Waar wij voor staan. (Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Oxfam-Solidariteit op 18 april 2002) Jaarverslag 2001

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waar wij voor staan. (Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Oxfam-Solidariteit op 18 april 2002) Jaarverslag 2001"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2001

2 Waar wij voor staan Wij zetten ons in voor de strijd tegen de onrechtvaardigheid die aan de basis ligt van armoede. Dat doen we door partners in het Zuiden te steunen in hun weerbaarheid, en door de bestaande machtsrelaties in de Noord-Zuidverhoudingen te wijzigen ten gunste van solidariteit, rechtvaardigheid, bevrijding van de volkeren, vreedzaam samenleven, en gelijke kansen voor vrouwen en mannen. De Noord-Zuidverhoudingen zijn ons werkveld bij uitstek, onze merknaam. Wij halen onze motivatie uit een diepe verontwaardiging over de onrechtvaardigheid in onze maatschappijen, omdat wij precies in staat zijn om ons de wereld totaal anders voor te stellen. Onmisbaar hulpmiddel hierbij is onze analyse van de strijd die de volkeren leveren voor de eerbiediging van hun waardigheid, identiteit, vrijheid om zelf te beschikken over hun toekomst en hun natuurlijke rijkdommen, en voor de ontplooiing van hun eigen ontwikkelingsmogelijkheden. Wij benaderen de ontwikkelingsproblematiek als een geheel van sociale, economische, politieke en culturele rechten die voor elke bewoner op deze planeet vervuld moeten zijn. Dat is een voorwaarde om daadwerkelijk tot vrede en ontwikkeling te komen. Samen met anderen willen wij vooral de sociale en economische rechten afdwingbaar maken voor iedere wereldburger. 2 Wij zijn van oordeel dat het algemeen belang moet primeren op de privé belangen. De economie moet in dienst staan van de mens, en niet omgekeerd. De overheid heeft een doorslaggevende rol en een grote verantwoordelijkheid in de verdediging van deze rechten. Wij kiezen onze partners vanuit deze progressieve optiek. Wij sluiten op de eerste plaats een bondgenootschap met partners die zich organiseren om op te komen voor hun rechten. Wij werken met deze partners samen in functie van gemeenschappelijke doeleinden. Binnen deze partnerrelatie zijn onze projecten eerder een middel, dat we echter professioneel aanpakken als een contract tussen de verschillende partijen met wederzijdse rechten en plichten. Wij bieden actie-alternatieven aan. Wij zetten sympathisanten aan om onze zaak mee te ondersteunen. Wij zetten mensen in beweging via concrete acties, om op die manier het overheersend gevoel van machteloosheid om te zetten in een kracht gericht op verandering. Ons werk is méér dan een beroep, en daarom willen wij vrijwilligers uitdrukkelijk betrekken bij onze acties - met inbegrip van onze kringloopactiviteiten in tweedehandse goederen. Wij bouwen mee aan een wereldwijde beweging voor een andere mondialisering in een perspectief van solidaire en duurzame ontwikkeling. Daartoe willen wij druk uitoefenen op de politieke en economische machtscentra, waarbij we onszelf beschouwen als een kruispunt van allianties tussen personen, comités, organisaties en bewegingen in Noord en Zuid. Oxfam-Solidariteit ontleent haar legitimiteit aan haar doelstellingen, haar jarenlange werkervaring, haar stevige relaties met partners in het Zuiden, de belangrijke en constante steun van het publiek, en de transparantie van haar doelstellingen, interne werking, actiemethodes en resultaten. (Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Oxfam-Solidariteit op 18 april 2002)

3 Steeds ambitieuzer in onze solidariteit Het voorbije jaar heeft Oxfam-Solidariteit zijn aandacht vooral gericht op het scherper stellen van de eigen doelstellingen, op meer samenwerking met andere organisaties, en een beter gebruik van de eigen middelen. Wij zijn nog ambitieuzer en willen nog meer resultaat bereiken met ons solidariteitswerk. We maken vorderingen binnen het gezamenlijke kader van de Oxfam- Wereldwinkels, Oxfam Magasins du Monde en de 11 organisaties die zich op wereldvlak binnen Oxfam International hebben verenigd.. Tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie - van juni tot eind december was er de belangrijke samenwerking binnen het NGO-forum tussen de Derde Wereld-, de milieu-, de vredesbeweging en de organisaties die opkomen voor een ander asielen opvangbeleid voor vluchtelingen. Dank zij deze samenwerking en acties kregen verschillende thema s de plaats die ze verdienen : hoog op de politieke agenda. De Tobintaks op financiële speculatie, de 0,7% van het Bruto Nationaal Product voor ontwikkelingssamenwerking, de eerlijke handel, en de kwijtschelding van de schuldenlast van de landen van de Derde Wereld. Op wereldvlak blijven concrete resultaten echter nog steeds uit, wat nog eens bleek uit de schamele resultaten van de VN-conferentie over ontwikkelingssamenwerking ( Financing for Deve lopment) in het Mexicaanse Monterrey in maart van dit jaar. Toch vinden we de Belgische beslissing om de 0,7% te halen tegen 2010 positief. We zullen de volgende regeringen er zeker aan herinneren! Deze nauwere samenwerking vond ook haar weg in de dynamiek van het Wereld Sociaal Forum, dat voor de tweede maal in het Braziliaanse Porto Alegre samenkwam, begin 2002, en in de vorming van een Sociaal Forum in België en Europa. Wij werken voluit mee aan al deze initiatieven, die de globale protesten in Seattle, Washington, Praag, Göteborg, Genua, Brussel, Barcelona, Sevilla ondersteunen tegen het ongebreidelde liberalisme van de internationale economische beslissingscentra. Ook in 2001 steunden we meer dan 200 projecten in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. De inzet van onze partners voor het recht op een duurzame ontwikkeling en rechtvaardigheid verbinden wij met onze inspanningen om de eisen van het Zuiden om te zetten in een concreet beleid in onze rijke landen. Aan de zijde van onze partners bleven we actief in een aantal geostrategische conflicthaarden en noodsituaties. Dit was onder meer het geval in Colombia, de Westelijke Sahara, Cuba, Vietnam, Laos, Centraal-Afrika. Speciale aandacht ging uit naar de door Israël bezette Palestijnse gebieden en naar de noodhulp en wederopbouw voor de slachtoffers van de zware aardbevingen in El Salvador en India. Eind juni 2001 werd in ons land het Lambermontakkoord goedgekeurd, waarmee in vage termen de mogelijkheid van een defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking wettelijk werd vastgelegd. Wij blijven ons verzetten tegen een overheveling van ontwikkelingsbevoegdheden van de federale regering naar de gewestregeringen en tegen een vermindering van de federale budgettaire middelen. De hoorzittingen in de senaat toonden nogmaals aan dat slechts een minderheid in de sector van de ontwikkelingssamenwerking voor dit plan gewonnen is. Vorig jaar organiseerden we ook de verhuis van onze maatschappelijke zetel in Elsene en van alle activiteiten (de tweedehandssector en de educatieve dienst De Wereld om de Hoek ) in de oude Daillykazerne in Schaarbeek naar onze nie uwe gebouwen in Molenbeek. Deze enorme inspanning van alle medewerkers kende een vlot verloop. De plechtige inhuldiging van onze nieuwe gebouwen op 4 oktober 2001 was een succes. We mochten er meer dan 300 gasten verwelkomen. Zonder uw financiële en morele steun waren onze talrijke solidariteitsacties niet mogelijk geweest. Zonder uw steun zal onze campagne voor een eerlijke wereldhandel en voor het fundamentele recht op drinkwater voor alle bewoners van onze planeet ook niet mogelijk zijn. Ik maak van de gelegenheid gebruik om ieder van u hiervoor persoonlijk te danken. Stefaan Declercq Algemeen Secretaris 3

4 ONZE CAMPAGNES IN 2001 De solidariteit geglobaliseerd Ook 2001 stond onverminderd in het teken van de globalisering van de solidariteit. Oxfam-Solidariteit was nadrukkelijk aanwezig in deze wereldwijde beweging. Zij die moeten leven met minder dan 1 dollar per dag 4 In mei 2001 was Brussel gaststad voor de VN-conferentie over de minst ontwikkelde landen. Dat is de groep van 48 ontwikkelingslanden, waar de bevolking over een inkomen beschikt van minder dan één dollar per dag. Zowel binnen de conferentiezaal als op straat zette Oxfam-Solidariteit, samen met (de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging), CNCD- Opération , Oxfam International en tal van partners uit het Zuiden, de eisen van deze allerarmste landen kracht bij : ontwikkelingskansen zonder inmenging van de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldhandelsorganisatie; kwijtschelding van de schuldenlast, vrije toegang tot onze markten voor de producten uit deze landen en mogelijkheden om daadwerkelijk hun eigen economie te beschermen aanwezigen pakten in Brussel het monument van het Jubelpark in met deze eisen voor een andere wereld.

5 Een ander Europa, een andere wereld Van juni tot eind december 2001 was België voorzitter van de Europese Unie. Oxfam- Solidariteit investeerde zeer veel energie om tijdens dit Belgische voorzitterschap tot een succesvolle samenwerking te komen van de Derde Wereldbeweging, de vredes- en milieubeweging en de organisaties die het opnemen voor de rechten van de asielzoekers. Die samenwerking kreeg concreet gestalte in het NGO-forum, dat tientallen acties en seminaries organiseerde, op basis van een gemeenschappelijk programma. Tientallen manifestaties Tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie werden een aantal belangrijke manifestaties georganiseerd, die de nodige media-aandacht kregen. Ook in ons land is de beweging van de andersglobalisten een factor geworden waarmee de politiek en de media in de toekomst rekening zullen moeten houden. Er was het burgercongres in Luik op 21 en 22 september Vakbonden en NGO s betoogden op 19 oktober in Gent. Op 7 en 8 december kwam het grote NGO-forum bijeen in Brussel. En op 13 december betoogden tienduizenden syndicalisten in Brussel, in de rand van de Europese top van Laken. Op 14 december manifesteerden militante andersglobalisten door de straten van Brussel met de slogan : Een ander Europa voor een Andere Wereld. Oxfam-Solidariteit was actief betrokken bij de voorbereiding van deze betoging. 5 Een nieuwe dynamiek Het resultaat van deze nieuwe dynamiek was duidelijk zichtbaar op het Wereld Sociaal Forum in het Braziliaanse Porto Alegre, in februari 2002, waar voor de tweede keer meer dan activisten uit Noord en Zuid bijeen waren om alternatieven uit te werken voor de ultraliberale globalisering van de wereldeconomie. In Porto Alegre was een ruime Belgische delegatie aanwezig van de Derde Wereldbeweging, de vakbonden en de nieuwe maatschappelijke bewegingen, die vast van plan zijn in de toekomst verder samen te werken via de oprichting van een Europees en Belgisch Sociaal Forum.

