WONEN MET ZORG IN LOSSER. Auteur: Zinia Status: Concept versie 0.5 Datum: Maart 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WONEN MET ZORG IN LOSSER. Auteur: Zinia Status: Concept versie 0.5 Datum: Maart 2011"

Transcriptie

1 WONEN MET ZORG IN LOSSER Auteur: Zinia Status: Concept versie 0.5 Datum: Maart 2011

2 INHOUDSOPGAVE 1 WOONSERVICEGEBIEDEN AANPAK ONTWIKKELINGEN BESCHERMD WONEN VERZORGD WONEN GESCHIKT WONEN PROGRAMMA VAN EISEN BIJLAGE: TABELLEN PROJECTEN VOOR VERVOLG BIJLAGE: OVERIGE ONTWIKKELINGEN

3 1 WOONSERVICEGEBIEDEN Welzijn, wonen en zorg In april 2010 spraken de gemeente, corporatie Domijn, 8 1 zorg- en welzijnsorganisaties en een zorgvastgoed organisatie 2 af samen te werken aan woonservicegebieden. Waarom? Om het voor mensen met een beperking en oudere mensen mogelijk te maken gewoon thuis te wonen, ook als zij zorg nodig hebben. Gewoon in hun eigen huis of een kleinschalige groepswoning, als dat beter bij hun situatie past. Een woonservicegebied is een gebied waarbinnen zorgwoningen, welzijnsactiviteiten en zorgactiviteiten worden geclusterd ten behoeve van ouderen, mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en mensen met psychiatrische problemen. (Uit: Dichtbij in Losser, Samen bouwen aan woonservicegebieden, 2010). Integraal Het ontwikkelen van woonservicegebieden is niet eenvoudig en niet zo maar klaar. Het vraagt van veel mensen en organisaties dat zij hun zaken beter afstemmen. Bijv. binnen het gemeentehuis tussen afdelingen REO en Welzijn. En daarbuiten tussen welzijnswerk, zorginstellingen, corporatie, gemeente en bewoners(organisaties). De bedoeling is dat partijen gezamenlijk proberen woningen, woonomgeving én voorzieningen in een gebied af te stemmen op de vraag van huidige en toekomstige bewoners van dit gebied. De gemeente Losser heeft Zinia gevraagd het proces om tot deze samenhang en samenwerking te komen, te ondersteunen. Dat doen wij op verschillende manieren. Zo organiseerden wij een werkbezoek naar bestrokken organisaties in Losser, om van te leren en elkaar beter te leren kennen. Lieten wij ABF Research onderzoek doen naar de gevolgen van vergrijzing voor de vraag naar wonen met zorg. En benoemden wij kansrijke projecten die bijdragen aan de woonserviceontwikkeling. In een woonservicegebied is het prettig wonen voor alle bewoners met én zonder zorgbehoefte. Om dit mogelijk te maken zijn er voldoende woningen, waar in verschillende mate zorg en toezicht geboden kan worden. Leeswijzer In dit rapport brengen wij verslag uit over het wonen met zorg in Losser. Wonen met zorg als belangrijke pijler voor een woonservicegebied. We gaan in op wat er op dit moment is, maar kijken ook vooruit tot Wat moet er met de woningvoorraad gebeuren om goed in te spelen op de vergrijzing in Losser? Welke behoefte aan passende woonruimte hebben gezinnen met een gehandicapt kind of mensen psychiatrische problemen? Dit rapport gaat over intramurale (AWBZ gefinancierde) woonvormen, en gewone huur- en koopwoningen met zorg aan huis. In hoofdstuk 2 vindt u welke stappen we hebben gezet om de ontwikkeling van het wonen met zorg in Losser in kaart te brengen. In hoofdstuk 3 gaan we in op de vergrijzing, extramuralisering en andere ontwikkelingen die relevant zijn voor de ontwikkeling van wonen met zorg. 1 Zorggroep Sint Maarten, Aveleijn, Stichting Cluster, Mediant, RIBW, De Twentse Zorgcentra, Carint en InteraktContour 2 Twinta 3

4 In hoofdstuk 4 tot en met 7 staan de bevindingen voor de verschillende woonvormen. We gaan in op de ontwikkeling van de opgave voor beschermd, verzorgd en geschikt wonen. De eerste twee termen zijn in de plaats gekomen voor verpleeg- en verzorgingshuiszorg. Elk hoofdstuk sluit af met wat er in de toekomst zou moeten veranderen (eisen). Hoofdstuk 8 beschrijft het programma van eisen. Deze eisen samen vormen het programma waar in Losser uitvoering aan zal worden gegeven. Voordat het tot uitvoering komt, moeten er een plan van aanpak of prestatieafspraken komen, waarin duidelijk is wie wat doet en hoeveel investeert. Dit kan vervolgens met een samenwerkingovereenkomst of gebiedsconvenant worden bekrachtigd. De inzet van Zinia is mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel, in het kader van het PMJP (Provinciaal MeerJaren BeleidsPlan) en de prestatieafspraken Wonen. 4

5 2 AANPAK Inventarisatie Waar wonen mensen met zorg op dit moment in Losser? En om hoeveel woningen gaat het? Welke zorg en diensten leveren de organisaties in deze woningen? Is er sprake van intramuraal verblijf of huren mensen zelf de woning van de corporatie? Maar ook, voldoen de woningen en instellingen ook aan de (kwaliteits)eisen die bewoners of zorgvragers eraan stellen? Om te beginnen is het dus belangrijk te weten wat er al is. Niet alleen de aantallen tellen, maar ook de kwaliteit van het huidige aanbod is belangrijk te weten. De vraag van een groter wordende groep oudere burgers naar een woning, woonomgeving en dienstenniveau verandert. Zij willen gewoon zelfstandig thuis wonen, ook als zij zorg nodig hebben. Prognose Welke behoefte aan wonen met zorg is er nu en straks? Als onderdeel van dit project heeft ABF Research voor Losser een Fortuna prognose uitgevoerd. In deze prognose wordt rekening gehouden met de extramuralisering van het huidige intramurale aanbod (de verpleeg- en verzorgingshuizen). ABF doet haar voorspellingen met name voor de groep ouderen (55+-ers; 75+-ers). Op basis van planologische kengetallen voor wonen en zorg spelen partijen gezamenlijk in op vergrijzing en benodigde extramuralisering. Over mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met psychiatrische problemen komen we in de Fortuna prognose niet zoveel te weten. Wij hebben de Fortuna prognose daarom aangevuld met informatie van het Transfer- en kenniscentrum Wonen-Welzijn-Zorg (TWT) en prevalentiecijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau. Ook hebben we medewerkers van de deelnemende zorgorganisaties hierover bevraagd. Bouwplannen Welke nieuwbouwplannen voor wonen met zorg hebben organisaties in de planning? Zijn er bv. inbreidingslocaties waarvan de bouwplannen iets voor senioren of mensen met een beperking kunnen betekenen? Deze plannen en mogelijkheden kunnen in een (vaak klein) deel van de vraag voorzien. Veel herstructureringsgebieden of nieuwbouwlocaties maakt het ontwikkelen van woonservicegebieden eenvoudiger. In bestaande wijken en buurten moet men op zoek naar andere kansen en mogelijkheden. Opgave We brengen vraag en aanbod nu en in de toekomst samen en bepalen zo de opgave wonen met zorg. We voegen daar de bouwplannen bij, omdat ze in de vraag van de toekomst kunnen voorzien. Zo komen we tot de opgave waar gemeente, corporatie en zorg- en welzijnspartners de komende twintig jaren staan. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om mensen met een handicap of psychiatrisch probleem. Hoeveel woningen hebben we nodig? En, aan welke eisen moeten deze woningen én de woonomgeving voldoen? Programma van eisen Eisen aan woningen en woonomgeving formuleren we in programma s van eisen. We maken duidelijk aan welke (toegankelijkheids)eisen de verschillende woningen moeten voldoen. Hierin maken we Woonkeur concreet en passen het aan waar nodig. Ook beschrijven wij een programma per woonservicegebied. Wat is er per gebied nodig en mogelijk om van een woonservicegebied te kunnen spreken? We hanteren de opgave en de afgesproken intenties als maatstaf. Liefst dalen we af 5

