TOELICHTINGSNOTA VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG, 21 JUNI 2012 STADHUIS DE VRIERESTRAAT uur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOELICHTINGSNOTA VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG, 21 JUNI 2012 STADHUIS DE VRIERESTRAAT 19.30 uur"

Transcriptie

1 TOELICHTINGSNOTA VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG, 21 JUNI 2012 STADHUIS DE VRIERESTRAAT uur Openbaar Begroting en Uitgaven 1. Begroting en Uitgaven - Protestantse Kerk - Rekening Goedkeuring. Gunstig advies wordt verleend aan de rekening 2011 van de Protestantse Kerk, die sluit als volgt. - exploitatieontvangsten 779,16 EUR - exploitatie-uitgaven ,52 EUR - exploitatie eigen financieel boekjaar ,36 EUR - overschot ,83 EUR - exploitatie voor toelage ,53 EUR - exploitatietoelage ,00 EUR - overschot exploitatie 2 671,47 EUR 2. Begroting en Uitgaven - Israëlitische Gemeenschap "Adath Yisraël" - Jaarrekening Gunstig advies wordt verleend aan de rekening 2011 van de Israëlitische Gemeenschap Adath Yisraël, die sluit als volgt. - exploitatieontvangsten ,71 EUR - exploitatie-uitgaven ,94 EUR - exploitatie eigen financieel boekjaar 0,00 EUR - overschot ,11 EUR - exploitatie voor toelage 0,00 EUR - exploitatietoelage 0,00 EUR - overschot exploitatie 4 328,88 EUR

2 3. Begroting en Uitgaven - Kerkfabrieken Heilige Margaretha, Heilig Hart van Jezus, St.-Niklaas, St.-Antonius Abt, Heilige Familie en Sint Vincentius - Rekeningen Gunstig advies wordt verleend aan de rekeningen 2011 van volgende kerkfabrieken, die sluiten als volgt. Kerkfabriek Heilige Margareta - exploitatieontvangsten ,52 EUR - exploitatie-uitgaven ,33 EUR - exploitatie eigen financieel boekjaar ,81 EUR - overschot ,18 EUR - exploitatie voor toelage 3 766,37 EUR - exploitatietoelage ,00 EUR - overschot exploitatie ,37 EUR Kerkfabriek Heilig Hart van Jezus - exploitatieontvangsten ,13 EUR - exploitatie-uitgaven ,56 EUR - exploitatie eigen financieel boekjaar ,43 EUR - overschot ,65 EUR - exploitatie voor toelage ,78 EUR - exploitatietoelage ,00 EUR - overschot exploitatie ,22 EUR - investeringsontvangsten ,64 EUR - investeringsuitgaven ,64 EUR - investeringen eigen financieel boekjaar ,00 EUR - overschot/tekort ,00 EUR Kerkfabriek Sint-Niklaas - exploitatieontvangsten ,39 EUR - exploitatie-uitgaven ,06 EUR - exploitatie eigen financieel boekjaar ,67 EUR - overschot ,38 EUR - exploitatie voor toelage ,71 EUR - exploitatietoelage ,00 EUR - overschot exploitatie ,71 EUR

3 Kerkfabriek Sint-Antonius Abt - exploitatieontvangsten ,54 EUR - exploitatie-uitgaven ,18 EUR - exploitatie eigen financieel boekjaar ,64 EUR - overschot ,70 EUR - exploitatie voor toelage ,94 EUR - exploitatietoelage ,00 EUR - overschot exploitatie ,06 EUR - investeringsontvangsten ,95 EUR - investeringsuitgaven ,95 EUR Kerkfabriek Heilige Familie - exploitatieontvangsten ,74 EUR - exploitatie-uitgaven ,19 EUR - exploitatie eigen financieel boekjaar ,45 EUR - overschot ,51 EUR - exploitatie voor toelage ,94 EUR - exploitatietoelage ,00 EUR - overschot exploitatie ,06 EUR - investeringsontvangsten ,80 EUR - investeringsuitgaven ,80 EUR Kerkfabriek Sint-Vincentius - exploitatieontvangsten ,21 EUR - exploitatie-uitgaven ,63 EUR - exploitatie eigen financieel boekjaar ,42 EUR - overschot EUR - exploitatie voor toelage ,06 EUR - exploitatietoelage ,00 EUR - overschot exploitatie ,94 EUR 4. Begroting en Uitgaven - Bijdrage in de kosten restauratie Dominicanenkerk - Bijkomende investeringssubsidie tot de eindafrekening van de Vlaamse Overheid - Toekenning. Op 14 december 2007 kende de gemeenteraad een investeringssubsidie toe voor de restauratie van de Dominicanenkerk. Er werd een bedrag toegekend van ,59 EUR, gebaseerd op de raming van 22 maart 2007 van de Vlaamse overheid. Op 5 februari 2008 besliste de Vlaamse overheid tot toekenning van een hoger bedrag, nu gebaseerd op de inschrijving van de aannemer voor deze werkzaamheden.

