PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 29 NOVEMBER 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 29 NOVEMBER 2014"

Transcriptie

1 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E T F I S C A L I S T E S A G R É É S Loi du 22 avril 1999 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 29 NOVEMBER 2014 DEEL I I. BOEKHOUDEN: /40 III. PLICHTENLEER(I): /10 Sub-Totaal: /50 A B C D E p. 1

2 ZONE VOORBEHOUDEN AAN DE CORRECTOREN 29 november Deel I I. BOEKHOUDING /40 A. ALGEMENE BOEKHOUDING /15 B. WETGEVING OP DE BOEKHOUDING EN DE JAARREKENING VAN DE ONDERNEMING + OPSTELLEN, ANALYSE EN KRITISCHE /15 BEOORDELING VAN DE JAARREKENING C. ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET FINANCIEEL BEHEER /5 D. ORGANISATIE VAN DE BOEKHOUDINGSDIENSTEN EN DE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN VAN DE ONDERNEMING /5 III. PLICHTENLEER (I) /10 TOTAAL DEEL I : /50 p. 2

3 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF 29 NOVEMBER 2014 DEEL 1 Algemene Instructies Er zijn 2 delen voorzien voor deze schriftelijke proef : - het eerste deel zal plaatsvinden van 09u00 tot 12u00 u. (betreft vragen A tot E : boekhouding en deontologie ) - het tweede deel van 13u30 tot 16u00 u (betreft vragen F tot K : belastingen en recht) Gelieve op ELK blad van deze examenreeks uw naam, voornaam en BIBF-nummer (zie oproepingsbrief) te vermelden Enkel het gebruik van een rekenmachine, BIBF-rekeningenstelsel, de BIBF-Fiscus op zak, de BIBF-Codex (papieren versie) en een blauwe of zwarte balpen (geen potlood of rode balpen) zijn toegelaten Het niet naleven van deze bovenvermelde voorwaarden zal leiden tot het verplicht verlaten van de aula en de ongeldigheid van dit examen. Dit examen bestaat uit een reeks vragen, gegroepeerd in 3 deeldomeinen : Boekhouding (40 punten), Fiscaliteit (35 punten), Vennootschapsrecht en andere rechtstakken (25 punten) De resultaten worden toegestuurd van zodra de correctoren alle exemplaren hebben verbeterd. Dit examen (MET modelantwoorden) zal uiterlijk 15 dagen na dit examen worden gepubliceerd op Om toegelaten te worden tot het mondeling gedeelte voor het bekomen van de titel van erkend boekhouder BIBF, dient de kandidaat minstens 50% van de punten op het schriftelijk gedeelte te behalen en bovendien minstens 60 % van de punten op deeldomein boekhouden en 50% op het vak deontologie. De kandidaten erkend boekhouder fiscalist dienen bovendien minstens 60 % te behalen op het deeldomein inzake fiscaliteit (= 21 op 35 punten op deeldomein II). VEEL SUCCES!!!!!! p. 3

4 DEELDOMEIN BOEKHOUDING./40 Alle journaalposten moeten een datum en een omschrijving bevatten. De rekeningen moeten minstens uit 3 cijfers bestaan. A. ALGEMENE BOEKHOUDING /15 Vraag A. 1. /4 Gegevens De zaakvoerder van bvba Automotive stort op de rekening van de vennootschap ,00 op 01/01/N. Er wordt contractueel overeengekomen dat dit kan beschouwd worden als een achtergestelde niet converteerbare lening. We gaan ervan uit dat alle wettelijke formaliteiten correct vervuld zijn. Vragen 1. Op welke rekening van de bvba Automotive wordt die ,00 geboekt? 2. Het is contractueel overeengekomen dat de zaakvoerder een intrest ontvangt van 5,5% op de aan zijn vennootschap toegestane lening. De intrest wordt jaarlijks berekend op het uitstaand kapitaal en de kapitaalsaflossingen dienen elk jaar betaald te worden op de vervaldag. Geef de eindejaarsboeking per 31/12/N van de intresten die zullen betaald worden per 01/01/N Geef de boekhoudkundige verwerking in jaar N+1 van de intrest en de bijhorende betaling op de bankrekening en de eventuele RV ervan. p. 4

5 Vraag A. 2. /2 Gegevens In de BVBA Automotive werden per 31/12/N zijn de volgende afsluitingsposten geboekt : Te ontvangen facturen : Grondstoffen : ,00 Elektriciteit : 1.200,00 Eindafrekening Verzekering BA-uitbating 150,00 Te ontvangen creditnota s : Water: 100,00 Op te maken facturen : Factuur 1/N+1 : ,00 Over te dragen opbrengsten op de globale verkopen BTW - exclusief Factuur 120 van 31/12/N waarvan ,00 voor januari van jaar N+1 : ,00 Vraag: Te innen opbrengsten : Verzekeringsschade: 1.600,00 Bankintresten (Bruto RV 25 %): 100,00 Geef de tegenboekingen op 01/01/N+1 ervan uitgaande dat alle documenten, werken, opbrengsten werden ontvangen. p. 5

