GEMEENTE MERELBEKE FINANCIELE NOTA (BEGROTING) 2010 VERKLARENDE NOTA (MEMORIE VAN TOELICHTING) ---ooo--- GEWONE DIENST

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE MERELBEKE FINANCIELE NOTA (BEGROTING) 2010 VERKLARENDE NOTA (MEMORIE VAN TOELICHTING) ---ooo--- GEWONE DIENST"

Transcriptie

1 1 GEMEENTE MERELBEKE FINANCIELE NOTA (BEGROTING) 2010 VERKLARENDE NOTA (MEMORIE VAN TOELICHTING) ---ooo--- GEWONE DIENST I. ONTVANGSTEN Vorige dienstjaren 721/ (2009) Bijdragen hogere overheden bezoldiging onderwijzend personeel 3.000,00 EUR 722/ (2009) -Bijdragen hogere overheden bezoldiging onderwijzend personeel ,00 EUR De wedden van het onderwijzend personeel voor de diverse gemeentescholen worden rechtstreeks aan de betrokkenen betaald, doch moeten uitdrukkelijk in de begroting vermeld worden. Dit betreft de ontvangsten voor herzieningen voor het jaar Eigen dienstjaar 000/ Andere bijdragen van de hogere overheden voor algemene doeleinden 1.871,00 EUR Zie brief Federale Overheidsdienst Financiën dd Dit zijn de aanvullende gemeentebelastingen op de personenbelasting welke als compensatie worden toegestaan in verband met het verdrag die met Groot-Hertogdom Luxemburg werd overeengekomen. 000/ Intresten Dexia - R/C en rekeningtoelagen en leninggelden 500,00 EUR Naar analogie met de reeds geïnde bedragen in 2009, mag er een bedrag van 500,00 EUR voorzien worden. 000/ In 2009 wordt er geraamd dat er opnieuw bepaalde gelden kunnen vrijgemaakt worden om te beleggen via termijnrekeningen. Raming ,00 EUR. 000/ Intresten vanwege andere financiële instellingen 1.000,00 EUR. Naar analogie met de reeds geïnde bedragen in 2009, mag er een bedrag van 1.000,00 EUR voorzien worden. 010/ / Terugbetaling door de hogere overheid van intresten en aflossingen van leningen te hunnen laste. Vanaf 2009 zijn er geen leningen meer ten laste van de hogere overheid. De laatste leningen vervielen in / Terugbetaling rentelasten waarborgfonds 4.895,00 EUR Lening nr ( BEF.), lening nr ( BEF.) en lening nr ( BEF.) zijn leningen onder waarborg van het DIGO (Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs). Het DIGO verbindt zich hierbij een terugbetaling van rentelasten te doen. Zie tabel leningen gewaarborgd door het waarborgfonds voor schoolgebouwen. 021/ Gemeentefonds ,00 EUR. Vanaf 2003 trad het nieuwe decreet tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds in werking. Eén van de belangrijkste vernieuwingen van dit decreet is de samenvoeging van het

2 vroegere gemeentefonds, het Sociaal Impulsfonds en het Investeringsfonds. Zie brief Ministerie Vlaamse Gemeenschap dd , ramingen Vlaams Gemeentefonds , waarbij 8 % van het aandeel rechtstreeks doorgestort wordt door de administratie aan het O.C.M.W. 021/ Gemeentefonds andere bijdragen van de hogere overheden voor algemene doeleinden ,00 EUR. Dit is een extra krediet in het kader van het Gemeentefonds, ter compensatie van de afschaffing (m.i.v ) van de Elia-heffing. Dit is een aanvullende dotatie welke jaarlijks aangepast wordt aan de inflatie en verdeeld wordt via een vaste verdeelsleutel. Zie Ministeriële Omzendbrief dd nr. BB. 2009/ / Vergoeding wegens derving van onroerende voorheffing ,00 EUR Ministeriële omzendbrief dd nr. BB /05. Indien het bedrag voor 2009 nog niet gekend is, dient hetzelfde bedrag ingeschreven te worden als voor / Afgifte van administratieve bescheiden. Hiervoor werd een verder onderverdeling ingebouwd nl / afgifte van electronische identiteitskaarten ,00 EUR 04002/ afgifte van reispassen 7.500,00 EUR 04003/ afgifte van rijbewijzen 7.000,00 EUR 04004/ afgifte van kinderindentiteitskaarten 1.300,00 EUR 04005/ afgifte van andere administratieve bescheiden ,00 EUR 040/ Belastingen - algemeen. Bij de raming van de opbrengsten van de gemeentebelastingen werd rekening gehouden met de in 2009 vastgestelde rechten. In de gemeenteraad van 18 december 2007 werden de diverse belastingreglementen hernieuwd voor de periode tot 31 december Bij deze gelegenheid werden een aantal aanpassingen en / of wijzigingen aangebracht inzake uniformiteit, vereenvoudiging, tariefaanpassing en aangifteprocedure. Deze aanpassingen hebben hun volle effecht gehad op de inkomsten in de loop van 2009, daarbij werden volgende vaststellingen gedaan : De verlaging van het aantal tarieven (13 naar 3) in de belasting op de verspreiding van drukwerk leidde tot een snellere administratieve verwerking van de aangiften en een betere opvolging van de gevonden drukwerken. Dit resulteerde in een verhoging van de inkomsten met ,00 EUR. De invoering van een tariefdifferentiatie in de belasting op motoren leidde tot een verhoging van de inkomsten met ,00 EUR tot ,00 EUR. Een nieuwe inventarisatie van mogelijke tweede verblijven en een verhoging van het tarief zorgde voor een verdubbeling van de inkomsten uit de belasting op tweede verblijven tot +/ ,00 EUR De uitbreiding in de belasting op publiciteitspanelen met verlichte panelen, naast de nietverlichte panelen en een tariefverhoging voor niet-verlichte panelen heeft geresulteerd in een verdriedubbeling van de inkomsten tot ,00 EUR. De uitbreiding in de belasting op de bankinstellingen met verzekeringsinstellingen en een tariefverhoging resulteerde in een verdubbeling van de inkomsten tot 9.000,00 eur. Voor het jaar 2010 wordt een vrijstelling voor nieuwe bedrijfsvestigingen ingevoerd in de algemene milieubelasting als vervanging van een toelage voor jonge starters (zie ook artikel 52001/321-01). De inkomsten uit de algemene gemeentebelasting zullen hierdoor ,00 EUR. lager liggen dan in

