de zomer daarentegen waren de paden onzichtbaar door het onkruid. Slechts twee belangrijke wegen werden zwak verlicht. Maar er was ook een theater.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de zomer daarentegen waren de paden onzichtbaar door het onkruid. Slechts twee belangrijke wegen werden zwak verlicht. Maar er was ook een theater."

Transcriptie

1 1 AntonTsjechovleefdevan1860tot1904.Hijisdusnietouderdan44geworden. Maarwathijindatkortelevenallemaalheeftbetekendisbijnaniettebevatten.Als hoofdvandefamilie,artsvoorzijnpatiënten,alsschrijvervoorzijnlezersenals betrokkenburger.hijschreefduizendenbrieven,honderdenverhalen,eentiental toneelstukken,bouwdedriescholeneneensanatorium,zettehulpactiesopvoor slachtoffersvandehongersnood,bleefzijnhelelevendoktervoorpatiëntendiehem nietkondenofhoefdenbetalen,schreefeenvernietigendeninvloedrijkboekoverde erbarmelijkeomstandighedenindestrafkolonie sopheteilandsachalin,envondna zijnlevennavolgingvantallozeschrijversenveranderdedelevensvanontelbarelezers entoeschouwers. Voorzijnfamiliezouhijzijnlevenlangzorgdragen,dieliethijnietindesteek.Hij stondzebijmetraad,hieldzeophetgoedespoor,zorgdefinancieelvoorze.vooralzijn grotebroersstondenonderzijnbescherming.beidenwarenkunstenaar,maarnietmet hetuitzonderlijketalentvanhunjongerebroertje,enbeidenkondenhetlevennietaan. Zijnalcoholismezoudeoudstebroeruiteindelijkfataalworden.Totdietijdwaakte Antonoverhem.VanzijnfamiliezouTsjechovzichnooitlosmaken.Hijwildedatniet, hijkonhetmisschienookniet.zijnjeugdjarenwarenweiniggelukkiggeweest. HijgroeideopinhetwarmeZuidenvanRusland,aaneenarmvandeZwarteZee, inhetplaatsjetaganrog.een dovestad,zoalsderussendatnoemen,eenstadin verval,meteenverzandehaven,waarverschillendebevolkingsgroepenmetelkaar leefden,ofbetergezegd:langselkaarheenleefden;russen,tataren,moslims,jodenen vanoudsherookgrieken.laterzouhijnaeenbezoekeenweinigidyllischbeeldvanzijn geboortestadschetsen.hetwasnogaltijddeculturelewoestenijuitzijnjeugd: OveralinhetrondishetzozeerAzië,datikmijnogennietkangeloven. Zestigduizendinwonershoudenzichslechtsbezigmetetenendrinken,metzichvoortte planten,enzijhebbennietdeminstebelangstellingvoorhetleven;overalwaarmenkomt zietmenslechtskoelitsj[paasbrood],eieren,wijnuitsantorinienkinderenaandeborst. Hierzijngeenpatriotten,geenzakenlui,geendichters,zelfsgeenbehoorlijkebakkers. 2 Inditslaperigestadjewarendestratennietgeplaveidenindeherfstenlente veranderdenzeinmodderpoelen,waardevoetgangerstotdeenkelsinwegzakten.in

2 dezomerdaarentegenwarendepadenonzichtbaardoorhetonkruid.slechtstwee belangrijkewegenwerdenzwakverlicht.maarerwasookeentheater.daarziet Tsjechovalsdertienjarigevoorheteersteenvoorstelling;LabelleHelènevan Offenbach.Hijwasverkocht.Datwasdusookleven.Eenwereldvankunstlicht,muziek, pruiken,onverwachtewendingen,liefdesintrigesenvreemdelanden.enjekondeze wereldookzelfoproepen.metzijnbroersenzustersrichttehijzijneigentoneelgroepje opdatoptradvooreenaandachtigpubliekvanouders,vriendenenburen. Zijnvaderwasdezoonvaneenslaaf,eenlijfeigenediezichinde1848vrijgekocht had.demanhadeenkleinekruidenierszaak,maardehandelliepslecht.eenvies winkeltjewaarvanalles,petroleum,kruiderijen,schoonmaakspullenetc,verkochtwerd ofliever:nietverkocht.devaderwaseenvatvoltegenstrijdigheden.godsvruchtigop hetwaanzinnigeaf,maarookeenklaploperendrinker.diedekinderensloeg,hoge eisenaanzestelde,maarzeemotioneelverwaarloosde. TsjechovwerdnadelagereschoolnaarhetGrieksegymnasiumgestuurd,zijn vaderwildedathijzichmengdeonderdegrieksehandelselitevandestad,maaranton sprakgeenwoordgrieks.pasnaeenhalfjaarkwamzijnvadererachterdatantonniets, maardanooknietsgeleerdhadenwerdhijalsnognaarhetrussischegymnasium gestuurd.maarwaardevaderdeanderekindereneronderhieldmetzijnharde, onvoorspelbareoptreden,daarontrokantonzichaanhetgezagvanzijnvader.sterker, opjongeleeftijdmaaktehijalzo'nevenwichtigeenintelligenteindrukdathijmeeren meerhetmorelehartvanhetgezinwerd.hijbeschermdezijnbroerstegenhunvader metwijzeraadofeenliefwoord. AlsTsjechovvijftienisgaatzijnvaderfaillietenneemtdemandebenennaar Moskou.Algauwvolgtderestvandefamilie,behalveAnton.Dieblijftalleenin Taganrogachteromzijnschoolaftemaken.Uitdezetijdzijnzijneerstebrieven overgeleverd.brievenaanverwanteninmoskou,diehijeenhartonderriemsteekt.in veelervanspreekthijzijnbroersmoedin,maakthijzesterk. Eendingmishaagtmijinjebrief,waarombestempeljejezelfalsonbeduidendennietig, kleinbroertje?wordjebewustvanjenietigheid.weetjewaar?voorgodof,zojewilt, voordeintelligentie,deschoonheid,denatuur,maarnietvoordemensen.voordemensen moetmenzichbewustzijnvanzijnwaardigheid.jijbenteerlijk,niet?jijbentgeenschelm. Respecteerdusinjezelfdeeerbaremensenweetdateeneerbaarmensnooiteennonvaleuris.