6 tot op het niveau van de straat. We geven ook weer wat er tijdens bv. bewonersavonden aan informatie is aangereikt. Prestatieafspraken Hoe gaan partijen samen aan de gestelde eisen voldoen? Als hierover afspraken zijn gemaakt is het eind van de vrijblijvende samenwerking in zicht. Prestatieafspraken en procesafspraken of plannen van aanpak, al dan niet bekrachtigd in een samenwerkingsovereenkomst of een gebiedsgericht convenant maken een eind aan de vrijblijvendheid. Deze notitie over wonen met zorg biedt de benodigde input voor deze vervolgafspraken. Er wordt een aanzet gegeven voor plannen voor de toekomst. En, er zijn organisaties die zich bereid hebben verklaard deze plannen samen met andere organisaties verder te willen uitwerken. Prestatieafspraak tussen Provincie Overijssel en gemeente Losser: 50% van de inwoners van de gemeente Losser woont in 2015 in een woonservicegebied. 6

7 3 ONTWIKKELINGEN Woonvraag & vergrijzing Voor het vaststellen van de behoefte aan woningen waar meer of minder zorg kan worden geboden is vooral de groei van de 55+-ers en 75+-ers van belang. Op dit moment telt Losser ruim inwoners. De verwachting is dat er in het jaar 2030 duizend inwoners minder zijn. Losser telt dan ongeveer inwoners. In 2010 was ongeveer 33% van de bevolking 55 jaar of ouder. In 2030 is dat volgens de Fortuna prognose ongeveer 46% (Fortuna 2009, p. 7). Het aantal inwoners van 55 jaar of ouder groeit van circa in 2010 naar circa in Een toename van zo n 13% ten opzichte van Deze ontwikkeling ligt hoger dan het landelijk gemiddelde. Het aantal inwoners van 75 jaar en ouder groeit van circa 1700 in 2010, naar circa 3500 in Het is deze groep ouderen die vooral behoefte heeft aan beschermd en verzorgd (beschut) wonen. Op dit moment is ongeveer 7% van de Losseraren 75+. In 2030 geldt dit voor ongeveer 16%. De groei van het aantal 75+-ers in Losser is daarmee 9% en hoger dan de rest van Nederland (5%). Extramuralisering In de toekomst woont een steeds kleiner percentage ouderen en mensen met een beperking in een intramurale voorziening. Een steeds groter percentage zal in een koop- of huurwoning wonen en daar de zorg ontvangen. De groep zorgvragers met zwaardere problematiek groeit echter wel. Verwachting is dan ook dat de absolute behoefte aan beschermd (intramuraal) wonen zal toenemen. Zijn er mogelijkheden om oude intramurale zorgplaatsen om te bouwen tot appartementen die te huur zijn? Hoe is de kwaliteit van de bestaande bouw en zijn er mogelijkheden tot sloop en nieuwbouw? En, welke visie heeft een zorgorganisatie op extramuraliseren? De mate en de snelheid van extramuralisering is vooral een zaak van zorgorganisaties. In het geval van de ouderenzorg zijn dat Zorggroep Sint Maarten en Carint. De gemeente Losser heeft geen grip op de extramuralisering. Aan de andere kant heeft de gemeente wel de taak haar regierol te pakken als het gaat om organiseren van voldoende intramurale capaciteit. Fortuna prognose Voor de ontwikkeling van woonservicegebieden heeft ABF research voor Losser een Fortuna prognoses opgesteld. Dit scenario rekent met de afname van de vraag naar verzorgingshuiscapaciteit van 40% (extramuralisatie volgens het landelijke gemiddelde). Van extramuralisatie van verpleeghuiszorg is geen sprake, hier ligt vooral een kwalitatieve opgave. De grootschalige verpleeghuizen (met meerpersoonskamers) moeten worden omgevormd tot meer kleinschalig vormen van beschermd wonen. Woonvraag mensen met beperking Deze ABF cijfers laten vooral de ontwikkelingen in de ouderenzorg en huisvesting zien en niet die voor huisvesting van mensen met een beperking. Het Transfer- en kenniscentrum Wonen-Welzijn-Zorg (TWT) heeft onderzoek gedaan naar de woonvraag van bijzondere doelgroepen in Overijssel (2009) 3. TWT constateert dat in 2009 in Losser 65 kinderen wonen die het Voortgezet Speciaal Onderwijs bezoeken. Elk jaar hebben gemiddeld 5 van hen behoefte aan een woonvorm (als zij 23 jaar zijn). De mate (hoeveel) en het tempo (hoe snel) extramuralisering plaatsvindt ligt niet op voorhand vast. Verschillende factoren spelen een rol. 3 Perspectief in de woonvraag voor bijzondere doelgroepen in Overijssel. Actuele statistische gegevens. Prognose woonvraag

8 Het SCP 4 (2010) laat in haar onderzoek zien dat de vraag naar zorg voor mensen met een verstandelijke handicap het afgelopen decennium met gemiddeld met 9% is toegenomen. Het SCP concludeert dat er groei plaatsvindt over de gehele linie, en dat er niet één specifieke factor aan te wijzen is. van nieuwe meer zelfstandige vormen van beschermd wonen. In eerste instantie gaat het om twee vervangende nieuwbouw woningen (4 groepen van elk 7 cliënten). Op de LosserHof wordt nog meer vervangende nieuwbouw voorbereid. De toestroom van jongeren blijkt geen volledige verklaring voor de groei in vraag en het gebruik van VG-zorg. Ook instroom van ouderen en de langere levensverwachting van de zittende gebruikers verklaren een substantieel deel van de groei. Bijna de helft van de totale groei in de vraag naar zorg komt door de groei in langdurig verblijf. De groei in begeleiding was verantwoordelijk voor bijna een kwart van de totale groei, maar was wel de snelste groeier. Sloop en nieuwbouw Het tempo waarmee de transformatie van verpleeghuizen in kleinschalige beschermde woonvormen in Twente plaatsvindt, ligt volgens de Provincie Overijssel en het TWT laag. In Losser is men echter nu zo ver dat per 2010 de sloop- en nieuwbouw van Oldenhove start. Onderdeel daarvan is de nieuwbouw van 3x6 geclusterde woningen voor mensen met dementie in Overdinkel. Ook in de gehandicaptensector vindt sloop- en nieuwbouw plaats. De Losserhof start dit jaar met de sloop van verouderde paviljoens door meer zelfstandige vormen van beschermd wonen. Aveleijn krijgt ook nieuwbouw in de wijk de Saller. Het gaat deels om vervangende nieuwbouw en er komt een uitbreiding met 9 cliënten. Ook in de gehandicaptensector vindt sloop- en nieuwbouw plaats. De Twentse Zorgcentra is dit jaar gestart op de LosserHof met de bouw 4 Uit: Steeds meer verstandelijk gehandicapten? Ontwikkelingen in vraag en gebruik van zorg voor verstandelijk gehandicapten (10 maart 2010) 8