3 040/ Retributie werken nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein ,00 EUR Zie brief Imewo dd ref. LB/6145 (electriciteit en gas). 040/ De berekening van de opbrengst van de opcentiemen op de onroerende voorheffing gebeurt als volgt. Zie ook brief Agentschap Vlaamse Belastingsdienst Onroerende Voorheffing dd VLABEL/ov/begrotingsraming ,34 EUR (netto-ontvangsten 2008) x 1,015 x 1,015 x 1,02 x (opcentiemen 2010 / opcentiemen 2008) Wanneer we de formule toepassen blijkt dat voor onze gemeente de geraamd opbrengst voor aanslagjaar 2010 lager ligt dan het voorgaande jaar. De Vlaamse Belastingsdienst opteert daarom voor volgende formule : Begrotingsraming 2009 x 1,02 = ,07 x 1,02 = ,77 Door het toepassen van deze formule worden de geraamde ontvangsten in een realistisch perspectief geplaatst. 040/ Aanvullende belastingen op de personenbelasting ,00 EUR. In de gemeenteraad van wordt de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het dienst- en aanslagjaar 2010 behouden op 8 %. Brief Federale Overheidsdienst Financiën dd Ind. 5361/ / Opdeciem op de verkeersbelasting op de autovoertuigen. Brief Federale Overheidsdienst Financiën dd Ind. 5361/09. De raming gebeurde op basis van de afrekening 173 x van het begrotingsjaar Verwezenlijkte netto-ontvangst 2008 x 1,0304 (aangroeivoet) of ,02 EUR x 1,0304 = ,59 EUR. 050/ De ristorno's op de verzekeringspremies dienen op dit artikel geboekt te worden. Raming volgens opbrengst Dit geldt ook voor de overige ristorno's op andere functies van dit budget. 050/ Schadevergoedingen werkongevallen ,00 EUR / Schadevergoedingen patrimonium 6.000,00 EUR / Schadevergoedingen diverse uitrustingen 3.000,00 EUR. Vanaf het dienstjaar 2007 worden alle schadevergoedingen centraal geboekt onder één van deze drie artikels. Er wordt geen verdere indeling naar functie meer gemaakt en dit om een verregaande uitsplitsing te vermijden. Enkel een onderverdeling naar werkongevallen, patrimonium (gemeentelijke gebouwen) en diverse uitrustingen (bv. schuilhuisje, signalisatie) blijft behouden. 104/ Retributies voor administratieve prestaties ,00 EUR. Hier worden vooral de ontvangsten op geboekt ingevolge adresaanvragen en ingevolge inlichtingen gevraagd door notarissen. Raming volgens ontvangsten / Terugvordering van voordelen in natura 5.899,00 EUR Ingevolge de invoering van de N.G.B. dient het voordeel in natura (gebruik appartement) dat toegekend wordt aan de conciërge van het gemeentehuis op dit artikel geboekt te worden (491,51 EUR. x 12 m = 5.899,00 EUR) 10401/ Tussenkomst personeel in maaltijdcheques 8.171,00 EUR Dit bedrag vertegenwoordigt het werknemersaandeel bij de uitbetaling van de maaltijdcheques. Deze werknemersbijdrage bedraagt vanaf ,09 EUR per maaltijdcheque en wordt rechtstreeks afgehouden van de wedde van de personeelsleden. De totale waarde van een maaltijdcheques wordt op 6,00 EUR gebracht vanaf de invoegetreding van de nieuwe rechtspositieregeling. Deze omschrijving geldt voor alle functies. 3