6 p. 6

7 Vraag A. 3. /6 Gegevens : Een onderneming heeft sinds 30 september N een handelsvordering van 2.420,00 (inclusief 21 % BTW) op een klant. Deze vordering wordt voor 70 % van het totale bedrag exclusief BTW verzekerd door een kredietverzekering. Op 30 december N blijkt uit onderzoek dat voor het volledige bedrag van deze vordering onzekerheid bestaat over de inning ervan en staat de onderneming de vordering ter incasso af aan haar kredietverzekeraar. Op 29 februari N+1 ontvangt de onderneming een betaling van 1.210,00 vanwege de klant. Binnen de voorziene termijn (31 maart N+1) betaalt de kredietverzekeraar de contractueel voorziene schadevergoeding uit aan de onderneming. De onderneming vermoedt van de klant verder niets meer te ontvangen. Vraag: Geef de boekhoudkundige verwerkingen naar aanleiding van de jaarafsluiting per 31 december Jaar N en de verschillende ontvangen betalingen in Jaar N+1, p. 7

8 p. 8

9 Vraag A. 4. /3 Gegevens: 18/04/N : 2 vennoten richten een BVBA op (met activiteit vrijgesteld van BTW) met een geplaatst kapitaal van ,00 (elke vennoot onderschrijft 50% van het kapitaal). Dit gebeurt door inbreng in speciën op de bankrekening van de op te richten vennootschap. Bij de oprichting stort vennoot A ,00 en vennoot B ook ,00. Bij de oprichting vraagt de notaris om de kosten (1.500,00 BTW-inbegrepen) te betalen. Op 05/05/N betaalt vennoot A dit via zijn persoonlijke rekening. De notariële akte wordt verleden op 18/05/N. Op 23/09/N+3: er wordt beslist om het totaal van het nog niet opgevraagd kapitaal op te vragen 01/10/N+3 : vennoot B stort zijn deel 03/10/N+3 : vennoot A stort zijn deel Vraag: Geef alle boekingen. p. 9

10 p. 10

11 B. WETGEVING OP DE BOEKHOUDING EN DE JAARREKENING VAN DE ONDERNEMING + OPSTELLEN, ANALYSE EN KRITISCHE BEOORDELING VAN DE JAARREKENING Vraag B. 1. /15 /8 Vragen: 1) Moeten alle vennootschappen die hun jaarrekening moeten publiceren tevens een jaarverslag opmaken en publiceren? Motiveer uw antwoord aan de hand van de wettelijke bepalingen. 2) Met uitzondering van hetgeen voorzien is in artikel 100 van het W. Venn., welke informatie en welke documenten moeten verplicht worden gepubliceerd door een vennootschap die als «klein» wordt aanzien in het kader van de wetgeving op de neerlegging van de jaarrekening? Geef minimum 3 artikels van het W. Venn. waar u zich op baseert. p. 11

12 Vraag B. 2. /3 Gegevens: Conform het Belgische wettelijk schema van de balans, opgenomen in artikel 88 van het KB van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen kan de aankoop van materiële kunstwerken (bv. schilderijen) in méér dan één rubriek geboekt worden. Vraag: Geef tenminste 2 sub-rubrieken van de balansrekeningen waar de aankoop van materiële kunstwerken geboekt worden? Geef beknopt uw argumentatie. p. 12

13 Vraag B. 3. /4 Gegevens: Een vennootschap gaat een gebouw leasen of kopen. Afhankelijk van de concrete omstandigheden kan dit gebouw op diverse plaatsen in het actief van de balans worden geboekt. Vraag: Geef mogelijke omstandigheden en de corresponderende rekeningnummers op het actief van de balans? p. 13

14 C. ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET FINANCIEEL BEHEER /5 Vraag C.1 /5 GEGEVENS Balans per 31/12/N na winstverdeling I. Immateriële vaste activa ,00 I. Kapitaal ,00 III. Materiële vaste activa II. Reserves Gebouwen ,00 Wettelijke reserve ,00 Machines ,00 Beschikbare reseve 9.500,00 VI. Voorraden ,00 VII. Schulden > 1 jaar ,00 VII. Vorderingen < 1 jaar ,00 IX. Schulden = < 1 jaar IX. Liquide middelen ,00 Financiële schulden 4.000,00 Handelsschulden ,00 TOTAAL VAN DE ACTIVA ,00 TOTAAL VAN DE PASSIVA ,00 RESULTATENREKENING VOOR JAAR N I. Bedrijfsopbrengsten ,00 A. Omzet (onderworpen aan 6% BTW) ,00 II. Bedrijfskosten (59.600,00) A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen (26.600,00) 1. Aankopen ,00 2. Voorraadwijziging 2.600,00 B. Bezoldigingen (9.000,00) D. Afschrijvingen (15.000,00) E. Waardeverminderingen (9.000,00) III. Bedrijfsresultaat ,00 V. Financiële kosten (4.000,00) A. Kosten van schulden (4.000,00) IX Winst van het boekjaar 9.500,00 p. 14

15 Vragen: Bereken in specifieke eenheden naargelang de aard van de gevraagde ratio ( ; % ): 1. Netto bedrijfskapitaal; 2. Current ratio of liquiditeitsratio; 3. Aantal dagen klantenkrediet; 4. Solvabiliteitsratio op basis van het balanstotaal; 5. Rendabiliteit van het eigen vermogen, p. 15