9 4 BESCHERMD WONEN Maarten niet kent en daarom niet mee kan nemen in haar doorrekening. Op deze bouwplannen gaan wij op pagina 10 in. Er zijn voldoende vormen van beschermd wonen. Beschermd wonen is een woonvorm waar 24-uur zorg en toezicht permanent (inpandig) aanwezig is. Het is vooral bedoeld voor dementerende ouderen, maar ook voor mensen met een ernstige en meervoudige handicap. Een groepswoning heeft vaak 6 tot 8 onzelfstandige wooneenheden. In verband met rendabele exploitatie vindt clustering van een aantal groepswoningen plaatst tot wooneenheden. Beschermd wonen kan ook in verzorgingshuizen, die daarvoor kunnen worden verbouwd. Het beschermd wonen wordt gefinancierd uit de AWBZ. 4.1 Blik vooruit Toenemende vraag Volgens de Fortuna prognose hebben in Losser in personen een vorm van beschermd wonen (zeg maar een verpleeghuisplaats) nodig. De vraag naar beschermd wonen neemt in de periode naar verwachting toe met ongeveer 110. Dat betekent een totale vraag van ongeveer 240 personen in Omgerekend is dat 1,1% van de totale bevolking (landelijk gemiddelde is 0,3 %). Gelijkblijvend aanbod als uitgangspunt In 2007 zijn er volgens ABF in de gemeente Losser 144 plaatsen in het verpleeghuis en 80 plaatsen in het verzorgingshuis. ABF baseert zich hierbij op informatie van het zorgkantoor. Het aanbod beschermd wonen bedraagt daarmee 156 plaatsen. ABF gaat er namelijk vanuit dat ook 15% van de verzorgingshuisplaatsen behoort tot het beschermd wonen. ABF houdt het aanbod in haar voorspelling daarbij voor de komende jaren constant omdat zij de bouwplannen van Zorggroep Sint Beschermd wonen Vraag naar beschermd wonen [personen] Aanbod beschermd wonen [personen] Verschil (opgave) beschermd wonen [personen] Opgave wonen met zorg Losser, (ABF) NB De plaatsen beschermd wonen van De Twentse Zorgcentra (+ 290 cliënten beschermd wonen VG) zijn niet meegenomen in bovenstaande tabel. Van overschot naar tekort? De opgave is het verschil tussen vraag en aanbod. De opgave voor beschermd wonen ontwikkelt zich in de tijd. In 2010 wordt de vraag ingeschat op 133 en is het aanbod 156. Hiermee is in eerste instantie sprake van een overschot. Vaak heeft een instelling voor beschermd wonen niet alleen een lokale, maar ook een bovenlokale functie. Dat geldt op dit moment ook voor Oldenhove. Dat is ook de reden dat Zorggroep Sint Maarten een deel van de verpleeghuiscapaciteit naar Overdinkel en Oldenzaal brengt (zie p. 10). ABF verwacht dat in 2015 vraag en aanbod min of meer gelijk zijn en voorziet in de lokale behoefte aan beschermd wonen. Bij gelijkblijvend aanbod, stijgt de opgave voor beschermd wonen volgens ABF naar ongeveer 88 personen in Om echter op langere termijn iets te kunnen zeggen, moet rekening worden gehouden met de sloop- en 9

10 nieuwbouwplannen. Daarom volgt eerst een overzicht van waar in Losser zich het beschermd wonen bevindt. 4.2 Waar in Losser? In Losser heeft Zorggroep Sint Maarten een traditioneel grootschalig verpleeghuis genaamd Oldenhove. Op het terrein van dit verpleeghuis bevinden zich ook het verzorgingshuis St. Maartens-Stede, het wooncentrum de Leurinkshof, de buitenpoli van het Medisch Spectrum Twente en een HOED 5. Losser beschikt hiermee over een woonservicegebied dat een groot aantal woon en zorgfuncties samenbrengt. De situering in de kern van Losser, dichtbij winkels en andere voorzieningen maakt dit gebied van grote waarde voor oudere mensen en mensen met een beperking. Verpleeghuis Oldenhove Verpleeghuis Oldenhove zoals Losser dat nu kent stamt uit De huidige capaciteit van 144 verpleeghuisplaatsen bestaat uit 70 somatisch en 74 psychogeriatrische (PG) plaatsen. De somatische afdeling kent revalidatie (20) en chronische zorg (16). Verder zijn er 14 plaatsen voor jongeren en 22 plaatsen voor intensieve begeleiding. De 74 PG plaatsen zijn verdeeld over drie afdelingen van 24, 24 en 26 plaatsen. Buitenpoli Medisch Spectrum Twente In het verpleeghuis bevindt zich ook de buitenpoli van het MST. Hier zijn meerdere zorgfuncties gevestigd. Allereerst is er natuurlijk de polikliniek van het MST. Verder is er een behandelcentrum met de volgende functies: fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, dietetiek, psychologie en een specialist ouderen geneeskunde. Verder zijn er tandartsen en orthodontie en heeft Carint hier het maatschappelijk werk gehuisvest. Er is ruimte voor nog andere functies. Hierover voert Zorggroep Sint Maarten gesprekken. HOED Naast de buitenpoli bevindt zich de HOED. In deze HOED werken vijf huisartsen, elk in hun eigen praktijk, maar wel in hetzelfde gebouw. Zij zorgen samen voor de eerstelijns huisartsenzorg in de kern Losser. Verder is een praktijkondersteuner voor de praktijken werkzaam. Zij houdt onder andere spreekuren voor mensen met chronische aandoeningen zoals diabetes, hoge bloeddruk en dieetproblematiek. Ook geeft zij informatie, advies, voorlichting en educatie. De Twentse Zorgcentra De Twentse Zorgcentra (DTZC) heeft in de gemeente Losser de LosserHof als hoofdlocatie. De Twentse Zorgcentra levert professionele zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Uitgangspunt hierbij is de keuzevrijheid van de cliënt. Concreet kunnen cliënten bij DT- ZC terecht voor wonen, dagbesteding en ambulante hulp. Daarnaast biedt DTZC specialistische diagnostiek, behandeling en advies op zowel medisch gebied, als ook op het gebied van bijvoorbeeld fysiotherapie, logopedie en ergotherapie. DTZC streeft naar het verbreden en verdiepen van de expertise in behandeling en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking met meervoudige en complexe problematiek. Daarvoor wil DTZC een observatie- en behandelcentrum ontwikkelen op de Losser- Hof (8 plaatsen). 5 HOED = Huisartsen Onder Eén Dak 10