4 10403/ Terugvordering portkosten politiezone. Aangezien de politiezone Rhode & Schelde sedert 1 juli 2007 over een eigen frankeermachine beschikt, dienen er geen kosten meer teruggevorderd te worden. 104/ Terugbetaling prestaties overheidssector. Vanaf 2003 werd dit overgebracht naar artikel 124/ Dit bedrag vertegenwoordigt de terugbetaling van de kosten van water en electriciteit voor de gebouwen waar de kantoren van de Registratie en Domeinen zijn in ondergebracht. 104/ Verhuring onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen. Hier mag een bedrag van ,00 EUR ingeschreven worden als vergoeding voor het plaatsen van een GSM-mast, waardoor een betere ontvangst van gesprekken via GSM's op het net worden gerealiseerd. (terreinen KTA-GITO, terrein containerpark en watertoren, alsook voor de verhuringen van het gemeentehuis Zie tabel naamlijst van de huurders en pachters blz. 204 financiële nota. 104/ Toelage hogere overheid gesco's, afhankelijk van het aantal in dienst zijnde personeelsleden ,00 EUR. De premie bedraagt momenteel ,32 EUR. per persoon per jaar. Omgerekend ongeveer 7,542 voltijdse equivalenten. 104/ Bijdrage van de hogere overheid sectoraal fonds ,00 EUR. De toelagen voor personeel aangeworven in het kader van de Sociale Maribel resulteren niet langer meer in een mindering van de door het bestuur verschuldigde RSZ-bijdragen, maar wel in een financiële tussenkomst vanwege het Sectoraal Fonds. In totaal heeft ons bestuur voor 6,26 FTE recht op deze tussenkomst. Ze bedraagt ,93 EUR per kwartaal voor 6,26 FTE. Zie ook artikel 520/465-48, 761/ en 844/ / Toelage groenestroomcertificaten 6.750,00 EUR. Voor het dossier van renting of leasing van foto-voltaïsche cellen op gemeentelijke gebouwen, kan ons bestuur genieten van groenestroomcertificaten. Dit betekent dat voor het gemeentehuis en de bibliotheek deze certificaten kunnen bekomen worden. Per 1000 KWh energie elektriciteit (MWh) geproduceerd via de fotovoltaïsche cellen, kan ons bestuur genieten van een groenestroomcertificaat van 450,00 EUR en dit gedurende 20 jaar. Deze groenestroomcertificaten worden afgeleverd door Imewo. (zie ook artikel 76702/485-01). 124/ Prestaties voor de overheidsinstellingen ,00 EUR Dit bedrag omvat o.a. de terugbetaling door de politiezone van het water-, electriciteits-, en gasverbruik voor het gedeelte van het administratief centrum in gebruik door de politiezone Rhode & Schelde. 124/ / Verhuren van privaat patrimonium aan bedrijven, gezinnen en binnen de openbare sector. Zie tabel naamlijst van de huurders en pachters van de financiële nota 2010 blz ,00 EUR ,00 EUR / Interesten intekening schatkistcertificaten. Voor 2010 mag dit geannuleerd worden. 124/ Deelneming in de winst van de N.V. Dexia (Gem. Holding) ,00 EUR 351/ / Ontvangsten voor geleverde prestaties van de brandweerdienst en ontvangsten van de dienst 100 (50.000,00 EUR ,00 EUR) 4

5 351/ Terugvordering van voordelen in natura 6.382,00 EUR Ingevolge de invoering van de N.G.B. dient het voordeel in natura (gebruik appartement) dat toegekend wordt aan de conciërge van de brandweerkazerne op dit artikel geboekt te worden. (531,83 EUR. x 12 m = 6.382,00 EUR) 351/ Bijdragen van andere gemeenten in de kosten van de brandweer. In vergelijking met de afrekening van vorige dienstjaren mag hier een bedrag van ,00 EUR ingeschreven worden. 421/ Creditnota s en ristorno s van de gewone dienst. Een raming van 500,00 EUR mag ingeschreven worden. Dit zijn kortingen op diverse verzekeringspolissen / Verkoop van materiaal van afbraak van wegen 500,00 EUR 42103/ Verkoop van publiciteitsborden 250,00 EUR 42104/ Verkoop van goederen betreffende de functie 300,00 EUR Overeenkomstig de ontvangsten voor het jaar / Terugbetaling van de kosten van de werken voor derden 5.000,00 EUR Overeenkomstig de ontvangsten voor het jaar / Toelage van de hogere overheid - gesco's, afhankelijk van het aantal in dienst zijnde personeelsleden ,00 EUR 6,90 voltijdse equivalenten. 423/ Toelage van de hogere overheid gesco s, afhankelijk van het aantal in dienst zijnde personeelsleden ,00 EUR. 1 voltijdse equivalent. 561/ Verkoop toeristische brochures 500,00 EUR Ook tijdens het jaar 2010 zal de toeristische dienst verder uitgebouwd worden. Ons bestuur is dan ook van plan om verder deze toeristische brochures te koop aan te bieden. 552/ Andere specifieke subsidies vanwege de hogere overheden. Overeenkomstig de omzendbrief dd BB 2007/07, diende in 2008, het bedrag ter compensatie van de afschaffing van de Elia-heffing (ter compensatie van het verlies van de energiedividenden), onder dit artikel ingeschreven te worden. 552/ Electriciteit andere bijdragen van de hogere overheid voor algemene doeleinden. Met ingang van 2009 voorziet de Vlaamse Regering, in het kader van het lokaal pact met de gemeenten, een bijkomende compensatie voor de afschaffing van de Eliataks. Deze facultatieve subsidie wordt uitgekeerd tot en met het begrotingsjaar 2010 en wordt enkel verleend aan de gemeenten welke toegetreden zijn tot het lokaal pact. Overeenkomstig omzendbrief dd BB 2009/05 dient voortaan het artikel 552/ gebruikt te worden hiervoor. Voor 2010 mogen wij een bedrag inschrijven van ,00 EUR. 530/ Dividend van de Intercommunale Vereniging Veneco 525,00 EUR Volgens ontvangsten / Dividend van de Intercommunale Vereniging voor gasvoorziening ,00 EUR. Zie brief Imewo dd Raming = ,00 EUR. Hierbij mag ook een uitzonderlijk dividend publigas van ,00 EUR meegerekend worden, samen met een dividend van ,00 EUR naar rato van de eerste schijf van de kapitaalsverhoging gas (op basis van kapitaalsverhoging van ,00 EUR). 5

