te kunnen inzetten dienen er enkele beleidsregels vastgesteld te worden. Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. L120, Jan Marten de Hoop, 2541 Datum ambtelijk voorstel 28 juni 2011 Registratienummer Ter besluitvorming door het college 1. De beleidsregels definitie startende of gevestigde zelfstandige ingevolge het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz-2004) vast te stellen. Paraaf akkoord Datum Programmamanager I. Hol Programmadirecteur M. Wetzels Alleen ter besluitvorming door het College Besluit B&W d.d. 22 augustus 2011 nummer: 3.20 Conform advies Aanhouden Anders, nl. Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Gemeentesecretaris Portefeuillehouder Collegevoorstel Beleidsregels Bbz 2011.doc

2 Collegevoorstel 1 Probleemstelling Het Bureau Zelfstandigen (BZ), onderdeel van Afdeling Werk, voert het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) uit. Het Bbz is in 2004 ontwikkeld met het doel om uitstroom te realiseren vanuit een werkloosheidsituatie naar het zelfstandig ondernemerschap. Daarnaast is het doel om instroom in de Wwb te beperken door gevestigde ondernemers met een levensvatbaar bedrijf (financieel) te ondersteunen. Het grootste gedeelte van de taak van het Bureau Zelfstandigen bestaat uit de uitvoering van wettelijke regelingen 1. Daarnaast beschikt BZ ook over beperkte beleidsvrijheid. Om deze vrijheid effectief en rechtmatig te kunnen inzetten dienen er enkele beleidsregels vastgesteld te worden. De beleidsregels hebben betrekking op het volgende onderwerp: de definitie starter en gevestigde : de redelijke termijn. Op dit moment wordt een zelfstandige na 18 maanden aangemerkt als gevestigde. Tot 18 maanden na het opstarten van zijn onderneming wordt de zelfstandige aangemerkt als starter en ontvangt hij dus ook startersbegeleiding. Door het vaststellen van de beleidsregels definitie startende of gevestigde zelfstandige ingevolge het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz-2004) stellen we vast dat een zelfstandige voortaan vanaf 9 maanden nadat hij zijn eigen bedrijf heeft opgestart wordt aangemerkt als gevestigde. 2 Juridische aspecten Door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het afgelopen jaar in diverse verzamelbrieven kenbaar gemaakt dat gemeenten ruimhartig om mogen gaan met de uitvoering van het Bbz Desalniettemin achten we het van belang enkele beleidsregels vast te stellen. Dit vergroot de rechtmatigheid en duidelijkheid in de uitvoering van het Bbz. De beleidsregels worden toegevoegd aan de reeds bestaande beleidsregels op het terrein van re-integratie. 3 Doelstelling Effectieve, efficiënte en rechtmatige uitvoering van het Bbz 2004 door het vaststellen van beleidsregels aangaande de redelijke termijn. Het betreft de volgende zes beleidsregels: Beleidsregels Besluit bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz) 1. Gedurende de eerste 9 maanden na de start van een eigen bedrijf wordt de zelfstandige als startende zelfstandige beschouwd. 2. Gedurende de periode van 9 tot 18 maanden na de start, wordt een zelfstandige als gevestigde zelfstandige beschouwd als naast de voorwaarden van het Bbz 2004 aan onderstaande aanvullende criteria wordt voldaan: De zelfstandige heeft in deze periode aan het urencriterium, bedoeld in artikel 3.6 van de Wet inkomstenbelasting 2001 voldaan; Een uitgevoerde bedrijfsanalyse geeft een positief beeld van de levensvatbaarheid of eventuele negatieve punten kunnen, door middel van het stellen van (opschortende) voorwaarden binnen 6 maanden worden opgelost; In de voorliggende periode is een omzetstijging dan wel een toename van de nettowinst gerealiseerd of er is sprake van een orderportefeuille waaruit blijkt dat sprake is van een verwachte omzetstijging dan wel een toename van de nettowinst zal worden gerealiseerd. 3. Als een persoon eerder een bedrijf als zelfstandige heeft gehad en deze heeft beëindigd, wordt na een nieuwe start, na een periode van meer dan 12 maanden na de eerdere 1 Voor aanvullende informatie over het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 en het Bureau Zelfstandigen in Nijmegen: zie bijgevoegde Notitie Besluit bijstandverlening zelfstandigen Nijmegen 2011.

3 Collegevoorstel Vervolgvel 2 bedrijfsbeëindiging, gedurende de eerste 9 maanden van die start de zelfstandige als startende zelfstandige beschouwd. 4. Als een persoon eerder een bedrijf heeft gehad en deze heeft beëindigd wordt na een nieuwe start binnen een periode van 12 maanden na de eerdere bedrijfsbeëindiging de zelfstandige als gevestigde zelfstandige beschouwd als de persoon daarvoor minimaal 18 maanden als zelfstandige werkzaam is geweest en in die periode aan het bovengenoemde urencriterium heeft voldaan. 5. Bij het niet voldoen aan voorgaand criterium wordt de zelfstandige na een herstart binnen 12 maanden na een eerdere bedrijfsbeëindiging als startende zelfstandige beschouwd. 6. Na 18 maanden na de start van het bedrijf wordt de zelfstandige als gevestigde zelfstandige beschouwd als ook in die periode aan het bovengenoemde urencriterium is voldaan. 4 Argumenten 1. De definitie starter en gevestigde : de redelijke termijn Om op een goede manier uitvoering te geven aan het verzoek van het Ministerie van SZW om ruimhartig om te gaan met het Bbz 2004 is het zinvol de redelijke termijn vast te leggen op 9 maanden. Voor de gevestigde zelfstandige zijn meer mogelijkheden binnen het Bbz 2004 dan voor de starter, waardoor er voor de zelfstandige meer ruimte ontstaat om met behulp van het Bbz 2004 het bedrijf voort te zetten. Blijft de redelijke termijn zoals die nu wordt toegepast (18 maanden), dan zullen meer zelfstandigen het bedrijf moeten beëindigen. De ex-zelfstandige zal dan aanspraak gaan maken op een Wwb-uitkering, omdat er voor de zelfstandige geen andere voorzieningen zijn zoals de WW-uitkering. Een bijkomend financieel voordeel voor de gemeente ontstaat, omdat de lening/uitkering voor levensonderhoud aan gevestigde zelfstandigen voor 75% declarabel is bij het Ministerie van SZW. De uitkering voor levensonderhoud van de starter dient de gemeente te betalen uit het I-deel en komt volledig voor rekening van de gemeente. 5 Financiën In principe heeft het vaststellen van de Beleidsregels Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) beperkte financiële consequenties. Het eerder aanmerken van een zelfstandige als gevestigde resulteert ertoe dat ondersteuning in een eerder stadium voor 75% declarabel is bij het Rijk in plaats van dat het ten laste komt van het W-deel. 6 Communicatie De beleidsregels worden gepubliceerd via de website van de gemeente Nijmegen. 7 Uitvoering en evaluatie De beleidsregels gaan in vanaf het moment van vaststelling tot het moment dat besloten wordt de beleidsregels te vervangen of te verwijderen. Bureau Zelfstandigen voert de beleidsregels uit. 8 Risico De vaststelling van deze beleidsregels draagt geen risico s met zich mee. Bijlage(n): -Beleidsregels Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz) -Notitie Besluit bijstandverlening zelfstandigen Nijmegen 2011