6 Een vliegtuig voor Gaza 6 We steunden ten volle de actie Een Vliegtuig voor Gaza (maart 2001). Het ging hier om een door Oxfam-Solidariteit gecoördineerd noodhulpproject voor de Palestijnse bevolking, waarbij de diverse Belgische NGO s en de Belgische ontwikkelingssamenwerking (DGIS) de handen in elkaar sloegen. 12 ton medisch materiaal en dekens (ter waarde van euro 24,4 miljoen frank) werd vanuit Oostende naar onze lokale partners in Gaza overgevlogen. Deze louter humanitaire missie werd uiteindelijk een politieke actie. Het vliegtuig mocht van de Israëlische autoriteiten niet landen in Gaza, wat voor heel wat politieke deining zorgde. De internationale delegatie die deze missie begeleidde kon ter plaatse nog eens vaststellen in welke mate de hele Palestijnse maatschappij wordt getroffen door de oorlog die er sinds september 2000 woedt.

7 MET ONZE PARTNERS IN HET ZUIDEN Oxfam-Solidariteit organiseert activiteiten in tweeendertig landen van Afrika, Azië en Latijns-Amerika. De partner, met wie wij in het Zuiden samenwerken - een vakbond, een boerensyndicaat, een coöperatie, een niet gouvernementele organisatie die diensten verleent aan de plaatselijke gemeenschap, een staatsinstelling, die moet beantwoorden aan de noden van de bevolking - is voor ons van doorslaggevend belang. Onze partners streven naar meer gerechtigheid en duurzame ontwikkelingskansen voor hun bevolking. Onze partnerkeuze drukt de vaste overtuiging uit dat de volkeren niet alleen het recht, maar ook de bekwaamheid hebben om zich te organiseren, vanuit hun concrete leefsituatie, hun historische achtergrond en hun maatschappelijke en politieke realiteit. Wij stellen concrete doeleinden voorop en houden tegelijk rekening met de specifieke vragen van onze partners in de Derde Wereld. Op basis hiervan bepalen we vier grote werkterreinen : voedselsoevereiniteit, maatschappelijke basisdiensten, volkenrechten en de verantwoordelijkheid van elk van de staten. Daarnaast zijn we ook actief op het vlak van de noodhulp. Enkele voorbeelden van wat we op deze vier grote actieterreinen hebben ondernomen in

8 Water, gezondheid, onderwijs zijn fundamentele rechten Maatschappelijke basisdiensten als water, gezondheidszorg en onderwijs zijn fundamentele mensenrechten. Deze diensten krijgen niettemin de eerste en zwaarste klappen te verduren van een beleid dat door de grote internationale instellingen zoals de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds is uitgestippeld. Het komt er dus op aan het recht van iedereen mannen en vrouwen op onderwijs en degelijke basisvoorzieningen (zoals gezondheidszorg) te verdedigen. De verschillende staten hebben een zeer grote verantwoordelijkheid op dit vlak : zij organiseren deze maatschappelijke basisdiensten en moeten ze voor iedereen toegankelijk maken. Maar daarvoor moeten ze over de nodige en aangepaste middelen beschikken. De privatisering van de openbare diensten staat op de agenda van de komende onderhandelingsronden binnen de WTO (Wereldhandelsorganisatie) en biedt niet de geringste garantie voor de toegang van iedereen tot deze basisdienstverlening. Integendeel privatiseringen vormen een directe bedreiging voor de kwaliteit van levensnoodzakelijke diensten als watervoorziening en onderwijs. 8 Op het terrein : I n El Salvador is de basisgezondheidszorg één van de prioriteiten. Oxfam-Solidariteit werkt er al vijftien jaar samen met de Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud (ASPS- Salvadoraanse Verenigi ng ter Bevordering van de Volksgezondheid). In het We s t e n van het land heeft deze partner gezondheidsprojecten in drie gemeenten in het departement Ahuachapán. Na de zware aardbeving in 2001 was deze partnerorganisatie verplicht het werk helemaal anders aan te pakken. Bij de noodhulpoperaties onmiddellijk na deze natuurramp bewezen de verschillende gezondheidscomité s, die de jaren voordien uit de grond waren gestampt, hun doeltreffendheid. Erik Van Mele, projectbeheerder voor Centraal-Amerika bij Oxfam- Solidariteit : Deze comité s hebben schitterend werk verricht. Samen met de lokale bevolking zijn ze erin geslaagd zelf een waterdistributiebedrijf op te zetten. Op een ogenblik dat de openbare diensten alom gedecentraliseerd en geprivatiseerd worden, is dit een overwinning. Ook de plaatselijke overheid werd bij dit initiatief betrokken, waarmee de bevolking duidelijk liet blijken het eigen lot in eigen hand te willen nemen..

9 Eerbied voor het recht op arbeid Arbeid is voor ons een onderdeel van elke ontwikkelingsstrategie en een belangrijke factor in de maatschappelijke integratie. Wij komen samen met onze partners op voor de fundamentele rechten van de arbeiders en arbeidsters (vakbondsrechten, eerbied voor de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie, enz ) Hierover waken we bij elke schakel in de productie. Het probleem van de tewerkstelling stelt zich even goed in de steden als op het platteland. Met onze acties wijzen wij op de mechanismen die bij ons in het Noorden en in het Zuiden de gekende problemen veroorzaken : uitbuiting en uitsluiting, werkloosheid, concentratie van de rijkdom in de handen van enkelen, zonder enige democratische controle. De textielindustrie en de informele arbeid zijn voor ons prioriteiten. Voor de meeste van onze partners is het scheppen van tewerkstelling en de herwaardering van de arbeid op het platteland een eerste bekommernis. Onze nauwe samenwerking met het netwerk van de eerlijke handel is op dit vlak in ieder geval een verrijking. Op het terrein : In Zuid-Oost-Azië hebben we ook in 2001 samen met onze partners het werk voortgezet ter bevordering van de rechten van de arbeiders en arbeidsters. Daarbij steunen we organisaties die het opnemen voor de verdediging van de arbeidersbelangen (vakbonden, NGO s). De textielindustrie is hierbij een prioriteit. In Cambodja bijvoorbeeld geeft onze partner Cambodian Labor Organisation (CLO) een opleiding aan arbeiders en arbeidsters, waarbij ze hun rechten leren kennen. Heel vaak komen deze arbeiders en arbeidsters vanop het platteland naar de steden, in de hoop op een beter loon. Vaak kennen ze de arbeidswetgeving niet. Onze Cambodjaanse partner moedigt de oprichting van vakbonden aan, leidt vakbondsmilitanten op en begeleidt hen. De CLO heeft studiewerk verricht over de arbeidsomstandigheden in de textielfabrieken. Voor arbeiders in moeilijkheden treedt de organisatie op als adviseur en bemiddelaar. Wij steunen tegelijk ook het politieke lobbywerk van de CLO, dat gericht is tot de politieke overheid in het land. 9 De oprichting van netwerken van organisaties uit het Zuiden blijft voor ons van essentieel belang. Voor de CLO was de deelneming aan de VN-conferentie over de minst ontwikkelde landen in mei 2001 Brussel een belangrijke ervaring.

10 Zelf beschikken over de eigen toekomst Oxfam-Solidariteit informeert, sensibiliseert en oefent politieke druk uit rond een aantal thema s, die direct te maken hebben met het zelfbeschikkingsrecht van de volkeren en met de onrechtvaardige verhoudingen op internationaal politiek en economisch vlak. Tegelijk wijzen wij op de verantwoordelijkheid van de diverse staten ten opzichte van hun eigen bevolking. Op het terrein : Jarenlang hebben wij het recht op zelfbeschikking en onafhankelijkheid gesteund voor het O o s t - T i m o r e s e v o l k. Na het referendum over de onafhankelijkheid in augustus 1999, was het Indonesische bezettingsleger verplicht zich uit Oost-Timor terug te trekken, maar liet eerst wel privé-milities het land grondig in de as leggen. In 2001 bleven wij onze Oost-Timorese partners steunen bij de wederopbouw. Eind augustus 2001 werden de eerste vrije verkiezingen georganiseerd. In Mei 2002 werd de legendarische verzetsleider Xanana Gusmao tot president verkozen en inmiddels heeft Oost-Timor formeel en plechtig zijn onafhankelijkheid kunnen vieren. 10 Sinds een kwarteeuw speelt Oxfam-Solidariteit een nadrukkelijke rol in de solidariteitsbeweging met het Sahrawi volk. Naast politieke steun aan de rechtvaardige eisen van de Sahrawi s de erkenning van hun zelfbeschikkingsrecht, de uitvoering van het VN-vredesplan met als sleutelstuk de organisatie van een democrati sch referendum over de toekomst van de Westelijke Sahara investeerden we ook in 2001 belangrijke middelen in de materiële hulp aan de Sahrawi vluchtelingen in de kampen in de buurt van de Algerijnse woestijnstad Tindouf. Hilt Teuwen, projectbeheerder voor de Westelijke Sahara : Wij hebben een reeks concrete steunprojecten in de vluchtelingenkampen. Wij bieden hulp aan het ministerie van Onderwijs van de Sahrawi s voor de aankoop van schoolmateriaal, de opleiding van kleuterleidsters en de uitwerking van vrijetijdsprogramma s voor de kinderen in de internaten. Ook voor de Unie van Sahrawi vrouwen financieren we een aantal programma s en voor de Sahrawi Rode Halve Maan steunen we een opleidingsprogramma dat gericht is op de organisatorische versterking van deze gezondheidsdienst. Het gros van het budget in 2001 (3,9 miljoen euro of 160 miljoen frank van de Europese Unie en euro of 30 miljoen frank van de Belgische regering) ging echter naar nood- en voedselhulp voor de vluchtelingenkampen. Naast onze politieke actie samen met andere Belgische NGO s en solidariteitscomité s zetten wij onze samenwerking verder me t verschillende Palestijnse partners zoals de landbouworganisatie PARC en de UAWC, die zich toelegt op de opleiding van Palestijnse landbouwersvrouwen.