6 552/ Dividend Intercommunale Vereniging electriciteitsvoorziening ,00 EUR. Zie brief Imewo dd raming ,00 EUR. Zie brief Finiwo dd raming ,00 EUR. Hierbij mag ook een dividend van ,00 EUR meegerekend worden naar rato van de eerste schijf van de kapitaalsverhoging electriciteit (op basis van kapitaalsverhoging van ,00 EUR). 620/ / Verhuren van weiden en landbouwgronden - verpachting van visvangst 630,00 EUR en 1.200,00 EUR Zie bijlage naamlijst van de huurders en de pachters blz. 204 financiële nota. 652/ Visvergunningen Liedermeersvijver 3.000,00 EUR Bedrag geraamd volgens ontvangst / Opbrengst verkoop van houthakken 3.000,00 EUR Bedrag geraamd volgens ontvangst / Ontvangsten vrijetijdsateliers ,00 EUR. Vanaf 2007 wordt ook de organisatie van de vrijetijdsateliers volledig binnen de gemeente beheerd en ressorteert onder het pakket naschoolse vorming. Hiertoe werd een personeelslid (part-time tewerkgesteld) overgeheveld van functie cultuur 762 naar functie naschoolse vorming 720, om de organisatie in goede banen te leiden onder toezicht van de vormingswerker. De ontvangsten welke hieruit voortvloeien worden geraamd op ,00 EUR. Ook de lesgevers zullen door de gemeente betaald worden zie verdere omschrijving bij gewone uitgaven. 721/ / ,00 EUR ,00 EUR. Tussenkomst ouders in toezicht, maaltijden ea. Op bijna alle artikels welke verband houden met de werking van de kleuter- en lagere school, zowel bij de ontvangsten, als bij de uitgaven, is een verhoging waar te nemen vanaf 2007 t.o.v Dit komt omdat in 2006 de volledige regularisatie werd doorgevoerd i.v.m. de werking van de v.z.w. Alle ontvangsten en uitgaven gebeuren sindsdien via de gemeente. Met deze nieuwe regeling werd gestart vanaf 1 mei Ramingen op basis van ontvangsten in / / Bijdragen van de hogere overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel van de diverse gemeentescholen (de wedden voor het onderwijzend personeel worden rechtstreeks aan de betrokkenen uitbetaald door het Ministerie van Onderwijs, doch moeten uitdrukkelijk in de begroting vermeld worden). Kleuteronderwijs : ,00 EUR Lager onderwijs : ,00 EUR Zie uitgaven art. 721/ en 722/ / / Volgens de onderrichtingen uitgaande van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap dd wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen werkingstoelagen, uitrustingstoelagen, e.a. zodat er nog slechts één bedrag per leerling zal betaald worden. Werkingsbudget Kleuter : Berekend door administratie school op ,00 EUR Werkingsbudget Lager : Berekend door administratie school op ,00 EUR. Inclusief extra krediet in het kader van de verhoging van de gewone werkingsmiddelen. Voor dit laatste onderdeel mag gerekend worden op 45,00 EUR/jaar/leerling. Dit komt 6