4 Beleidsregels definitie startende of gevestigde zelfstandige ingevolge het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz-2004) Artikel 2 van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004) geeft een definitie van de kring van rechthebbenden. In lid 1 onder a wordt tot de kring van rechthebbenden gerekend de zelfstandige die gedurende een redelijke temijn als zodanig werkzaam is geweest. De zogenaamde gevestigde zelfstandige. Het college hanteert voor de invulling van het begrip redelijke termijn de volgende regels over wanneer een belanghebbende als startende en wanneer hij als gevestigde zelfstandige wordt gezien: Gedurende de eerste 9 maanden na de start van een eigen bedrijf wordt de zelfstandige als startende zelfstandige beschouwd. Gedurende de periode van 9 tot 18 maanden na de start, wordt een zelfstandige als gevestigde zelfstandige beschouwd als naast de voorwaarden van het Bbz 2004 aan onderstaande aanvullende criteria wordt voldaan: - De zelfstandige heeft in deze periode aan het urencriterium, bedoeld in artikel 3.6 van de Wet inkomstenbelasting 2001 voldaan; - Een uitgevoerde bedrijfsanalyse geeft een positief beeld van de levensvatbaarheid of eventuele negatieve punten kunnen, door middel van het stellen van (opschortende) voorwaarden binnen 6 maanden worden opgelost; - In de voorliggende periode is een omzetstijging dan wel een toename van de nettowinst gerealiseerd of er is sprake van een orderportefeuille waaruit blijkt dat sprake is van een verwachte omzetstijging dan wel een toename van de nettowinst zal worden gerealiseerd. Als een persoon eerder een bedrijf als zelfstandige heeft gehad en deze heeft beëindigd, wordt na een nieuwe start, na een periode van meer dan 12 maanden na de eerdere bedrijfsbeëindiging, gedurende de eerste 9 maanden van die start de zelfstandige als startende zelfstandige beschouwd. Als een persoon eerder een bedrijf heeft gehad en deze heeft beëindigd wordt na een nieuwe start binnen een periode van 12 maanden na de eerdere bedrijfsbeëindiging de zelfstandige als gevestigde zelfstandige beschouwd als de persoon daarvoor minimaal 18 maanden als zelfstandige werkzaam is geweest en in die periode aan het bovengenoemde urencriterium heeft voldaan. Bij het niet voldoen aan voorgaand criterium wordt de zelfstandige na een herstart binnen 12 maanden na een eerdere bedrijfsbeëindiging als startende zelfstandige beschouwd. Na 18 maanden na de start van het bedrijf wordt de zelfstandige als gevestigde zelfstandige beschouwd als ook in die periode aan het bovengenoemde urencriterium is voldaan. Deze beleidsregels hebben werking voor alle nieuwe aanvragen van zelfstandigen vanaf datum publicatie van deze beleidsregels

5 Notitie Besluit bijstandverlening zelfstandigen Nijmegen 2011 Directie Inwoners 11 juli 2011

6 Inhoudsopgave 1 Inleiding Huidige wet en regelgeving Wie komen er in aanmerking voor het Bbz? Wat voor bijstand kunnen starters krijgen? Wat voor bijstand is er voor gevestigde zelfstandigen? Het Bureau Zelfstandigen in Nijmegen Financiering Resultaten Beleidsvrije ruimte Beleidsregels Bbz Definitie starter en gevestigde : de redelijke termijn Het aanbieden van voorbereidingstrajecten... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1

7 1 Inleiding Het Bureau Zelfstandigen (BZ), onderdeel van Afdeling Werk, voert het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) uit. Het Bbz 2004 is ontwikkeld met het doel om uitstroom te realiseren vanuit een werkloosheidsituatie naar het zelfstandig ondernemerschap. Daarnaast is het doel om instroom in de Wwb te beperken door gevestigde ondernemers met een levensvatbaar bedrijf (financieel) te ondersteunen. Het grootste gedeelte van de taak van het Bureau Zelfstandigen bestaat uit de uitvoering van wettelijke regelingen. Omdat deze wet- en regelgeving voortdurend aan verandering onderhevig is wordt in deze inleiding allereerst beknopt uiteengezet hoe het Bbz-2004 op dit moment wordt toegepast. Naast de uitvoering van wettelijke regelingen heeft het Bureau Zelfstandigen ook beperkte beleidsvrijheid. 1.1 Huidige wet en regelgeving Wie komen er in aanmerking voor het Bbz? Een starter of zelfstandige met tijdelijk financiële problemen kan aanspraak maken op een Bbz-uitkering als: Het bedrijf na de bijstandsverlening levensvatbaar is; De persoon aan de eventuele vestigingseisen voldoet; De persoon minimaal uur per jaar werkt in het bedrijf; Hulp via een bank of een borgstellingfonds niet (meer) mogelijk is. Een gevestigd zelfstandige van 55 jaar of ouder kan tot zijn 65 e een beroep doen op bijstand als: Het inkomen uit bedrijf of beroep eventueel aangevuld met andere inkomsten 1 beneden de bijstandsnorm blijft; De persoon onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag minstens tien jaar achter elkaar een bedrijf of zelfstandig beroep heeft uitgeoefend; Het bruto inkomen uit de onderneming gemiddeld minstens per boekjaar bedraagt. Een gevestigd zelfstandige die zijn bedrijf dient te beëindigen omdat het bedrijf niet meer levensvatbaar is kan ook een beroep doen op de Bbz Wat voor bijstand kunnen starters krijgen? Het Bbz kent verschillende mogelijkheden van bijstandsverlening voor mensen met een bijstandsof een werkloosheidsuitkering (en hen die met werkloosheid worden bedreigd), die een bedrijf willen beginnen. Blijkt uit het ondernemingsplan dat het nieuwe bedrijf levensvatbaar 3 is, dan staan de volgende mogelijkheden open: 1 Voor de bepaling van andere inkomsten wordt ook gekeken naar de inkomsten van de eventuele partner. Vermogen staat een Bbz-uitkering in principe niet in de weg. 2 Genoemde bedragen betreffen de normbedragen die gelden per 1 januari Levensvatbaar wil zeggen dat het inkomen uit het bedrijf, eventueel aangevuld met andere inkomsten, voldoende oplevert voor de persoon en zijn eventuele gezin en voor de instandhouding van het bedrijf. 2

