De Watersector Exportindex (WEX)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Watersector Exportindex (WEX)"

Transcriptie

1 De Watersector Exportindex (WEX) P rogno se 2013 drs. P. Gibcus drs. D. Snel Zoetermeer, december 2013

2 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Netherlands Water Partnership en wordt gefinancierd door het programmabureau Partners voor Water. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia/EIM. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldigen en/of openbaarmaking in welke vorm ook, alsmede opslag in een retrieval system, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Panteia/EIM. Panteia/EIM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of andere onvolkomenheden. The responsibility for the contents of this report lies with Panteia/EIM. Quoting numbers or text in papers, essays and books is permitted only when the source is clearly mentioned. No part of this publication may be copied and/or published in any form or by any means, or stored in a retrieval system, without the prior written permission of Panteia/EIM. Panteia/EIM does not accept responsibility for printing errors and/or other imperfections.

3 De Watersector Exportindex (WEX) WEX: index om de ontwikkeling van de export van de watersector te volgen Om de ontwikkeling van de export van de watersector in kaart te brengen, is door Panteia/EIM een indexcijfer voor de export van wateractiviteiten ontwikkeld: de Watersector Export Index (WEX). De WEX is opgebouwd vanuit de volgende deelsectoren (zie ook bijlage II): Watertechnologie: watervoorziening (drinkwatervoorziening en -behandeling, drinkwatertransport en -distributie, industriële watervoorziening en -behandeling, industrieel watertransport en -distributie); afvalwater (collectie en/of sanitatie, industrieel afvalwater, huishoudelijk afvalwater en hergebruik van afvalwater). Deltatechnologie: waterbeheer (integraal waterbeheer, grondwater, oppervlaktewater, waterkwantiteit, waterkwaliteit); water en groen; waterbouw (kustontwikkeling, havenconstructie en baggeren). Het basisjaar voor de WEX is De WEX is voor dat jaar gelijkgesteld aan 100. Tot en met 2011 is de WEX gebaseerd op statistische bronnen. De statistieken hebben echter als nadeel dat ze sterk achterlopen. Een actuele WEX, ofwel een goed beeld van de huidige totale export van de Nederlandse watersector, kan worden verkregen door de gegevens van een aantal verschillende spelers uit de markt te combineren. Hierbij biedt een enquête uitkomst (zie bijlage II). Door de medewerking van een groot aantal bedrijven, is het mogelijk gebleken om een voorlopige vaststelling voor de WEX 2012 en een eerste vooruitzicht voor 2013 te presenteren. Ontwikkeling van de WEX De ontwikkeling van de WEX is gepresenteerd in figuur 1. Tot 2001 nam de export van wateractiviteiten flink toe. De index voor de export van wateractiviteiten stond in 2001 op 109,9. Dit komt neer op een export van 4,5 miljard euro. Daarna is een periode van laagconjunctuur ingetreden. Niet alleen de groei van de Nederlandse economie liep terug, maar ook de mondiale economie kreeg het zwaar te verduren. Dit vertaalde zich in een lichte daling van de WEX in Na een kleine dip herstelde de WEX zich al snel. De watersector kon profiteren van de toegenomen vraag uit het buitenland. Sindsdien heeft de watersector kunnen profiteren van de mondiale groei van de wereldeconomie. De export van wateractiviteiten nam ieder jaar sterker toe. Met een toename van de export van wateractiviteiten met respectievelijk 14 en 15%, namen 2006 en 2007 een van de sterkste toenames voor hun rekening. De WEX piekte in 2008 en kwam uit op 161,5. Dit komt neer op een exportomvang van wateractiviteiten van circa 6,7 miljard euro. Forse daling WEX in 2009 als gevolg van kredietcrisis In de tweede helft van 2008 zette de kredietcrisis in. De crisis zorgde niet alleen voor malaise op de financiële markten, maar had ook een drukkend effect op de economische groei. In de tweede helft van 2008 zakte de exportmarkt als gevolg van de wereldwijde kredietcrisis volledig in elkaar. De 3

