de zomer daarentegen waren de paden onzichtbaar door het onkruid. Slechts twee belangrijke wegen werden zwak verlicht. Maar er was ook een theater.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de zomer daarentegen waren de paden onzichtbaar door het onkruid. Slechts twee belangrijke wegen werden zwak verlicht. Maar er was ook een theater."

Transcriptie

1 1 AntonTsjechovleefdevan1860tot1904.Hijisdusnietouderdan44geworden. Maarwathijindatkortelevenallemaalheeftbetekendisbijnaniettebevatten.Als hoofdvandefamilie,artsvoorzijnpatiënten,alsschrijvervoorzijnlezersenals betrokkenburger.hijschreefduizendenbrieven,honderdenverhalen,eentiental toneelstukken,bouwdedriescholeneneensanatorium,zettehulpactiesopvoor slachtoffersvandehongersnood,bleefzijnhelelevendoktervoorpatiëntendiehem nietkondenofhoefdenbetalen,schreefeenvernietigendeninvloedrijkboekoverde erbarmelijkeomstandighedenindestrafkolonie sopheteilandsachalin,envondna zijnlevennavolgingvantallozeschrijversenveranderdedelevensvanontelbarelezers entoeschouwers. Voorzijnfamiliezouhijzijnlevenlangzorgdragen,dieliethijnietindesteek.Hij stondzebijmetraad,hieldzeophetgoedespoor,zorgdefinancieelvoorze.vooralzijn grotebroersstondenonderzijnbescherming.beidenwarenkunstenaar,maarnietmet hetuitzonderlijketalentvanhunjongerebroertje,enbeidenkondenhetlevennietaan. Zijnalcoholismezoudeoudstebroeruiteindelijkfataalworden.Totdietijdwaakte Antonoverhem.VanzijnfamiliezouTsjechovzichnooitlosmaken.Hijwildedatniet, hijkonhetmisschienookniet.zijnjeugdjarenwarenweiniggelukkiggeweest. HijgroeideopinhetwarmeZuidenvanRusland,aaneenarmvandeZwarteZee, inhetplaatsjetaganrog.een dovestad,zoalsderussendatnoemen,eenstadin verval,meteenverzandehaven,waarverschillendebevolkingsgroepenmetelkaar leefden,ofbetergezegd:langselkaarheenleefden;russen,tataren,moslims,jodenen vanoudsherookgrieken.laterzouhijnaeenbezoekeenweinigidyllischbeeldvanzijn geboortestadschetsen.hetwasnogaltijddeculturelewoestenijuitzijnjeugd: OveralinhetrondishetzozeerAzië,datikmijnogennietkangeloven. Zestigduizendinwonershoudenzichslechtsbezigmetetenendrinken,metzichvoortte planten,enzijhebbennietdeminstebelangstellingvoorhetleven;overalwaarmenkomt zietmenslechtskoelitsj[paasbrood],eieren,wijnuitsantorinienkinderenaandeborst. Hierzijngeenpatriotten,geenzakenlui,geendichters,zelfsgeenbehoorlijkebakkers. 2 Inditslaperigestadjewarendestratennietgeplaveidenindeherfstenlente veranderdenzeinmodderpoelen,waardevoetgangerstotdeenkelsinwegzakten.in

2 dezomerdaarentegenwarendepadenonzichtbaardoorhetonkruid.slechtstwee belangrijkewegenwerdenzwakverlicht.maarerwasookeentheater.daarziet Tsjechovalsdertienjarigevoorheteersteenvoorstelling;LabelleHelènevan Offenbach.Hijwasverkocht.Datwasdusookleven.Eenwereldvankunstlicht,muziek, pruiken,onverwachtewendingen,liefdesintrigesenvreemdelanden.enjekondeze wereldookzelfoproepen.metzijnbroersenzustersrichttehijzijneigentoneelgroepje opdatoptradvooreenaandachtigpubliekvanouders,vriendenenburen. Zijnvaderwasdezoonvaneenslaaf,eenlijfeigenediezichinde1848vrijgekocht had.demanhadeenkleinekruidenierszaak,maardehandelliepslecht.eenvies winkeltjewaarvanalles,petroleum,kruiderijen,schoonmaakspullenetc,verkochtwerd ofliever:nietverkocht.devaderwaseenvatvoltegenstrijdigheden.godsvruchtigop hetwaanzinnigeaf,maarookeenklaploperendrinker.diedekinderensloeg,hoge eisenaanzestelde,maarzeemotioneelverwaarloosde. TsjechovwerdnadelagereschoolnaarhetGrieksegymnasiumgestuurd,zijn vaderwildedathijzichmengdeonderdegrieksehandelselitevandestad,maaranton sprakgeenwoordgrieks.pasnaeenhalfjaarkwamzijnvadererachterdatantonniets, maardanooknietsgeleerdhadenwerdhijalsnognaarhetrussischegymnasium gestuurd.maarwaardevaderdeanderekindereneronderhieldmetzijnharde, onvoorspelbareoptreden,daarontrokantonzichaanhetgezagvanzijnvader.sterker, opjongeleeftijdmaaktehijalzo'nevenwichtigeenintelligenteindrukdathijmeeren meerhetmorelehartvanhetgezinwerd.hijbeschermdezijnbroerstegenhunvader metwijzeraadofeenliefwoord. AlsTsjechovvijftienisgaatzijnvaderfaillietenneemtdemandebenennaar Moskou.Algauwvolgtderestvandefamilie,behalveAnton.Dieblijftalleenin Taganrogachteromzijnschoolaftemaken.Uitdezetijdzijnzijneerstebrieven overgeleverd.brievenaanverwanteninmoskou,diehijeenhartonderriemsteekt.in veelervanspreekthijzijnbroersmoedin,maakthijzesterk. Eendingmishaagtmijinjebrief,waarombestempeljejezelfalsonbeduidendennietig, kleinbroertje?wordjebewustvanjenietigheid.weetjewaar?voorgodof,zojewilt, voordeintelligentie,deschoonheid,denatuur,maarnietvoordemensen.voordemensen moetmenzichbewustzijnvanzijnwaardigheid.jijbenteerlijk,niet?jijbentgeenschelm. Respecteerdusinjezelfdeeerbaremensenweetdateeneerbaarmensnooiteennonvaleuris.

3 3 NazijnexamenvertrektookAntonnaarMoskou,ommedicijnentegaanstuderen. Alweer:mensenhelpen,betermaken.Hijisdieponderdeindrukvandestadmethaar levendigestraten,metheren'opz'neuropees'gekleed,officierenmetkostbare uniformenenelegantedames,boerinnenmethoofddoekenenbejaardemoejiks, boerenarbeidersinopgelaptepelsjassen;hetgeroepvandekoetsiers,dieeveneen klantwenkenendiscussiërenoverdeprijsvanderit;derustigegevelsvandehuizen, geschilderdinzachtekleuren;deetalagesvandeluxewinkels.enophetrodepleinde murenvanhetkremlin,waarachtereenbuitengewoneopeenstapelingvantorens, koepelsenverguldekruisen enzijnkathedraal,bontabsurdenvrolijkalseen hoop speelgoedopderandvaneentafel. Ominzijnonderhoudtevoorzienschrijfthijkorteverhalenenkomischeschetsen voortijdschriftenmetveelzeggendenamenalsdekrekel,dewekkerendeschaterlach. Zehebbenalgauwsucces.Maardeschrijverijisnogbijzaak.Degeneeskundeiszijn echtgenote,deliteratuurzijnminnares,schrijft ie.datverandertnaeenbriefvande letterkundigegrigorovitjs,eenvriendentijdgenootvandostojewski: Uhebteenreëeltalent,eentalentdatuverbovendeschrijversvandenieuwegeneratie plaatst...alsikpraatoveruwtalent,dandoeikdituitpersoonlijkeovertuiging.ikben ouderdanvijfenzestigjaar,maarikblijfzoveelliefdeervarenvoordeliteratuurenikvolg zoovertuigdhaarevolutie,ikbenzoverheugdalsikietsnieuwsengeïnspireerdsontdek, datikmijnietkanbedwingen,zoalsumerkt,enumijnbeidehandenreik. MaardanvervolgtGrigorovitjsmetdewaarschuwing: Houopmettesnelschrijven.Ikkenuwfinanciëletoestandniet.Alsdienietgoedis, zouhetvoorubeterzijnhongertelijden,zoalsdatdestijdsmetonshetgevalwas,enuw indrukkentebewarenvooreenrijp,volmaaktwerk,nietinéénrukgeschreven,maar gedurendedegelukkigeurenvandeinspiratie.éénwerk,indieomstandigheden geschreven,zalhonderdmaalmeerwaardehebbendanhonderdnovellen,alzijndiedan goed,verspreidinverschillendekranten. Hetwasgezien,hetwasnietonopgemerktgebleven.Eendolgelukkige,bevrijdde Tsjechovantwoordt: Uwbrief,mijngoedeenwarmbemindeboodschappervanvreugde,heeftmijalsde