8 Inleiding Periodieke uitkering Een startende ondernemer kan in Nijmegen maximaal 36 maanden aanspraak maken op aanvullende inkomensondersteuning, als het inkomen uit het eigen bedrijf beneden het bijstandsniveau ligt. Bedrijfskapitaal Aan een startende ondernemer kan de gemeentelijke sociale dienst een bedrijfskapitaal verstrekken van als rentedragende lening. Vergoeding begeleidingskosten Als het bedrijf eenmaal van de grond is, is deskundige begeleiding vaak gewenst. In het eerste jaar na de start kan de gemeente een bedrag voor deze begeleidingskosten beschikbaar stellen. Ten slotte kan het Bureau Zelfstandigen ook prestarters, personen die een bedrijf willen starten, maar nog geen ondernemingsplan hebben, ondersteunen. Het Bbz-2004 biedt in dat geval de mogelijkheid om goed voorbereid van start te gaan door het aanbieden van begeleiding tijdens de voorbereidingsperiode en (gedeeltelijke) financiering van voorbereidingskosten Wat voor bijstand is er voor gevestigde zelfstandigen? De belangrijkste vormen van bijstandsverlening aan gevestigde zelfstandigen zijn: Periodieke uitkering Gevestigde zelfstandigen, die niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien vanwege tijdelijke inkomensproblemen, kunnen een periodieke uitkering ontvangen. Het Bbz-2004 vult het inkomen aan tot de bijstandsnorm gedurende maximaal 12 maanden. Bedrijfskapitaal Als het voortbestaan van een levensvatbaar bedrijf gevaar loopt kan er vanuit het Bbz een rentedragende lening worden verstrekt van maximaal Borgstelling Als iemand een aanvraag wil doen voor bedrijfskapitaal, dan kan de gemeente zich in bepaalde gevallen borg stellen voor een lening die de bank verstrekt. 1.2 Het Bureau Zelfstandigen in Nijmegen Het Bureau Zelfstandigen voert het Bbz-2004 uit. Daarnaast geeft BZ uitvoering aan de IOAZ en voert ze enkele specialisatie vereisende regelingen en taken uit, zoals de IOAW en de claimbeoordeling Wwb voor ex-ondernemers die hun bedrijf noodgedwongen moeten beëindigen. Nijmegen is ten slotte ook aangewezen als een van de negen regiogemeenten voor de uitvoering van de schippersregeling Financiering Inkomensvoorziening aan gevestigde ondernemers en kredietverstrekking aan gevestigde en startende ondernemers is voor 75% declarabel bij het Rijk. De schippersregeling is voor 100% declarabel. Vanaf 1 januari 2010 is de inkomensvoorziening aan startende ondernemers ondergebracht in het I-deel. Op deze datum werd de wet Buig ingevoerd. De invoering van deze 3

9 Inleiding wet had tevens de consequentie dat de begeleidingskosten voor starters in de voorbereidingsperiode en in het eerste jaar van de start op macroniveau werd toegevoegd aan het Participatiebudget (W-deel) Resultaten Ongeveer 10% van de totale uitstroom uit de WIJ / Wwb is toe te rekenen aan starters. Jaarlijks ontvangt BZ ongeveer 100 krediet- en begeleidingsaanvragen van starters. Ongeveer 50% van de aanvragen leidt tot een daadwerkelijke toekenning. Uit onderzoek in 2010 blijkt dat 89% van de personen die tussen 2005 en 2010 zijn gestart als zelfstandige momenteel geen uitkering ontvangt. Een bijkomend positief effect van uitstroom naar het zelfstandig ondernemerschap is dat naar schatting elke startende ondernemer gemiddeld 2,5 arbeidsplaatsen oplevert. 1.3 Beleidsvrije ruimte Omdat er op onderdelen beleidsvrije ruimte bestaat zijn er nieuwe beleidsregels vastgesteld. Het gaat om zeer beperkte ruimte en derhalve slechts om enkele beleidsregels, maar om rechtmatigheid van handelen van BZ te waarborgen zijn er regels vastgesteld omtrent het volgende onderdeel: De definitie starter en gevestigde : de redelijke termijn; Het Bureau Zelfstandigen onderzoekt daarnaast de mogelijkheid om de samenwerking te versterken met de interne afdeling Economische Zaken, het UWV WERKbedrijf Nijmegen en de gemeenten in de arbeidsmarktregio Gelderland Zuid. 4

