a/04 12 Sensire. Sensire en Yunio. Sensire cliëntenraad. jaarverslag is onderdeel van Sensire.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "01-2710a/04 12 Sensire. Sensire en Yunio. Sensire cliëntenraad. jaarverslag 2014. is onderdeel van Sensire."

Transcriptie

1 a/04 12 Sensire Sensire en Yunio Sensire cliëntenraad jaarverslag 2014 is onderdeel van Sensire.

2 Jaarverslag cliëntenraad Sensire 2014 Structuur Sensire kent verschillende klantlijnen. De klantlijnen wijkzorg en wonen met zorg hebben binnen Sensire hun eigen cliëntenraad. De klantlijnen binnen Yunio, te weten: jeugdgezondheidszorg en maatschappelijk werk en thuisbegeleiding hebben één gezamenlijke cliëntenraad, de cliëntenraad Yunio. Vanuit de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) heeft Sensire voor al haar locaties een bewonersraad en voor de gehele klantlijn wonen met zorg een cliëntenraad ingesteld. Onderwerpen uit de WMCZ die betrekking hebben op de locatie worden in de bewonersraad besproken. Onderwerpen die overstijgend zijn en dus betrekking hebben op meerdere locaties worden in de cliëntenraad wonen met zorg behandeld. De klantlijn wijkzorg heeft klankbordgroepen per gemeente. De voorzitters van die klankbordgroepen vormen met elkaar de cliëntenraad wijkzorg. Voor de cliëntgroepen van jeugdgezondheidszorg en algemeen maatschappelijk werk / thuisbegeleiding is een gezamenlijke cliëntenraad ingesteld; de cliëntenraad Yunio. Daarnaast heeft Sensire een centrale cliëntenraad. De centrale cliëntenraad houdt zich bezig met activiteiten die betrekking hebben op heel Sensire zoals de strategie, de begroting, de jaarrekening en de klachtenstructuur. Gesprekspartner van de centrale cliëntenraad is de raad van bestuur. Samenstelling De centrale cliëntenraad is samengesteld uit een onafhankelijke voorzitter en afgevaardigden (de voorzitters en een lid) van de cliëntenraden wonen met zorg, wijkzorg en Yunio. Een overzicht van de structuur van de cliëntenraden en de samenstelling van de centrale cliëntenraad in december 2014 zijn opgenomen als bijlage 1. Belangrijke onderwerpen in 2014 Een belangrijk onderwerp in 2014 was de overdracht van aandelen van Yunio kraamzorg BV aan Naviva. Na een zorgvuldig voorbereid traject is het uiteindelijke advies door de centrale cliëntenraad in nauwe samenwerking met de cliëntenraad van Yunio opgesteld. Bij wijkzorg lag de prioriteit met name bij het complementeren van de klankbordgroepen en het zoeken naar de nog ontbrekende voorzitters. De klankbordgroepen zijn inmiddels voldoende (her)bezet maar nog niet alle voorzittersposities zijn ingevuld. Dat krijgt de volle aandacht in Heel plezierig is het om te constateren dat door zowel de wijkverpleegkundigen als de leden van de klankbordgroepen steeds meer invulling wordt gegeven aan de informele klantbijeenkomsten met als titel: Sensire luistert. Daarmee zijn we duidelijk op de goede weg! Bij wonen met zorg ging de aandacht vooral uit naar het nieuwe voedingsbeleid en het beleid met betrekking tot Welzijn nieuwe stijl waarbij de teams samen met familie en vrijwilligers een nieuwe invulling geven aan het welzijn en het welbevinden van bewoners. In 2014 is hiermee een start gemaakt en de implementatie van beide trajecten zal in 2015 worden afgerond. Naast het proces rond de overgang van kraamzorg naar Naviva heeft de cliëntenraad van Yunio zich in 2014 met name gericht op (de intensivering van) de contacten met de achterban. Verder is binnen de cliëntenraad van Sensire het besluit genomen om jaarlijks het eigen functioneren te evalueren. De eerste evaluatie vindt begin 2015 plaats. Klanttevredenheid onderzoeken Sensire scoorde opnieuw hoog in het klanttevredenheid onderzoek voor wijkzorg. Bij de vraag aan klanten of ze Sensire zouden aanbevelen bij derden was de score 8.6. Dat is hoger dan het provinciaal gemiddelde (8.4), en hoger dan het landelijk gemiddelde (8.5). De cliëntenraad heeft het management gecomplimenteerd en verzocht er alles aan te doen om deze goede scores te behouden. Naast het tweejarig landelijk klanttevredenheid 1

3 onderzoek is in 2014 ook gestart met een eigen digitaal klanttevredenheid onderzoek. Op die manier wordt er permanent gemeten. In samenwerking met de cliëntenraad worden binnen wijkzorg, sinds de invoering van de nieuwe structuur voor de klantmedezeggenschap, twee maal per jaar (voorjaar - najaar) in elke gemeente informele klantbijeenkomsten gehouden met als titel: Sensire luistert. Tijdens deze bijeenkomsten wordt klanten gevraagd naar ervaringen met betrekking tot de zorg- en dienstverlening. Elk half jaar wordt een samenvatting van de genoemde punten (positieve, verbeterpunten en suggesties) gemaakt en deze worden besproken met de manager wijkzorg in de overlegvergadering. De verbeterpunten (en suggesties) worden, samen met de input uit andere bronnen zoals klantevaluaties en klachten gebruikt als input voor het jaarplan wijkzorg. Naar aanleiding van het klanttevredenheid onderzoek in het voorjaar 2013 bij wonen met zorg is op elke locatie een top drie van verbeterpunten vastgesteld. Eind 2013 is een totaaloverzicht naar de cliëntenraad wonen met zorg gezonden en op basis van dat totaaloverzicht is begin 2014 een wonen met zorg brede top drie gekozen en is een verbeterplan opgesteld. De evaluatie van dit verbeterplan zal begin 2015 plaatsvinden. Jeugdgezondheidszorg kent een digitaal klanttevredenheid onderzoek. De uitkomsten worden met de cliëntenraad besproken. Betrokkenheid bij inspectiebezoeken en sollicitatieprocedures Ook in 2014 sprak de cliëntenraad met de inspectie wanneer deze Sensire bezocht en werd zij betrokken bij sollicitatieprocedures. Adviezen 1.Advies begroting 2014 De cliëntenraad heeft de bestuurder gecomplimenteerd ten aanzien van de financiële situatie van Sensire. De financiën zijn goed inzichtelijk gemaakt en de beheersing van de begroting is goed. Wel heeft de cliëntenraad de bestuurder op enkele risico s gewezen. De cliëntenraad adviseerde positief ten aanzien van de begroting Sensire Advies jaarrekening 2013 De cliëntenraad sprak haar tevredenheid uit over de ingezette kostenbeheersing en het geïntensiveerde financiële beleid ten aanzien van de monitoring van de resultaten inzake de begroting in verhouding tot de behaalde resultaten en adviseerde positief. Wederom constateerde de raad uit de inhoud van de jaarverantwoording dat, middels de besprekingen met de financiële commissie aan de hand van de kwartaalrapportages en de toelichtingen in de overlegvergaderingen, de cliëntenraad van Sensire voldoende is geïnformeerd over de financiële situatie van Sensire. Dat getuigt van vertrouwen en de cliëntenraad waardeert deze openheid en werkwijze zeer. 3. Advies overdracht aandelen Yunio kraamzorg BV De centrale cliëntenraad heeft een adviesaanvraag over de voorgenomen overdracht ontvangen en heeft deze in nauw overleg met de cliëntenraad Yunio behandeld. In het advies schrijft de centrale cliëntenraad: Het betreft hier een overdracht van zeggenschap. Klanten zullen er niets van merken; de medewerkers blijven, er komt alleen een andere bestuurder. Naviva is een kraamzorgorganisatie. Dat maakt dat alle aandacht ook gericht is op kraamzorg. Dat is goed voor de kwaliteit van de kraamzorg en daarmee ook voor klanten. De centrale cliëntenraad adviseerde positief. 2