7 7 neer op ongeveer ,00 EUR extra gewone werkingsmiddelen. 720/ Toelage van de hogere overheid gesco s, afhankelijk van het aantal in dienst zijnde personeelsleden 5.454,00 EUR. 1 persoon x 19/38sten. 722/ Toelage van de hogere overheid - gesco's, afhankelijk van het aantal in dienst zijnde personeelsleden 4.363,00 EUR 1 persoon x 15/38 sten. 722/ Andere specifieke subsidies van de hogere overheden. Hier wordt een bedrag van 2.400,00 EUR ingeschreven als tegemoetkoming in de nascholing van leerkrachten (per ambt 96,45 EUR). 734/ Inschrijvingsgelden muziekschool. Een bedrag van ,00 EUR mag ingeschreven worden. Het taksreglement werd aangepast voor 2001, waarbij de kostprijs opgedreven werd en waarbij een onderscheid werd gemaakt tussen Merelbekenaars en niet-merelbekenaars. 735/ Artikels betreffende het GITO. Vanaf 1 september 1997 werd het GITO overgenomen door de ARGO (Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs) en draagt voortaan de naam KTA - GITO. Voor dit onderwijs dienen er dus geen ontvangsten meer voorzien te worden, behalve voor: - art. 735/ : verhuring van onroerende goederen aan overheidsinstellingen. Dit is de jaarlijkse huur die wij ontvangen voor de schoolgebouwen die verhuurd worden aan het KTA-GITO ,00 EUR 761/ Speelpleinen en vakantiekolonies ,00 EUR Dit zijn alle ontvangsten welke voortvloeien uit de organisatie van de vakantiespeelpleinwerking / Inkomsten Grabbelpas 3.500,00 EUR. Vervangt de vroegere artikels 76102/ inkomsten uit lidgelden Grabbelpas en 76102/ inkomsten activiteiten Grabbelpas. Overeenkomstig ontvangsten / Verhuringen jeugdcentrum 7.000,00 EUR. Dit zijn de ontvangsten voor de verhuur van de kleine zaal en polyvalente zaal van het jeugdcentrum, inclusief de inkomsten van de billijke vergoeding en de electriciteit van de polyvalente zaal. Omdat dit het eerste jaar is dat het gemeentebestuur deze infrastructuur zal verhuren, is dit een voorlopige raming / Inkomsten EGW gebruikersovereenkomst jeugdhuis 3.500,00 EUR Er zal een gebruikersovereenkomst worden gesloten met de nieuw op te richten vzw jeugdhuis De Gnirk voor het gebruik van een aantal lokalen van het gemeentelijk jeugdcentrum. Hierin zal worden opgenomen dat het verbruik van EGW aan het jeugdhuis zal worden aangerekend aan de hand van een tussenteller / Inkomsten EGW lokaal Chiro Klimop Bottelare 500,00 EUR. Er werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Chiro Klimop Bottelare voor het gebruik van de lokalen van de vroegere speelpleinwerking Bottelare in de Stas de Richellelaan. De kosten voor EGW dienen terugbetaald te worden door Chiro Klimop / Toegangsgelden jeugdcentrum ,00 EUR Aangezien dit het eerste jaar is na de opening is dit een voorlopige raming. 761/ Verhuring van onroerende goederen 1.000,00 EUR De jaarlijkse vergoeding welke de Gidsengroep Sint-Lutgardis aan de gemeente dient te betalen ingevolge de investeringstoelage welke hen werd toegestaan i.v.m. de bouw van

8 8 de nieuwe lokalen ( BEF. x 2 % = BEF. of 1.000,00 EUR) 761/ Toelagen van de hogere overheid voor speelpleinen ,00 EUR In uitvoering van het decreet van 9 juni 1993 houdende subsidiëring van gemeentebesturen en van de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid, dienen de gemeenten die in aanmerking willen komen voor subsidiëring een jeugdwerkbeleidsplan en een jaarplan aan de bevoegde Minister voor te leggen. In dit jaarplan zijn de begrotingsposten van de gemeentelijke begroting opgenomen die aangewend worden voor de uitvoering van het jeugdwerkbeleidsplan. De gemeente zal dus de middelen die ze ontvangt van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, doorspelen aan de jeugdwerkinitiatieven zoals bepaald in het jeugdwerkbeleidsplan. Raming 2010 Gegevens gehaald van de website Vlaamse Overheid Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen. 761/ Toelage van de hogere overheid gesco's ,00 EUR Deze premie is afhankelijk van het aantal in dienst zijnde personeelsleden. 1,08 persoon (voltijds) 76101/ Periodieke aflossing lening door Chiro Trefpunt 2.167,00 EUR 76102/ Periodieke aflossing lening door KAJ Merelbeke 1.750,00 EUR / Periodieke aflossing lening door scouts Sint-Hubertus 4.667,00 EUR. Dit is de terugbetaling door beide jeugdverenigingen van de hen toegestane renteloze lening op 30 jaar. Scouts Sint-Hubertus is nieuw vanaf / Verhuring onroerende goederen en terugbetaling prestaties gebruik ,00 EUR Vanaf 1999 zitten naast de verhuring van het Cultureel Centrum ook de verhuringen voor het O.C. Flora, O.C. Munte, O.C. Lemberge, chalet Liedermeers en de oude gemeentehuizen die door de Culturele Dienst gebeuren, op dit artikel. De ontvangsten die hieruit voortvloeien dienen samen met de terugbetalingen van het elektriciteits-, waterverbruik en telefoonkosten op dit artikel geboekt te worden. Raming volgens ontvangsten Zie tabel naamlijst van de huurders en pachters blz. 205 financiële nota / Ontvangsten culturele dienst 3.000,00 EUR Dit betreft de inschrijvingsgelden voor de verschillende cursussen die ingericht worden. Raming volgens ontvangsten / Ontvangsten cultuurcafé 4.000,00 EUR. Vanaf 2007 staat de gemeente zelf in, en niet langer de culturele raad, voor de verkoop van de dranken n.a.v. de voorstellingen en activiteiten welke doorgaan in het cultureel centrum. 762/ / Ontvangsten uitleendienst en toegangsgelden culturele dienst. Raming volgens ontvangsten Respectievelijk 1.500,00 EUR en ,00 EUR De toegangsgelden culturele dienst stijgen aanzienlijk omdat vanaf 2007 ook alle programmeringen via de gemeente verlopen en niet langer via de Culturele Raad (dus stijging voornamelijk door programmering humor en muziek). 762/ Terugvordering van voordelen in natura 2.965,00 EUR Ingevolge de invoering van de N.G.B. dient het voordeel in natura (gebruik appartement) dat toegekend wordt aan de conciërge van het cultureel centrum op dit artikel geboekt te worden. (247,03 EUR. x 12 m = 2.965,00 EUR) 762/ Verhuring van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen 4.900,00 EUR. De jaarlijkse vergoeding welke de Vrije Rudolf Steinerschool aan de gemeente dient te betalen voor de erfpacht van een deel van de schoolgebouwen en woning, met grond en