10 Uitleg beleidsregels definitie starter / gevestigde 2 Uitleg beleidsregels definitie starter / gevestigde Het College wil op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze uitvoering geven aan het Bbz Werkzoekenden moeten ondersteund worden bij het starten van een eigen onderneming wanneer dit duurzame uitstroom uit de bijstand tot gevolg heeft. Met betrekking tot gevestigde ondernemers moet het Bureau Zelfstandigen zich inzetten voor het voorkomen van instroom in de bijstand van voormalig ondernemers. Naast de uitvoering van de wettelijke taken stelt het College enige aanvullende regels voor de uitvoering van de dienstverlening voor zelfstandigen. 2.1 Definitie starter en gevestigde : de redelijke termijn Met de invoering van de Wet Buig geeft de landelijke overheid uitvoering aan haar standpunt dat de gemeentelijke overheid verantwoordelijk is voor de re-integratie van werkzoekenden. Vanaf zijn de middelen die worden ingezet voor de begeleiding van starters in de voorbereidingsperiode en het eerste jaar na de start toegevoegd aan het Participatiebudget. Dit geldt eveneens voor aan prestarters te verstrekken voorbereidingskredieten. Met betrekking tot de verlening van uitkering en krediet aan gevestigde ondernemers heeft de Rijksoverheid het oude regime onaangetast gelaten, omdat de uitgaven voor de gemeenten niet of nauwelijks te beïnvloeden zijn. De kosten van deze verstrekkingen blijven voor 75% declarabel en de kosten van zogenaamde deskundigenrapporten blijven voor 90% declarabel. Hiermee wordt de definitie starter of gevestigde, de redelijke termijn, van belang. Op dit moment hanteren wij de gemiddelde startertermijn (18 maanden). Voor de gevestigde zelfstandige zijn er ruimere mogelijkheden binnen het Bbz 2004, dan voor de starter. Door een zelfstandige op een eerder moment aan te merken als gevestigde zelfstandige (het Bbz-2004 biedt deze ruimhartigheid) ontstaat er voor de zelfstandige meer ruimte om met behulp van het Bbz-2004 de onderneming voort te zetten. Blijft de redelijke termijn zoals die nu wordt toegepast zullen meer zelfstandigen het bedrijf moeten beëindigen. De ex-zelfstandige zal dan aanspraak gaan maken op een Wwb-uitkering, omdat er voor de zelfstandige geen andere voorzieningen zijn, zoals de WW-uitkering. Daarnaast levert het eerder aanmerken van een zelfstandige als gevestigde een financieel voordeel op voor de gemeente, omdat de lening voor levensonderhoud aan gevestigde zelfstangen voor 75% declarabel is bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 2.2 Nieuwe beleidsregels Onderstaande beleidsregels zijn vastgesteld door ons College van Burgemeester en Wethouders op 11 juli 2011: Beleidsregels definitie startende of gevestigde zelfstandige ingevolge het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz-2004) Artikel 2 van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004) geeft een definitie van de kring van rechthebbenden. In lid 1 onder a wordt tot de kring van rechthebbenden gerekend de zelfstandige die gedurende een redelijke temijn als zodanig werkzaam is geweest. De zogenaamde gevestigde zelfstandige. Het college hanteert voor de invulling van het begrip redelijke termijn de volgende regels over wanneer een belanghebbende als startende en wanneer hij als gevestigde zelfstandige wordt gezien: G d d d i d 9 18 d d d lf di l 5

11 Uitleg beleidsregels definitie starter / gevestigde Gedurende de eerste 9 maanden na de start van een eigen bedrijf wordt de zelfstandige als startende zelfstandige beschouwd. Gedurende de periode van 9 tot 18 maanden na de start, wordt een zelfstandige als gevestigde zelfstandige beschouwd als naast de voorwaarden van het Bbz 2004 aan onderstaande aanvullende criteria wordt voldaan: - De zelfstandige heeft in deze periode aan het urencriterium, bedoeld in artikel 3.6 van de Wet inkomstenbelasting 2001 voldaan; - Een uitgevoerde bedrijfsanalyse geeft een positief beeld van de levensvatbaarheid of eventuele negatieve punten kunnen, door middel van het stellen van (opschortende) voorwaarden binnen 6 maanden worden opgelost; - In de voorliggende periode is een omzetstijging dan wel een toename van de nettowinst gerealiseerd of er is sprake van een orderportefeuille waaruit blijkt dat sprake is van een verwachte omzetstijging dan wel een toename van de nettowinst zal worden gerealiseerd. Als een persoon eerder een bedrijf als zelfstandige heeft gehad en deze heeft beëindigd, wordt na een nieuwe start, na een periode van meer dan 12 maanden na de eerdere bedrijfsbeëindiging, gedurende de eerste 9 maanden van die start de zelfstandige als startende zelfstandige beschouwd. Als een persoon eerder een bedrijf heeft gehad en deze heeft beëindigd wordt na een nieuwe start binnen een periode van 12 maanden na de eerdere bedrijfsbeëindiging de zelfstandige als gevestigde zelfstandige beschouwd als de persoon daarvoor minimaal 18 maanden als zelfstandige werkzaam is geweest en in die periode aan het bovengenoemde urencriterium heeft voldaan. Bij het niet voldoen aan voorgaand criterium wordt de zelfstandige na een herstart binnen 12 maanden na een eerdere bedrijfsbeëindiging als startende zelfstandige beschouwd. Na 18 maanden na de start van het bedrijf wordt de zelfstandige als gevestigde zelfstandige beschouwd als ook in die periode aan het bovengenoemde urencriterium is voldaan. Deze beleidsregels hebben werking voor alle nieuwe aanvragen van zelfstandigen vanaf datum publicatie van deze beleidsregels 6

Bijstand voor zelfstandigen

Bijstand voor zelfstandigen Bijstand voor zelfstandigen Bijstand voor zelfstandigen Inhoudsopgave Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) 4 Voor wie is het Bbz bestemd? 4 Wanneer komt u voor het Bbz in aanmerking? 5 Mag

Nadere informatie

bijstandverlening voor starters en zelfstandigen

bijstandverlening voor starters en zelfstandigen bijstandverlening voor starters en zelfstandigen starters en zelfstandigen kunnen voor financiële bijstand een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) uitgave 2009 inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijstandverlening voor zelfstandigen

Bijstandverlening voor zelfstandigen Bijstandverlening voor zelfstandigen Bijstandverlening voor zelfstandigen Inhoudsopgave Wat is het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)? 4 Wie kunnen een beroep doen op het Bbz? 5 Kunt u met

Nadere informatie

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) Wat is het Bbz? Doelgroepen Ondernemers Soorten bijstand Hoe aanvragen? Wat is het Bbz? Zelfstandig ondernemers

Nadere informatie

Bijstand voor ondernemers en ex-ondernemers. www.niimegen.nl

Bijstand voor ondernemers en ex-ondernemers. www.niimegen.nl Bijstand voor ondernemers en ex-ondernemers www.niimegen.nl Financiële steun voor (ex-) ondernemers Bent u zelfstandig ondernemer en gaat het (even) niet zo goed met uw bedrijf? Of bent u al wat ouder,

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Niet doorgaan verruimen vermogensnormen kwijtschelding gemeentelijke belastingen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Collegevoorstel Advies: Openbaar. Onderwerp aanpassing beleidsregel bijstand en eigen woning. Programma / Programmanummer Inkomen / 3230.