4 4. Advies herinrichting somatische- en revalidatie afdelingen Sensire Den Ooiman De inzet van de herinrichting is om de huidige bewoners een prettiger huis te geven en ook om revalidatie beter neer te zetten. Dit plan beoogt dat bewoners en cliënten de komende jaren comfortabel kunnen wonen. Daarbij wordt ook gekeken naar de entree en het restaurant. De cliëntenraad adviseerde positief ten aanzien van de herinrichting. 5. Advies welzijnsbeleid Het gaat hier om een advies ten aanzien van de visie en uitgangspunten. Op basis van deze visie wordt een plan gemaakt en uitgewerkt in een werkgroep. Nadat het plan is uitgewerkt wordt het opnieuw voorgelegd. De cliëntenraad adviseerde positief ten aanzien van de verdere uitwerking en vaardigde twee leden af in de werkgroep. 6. Advies vernieuwd gastvrijheids- en voedingsconcept en pluspakketten In haar advies zegt de cliëntenraad blij te zijn met het nieuwe voedingsconcept. De bewoners in de restaurants ervaren met het concept schalen op tafel meer gastvrijheid, meer contact met tafelgenoten en directe keuzevrijheid, wat het gevoel van welbevinden bevorderd. Teams binnen kleinschalig wonen worden goed ondersteund bij het zelf koken en de broodmaaltijden zijn flexibel. Ook kan gemakkelijk worden meegegeten door gasten. Wel vraagt de cliëntenraad aandacht voor het werven en begeleiden van de vrijwilligers die nodig zijn om dit concept te doen slagen. De cliëntenraad adviseerde positief, ook ten aanzien van het voorstel voor de invoering van pluspakketten, waarbij bewoners of hun familie tegen betaling extra services kunnen afnemen op het gebied van schoonmaak en voeding 7. Advies plan van aanpak Welzijn nieuwe stijl Met betrekking tot het plan van aanpak Welzijn nieuwe stijl zegt de raad dat de nieuwe en toekomstige bewoners een andere welzijnsvraag hebben en vragen om persoonlijke aansluiting en individueel maatwerk. Dat kan alleen gerealiseerd worden door een goed samenspel tussen teamleden, vrijwilligers en familieleden om zo het wonen en welzijn als thuis zo goed mogelijk vorm te geven. De cliëntenraad adviseerde positief. 8. Advies toekomstplan wonen met zorg Het plan is gericht op extramuraliseren (scheiden wonen en zorg) met als doel behoud van wonen voor huidige en nieuwe klanten, werk voor medewerkers en het overeind houden van voorzieningen. In het advies Toekomstplan wonen met zorg zegt de cliëntenraad volledig achter het concept van extramuralisering te staan. 9. Voorlopig advies alternatieve maaltijdvoorziening (invoering Mealbutler) De Mealbutler is als nieuw concept geïntroduceerd en bedoeld voor locaties met minder dan 40 maaltijden, omdat die hoeveelheid te klein is om nog rendabel te kunnen koken. Er is keuze voor bewoners in assortiment (2 keuzemaaltijden) en tijdstip van eten. Gevraagd werd om goedkeuring van de cliëntenraad om deze alternatieve wijze van maaltijdvoorziening binnen wonen met zorg toe te passen. Gestart wordt met een pilot op De Wehme in Vorden. De raad ging akkoord. 10. Advies tarieven catering, wasserij en (overige)servicepakketten Al eerder is afgesproken dat bij een normale indexverhoging de cliëntenraad de nieuwe tarievenlijst alleen ter informatie ontvangt. Nu werd instemming gevraagd om de tariefsverhoging voor heel wonen met zorg op 1 moment, namelijk per 1 januari in te laten gaan. De raad ging akkoord. 11. Advies zorgovereenkomst De Overeenkomst tot het aangaan van behandeling en of specifieke zorgverlening is aangepast en moest daarom opnieuw worden voorgelegd aan de cliëntenraad. De cliëntenraad keurde de overeenkomst goed. 3

5 Wonen met zorg Binnen wonen met zorg stond het jaar 2014 in het teken van het implementeren van het nieuwe voedingsbeleid en Welzijn nieuwe stijl. Met de invoering van Welzijn nieuwe stijl geven de teams samen met familie en vrijwilligers een nieuwe invulling aan het welzijn en het welbevinden van bewoners. In 2014 is hiermee een start gemaakt en de implementatie van beide trajecten zal in 2015 worden afgerond. Verder is in 2014 uitgebreid gesproken over het feit dat steeds minder mensen in een verzorgingshuis (mogen) worden opgenomen en hoe daar mee om te gaan. Ook is in 2014 gestart met themabijeenkomsten. In deze extra bijeenkomsten wordt naast de overlegvergaderingen door de managers van wonen met zorg veel aandacht besteed aan ontwikkelingen en belangrijke onderwerpen binnen heel wonen met zorg. Er is ruime gelegenheid tot het stellen van vragen en ook leden van bewonersraden zijn er welkom. Een mooie en zinvolle ontwikkeling. Tenslotte was in 2014 de officiële opening van het complex Pelgrim in Gaanderen. Fijn om te vermelden is dat na het stoppen van de oude bewonersraad bij het sluiten van verzorgingshuis Sint Jozef afgelopen voorjaar, er in december 2014 voor het vervangende Pelgrim weer een bewonersraad is ingesteld. Binnen wonen met zorg is in 2014 onder andere aan bod geweest: - Het jaarplan wonen met zorg - Het jaarplan cliëntenraad Sensire - Kwaliteit van zorg binnen wonen met zorg - De budgetten voor de bewonersraden - Evaluatie implementatie voedingsbeleid - Stoppen van de extra abonnementen op het blad Zorg en Zeggenschap van LOC - Ontwikkelingen wonen met zorg - Verbeterpunten vanuit het klanttevredenheid onderzoek binnen wonen met zorg - Toekomstplan wonen met zorg; over de gevolgen voor Sensire wonen met zorg ivm het scheiden van wonen en zorg en het niet meer mogen opnemen van de zzp s 1, 2, 3 en 4 (deels) - Facilitaire zaken - Tarieven services 2015 In het kader van Bewogen Bewegen is onder andere gesproken over: - Evaluatie invoering woonbegeleider - Het nieuwe voedingsbeleid met als uitgangspunt gastvrijheid voor bewoners en daaraan gekoppeld de invoering van een wonen met zorg brede menucommissie. - Het beleid Welzijn nieuwe stijl waarin teams met familie en vrijwilligers invulling geven aan het welzijn en welbevinden van bewoners.. - Het contact met de teamverpleegkundigen die in het kader van Bewogen Bewegen en de nieuwe medezeggenschap het overleg voeren met de bewonersraden. - In gesprek met bewoners/familie tijdens bewonersbijeenkomsten. Sensire wil regelmatig in gesprek zijn met bewoners en contactpersonen. Sensire neemt het initiatief en de bewonersraden ondersteunen daarbij. In 2014 is op veel locaties al een start gemaakt met een structurele invoering van bewoners- en familiebijeenkomsten. Yunio Het belangrijkste voor de cliëntenraad van Yunio was wel het traject rond de overdracht van aandelen van kraamzorg. Na een zorgvuldige voorbereiding is in samenwerking met de centrale cliëntenraad het advies opgesteld. De cliëntenraad Yunio heeft een interne verdeling gemaakt waarbij de leden de verschillende klantgroepen als aandachtsgebieden hebben verdeeld. Op basis hiervan is in 2014 verder vorm gegeven aan de klantcontacten. Er is onder andere contact gezocht met medewerkers van de klantlijn maatschappelijk werk en thuisbegeleiding, enerzijds om meer informatie te verkrijgen over de klantlijn zelf, anderzijds hen mee te laten denken over vormen van klantcontacten. Dat heeft goede suggesties opgeleverd waarvan er enkele in 2015 verder zullen worden uitgewerkt en uitgevoerd. 4