4 De restauratie is ondertussen afgerond en werd gerealiseerd in samenwerking met Erfgoed. Het was wachten op de eindafrekening om het bedrag van de werkelijke subsidie te kennen. Op 10 februari 2012 ontving de gemeente de eindafrekening van de restauratiepremie, waaruit blijkt dat de kost van het restauratiewerk sluit op een bedrag van ,85 EUR. De eindafrekening van de subsidie bedraagt 4 255,89 EUR meer dan de oorspronkelijk toegekende investeringssubsidie. Aan de Vereniging Katholieke Eredienst Knokke, Sparrendreef 91-93, 8300 Knokke-Heist wordt een bijkomende investeringssubsidie toegekend voor een bedrag van 4255,89 EUR, zodat aldus een totale investeringssubsidie van ,48 EUR is toegekend. De uitgave zal worden geboekt op artikel 790/522-52, werkenplan 275 en zal worden gefinancierd met eigen middelen door overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst. Personeelszaken 5. Personeelszaken - Basisonderwijs - Gemeentelijke basisschool Het Anker - Schooljaar Lestijdenpakket kleuter - Herberekeningen. Op basis van het aantal leerlingen van 1 februari van het voorgaand schooljaar wordt het lestijdenpakket voor het kleuter- en lager onderwijs voor het volgend schooljaar berekend. In de loop van een schooljaar mogen kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar op verschillende instapdagen ingeschreven worden. Op basis hiervan heeft een school recht op instaplestijden. De vaststelling en aanwending van die instaplestijden moet door de gemeenteraad goedgekeurd worden. Preventiedienst 6. Preventiedienst - Jaarverslag Sociale Raad Ter kennisgeving. De Sociale Raad maakt jaarlijks een verslag op van de werking van het voorbije jaar. Dit jaarverslag wordt ter kennisname voorgelegd aan de gemeenteraad. 7. Preventiedienst - Subsidies voor de organisatie van preventieve acties - Goedkeuring. In vergadering van 26 mei 2010 keurde de gemeenteraad het subsidiereglement voor de organisatie van drugpreventieve acties van scholen goed. Dit besluit was van kracht voor de schooljaren , en ; om die reden moet dit reglement voor de schooljaren , en opnieuw goedgekeurd worden. Een preventiebeleid binnen een school kan pas slagen als het gedragen wordt door het hele schoolteam. Dit beleid kan nog versterkt worden door het geven van ondersteunende maatregelen vanuit de gemeente, in dit geval een subsidie. De subsidie wordt toegekend met een maximum van 400 EUR per school en per schooljaar en op voorlegging van een bewijs dat deze subsidie wordt aangevraagd in het kader van preventieve acties.

5 Stadsadministratie - Secretarie 8. Stadsadministratie - Secretarie - Politieverordening betreffende de ingebruikname van de openbare weg bij bouwwerken - Wijziging. Er worden een aantal kleine aanpassingen van de Politieverordening op de ingebruikname van de openbare weg bij bouwwerken voorgesteld aan de gemeenteraad. 9. Stadsadministratie - Secretarie - Gemeentelijk reglement op de ambulante activiteiten en op de kermisactiviteiten - Hervaststelling. Ingevolge de Europese Dienstenrichtlijn werd de Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten op 22 december 2009 opnieuw aangepast. Daarom wordt aan de gemeenteraad gevraagd om het Gemeentelijk Reglement op de ambulante activiteiten en op de kermisactiviteiten van 26 juni 2008 aan te passen. 10. Stadsadministratie - Secretarie - Aanvullende politieverordening op het wegverkeer Gemeentewegen Basisreglement verkeersregeling dd Vierenvijftigste aanvulling. Het basisreglement van de Aanvullende politieverordening op het wegverkeer - verkeersregeling dd wordt voor de vierenvijftigste keer aangevuld. Stadsadministratie - Burgerzaken 11. Stadsadministratie - Burgerzaken - Ruiming van het Asterperk op de Centrale Begraafplaats - Bestemming stoffelijke resten. Ruiming van het Asterperk op de Centrale Begraafplaats. Contractbeheer 12. Contractbeheer - Gevonden en op de openbare weg gelaten fietsen - Bestemming. Gevonden of op de openbare weg gevonden fietsen worden eigendom van de gemeente indien hun eigenaar ze niet opeisen. Wegens plaatgebrek in de bergplaatsen moeten deze stelselmatig verkocht worden. Openbaar Domein 13. Openbaar Domein - Perceel grond Koudekerkelaan : 1) Raadsbesluit van 24 september Intrekking 2) Verkoop - Voorwaarden - Vaststelling In de gemeenteraad van 24 september 2009 werd beslist om het perceel grond gelegen aan de Koudekerkelaan, kadastraal bekend: 5 de afdeling, sectie I, nr. 758, te verkopen aan bvba Liedejo, voor de prijs van ,00 EUR en onder de voorwaarden zoals vermeld in de ontwerpakte opgemaakt door het Comité van Aankoop. Daar er niet wordt overgegaan tot het storten van deze verkoopsom na herhaaldelijke aanmaningen, werd in het college van burgemeester en schepenen van 16 februari 2012 beslist om de bvba Liedejo te dagvaarden voor de bevoegde rechtbank in nietigverklaring, resp. ontbinding van de koop - verkoop voor voormeld perceel.