11 Op de LosserHof heeft DTZC capaciteit voor 304 plaatsen (inclusief logeerplaatsen). In Losser heeft DTZC aan de Sportlaan een woning met plaats voor 8 cliënten. Op de LosserHof zijn diverse voorzieningen aanwezig die ook in een woonservice zone gewenst zijn. Zo beschikt de LosserHof over een supermarkt, een zwembad, kinderboerderij, gymzaal en andere recreatie en welness mogelijkheden. Op het terrein van de LosserHof bevindt zich ook De Meander. Op de Meander wordt onderwijs aangeboden aan kinderen met een zeer beperkt ontwikkelingsniveau en aan kinderen met moeilijk verstaanbaar gedrag. Leerlingen die De Meander bezoeken wonen in de gemeente Losser, maar komen ook uit Enschede of nog verder uit de omliggende gemeentes in Twente. De Meander heeft een regionale functie. Ook kunnen kinderen op de LosserHof terecht voor buitenschoolse, weekend en vakantieopvang. 4.3 Sloop en nieuwbouwplannen In Losser heeft Zorggroep Sint Maarten vergevorderde plannen om het beschermd wonen kwalitatief te verbeteren en de stap naar kleinschaligheid te zetten. Het gaat niet zozeer uitbreiding (de kwantiteit) van de aantallen plaatsen. Het aantal plaatsen in Losser zelf wordt minder, omdat 44 plaatsen naar Oldenzaal en Dinkelland en 18 plaatsen naar Overdinkel verhuizen. Uitgangspunt van Zorggroep Sint Maarten is dat mensen met behoefte aan een beschermde woonvorm dit zoveel mogelijk dichtbij moeten kunnen ontvangen. Vervangende nieuwbouw in Overdinkel en Losser In Overdinkel komen achttien plaatsen voor dementerende ouderen (PG). Ook wordt hier een ruimte ingericht voor dagopvang van ouderen. De wooneenheden worden gebouwd aan de Dr. Schaepmanstraat. Naast deze locatie bouwt Domijn 10 grondgebonden woningen en 16 appartementen voor ouderen. Deze woningen hebben allemaal twee slaapkamers. Vervangende nieuwbouw LosserHof Op de LosserHof staat een aantal nieuwbouwprojecten in de planning. Begin 2011 is een start gemaakt met de vervangende nieuwbouw van twee laagbouw woningen. Elk gebouw bestaat uit twee geschakelde woongroepen. In totaal is plaats voor 28 cliënten (4x7). DTZC heeft nog meer plannen om nog zes van dit type gebouwen te ontwikkelen. Daarbij wordt vastgehouden aan kleinschaligheid. Grote paviljoens met plaats voor 50 of meer cliënten worden gesloopt en maken plaats voor kleine woningen voor 6-8 cliënten. De doelgroep van de LosserHof is in eerste instantie mensen met een verstandelijke beperking, maar mensen met een lichamelijke beperking willen steeds vaker op de LosserHof wonen, vanwege de bescherming, de structuur en de veiligheid van de wijk. Naar 100 plaatsen beschermd wonen Zorggroep Sint Maarten heeft nu 144 verpleeghuisplaatsen. Al eerder in dit rapport constateerden we dat er sprake is van een overschot aan plaatsen ten aanzien van de lokale behoefte. Verpleeghuis Oldenhove heeft daarom nu nog een bovenlokale functie. Door een aantal plaatsen te verhuizen naar Oldenzaal en Overdinkel neemt in de toekomst het aantal af naar 100 plaatsen. Als we kijken naar de vraag van de Losserse bevolking in 2030 zien we dat er behoefte is aan 244 verpleeghuisplaatsen. Afbouwen van het aantal plaatsen in Oldenhove leidt dus tot een groter tekort aan beschermd wonen in de toekomst. 11

12 Ook beschermd wonen VG op terrein Zorggroep Sint Maarten? Zorggroep Sint Maarten en DTZC zijn met elkaar in gesprek om te bezien of het mogelijk is een beschermde woonvorm voor mensen met een zware beperking te realiseren op het instellingsterrein van Zorggroep Sint Maarten. Het fysiek bij elkaar zitten van deze twee partijen biedt nieuwe kansen voor samenwerking, bijvoorbeeld rond dagbesteding en nachtzorg. Overige diensten terrein Zorggroep Sint Maarten Naast eerste en tweedelijnszorg voorziet het terrein van Zorggroep Sint Maarten ook in kantoren en de tijdelijke huisvesting voor bewoners van (her)ontwikkellocaties. Ook dagbesteding voor ouderen bevindt zich ook op deze locatie. Dertig plaatsen beschermd wonen Carint t Zijland Carint en Twinta verkennen de mogelijkheid om 30 plaatsen kleinschalig wonen op te zetten in t Zijland. Deze plannen zijn echter nog in een prematuur stadium. Het gaat om een kleinschalige woonvorm voor mensen met psychogeriatrische problematiek. 4.4 Samenvattende conclusies Van overschot naar tekort? Als we de Fortuna prognose mogen geloven zou er in 2015 een tekort aan beschermd wonen voor ouderen in Losser ontstaan, dat oploopt tot 88 plaatsen in Als we de huidige situatie en de bouwplannen in Losser ernaast elkaar leggen, dan lijkt het aantal plaatsen voor beschermd wonen voor de Losserse bevolking te weinig. plaatsen. Er komen misschien woningen bij, die een uitbreiding in de verstandelijk gehandicaptensector betekenen. Verder gaan 18 verpleeghuisplaatsen naar Overdinkel. In de gemeente Losser komt het totaal dan op 100 verpleeghuisplaatsen. Onvoldoende beschermd wonen ouderen voor lokale vraag Hoewel de cijfers met voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd, lijkt met een gepland totaal van 118 plaatsen voor beschermd wonen, Losser tot 2030 onvoldoende voorzien van beschermd wonen voor ouderen. Het tekort treedt meteen op als de capaciteit van verpleeghuis Oldenhove gaat afnemen. Gezien het huidige aanbod (144) en de huidige vraag (133) is er nu nog sprake van een goede verhouding tussen vraag en aanbod. Alle beschikbare verpleeghuiscapaciteit is straks nodig voor de lokale vraag. Dat betekent dat Oldenhove geen bovenlokale functie meer zou kunnen vervullen. Kleinschalige nieuwbouw brengt kwaliteitsverbetering Vanuit het perspectief van de kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners is het nodig dat de sloop- en nieuwbouwplannen zo snel mogelijk in gang worden gezet. De belemmeringen die dit in de weg staan, dienen zo snel mogelijk uit de weg te worden geruimd. Alle partijen moeten zich hier maximaal voor inzetten, zodat Twente haar achterstand in het kleinschalig wonen ten opzichte van Nederland inloopt. Afbouw verpleeghuis (ouderenzorg) Kijken we naar de sloop- en nieuwbouwplannen dan zien we het volgende. De 144 verpleeghuisplaatsen worden teruggebracht tot

13 Overzicht beschermd wonen (huidig, toekomst) Locatie Wat en wie Aantal Zorggroep Sint Maarten - Oldenhove Lutterstraat, kern Losser Oldenhove - ZORG- GROEP SINT MAAR- TEN Lutterstraat, kern Losser De Twentse Zorgcentra, De LosserHof De Twentse Zorgcentra, Sportlaan Beschermd wonen somatiek Revalidatie = 20 Chronische zorg = 16 Jongeren = 14 Intensieve begeleiding = 30 Beschermd wonen psychogeriatrie PG = 62 PG + = 12 Beschermd wonen voor VG- Cliënten Beschermd wonen voor VG- Cliënten Locatie Wat en wie Aant. Aard bouw Zorggroep Sint maarten Troestrastraat, Overdinkel Carint/Twinta* t Zijland, kern Losser De Twentse Zorgcentra, De LosserHof De Twentse Zorgcentra, Sportlaan Beschermd wonen psychogeriatrie PG = 18 Beschermd wonen psychogeriatrie PG = 30 Beschermd wonen voor VG- Cliënten Beschermd wonen voor VG- Cliënten 18 Nieuwbouw 30 Nieuwbouw 306 Bestaand + vervangende nieuwbouw 8 Bestaande bouw Totaal 361 Toekomstige plaatsen beschermd wonen in Losser * Prematuur plan Totaal 456 Huidige plaatsen beschermd wonen in Losser 13

