SCHRIFTELIJKE PROEF 15 NOVEMBER 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHRIFTELIJKE PROEF 15 NOVEMBER 2008"

Transcriptie

1 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF Algemene Instructies 15 NOVEMBER 2008 Maximale examenduur: uur tot uur Gelieve op ELK blad van deze examenreeks uw naam, voornaam en lidnummer (zie oproepingsbrief) te vermelden Het gebruik van een rekenmachine, een rekeningenstelsel en de Codex BIBF is toegelaten voor zover er geen persoonlijke notities in werden opgenomen. Dit examen bestaat een reeks vragen, gegroepeerd in 3 deeldomeinen : Boekhouding (40 punten), Fiscaliteit (35 punten), Vennootschapsrecht en andere rechtstakken (25 punten) De resultaten worden toegestuurd van zodra de correctoren alle exemplaren hebben verbeterd. Deze vragenlijst (MET modelantwoorden) zal uiterlijk 15 dagen na dit examen op de website worden gepubliceerd. Om toegelaten te worden tot het mondeling gedeelte voor het bekomen van de titel van erkend boekhouder BIBF, dient de kandidaat minstens 50% van de punten op het schriftelijk gedeelte te behalen en bovendien minstens 60 % van de punten op deeldomein boekhouden en 50% op het vak deontologie. De kandidaten erkend boekhouder fiscalist dienen bovendien minstens 60 % te behalen op het deeldomein inzake fiscaliteit (= 21 op 35 punten op deeldomein II). VEEL SUCCES!!!!!! 1

2 DEELDOMEIN BOEKHOUDING /40 A. ALGEMENE BOEKHOUDING /15 A.1 Wat is de bewaringstermijn voor de boekhoudstukken? Antwoord: Volgens de artikelen 6 en 8, 2 van de wet van 17 juli 1975, zoals gewijzigd door de wet van 8 juni 2008, bedraagt de bewaringstermijn 7 jaar. Stukken die niet strekken tot bewijs jegens derden worden 3 jaar bewaard. A.2 Een onderneming tekent op 18 november 2008 een compromis voor de aankoop van een terrein voor een bedrag van EUR. De notariële akte wordt verleden op 3 februari 2009; de registratierechten, erelonen en diverse kosten betaald bij die aangelegenheid bedragen EUR. De waarde van het terrein wordt in 2011 geraamd door een beëdigd schatter op EUR. Geef de verplichte boekingen en deze die u ingevolge de boekhoudwet facultatief kan boeken. Antwoord: het compromis werd in 2008 getekend en er is geen melding van een opschortende voorwaarde; bijgevolg werd de koop in 2008 gesloten en moet het dat jaar worden geboekt (advies CBN 3/1). 18 november 2008: 220 Terreinen 440 Leveranciers februari 2009: 220 Terreinen 440 Leveranciers

3 Optioneel: 3 februari Toevoeging waardeverm. op mat VA Waardeverm. op terreinen Optioneel: 31 december Meerwaarde op terreinen 121 Herwaarderingsmeerwaarden op mat.vaste act A.3 Een onderneming koopt een machine bestemd voor haar werkplaats voor een aanschaffingsprijs van USD. De wisselkoers bij het boeken van de factuur bedraagt 1,5 USD = 1 EUR. De verschepingskosten van Amerika naar België bedragen EUR; de behandelingskosten in de haven kosten 500 EUR, het vervoer van de haven naar de onderneming 800 EUR en de factuur voor de montagekosten van de machine is EUR hoog. Hoe boekt u deze inlichtingen (zonder rekening te houden met BTW)? Antwoord: 2300 Installaties, machines en uitrusting 440 Handelsschulden USD: 1,5 = EUR 2300 Installaties, machines en uitrusting 440 Handelsschulden Bijkomende kosten 3

4 A. 4 Boekjaar Op bedraagt het banksaldo op het laatste bankuittreksel 2500 EUR bij Fortis op rekening , in de boekhouding genoteerd als de vierde financiële rekening. Wij betalen de huur van de volgende drie maanden (januari, februari, maart 2009) ten bedrage van 3000 EUR op datum van Vraag : boek de beweging op de bankrekening alsmede eventueel andere noodzakelijke eindejaarsverrichtingen conform de gebruikelijke regels van het boekhoudrecht. Antwoord : Huur Bankoverschrijving Fortis 3.000,.00 Betaling vooruitbetaalde huur Over te dragen kosten Huur 3.000, Bank Fortisoverschrijving Fortis Bank Fortis 500, Bank Fortis 2.500,00 4

5 B. WETGEVING OP DE BOEKHOUDING EN DE JAARREKENING VAN DE ONDERNEMING + OPSTELLEN, ANALYSE EN KRITISCHE BEOORDELING VAN DE JAARREKENING /15 B.1 Aan een vennootschap, die beantwoordt aan de definitie van een kleine vennootschap, wordt in november 2008 een kapitaalsubsidie van EUR toegekend door het Vlaams Gewest voor een machine aangekocht begin 2008 ten bedrage van EUR. Er zijn geen opschortende voorwaarden verbonden aan deze toekenning. Het vast actief wordt over 10 jaar afgeschreven. De subsidie wordt in februari 2009 ontvangen. Welke zijn de boekingen m.b.t. deze subsidie? Welke inlichtingen moeten in de toelichting bij de jaarrekening worden opgenomen m.b.t. deze subsidie? Antwoord: Deze subsidie is niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting (art. 193bis WIB). november Te ontvangen subsidie of 414 Te innen 15 Kapitaalsubsidies december Kapitaalsubsidies 753 Kapitaal- en intrestsubsidies 500 Februari Bank 416 Te ontvangen subsidie of 414 Te innen opbrengsten 5