3 3 NazijnexamenvertrektookAntonnaarMoskou,ommedicijnentegaanstuderen. Alweer:mensenhelpen,betermaken.Hijisdieponderdeindrukvandestadmethaar levendigestraten,metheren'opz'neuropees'gekleed,officierenmetkostbare uniformenenelegantedames,boerinnenmethoofddoekenenbejaardemoejiks, boerenarbeidersinopgelaptepelsjassen;hetgeroepvandekoetsiers,dieeveneen klantwenkenendiscussiërenoverdeprijsvanderit;derustigegevelsvandehuizen, geschilderdinzachtekleuren;deetalagesvandeluxewinkels.enophetrodepleinde murenvanhetkremlin,waarachtereenbuitengewoneopeenstapelingvantorens, koepelsenverguldekruisen enzijnkathedraal,bontabsurdenvrolijkalseen hoop speelgoedopderandvaneentafel. Ominzijnonderhoudtevoorzienschrijfthijkorteverhalenenkomischeschetsen voortijdschriftenmetveelzeggendenamenalsdekrekel,dewekkerendeschaterlach. Zehebbenalgauwsucces.Maardeschrijverijisnogbijzaak.Degeneeskundeiszijn echtgenote,deliteratuurzijnminnares,schrijft ie.datverandertnaeenbriefvande letterkundigegrigorovitjs,eenvriendentijdgenootvandostojewski: Uhebteenreëeltalent,eentalentdatuverbovendeschrijversvandenieuwegeneratie plaatst...alsikpraatoveruwtalent,dandoeikdituitpersoonlijkeovertuiging.ikben ouderdanvijfenzestigjaar,maarikblijfzoveelliefdeervarenvoordeliteratuurenikvolg zoovertuigdhaarevolutie,ikbenzoverheugdalsikietsnieuwsengeïnspireerdsontdek, datikmijnietkanbedwingen,zoalsumerkt,enumijnbeidehandenreik. MaardanvervolgtGrigorovitjsmetdewaarschuwing: Houopmettesnelschrijven.Ikkenuwfinanciëletoestandniet.Alsdienietgoedis, zouhetvoorubeterzijnhongertelijden,zoalsdatdestijdsmetonshetgevalwas,enuw indrukkentebewarenvooreenrijp,volmaaktwerk,nietinéénrukgeschreven,maar gedurendedegelukkigeurenvandeinspiratie.éénwerk,indieomstandigheden geschreven,zalhonderdmaalmeerwaardehebbendanhonderdnovellen,alzijndiedan goed,verspreidinverschillendekranten. Hetwasgezien,hetwasnietonopgemerktgebleven.Eendolgelukkige,bevrijdde Tsjechovantwoordt: Uwbrief,mijngoedeenwarmbemindeboodschappervanvreugde,heeftmijalsde

4 bliksemgetroffen.ikheberbijnabijgeweend...mogegoduwouderdomzaligmaken,zoals umijnjeugdzalighebtgemaakt!ikweetniet,datgeefiktoe,watikmoetzeggenofdoen omumijnerkentelijkheidtebetuigen...alsikeengavebezit,dieikverplichtbente respecteren,dangeefiktoe,tegenoverdezuiverheidvanuwhart,datikdezetotopheden nietgerespecteerdheb.ikvoeldeweldatikdiegavebezat,maarikkanmenietherinneren datiemandmijooitgelezenoferkendheeftalseenkunstenaar...gedurendedevijfjaren, dieikdoorgebrachthebmetvandeenekrantnaardeanderetezwalken,benikovertuigd geraaktvanhunopvattingenomtrentdeonbeduidendheidvanmijngeschriften,ikben eraangewendmijnwerkmetmisprijzentebeschouwen...enikhebzomaarwat neergekrabbeld.datisdeeerstereden.detweederedenisdatikgeneesheerbenentot overmijnorenindegeneeskundezit.ikkanmijgeenverhaalherinneren,waaraanik langerdaneendaghebgewerktendejager,datuheeftbehaagd,hebikineenbadhuis geschreven...ennukomtdaarplotselinguwbrief.vergeefmijdezevergelijking,maarhij heeftopmijhetzelfdeeffectgehadalseenbevelvandegouverneurombinnen vierentwintiguurdestadteverlaten.ikwilzeggendatikeensklapsdeabsolutenoodzaak hebaangevoeldomzovlugmogelijkuithetmoerastegeraken,waarinikverzonkenwas. 4 Deliteratuurwasvanafnuzijnechtgenote,maardegeneeskundebleefhij uitoefenen.enbleefvoorhemookeenbronvaninspiratie.hoezouhetookanders kunnen.deintiemeomgangvaneenartsenzijnpatiëntlevertvoorwiedaargevoelig vooriseengroterijkdomaanbijzonderegrenservaringenop.jeleerthetlevenkennen. Geenberoepsgroepkentzo nintiemeomgang,zowelfysiekalsgeestelijk,metanderen danhuneigenfamilieleden.jepatiënten,jespreektze,jeraaktzeaan,jeruiktze,je snijdtinze,jeobserveertze,jeluistertnaarze,jeredtzehetlevenensomsverliesje ze bijna.zoalshenritoyatbeschrijftinzijnbiografie,tsjechov: ToendedirecteurvanhetplattelandsziekenhuisvanZvenjgorodtweewekenvakantie nam,boodtsjechovspontaanaanomhemtevervangen.eengewaagdestapvooreen jong,onervarengeneesheer.eninfeiteliepzijneerste,zeeronschuldigeoperatieopeen kindookbijnauitopeenramp.dekleineziekesparteldeenschreeuwdezoergdat Tsjechov,diezijnkoelbloedigheidverloor,eencollega svantsjikinotehulpriep,die zondermoeitedeingreepinzijnplaatsdeed. 5

5 Eenvandeverhalen,diehijindezejarenschrijftisDeSteppe.Verhaaliswat zuiniguitgedrukt,hetiseennovellevanzo'n100pagina's.deoproepvangrigorovitjs indachtigschrijfthijbedachtzamerenmeteenlangereadem.hetiseenvoldragen meesterwerk,eenlofzangophetmooierussischegraslandschap.mooimaar afschrikwekkend,denatuuriswreed,netalsdemenselijkenatuur.tsjechovhieldvan hetbuitenleven,maaraltijdmeervantuinendanvanbossen.inzijnwerkenlevenlijkt hijmeertehebbenmetbomendieineengaardgeplantzijndandiedieinhetbos groeien.mindereenmanvandevrijenatuurdanvandetweedenatuur,zoalszijn biografejanetmalcolmsnedigopmerkt.wantdaarwasdehandvandemenstenminste noginteherkennen.hetonbeteugelde(ookindemens)boezemdeangstin. DenkendedatdekrekeldatwelprettigzouvindenaaidenJegoroesjkaenDeniskahemmet hunvingersoverzijnbredegroenerugenraaktenzijnvoelsprietenaan.vervolgensving Deniskaeenvettepaardevliegdiezichmetbloedhadvolgezogenendieboodhijdekrekel aan.dekrekellietheelonverschillig,alswasdeniskaeenoudekennisvanhem,zijngrote, ophetviziervaneenhelmlijkendekakenopenneergaanenvratdebuikvandevliegweg. Toenhijwerdlosgelaten,flitstehijmetderozevoeringvanzijnvleugelsvoorbijen hervatte,zodrahijinhetgraswasneergestreken,zijnsjirpendelied.ookdepaardevlieg herkreegzijnvrijheid;hijbrachtzijnvleugelsinordeenvloogtoenzonderonderlijfnaar depaardentoe. VeeltypischekenmerkenvanTsjechovzijninDesteppeterugtevinden. Ogenschijnlijkisheteenverslagvaneendagenlangereisdoordesteppe.MaarTsjechov verbijzondertdezereisdooreenjongenvannegenjaarhethoofdpersonagetelatenzijn. DoordeogenvandezeJegoroeskazienwijlezersalsofvoordeeerstekeernetalsdit jongetjehetoneindigmonotonelandschap.jegoroeskaisdoorzijnmoederaanhaar broermeegegevenomergensonderwegeenschoolvoorhemtevinden.slimdekeuze voorzo'njongendievaneenleeftijdiswaarophijveelontvankelijkerisvoornieuwe indrukkenennieuweomgevingen.zijnwaarnemingvanhetlandschapisintens,netals zijnervaringvandereisdiehijmaakt,voorheteerstvanhuis,endeeindbestemmingis ongewis.zoietsalshetlevendus.dejeugdvanjegoroeskaiseenverbijzondering,een elementvanvervreemding,dattsjechovrealiseertdoorzijnpsychologischinzicht,zijn laconiekehumorenzijnrespectvoorhetrijkeinnerlijklevenvaneennegenjarige.