16 D. ORGANISATIE VAN DE BOEKHOUDING EN DE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN VAN DE ONDERNEMING. /5 Vraag D.1. /3 Gegevens : De heer Janssens, een nieuwe cliënt, meldt zich vandaag bij uw kantoor. Hij wenst een activiteit op te starten als natuurlijke persoon en dit als zelfstandige in bijberoep. Hij wil hierbij kunnen genieten van het BTW-vrijstellingsregime. Vragen : 1. Licht hem de voorwaarden toe om te kunnen genieten van het BTWvrijstellingsregime 2. Moet hij een klantenlisting neerleggen en wanneer? Vraag D.2. /2 Gegevens : Uw cliënt, de heer De Brug beschikt enkel over een getuigschrift van hoger secundair onderwijs van 2013 en wenst zijn eigen kledingzaak te openen. Vragen : Is zijn diploma voldoende om de eigen zaak op te starten? Leg uit. p. 16

17 E. PLICHTENLEER /10 Geef steeds een korte toelichting bij uw antwoord en bevestig dit door de vermelding van het artikel/de artikelen van wettelijke of reglementaire bepalingen die van toepassing zijn Vraag E.1. /2 Gegevens : Ant-witwaswetgeving U bent sinds een aantal jaren erkend extern boekhouder-fiscalist BIBF en voert de boekhouding van de heer J. Auchan, zoon van een Frans Europees parlementslid, woonachtig te Rijsel. Onlangs heeft uw bediende, die het dossier beheert, u melding gemaakt van een storting van verschillende tienduizenden euro s op de professionele bankrekening van uw cliënt. De storting is afkomstig van Cyprus en werd kort daarna gevolgd door de oprichting van 2 trustvennootschappen. Diverse verzoeken om meer inlichtingen blijven onbeantwoord daar uw cliënt beweert dat hij het beroepsmatig veel te druk heeft om dit kunnen doen. Vragen : 1. Moeten er gelet op zijn statuut (zoon van een lid van het Europees parlement) bijzondere formaliteiten vervuld worden? 2. Hoe gaat u reageren op de uitgevoerde stortingen en het uitblijven van toelichtingen vanwege uw cliënt? p. 17

18 Vraag E.2. /2 Gegevens: In het kader van de nieuwe plichtenleer en in het bijzonder met betrekking tot bepalingen over de opdrachtbrief doet u op 15/09/2014 een nazicht van de dossiers van uw cliënten. Daar u met een groot aantal oude (= dossiers van vóór december 2013) zit waarin er nog geen opdrachtbrief zit wil het op een praktische manier aanpakken en besluit u om al uw cliënten te informeren met een standaard nieuwsbrief die dan als opdrachtbrief zal gelden. Vragen: 1. Kan een dergelijke nieuwsbrief als opdrachtbrief beschouwd worden? Licht uw antwoord toe aan de hand van de bepalingen van het Reglement van Plichtenleer. 2. Binnen welke termijn moeten die opdrachtbrieven ondertekend zijn? Licht uw antwoord toe aan de hand van de bepalingen van het Reglement van Plichtenleer. p. 18

19 Vraag E.3. /2 Gegevens : Mevrouw Valerie Tenvelde is bediende op een boekhoudkantoor en intern stagiair boekhouder BIBF met als nummer Zij deelt volgende naamkaartjes uit : Boekhouding-fiscaliteit Erkenning BIBF Mevrouw Valerie Tenvelde Al uw boekhouding en fiscaliteit op eenvoudige afspraak GSM: 0496/ Vragen : Verbeter dit naamkaartje in het kader van het Reglement van Plichtenleer. 1. Vermeld de bepalingen van het Reglement van Plichtenleer die geschonden is. 2. en geef de uit te voeren verbetering(en) p. 19

20 Vraag E.4. /2 Gegevens : U begint uw stage op 01 januari 2014 als intern (arbeidovereenkomst bij een boekhoudkantoor). Op 01 juni 2014 besluit u om van statuut te veranderen en wordt u zelfstandig (als natuurlijke persoon). Vanaf die datum zal u ook uitsluitend het beroep als zelfstandige uitoefenen. Vragen: 1. Brengt deze wijziging van statuut een deontologische verplichting met zich mee? Indien ja dewelke? Licht uw antwoord toe aan de hand van de bepalingen van het Reglement van Plichtenleer. 2. Moet er, vanuit deontologisch standpunt, een dekking zijn van uw burgerlijke beroepsaansprakelijkheid? Licht uw antwoord toe aan de hand van de bepalingen van het Reglement van Plichtenleer. Vraag E.5. /2 Gegevens : U bent extern stagiair boekhouder-fiscalist. Op 01 oktober 2014 deelt een cliënt u mee dat zij van boekhouder wenst te veranderen. Zij deelt u de gegevens mee van haar nieuwe boekhouder. Na enkele opzoekingen en navraag bij het BIBF stelt u vast dat deze boekhouder bij geen enkel Instituut (BIBF-IAB-IBR) is aangesloten en onwettig het beroep uitoefent. p. 20

21 Vragen : 1. Heeft u een verplichting ten aanzien van uw Instituut?, Zo ja, dewelke? Licht uw antwoord toe aan de hand van de bepalingen van het Reglement van Plichtenleer. 2.Hoe moet u het dossier voorbereiden met oog op overdracht ervan aan de cliënt en binnen welke termijn moet dit gebeuren? Licht uw antwoord toe aan de hand van de bepalingen van het Reglement van Plichtenleer. p. 21