4 bliksemgetroffen.ikheberbijnabijgeweend...mogegoduwouderdomzaligmaken,zoals umijnjeugdzalighebtgemaakt!ikweetniet,datgeefiktoe,watikmoetzeggenofdoen omumijnerkentelijkheidtebetuigen...alsikeengavebezit,dieikverplichtbente respecteren,dangeefiktoe,tegenoverdezuiverheidvanuwhart,datikdezetotopheden nietgerespecteerdheb.ikvoeldeweldatikdiegavebezat,maarikkanmenietherinneren datiemandmijooitgelezenoferkendheeftalseenkunstenaar...gedurendedevijfjaren, dieikdoorgebrachthebmetvandeenekrantnaardeanderetezwalken,benikovertuigd geraaktvanhunopvattingenomtrentdeonbeduidendheidvanmijngeschriften,ikben eraangewendmijnwerkmetmisprijzentebeschouwen...enikhebzomaarwat neergekrabbeld.datisdeeerstereden.detweederedenisdatikgeneesheerbenentot overmijnorenindegeneeskundezit.ikkanmijgeenverhaalherinneren,waaraanik langerdaneendaghebgewerktendejager,datuheeftbehaagd,hebikineenbadhuis geschreven...ennukomtdaarplotselinguwbrief.vergeefmijdezevergelijking,maarhij heeftopmijhetzelfdeeffectgehadalseenbevelvandegouverneurombinnen vierentwintiguurdestadteverlaten.ikwilzeggendatikeensklapsdeabsolutenoodzaak hebaangevoeldomzovlugmogelijkuithetmoerastegeraken,waarinikverzonkenwas. 4 Deliteratuurwasvanafnuzijnechtgenote,maardegeneeskundebleefhij uitoefenen.enbleefvoorhemookeenbronvaninspiratie.hoezouhetookanders kunnen.deintiemeomgangvaneenartsenzijnpatiëntlevertvoorwiedaargevoelig vooriseengroterijkdomaanbijzonderegrenservaringenop.jeleerthetlevenkennen. Geenberoepsgroepkentzo nintiemeomgang,zowelfysiekalsgeestelijk,metanderen danhuneigenfamilieleden.jepatiënten,jespreektze,jeraaktzeaan,jeruiktze,je snijdtinze,jeobserveertze,jeluistertnaarze,jeredtzehetlevenensomsverliesje ze bijna.zoalshenritoyatbeschrijftinzijnbiografie,tsjechov: ToendedirecteurvanhetplattelandsziekenhuisvanZvenjgorodtweewekenvakantie nam,boodtsjechovspontaanaanomhemtevervangen.eengewaagdestapvooreen jong,onervarengeneesheer.eninfeiteliepzijneerste,zeeronschuldigeoperatieopeen kindookbijnauitopeenramp.dekleineziekesparteldeenschreeuwdezoergdat Tsjechov,diezijnkoelbloedigheidverloor,eencollega svantsjikinotehulpriep,die zondermoeitedeingreepinzijnplaatsdeed. 5

5 Eenvandeverhalen,diehijindezejarenschrijftisDeSteppe.Verhaaliswat zuiniguitgedrukt,hetiseennovellevanzo'n100pagina's.deoproepvangrigorovitjs indachtigschrijfthijbedachtzamerenmeteenlangereadem.hetiseenvoldragen meesterwerk,eenlofzangophetmooierussischegraslandschap.mooimaar afschrikwekkend,denatuuriswreed,netalsdemenselijkenatuur.tsjechovhieldvan hetbuitenleven,maaraltijdmeervantuinendanvanbossen.inzijnwerkenlevenlijkt hijmeertehebbenmetbomendieineengaardgeplantzijndandiedieinhetbos groeien.mindereenmanvandevrijenatuurdanvandetweedenatuur,zoalszijn biografejanetmalcolmsnedigopmerkt.wantdaarwasdehandvandemenstenminste noginteherkennen.hetonbeteugelde(ookindemens)boezemdeangstin. DenkendedatdekrekeldatwelprettigzouvindenaaidenJegoroesjkaenDeniskahemmet hunvingersoverzijnbredegroenerugenraaktenzijnvoelsprietenaan.vervolgensving Deniskaeenvettepaardevliegdiezichmetbloedhadvolgezogenendieboodhijdekrekel aan.dekrekellietheelonverschillig,alswasdeniskaeenoudekennisvanhem,zijngrote, ophetviziervaneenhelmlijkendekakenopenneergaanenvratdebuikvandevliegweg. Toenhijwerdlosgelaten,flitstehijmetderozevoeringvanzijnvleugelsvoorbijen hervatte,zodrahijinhetgraswasneergestreken,zijnsjirpendelied.ookdepaardevlieg herkreegzijnvrijheid;hijbrachtzijnvleugelsinordeenvloogtoenzonderonderlijfnaar depaardentoe. VeeltypischekenmerkenvanTsjechovzijninDesteppeterugtevinden. Ogenschijnlijkisheteenverslagvaneendagenlangereisdoordesteppe.MaarTsjechov verbijzondertdezereisdooreenjongenvannegenjaarhethoofdpersonagetelatenzijn. DoordeogenvandezeJegoroeskazienwijlezersalsofvoordeeerstekeernetalsdit jongetjehetoneindigmonotonelandschap.jegoroeskaisdoorzijnmoederaanhaar broermeegegevenomergensonderwegeenschoolvoorhemtevinden.slimdekeuze voorzo'njongendievaneenleeftijdiswaarophijveelontvankelijkerisvoornieuwe indrukkenennieuweomgevingen.zijnwaarnemingvanhetlandschapisintens,netals zijnervaringvandereisdiehijmaakt,voorheteerstvanhuis,endeeindbestemmingis ongewis.zoietsalshetlevendus.dejeugdvanjegoroeskaiseenverbijzondering,een elementvanvervreemding,dattsjechovrealiseertdoorzijnpsychologischinzicht,zijn laconiekehumorenzijnrespectvoorhetrijkeinnerlijklevenvaneennegenjarige.

6 Ennaastdatjongetjeisdesteppezelfhettweedehoofdpersonage.Netalsbijde groteschildersvanzijntijdonderwiensinvloedtsjechovongetwijfeldheeftgestaan (deberoemderussischeschilderlevitanwaseenvanzijnbestevrienden)ishet landschapnietlangercoulisse,ofachtergrond.hetishetcentraleonderwerpvanhet kunstwerkzelfgeworden.enalseenschilderweettsjechovhetlandschapende reizigersmethungroteverscheidenheidaankleurenenvormen,opteroependoor fijnzinnigeenonverwachtekeuze svanwoorden,begrippenenvergelijkingen.zoiser hetrodehempjevanjegoroeskadatalseenzonsondergangvanmonethetbeeld beheerst. Ookdoorzijnstijl,watlaatjeweg,waarzoemjein,welkedetails,welke gebeurtenissenbeschrijfjewelenwelkeniet,doorditallesweettsjechovdesensatie vanlevendigheidennabijheidopteroepen ofwijdaarzelfnaastjegoroeskaopdebok zitten.hetiseenverhaalvolatmosfeer,zowelindeweerkundigealssentimentele betekenisvanhetwoord.enwatdeschilderkunstnatuurlijknietkandatkaneengoed schrijverwel,hijweetdesensatievanhetverstrijken,ofhetbijnanietverstrijkenvan detijdopteroepen. Watdevermoedelijkeoerbronvanditverhaalis,zijnnietzozeerTsjechovseigen reiservaringen.hetwashetverhaaldatzijnlievemoederhemhadvroegervaak vertelde.hoezealsjongevrouwmethaarmoederinhetnoordenvanruslandverbleef toenzeberichtkreegdathaarvaderoverledenwasenhoezenaarhetzuidenafreisden omhemtezoeken,hoezeoverdestepperedenvanplaatsnaarplaatsmaardeplekmet hetstoffelijkoverschotvanhaarvadernooitzoudenvinden.ditverhaaldroegtsjechov aldiejarenmetzichmee,koesterdehettothijhetopdiepteuitzijnschatkistvan herinneringen,gebeurtenissenenervaringenenhetverwerkteindezenovelle.datis wathijdeed;ervaringenverzamelen,aldannietzelfbeleefd.zijwarendebrandstof voorzijnwerk.hijhadookaltijdeennotitieboekjebijzichwaarinhijvoorvallen, gedachtenenvooralobservatiesnoteerde.veelalopzijnreizen,wanthoebetrokkenhij ookwasbijzijnomgeving,zijbenauwdehemooksnelendanmoesthijweg.inde notitieboekjesschreefhijdandekleineobservatiesvanvaaknietmeerdanéénregelop. inplaatsvanlakens vuiletafelkleden dehondliepdoordestraatenschaamdezichvoorzijnkrommepoten erwarenflessenmineraalwaterwaarinkersenwerdenbewaard opderekeningdiedehoteleigenaarhadbewaardstondonderanderen:wandluizen 13