Collegevoorstel Advies: Openbaar. Onderwerp aanpassing beleidsregel bijstand en eigen woning. Programma / Programmanummer Inkomen / 3230. Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp aanpassing beleidsregel bijstand en eigen woning Programma / Programmanummer Inkomen / 3230 Portefeuillehouder L. Scholten Samenvatting Voorgesteld wordt om in

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidie voor Stichting Leergeld ten behoeve van verstrekken bijdrage schoolkosten uit Kinderfonds Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir

Nadere informatie

De bijstandsmogelijkheden voor zelfstandig ondernemers

De bijstandsmogelijkheden voor zelfstandig ondernemers De bijstandsmogelijkheden voor zelfstandig ondernemers Bureau Zelfstandigen Posbus 63 3770 AB Barneveld Raadhuisplein 2 Barneveld (0342) 495 887 (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 en 12.00

Nadere informatie

Bijstand aan Zelfstandigen Voor wie is het en hoe vraagt u het aan? www.littenseradiel.nl www.sudwestfryslan.nl Heeft u een eigen bedrijf en verdient u niet voldoende geld om rond te komen? In deze folder

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen beleidsregels t.b.v. uitvoering minimabeleid in 2011

Onderwerp Vaststellen beleidsregels t.b.v. uitvoering minimabeleid in 2011 Openbaar Onderwerp Vaststellen beleidsregels t.b.v. uitvoering minimabeleid in 2011 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 9230 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Met het vaststellen

Nadere informatie

Financiële steun voor ondernemers

Financiële steun voor ondernemers Financiële steun voor ondernemers Inkomenssteun en bedrijfskapitaal ondersteuning 55-plussers ondersteuning bij bedrijfsbeëindiging Financiële steun voor ondernemers Als ondernemer kunt u te maken krijgen

Nadere informatie

ter besluitvorming door het College Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Buitensteedse werknemers Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw)

ter besluitvorming door het College Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Buitensteedse werknemers Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) Openbaar Onderwerp Buitensteedse werknemers Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) Programma / Programmanummer 9230/ Werk en Inkomen BW-nummer Portefeuillehouder P. Depla Samenvatting In de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Financiële steun voor ondernemers

Financiële steun voor ondernemers Financiële steun voor ondernemers Inkomenssteun en bedrijfskapitaal ondersteuning 55-plussers ondersteuning bij bedrijfsbeëindiging Financiële steun voor ondernemers Als ondernemer kunt u te maken krijgen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Overeenkomst inzake Algemeen Directeur Breed Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 9230 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Eind 2009 heeft het

Nadere informatie

Openbaar. Bijstandsontwikkeling 1e helft Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Bijstandsontwikkeling 1e helft Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bijstandsontwikkeling 1e helft 2014 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Met bijgevoegde brief informeren wij de

Nadere informatie

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H.

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H. Openbaar Onderwerp OBGZ financiële situatie Programma / Programmanummer Cultuur / 9530 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ) kende in 2009 een

Nadere informatie

Ingekomen stuk D12. Datum uw brief n.v.t.

Ingekomen stuk D12. Datum uw brief n.v.t. Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Ingekomen stuk D12 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail

Nadere informatie

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. Podiumbijeenkomst 11 mei 2017

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. Podiumbijeenkomst 11 mei 2017 Besluit bijstandsverlening zelfstandigen Podiumbijeenkomst 11 mei 2017 Voor wie? BBZ: Startende zelfstandigen Gevestigde zelfstandigen Oudere zelfstandigen Beëindigende zelfstandigen IOAZ Inkomensvoorziening

Nadere informatie

5 Financiën N.v.t. 6 Communicatie De beleidsregels zullen na vaststelling gepubliceerd worden in het Gemeenteblad. 7 Uitvoering en evaluatie

5 Financiën N.v.t. 6 Communicatie De beleidsregels zullen na vaststelling gepubliceerd worden in het Gemeenteblad. 7 Uitvoering en evaluatie Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beleidsregels vrijstelling Precariobelasting en Leges Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen /1042 BW-nummer n.v.t. Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting De

Nadere informatie

Met bijgevoegde brief informeren wij de raad over de bijstandsontwikkelingen in 2014 en over de regionale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Met bijgevoegde brief informeren wij de raad over de bijstandsontwikkelingen in 2014 en over de regionale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bijstandsontwikkeling 2014 Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Met bijgevoegde brief informeren wij de raad over

Nadere informatie

Dienstverlening Werkplein Helmond aan gevestigde ondernemers Dienstverlening aan zelfstandig ondernemers op het Werkplein Regio Helmond

Dienstverlening Werkplein Helmond aan gevestigde ondernemers Dienstverlening aan zelfstandig ondernemers op het Werkplein Regio Helmond Dienstverlening Werkplein Helmond aan gevestigde ondernemers Dienstverlening aan zelfstandig ondernemers op het Werkplein Regio Helmond Wilt u een onderneming starten of beëindigen of bent u als ondernemer

Nadere informatie

Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden

Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 24

Nadere informatie

Op 3 maart 2014 heeft Breed ons op de hoogte gesteld van de voortgang van deze opdracht. Hiervan stellen wij de raad op de hoogte.