6 In de toelichting bij de jaarrekening over 2008 moet de kapitaalsubsidie van EUR toegekend door het gewest worden vermeld (art. 100, 5 c) W. Venn.). Bovendien moet elk jaar in de toelichting, onder de code 9125, het bedrag van de kapitaalsubsidie dat naar de resultatenrekening werd overgeboekt worden vermeld. B.2 Wie bepaalt de waarderingsregels? Welke modaliteiten moeten worden nageleefd om de waarderingsregels te wijzigen? Antwoord: Art. 28, 1 KB 30 januari 2001: de waarderingsregels worden bepaald door het bestuursorgaan van de vennootschap. Wanneer de waarderingsregels worden gewijzigd, moet de wijziging worden vermeld en verantwoord in de toelichting. De geraamde invloed van de wijziging op het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de vennootschap wordt vermeld in de toelichting bij de jaarrekening over het boekjaar waarin de gewijzigde waarderingsregel voor het eerst wordt toegepast (Art. 30 KB 30 januari 2001). B.3 Welke boekhoudbepalingen omtrent het voeren van een boekhouding zijn van toepassing (vorm van boekhouding) op een beoefenaar van een vrij beroep (bv. een advocaat) die zijn beroep uitoefent in een burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een BVBA heeft aangenomen? Antwoord: Daar het een vennootschap betreft die de vorm heeft aangenomen van een handelsvennootschap, valt ze onder het toepassingsgebied van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen; bijgevolg moet de boekhouding worden gevoerd volgens de gebruikelijke regels van het dubbel boekhouden (art. 1, 2 de en 4 wet van 17 juli 1975). 6

7 B.4 Opstellen, analyse en kritische beoordeling van de jaarrekening Hieronder vindt u twee uittreksels uit jaarrekeningen van een vennootschap per Analyseer en verklaar de bewegingen van het eigen vermogen tussen de twee opeenvolgende jaren; verklaar de oorsprong van het bedrag dat u onder code 792 vindt. Welke besluiten kan u van uit financieel oogpunt trekken bij het lezen van de resultaatverdeling van de jaren 2006 en 2007? 7

8 Antwoord: Artikel 57, 3, 1 ste KB 30 januari 2001, voorziet dat de herwaarderingsmeerwaarden mogen worden overgebracht naar een reserve tot het beloop van de op de meerwaarde geboekte afschrijvingen. Men stelt vast dat rekening 12 daalt van naar EUR hetzij een vermindering met EUR. Indien we dat bedrag toevoegen aan de beschikbare reserves die bestonden op het einde van het vorige boekjaar, bekomt men een totaal aan beschikbare reserves van EUR hetzij het bedrag (op een afrondingsverschil na) dat vermeld wordt voor het boekjaar op de rekening 792. Voor de twee jaren overtreft de vergoeding van het kapitaal (dividenden) ruimschoots de geboekte winsten en wordt zoveel mogelijk afgenomen van de voor uitkering beschikbare bedragen, met een daling van het eigen vermogen tot gevolg. Een dergelijke politiek biedt aan de aandeelhouders een financieel voordeel op korte termijn. 8

9 C. ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET FINANCIEEL BEHEER /5 C.1 Een vennootschap, met een laag bedrijfskapitaal, opgericht sinds 2 jaar, en die een belangrijke groei kent, heeft winst geboekt. Buiten de toekenning van 5% van de winst aan de wettelijke reserve, stelt het bestuursorgaan voor om het saldo onder vorm van dividenden uit te keren. Wat denkt u van dit voorstel? Wat beveelt u aan? Antwoord: De vennootschap heeft een behoefte aan zelffinanciering om haar groei te financieren. Bijgevolg moeten men aanbevelen de uitbetaling van dividenden te verminderen, of zelfs geen uitkeringen te doen. C.2 Wat betekent het «bedrijfskapitaal»? Hoe kan men een te laag bedrijfskapitaal verbeteren? Antwoord: Het bedrijfskapitaal is gelijk aan het permanent vermogen (de financieringsmiddelen op lange termijn) en de uitgebreide vaste activa. Het kan ook worden gedefinieerd als het verschil tussen de beperkte vlottende activa en de schulden op korte termijn. Het gaat om een veiligheidsmarge op financieel gebied. Om het bedrijfskapitaal te verbeteren kan men overwegen om: - het permanent vermogen te verhogen en gelijktijdig de schulden op korte termijn te verminderen; om dit bereiken moet men het eigen vermogen en de schulden op lange termijn doen stijgen; - de beperkte vlottende activa doen dalen door een vermindering van de voorraden, een betere opvolging van de vorderingen, het beroep doen op factoring, enz. Andere oplossingen zijn mogelijk zoals de sale and lease back. 9

10 C 3 In een vennootschap schommelt het thesaurietekort, gefinancierd door middel van een kaskrediet, tussen en EUR. Men verwacht een verbetering binnen 18 maanden. Geef een voordeligere financieringsformule die u kan aanraden aan deze vennootschap? Antwoord: Voor de permanente behoefte aan financiering zou beroep moeten gedaan worden op voorschotten op vaste termijn (straight loans). D. ORGANISATIE VAN DE BOEKHOUDING EN DE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN VAN DE ONDERNEMING. /5 D.1 U bent de boekhouder van een restaurant. De restaurateur vraagt U welke ontvangstdagboeken hij, in het kader van de BTW wetgeving en de wetgeving inzake directe belasting, verplicht moet bijhouden betreffende zijn ontvangsten en op welke manier deze dagboeken moeten ingevuld en bijgehouden worden. De reglementering van de BTW wetgeving en de wetgeving directe belastingen vereisen niet dezelfde dagboeken. Inzake BTW, vraagt de administratie dat men een dagontvangstenboek opmaakt. Dit dagboek moet per dag de nummers van de BTW bonnetjes vermelden die werden uitgereikt alsook het overeenstemmende bedrag van de ontvangsten per BTW tarief. Eén kolom met de ontvangsten aan 21 % BTW (consumptie ter plaatse) en één kolom voor de ontvangsten aan 6 % BTW (meegenomen maaltijden) Inzake directe belastingen, is er een verplichting om een dagboek van de kasontvangsten bij te houden waarin alle ontvangsten en alle uitgaven dienen bijgehouden te worden en dit achter elkaar zonder blanco s en zonder doorhalingen.in de mate dat er een lijn toch dient te worden geschrapt, moet zij niettemin leesbaar blijven. Deze twee dagboeken moeten verplicht op de exploitatiezetel bewaard worden. 10

11 D.2 Een verpleger die werkt in een hospitaal wenst zich als zelfstandige te vestigen. Hij vraagt U welke formaliteiten hij dient te vervullen en informeert U dat hij met een patiëntenbestand zal werken dat hij overneemt van een zelfstandige confrater die zijn beroepswerkzaamheden stopzet omdat hij met pensioen gaat. Welk advies geeft U hem betreffende de overname van het patiëntenbestand, zijn vestiging als zelfstandige verpleger en de opstart van zijn boekhouding? Overname van het patiëntenbestand van zijn confrater: Hij moet er zich van vergewissen dat de confrater geen schulden heeft ten aanzien van de directe belastingen, het RSVZ en/of de RSZ indien zijn voorganger personeel tewerkstelde. Er moet bovendien een overnamecontract opgemaakt worden waarin de overnameprijs van het patiëntenbestand en de prijs van het eventueel overgenomen materiaal duidelijk wordt gestipuleerd. Vestiging als zelfstandig verpleger: als zelfstandige moet deze verpleger in eerste instantie een inschrijvingsnummer aanvragen bij het RIZIV. Hij dient tevens verzorgingsattesten te bestellen bij het Ministerie van Financiën. Indien hij personeel overgenomen heeft van zijn confrater, moet hij zich tevens inschrijven bij de RSZ en een verzekering arbeidsongevallen onderschrijven. Hij dient tevens bij een bedrijfsgeneeskundige dienst aan te sluiten en desgevallend bij een sociaal secretariaat. Tot slot moet hij zich inschrijven bij een een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen, als zelfstandige in hoofdberoep (of bijberoep). Hij dient zich niet in te schrijven bij de BTW vermits hij vrijgesteld is op grond van artikel 44 1, 2 WBTW 1. Opstarten van zijn boekhouding : U dient hem uit te leggen hoe hij: Zijn prestatieboekjes dient af te sluiten Hij een journaaldagboek moet bijhouden volgens het model van het Ministerie van Financiën na het te hebben laten paraferen door de bevoegde controleur Een lijst van zijn beroepskosten moet opmaken die in aanmerking kunnen komen als algemene kosten Zijn aandacht er op vestigen dat enkel als beroepskosten kunnen worden afgetrokken die kosten waarvoor bewijskrachtige stukken voorhanden zijn zoals facturen en ontvangstbewijzen. 11

12 DEELDOMEIN FISCALITEIT (inclusief beginselen van registratie- en successierechten alsook de beginselen inzake douane en accijnzen) /35 E. BTW /10 Behalve indien anders wordt vermeld, zijn de bedragen die vermeld worden exclusief 21% BTW. De bedragen dienen afgerond te worden volgens de algemene regel (twee decimalen). Enkel de antwoorden die worden gegeven in de antwoordroosters zullen in aanmerking genomen worden Gelieve enkel te antwoorden in de voorzien antwoordroosters! E. 1 Is de BTW integraal aftrekbaar voor deze 100% bedrijfsmatige uitgaven? Omcirkel het correcte antwoord. 01. Aankoop door een garagist van een vervangingswagen voor JA NEEN zijn cliënten 02. Aankoop van 12 flessen wijn van 54,00 /stuk die JA NEEN aangeboden worden aan elk van de 12 arbeiders en bedienden van de onderneming 03. Herstelling van de «break» wagen van de vertegenwoordiger JA NEEN 04. Kostennota van een hotel ter gelegenheid van een JA NEEN verplaatsing van de bedrijfsleider naar een werf. 05. Een publicitaire radiospot JA NEEN E.2 Vragen Welk is voor de BTW wetgeving de uiterste bewaardatum van een verkoopdagboek dat werd afgesloten op 15 november 2008? In welk land is de BTW verschuldigd bij aankoop van een personenwagen in nieuwe staat in Duitsland? Welke zijn de voorwaarden (m.b.t. het omzetcijfer) waaraan moet voldaan worden om te genieten van de vrijstellingsregeling? Welke is de uiterste indieningsdatum voor een intracommunautair overzicht betreffende het 4 de kwartaal van 2008? Antwoorden 31/12/2015 (art. 60 W.BTW) België Maximaal omzet van excl. BTW per jaar 20/01/

13 E.3 Welke zijn de vakken van de periodieke BTW aangifte, en voor welke bedragen, die moeten ingevuld worden ten gevolge van volgende verrichtingen? 1. In een grootwarenhuis werden de contante ontvangsten van de maand boekhoudkundig als volgt verwerkt : Totaal : ,12 waarvan 46,11% aan het verlaagde tarief (voedingswaren), 8,52% aan het andere verlaagd tarief en het saldo aan het normale tarief. Vak Bedrag Vak Bedrag Vak Bedrag Vak Bedrag , , , ,95 2. Verkoop aan een BTW belastingplichtige uit Slovenië van een tweedehands bestelwagen : 6.500,00. Vak Bedrag Vak Bedrag Vak Bedrag Vak Bedrag ,00 3. Creditnota aan een Belgische cliënt: 176,00. Vak Bedrag Vak Bedrag Vak Bedrag Vak Bedrag , ,96 4. Ontvangst van een facturatie van schilderwerken uitgevoerd in de lokalen van een zelfstandige podoloog : 1.850,00 (10% privé). Vak Bedrag Vak Bedrag Vak Bedrag Vak Bedrag ,00 82/ , , ,65 Opmerking : Indien het een medisch erkend podoloog zou betreffen (art. 44 WBTW) : geen verlegging van de BTW heffing. 5. Bij een kleinhandelaar in informaticamateriaal, die uit zijn stock een draagbare PC kiest voor zijn eigen professioneel gebruik (85%) en privé (15%). Aankoopwaarde :370,00. Verkoopprijs 500,00 EUR Vak Bedrag Vak Bedrag Vak Bedrag Vak Bedrag , , , ,05 6. Facturatie door een Belgische zelfstandige boekhouder voor incoderingswerkzaamheden die verricht werden in België voor rekening van een Luxemburgse bank: 2.600,00. 13

14 Vak Bedrag Vak Bedrag Vak Bedrag Vak Bedrag ,00 7. Aankoop van goederen bij een Marokkaans coöperatief voor de totale prijs van 6.650,00. Invoerrechten 315,97. Het douanedocument werd ontvangen. Vak Bedrag Vak Bedrag Vak Bedrag Vak Bedrag , ,85 8. Aankondiging van een faillissement van een klant van wie een schuld van 7.818,74 hangende was (tarief 6%). Vak Bedrag Vak Bedrag Vak Bedrag Vak Bedrag ,57 9 Welke zijn de bedragen die in de vakken 83 & 59 van de BTW aangifte moeten opgenomen worden bij de aankoop van volgende personenwagen : Peugeot 407 break : Catalogusprijs (Excl. BTW) : ,79 Privégebruik van het voertuig : 30 % Toegekende korting 5% Vak Bedrag Vak Bedrag Vak Bedrag Vak Bedrag , ,42 14

15 F. PERSONENBELASTING /10 F.1 Een belastingplichtige heeft 2 woningen in eigendom.tijdens het jaar 2007 heeft hij in woning A isolerend glas laten plaatsten (voor totale kostprijs van 7000,00 ) en in woning B heeft hij de stookketel vervangen (voor totale kostprijs van 4.000,00 ). Bepaal zijn belastingbesparing. Antwoord Woning A : x 40 % = > Woning B : x 40 % = < = x 40 % = F. 1 bis) Wat gebeurt er indien dezelfde belastingplichtige geen eigenaar maar huurder is van beide gebouwen? Antwoord: gevolgen zijn identiek F 2. Een advocaat, gehuwd onder het wettelijk stelsel heeft twee kinderen.hij gebruikt een deel van zijn privé woning (25 %) als bureau. Het kadastraal inkomen van deze privé woning bedraagt 2 400,00. De advocaat en zijn echtgenote zijn eigenaar van deze privé woning. De echtgenote van de advokaat bezit tevens een eigen onroerend goed (KI 1800 ) dat zij verhuurt aan personen die het voor hun beroepswerkzaamheden gebruiken. De jaarlijkse huur bedraagt 4 800,00. Tot slot bezitten beide echtgenoten samen een perceel grond van 40 Ha ( KI 600 ) dat ze in pacht hebben gegeven aan een landbouwer ( coëfficiënt 3.80 ) voor een jaarlijks bedrag van 2 000,00 Vul vak III van de aangifte in betreffende (onroerende inkomsten ) Vul de vakken 1100/2100 tot 1116/2116 in Antwoord A- Belgische inkomsten 1- Inkomsten onderworpen aan OV a) KI onderw. Aan OV

16 b) KI niet onderw. Aan OV c) Kinderen ten laste Beroepsmatig gebruikte OG Gebouwen in huur gegeven waarvan de Huurders ze niet beroepsmatig gebruiken Terreinen Idem Terreinen conform pachtwetgeving Verhuurde OG Huur F. 3. De Heer Roger, zelfstandig schrijnwerker, is 62 jaar en bereidt zijn pensioen voor. Hij richt samen met zijn zoon een BVBA op met een maatschappelijk kapitaal van vertegenwoordigd door 60 aandelen. Het kapitaal is volgestort als volgt: De Heer Roger junior onderschrijft 5 aandelen in speciën voor een bedrag van Mr Roger senior doet een inbreng in natura voor 55 aandelen en brengt zijn handelsfonds in dat als volgt is samengesteld: - Het gemiddelde van de winst per jaar bedraagt Een atelier, verworven in 1980 voor dat volledig werd afgeschreven, wordt ingebracht voor Het schrijnwerkersmateriaal waarvan de restwaarde bedraagt, wordt ingebracht voor Grondstoffen tegen aankoopprijs Een bestelwagen waarvan de restwaarde bedraagt, wordt ingebracht voor Het cliënteel wordt ingebracht voor De bedrijfsrevisor bevestigt in zijn verslag dat de ingebrachte goederen, mogen vergoed worden door 55 aandelen. Welk is volgens U het belastingsregime van deze inbreng in hoofde van de Heer Roger senior, die zijn activiteiten als natuurlijk persoon stopzet. Bereken tevens de belastbare basis en de verschuldigde belasting. Marginale aanslagvoet 45 %. Antwoord Meerwaarden op gebouw x 16 5% = Meerwaarde op materiaal ( ) x 16.5% = Meerwaarde op bestelwagen( ) x 16.5% = Meerwaarde op cliënteel x ( x 4 ) x 16,5% x 45% Totaal verschuldigde belasting

17 G. VENNOOTSCHAPSBELASTING /10 G.1. De aftrek van de restaurantkosten als beroepskosten wordt in bepaalde gevallen geheel of gedeeltelijk beperkt. Hieronder vindt U een aantal situaties m.b.t. deze restaurantkosten. Geef via een kruisje per geval weer of zij 100 %, gedeeltelijk of helemaal niet aftrekbaar zijn. RESTAURANTKOSTEN 100 % aftrekbaar Beperkte aftrekbaarheid 1. betaald door een bedrijfsleider X 2. betaald in het buitenland X 3.betaald door een X vertegenwoordiger uit de voedingsindustrie 4. inbegrepen in hotelnota X 5. betaald tijdens seminarie X Niet aftrekbaar 6. eindejaarslunch voor het personeel 7. betaald door handelsvertegenwoordigers van de onderneming X X G.2 Op 23 Januari 2003 heeft de BVBA Xavier een vrachtwagen aangekocht om goederen te vervoeren voor , afschrijfbaar op 7 jaar. Op 1 september 2007 verkoopt de BVBA deze vrachtwagen voor en koopt een nieuwe volledig uitgeruste vrachtwagen aan van meer dan vier ton voor Is de verwezenlijkte meerwaarde op de verkoop van de oude vrachtwagen belastbaar, tijdelijk vrijgesteld of helemaal vrijgesteld van belasting? Desgevallend onder welke voorwaarden. Verantwoord uw antwoord. Antwoord De verwezenlijkte meerwaarde van kan helemaal vrijgesteld worden indien : - De oude vrachtwagen werd meer dan 3 jaar gebruikt in de vennootschap. - De nieuwe vrachtwagen van minstens 4 ton, werd aangekocht met de middelen die verkregen waren door de verkoop van de oude vrachtwagen (herinvestering van de volledige verkoopprijs) - Termijn tot 31/12/2008 om te herinvesteren - De nieuwe vrachtwagen beantwoordt aan de Europese ecologisch normen, en hij werd in nieuwe staat aangekocht of was niet ouder dan drie jaar. - De meerwaarde wordt geboekt op een aparte rekening van het passief en de «onaantastbaarheidsvoorwaarde» wordt nageleefd. 17

18 - Er wordt een overzicht toegevoegd aan de belastingaangifte (ART 44 bis. WIB) G. 3. Op 2 januari 1999 koopt de BVBA Xavier een belangrijke machine aan die in de grond wordt bevestigd voor de som van ,00 afschrijfbaar op 10 jaar. Op 20 december 2007 verkoopt de vennootschap deze voor ,00. De vennootschap betaalt een gespecialiseerde firma om de machine te demonteren en betaalt hiervoor 4 700,00. De transportkosten bedragen en de verzekering die hiervoor afgesloten werd kost 300,00. Bereken het bedrag van de meerwaarde. Antwoord Artikel 43 WIB 92 : gerealiseerde meerwaarde is gelijk aan het positieve verschil tussen enerzijds, de realisatiewaarde van het goed verminderd met de kosten om dit goed te realiseren en anderzijds de aankoopwaarde van dit goed veminderd met de vroeger aanvaarde afschrijvingen. - Aankoopwaarde Aanvaarde afschrijvingen 8/ Netto waarde Verkoopwaarde Kosten verbonden aan de verkoop ( ) - Netto bedrag van de verkoop Meerwaarde , ,00 = ,00 G.4. De afgevaardigde bestuurder van de NV ALBERT, opgericht met een maatschappelijk kapitaal van ,00 heeft aan deze vennootschap een voorschot toegekend van ,00 en ontvangt hiervoor een jaarlijkse intrest van 6%. Wordt deze jaarlijkse intrestvergoeding aan een belasting onderworpen, en zo ja, wat is het toepasselijke tarief? Antwoord : De vennootschap moet op de uitbetaalde intresten aan haar afgevaardigde bestuurder een roerende voorheffing inhouden van 15 % 18

19 H. BELASTINGPROCEDURES/ REGISTRATIERECHTEN EN SUCCESSIERECHTEN /5 H1. Op 11 oktober 2008 ontvangt de heer Vandervoort een aanvullend aanslagbiljet in de personenbelasting over het inkomstenjaar 2004 aanslagjaar De heer Vandervoort is met deze aanslag niet akkoord. Op welke procedureel correcte manier kan de heer Vandervoort tegen deze aanslag reageren (wat moet hij doen, bij welke instantie, binnen welke termijn)? Dient de heer Vandervoort deze aanslag te betalen in afwachting van de afhandeling van zijn zaak? Welke argument zal de heer Vandervoort zeker moeten inroepen? Antwoord: De heer Vandervoort zal binnen de zes maanden (en drie dagen) te rekenen vanaf de verzending van het aanslagbiljet bezwaar moeten indienen tegen deze aanslag. Hij doet dit per aangetekend schrijven te doen. In dit bezwaarschrift moet hij motiveren waarom hij zich niet akkoord verklaard met de aanslag. Het bezwaarschrift zelf moet worden verstuurd naar de bevoegde gewestelijk directeur. In afwachting van de afhandeling van de zaak is hij niet verplicht de aanslag te betalen (uitgezonderd het ontbetwiste gedeelte). Als argument zal de heer Vandervoort zeker de verjaring van de aanslag moet inroepen. H.2 Bij een tragisch ongeval op 15 oktober 2008 komt de 24 jarige Jan, zoon van Jaak en Marie (die beiden nog in leven zijn) en broer van Elke en Patricia om het leven. Jan was niet gehuwd en woonde evenmin samen. Er zijn geen andere erfgenamen. Hij woonde nog bij zijn ouders. Er werd geen testament opgemaakt door Jan. Hij laat enkel roerende goederen na. Gelieve aan te geven wie zal erven en op welk breukdeel van de totale erfenis (vb. 1/1 of ½ of 1/3.) betrokkene(n) recht zal/zullen hebben volgens het Belgische erfrecht. Antwoord Beide ouders zijn reservataire erfgenamen voor elk ¼ van de nalatenschap. Dus erft Jaak (vader) : ¼ en Marie (moeder) ook 1/4 de. 19

20 De twee zussen van Jan, zijnde Elke en Patricia erven eveneens elk ¼ van de totale nalatenschap. (rest na afname van het reservataire deel van de ouders) DEELDOMEIN VENNOOTSCHAPSRECHT EN ANDERE RECHTSTAKKEN /25 I. VENNOOTSCHAPSRECHT, ONDERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN. /10 I.1 Welke zijn de algemene formaliteiten bij de overdracht van de aandelen in een BVBA in volgende situaties? a. Welke zijn de bijzonderheden bij de overdracht van alle aandelen van een eenhoofdige BVBA? b. Welke zijn de bijzonderheden bij een gedeeltelijke overdracht van aandelen aan een kind van een vennoot in een BVBA die drie vennoten telt? c. Welke zijn de bijzonderheden bij een gedeeltelijke overdracht van aandelen aan een derde door een vennoot in een BVBA die drie vennoten telt? d. Moet de aandelenoverdracht openbaar worden gemaakt? Antwoord: a. De overdracht van de aandelen moet in het aandelenregister worden aangetekend (art. 233 en 250 W. Venn.); dit geldt voor alle gevallen beschreven onder de punten a tot c. Gevolg aan de overdracht van de totaliteit van de aandelen, zal vermoedelijk het ontslag van de zaakvoerder worden vastgesteld samen met de benoeming van een nieuwe zaakvoerder. Deze wijzigingen in het bestuursorgaan moeten worden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. b. Onverminderd strengere bepalingen in de statuten mogen de aandelen van een vennoot vrij worden overgedragen aan de 20

21 bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn (art. 249 W. Venn.). c. Onverminderd strengere bepalingen in de statuten moet de overdracht aan derden van de aandelen van een vennoot worden goedgekeurd door de helft van de vennoten (in dit geval twee vennoten) die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. d. Er is geen enkele externe bekendmaking vereist. I.2 Welke zijn de formaliteiten bij een wijziging van de niet statutaire zaakvoerder van een BVBA? Antwoord: De benoeming van een nieuwe niet statutaire zaakvoerder moet door de algemene vergadering worden goedgekeurd met de gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Het eventueel ontslag van de vorige zaakvoerder en de benoeming van de nieuwe zaakvoerder moeten worden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. I.3. Een Belgische vennootschap wordt door een Sloveense vennootschap gecontroleerd; deze Sloveense vennootschap is verplicht, op basis van haar wetgeving, een geconsolideerde jaarrekening op te stellen en bekend te maken. De Belgische vennootschap stelt, op jaarbasis, 4 voltijdse werknemers tewerk; ze haalt een jaaromzet van 1,5 miljoen euro en haar balanstotaal bedraagt euro. a. Welk schema moet de Belgische vennootschap gebruiken om haar jaarrekening op te stellen en bekend te maken? b. Moet ze een jaarverslag opstellen met de inhoud opgelegd door artikel 96 van het Wetboek van vennootschappen? c. Moet ze verplicht een commissaris benoemen? 21

22 Verantwoord uw antwoorden. Antwoord: De Belgische vennootschap is verbonden met de Sloveense vennootschap. In dat geval moeten de groottecriteria van de Belgische vennootschap worden berekend op geconsolideerde basis (art. 15, 5 W. Venn.). a. Voor de jaarrekening moet het volledig schema worden gebruikt (art. 99 W. Venn. a contrario) b. Een jaarverslag moet worden opgesteld (art. 94 en 96 W. Venn. a contrario) c. De vennootschap moet een commissaris benoemen (art. 141, 2 W. Venn. a contrario). I.4 Financieel plan b. Wat is het doel van het financieel plan dat moet worden opgesteld bij de oprichting van een BVBA? c. Wie draagt de verantwoordelijkheid voor het financieel plan? d. Wie bewaart het financieel plan? e. In welke omstandigheden kan de rechtbank van koophandel kennis nemen van het financieel plan? Antwoord: a. Verantwoorden dat het kapitaal van de vennootschap voldoende is om de vooropgestelde activiteit uit te oefenen gedurende ten minste twee jaar (art.215 en 229, 5 W. Venn.). b. De oprichters van de vennootschap, m.a.w. alle personen die bij de oprichtingsakte verschenen zijn (art.215, 225 en 229 W. Venn.) 22

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) DE VRAGEN

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) DE VRAGEN BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) Schriftelijke proef van 30 april 2005 DE VRAGEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S.

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 17 MEI 2003 de vragen DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

EEN geslaagd PROjECT!

EEN geslaagd PROjECT! A & D Boekhoudkantoor, Klapstraat 58, 1790 Teralfene Tel 0473.821367 www.infoboekhouden.be DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: Uw PARTNER VOOR EEN geslaagd PROjECT! Een brochure van het Beroepsinstituut van

Nadere informatie

VRAGENLIJST ACCOUNTANT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2003

VRAGENLIJST ACCOUNTANT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2003 VRAGENLIJST ACCOUNTANT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2003 VENNOOTSCHAPSBELASTING 10 punten Beschrijf de vijf belangrijkste maatregelen die de regering heeft goedgekeurd in de wet van 24/12/2002 tot hervorming van

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

INBRENG IN NATURA OPDRACHT

INBRENG IN NATURA OPDRACHT Op te vragen gegevens bij inbreng in natura - Blz 1 INBRENG IN NATURA OPDRACHT De bedoeling van deze opdracht bestaat erin de beschrijving van de inbreng in natura, de methoden van waardering, zoals die

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 29 NOVEMBER 2014

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 29 NOVEMBER 2014 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

Waar vinden?

Waar vinden? RICHTLIJNEN STAGE BIBF Frank Haemers, juridische dienst BIBF Waar vinden? Richtlijn 2010/1: Regelmatig verloop van de stage met als doel de toegang tot het schriftelijk deel van het praktisch bekwaamheidsexamen

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE PROEF 18 NOVEMBER 2006

SCHRIFTELIJKE PROEF 18 NOVEMBER 2006 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF Algemene Instructies

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE PROEF 17 NOVEMBER 2007

SCHRIFTELIJKE PROEF 17 NOVEMBER 2007 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF Algemene Instructies

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 16 NOVEMBER 2013

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 16 NOVEMBER 2013 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

Fiscale en andere nieuwtjes.

Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscus int boete via loon, huur of bankrekening. Vanaf 1 februari 2017 zal de fiscus de openstaande boetes innen door een betere opvolging via een computer die systematisch

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 19 NOVEMBER 2011

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 19 NOVEMBER 2011 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

QUASI-INBRENG OPDRACHT

QUASI-INBRENG OPDRACHT Op te vragen gegevens bij quasi-inbreng - Blz 1 QUASI-INBRENG OPDRACHT De bedoeling van deze opdracht bestaat erin de beschrijving van de vermogensbestanddelen die de vennootschap overweegt te verkrijgen,

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 28 februari 2015 Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 1. Wettelijk kader boekhoudkundige Kleine verenigingen Grote en zeer grote verenigingen 2. Dubbel boekhouden versus vereenvoudigd

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract Contract van maatschap Tussen de ondergetekenden: (Naam invullen)...... en zijn echtgenote (naam invullen)...... samenwonende te (adres invullen)............... hierna overlaters genoemd, en (Naam invullen).......wonende

Nadere informatie

01/10/ seminarie stagiairs 1

01/10/ seminarie stagiairs 1 RICHTLIJNEN STAGE BIBF Frank Haemers, juridische dienst BIBF Waar vinden? Richtlijn 2010/1: Regelmatig verloop van de stage met als doel de toegang tot het schriftelijk deel van het praktisch bekwaamheidsexamen

Nadere informatie

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten 10/2017 DE BEROEPSACTIVITEITEN DE 2 BEROEPSPERSPECTIEVEN Fiscaliteit Boekhouder-fiscalist

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN

Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN DE BEROEPSACTIVITEITEN De 2 beroepsperspectieven Fiscaliteit Boekhouder-fiscalist

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 20 januari 2003 betreffende het programma, de voorwaarden en de examenjury voor het praktisch bekwaamheidsexamen van de erkende boekhouders en erkende boekhouders-fiscalisten Bron

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 24 NOVEMBER 2012

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 24 NOVEMBER 2012 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S.

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 20 NOVEMBER 2004 DE VRAGEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 15 februari 2017 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap

Nadere informatie

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 60bis 1. In afwijking van de artikelen 48 en 48², worden het successierecht en het recht van overgang

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 3 MEI 2014

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 3 MEI 2014 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Schriftelijke proef van 19 november 2005 DE VRAGEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING A. ALGEMENE BOEKHOUDING /15

Schriftelijke proef van 19 november 2005 DE VRAGEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING A. ALGEMENE BOEKHOUDING /15 BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10 augustus 2005 Schriftelijke proef van 19

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!)

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) Vakgroep Accountancy, Beheerscontrole en Fiscaliteit Prof. Jan Verhoeye Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) 1. De bedoeling van de resultatenrekening is een

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies)

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies) HOOFSTUK 4 Reserves Overgedragen winst (verlies) Blz. 55 tot 108 BALANS per --/--/-- ATIVA PASSIVA I. KAPITAAL 10 A. Geplaatst kapitaal 100 B. Niet-Opgevraagd kapitaal (-) 101 II. UITGIFTEPREMIES 11 III.

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent Aangeboden door Gespreid te belasten verwezenlijkte meerwaarden 1. Begrippen Het betreft hier meerwaarden op immateriële of materiële vaste activa (art. 47 W.I.B. 1992) met als voorwaarde dat een bedrag,

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

INSTITUUT DER BEDRIJFSREVISOREN JAARLIJKSE MEDEDELING M.B.T. DE WERKZAAMHEDEN VAN HET KANTOOR 1 BOEKJAAR AFGESLOTEN OP... (...

INSTITUUT DER BEDRIJFSREVISOREN JAARLIJKSE MEDEDELING M.B.T. DE WERKZAAMHEDEN VAN HET KANTOOR 1 BOEKJAAR AFGESLOTEN OP... (... INSTITUUT DER BEDRIJFSREVISOREN JAARLIJKSE MEDEDELING M.B.T. DE WERKZAAMHEDEN VAN HET KANTOOR 1 BOEKJAAR AFGESLOTEN OP... (... maanden) 2 I. IDENTIFICATIE VAN DE AANGEVER 1. Benaming :. : A/B 3 nr....

Nadere informatie

OPDRACHTBRIEF. in deze overeenkomst de beroepsbeoefenaar genoemd,

OPDRACHTBRIEF. in deze overeenkomst de beroepsbeoefenaar genoemd, Tussen de ondergetekenden: OPDRACHTBRIEF Naam +Voornaam IAB - erkenningsnummer Nat.Nr. Kantoor houdende te Stationsstraat 1 te 3520 Zonhoven Als mandataris van Coda Boekhouders en Fiscalisten BVBA Met

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP?

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 1. Begrippen 1.1. Het begrip eenmanszaak Een eenmanszaak is een bedrijfsvorm waarbij één persoon in alle opzichten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk is voor de activiteiten

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/17 - De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Advies van 27 november

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 140/1 1. In afwijking van artikel 131, wordt van het schenkingsrecht vrijgesteld:

Nadere informatie

Checklist oprichting vennootschap. Identificatie. Nuttige adressen. Checklist

Checklist oprichting vennootschap. Identificatie. Nuttige adressen. Checklist Checklist oprichting vennootschap Identificatie rechtsvorm (bvba/nv/cva/cv/cvoha) naam verkorte benaming zetel (adres) telefoon fax kontaktpersoon Nuttige adressen accountant (adres, telefoon, fax, kontaktpersoon)

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

Word boekhouder-fiscalist, een digitaal & menselijk beroep Frank Haemers. Juridische dienst BIBF

Word boekhouder-fiscalist, een digitaal & menselijk beroep Frank Haemers. Juridische dienst BIBF Word boekhouder-fiscalist, een digitaal & menselijk beroep Frank Haemers Juridische dienst BIBF BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN : «De betrouwbaarheid van de boekhouding is immers

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging.

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Oprichters en aandeelhouders kunnen bepaalde goederen andere dan geld

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 12 MEI 2012

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 12 MEI 2012 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Inhoud Inleiding 11 DEEL I JURIDISCHE EN FISCALE ASPECTEN 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap 17 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Vraag 1 Kan ik mijn managementvennootschap

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN A) Verminderd registratierecht (bescheiden woning klein beschrijf ) Dit betekent

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S.

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 24 APRIL 2004 DE VRAGEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 4: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT Indeling: 1. Juridische aspecten 2. Boekhoudkundige verwerking 3. Gevolgen voor de financiële structuur van de onderneming Bestemming resultaat

Nadere informatie

Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?»

Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?» Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?» Aandachtspunten voor een goed financieel en fiscaal beleid Spreker : Joost Deldycke Jurist-vennoot AANDACHTSPUNTEN BOEKHOUDING AFTREKBARE KOSTEN PERSONENBELASTING

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Ontwerpadvies van 4 maart 2015 I. Algemeen

Nadere informatie

Klynveld Peat Marwick Goerdeler

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Helga Platteau Bedrijfsrevisor Verslag van het College van sen over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 en

Nadere informatie

Studietoets

Studietoets Prof. Dr. G. Van Herck Prof. Dr. H. Vandenbussche Studietoets 2008-2009 Naam en Voornaam (Drukletters).. Richting + jaar:... Werkcollegegroep:...... Richtlijnen De oefening is individueel te maken (gesloten

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Universiteit Gent

Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Universiteit Gent De boekhoudkundige verwerking van uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij kapitaalsubsidies Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN - De boekhoudkundige verwerking van de inbreng van een bedrijfstak 1 of van een algemeenheid van goederen Trefwoorden Advies van 16 december 2009 Continuiteitbeginsel

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 2 MEI 2015

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 2 MEI 2015 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN AANVRAAG TOT TOEGANG TOT HET BEKWAAMHEIDSEXAMEN OP BASIS VAN TEN MINSTE ZEVEN JAAR ERVARING MET HET OOG OP DE VERKRIJGING VAN DE HOEDANIGHEID VAN

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/7 Notulen van de Algemene Vergadering van 30 oktober 2015 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3000 Leuven, Mgr. Ladeuzeplein

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bestuur van Financiën en Begroting Vooruitgangstraat 80 bus 1 1030 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST Aanvraagformulier voor het

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE PROEF 18 NOVEMBER 2006

SCHRIFTELIJKE PROEF 18 NOVEMBER 2006 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF Algemene Instructies

Nadere informatie

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis WIB: Art. 178/1 KB/WIB: Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis VCF: Art. 2.1.4.0.1. 1 WIJZIGINGEN KB/WIB WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

Infosessie 12/09/2013

Infosessie 12/09/2013 Infosessie 12/09/2013 Roerende voorheffing op liquidatieboni Roerende voorheffing op dividenden Bankgeheim 10% roerende voorheffing op liquidatieboni Slaan en zalven tegelijkertijd Tarief roerende voorheffing:

Nadere informatie