7 kopeken hijmaaktezijntandenschoonenstoptedetandenstokerteruginhetglas Zinnetjeszonderverklaringofcontext,diemisschiennogeenseenplaatszouden kunnenkrijgeninzijnwerk,zonderdathijerdaardaneenverklaringzoubijleveren. Zijnverhalenzijnopgebouwduitditsoortflarden.Flardenvanleven,diedesuggestie vaneeninnerlijklevenwekkenzonderdaterconstanteenalmachtigevertellerisdie hetallemaalvooronsuitspeltenverklaart.datmaaktezijntalentookzogeschiktvoor hettheater,waarjeperdefinitienatuurlijknooitinhethoofdvandepersonageskunt komen.wemoetenhetdoenmethunvaakmerkwaardigeuitlatingen,waartsjechovals geenandervoorofnahemoorvoorhad.vandiezinnetjesdieopnietslijkentevolgen ennergenstoeleiden. 7 Tsjechovkreegweleenshetverwijtdathijgeenpolitiekschrijverwas.Hijleefde tenslotteineentijdeneenianddiedaaromvroegen.hijantwoorddedandathijhet levenbeschreefzoalshetwas,nietzoalshetzoumoetenzijn.veelvanzijntijdgenoten engrotevoorgangersalsdostojewskientolstojwarenbeziggeweestmetdegrote socialekwesties.enschrevendedikkeboekenoverdeimmensgrotesocialeproblemen indatonmetelijkgroteland.politiekbewoogernadegewelddadigedoodvantsaar AlexanderIIin1881nietsmeer.HijwasbeziggeweestRuslandtehervormen.Nu warenhetvooraldeintellectuelendieantwoordenprobeerdenteformuleren.diehun landenzijngeschiedenisprobeerdentebegrijpenendiederichtingaangaven waarheenhetmoestmetrusland. In1864waseindelijkdelijfeigenschapafgeschaft.Enhoevandegroepvan miljoenenvrijgelatenongeletterden,volwaardigeburgerstemaken?voordezetaakzag Ruslandzichgesteld.Nietlangerzouhetwesteneenvoorbeeldmoetenzijn,alshettwee eeuwensindspeterdegrotehetgevalwasgeweest.dostojewskizageenautoritair regimeonderhetgezagvanderussisch Orthodoxekerkinhetverschiet.Tolstojjuist zoietsalseenchristen socialistischeboerenstaat.maarreactionairofprogressief,de heilstaatwasnabij.dereflexbijdezeschrijversdiezelfstamdenuitdearistocratieofde bestuurselitewasuitschuldgevoelenonwetendheid,demassaonmondigeenhaveloze boerenteidealiseren.daarmoesttsjechovdusnietsvanhebben.hijwaseenrealist,hij

8 kendedeboeren,hijkendedemens.eerstmaareenseengrondwet,waarindeburger beschermdzouwordentegendewillekeurenhetgeweldvandestaat.zoalsfrankrijk, waaremilezola,metbehulpvanhetrechthetslachtoffervaneenantisemitischcomplot inhetleger,deofficieralfreddreyfushadvrijgekregen. 8 Inzijnstudietijdopenbarenzichdeeerstetekenenvaneenziektewaaraan Tsjechovzaloverlijden,tuberculose.Eenziektewaarhijindeeerstejarenweinig aandachtaanschenkt.hijverdringthet,datkandanooknog,maargaandewegdejaren 90krijgtdetbcsteedsmeervatophemtotdathijnietlangerinMoskoukanwonen.In watdelaatstetienjaarvanzijnlevenblijkentezijn,kanhijalleennogmaarinhet warmezuidenvanzijnjeugdwonen.debloedingenpoogthijzototeenminimumte beperken.eenaangrijpenddetailisdathijopeengegevenmomentzoverzwaktisdat hijalleennogmaarzachtenrustigkanademhalen,ommaarnietsopentehaleninzijn longen. Doordedoodopdehielengezetenwerkthijalseenbezetene.Koortsachtiglijkt hetwel,eenbekendfenomeenbijtuberculose lijders.hijontdekthettheaterweeren hettheaterhem.inmoskouiseengezelschapopgerichtdateenveelrealistischer maniervanspelenvoorstaat,minderbombastischenretorischdangangbaar,het KunsttheatervanKonstantinStanislavski.Dezeeenvoudsluitgoedaanopdeschijnbare ongekunsteldheidvantsjechovsteksten,enzijnhangnaarwaarheidenwaarachtigheid. Willenlatenzienzoalshetlevenis. Doodenverlieswordenbelangrijkethema'sdezejaren.Zijnzusterenmoeder blijvenaldiejarenvoorhemzorgen.alsaltijdheefthijveelbelangstellingvoor vrouwenenvanvrouwen.maaralszeteopdringerigworden,wordenzededeur gewezen.hijisdaarinnietaltijdevenkies.hijflirtmetvrouwen,spreektmetzeop basisvangelijkwaardigheid(nietvanzelfsprekendindiedagen),maaralszemeergaan verwachtenwijsthijzeresoluutaf,meteenkwinkslagofeenterechtwijzing.totdatde actriceolgaknipperinzijnlevenverschijnt.hijziethaarindemeeuwenvoorheteerst speelthijserieusmetdegedachteaaneenhuwelijk.uiteindelijktrouwenze,maarhij blijftmetzijnmoederinjaltawonen,terwijlzijnvrouwfuroremaaktinmoskouinzijn stukken.voorhaarschrijfthijdekersentuin,eentekstvergevenvanafscheidenvertrek enhoebelangrijk,haastopdringerig,deherinneringwordtnaarmateweouderworden.

9 Tsjechovwistdathijgingsterven.Vandatbesefiszijnlatewerkdoordesemt.Net alshunschrijverlijkenzijnpersonageszichpermanentineentussengebiedtebevinden tussendromenenwaken,tussenhetlevenendedood.dekersentuineindigtmetde hoogbejaardebediendefirs,vergetendoordefamiliebijhundefinitievevertrekuithet landgoed.moevanhetleven,geefthijzichlaconiekoveraanwatkomengaat vermoedelijkdedood. 9 InhetverhaalDeBisschopdathijindezetijdookschrijftzijnwegetuigevanwat delaatstedagenvaneenzieke,voornameprelaatblijkentezijn.uithetnietsstaatinde paasweeknaeendienstzijnmoedervoordepriester.hijheefthaaringeentijden gezien.deeenvoudigeweduwvrouwspreekthemaanmetu,detweezijnvolkomenvan elkaarvervreemd.beeldenvanvroeger,vanzijnoverledenvader,zijnopleidingophet seminarie,schuivenderestvandeweekoverhetheden.deknagendetwijfelofhijer welgoedaanheeftgedaanroemnastrevenspeeltop.ishethetallemaalwaard geweest,heefthijhetverschilgemaakt?zijnhogepositieheefthemgeïsoleerdvanzijn omgeving.hadhijnietbeterdorpspopekunnenwordenenzoietsbetekentvoorde eigengemeenschap? EenpaardagenlatersterfthijenbesluitAntonTsjechovditbijzondereverhaal overeenbegaafdenduseenzaammensalsvolgt: Naeenmaandwerdeennieuwevicarisaangesteldenniemanddachtmeeraanbisschop Pjotr.Daarnavergatenzehemtotaal.Enalleendeoudevrouw,demoedervande overledene,dienubijhaarschoonzoon,dediakenwoontineenafgelegenprovinciestadje, begon'savonds,alszijhaarkoeophaaldeenopdemeentanderevrouwentegenkwam, overhaarkinderenenkleinkinderentevertellen,overhaarzoon,diebisschopwas geweest,endatdeedzebedeesd,bangalszewasdatanderenhaarnietzoudengeloven... Endatwasookzo,langnietiedereengeloofdehaar. (KarimAmeur)

Russische papiergeld in WW-I (1914 1917) Door John Laureijsen

Russische papiergeld in WW-I (1914 1917) Door John Laureijsen Russische papiergeld in WW-I (1914 1917) Door Inleiding Op 1 augustus 1914 vielen Russische troepen Oost Pruisen binnen en was de eerste wereldoorlog niet meer tegen te houden. De tsaren hadden de kosten

Nadere informatie

Solderen is simpel. Zo doe je het! Andie Nordgren (Strip adaptatie) Jeff Keyzer. by: Mitch Altman (Soldeer wijsheid) (Layout en editing)

Solderen is simpel. Zo doe je het! Andie Nordgren (Strip adaptatie) Jeff Keyzer. by: Mitch Altman (Soldeer wijsheid) (Layout en editing) Solderen is simpel Zo doe je het! by: Mitch Altman (Soldeer wijsheid) Andie Nordgren (Strip adaptatie) Jeff Keyzer (Layout en editing) Download deze strip en deel hem met je vrienden! Distribute widely!