Op 3 maart 2014 heeft Breed ons op de hoogte gesteld van de voortgang van deze opdracht. Hiervan stellen wij de raad op de hoogte. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Breed en het nieuwe Werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 september 2013 heeft het bestuur

Nadere informatie

Bijstand voor gevestigde ondernemers

Bijstand voor gevestigde ondernemers 28 Bijstand voor gevestigde ondernemers Algemene informatie Naast de startende ondernemer (zie IZ folder nr 27 Bijstand voor startende ondernemers kan ook de gevestigde ondernemer voor financiële hulp

Nadere informatie

BELEIDSREGELS BESLUIT BIJSTANDVERLENING ZELFSTANDIGEN 2015 (Bbz 2004) Gemeente Heerhugowaard

BELEIDSREGELS BESLUIT BIJSTANDVERLENING ZELFSTANDIGEN 2015 (Bbz 2004) Gemeente Heerhugowaard BELEIDSREGELS BESLUIT BIJSTANDVERLENING ZELFSTANDIGEN 2015 (Bbz 2004) Gemeente Heerhugowaard BELEIDSREGELS BESLUIT BIJSTANDVERLENING ZELFSTANDIGEN 2015 (Bbz 2004) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV)

Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 25 mei 2011

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Eigen bedrijf. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl/sozawe

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Eigen bedrijf. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl/sozawe Eigen bedrijf www.utrecht.nl/sozawe Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Inhoud Bureau Zelfstandigen 4 Starters 5 Gevestigde ondernemers 7 Oudere ondernemers 9 Ondernemers die hun bedrijf moeten

Nadere informatie

Halfjaarbrief Inkomen

Halfjaarbrief Inkomen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Halfjaarbrief Inkomen Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting In deze brief informeren we de raad over de bijstandsontwikkeling

Nadere informatie

BELEIDSREGELS BESLUIT BIJSTANDVERLENING ZELFSTANDIGEN 2004 (Bbz 2004)

BELEIDSREGELS BESLUIT BIJSTANDVERLENING ZELFSTANDIGEN 2004 (Bbz 2004) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Langedijk. Nr. 85590 17 september 2015 BELEIDSREGELS BESLUIT BIJSTANDVERLENING ZELFSTANDIGEN 2004 (Bbz 2004) Gemeente Langedijk BELEIDSREGELS BESLUIT BIJSTANDVERLENING

Nadere informatie

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

Onderwerp Subsidieaanvraag Alliantie VO inzake afbouw gesubsidieerde banen

Onderwerp Subsidieaanvraag Alliantie VO inzake afbouw gesubsidieerde banen Openbaar Onderwerp Subsidieaanvraag Alliantie VO inzake afbouw gesubsidieerde banen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer BW-01273 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In het

Nadere informatie

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Openbaar Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Van uitkering naar eigen onderneming

Van uitkering naar eigen onderneming Van uitkering naar eigen onderneming Van uitkering naar eigen onderneming Ook als u een uitkering heeft, kunt u een eigen bedrijf beginnen. Bureau Zelfstandigen kan u daarbij helpen. Het starten van een

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de CDA-fractie aangaande de OBGZ Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De CDA-fractie heeft ons College

Nadere informatie

Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan

Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Tijdens

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008

Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008 Programma / Programmanummer Integratie & Emancipatie

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoeming wethouder L.C.M. Frings in gemeenschappelijke regelingen.

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoeming wethouder L.C.M. Frings in gemeenschappelijke regelingen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Benoeming wethouder L.C.M. Frings in gemeenschappelijke regelingen Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer W.J.A. Dijkstra Samenvatting In verband

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College

Alleen ter besluitvorming door het College Openbaar Onderwerp Beëindiging Stichting Werklozencentrum Unitas Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 9410 BW-nummer Portefeuillehouder F. Tas Samenvatting Dit voorstel gaat over de beëindiging

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen (wethouders) BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen (wethouders) BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen (wethouders) Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting

Nadere informatie

Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) Actualiteitencollege Bbz Jannie van den Berg

Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) Actualiteitencollege Bbz Jannie van den Berg Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) Actualiteitencollege Bbz Jannie van den Berg Programma Uitleg over het ZLF Bbz 2004/ondersteuning ZZP-ers Prestart WWB/Marginaal ondernemen Wat levert het op? Resultaten

Nadere informatie

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 februari 2014

Nadere informatie

Bijstand aan zelfstandigen Voor wie is het en hoe vraagt u het aan?

Bijstand aan zelfstandigen Voor wie is het en hoe vraagt u het aan? Bijstand aan zelfstandigen Voor wie is het en hoe vraagt u het aan? www.littenseradiel.nl www.sudwestfryslan.nl Heeft u een eigen bedrijf en verdient u niet voldoende geld om rond te komen? Misschien kunt

Nadere informatie

Besluit aanwijzing toezichthouders prostitutie en inbrekerswerktuigen

Besluit aanwijzing toezichthouders prostitutie en inbrekerswerktuigen Openbaar Onderwerp Besluit aanwijzing toezichthouders prostitutie en inbrekerswerktuigen Programma Veiligheid Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Er dienen toezichthouders te worden aangewezen

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad (uiterlijk bij Najaarsnota) Collegevoorstel Openbaar

Ter besluitvorming door de Raad (uiterlijk bij Najaarsnota) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanvullend besluit najaarsnota over afschrijving ondergrondse parkeergarages Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 142 BW-nummer BW-1153 B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Openbaar Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting In

Nadere informatie

Bijlage 4, bedoeld in artikel 7b, derde lid, Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004

Bijlage 4, bedoeld in artikel 7b, derde lid, Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Bijlage 4, bedoeld in artikel 7b, derde lid, Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004 Datum ontvangst (niet invullen) Voorlopig verslag

Nadere informatie

BEELD VAN DE UITVOERING 2012

BEELD VAN DE UITVOERING 2012 BEELD VAN DE UITVOERING 2012 Bbz 2004 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 IOAW IOAZ WPB WWB WWIK Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf. BW-nummer Openbaar Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In februari 2013 is regionaal werkdocument Samen

Nadere informatie

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De fractie

Nadere informatie

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Landelijke Aanpak Adreskwaliteit Programma Dienstverlening & Burgerzaken Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Om de kwaliteit van de basisregistratie te verbeteren

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Openbaar Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Programma / Programmanummer Citymarketing & Externe betrekkingen / 1013 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Het bestuur van

Nadere informatie

Wegwijzer voor ondernemers. Regelingen voor zelfstandigen (Bbz en IOAZ)

Wegwijzer voor ondernemers. Regelingen voor zelfstandigen (Bbz en IOAZ) Wegwijzer voor ondernemers Regelingen voor zelfstandigen (Bbz en IOAZ) Wegwijzer voor ondernemers (Bbz / IOAZ) ISD de Kempen De intergemeentelijke sociale dienst (ISD) de Kempen voert voor de vijf Kempengemeenten