22 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E T F I S C A L I S T E S A G R É É S Loi du 22 avril 1999 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 29 NOVEMBER 2014 DEEL II II. FISCALITEIT : /35 III. RECHT : /15 Sub-Totaal: /50 F. G. H. I. J. K. p. 22

23 ZONE VOORBEHOUDEN AAN DE CORRECTOREN 29 november Deel II II. FISCALITEIT (inclusief beginselen van registratie- en successierechten alsook de beginselen inzake douane en accijnzen) /35 F. BTW /10 G. PERSONENBELASTING /10 H. VENNOOTSCHAPSBELASTING /10 I. BELASTINGSPROCEDURES /5 III. VENNOOTSCHAPSRECHT EN ANDERE RECHTSTAKKEN (II) /15 J. VENNOOTSCHAPSRECHT EN DE WETGEVING IN VERBAND MET ONDERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN K. BEGINSELEN VAN HET ARBEIDS- EN SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT /10 /5 TOTAAL DEEL II : /50 p. 23

24 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF 29 NOVEMBER 2014 DEEL II Algemene Instructies Er zijn 2 delen voorzien voor deze schriftelijke proef : - het eerste deel zal plaatsvinden van 09u00 tot 12u00 u. (betreft vragen A tot E : boekhouding en deontologie ) - het tweede deel van 13u30 tot 16u00 u (betreft vragen F tot K : belastingen en recht) Gelieve op ELK blad van deze examenreeks uw naam, voornaam en BIBF-nummer (zie oproepingsbrief) te vermelden Enkel het gebruik van een rekenmachine, BIBF-rekeningenstelsel, de BIBF-Fiscus op zak, de BIBF-Codex (papieren versie) en een blauwe of zwarte balpen (geen potlood of rode balpen) zijn toegelaten Het niet naleven van deze bovenvermelde voorwaarden zal leiden tot het verplicht verlaten van de aula en de ongeldigheid van dit examen. Dit examen bestaat uit een reeks vragen, gegroepeerd in 3 deeldomeinen : Boekhouding (40 punten), Fiscaliteit (35 punten), Vennootschapsrecht en andere rechtstakken (25 punten) De resultaten worden toegestuurd van zodra de correctoren alle exemplaren hebben verbeterd. Dit examen (MET modelantwoorden) zal uiterlijk 15 dagen na dit examen worden gepubliceerd op Om toegelaten te worden tot het mondeling gedeelte voor het bekomen van de titel van erkend boekhouder BIBF, dient de kandidaat minstens 50% van de punten op het schriftelijk gedeelte te behalen en bovendien minstens 60 % van de punten op deeldomein boekhouden en 50% op het vak deontologie. De kandidaten erkend boekhouder fiscalist dienen bovendien minstens 60 % te behalen op het deeldomein inzake fiscaliteit (= 21 op 35 punten op deeldomein II). VEEL SUCCES!!!!!! p. 24

25 DEELDOMEIN FISCALITEIT (inclusief beginselen van registratie- en successierechten alsook de beginselen inzake douane en accijnzen)./35 F. BTW /10 Tenzij anders aangegeven zijn de vermelde bedragen steeds exclusief BTW Vraag F. 1. /4 Gegevens Een detailhandelaarster in schoonheidsproducten en parfumerie (D) verkoopt in jaar N haar handelszaak aan haar dochter (F) en dit voor de som van ,00. De handelszaak van D wordt integraal overgedragen met uitzondering van de jaar N-2 voor ,00 aangekochte wagen, die 100% beroepsmatig gebruikt werd. Zij wenst dit voertuig te behouden voor prive-gebruik. De actuele waarde is 8.500,00. Vragen : 1. Geef de in te vullen BTW-roosters; 2. Geef de artikelen uit het BTW-wetboek waarop deze 2 verrichtingen steunen. p. 25

26 Vraag F. 2. /4 Een btw-belastingplichtige (A), maandindiener, heeft in jaar N een gebouw aangekocht, met toepassing van de BTW, voor een bedrag van , ,00 aan Btw. Het betreffende gebouw werd volledig gebruikt voor zijn economische activiteit, onderworpen aan de BTW. Vanaf 1 mei jaar N+2 werd een gedeelte van het gebouw ( 20 % ) verhuurd aan een andere belastingplichtige. Met ingang van 1 februari N+4 werd het gebouw volledig verhuurd aan de voornoemde huurder. Gezien de huurder zelf een gebouw heeft aangekocht, wordt met ingang van 1 december N+5 het betreffende gebouw opnieuw voor 100 % in gebruik genomen door (A) voor de doeleinden van zijn aan BTW onderworpen economische activiteit. Vragen: 1. Geef de roosters (met de passende bedragen) van de BTW-aangifte bij (A) met betrekking tot de aankoop van het gebouw in jaar N; 2. Geef de gevolgen (met de toepasselijke cijfers) met betrekking tot de verhuur op 1 mei jaar N+2 indien regularisaties dienen te gebeuren, vermeldt het rooster, bedrag en in welke aangifte; 3. Geef de gevolgen (met de toepasselijke cijfers) met betrekking tot de verhuur op 1 februari jaar N+4 indien regularisaties dienen te gebeuren, vermeldt het rooster, bedrag en in welke aangifte; 4. Geef de gevolgen (met de passende cijfers) met betrekking tot het opnieuw in gebruik nemen voor btw-doeleinden op 1 december jaar N+5 - indien regularisaties dienen te gebeuren, vermeldt het rooster, bedrag en in welke aangifte. p. 26