6 In de beslissing van de rechtbank, in eerste aanleg in de zaak 12/648/A uitgesproken op 19 maart 2012, staat dat de overeenkomst van koop - verkoop van het betreffende perceeltje nietig is. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het betreffende perceeltje te verkopen aan bvba Immo AGBM met maatschappelijke zetel te 8380 Dudzele, voor de prijs van ,00 EUR en onder de voorwaarden zoals vermeld in de ontwerpakte opgemaakt door notaris Lucas Vanden Bussche. 14. Openbaar Domein - Akkoord met de afbakening van de over te dragen gewestwegen aan de gemeente Knokke-Heist. Tot op heden is de Elizabetlaan vanaf Zeebrugge tot en met het Burgemeester Frans Desmidtplein een gewestweg. Het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Knokke-Heist zijn tot een overeenkomst gekomen om het stuk Elizabetlaan tussen het Abraham Hansplein en de Lippenslaan, alsook het Burgemeester Frans Desmidtplein over te dragen aan de gemeente Knokke-Heist. Door de gemeente Knokke-Heist zal een studiebureau aangesteld worden voor de heraanleg van het Burgemeester Frans Desmidtplein, en door het Agentschap Wegen en Verkeer zal een raming opgemaakt worden van de kosten voor het onderhoud van het Burgemeester Frans Desmidtplein. Eens alle werkzaamheden zijn uitgevoerd, zal de gemeente deze raming uitbetaald krijgen en tevens eigenaar zijn van dit stuk Elizabetlaan, alsook van het Burgemeester Frans Desmidtplein. Om een juiste raming te kunnen opmaken dient de gemeenteraad het afbakeningsplan, opgemaakt door het Agentschap Wegen en Verkeer, goed te keuren. Ruimtelijke ordening 15. Ruimtelijke ordening - Hoogbouwnota - Goedkeuring. Er is binnen de gemeente nood aan betaalbare woningen, handel, restaurants, cafés, hotels, congresruimte, evenementen, winkels, kantoren, diensten, parkings en de opwaardering van de publieke ruimte. De beschikbare gronden worden schaars; er moet dus over nieuwe vormen van stadsontwikkeling worden nagedacht, waaronder stapeling van functies in hoogbouw. In overleg met externe deskundigen werd een hoogbouwnota opgesteld om de mogelijkheid van hoogbouw binnen de gemeente toe te lichten. In deze nota zijn argumenten opgenomen die als instrument, beleidskader en richtlijn moeten dienen om het aanwenden van kwalitatieve hoogbouw te rechtvaardigen en de visie, strategie en ambitie van de gemeente te realiseren. De hoogbouwnota is een beleidsdocument dat bij wijzigende inzichten kan worden bijgestuurd. 16. Ruimtelijke ordening - Ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Wijk Lippenslaan. Voorlopige vaststelling. Het huidig BPA Wijk Lippenslaan wordt geactualiseerd door middel van een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan. Het ontwerp-rup Wijk Lippenslaan wordt begrensd door: in het noorden: Rubensplein Zeedijk-Knokke - Golfstraat in het oosten: Kustlaan - Nieuwpoortstraat - Zoutelaan - Winston Churchilllaan - Piers de Raveschootlaan in het zuiden: Abraham Hansplein - Elizabetlaan - burgemeester Frans Desmidtplein in het westen: Koningslaan Meerminlaan. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het ontwerp RUP Wijk Lippenslaan voorlopig vast te stellen. Daarna zal het ontwerp-rup aan het wettelijk voorgeschreven openbaar onderzoek worden onderworpen.