14 5 VERZORGD WONEN Extramuralisering 40% Er zijn voldoende vormen van beschut, begeleid of verzorgd wonen. In deze wooneenheden of woningen is zorg of begeleiding op afroep (d.w.z. onplanbaar) mogelijk. Het kunnen zelfstandige woningen zijn in een wooncomplex of wijk, of niet zelfstandige wooneenheden waar verzorgingshuiszorg wordt geboden. Vraag naar wonen met verzorgingshuiszorg [personen] Aanbod wonen met verzorgingshuiszorg [personen] Niet alleen ouderen wonen prettig in een beschutte woonvorm. Ook mensen met een verstandelijke beperking of een psychiatrische aandoening kunnen hier terecht. De ontwikkeling van vraag en aanbod van deze woonvorm voor deze laatste groep mensen is onvoldoende opgenomen in de Fortuna prognose. 5.1 Blik vooruit Volgens ABF is er in Losser op dit moment vraag naar ongeveer 108 woningen waar verzorgingshuiszorg wordt geboden. En is er behoefte aan ongeveer 256 woningen waar je verzorgd kunt wonen, omdat er zorg op afroep te krijgen is en beschutting wordt geboden. Minder (vraag naar) verzorgingshuiszorg Met een extramuraliseringsscenario van 40% zal de vraag naar verzorgingshuisplaatsen tot 2030 met circa 15 plaatsen afnemen (van 108 naar 93). Deze vraag zal niet verdwijnen, maar schuift door naar het verzorgd wonen in een wooncomplex of in de wijk (extramuraal). De vraag naar verzorgd wonen zal naar verwachting tot 2030 met bijna 250 plaatsen toenemen (van 256 naar 504). Deze groei komt door bevolkingsontwikkeling, de groei van het aantal 75+-ers en de extramuralisering samen. Verschil (opgave) wonen met verzorgingshuiszorg [personen] Opgave verzorgd wonen (verzorgingshuis, volledig AWBZ gefinancierd) Losser, Blijvend tekort verzorgingshuiszorg Met een vraag van 108 en een aanbod van 73 is in 2010 sprake van een tekort van 35 plaatsen in het verzorgingshuis. Zorggroep Sint Maarten herkent deze cijfers. Voor het enige verzorgingshuis in Losser, St. Maartens-Stede, is al jaren een wachtlijst van circa 30 personen. De gemiddelde wachttijd is 3 jaar. Door de extramuralisering neemt het tekort aan plaatsen af. In 2030 is er nog wel een tekort aan verzorgingshuisplaatsen. Er zijn dan volgens de Fortuna prognose 20 plaatsen te weinig. Grote toename verzorgd wonen thuis Een groot deel van de oudere inwoners in Losser zal zorg (op het verzorgingshuisniveau) in hun eigen woning of appartement willen ontvangen. De vraag stijgt tot maar liefst 504 woningen, waar zorg op afroep in de toekomst dag en nacht mogelijk moet zijn. Zorg die na afroep van de bewoner binnen ongeveer tien minuten geleverd kan worden. Dit vraagt om clustering van woningen rond een steunpunt van waaruit deze zorg thuis geleverd wordt. Ook is het goed om nu na te denken hoe domotica (elektronica in huis) kan bijdragen aan het comfort en de veiligheid van bewoners (met zorg en toezicht op af- 14

15 stand door nieuwe vormen van alarmering). Domoticatoepassingen kunnen niet alleen ouderen ondersteunen, ook de gehandicaptensector kan profijt hebben van deze elektronica in huis. Stijgende vraag bij mensen met een handicap Het Transfer- en Kenniscentrum Wonen-Welzijn-Zorg (TWT) en het Sociaal Cultureel Planbureau (kortweg SCP) zien een toename in de vraag naar wonen met zorg voor mensen met een verstandelijke handicap. Als het gaat om de prognose van de woonvraag voorspelt het TWT voor 2010 een toename van de vraag naar gedeeltelijke en niet zelfstandige woonvormen tussen 5 en 8 personen per jaar. De voorspelling betekent grofweg dat elke vijf jaar een of meer locaties voor ongeveer 36 personen nodig is. Verstandelijke handicaps komen best vaak voor Het SCP (SCP, 2010 p. 41, 42) laat zien hoe vaak verstandelijke handicaps voorkomen (prevalentie). Het SCP maakt onderscheid tussen mensen met een ernstige handicap (IQ < 50) en mensen met een lichte handicap (IQ 50-69). En de groep mensen die zwakbegaafd is met een IQ waarde tussen de Om voor VG zorg in aanmerking te komen moet bij hen wel sprake zijn van bijkomende problematiek, zoals beperkt sociaal aanpassingsvermogen of langdurige behoefte aan ondersteuning. De prevalentie van ernstig verstandelijk gehandicapten is 3 tot 4 promille en is redelijk constant tussen landen en in de tijd. Voor licht verstandelijk gehandicapten rekent het SCP met prevalentiecijfers die uiteenlopen van 3 tot 10 promille. De groep zwakbegaafden is veel groter. De groep mensen die zwakbegaafd is met een IQ tussen de 70 en 80 is in Nederland 1,1 miljoen. Als de IQ grens wordt verhoogd tot 85, dan bestaat de groep uit 2,2 miljoen mensen in ons land. Slechts een deel van hen heeft bijkomende problemen en om die reden recht op AWBZ zorg. De schatting van het SCP ligt tussen mensen in Nederland. Dit komt overeen met een prevalentie tussen de 1 en 18 promille. Als we deze prevalentiecijfers op het inwonertal van Losser leggen, krijgen we onderstaand beeld. De bandbreedtes van de schattingen houden we daarbij ook aan. Er zijn naar alle waarschijnlijkheid tussen de 68 en 226 mensen licht verstandelijk gehandicapt. Tussen de 68 en 90 mensen ernstig verstandelijk gehandicapt. Tussen de 224 en 407 personen zullen een beroep doen op VG zorg, omdat ze zwakbegaafd zijn en bijkomende problemen ondervinden. Aantal inwoners in Inschatting prevalentie SCP minimum maximum VG licht 0, , VG ernstig 0, , Zwakbegaafd + problemen 0, , Totaal 0, , Prevalentie van verstandelijke handicaps in Losser (op basis van prevalentiecijfers SCP) Wat zegt dit ons? Het aantal mensen in Losser met een ernstig verstandelijke handicap is redelijk nauwkeurig in te schatten. Voor mensen met een licht verstandelijke handicap of zwakbegaafdheid is dit lastiger omdat de bandbreedte groot is. Toch krijgen we door deze cijfers wel een indicatie. Het aantal mensen met een verstandelijke handicap of zwakbegaafdheid is wellicht groter dan we op voorhand zouden denken. 15