11 Het recht op voedsel Voedselsoevereiniteit is het recht voor alle mensen om zich niet alleen te kunnen voeden, maar ook om zelf hun voedsel te kunnen produceren en vrij te kunnen beslissen welk voedsel ze gebruiken. In 2001 hebben wij onze steun voortgezet aan de oprichting van netwerken in Zuid en Noord en aan de samenwerking tussen onze verschillende partnerorganisaties in het Zuiden zelf. Wij bevorderen ontmoetingen op verschillende niveaus en de uitwisseling van informatie, werkervaring en analysen. Op deze manier nemen onze partners actief deel aan de uitwerking van een nationaal en internationaal landbouw- en voedselbeleid. 11 Op het terrein : In 2001 hebben we onze steun voortgezet aan het internationale netwerk van boerenorganisaties Via Campesina. Oxfam-Solidariteit financierde de deelneming van een delegatie van Via Campesina aan het Wereld Sociaal Forum in Porto Alegre. Andere netwerken van boerenorganisaties in Zuidelijk Afrika, in Mozambique en in Westelijk Afrika konden op onze steun rekenen. Oxfam-Solidariteit steunde een uitwisselingsprogramma tussen de Braziliaanse Movimento sem Terra (MST) en de Mozambiquaanse Nationale Boerenunie (UNAC). Gelijkaardige uitwisselingen kwamen tot stand tussen boerenorganisatie uit India en Bangladesh, uit Haïti en Cuba. Onze steun aan het Zuid-Oost-Aziatische netwerk voor de preventie van chemische risico s in de landbouw heeft onder meer bijgedragen tot de start van een intensieve internationale campagne tegen de multinationale bedrijven uit de agro-chemische sector. Zo werd er in december een manifestatie georganiseerd voor de zetel van Monsanto.

12 Onze noodhulpoperaties 12 Met onze noodhulpprojecten bieden we een antwoord op buitengewone crisissituaties, zoals natuurrampen of gewapende conflicten. In dergelijke noodsituaties doen onze partners in het Zuiden en in het Noorden vaak een extra beroep op ons. De meeste van deze crises hebben een duidelijke internationale politieke achtergrond, waarbij concrete solidariteit met de getroffen bevolking voor Oxfam-Solidariteit vanzelfsprekend is. Ook in dergelijke noodsituatie geven we de voorkeur aan samenwerking met onze partners op korte, maar vooral op lange termijn. Op het terrein : Het Midden-Amerikaanse El Salvador en de I n d i a s e deelstaat Gujarat werden in het voorjaar van 2001 getroffen door een reeks zware aardbevingen, waarbij ontzaglijk veel slachtoffers vielen. Alleen al in de Indiase stad Bhuj kwamen mensen om het leven. Onze plaatselijke partners speelden een heel belangrijke rol bij de eerste noodhulp en de concrete wederopbouw na deze natuurrampen. We steunden deze partnerorganisaties rechtstreeks of via Oxfam International. Onze oproep tot financiële steun aan de slachtoffers kende een opmerkelijke respons van de publieke opinie, de gemeenten, de provincies in beide landsdelen en van de Belgische ontwikkelingssamenwerking (DGIS). Dit stelde Oxfam-Solidariteit in staat om meer dan 2,4 miljoen euro (100 miljoen frank) aan noodhulp te sturen naar de getroffen gebieden. Nicaragua ondervindt nog steeds de gevolgen van de orkaan Mitch van 1999 en er heerst een hardnekkige droogte die de oogsten bedreigt. Wij financieren een herstelprogramma voor de landbouw. Eind 2001 trok de orkaan Michel een spoor van vernieling door C u b a. Wij boden noodhulp aan de kinderen in de internaten van de provincie Villa Clara en in de omgeving van Havana en steunen een herstelprogramma voor de landbouw in een aantal voorstedelijke gebieden. In 2000 werden M o z a m b i q u e en V i e t n a m getroffen door ernstige overstromingen. In 2001 steunde Oxfam-Solidariteit in beide landen wederopbouwprogramma s. Ook bij gewapende conflicten is aangepaste actie noodzakelijk. Op dit ogenblik steunen we in P a l e s t i n a t we e n o od hu lp p ro g ra m ma s v an p la a t se li j k e p a r t n e r s : een programma voor psychologische en sociale hulp aan personen die het slachtoffer zijn van oorlogstrauma s en hulp aan medische projecten in de Palestijnse vluchtelingenkampen. Oxfam-Solidariteit was in A f g h a n i s t a n niet op het terrein aanwezig tijdens de eerste bombardementen. Andere leden van Oxfam International waren er wel actief. Wij hebben ons op de eerste plaats gericht op de politieke actie ten opzichte van de Belgische regering om het einde te eisen van de militaire operaties in A f g h a n i s t a n.

13 Onze mannen en vrouwen in het Zuiden Het personeel van Oxfam-Solidariteit werkt hoofdzakelijk vanuit België. De verschillende projectbeheerders bezoeken zeer regelmatig onze partnerorganisaties in het Zuiden om met hen de projecten en programma s op te volgen. Daarnaast beschikt onze organisatie over zeven permanente verbindingsbureaus, waar de Oxfam-vertegenwoordig(st)ers een coördinerende functie vervullen : in Mozambique, Burkina Faso, Nicaragua, El Salvador, Cuba, Vietnam en Laos. Een aantal andere coöperanten werkt samen met onze partnerorganisaties in Colombia, Mexico en Guatemala. 13

14 Onze tweedehandswinkels Onze tweedehandswinkels De tweedehandssector van Oxfam-Solidariteit (inzameling en verkoop van kleding, meubelen, kantooruitrusting, computers, brocante) kende vorig jaar een gevoelige uitbreiding. In Vlaanderen opende een nieuwe brocanteafdeling in Oostende. De winkel in Wilrijk kende een tweede opeenvolgende succesjaar. In Wallonië kocht Oxfam-Solidariteit een gebouw aan in Namen om het werk van de brocante- en informatica-afdeling te versterken. Eind 2001 opende een nieuwe winkel de deuren in Saint-Léonard in Luik. En de ploeg van Eghezée verhuisde naar Taviers. VERHUIS NAAR DE VIERWINDENSTRAAT De ingrijpendste verandering in 2001 voor onze organisatie was de verhuis van de maa tschapp elijke zet el in de Raadstraat in Elsene naar het nieuwe gebouw in de Vie rwindens traat in Molenbeek. De ruimte die dit oude schoolcomplex biedt, liet toe alle diensten van Oxfam- Solidariteit, samen met de Brusselse centrale van de tweedehandssector, onder te brengen op één plaats. Drie verdiepingen werden voorbehouden voor grote verkoopszalen van meubels, brocante, computers en kleding en voor het sorteercentrum en het informaticaa t e l i e r. De twee andere verdiepingen zijn voorbestemd voor De Wereld om de Hoek, de inleefateliers van de educatieve dienst van Oxfam-Solidariteit. Op 4 oktober namen 300 gasten deel aan de plechtige inhuldiging van de nieuwe gebouwen in Molenbeek. De tweedehandssector heeft inmiddels ook werk gemaakt van de uitbouw van een interactieve en dynamische website die in de loop van 2002 online gaat. Solidariteitsobligaties Dank zij onze sympathisanten bracht de tweede fa s e van de solidart i t e i t s o bl i g a t i e, sdie wij uitschreven in s a m e n we rking met de Triodosbank, in de loop va n euro (5,8 miljoen frank) op.wij hebben in 2002 minstens een gelijkaardig bedrag nodig voor de renova t i ewe rken aan onze gebouwen in M o l e n b e e k. I n l i c h t i n g e n: Pe t ra Van Wynsberghe (02/ )

15 Overzicht van de toewijzing van fondsen in 2001 Regio en code Titel van het pr o g r a m m a S u b s i d i e s Eigen fondsen M e d e f i n a n c. ZUIDELIJK AFRIKA 1998/MOZ/AG /MOZ/AG087 Bijdrage tot coördinatie en opvolging van het Mozambiqueluik in het programma DGIS Steun aan het nationaal stedelijk en plattelandsdrinkwatervoorzieningsprogramma in Mozambique DGIS 1998/MOZ/AG088 Bijdrage tot de voedselveiligheid in Mozambique DGIS 2000/MOZ/OO098 Heropbouw huizen in Mozambique door AMDU /MOZ/UW099 Post-noodhulp overstromingen : drinkwatercentrum in Govoru /MOZ/BT103 Versterking van de lobbycapaciteit over de gevolgen van de mondiale macro-economische omgeving EG 2001/MOZ/OO105 Brillen voor zonsverduistering /MOZ/OO106 Reïnstallatie van de verplaatste personen /MOZ/UA108 Heropstarten van de voedselproductie in de Zambezievallei DGIS 2001/MOZ/OO109 Deelneming aan de schuldengroep voor discussie over PRSP in Kampala /NAM/AB031 Steun aan de Likwama Farmers Cooperative Union (Namibië) DGIS 2000/NAM/BT037 Vorming van kleine boeren EG 1993/SAF/AB047 Steun aan East Cape Land Committee (Zuid-Afrika) /SAF/AG059 Steun aan Philisisizwe Phedesasechaba DGIS 1995/SAF/OO074 Steun aan de Marion School /SAF/BT095 Vorming over Wereldhandelsorganisatie en globalisering EG 2000/SAF/AB096 Verbetering van voedselveiligheid en -productie in de voormalige thuislanden DGIS HOORN VAN AFRIKA 1993/ERY/AG029 Voedselveiligheidsproject in Seraye (Eritrea) DGIS 1998/ERY/OO051 Steun Serayeproject buiten budget /ERY/UA052 Noodhulpprogramma voor vluchtelingen en ontheemden als gevolg van het conflict tussen Eritrea en Ethiopië DGIS 15 ACTIVITEITEN IN 2001 PER THEMA (in ) Verbindingsbureau Volkerenrechten Arbeid/Tewerkstelling Voedselsoevereiniteit Basisvoorzieningen Noodhulp Globale Noord-Zuid-actie Voedselhulp TOTAAL

16 Regio en code Titel van het pr o g r a m m a S u b s i d i e s Eigen fondsen M e d e f i n a n c /ERY/OO054 Missie Eritrea /ETH/OO013 Noodhulp in de Hoorn van Afrika andere WEST-AFRIKA 1988/CAP/AG031 Coöperatieontwikkeling van Cha de Pedras - Gemeente Ribeira DGIS 1999/GBI/OO043 Participatieve heropbouw van de huizen in Bissau /MLI/AG017 Naar een voedselzelfvoorziening en een zelffinanciering van de landbouw bij UTPADE in Mali DGIS 2000/MLI/OO022 Promoten van de organisatie van de plattelandsvrouwen in Mali /SEN/BT043 Vorming inzake actief leven met AJPAD (Senegal) EG 2000/SEN/BT045 Netwerk Afrikaanse organisaties i.v.m. de schuldenlast van het continent EG 2000/SEN/BT046 Agrobiologische ontwikkeling van de marktteelten in Niayes EG 1998/UPV/AG054 Steun aan coördinatie en opvolging van de voedselveiligheidsprojecten van Oxfam Solidariteit in Burkina Faso DGIS 1999/UPV/AG064 P rogramma ter bescherming van bodem, water en voedselbro n n e n DGIS 2000/UPV/BT067 P ro g r a m m a s ter versterking van voedselsoevereiniteit van To n u n i e 2000/UPV/AG067 van Niangoloko, Fenop en Diobass-platform EG Programma s ter versterking van voedselsoevereiniteit van Tonunie van Niangoloko, Fenop en Diobass-platform DGIS MAGHREB EN MACHREK 1997/MAW/OO001 Oprichting Arabisch Netwerk /PAL/OO007 Peterschap van Palestijnse kinderen /PAL/AB060 Olijfolie Extra Vi rgin : een vorm i n g s p roject met Palestijnse boere n DGIS 1999/PAL/VD072 Palestijnse vluchtelingen & economie. Noord-Zuid-Actie /PAL/BS076 Steun aan Palestijnse vluchtelingengemeenschappen /PAL/CE077 Steun Refugee campaign EVS-BADIL EG 2000/PAL/BT079 Badil vluchtelingencampagne Palestina & Europa EG 2000/PAL/UA080 Een vliegtuig voor Gaza DGIS 2000/PAL/OO083 Gezinseconomie op het platteland : steun aan de slachtoffers van het Israëlisch-Palestijns conflict /PAL/OO087 Heropbouw Abu Sneiheh /PAL/OO088 Ziekenwagen Palestina /SAH/OO020 Steunprogramma voor de Sahrawi Rode Halve Maan /SAH/UC070 Voedselhulp voor de Sahrawi-vluchtelingen in de kampen van Tindouf in Algerije ECHO 1997/SAH/OO073 Uitrusting voor diplomatieke vertegenwoordiging van de RASD /SAH/AB075 Steun aan het Ministerie van Onderwijs DGIS 1998/SAH/OO084 Steun aan het Sahrawi-Comité /SAH/UA086 Uitzonderlijke noodhulp ten voordele van de Sahrawivluchtelingen in Tindouf, Algerije DGIS 2000/SAH/OO087 Steun aan de school 9 juni /SAH/BT088 Steun aan het vijfde congres van UNPS EG 1999/INT/UC091 Projecten met ECHO-EU-financiering ECHO 2001/SAH/OO093 Cybercafé van de Sahrawi-jongeren /SAH/AB /SAH/CE095 CENTRAAL-AFRIKA 1996/RWA/UA033 Voedselhulp voor de Sahrawi-vluchtelingen in de kampen nabij Tindouf DGIS Globaal plan 2001 voor de Sahrawi-vluchtelingen: melkpoeder, producten voor de Ramadan ECHO Noodhulp aan verplaatste en gevluchte Rwandese bevolkingsgroepen DGIS

17 Regio en code Titel van het pr o g r a m m a S u b s i d i e s Eigen fondsen M e d e f i n a n c. CENTRAAL-AMERIKA 1997/AMC/AB003 Steun aan de werknemers in de maquila s in Midden-Amerika DGIS 1998/AMC/AG004 Verbindingsbureau van Oxfam-Solidariteit in Midden-Amerika DGIS 1997/COS/AG008 Integrale landbouwverbetering Caraigres DGIS 2000/COS/BT014 Steun aan uitwerking en formulering van een 1996/GLA/CE066 voedselsoevereiniteitsstrategie voor de boeren EG Educatie voor opnieuw geïnstalleerde gemeenschappen en de buurgemeenschappen in Guatemala EG 2000/GLA/AB077 E d u c a t i e p rogramma voor de Aj Quen, vereniging van ambachtslui DGIS 1997/HAS/AG016 Voedselveiligheid in Honduras DGIS 1999/HAS/OO024 Herstel van de landbouw in Orica, na Mitch /HAS/BT /MEX/CE020 Steun en bewustmaking inzake genetisch gemanipuleerde organismen in Honduras EG Alternatieve systemen van productie en duurzame ontwikkeling Campeche Mexico EG 1990/NIC/OO110 Studie- en vormingsbeurzen voor Nicaraguaanse studenten /NIC/CE133 Bevoorradingscentrum voor basisgeneesmiddelen 0 50 EG 1996/NIC/AG158 Alfabetisering in Managua Nicaragua DGIS 1996/NIC/AG160 Institutionele steun voedselveiligheid Nicaragua DGIS 1997/NIC/CE166 Verzoening in Nicaragua EG 1997/NIC/AG173 Steun aan kleine landbouwproducenten in Esquipulas DGIS 1997/NIC/OO179 Educatie in Terra Bona /NIC/AG191 Basisgezondheidszorg in het departement Matagalpa DGIS 2000/NIC/OO197 Verbetering van de voeding en gezinseconomie van de kleine producenten in Teustepe en Santa Lucia /NIC/OO201 Steun aan beroepsvorming door het toekennen van studiebeurzen /SAL/OO145 Campagne education now CIAZO/CIDEP /SAL/BT149 Versterking van de beïnvloedingscapaciteit en leiderschap van vrouwen EG 2000/SAL/BT150 Versterking van de beïnvloedingscapaciteit van de burgerorganisaties EG 2000/SAL/AB151 Optimalisering van de samenwerking tussen lokale actoren in El Salvador DGIS 2001/SAL/UA154 Noodhulp aardbeving DGIS 2001/SAL/OO155 Noodhulp aardbeving : bijdrage aan programma s van Oxfam International /SAL/OO156 Noodhulp aan gemeentenbesturen/aardbeving /SAL/OO157 Noodhulp aan CORDES na aardbeving /SAL/CE159 Grondstoffen voor de teelt van basisvoedsel in het departement La Libertad /SAL/OO164 Duurzame productiesystemen in het departement La Libertad ZUID-AMERIKA 2000/CHI/BT /COL/OO /COL/BT /COL/BT /PER/CE051 Ondersteuning van de irrigatiesystemen van de boerengemeenschappen in Cusco (Chili) EG Reis van een lid van ANUC-UR (Colombia) in Europa (februari-maart 2001) Steun aan de organisatorische en administratieve werking van ANUC-UR EG Opvolging van het Colombiaplan : de gevolgen voor de burgerbevolking in de conflictregio EG Duurzame ontwikkeling in de gemeenschappen van Pisac, Taray, San Salvador, Accha en Omacha in Cusco (Peru)

18 Regio en code Titel van het pr o g r a m m a S u b s i d i e s Eigen fondsen M e d e f i n a n c /PER/BT054 Ondersteuning aan de honingproducenten van de coöperatie APICOLA EG 2001/PER/OO055 Ondersteuning van lokale overlegstructuren in het Zuiden van Peru /URU/OO011 Steun aan een polykliniek van Bella Union (Uruguay) CARIBEN 1994/CUB/OO013 Integrale ontwikkeling en alternatieve energie in de streek van Valle de Santa Rosa en Caurapuey (Cuba) /CUB/AG052 Verbindingsbureau in Havana DGIS 2000/CUB/AG065 Uitbreiding van ANAP-programma van biologische landbouw via de van-boer-tot-boermethode DGIS 1999/CUB/CE066 21ste ontmoeting NGO s Europa-Cuba EG 2000/CUB/BT068 Vorming inzake beheer van de leiders van de veeteelcoöperaties van de provincie Ciego de Avila EG 2000/CUB/AG069 Gemeenschapsontwikkeling DGIS 1998/DOM/AG027 Alfabetiserings- en basisecducatieplan voor de gemeenschappen van suikerplantages in Dominicaanse Republiek DGIS 1998/DOM/CE028 Alfabetiserings- en basiseducatieplan in 40 gemeenschappen in de suikerplantages van de Dominicaanse Republiek EG 2000/DOM/BT032 Regularisering van migratiestatuut van Haïtiaanse 1997/HAI/UA018 seizoenarbeiders, in het kader van respect van werknemersre c h t e n EG Noodhulp ter verlichting van de hongersnood in het Noord-Westen, Haïti DGIS 1998/HAI/OO019 Steun aan GDIA voor de ontwikkeling van Artibonite in Haïti /HAI/OO024 Steun aan de vorming van ambachtslui van ONAA ZUID-OOST-AZIË 1998/ASE/AG002 Bevordering van arbeidersrechten en versterking van structuren ter verdediging van arbeiders in Zuid-Oost-Azië DGIS 2001/ASE/OO010 Ondersteuning van FIAN voor Conferentie over landhervorming in Azië /ASE/OO011 Steun aan SIGTUR conferentie in Korea /KAM/AG037 Steun aan het programma van de mensenrechten van ADHOC in Cambodja DGIS 1998/LAO/AG019 Voedselveiligheid in het district Sepone (Laos) DGIS 1998/LAO/AG020 Sociale basisvoorzieningen in het district Sepone DGIS 2000/LAO/BT025 Steun aan het duurzaam ontwikkelingsplan van Phonesoung Center EG 2000/TIM/OO031 Verdediging van de mensenrechten door vorming en mobilisatie /TIM/CW /TIM/AG032 Steun aan de duurzame en soevereine landbouwpolitiek in Oost-Timor Steun aan de duurzame en soevereine landbouwpolitiek in Oost-Timor DGIS 1996/VIE/CE073 Hoa Binh project voor duurzame landbouw in het hoogland EG 1996/VIE/UA075 Noodhulp na tyfoon in Vietnam DGIS 1998/VIE/AG081 Vo e d s e l v e i l i g h e i d s p roject in de districten van de provincie Nghe AN DGIS 1998/VIE/AG082 Steunprogramma aan de actie elementaire sociale voorzieningen door de districten van de provincie Nghe An DGIS 1998/VIE/AG083 Steun aan tewerkstellings- en krediet-spaarprogramma met de Vrouwenunie van het district van Thach Ha DGIS 1998/VIE/AG085 Verbindindsbureau van Oxfam-Solidariteit in Zuid-Oost-Azië DGIS 2000/VIE/BT088 Steun aan de herstructurering van de Boerenunie in de provincie Hoa Binh EG 2000/VIE/UA089 Heropbouw van de landbouw in de provincie Ha-Tinh DGIS

19 Regio en code Titel van het pr o g r a m m a S u b s i d i e s Eigen fondsen M e d e f i n a n c. ZUID-AZIE 2000/BAN/AG011 Plattelands- en stadstewerkstelling (Bangladesh) DGIS 2000/BAN/BT012 Steun aan organisaties van kleine plattelandsproducenten EG 2001/IND/OO010 H e r s t e l p rogramma voor de bevolking van Gujarat na de aard b e v i n g /IND/OO013 Heropbouwprogramma voor het district Surendranagar, Gujarat MOBILISATIE 1998/ASI/AB001 Inleefateliers actieplan /AVI/OO007 Audiovisuele ondersteuning van acties en campagnes /IRQ/OO005 Forum Festival Irak /MOV/OO012 Vormingsacties en animaties intern en extern /MOV/AB015 Campagnes voedselveiligheid, Wereldhandelsorganisatie, biotechnologie /PLI/AB003 Oxfam Nieuws/Oxfam Info /PLI/OO005 Steun aan de publicaties ter ondersteuning van campagnes /UNI/WM003 Wereld om de Hoek /UNI/CE007 Voedselveiligheidscampagne : voedsel is geen product als alle andere EG 1998/UNI/AB015 Algemeen educatieprogramma ABOS DGIS 2000/UNI/OO019 Conferentie biotechnologie en voedselveilighied /UNI/AB021 Steun aan de activiteiten van het NGO-forum in het kader van de MOL-conferentie van de VN /UNI/OO023 Steun aan het platform Migration et Développement /VIE/AB092 Steun aan de organisatie van de Weken van Vietnam (2001) DGIS EUROPA 1999/BAL/OO007 Hulp aan gastgezinnen van Kosovaarse vluchtelingen & bevorderen vredesproces /BAL/OO008 Missie in de Balkan /BAL/OO009 Arbeidsgeneeskunde Servië /BAL/OO011 Steun aan Groep /BEL/OO044 Voorbereiding van het Programma /BEL/OO045 Inhuldiging van de hoofdzetel in de Vierwindenstraat /BEL/OO058 Steun aan de olijfoliecampagne van het Palestinaplatform INTERNATIONAAL 1981/INT/OO015 Aanvullende verzekering voor NGO-coöperanten /INT/OO040 Kleine projecten voor minder dan BF (620 euro) /INT/OO068 Harmonisatie-vergaderingen binnen Oxfam Internationaal /INT/OO069 Europese coördinatie voor Centraal-Amerika - Grupo Sur /INT/OO070 CIFCA bijdrage /INT/AG082 Programma : Partnerfinanciering DGIS 1998/INT/AB083 Uitzenden personeel Programma DGIS 1999/INT/OO090 Personeelsbeheer NGO-coöperanten/PEGASUS /INT/OO094 Evaluatiekosten voor het Programa : partnerfinanciering /INT/OO096 Huis Derde Wereld /INT/AG098 Zuid-Zuid acties Volkerenrecht DGIS 2000/INT/AG099 Netwerking Zuid-organisaties DGIS 2000/INT/OO104 Acties in het kader van de kleine projecten in het jaar /INT/OO107 P rojecten gere a l i s e e rd in 2001 in het kader van de kleine pro j e c t e n /INT/OO108 Kleine projecten ALGEMEEN TOTAAL

20 ACTIVITEITEN MOBILISATIE EN PARTNERSHIP Belgische regering Noodhulp Belgische regering Europese Unie EU Echo Gemeenschap/Gewest (noodhulp inbegrepen) Inbreng NGO gecofinancierde projecten Eigen fondsen buiten geconfinancierde projecten Eigen fondsen buiten geconfinancierde projecten Noodhulp TOTAAL OOPSPRONG FONDSEN VERDELING PER REGIO EN THEMA (in ) TOTAAL Ve r b i n d i n g s Volkerenrechten - b u re a u Noodhulp Zuidelijk Afrika Centraal-Afrika We s t - A f r i k a en Hoorn van Afrika TOTAAL Actie Noord en Zuid Arbeid Tewerkstelling Voedselhulp Basisvoorzieningen Voedselhulp Maghreb et Machrek Centraal- en Zuid-Amerika Caribisch gebeid Oost-Azië en Zuid-Azië Europa Internationaal Mobilisatie

Oxfam& Partners. Jaarrapport 2007. é Het Zuiden roert zich é Financiële gegevens é Overzicht resultaten

Oxfam& Partners. Jaarrapport 2007. é Het Zuiden roert zich é Financiële gegevens é Overzicht resultaten PP D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t v a n O x f a m - S o l i d a r i t e i t a p r i l - m e i - j u n i 2 0 0 8 n u m m e r 1 1 Oxfam& Partners BC 10682 Brussel X P501325 - Afgiftekantoor

Nadere informatie

Oxfam & Partners. driemaandelijks tijdschrift van Oxfam-Solidariteit 28 juli - augustus - september 2012 BC 10682. Brussel X

Oxfam & Partners. driemaandelijks tijdschrift van Oxfam-Solidariteit 28 juli - augustus - september 2012 BC 10682. Brussel X PP BC 10682 Brussel X P501325 - Afgiftekantoor 1099 Brussel X Oxfam & Partners Jaarrapport 2011 driemaandelijks tijdschrift van Oxfam-Solidariteit 28 juli - augustus - september 2012 Beste lezer(es), Wat

Nadere informatie

Projectenlijst 2011 Werking in Zuid en Noord

Projectenlijst 2011 Werking in Zuid en Noord Projectenlijst 2011 Werking in Zuid en Noord Onze partners weten waarom Stefaan Declercq, Algemeen secretaris De mensen in het Zuiden beschikken over voldoende kennis en vaardigheden om hun ontwikkeling

Nadere informatie

Werking in. Zuid. Noord. Lijst van projecten

Werking in. Zuid. Noord. Lijst van projecten Werking in Zuid en Noord Lijst van projecten 2007 Stefaan Declercq Algemeen secretaris Onze partners weten wat ze willen De bevolking in het Zuiden beschikt over voldoende kennis en vaardigheden om haar

Nadere informatie

Jaarrapport 2013. driemaandelijks tijdschrift van Oxfam-Solidariteit juli - augustus - september 2015 BC 10682. Brussel X

Jaarrapport 2013. driemaandelijks tijdschrift van Oxfam-Solidariteit juli - augustus - september 2015 BC 10682. Brussel X Oxfam & Partners driemaandelijks tijdschrift van Oxfam-Solidariteit juli - augustus - september 2015 36 PP BC 10682 Brussel X P501325 - Afgiftekantoor 1099 Brussel X Jaarrapport 2013 Beste lezer(es), Tweedehands

Nadere informatie

Oxfam & Partners. driemaandelijks tijdschrift van Oxfam-Solidariteit april - mai - juni 2011 BC 10682. Brussel X

Oxfam & Partners. driemaandelijks tijdschrift van Oxfam-Solidariteit april - mai - juni 2011 BC 10682. Brussel X PP BC 10682 Brussel X P501325 - Afgiftekantoor 1099 Brussel X Oxfam & Partners Jaarrapport 2010 driemaandelijks tijdschrift van Oxfam-Solidariteit april - mai - juni 2011 23 Beste lezer(es), Ik wil u hartelijk

Nadere informatie

Westerlo zet zich in voor het zuiden en jij kan ons hierbij helpen GEMEENTE WESTERLO. Parel van de Kempen

Westerlo zet zich in voor het zuiden en jij kan ons hierbij helpen GEMEENTE WESTERLO. Parel van de Kempen Westerlo zet zich in voor het zuiden en jij kan ons hierbij helpen GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen 2 Inhoudsopgave - Westerlo zet zich in voor het Zuiden - werelddienst - wereldraad - subsidies vanuit

Nadere informatie

Plan België in een notendop

Plan België in een notendop Plan België in een notendop Plan België 1 het Plan Foto: Plan / Sigrid Spinnox Verander de toekomst van kinderen in het Zuiden en hun gemeenschap Wie zijn we? Plan België is een onafhankelijke niet-gouvernementele

Nadere informatie

Chocomelk. van eerlijke handel, biologische landbouw en lokale boeren! www.oww.be. Handel, uit respect.

Chocomelk. van eerlijke handel, biologische landbouw en lokale boeren! www.oww.be. Handel, uit respect. Chocomelk van eerlijke handel, biologische landbouw en lokale boeren! > Handel, uit respect. We slaan de brug tussen boeren uit Noord & Zuid! www.oww.be > Kiezen Kiezen voor nóg meer duurzaamheid Oxfam

Nadere informatie

BELEID OP VLAK VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: IN BELGIË EN DAARBUITEN

BELEID OP VLAK VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: IN BELGIË EN DAARBUITEN BELEID OP VLAK VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: IN BELGIË EN DAARBUITEN KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1. Het landbouwdossier Het feit dat Westerse landbouwproducten de lokale markten in het Zuiden verstoren.

Nadere informatie

Datum onderteken ing

Datum onderteken ing Datum onderteken ing Datum inwerkingtreding Land Status Vindplaats 1. Albanië In werking 15-04-1994 01-09-1995 1994, 145 2. Algerije In werking 20-03-1997 01-08-2008 2007, 079 3. Argentinië In werking

Nadere informatie

REISBEURZEN 2014. Studenten reizen naar het Zuiden

REISBEURZEN 2014. Studenten reizen naar het Zuiden REISBEURZEN 2014 Studenten reizen naar het Zuiden Wat? Wie? Waarom? Hoe? Ik? Duurzaam beheer van land en water in Tanzania Duurzame landbouw in Ecuador Toepassingen met niet-metallische materialen in Ecuador

Nadere informatie

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2014

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2014 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct Jaarverslag 2014 Kijk voor het volledige jaarverslag op: www.rodekruis.nl/jaarverslag 2014 2014: vele brandhaarden Niet eerder werd er zo n groot beroep op noodhulp

Nadere informatie

Associatie Raamwerk Overeenkomst tussen de Republiek Suriname en MERCOSUR

Associatie Raamwerk Overeenkomst tussen de Republiek Suriname en MERCOSUR Associatie Raamwerk Overeenkomst tussen de Republiek Suriname en MERCOSUR De Argentijnse Republiek, de Federatieve Republiek Brazilië, de Republiek Paraguay, de Republiek ten oosten van de Uruguay, de

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. Jaarverslag 2009 over het beleid inzake humanitaire hulp en de uitvoering daarvan

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. Jaarverslag 2009 over het beleid inzake humanitaire hulp en de uitvoering daarvan NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 9.4.2010 COM(2010)138 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT Jaarverslag 2009 over het beleid inzake humanitaire hulp en de uitvoering

Nadere informatie

Allochtoon en Gehandicapt in cijfers

Allochtoon en Gehandicapt in cijfers Departement Werk en Sociale Economie Afdeling Werkgelegenheidsbeleid Koning Albert II-laan 35, bus 20, 1030 Brussel Tel. 02 553 40 60 - Fax 02 553 40 10 werkgelegenheidsbeleid@vlaanderen.be Allochtoon

Nadere informatie

Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen

Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen Inhoud Mijn overtuigingen 2 Mijn prioriteiten 3 Bakens voor morgen 8 Laten we samen aan Europa bouwen 1 Mijn overtuigingen Mijn overtuigingen Een Europa,

Nadere informatie

jaarverslag 2012 in het kort Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct jaarverslag 2012 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct

jaarverslag 2012 in het kort Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct jaarverslag 2012 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct SYRIË 3FM SERIOUS REQUEST EHBO APP 145-JAAR NEDERLANDSE RODE KRUIS EVENEMENTENHULP www.rodekruis.nl jaarverslag 2012 in het kort Het Nederlandse helpt direct jaarverslag 2012 Het Nederlandse helpt direct

Nadere informatie

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van WAAR WIJ VOOR STAAN. Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten & Democraten in het Europees Parlement Strijden voor sociale rechtvaardigheid, het stimuleren van werkgelegenheid en groei, hervorming

Nadere informatie

> > > Blikvangers BOOKSHOP IN ELSENE : GEOPEND IN APRIL 2003. DANKZIJ DE ER KOMT NU ZELFS EEN INFORMATICASHOP BIJ.

> > > Blikvangers BOOKSHOP IN ELSENE : GEOPEND IN APRIL 2003. DANKZIJ DE ER KOMT NU ZELFS EEN INFORMATICASHOP BIJ. Jaarrapport 2003 Blikvangers BOOKSHOP IN ELSENE : GEOPEND IN APRIL 2003. DANKZIJ DE MEDEWERKING VAN TALLOZE VRIJWILLIGERS DOET DE BOOKSHOP HET GOED. ER KOMT NU ZELFS EEN INFORMATICASHOP BIJ. ONE DAY FOR

Nadere informatie

Legislatuur 2014 2019

Legislatuur 2014 2019 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ SU BSI DI EREGLEM ENT TER ONDERSTEU NI NG VAN ERKENDE VERENI GI NGEN VOOR ONTWI KKELI NGSSAM ENWERKI NG EN I NTERNATI ONALE SOLI DARI TEI T

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

VLIR-ADVIES BETREFFENDE DE STUDIEGELDEN VOOR DIPLOMA- EN CREDITCONTRACTEN VOOR HET ACADEMIEJAAR 2012-2013

VLIR-ADVIES BETREFFENDE DE STUDIEGELDEN VOOR DIPLOMA- EN CREDITCONTRACTEN VOOR HET ACADEMIEJAAR 2012-2013 VLIR-ADVIES BETREFFENDE DE STUDIEGELDEN VOOR DIPLOMA- EN CREDITCONTRACTEN VOOR HET ACADEMIEJAAR 2012-2013 1. HET DECREET In de artikels tot en met 60 van het decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering

Nadere informatie

Vrouwen in Midden-Amerika

Vrouwen in Midden-Amerika In nauwe schoentjes Vrouwen in Midden-Amerika INHOUD Voorstelling van het thema Uitvoering van de vredesakkoorden en hun impact op het leven van de vrouw DE ECONOMISCHE PROBLEMATIEK: Uitbuiting op het

Nadere informatie

1 KLEERKAST. overvloed/verspilling

1 KLEERKAST. overvloed/verspilling 1 KLEERKAST overvloed/verspilling Als je je kleerkast open trekt, merk je het onmiddellijk: veel kleding die je hebt, draag je al lang niet meer of ga je niet meer dragen. Waarom zou je de kleding niet

Nadere informatie

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS- EU

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS- EU PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS- EU Commissie politieke zaken 5.3.2009 AP/100.506/AM1-24 AMENDEMENTEN 1-24 Ontwerpverslag (AP/100.460) Co-rapporteurs: Ruth Magau (Zuid-Afrika) en Filip Kaczmarek

Nadere informatie

Staat 1.1.1. Overzicht betrekking hebbend op de verdeling van het aantal verzoeken om een beginseltoestemming

Staat 1.1.1. Overzicht betrekking hebbend op de verdeling van het aantal verzoeken om een beginseltoestemming Staat 1.1. Overzicht betrekking hebbend op de procedure tot opneming van buitenlandse adoptiefkinderen in Nederlandse gezinnen over de jaren 2000-2004. Verzoeken ter verkrijging van beginseltoestemming

Nadere informatie

HGIS Vraag 20 : Wat zijn de uitgaven per partnerland per thema in 2008 en 2009? Opsteller : Joke van Hagen 5936. Versnelde MDG-realisatie

HGIS Vraag 20 : Wat zijn de uitgaven per partnerland per thema in 2008 en 2009? Opsteller : Joke van Hagen 5936. Versnelde MDG-realisatie HGIS Vraag 20 : Wat zijn de uitgaven per partnerland per thema in 2008 en 2009? Opsteller : Joke van Hagen 5936 ODA UITGAVEN PARTNERLANDEN 2008 Versnelde MDG-realisatie Bangladesh Kenia 2.07 Goed bestuur

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2012

FINANCIEEL VERSLAG 2012 FINANCIEEL VERSLAG 2012 RESULTATENREKENING 2012 (in duizend euro) INKOMSTEN Privé-middelen a) Giften in België 23.262 b) Legaten in België 6.554 c) Giften van AZG partnersecties 115.764 d) Giften van de

Nadere informatie

BIJLAGEN. Voortgangsrapportage Watersector 2004

BIJLAGEN. Voortgangsrapportage Watersector 2004 BIJLAGEN Voortgangsrapportage Watersector 2004 BIJLAGE 1 In de hierna volgende tabellen zijn input en output gegevens opgenomen m.b.t. uitgaven over 2004. De tabellen zijn samengesteld uit gegevens verkregen

Nadere informatie

uitnodiging & programma

uitnodiging & programma uitnodiging & programma INTERNATIONALE CONFERENTIE GENT 17-19 OKTOBER 2011 Winning through twinning Local authorities: actors in development Als koepel van de 308 Vlaamse gemeenten begeleidt de VVSG (Vereniging

Nadere informatie

Sinds 2004 telt de Belgische gouvernementele samenwerking 18 partnerlanden (KB van 26 januari 2004), verspreid over verschillende regio s:

Sinds 2004 telt de Belgische gouvernementele samenwerking 18 partnerlanden (KB van 26 januari 2004), verspreid over verschillende regio s: VASTLEGGING VAN DE 14 PARTNERLANDEN VAN DE GOUVERNEMENTELE SAMENWERKING: TOELICHTING BIJ DE BESLISSING VAN DE MINISTERRAAD OP 21 MEI 2015 De volgende landen worden geselecteerd als partnerlanden van de

Nadere informatie

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be Europees Instituut voor Onderzoek over de Mediterrane en Euro-Arabische Samenwerking www.medea.be V O O R S T E L L I N G Voor Europa is de samenwerking met haar naaste buren de Arabische en Mediterrane

Nadere informatie

Inhoud Vooraf De Organisatie Activiteiten en projecten in Nederland Projecten Somalië 9 Colofon 11

Inhoud Vooraf De Organisatie Activiteiten en projecten in Nederland Projecten Somalië 9 Colofon 11 Jaarverslag 2014 Inhoud Vooraf 4 De Organisatie 5 - Organisatie ontwikkelingen 6 Activiteiten en projecten in Nederland 7 - Spreekuren 7 - Ontmoeting 7 - Bespreking taboe onderwerpen 8 - Conferentie gemeente

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2011

FINANCIEEL VERSLAG 2011 FINANCIEEL VERSLAG 2011 RESULTATENREKENING 2011 (in duizend euro) INKOMSTEN Privé-middelen a) Giften in België 28.159 b) Legaten in België 4.654 c) Giften van AZG partnersecties 113.917 d) Giften van de

Nadere informatie

Werk van iedereen. Democratisering en vredesopbouw

Werk van iedereen. Democratisering en vredesopbouw Werk van iedereen Democratisering en vredesopbouw Foto: Rebke Klokke Werk van Gladys Haar man werd vermoord. Haar broer ontvoerd. En zelf raakte Gladys getraumatiseerd door wat ze meemaakte tijdens de

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie 10 april 2001 VOORLOPIGE VERSIE 2000/2243(COS) ONTWERPADVIES van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek

Nadere informatie

een rechtvaardige wereld... de verantwoordlijkheid van ons allemaal!

een rechtvaardige wereld... de verantwoordlijkheid van ons allemaal! de verantwoordlijkheid van ons allemaal! beknopt Jaarverslag 2013 donateurs, 1687 vrijwilligers, sponsoren, institutionele donoren en de meer dan kinderen geholpen hebben. Hoe? In vogelvlucht laten wij

Nadere informatie

MEMORANDUM VAN OVEREENSTEMMING OVER ONTWIKKELINGSSAMENWERKING TUSSEN DE REGERING VAN DE REPUBLIEK ZUID-AFRIKA EN DE VLAAMSE REGERING

MEMORANDUM VAN OVEREENSTEMMING OVER ONTWIKKELINGSSAMENWERKING TUSSEN DE REGERING VAN DE REPUBLIEK ZUID-AFRIKA EN DE VLAAMSE REGERING - 1 - MEMORANDUM VAN OVEREENSTEMMING OVER ONTWIKKELINGSSAMENWERKING TUSSEN DE REGERING VAN DE REPUBLIEK ZUID-AFRIKA EN DE VLAAMSE REGERING INLEIDING De regering van de Republiek Zuid-Afrika (hierna "Zuid-Afrika"

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ---------------------------------------------------------------------------------- CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN NATIONALE ARBEIDSRAAD ADVIES Nr. 1.402 Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) DGGF doel: mkb financiering mogelijk maken in ontwikkelingslanden MKB financiering in DGGF landen wordt als high risk gezien door financiers: - Hoge transactiekosten - Beperkte

Nadere informatie

Fair Trade. ontwikkelingsstrategie. Oxfam-Wereldwinkels 20 oktober 2011

Fair Trade. ontwikkelingsstrategie. Oxfam-Wereldwinkels 20 oktober 2011 Fair Trade als duurzame economische ontwikkelingsstrategie Oxfam-Wereldwinkels 20 oktober 2011 SITUERING OXFAM-WERELDWINKELS Oxfam-Wereldwinkels Deel van Oxfam-in-België en Oxfam International Deel van

Nadere informatie

Noord-Zuid voor lokale besturen. Het opstellen van criteria voor de partnerzoektocht

Noord-Zuid voor lokale besturen. Het opstellen van criteria voor de partnerzoektocht Noord-Zuid voor lokale besturen Het opstellen van criteria voor de partnerzoektocht Het opstellen van criteria voor de partnerzoektocht Een weloverwogen partnerkeuze is een eerste cruciale stap voor het

Nadere informatie

Berekening kindgebondenbudget 2013

Berekening kindgebondenbudget 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebondenbudget 2013 ib 998 - ib*7pl Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de

Nadere informatie

Rampenmanagement Zuid-Soedan

Rampenmanagement Zuid-Soedan Rampenmanagement Zuid-Soedan In Zuid-Soedan zijn honderdduizenden mensen op de vlucht. Er is groot gebrek aan schoon water, voedsel en medicijnen. De dreiging van hongersnood groeit, miljoenen mensen zullen

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG OVERZICHT 2014 Publicatiedatum: 8 januari 2015 Contact: Tine Van Valckenborgh tine.vanvalckenborgh@ibz.fgov.be 02 205 50 56 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen

Nadere informatie

Stichting Hart en Handen

Stichting Hart en Handen Stichting Hart en Handen in Aktie Beleidspla n 2012 2013 Versie januari2012 Pagina 1 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Hart en Handen in Aktie. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen,

Nadere informatie

Projectoproep / Commemoraties 1914-18

Projectoproep / Commemoraties 1914-18 1. Algemene Informatie 1.1 Context Herdenkingsplechtigheden Eerste Wereldoorlog (1914-18) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt zich op voor de herdenking van honderd

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

De Voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken De heer Mr. F. Korthals Altes Postbus 20061 2500 EB Den Haag. Den Haag, november 2004

De Voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken De heer Mr. F. Korthals Altes Postbus 20061 2500 EB Den Haag. Den Haag, november 2004 De Voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken De heer Mr. F. Korthals Altes Postbus 20061 2500 EB Den Haag Den Haag, november 2004 Hierbij dank ik u mede namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Ministerraad van 16 juni 2010

Ministerraad van 16 juni 2010 Ministerraad van 16 juni 2010 De ministerraad vergaderde op woensdag 16 juni 2010 in het Egmontpaleis onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme De ministerraad nam volgende beslissingen:

Nadere informatie

PROJECTFICHE. Introductie

PROJECTFICHE. Introductie PROJECTFICHE "Gannet Sailing for Education" primary education for everyone "Jan van Gent Zeilen voor Onderwijs" basisonderwijs voor iedereen Introductie Recht op onderwijs Reeds in 1948 hebben regeringsleiders

Nadere informatie

Trading our health away Handeltje in gezondheid?

Trading our health away Handeltje in gezondheid? Trading our health away Handeltje in gezondheid? Inhoud I. Is het erg, dokter? 1. Neem de pols : Begrippen definiëren 2. Documentaire : Helse visserij 3. Quiz : De beweegredenen voor vrijhandel 4. Sprekende

Nadere informatie

Gemeente Schaarbeek. 1. Algemeen principe

Gemeente Schaarbeek. 1. Algemeen principe Gemeente Schaarbeek Voor het eerst in 2015, heeft de gemeente Schaarbeek een begrotingskrediet voor de Noord-Zuid samenwerkingsprojecten te ondersteunen ingeschreven. De gemeente wil de lokale initiatieven

Nadere informatie

Sustainable development goals

Sustainable development goals Sustainable development goals The road to dignity by 2030 Ending Poverty, Transforming all Lives and Protecting the Planet = De weg naar waardigheid, Armoede beëindigen, alle levens veranderen en de aarde

Nadere informatie

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie: Conferentie over Biodiversiteit in een veranderende wereld 8-9 september 2010 Internationaal Conventiecentrum

Nadere informatie

Hoe een coalitiecampagne uitwerken om kinderarbeidvrije cacao te bevorderen?

Hoe een coalitiecampagne uitwerken om kinderarbeidvrije cacao te bevorderen? Hoe een coalitiecampagne uitwerken om kinderarbeidvrije cacao te bevorderen? Oxfam Wereldwinkels en Fairtrade Campagne Kindslavernij lust ik niet! Doelgroepen Partners: hoe elkaar versterken? En nu? Oxfam

Nadere informatie

1. WAT VOORAFGING...1 2. HET CONGRES VAN WENEN...2 2.1. BESLISSINGEN...3 2.2. GEVOLGEN...6 2.3. BELANG VAN HET CONGRES VAN WENEN...

1. WAT VOORAFGING...1 2. HET CONGRES VAN WENEN...2 2.1. BESLISSINGEN...3 2.2. GEVOLGEN...6 2.3. BELANG VAN HET CONGRES VAN WENEN... HET CONGRES VAN WENEN 1. WAT VOORAFGING...1 2. HET CONGRES VAN WENEN...2 2.1. BESLISSINGEN...3 2.2. GEVOLGEN...6 2.3. BELANG VAN HET CONGRES VAN WENEN...7 3.1. Het Congres van Wenen en de restauratie Het

Nadere informatie

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten De Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten UNICEF De situatie in de wereld Jaarlijks 1 sterven naar schatting 290.000 vrouwen tijdens hun zwangerschap,

Nadere informatie

HAAGSE VERKLARING INZAKE GEMEENSCHAPPELIJKE PERSPECTIEVEN:

HAAGSE VERKLARING INZAKE GEMEENSCHAPPELIJKE PERSPECTIEVEN: HAAGSE VERKLARING INZAKE GEMEENSCHAPPELIJKE PERSPECTIEVEN: Verklaring van de Ministers van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden en de Franse Republiek Inleiding DE NEDERLANDS-FRANSE BILATERALE

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 1.2.2011 COM(2011) 30 definitief 2011/0013 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot verlenging van de looptijd en aanpassing van de maatregelen vastgesteld bij

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

Het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een handicap FOD Sociale Zekerheid Vereniging voor de Verenigde Naties 4 december 2013

Het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een handicap FOD Sociale Zekerheid Vereniging voor de Verenigde Naties 4 december 2013 Implementing the UNCRPD Het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een handicap FOD Sociale Zekerheid Vereniging voor de Verenigde Naties 4 december 2013 Wat is het VN-Verdrag? UNCRPD = United Nations

Nadere informatie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

12 januari 2010: aardbeving verwoest Haïti

12 januari 2010: aardbeving verwoest Haïti 12 januari 2010: aardbeving verwoest Haïti Land Inwoners: 9.035.536 (België: 10.414.336) Oppervlakte: 27.750 km² (België: 30.528 km²) BNP/capita: $1.300 (België: $37.400) Bevolking Levensverwachting bij

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen Internationale uitwisselingen tussen Aalsterse verenigingen en groepen/verenigingen in andere landen kunnen bij de betrokken

Nadere informatie

Dossier erkenning NGO

Dossier erkenning NGO Dossier erkenning NGO A)Voorstelling van de organisatie : - Naam, afkorting, juridisch statuut, ondernemingsnr., adres van maatschappelijke zetel en indien verschillend van de administratieve diensten

Nadere informatie

Zo lang er nog mensen honger lijden, zal Cuba zich blijven verzetten tegen het omzetten van voedingsstoffen tot brandstof. Cuba blijft weigeren de

Zo lang er nog mensen honger lijden, zal Cuba zich blijven verzetten tegen het omzetten van voedingsstoffen tot brandstof. Cuba blijft weigeren de Zo lang er nog mensen honger lijden, zal Cuba zich blijven verzetten tegen het omzetten van voedingsstoffen tot brandstof. Cuba blijft weigeren de middelen voor biobrandstof te produceren. Cuba neemt wereldwijd

Nadere informatie

Verklaring van Managua "Werken aan Kinderarbeidvrije Zones" in Midden-Amerika

Verklaring van Managua Werken aan Kinderarbeidvrije Zones in Midden-Amerika Stop kinderarbeid School, de beste werkplaats Verklaring van Managua "Werken aan Kinderarbeidvrije Zones" in Midden-Amerika 5 oktober 2013 Managua, Nicaragua De campagne 'Stop Kinderarbeid - School, de

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK

COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK INHOUDSTAFEL INLEIDING Een integraal en solidair humanisme a) Bij het aanbreken van het derde millennium 1 b) De betekenis van dit document 3 c) Ten dienste van

Nadere informatie

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl Vrienden van dorcas www.dorcas.nl Dit is dorcas 2 3 Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas werkt al 35 jaar aan

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

Solidariteitsactie. voor. vluchtelingen. in Syrië. Zondag 22 februari 2015. GC De Wildeman Schoolstraat 15, Herent. Koerdische Maaltijd

Solidariteitsactie. voor. vluchtelingen. in Syrië. Zondag 22 februari 2015. GC De Wildeman Schoolstraat 15, Herent. Koerdische Maaltijd Solidariteitsactie voor vluchtelingen in Syrië Zondag 22 februari 2015 GC De Wildeman Schoolstraat 15, Herent Koerdische Maaltijd korte film en getuigenissen van Syrische vluchtelingen optreden Koerdische

Nadere informatie

FACULTATIEF PROTOCOL BIJ HET VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND OVER DE BETROKKENHEID VAN KINDEREN IN GEWAPENDE CONFLICTEN

FACULTATIEF PROTOCOL BIJ HET VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND OVER DE BETROKKENHEID VAN KINDEREN IN GEWAPENDE CONFLICTEN FACULTATIEF PROTOCOL BIJ HET VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND OVER DE BETROKKENHEID VAN KINDEREN IN GEWAPENDE CONFLICTEN (niet officiële Nederlandse vertaling). (VP = Voorafgaande paragraaf) VP 1

Nadere informatie

Jaarverslag Plan Nederland 1. Bijlage 3 Plan International

Jaarverslag Plan Nederland 1. Bijlage 3 Plan International Jaarverslag Plan Nederland 1 Bijlage 3 Plan International 2 Jaarverslag Plan Nederland Bijlage 3 Plan International Plan Nederland is lid van Plan International, een internationale, humanitaire, kindgerichte

Nadere informatie

Criteria en voorwaarden voor Young Experts

Criteria en voorwaarden voor Young Experts Criteria en voorwaarden voor Young Experts Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Young Expert Programma Water... 4 3. Opzet YEP Water... 8 a. Hoofdproces Young Expert Programme Water... 9 4. Criteria en voorwaarden

Nadere informatie

UPDATE NOODHULP NEPAL

UPDATE NOODHULP NEPAL UPDATE NOODHULP NEPAL nieuwsbrief #03 / mei 2015 Samen voor Nepal Onmiddellijk na de aardbeving in Nepal sloegen de ADID-organisaties de handen ineen, ter plekke en in Nederland. We staan geen van allen

Nadere informatie

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2014. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2014. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord Stichting Emda Beknopt Jaarverslag 2014 Voorwoord De nieuwe publicatieplicht voor een ANBI-status geeft vooral bij kleinere NGO s, zoals de Stichting Emda, nogal extra administratieve en organisatorische

Nadere informatie

Basisbeginselen : Brusselse ecologische economische en sociale cooperatieve. Contact

Basisbeginselen : Brusselse ecologische economische en sociale cooperatieve. Contact Brusselse ecologische economische en sociale cooperatieve BEES Coop is een project voor een coöperatieve, participatieve en niet commerciële supermarkt. Het iniatief wordt gedragen door burgers die een

Nadere informatie

Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus

Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus Inleiding In het eerste jaar van Geogenie ben je begonnen vanuit België naar de wereld te kijken. In het tweede jaar heb je veel geleerd over Europa en in

Nadere informatie

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk?

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Casus: Het Hinkelspel cvba Kenmerken Opgericht in 1982 Multistakeholder coöperatie > 2 miljoen euro omzet in 2013 > 70 vennoten We blijven

Nadere informatie

FAIRTRADE. Een beter leven. Wat is Fairtrade

FAIRTRADE. Een beter leven. Wat is Fairtrade Wat is Fairtrade EERLIJKE HANDEL STAAT VOOROP KEURMERK INTERNATIONALE SAMENWERKING HANDEL GEMEENTE DUURZAAMHEID Een beter leven Met Fairtrade krijgen boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een eerlijke

Nadere informatie

Internationaal codirecteur ziekteverzekering PERU

Internationaal codirecteur ziekteverzekering PERU BTC is het Belgisch ontwikkelingsagentschap. BTC stelt zijn middelen en expertise ter beschikking om de armoede in de wereld uit te roeien. Het agentschap sluit zich aan bij de inspanningen van de internationale

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 1 van 22 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 Dossier Land van Bestemming Land van Eindgebruik Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag

Nadere informatie

LEVENSLOOP 24 uur in actie tegen kanker

LEVENSLOOP 24 uur in actie tegen kanker Stichting tegen Kanker en het lokale Levensloop vrijwilligerscomité organiseren LEVENSLOOP 24 uur in actie tegen kanker VIEREN HERINNEREN STRIJDEN STK008_Levensloop_Broch_NL_03.indd 1 26/04/13 12:14 Levensloop,

Nadere informatie

ANBI officiële naam en publiek bekende naam; Stichting Hermon Living Water Ministries/ Hope for Dalits

ANBI officiële naam en publiek bekende naam; Stichting Hermon Living Water Ministries/ Hope for Dalits ANBI officiële naam en publiek bekende naam; Stichting Hermon Living Water Ministries/ Hope for Dalits KVK en/of RSIN nummer. KvK.05066472-02.08.2000 in Zwolle Post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer,

Nadere informatie

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2013. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2013. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord Stichting Emda Beknopt Jaarverslag 2013 Voorwoord Vanaf 2014 is er voor Organisaties met een ANBI-status, zoals Stichting Emda, een publicatieplicht via de website. De Stichting meent met de publicatie

Nadere informatie

De Kracht van Cacao. Werkblaadjes voor de leerling. Hoe eerlijke handel het verschil maakt in de Dominicaanse Republiek

De Kracht van Cacao. Werkblaadjes voor de leerling. Hoe eerlijke handel het verschil maakt in de Dominicaanse Republiek De Kracht van Cacao Hoe eerlijke handel het verschil maakt in de Dominicaanse Republiek Werkblaadjes voor de leerling 1 www.oxfamwereldwinkels.be Wat zie je op deze foto s? Wat zou het verband hiertussen

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Achtergronden en handelingsperspectieven rond Regionalisering

Achtergronden en handelingsperspectieven rond Regionalisering Regionalisering, workshop 26-01-2007 Bijlage 2 Achtergronden en handelingsperspectieven rond Regionalisering Guus Geurts Dit achtergrondverhaal is afkomstig uit een projectvoorstel voor een campagne die

Nadere informatie

CYCLUS 1 (JANUARI/FEBRUARI 2016)

CYCLUS 1 (JANUARI/FEBRUARI 2016) ALGEMENE INFORMATIECYCLUS PROGRAMMA CYCLUS 1 (JANUARI/FEBRUARI 2016) DEEL I: VORMING WEEKEND 1 VAN ZATERDAG 09/01/2016 OM 08u30 TOT ZONDAG 10/01/2016 OM 18u00 WEEKEND 2 VAN ZATERDAG 23/01/2016 OM 09u00

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 april 2007 (17.04) (OR. en) 8340/07 DEVGEN 51 RELEX 232 FIN 173 WTO 67

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 april 2007 (17.04) (OR. en) 8340/07 DEVGEN 51 RELEX 232 FIN 173 WTO 67 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 april 2007 (17.04) (OR. en) 8340/07 DEVGEN 51 RELEX 232 FIN 173 WTO 67 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

De missie van Eye Care Foundation is het toegankelijk maken van primaire oogzorg voor kansarme mensen in ontwikkelingslanden.

De missie van Eye Care Foundation is het toegankelijk maken van primaire oogzorg voor kansarme mensen in ontwikkelingslanden. Strategisch plan 2011-2015 Missie & Visie Eye Care Foundation handelt vanuit de overtuiging dat elk mens recht heeft op gezichtsvermogen. Het verlies aan gezichtvermogen kan voor blinden en slechtzienden

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Grasscutterhokken

JAARVERSLAG 2013. Grasscutterhokken STICHTING KWAHU GHANA Secretariaat: Linde 18 5509 NG VELDHOVEN E-mail: schier@ xs4all.nl Website: www.kwahu-ghana.nl Banknr. 1338.48.973 Giften aftrekbaar voor de belasting, omdat Kwahu-Ghana erkend is

Nadere informatie

Vereniging Zonder Winstoogmerk (vzw): legale term voor een non profit vereniging in België.

Vereniging Zonder Winstoogmerk (vzw): legale term voor een non profit vereniging in België. www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche T ATELIER (BELGIË) Opgericht in 2000 Rechtsvorm Vereniging Zonder Winstoogmerk (vzw): legale term voor een non profit vereniging in België. Sector Werkgebied

Nadere informatie

Onderwijssector in de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Hans De Greve, Plan België 28/05/2015

Onderwijssector in de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Hans De Greve, Plan België 28/05/2015 Onderwijssector in de Belgische Ontwikkelingssamenwerking Hans De Greve, Plan België 28/05/2015 Wat vooraf ging Onderzoek Plan België naar de onderwijssector in de Belgische OS (2013) gevolgd door de conferentie

Nadere informatie