27 Vraag F. 3. /2 Vraag: Wat zijn de gevolgen indien een belastingplichtige natuurlijke persoon geen periodieke BTW-aangiftes indient? p. 27

28 p. 28

29 p. 29

30 G. PERSONENBELASTING /10 Vraag G.1. /10 Een koppel gehuwd onder het wettelijk stelsel op 05/05/2005 vraagt U hun fiscale aangifte aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013) in te vullen op basis van volgende elementen : Gegevens betreffende het gezin Meneer: Mevrouw : Bediende Zelfstandig advocaat Zij hebben samen 2 kinderen die nog thuis wonen. Er zijn geen uitgaven voor kinderopvang. Kinderen: Eric Geboren op 15/01/2013 Annie Geboren op 25/03/2010 Gemiddelde aanslagvoet vorig inkomstenjaar van Meneer : 22% Gemiddelde aanslagvoet vorig inkomstenjaar van Mevrouw: 19% Tarief gemeentebelasting bedraagt 8% Gegevens betreffende de beroepsinkomsten Beroepsinkomsten van Meneer Belastbaar inkomen van Meneer ,00 Tussenkomst werkgever transportkosten per bus (openbare vervoer) 720,00 Ingehouden bedrijfsvoorheffing ,00 Bijzondere sociale zekerheidsbijdrage 610,00 Beroepsinkomsten van mevrouw de advocaat, gegevens afkomstig uit haar boekhouding Het privegebruik werd reeds in mindering gebracht bij de opmaak van de boekhoudkundige stukken Honoraria ,00 Kantoorkosten ,00 Sociale lasten ,00 Verzekeringen (niet auto) ,00 Autokosten (Diesel, 176 gr co²) ,00 (onderhoud, herstellingen, verzekeringen, belastingen, diversen) Brandstofkosten wagen ,00 Afschrijvingen woning 20% van , ,00 Diverse afschrijvingen - 950,00 Afschrijvingen wagen ,00 Onroerende voorheffing 20% op - 612, ,00 p. 30

31 Diverse financiële lasten - 240,00 Voorafbetaling 1 op 15/01/ , ,60 Het gedeelte van het beroepsmatig gebruik op het hypothecair krediet werd nog niet teruggenomen. Hypothecaire lening om de aankoop van de in Leuven gelegen eigen en enige woning te financieren. Het KI = 3.280,00 Overeenkomst aangegaan door het koppel op 09/09/2012, voor een termijn van 25 jaar aan rente van 6% Bedrag van lening : ,00 Inschrijving lening : ,00 Interesten terugbetaald in ,00 Kapitaal terug betaald in ,00 Beroepsgedeelte van de lening voor Mevrouw ten belope van 20% Vragen: 1.Bereken het netto belastbaar beroepsinkomen van Mevrouw en Meneer. 2. Vul het aangifteformulier in voor Mevrouw en Meneer. p. 31

32 p. 32

33 p. 33

34 p. 34

35 p. 35

36 p. 36

37 p. 37

38 p. 38

39 p. 39

40 H. VENNOOTSCHAPSBELASTING /10 Vraag H.1. /6 Vraag: Plaats het bedrag in de juiste kolom en vul de verworpen uitgaven in op het aangifteformulier Omschrijving Een BVBA geeft aan al haar personeelsleden (100 personen) een boekenbon van 15,00 bij Sinterklaas en een geschenkcheque van 20,00 voor nieuwjaar. Kost voor de vennootschap VAA werknemer Verworpen Uitgaven De vennootschap geeft aan haar enige werknemer in 2013: - een sport/cultuurcheque van 100,00 (die voldoet aan alle voorwaarden voor vrijgesteld inkomen); - en een boekenbon van 35,00 ter gelegenheid van zijn verjaardag. Een verkeersboete voor overdreven snelheid door een bediende 200,00 Een verkeersretributie van 25,00 voor het verkeerd parkeren van de camionette van de vennootschap. Een werknemer eet s middags op zijn bedrijf een warme maaltijd waarvoor zijn werkgever 5,80 betaalt aan een externe traiteur die de catering verzorgt. De werknemer betaalt geen bijdrage. Een restaurant (NV) boekte volgende uitgaven op een kostenrekening in haar boekhouding aankoopprijs van 8 koksvesten voor een totaalbedrag van 220,00 exclusief BTW p. 40

41 p. 41

42 Vraag H.2. /4 Gegevens: Een voorziening van ,00 voor grote herstellingen staat op de balans van het boekjaar afgesloten op 31/12/2012 van een kleine vennootschap volgens art. 15 W. Venn. Deze voorziening is op te splitsen in 5.000,00 voor schilderwerken en in ,00 voor de constructie van de uitbreiding van de garage voor vrachtwagens. De totale voorziening van ,00 wordt in 2013 volledig gebruikt wegens het ten laste nemen van bedoelde uitgaven, te weten: Schilderwerken (om de 10 jaar) waarvan de kostprijs 8.900,00 (exclusief BTW) bedraagt Constructie van de uitbreiding van de garage voor de vrachtwagens, waarvan de kostprijs ,00 (exclusief BTW) bedraagt lineaire afschrijving: 3% Vraag: Welk van die voorzieningen is belastbaar en welke kan vrijgesteld worden? p. 42

43 p. 43

44 I. BELASTINGPROCEDURES/ REGISTRATIERECHTEN EN SUCCESSIERECHTEN /5 Vraag I.1. /2,5 Vraag: Beschikt de administratie van de directe belastingen over de bevoegdheid om onderzoek te voeren bij een bankinstelling met het oog op bekomen van informatie betreffende één van haar cliënten? Indien ja, welke zijn de toepasselijke procedureregels? Geef de toepasselijke wettelijke bepaling(-en). p. 44

45 Vraag I.2. /2,5 Welke rechtscolleges zijn bevoegd voor de btw? Tot wie moet men de kennisgeving richten dat men zich niet akkoord verklaart met de regularisatieopgave inzake btw? Hoe kan men in de praktijk een btwboete betwisten? Geef twee situaties die de toepassing van de ambtshalve taxatie toelaten. Wat is het belangrijkste gevolg van de ambtshalve taxatie? p. 45

46 III. DEELDOMEIN VENNOOTSCHAPSRECHT EN ANDERE RECHTSTAKKEN (II)./15 Geef steeds een korte toelichting bij uw antwoord en bevestig dit door de vermelding van het artikel/de artikelen van wettelijke of reglementaire bepalingen die van toepassing zijn J. VENNOOTSCHAPSRECHT, ONDERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN /10 Vraag J.1. /3 Vraag: Kan een rechtspersoon zaakvoerder zijn bij een BVBA? Vraag J.2. /3 Vragen: 1. Waartoe zijn de oprichters van een vennootschap NV waarvan het faillissement is uitgesproken binnen de drie jaren na de oprichting, gehouden? 2. Is deze bepaling aanvullend? p. 46

47 Vraag J.3. /4 Vragen: 1. In welk type ondernemingen is het financieel plan wettelijk verplicht? 2. Wat moet dit verantwoorden, op welk moment en voor welke duur? p. 47

48 K. BEGINSELEN VAN HET ARBEIDS EN SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT /5 Vraag K.1. /2 Gegevens: In het kader van de nieuwe berekeningswijze van de sociale bijdragen van de zelfstandige wordt u door een cliënt geraadpleegd. Vragen : 1. Vanaf wanneer zijn deze bepalingen van toepassing? 2. Hoe moet een zelfstandige die een vermindering van zijn sociale bijdragen wenst een aanvraag indienen? Vraag K.2. /3 Gegevens : Uw cliënt, BVBA KORTDAAROP, deelt u mee dat zij een eerste personeelslid wenst aan te werven. Betrokkene zal instaan voor het onthaal en het secretariaat. Uw cliënt wenst van u een aantal inlichtingen betreffende de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Vragen : 1. De cliënt wil een proefperiode inlassen in de arbeidsovereenkomst. Is dit mogelijk en in welke gevallen? 2. Welke zijn de formaliteiten die u hem aanbeveelt om uit te voeren op het ogenblik van de aanwerving? (Geef er minstens vier- deze formaliteiten kunnen eventueel via een sociaal secretariaat gebeuren). p. 48

49 p. 49

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 29 NOVEMBER 2014

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 29 NOVEMBER 2014 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 16 NOVEMBER 2013

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 16 NOVEMBER 2013 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 3 MEI 2014

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 3 MEI 2014 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 19 NOVEMBER 2011

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 19 NOVEMBER 2011 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 24 NOVEMBER 2012

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 24 NOVEMBER 2012 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 2 MEI 2015

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 2 MEI 2015 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 12 MEI 2012

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 12 MEI 2012 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

Waar vinden?

Waar vinden? RICHTLIJNEN STAGE BIBF Frank Haemers, juridische dienst BIBF Waar vinden? Richtlijn 2010/1: Regelmatig verloop van de stage met als doel de toegang tot het schriftelijk deel van het praktisch bekwaamheidsexamen

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S.

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 17 MEI 2003 de vragen DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

01/10/ seminarie stagiairs 1

01/10/ seminarie stagiairs 1 RICHTLIJNEN STAGE BIBF Frank Haemers, juridische dienst BIBF Waar vinden? Richtlijn 2010/1: Regelmatig verloop van de stage met als doel de toegang tot het schriftelijk deel van het praktisch bekwaamheidsexamen

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

EEN geslaagd PROjECT!

EEN geslaagd PROjECT! A & D Boekhoudkantoor, Klapstraat 58, 1790 Teralfene Tel 0473.821367 www.infoboekhouden.be DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: Uw PARTNER VOOR EEN geslaagd PROjECT! Een brochure van het Beroepsinstituut van

Nadere informatie

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009 Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009 NV KIKKERHOF BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA 20/28 478 145,00 314 750,00 Materiële vaste activa 5.1.2

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN

Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN DE BEROEPSACTIVITEITEN De 2 beroepsperspectieven Fiscaliteit Boekhouder-fiscalist

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) DE VRAGEN

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) DE VRAGEN BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) Schriftelijke proef van 30 april 2005 DE VRAGEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten 10/2017 DE BEROEPSACTIVITEITEN DE 2 BEROEPSPERSPECTIEVEN Fiscaliteit Boekhouder-fiscalist

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

Word boekhouder-fiscalist, een digitaal & menselijk beroep Frank Haemers. Juridische dienst BIBF

Word boekhouder-fiscalist, een digitaal & menselijk beroep Frank Haemers. Juridische dienst BIBF Word boekhouder-fiscalist, een digitaal & menselijk beroep Frank Haemers Juridische dienst BIBF BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN : «De betrouwbaarheid van de boekhouding is immers

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 20 januari 2003 betreffende het programma, de voorwaarden en de examenjury voor het praktisch bekwaamheidsexamen van de erkende boekhouders en erkende boekhouders-fiscalisten Bron

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 20 MEI 2017

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 20 MEI 2017 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

Immateriële vaste activa CASE 1

Immateriële vaste activa CASE 1 5. Cases Immateriële vaste activa CASE 1 Gegeven De BVBA ABC sluit een licentieovereenkomst af met haar buitenlandse moedermaatschappij voor een prijs die als volgt is bepaald: 1.Bij de ondertekening van

Nadere informatie

Bij de aankoop voor 125.000,00 EUR in 2003 van een onroerend goed heeft de vennootschap geboekt :

Bij de aankoop voor 125.000,00 EUR in 2003 van een onroerend goed heeft de vennootschap geboekt : Algemene herhalingsoefening NV BRUG Samenstelling en evolutie rekening kapitaal : De NV Brug werd in 1935 opgericht met een in geld gestort kapitaal van 25.000,00 EUR. In 1987 werd het kapitaal verhoogd

Nadere informatie

JAARREKENING VICOMA BVBA. Boekhoudkantoor COENEGRACHTS cvoa Tongersesteenweg Guigoven Kortessem

JAARREKENING VICOMA BVBA. Boekhoudkantoor COENEGRACHTS cvoa Tongersesteenweg Guigoven Kortessem Boekhoudkantoor COENEGRACHTS cvoa Burgerlijke vennootschap met handelsvorm Erkende Boekhouder-Fiscalist onder nummer 70076537 VICOMA BVBA JAARREKENING 02.06.2010 31.12.2011 Tongersesteenweg 45 3723 Guigoven

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

DE ERKENDE BOEKHOUDER (-FISCALIST) B.I.B.F.:

DE ERKENDE BOEKHOUDER (-FISCALIST) B.I.B.F.: DE ERKENDE BOEKHOUDER (-FISCALIST) B.I.B.F.: DE IDEALE PARTNER VOOR KMO s Door Xavier SCHRAEPEN, Erkend Boekhouder-fiscalist B.I.B.F. A. De raadgever en bevoorrecht partner voor zelfstandigen, KMO s, vrije

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 14 NOVEMBER 2015

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 14 NOVEMBER 2015 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

Schriftelijke proef van 19 november 2005 DE VRAGEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING A. ALGEMENE BOEKHOUDING /15

Schriftelijke proef van 19 november 2005 DE VRAGEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING A. ALGEMENE BOEKHOUDING /15 BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10 augustus 2005 Schriftelijke proef van 19

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 24 NOVEMBER 2012

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 24 NOVEMBER 2012 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

QUASI-INBRENG OPDRACHT

QUASI-INBRENG OPDRACHT Op te vragen gegevens bij quasi-inbreng - Blz 1 QUASI-INBRENG OPDRACHT De bedoeling van deze opdracht bestaat erin de beschrijving van de vermogensbestanddelen die de vennootschap overweegt te verkrijgen,

Nadere informatie

INBRENG IN NATURA OPDRACHT

INBRENG IN NATURA OPDRACHT Op te vragen gegevens bij inbreng in natura - Blz 1 INBRENG IN NATURA OPDRACHT De bedoeling van deze opdracht bestaat erin de beschrijving van de inbreng in natura, de methoden van waardering, zoals die

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Externe Financiële Verslaggeving

Externe Financiële Verslaggeving FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN DEPARTEMENT ACCOUNTANCY, FINANCE & INSURANCE (AFI) NAAMSESTRAAT 69 B-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Naam student: Voornaam student Richting en studiejaar:

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88 Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82

Nadere informatie

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21 Inhoud Woord vooraf 5 DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19 Inleiding 21 Hoofdstuk 1 De balans 25 1 Inleiding 25 2 De balans: actief = passief 26 3 Indeling van de balans in rubrieken 28 3.1 De indeling

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 3 MEI 2014

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 3 MEI 2014 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE PROEF 5 MAART 2011 DEEL 1. Er zijn 2 delen voorzien voor deze schriftelijke proef :

SCHRIFTELIJKE PROEF 5 MAART 2011 DEEL 1. Er zijn 2 delen voorzien voor deze schriftelijke proef : PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF 5 MAART 2011

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE PROEF 24 MEI 2008

SCHRIFTELIJKE PROEF 24 MEI 2008 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF Algemene Instructies

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 4 MEI 2013

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 4 MEI 2013 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 16 NOVEMBER 2013

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 16 NOVEMBER 2013 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 26 NOVEMBER 2016

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 26 NOVEMBER 2016 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S.

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 24 APRIL 2004 DE VRAGEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 4 MEI 2013

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 4 MEI 2013 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

Interne Balans Ope > Afs 2012

Interne Balans Ope > Afs 2012 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.151,84 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) C. Meubilair en rollend materieel 22/27 2.041,84 24 2.041,84 240100 240109 INFORMATICAMATERIEEL 3.336,00 AFSCHRIJVINGEN INFORMATICAMATERIEEL

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 07 MEI 2016

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 07 MEI 2016 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

VRAGENLIJST ACCOUNTANT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2003

VRAGENLIJST ACCOUNTANT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2003 VRAGENLIJST ACCOUNTANT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2003 VENNOOTSCHAPSBELASTING 10 punten Beschrijf de vijf belangrijkste maatregelen die de regering heeft goedgekeurd in de wet van 24/12/2002 tot hervorming van

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 2 MEI 2015

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 2 MEI 2015 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S.

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 20 NOVEMBER 2004 DE VRAGEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 35.169,27 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) B. Installaties; machines en uitrusting 22/27 35.169,27 23 1.000,43 230000 230009 INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 2.776,11

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF Algemene Instructies

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies)

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies) HOOFSTUK 4 Reserves Overgedragen winst (verlies) Blz. 55 tot 108 BALANS per --/--/-- ATIVA PASSIVA I. KAPITAAL 10 A. Geplaatst kapitaal 100 B. Niet-Opgevraagd kapitaal (-) 101 II. UITGIFTEPREMIES 11 III.

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

OEFENING VENNOOTSCHAPSBELASTING : BVBA BISCUIT BALANS NA WINSTVERDELING VAN DE BVBA BISCUIT ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 2 129 180,00 2 655 000,00

OEFENING VENNOOTSCHAPSBELASTING : BVBA BISCUIT BALANS NA WINSTVERDELING VAN DE BVBA BISCUIT ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 2 129 180,00 2 655 000,00 OEFENING VENNOOTSCHAPSBELASTING : BVBA BISCUIT BALANS NA WINSTVERDELING VAN DE BVBA BISCUIT ACTIVA Codes 31-12-2012 31-12-2011 VASTE ACTIVA 20/28 2 129 180,00 2 655 000,00 Materiële vaste activa 22/27

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 4 MEI 2013

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 4 MEI 2013 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN AANVRAAG TOT TOEGANG TOT HET BEKWAAMHEIDSEXAMEN OP BASIS VAN TEN MINSTE ZEVEN JAAR ERVARING MET HET OOG OP DE VERKRIJGING VAN DE HOEDANIGHEID VAN

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 12 MEI 2012

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 12 MEI 2012 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

Afsluitverrichtingen D C 57.016.188 59.452.800

Afsluitverrichtingen D C 57.016.188 59.452.800 Afsluitverrichtingen D C 57.016.188 59.452.800 1 604 000 Aankoop handelsgoederen 64.000 64.000 411 000 Aftrekbare BTW op aankopen 3.840 418 000 Borchtochten leeggoed 1.500 440 000 a/ Leveranciers 69.340

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

Fiscale en andere nieuwtjes.

Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscus int boete via loon, huur of bankrekening. Vanaf 1 februari 2017 zal de fiscus de openstaande boetes innen door een betere opvolging via een computer die systematisch

Nadere informatie

Wat is respectievelijk liquiditeit, rentabiliteit en solvabiliteit? Duidt de onderlinge verbanden aan.

Wat is respectievelijk liquiditeit, rentabiliteit en solvabiliteit? Duidt de onderlinge verbanden aan. VRAGENLIJST ACCOUNTANT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2004/1 BOEKHOUDRECHT 25 PUNTEN Wanneer mag de rente van financiering van materiële vaste activa in de aanschaffingswaarde opgenomen worden? Op welke wijze wordt

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VZW BENETIET GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP

AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VZW BENETIET GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP Benetiet vzw Luitenant Lippenslaan 15 bus 7 2140 Antwerpen (Borgerhout) R.P.R. Antwerpen BTW-nummer: BE 0635.546.374 AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VZW BENETIET GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

OPDRACHTBRIEF. in deze overeenkomst de beroepsbeoefenaar genoemd,

OPDRACHTBRIEF. in deze overeenkomst de beroepsbeoefenaar genoemd, Tussen de ondergetekenden: OPDRACHTBRIEF Naam +Voornaam IAB - erkenningsnummer Nat.Nr. Kantoor houdende te Stationsstraat 1 te 3520 Zonhoven Als mandataris van Coda Boekhouders en Fiscalisten BVBA Met

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred HARTELIJK WELKOM 18 mei 2011 - Startersdag Unizo BAERT Alfred Het ondernemingsplan is een plan dat wordt opgesteld om vooraf het succes van de onderneming in te schatten. (max.20 blz.) Er zijn veel modellen

Nadere informatie

TOEGANG TOT BEROEP VAN BOEKHOUDER OF BOEKHOUDER-FISCALIST DOOR EEN ONDERDAAN VAN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPSESE UNIE 2. Richtlijn 2005/36/EU

TOEGANG TOT BEROEP VAN BOEKHOUDER OF BOEKHOUDER-FISCALIST DOOR EEN ONDERDAAN VAN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPSESE UNIE 2. Richtlijn 2005/36/EU BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN (Wet van 22 april 1999 1 ) Legrandlaan, 45-1050 BRUSSEL Tel.: 02/626.03.80 - Fax : 02/626.03.90 E-MAIL : INFO@BIBF.BE - URL : HTTP://WWW.BIBF.BE

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE PROEF 18 NOVEMBER 2006

SCHRIFTELIJKE PROEF 18 NOVEMBER 2006 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF Algemene Instructies

Nadere informatie