6 De twee vertegenwoordigers van kraamzorg hebben inmiddels afscheid genomen van de cliëntenraad van Yunio. In principe zal één van beide de vacature die in het voorjaar 2015 in de clientenraad van Naviva ontstaat gaan invullen. Inmiddels is de interimvoorzitter tot voorzitter van de clientenraad Yunio benoemd. In het kader van Bewogen Bewegen is in de cliëntenraad van Yunio onder andere aan bod geweest: - De uitrol van Bewogen Bewegen binnen kraamzorg. - De ontwikkelingen van Bewogen Bewegen binnen de afdelingen jeugdgezondheidszorg (herstructurering taakherschikking en pilot groepsbureau) en maatschappelijk werk en thuisbegeleiding (nauwe samenwerking) Verder heeft de cliëntenraad de volgende onderwerpen behandeld: - De begrotingen en de jaarplannen van de klantgroepen van Yunio - Jaarplan cliëntenraad Yunio - Plan van aanpak clientenraad Yunio met betrekking tot werkwijze, taken en rollen - Klantcontacten; met name een gesprek met medewerkers maatschappelijk werk en thuisbegeleiding over hoe in contact te komen met deze klanten. Verder heeft elke klantgroepvertegenwoordiging een plan gemaakt om te komen tot klantcontacten. Het is de bedoeling in 2015 uitvoering te geven aan (een) onderdeel van )deze plannen. - digitaal evaluatieformulier kraamzorg - Uitkomsten digitaal klanttevredenheidonderzoek jeugdgezondheidszorg - Ontwikkelingen van de verschillende klantlijnen binnen Yunio - De stafarts is uitgenodigd om een toelichting te geven op de eindrapportage van het project flexibilisering basistakenpakket. Ook vertelde zij over de preventieve huisbezoeken die rond de leeftijd van 18 maanden wordt gehouden. Door deze vroegsignalering kan mogelijk veel leed worden voorkomen. - Verder is gesproken over klachten en hoe daar mee wordt omgegaan. - Enkele leden volgden een studiedag van de NCZ over inzet social media door de clientenraad. ( o.a. te gebruiken bij de klantcontacten) Wijkzorg Begin 2014 is binnen de cliëntenraad de overgang van klanten thuishulp Sensire naar Zorgkompas en TSN geëvalueerd. Er is veel aandacht besteed aan een goede overgang en deze bleek ook soepel te zijn verlopen. In tegenstelling tot een afname bleek er na het overgaan van thuishulp een toename van het aantal zorgklanten te zijn. De cliëntenraad wil de klantvertegenwoordiging zo dicht mogelijk bij de klanten en daardoor zijn er in het afgelopen jaar weer een aantal wisselingen binnen de klankbordgroepen geweest. De klankbordgroepen zijn inmiddels goed (her)bezet. In 2014 zijn twee leden van de cliëntenraad wijkzorg overleden. We hopen de lege plekken in 2015 weer te herbezetten. Conform de afspraak zijn in vrijwel elke gemeente twee informele klantbijeenkomsten gehouden (voorjaar - najaar). Het is plezierig te constateren dat door zowel de wijkverpleegkundigen als door de leden van de klankbordgroepen steeds meer invulling wordt gegeven aan deze zogenoemde Sensire luistert bijeenkomsten. Ook daar zijn we op de goede weg! In 2014 heeft de cliëntenraad wijkzorg onder andere de volgende onderwerpen behandeld: - De begroting en het jaarplan voor wijkzorg - Het jaarplan voor de cliëntenraad - Wonen met een plus; het gaat om een nieuw concept binnen Sensire en betreft levensbestendig zelfstandig wonen met een aanbod op maat van zorg en dienstverlening, welzijn en services. - Zorg op afstand (ZOA); Er is een vaste vertegenwoordiger vanuit de cliëntenraad betrokken bij de ontwikkelingen van ZOA. - Maatschappelijke ontwikkelingen en strategische verkenningen; over maatschappelijke ontwikkelingen en hoe Sensire daar naar kijkt. In dit kader heeft de cliëntenraad ook geparticipeerd in de werkgroep Toekomst van de thuiszorg. 5

7 - Ketenzorg: de relatiemanager 1 e en 2 e lijn kwam de raad bijpraten over de samenwerking met de huisartsen en de regionale ziekenhuizen - Klanttevredenheidonderzoek; de uitkomst van het onderzoek in In het kader van Bewogen Bewegen is in 2014 onder andere aan bod geweest: - Het functioneren van de klankbordgroepen, waarbij de wisselingen binnen de klankbordgroepen en contacten met de wijkverpleegkundige medezeggenschap aan bod komt en de informele klantcontacten in de verschillende gemeenten - De doorontwikkeling van de wijkverpleegkundige en de teams en het anticiperen door Sensire op het gewijzigde zorglandschap. Centrale cliëntenraad In de Sensire structuur richten de cliëntenraden alle aandacht op het eigen gebied en zorgt de centrale cliëntenraad voor overkoepeling. In de uitvoering werkt het zo dat bij de adviezen die de centrale cliëntenraad voorgelegd krijgt, zij zich laat adviseren door de cliëntenraad van de klantlijn waarop het advies betrekking heeft. De centrale cliëntenraad houdt zich dus bezig met de Sensire brede onderwerpen. Daarnaast onderhoudt zij interne en externe contacten. De cliëntenraad heeft in 2014 twee afgevaardigde van Vereniging Kruiswerk Achterhoek uitgenodigd om te vertellen over de koers van Kruiswerk. Ook werd een bezoek gebracht aan de centrale cliëntenraad van het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem. Daarnaast bezochten leden van de centrale cliëntenraad symposia en andere bijeenkomsten In 2014 heeft de centrale cliëntenraad zich onder andere bezig gehouden met: - Het jaarverslag cliëntenraden over Het volgen van de ontwikkeling van de klantmedezeggenschapsstructuur en het bewaken van de uitgangspunten en afspraken. - Evalueren eigen functioneren: hierbij is de afspraak gemaakt om aan het begin van elk nieuw jaar het eigen functioneren van de raden als ook de rollen van voorzitter en ambtelijk secretaris te evalueren. Een eerste evaluatie vindt in 2015 plaats. - Begroting en jaarplan cliëntenraad Ontwikkelingen kwaliteit - Aanwezigheid bij beleidsdagen Sensire - Voorbereiding nieuwjaarsbijeenkomst voor alle leden van alle raden in januari Ontwikkelingen AWBZ en Wmo en de rol van de cliëntenraad in die ontwikkelingen. - Het klachtenjaarverslag De strategie / strategische thema s - Aanpassing van de vergoedingsregeling van de cliëntenraad - Aanpassing van de reglementen - Tariefaanpassing algemeen informatienummer Sensire - Profielen leden raad van Toezicht; de cliëntenraad werd betrokken bij de totstandkoming. En in het kader van Bewogen Bewegen: - Het volgen van de (door)ontwikkelingen met betrekking tot de organisatievernieuwing Werkgroepen Ook in 2014 waren binnen de cliëntenraad werkgroepen actief. De werkgroep financiën en organisatie bespreekt met de manager Financiën en Control de kwartaalcijfers, de begroting en de jaarrekening. De werkgroep kwaliteit bespreekt elk kwartaal met de manager kwaliteit de ontwikkelingen en resultaten met betrekking tot de kwaliteit. De werkgroep facilitaire dienst spreekt regelmatig met de manager facilitaire dienst over voor klanten belangrijke onderwerpen zoals voeding en schoonmaak. De werkgroep Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) spreekt met de relatiemanager over onderwerpen die betrekking hebben op de Wmo. In 2014 was er met name aandacht voor de transities. De werkgroep huisvesting is een tijdje minder actief geweest maar zal het overleg met de manager vastgoed over ontwikkelingen op het gebied van huisvesting voor bewoners van Sensire weer oppakken wanneer daar aanleiding voor is. 6

8 De notulen van de werkgroepen financiën en organisatie en kwaliteit worden voor de vergadering van de centrale cliëntenraad geagendeerd en daarin besproken. De notulen van de werkgroepen facilitaire dienst en huisvesting door de cliëntenraad wonen met zorg en de notulen van de werkgroep Wmo worden geagendeerd en besproken in de cliëntenraad wijkzorg. Contact Raad van Toezicht Jaarlijks wordt de cliëntenraad uitgenodigd voor een gesprek met de Raad van Toezicht. Op 1 april 2014 heeft de cliëntenraad haar visie gegeven over de klantlijnen wonen met zorg en kraamzorg en een korte terugblik op haar rol in het proces rond thuishulp. Bij wonen met zorg is met name aandacht gevraagd voor kwaliteit op het gebied van welzijn en aandacht Daarnaast heeft de voorzitter kort de huidige organisatie van de medezeggenschap cliënten bij Sensire geschetst. Het was een prettig gesprek. De raad van Toezicht was onder de indruk van de werkwijze en de structuur van de cliëntenraad. Zij beloofde de visie en de mening van de Clientenraad ter harte te nemen. Ook ontving de cliëntenraad complimenten over het jaarverslag Externe contacten In 2014 heeft de cliëntenraad contact gehad met een aantal externe partijen. Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) In 2014 is geen afspraak geweest met de beleidsmedewerkers (Care) van de NPCF. Het is de bedoeling om in 2015 weer contact op te nemen. Zorgbelang Gelderland Op 16 oktober is met Antoinette Meijs (projectleider 1 e lijn) gesproken over de brede activiteiten van ZorgBelang. De cliëntenraad van Sensire vertelde zoekende te zijn naar vorm en inhoud voor de klantmedezeggenschap in de komende jaren in de wijk, waar klanten en burgers van diverse organisaties diensten afnemen. Daarin zou gezocht moeten worden naar samenwerking. Besproken is het feit dat Sensire wijkzorg al een mooie structuur heeft staan waar twee maal per jaar per gemeente klanten en mantelzorgers worden uitgenodigd om in gesprek te gaan over de dienstverlening en dan met name van het team in de wijk. Daarnaast wordt ook informatie gegeven en worden klanten bij elkaar gebracht. Er ontstaat contact, herkenning en klanten geven elkaar tips. Mensen komen graag en zijn heel open. Het is heel laagdrempelig en zou zo verbreed kunnen worden en dienen als een soort van platform om het cliëntbelang te borgen bij verschillende aanbieders (zorg, gemeente, wmo raden etc.) Mogelijk zou ZorgBelang hierbij een rol kunnen spelen en dit met Sensire verder uitwerken. Afgesproken is hierover in 2015 verder te spreken. LOC In 2014 is er geen afspraak geweest met LOC. Besloten is om in 2015 lid van LOC te blijven en verdere ontwikkelingen af te wachten. NCZ Nadat de cliëntenraad van Sensire eind 2013 heeft besloten per lid te worden van het Netwerk Clientenraden in de zorg (NCZ) zijn er in het eerste jaar enkele themabijeenkomsten en trainingen bezocht waarin naast het opdoen van kennis ook het uitwisselen van ervaringen als zeer waardevol is ervaren. Varsseveld, februari

9 Bijlage 1: Overzicht structuur cliëntenraad Sensire Ambtelijk secretaris De Raad van bestuur van Sensire hecht aan goed functionerende cliëntenraden. Daarom is besloten om middels een ambtelijk secretaris er zorg voor te dragen dat de cliëntenraden voldoende ondersteuning krijgen. De secretaris regelt alles rond de vergaderingen van de cliëntenraden wijkzorg, wonen met zorg, Yunio en de centrale cliëntenraad. Daarnaast ondersteunt zij, waar nodig, klankbordgroepen en bewonersraden. Samenstelling De centrale cliëntenraad van Sensire was op 31 december 2014 als volgt samengesteld: De heer G.C. Voerman De heer A. Koster Mevrouw P. Folkerts De heer R. Hiddink De heer T. Beeftink De heer F. Wolsink Mevrouw M.Ottevanger Mevrouw K. Klein Goldewijk onafhankelijk voorzitter voorzitter wonen met zorg lid wonen met zorg voorzitter wijkzorg lid wijkzorg voorzitter Yunio lid Yunio ambtelijk secretaris 8

10 Sensire biedt ondersteuning met de volgende diensten: wijkzorg wonen met zorg zorg op afstand thuisbegeleiding thuiszorgwinkels thuishulp (bij t huishouden) maatschappelijk werk gespecialiseerde ondersteuning: Bij Sensire kunt u dag én nacht terecht voor een compleet pakket aan diensten op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. Persoonlijk, op maat en dicht bij u in de buurt. U kunt bij Sensire terecht voor advies, ondersteuning en zorg van deskundige mede werkers. Yunio is onderdeel van Sensire. (Aanstaande) ouders kunnen bij Yunio terecht voor kraamzorg en jeugdgezondheidszorg. Yunio ondersteunt ouders in de ontwikkeling van hun kind(eren) van baby tot kleuter b/04 12 Sensire - bij hartfalen - bij revalidatie - bij astma en COPD - bij wond, decubitus en stoma - bij oncologie - in de palliatieve zorg - bij diabetes Sensire Informatie en advies 24 uur per dag bereikbaar: (10 ct/min) Yunio Informatie en advies 24 uur per dag bereikbaar: (10 ct/min) - bij logopedie - bij Parkinson - bij fysiotherapie - na beroerte - bij dieet en voeding - bij antroposofische levenswijze - met ergotherapie - met verpleegkundig technische handelingen - bij dementie

Sensire Cliëntenraad en bewonersraden wonen met zorg

Sensire Cliëntenraad en bewonersraden wonen met zorg Sensire Cliëntenraad en bewonersraden wonen met zorg is onderdeel van Sensire. Cliëntenraad en bewonersraden wonen met zorg De cliëntenraad van Sensire is er voor u. Wij behartigen de gemeenschappelijke

Nadere informatie

a/ Sensire en Yunio. Jaarverslag Cliëntenraad

a/ Sensire en Yunio. Jaarverslag Cliëntenraad 01-2710a/03 16 Sensire en Yunio Jaarverslag 2015 Cliëntenraad www.yunio.nl 0900 98 64 www.sensire.nl 0900 88 56 Jaarverslag cliëntenraad Sensire 2015 Structuur Sensire kent verschillende klantlijnen. De

Nadere informatie

Sensire Cliëntenraad en klankbordgroepen wijkzorg

Sensire Cliëntenraad en klankbordgroepen wijkzorg Sensire Cliëntenraad en klankbordgroepen wijkzorg is onderdeel van Sensire. Cliëntenraad en klankbordgroepen wijkzorg De cliëntenraad van Sensire is er voor u. Wij behartigen de gemeenschappelijke belangen

Nadere informatie

a/03 17 SENSIRE EN YUNIO

a/03 17 SENSIRE EN YUNIO 01-2710a/03 17 SENSIRE EN YUNIO www.yunio.nl 0900 98 64 www.sensire.nl 0900 88 56 Jaarverslag cliëntenraad Sensire 2016 Structuur Sensire kent verschillende klantlijnen. De klantlijnen wijkzorg en wonen

Nadere informatie

Sensire Wondzorg. is onderdeel van Sensire.

Sensire Wondzorg. is onderdeel van Sensire. Sensire Wondzorg is onderdeel van Sensire. Wondzorg Een wond kan zo ontstaan. Doordat u zich stoot of ergens aan openhaalt. Of door een ongelukje in de keuken met koken. Meestal geneest een wond met de

Nadere informatie

Sensire Telesens: De verpleegkundige altijd bij u thuis

Sensire Telesens: De verpleegkundige altijd bij u thuis Sensire Telesens: De verpleegkundige altijd bij u thuis is onderdeel van Sensire. De verpleegkundige altijd bij u thuis In uw vertrouwde thuisomgeving de verpleegkundige zien op het moment dat het voor

Nadere informatie

Sensire Dementie op jonge leeftijd

Sensire Dementie op jonge leeftijd Sensire Dementie op jonge leeftijd is onderdeel van Sensire. Dementie op jonge leeftijd Van dementie wordt vaak gedacht dat dit alleen bij ouderen voorkomt. Als mensen op jongere leeftijd gedragsveranderingen

Nadere informatie

Sensire Hartfalen. is onderdeel van Sensire.

Sensire Hartfalen. is onderdeel van Sensire. Sensire Hartfalen is onderdeel van Sensire. Hartfalen Bij hartfalen is er sprake van een tekort schietende pompfunctie van het hart. Het hart pompt minder bloed door het lichaam. Dit kan allerlei oorzaken

Nadere informatie

Sensire Antroposofisch verpleegkundige zorg

Sensire Antroposofisch verpleegkundige zorg Sensire Antroposofisch verpleegkundige zorg is onderdeel van Sensire. Antroposofisch verpleegkundige zorg De andere aanpak Antroposofisch verpleegkundige zorg kan een weldadige aanvulling zijn op de reguliere

Nadere informatie

Sensire Het Sensire Servicehuis in Vorden

Sensire Het Sensire Servicehuis in Vorden Sensire Het Sensire Servicehuis in Vorden is onderdeel van Sensire. Het Sensire Servicehuis in Vorden Steeds meer mensen weten de weg te vinden naar de thuiszorgwinkels van Sensire. Onze winkels zijn door

Nadere informatie

Sensire Thuiszorg. is onderdeel van Sensire.

Sensire Thuiszorg. is onderdeel van Sensire. Sensire Thuiszorg is onderdeel van Sensire. Dagelijks kom ik bij verschillende mensen thuis. De één heeft natuurlijk meer zorg en aandacht nodig dan de ander. Daarom werk ik ook niet volgens een strak

Nadere informatie

Sensire Astma en COPD

Sensire Astma en COPD Sensire Astma en COPD is onderdeel van Sensire. Astma en COPD Omgaan met veranderingen Astma en COPD. In veel opzichten lijken deze ziekten op elkaar. In beide gevallen kan er sprake zijn van benauwdheid

Nadere informatie

Sensire Ergotherapie thuis

Sensire Ergotherapie thuis Sensire Ergotherapie thuis is onderdeel van Sensire. Ergotherapie thuis. Het bijzondere van het alledaagse. Een ziekte of beperking maken het leven er niet gemakkelijker op. Toch wilt u waarschijnlijk

Nadere informatie

Sensire CVA-nazorg. Beroerte, hoe nu verder?

Sensire CVA-nazorg. Beroerte, hoe nu verder? Sensire CVA-nazorg. Beroerte, hoe nu verder? is onderdeel van Sensire. CVA-nazorg. Beroerte, hoe nu verder? Als u getroffen bent door een cerebro vasculair accident (CVA), beter bekend als een beroerte,

Nadere informatie

Omdat het soms niet alleen lukt

Omdat het soms niet alleen lukt Sensire thuisbegeleiding Omdat het soms niet alleen lukt www.sensire.nl 0900 88 56 Sensire thuisbegeleiding U kunt door diverse oorzaken in de problemen zijn gekomen en tijdelijk steun nodig hebben, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Logopedie voor volwassenen. Als het praten en/of het eten en drinken moeilijk gaat

Logopedie voor volwassenen. Als het praten en/of het eten en drinken moeilijk gaat Logopedie voor volwassenen Als het praten en/of het eten en drinken moeilijk gaat www.sensire.nl 0900 88 56 Logopedie voor volwassenen Een ziekte of beperking kan er toe leiden dat u problemen in de communicatie

Nadere informatie

Sensire De Sensire Thuiszorgwinkels

Sensire De Sensire Thuiszorgwinkels Sensire De Sensire Thuiszorgwinkels is onderdeel van Sensire. Verpleegartikelen en hulpmiddelen Bij de thuiszorgwinkels van Sensire in Doetinchem, Zutphen, Winterswijk, Lochem en Ulft heeft u keus uit

Nadere informatie

Sensire Thuisbegeleiding

Sensire Thuisbegeleiding Sensire Thuisbegeleiding is onderdeel van Sensire. Thuisbegeleiding U kunt door diverse oorzaken in de problemen zijn gekomen en tijdelijk steun nodig hebben; bijvoorbeeld problemen van psychische, relationele

Nadere informatie

Sensire Personenalarmering

Sensire Personenalarmering Sensire Personenalarmering is onderdeel van Sensire. Personenalarmering Stel u bent alleen en er gebeurt iets. Een klein ongelukje. Of u wordt plotseling ziek. Met het betrouwbare personenalarmeringssysteem

Nadere informatie

Omdat het soms niet alleen lukt

Omdat het soms niet alleen lukt Sensire thuisbegeleiding Omdat het soms niet alleen lukt Voor 0-23 jaar www.sensire.nl 0900 88 56 Zorg voor jong en oud Thuisbegeleiding U kunt door diverse oorzaken in de problemen zijn gekomen en tijdelijk

Nadere informatie

Voor 0-18 jaar. Sensire kinderdiëtist. Wat eet jij? www.sensirediëtisten.nl 0900 88 56

Voor 0-18 jaar. Sensire kinderdiëtist. Wat eet jij? www.sensirediëtisten.nl 0900 88 56 Sensire kinderdiëtist Voor 0-18 jaar Wat eet jij? www.sensirediëtisten.nl 0900 88 56 De kinderdiëtist Iedere dag is er eten. Eten is onderdeel van ons leven en onze cultuur. Het is verbonden aan gezelligheid

Nadere informatie

Sensire diëtisten Uw leven. Uw voeding. Uw diëtist.

Sensire diëtisten Uw leven. Uw voeding. Uw diëtist. Sensire diëtisten Uw leven. Uw voeding. Uw diëtist. is onderdeel van Sensire. De diëtist. Specialist op het gebied van voeding en dieet. Iedere dag is er eten. Eten is onderdeel van ons leven en onze cultuur.

Nadere informatie

Een ongeluk zit in een klein hoekje...

Een ongeluk zit in een klein hoekje... Sensire Personenalarmering Een ongeluk zit in een klein hoekje... De oplossing ook is onderdeel van Sensire. Personenalarmering? Voor uw gemoedsrust U kent vast de verhalen: een alleenstaande, per ongeluk

Nadere informatie

Stichting Sensire. Mevrouw Koskamp, Aalten (82 jaar)

Stichting Sensire. Mevrouw Koskamp, Aalten (82 jaar) Stichting Sensire 1 Mevrouw Koskamp, Aalten (82 jaar) T: +31 (0)55 312 76 00 E: apeldoorn@bdo.nl www.bdo.nl BDO Audit & Assurance B.V. Postbus

Nadere informatie

De heer Ten Brink (62),

De heer Ten Brink (62), De heer Ten Brink (62), bewoner Sensire Dementie den op ooiman jonge leeftijd doetinchem, bestuurt de droombus 1 Dementie op jonge leeftijd Dementie komt vooral voor bij oudere mensen. Toch kun je ook

Nadere informatie

Mevrouw van der Veen (76), klant Sensire Doetinchem

Mevrouw van der Veen (76), klant Sensire Doetinchem Mevrouw van der Veen (76), klant Sensire Doetinchem Logopedie voor volwassenen Even bijkletsen met de buurvrouw. Een vriend feliciteren via de telefoon. Een eenvoudig gesprekje is niet vanzelfsprekend

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave... pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen pag 3 Jaarvergadering. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad.. pag 3 Scholing Cliëntenraad. pag 4 Onderwerpen..

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad. pag 3 Scholing Cliëntenraad pag 4 Onderwerpen... pag 4 Adviezen... pag

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp Jaarverslag 2012 Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp JAARVERSLAG 2012 VAN DE CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG EN DE FRIESE WOUDEN HUISHOUDELIJKE HULP Cliëntenraad

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Februari 2014 Cliëntenraad In maart 1999 is in revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Mailadres clientenraad@liemerije.nl Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie

CENTRALE CLIËNTENRAAD

CENTRALE CLIËNTENRAAD CENTRALE CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2015 en JAARPLAN 2016 Nieuw Rijsenburgh Ebbe en Vloed Geldershof de Vliedberg Thuiszorg en Behandeling Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Instelling, contact en samenstelling...

Nadere informatie

Cliëntenraad. Specialistisch Centrum Ouderenzorg (SCO) JAARVERSLAG 2016

Cliëntenraad. Specialistisch Centrum Ouderenzorg (SCO) JAARVERSLAG 2016 Cliëntenraad Specialistisch Centrum Ouderenzorg (SCO) JAARVERSLAG 2016 Cliëntenraad Jaarverslag 2016 1 Inhoud Cliëntenraad (CR)... 3 De taak van de cliëntenraad... 3 Bevoegdheden... 3 Samenstelling cliëntenraad...

Nadere informatie

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN tweejarenplan 2015-2016 1 Inleiding De Centrale van Ouderenverenigingen is de koepel van ouderenverenigingen en andere organisaties van en voor ouderen in de gemeente Venray.

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van de Centrale Cliëntenraad

VERSLAG van de vergadering van de Centrale Cliëntenraad VERSLAG van de vergadering van de Centrale Cliëntenraad Datum: 10 oktober 2014 Tijd: 09.30 uur Locatie: Vergaderzaal 2 ABC Aanwezig: dhr. Pastoor, dhr. De Vries, dhr. Winters, mw. Hoogvliet, mw. Kamman,

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

WERKPLAN LISIDUNAHOF 2017

WERKPLAN LISIDUNAHOF 2017 WERKPLAN LISIDUNAHOF 2017 INHOUDSOPGAVE Blz 1. Inleiding 3 2 Verschillende cliëntenraden 3 2.1 Historie 3 2.2 Doelstelling locatiecliëntenraad 3 2.3 Samenstelling 4 2.4 Werkwijze 4 3. Activiteiten 2017

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Thuiszorg. Pieter van Foreest Zorg Thuis. Zo lang mogelijk Thuis...

Thuiszorg. Pieter van Foreest Zorg Thuis. Zo lang mogelijk Thuis... Thuiszorg Pieter van Foreest Zorg Thuis Zo lang mogelijk Thuis... Welkom bij Pieter van Foreest Wij willen u van harte welkom heten bij Pieter van Foreest. Iedereen wil het liefst zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Cliëntenraad. Thuiszorg. Marga Klompé

Jaarverslag 2012. Cliëntenraad. Thuiszorg. Marga Klompé Jaarverslag 2012 Cliëntenraad Thuiszorg Marga Klompé Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé Voorwoord van de Cliëntenraad Beste mensen, Het jaar 2012 is weer voorbij en dan is het weer tijd om even terug

Nadere informatie

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden Welkom in de cliëntenraad is een uitgave van LOC Zeggenschap in zorg. LOC is er voor cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang,

Nadere informatie

Inhoud. Jaarverslag Centrale Cliënten Raad SDW 2014 Pagina 2 van 9

Inhoud. Jaarverslag Centrale Cliënten Raad SDW 2014 Pagina 2 van 9 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Wie zit er in de CCR?... 3 3. Werkwijze... 4 4. Overlegvormen... 4 5. Informatie-uitwisseling... 5 6. Adviesaanvragen... 6 7. Contacten binnen en buiten SDW... 6 8. Activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf Inleiding Met dit jaarverslag beschrijft de Cliëntenraad (CR) van het Reinier de Graaf Ziekenhuis de activiteiten in 2014. De missie van de CR is een bijdrage

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie Wendhorst 24 februari 2016 Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 5

Cliëntenraad Viattence locatie Wendhorst 24 februari 2016 Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 5 Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave. pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen... pag 3 Wat doet de Cliëntenraad. pag 3 Scholing Cliëntenraad pag 4 Onderwerpen pag 4 Vorming Centrale

Nadere informatie

JAARVERSLAG CENTRALE CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG CENTRALE CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2013 CENTRALE CLIËNTENRAAD de heren A.P. Traa en C. Boshuizen Beweging 3.0 - jaarverslag CCR INHOUDSOPGAVE BLZ. 1.VOORWOORD 3 2. WERKGROEPEN 4 2.1 Werkgroep Voeding 4 2.2 Werkgroep Publiciteit

Nadere informatie

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG. Beweging 3.0 jaarverslag DCRT

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG. Beweging 3.0 jaarverslag DCRT JAARVERSLAG 2013 DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG Beweging 3.0 jaarverslag DCRT INHOUDSOPGAVE BLZ. 1.VOORWOORD 3 2. FUNCTIONEREN VAN DE CLIËNTENRAAD 4 2.1. Cliëntenraad 2.1.1. Samenstelling cliëntenraad 4

Nadere informatie

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2013 EN WERKPLAN 2014 VOORWOORD

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2013 EN WERKPLAN 2014 VOORWOORD CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2013 EN WERKPLAN 2014 VOORWOORD De Cliëntenraad van Synthese doet hierbij verslag van haar activiteiten over het jaar 2013 en geeft aan waar zij in 2014 aandacht aan wil

Nadere informatie

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2015 EN WERKPLAN 2016 VOORWOORD

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2015 EN WERKPLAN 2016 VOORWOORD CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2015 EN WERKPLAN 2016 VOORWOORD De cliëntenraad van Synthese doet hierbij verslag van haar activiteiten in 2015 en geeft aan waar zij in 2016 aandacht aan wil besteden.

Nadere informatie

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag!

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag! Zorgcentrum Horizon De cliëntenraad Uw mening horen wij graag! De cliëntenraad Inhoud Uw mening horen wij graag Uw mening 4 Wat is een cliëntenraad 4 Lid worden van de cliëntenraad? 5 Wat doet een cliëntenraad?

Nadere informatie

Cliëntenraad van de Lumens Groep Eindhoven. Jaarverslag 2012

Cliëntenraad van de Lumens Groep Eindhoven. Jaarverslag 2012 Cliëntenraad van de Lumens Groep Eindhoven Jaarverslag 2012 Algemeen Inleiding De Lumens Groep is een klantgerichte organisatie waar rekening wordt gehouden met de eisen, behoeften en verwachtingen van

Nadere informatie

Jaarverslag cliëntenraad

Jaarverslag cliëntenraad Jaarverslag cliëntenraad 2015 Directzorg Nederland B.V. Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Waar staat de raad voor 3. Samenstelling cliëntenraad 4. Scholing/bijeenkomsten 5. Terugblik 2015 6. Vooruitzicht/verbeterpunten

Nadere informatie

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2014 EN WERKPLAN 2015 VOORWOORD

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2014 EN WERKPLAN 2015 VOORWOORD CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2014 EN WERKPLAN 2015 VOORWOORD De cliëntenraad van Synthese doet hierbij verslag van haar activiteiten in 2014 en geeft aan waar zij in 2015 aandacht aan wil besteden.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Ons visiedocument? www.wilgaerden.nl Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgvraag die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Zorggroep Amsterdam Oost JAARPLAN CLIENTENRAAD STICHTING ZORGGROEP AMSTERbAM 005T

Zorggroep Amsterdam Oost JAARPLAN CLIENTENRAAD STICHTING ZORGGROEP AMSTERbAM 005T Zorggroep Amsterdam Oost JAARPLAN 2016-2017 CLIENTENRAAD STICHTING ZORGGROEP AMSTERbAM 005T September 2016 INHOUDSOPGAVE Samenstelling Clientenraad ZGAO 2016 2 Positie 2 Thema's 2 Overleggen 3 Clientenraadsvergaderingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 CLIENTENRAAD ZIEKENHUIS AMSTELLAND

JAARVERSLAG 2012 CLIENTENRAAD ZIEKENHUIS AMSTELLAND JAARVERSLAG 2012 CLIENTENRAAD ZIEKENHUIS AMSTELLAND Amstelveen, 10 september 2013 Voorwoord De cliëntenraad van Ziekenhuis Amstelland doet hierbij verslag van haar activiteiten over het jaar 2012. De cliëntenraad

Nadere informatie

Informatie cliëntenraad versie oktober 2015

Informatie cliëntenraad versie oktober 2015 Informatie cliëntenraad versie oktober 2015 De cliëntenraad vergadert gemiddeld zes keer per jaar. Daarnaast heeft de cliëntenraad ook zes maal per jaar een overlegvergadering met de raad van bestuur.

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

DE CCR IN VOORAF

DE CCR IN VOORAF DE CCR IN 2017 2020 VOORAF De Centrale Cliëntenraad (CCR ) vindt het noodzakelijk om te expliciteren wat zij als haar taak ziet nu en in de komende jaren. De taak die er toe leidt dat binnen de huidige

Nadere informatie

1. De cliëntenraad komt op voor cliënten in het cluster en praat mee over wat er gebeurt in het cluster.

1. De cliëntenraad komt op voor cliënten in het cluster en praat mee over wat er gebeurt in het cluster. REGELING CLIËNTENRAAD Artikel 1: Doelstelling Cliëntenraad 1. De cliëntenraad komt op voor cliënten in het cluster en praat mee over wat er gebeurt in het cluster. 2. De cliëntenraad helpt mee om alles

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 CLIENTENRAAD

JAARVERSLAG 2013 CLIENTENRAAD JAARVERSLAG 2013 CLIENTENRAAD Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen Jaarverslag Cliëntenraad Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis 2013 1 Vooraf Dit jaarverslag betreft het jaar 2013. Het is vastgesteld in

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 van de ondernemingsraad SHDH.

Jaarverslag 2011 van de ondernemingsraad SHDH. 1 Vergaderfrequentie De ondernemingsraad vergaderde in 2011 21 keer, waarvan 11 keer een ondernemingsraadvergadering en 10 keer een overlegvergadering. De vergaderingen werden genotuleerd door mevrouw

Nadere informatie

Nieuwsbrief cliëntenraad Mei 2017

Nieuwsbrief cliëntenraad Mei 2017 Nieuwsbrief cliëntenraad Mei 2017 In deze nieuwsbrief: Samenstelling van de cliëntenraad... - 1 - Vacature vertegenwoordiger het Grotenhuis... - 2 - Informatievoorziening... - 2 - Terugblik op 2016...

Nadere informatie

A. Zorg Bespreken op afspraken

A. Zorg Bespreken op afspraken Werkplan Cliëntenraad Waalstaete (CRW) 2016 (versie 25-01-2016/ ES) A. Zorg Bespreken op afspraken 1. Plan van aanpak Waalstaete (PvA)2016. Het gaat hier om een dynamisch plan met de overgebleven punten

Nadere informatie

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Versie: 1 juli 2014 Inleiding Het jaarverslag van de Cliëntenraad van het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt hierbij voor de eerste keer als publicatie aan

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD. Uw mening horen wij graag. mei 2016

DE CLIËNTENRAAD. Uw mening horen wij graag. mei 2016 DE CLIËNTENRAAD Uw mening horen wij graag mei 2016 Cliëntenraad Horizon Zorgcentrum Boeier 2 1721 GA Broek op Langedijk Tel. 0226 314430 info@horizonzorgcentrum.nl www.horizonzorgcentrum.nl Uw mening Uw

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarverslag 2014

Cliëntenraad Liemerije. Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Liemerije Jaarverslag 2014 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie

Informatie cliëntenraad versie oktober 2016

Informatie cliëntenraad versie oktober 2016 Informatie cliëntenraad versie oktober 2016 De cliëntenraad vergadert gemiddeld 10 keer per jaar. Daarnaast heeft de cliëntenraad ook zes maal per jaar een overlegvergadering met de raad van bestuur. De

Nadere informatie

U heeft gekozen voor de revalidatie van Meriant, dè geriatrische revalidatiezorg in en om Heerenveen en Wolvega. Wij heten u van harte welkom!

U heeft gekozen voor de revalidatie van Meriant, dè geriatrische revalidatiezorg in en om Heerenveen en Wolvega. Wij heten u van harte welkom! Welkom bij Meriant Dienstverlening voor geriatrische revalidatiezorg U heeft gekozen voor de revalidatie van Meriant, dè geriatrische revalidatiezorg in en om Heerenveen en Wolvega. Wij heten u van harte

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Goed geregeld bij Meriant

Goed geregeld bij Meriant Goed geregeld bij Meriant Voor u als cliënt van Meriant en voor uw familie is het prettig wanneer afspraken over de zorg- en dienstverlening van Meriant goed geregeld en duidelijk zijn. Daarom hebben we

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Wilt u meepraten over Carinova Woonzorg? Dat kan via de cliëntenraden

Wilt u meepraten over Carinova Woonzorg? Dat kan via de cliëntenraden Wilt u meepraten over Carinova Woonzorg? Dat kan via de cliëntenraden Vertrouwd dichtbij www.carinova.nl Het belang van de cliëntenraad Om de zorg van Carinova zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften

Nadere informatie

Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona

Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona Bestemd voor: Abrona Geschreven door: Werkgroep Visie op Medezeggenschap, bestaande uit vertegenwoordiging van cliënten, familie, afdeling Medezeggenschap

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé. Oost Gelre. Lochem. Berkeland. Thuiszorg Marga Klompé

Jaarverslag Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé. Oost Gelre. Lochem. Berkeland. Thuiszorg Marga Klompé Jaarverslag 2016 Oost Gelre Berkeland Lochem Thuiszorg Marga Klompé Aalten Winterswijk Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé JAARVERSLAG 2016 CR THUISZORG MARGA KLOMPE. Voorwoord van de Cliëntenraad Beste

Nadere informatie

Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers

Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers Stichting Philadelphia Zorg Afspraken voor locatiemanagers, regiodirecteuren en Raad van Bestuur rond medezeggenschap van cliëntenen belangenbehartigers

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 CLIËNTENRAAD STICHTING ZORGGROEP AMSTERDAM OOST

JAARVERSLAG 2015 CLIËNTENRAAD STICHTING ZORGGROEP AMSTERDAM OOST JAARVERSLAG 2015 CLIËNTENRAAD STICHTING ZORGGROEP AMSTERDAM OOST Augustus 2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Taak 2 Leden 2 Mutaties 2 Samenstelling Cliëntenraad 3 Resultaten 3 Contact met de achterban Adviezen

Nadere informatie

JAARVERSLAG Verpleeghuis De Lichtenberg Utrechtseweg 293, 3818 EH Amersfoort Tel.

JAARVERSLAG Verpleeghuis De Lichtenberg Utrechtseweg 293, 3818 EH Amersfoort Tel. Verpleeghuis De Lichtenberg Utrechtseweg 293, 3818 EH Amersfoort ClientenraadVerpleeghuisDeLichtenberg@beweging3.nl Tel. 033-4692585 JAARVERSLAG 2015 Locatiecliëntenraad Verpleeghuis De Lichtenberg Beweging

Nadere informatie

Werkplan Deelnemersraad MJD 2015

Werkplan Deelnemersraad MJD 2015 Werkplan Deelnemersraad MJD 2015 Inleiding Sinds december 2006 heeft de MJD de beschikking over een officiële deelnemersraad Deze raad gaat sinds 2014, na de fusie met Stiel, door het leven als 'De Deelnemersraad

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Jaarplan 2012

CLIËNTENRAAD. Jaarplan 2012 CLIËNTENRAAD Jaarplan 2012 Vastgesteld: 24 januari 2012 Evaluatie: 2013 1 INLEIDING Sinds 1996 bestaat er een wet die alle zorginstellingen verplicht om een cliëntenraad te hebben. Deze zogenaamde Wet

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Cliëntenraad IJsselland Ziekenhuis. jaarplan 2015

Cliëntenraad IJsselland Ziekenhuis. jaarplan 2015 Cliëntenraad IJsselland Ziekenhuis jaarplan 2015 Missie Cliëntenraad De Cliëntenraad heeft als doelstelling: de patiënt centraal Zij heeft deze doelstelling vertaald in de missie: Om de beleving en het

Nadere informatie

Adviezen Jaarverslag 2015 Cliëntenraad MEE Noordwest-Holland. De cliëntenraad

Adviezen Jaarverslag 2015 Cliëntenraad MEE Noordwest-Holland. De cliëntenraad Jaarverslag 2015 Cliëntenraad MEE Noordwest-Holland De cliëntenraad MEE Noordwest-Holland kent grote waarde toe aan een goed functionerende cliëntenraad. Om de cliëntenraad in haar adviserende en signalerende

Nadere informatie

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise Ons Advies & Behandelteam helpt u graag Zij komen ook bij u thuis Behandeling & expertise Welkom Vertrouwd en verantwoord Woonzorg Flevoland is een organisatie die een breed aanbod heeft aan zorg, diensten

Nadere informatie

Cliëntenraad. Jaarverslag 2015

Cliëntenraad. Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Jaarverslag 2015 Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Internet www.liemerije.nl Mailadres clientenraad@liemerije.nl 1 Inleiding In dit jaarverslag

Nadere informatie

Uitnodiging Themabijeenkomst 9 juni 2015 De kracht van de mantelzorger

Uitnodiging Themabijeenkomst 9 juni 2015 De kracht van de mantelzorger Uitnodiging Themabijeenkomst 9 juni 2015 De kracht van de mantelzorger Inspirerende bijeenkomst over mantelzorg met aandacht voor: de kracht van zeggenschap van cliënten en mantelzorgers; eigen regie voor

Nadere informatie

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 Agenda Doel: Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Dialoog over sterke- en verbeterpunten Opbouw presentatie:

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Cliëntenraad. MC Groep

Jaarverslag 2011. Cliëntenraad. MC Groep Jaarverslag 2011 Cliëntenraad MC Groep Inhoud Voorwoord... 3 Contact... 3 Samenstelling Cliëntenraad per 31 december 2011... 4 Toelichting samenstelling Cliëntenraad... 4 Doelstelling en visie... 5 Werkwijze...

Nadere informatie

Rapportage. Cliëntenraden en. Extra bijdragen. AWBZ-instellingen

Rapportage. Cliëntenraden en. Extra bijdragen. AWBZ-instellingen Rapportage Cliëntenraden en Extra bijdragen AWBZ-instellingen LOC Zeggenschap in zorg 20 januari 2011 1 Inleiding Aanleiding Bij LOC Zeggenschap in zorg zijn 2.200 cliëntenraden aangesloten. Voor cliëntenraden

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg Een nieuwe koers voor welzijn en zorg 14 november 2012 Themadag Commissie Ouderenzorg Religieuzen Carla Cornuit Inleiding Carla Cornuit: bestuurder LuciVer LuciVer Een kleinschalige

Nadere informatie

Een nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)

Een nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) Een nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) De Wmcz gaat veranderen. Er is een voorstel gemaakt voor een nieuwe wettekst. Daarmee veranderen de regels voor medezeggenschap. En de rechten

Nadere informatie

Cliëntenraad. Jaarplan

Cliëntenraad. Jaarplan Cliëntenraad Jaarplan 2016-2017 Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-0441999 Postadres Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR E-mailadres clientenraad@liemerije.nl Internet www.liemerije.nl 1 Inleiding

Nadere informatie

Beleidsplan Mantelzorg

Beleidsplan Mantelzorg Opsteller: Golein Klein Bramel Versie: 1 december 2010 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. WAT IS MANTELZORG?... 3 2. VISIE OP MANTELZORG... 4 3. WAT KUNNEN MANTELZORGERS VERWACHTEN VAN

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 WERKPLAN 2017

JAARVERSLAG 2016 WERKPLAN 2017 JAARVERSLAG 2016 EN WERKPLAN 2017 CLIЁNTENRAAD SYNTHESE Twan Christians (Oud lid / Voorzitter) Sander Brugmans (Interim-Voorzitter) Esther van der Wegen (Secretariële ondersteuning) VOORWOORD De cliëntenraad

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Wmo-raad Neder-Betuwe

Jaarverslag 2016 Wmo-raad Neder-Betuwe Jaarverslag 2016 Wmo-raad Neder-Betuwe maart 2017 Inhoudsopgave 1.0. Inleiding...3 2.0. Vergaderingen...4 2.1. Adviezen...4 2.2. Overleg met de gemeente...4 3.0. Ondersteuning, achterban, aandachtsgebieden

Nadere informatie