4 WEX groei van de wereldhandel daalde van 7,4% in 2007 naar 0,3% in De groei van de WEX zwakte af. In 2009 waren de gevolgen van de kredietcrisis op alle fronten goed zichtbaar. De wereldeconomie daalde met 0,7%. Ook de Nederlandse economie werd geconfronteerd met een krimp met 3,7%. De Nederlandse export nam maar liefst af met 9,7%. De scherpe economische terugval heeft ook geleid tot een forse daling van de export van wateractiviteiten, met 10%. De WEX daalde in 2009 tot 145,4, ofwel een exportomvang van wateractiviteiten van 6 miljard euro. figuur 1 De Watersector Exportindex (WEX) voor de periode (2000=100) totaal watertechnologie deltatechnologie Jaar * De WEX 2012 betreft een voorlopige realisatie. ** De WEX 2013 betreft een prognose. Bron: Panteia/EIM, Export watersector ondanks eurocrisis stijgende in De wereldeconomie toonde in 2010 weer een licht economisch herstel met een groei van 5,1% 2. De wereldhandel steeg met 11,3% 3. De Nederlandse economie steeg met 1,6%. Het economisch herstel komt ook duidelijk tot uiting in een groei van de WEX. In 2010 kwam de WEX uit op 154,4. Dit komt neer op een exportomvang van wateractiviteiten van 6,4 miljard euro, een groei met 6,2% kende twee gezichten. In de eerste helft van het jaar trok de economie nog verder fors aan, terwijl in de tweede helft van het jaar de eurocrisis uitbrak. De groei van de wereldeconomie werd daardoor getemperd tot 2,9%. De wereldhandelsgroei bleef uiteindelijk beperkt tot 3,75%. De groei van de Nederlandse economie kwam uit op 0,9%. In 2011 kwam de WEX uit op 161,5. 1 CPB, Macro Economische Verkenning 2014, Den Haag. 2 CPB, Macro Economische Verkenning 2014, Den Haag. 3 CPB, Macro Economische Verkenning 2014, Den Haag. 4

5 Ondanks de crisis betekende dit een stijging van de export van wateractiviteiten met 4,6% ten opzichte van De Europese schuldencrisis bepaalde ook in 2012 het economisch beeld. Het verwachte economisch herstel in de tweede helft van het jaar bleef uit, en de Nederlandse economie kromp wederom, met een daling van 1,2% 1. De wereldhandel groeide uiteindelijk slechts met 0,7%. De groei van de wereldeconomie viel terug naar 3%. De watersector heeft zich echter gunstig ontwikkeld. Dit komt doordat de bedrijven veelal actief zijn in de mondiale groeiregio s. De groei van de export van wateractiviteiten is naar schatting gegroeid met zo n 6,5%. De WEX is daarmee uitgekomen op 172,2 (een voorlopige realisatie), ofwel 7,1 miljard euro. Vooruitzichten 2013 Eerste tekenen herstel Nederlandse economie en trage groei wereldhandel in 2013 De Nederlandse en internationale economie staan er nog steeds matig voor. De wereldhandel groeit slechts traag. Voor 2013 wordt uitgegaan van een groei met 1,5% 2. De groei van de wereldeconomie zal in 2013, met 2,75% 3, iets lager liggen dan in Voor 2013 wordt uitgegaan van een krimp van de Nederlandse economie met 1% 4. Het beeld voor 2013 is wisselend. In het eerste kwartaal bevond de Nederlandse economie zich nog in een recessie. Het tweede kwartaal lijkt een omslagpunt. De economische krimp stopte en het derde kwartaal toonde een groei, met 0,1% 5. De Nederlandse economie zal volgend jaar voorzichtig groeien met 0,5% 6. De eerste tekenen dat de Nederlandse economie weer iets van optimisme toont, blijkt ook uit het groeiende consumenten- en producentenvertrouwen. De binnenlandse bestedingen staan nog altijd onder druk als gevolg van allerlei bezuinigingsmaatregelen. Daarentegen lijkt de werkloosheid haar dieptepunt bereikt te hebben, de groei van de werkloosheid begint af te vlakken, en begint de woningmarkt voorzichtig in beweging te komen. De economische groei moet vooral vanuit de export komen. Verwachting: optimisme over export van wateractiviteiten in 2013 De stemming onder de ondervraagde bedrijven binnen de watersector is ten opzichte van de zomer 2013 optimistischer geworden. De bedrijven in de watersector zijn, ondanks de ongunstige economische situatie, uitermate optimistisch over de ontwikkeling in Bijna driekwart van de ondervraagde bedrijven beoordeelt de huidige situatie op de buitenlandse markt voor wateractiviteiten als (zeer) gunstig. Een kwart van de bedrijven geeft aan dat ten opzichte van 4 maanden geleden de situatie is verbeterd, tegenover 5% dat een verslechtering ziet. Ongeveer 70% van de bedrijven voorziet dat de buitenlandse omzet van wateractiviteiten in 2013 toeneemt (vier maanden geleden 61%), tegenover nog geen 10% dat een afname verwacht. De stemming vertaalt zich in een toename van de WEX tot 179. Dit komt neer op een exportomvang van wateractiviteiten van bijna 7,4 miljard euro. 1 CPB, Macro Economische Verkenning 2014, Den Haag. 2 CPB, Decemberraming 2013, Economische vooruitzichten 2014, Den Haag. 3 CPB, Macro Economische Verkenning 2014, Den Haag. 4 CPB, Decemberraming 2013, Economische vooruitzichten 2014, Den Haag. 5 CBS, Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder, PB13-070, Den Haag. 6 CPB, Decemberraming 2013, Economische vooruitzichten 2014, Den Haag. 5