9 9 bijliggende tuin, gelegen Munteplein / Toelage hogere overheid gesco s 5.454,00 EUR. Deze premie is afhankelijk van het aantal in dienst zijnde personeelsleden. 1 persoon x 19/38sten. 762/ Subsidie hogere overheid decreet cultuurbeleid ,00 EUR In het kader van het decreet dd. 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid, zou ons bestuur aanspraak kunnen maken op een totale toelage van ,00 EUR. Deze toelage gaat gepaard met het voldoen aan bepaalde voorwaarden zoals : beschikken over een gesubsidieerde bibliotheek, het toekennen van een minimum bedrag aan toelagen aan het verenigingsleven, organiseren van advise, het opstellen van een cultuurbeleidsplan, het aanwerven van een cultuurbeleidscoördinator op niveau A (reeds gebeurd). Bij goedkeuring van het cultuurbeleidsplan ontvangt ons bestuur nogmaals 1 EUR/inwoner. Dit betekent een ontvangst van ongeveer ,00 EUR. 762/ Bijdrage van andere overheden voor de werkingsuitgaven 4.000,00 EUR. De Nederlandse dagprogrammering (schoolprogrammering, familievoorstellingen en ilmvoorstellingen) wordt gesubsidieerd door de Provincie. 763/ Verhuren onroerende goederen en terugbetaling prestaties gebruik ,00 EUR Dit betreft de verhuring van de gemeentehallen en de terugbetalingen van het elektriciteits, waterverbruik en telefoonkosten / Ontvangsten zwembad ,00 EUR De ontvangsten voor het ganse jaar dienen hier ingeschreven te worden. Er werd ook rekening gehouden met de aanpassing van het tarief voor niet Merelbekenaren in / Verhuren van sportaccommodaties ,00 EUR Dit artikel bevat : de verhuringen van de sporthal en sportterreinen aan de diverse gebruikers (zonder contract) terugbetaling van elektriciteit-, water- en gasverbruik van de lokalen Plataan 2, gebruikt door de judo. 764/ Verhuring van onroerende goederen aan ondernemingen ,00 EUR Dit artikel omvat : De ontvangsten ingevolge de concessieovereenkomst van de cafetaria van de sporthal De ontvangsten ingevolge de concessieovereenkomst van het zwembad De vergoedingen voor de in de sporthal geplaatste reclameborden Verhuring van sportinfrastructuur (met contract) Het jaarlijks canon welke de C.V. Ten Prom (erfpachter) aan de gemeente dient te betalen ingevolge het recht van opstal welke hen toegestaan werd i.v.m. de bouw van de nieuwe tennishal in de Sportstraat. ( BEF. x 2 % = 3.088,00 - geïndexeerd) Detail zie naamlijst van de huurders en pachters blz. 205 financiële nota. 764/ Toelage van de hogere overheid gesco's ,00 EUR De premie is afhankelijk van het aantal in dienst zijnde personeelsleden. 5,75 voltijdse equivalenten / Toelage groenestroomcertificaten. Geen plaatsing van zonnepanelen op sporthal. 764/ Andere specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen ,00 EUR. Met ingang van 1 januari 1997 werd de gemeentelijke sportdienst erkend en gesubsidieerd door BLOSO (2 personeelsleden gesubsidieerd). Deze ontvangst omvat zowel de beleidssubsidie als de impulssubsidie van de Vlaamse

10 10 Overheid (BLOSO). 765/ Tussenkomst deelnemers sportkampen / schoolsportactiviteiten ,00 EUR 76501/ Tussenkomst deelnemers lessenreeksen 2.500,00 EUR. Vanaf 2009 verhoging ontvangst ingevolge aangepaste tarieven retributie en verhoging aantal sportkampen en deelnemers / Inkomsten cafetaria chalet Liedermeers. Vanaf het dienstjaar 1999 werden alle kosten en opbrengsten verbonden aan het chalet in Liedermeerspark op de functionele code (uitgebreid) ondergebracht. Dit chalet, samen met het chalet voor de werklieden hoort thuis op deze functie met omschrijving 'Parken en Plantsoenen'. Vanaf de opening van het nieuwe seizoen 2003 werd de uitbating van deze chalet in concessie gegeven. 766/ Toelage van de hogere overheid gesco's ,00 EUR De premie is afhankelijk van het aantal in dienst zijnde personeelsleden. 7,5 voltijdse equivalenten / Inschrijvingsgelden en uitleengelden. Een bedrag van ,00 EUR mag voorzien worden. Er werd rekening gehouden met de invloed van een tarievenverhoging, van toepassing vanaf Raming op basis van de ontvangsten voor / Verkoop van goederen betreffende de functie. Een raming van 150,00 EUR mag ingeschreven worden voor de verkoop van leespromotieboekjes jeugdboekenweek voornamelijk aan de scholen. 767/ Andere ontvangsten voor prestaties. Een bedrag van EUR mag voorzien worden. Ook hier werd rekening gehouden met de invloed van een tarievenverhoging, van toepassing vanaf Deze post omvat voornamelijk de opbrengsten ingevolge reservaties, kopies en boetes voor te laat binnenbrengen van boeken, cd s en cd-roms. 767/ Bijdragen van de hogere overheid voor de personeelsuitgaven ,00 EUR Dit bedrag bevat : de subsidie ten belope van 90 % van de personeelskosten voor de bibliothecaris (leidend personeel) en 85 % voor de assistent-dienstleider en de bibliotheekassistenten (technisch personeel). 767/ Toelage hogere overheid gesco s 8.181,00 EUR. De premie is afhankelijk van het aantal in dienst zijnde personeelsleden. 0,75 voltijdse equivalenten / Toelage groenestroomcertificaten 4.500,00 EUR. Omschrijving zie art. 104/ / Provinciale subsidie streekgericht bibliotheekbeleid 7.000,00 EUR. Op basis van het nieuwe decreet worden er geen rechtstreekse subsidies meer verleend door de Provincie voor werkingskosten of personeel. Vanaf 2003 zal de Provincie 1,60 EUR per inwoner investeren in een streekgericht bibliotheekbeleid. In plaats van een provinciale toelage wordt vanaf 2003 een forfaitaire subsidie van 0,60 EUR per inwoner voorzien als toelage door de Vlaamse Gemeenschap (zie ook artikel 767/465-02). Daarnaast omvatte dit artikel ook een ontvangst in het kader van de samenwerkingsverbanden met andere bibliotheken. Vanaf 2009 geen ontvangst meer te voorzien wordt rechtstreeks beheerd door de interlokale vereniging zelf met Deinze als beherende gemeente.

Gemeenteraad van 28/01/2004

Gemeenteraad van 28/01/2004 Gemeenteraad van 28/01/2004 Aanwezig: Freddy Vranckx, Burgemeester-Voorzitter Betty Lismont-Depret, Cyriel Swevers, Hilke Verheyden, Paul Hugaerts, Gilberte Muls, Schepenen Roger Wierinckx, Maurice Fol,

Nadere informatie

Dienst Financiële Planning

Dienst Financiële Planning BO Boek 4 Dienst Financiële Planning MEERJARENPLAN 2014-2019 Toelichting: bijkomende financiële informatie Inhoudstafel Overzicht rubricering meerjarenplan en globale toelichting...3 Toelichting bij de

Nadere informatie

Dienst Financiële Planning

Dienst Financiële Planning BO Boek 4 Dienst Financiële Planning MEERJARENPLAN 2014-2019 Toelichting: bijkomende financiële informatie ERRATUM bij de toelichting van het meerjarenplan 2014-2019 bij BO 2014 In de toelichting bij

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 GEMEENTE ZWIJNDRECHT

Jaarrekening 2014 GEMEENTE ZWIJNDRECHT Jaarrekening 2014 GEMEENTE ZWIJNDRECHT GEMEENTERAAD 25-6-2015 Inhoud Lijst van veelgebruikte afkortingen... 3 Inleiding... 4 Beleidsnota... 5 Doelstellingenrealisatie... 5 Prioritaire doelstellingen...

Nadere informatie

Inhoud. Deze publicatie bevat de volgende delen: pagina 1 Situering 3 2 Financiële toestand 5 3 Activiteiten 2011 7

Inhoud. Deze publicatie bevat de volgende delen: pagina 1 Situering 3 2 Financiële toestand 5 3 Activiteiten 2011 7 Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Merelbeke Beleidsnota 2011 Vastgesteld in het College van Burgemeester en Schepenen van 2 december 2010 en ter discussie voorgelegd aan de gemeenteraad van 21 december

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD Stuk 6A (2010-2011) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2010-2011 12 april 2011 ONTWERP VAN VERORDENING houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 2010 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING VAN HET NATIONAAL

Nadere informatie

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 INHOUDSTAFEL 1. Financiering van de hulpverleningszone... 19 1.1. Gemeentelijke dotatie... 19 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de verschillende

Nadere informatie

GEMEENTE MALDEGEM. Rekening 2014

GEMEENTE MALDEGEM. Rekening 2014 GEMEENTE MALDEGEM Rekening 2014 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 7 9990 MALDEGEM Secretaris : Van Vynckt Tijs Financieel Beheerder : Dombret Isabelle Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015.

