Waar wij voor staan. (Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Oxfam-Solidariteit op 18 april 2002) Jaarverslag 2001

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waar wij voor staan. (Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Oxfam-Solidariteit op 18 april 2002) Jaarverslag 2001"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2001

2 Waar wij voor staan Wij zetten ons in voor de strijd tegen de onrechtvaardigheid die aan de basis ligt van armoede. Dat doen we door partners in het Zuiden te steunen in hun weerbaarheid, en door de bestaande machtsrelaties in de Noord-Zuidverhoudingen te wijzigen ten gunste van solidariteit, rechtvaardigheid, bevrijding van de volkeren, vreedzaam samenleven, en gelijke kansen voor vrouwen en mannen. De Noord-Zuidverhoudingen zijn ons werkveld bij uitstek, onze merknaam. Wij halen onze motivatie uit een diepe verontwaardiging over de onrechtvaardigheid in onze maatschappijen, omdat wij precies in staat zijn om ons de wereld totaal anders voor te stellen. Onmisbaar hulpmiddel hierbij is onze analyse van de strijd die de volkeren leveren voor de eerbiediging van hun waardigheid, identiteit, vrijheid om zelf te beschikken over hun toekomst en hun natuurlijke rijkdommen, en voor de ontplooiing van hun eigen ontwikkelingsmogelijkheden. Wij benaderen de ontwikkelingsproblematiek als een geheel van sociale, economische, politieke en culturele rechten die voor elke bewoner op deze planeet vervuld moeten zijn. Dat is een voorwaarde om daadwerkelijk tot vrede en ontwikkeling te komen. Samen met anderen willen wij vooral de sociale en economische rechten afdwingbaar maken voor iedere wereldburger. 2 Wij zijn van oordeel dat het algemeen belang moet primeren op de privé belangen. De economie moet in dienst staan van de mens, en niet omgekeerd. De overheid heeft een doorslaggevende rol en een grote verantwoordelijkheid in de verdediging van deze rechten. Wij kiezen onze partners vanuit deze progressieve optiek. Wij sluiten op de eerste plaats een bondgenootschap met partners die zich organiseren om op te komen voor hun rechten. Wij werken met deze partners samen in functie van gemeenschappelijke doeleinden. Binnen deze partnerrelatie zijn onze projecten eerder een middel, dat we echter professioneel aanpakken als een contract tussen de verschillende partijen met wederzijdse rechten en plichten. Wij bieden actie-alternatieven aan. Wij zetten sympathisanten aan om onze zaak mee te ondersteunen. Wij zetten mensen in beweging via concrete acties, om op die manier het overheersend gevoel van machteloosheid om te zetten in een kracht gericht op verandering. Ons werk is méér dan een beroep, en daarom willen wij vrijwilligers uitdrukkelijk betrekken bij onze acties - met inbegrip van onze kringloopactiviteiten in tweedehandse goederen. Wij bouwen mee aan een wereldwijde beweging voor een andere mondialisering in een perspectief van solidaire en duurzame ontwikkeling. Daartoe willen wij druk uitoefenen op de politieke en economische machtscentra, waarbij we onszelf beschouwen als een kruispunt van allianties tussen personen, comités, organisaties en bewegingen in Noord en Zuid. Oxfam-Solidariteit ontleent haar legitimiteit aan haar doelstellingen, haar jarenlange werkervaring, haar stevige relaties met partners in het Zuiden, de belangrijke en constante steun van het publiek, en de transparantie van haar doelstellingen, interne werking, actiemethodes en resultaten. (Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Oxfam-Solidariteit op 18 april 2002)

3 Steeds ambitieuzer in onze solidariteit Het voorbije jaar heeft Oxfam-Solidariteit zijn aandacht vooral gericht op het scherper stellen van de eigen doelstellingen, op meer samenwerking met andere organisaties, en een beter gebruik van de eigen middelen. Wij zijn nog ambitieuzer en willen nog meer resultaat bereiken met ons solidariteitswerk. We maken vorderingen binnen het gezamenlijke kader van de Oxfam- Wereldwinkels, Oxfam Magasins du Monde en de 11 organisaties die zich op wereldvlak binnen Oxfam International hebben verenigd.. Tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie - van juni tot eind december was er de belangrijke samenwerking binnen het NGO-forum tussen de Derde Wereld-, de milieu-, de vredesbeweging en de organisaties die opkomen voor een ander asielen opvangbeleid voor vluchtelingen. Dank zij deze samenwerking en acties kregen verschillende thema s de plaats die ze verdienen : hoog op de politieke agenda. De Tobintaks op financiële speculatie, de 0,7% van het Bruto Nationaal Product voor ontwikkelingssamenwerking, de eerlijke handel, en de kwijtschelding van de schuldenlast van de landen van de Derde Wereld. Op wereldvlak blijven concrete resultaten echter nog steeds uit, wat nog eens bleek uit de schamele resultaten van de VN-conferentie over ontwikkelingssamenwerking ( Financing for Deve lopment) in het Mexicaanse Monterrey in maart van dit jaar. Toch vinden we de Belgische beslissing om de 0,7% te halen tegen 2010 positief. We zullen de volgende regeringen er zeker aan herinneren! Deze nauwere samenwerking vond ook haar weg in de dynamiek van het Wereld Sociaal Forum, dat voor de tweede maal in het Braziliaanse Porto Alegre samenkwam, begin 2002, en in de vorming van een Sociaal Forum in België en Europa. Wij werken voluit mee aan al deze initiatieven, die de globale protesten in Seattle, Washington, Praag, Göteborg, Genua, Brussel, Barcelona, Sevilla ondersteunen tegen het ongebreidelde liberalisme van de internationale economische beslissingscentra. Ook in 2001 steunden we meer dan 200 projecten in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. De inzet van onze partners voor het recht op een duurzame ontwikkeling en rechtvaardigheid verbinden wij met onze inspanningen om de eisen van het Zuiden om te zetten in een concreet beleid in onze rijke landen. Aan de zijde van onze partners bleven we actief in een aantal geostrategische conflicthaarden en noodsituaties. Dit was onder meer het geval in Colombia, de Westelijke Sahara, Cuba, Vietnam, Laos, Centraal-Afrika. Speciale aandacht ging uit naar de door Israël bezette Palestijnse gebieden en naar de noodhulp en wederopbouw voor de slachtoffers van de zware aardbevingen in El Salvador en India. Eind juni 2001 werd in ons land het Lambermontakkoord goedgekeurd, waarmee in vage termen de mogelijkheid van een defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking wettelijk werd vastgelegd. Wij blijven ons verzetten tegen een overheveling van ontwikkelingsbevoegdheden van de federale regering naar de gewestregeringen en tegen een vermindering van de federale budgettaire middelen. De hoorzittingen in de senaat toonden nogmaals aan dat slechts een minderheid in de sector van de ontwikkelingssamenwerking voor dit plan gewonnen is. Vorig jaar organiseerden we ook de verhuis van onze maatschappelijke zetel in Elsene en van alle activiteiten (de tweedehandssector en de educatieve dienst De Wereld om de Hoek ) in de oude Daillykazerne in Schaarbeek naar onze nie uwe gebouwen in Molenbeek. Deze enorme inspanning van alle medewerkers kende een vlot verloop. De plechtige inhuldiging van onze nieuwe gebouwen op 4 oktober 2001 was een succes. We mochten er meer dan 300 gasten verwelkomen. Zonder uw financiële en morele steun waren onze talrijke solidariteitsacties niet mogelijk geweest. Zonder uw steun zal onze campagne voor een eerlijke wereldhandel en voor het fundamentele recht op drinkwater voor alle bewoners van onze planeet ook niet mogelijk zijn. Ik maak van de gelegenheid gebruik om ieder van u hiervoor persoonlijk te danken. Stefaan Declercq Algemeen Secretaris 3

4 ONZE CAMPAGNES IN 2001 De solidariteit geglobaliseerd Ook 2001 stond onverminderd in het teken van de globalisering van de solidariteit. Oxfam-Solidariteit was nadrukkelijk aanwezig in deze wereldwijde beweging. Zij die moeten leven met minder dan 1 dollar per dag 4 In mei 2001 was Brussel gaststad voor de VN-conferentie over de minst ontwikkelde landen. Dat is de groep van 48 ontwikkelingslanden, waar de bevolking over een inkomen beschikt van minder dan één dollar per dag. Zowel binnen de conferentiezaal als op straat zette Oxfam-Solidariteit, samen met (de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging), CNCD- Opération , Oxfam International en tal van partners uit het Zuiden, de eisen van deze allerarmste landen kracht bij : ontwikkelingskansen zonder inmenging van de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldhandelsorganisatie; kwijtschelding van de schuldenlast, vrije toegang tot onze markten voor de producten uit deze landen en mogelijkheden om daadwerkelijk hun eigen economie te beschermen aanwezigen pakten in Brussel het monument van het Jubelpark in met deze eisen voor een andere wereld.

5 Een ander Europa, een andere wereld Van juni tot eind december 2001 was België voorzitter van de Europese Unie. Oxfam- Solidariteit investeerde zeer veel energie om tijdens dit Belgische voorzitterschap tot een succesvolle samenwerking te komen van de Derde Wereldbeweging, de vredes- en milieubeweging en de organisaties die het opnemen voor de rechten van de asielzoekers. Die samenwerking kreeg concreet gestalte in het NGO-forum, dat tientallen acties en seminaries organiseerde, op basis van een gemeenschappelijk programma. Tientallen manifestaties Tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie werden een aantal belangrijke manifestaties georganiseerd, die de nodige media-aandacht kregen. Ook in ons land is de beweging van de andersglobalisten een factor geworden waarmee de politiek en de media in de toekomst rekening zullen moeten houden. Er was het burgercongres in Luik op 21 en 22 september Vakbonden en NGO s betoogden op 19 oktober in Gent. Op 7 en 8 december kwam het grote NGO-forum bijeen in Brussel. En op 13 december betoogden tienduizenden syndicalisten in Brussel, in de rand van de Europese top van Laken. Op 14 december manifesteerden militante andersglobalisten door de straten van Brussel met de slogan : Een ander Europa voor een Andere Wereld. Oxfam-Solidariteit was actief betrokken bij de voorbereiding van deze betoging. 5 Een nieuwe dynamiek Het resultaat van deze nieuwe dynamiek was duidelijk zichtbaar op het Wereld Sociaal Forum in het Braziliaanse Porto Alegre, in februari 2002, waar voor de tweede keer meer dan activisten uit Noord en Zuid bijeen waren om alternatieven uit te werken voor de ultraliberale globalisering van de wereldeconomie. In Porto Alegre was een ruime Belgische delegatie aanwezig van de Derde Wereldbeweging, de vakbonden en de nieuwe maatschappelijke bewegingen, die vast van plan zijn in de toekomst verder samen te werken via de oprichting van een Europees en Belgisch Sociaal Forum.

6 Een vliegtuig voor Gaza 6 We steunden ten volle de actie Een Vliegtuig voor Gaza (maart 2001). Het ging hier om een door Oxfam-Solidariteit gecoördineerd noodhulpproject voor de Palestijnse bevolking, waarbij de diverse Belgische NGO s en de Belgische ontwikkelingssamenwerking (DGIS) de handen in elkaar sloegen. 12 ton medisch materiaal en dekens (ter waarde van euro 24,4 miljoen frank) werd vanuit Oostende naar onze lokale partners in Gaza overgevlogen. Deze louter humanitaire missie werd uiteindelijk een politieke actie. Het vliegtuig mocht van de Israëlische autoriteiten niet landen in Gaza, wat voor heel wat politieke deining zorgde. De internationale delegatie die deze missie begeleidde kon ter plaatse nog eens vaststellen in welke mate de hele Palestijnse maatschappij wordt getroffen door de oorlog die er sinds september 2000 woedt.

7 MET ONZE PARTNERS IN HET ZUIDEN Oxfam-Solidariteit organiseert activiteiten in tweeendertig landen van Afrika, Azië en Latijns-Amerika. De partner, met wie wij in het Zuiden samenwerken - een vakbond, een boerensyndicaat, een coöperatie, een niet gouvernementele organisatie die diensten verleent aan de plaatselijke gemeenschap, een staatsinstelling, die moet beantwoorden aan de noden van de bevolking - is voor ons van doorslaggevend belang. Onze partners streven naar meer gerechtigheid en duurzame ontwikkelingskansen voor hun bevolking. Onze partnerkeuze drukt de vaste overtuiging uit dat de volkeren niet alleen het recht, maar ook de bekwaamheid hebben om zich te organiseren, vanuit hun concrete leefsituatie, hun historische achtergrond en hun maatschappelijke en politieke realiteit. Wij stellen concrete doeleinden voorop en houden tegelijk rekening met de specifieke vragen van onze partners in de Derde Wereld. Op basis hiervan bepalen we vier grote werkterreinen : voedselsoevereiniteit, maatschappelijke basisdiensten, volkenrechten en de verantwoordelijkheid van elk van de staten. Daarnaast zijn we ook actief op het vlak van de noodhulp. Enkele voorbeelden van wat we op deze vier grote actieterreinen hebben ondernomen in

8 Water, gezondheid, onderwijs zijn fundamentele rechten Maatschappelijke basisdiensten als water, gezondheidszorg en onderwijs zijn fundamentele mensenrechten. Deze diensten krijgen niettemin de eerste en zwaarste klappen te verduren van een beleid dat door de grote internationale instellingen zoals de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds is uitgestippeld. Het komt er dus op aan het recht van iedereen mannen en vrouwen op onderwijs en degelijke basisvoorzieningen (zoals gezondheidszorg) te verdedigen. De verschillende staten hebben een zeer grote verantwoordelijkheid op dit vlak : zij organiseren deze maatschappelijke basisdiensten en moeten ze voor iedereen toegankelijk maken. Maar daarvoor moeten ze over de nodige en aangepaste middelen beschikken. De privatisering van de openbare diensten staat op de agenda van de komende onderhandelingsronden binnen de WTO (Wereldhandelsorganisatie) en biedt niet de geringste garantie voor de toegang van iedereen tot deze basisdienstverlening. Integendeel privatiseringen vormen een directe bedreiging voor de kwaliteit van levensnoodzakelijke diensten als watervoorziening en onderwijs. 8 Op het terrein : I n El Salvador is de basisgezondheidszorg één van de prioriteiten. Oxfam-Solidariteit werkt er al vijftien jaar samen met de Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud (ASPS- Salvadoraanse Verenigi ng ter Bevordering van de Volksgezondheid). In het We s t e n van het land heeft deze partner gezondheidsprojecten in drie gemeenten in het departement Ahuachapán. Na de zware aardbeving in 2001 was deze partnerorganisatie verplicht het werk helemaal anders aan te pakken. Bij de noodhulpoperaties onmiddellijk na deze natuurramp bewezen de verschillende gezondheidscomité s, die de jaren voordien uit de grond waren gestampt, hun doeltreffendheid. Erik Van Mele, projectbeheerder voor Centraal-Amerika bij Oxfam- Solidariteit : Deze comité s hebben schitterend werk verricht. Samen met de lokale bevolking zijn ze erin geslaagd zelf een waterdistributiebedrijf op te zetten. Op een ogenblik dat de openbare diensten alom gedecentraliseerd en geprivatiseerd worden, is dit een overwinning. Ook de plaatselijke overheid werd bij dit initiatief betrokken, waarmee de bevolking duidelijk liet blijken het eigen lot in eigen hand te willen nemen..

9 Eerbied voor het recht op arbeid Arbeid is voor ons een onderdeel van elke ontwikkelingsstrategie en een belangrijke factor in de maatschappelijke integratie. Wij komen samen met onze partners op voor de fundamentele rechten van de arbeiders en arbeidsters (vakbondsrechten, eerbied voor de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie, enz ) Hierover waken we bij elke schakel in de productie. Het probleem van de tewerkstelling stelt zich even goed in de steden als op het platteland. Met onze acties wijzen wij op de mechanismen die bij ons in het Noorden en in het Zuiden de gekende problemen veroorzaken : uitbuiting en uitsluiting, werkloosheid, concentratie van de rijkdom in de handen van enkelen, zonder enige democratische controle. De textielindustrie en de informele arbeid zijn voor ons prioriteiten. Voor de meeste van onze partners is het scheppen van tewerkstelling en de herwaardering van de arbeid op het platteland een eerste bekommernis. Onze nauwe samenwerking met het netwerk van de eerlijke handel is op dit vlak in ieder geval een verrijking. Op het terrein : In Zuid-Oost-Azië hebben we ook in 2001 samen met onze partners het werk voortgezet ter bevordering van de rechten van de arbeiders en arbeidsters. Daarbij steunen we organisaties die het opnemen voor de verdediging van de arbeidersbelangen (vakbonden, NGO s). De textielindustrie is hierbij een prioriteit. In Cambodja bijvoorbeeld geeft onze partner Cambodian Labor Organisation (CLO) een opleiding aan arbeiders en arbeidsters, waarbij ze hun rechten leren kennen. Heel vaak komen deze arbeiders en arbeidsters vanop het platteland naar de steden, in de hoop op een beter loon. Vaak kennen ze de arbeidswetgeving niet. Onze Cambodjaanse partner moedigt de oprichting van vakbonden aan, leidt vakbondsmilitanten op en begeleidt hen. De CLO heeft studiewerk verricht over de arbeidsomstandigheden in de textielfabrieken. Voor arbeiders in moeilijkheden treedt de organisatie op als adviseur en bemiddelaar. Wij steunen tegelijk ook het politieke lobbywerk van de CLO, dat gericht is tot de politieke overheid in het land. 9 De oprichting van netwerken van organisaties uit het Zuiden blijft voor ons van essentieel belang. Voor de CLO was de deelneming aan de VN-conferentie over de minst ontwikkelde landen in mei 2001 Brussel een belangrijke ervaring.

10 Zelf beschikken over de eigen toekomst Oxfam-Solidariteit informeert, sensibiliseert en oefent politieke druk uit rond een aantal thema s, die direct te maken hebben met het zelfbeschikkingsrecht van de volkeren en met de onrechtvaardige verhoudingen op internationaal politiek en economisch vlak. Tegelijk wijzen wij op de verantwoordelijkheid van de diverse staten ten opzichte van hun eigen bevolking. Op het terrein : Jarenlang hebben wij het recht op zelfbeschikking en onafhankelijkheid gesteund voor het O o s t - T i m o r e s e v o l k. Na het referendum over de onafhankelijkheid in augustus 1999, was het Indonesische bezettingsleger verplicht zich uit Oost-Timor terug te trekken, maar liet eerst wel privé-milities het land grondig in de as leggen. In 2001 bleven wij onze Oost-Timorese partners steunen bij de wederopbouw. Eind augustus 2001 werden de eerste vrije verkiezingen georganiseerd. In Mei 2002 werd de legendarische verzetsleider Xanana Gusmao tot president verkozen en inmiddels heeft Oost-Timor formeel en plechtig zijn onafhankelijkheid kunnen vieren. 10 Sinds een kwarteeuw speelt Oxfam-Solidariteit een nadrukkelijke rol in de solidariteitsbeweging met het Sahrawi volk. Naast politieke steun aan de rechtvaardige eisen van de Sahrawi s de erkenning van hun zelfbeschikkingsrecht, de uitvoering van het VN-vredesplan met als sleutelstuk de organisatie van een democrati sch referendum over de toekomst van de Westelijke Sahara investeerden we ook in 2001 belangrijke middelen in de materiële hulp aan de Sahrawi vluchtelingen in de kampen in de buurt van de Algerijnse woestijnstad Tindouf. Hilt Teuwen, projectbeheerder voor de Westelijke Sahara : Wij hebben een reeks concrete steunprojecten in de vluchtelingenkampen. Wij bieden hulp aan het ministerie van Onderwijs van de Sahrawi s voor de aankoop van schoolmateriaal, de opleiding van kleuterleidsters en de uitwerking van vrijetijdsprogramma s voor de kinderen in de internaten. Ook voor de Unie van Sahrawi vrouwen financieren we een aantal programma s en voor de Sahrawi Rode Halve Maan steunen we een opleidingsprogramma dat gericht is op de organisatorische versterking van deze gezondheidsdienst. Het gros van het budget in 2001 (3,9 miljoen euro of 160 miljoen frank van de Europese Unie en euro of 30 miljoen frank van de Belgische regering) ging echter naar nood- en voedselhulp voor de vluchtelingenkampen. Naast onze politieke actie samen met andere Belgische NGO s en solidariteitscomité s zetten wij onze samenwerking verder me t verschillende Palestijnse partners zoals de landbouworganisatie PARC en de UAWC, die zich toelegt op de opleiding van Palestijnse landbouwersvrouwen.

11 Het recht op voedsel Voedselsoevereiniteit is het recht voor alle mensen om zich niet alleen te kunnen voeden, maar ook om zelf hun voedsel te kunnen produceren en vrij te kunnen beslissen welk voedsel ze gebruiken. In 2001 hebben wij onze steun voortgezet aan de oprichting van netwerken in Zuid en Noord en aan de samenwerking tussen onze verschillende partnerorganisaties in het Zuiden zelf. Wij bevorderen ontmoetingen op verschillende niveaus en de uitwisseling van informatie, werkervaring en analysen. Op deze manier nemen onze partners actief deel aan de uitwerking van een nationaal en internationaal landbouw- en voedselbeleid. 11 Op het terrein : In 2001 hebben we onze steun voortgezet aan het internationale netwerk van boerenorganisaties Via Campesina. Oxfam-Solidariteit financierde de deelneming van een delegatie van Via Campesina aan het Wereld Sociaal Forum in Porto Alegre. Andere netwerken van boerenorganisaties in Zuidelijk Afrika, in Mozambique en in Westelijk Afrika konden op onze steun rekenen. Oxfam-Solidariteit steunde een uitwisselingsprogramma tussen de Braziliaanse Movimento sem Terra (MST) en de Mozambiquaanse Nationale Boerenunie (UNAC). Gelijkaardige uitwisselingen kwamen tot stand tussen boerenorganisatie uit India en Bangladesh, uit Haïti en Cuba. Onze steun aan het Zuid-Oost-Aziatische netwerk voor de preventie van chemische risico s in de landbouw heeft onder meer bijgedragen tot de start van een intensieve internationale campagne tegen de multinationale bedrijven uit de agro-chemische sector. Zo werd er in december een manifestatie georganiseerd voor de zetel van Monsanto.

12 Onze noodhulpoperaties 12 Met onze noodhulpprojecten bieden we een antwoord op buitengewone crisissituaties, zoals natuurrampen of gewapende conflicten. In dergelijke noodsituaties doen onze partners in het Zuiden en in het Noorden vaak een extra beroep op ons. De meeste van deze crises hebben een duidelijke internationale politieke achtergrond, waarbij concrete solidariteit met de getroffen bevolking voor Oxfam-Solidariteit vanzelfsprekend is. Ook in dergelijke noodsituatie geven we de voorkeur aan samenwerking met onze partners op korte, maar vooral op lange termijn. Op het terrein : Het Midden-Amerikaanse El Salvador en de I n d i a s e deelstaat Gujarat werden in het voorjaar van 2001 getroffen door een reeks zware aardbevingen, waarbij ontzaglijk veel slachtoffers vielen. Alleen al in de Indiase stad Bhuj kwamen mensen om het leven. Onze plaatselijke partners speelden een heel belangrijke rol bij de eerste noodhulp en de concrete wederopbouw na deze natuurrampen. We steunden deze partnerorganisaties rechtstreeks of via Oxfam International. Onze oproep tot financiële steun aan de slachtoffers kende een opmerkelijke respons van de publieke opinie, de gemeenten, de provincies in beide landsdelen en van de Belgische ontwikkelingssamenwerking (DGIS). Dit stelde Oxfam-Solidariteit in staat om meer dan 2,4 miljoen euro (100 miljoen frank) aan noodhulp te sturen naar de getroffen gebieden. Nicaragua ondervindt nog steeds de gevolgen van de orkaan Mitch van 1999 en er heerst een hardnekkige droogte die de oogsten bedreigt. Wij financieren een herstelprogramma voor de landbouw. Eind 2001 trok de orkaan Michel een spoor van vernieling door C u b a. Wij boden noodhulp aan de kinderen in de internaten van de provincie Villa Clara en in de omgeving van Havana en steunen een herstelprogramma voor de landbouw in een aantal voorstedelijke gebieden. In 2000 werden M o z a m b i q u e en V i e t n a m getroffen door ernstige overstromingen. In 2001 steunde Oxfam-Solidariteit in beide landen wederopbouwprogramma s. Ook bij gewapende conflicten is aangepaste actie noodzakelijk. Op dit ogenblik steunen we in P a l e s t i n a t we e n o od hu lp p ro g ra m ma s v an p la a t se li j k e p a r t n e r s : een programma voor psychologische en sociale hulp aan personen die het slachtoffer zijn van oorlogstrauma s en hulp aan medische projecten in de Palestijnse vluchtelingenkampen. Oxfam-Solidariteit was in A f g h a n i s t a n niet op het terrein aanwezig tijdens de eerste bombardementen. Andere leden van Oxfam International waren er wel actief. Wij hebben ons op de eerste plaats gericht op de politieke actie ten opzichte van de Belgische regering om het einde te eisen van de militaire operaties in A f g h a n i s t a n.

13 Onze mannen en vrouwen in het Zuiden Het personeel van Oxfam-Solidariteit werkt hoofdzakelijk vanuit België. De verschillende projectbeheerders bezoeken zeer regelmatig onze partnerorganisaties in het Zuiden om met hen de projecten en programma s op te volgen. Daarnaast beschikt onze organisatie over zeven permanente verbindingsbureaus, waar de Oxfam-vertegenwoordig(st)ers een coördinerende functie vervullen : in Mozambique, Burkina Faso, Nicaragua, El Salvador, Cuba, Vietnam en Laos. Een aantal andere coöperanten werkt samen met onze partnerorganisaties in Colombia, Mexico en Guatemala. 13

14 Onze tweedehandswinkels Onze tweedehandswinkels De tweedehandssector van Oxfam-Solidariteit (inzameling en verkoop van kleding, meubelen, kantooruitrusting, computers, brocante) kende vorig jaar een gevoelige uitbreiding. In Vlaanderen opende een nieuwe brocanteafdeling in Oostende. De winkel in Wilrijk kende een tweede opeenvolgende succesjaar. In Wallonië kocht Oxfam-Solidariteit een gebouw aan in Namen om het werk van de brocante- en informatica-afdeling te versterken. Eind 2001 opende een nieuwe winkel de deuren in Saint-Léonard in Luik. En de ploeg van Eghezée verhuisde naar Taviers. VERHUIS NAAR DE VIERWINDENSTRAAT De ingrijpendste verandering in 2001 voor onze organisatie was de verhuis van de maa tschapp elijke zet el in de Raadstraat in Elsene naar het nieuwe gebouw in de Vie rwindens traat in Molenbeek. De ruimte die dit oude schoolcomplex biedt, liet toe alle diensten van Oxfam- Solidariteit, samen met de Brusselse centrale van de tweedehandssector, onder te brengen op één plaats. Drie verdiepingen werden voorbehouden voor grote verkoopszalen van meubels, brocante, computers en kleding en voor het sorteercentrum en het informaticaa t e l i e r. De twee andere verdiepingen zijn voorbestemd voor De Wereld om de Hoek, de inleefateliers van de educatieve dienst van Oxfam-Solidariteit. Op 4 oktober namen 300 gasten deel aan de plechtige inhuldiging van de nieuwe gebouwen in Molenbeek. De tweedehandssector heeft inmiddels ook werk gemaakt van de uitbouw van een interactieve en dynamische website die in de loop van 2002 online gaat. Solidariteitsobligaties Dank zij onze sympathisanten bracht de tweede fa s e van de solidart i t e i t s o bl i g a t i e, sdie wij uitschreven in s a m e n we rking met de Triodosbank, in de loop va n euro (5,8 miljoen frank) op.wij hebben in 2002 minstens een gelijkaardig bedrag nodig voor de renova t i ewe rken aan onze gebouwen in M o l e n b e e k. I n l i c h t i n g e n: Pe t ra Van Wynsberghe (02/ )

15 Overzicht van de toewijzing van fondsen in 2001 Regio en code Titel van het pr o g r a m m a S u b s i d i e s Eigen fondsen M e d e f i n a n c. ZUIDELIJK AFRIKA 1998/MOZ/AG /MOZ/AG087 Bijdrage tot coördinatie en opvolging van het Mozambiqueluik in het programma DGIS Steun aan het nationaal stedelijk en plattelandsdrinkwatervoorzieningsprogramma in Mozambique DGIS 1998/MOZ/AG088 Bijdrage tot de voedselveiligheid in Mozambique DGIS 2000/MOZ/OO098 Heropbouw huizen in Mozambique door AMDU /MOZ/UW099 Post-noodhulp overstromingen : drinkwatercentrum in Govoru /MOZ/BT103 Versterking van de lobbycapaciteit over de gevolgen van de mondiale macro-economische omgeving EG 2001/MOZ/OO105 Brillen voor zonsverduistering /MOZ/OO106 Reïnstallatie van de verplaatste personen /MOZ/UA108 Heropstarten van de voedselproductie in de Zambezievallei DGIS 2001/MOZ/OO109 Deelneming aan de schuldengroep voor discussie over PRSP in Kampala /NAM/AB031 Steun aan de Likwama Farmers Cooperative Union (Namibië) DGIS 2000/NAM/BT037 Vorming van kleine boeren EG 1993/SAF/AB047 Steun aan East Cape Land Committee (Zuid-Afrika) /SAF/AG059 Steun aan Philisisizwe Phedesasechaba DGIS 1995/SAF/OO074 Steun aan de Marion School /SAF/BT095 Vorming over Wereldhandelsorganisatie en globalisering EG 2000/SAF/AB096 Verbetering van voedselveiligheid en -productie in de voormalige thuislanden DGIS HOORN VAN AFRIKA 1993/ERY/AG029 Voedselveiligheidsproject in Seraye (Eritrea) DGIS 1998/ERY/OO051 Steun Serayeproject buiten budget /ERY/UA052 Noodhulpprogramma voor vluchtelingen en ontheemden als gevolg van het conflict tussen Eritrea en Ethiopië DGIS 15 ACTIVITEITEN IN 2001 PER THEMA (in ) Verbindingsbureau Volkerenrechten Arbeid/Tewerkstelling Voedselsoevereiniteit Basisvoorzieningen Noodhulp Globale Noord-Zuid-actie Voedselhulp TOTAAL

16 Regio en code Titel van het pr o g r a m m a S u b s i d i e s Eigen fondsen M e d e f i n a n c /ERY/OO054 Missie Eritrea /ETH/OO013 Noodhulp in de Hoorn van Afrika andere WEST-AFRIKA 1988/CAP/AG031 Coöperatieontwikkeling van Cha de Pedras - Gemeente Ribeira DGIS 1999/GBI/OO043 Participatieve heropbouw van de huizen in Bissau /MLI/AG017 Naar een voedselzelfvoorziening en een zelffinanciering van de landbouw bij UTPADE in Mali DGIS 2000/MLI/OO022 Promoten van de organisatie van de plattelandsvrouwen in Mali /SEN/BT043 Vorming inzake actief leven met AJPAD (Senegal) EG 2000/SEN/BT045 Netwerk Afrikaanse organisaties i.v.m. de schuldenlast van het continent EG 2000/SEN/BT046 Agrobiologische ontwikkeling van de marktteelten in Niayes EG 1998/UPV/AG054 Steun aan coördinatie en opvolging van de voedselveiligheidsprojecten van Oxfam Solidariteit in Burkina Faso DGIS 1999/UPV/AG064 P rogramma ter bescherming van bodem, water en voedselbro n n e n DGIS 2000/UPV/BT067 P ro g r a m m a s ter versterking van voedselsoevereiniteit van To n u n i e 2000/UPV/AG067 van Niangoloko, Fenop en Diobass-platform EG Programma s ter versterking van voedselsoevereiniteit van Tonunie van Niangoloko, Fenop en Diobass-platform DGIS MAGHREB EN MACHREK 1997/MAW/OO001 Oprichting Arabisch Netwerk /PAL/OO007 Peterschap van Palestijnse kinderen /PAL/AB060 Olijfolie Extra Vi rgin : een vorm i n g s p roject met Palestijnse boere n DGIS 1999/PAL/VD072 Palestijnse vluchtelingen & economie. Noord-Zuid-Actie /PAL/BS076 Steun aan Palestijnse vluchtelingengemeenschappen /PAL/CE077 Steun Refugee campaign EVS-BADIL EG 2000/PAL/BT079 Badil vluchtelingencampagne Palestina & Europa EG 2000/PAL/UA080 Een vliegtuig voor Gaza DGIS 2000/PAL/OO083 Gezinseconomie op het platteland : steun aan de slachtoffers van het Israëlisch-Palestijns conflict /PAL/OO087 Heropbouw Abu Sneiheh /PAL/OO088 Ziekenwagen Palestina /SAH/OO020 Steunprogramma voor de Sahrawi Rode Halve Maan /SAH/UC070 Voedselhulp voor de Sahrawi-vluchtelingen in de kampen van Tindouf in Algerije ECHO 1997/SAH/OO073 Uitrusting voor diplomatieke vertegenwoordiging van de RASD /SAH/AB075 Steun aan het Ministerie van Onderwijs DGIS 1998/SAH/OO084 Steun aan het Sahrawi-Comité /SAH/UA086 Uitzonderlijke noodhulp ten voordele van de Sahrawivluchtelingen in Tindouf, Algerije DGIS 2000/SAH/OO087 Steun aan de school 9 juni /SAH/BT088 Steun aan het vijfde congres van UNPS EG 1999/INT/UC091 Projecten met ECHO-EU-financiering ECHO 2001/SAH/OO093 Cybercafé van de Sahrawi-jongeren /SAH/AB /SAH/CE095 CENTRAAL-AFRIKA 1996/RWA/UA033 Voedselhulp voor de Sahrawi-vluchtelingen in de kampen nabij Tindouf DGIS Globaal plan 2001 voor de Sahrawi-vluchtelingen: melkpoeder, producten voor de Ramadan ECHO Noodhulp aan verplaatste en gevluchte Rwandese bevolkingsgroepen DGIS

Noodhulp. Voedselhulp. Heropbouw. Crisissituatie. Vluchtelingen. Ontwikkeling. Jan Bierkens

Noodhulp. Voedselhulp. Heropbouw. Crisissituatie. Vluchtelingen. Ontwikkeling. Jan Bierkens Voedselhulp Vluchtelingen Noodhulp Jan Bierkens Ontwikkeling Crisissituatie Heropbouw Jaarverslag2007 I N H O U D 3 WOORD VAN DE VOORZITTER 4 BOODSCHAP VAN B. RYELANDT, VICEVOORZITTER 4 INLEIDING G. DOPCHIE,

Nadere informatie

Humanitaire hulp en civiele. bescherming. Hulp voor slachtoffers van rampen en conflicten, en. bescherming. van mensen in risicogebieden

Humanitaire hulp en civiele. bescherming. Hulp voor slachtoffers van rampen en conflicten, en. bescherming. van mensen in risicogebieden DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Hulp voor slachtoffers van rampen en conflicten, en bescherming van mensen in risicogebieden Humanitaire hulp en civiele bescherming Europese humanitaire hulp maakt het verschil

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Directieverslag Oxfam Novib... 5

Inhoudsopgave. 1 Directieverslag Oxfam Novib... 5 Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Oxfam Novib heeft een online jaarverslag, waarvan dit de printbare versie is. Het online jaarverslag 2009 staat op www.oxfamnovib.nl/jaarverslag. Daar kan de lezer snel

Nadere informatie

Oxfam-Wereldwinkels & Oxfam Fair Trade in 2013. FOTO: Eric de Mildt

Oxfam-Wereldwinkels & Oxfam Fair Trade in 2013. FOTO: Eric de Mildt Oxfam-Wereldwinkels & Oxfam Fair Trade in 2013 FOTO: Eric de Mildt 1. Wie zijn we? Oxfam-Wereldwinkels wil rechtvaardige regels voor de internationale handel. Want eerlijke handel geeft producenten in

Nadere informatie

11.11.11 in 2009. 11.11.11 in 2009 1

11.11.11 in 2009. 11.11.11 in 2009 1 11.11.11 in 2009 11.11.11 in 2009 1 Inhoud 3 Vooraf CAMPAGNE 4 11.11.11 bleef erop hameren 6 Vlaming blijft 11.11.11 trouw: opbrengsten/verdeling campagne 2009 8 Vaste schenkers voor 11.11.11 9 Educatieve

Nadere informatie

Monitoringsrapportage over 2010 en over 2007-2010. De resultaten van Oxfam Novib s 5 programma s, evaluaties en het werk in Nederland

Monitoringsrapportage over 2010 en over 2007-2010. De resultaten van Oxfam Novib s 5 programma s, evaluaties en het werk in Nederland Monitoringsrapportage over 2010 en over 2007-2010 De resultaten van Oxfam Novib s 5 programma s, evaluaties en het werk in Nederland Monitoringsrapportage over 2010 en over 2007-2010 De resultaten van

Nadere informatie

jaarverslag 2010 jaar jaa versla g 2 ersla 010 < 0 < o W or o d en Daa d < 1 d en Daa

jaarverslag 2010 jaar jaa versla g 2 ersla 010 < 0 < o W or o d en Daa d < 1 d en Daa jaarverslag 2 jaarverslag 2 < Woord en Daad < Woord en Daad kort en bondig 5 Woord en Daad wereldwijd 6 Voorwoord 9 Inleiding: Ontwikkelingen in 2 Strategie en visie 2. Inleiding 3.2 Missie, visie en kernwaarden

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. OXFAM-WERELDWINKELS vzw OXFAM FAIR TRADE cvba JAARVERSLAG - 1

JAARVERSLAG 2012. OXFAM-WERELDWINKELS vzw OXFAM FAIR TRADE cvba JAARVERSLAG - 1 JAARVERSLAG 2012 OXFAM-WERELDWINKELS vzw OXFAM FAIR TRADE cvba JAARVERSLAG - 1 2 - JAARVERSLAG JAARVERSLAG - 3 Colofon Samenstelling: Petra Vandeputte Eindredactie: Marijke Moyson, Wies Willems Lay out:

Nadere informatie

WERELDWIJDE MEDISCHE NOODHULP

WERELDWIJDE MEDISCHE NOODHULP WERELDWIJDE MEDISCHE NOODHULP Coverbeeld Julie Rémy - Eliane Mansur, chirurg, verzorgt een patiënt met een open botbreuk in de geïmproviseerde operatiezaal in het ziekenhuis van Martissant in Port-au-

Nadere informatie

HIVOS JAARVERSLAG 2005. Geen grenzen aan mensen

HIVOS JAARVERSLAG 2005. Geen grenzen aan mensen HIVOS JAARVERSLAG 2005 Geen grenzen aan mensen HIVOS JAARVERSLAG 2005 4 HIVOS JAARVERSLAG 2005 Missie Hivos is een Nederlandse, niet-gouvernementele organisatie die handelt vanuit humanistische waarden.

Nadere informatie

VROUWEN EN EERLIJKE HANDEL

VROUWEN EN EERLIJKE HANDEL 1 VROUWEN EN EERLIJKE HANDEL 2 3 VROUWEN EN EERLIJKE HANDEL Verantwoordelijke uitgever Carl MICHIELS COÖRDINATIE Phenyx43 REDACTIE Dan AZRIA - Phenyx43 Florence NEYRINCK CONCEPT Julie RICHTER - Phenyx43

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

1 juli 2006-30 juni 2007. Jaarverslag 06-07. Plan België. www.plan-belgie.org

1 juli 2006-30 juni 2007. Jaarverslag 06-07. Plan België. www.plan-belgie.org 1 juli 2006-30 juni 2007 Jaarverslag 06-07 Plan België www.plan-belgie.org Onze visie Plan België streeft ernaar een wereld mee uit te bouwen waarin alle kinderen zich volledig kunnen ontplooien in de

Nadere informatie

FRAGIELE STATEN HEROPBOUWEN Reportages, verhalen en schetsen over: Afghanistan, Haïti, Libanon, Palestina, Niger, DR Congo, Burundi

FRAGIELE STATEN HEROPBOUWEN Reportages, verhalen en schetsen over: Afghanistan, Haïti, Libanon, Palestina, Niger, DR Congo, Burundi HET MAGAZINE VAN DE BELGISCHE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING FRAGIELE STATEN HEROPBOUWEN Reportages, verhalen en schetsen over: Afghanistan, Haïti, Libanon, Palestina, Niger, DR Congo, Burundi TWEEMAANDELIJKS

Nadere informatie

ICCO-alliantie Jaarverslag 2009

ICCO-alliantie Jaarverslag 2009 ICCO-alliantie Jaarverslag 2009 ICCO-alliantie Jaarverslag 2009 Inhoud Voorwoord 4 1 Strategie & Beleid 6 1.1 Vernieuwing 7 1.2 Cruciale aandachtspunten 14 1.3 Monitoring & Evaluatie 18 1.4 Capaciteitsontwikkeling

Nadere informatie

jaarverslag 2010 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct SAMEN 1 - HAÏTI - PAKISTAN - 3FM SERIOUS REQUEST BREEKT RECORD

jaarverslag 2010 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct SAMEN 1 - HAÏTI - PAKISTAN - 3FM SERIOUS REQUEST BREEKT RECORD jaarverslag 2010 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct SAMEN 1 - HAÏTI - PAKISTAN - 3FM SERIOUS REQUEST BREEKT RECORD Drijfveren en principes Het Rode Kruis is ontstaan uit het verlangen hulp te bieden,

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord... A. Kort overzicht van rapport 2010... 3. B. Kinderen Derde Wereld vzw in het kort... 4. C. De cijfers voor 2010...

Inhoud. Voorwoord... A. Kort overzicht van rapport 2010... 3. B. Kinderen Derde Wereld vzw in het kort... 4. C. De cijfers voor 2010... 2010 Jaarrapport Kinderen Derde Wereld vzw Enfance Tiers Monde asbl Albertinaplein 2 1000 Brussel Tel.+32 2 503 11 53 Fax.+32 2 513 20 66 E-mail: etm.kdw.brussels@skynet.be www.enfancetiersmonde.be www.kinderenderdewereld.be

Nadere informatie

Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen

Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen 1 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Hoofdstuk 1 Trends, ontwikkelingen en geleerde lessen 1.1 Verschuivende machtsverhoudingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2009-2010. Boeren in het Zuiden verdienen beter. www.oxfamfairtrade.be

Jaarverslag 2009-2010. Boeren in het Zuiden verdienen beter. www.oxfamfairtrade.be Jaarverslag 2009-2010 Boeren in het Zuiden verdienen beter www.oxfamfairtrade.be Voorwoord Jaarverslag 2009-2010 Boeren in het Zuiden verdienen beter www.oxfamfairtrade.be Colofon Samenstelling & redactie

Nadere informatie

Watwaaromwiehoe. Handel, uit respect. oww.be

Watwaaromwiehoe. Handel, uit respect. oww.be Watwaaromwiehoe > Handel, uit respect. oww.be 2 > oww.be 200 Oxfam- Wereldwinkels 200 winkels van eerlijke handel 3 Oxfam-Wereldwinkels is de voornaamste organisatie van eerlijke handel in België. Ze is

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst 1 e pijler van ontwikkelingssamenwerking Programma s of projecten in een ontwikkelingsland die gefinancierd worden door een overheid (de federale overheid, gemeenschappen, gewesten

Nadere informatie

Onze opdracht : maatschappelijk verantwoord beleggen

Onze opdracht : maatschappelijk verantwoord beleggen Onze opdracht : maatschappelijk verantwoord beleggen Een transparante kijk op duurzaam beleggen Inhoud Beleggen met eerbied voor onderlinge waarden Ethias volgt de strengste gedragscodes Ethias sluit zich

Nadere informatie

UNICEF Nederland Jaarverslag 2008

UNICEF Nederland Jaarverslag 2008 UNICEF Nederland Jaarverslag 2008 UNICEF Nederland Jaarverslag 2008 STICHTING NEDERLANDS COMITÉ UNICEF TE DEN HAAG JUNI 2009 Water voor ontwikkeling Water. In deze tijd van klimaatverandering is er veel

Nadere informatie

Belangen in de wereldhandel

Belangen in de wereldhandel 1 Belangen in de wereldhandel Tineke D haese René de Schutter Wat zich in november 1999 in Seattle afspeelde, geeft treffend weer hoe de wereldhandel ervoor staat en waar het tegenwoordig op het internationale

Nadere informatie

INHOUD. BTC in de wereld. 1. Duurzame ontwikkeling 7. Afrika. 2. BTC in 2001 29. Azië en het Midden-Oosten. 3. BTC in de wereld 41. 4.

INHOUD. BTC in de wereld. 1. Duurzame ontwikkeling 7. Afrika. 2. BTC in 2001 29. Azië en het Midden-Oosten. 3. BTC in de wereld 41. 4. INHOUD BTC in de wereld 1. Duurzame ontwikkeling 7 Een relevant begrip? 8 Van concept naar principes 9 Van principes naar acties 11 Ecuador: Revolutie tussen de oren 13 Marokko: De dorstige Souss Massa

Nadere informatie

Van de voorzitter Een fundamentele bijdrage leveren

Van de voorzitter Een fundamentele bijdrage leveren !""#$%#&'"()*+,+ Van de voorzitter Een fundamentele bijdrage leveren Rondkomen van minder dan 1 euro per dag, en dat niet één dag, maar elke dag. Voor 925 miljoen mensen was dat in 2010 de dagelijkse werkelijkheid.

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Handel, uit respect.

Jaarverslag 2008. Handel, uit respect. Jaarverslag 2008 > Handel, uit respect. Inhoud Voorwoord Fair trade is duurzame ontwikkeling in het kwadraat 3 Identiteitskaart een beweging die verkoopt 5 Voorwoord Fair Trade is duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Europa in 12 lessen door Pascal Fontaine Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt uitgelegd wat de EU

Nadere informatie

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1)

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) S a m e n grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Samen grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Voorwoord In West-Europa neemt de vergrijzing toe.

Nadere informatie

Een visie voor de toekomst bouwen we samen. Ethias, maatschappelijke partner

Een visie voor de toekomst bouwen we samen. Ethias, maatschappelijke partner Een visie voor de toekomst bouwen we samen Ethias, maatschappelijke partner 2 Ons engagement Ethias, verzekeraar Leven en Niet-Leven, engageert zich voor een wederzijds vruchtbare vertrouwensrelatie met

Nadere informatie