Nadere informatie

Parallelle sessie ronde 1: Logistiek voor multichannelling -Logistieke innovaties. Door Victor Ponsioen Districon

Parallelle sessie ronde 1: Logistiek voor multichannelling -Logistieke innovaties. Door Victor Ponsioen Districon Parallelle sessie ronde 1: Logistiek voor multichannelling -Logistieke innovaties Door Victor Ponsioen Districon SUPPLY CHAIN CARGO LOGISTICS FACILITIES Apeldoorn, November 1 st 2013 Agenda 1 Voorstellen

Nadere informatie

Oorzaken. Klachten en verschijnselen

Oorzaken. Klachten en verschijnselen Bronchiëctasieën De dokter heeft vastgesteld dat u bronchiëctasieën heeft. In deze folder krijgt u informatie over wat bronchiëctasieën, de oorzaken, klachten en de behandeling inhouden. Bronchiëctasieën

Nadere informatie

ARCABO STACARAVANS B.V.

ARCABO STACARAVANS B.V. Basic Woodlodge Basic Woodlodge 400x250 A 10,0 1 14.150,00 Basic Woodlodge 600x300 A 18,0 1 17.450,00 Basic Woodlodge 700x300 A 21,0 1 25.435,00 Basic Woodlodge CL Basic Woodlodge CL 600x300 A 18,0 1 20.450,00

Nadere informatie

Inleiding Bevorderingsnormen. Bevorderingsnormen. Cijfernormen. Competentienormen

Inleiding Bevorderingsnormen. Bevorderingsnormen. Cijfernormen. Competentienormen Inleiding Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen De bevorderingsnorm bestaat uit twee onderdelen. Het eerste deel betreft de cijfernorm en het tweede deel is de competentienorm. Op de cijfernorm wordt een

Nadere informatie

Vrije stand. Datum: Maandag 26 maart 2012. Jurrian Koks & Percy Isenia Aantekeningen door: Jurrian Koks & Michel ten Broeke

Vrije stand. Datum: Maandag 26 maart 2012. Jurrian Koks & Percy Isenia Aantekeningen door: Jurrian Koks & Michel ten Broeke 1 Datum: Maandag 26 maart 2012 Onderwerp: Coachcursus Pitchen Door: Jurrian Koks & Percy Isenia Aantekeningen door: Jurrian Koks & Michel ten Broeke Algemene opmerkingen: - Zie opmerkingen bij coachcursus

Nadere informatie

Wij maken het verschil voor mensen met (ooit) kanker

Wij maken het verschil voor mensen met (ooit) kanker Wij maken het verschil voor mensen met (ooit) kanker Word ik weer beter? Wat betekent kanker voor mijn relatie? Wat kunnen wij voor ù doen? Leven met kanker Hoe gaat de behandeling verlopen? Word ik weer

Nadere informatie

Wij raden u aan de voorwaarden en het privacybeleid van derden websites of diensten die u bezoekt.

Wij raden u aan de voorwaarden en het privacybeleid van derden websites of diensten die u bezoekt. Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") Laatst bijgewerkt op: 11 december 2015 Lees deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden", "Terms of Service") zorgvuldig voordat u de https://www.seosnel.nl/ website gaat

Nadere informatie

IBOM-2. Het effect van Medicatiereview en begeleiding van patiënten na verblijf in het ziekenhuis

IBOM-2. Het effect van Medicatiereview en begeleiding van patiënten na verblijf in het ziekenhuis IBOM-2 Het effect van Medicatiereview en begeleiding van patiënten na verblijf in het ziekenhuis Abeer Ahmad Ruth Mast Giel Nijpels Jacqueline Dekker Piet Kostense Jacqueline Hugtenburg Afdelingen Klinische

Nadere informatie

Mister Jack is niet te stoppen! Mister Jack

Mister Jack is niet te stoppen! Mister Jack Colofon Mister Jack is niet te stoppen! Copyright Jack Muller Auteur: Mister Jack (www.misterjack.nl) Druk: Brave New Books Eerste druk Redactie: Esther Streefland Omslag: Visualles (www.visualles.nl)

Nadere informatie

Elke vezel telt! Voor een asbestheld geldt dat elke vezel telt! Emissiebeperkende maatregelen

Elke vezel telt! Voor een asbestheld geldt dat elke vezel telt! Emissiebeperkende maatregelen Voor een asbestheld geldt dat elke vezel telt! Emissiebeperkende maatregelen Brochure over het belang van emissiebeperkende maatregelen in de asbestverwijdering Disclaimer In het kader van de online instructie

Nadere informatie

Next Generation Risk Based Certification

Next Generation Risk Based Certification BUSINESS ASSURANCE Next Generation Risk Based Certification DNV GL Relatiedag - 11 november 2014 Albert Zwiesereijn 2014-06-05 1 SAFER, SMARTER, GREENER Albert Zwiesereijn 37 jaar Voor DNV GL Officier

Nadere informatie

Leiderschap vragenlijst

Leiderschap vragenlijst Leiderschap vragenlijst Hieronder vindt u twee vragenlijsten: - leiderschap vragenlijst voor uzelf - leiderschap vragenlijst voor medewerkers/collegae/chef De eerste vragenlijst vult u zelf in. De tweede

Nadere informatie

Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government

Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government Total Specific Solutions (TSS) Visie & Strategie TSS: Specialisten; geen generalisten 'best-in-class' bedrijfsoplossingen Gedelegeerd

Nadere informatie

Wij maken het verschil voor mensen met (ooit) kanker

Wij maken het verschil voor mensen met (ooit) kanker Wij maken het verschil voor mensen met (ooit) kanker Word ik weer beter? Wat betekent kanker voor mijn relatie? Wat kunnen wij voor ù doen? derde herziene uitgave augustus 2010. bestelcode: n01 is deze

Nadere informatie

Horsemanship en Rijkunst

Horsemanship en Rijkunst Horsemanship en Rijkunst Janet Bos Monique de Rijk Een solide basis voor u en uw paard begint bij een goed contact, plus de juiste fysieke ontwikkeling van uw paard. En dát leert u allemaal tijdens de

Nadere informatie

Competenties van de jeugdarts. J.Bijlsma-Schlösser 22-09-08. Opbouw

Competenties van de jeugdarts. J.Bijlsma-Schlösser 22-09-08. Opbouw Medicine is long life study Competenties van de jeugdarts J.Bijlsma-Schlösser Opbouw Medische kerncompetenties specialist Wat is een competentie Uitwerking van een kerncompetentie SWOT POP EPA= KrBeAc

Nadere informatie

BENAUWDHEID BIJ DE KAT

BENAUWDHEID BIJ DE KAT INFOFOLDER Deze folder maakt deel uit van de serie infofolders van de Stichting Feline Welfare Foundation. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd Longembolie Door allerlei oorzaken wordt er

Nadere informatie

Hanevoet. Postbus LR Eindhoven

Hanevoet. Postbus LR Eindhoven Postbus 9657 5602 LR Eindhoven www.vanabbestichting.nl info@vanabbestichting.nl Situatie in Eindhoven Hanevoet/Ooievaarsnest ligt in het uiterste zuid-westen van Eindhoven. Het is een uitbreidingplan uit

Nadere informatie

FACULTEIT GENEESKUNDE. Patiëntenzorgstage. KU Leuven.

FACULTEIT GENEESKUNDE. Patiëntenzorgstage. KU Leuven. FACULTEIT GENEESKUNDE Patiëntenzorgstage KU Leuven stagesgeneeskunde@kuleuven.be Wat is de patiëntenzorgstage? De patiëntenzorgstage zorgt voor een eerste kennismaking van de student met de patiënt in

Nadere informatie

Niveau s van de sportlessen

Niveau s van de sportlessen Niveau s van de sportlessen De indeling van de sportlessen gebeurt op de volgende manier. Op het einde van het seizoen komt er dan een beoordeling van de lesgevers om te zien naar welk niveau je kan overgaan.