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland. Nr. 109 15 juni 2015 Beleidsregel Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) WerkSaam

Nadere informatie

Openbaar. Actualisatie Mandaatregister MGR. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp

Openbaar. Actualisatie Mandaatregister MGR. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Actualisatie Mandaatregister MGR Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Het Mandaatregister MGR regio Rijk

Nadere informatie

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Directie Dar NV Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting In onze brief aan de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Aanpassingen AGN, uitwerkingen lokale CAO

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Aanpassingen AGN, uitwerkingen lokale CAO Openbaar Onderwerp Aanpassingen AGN, uitwerkingen lokale CAO Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Met het collegevoorstel 12.0000.323 is de lokale

Nadere informatie

Bijlage 4, bedoeld in artikel 7b, derde lid, Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004

Bijlage 4, bedoeld in artikel 7b, derde lid, Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Bijlage 4, bedoeld in artikel 7b, derde lid, Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004 Datum ontvangst (niet invullen) Voorlopig verslag

Nadere informatie

Titel beleidsnota. onder titel (optioneel) Uitvoeringsnota Bbz

Titel beleidsnota. onder titel (optioneel) Uitvoeringsnota Bbz Titel beleidsnota onder titel (optioneel) Uitvoeringsnota Bbz 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. De kaders... 5 1.1 Wettelijk kader: het Bbz... 5 1.2 Financiële kaders... 5 1.3 Onderzoek Ecorys Bbz 2004:

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de raad een brief te sturen met daarin een overzicht van de bijstandsontwikkeling in 2015.

Voorgesteld wordt de raad een brief te sturen met daarin een overzicht van de bijstandsontwikkeling in 2015. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Jaarbrief bijstandsontwikkeling 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Voorgesteld wordt de raad een brief te

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen (wethouders) BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen (wethouders) BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen (wethouders) Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering motie 'Goedkopere energie voor lage inkomens' Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061, Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

financiële steun voor ondernemers

financiële steun voor ondernemers financiële steun voor ondernemers financiële steun voor onderneme U wilt een eigen bedrijf starten, uw eigen bedrijf behouden of juist stoppen met uw bedrijf. En daar hebt u financiële steun bij nodig.

Nadere informatie

In de bijgevoegde brief is antwoord gegeven op deze vragen.

In de bijgevoegde brief is antwoord gegeven op deze vragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording van de vragen van D66 aan het college over de terugkeer van de wolf in de ons omringende natuurgebieden. Programma / Programmanummer Groen & Water / 1023

Nadere informatie

2. Brief aan de raad over de digitalisering van openbare bekendmakingen vast te stellen.

2. Brief aan de raad over de digitalisering van openbare bekendmakingen vast te stellen. Openbaar Onderwerp Digitalisering Openbare Bekendmakingen Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 1043, Dienstverlening en Burgerzaken / 1011 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Sinds

Nadere informatie

Effectrapportage sancties

Effectrapportage sancties Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Effectrapportage sancties Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting We hebben de raad toegezegd informatie te verstrekken over

Nadere informatie

Brief BUIG oktober 2015

Brief BUIG oktober 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief BUIG oktober 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het voorlopige BUIG-budget voor 2016 is bekend gemaakt, net als

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen van de D66-fractie over de experimenten Participatiewet. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen.

Beantwoording schriftelijke vragen van de D66-fractie over de experimenten Participatiewet. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van de D66-fractie over de experimenten Participatiewet Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting

Nadere informatie

Beleidsregels Het verrichten van zelfstandige werkzaamheden op bescheiden schaal gemeente Olst-Wijhe

Beleidsregels Het verrichten van zelfstandige werkzaamheden op bescheiden schaal gemeente Olst-Wijhe Vastgesteld door het college op 25 maart 2014 Publicatie in Huis aan Huis op 9 april 2014 Inwerkingtreding op 10 april 2014 Olst-Wijhe, 17 maart 2014 doc. nr.: 14.013240 Het verrichten van zelfstandige

Nadere informatie

Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling

Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Programma Economie & Werk Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting Het ministerie

Nadere informatie

2. De van het rijk ontvangen bonus begeleid werken over 2011 ter hoogte van aan Breed verstrekken.

2. De van het rijk ontvangen bonus begeleid werken over 2011 ter hoogte van aan Breed verstrekken. Openbaar Onderwerp Subsidie Breed 2014 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het SW-bedrijf Breed voert de Wsw uit voor de gemeente Nijmegen

Nadere informatie

Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging

Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer B. van Hees Samenvatting De gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitvoering EU-richtlijn omgevingslawaai

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitvoering EU-richtlijn omgevingslawaai Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering EU-richtlijn omgevingslawaai Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer BW-01056 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Voor de

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Overdracht panden Kristallis

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Overdracht panden Kristallis Openbaar Onderwerp Overdracht panden Kristallis Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting In dit voorstel wordt de overdracht vastgesteld van twee panden die

Nadere informatie

Openbaar. Publicatie aanwijzingsbesluiten GGD en opvanginstellingen t.b.v. onderzoek naar maatschappelijke ondersteuning

Openbaar. Publicatie aanwijzingsbesluiten GGD en opvanginstellingen t.b.v. onderzoek naar maatschappelijke ondersteuning Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Publicatie aanwijzingsbesluiten GGD en opvanginstellingen t.b.v. onderzoek naar maatschappelijke ondersteuning Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B.

Nadere informatie

Financiële ondersteuning en begeleiding. Zo zit het met financiiering en begeleiding via het. Zelfstandigenloket Flevoland!

Financiële ondersteuning en begeleiding. Zo zit het met financiiering en begeleiding via het. Zelfstandigenloket Flevoland! 1 Financiële ondersteuning en begeleiding Zo zit het met financiiering en begeleiding via het Zelfstandigenloket Flevoland! 2 INHOUD 1. Voorwoord 5 2. Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Eindafrekening Technische Bijstand Nijmegen Kanaalgebied

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Eindafrekening Technische Bijstand Nijmegen Kanaalgebied Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Eindafrekening Technische Bijstand Nijmegen Kanaalgebied Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting De kosten die

Nadere informatie

-Tunnelweg, e.e.a. zoals aangegeven op bijgaande situatietekeningen. - Leliestraat, e.e.a. zoals aangegeven op bijgaande situatietekeningen.