6 Vrijwel alle bedrijven zien de toekomst op het gebied van wateractiviteiten met (veel) vertrouwen tegemoet (91%, was 87% vier maanden geleden). De meeste kansen voor de export van wateractiviteiten zien de bedrijven in Azië, op afstand gevolgd door het Midden-Oosten, Afrika en Latijns-Amerika. De ongunstige economische situatie in Europa, met veel landen die in een recessie verkeren, heeft tot gevolg dat Europa minder vaak wordt genoemd. Voor de wateractiviteit afvalwater worden door de meeste bedrijven de beste toekomstkansen gezien, gevolgd door watervoorziening, waterbouw en waterbeheer. WEX: water- en deltatechnologie Watertechnologie ontwikkelt zich sterk in 2012 en 2013 De WEX voor de watertechnologie is al een tijd hoger dan de WEX voor de deltatechnologie (zie figuur 1). In 2012 heeft de sector watertechnologie zich uitermate gunstig ontwikkeld. De WEX voor de watertechnologie groeide met 9,6%. De WEX voor de deltatechnologie groeide eveneens, maar bleef met 4,7% hierbij achter. Op basis van de verwachtingen, zal in 2013 de watertechnologie wederom, met 7,7%, sterker groeien dan de deltatechnologie, met een groei van 1,6%. De exportquote Export weer belangrijker voor totale omzet uit wateractiviteiten Door de export van de watersector te relateren aan de totale omzet van de watersector (de exportquote) wordt de export in de context van de totale prestaties van de betreffende bedrijven geplaatst. In zekere zin wordt hierdoor gecorrigeerd voor de conjunctuur (zie figuur 2). Desalniettemin is het opvallend dat in jaren van hoogconjunctuur de exportquote procentueel toeneemt en bij laagconjunctuur weer afneemt. Ook ten tijde van de valutacrisis in 1999 is het aandeel gezakt. Verder blijkt uit figuur 2 dat in de periode ongeveer een derde van de omzet in de watersector werd behaald door de export. In de periode was sprake van een opgaande conjunctuur en nam de exportquote ieder jaar toe. Dit houdt in dat de export van wateractiviteiten sneller toenam dan de totale omzet uit wateractiviteiten. De export is een steeds belangrijkere positie gaan innemen in de totale omzet uit wateractiviteiten. In 2009 kreeg de export met een flinke dip te maken door de economische crisis en viel de exportquote terug tot 39,4%. Met een (licht) groeiende wereldeconomie in 2010 en 2011, is zoals in vorige vergelijkbare situaties de exportquote weer toegenomen, en weer ruim boven de 40% gekomen. Met de economische crisis in 2011, is in 2012 met de eurocrisis boven de markt, in afwijking van voorgaande perioden, de exportquote toch toegenomen. De exportquote komt in 2012 uit op 43,7%. Dit heeft te maken met de binnenlandse omzet die onder druk staat, en de toenemende buitenlandse omzet die in groeiregio s wordt gerealiseerd. Deze ontwikkeling zal zich ook in 2013 voortzetten. Op grond van de verwachte omzetontwikkelingen, komt de exportquote in 2013 uit op 44,9%. 6

7 Exportquote van de watersector figuur 2 Exportquote (de export ten opzichte van de omzet) van de watersector, % 40% 30% 20% 10% 0% Jaar * De exportquote voor 2012 betreft een voorlopige realisatie. ** De exportquote voor 2013 betreft een prognose. Bron: Panteia/EIM, De exportquote in de deelsector deltatechnologie ligt met ruim 50% aanzienlijk hoger dan in de deelsector watertechnologie (rond 30%)(zie figuur3). In de periode is de exportquote in de deltatechnologie zeer sterk toegenomen van 35 tot boven de 50%. In 2013 zal de minder sterke exportgroei gelijke tred houden met de omzetontwikkeling. Ten opzichte van 2012 zal de exportquote van de deltatechnologie in 2013 nagenoeg gelijk blijven. De exportquote in de deelsector watertechnologie is vrij stabiel, en schommelt de laatste jaren rond 30%. In deze deelsector bleef in 2012 het aandeel van de exportomzet nog gelijk ondanks een sterke stijging van de exportomzet, omdat ook de binnenlandse omzet in deze sector een flinke groei liet zien. In 2013 zal met een groeiende export en gelijkblijvende omzet, het exportaandeel weer toenemen. 7