16 Interviews bevestigen vraag en missende zorg De betrokken VG organisaties in Losser geven aan dat er vraag is naar woonlocaties voor mensen met een verstandelijk handicap, waar 24 uur per dag begeleiding aanwezig is èn die in de nabijheid van voorzieningen liggen. Zodat de mensen hier zelfstandig naar toe kunnen. Het gaat om jongeren met een licht verstandelijke handicap, maar ook om mensen met dubbeldiagnostiek. Bijvoorbeeld een psychiatrische stoornis in combinatie met een verstandelijke beperking. Deze groep zweeft nu tussen de maatschappelijk opvang, het intramuraal wonen, behandeling en zelfstandig wonen. Ook voor moeders met kind en gezinnen zijn er wachtlijsten 6. Wachtlijsten voldoende inzichtelijk Organisaties in de VG sector in Losser hebben goed zicht op hun wachtlijsten en wachttijden. Aveleijn heeft voor Losser een kleine wachtlijst van ongeveer 2 personen. Bij Aveleijn komen ook regelmatig mensen wonen uit andere gemeenten. In Hengelo heeft Aveleijn bijvoorbeeld een langere wachtlijst. Ook Zorggroep Sint Maarten kent een lange wachtlijst als het gaat om verzorgd wonen. De gemiddelde wachttijd bedraagt meer dan twee jaar. De Twentse Zorgcentra heeft een aanzienlijke wachtlijst voor de LosserHof. De vraag naar wonen in een veilige en beschermde wijk neemt toe. 5.2 Waar in Losser? Verzorgd wonen kan in St. Maartens-Stede en in de aanleunwoningen van de Leurinkshof. Verder heeft Losser een gevarieerd aanbod van kleinschalige locaties waar mensen met een verstandelijke handicap zelfstandig of in een kleine groep wonen en de passende begeleiding ontvangen. Verder is er één woning in Losser waar wonen met begeleiding is voor mensen met GGZ problematiek. St. Maartens-Stede (verzorgingshuis) St. Maartens-Stede is een woon- en zorgcentrum, gelegen aan de Vicarystraat in de kern van Losser. Het ligt naast verpleeghuis Oldenhove op het instellingsterrein van Zorggroep Sint Maarten. Het gebouw heeft 4 verdiepingen met 73 appartementen van circa 50 m2, geschikt voor bewoning door 1 of 2 personen. St. Maartens-Stede heeft o.a. dagzorg, een restaurant, winkel en een activiteitenruimte. Er vinden verschillende activiteiten plaats, zoals Meer Bewegen voor Ouderen, samen koffie drinken, dansen en bingo. De Leurinkshof (verzorgd wonen) De Leurinkshof is gelegen aan de Bernhard Leurinksstraat en heeft 64 appartementen. De appartementen zijn eigendom van Domijn. Zorggroep Sint Maarten biedt hier zorg en diensten. Hierbij is sprake van scheiden wonen en zorg ; de bewoners huren hun appartement van Domijn en ontvangen thuiszorg van Zorggroep Sint Maarten of een andere thuiszorgorganisatie. De appartementen bevatten alarmering zodat zorgopvolging mogelijk is. 6 In Almelo is in samenwerking met Aveleijn een project gestart voor deze jongeren met dubbeldiagnostiek Binnenplein 16

17 Begeleid wonen VG bij de Losserhof De LosserHof is een locatie van de Twentse Zorgcentra. Deze woon- en werkgemeenschap ligt tussen Losser en Oldenzaal en biedt plaats aan bijna 290 cliënten met een verstandelijke beperking. De LosserHof is openbaar terrein waar een toeristische fietsroute doorheen loopt. De cliënten wonen in kleine groepen, verspreid over het terrein. In 2007 zijn 80 wooneenheden vervangen door nieuwbouw. Ook de komende jaren wordt een deel van de paviljoens gesloopt en vervangen door kleinschalige wooneenheden. Er komen meer faciliteiten op het gebied van wonen, recreatie, dagbesteding en deeltijdopvang. De wachtlijst voor de LosserHof is aanzienlijk, de vraag naar veilig en beschermd wonen is groot te noemen. De LosserHof heeft een bovenlokale functie. Cliënten uit bijvoorbeeld Enschede en Oldenzaal komen wonen op de LosserHof. Naast het wonen biedt de LosserHof ook begeleiding aan cliënten die zelfstandig wonen aan de Sportlaan in Losser (8 cliënten) en Hengelo (28 cliënten). DTZC biedt ook crisisplaatsen voor cliënten aan. De praktijk wijst uit dat op elk moment 2 cliënten gebruik maken van crisisplaatsing. Naast de groepswoningen heeft DTZC ook een aantal appartementen waar zelfstandig kan worden gewoond, met begeleiding op afroep. Begeleid wonen VG aan de Meidoornstraat Aveleijn heeft aan de Meidoornstraat 38 in Losser een verblijfsvoorziening. Er zijn 18 appartementen en 2 inloopappartementen in het complex. De appartementen hebben een eigen zitkamer, slaapkamer, keuken en douche. Voor de bewoners met een verstandelijke beperking is er 24 uur per dag begeleiding aanwezig. In de inloopappartementen kunnen bewoners naar eigen behoefte samen te eten, koffiedrinken of een spelletje te spelen. Aveleijn heeft een korte wachtlijst voor haar woonvoorzieningen in Losser. Cliënten die bij Aveleijn in Losser komen wonen komen uit Losser zelf en omringende gemeenten. Aveleijn heeft hiermee een bovenlokale functie. Begeleid wonen VG aan de Irisstraat Aan de Irisstraat wonen 15 cliënten van Aveleijn. Ook zij kunnen 24 uur per dag terugvallen op de aanwezige begeleiding. De locatie is verouderd en voldoet niet meer aan de huidige (woon)wensen. Aveleijn heeft daarom besloten deze locatie te vervangen. Samen met de cliënten van de Hyacintstraat gaat deze locatie over naar de nieuwbouw in De Saller. De Saller biedt straks plaats aan 31 cliënten, zowel gewone 24-uurs zorg als intensieve zorg. Intensieve zorg VG aan de Hyacintstraat In het gebouw naast de Irisstraat heeft Aveleijn plaats voor 8 cliënten met een intensieve verzorgings- en begeleidingsvraag. Deze cliënten hebben een zware handicap o.a. ook door het ouder worden. Het gebouw aan de Hyacintstraat is een tijdelijke locatie. Ook deze cliënten gaan straks in de Saller wonen. Inloophuis VG aan de Lijsterbesstraat Het inloophuis van Aveleijn vinden we in Losser aan de Lijsterbesstraat 1. In het inloophuis is op vaste tijden een begeleider aanwezig. De zogenaamde buitencliënten van Aveleijn kunnen hier terecht voor ondersteuning. Buitencliënten (waaronder ook gezinnen) wonen zelfstandig, maar krijgen bij bijvoorbeeld bij financiën, structuur in huishouden en sociale contacten extra begeleiding. Het inloophuis heeft 17