7 Vrijetijd - Bibliotheek 17. Vrijetijd - Bibliotheek - Jaarverslag en Werkingsverslag 2011 Ter kennisgeving. De Gemeentelijke Openbare Bibliotheek van Knokke-Heist kende in 2011 opnieuw een bijzonder druk werkingsjaar. Het zelfuitleensysteem werd wegens het intensieve gebruik van 3 naar 4 werkstations uitgebreid en de uitleenprocedure vereenvoudigd en op punt gesteld. Ook de nieuwe webcatalogus (http://knokke-heist.bibliotheek.be) werd verrijkt en sterk uitgebreid (met auteurspagina s, tijdschriftartikels, recensies, muziek, film, sociale media, ). Het aantal bibliotheekbezoekers nam toe en ook het aantal uitleningen kende opnieuw een stijging, dankzij de mediatheek en de bibliotheekfilialen van Heist en Westkapelle. De thuisbezorgingsdienst kende een verdubbeling van het aantal klanten. In 2011 werd opnieuw een brede waaier aan activiteiten voor jongeren en volwassenen georganiseerd, al dan niet in samenwerking met derden: het Poëziefeest, de Jeugdboekenweek, de Kinder- en Jeugdjury, de Bibliotheekweek, de Seniorenweek, bibbabbels, boekvoorstellingen en lezingen, tentoonstellingen, de Voorleesweek, de klassenbezoeken, internetlessen enz. Voor het volgende jaar staat, naast het aanbod van een kwalitatieve collectie en boeiende activiteiten, vooral de optimalisatie van de online diensten en de zelfuitleen geprogrammeerd. Via een gebruikersonderzoek zal hier een verbeteringstraject uitgetekend worden. Punten op de agenda gebracht in toepassing van artikel 22 van het Gemeentedecreet: Door raadslid Bodyn 17/1. Interpellatie - Inzage bestelbons en uitgaven. 17/2. Interpellatie - De Knokke-Heist geschenkkaart. 17/3. Interpellatie - Rox Arena - Stand van Zaken. Geheim Preventiedienst 18. Preventiedienst - Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) - Aanstelling sanctionerend ambtenaar. Er worden twee sanctionerend ambtenaren aangesteld.

8 19. Preventiedienst - Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) - Aanwijzing van vaststellers. De gemeenteraad stelt de vaststellende ambtenaren aan cf. art 119 bis 6, tweede lid, 1 van de Nieuwe Gemeentewet, die voldoen aan de minimumvoorwaarden zoals opgenomen in het KB van 5 december Enkele personeelsleden van de gemeente volgden een opleiding tot vaststeller en worden tijdens de gemeenteraad van 21 juni 2012 aangesteld. De aangestelde gemeentelijke ambtenaren zijn bevoegd om overtredingen vast te stellen, en die kunnen leiden tot een GAS-boete. Personeelszaken - Loonadministratie 20. Personeelszaken - Loonadministratie - Personeelslid - Preventieve schorsing. De preventieve schorsing van een personeelslid wordt verlengd voor een periode van vier maanden, van 1 juli 2012 tot en met 31 oktober Personeelszaken - Loonadministratie - Tijdelijke vervanging personeelslid. Als gevolg van de verlenging van de preventieve schorsing dient een waarnemend secretaris aangesteld. Miet Gobert wordt verder aangeduid als waarnemend secretaris vanaf 1 juli 2012 voor de duur van de preventieve schorsing en uiterlijk tot en met 31 oktober Voor de waarneming van deze hogere functie wordt aan Miet Gobert een toelage toegekend. 22. Personeelszaken - Loonadministratie - Personeelslid - Preventieve schorsing - Opdracht tot onderzoek, opmaak verslag en samenstelling tuchtdossier - Aanduiding tuchtonderzoeker. In het kader van een procedure preventieve schorsing duidt de gemeenteraad een tuchtonderzoeker aan. Deze wordt belast met het tuchtonderzoek, de opmaak van het tuchtverslag en de samenstelling van het tuchtdossier. 23. Personeelszaken - Loonadministratie - Secretaris - Afwezigheden - Erkende plaatsvervanger - Vaststelling. Bij afwezigheid van de waarnemend secretaris dient een vervanger aangeduid. De gemeenteraad duidde op 29 oktober 2009 Patrik Bouillon aan als erkend plaatsvervanger. Deze lijst van erkende vervangers wordt nu aangevuld met Ivan Verbouw, directeur Technisch Uitvoerende Diensten.

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 20 februari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 20 februari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 12 februari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 20 februari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 22 augustus 2007. SEC/LV/lv 8420 DE HAAN

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 22 augustus 2007. SEC/LV/lv 8420 DE HAAN GEMEENTEBESTUUR De Haan, 22 augustus 2007. SEC/LV/lv 8420 DE HAAN Onderwerp : gemeenteraad - bijeenroeping. Aan Christine BEIRENS, burgemeester; Marleen SCHILLEWAERT-VERCRUYCE Wilfried VANDAELE Paul MEYERS

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 14-08-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 14-08-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2013. 1. GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING NRS. 7 & 8 VAN 2013.

TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2013. 1. GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING NRS. 7 & 8 VAN 2013. TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2013. 1. GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING NRS. 7 & 8 VAN 2013. Het college van burgemeester en schepenen stelt een begrotingswijziging voor met volgend aangepast

Nadere informatie

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja,

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Aanwezig: Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, Wauters Jef.: schepenen; Van Bael Jef: voorzitter

Nadere informatie

227 Zitting van 17 mei 2013

227 Zitting van 17 mei 2013 227 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

Verontschuldigd: Francies DEBELS, David HAMERS, raadsleden.

Verontschuldigd: Francies DEBELS, David HAMERS, raadsleden. 226 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014

Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014 Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

GEMEENTERAAD D.D. 18 MEI 2015

GEMEENTERAAD D.D. 18 MEI 2015 18.05.2015 188 GEMEENTERAAD D.D. 18 MEI 2015 Aanvang van de zitting: 19.00u Aanwezig: 37 raadsleden Luc Martens: burgemeester Bart Wenes: voorzitter gemeenteraad Michèle Hostekint, Filiep Bouckenooghe,

Nadere informatie

Zitting van 18 december 2014

Zitting van 18 december 2014 Zitting van 18 december 2014 Aanwezig de dames en heren: Paul Dams: Burgemeester; Vital Van Dessel, Marie-Louise Maes, Diane Willems, Bert De Wit, Elynn Van Uffel, Jan Van Herck: Schepenen; Marc Verlinden:

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014 JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening Gemeenteraad 18 juni 2015 Inhoudsopgave A Inleiding...

Nadere informatie

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Aanwezig: Fractie sp.a SOS 2012 SLP Groen!: - mevrouw Christel Geerts (sp.a), burgemeester; - de heer Wouter Van Bellingen (SOS 2012), mevrouw Sofie Heyrman (Groen!),

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

s SCHELDE-LANDSUHAPSPARK - STATUTEN

s SCHELDE-LANDSUHAPSPARK - STATUTEN s SCHELDE-LANDSUHAPSPARK - STATUTEN STATUTEN VAN DE DIENSTVERLENENDE VERENIGING "SLP" TITEL I AARD, NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Art. 1. Rechtsvorm l. Tussen de deelnemers is een dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad.

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad. ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 40495/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 1 juni 2010

Verslag gemeenteraad 1 juni 2010 Verslag gemeenteraad 1 juni 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

Zitting van 27 oktober 2011

Zitting van 27 oktober 2011 Zitting van 27 oktober 2011 Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2013/01

Omzendbrief BB 2013/01 Omzendbrief BB 2013/01 Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen Financiën en Personeel Boudewijnlaan 30 bus 70 1000 Brussel Tel. 02

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T OPENBARE ZITTING Punt 1 Secretariaat NV Eigen Huis der Durmestreek - wijziging afvaardiging de gemeente is lid van NV Eigen

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed.

De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed. GEMEENTERAAD 27 APRIL 2011 OPENBARE ZITTING 1. Wijziging gemeentelijk reglement betreffende aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar Het provincieraadsbesluit van 18 januari 2006 biedt de

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012. Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke,

GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012. Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, 30 GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012 Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, Willy Van Hove Schepenen Marc Van Wittenberge, Willy Demoor,

Nadere informatie

Zitting van 17 april 2014

Zitting van 17 april 2014 Zitting van 17 april 2014 Aanwezig: Erik Vandormael, voorzitter Roland Uyttendaele, burgemeester Robert De Mulder, Dirk Rasschaert, Elke Meganck, Stijn Wille, Geertrui Van De Velde, schepenen Norbert De

Nadere informatie

Persnota Gemeenteraad 26 september 2011 Pagina 1

Persnota Gemeenteraad 26 september 2011 Pagina 1 Persnota GR 26/09/2011 1. Kennisname financiële rapportering financieel beheerder. Overeenkomstig artikel 165 en 166 van het Gemeentedecreet wordt aan de gemeenteraad gevraagd akte te nemen van de financiële

Nadere informatie