8 Exportquote van de deelsectoren figuur 3 Exportquote (de export ten opzichte van de omzet) van de deelsectoren water- en deltatechnologie, % 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jaar watertechnologie deltatechnologie * De exportquote voor 2012 betreft een voorlopige realisatie. ** De exportquote voor 2013 betreft een prognose. Bron: Panteia/EIM, Het exportaandeel Exportaandeel van de watersector neemt in 2012 en 2013 weer iets toe, na dieptepunt in 2011 Voor een beter inzicht in de exportpositie van de watersector is in figuur 4 de export van wateractiviteiten uitgedrukt als percentage van de totale export in Nederland: het exportaandeel. Het exportaandeel van de watersector in de totale export fluctueert binnen de marges van 1,6% en 2,0%. Tot en met 2003 schommelde het exportaandeel rond 1,8% (zie figuur 3). De jaren daarna lag het exportaandeel van de watersector lager: rond 1,7%. In 2007 steeg het exportaandeel weer. In het crisisjaar 2009 sprong het exportaandeel boven de 1,9%. De export van de watersector was minder getroffen door de economische malaise dan de totale export. Bij het inzetten van het economische herstel in 2010 bleef de export van de watersector toch weer achter bij de totale export. In 2011 is het aandeel verder teruggelopen. In de gereflecteerde periode is dit aandeel niet zo laag geweest. Met een flinke exportgroei van de watersector in 2012 herstelt het aandeel weer licht. Dit komt doordat de export voor Nederland als geheel een groot deel voor rekening komt van omringende landen die eveneens in een crisis verkeren, terwijl de export van wateractiviteiten voor een belangrijk deel voor rekening komt in regio s die (flinke) groei realiseren en waar dringende behoefte is aan wateractiviteiten. In 2013 is dit beeld niet anders. Het aandeel komt daarmee uit op 1,67%. 8

9 Export watersector als % totale export Nederland figuur 4 Exportaandeel (export van de watersector gerelateerd aan de totale export in Nederland), ,0% 1,9% 1,8% 1,7% 1,6% 1,5% 1,4% Jaar * Het exportaandeel voor 2012 betreft een voorlopige realisatie. ** Het exportaandeel voor 2013 betreft een prognose. Bron: Panteia/EIM,

10 BIJLAGE I Kerngegevens watersector tabel 1 Kerngegevens watersector bruto toege- index bruto export omzet export- export NL export- voegde waarde toegevoegde Jaar (x 1 mln.) WEX (x 1 mln.) quote (x 1 mln.) aandeel (x 1 mln.) waarde , ,5% ,84% , , ,9% ,69% , , ,8% ,91% , , ,6% ,96% , , ,2% ,89% , , ,8% ,78% , , ,0% ,88% , , ,5% ,87% , , ,4% ,88% , , ,4% ,72% , , ,7% ,71% , , ,2% ,72% , , ,2% ,82% , , ,8% ,80% , , ,4% ,94% , , ,5% ,72% , , ,2% ,63% ,8 2012* , ,7% ,65% n.b. n.b. 2013** , ,9% ,67 n.b. n.b. * Voor 2012 betreft het voorlopige realisaties. ** Voor 2013 betreft het prognoses. Bron: Panteia/EIM,

11 tabel 2 Kerngegevens watertechnologie Jaar export (x 1 mln.) WEX omzet (x 1 mln.) exportquote , ,2% , ,8% , ,5% , ,4% , ,2% , ,5% , ,2% , ,9% , ,8% , ,1% , ,3% , ,9% , ,1% , ,1% , ,3% , ,0% , ,1% 2012* , ,1% 2013** , ,1% * Voor 2012 betreft het voorlopige realisaties. ** Voor 2013 betreft het prognoses. Bron: Panteia/EIM,

12 tabel 3 Kerngegevens deltatechnologie Jaar export (x 1 mln.) WEX omzet (x 1 mln.) exportquote , ,4% , ,4% , ,7% , ,7% , ,6% , ,0% , ,0% , ,2% , ,5% , ,8% , ,7% , ,0% , ,3% , ,3% , ,5% , ,3% 2011* , ,3% 2012* , ,1% 2013** , ,2% * Voor 2012 betreft het voorlopige realisaties. ** Voor 2013 betreft het prognoses. Bron: Panteia/EIM,

13 BIJLAGE II Totstandkoming WEX In deze bijlage wordt ingegaan op de totstandkoming van de WEX. Aanleiding Partners voor Water (PvW) en Netherlands Water Partnership (NWP) proberen beide de inzet van de Nederlandse watersector in het buitenland te versterken. Er is behoefte ontstaan aan een index die de ontwikkeling van prestaties van de watersector in het buitenland laat zien. Partners voor Water heeft Panteia/EIM gevraagd om een methode te ontwikkelen waarmee de exportpositie van de Nederlandse watersector in de tijd op een representatieve wijze kan worden gemonitord. De eerder gemaakte berekeningen in de Strategische Waterkaarten (2000/2001) 1 vormen het uitgangspunt voor de te ontwikkelen WEX 2. Het resultaat is de Watersector Exportindex (WEX). Afbakening watersector Voor de afbakening van de watersector is de indeling naar deelmarkten uit de rapportage 'Strategische Waterkaarten' gebruikt, namelijk: Watertechnologie: watervoorziening (drinkwatervoorziening en -behandeling, drinkwatertransport en -distributie, industriële watervoorziening en -behandeling, industrieel watertransport en -distributie); afvalwater (collectie en/of sanitatie, industrieel afvalwater, huishoudelijk afvalwater en hergebruik van afvalwater). Deltatechnologie: waterbeheer (integraal waterbeheer, grondwater, oppervlaktewater, waterkwantiteit, waterkwaliteit); water en groen; waterkracht (een segment van beperkte omvang dat niet nader wordt onderverdeeld); waterbouw (kustontwikkeling, havenconstructie en baggeren). 1 Arnoud Muizer en Marcel van den Bergh, Strategic Wards: International opportunities for the Dutch water sector, i.o.v. Netherlands Water Partnership (2002). 2 In 2007 heeft EIM de 'Sectorschets water 2007' voor de EVD uitgevoerd. In deze studie is, net als in de 'Strategische Waterkaarten', de exportpositie van de watersector in kaart gebracht en wel voor het jaar Deze studie biedt een nieuw ijkpunt voor de WEX. Omdat het programma Partners voor Water betrekking heeft op de periode , is ervoor gekozen om de WEX voor deze periode te ijken met behulp van de 'Strategische Wate r- kaarten' en niet halverwege het programma over te stappen op een nieuw ijk punt. 13

14 Definitie van export Voor de export is een ruime definitie gekozen: Omzet behaald in het buitenland. Dat kan zowel zijn via export vanuit Nederlandse vestigingen als via omzet gerealiseerd via buitenlandse vestigingen. WEX op basis van statistieken De Nederlandse statistieken hanteren bij de bedrijfsclassificatie de SBI 1 (CBS). De watersector sluit hier niet op aan. Bedrijven die tezamen de watersector vormen, zijn verspreid over diverse sectoren binnen de statistieken. De deelsectoren van de watersector omvatten zowel de primaire activiteit, als de toeleveringen, het ontwerp, de bouw, de kennisontwikkeling en - overdracht en het advies. Het is niet mogelijk om de vele deelactiviteiten binnen de watersector exact te onderscheiden. Per deelactiviteit is in de statistieken gekeken naar beschikbare informatie over export op een zo laag mogelijk aggregatieniveau en zo actueel mogelijk. Enkele voor de watersector belangrijke deelactiviteiten zijn op deze manier te onderscheiden. Omdat veel deelactiviteiten wo r- den onderscheiden, gaat wel de 'Wet van de grote aantallen' op. Overschatting van de ene activiteit wordt gecompenseerd door onderschatting van de andere activiteit. De onderscheiden deelactiviteiten en de gebruikte statistieken zijn gepresenteerd in tabel 4. Panteia/EIM maakt vooral gebruik van de Statistiek Internationale handel en de IO-tabel van het CBS voor het bepalen van de export van de watersector. Voor data over de natte waterbouw maakte Panteia/EIM tot 2006 gebruik van cijfers van de VBKO 2. Momenteel publiceert de VBKO geen cijfers meer over de export natte waterbouw. Voor de natte waterbouw grijpt Panteia/EIM terug naar de jaarverslagen van enkele grote bedrijven binnen dit segment. De export van de watersector wordt opgebouwd vanuit de gepresenteerde deelsegmenten. Om tot het totale cijfer voor de export van water te komen, maakt Panteia/EIM gebruik van wegingsfactoren. Deze wegingsfactoren zijn afgeleid uit de 'Strategische Waterkaarten'. De export van de watersector is vervolgens geïndexeerd, met als basisjaar 2000, tot de WEX. Er heeft in 2011 een herindexatie plaatsgevonden op basis van het rapport Het Nederlandse Deltatechnologie-cluster (Panteia/Blueconomy), uitgevoerd in opdracht van NWP, waarin een schatting van de economische waarde van het Nederlandse Deltatechnologie-cluster is gegegeven. 1 De Standaard Bedrijfsindeling van het CBS (SBI) geeft een systematische hiërarchische indeling van economische activiteiten. Thans geldend is de SBI De SBI 2008 wordt door het CBS o.a. gebruikt om bedrijfseenheden te rubriceren naar hun hoofdactiviteiten (Bron: CBS). 2 VBKO = Vereniging van Waterbouwers in Bagger-, Kust- en Oeverwerken. 14

15 tabel 4 WEX op basis van statistieken Segment watersector SBI 93 Bron* Watertechnologie Watervoorziening Pompen, generatoren (toelevering/installatie) 2912/2913 Stat. Internationale Handel Aanleg waterleiding IO-tabel Metalen buizen (toelevering) 272 Stat. Internationale Handel Waterproductie en waterdistributie 41 IO-tabel Ontwerp en advies 742 IO-tabel Kennisontwikkeling en kennisoverdracht 73, 91 IO-tabel Afvalwater Afvalwaterbehandeling 90 IO-tabel Zuiveringsinstallaties e.d. (toelevering/installatie) 2924 Stat. Internationale Handel Ontwerp en advies 742 IO-tabel Kennisontwikkeling en kennisoverdracht 73, 91 IO-tabel Deltatechnologie Waterbeheer Waterschappen 75 IO-tabel Pompen, generatoren (toelevering/installatie) 2912/2913 Stat. Internationale Handel Ontwerp en advies 742 IO-tabel Kennisontwikkeling en kennisoverdracht 73, 91 IO-tabel Irrigatie en drainage GWW-activiteiten IO-tabel Kunststofbuizen (toelevering) 2521 Stat. Internationale Handel Ontwerp en advies 742 IO-tabel Kennisontwikkeling en kennisoverdracht 73, 91 IO-tabel Waterbouw Natte waterbouw 4524, VBKO/jaarverslagen Kennisontwikkeling en kennisoverdracht 73, 91 IO-tabel * IO = Input Output. Bron: Panteia/EIM, WEX op basis van de telefonische enquête De statistieken hebben als nadeel dat ze ruim een jaar achterlopen. Ze bieden anno 2013 nog geen data voor Op basis van de statistieken is de WEX tot en met 2011 vastgesteld. Om toch een actueel beeld te schetsen van de WEX wordt een telefonische enquête ingezet onder ongeveer 50 verschillende bedrijven binnen de watersector. De bedrijven zijn over de deelsectoren verspreid. Twee keer per jaar vindt de telefonische enquête plaats. De eerste enquête is zeer uitgebreid. Er wordt gevraagd naar de niveaus en de ontwikkelingen van de omzet, de omzet van wateractiviteiten, de buitenlandse omzet en de 15

16 buitenlandse omzet van wateractiviteiten, maar ook naar de toekomstverwachtingen. De tweede enquête betreft een beknopte enquête over de ontwikkelingen in het lopende jaar. De berekening van de actuele WEX vindt in een aantal stappen plaats. Vanuit de deelsectoren vindt een herweging plaats. Ook nu biedt de rapportage 'Strategische Waterkaarten' uitkomst voor de vaststelling van de gewichten. De bijbehorende formules worden gegeven voor de WEX De WEX op basis van de telefonische enquête in de andere jaren, wordt op analoge wijze vastgesteld. De formules zijn: A j,2012 Aj, % D j,2012 At A j 2011 j, en, 2012 WEX 2012 WEX At A j j 2011 At At,2012,2011 waarbij: A j, 2011 A t, 2011 D j, 2012 A j, 2012 A t, 2012 exportomvang (wateractiviteiten) van deelsector j in 2011 uit statistiek exportomvang (wateractiviteiten) in 2011 van alle bedrijven in de watersector gewogen exportgroei (wateractiviteiten) in 2012 in % van bedrijven deelsector j in steekproef telefonische enquête geschatte exportomvang (wateractiviteiten) van deelsector j in 2012 in steekproef telefonische enquête geschatte exportomvang (wateractiviteiten) in 2012 van alle bedrijven in de watersector WEX 2011 watersector exportindex in 2011 op basis van statistieken WEX 2012 geschatte watersector exportindex in 2012 op basis van telefonische enquête De WEX berekend op basis van de telefonische enquête betreft een voorlopige realisatie/prognose. De WEX wordt op basis van de statistieken defin i- tief vastgesteld. 16

Algemeen beeld van het MKB in 2015

Algemeen beeld van het MKB in 2015 Algemeen beeld van het MKB in 2015 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap (www.ondernemerschap.nl) Drs. K.L. Bangma Drs. D. Snel Zoetermeer, 9 februari 2015 De

Nadere informatie

Technologische en sociale innovatie in een concurrerende markt

Technologische en sociale innovatie in een concurrerende markt Technologische en sociale innovatie in een concurrerende markt Innovatie- en concurrentiemonitor topsectoren 2012 Petra Gibcus (Panteia/EIM) Ro Braaksma (Panteia/EIM) Yvonne Prince (Panteia/EIM) Henk Volberda

Nadere informatie

Hoe ondernemend zijn zzp'ers?

Hoe ondernemend zijn zzp'ers? Hoe ondernemend zijn zzp'ers? Resultaten zzp-panel meting II van 2011 drs. Nardo de Vries Werner Liebregts MSc drs. Paul Vroonhof Zoetermeer, mei 2012 ISBN: 978-90-371-1037-1 Bestelnummer: A201204 Prijs:

Nadere informatie

Verschillen tussen uitzendondernemingen

Verschillen tussen uitzendondernemingen Verschillen tussen uitzendondernemingen drs. M.E. Winnubst drs. B. van der Linden drs. P. Vroonhof Zoetermeer, september 2013 ISBN : 978-90-371-1080-7 Rapportnummer : A201342 Dit onderzoek is mede gefinancierd

Nadere informatie

Toekomst van de maakindustrie

Toekomst van de maakindustrie Toekomst van de maakindustrie K n owledge b a sed c apital! Arnoud Muizer Panteia Zoetermeer, december 2013 ISBN : 978-90-371-9789-1 Rapportnummer : A201356 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek

Nadere informatie

Wat drijft MKB-ondernemers?

Wat drijft MKB-ondernemers? Wat drijft MKB-ondernemers? Ontwikkeling doelstellingen 2004-2013 ISBN : 978-90-371-1109-5 Rapportnummer : A201403 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap (www.ondernemerschap.nl)

Nadere informatie

Zelfbewust een Zelfstandige Positie

Zelfbewust een Zelfstandige Positie Zelfbewust een Zelfstandige Positie Economische zelfstandigheid van zzp'ers: resultaten zzp-panel meting I van 2011 drs. Nardo de Vries Werner Liebregts MSc. drs. Paul Vroonhof Zoetermeer, november 2011

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Overstapgedrag in de horecabiermarkt en motieven om dat wel of niet te doen Onderzoek naar feitelijk overstapgedrag door cafés met kelder- of fustbier en de verschillende brouwerijen

Nadere informatie

Voor mijn gevoel had ik veel geld. Jongvolwassenen en schulden

Voor mijn gevoel had ik veel geld. Jongvolwassenen en schulden Voor mijn gevoel had ik veel geld Jongvolwassenen en schulden Florieke Westhof en Lennart de Ruig m.m.v. Mirjam Tom Zoetermeer, 22 april 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia.

Nadere informatie

Stand van Zaken Zonder Personeel

Stand van Zaken Zonder Personeel Stand van Zaken Zonder Personeel Structurele karakterschets van zzp'ers: resultaten meting I, voorjaar 2010, zzp-panel drs. N.E. de Vries drs. P.J.M. Vroonhof Zoetermeer, september 2010 ISBN: 978-90-371-1016-6

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland, 1

Nadere informatie

Moslimdiscriminatie in het voortgezet onderwijs. Een onderzoek onder docenten

Moslimdiscriminatie in het voortgezet onderwijs. Een onderzoek onder docenten Moslimdiscriminatie in het voortgezet onderwijs Een onderzoek onder docenten Een onderzoek in opdracht van de Anne Frank Stichting en FORUM, instituut voor Multiculturele Vraagstukken S. Bouma en L. de

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR METALEKTRO 2014

ARBEIDSMARKTMONITOR METALEKTRO 2014 ARBEIDSMARKTMONITOR METALEKTRO 2014 ROA-R-2015/2 Ruud Gerards Andries de Grip Marloes de Hoon Annemarie Künn-Nelen Davey Poulissen De Arbeidsmarktmonitor wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit

Nadere informatie

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers Amsterdam, april 2013 In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De sociaaleconomische situatie van langdurig

Nadere informatie

Werkgelegenheid door elektrisch vervoer in 2020

Werkgelegenheid door elektrisch vervoer in 2020 Werkgelegenheid door elektrisch vervoer in 2020 Rapport Delft, maart 2015 Opgesteld door: A. (Arno) Schroten S.J. (Sanne) Aarnink H.P. (Huib) van Essen Colofon Bibliotheekgegevens rapport: A. (Arno) Schroten,

Nadere informatie

Structuur in de markt. Structuuronderzoek ambulante handel

Structuur in de markt. Structuuronderzoek ambulante handel Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel 2011 Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel 2011 Structuur in de markt

Nadere informatie

Nieuw ondernemerschap in herstel

Nieuw ondernemerschap in herstel Nieuw ondernemerschap in herstel Global Entrepreneurship Monitor 2004 Nederland Jolanda Hessels Niels Bosma Sander Wennekers Zoetermeer, mei 2005 ISBN: 90-371-0949-7 Bestelnummer: A200502 Prijs: 40,- Dit

Nadere informatie

ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER

ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER EINDRAPPORT Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken SEOR Kees Zandvliet José Gravesteijn Olivier Tanis ReflecT Ronald Dekker Daniela Skugor Met medewerking van

Nadere informatie

Leefbaarheid door de tijd

Leefbaarheid door de tijd Leefbaarheid door de tijd 4 Titel Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 10 2 De landelijke trend in leefbaarheid 17 3 Conjunctuurgevoeligheid en gevolgen van de recessie 34 4 Regionale

Nadere informatie

Bedrijfsfinanciering: zó kan het ook! Nieuwe financieringsvormen voor het MKB, een update. Ro Braaksma Lia Smit

Bedrijfsfinanciering: zó kan het ook! Nieuwe financieringsvormen voor het MKB, een update. Ro Braaksma Lia Smit Bedrijfsfinanciering: zó kan het ook! Nieuwe financieringsvormen voor het MKB, een update Ro Braaksma Lia Smit Zoetermeer, 23 juli 2013 ISBN : 978-90-371-1076-0 Rapportnummer : A201338 Dit onderzoek is

Nadere informatie

De arbeidstijdverkorting die niet doorging en andere lessen uit de jaren tachtig

De arbeidstijdverkorting die niet doorging en andere lessen uit de jaren tachtig De arbeidstijdverkorting die niet doorging en andere lessen uit de jaren tachtig Paul de Beer Hoewel de diepte van de huidige economische recessie vergelijkbaar is met die van de jaren tachtig van de vorige

Nadere informatie

Amsterdam: Vroeg Eropaf. Businesscase vroegsignalering en preventie van schulden

Amsterdam: Vroeg Eropaf. Businesscase vroegsignalering en preventie van schulden Amsterdam: Vroeg Eropaf Businesscase vroegsignalering en preventie van schulden Auteurs: C.M. van Ommeren, L.S. de Ruig & L. Coenen C10567 Zoetermeer, 30 april 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Voorzieningenniveau Flevoland in de tijd 1996-2009

Voorzieningenniveau Flevoland in de tijd 1996-2009 Voorzieningenniveau Flevoland in de tijd 1996-29 Voorzieningenniveau Flevoland in de tijd 1996-29 Uitgevoerd in opdracht van de provincie Flevoland Judith Willems April 21 r21-15jw 1112-SOC ABF RESEARCH

Nadere informatie

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015 Flexwerk na de WW Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid april 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Samenvatting 3 1. Flexwerkers op de arbeidsmarkt en in de WW 5 1.1. Ontwikkeling

Nadere informatie

Welvaart in Nederland 2014

Welvaart in Nederland 2014 Welvaart in Nederland 2014 Welvaart in Nederland 2014 Inkomen, bestedingen en vermogen van huishoudens en personen Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer

Nadere informatie

De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2018

De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2018 De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2018 ROA-R-2013/11 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Maastricht University School of Business and Economics Maastricht, december 2013 Colofon Researchcentrum

Nadere informatie

Gemeenten in perspectief 2014-2018

Gemeenten in perspectief 2014-2018 Gemeenten in perspectief 2014-2018 Prof. dr. M.A. Allers (COELO) Drs. B. Steiner (bruno steiner advies) COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Gemeenten in perspectief 2014-2018

Nadere informatie

CPB Achtergronddocument 3 juli 2014. Arbeidsaanbod tot 2060. Rob Euwals Marloes de Graaf-Zijl Adri den Ouden

CPB Achtergronddocument 3 juli 2014. Arbeidsaanbod tot 2060. Rob Euwals Marloes de Graaf-Zijl Adri den Ouden CPB Achtergronddocument 3 juli 2014 Arbeidsaanbod tot 2060 Rob Euwals Marloes de Graaf-Zijl Adri den Ouden Inhoud 1 Inleiding... 6 2 Definities en methode... 6 2.1 Definities... 6 2.2 Methode... 7 3 Veronderstellingen...

Nadere informatie

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2003. De gegevens mogen met bronvermelding ( Het medisch opleidingstraject: waar blijft de (leef)tijd, L.F.J. van der Velden, L. Hingstman) worden gebruikt.

Nadere informatie

Ondernemen in 2015. Van wereldhandel tot detailhandel. ING Economisch Bureau. Visie op 2015. De Nederlandse economie.

Ondernemen in 2015. Van wereldhandel tot detailhandel. ING Economisch Bureau. Visie op 2015. De Nederlandse economie. ING Economisch Bureau Ondernemen in 2015 Van wereldhandel tot detailhandel Visie op 2015 De Nederlandse economie Exportmarkten Zakelijke dienstverlening Industrie Bouw Transport en logistiek Groothandel

Nadere informatie