18 ook buitenschoolse opvang voor kinderen met een handicap. En eenmaal per week is op deze locatie de ouderensoos. Logeerhuis en overbruggingszorg VG Aveleijn heeft aan de Lijsterbesstraat een logeerhuis en overbruggingszorg. Kinderen en jongeren met een verstandelijke handicap logeren hier in de weekenden en schoolvakanties. Cliënten die een indicatie hebben voor verblijf kunnen hier ook tijdelijk overbruggingszorg krijgen. Dat betekent dat zij voor een bepaalde periode wonen op deze locatie. Dat kan zijn omdat het thuis niet meer gaat of omdat er nog geen plaats is bij een andere (vaste) verblijfslocatie. Begeleid wonen met GGZ problemen Als er psychiatrische problemen spelen, kan de RIBW 7 woonbegeleiding bieden. Deze vorm van begeleiding wordt geboden in één woning aan de Pelikaanstraat in Losser. Domijn en de RIBW hebben in hierover samen afspraken gemaakt. 5.3 Sloop en nieuwbouwplannen? In de ouderenzorg is extramuralisering van de verzorgingshuiscapaciteit een landelijke doelstelling. In Losser zien we dat het aanbod aan verzorgingshuisplaatsen achterblijft bij de vraag. Extramuraliseren van de huidige plaatsen is volgens de cijfers niet wenselijk. Vervangende nieuwbouw Aveleijn in De Saller De plannen van een nieuwbouwlocatie in De Saller zijn vergevorderd. De bouwtekeningen hebben inmiddels de DO (Definitief Ontwerp) fase bereikt. De verwachting is dat in 2012 de deuren van de nieuwe locatie opengaan. Met deze nieuwbouw wordt het aantal plaatsen door Aveleijn met 8 uitgebreid. Aveleijn bouwt deze locatie in eigen beheer. 7 RIBW = Regionale Instelling Bij Wonen, werken en welzijn Nieuwbouw JP van den Bentstichting in t Zijland Domijn bouwt voor de JP van den Bentstichting locatie t Winlo in t Zijland. Het gaat hier om begeleid wonen voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Er komen 12 wooneenheden die allemaal een eigen zitkamer, slaapkamer, keukentje en douche hebben. Nieuwe kleinschalige wooneenheden bij de LosserHof Bij de LosserHof wordt de komende jaren nog veel vervangende nieuwbouw gepleegd. Oude woonpaviljoens worden vervangen door nieuwe kleinschalige wooneenheden. Een paar jaar gelden heeft er al een grootschalige renovatie plaatsgevonden. De plannen van de Twentse Zorgcentra op de LosserHof zorgen in eerste instantie niet voor een uitbereiding van het aantal plaatsen. Zie ook pagina 11, hoofdstuk beschermd wonen. Verzorgd wonen in Overdinkel 1 Aan de Weverstraat in Overdinkel bouwt Domijn tien grondgebonden woningen. De Weverstraat ligt vlakbij de beschermd wonen locatie van Zorggroep Sint Maarten. Zes van deze woningen krijgen een slaap- en badkamer beneden en twee slaapkamers boven. Deze zes woningen krijgen allemaal een royaal dakterras. De overige vier woningen hebben allemaal één woonlaag met twee slaapkamers. De woningen bieden de mogelijkheid om een elektrische fiets of scootmobiel te stallen en op te laden. Ook krijgen de woningen een gezamenlijke binnentuin. Deze woningen zijn dus erg geschikt voor verzorgd wonen. Verzorgd wonen in Overdinkel 2 Naast de tien grondgebonden woningen aan de Weverstraat in Overdinkel bouwt Domijn een appartementencomplex met zestien woningen verdeeld over drie woonlagen. De appartementen variëren in grootte. Negen appartementen hebben twee slaapkamers, de tiende heeft één extra grote slaapkamer en een grote badkamer. De appartementen worden luxe afgewerkt, zo zitten er bijvoorbeeld twee toiletten in. Ook 18

19 deze locatie is geschikt voor verzorgd wonen. Prettige bijkomstigheid is dat zowel de grondgebonden woningen als de appartementen een dusdanige huurprijs hebben dat iedereen er voor in aanmerking komt. 5.4 Overige kansrijke ontwikkelingen Om woonservicegebieden te kunnen ontwikkelen heb je (bouw)locaties nodig. Zijn die er? Zo ja, waar en wat zou je er kunnen doen? Hieronder geven we een (wellicht niet volledig) overzicht op dit moment. Wonen met zorg in t Zijland t Zijland is een prachtige locatie in het hartje van Losser. Het is een braakliggend terrein. Het ligt middenin het centrum met winkel, welzijnsvoorzieningen en zorg in de nabijheid. Op dit moment is er één concreet bouwplan, namelijk t Winlo van de JP van den Bentstichting. Binnen het woonservice-project worden de mogelijkheden en onmogelijkheden van t Zijland nader onderzocht. Kinderlocatie van Aveleijn In Losser merkt Aveleijn dat er toenemende behoefte is aan een woonlocatie voor kinderen met een verstandelijke handicap. Het gaat dan om kinderen tussen de 4 en 18 jaar oud. Er zijn nog geen concrete plannen voor deze locatie. Eén van de oorzaken is dat de nieuwbouw in de Saller de aandacht en energie de komende jaren wordt gestoken in de ontwikkeling van de nieuwbouw in De Saller. Woongroep De Twentse Zorgcentra op instellingsterrein Zorggroep Sint Maarten De Twentse Zorgcentra heeft nu vooral de LosserHof als woonlocatie. Als organisatie hebben zij de ambitie om meer zichtbaar te worden in wijken en buurten. Dat betekent van het grote instellingsterrein af en kleinschalige woonlocaties middenin de maatschappij. Om hieraan invulling te geven zijn De Twentse Zorgcentra en Zorggroep Sint Maarten met elkaar aan het onderzoeken of het terrein rond Oldenhove geschikt is voor zo n nieuwe woonvorm. 19

20 5.5 Samenvattende conclusie Zijn er voldoende woningen waar verzorgd of beschut kan worden gewoond? En voldoen deze woningen aan de eisen van nu en de toekomst? Waar denken we dan aan? Om dit hoofdstuk leesbaar te maken, houden we het onderscheid ouderenzorg en gehandicaptenzorg aan. In wijken en buurten is het de bedoeling dat deze scheiding in de nachtzorg oplost, dat geldt ook voor het benutten van kansen voor gezamenlijke ruimtegebruik Ouderenzorg Extramuralisering De landelijke trend is dat de verzorgingshuiszorg zoals wij die nu kennen wordt afgebouwd. Het extramuraliseringsscenario is landelijk gezet op 40%. In Losser heeft alleen St. Maartens-Stede verzorgingshuiscapaciteit. Gezien de wachtlijst nu en de vraag in de toekomst lijkt het niet nodig dit af te bouwen. Stijgende vraag naar verzorgd wonen De vraag naar verzorgingshuiszorg neemt niet af. Er is zelfs sprake van een forse toename van de vraag. Het gaat dan vooral om verzorgd wonen thuis. De verwachting is dat deze vraag stijgt van 256 naar 504 in Slechts een klein deel van deze mensen zal in het (intramurale) verzorgingshuis kunnen wonen. Dit betreft mensen die een zware vorm van zorg nodig hebben (vanaf ZZP 4). Extramuralisering 40% Vraag naar verzorgingshuiszorg [personen] Vraag naar verzorgd wonen [woningen] Totaal Het overgrote deel van de mensen dat behoefte heeft aan verzorgd wonen, zal zelf een woning huren of in bezit hebben en de zorg aan huis geleverd (moeten) krijgen. Zoals dat bijv. al De Leurinkshof het geval is. Nu al tekort aan verzorgd wonen voor senioren De Leurinkshof is een gewilde locatie bij senioren in Losser. De appartementen zijn ruim en voldoen aan de eisen van deze tijd. Zorg en diensten zijn dichtbij, dat geeft een veilig gevoel. Op dit moment is er al een tekort aan verzorgd wonen in Losser. Dit tekort zal de komende jaren flink toenemen. In 2030 is er vraag naar 504 woningen voor verzorgd wonen, dat is dan 5,5% van de geraamde woningvoorraad. Groeiende vraag naar 24-uurs zorg aan huis Verzorgd wonen stelt nieuwe eisen aan zorg aan huis. Om verzorgd wonen in de toekomst mogelijk te maken, zijn andere vormen van zorg aan huis nodig. De reguliere thuiszorg (zorg op afspraak) voldoet voor deze groep mensen niet meer. Ook s nachts zal er zorg en toezicht moeten worden georganiseerd. Ofwel er is 24-uurs zorg aan huis nodig. Nieuwe nachtzorg, samenwerken en clusteren De zorg op afroep en nieuwe nachtzorg kan financieel en organisatorisch het best geleverd worden als organisaties in de wijk samenwerken of door een zekere mate van clustering van woningen. Het is de 20

Juli 2008. plan van aanpak visie en programma van eisen

Juli 2008. plan van aanpak visie en programma van eisen Juli 2008 plan van aanpak visie en programma van eisen 1 Juli 2008 Publicatie van de gemeente Hengelo Afdeling Sport Cultuur Zorg en Welzijn 2 VOORWOORD Wonen met zorg en welzijn is volop in ontwikkeling

Nadere informatie

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE!

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 d.d. 17-11-2014-1 - - 2 - Samenvatting Twente heeft anno 2014 ongeveer 626.300 inwoners verdeeld over zo n 270.000 huishoudens. Deze huishoudens

Nadere informatie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Inhoudsopgave Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 10 2. Regeer- en zorgakkoord 11 2.1 Maatregelen uit regeer- en zorgakkoord met betrekking tot de AWBZ

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20011 2500 EA 'S GRAVENHAGE Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE Postbus 20011 2500 EA 'S GRAVENHAGE www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Gemeente Waalwijk. Woonvisie 2010-2019. Over woonlasten en lusten

Gemeente Waalwijk. Woonvisie 2010-2019. Over woonlasten en lusten Gemeente Waalwijk Woonvisie 2010-2019 Over woonlasten en lusten 12 mei 2009 Projectnr. 867.72 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Geschikt wonen - het aanpassen nú aanpakken

Geschikt wonen - het aanpassen nú aanpakken 2010-036 Handreiking Geschikt wonen - het aanpassen nú aanpakken Handreiking Geschikt wonen - het aanpassen nú aanpakken Colofon De handreiking Geschikt wonen - het aanpassen nú aanpakken kwam tot stand

Nadere informatie

Woonplan Assen 2010-2030

Woonplan Assen 2010-2030 Woonplan Assen 2010-2030 Een stad voor iedereen Gemeente Assen 28 januari 2010 Gemeente Assen Woonplan Assen 2010-2030 Een stad voor iedereen Vastgesteld door de raad in de openbare vergadering van 28

Nadere informatie

Randvoorwaarden zorg thuis

Randvoorwaarden zorg thuis Randvoorwaarden zorg thuis Een onderzoek naar de voorwaarden waaronder cliënten met ZZP VV4 of VG3 thuis zorg kunnen ontvangen Enschede, 21 november 2013 NV/13/1796/ztvg ir. Nienke van Vliet dr. Patrick

Nadere informatie

Verzorgd wonen: een concept met toekomst!

Verzorgd wonen: een concept met toekomst! Verzorgd wonen: een concept met toekomst! Verzorgd wonen: een concept met toekomst! Enschede, 8 juli 2005 IO/05/2074/arc ir. B.H. Hoeksma mw. drs. I. Oomen Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Aanpak van

Nadere informatie

FINANCIERING VAN ZORGRESIDENTIES

FINANCIERING VAN ZORGRESIDENTIES FINANCIERING VAN ZORGRESIDENTIES De nieuwe strategie voor vastgoedfinanciers? Meindert Bakker Begeleider: De heer drs. A.R. Marquard 2 e lezer: De heer Prof. drs. F.E. Huibers Afstudeerscriptie Master

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Winsum heeft het! Woonvisie

Winsum heeft het! Woonvisie Winsum heeft het! Woonvisie datum 2 december 2013 KAW architecten en adviseurs Postbus 1527 9701 BM Groningen Hofstraat 8 9712 JB Groningen Telefoon (050) 369 58 70 Fax (050) 369 58 71 Email info@kaw.nl

Nadere informatie

VOORWOORD. Degenen die verder willen lezen, wens ik veel leesplezier. Ik houd me graag aanbevolen voor reacties en suggesties.

VOORWOORD. Degenen die verder willen lezen, wens ik veel leesplezier. Ik houd me graag aanbevolen voor reacties en suggesties. VOORWOORD De relatie tussen bedrijfskunde en het ontwerpen van gebouwen ligt misschien nog niet erg voor de hand, maar is wel heel boeiend om te bestuderen en te onderzoeken. Bijna anderhalf jaar nu ben

Nadere informatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie Met respect op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie 14 januari 2014 Inhoudsopgave Pag. Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Wat komt

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

Koersdocument 2013-2016

Koersdocument 2013-2016 Koersdocument 2013-2016 ZorgContact Bramenlaan 2 2116 TR BENTVELD s-hertogenbosch, Koersdocument 2013 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Leeswijzer... 3 1.2. Publieksversie... 3 1.3. Actualiteit

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. Voorwoord 5. 1. Inleiding 7. 2. Missie en doelstellingen 9

Inhoudsopgave 3. Voorwoord 5. 1. Inleiding 7. 2. Missie en doelstellingen 9 Visie 1 September 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Missie en doelstellingen 9 3. Beleidskader 11 3.1. Rijksbeleid 11 3.2. Provinciaal beleid 11 3.3. Beleid van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Voorwoord Professioneel en transparant. Dat is het thema dat de komende jaren centraal staat. De Kleine Meierij wil een professionele en transparante corporatie

Nadere informatie

Wonen en GGZ. AKTA, onderzoeks- en adviesbureau voor ruimtegebruik, Utrecht E.K. Hoekstra, H.M.J.A. van Liempd, D.J.M.

Wonen en GGZ. AKTA, onderzoeks- en adviesbureau voor ruimtegebruik, Utrecht E.K. Hoekstra, H.M.J.A. van Liempd, D.J.M. Wonen en GGZ Een verslag van een kwalitatief onderzoek naar zes projecten gericht op het normaliseren van het wonen voor chronische psychiatrische patiënten Door: In opdracht van: AKTA, onderzoeks- en

Nadere informatie

WOONVISIE. Analyse. Inhoud

WOONVISIE. Analyse. Inhoud WOONVISIE Analyse Inhoud 1: Inleiding pag. 2 2: Ontwikkelingen in wet- en regelgeving (volgt nog) 3: Trends op het gebied van wonen pag. 3 4: Huidige situatie op de woningmarkt pag. 5 5: Bevolkings- en

Nadere informatie

DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN EEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR DE GEVOLGEN VOOR PROFESSIONALS IN AMSTERDAM

DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN EEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR DE GEVOLGEN VOOR PROFESSIONALS IN AMSTERDAM DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN EEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR DE GEVOLGEN VOOR PROFESSIONALS IN AMSTERDAM KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT ARMOEDE EN PARTICIPATIE LECTORAAT COMMUNITY

Nadere informatie

Huisvesting arbeidsmigranten in Oldebroek Adviesnota voor een beleidskader

Huisvesting arbeidsmigranten in Oldebroek Adviesnota voor een beleidskader Huisvesting arbeidsmigranten in Oldebroek Adviesnota voor een beleidskader Gemeente Oldebroek Gemeente Oldebroek J. de Regt beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening Postbus 2 8096 ZG Oldebroek T. 0525 638200

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid Strategisch beleidsplan 2012-2016 Continuïteit en zelfstandigheid juli 2012 Voorwoord Aan alle in- en extern betrokkenen bij Het Retraitehuis, Al vele tientallen jaren vervult Het Retraitehuis een gewaardeerde

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie