Evaluatie schimmelcontaminatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie schimmelcontaminatie"

Transcriptie

1 Brussel, 27 januari 2014 Dossier: Tav Rudi Van Hoof Jubelpark Brussel Evaluatie schimmelcontaminatie Uitvoeringsdatum: 10 december 2013 Uitvoerder: C. Van Leeuw Dit verslag bestaat uit 8 bladzijden (exclusief bijlage) en mag uitsluitend in volledige vorm gereproduceerd worden. Voor afwijkingen is de schriftelijke toestemming van groep IDEWE v.z.w. nodig. Groep IDEWE garandeert dat de resultaten volgens een methode gelijk aan of evenwaardig met een officieel erkende methode bekomen werden

2 1 Doel van de meting Op aanvraag van de preventiedienst van het werd een evaluatie gedaan met betrekking tot de schimmelcontaminatie binnen het lokaal 53 van het museumgebouw, Jubelpark 10, 1000 Brussel. Dit lokaal zou in de toekomst moeten dienen als bureel voor de directeur ondersteunende diensten. In lokaal 53 is een muur in slechte staat bevonden. Vermoed wordt dat de schade veroorzaakt wordt door waterschade tgv van een lek in het dak gezien de evolutie van de schade in functie van de tijd (van boven naar beneden). 2 Meetstrategie en meetmethode Er werd geopteerd om de volgende meetstrategie te hanteren: Analyse van het muuroppervlak dmv tape en contactplaten; Analyse van de binnenlucht binnen het bureel. 2.1 Methodologie - Contactplaten Staalname: Analyse: De staalname gebeurt door 5 verschillende contactplaten (RODAC) van 25,5 cm 2 lichtjes aan te drukken op het te onderzoeken oppervlak. Deze contactplaten bevatten verschillende specifieke voedingsbodems waarop verschillende biologische agentia zullen groeien: gisten en mesofiele schimmels (25 C), thermofiele schimmels (45 C), thermoactinomyceten (52 C) en bacteriën (25 en 37 C). De analyse van de platen gebeurt door het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) via incubatie. De mycologische resultaten vermelden alle afgezonderde soorten (kwalitatief) en hun aantal kolonies (kwantitatief). Het nadeel van de gebruikte methode (incubatie) is dat soorten die sneller groeien bij een bepaalde temperatuur bevoorrecht worden en zo de aanwezigheid van andere soorten kunnen maskeren. Het beeld van de platen beantwoordt dus niet steeds aan de werkelijkheid. Een bijkomende beperking is dat deze methode enkel van toepassing is voor levende organismen. Groep IDEWE vzw 2/8

3 2.2 Methodologie - Tape Staalname: Analyse: De staalname gebeurt door een tape lichtjes aan te drukken op het te onderzoeken oppervlak. Na staalname wordt de tape weer aangebracht op het voorwerpglaasje. De analyse van de stalen gebeurt door het WIV. De analyse bestaat erin het stalen te kleuren met een bepaalde kleurstof waarna het plaatje via microscopie onmiddellijk wordt onderzocht. De afdruk van de schimmels biedt soms onvoldoende microscopisch materiaal voor een volledige identificatie. Alleen heel getypeerde soorten worden zo geïdentificeerd. Deze techniek wordt complementair met de contactplaten gebruikt voor de eventueel gemaskeerde schimmels (zie sectie 2.1) alsook voor andere elementen die aan de tape kunnen kleven en herkend worden, zoals muurmijten, soms heel talrijk, die zich met schimmels voeden. 2.3 Methodologie - Luchtstaalname Methodiek: Analyse: De staalname gebeurt door middel van Biotest RCS Centrifugal AIC Sampler, met aangepaste voedingsbodems volgens onderstaande protocol: Aanzuigen van 80 liter lucht met voedingsbodem specifiek voor gisten en mesofiele schimmels Aanzuigen van 160 liter lucht met voedingsbodem specifiek voor thermofiele schimmels Aanzuigen van 80 liter lucht met voedingsbodem specifiek voor bacteriën bij 25 C Aanzuigen van 160 liter lucht met voedingsbodem specifiek voor bacteriën bij 37 C Dit protocol wordt toegepast voor binnen het bureel en voor buiten (referentiestaal). Het referentiestaal wordt nadien gebruikt ter evaluatie van de binnenlucht (zie sectie 5.1). Het referentiestaal werd genomen buiten aan de ingang van het museum. De analyse van de voedingsbodems gebeurt door het WIV via incubatie. Net zoals voor de contactplaten worden alle afgezonderde soorten (kwalitatief) en hun aantal kolonies (kwantitatief) vermeld. Het nadeel van de gebruikte methode Groep IDEWE vzw 3/8

4 2.4 Fotomateriaal (incubatie) is dat soorten die sneller groeien bij een bepaalde temperatuur bevoorrecht worden en zo de aanwezigheid van andere soorten kunnen maskeren. Het beeld van de luchtstalen beantwoordt dus niet steeds aan de werkelijkheid. Een bijkomende beperking is dat deze methode enkel van toepassing is voor levende organismen. Toestand muur in lokaal 53 3 Lokaalbeschrijving Functie lokaal Afmetingen Ventilatie Acclimatisatie Voorlopig geen (staat leeg) in de toekomst zou dit dienen als bureel voor de directeur ondersteunende diensten Niet opgemeten Enkel natuurlijke ventilatie via te openen ramen. De ramen werden al enige tijd niet geopend. De ruimte kan opgewarmd worden met de aanwezige radiatoren Groep IDEWE vzw 4/8

5 4 Meetresultaten Voor de gedetailleerde analyse resultaten wordt verwezen naar de resultaten in bijlage. 4.1 Resultaten Contactstalen Rodac Aanwezigheid van steriele mycelia (overwoekering). Aanwezigheid van bacteriën bij 25 C (overwoekering). 4.2 Resultaten Contactstalen Tape Aanwezigheid van inerte restanten (vermoedelijk muurpleister). 4.3 Resultaten Luchtstalen #KVE thermofiele schimmels per m 3 binnenlucht #KVE mesofiele schimmels en gisten per m 3 binnenlucht #KVE thermoactinomyceten per m 3 binnenlucht Totaal kiemgetal bacteriën 25 C per m 3 binnenlucht Totaal kiemgetal bacteriën 37 C per m 3 binnenlucht 0 (Referentie: 163 in de buitenlucht) 525 (Referentie: 338 in de buitenlucht) Niet gemeten 1538 (Referentie: 238 in de buitenlucht) 1713 (Referentie: 13 in de buitenlucht) Op de dag van de metingen was het buiten fris (9-10 C), windstil en zonnig. Groep IDEWE vzw 5/8

6 5 Richtwaarden ter evaluatie van de meetresultaten Bij gebrek aan een wettelijk kader wordt als leidraad de richt- en interventiewaarden gehanteerd zoals vermeld in het besluit van de Vlaamse regering van 11 juni 2004 (B.S. 19 oktober 2004). Het dient opgemerkt te worden dat dit besluit normaalgezien van toepassing is voor woningen en publiek toegankelijke gebouwen. 5.1 Biologische agentia binnenlucht In dit besluit staat dat het aantal schimmels lager zou moeten liggen dan 200 KVE/m 3. Voor micro-organismen (o.a. bacteriën) zou het aantal lager moeten liggen dan 500 KVE/m 3. Opmerking: Beide waarden zijn richtwaarden. Interventiewaarden zoals voor sommige chemische en fysische factoren worden gehanteerd in dit besluit worden niet vermeld voor biologische factoren. Het dient echter vermeld te worden dat naast kwantitatieve beoordelingscriteria ook kwalitatieve beoordelingscriteria (zoals bijvoorbeeld de voorkomende schimmelsoorten) een belangrijke rol spelen bij de evaluatie. De populatie aan biologische agentia zal bovendien ook een seizoensgebonden variatie kennen in de buitenlucht, waardoor ook de kwantitatieve beoordeling in winter of zomerperiode verschillend kan zijn. Tot slot spelen ook de omstandigheden in het gebouw (installaties, verluchting, bezettingsgraad) en de aard van de gebruikers (zuigelingen, gezonde of verzwakte mensen) een belangrijke rol bij de evaluatie van de bekomen resultaten. Daarom wordt naast het besluit van de Vlaamse regering ook andere criteria gebruikt teneinde de resultaten te evalueren: 1. De ACGIH stelt met betrekking tot blootstelling aan schimmels dat de concentraties in de binnenlucht in het algemeen lager moet liggen dan de concentraties in de buitenlucht (met uitzondering dagen met sneeuwval). Daarnaast moet de kwalitatieve samenstelling van de schimmelsoorten van de binnen- en buitenlucht vergelijkbaar zijn en er mogen geen soorten teruggevonden worden in de binnenlucht die niet teruggevonden werden in de buitenlucht. 2. Het WIV (wetenschappelijk instituut voor volksgezondheid) maakt voor de beoordeling van luchtmonsters gebruik van een statistische analyse op basis van een databank met uitzetting van de resultaten voor totaal kiemgetal bacteriën bij 25 C en bij 37 C respectievelijk voor de Groep IDEWE vzw 6/8

7 buitenlucht, de omgevingslucht in het lokaal en de pulsielucht. Voor de beoordeling van schimmels maakt het WIV naast het gebruik van kwantitatieve criteria ook gebruik van kwalitatieve criteria. Zo wordt 500 KVE/m 3 in de zomer aanvaardbaar beschouwd indien de aanwezige schimmels vooral uit cladosporium of andere blad- of boomschimmels bestaat en tot 150 KVE/m 3 aanvaardbaar voor een mix van soorten die overeenkomt met de sporensamenstelling van de buitenlucht. Wanneer echter 1 soort (met uitzondering van Cladosporium en Aternaria ssp) voorkomt in een concentratie boven de 50 KVE/m 3, dan stelt zich mogelijk een probleem. Persistente aanwezigheid van bepaalde schimmelsoorten (zoals bvb Stachybotris atra, toxigene aspergillus, penicillum of fusarium) dan vraagt die verder onderzoek en opvolging. 6 Besluit De contactstalen tonen de aanwezigheid aan van actieve bacteriën (25 C) en actieve mesofiele schimmels (type niet te identificeren) op de muur. De luchtstalen tonen verschillen aan tussen binnen en buiten zowel wat betreft de soorten als hun aantal. Daarenboven zou de aanwezigheid van een specifieke soort (aspergillus fumigatus) kunnen wijzen op een vochtige omgeving. Uit bovenstaande kan besloten worden dat de omstandigheden (waaronder vocht in de muren) gunstig zijn voor bacteriële- en schimmelgroei. 7 Adviezen Om te vermijden dat het probleem escaleert dient eerst en vooral het probleem aan de bron aangepakt te worden. Het feit dat de schade bovenaan begonnen is en zich verder naar beneden manifesteert doet vermoeden dat de oorzaak ergens op het dak moet gezocht worden (lek in het dak, problemen thv regenwaterafvoer ). Een escalatie zou onder andere kunnen betekenen dat het vocht zich nog verder naar beneden manifesteert waardoor er gevaarlijke basidiomyceten (bvb huiszwam) zouden kunnen ontstaan/groeien in de houten vloer (te checken op voorhand of dit niet reeds het geval is!). In tweede instantie dient de muur gesaneerd en gerestaureerd te worden. Volgende werkprocedure wordt hierbij geadviseerd en is gebaseerd op de saneringsprocedure voorgesteld door Santé Canada. Groep IDEWE vzw 7/8

8 1. Sluit alle openingen af om te vermijden dat de contaminatie zich tijdens de werken buiten de zone (bureel) kan begeven. In dit geval zou dit kunnen betekenen de deur te sluiten tijdens de werken en eventueel de deuropeningen af te plakken met tape. 2. Plaaster van de muur en plafond afkappen tot waar er geen visuele contaminatie meer is. Het bouwafval dient in een hermetisch gesloten zak verpakt te worden. 3. Na het kapwerk dient de zone zoveel mogelijk stofvrij gemaakt te worden met behulp van een stofzuiger voorzien van een HEPA filter. Let er op dat ook andere oppervlakken (buiten de vloer) eveneens dienen stofvrij gemaakt te worden (vensterbanken, andere muren ). 4. Tijdens activiteiten 2 en 3 wordt het aangeraden de werknemers te beschermen. Dit kan door de werknemers te voorzien van een P3 deeltjesmasker, bril, rubberen handschoenen, een wegwerpoveral met kap (bvb Tyvek) en wegwerpoverschoenen (ook bvb Tyvek). Om blootstelling zoveel mogelijk te vermijden is de wijze en de volgorde waarop de bescherming wordt uitgetrokken (en dus ook aangetrokken) van belang: a. Na het uitvoeren van de werken wordt de Tyvek overall als eerste uitgetrokken (binnenste buiten). Eventueel kan men opteren om de Tyvek overall vòòr het uittrekken zoveel mogelijk stofvrij te maken met behulp van de HEPA stofzuiger. de Tyvek mag verwijderd worden in een gewone afvalzak. b. Overschoenen (binnenste buiten - te verwijderen in een gewone afvalzak). c. P3 deeltjesmasker (te verwijderen in een gewone afvalzak). d. Bril (te verpakken voor reiniging en desinfectie achteraf). e. Rubberen handschoenen (te verwijderen in een gewone afvalzak). 5. De ruimte ventileren door het bvb openen van ramen. 6. Restauratie van de muur/plafond. 7. Grondige (natte) reiniging van de ruimte nadat alle werken zijn beëindigd. Marc Vandenput Christian Van Leeuw Katrien Verhaegen RCR regio Brussel Arbeidshygiënist Preventieadviseur arbeidsgeneesheer Groep IDEWE vzw 8/8

9 BIJLAGE

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S.

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. 23/3/2006) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 8 juni 2007 (B.S.

Nadere informatie

Pluis in huis. Geïntegreerde bestrijding van schimmels in archieven. Agnes W. Brokerhof, Bert van Zanen en Arnold den Teuling

Pluis in huis. Geïntegreerde bestrijding van schimmels in archieven. Agnes W. Brokerhof, Bert van Zanen en Arnold den Teuling Pluis in huis Geïntegreerde bestrijding van schimmels in archieven Agnes W. Brokerhof, Bert van Zanen en Arnold den Teuling I N S T I T U U T I N S T I T U U T C O L L E C T I E C O L L E C T I E N E D

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE

ASBESTINVENTARISATIE ASBESTINVENTARISATIE Postkantoor ELSENE 1 Elsense Steenweg 27 1050 Elsene ESCOM BVBA WWW.ESCOM.BE KERKHOFSTRAAT 6/14 1800 VILVOORDE TEL 02/253.46.53 FAX 02/253.47.53 THONISSENLAAN 27/1 3500 HASSELT TEL

Nadere informatie

Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN

Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN APRIL 2011 Belgische Seveso-inspectiediensten Deze brochure is gratis te verkrijgen bij: Afdeling van het toezicht op de chemische risico s Federale

Nadere informatie

Risicoanalyse & Risicobeheer. Organisatie van actieve ontspanningsevenementen. (Voorlopige versie)

Risicoanalyse & Risicobeheer. Organisatie van actieve ontspanningsevenementen. (Voorlopige versie) Risicoanalyse & Risicobeheer Organisatie van actieve ontspanningsevenementen (Voorlopige versie) Editie1.0 Deze brochure is grotendeels gebaseerd op een document opgesteld door de firma isi-print. Indien

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

OPSTIJGEND VOCHT TECHNISCHE DOSSIER

OPSTIJGEND VOCHT TECHNISCHE DOSSIER OPSTIJGEND VOCHT TECHNISIL MS ECO TECHNISIL MS TECHNISIL MS HYBRIDE TECHNICURE CS TECHNIPLATRE TECHNIMIX + 2 OPSTIGEND VOCHT INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 OPSTIJGEND VOCHT A. Algemene principes 1. Oorsprong

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Handboek Binnenmilieu 2007

Handboek Binnenmilieu 2007 Handboek Binnenmilieu 2007 De meest actuele digitale versie van dit handboek staat op http://www.rivm.nl/milieuportaal/onderwerpen/binnenmillieu/handboek-binnenmilieu.jsp Rotterdam, oktober 2007 Redactie:

Nadere informatie

AANBEVELINGEN VOOR DE LUCHTKWALITEIT VERONTREINIGENDE BRONNEN EN TIPS

AANBEVELINGEN VOOR DE LUCHTKWALITEIT VERONTREINIGENDE BRONNEN EN TIPS AANBEVELINGEN VOOR DE LUCHTKWALITEIT VERONTREINIGENDE BRONNEN EN TIPS Chemische parameters 1. Stikstofdioxyde 2. Koolstofdioxyde 3. Vluchtige organische stoffen 4. Koolstofmonoxide 5. Weekmakers 6. Minerale

Nadere informatie

SOBANE Methoden: Biologische agentia Hulpfiches

SOBANE Methoden: Biologische agentia Hulpfiches Hulpfiches SOBANE Methoden: Biologische agentia Hulpfiches Fiche 1 (Observatie): Definities... 2 Fiche 2 (Observatie): Gevaargroepen en beheersingsniveau... 5 Fiche 3 (Observatie): Effecten van biologische

Nadere informatie

Waterwerende behandelingen: realistisch of utopisch?

Waterwerende behandelingen: realistisch of utopisch? Waterwerende behandelingen: realistisch of utopisch? Editor Hilde De Clercq Brussel, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 26 maart 2010 Waterwerende behandelingen: realistisch of utopisch? Brussel,

Nadere informatie

Bouwen aan een jeugdverblijf

Bouwen aan een jeugdverblijf Bouwen aan een jeugdverblijf Centrum voor jeugdtoerisme vzw Bergstraat 16 9820 Merelbeke Tel. 09/210.57.75 fax 09/210.57.80 ondersteuning@cjt.be www.cjt.be Bouwen aan een jeugdverblijf Praktische handleiding

Nadere informatie

BIOLOGISCHE AANTASTINGEN IN HOUT

BIOLOGISCHE AANTASTINGEN IN HOUT BIOLOGISCHE AANTASTINGEN IN HOUT INHOUD 1 Algemene inleiding 5 2 Zwammen 6 Levenscyclus en soorten 6 Voorwaarden voor ontwikkeling 7 Zwamaantastingen opsporen 9 Bestrijding 12 3 Houtborende insecten 16

Nadere informatie

Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar?

Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar? Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar? Uitvergroting van een Molierdiagram waarin de klimaatgegevens van de verschillende seizoenen worden gepresenteerd. Inhoud 2 - Inleiding 3 - Hoe komt het binnenklimaat

Nadere informatie

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging vakbeweging militantenmagazine van het ACV 10 januari 2004 Nr 597 Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Verschijnt

Nadere informatie

RISICO S VAN BRAND. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg REEKS SOBANE-STRATEGIE HET BEHEER VAN BEROEPSGEBONDEN RISICO'S

RISICO S VAN BRAND. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg REEKS SOBANE-STRATEGIE HET BEHEER VAN BEROEPSGEBONDEN RISICO'S RISICO S VAN BRAND OF EXPLOSIE FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg REEKS SOBANE-STRATEGIE HET BEHEER VAN BEROEPSGEBONDEN RISICO'S FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL

Nadere informatie

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2007 NAVB. Bundel Nr 116. De kleedkamers, refters, wasplaatsen, toiletten. op de bouwplaatsen

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2007 NAVB. Bundel Nr 116. De kleedkamers, refters, wasplaatsen, toiletten. op de bouwplaatsen DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2007 NAVB Bundel Nr 116 De kleedkamers, refters, wasplaatsen, toiletten op de bouwplaatsen Inhoud Inleiding... 3 Vierde trimester 2007 Bundel Nr 116

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

GROTE WOONONDERZOEK 2013 Deel 4. Woningkwaliteit en renovatie: resultaten op basis van de vragen aan bewoners. Katleen Van den Broeck

GROTE WOONONDERZOEK 2013 Deel 4. Woningkwaliteit en renovatie: resultaten op basis van de vragen aan bewoners. Katleen Van den Broeck GROTE WOONONDERZOEK 2013 Deel 4. Woningkwaliteit en renovatie: resultaten op basis van de vragen aan bewoners Katleen Van den Broeck GROTE WOONONDERZOEK 2013 Deel 4. Woningkwaliteit en renovatie: resultaten

Nadere informatie

Doelgerichte behandeling tegen optrekkend vocht DOSSIER DE BEHANDELING VAN OPTREKKEND VOCHT

Doelgerichte behandeling tegen optrekkend vocht DOSSIER DE BEHANDELING VAN OPTREKKEND VOCHT Doelgerichte behandeling tegen optrekkend vocht DOSSIER DE BEHANDELING VAN OPTREKKEND VOCHT Gepubliceerd door SB SOLUTIONS BVBA Drie Sleutelstraat 74, B9300 Aalst Tel: +32 53 41 70 13 fax: + 32 53 41 70

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 Introductie onderwerp

1 Inleiding. 1.1 Introductie onderwerp 1 Inleiding 1.1 Introductie onderwerp In de laatste jaren zijn er een aantal bouwincidenten in Nederland in het nieuws geweest, zoals het instorten van balkons in Maastricht, van een theater in Hoorn en

Nadere informatie

Dossier Biologische agentia

Dossier Biologische agentia Dossier Biologische agentia Opgesteld door: Remko Houba Jaap Maas Helger Siegert Peter Wielaard 30 maart 2009 D_Biologische_agentia 1 Inhoudsopgave 1. Beschrijving onderwerp... 4 1.1 Beschrijving onderwerp...

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie:

Rapport. Elektronische facturatie: Rapport Elektronische facturatie: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2013 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wettelijk kader... 4 1.1.1

Nadere informatie

Gids. voor goede Bijenteeltpraktijken

Gids. voor goede Bijenteeltpraktijken Gids voor goede Bijenteeltpraktijken In toepassing van Verordening (EG) nr. 1234/2007 en 917/2004 Gids voor goede Bijenteeltpraktijken Deze gids werd gerealiseerd in het kader van de wetgeving betreffende

Nadere informatie

Instructies Cleanroom gebruik

Instructies Cleanroom gebruik Instructies Cleanroom gebruik Inleiding In industrieën, zoals de farmaceutische-, elektronische- en food-industrie, is het noodzakelijk om gedurende de productie bepaalde producten te beschermen tegen

Nadere informatie

Gevaarlijke stoffen. pathogene resp. allergene eigenschappen

Gevaarlijke stoffen. pathogene resp. allergene eigenschappen Gevaarlijke stoffen M. Gevaarlijke stoffen - Registratie 1. Het risico Inleiding Binnen diverse ruimten zoals onderzoek- en onderwijslaboratoria, opslagruimten, distributiecentra, technische ruimten en

Nadere informatie

BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN

BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN In 2003 werd de welzijnswet uitgebreid met een nieuw hoofdstuk met als titel Maatregelen om de herhaling van ernstige arbeidsongevallen te voorkomen. Hiermee

Nadere informatie

Presentatie van de statistische en analytische resultaten van het project «Evaluatie van het binnenmilieu in kinderdagverblijven»

Presentatie van de statistische en analytische resultaten van het project «Evaluatie van het binnenmilieu in kinderdagverblijven» Presentatie van de statistische en analytische resultaten van het project «Evaluatie van het binnenmilieu in kinderdagverblijven» 1 Presentatie van het PROJECT 2 DOELSTELLINGEN van het PROJECT Preventie

Nadere informatie

Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en banen 2005

Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en banen 2005 Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en banen 2005 Eindrapport In opdracht van: Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Algemene Directie Werkgelegenheid

Nadere informatie