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015. 261 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD BULLETIN COMMUNAL

GEMEENTEBLAD BULLETIN COMMUNAL STAD BRUSSEL VILLE DE BRUXELLES GEMEENTEBLAD BULLETIN COMMUNAL Jaargang Année 1968 N. 22. GEMEENTERAAD CONSEIL COMMUNAL Zitting van Séance du 9-12-1968. VOORZITTER PRESIDENT De heer-m. Lucien COOREMANS,

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 ENIAC / Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 Augustus 2008 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19.12.2013 Aanwezig: Werner Baudewijn, voorzitter van de gemeenteraad Karen De Colfmacker, burgemeester Jozef Van den Bulcke, Johan De Bleecker, Eric De Vriendt,

Nadere informatie

Hoofdstuk IV. De gemeentebegroting Hoe begrijpen en adviseren?

Hoofdstuk IV. De gemeentebegroting Hoe begrijpen en adviseren? Hoofdstuk IV De gemeentebegroting Hoe begrijpen en adviseren? Inleiding Heel wat leden van adviesraden worden jaarlijks geconfronteerd met de vraag van het College van Burgemeester en Schepenen om advies

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2013/01

Omzendbrief BB 2013/01 Omzendbrief BB 2013/01 Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen Financiën en Personeel Boudewijnlaan 30 bus 70 1000 Brussel Tel. 02

Nadere informatie

Over the past fifteen years, the accounting framework of local authorities has

Over the past fifteen years, the accounting framework of local authorities has Federale Overheidsdienst Financiën - België Documentatieblad 69e jaargang, nr. 1, 1e kwartaal 2009 De boekhouding van de lokale besturen in België: tussen traditie en modernisering Arnaud DESSOY Verantwoordelijke

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

Financieel en Materieel beleid

Financieel en Materieel beleid 1 Financieel en Materieel beleid * Maatregelen voor interne controles Procedure GEBRUIK GEBOUWEN EN INFRASTRUCTUUR VOLTIJDSE VERHURINGEN EN INHURINGEN, NASCHOOLSE VERHURINGEN EN HOSPITERINGEN Datum Herziening

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE

JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE Sedert de NOB (nieuwe OCMW-boekhouding) is het jaarverslag een deel geworden van de jaarrekening (art. 63, 64, 65 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2012 voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 30 mei 2013 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

Gemeente. Sint-Pieters-Leeuw

Gemeente. Sint-Pieters-Leeuw Gemeente Sint-Pieters-Leeuw Jaarverslag 2008 2 Inhoudstabel Voorwoord 5 Behoorlijk bestuur 7 Bestuur 9 Secretariaat 14 Onthaal 16 Bevolking 17 Burgerlijke Stand 20 Vreemdelingen 22 Juridisch 23 Communicatie,

Nadere informatie

VOORWOORD. Maar er is meer.

VOORWOORD. Maar er is meer. VOORWOORD Wie de vorige versie van deze brochure heeft ter hand genomen, heeft het zeker gemerkt: de wetgeving m.b.t. de tarieven successierechten in het Vlaams Gewest is er heel wat eenvoudiger op geworden.

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN 2014 2019 VAN HET OCMW DEINZE. Globaal denken, gefaseerd handelen

TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN 2014 2019 VAN HET OCMW DEINZE. Globaal denken, gefaseerd handelen TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN 2014 2019 VAN HET OCMW DEINZE Globaal denken, gefaseerd handelen INLEIDING De stad en het OCMW Deinze zijn in 2013 ingestapt in de nieuwe beleids- en beheerscyclus (BBC)

Nadere informatie

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding HOOFDSTUK I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Onderhavige regelgeving legt alle verplichtingen vast bedoeld in Art. X.3. 1 van Hoofdstuk X, Afdeling III van Onderwijsdecreet

Nadere informatie

Zitting van dinsdag 4 februari 2014 Aanwezigen: Peeters Jan - burgemeester en voorzitter Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Marie, Michiels Alfons

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

gegevensregistratie cultuurcentra leidraad

gegevensregistratie cultuurcentra leidraad gegevensregistratie cultuurcentra leidraad kalenderjaar, hierna genoemd: refertejaar 01.01.2010 tot en met 31.12.2010 refertejaar: het jaar waarover de gegevens worden opgevraagd. Dit valt steeds samen

Nadere informatie

REKENHOF. Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen. Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers

REKENHOF. Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen. Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers REKENHOF Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, februari 2006 REKENHOF Nieuwe regels voor de financiering van

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie