GEMEENTE MERELBEKE FINANCIELE NOTA (BEGROTING) 2010 VERKLARENDE NOTA (MEMORIE VAN TOELICHTING) ---ooo--- GEWONE DIENST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE MERELBEKE FINANCIELE NOTA (BEGROTING) 2010 VERKLARENDE NOTA (MEMORIE VAN TOELICHTING) ---ooo--- GEWONE DIENST"

Transcriptie

1 1 GEMEENTE MERELBEKE FINANCIELE NOTA (BEGROTING) 2010 VERKLARENDE NOTA (MEMORIE VAN TOELICHTING) ---ooo--- GEWONE DIENST I. ONTVANGSTEN Vorige dienstjaren 721/ (2009) Bijdragen hogere overheden bezoldiging onderwijzend personeel 3.000,00 EUR 722/ (2009) -Bijdragen hogere overheden bezoldiging onderwijzend personeel ,00 EUR De wedden van het onderwijzend personeel voor de diverse gemeentescholen worden rechtstreeks aan de betrokkenen betaald, doch moeten uitdrukkelijk in de begroting vermeld worden. Dit betreft de ontvangsten voor herzieningen voor het jaar Eigen dienstjaar 000/ Andere bijdragen van de hogere overheden voor algemene doeleinden 1.871,00 EUR Zie brief Federale Overheidsdienst Financiën dd Dit zijn de aanvullende gemeentebelastingen op de personenbelasting welke als compensatie worden toegestaan in verband met het verdrag die met Groot-Hertogdom Luxemburg werd overeengekomen. 000/ Intresten Dexia - R/C en rekeningtoelagen en leninggelden 500,00 EUR Naar analogie met de reeds geïnde bedragen in 2009, mag er een bedrag van 500,00 EUR voorzien worden. 000/ In 2009 wordt er geraamd dat er opnieuw bepaalde gelden kunnen vrijgemaakt worden om te beleggen via termijnrekeningen. Raming ,00 EUR. 000/ Intresten vanwege andere financiële instellingen 1.000,00 EUR. Naar analogie met de reeds geïnde bedragen in 2009, mag er een bedrag van 1.000,00 EUR voorzien worden. 010/ / Terugbetaling door de hogere overheid van intresten en aflossingen van leningen te hunnen laste. Vanaf 2009 zijn er geen leningen meer ten laste van de hogere overheid. De laatste leningen vervielen in / Terugbetaling rentelasten waarborgfonds 4.895,00 EUR Lening nr ( BEF.), lening nr ( BEF.) en lening nr ( BEF.) zijn leningen onder waarborg van het DIGO (Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs). Het DIGO verbindt zich hierbij een terugbetaling van rentelasten te doen. Zie tabel leningen gewaarborgd door het waarborgfonds voor schoolgebouwen. 021/ Gemeentefonds ,00 EUR. Vanaf 2003 trad het nieuwe decreet tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds in werking. Eén van de belangrijkste vernieuwingen van dit decreet is de samenvoeging van het

2 vroegere gemeentefonds, het Sociaal Impulsfonds en het Investeringsfonds. Zie brief Ministerie Vlaamse Gemeenschap dd , ramingen Vlaams Gemeentefonds , waarbij 8 % van het aandeel rechtstreeks doorgestort wordt door de administratie aan het O.C.M.W. 021/ Gemeentefonds andere bijdragen van de hogere overheden voor algemene doeleinden ,00 EUR. Dit is een extra krediet in het kader van het Gemeentefonds, ter compensatie van de afschaffing (m.i.v ) van de Elia-heffing. Dit is een aanvullende dotatie welke jaarlijks aangepast wordt aan de inflatie en verdeeld wordt via een vaste verdeelsleutel. Zie Ministeriële Omzendbrief dd nr. BB. 2009/ / Vergoeding wegens derving van onroerende voorheffing ,00 EUR Ministeriële omzendbrief dd nr. BB /05. Indien het bedrag voor 2009 nog niet gekend is, dient hetzelfde bedrag ingeschreven te worden als voor / Afgifte van administratieve bescheiden. Hiervoor werd een verder onderverdeling ingebouwd nl / afgifte van electronische identiteitskaarten ,00 EUR 04002/ afgifte van reispassen 7.500,00 EUR 04003/ afgifte van rijbewijzen 7.000,00 EUR 04004/ afgifte van kinderindentiteitskaarten 1.300,00 EUR 04005/ afgifte van andere administratieve bescheiden ,00 EUR 040/ Belastingen - algemeen. Bij de raming van de opbrengsten van de gemeentebelastingen werd rekening gehouden met de in 2009 vastgestelde rechten. In de gemeenteraad van 18 december 2007 werden de diverse belastingreglementen hernieuwd voor de periode tot 31 december Bij deze gelegenheid werden een aantal aanpassingen en / of wijzigingen aangebracht inzake uniformiteit, vereenvoudiging, tariefaanpassing en aangifteprocedure. Deze aanpassingen hebben hun volle effecht gehad op de inkomsten in de loop van 2009, daarbij werden volgende vaststellingen gedaan : De verlaging van het aantal tarieven (13 naar 3) in de belasting op de verspreiding van drukwerk leidde tot een snellere administratieve verwerking van de aangiften en een betere opvolging van de gevonden drukwerken. Dit resulteerde in een verhoging van de inkomsten met ,00 EUR. De invoering van een tariefdifferentiatie in de belasting op motoren leidde tot een verhoging van de inkomsten met ,00 EUR tot ,00 EUR. Een nieuwe inventarisatie van mogelijke tweede verblijven en een verhoging van het tarief zorgde voor een verdubbeling van de inkomsten uit de belasting op tweede verblijven tot +/ ,00 EUR De uitbreiding in de belasting op publiciteitspanelen met verlichte panelen, naast de nietverlichte panelen en een tariefverhoging voor niet-verlichte panelen heeft geresulteerd in een verdriedubbeling van de inkomsten tot ,00 EUR. De uitbreiding in de belasting op de bankinstellingen met verzekeringsinstellingen en een tariefverhoging resulteerde in een verdubbeling van de inkomsten tot 9.000,00 eur. Voor het jaar 2010 wordt een vrijstelling voor nieuwe bedrijfsvestigingen ingevoerd in de algemene milieubelasting als vervanging van een toelage voor jonge starters (zie ook artikel 52001/321-01). De inkomsten uit de algemene gemeentebelasting zullen hierdoor ,00 EUR. lager liggen dan in

3 040/ Retributie werken nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein ,00 EUR Zie brief Imewo dd ref. LB/6145 (electriciteit en gas). 040/ De berekening van de opbrengst van de opcentiemen op de onroerende voorheffing gebeurt als volgt. Zie ook brief Agentschap Vlaamse Belastingsdienst Onroerende Voorheffing dd VLABEL/ov/begrotingsraming ,34 EUR (netto-ontvangsten 2008) x 1,015 x 1,015 x 1,02 x (opcentiemen 2010 / opcentiemen 2008) Wanneer we de formule toepassen blijkt dat voor onze gemeente de geraamd opbrengst voor aanslagjaar 2010 lager ligt dan het voorgaande jaar. De Vlaamse Belastingsdienst opteert daarom voor volgende formule : Begrotingsraming 2009 x 1,02 = ,07 x 1,02 = ,77 Door het toepassen van deze formule worden de geraamde ontvangsten in een realistisch perspectief geplaatst. 040/ Aanvullende belastingen op de personenbelasting ,00 EUR. In de gemeenteraad van wordt de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het dienst- en aanslagjaar 2010 behouden op 8 %. Brief Federale Overheidsdienst Financiën dd Ind. 5361/ / Opdeciem op de verkeersbelasting op de autovoertuigen. Brief Federale Overheidsdienst Financiën dd Ind. 5361/09. De raming gebeurde op basis van de afrekening 173 x van het begrotingsjaar Verwezenlijkte netto-ontvangst 2008 x 1,0304 (aangroeivoet) of ,02 EUR x 1,0304 = ,59 EUR. 050/ De ristorno's op de verzekeringspremies dienen op dit artikel geboekt te worden. Raming volgens opbrengst Dit geldt ook voor de overige ristorno's op andere functies van dit budget. 050/ Schadevergoedingen werkongevallen ,00 EUR / Schadevergoedingen patrimonium 6.000,00 EUR / Schadevergoedingen diverse uitrustingen 3.000,00 EUR. Vanaf het dienstjaar 2007 worden alle schadevergoedingen centraal geboekt onder één van deze drie artikels. Er wordt geen verdere indeling naar functie meer gemaakt en dit om een verregaande uitsplitsing te vermijden. Enkel een onderverdeling naar werkongevallen, patrimonium (gemeentelijke gebouwen) en diverse uitrustingen (bv. schuilhuisje, signalisatie) blijft behouden. 104/ Retributies voor administratieve prestaties ,00 EUR. Hier worden vooral de ontvangsten op geboekt ingevolge adresaanvragen en ingevolge inlichtingen gevraagd door notarissen. Raming volgens ontvangsten / Terugvordering van voordelen in natura 5.899,00 EUR Ingevolge de invoering van de N.G.B. dient het voordeel in natura (gebruik appartement) dat toegekend wordt aan de conciërge van het gemeentehuis op dit artikel geboekt te worden (491,51 EUR. x 12 m = 5.899,00 EUR) 10401/ Tussenkomst personeel in maaltijdcheques 8.171,00 EUR Dit bedrag vertegenwoordigt het werknemersaandeel bij de uitbetaling van de maaltijdcheques. Deze werknemersbijdrage bedraagt vanaf ,09 EUR per maaltijdcheque en wordt rechtstreeks afgehouden van de wedde van de personeelsleden. De totale waarde van een maaltijdcheques wordt op 6,00 EUR gebracht vanaf de invoegetreding van de nieuwe rechtspositieregeling. Deze omschrijving geldt voor alle functies. 3

4 10403/ Terugvordering portkosten politiezone. Aangezien de politiezone Rhode & Schelde sedert 1 juli 2007 over een eigen frankeermachine beschikt, dienen er geen kosten meer teruggevorderd te worden. 104/ Terugbetaling prestaties overheidssector. Vanaf 2003 werd dit overgebracht naar artikel 124/ Dit bedrag vertegenwoordigt de terugbetaling van de kosten van water en electriciteit voor de gebouwen waar de kantoren van de Registratie en Domeinen zijn in ondergebracht. 104/ Verhuring onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen. Hier mag een bedrag van ,00 EUR ingeschreven worden als vergoeding voor het plaatsen van een GSM-mast, waardoor een betere ontvangst van gesprekken via GSM's op het net worden gerealiseerd. (terreinen KTA-GITO, terrein containerpark en watertoren, alsook voor de verhuringen van het gemeentehuis Zie tabel naamlijst van de huurders en pachters blz. 204 financiële nota. 104/ Toelage hogere overheid gesco's, afhankelijk van het aantal in dienst zijnde personeelsleden ,00 EUR. De premie bedraagt momenteel ,32 EUR. per persoon per jaar. Omgerekend ongeveer 7,542 voltijdse equivalenten. 104/ Bijdrage van de hogere overheid sectoraal fonds ,00 EUR. De toelagen voor personeel aangeworven in het kader van de Sociale Maribel resulteren niet langer meer in een mindering van de door het bestuur verschuldigde RSZ-bijdragen, maar wel in een financiële tussenkomst vanwege het Sectoraal Fonds. In totaal heeft ons bestuur voor 6,26 FTE recht op deze tussenkomst. Ze bedraagt ,93 EUR per kwartaal voor 6,26 FTE. Zie ook artikel 520/465-48, 761/ en 844/ / Toelage groenestroomcertificaten 6.750,00 EUR. Voor het dossier van renting of leasing van foto-voltaïsche cellen op gemeentelijke gebouwen, kan ons bestuur genieten van groenestroomcertificaten. Dit betekent dat voor het gemeentehuis en de bibliotheek deze certificaten kunnen bekomen worden. Per 1000 KWh energie elektriciteit (MWh) geproduceerd via de fotovoltaïsche cellen, kan ons bestuur genieten van een groenestroomcertificaat van 450,00 EUR en dit gedurende 20 jaar. Deze groenestroomcertificaten worden afgeleverd door Imewo. (zie ook artikel 76702/485-01). 124/ Prestaties voor de overheidsinstellingen ,00 EUR Dit bedrag omvat o.a. de terugbetaling door de politiezone van het water-, electriciteits-, en gasverbruik voor het gedeelte van het administratief centrum in gebruik door de politiezone Rhode & Schelde. 124/ / Verhuren van privaat patrimonium aan bedrijven, gezinnen en binnen de openbare sector. Zie tabel naamlijst van de huurders en pachters van de financiële nota 2010 blz ,00 EUR ,00 EUR / Interesten intekening schatkistcertificaten. Voor 2010 mag dit geannuleerd worden. 124/ Deelneming in de winst van de N.V. Dexia (Gem. Holding) ,00 EUR 351/ / Ontvangsten voor geleverde prestaties van de brandweerdienst en ontvangsten van de dienst 100 (50.000,00 EUR ,00 EUR) 4

5 351/ Terugvordering van voordelen in natura 6.382,00 EUR Ingevolge de invoering van de N.G.B. dient het voordeel in natura (gebruik appartement) dat toegekend wordt aan de conciërge van de brandweerkazerne op dit artikel geboekt te worden. (531,83 EUR. x 12 m = 6.382,00 EUR) 351/ Bijdragen van andere gemeenten in de kosten van de brandweer. In vergelijking met de afrekening van vorige dienstjaren mag hier een bedrag van ,00 EUR ingeschreven worden. 421/ Creditnota s en ristorno s van de gewone dienst. Een raming van 500,00 EUR mag ingeschreven worden. Dit zijn kortingen op diverse verzekeringspolissen / Verkoop van materiaal van afbraak van wegen 500,00 EUR 42103/ Verkoop van publiciteitsborden 250,00 EUR 42104/ Verkoop van goederen betreffende de functie 300,00 EUR Overeenkomstig de ontvangsten voor het jaar / Terugbetaling van de kosten van de werken voor derden 5.000,00 EUR Overeenkomstig de ontvangsten voor het jaar / Toelage van de hogere overheid - gesco's, afhankelijk van het aantal in dienst zijnde personeelsleden ,00 EUR 6,90 voltijdse equivalenten. 423/ Toelage van de hogere overheid gesco s, afhankelijk van het aantal in dienst zijnde personeelsleden ,00 EUR. 1 voltijdse equivalent. 561/ Verkoop toeristische brochures 500,00 EUR Ook tijdens het jaar 2010 zal de toeristische dienst verder uitgebouwd worden. Ons bestuur is dan ook van plan om verder deze toeristische brochures te koop aan te bieden. 552/ Andere specifieke subsidies vanwege de hogere overheden. Overeenkomstig de omzendbrief dd BB 2007/07, diende in 2008, het bedrag ter compensatie van de afschaffing van de Elia-heffing (ter compensatie van het verlies van de energiedividenden), onder dit artikel ingeschreven te worden. 552/ Electriciteit andere bijdragen van de hogere overheid voor algemene doeleinden. Met ingang van 2009 voorziet de Vlaamse Regering, in het kader van het lokaal pact met de gemeenten, een bijkomende compensatie voor de afschaffing van de Eliataks. Deze facultatieve subsidie wordt uitgekeerd tot en met het begrotingsjaar 2010 en wordt enkel verleend aan de gemeenten welke toegetreden zijn tot het lokaal pact. Overeenkomstig omzendbrief dd BB 2009/05 dient voortaan het artikel 552/ gebruikt te worden hiervoor. Voor 2010 mogen wij een bedrag inschrijven van ,00 EUR. 530/ Dividend van de Intercommunale Vereniging Veneco 525,00 EUR Volgens ontvangsten / Dividend van de Intercommunale Vereniging voor gasvoorziening ,00 EUR. Zie brief Imewo dd Raming = ,00 EUR. Hierbij mag ook een uitzonderlijk dividend publigas van ,00 EUR meegerekend worden, samen met een dividend van ,00 EUR naar rato van de eerste schijf van de kapitaalsverhoging gas (op basis van kapitaalsverhoging van ,00 EUR). 5

6 552/ Dividend Intercommunale Vereniging electriciteitsvoorziening ,00 EUR. Zie brief Imewo dd raming ,00 EUR. Zie brief Finiwo dd raming ,00 EUR. Hierbij mag ook een dividend van ,00 EUR meegerekend worden naar rato van de eerste schijf van de kapitaalsverhoging electriciteit (op basis van kapitaalsverhoging van ,00 EUR). 620/ / Verhuren van weiden en landbouwgronden - verpachting van visvangst 630,00 EUR en 1.200,00 EUR Zie bijlage naamlijst van de huurders en de pachters blz. 204 financiële nota. 652/ Visvergunningen Liedermeersvijver 3.000,00 EUR Bedrag geraamd volgens ontvangst / Opbrengst verkoop van houthakken 3.000,00 EUR Bedrag geraamd volgens ontvangst / Ontvangsten vrijetijdsateliers ,00 EUR. Vanaf 2007 wordt ook de organisatie van de vrijetijdsateliers volledig binnen de gemeente beheerd en ressorteert onder het pakket naschoolse vorming. Hiertoe werd een personeelslid (part-time tewerkgesteld) overgeheveld van functie cultuur 762 naar functie naschoolse vorming 720, om de organisatie in goede banen te leiden onder toezicht van de vormingswerker. De ontvangsten welke hieruit voortvloeien worden geraamd op ,00 EUR. Ook de lesgevers zullen door de gemeente betaald worden zie verdere omschrijving bij gewone uitgaven. 721/ / ,00 EUR ,00 EUR. Tussenkomst ouders in toezicht, maaltijden ea. Op bijna alle artikels welke verband houden met de werking van de kleuter- en lagere school, zowel bij de ontvangsten, als bij de uitgaven, is een verhoging waar te nemen vanaf 2007 t.o.v Dit komt omdat in 2006 de volledige regularisatie werd doorgevoerd i.v.m. de werking van de v.z.w. Alle ontvangsten en uitgaven gebeuren sindsdien via de gemeente. Met deze nieuwe regeling werd gestart vanaf 1 mei Ramingen op basis van ontvangsten in / / Bijdragen van de hogere overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel van de diverse gemeentescholen (de wedden voor het onderwijzend personeel worden rechtstreeks aan de betrokkenen uitbetaald door het Ministerie van Onderwijs, doch moeten uitdrukkelijk in de begroting vermeld worden). Kleuteronderwijs : ,00 EUR Lager onderwijs : ,00 EUR Zie uitgaven art. 721/ en 722/ / / Volgens de onderrichtingen uitgaande van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap dd wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen werkingstoelagen, uitrustingstoelagen, e.a. zodat er nog slechts één bedrag per leerling zal betaald worden. Werkingsbudget Kleuter : Berekend door administratie school op ,00 EUR Werkingsbudget Lager : Berekend door administratie school op ,00 EUR. Inclusief extra krediet in het kader van de verhoging van de gewone werkingsmiddelen. Voor dit laatste onderdeel mag gerekend worden op 45,00 EUR/jaar/leerling. Dit komt 6

7 7 neer op ongeveer ,00 EUR extra gewone werkingsmiddelen. 720/ Toelage van de hogere overheid gesco s, afhankelijk van het aantal in dienst zijnde personeelsleden 5.454,00 EUR. 1 persoon x 19/38sten. 722/ Toelage van de hogere overheid - gesco's, afhankelijk van het aantal in dienst zijnde personeelsleden 4.363,00 EUR 1 persoon x 15/38 sten. 722/ Andere specifieke subsidies van de hogere overheden. Hier wordt een bedrag van 2.400,00 EUR ingeschreven als tegemoetkoming in de nascholing van leerkrachten (per ambt 96,45 EUR). 734/ Inschrijvingsgelden muziekschool. Een bedrag van ,00 EUR mag ingeschreven worden. Het taksreglement werd aangepast voor 2001, waarbij de kostprijs opgedreven werd en waarbij een onderscheid werd gemaakt tussen Merelbekenaars en niet-merelbekenaars. 735/ Artikels betreffende het GITO. Vanaf 1 september 1997 werd het GITO overgenomen door de ARGO (Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs) en draagt voortaan de naam KTA - GITO. Voor dit onderwijs dienen er dus geen ontvangsten meer voorzien te worden, behalve voor: - art. 735/ : verhuring van onroerende goederen aan overheidsinstellingen. Dit is de jaarlijkse huur die wij ontvangen voor de schoolgebouwen die verhuurd worden aan het KTA-GITO ,00 EUR 761/ Speelpleinen en vakantiekolonies ,00 EUR Dit zijn alle ontvangsten welke voortvloeien uit de organisatie van de vakantiespeelpleinwerking / Inkomsten Grabbelpas 3.500,00 EUR. Vervangt de vroegere artikels 76102/ inkomsten uit lidgelden Grabbelpas en 76102/ inkomsten activiteiten Grabbelpas. Overeenkomstig ontvangsten / Verhuringen jeugdcentrum 7.000,00 EUR. Dit zijn de ontvangsten voor de verhuur van de kleine zaal en polyvalente zaal van het jeugdcentrum, inclusief de inkomsten van de billijke vergoeding en de electriciteit van de polyvalente zaal. Omdat dit het eerste jaar is dat het gemeentebestuur deze infrastructuur zal verhuren, is dit een voorlopige raming / Inkomsten EGW gebruikersovereenkomst jeugdhuis 3.500,00 EUR Er zal een gebruikersovereenkomst worden gesloten met de nieuw op te richten vzw jeugdhuis De Gnirk voor het gebruik van een aantal lokalen van het gemeentelijk jeugdcentrum. Hierin zal worden opgenomen dat het verbruik van EGW aan het jeugdhuis zal worden aangerekend aan de hand van een tussenteller / Inkomsten EGW lokaal Chiro Klimop Bottelare 500,00 EUR. Er werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Chiro Klimop Bottelare voor het gebruik van de lokalen van de vroegere speelpleinwerking Bottelare in de Stas de Richellelaan. De kosten voor EGW dienen terugbetaald te worden door Chiro Klimop / Toegangsgelden jeugdcentrum ,00 EUR Aangezien dit het eerste jaar is na de opening is dit een voorlopige raming. 761/ Verhuring van onroerende goederen 1.000,00 EUR De jaarlijkse vergoeding welke de Gidsengroep Sint-Lutgardis aan de gemeente dient te betalen ingevolge de investeringstoelage welke hen werd toegestaan i.v.m. de bouw van

8 8 de nieuwe lokalen ( BEF. x 2 % = BEF. of 1.000,00 EUR) 761/ Toelagen van de hogere overheid voor speelpleinen ,00 EUR In uitvoering van het decreet van 9 juni 1993 houdende subsidiëring van gemeentebesturen en van de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid, dienen de gemeenten die in aanmerking willen komen voor subsidiëring een jeugdwerkbeleidsplan en een jaarplan aan de bevoegde Minister voor te leggen. In dit jaarplan zijn de begrotingsposten van de gemeentelijke begroting opgenomen die aangewend worden voor de uitvoering van het jeugdwerkbeleidsplan. De gemeente zal dus de middelen die ze ontvangt van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, doorspelen aan de jeugdwerkinitiatieven zoals bepaald in het jeugdwerkbeleidsplan. Raming 2010 Gegevens gehaald van de website Vlaamse Overheid Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen. 761/ Toelage van de hogere overheid gesco's ,00 EUR Deze premie is afhankelijk van het aantal in dienst zijnde personeelsleden. 1,08 persoon (voltijds) 76101/ Periodieke aflossing lening door Chiro Trefpunt 2.167,00 EUR 76102/ Periodieke aflossing lening door KAJ Merelbeke 1.750,00 EUR / Periodieke aflossing lening door scouts Sint-Hubertus 4.667,00 EUR. Dit is de terugbetaling door beide jeugdverenigingen van de hen toegestane renteloze lening op 30 jaar. Scouts Sint-Hubertus is nieuw vanaf / Verhuring onroerende goederen en terugbetaling prestaties gebruik ,00 EUR Vanaf 1999 zitten naast de verhuring van het Cultureel Centrum ook de verhuringen voor het O.C. Flora, O.C. Munte, O.C. Lemberge, chalet Liedermeers en de oude gemeentehuizen die door de Culturele Dienst gebeuren, op dit artikel. De ontvangsten die hieruit voortvloeien dienen samen met de terugbetalingen van het elektriciteits-, waterverbruik en telefoonkosten op dit artikel geboekt te worden. Raming volgens ontvangsten Zie tabel naamlijst van de huurders en pachters blz. 205 financiële nota / Ontvangsten culturele dienst 3.000,00 EUR Dit betreft de inschrijvingsgelden voor de verschillende cursussen die ingericht worden. Raming volgens ontvangsten / Ontvangsten cultuurcafé 4.000,00 EUR. Vanaf 2007 staat de gemeente zelf in, en niet langer de culturele raad, voor de verkoop van de dranken n.a.v. de voorstellingen en activiteiten welke doorgaan in het cultureel centrum. 762/ / Ontvangsten uitleendienst en toegangsgelden culturele dienst. Raming volgens ontvangsten Respectievelijk 1.500,00 EUR en ,00 EUR De toegangsgelden culturele dienst stijgen aanzienlijk omdat vanaf 2007 ook alle programmeringen via de gemeente verlopen en niet langer via de Culturele Raad (dus stijging voornamelijk door programmering humor en muziek). 762/ Terugvordering van voordelen in natura 2.965,00 EUR Ingevolge de invoering van de N.G.B. dient het voordeel in natura (gebruik appartement) dat toegekend wordt aan de conciërge van het cultureel centrum op dit artikel geboekt te worden. (247,03 EUR. x 12 m = 2.965,00 EUR) 762/ Verhuring van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen 4.900,00 EUR. De jaarlijkse vergoeding welke de Vrije Rudolf Steinerschool aan de gemeente dient te betalen voor de erfpacht van een deel van de schoolgebouwen en woning, met grond en

9 9 bijliggende tuin, gelegen Munteplein / Toelage hogere overheid gesco s 5.454,00 EUR. Deze premie is afhankelijk van het aantal in dienst zijnde personeelsleden. 1 persoon x 19/38sten. 762/ Subsidie hogere overheid decreet cultuurbeleid ,00 EUR In het kader van het decreet dd. 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid, zou ons bestuur aanspraak kunnen maken op een totale toelage van ,00 EUR. Deze toelage gaat gepaard met het voldoen aan bepaalde voorwaarden zoals : beschikken over een gesubsidieerde bibliotheek, het toekennen van een minimum bedrag aan toelagen aan het verenigingsleven, organiseren van advise, het opstellen van een cultuurbeleidsplan, het aanwerven van een cultuurbeleidscoördinator op niveau A (reeds gebeurd). Bij goedkeuring van het cultuurbeleidsplan ontvangt ons bestuur nogmaals 1 EUR/inwoner. Dit betekent een ontvangst van ongeveer ,00 EUR. 762/ Bijdrage van andere overheden voor de werkingsuitgaven 4.000,00 EUR. De Nederlandse dagprogrammering (schoolprogrammering, familievoorstellingen en ilmvoorstellingen) wordt gesubsidieerd door de Provincie. 763/ Verhuren onroerende goederen en terugbetaling prestaties gebruik ,00 EUR Dit betreft de verhuring van de gemeentehallen en de terugbetalingen van het elektriciteits, waterverbruik en telefoonkosten / Ontvangsten zwembad ,00 EUR De ontvangsten voor het ganse jaar dienen hier ingeschreven te worden. Er werd ook rekening gehouden met de aanpassing van het tarief voor niet Merelbekenaren in / Verhuren van sportaccommodaties ,00 EUR Dit artikel bevat : de verhuringen van de sporthal en sportterreinen aan de diverse gebruikers (zonder contract) terugbetaling van elektriciteit-, water- en gasverbruik van de lokalen Plataan 2, gebruikt door de judo. 764/ Verhuring van onroerende goederen aan ondernemingen ,00 EUR Dit artikel omvat : De ontvangsten ingevolge de concessieovereenkomst van de cafetaria van de sporthal De ontvangsten ingevolge de concessieovereenkomst van het zwembad De vergoedingen voor de in de sporthal geplaatste reclameborden Verhuring van sportinfrastructuur (met contract) Het jaarlijks canon welke de C.V. Ten Prom (erfpachter) aan de gemeente dient te betalen ingevolge het recht van opstal welke hen toegestaan werd i.v.m. de bouw van de nieuwe tennishal in de Sportstraat. ( BEF. x 2 % = 3.088,00 - geïndexeerd) Detail zie naamlijst van de huurders en pachters blz. 205 financiële nota. 764/ Toelage van de hogere overheid gesco's ,00 EUR De premie is afhankelijk van het aantal in dienst zijnde personeelsleden. 5,75 voltijdse equivalenten / Toelage groenestroomcertificaten. Geen plaatsing van zonnepanelen op sporthal. 764/ Andere specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen ,00 EUR. Met ingang van 1 januari 1997 werd de gemeentelijke sportdienst erkend en gesubsidieerd door BLOSO (2 personeelsleden gesubsidieerd). Deze ontvangst omvat zowel de beleidssubsidie als de impulssubsidie van de Vlaamse

10 10 Overheid (BLOSO). 765/ Tussenkomst deelnemers sportkampen / schoolsportactiviteiten ,00 EUR 76501/ Tussenkomst deelnemers lessenreeksen 2.500,00 EUR. Vanaf 2009 verhoging ontvangst ingevolge aangepaste tarieven retributie en verhoging aantal sportkampen en deelnemers / Inkomsten cafetaria chalet Liedermeers. Vanaf het dienstjaar 1999 werden alle kosten en opbrengsten verbonden aan het chalet in Liedermeerspark op de functionele code (uitgebreid) ondergebracht. Dit chalet, samen met het chalet voor de werklieden hoort thuis op deze functie met omschrijving 'Parken en Plantsoenen'. Vanaf de opening van het nieuwe seizoen 2003 werd de uitbating van deze chalet in concessie gegeven. 766/ Toelage van de hogere overheid gesco's ,00 EUR De premie is afhankelijk van het aantal in dienst zijnde personeelsleden. 7,5 voltijdse equivalenten / Inschrijvingsgelden en uitleengelden. Een bedrag van ,00 EUR mag voorzien worden. Er werd rekening gehouden met de invloed van een tarievenverhoging, van toepassing vanaf Raming op basis van de ontvangsten voor / Verkoop van goederen betreffende de functie. Een raming van 150,00 EUR mag ingeschreven worden voor de verkoop van leespromotieboekjes jeugdboekenweek voornamelijk aan de scholen. 767/ Andere ontvangsten voor prestaties. Een bedrag van EUR mag voorzien worden. Ook hier werd rekening gehouden met de invloed van een tarievenverhoging, van toepassing vanaf Deze post omvat voornamelijk de opbrengsten ingevolge reservaties, kopies en boetes voor te laat binnenbrengen van boeken, cd s en cd-roms. 767/ Bijdragen van de hogere overheid voor de personeelsuitgaven ,00 EUR Dit bedrag bevat : de subsidie ten belope van 90 % van de personeelskosten voor de bibliothecaris (leidend personeel) en 85 % voor de assistent-dienstleider en de bibliotheekassistenten (technisch personeel). 767/ Toelage hogere overheid gesco s 8.181,00 EUR. De premie is afhankelijk van het aantal in dienst zijnde personeelsleden. 0,75 voltijdse equivalenten / Toelage groenestroomcertificaten 4.500,00 EUR. Omschrijving zie art. 104/ / Provinciale subsidie streekgericht bibliotheekbeleid 7.000,00 EUR. Op basis van het nieuwe decreet worden er geen rechtstreekse subsidies meer verleend door de Provincie voor werkingskosten of personeel. Vanaf 2003 zal de Provincie 1,60 EUR per inwoner investeren in een streekgericht bibliotheekbeleid. In plaats van een provinciale toelage wordt vanaf 2003 een forfaitaire subsidie van 0,60 EUR per inwoner voorzien als toelage door de Vlaamse Gemeenschap (zie ook artikel 767/465-02). Daarnaast omvatte dit artikel ook een ontvangst in het kader van de samenwerkingsverbanden met andere bibliotheken. Vanaf 2009 geen ontvangst meer te voorzien wordt rechtstreeks beheerd door de interlokale vereniging zelf met Deinze als beherende gemeente.

11 790/ Bijdragen van andere gemeenten in woonstvergoeding parochiale geestelijken Dit was de tussenkomst van de gemeente Melle en de stad Gent voor de huisvesting van de pastoor van Merelbeke- Flora. Vanaf mei 2009 is de pastoor verhuisd naar grondgebied Melle en dienen wij tussen te komen in de kost van de huisvesting zie G.U. art / / Terugbetaling begrafeniskosten hulpbehoevende inwoners 800,00 EUR. Dit krediet werd voor het eerst ingeschreven bij begrotingswijziging Dit is de terugvordering van de kosten welke door ons bestuur eventueel betaald worden (hulpbehoevende inwoners). Zie uitgave artikel 832/ / Terugbetaling kosten schoonmaak sociale woningen 2.000,00 EUR. Wanneer een sociale woning/noodwoning bij het verlaten niet in ordentelijke staat wordt achtergelaten, wordt een externe firma aangesteld door de gemeente om deze op te kuisen en worden de kosten verhaald op de verantwoordelijke bewoner / Andere ontvangsten en terugvorderingen werkwinkel 3.500,00 EUR. Dit is de terugbetaling aan de gemeente voor het schoonmaken van de lokalen van de werkwinkel door een personeelslid van de gemeente. 844/ Verhuring van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen ,00 EUR Dit bedrag omvat de verhuring van woningen aan hulpbehoevende gezinnen. In 1996 werd gestart met het opknappen van woningen (gehuurde) om deze verder door te verhuren aan hulpbehoevende gezinnen tegen billijke huurprijzen. In 2009 zal men hiermee zeker verder doorgaan. Zie tabel naamlijst van de huurders en pachters blz. 205 financiële nota / Verhuring van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen 3.500,00 EUR. Dit artikel omvat de ontvangsten uit de verhuring van de gebouwen dienstig voor de buitenschoolse kinderopvang, gelegen in de Fraterstraat / Tussenkomst in de huur van werkwinkel Rhode & Schelde ,00 EUR. Dit is de terugbetaling van de huur door de lokale werkwinkel, van het door de gemeente gehuurde pand gelegen op de Hundelgemsesteenweg Centrum. 844/ Verhuring van onroerende goederen aan overheidsinstellingen 9.600,00 EUR. Dit artikel omvat de verhuring van woningen aan het O.C.M.W. voor hulpbehoevende gezinnen. 844/ Andere specifieke subsidies hogere overheden sectoraal fonds. Omschrijving zie artikel 104/ / Toelage hogere overheid convenant ontwikkelingssamenwerking ,00 EUR. Hierin is een bedrag van 7.500,00 EUR begrepen als toelage voor de personeelskosten van de ambtenaar die instaat voor de opvolging van ontwikkelingssamenwerking. Het overige bedrag van ,00 EUR is toelage voor de werkingskosten. 874/ Dividend van de Intercommunale Vereniging voor Watervoorziening ,00 EUR. Zie brief T.M.V.W. dd / Periodieke aflossing van leningen door andere overheden (TMVW) ,00 EUR. (aflossing inbreng resterende rechten distributie-infrastructuur) Zie brief T.M.V.W. dd / Retributie op het afleveren van afval. Dit krediet vervalt bijna volledig vanaf 2006 en wordt vervangen door art / Opbrengst toegang en DIFTAR-containerpark raming ,00 EUR. 876/ Verkoop van afval ,00 EUR Alleen de metalen kunnen nog verkocht worden. Raming op basis van het definitief recht 11

12 12 in / Terugbetaling diverse kosten I.V.M. Voor 2010 kan men niet rekenen op enige vorm van terugbetaling door I.V.M. voor : - de opbrengst van de papierverkoop - de ophaalkosten 876/ Toelage door de hogere overheid ingevolge afsluiten van de milieuconvenant. Zie ontvangst op artikel 879/ / Toelage hogere overheid gesco's ,00 EUR De premie is afhankelijk van het aantal in dienst zijnde personeelsleden. 1 persoon (full-time). 877/ Prestaties voor de overheidsinstellingen ,00 EUR. Regeling inzake de sanering van afvalwater, inzamelen en afvoeren van vervuild afvalwater. Dit krediet omvat de ontvangst voor het gebruik van ons rioleringsnet door T.M.V.W. voor het transport van afvalwater. Zie hiervoor ook beslissing Gemeenteraad dd inhoudende goedkeuren overeenkomst met de drinkwatermaatschappij T.M.V.W. met betrekking tot het toepassen van de decretale saneringsverplichting van water via het rioolnetwerk door de drinkwatermaatschappij (wijzigen beslissing van ). Er mag gerekend worden op een ontvangst van m3 x 1,25 EUR/m3 = ,00 EUR. gedetailleerde berekening opgemaakt door T.M.V.W. Tarief zou nog kunnen opgetrokken worden. 878/ Verkoop van grafkelders ,00 EUR Bedrag gebaseerd op vastgestelde rechten voor het jaar / Begraafplaatsconcessies ,00 EUR Bedrag gebaseerd op vastgestelde rechten voor het jaar / Toelage van de hogere overheid gesco's ,00 EUR Op basis van het aantal in dienst zijnde personeelsleden. 879/ Toelage door de hogere overheid ingevolge afsluiten van de milieuconvenant. Vanaf 2008 zal er een nieuwe overeenkomst afgesloten worden voor de periode De officiële modaliteiten van het nieuwe milieuconvenant werden door de Vlaamse Regering op 30 november 2007 goedgekeurd. De totale toelage mag volgens de milieudienst geraamd worden op ,00 EUR. onderverdeeld als volgt : - basissubsidie : ,00 EUR - onderscheidingsniveau : ,00 EUR - projecten : ,00 EUR - minawerkers : ,00 EUR Hier wordt eveneeens de ontvangst van de gewestelijke premie geboekt, welke dient doorgestort te worden aan de rechthebbenden (zie ook uitgaveartikel). 879/ Toelage van de hogere overheid gesco's 873,00 EUR Op basis van het aantal in dienst zijnde personeelsleden (0,08 voltijdse equivalenten). 930/ Toelage van de hogere overheid gesco's 8.181,00 EUR. Er is één personeelslid (30,4/38sten) in dienst voor het ganse jaar.

13 / Toelage van de hogere overheid gesco's ,00 EUR. Er is één personeelslid (38/38sten) in dienst voor het ganse jaar. ---ooo---

14 14 II. UITGAVEN Vorige dienstjaren Hier gaat het voornamelijk over tekorten op vorige dienstjaren. 721/ (2009) Bezoldiging onderwijzend personeel t.l.v. de staat 3.000,00 EUR 722/ (2009) Bezoldiging onderwijzend personeel t.l.v. de staat ,00 EUR De wedden van het onderwijzend personeel voor de diverse gemeentescholen worden rechtstreeks aan de betrokkenen betaald, doch moeten uitdrukkelijk in de begroting vermeld worden. Dit betreft de uitgaven voor herzieningen voor het jaar Eigen dienstjaar In deze memorie is het onmogelijk alle uitgavekredieten te behandelen. De meeste kredieten komen jaarlijks terug en werden begroot aan de hand van de werkelijke uitbetaalde bedragen in het dienstjaar Voor wat de werkingskosten betreft werd op de voorstellen van de diverse diensten een lineaire vermindering van 20 % uitgevoerd. Op de kosten voor EGW werd een vermindering van 10 % uitgevoerd. Voor andere kosten zoals verzekeringen, huurgelden, werd geen vermindering doorgevoerd. Bij de eerste budgetwijziging van juni 2010 zullen de werkingskosten integraal doorgelicht worden en kunnen deze aangepast worden. Hierbij zullen de onderscheiden diensten nauw betrokken worden. Op dat ogenblik zijn de cijfers van de rekening 2009 gekend en kan een juistere situatie voorgesteld worden van de werkelijk verrichte uitgaven voor 2009 als vergelijkingsbasis voor Nieuwe uit te werken projecten of aanzienlijke verhogingen dienen toegelicht te worden bij de bespreking van de budgetwijziging door de diensthoofden. Volgende artikelen worden verduidelijkt : 000/ Prestaties van derden eigen aan de functie 1.000,00 EUR Hier worden allerlei bankkosten ondergeboekt. 010/ / Intresten en aflossingen van leningen t.l.v. de gemeente. Zie ook tabel gemeenteleningen. 010/ / Intresten op leasing en aflossingen van leasing t.l.v. de gemeente. Respectievelijk ,00 EUR. en ,00 EUR Kredieten voorzien voor de intresten en aflossing van de leasing voor de bouw van het nieuw gemeentehuis, van de leasing voor de bouw van het nieuw zwembad met integratie van het bestaande zwembad. 040/ Erelonen en vergoedingen voor advocaten bezwarenprocedure belastingen 1.200,00 EUR. In het jaar 2002 werd een advocatenbureau aangesteld voor de afhandeling van de lopende bezwaarschriften inzake gemeentebelastingen. Het is de bedoeling dat voor de moeilijke dossiers met betrekking tot nieuwe bezwaren opnieuw advies kan ingewonnen worden van dit bureau. 040/ Onwaarden op niet-geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst 3.000,00 EUR 04001/ Onwaarden op niet-geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst 1.000,00 EUR 040/ Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst 1.000,00 EUR 04001/ Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst 500,00 EUR Dit zijn de onwaarden (indien de personen nog niet betaald hebben) of de terugbetalingen (indien de personen wel reeds betaald hebben) van de ontlastingen van gemeentebelastingen ingevolge ingediende bezwaarschriften.

15 15 040/ Teruggave gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing ,00 EUR Bij raadsbeslissing van 29 april 1997 werd een reglement inzake de teruggave van gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing goedgekeurd. Dit reglement houdt een sociale correctie in op de verhoogde opcentiemen op de onroerende voorheffing ten gunste van bejaarden, eigenaars en of vruchtgebruikers van een bescheiden woning, vanaf de leeftijd van 65 jaar. De financiële weerslag van deze tussenkomst voor 1997 mag gering genoemd worden zodat een verruiming naar de bejaarden vanaf de leeftijd van 60 jaar en de W.I.G.W.'s verantwoord is. Het reglement werd dan ook in die zin aangepast in zitting van de Gemeenteraad van Het bedrag voor 2010 mag geraamd worden op ,00 EUR, op basis van de uitbetaalde bedragen gedurende de voorbije jaren. 040/ Tussenkomst in wedden en werkingsuitgaven gedragen door de hogere overheden ,00 EUR. Nieuw krediet vanaf Dit zijn de administratiekosten (3 %) (2 % vanaf 2002 en 1 % vanaf 2003) die afgehouden worden van de gemeentebelasting op de personenbelasting. Vroeger werden deze kosten onmiddellijk afgetrokken vooraleer de uitbetaling gebeurde. Voortaan dienen ze apart geboekt te worden. Zie brief Federale Overheidsdienst Financiën dd Ind 5361/ / Verzekeringspremies gemeentegebouwen ,00 EUR. Aanzienlijke verhoging vanaf 2007 ingevolge verzekering bij natuurrampen. 060/ Overboeking naar buitengewone dienst ,00 EUR. Een bedrag van ,00 EUR dient ingeschreven te worden als overboeking om de buitengewone dienst sluitend te maken. 101/ Wedden burgemeester en schepenen ,00 EUR De wedde van burgemeester en schepenen is procentueel gekoppeld aan de vergoeding van de Vlaamse parlementsleden. Die vergoeding van de leden van het Vlaams Parlement is samengesteld uit een belastbare basisvergoeding, een forfaitaire onkostenvergoeding, het vakantiegeld en de eindejaarspremie. 101/ Presentiegelden van raadsleden ,00 EUR Zie beslissing gemeenteraad dd inhoudende vaststellen huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad wijzigen beslissing van 26 juni Zie pt presentiegeld - bedrag van 124,98 EUR gekoppeld aan spilindex 138,01 = (124,98 EUR x thans 148,59 %)..../ Wedden algemeen. Hierna wordt een opsomming gegeven van enkele aandachtspunten die bij de interpretatie van het ontwerp van budget financiële nota van belang kunnen zijn. 1. Op basis van de financiële haalbaarheidstudie bij de wijziging van de personeelsformatie (NPS3) voor het administratief en technisch personeel (ATP) vastgesteld bij beslissing van de gemeenteraad van 27 juni 2006 en verwerkt in de financiële meerjarenplanning en het budget 2009 werden de nodige personeelskredieten voorzien voor de verdere uitvoering van deze formatie aangezien het financiële boekjaar 2010 bij de vaststelling ervan werd vooropgesteld als de eindfase (fase 4) van dit personeelsplan. Na overleg tijdens de vergadering de stuurgroep HRM op datum van 17 november 2009 werd in tegenstelling tot het voorgaande voorontwerp bewust niet gekozen voor een volledige uitvoering van de formatie, maar werden weloverwogen keuzes gemaakt op vlak van reële personeelsbehoeften die in het financiële boekjaar 2010 dienen te worden vervuld. Een aantal openstaande of, desgevallend, reeds vacante betrekkingen werden in het ontwerp van budget voor het financiële boekjaar 2010 telkens voorzien voor 1/12 (of één volledige maand op jaarbasis), behoudens voor die betrekkingen dewelke bij voorrang dienen te worden vervuld en bijgevolg voor meer dan één maand werden voorzien in dit ontwerp. Hierna wordt een opsomming gegeven van de te vervullen betrekkingen gedurende het financiële boekjaar 2010 (rangschikking volgens functionele code):

16 - 104/111-01: Bevordering van 1 administratief hoofdmedewerker niveau C bestuursconsulent (38/38) in statutair dienstverband (38/38) in ons departement interne zaken, cluster secretarie, dienst raad en college 6/12-104/111-02: Aanwerving van 1 administratief medewerker niveau C helpdeskmedewerker in contractueel dienstverband (GESCO) (19/38) in ons departement interne zaken, cluster communicatie- en beleidsmanagement, dienst ICT 1/12-104/111-01: Aanwerving van 1 administratief medewerker niveau C in statutair dienstverband (19/38) in ons departement interne zaken, cluster human resources management, dienst personeelsbeheer 1/12-351/111-01: Aanwerving van 1 onder-officier niveau PB in statutair dienstverband (38/38) in ons departement veiligheidszaken, cluster gewestelijke brandweer 6/12-761/111-02: Aanwerving van 1 administratief medewerker niveau C in contractueel dienstverband (GESCO) (38/38) in ons departement vrijetijdszaken, cluster / dienst jeugd 1/12-764/111-01: Aanwerving van 1 technisch medewerker niveau C beheerder in contractueel dienstverband (38/38) in ons departement vrijetijdszaken, cluster sport en recreatie, dienst zwembad 12/12-764/111-01: Aanwerving van 1 technisch assistent niveau D redder in statutair dienstverband (15/38) in ons departement vrijetijdszaken, cluster sport en recreatie, dienst zwembad redders 1/12-844/111-01: Aanwerving van 1 administratief deskundige niveau B huisvestingsconsulent in contractueel dienstverband (SOCIALE MARIBEL) (38/38) in ons departement burger- en welzijnszaken, cluster welzijn, dienst sociale zaken en huisvesting 6/12-876/111-01: Aanwerving van 1 technisch assistent niveau D vakman in statutair dienstverband (38/38) in ons departement grondgebiedzaken, cluster duurzame ontwikkeling, dienst afvalbeheer 1/12-879/111-02: Aanwerving van 1 administratief medewerker niveau C in contractueel dienstverband (GESCO) (38/38) in ons departement grondgebiedzaken, cluster duurzame ontwikkeling, dienst milieu 1/12 16 Op het vlak van interpretatie van de bovenstaande opsomming van de te vervullen betrekkingen dient rekening te worden gehouden met het feit dat voor een volledige uitvoering van de financiële haalbaarheidstudie bij de wijziging van de personeelsformatie (NPS3) voor het administratief en technisch personeel (ATP) een bijkomende fase 5 (2010+) zal moeten worden toegevoegd. De financiële haalbaarheidstudie bij de wijziging van de personeelsformatie (NPS3) voor het administratief en technisch personeel (ATP) vastgesteld bij beslissing van de gemeenteraad van 27 juni 2006 en verwerkt in de financiële meerjarenplanning en het budget 2009 zal thans opnieuw worden geactualiseerd (toevoeging van fase ) en wordt als bijlage bij deze nota gevoegd. Het is uitermate van belang dat de niet opgenomen openstaande of vacante betrekkingen worden opgenomen in de financiële haalbaarheidstudie, zodat het bestuur te allen tijde zicht heeft op de uitvoering van de formatie. De personeelsformatie heeft namelijk de waarde van een plan op het operationele niveau en stelt de personele middelen vast voor de uitvoering van het beleid zoals dit eerder werd vastgesteld door de raad. De personeelsformatie is bovendien een veranderlijk beheersinstrument en wordt bijgestuurd naarmate de opvattingen over de dienstverlening evolueren en het werkvolume of de werkprocessen veranderen. Om evidente redenen is de planningshorizon eerder relatief beperkt. De grenzen van de personeelsformatie worden bovendien aangegeven door de financiële haalbaarheid ervan, vandaar dat bij een volledige uitvoering, of in dit geval zelfs beperkte uitvoering om financiële redenen, wordt geopteerd om elke betrekking voor één twaalfde (1/12) van het geïndexeerde brutojaarsalaris te voorzien. 2. Na overleg tijdens de vergadering de stuurgroep HRM op datum van 17 november 2009 werd voorgesteld om een aantal maatregelen te nemen op vlak van het te voeren personeelsbeleid in het financiële boekjaar 2010, inzonderheid het wervingsbeleid. Met betrekking tot de instroom werd voorzien dat in 2010 opnieuw algemene wervingsreserves zullen worden aangelegd voor de betrekkingen van administratief medewerker niveau C en administratief assistent niveau D. Om die reden werden deze openstaande betrekkingen in het voorontwerp van budget voor het financiële boekjaar 2010 behouden. In 2008 werden er algemene selectieprocedures georganiseerd voor de administratieve lagere graden, terwijl dit in 2009 het geval was voor de technische lagere graden. Dit engagement vanwege het bestuur om periodiek algemene wervingsreserves aan te leggen blijft dus behouden. Verder zal er worden nagegaan in welke mate enkele reeds in dienst zijnde personeelsleden kunnen worden aangesteld in de bijzondere personeelscontingenten, in het bijzonder het contingent gesubsidieerde contractuelen. Enkele personeelsleden in contractueel dienstverband (STARTBAAN) in diverse departementen, clusters en diensten kunnen desgevallend worden omgeturnd naar gesubsidieerde contractuelen zodat we in dit verband voldoen aan onze contingentovereenkomst en aldus geen subsidiëring mislopen. Ook dient te worden gezorgd voor een bijkomende tewerkstelling in het kader van de Sociale Maribel met het oog op het voldoen van de reeds toegekende arbeidsplaatsen in het contingent sociale maribel. Dit kan door een selectieprocedure op te starten voor administratief deskundige niveau B huisvestingsconsulent in contractueel dienstverband (SOCIALE MARIBEL). Tenslotte, moet erop worden toegezien dat de andere contingenten voldoende bezet blijven en kan er, waar mogelijk, steeds worden uitgekeken naar andere vormen van subsidiëring (bijv. sociale tewerkstelling) die de personeelsuitgaven kunnen doen dalen. Voor wat de situatie van het niveau A werd voorgesteld om in 2010 een oplossing te zoeken voor de invulling van het

17 managementteam, aangezien de betrekkingen van directeur niveau A5a-A5b niet werden voorzien. Overigens kan in 2010 een oplossing worden gezocht voor enkele betrekkingen van adjunct van de directie niveau A, aangezien vooralsnog geen uitsluitsel bestaat over mogelijke samenwerkingsverbanden of beheersovereenkomsten (bijv. ombudsdienst, dienst ICT). Voor wat betreft de doorgroeimogelijkheden van enkele statutaire betrekkingen op niveau B (bijv. dienst personeelsbeheer, dienst milieu) kan eveneens gezocht worden naar een betere timing, die eventueel kan aansluiten bij een volledige, kwalitatieve doorlichting van het niveau B. Bepaalde zaken zijn alsnog bij budgetwijziging worden ingevoerd, zonder daarmee thans het budget voor het financiële boekjaar 2010 te belasten. Met betrekking tot de uitstroom (bijv. ontslagen, oppensioenstellingen) wordt ervoor geopteerd om deze personeelsleden niet onmiddellijk te vervangen. In 2010 zullen alvast 1 technisch assistent niveau D vakman in contractueel dienstverband (GESCO) in ons departement grondgebiedzaken, cluster werken, dienst groenbeheer parken en plantsoenen, met ingang van 1 februari 2010; 1 technisch assistent niveau D vakman in statutair dienstverband in ons departement grondgebiedzaken, cluster werken, dienst bruggen, wegen en waterlopen, met ingang van 1 augustus 2010 en; 1 technisch assistent niveau D vakman in statutair dienstverband in ons departement vrijetijdszaken, cluster sport en recreatie, dienst sporthal, met ingang van 1 december 2010, uit dient treden ingevolge vrijwillig ontslag naar aanleiding van oppensioenstelling. Laatstgenoemde betrekking kon sowieso niet worden vervangen aangezien deze werd opgenomen in de overgangsformatie zonder blokkering. Verder zijn er momenteel enkele lopende of, desgevallend, op te starten procedures inzake vervroegde oppensioenstelling of ontslag wegens beroepsongeschiktheid/medische ongeschiktheid, waaronder 1 technisch assistent niveau D vakman in statutair dienstverband in ons departement grondgebiedzaken, cluster duurzame ontwikkeling, dienst afvalbeheer; 1 technisch assistent niveau D vakman in statutair dienstverband in ons departement grondgebiedzaken, cluster werken, dienst groenbeheer parken en plantsoenen en; 1 technisch assistent niveau D vakman in statutair dienstverband (op proef) in ons departement grondgebiedzaken, cluster werken, dienst groenbeheer parken en plantsoenen. Er wordt ervoor geopteerd om ook deze personeelsleden niet onmiddellijk te vervangen. Algemeen gesteld, zal het uitgangspunt worden dat vervanging van afwezige personeelsleden in de mate van het mogelijke worden beperkt tot het hoogst noodzakelijke. 3. Na overleg tijdens de vergadering de stuurgroep HRM op datum van 17 november 2009 werd voorgesteld om overuren niet meer op systematische wijze uit te betalen, hetgeen deze zware financiële last doet verminderen. Op basis van de jaarrekening 2008 was dit een totaalbedrag van ,04 EUR, verdeeld over de verschillende functionele codes. Weliswaar dient te worden vermeld, dat hier ook de nachtprestaties en prestaties op zaterdagen, zondagen en feestdagen werden in opgenomen, die uiteraard in de toekomst blijven worden uitbetaald. De gepresteerde overuren, wanneer zij voldoen aan de reglementaire voorwaarden, kunnen en moeten zelfs worden gerecupereerd binnen de vastgestelde referentieperiode. Het recupereren van overuren in plaats van uitbetaling wordt om die reden gestimuleerd. In de rand hiervan werd geopteerd om de adjunct van de directie niveau hoofdwerkleider, de technisch deskundige niveau B werkleider en de technisch medewerker niveau C beheerder in ons departement grondgebiedzaken, cluster werken voortaan een glijdend uurrooster (in plaats van een vast uurrooster) toe te wijzen, aangezien dit beter strookt met de inhoud (taken en verantwoordelijkheden) van de functies. Dit zou eveneens het aantal gepresteerde overuren moeten inperken, aangezien een glijdend uurrooster aanleiding geeft tot meeruren. 4. Ingevolge de rechtspositie voor het administratief en technisch personeel (ATP) wordt vanaf 1 januari 2009 een permanentietoelage betaald aan de personeelsleden die door het hoofd van het personeel worden aangewezen om zich buiten de gewone arbeidstijdregeling thuis beschikbaar te houden voor interventies. Het bedrag van deze permanentietoelage bedraagt 2,01 EUR tegen 100 procent voor elk uur dat werkelijk aan de permanentie wordt besteed, en is gekoppeld aan de gezondheidsindex. Voor wat betreft de budgettering van de permanentietoelage werden in tegenstelling tot het budget 2009 uitsluitend bijkomende kredieten voorzien voor het financiële boekjaar Anders gesteld, bij de opmaak van het budget 2009 werd geen rekening gehouden met deze permanentieregeling, waarna pas bij de opmaak van de budgetwijziging nr. 3 in 2009 de nodige kredieten werden voorzien op dezelfde artikelnummers als voor de toelagen voor onregelmatige prestaties (zoals overuren, nacht- en zaterdagprestaties). Echter, om een duidelijker zicht te hebben op deze uitgaven werd voortaan gekozen om deze kredieten te voorzien op afzonderlijke artikelnummers (xxx01/111-08; xxx01/111-09). Na overleg tijdens de vergadering de stuurgroep HRM op datum van 17 november 2009 werd voorgesteld om de permanentietoelage te wijzigen, in die zin dat tijdens de zomerperiode geen permanentie wordt voorzien. Indien er een oproep gebeurt, dan wordt in voorkomend geval de verstoringstoelage toegekend. Hierdoor zal niet op systematische basis permanentie worden uitgevoerd, hetgeen deze zware financiële last doet verminderen. Tijdens de winterperiode (vanaf 1 december tot en met 31 maart) blijft de huidige regeling dezelfde, zijnde permanentieregeling door 1 verantwoordelijke en 2 werkmannen. Hierdoor kan het bedrag worden verminderd tot een totaalbedrag van ,00 EUR in plaats van ,00 EUR, verdeeld over de verschillende functionele codes. Vooralsnog bestaat er enkel een permanentieregeling in ons departement grondgebiedzaken. 17

18 5. Ingevolge de gewijzigde rechtspositie voor het onderwijzend personeel (OP) (voorheen: huishoudelijk reglement) wordt ook dit schooljaar een bezoldiging voor ochtend-, middag- en avondtoezicht betaald aan de onderwijzende personeelsleden. Het bedrag van deze bezoldiging bedraagt 15,00 EUR. Voor wat betreft de budgettering van deze bezoldiging werden in tegenstelling tot het budget 2009 uitsluitend bijkomende kredieten voorzien voor het financiële boekjaar Anders gesteld, bij de opmaak van het budget 2009 werd geen rekening gehouden met deze bezoldiging, waarna pas bij de opmaak van de budgetwijziging nr. 1 in 2009 de nodige kredieten werden voorzien op dezelfde artikelnummers als voor de bezoldiging van het kleuter- en lager onderwijs ten laste van de gemeente. Echter, om een duidelijker zicht te hebben op deze uitgaven werd voortaan gekozen om deze kredieten te voorzien op afzonderlijke artikelnummers (72101/111-12; 722/111-12). Het betreft hier een totaalbedrag van 7.000,00 EUR, maar dan wel verdeeld over beide functionele codes. 6. Pro memorie wordt alvast meegedeeld dat de patronale bijdragen aan de RSZPPO (werkgeversbijdrage) voor de pensioenen van de vast aangestelde personeelsleden verplicht zal worden verhoogd met 2,5 %. In concreet betekent dit een verhoging van 20 % naar 22,5 % van de brutosalarissen. Echter, bij het opstellen van het voorontwerp van budget voor het financiële boekjaar 2010 werd een dergelijke verhoging slechts op officieuze wijze meegedeeld door de bevoegde instanties, inzonderheid de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor de Plaatselijke en Provinciale Overheidsdiensten (afgekort: RSZPPO), waardoor dit geenszins tijdig kon worden gebudgetteerd. Het gemeentebestuur heeft zich indertijd aangesloten bij de gemeenschappelijke pool 1, waardoor zelfs niet met zekerheid kon worden meegedeeld of deze pool eveneens onderhevig zou zijn aan deze verhoging. Om die reden zal er indien noodzakelijk bij een eerstvolgende budgetwijziging in 2010 vast en zeker rekening moeten worden gehouden met een eventuele verhoging van de patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de pensioenen van de vast aangestelde personeelsleden. 7. Voor wat betreft de budgettering van de kosten voor woon-werkverkeer werd in tegenstelling tot het voorgaande financiële boekjaar voorzien in een centralisering van de uitgaven, inzonderheid de fietsvergoeding en de tussenkomst in abonnementen voor het openbaar vervoer. Op basis van de resultaten van de jaarrekening van het financiële boekjaar 2008 werd er door een dergelijke centralisering van deze uitgaven te voorzien ongeveer één derde minder gebudgetteerd. 8. Voor wat betreft de budgettering van de reis- en verblijfskosten werd in tegenstelling tot het voorgaande financiële boekjaar voorzien in een centralisering van de uitgaven. Op basis van de resultaten van de jaarrekening van het financiële boekjaar 2008 werd er door een dergelijke centralisering van deze uitgaven te voorzien méér dan de helft minder gebudgetteerd. 9. Voor wat betreft de budgettering van de kostenvergoedingen voor het vrijwilligerswerk werd opnieuw voorzien in een verdere centralisering van deze uitgaven. Voor het financiële boekjaar 2010 werden de vergoedingen voor de vrijwilligers van de vakantiespeelpleinwerking en de Grabbel- en Swappaswerking eveneens voorzien op het centrale artikelnummer 131/ Dit is tevens het geval voor de vrijetijdsateliers, hoewel in dit verband een evaluatie ten gronde dient te worden uitgevoerd teneinde de opportuniteitskost te berekenen om in de toekomst het volgende schooljaar nog steeds te voorzien in deze personeelsbehoeften door het aanstellen van vrijwilligers via eigensoortige overeenkomsten in het kader van semi-agorale arbeid. De vraag stelt zich of de vele workshops nog kunnen worden gecatalogiseerd onder vrijwilligerswerk waardoor een gewone toewijzing van een overheidsopdracht aan een derde, waarvan de kosten kunnen worden betaald op basis van een factuur of een onkostennota, in dit verband meer aangewezen lijkt. Op die manier worden de personeelskosten verminderd en al dan niet omgezet naar werkingskosten van de betrokken gemeentelijke diensten. 10. Voor wat betreft de budgettering van de uurvergoedingen voor de monitoren (sportkampen) werd voorzien in een nieuw, afzonderlijk artikelnummer 76401/ aangezien dit te onderscheiden valt van andere auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, e.d. die door ons departement vrijetijdszaken, cluster / dienst sport en recreatie worden gebudgetteerd. Veelal worden deze uitgaven verricht op basis van onkostennota s in tegenstelling tot de monitoren die een eigensoortige overeenkomst ondertekenen in het kader van een tijdelijke tewerkstelling in de sociaal-culturele sector. 11. Voor wat betreft de budgettering van de kosten voor vorming werd in 2010 ongeveer eenzelfde bedrag voorzien als het voorgaande financiële boekjaar (in totaal ,00 EUR, maar dan wel verdeeld over de verschillende functionele codes). Uit de resultaten van de jaarrekening van voorgaande financiële boekjaren blijkt dat het totaal van de uitgaven in dit verband nagenoeg constant blijft. 12. Voor wat betreft de budgettering van de kosten voor selectieprocedures werd ervoor geopteerd om in eerste instantie een lager bedrag te voorzien, rekening houdende met de geplande selectieprocedures in het voorjaar van 2010 (131/ kosten selectieprocedures: van ,00 EUR naar ,00 EUR; 131/ presentiegelden commissies en jury s: van ,00 EUR naar 7.500,00 EUR). Deze bedragen dienen in althans in een eerste fase de uitgaven voor de vereiste publicaties, selectiecommissies, en dergelijke te omvatten. Bij een eerste budgetwijziging zal een evaluatie worden gemaakt van de reeds gemaakte en / of geplande uitgaven waarna, desgevallend, bijkomende kredieten kunnen worden voorzien voor selectieprocedures in het najaar van

19 13. Overeenkomstig de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in augustus Als gevolg daarvan zouden de lonen van het overheidspersoneel in oktober 2010 met 2% worden aangepast aan de gestegen levensduurte. Rekening houdende met de jaarlijkse verhoging van de weddeschalen werd rekening gehouden met een stijging van 2 % t.o.v en dit naast de vermeldingen hierboven / / Vergoedingen voor prestaties van het gemeentepersoneel. Vergoedingen voor prestaties van de gesco's. Dit zijn de vergoedingen voor de eventuele buitengewone prestaties, zaterdag-, zondagen nachtprestaties welke het personeel zou maken. De bedoeling is dat dit zo weinig mogelijk toegepast wordt. Dit geldt voor alle artikels met economische code.../ en.../ / / Patronale bijdragen R.S.Z. op vergoedingen voor prestaties van het gemeentepersoneel en op de vergoedingen voor prestaties van de gesco's. Dit geldt voor alle artikels met economische code.../ en.../ / Patronale bijdragen voor pensioenen. Volgens mededelingen van de R.S.Z.P.P.O. van eind oktober dient er voor 2010 rekening gehouden te worden met 22,5 % aan werkgeversbijdragen voor de vorming van het pensioen. Vermits de berekening voor de weddes reeds uitgevoerd was, zal deze verhoging opgenomen worden in de eerstvolgende budgetwijziging van juni / / Vergoeding voor verplaatsing van en naar het werk. In de gemeenteraad van werd een reglement goedgekeurd voor het toekennen van een fietsvergoeding aan het gemeentepersoneel en dit om het eigen personeel aan te moedigen om de fiets te gebruiken om zich te verplaatsen naar en van het werk, als alternatief voor het autovervoer. Deze vergoeding bedraagt 0,15 EUR/km. Op iedere functie werd onder deze artikels een bedrag geraamd. Dit geldt voor alle artikels met economische code.../ en.../ Vanaf 2003 werd eveneens een stapvergoeding ingevoerd. Dit dient nog verder uitgewerkt te worden. 104/ / Andere geldelijke tegemoetkoming aan het gemeentepersoneel. Dit is het artikel waarop de uitbetaling van de maaltijdcheques dient geboekt te worden. Vanaf het jaar 2002 worden er aan het gemeentepersoneel maaltijdcheques toegekend voor een maximum bedrag (werkgeversbijdrage) van 447,00 EUR/jaar. (ongeveer BEF./jaar) (220 maaltijdcheques van 2,03 EUR/maaltijdcheque) voor iemand die volle prestaties levert of 7,6 uren per dag. Naast deze werkgeversbijdrage dient ook het personeelslid zelf een bijdrage van 1,10 EUR/maaltijdcheque bij te dragen (werknemersbijdrage). Dit bedrag wordt maandelijks afgehouden van de netto-wedde. De zichtwaarde van één maaltijdcheque bedraagt bijgevolg : 2,03 EUR werkgeversbijdrage + 1,10 EUR werknemersbijdrage = 3,13 EUR Met ingang van 1 januari 2007 werd de werkgeversbijdrage verhoogd worden van 2,47 EUR per cheque naar 2,94 EUR per cheque, zodat de zichtwaarde van een cheque gebracht wordt op 4,04 EUR. Vanaf met de inwerkingtreding van de nieuwe rechtspositieregeling zou de totale waarde van één MC op 6,00 EUR gebracht worden. De persoonlijke bijdrage van het personeelslid vermindert naar 1,09 EUR en de werkgeversbijdrage bedraagt 4,91 EUR. Voortaan bestaat er ook geen maximum aantal MC van 220 meer. 104/ Premies voor verzekering van arbeidsongevallen. Vanaf 1 januari 2002 is het bestuur verplicht tot het toekennen van een

20 hospitalisatieverzekering aan zijn personeel. Vanaf deze datum heeft het bestuur dan ook een collectieve hospitalisatieverzekering afgesloten en wordt deze volledig ten laste genomen voor de in dienst zijnde personeelsleden. Deze uitgave dient budgettair voorzien te worden onder de economische code /117-01, artikel waarop ook de premie voor arbeidsongevallen wordt geboekt. 104/ / Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst en betaling van prestaties geleverd door de arbeidsgeneeskundige dienst. Vanaf 1995 met de invoering van N.G.B. dient er een onderscheid te worden gemaakt tussen de jaarlijkse bijdragen die moeten betaald worden en de betaling voor effectief geleverde prestaties. Bovendien zit in artikel 104/ ook de bijdrage verwerkt ingevolge het afsluiten van een overeenkomst met de vzw Progecov inzake de taken van externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (G.R. dd ). Vanaf 2008 werd op de F. 131 Algemene Diensten voor de drie bovengenoemde artikels een krediet voorzien, welke alle vroegere functionele artikels bevat, zijnde : 131/117-01, 131/ en 131/ Zie functie / Reiskosten leden College 200,00 EUR 10101/ Reiskosten leden Gemeenteraad 200,00 EUR Voortaan dienen de leden van het College en Gemeenteraadsleden een reiswijzer bij te houden voor de terugbetaling van de reiskosten. 101/ Andere vergoedingen 6.000,00 EUR. Zie beslissing gemeenteraad dd inhoudende vaststellen huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad wijzigen beslissing van 13 maart verder aangepast bij beslissing van de gemeenteraad van Zie pt Tussenkomsten ten behoeve van individuele gemeenteraadsleden. 101/ Telefoonkosten leden college 3.150,00 EUR 10101/ Telefoonkosten leden gemeenteraad 675,00 EUR Dit zijn de telefoonkosten van de GSM's van de burgemeester en schepenen en voorzitter van de gemeenteraad. 101/ Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en meubilair. Een krediet van 900,00 EUR is nodig voor de onderhoudskosten van de GSM s van de burgemeester en schepenen (o.a. batterijen). 101/ Kosten beroepsopleiding leden college 800,00 EUR / Kosten beroepsopleiding leden gemeenteraad 800,00 EUR. 101/ Verzekering pensioenverplichting mandatarissen ,00 EUR. Opdracht werd toegewezen in Jaarlijkse storting van minimaal ,00 EUR. 104/ Reis- en verblijfskosten gemeentepersoneel. Vanaf 2010 centraal voorzien onder artikel 131/ / Erelonen voor studies en uitvoering werken van de gewone dienst ,00 EUR Deze post omvat o.a de erelonen die ons bestuur dient te betalen ingevolge het afsluiten van een overeenkomst inzake het verlenen van bijstand bij diverse aspecten van het personeelsbeleid (onderhoudscontracten, vorming, evaluatie, interne controle, B.T.W.- boekhouding). 104/ Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor lesgevers 1.800,00 EUR Er dient een krediet voorzien te worden ingevolge het afsluiten van het contract met Reprobel. De C.V.B.A. Reprobel werd bij K.B. dd aangeduid met de inning en de 20

GEMEENTE MERELBEKE FINANCIELE NOTA (BEGROTING) 2011 VERKLARENDE NOTA (MEMORIE VAN TOELICHTING) ---ooo--- GEWONE DIENST

GEMEENTE MERELBEKE FINANCIELE NOTA (BEGROTING) 2011 VERKLARENDE NOTA (MEMORIE VAN TOELICHTING) ---ooo--- GEWONE DIENST 1 GEMEENTE MERELBEKE FINANCIELE NOTA (BEGROTING) 2011 VERKLARENDE NOTA (MEMORIE VAN TOELICHTING) ---ooo--- GEWONE DIENST I. ONTVANGSTEN Vorige dienstjaren 721/461-01 (2010) Bijdragen hogere overheden bezoldiging

Nadere informatie

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist.

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist. BEGROTING 2017 door het College van Burgemeester en Schepenen VERSLAG EN COMMENTAAR van dhr. C. Beoziere, Schepen van Financiën Het project van de begroting 2017 werd opgesteld in overeenstemming met het

Nadere informatie

gemeenteraad college van burgemeester en schepenen gemeentesecretaris managementteam leefmilieu ruimtelijk beleid werken nutsvoorzieningen

gemeenteraad college van burgemeester en schepenen gemeentesecretaris managementteam leefmilieu ruimtelijk beleid werken nutsvoorzieningen gemeenteraad TOEGEPASTE ORGANISATIESTRUCTUUR (NPS4) matrix pagina 1 van 27 college van burgemeester en schepenen financieel beheerder managementteam VZ veiligheidszaken OZ onderwijszaken VTZ vrijetijdszaken

Nadere informatie

767/10601 Creditnota s & ristorno s gew. Dienst 9.053, /16101 Rechtstreekse prestaties betreffende de functie 9.959,00

767/10601 Creditnota s & ristorno s gew. Dienst 9.053, /16101 Rechtstreekse prestaties betreffende de functie 9.959,00 REKENING OPENBARE BIBLIOTHEEKWERKING 2009 60. Gewone Ontvangsten Prestaties 767/10601 Creditnota s & ristorno s gew. Dienst 9.053,88 767/10602 Terugvor. ten onrechte personeelskosten 767/16101 Rechtstreekse

Nadere informatie

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 I. EXPLOITATIEBUDGET I.A. Uitgaven I.A.1. Goederen en diensten (werkingsuitgaven) Deze uitgaven worden in 2015

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 22 DECEMBER 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Gemeentelijke vrijwillige

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09)

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09) Gemeentebestuur Sint-Laureins Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09)218 76 40 Fax (09)379 07 77 Reglement inzake betoelaging jeugdwerkverenigingen Art. 1 Toelagen inzake het volgen van kadervorming

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Financiële Dienst - Belastingen 1. Verordeningen inzake gemeentebelastingen. Verlenging (21269)

OPENBARE VERGADERING. Financiële Dienst - Belastingen 1. Verordeningen inzake gemeentebelastingen. Verlenging (21269) OPENBARE VERGADERING STADSADMINISTRATIE Financiële Dienst - Belastingen 1. Verordeningen inzake gemeentebelastingen. Verlenging (21269) Volgend jaar op 8 oktober 2006 worden er gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1. Gemeente Sint-Agatha-Berchem N.I.S. Nummer :21003 SAMENVATTENDE TABEL. Na de laaste B.W.

Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1. Gemeente Sint-Agatha-Berchem N.I.S. Nummer :21003 SAMENVATTENDE TABEL. Na de laaste B.W. Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1 Gemeente Sint-Agatha-Berchem N.I.S. Nummer :21003 SAMENVATTENDE TABEL Dienstjaar : Dienst : Gewone Netto vastgestelde rechten (+) In vermindering

Nadere informatie

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Ste tedelijk reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Art. 1: Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten in de stadsbegroting en overeenkomstig

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD Het subsidiereglement werd, na positief advies van de jeugdraad dd 15 mei 2012, goedgekeurd in de openbare zitting van de gemeenteraad dd 9 juli 2012. Het reglement gaat in op 1

Nadere informatie

Belangrijke informatie i.v.m. het budget

Belangrijke informatie i.v.m. het budget Belangrijke informatie i.v.m. het budget 1. Betoelaagd bedrag De gevraagde toelage en de verdeling ervan dient in overeenstemming te zijn met de reële kosten in relatie tot de duur, de aard, de benodigde

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 76160 BELGISCH STAATSBLAD 29.12.2006 Ed. 6 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds.

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds. Toelichting - aanpassing meerjarenplan 2014-2019 - budget 2015 1. Belangrijkste aanpassingen A. GEMEENTELIJKE BIJDRAGE De gemeentelijke bijdrage verschuift met 1 jaar. Dit betekent dat, gespreid over de

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011 ONTWERP Verordening nr. 11-01 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING

OPENBARE VERGADERING OPENBARE VERGADERING Algemene Administratie 1. Overleg tussen een delegatie van de gemeenteraad en een delegatie van de raad voor maatschappelijk welzijn. Notulen van de vergadering van 20 januari 2005.

Nadere informatie

ART. 2. Voor de toepassing van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan wordt verstaan onder:

ART. 2. Voor de toepassing van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan wordt verstaan onder: Opschrift Decreet houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector Datum 07.05.2004 HOOFDSTUK I VOORAFGAANDE BEPALINGEN ART. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr.

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr. Stuk 71B (BZ 1988) Nr. 1 VLAAMSERAAD BUITENGEWONE ZITTING 1988 ONTWERP VAN DECREET houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 INHOUD Blz. Ontwerp van decreet.....................................................................................

Nadere informatie

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 27 november 2014 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 27 november

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

Bijlage III: model van de financiële nota van het budget

Bijlage III: model van de financiële nota van het budget Bijlage III: model van de financiële nota van het budget bestuur: gemeente: BUDGET: (jaar n) Opgemaakt: / / 0. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage Exploitatie A eredienst 10 20 B gebouwen van de

Nadere informatie

Advies. Provinciedecreet. meer. en het. worden. 24 april Pagina 1

Advies. Provinciedecreet. meer. en het. worden. 24 april Pagina 1 Advies Algemene Raad i.s.m. Sectorraad Kunsten enn Erfgoed Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk 24 april 2013 Voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreett v.z.w.. de Rand

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 januari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 53 Agenda nr. 5/1 Intern Verzelfstandigd Agentschap Provinciaal

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/024 BERAADSLAGING NR 09/019 VAN 7 APRIL 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

78 GU Overboekingen Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst , , ,00

78 GU Overboekingen Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst , , ,00 716 BEGROTING 26 Datum : 16/11/25 9 Overboekingen Begrotingskrediet 26 24 25 78 GU Overboekingen 0/ 957/ Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst 1.098.962,28 400.00 150.00 0957 Tussentotaal

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

FINANCIEEL MEERJARIG BELEIDSPLAN

FINANCIEEL MEERJARIG BELEIDSPLAN Provincie: WEST-VLAANDEREN GEMEENTE INGELMUNSTER Bijlage van het budget voor het jaar 2011 FINANCIEEL MEERJARIG BELEIDSPLAN 2011 TOT 2013 I. Omschrijving van de huidige financiële toestand als uitgangsbasis

Nadere informatie

Begrotingswijziging nr 2

Begrotingswijziging nr 2 Bladzijde 1 Gemeentebestuur Sint-Agatha-Berchem 21003 Begrotingswijziging nr 2 Dienstjaar : 2017 Gewone dienst Samenvattende tabel van de Gewone begroting 2017 na de B.W. nr2 Functie Personeel 000/70 Werkingskosten

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR MEERDAAGSE UITSTAPPEN VOOR SCHOLEN DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: basis Om scholen te ondersteunen bij het aanbieden van meerdaagse uitstappen voorziet de stad Antwerpen

Nadere informatie

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 27 maart 2014 p. 1 A. ALGEMEEN * De vzw Sociaal Fonds Vlaamse Gemeenschapscommissie werd gesticht

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1992 BIJLAGE XIV

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1992 BIJLAGE XIV Stuk 8 (1990-1991) - Nr. 1 - Bijlage XIV VLAAMSERAAD ZITTING 1990-1991 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1992 BIJLAGE XIV Ontwerp-begroting

Nadere informatie

Subsidiereglement voor de socio-culturele, culturele en sociale verenigingen hervastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 9 juni 2005.

Subsidiereglement voor de socio-culturele, culturele en sociale verenigingen hervastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 9 juni 2005. Subsidiereglement voor de socio-culturele, culturele en sociale verenigingen hervastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 9 juni 2005. Hoofdstuk I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Binnen de perken

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/006 BERAADSLAGING NR. 08/004 VAN 15 JANUARI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN BEPAALDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD WOENSDAG 6 mei 2009 19.30 uur raadzaal.

TOELICHTING GEMEENTERAAD WOENSDAG 6 mei 2009 19.30 uur raadzaal. TOELICHTING GEMEENTERAAD WOENSDAG 6 mei 2009 19.30 uur raadzaal. 1 FINANCIËN 1.1 Gemeentebudget 2009: Wijziging 1 (exploitatie) en 2 (investering). Voorliggende begrotingswijziging past binnen de visie

Nadere informatie

Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013

Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013 Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013 Artikel 1 Met ingang van 1 januari 2014 kunnen alle jeugdwerkinitiatieven

Nadere informatie

Om hun beleid te kunnen voeren dienen de provincies over de nodige financiële middelen te kunnen beschikken.

Om hun beleid te kunnen voeren dienen de provincies over de nodige financiële middelen te kunnen beschikken. FINANCIELE MIDDELEN VOOR DE PROVINCIALE BELEIDSVOERING Om hun beleid te kunnen voeren dienen de provincies over de nodige financiële middelen te kunnen beschikken. De middelen waarover zij beschikken zijn:

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Mobiel werken - Technische wijzigingen - Goedkeuring

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Mobiel werken - Technische wijzigingen - Goedkeuring gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 27 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00518 Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Mobiel werken - Technische wijzigingen - Goedkeuring Beknopte

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1995 9 OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET

VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1995 9 OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET Stuk 15 (BZ 1995) Nr. 1 Bijlage VII VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1995 9 OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1996

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2016

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2016 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2016 openbare zitting 1. Algemeen. Goedkeuring van de notulen van de zitting d.d. 28/11/2016 De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting d.d. 28/11/2016

Nadere informatie

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16/12/2013 Bekendgemaakt op 19/12/2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Definities

Nadere informatie

Hulpverleningszone Centrum

Hulpverleningszone Centrum BEGROTING DIENSTJAAR 2017 Hulpverleningszone Centrum BEGROTING DIENSTJAAR 2017 Roggestraat 70 9000 Gent Tel: 09 268 88 99 Fax: 09 268 88 43 info@brandweerzonecentrum.be BE 0500.927.497 Bankrekening BE03

Nadere informatie

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BEGROTING Bijlage 1 : Gedetailleerde gewone begroting GEWONE DIENST

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BEGROTING Bijlage 1 : Gedetailleerde gewone begroting GEWONE DIENST RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BEGROTING Bijlage 1 : Gedetailleerde gewone GEWONE DIENST RAAD 10.03. GEWONE DIENST Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Bladzijde 1 Vorige

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 29 AUGUSTUS 2013 OPENBARE VERGADERING Aanwezig: J.-P. Willems, voorzitter,

Nadere informatie

Gesco-regularisatie Vragen en antwoorden voor de gemeenten, provincies en OCMW s

Gesco-regularisatie Vragen en antwoorden voor de gemeenten, provincies en OCMW s Gesco-regularisatie Vragen en antwoorden voor de gemeenten, provincies en OCMW s 7 januari 2015 een aanvulling van 26 februari 2015 1. Regularisatie gesco s Waar vind ik informatie? De Vlaamse Regering

Nadere informatie

VR DOC.0282/1BIS

VR DOC.0282/1BIS VR 2017 2403 DOC.0282/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

APB Havencentrum Lillo

APB Havencentrum Lillo APB Havencentrum Lillo Meerjarenplan 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Financieel doelstellingenplan Financieel evenwicht 2014 2015 2016 uitgaven inkomsten saldo uitgaven inkomsten saldo uitgaven

Nadere informatie

Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan volgend subsidiereglement voor het dienstjaar 2015: Subsidiereglement: werking van Schotense

Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan volgend subsidiereglement voor het dienstjaar 2015: Subsidiereglement: werking van Schotense Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan volgend subsidiereglement voor het dienstjaar 2015: Subsidiereglement: werking van Schotense jeugdverenigingen Hoofdstuk I: ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 Art.

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING MJP AANPASSING 1 BUDGET GEMEENTE Zwevegem Commissie 8 december 2014

BUDGETWIJZIGING MJP AANPASSING 1 BUDGET GEMEENTE Zwevegem Commissie 8 december 2014 BUDGETWIJZIGING 2014-1 MJP 2014-2019 AANPASSING 1 BUDGET 2015 GEMEENTE Zwevegem Commissie 8 december 2014 INHOUD FINANCIËLE NOTA Staat van het financieel evenwicht (M2) Exploitatiebudget Investeringsbudget

Nadere informatie

Omzendbrief AZNOII98l3. Aan de leidend ambtenaren van de Vlaamse openbare instellingen. 8 juni 1998

Omzendbrief AZNOII98l3. Aan de leidend ambtenaren van de Vlaamse openbare instellingen. 8 juni 1998 departement Algemene Zaken en Financiën administratie Ambtenamnzaken afdeling Statutaire Aangelegenheden Omzendbrief AZNOII98l3 Aan de leidend ambtenaren van de Vlaamse openbare instellingen 8 juni 1998

Nadere informatie

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Gemeentefinanciën Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Inhoud Enkele termen Algemene gemeentebegroting: waar op letten bij evaluatie? Herne als voorbeeld Impact van federale en Vlaamse beleidsmaatregelen

Nadere informatie

\ Vlaamse \ Regering

\ Vlaamse \ Regering \ Vlaamse \ Regering DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 ONTWERP Verordening nr. 13-04 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

ontwerp decreet geadviseerd door de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding, voor te leggen aan de Vlaamse Regering

ontwerp decreet geadviseerd door de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding, voor te leggen aan de Vlaamse Regering ontwerp decreet geadviseerd door de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding, voor te leggen aan de Vlaamse Regering Ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 13 juli 2001 houdende

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

BEKENDMAKING BESLUIT GEMEENTERAAD Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING BESLUIT GEMEENTERAAD Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING BESLUIT GEMEENTERAAD Ingevolge artikel 186 van het decreet RETRIBUTIEREGLEMENT SPORTHALLEN KAPRIJKE LEMBEKE DATUM BESLISSING: 26 februari 2015 DATUM BEKENDMAKING: 2 maart 2015 Artikel 1: Sportief

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs directie Onderwijs & Vorming Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs Artikel 1 Definities Voor de toepassing van

Nadere informatie

WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels

WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels De Kamers hebben aangenomen

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Reglement voor betoelaging van culturele en socio-culturele verenigingen

Reglement voor betoelaging van culturele en socio-culturele verenigingen Reglement voor betoelaging van culturele en socio-culturele verenigingen 1. Algemene bepalingen Art. 1 1. In uitvoering van de statuten van het gemeentelijk Cultureel Adviesorgaan adviseert het Cultureel

Nadere informatie

Brus sel, 19 mei 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent,

Brus sel, 19 mei 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, 1608 Brus sel, 19 mei 2008 Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, Wij hebben de eer U ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing

Nadere informatie

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2016 houdende het heffen van een belasting op de marktrechten;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2016 houdende het heffen van een belasting op de marktrechten; GEMEENTERAAD 20 DECEMBER 2016 Belasting op de marktrechten. Aanpassing DE RAAD, Juridische overwegingen Gelet op de artikelen 41, 162 en 170 van de grondwet; Gelet op de artikelen 42, 186 en 253 van het

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981)

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Gewijzigd bij : (1) Programmawet van 22 december 2003 (BS 31.12.2003) Gewijzigd bij : (2) Programmawet

Nadere informatie

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de toelichting bij het budget -zoals goedgekeurd door de gemeenteraad-

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

Bijlage II: model van het financiële gedeelte van de jaarrekening. gemeente: REKENING: (jaar n)

Bijlage II: model van het financiële gedeelte van de jaarrekening. gemeente: REKENING: (jaar n) Bijlage II: model van het financiële gedeelte van de jaarrekening bestuur: gemeente: REKENING: (jaar n) Opgemaakt: / / 0. Overschot/tekort Overschot/tekort exploitatie code ontvangsten code uitgaven code

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen P. Bolle Dienst personeelsdienst Volgnummer dossier Onderwerp Personeel. Wijziging van de personeelsformatie. Zitting

Nadere informatie

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Vlaamse Regering Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01 E-mail: kabinet.vervotte@vlaanderen.be

Nadere informatie

S t a d s b e s t u u r H o o g s t r a t e n

S t a d s b e s t u u r H o o g s t r a t e n -2.078.51 Goedkeuren subsidiereglement jeugdinfrastructuur. De raad, Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het jeugdbeleidsplan 2011-2013, goedgekeurd door de

Nadere informatie

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 3.1 Eengemeentepolitiezone 3.2 Meergemeentepolitiezone

Nadere informatie

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1. Versie van 21-03-2011 DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.1 Volledige wedde 2.1.2 Niet volledig verschuldigde wedde 3. Recht

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet ingediend op 880 (2015-2016) Nr. 3 9 november 2016 (2016-2017) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van

Nadere informatie

GEWIJZIGDE BEGROTING 1/2015

GEWIJZIGDE BEGROTING 1/2015 Raad van bestuur GEWIJZIGDE BEGROTING 1/ CT/CA-002//01NL INHOUD I. INLEIDING A. ALGEMENE INLEIDING B. ONTVANGSTEN C. UITGAVEN II. STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN OVERZICHT III. STAAT VAN ONTVANGSTEN

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE GETROFFEN BESLISSINGEN opgemaakt in toepassing van artikel 252, 1 van het gemeentedecreet OPENBARE ZITTING

OVERZICHTSLIJST VAN DE GETROFFEN BESLISSINGEN opgemaakt in toepassing van artikel 252, 1 van het gemeentedecreet OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD VAN 21 DECEMBER 2016 OVERZICHTSLIJST VAN DE GETROFFEN BESLISSINGEN opgemaakt in toepassing van artikel 252, 1 van het gemeentedecreet * * * OPENBARE ZITTING * * * O.P.1. Secretariaat. Gemeenteraad.

Nadere informatie

Blz : 1. ARRONDISSEMENT : Leuven. N.I.S.-nummer van de gemeente : 24137 Federatie- of Agglomeratie - index : 00 GEMEENTEBEGROTING DIENSTJAAR 2012

Blz : 1. ARRONDISSEMENT : Leuven. N.I.S.-nummer van de gemeente : 24137 Federatie- of Agglomeratie - index : 00 GEMEENTEBEGROTING DIENSTJAAR 2012 PROVINCIE ARRONDISSEMENT : Leuven : Vlaams Brabant Blz : 1 01 BESTUUR : Glabbeek N.I.S.-nummer van de gemeente : 24137 Federatie- of Agglomeratie - index : 00 GEMEENTEBEGROTING DIENSTJAAR 2012 Algemene

Nadere informatie

Beleidsnota 2015. Optimaliseren van het debiteuren- en crediteurenbeheer. G 2015140130

Beleidsnota 2015. Optimaliseren van het debiteuren- en crediteurenbeheer. G 2015140130 AB Privé Domein Putte Het AB Privé Domein Putte financieel gezonder maken. 2015140062 Het AB streeft naar een financieel evenwichtig beleid. 2015140110 Optimaliseren van het debiteuren- en crediteurenbeheer.

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeentelijke administratieve sancties reglement

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

Opmaak verantwoordingsnota Jeugd

Opmaak verantwoordingsnota Jeugd Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Arenbergstraat 9 1000 Brussel T 02 553 42 45 F 02 553 42 39 www.sociaalcultureel.be sociaalcultureel@vlaanderen.be Nota aan het college van Burgemeester

Nadere informatie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie OCMW Boortmeerbeek Dienst thuiszorg Huishoudelijk reglement dienst thuiszorg mantelzorgpremie Artikel 1 Met ingang van 1 november 2010 kent het OCMW Boortmeerbeek een mantelzorgpremie toe aan de mantelzorgers

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 116, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 116, 1; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 16 april 2014 Besluit nummer: 2014_GR_00281 Onderwerp: Overeenkomst betreffende de aanpassing van het Centraal Aanmeldingsregister voor inschrijvingen

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen

Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen Periode Artikel 1 Er wordt voor een termijn aanvangend op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2018 wordt het onderstaand

Nadere informatie

OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 19-12-2013 BEKENDMAKING

OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 19-12-2013 BEKENDMAKING OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 19-12-2013 BEKENDMAKING OPENBARE ZITTING 1. Budgetwijziging gemeente 2013/1. De raad hecht zijn goedkeuring aan de voorgestelde budgetwijziging. In de

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2009. Sociale dienstverlening. Financiële steun. Tewerkstelling

OCMW Lede - Beleidsnota 2009. Sociale dienstverlening. Financiële steun. Tewerkstelling OCMW Lede - Beleidsnota 2009 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2009. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2009 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

FINANCIËLE AFSPRAKEN BUDGET 2015 STAD GENT / CKB GENT STAD / OOST / RAND

FINANCIËLE AFSPRAKEN BUDGET 2015 STAD GENT / CKB GENT STAD / OOST / RAND Mogen wij u verzoeken om steeds chronologisch te werk te gaan bij het boeken en het indienen van documenten: 1. Budgetwijziging 2014 afwerken en afsluiten 2. Budget 2015 opmaken en indienen per 30.06.2013

Nadere informatie

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN SUBSIDIE VOOR ONDERWIJSINFRASTRUCTUUR VOOR SCHOLEN OP GRONDGEBIED STEENOKKERZEEL HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN ARTIKEL 1. DOELSTELLING 1 Binnen de grenzen van de jaarlijks

Nadere informatie

RAAD VAN 7 APRIL 2015

RAAD VAN 7 APRIL 2015 RAAD VAN 7 APRIL 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur, leden en

Nadere informatie