6 Ennaastdatjongetjeisdesteppezelfhettweedehoofdpersonage.Netalsbijde groteschildersvanzijntijdonderwiensinvloedtsjechovongetwijfeldheeftgestaan (deberoemderussischeschilderlevitanwaseenvanzijnbestevrienden)ishet landschapnietlangercoulisse,ofachtergrond.hetishetcentraleonderwerpvanhet kunstwerkzelfgeworden.enalseenschilderweettsjechovhetlandschapende reizigersmethungroteverscheidenheidaankleurenenvormen,opteroependoor fijnzinnigeenonverwachtekeuze svanwoorden,begrippenenvergelijkingen.zoiser hetrodehempjevanjegoroeskadatalseenzonsondergangvanmonethetbeeld beheerst. Ookdoorzijnstijl,watlaatjeweg,waarzoemjein,welkedetails,welke gebeurtenissenbeschrijfjewelenwelkeniet,doorditallesweettsjechovdesensatie vanlevendigheidennabijheidopteroepen ofwijdaarzelfnaastjegoroeskaopdebok zitten.hetiseenverhaalvolatmosfeer,zowelindeweerkundigealssentimentele betekenisvanhetwoord.enwatdeschilderkunstnatuurlijknietkandatkaneengoed schrijverwel,hijweetdesensatievanhetverstrijken,ofhetbijnanietverstrijkenvan detijdopteroepen. Watdevermoedelijkeoerbronvanditverhaalis,zijnnietzozeerTsjechovseigen reiservaringen.hetwashetverhaaldatzijnlievemoederhemhadvroegervaak vertelde.hoezealsjongevrouwmethaarmoederinhetnoordenvanruslandverbleef toenzeberichtkreegdathaarvaderoverledenwasenhoezenaarhetzuidenafreisden omhemtezoeken,hoezeoverdestepperedenvanplaatsnaarplaatsmaardeplekmet hetstoffelijkoverschotvanhaarvadernooitzoudenvinden.ditverhaaldroegtsjechov aldiejarenmetzichmee,koesterdehettothijhetopdiepteuitzijnschatkistvan herinneringen,gebeurtenissenenervaringenenhetverwerkteindezenovelle.datis wathijdeed;ervaringenverzamelen,aldannietzelfbeleefd.zijwarendebrandstof voorzijnwerk.hijhadookaltijdeennotitieboekjebijzichwaarinhijvoorvallen, gedachtenenvooralobservatiesnoteerde.veelalopzijnreizen,wanthoebetrokkenhij ookwasbijzijnomgeving,zijbenauwdehemooksnelendanmoesthijweg.inde notitieboekjesschreefhijdandekleineobservatiesvanvaaknietmeerdanéénregelop. inplaatsvanlakens vuiletafelkleden dehondliepdoordestraatenschaamdezichvoorzijnkrommepoten erwarenflessenmineraalwaterwaarinkersenwerdenbewaard opderekeningdiedehoteleigenaarhadbewaardstondonderanderen:wandluizen 13

7 kopeken hijmaaktezijntandenschoonenstoptedetandenstokerteruginhetglas Zinnetjeszonderverklaringofcontext,diemisschiennogeenseenplaatszouden kunnenkrijgeninzijnwerk,zonderdathijerdaardaneenverklaringzoubijleveren. Zijnverhalenzijnopgebouwduitditsoortflarden.Flardenvanleven,diedesuggestie vaneeninnerlijklevenwekkenzonderdaterconstanteenalmachtigevertellerisdie hetallemaalvooronsuitspeltenverklaart.datmaaktezijntalentookzogeschiktvoor hettheater,waarjeperdefinitienatuurlijknooitinhethoofdvandepersonageskunt komen.wemoetenhetdoenmethunvaakmerkwaardigeuitlatingen,waartsjechovals geenandervoorofnahemoorvoorhad.vandiezinnetjesdieopnietslijkentevolgen ennergenstoeleiden. 7 Tsjechovkreegweleenshetverwijtdathijgeenpolitiekschrijverwas.Hijleefde tenslotteineentijdeneenianddiedaaromvroegen.hijantwoorddedandathijhet levenbeschreefzoalshetwas,nietzoalshetzoumoetenzijn.veelvanzijntijdgenoten engrotevoorgangersalsdostojewskientolstojwarenbeziggeweestmetdegrote socialekwesties.enschrevendedikkeboekenoverdeimmensgrotesocialeproblemen indatonmetelijkgroteland.politiekbewoogernadegewelddadigedoodvantsaar AlexanderIIin1881nietsmeer.HijwasbeziggeweestRuslandtehervormen.Nu warenhetvooraldeintellectuelendieantwoordenprobeerdenteformuleren.diehun landenzijngeschiedenisprobeerdentebegrijpenendiederichtingaangaven waarheenhetmoestmetrusland. In1864waseindelijkdelijfeigenschapafgeschaft.Enhoevandegroepvan miljoenenvrijgelatenongeletterden,volwaardigeburgerstemaken?voordezetaakzag Ruslandzichgesteld.Nietlangerzouhetwesteneenvoorbeeldmoetenzijn,alshettwee eeuwensindspeterdegrotehetgevalwasgeweest.dostojewskizageenautoritair regimeonderhetgezagvanderussisch Orthodoxekerkinhetverschiet.Tolstojjuist zoietsalseenchristen socialistischeboerenstaat.maarreactionairofprogressief,de heilstaatwasnabij.dereflexbijdezeschrijversdiezelfstamdenuitdearistocratieofde bestuurselitewasuitschuldgevoelenonwetendheid,demassaonmondigeenhaveloze boerenteidealiseren.daarmoesttsjechovdusnietsvanhebben.hijwaseenrealist,hij

8 kendedeboeren,hijkendedemens.eerstmaareenseengrondwet,waarindeburger beschermdzouwordentegendewillekeurenhetgeweldvandestaat.zoalsfrankrijk, waaremilezola,metbehulpvanhetrechthetslachtoffervaneenantisemitischcomplot inhetleger,deofficieralfreddreyfushadvrijgekregen. 8 Inzijnstudietijdopenbarenzichdeeerstetekenenvaneenziektewaaraan Tsjechovzaloverlijden,tuberculose.Eenziektewaarhijindeeerstejarenweinig aandachtaanschenkt.hijverdringthet,datkandanooknog,maargaandewegdejaren 90krijgtdetbcsteedsmeervatophemtotdathijnietlangerinMoskoukanwonen.In watdelaatstetienjaarvanzijnlevenblijkentezijn,kanhijalleennogmaarinhet warmezuidenvanzijnjeugdwonen.debloedingenpoogthijzototeenminimumte beperken.eenaangrijpenddetailisdathijopeengegevenmomentzoverzwaktisdat hijalleennogmaarzachtenrustigkanademhalen,ommaarnietsopentehaleninzijn longen. Doordedoodopdehielengezetenwerkthijalseenbezetene.Koortsachtiglijkt hetwel,eenbekendfenomeenbijtuberculose lijders.hijontdekthettheaterweeren hettheaterhem.inmoskouiseengezelschapopgerichtdateenveelrealistischer maniervanspelenvoorstaat,minderbombastischenretorischdangangbaar,het KunsttheatervanKonstantinStanislavski.Dezeeenvoudsluitgoedaanopdeschijnbare ongekunsteldheidvantsjechovsteksten,enzijnhangnaarwaarheidenwaarachtigheid. Willenlatenzienzoalshetlevenis. Doodenverlieswordenbelangrijkethema'sdezejaren.Zijnzusterenmoeder blijvenaldiejarenvoorhemzorgen.alsaltijdheefthijveelbelangstellingvoor vrouwenenvanvrouwen.maaralszeteopdringerigworden,wordenzededeur gewezen.hijisdaarinnietaltijdevenkies.hijflirtmetvrouwen,spreektmetzeop basisvangelijkwaardigheid(nietvanzelfsprekendindiedagen),maaralszemeergaan verwachtenwijsthijzeresoluutaf,meteenkwinkslagofeenterechtwijzing.totdatde actriceolgaknipperinzijnlevenverschijnt.hijziethaarindemeeuwenvoorheteerst speelthijserieusmetdegedachteaaneenhuwelijk.uiteindelijktrouwenze,maarhij blijftmetzijnmoederinjaltawonen,terwijlzijnvrouwfuroremaaktinmoskouinzijn stukken.voorhaarschrijfthijdekersentuin,eentekstvergevenvanafscheidenvertrek enhoebelangrijk,haastopdringerig,deherinneringwordtnaarmateweouderworden.

9 Tsjechovwistdathijgingsterven.Vandatbesefiszijnlatewerkdoordesemt.Net alshunschrijverlijkenzijnpersonageszichpermanentineentussengebiedtebevinden tussendromenenwaken,tussenhetlevenendedood.dekersentuineindigtmetde hoogbejaardebediendefirs,vergetendoordefamiliebijhundefinitievevertrekuithet landgoed.moevanhetleven,geefthijzichlaconiekoveraanwatkomengaat vermoedelijkdedood. 9 InhetverhaalDeBisschopdathijindezetijdookschrijftzijnwegetuigevanwat delaatstedagenvaneenzieke,voornameprelaatblijkentezijn.uithetnietsstaatinde paasweeknaeendienstzijnmoedervoordepriester.hijheefthaaringeentijden gezien.deeenvoudigeweduwvrouwspreekthemaanmetu,detweezijnvolkomenvan elkaarvervreemd.beeldenvanvroeger,vanzijnoverledenvader,zijnopleidingophet seminarie,schuivenderestvandeweekoverhetheden.deknagendetwijfelofhijer welgoedaanheeftgedaanroemnastrevenspeeltop.ishethetallemaalwaard geweest,heefthijhetverschilgemaakt?zijnhogepositieheefthemgeïsoleerdvanzijn omgeving.hadhijnietbeterdorpspopekunnenwordenenzoietsbetekentvoorde eigengemeenschap? EenpaardagenlatersterfthijenbesluitAntonTsjechovditbijzondereverhaal overeenbegaafdenduseenzaammensalsvolgt: Naeenmaandwerdeennieuwevicarisaangesteldenniemanddachtmeeraanbisschop Pjotr.Daarnavergatenzehemtotaal.Enalleendeoudevrouw,demoedervande overledene,dienubijhaarschoonzoon,dediakenwoontineenafgelegenprovinciestadje, begon'savonds,alszijhaarkoeophaaldeenopdemeentanderevrouwentegenkwam, overhaarkinderenenkleinkinderentevertellen,overhaarzoon,diebisschopwas geweest,endatdeedzebedeesd,bangalszewasdatanderenhaarnietzoudengeloven... Endatwasookzo,langnietiedereengeloofdehaar. (KarimAmeur)

NVOG Voorlichtingsbrochure GEBRUIK VAN SSRI-MEDICATIE VOOR EN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP EN IN HET KRAAMBED

NVOG Voorlichtingsbrochure GEBRUIK VAN SSRI-MEDICATIE VOOR EN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP EN IN HET KRAAMBED NVOG Voorlichtingsbrochure GEBRUIK VAN SSRI-MEDICATIE VOOR EN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP EN IN HET KRAAMBED 1 GEBRUIK VAN SSRI-MEDICATIE VOOR EN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP EN IN HET KRAAMBED 1. Achtergrond 2.

Nadere informatie

Alles over de bloedziekten PNH & AA. Wat is bloed?

Alles over de bloedziekten PNH & AA. Wat is bloed? Alles over de bloedziekten PNH & AA Wat is bloed? Binnenin je lichaam zit een rode vloeistof. Dat is je bloed. Bloed is erg belangrijk voor je lichaam, het zorgt voor vervoer van stoffen, voor de warmte

Nadere informatie

WEKE DELEN SARCOOM Wat betekent het?

WEKE DELEN SARCOOM Wat betekent het? WEKE DELEN SARCOOM Wat betekent het? Oncologie/0145 1 Deze informatiebrochure is voor personen met een weke delen sarcoom en alle anderen die hier heel dichtbij betrokken zijn: familie, vrienden We geven

Nadere informatie

2. Wat is ALS? 3. Welke delen van het lichaam worden aangetast? 4. Hoe kom je erachter? 5. Wat zijn de klachten?

2. Wat is ALS? 3. Welke delen van het lichaam worden aangetast? 4. Hoe kom je erachter? 5. Wat zijn de klachten? Ik doe mijn spreekbeurt over ALS. Ik ga dadelijk uitleggen wat ALS is. Waarom doe ik mijn spreekbeurt over ALS? Mijn opa is aan deze ziekte overleden en daarom wil ik jullie hier iets over vertellen en

Nadere informatie

De 10 basiscompetenties van de leraar

De 10 basiscompetenties van de leraar De 10 basiscompetenties van de leraar Woord vooraf 1 De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 2 De leraar als opvoeder 3 De leraar als inhoudelijk expert 5 8 36 52 4 De leraar als organisator

Nadere informatie

de stervensfase informatie voor mensen die betrokken zijn bij een sterfbed

de stervensfase informatie voor mensen die betrokken zijn bij een sterfbed de stervensfase informatie voor mensen die betrokken zijn bij een sterfbed de stervensfase Aan het einde van het leven vinden - soms na een kort, soms na een lang ziekbed - lichamelijke en geestelijke

Nadere informatie

Opname voor de oogarts op de Behandelafdeling of Kortverblijfafdeling

Opname voor de oogarts op de Behandelafdeling of Kortverblijfafdeling Opname voor de oogarts op de Behandelafdeling of Kortverblijfafdeling Belangrijk voor als u algehele verdoving krijgt Voor deze behandeling, ingreep of onderzoek dient u nuchter te blijven; dit betekent

Nadere informatie

Stichting Veteranenziekte. Wat is legionella? Informatie voor patiënten en familie

Stichting Veteranenziekte. Wat is legionella? Informatie voor patiënten en familie Stichting Veteranenziekte Wat is legionella? Informatie voor patiënten en familie voorwoord Dit informatieboekje van de Stichting Veteranenziekte is bedoeld voor patiënten met een legionellabesmetting

Nadere informatie

"IK. "Acceptatie van chemie is gewoon handel" Young Professionals over nun studie. Kansen voor onderhandelaars in India

IK. Acceptatie van chemie is gewoon handel Young Professionals over nun studie. Kansen voor onderhandelaars in India Young Professionals over nun studie "Acceptatie van chemie is gewoon handel" Kansen voor onderhandelaars in India Maa ndblad van de Vereniging van de Nederlandse Chemische "IK VA e'' Rio+20 Louise Fresco,

Nadere informatie

Wolf Hall en Het boek Henry van Hilary Mantel

Wolf Hall en Het boek Henry van Hilary Mantel Wolf Hall en Het boek Henry van Hilary Mantel Voor wie de eerste twee delen uit de romantrilogie-in-wording van Hilary Mantel nog niet heeft gelezen: Wolf Hall verhaalt over de politieke, religieuze en

Nadere informatie

Slim financieren duurzame energie Zo doe je dat

Slim financieren duurzame energie Zo doe je dat Slim financieren duurzame energie Zo doe je dat 1 Voorwoord Slim financieren duurzame energie: laten we van elkaar leren! Financieren om beleid te stimuleren; alle overheden werken ermee. Maar besteden

Nadere informatie

Scheepjes CAL. haakpatroon week 11 de vierkantjes aan elkaar haken. een patroon van wink. mede mogelijk gemaakt door

Scheepjes CAL. haakpatroon week 11 de vierkantjes aan elkaar haken. een patroon van wink. mede mogelijk gemaakt door Scheepjes CAL haakpatroon week 11 de vierkantjes aan elkaar haken een patroon van wink gehost door mede mogelijk gemaakt door page 2 Benodigdheden - Cotton 8 garen, kleur 726 van kit 1 of kleur 717 van

Nadere informatie

Agenda. Juffenfeest groep 3 t/m 8 Het kon er nog net tussen geplakt: het juffenfeest in groep 1/2 was een oorverdovend succes! Bedankt moeders!!

Agenda. Juffenfeest groep 3 t/m 8 Het kon er nog net tussen geplakt: het juffenfeest in groep 1/2 was een oorverdovend succes! Bedankt moeders!! Agenda Ma 13/4 Praktisch verkeersexamen groep 7 Di 14/4 Bezoek kinderboerderij groepen 1&2 Wo 15/4 Bibliotheekbezoek groepen 1&2 Do 16/4 Schriftelijk verkeersexamen groep 7 Di 21/4 Cito-eindtoets Wo 22/4

Nadere informatie

PATIËNTENBROCHURE. Kinesitherapie bij COPD

PATIËNTENBROCHURE. Kinesitherapie bij COPD PATIËNTENBROCHURE Kinesitherapie bij COPD INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Ademhalingsoefeningen 4 Ademen met geperste lippen. 4 Buikademhaling.. 4 Hoesten en verwijderen van slijmen. 6 3. Houdingen

Nadere informatie

5. Toetsen om te leren

5. Toetsen om te leren 5. Toetsen om te leren Op Internet kwam ik dit bericht uit 1997 tegen: AMSTERDAM - De Montessorischolen voor voortgezet onderwijs halen slechtere eindexamenresultaten dan scholen van andere richtingen.

Nadere informatie

Lekker in je vel. Lekker in je loopbaan Loopbaancoaching. Lekker in de markt Inzetbaar zijn en blijven

Lekker in je vel. Lekker in je loopbaan Loopbaancoaching. Lekker in de markt Inzetbaar zijn en blijven Gratis E-book Fluitend je loopbaan door Binnenzaken Coaching & Training Lekker in je vel Persoonlijke coaching Lekker in je loopbaan Loopbaancoaching Lekker in de markt Inzetbaar zijn en blijven Leer hoe

Nadere informatie

Fabienne Truyens - Infosessie VAL - Nekker Mechelen - 27-09-2009

Fabienne Truyens - Infosessie VAL - Nekker Mechelen - 27-09-2009 1 Basiscriteria In 20 weken Doel: 20 km van Brussel Basisschema duurlopen: Mieke Boeckx Interval: diverse trainers, o.a. Paul Vandenbosch 2 Doelgroep 50 minuten kunnen lopen Minimum 3 x per week trainen

Nadere informatie

Op welk moment? Door kate of gaia

Op welk moment? Door kate of gaia Op welk moment? Door kate of gaia Taal: Nederlands. Vertaald uit Engels. Bron: Phoenician vertalingen vanuit brontalen/geluid. Alle woorden/signatuur, symbolen, cijfers etc. hierin opgenomen zijn mijn

Nadere informatie

Chirurgie. Zelf medicijnen tegen trombose spuiten (antistolling)

Chirurgie. Zelf medicijnen tegen trombose spuiten (antistolling) Chirurgie Zelf medicijnen tegen trombose spuiten (antistolling) Chirurgie Binnenkort gaat u met ontslag. In het ziekenhuis kreeg u injecties met medicijnen tegen trombose. Het is de bedoeling dat dit

Nadere informatie

ONDERSTEUNING BIJ HET LEZEN

ONDERSTEUNING BIJ HET LEZEN ONDERSTEUNING BIJ HET LEZEN De meeste leerlingen hebben geen moeite met lezen op zich. Maar vanaf het moment dat ze langere teksten moeten lezen en globale vragen beantwoorden of als ze impliciete informatie

Nadere informatie

doe mee samen maken we er een fantastische sporthappening van! 10-wekenplan voor de Antwerp 10 miles Beginnersschema 3 trainingen per week

doe mee samen maken we er een fantastische sporthappening van! 10-wekenplan voor de Antwerp 10 miles Beginnersschema 3 trainingen per week Verklaring bij trainingsschema s Herstelloop: je hebt een zeer comfortabel gevoel; het tempo is zeer laag. Long Slow Distance en de gewone extensieve duurtraining: je hebt een comfortabel gevoel; je kunt

Nadere informatie

Borstkanker. hoe moet het nu verder?

Borstkanker. hoe moet het nu verder? Borstkanker hoe moet het nu verder? Deze brochure bevat zeker niet alle gedetailleerde informatie over borstkanker. We geven u vooral de belangrijkste en juiste informatie mee over borstkanker. 2 We proberen

Nadere informatie

Pijn op de borst Wel of niet van het hart?

Pijn op de borst Wel of niet van het hart? Pijn op de borst Wel of niet van het hart? Albert Schweitzer ziekenhuis Cardiologie november 2014 pavo 0610 Pijn op de borst, wel of niet van het hart? Gelukkig wordt niet alle pijn op de borst veroorzaakt

Nadere informatie

ALETTA JACOBS. de eerste vrouwelijke dokter

ALETTA JACOBS. de eerste vrouwelijke dokter ALETTA JACOBS de eerste vrouwelijke dokter Werkstuk van Amira Yehya uit groep 6A, april 2013 V O O R W O O R D Mijn werkstuk gaat over Aletta Jacobs. Zij was het eerste Nederlandse meisje dat mocht studeren

Nadere informatie

Deel 14. Visuele en bacteriologische controle. van bloed en antistollingsmiddel. voor humane consumptie

Deel 14. Visuele en bacteriologische controle. van bloed en antistollingsmiddel. voor humane consumptie Goedgekeurd door: Pagina 1 van 5 Deel 14 Visuele en bacteriologische controle van bloed en antistollingsmiddel voor humane consumptie Goedgekeurd door: Pagina 2 van 5 Inhoudsopgave deel 14 Visuele en bacteriologische

Nadere informatie

De Geest & het zuchten van de schepping

De Geest & het zuchten van de schepping De Geest & het zuchten van de schepping Hugo Bouter e.a. De Geest & het zuchten van de schepping Gedachten naar aanleiding van enkele passages uit Romeinen 8 De Geest & het zuchten van de schepping, gedachten

Nadere informatie

imovie 9 (en imovie 11) twee workshops zonder leerboek Gerard Deforche, Ieper - gerard.deforche@telenet.be

imovie 9 (en imovie 11) twee workshops zonder leerboek Gerard Deforche, Ieper - gerard.deforche@telenet.be imovie 9 (en imovie 11) twee workshops zonder leerboek Gerard Deforche, Ieper - gerard.deforche@telenet.be Vooraf Ik heb pas enkele jaren terug de computer ontdekt en leren waarderen. Ik ben helemaal geen

Nadere informatie

De Grote Afslank Test.

De Grote Afslank Test. De Grote Afslank Test. De Grote Afslank Tes st of waarom je nog steeds met die overtollige kilo s zit ;-( Katjaa Callens Denk aub eventjes aan het milieu voor je dit hele Eboek afprint. Welkom! Waarschijnlijk

Nadere informatie

Klagen mag. Klachten zijn waardevol. Nabij Vertrouwd Gastvrij

Klagen mag. Klachten zijn waardevol. Nabij Vertrouwd Gastvrij Klagen mag Klachten zijn waardevol Klagen mag! Wij doen er alles aan om tevreden klanten te krijgen en te houden. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over sommige onderdelen van onze dienstverlening.

Nadere informatie

Allen Carr Stoppen met roken

Allen Carr Stoppen met roken 1 2 Allen Carr Stoppen met roken Zevenentwintigste druk 2000 - Forum - Amsterdam 3 Oorspronkelijke titel: Allen Carr's Easy Way To Stop Smoking Vertaling: Eveline de Mooij Omslagontwerp: Volken Beck CIP-GEGEVENS

Nadere informatie