-Tunnelweg, e.e.a. zoals aangegeven op bijgaande situatietekeningen. - Leliestraat, e.e.a. zoals aangegeven op bijgaande situatietekeningen. Openbaar Onderwerp Aanwijzen hondenuitlaatplaatsen Tunnelweg en Leliestraat Programma Programmanummer Openbare Ruimte 9320 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In het kader van het hondenpoepbeleid,

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Aanvulling uit Frictiebudget maatschappelijke effecten afbouw gesubsidieerde arbeid Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer BW-01276 Portefeuillehouder T. Tankir

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verordening elektronische publicatie BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verordening elektronische publicatie BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verordening elektronische publicatie 2012 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De Verordening

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoorden op vragen ex.art.39 Gewoon Nijmegen inzake het registratiesysteem straatprostitutie Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Kredietaanvraag Verbouwing Nieuwe Dukenburgseweg 21

Kredietaanvraag Verbouwing Nieuwe Dukenburgseweg 21 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Kredietaanvraag Verbouwing Nieuwe Dukenburgseweg 21 Programma / Programmanummer 1042,1043 / Bestuur en Middelen, Facilitaire Diensten Portefeuillehouder H. Tiemens, R.

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Brief Stadspartij Nijmegen Nu! inzake tunnel Stadhuis.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Brief Stadspartij Nijmegen Nu! inzake tunnel Stadhuis. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief Stadspartij Nijmegen Nu! inzake tunnel Stadhuis Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 1043 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting In de

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Rentedragende lening Stichting Beheer en Exploitatie Orion.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Rentedragende lening Stichting Beheer en Exploitatie Orion. Openbaar Onderwerp Rentedragende lening Stichting Beheer en Exploitatie Orion Programma / Programmanummer Sport / 1052 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De Stichting Beheer en Exploitatie Orion

Nadere informatie

Besluit bijstandverlening zelfstandigen; De Bbz-regeling

Besluit bijstandverlening zelfstandigen; De Bbz-regeling Aan onderstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Besluit bijstandverlening zelfstandigen; De Bbz-regeling Betreft informatie voor: de gevestigde ondernemer de startende ondernemer de oudere

Nadere informatie

Eigen bedrijf starten?

Eigen bedrijf starten? Eigen bedrijf starten? Deze brochure gaat in op de bijstandsmogelijkheden voor mensen die een eigen bedrijf of zelfstandig beroep beginnen. We vermelden alleen het begrip eigen bedrijf. Hiermee bedoelen

Nadere informatie

Vragen adviescie LHBT-beleid over identiteitswijziging Transgenders

Vragen adviescie LHBT-beleid over identiteitswijziging Transgenders Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen adviescie LHBT-beleid over identiteitswijziging Transgenders Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De adviescommissie LHBT-beleid

Nadere informatie

Wijziging beleidsregels Nachtwinkels

Wijziging beleidsregels Nachtwinkels Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging beleidsregels Nachtwinkels Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir / B. van Hees Samenvatting Naar aanleiding van de discussie met

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van:

Toelichting over de behandeling van: Toelichting over de behandeling van: Brief van het college van B&W d.d. 29 mei over Beantwoording vragen conform artikel 39 van het Reglement van Orde: Voorkeursbeleid circussen zonder wilde dieren Van:

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De Nijmeegse Fractie

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Nijmegen. 6 september 2005 B220/05.0024301. Geachte raadsleden,

De Gemeenteraad van Nijmegen. 6 september 2005 B220/05.0024301. Geachte raadsleden, Directie Stadsbedrijven Vastgoed Bureau Juridische en Commerciële Zaken De Gemeenteraad van Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg 21 6534 AD Nijmegen Telefoon (024) 329 33 33 Telefax (024) 024 329 32 87 E-mail

Nadere informatie

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitvoering onderzoek invoering Stadspas. BW-nummer N.v.t. Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitvoering onderzoek invoering Stadspas. BW-nummer N.v.t. Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering onderzoek invoering Stadspas Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In het coalitieakkoord

Nadere informatie

Onderwerp Reisdocumenten voor Nederlanders die in het buitenland wonen

Onderwerp Reisdocumenten voor Nederlanders die in het buitenland wonen Openbaar Onderwerp Reisdocumenten voor Nederlanders die in het buitenland wonen Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Sinds

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen SP conform artikel 39 - Wmo-voorzieningen Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De raadsfractie

Nadere informatie

1. De 12 algemene data opgenomen in dit voorstel en geldend voor geheel Nijmegen vast te stellen.

1. De 12 algemene data opgenomen in dit voorstel en geldend voor geheel Nijmegen vast te stellen. Openbaar Onderwerp Winkeltijdenwet / Koopzondagen 2012 Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Jaarlijks dient op grond van artikel 3 van de Winkeltijdenwet

Nadere informatie

Vaststelling Jaarverslag Bureau Sociaal Raadslieden

Vaststelling Jaarverslag Bureau Sociaal Raadslieden Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststelling Jaarverslag 2015-2016 Bureau Sociaal Raadslieden Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Bureau Sociaal Raadslieden

Nadere informatie

Vaststellen kwaliteitsrapportage Hulp bij het Huishouden 2013

Vaststellen kwaliteitsrapportage Hulp bij het Huishouden 2013 Collegevoorstel Embargo tot 18 februari 12.00 uur Onderwerp Vaststellen kwaliteitsrapportage Hulp bij het Huishouden 2013 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings

Nadere informatie

Financiële ondersteuning voor ondernemers. Bbz-regeling

Financiële ondersteuning voor ondernemers. Bbz-regeling Financiële ondersteuning voor ondernemers Bbz-regeling De Bbz-regeling Bbz is het Besluit bijstandverlening zelfstandigen uit 2004, dat starters en gevestigde ondernemers ondersteuning biedt in bijzondere

Nadere informatie

Openbaar. Brief aan Kamer over BUIG. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Inkomen & Armoedebestrijding

Openbaar. Brief aan Kamer over BUIG. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Inkomen & Armoedebestrijding Openbaar Onderwerp Brief aan Kamer over BUIG Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het voorstel is om een brief te schrijven aan de Tweede Kamer, om Kamerleden

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 131 BW-nummer BW-165 Portefeuillehouder

Nadere informatie