Nadere informatie

Levensreddende handelingen

Levensreddende handelingen Levensreddende handelingen Hoofdstuk 3: Het stelpen van ernstige bloedingen Anatomie van de bloedsomloop Samenstellende delen De hartspier De grote bloedsomloop De kleine bloedsomloop De aders en haarvaten:

Nadere informatie

1) Wat is de functie van het binnenmasker? Verklaar de dode ruimte?

1) Wat is de functie van het binnenmasker? Verklaar de dode ruimte? Antwoorden labyrint adembescherming 1) Wat is de functie van het binnenmasker? Verklaar de dode ruimte? Binnenmasker (dode ruimte) Functie: het volume in het masker tijdens uitademing verkleinen, zodat

Nadere informatie

Ga naar je trainingen! De trainer helpt mee jouw zwakkere punten te ontdekken.

Ga naar je trainingen! De trainer helpt mee jouw zwakkere punten te ontdekken. Enkele tips : training en opwarming Trainingen : Ga naar je trainingen! De trainer helpt mee jouw zwakkere punten te ontdekken. Geef nooit op. Het kan best even duren voor je conditie op peil is. Het belangrijkste

Nadere informatie

COPD zorgpad. Longgeneeskunde. alle aandacht

COPD zorgpad. Longgeneeskunde. alle aandacht COPD zorgpad Longgeneeskunde alle aandacht Inleiding. U bent opgenomen op de longafdeling van het Westfriesgasthuis. De reden voor uw opname is een ontregeling en/of verergering van uw COPD (chronisch

Nadere informatie

ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN

ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN Pagina 1 ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN UITGIFTEVOORWAARDEN VAN DE WARRANTS VAN 28 APRIL 2009 A. Warrants 1. Warrants Elke kent het recht toe om in te schrijven op één nieuw gewoon aandeel

Nadere informatie

NIEUWE PRODUCTEN MOOIE MUNTJES

NIEUWE PRODUCTEN MOOIE MUNTJES NIEUWE PRODUCTEN MOOIE MUNTJES Periode 1 juni t/m 27 augustus 2016 PROVINCIAAL Stad Utrecht - Duit 1722 18.00 Friesland - Arendschelling z.j. 50.00 Holland - Oord 1578 25.00 Deventer - Rijderschelling

Nadere informatie

drs. E.J. van der Schoot

drs. E.J. van der Schoot 2017 2018 drs. E.J. van der Schoot drs. A.N. Leegwater vmbo gt / mavo biologie Jouw beste voorbereiding op je examen in 2018 vmbo gt / mavo biologie Voorwoord Met deze examenbundel kun je je goed voorbereiden

Nadere informatie

Speakaboo. Een observatie-instrument voor de (spraak)ontwikkeling in de thuistaal. TOS-ASS Kennisdag, ,

Speakaboo. Een observatie-instrument voor de (spraak)ontwikkeling in de thuistaal.  TOS-ASS Kennisdag, , Speakaboo Een observatie-instrument voor de (spraak)ontwikkeling in de thuistaal www.speakaboo.io TOS-ASS Kennisdag, 10-02-2017, Mastersclass meertaligheid Mirjam Blumenthal Eefje van der Linden-Graafland,

Nadere informatie

9202 JEKA Junior Home Short 100% polyester 9203 JEKA Senior Home Short 100% polyester

9202 JEKA Junior Home Short 100% polyester 9203 JEKA Senior Home Short 100% polyester 9200.1 JEKA Junior Home Shirt Long Sleeve 100% polyester 9201.1 JEKA Senior Home Shirt Long Sleeve 100% polyester 9200 JEKA Junior Home Shirt Long Sleeve 100% polyester 9201 JEKA Senior Home Shirt Long

Nadere informatie

Hoe kan je een verhaal op een multimediale manier vertellen?

Hoe kan je een verhaal op een multimediale manier vertellen? Hoe kan je een verhaal op een multimediale manier vertellen? Over digital storytelling Digital storytelling is een heel eenvoudige manier om een verhaal op een multimediale manier te vertellen. Je kan

Nadere informatie

Dankzij Care Banqueting kunnen onze medewerkers al hun tijd aan onze PG. bewoners besteden. Vaak bereiden zij gezamenlijk een perfecte maaltijd of een

Dankzij Care Banqueting kunnen onze medewerkers al hun tijd aan onze PG. bewoners besteden. Vaak bereiden zij gezamenlijk een perfecte maaltijd of een Dankzij Care Banqueting kunnen onze medewerkers al hun tijd aan onze PG bewoners besteden. Vaak bereiden zij gezamenlijk een perfecte maaltijd of een heerlijke warme snack. Wij gebruiken Care Banqueting

Nadere informatie

Een brug slaan tussen Enterprise Risk. systemen. Guus Koomen, senior adviseur Milieu & Veiligheid - Industrie

Een brug slaan tussen Enterprise Risk. systemen. Guus Koomen, senior adviseur Milieu & Veiligheid - Industrie Een brug slaan tussen Enterprise Risk management (ERM) en QHSE management systemen Guus Koomen, senior adviseur Milieu & Veiligheid - Industrie 2009 Agenda 1. Introductie 2. Integrale risico managementsystemen

Nadere informatie

Wat is een vena van Galeni malformatie? Een vena van Galeni malformatie is een ernstige aangeboren vaatafwijking in het hoofd.

Wat is een vena van Galeni malformatie? Een vena van Galeni malformatie is een ernstige aangeboren vaatafwijking in het hoofd. Vena van Galeni malformatie Wat is een vena van Galeni malformatie? Een vena van Galeni malformatie is een ernstige aangeboren vaatafwijking in het hoofd. Hoe wordt een vena van Galeni malformatie ook

Nadere informatie

Toets 5.3 Procenten. Deze toets hoort bij de ThiemeMeulenhoff-uitgave (ISBN 978 90 557 4642 2): Rekenen: een hele opgave, deel 2

Toets 5.3 Procenten. Deze toets hoort bij de ThiemeMeulenhoff-uitgave (ISBN 978 90 557 4642 2): Rekenen: een hele opgave, deel 2 Toets 5.3 Procenten Deze toets hoort bij de ThiemeMeulenhoff-uitgave (ISBN 978 90 557 4642 2): Rekenen: een hele opgave, deel 2 Joep van Vugt Anneke Wösten ThiemeMeulenhoff, Amersfoort, 2011 1 Aanwijzingen

Nadere informatie

De conclusie in het ervaringscertificaat

De conclusie in het ervaringscertificaat De conclusie in het ervaringscertificaat Een goed en een slecht voorbeeld van een conclusie Operator A Inleiding conclusie In deze toelichting wordt nader ingegaan op de conclusie in een ervaringscertificaat.

Nadere informatie

De bouw van een Kreeftlier met Schorpioen als ring

De bouw van een Kreeftlier met Schorpioen als ring De bouw van een Kreeftlier met Schorpioen als ring Na meerdere jaren rust kreeg ik weer de opdracht om een persoonlijke lier te bouwen, van iemand met zonneteken Kreeft en Ascendant Schorpioen. Wel heb

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting Nederlandse samenvatting Hematopoiesis Een volwassen mens heeft ongeveer vijf liter bloed waarin zich miljarden cellen bevinden. Deze cellen zijn onder te verdelen op basis van

Nadere informatie

doe mee samen maken we er een fantastische sporthappening van! 10-wekenplan voor de Antwerp 10 miles Beginnersschema 3 trainingen per week

doe mee samen maken we er een fantastische sporthappening van! 10-wekenplan voor de Antwerp 10 miles Beginnersschema 3 trainingen per week Verklaring bij trainingsschema s Herstelloop: je hebt een zeer comfortabel gevoel; het tempo is zeer laag. Long Slow Distance en de gewone extensieve duurtraining: je hebt een comfortabel gevoel; je kunt

Nadere informatie

1. cilindrische bronchiëctasieën (de mildste vorm) : de bronchiën zijn vergroot en cilindrisch (zie plaatje 2).

1. cilindrische bronchiëctasieën (de mildste vorm) : de bronchiën zijn vergroot en cilindrisch (zie plaatje 2). Bronchiëctasieën De arts heeft vastgesteld dat u bronchiëctasieën heeft. In deze folder krijgt u informatie over wat bronchiëctasieën zijn, de oorzaken en de klachten en wat de behandeling in kan houden.

Nadere informatie

TRADITIONAL CHINESE MEDICINE (TCM) Traditionele Chinese Geneeskunde. VAN ZUILICHEM Gespecialiseerde Therapeuten

TRADITIONAL CHINESE MEDICINE (TCM) Traditionele Chinese Geneeskunde. VAN ZUILICHEM Gespecialiseerde Therapeuten Acupunctuur TRADITIONAL CHINESE MEDICINE (TCM) Traditionele Chinese Geneeskunde Behandelingsmethoden Psychotherapie Medicinale therapie Bewegingstherapie Externe therapie Psychotherapie Met name gericht

Nadere informatie

Beknopte richtlijnen veiligheid bij Acrobatiek, Aerial en Equilibre Festivals en -trainingen.

Beknopte richtlijnen veiligheid bij Acrobatiek, Aerial en Equilibre Festivals en -trainingen. Beknopte richtlijnen veiligheid bij Acrobatiek, Aerial en Equilibre Festivals en -trainingen. Acrobatiek (Partneracro, Minitrampoline, Bascule, Bar russe etc.) (Semi-) statische truuks tot 4m hoogte: 3

Nadere informatie

D e G o u d e n H a r t

D e G o u d e n H a r t De Gouden Hart Meditatietechnieken Pagina 1 uit 11 D e G o u d e n H a r t m e d i t a t i e t e c h n i e k e n Meditatie is gewoon Zijn Hieronder staan enige technieken, die onder anderen meditatie en

Nadere informatie

Meerdaagse. Programma s. Eendaagse Trainingen. Persoonlijke Overtuigingskracht. Communiceren voor Leiders. Communicatieprofessionals

Meerdaagse. Programma s. Eendaagse Trainingen. Persoonlijke Overtuigingskracht. Communiceren voor Leiders. Communicatieprofessionals Eendaagse Trainingen Meerdaagse Programma s Persoonlijke Overtuigingskracht Luisteren & Beïnvloeden Overtuigen voor Financials Debatteren Overtuigen in de Media Opleidingstraject Communiceren voor Leiders

Nadere informatie

Vermogensbeheerder particulier Risicoprofiel

Vermogensbeheerder particulier Risicoprofiel Vermogensbeheerder particulier Risicoprofiel Beschrijving Hier volgen vijf situaties binnen Centrox Bank waarin het risicoprofiel van de cliënt centraal staat. Stap 1: Toch langer doorwerken? Stap 2: Kinderen

Nadere informatie

5 Mijn persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)... 1

5 Mijn persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)... 1 PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com 5 Mijn persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)... 1 Mijn gesprekken... 1 Mijn ontwikkelingspunten... 2 Mijn traject... 6 Mijn netwerk... 8 Mijn

Nadere informatie

OPTIFLOW IN EEN ALGEMEEN ZIEKENHUIS, JA OF NEE GIJS VOS, PEDIATRISCHE INTENSIVE CARE MUMC+

OPTIFLOW IN EEN ALGEMEEN ZIEKENHUIS, JA OF NEE GIJS VOS, PEDIATRISCHE INTENSIVE CARE MUMC+ GIJS VOS, PEDIATRISCHE INTENSIVE CARE MUMC+ GIJS VOS, PEDIATRISCHE INTENSIVE CARE MUMC+ Wie gebruikt op dit moment Optiflow? Wie overweegt om te gaan starten met Optiflow? GIJS VOS, PEDIATRISCHE INTENSIVE

Nadere informatie

T.a.v. de directie. Geachte directie,

T.a.v. de directie. Geachte directie, Toezicht verzekeraars Postbus 98 1000 AB Amsterdam T.a.v. de directie Datum Uw kenmerk Behandeld door Hijl, V.S.M. (ir. mw) RC Veenstra, D. Doorkiesnummer Bijlage(n) 2 Onderwerp Toepassing EIOPA Preparatory

Nadere informatie

Register. van gemeenschappelijke regelingen. als bedoeld in artikel 27. van de. Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Register. van gemeenschappelijke regelingen. als bedoeld in artikel 27. van de. Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Register van regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet regelingen (Wgr) Toelichting Provincies onderling, dan wel provincies en gemeenten en/of waterschappen gezamenlijk, kunnen ter behartiging van

Nadere informatie

De ruïne van Brederode

De ruïne van Brederode De ruïne van Brederode J. Kamphuis en D. B. M. Hermans Inleiding De - vanuit de toren wordt het omliggende kasteelterrein beheerst Atb. Bouwgeschiedenis Ligging Afb. w...i paald dat het 'Huus' te Brederode

Nadere informatie

lende hemellichamen verschillende zijn qua temperatuur, zwaartekracht, atmosfeer en zuurstof andere hemellichamen anders uit zouden zien

lende hemellichamen verschillende zijn qua temperatuur, zwaartekracht, atmosfeer en zuurstof andere hemellichamen anders uit zouden zien Leven in de ruimte GROEP 5-6 59 80 minuten 1, 42, 46 en 54 De leerling: lende hemellichamen verschillende omstandigheden zijn qua temperatuur, zwaartekracht, atmosfeer en zuurstof andere hemellichamen

Nadere informatie

Inbrengvoorwaarden KWPN online veulenveiling 2016

Inbrengvoorwaarden KWPN online veulenveiling 2016 Algemeen 1. Deze Inbrengvoorwaarden KWPN online veulenveiling 2016 (hierna: Inbrengvoorwaarden ) zijn van toepassing op de rechtsverhoudingen tussen de vereniging Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland

Nadere informatie

Op de volgende pagina's wordt overal waar 'Contra-expertise staat ook 'Taalanalyse' bedoeld.

Op de volgende pagina's wordt overal waar 'Contra-expertise staat ook 'Taalanalyse' bedoeld. Vragenlijst Contra-expertise / Taalanalyse Beperkt Vooraf: Op de volgende pagina's wordt overal waar 'Contra-expertise staat ook 'Taalanalyse' bedoeld. Voor het aanvragen van een Contra-expertise Beperkt

Nadere informatie

5 sectoren. Over ons 11/8/17

5 sectoren.   Over ons 11/8/17 www.traxio.be Over ons TRAXIO is sinds juni 2015 de nieuwe naam van FEDERAUTO. Deze naamswijziging is er gekomen omdat we op weg zijn naar een nieuwe multimobiliteit, met vernieuwende technologiën en omdat

Nadere informatie

5307/10 VP/mm DG H 2 B

5307/10 VP/mm DG H 2 B RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 februari 2010 (OR. en) 5307/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0192 (E) JAI 36 COPEN 8 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende

Nadere informatie

INVULLEN SYSTEEMKAART

INVULLEN SYSTEEMKAART INVULLEN SYSTEEMKAART Uw tegenstanders hebben er recht op de afspraken die u met uw partner heeft gemaakt tot in details te weten. Dat geldt zowel de biedafspraken als de afspraken bij het tegenspel: uitkomsten

Nadere informatie

Medische Hulpmiddelen

Medische Hulpmiddelen Medische Hulpmiddelen na 21 maart 2010 Einde Ontsnappingsroute? Jos Kraus Senior inspecteur Medische Technologie Leiden, 1 april 2010. Een heerlijke markt Geen kanalisatie Geen reclametoezicht Geen gunstbetoonregeling

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 73

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 73 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 73 Inhoudsopgave Acute nood...4 Voortgangstentamen jaar 1... 6 Stationstoets jaar 1... 7 Portfoliotentamen jaar 1... 8 Professioneel Gedrag jaar 1... 9 Beeldvormende

Nadere informatie

Voor- en nadelen van het tokkelen op je gitaar met een plectrum

Voor- en nadelen van het tokkelen op je gitaar met een plectrum G I TA A R TO K K E L E N. N L L E S 2 Voor- en nadelen van het tokkelen op je gitaar Tip: met een plectrum Plectrum: de oplossing? Goede greep Er zijn mensen die zweren bij het gitaar spelen met een plectrum.

Nadere informatie

Hand-out Aquashot Kampioenschap Onderwatervideografie. Auteur: Edward Snijders

Hand-out Aquashot Kampioenschap Onderwatervideografie. Auteur: Edward Snijders Hand-out Aquashot Kampioenschap Onderwatervideografie Auteur: Edward Snijders Onderwater filmen en Aquashot Kampioenschap Onderwaterfilmer Edward Snijders is internationaal geen onbekende filmmaker. Met

Nadere informatie

L e s d a t a , m o d u l a i r e o p l e i d i n g

L e s d a t a , m o d u l a i r e o p l e i d i n g L e s d a t a 1 6-17, m o d u l a i r e o p l e i d i n g 1. Gent 2. Antwerpen 3. Zeist 1 1. Gent 1 ste jaar (2016-2017) 1 ste module 22 24/09/2016 Osteopathische principes en het iliosacrale gewricht

Nadere informatie

Tafelgebed voorlezen in beurtspraak met gemeente, tekst van nr. 91 uit Dienstboek. Nodiging

Tafelgebed voorlezen in beurtspraak met gemeente, tekst van nr. 91 uit Dienstboek. Nodiging Welkom en aansteken paaskaars, Oproep tot de viering, door mij zingen Bless the Lord my soul 3x engels, 3x Fries Gebed om de Heilige Geest, door mij zingen psalm 113: 1 en 2. Lezing uit Joh. 2:23-3:13,

Nadere informatie

Kiezen en huisvesten. Een quick scan op drie mogelijke locaties voor Skaeve Huse in Doetinchem

Kiezen en huisvesten. Een quick scan op drie mogelijke locaties voor Skaeve Huse in Doetinchem Kiezen en huisvesten Een quick scan op drie mogelijke locaties voor Skaeve Huse in Doetinchem Eindrapportage juni 2013 Kiezen en huisvesten Een quick scan op drie mogelijke locaties voor Skaeve Huse in

Nadere informatie

Belangrijke data. Inhoudsopgave. Kerstviering. Donderdag 15 december 16 Maandag 19 december 16 Woensdag 21 december 16 Vrijdag 23 december 16

Belangrijke data. Inhoudsopgave. Kerstviering. Donderdag 15 december 16 Maandag 19 december 16 Woensdag 21 december 16 Vrijdag 23 december 16 Belangrijke data Donderdag 15 december 16 Maandag 19 december 16 Woensdag 21 december 16 Vrijdag 23 december 16 Maandag 26 dec - vrijdag 6 jan 17 Maandag 9 januari 17 Dinsdag 17 januari 17 Ouderraad Weekopening

Nadere informatie

Projectwerk programmeren. met mijlpalen; opdrachtformulering, analyse stappen, code

Projectwerk programmeren. met mijlpalen; opdrachtformulering, analyse stappen, code ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE MODULENAAM MODULECODE 7 STUDIEPUNTEN B5 VRIJSTELLING MOGELIJK nee Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica Projectwerk programmeren

Nadere informatie

Referentie kader. of werktijd Hele periode

Referentie kader. of werktijd Hele periode PTA ZW 4 e klas keuzevak voorkomen van ongevallen en EHBO Keuzevak: Voorkomen van ongevallen en EHBO Leerroute: Sport en veiligheid Leerjaar:4 Profiel: Zorg en Welzijn Toetscode Periode Leerstof Eindtermen/

Nadere informatie

Interpretatie van stoornissen in het zuur-base-evenwicht

Interpretatie van stoornissen in het zuur-base-evenwicht Interpretatie van stoornissen in het zuur-base-evenwicht Brevet Acute Geneeskunde, 11 mei 2004 en DGH KULeuven Centraal Hospitaal van de Basis-Koningin Astrid Defensie De fysiologie moet haar onderzoek

Nadere informatie

Kinderneurologie.eu. Durale sinus malformatie. www.kinderneurologie.eu

Kinderneurologie.eu. Durale sinus malformatie. www.kinderneurologie.eu Durale sinus malformatie Wat is een durale sinus malformatie? Een durale sinus malformatie is een aanlegstoornis waarbij de afvoeren de bloedvaten (aderen) van de hersenen veel wijder zijn dan gebruikelijk

Nadere informatie

Sponsordag le Champion. 13 november 2014

Sponsordag le Champion. 13 november 2014 Sponsordag le Champion 13 november 2014 Een broodje kroket is gezonder dan een broodje kaas Een kijkje in de keuken van Ahold.. Een broodje kroket is gezonder dan een broodje kaas Een kijkje in de keuken

Nadere informatie

belasting Medewerker Open teelt / Bedekte teelt

belasting Medewerker Open teelt / Bedekte teelt Medewerker Open teelt / Bedekte teelt Leeractiviteit: Herkennen van en omgaan met fysieke belasting Activiteit: Vandaag let je op de fysieke belasting in het werk. Er zijn verschillende soorten belasting.

Nadere informatie

TRAININGSPLAN CONDITIE

TRAININGSPLAN CONDITIE TRAININGSPLAN CONDITIE Conditie opbouw Lichamelijke inspanning heeft een gunstig effect op de lichaamsconditie. Een beetje extra bewegen kan ervoor zorgen dat men de conditie opbouwt en dat het lichaam

Nadere informatie

(Business) Informatieplanning. 1 Vanbragt informatiemanagement / 2BVisible

(Business) Informatieplanning. 1 Vanbragt informatiemanagement / 2BVisible (Business) Informatieplanning 1 Waarom Informatieplanning? Integratie Mogelijkheden ICT Eisen maatschappij ICT is in toenemende mate kritisch voor bedrijfsvoering Interactie met consumenten vaker ook via

Nadere informatie

Genezen op het ritme van de ORGAANKLOK

Genezen op het ritme van de ORGAANKLOK Anna Elisabeth Röcker Genezen op het ritme van de ORGAANKLOK De twaalf meridianen stimuleren met acupressuur, yoga en visualisatie Inhoud Over dit boek 7 Over het werken met de kaarten 8 Traditionele Chinese

Nadere informatie

3. 3. Service, denk aan kinderopvang, bezorg service, personal shopper, online kooppunt, ruimere openingstijden (Type vraag: Meerkeuze, één antwoord)

3. 3. Service, denk aan kinderopvang, bezorg service, personal shopper, online kooppunt, ruimere openingstijden (Type vraag: Meerkeuze, één antwoord) Statistieken Naam formulier enquete_leidsenhage Titel formulier Enquete Integrale gebiedsvisie Leidsenhage Aantal vragen 21 Totaal aantal ingevuld 25 1. 1. Moderne en vernieuwende winkelformules, voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. NEVRINE CODEINE 30mg Tabletten. Paracetamol 500 mg Coffeïne 50 mg Codeïnefosfaat 30 mg

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. NEVRINE CODEINE 30mg Tabletten. Paracetamol 500 mg Coffeïne 50 mg Codeïnefosfaat 30 mg BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER NEVRINE CODEINE 30mg Tabletten Paracetamol 500 mg Coffeïne 50 mg Codeïnefosfaat 30 mg Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen

Nadere informatie

Het Meridiaanstelsel. Alle meridianen met elkaar vormen dus een netwerk de: Jing Luo. Jing betekent: door geven of er doorheen gaan;

Het Meridiaanstelsel. Alle meridianen met elkaar vormen dus een netwerk de: Jing Luo. Jing betekent: door geven of er doorheen gaan; Het Meridiaanstelsel De theorie van het meridiaanstelsel, is de basis van de traditionele Chinese geneeskunde. Het meridiaanstelsel is een onzichtbaar netwerk van kanalen of paden, met zowel verticale

Nadere informatie

Kinderneurologie.eu. www.kinderneurologie.eu. Maligne migrerende partiële epilepsie op de kinderleeftijd.

Kinderneurologie.eu. www.kinderneurologie.eu. Maligne migrerende partiële epilepsie op de kinderleeftijd. Maligne migrerende partiële epilepsie op de kinderleeftijd. Wat is maligne migrerende partiële epilepsie op de kinderleeftijd.? Maligne migrerende partiële epilepsie op de kinderleeftijd is een ernstig

Nadere informatie

Interpretatie van stoornissen base-evenwichtevenwicht

Interpretatie van stoornissen base-evenwichtevenwicht Interpretatie van stoornissen in het zuur-base base-evenwichtevenwicht Brevet Acute Geneeskunde, 11 mei 2004 Dr Erwin Dhondt Urgentiegeneeskunde en DGH Universitaire Ziekenhuizen Leuven KULeuven Centraal

Nadere informatie

august 2012, amsterdam

august 2012, amsterdam august 2012, amsterdam # 000 OVER CONCERN concern is een interdisciplinair ontwerpbureau, met een voorliefde voor interieurs en een focus op het vormgeven van commerciële en publieke ruimten. het portfolio

Nadere informatie

De veiligheid van de kerncentrale Borssele Samenvatting en conclusies

De veiligheid van de kerncentrale Borssele Samenvatting en conclusies De veiligheid van de kerncentrale Borssele Samenvatting en conclusies De bevindingen van de Commissie Benchmark zijn opgenomen in het Engelstalige rapport. Deze Nederlandse versie van de samenvatting is

Nadere informatie

Inhome Trainingsprogramma

Inhome Trainingsprogramma EGDS Inhome Trainingsprogramma S peciaal voor diegene die niet in staat zijn om naar een sportcentrum te gaan of voor als je op vakantie gaat maar wel lekker actief wilt blijven, heb ik het EGDS Inhome

Nadere informatie

POËZIEWEDSTRIJD 2013 THEMA MUZIEK. n.a.v. Gedichtendag. Poëziewedstrijd 2013 (College Paters Jozefieten Melle) 1

POËZIEWEDSTRIJD 2013 THEMA MUZIEK. n.a.v. Gedichtendag. Poëziewedstrijd 2013 (College Paters Jozefieten Melle) 1 POËZIEWEDSTRIJD 2013 THEMA MUZIEK n.a.v. Gedichtendag Poëziewedstrijd2013(CollegePatersJozefietenMelle) 1 EERSTE GRAAD Denotenopmijnblad Denotenopmijnblad, zezwevendoorelkaar. Ikkanzenietgoedlezen, datwordteengrootgevaar.

Nadere informatie

TAALFILOSOFIE. Docenten: Dr. Rosja Mastop en Menno Lievers

TAALFILOSOFIE. Docenten: Dr. Rosja Mastop en Menno Lievers TAALFILOSOFIE Docenten: Dr. Rosja Mastop en Menno Lievers WAT IS TAALFILOSOFIE? De plaats van taalfilosofie in de wijsbegeerte INLEIDING METAFYSICA ETHIEK LOGICA LOGICA I termen II oordelen III redeneringen

Nadere informatie

Onder. waterbevalling. Inhoud. p. 2 p. 3 p. 4. Waterhistoriek. Verloop. Geen waterbevalling. Voor- en nadelen

Onder. waterbevalling. Inhoud. p. 2 p. 3 p. 4. Waterhistoriek. Verloop. Geen waterbevalling. Voor- en nadelen Onder 1 waterbevalling Inhoud Waterhistoriek Verloop Geen waterbevalling Voor- en nadelen p. 2 p. 3 p. 4 p. 4 2 De bevalling is een natuurlijk fenomeen dat de laatste decennia sterk gemedicaliseerd werd

Nadere informatie

Risico reductie. 14 november 2012. Franske Keuter IGZ

Risico reductie. 14 november 2012. Franske Keuter IGZ Risico reductie 14 november 2012 Franske Keuter IGZ 2 Risico s.zijn HOT!!voor alle inspecties! Toezichtsvisie IGZ Risico s algemeen Het verleden: de successen en de zorgen De toekomst? 3 TOEZICHTSVISIE.

Nadere informatie

Hoe overleef ik de Proefwerkweek?

Hoe overleef ik de Proefwerkweek? Hoe overleef ik de week? Dit boekje is van: november 2017 Hoe overleef ik de proefwerkweek? Inhoudsopgave Hoe ziet de PWW eruit? p. 3 Algemene tips voor de PWW p. 4 Tips voor Nederlands p. 6 Tips voor

Nadere informatie

Alcohol en Drugs een kennischeck

Alcohol en Drugs een kennischeck Improving Mental Health by Sharing Knowledge Alcohol en Drugs een kennischeck Lex Lemmers Studiedag over alcohol- en drugsgebruik studenten Utrecht, 12 mei 2015 1. Wat is probleemdrinken? 1. Het drinken

Nadere informatie

Toelatingsexamens en Ondersteunend Onderwijs

Toelatingsexamens en Ondersteunend Onderwijs Toelatingsexamens en Ondersteunend Onderwijs VOORBLAD EXAMENOPGAVEN Toetsdatum: n.v.t. Vak: Biologie voorbeeldexamen 2015 Tijdsduur: 2 uur en 30 minuten De volgende hulpmiddelen zijn toegestaan bij het

Nadere informatie

(potentiële) belangenverstrengeling

(potentiële) belangenverstrengeling Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Geen kansen zonder risico s

Geen kansen zonder risico s Geen kansen zonder risico s Inzicht in de risico s van outsourcing is van belang, zowel bij de strategische besluitvorming als ten tijde van de operationele uitvoering. Het managen van de risico s helpt

Nadere informatie

Verslag bestuursvergadering 12 april 2010

Verslag bestuursvergadering 12 april 2010 Verslag bestuursvergadering 12 april 2010 Aanwezigen: Peter Kempeneers, voorzitter (PK), Ted Verbeek, secretaris (TV), Henk Feunekes, penningmeester (HF), Ronald Baaijens (RB), John Verbeek (JV), Willem

Nadere informatie

Een film van Bob Schrijvers & Jan van den Ende. Een film van Jan van den Ende & Bob Schrijvers

Een film van Bob Schrijvers & Jan van den Ende. Een film van Jan van den Ende & Bob Schrijvers Jan van den Ende (1922-2008) en Bob Schrijvers (1925 1975) hebben als jongetjes vaak het plassengebied bij Nieuwkoop onveilig gemaakt toen zij achter de vogels aanzaten. Hun toevallige ontmoeting is de

Nadere informatie

Toelichting op de agenda Jaarvergadering Delta Lloyd N.V.

Toelichting op de agenda Jaarvergadering Delta Lloyd N.V. Toelichting op de agenda Jaarvergadering Delta Lloyd N.V. 1. Opening en mededelingen 2. Jaarverslag 2011 De Raad van Bestuur geeft een presentatie over de resultaten van de onderneming in 2011, zoals beschreven

Nadere informatie

Zeekano programma en activiteiten KC-Zeeland 2016

Zeekano programma en activiteiten KC-Zeeland 2016 Aanmelding: Voor de tochten kun je bij voorkeur via de KCZ Zee Whatsapp groep (of anders per Email of Telefoon) aanmelden bij de tochtleider, in het algemeen uiterlijk op donderdag direct voorafgaand aan

Nadere informatie

BIJ WIJZE VAN START ZORG VOOR STAGE FEEDBACK GEVEN AAN STAGIAIRS EEN TOEPASSING. Feedback geven aan stagiairs december 13 CIRCULAIR KIJKEN

BIJ WIJZE VAN START ZORG VOOR STAGE FEEDBACK GEVEN AAN STAGIAIRS EEN TOEPASSING. Feedback geven aan stagiairs december 13 CIRCULAIR KIJKEN ZORG VOOR STAGE FEEDBACK GEVEN AAN STAGIAIRS BIJ WIJZE VAN START EEN TOEPASSING Lies loopt stage in een Woonzorgcentrum. Ze is nu al enkele weken aan de slag, ze beheerst de meeste taken en ze is heel

Nadere informatie

Jaarverslag. Kandidaat : Opleidingsjaar : 1 2 3 4 5 6 (7) (8) (volgnummer omcirkelen) Dit stagejaar : liep van: tot: Inhoud van dit jaarverslag

Jaarverslag. Kandidaat : Opleidingsjaar : 1 2 3 4 5 6 (7) (8) (volgnummer omcirkelen) Dit stagejaar : liep van: tot: Inhoud van dit jaarverslag Jaarverslag Opleiding Heelkunde Kandidaat : Opleidingsjaar : 1 2 3 4 5 6 (7) (8) (volgnummer omcirkelen) Dit stagejaar : liep van: tot: Inhoud van dit jaarverslag stagemeester: coördinerend stagemeester:

Nadere informatie

Masterclass Public Speaking 24, 25, 26 april a.s. (beperkt aantal plaatsen)

Masterclass Public Speaking 24, 25, 26 april a.s. (beperkt aantal plaatsen) WWW.NEWLIFEUNIVERSITY.COM Masterclass Public Speaking 24, 25, 26 april a.s. (beperkt aantal plaatsen) Get a better life. New Life University Public Speaking is een essentiële vaardigheid in realiteit de

Nadere informatie

Beeldvorming sociaal emotionele ontwikkeling niveau A Klasgroep: Namen van de kinderen

Beeldvorming sociaal emotionele ontwikkeling niveau A Klasgroep: Namen van de kinderen Beeldvorming sociaal emotionele ontwikkeling niveau A Klasgroep: Namen van de kinderen De leerling heeft zicht op wat hij/zij kan. (1) De leerling gaat op een gepaste manier om met dingen die hij/zij niet

Nadere informatie

houdende wijziging van het Besluit donorregister Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van, kenmerk ;

houdende wijziging van het Besluit donorregister Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van, kenmerk ; Besluit van houdende wijziging van het Besluit donorregister p de voordracht van nze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van, kenmerk ; Gelet op artikel 10, vierde lid, van de Wet op de orgaandonatie;

Nadere informatie