a/04 12 Sensire. Sensire en Yunio. Sensire cliëntenraad. jaarverslag is onderdeel van Sensire.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "01-2710a/04 12 Sensire. Sensire en Yunio. Sensire cliëntenraad. jaarverslag 2014. is onderdeel van Sensire."

Transcriptie

1 a/04 12 Sensire Sensire en Yunio Sensire cliëntenraad jaarverslag 2014 is onderdeel van Sensire.

2 Jaarverslag cliëntenraad Sensire 2014 Structuur Sensire kent verschillende klantlijnen. De klantlijnen wijkzorg en wonen met zorg hebben binnen Sensire hun eigen cliëntenraad. De klantlijnen binnen Yunio, te weten: jeugdgezondheidszorg en maatschappelijk werk en thuisbegeleiding hebben één gezamenlijke cliëntenraad, de cliëntenraad Yunio. Vanuit de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) heeft Sensire voor al haar locaties een bewonersraad en voor de gehele klantlijn wonen met zorg een cliëntenraad ingesteld. Onderwerpen uit de WMCZ die betrekking hebben op de locatie worden in de bewonersraad besproken. Onderwerpen die overstijgend zijn en dus betrekking hebben op meerdere locaties worden in de cliëntenraad wonen met zorg behandeld. De klantlijn wijkzorg heeft klankbordgroepen per gemeente. De voorzitters van die klankbordgroepen vormen met elkaar de cliëntenraad wijkzorg. Voor de cliëntgroepen van jeugdgezondheidszorg en algemeen maatschappelijk werk / thuisbegeleiding is een gezamenlijke cliëntenraad ingesteld; de cliëntenraad Yunio. Daarnaast heeft Sensire een centrale cliëntenraad. De centrale cliëntenraad houdt zich bezig met activiteiten die betrekking hebben op heel Sensire zoals de strategie, de begroting, de jaarrekening en de klachtenstructuur. Gesprekspartner van de centrale cliëntenraad is de raad van bestuur. Samenstelling De centrale cliëntenraad is samengesteld uit een onafhankelijke voorzitter en afgevaardigden (de voorzitters en een lid) van de cliëntenraden wonen met zorg, wijkzorg en Yunio. Een overzicht van de structuur van de cliëntenraden en de samenstelling van de centrale cliëntenraad in december 2014 zijn opgenomen als bijlage 1. Belangrijke onderwerpen in 2014 Een belangrijk onderwerp in 2014 was de overdracht van aandelen van Yunio kraamzorg BV aan Naviva. Na een zorgvuldig voorbereid traject is het uiteindelijke advies door de centrale cliëntenraad in nauwe samenwerking met de cliëntenraad van Yunio opgesteld. Bij wijkzorg lag de prioriteit met name bij het complementeren van de klankbordgroepen en het zoeken naar de nog ontbrekende voorzitters. De klankbordgroepen zijn inmiddels voldoende (her)bezet maar nog niet alle voorzittersposities zijn ingevuld. Dat krijgt de volle aandacht in Heel plezierig is het om te constateren dat door zowel de wijkverpleegkundigen als de leden van de klankbordgroepen steeds meer invulling wordt gegeven aan de informele klantbijeenkomsten met als titel: Sensire luistert. Daarmee zijn we duidelijk op de goede weg! Bij wonen met zorg ging de aandacht vooral uit naar het nieuwe voedingsbeleid en het beleid met betrekking tot Welzijn nieuwe stijl waarbij de teams samen met familie en vrijwilligers een nieuwe invulling geven aan het welzijn en het welbevinden van bewoners. In 2014 is hiermee een start gemaakt en de implementatie van beide trajecten zal in 2015 worden afgerond. Naast het proces rond de overgang van kraamzorg naar Naviva heeft de cliëntenraad van Yunio zich in 2014 met name gericht op (de intensivering van) de contacten met de achterban. Verder is binnen de cliëntenraad van Sensire het besluit genomen om jaarlijks het eigen functioneren te evalueren. De eerste evaluatie vindt begin 2015 plaats. Klanttevredenheid onderzoeken Sensire scoorde opnieuw hoog in het klanttevredenheid onderzoek voor wijkzorg. Bij de vraag aan klanten of ze Sensire zouden aanbevelen bij derden was de score 8.6. Dat is hoger dan het provinciaal gemiddelde (8.4), en hoger dan het landelijk gemiddelde (8.5). De cliëntenraad heeft het management gecomplimenteerd en verzocht er alles aan te doen om deze goede scores te behouden. Naast het tweejarig landelijk klanttevredenheid 1

3 onderzoek is in 2014 ook gestart met een eigen digitaal klanttevredenheid onderzoek. Op die manier wordt er permanent gemeten. In samenwerking met de cliëntenraad worden binnen wijkzorg, sinds de invoering van de nieuwe structuur voor de klantmedezeggenschap, twee maal per jaar (voorjaar - najaar) in elke gemeente informele klantbijeenkomsten gehouden met als titel: Sensire luistert. Tijdens deze bijeenkomsten wordt klanten gevraagd naar ervaringen met betrekking tot de zorg- en dienstverlening. Elk half jaar wordt een samenvatting van de genoemde punten (positieve, verbeterpunten en suggesties) gemaakt en deze worden besproken met de manager wijkzorg in de overlegvergadering. De verbeterpunten (en suggesties) worden, samen met de input uit andere bronnen zoals klantevaluaties en klachten gebruikt als input voor het jaarplan wijkzorg. Naar aanleiding van het klanttevredenheid onderzoek in het voorjaar 2013 bij wonen met zorg is op elke locatie een top drie van verbeterpunten vastgesteld. Eind 2013 is een totaaloverzicht naar de cliëntenraad wonen met zorg gezonden en op basis van dat totaaloverzicht is begin 2014 een wonen met zorg brede top drie gekozen en is een verbeterplan opgesteld. De evaluatie van dit verbeterplan zal begin 2015 plaatsvinden. Jeugdgezondheidszorg kent een digitaal klanttevredenheid onderzoek. De uitkomsten worden met de cliëntenraad besproken. Betrokkenheid bij inspectiebezoeken en sollicitatieprocedures Ook in 2014 sprak de cliëntenraad met de inspectie wanneer deze Sensire bezocht en werd zij betrokken bij sollicitatieprocedures. Adviezen 1.Advies begroting 2014 De cliëntenraad heeft de bestuurder gecomplimenteerd ten aanzien van de financiële situatie van Sensire. De financiën zijn goed inzichtelijk gemaakt en de beheersing van de begroting is goed. Wel heeft de cliëntenraad de bestuurder op enkele risico s gewezen. De cliëntenraad adviseerde positief ten aanzien van de begroting Sensire Advies jaarrekening 2013 De cliëntenraad sprak haar tevredenheid uit over de ingezette kostenbeheersing en het geïntensiveerde financiële beleid ten aanzien van de monitoring van de resultaten inzake de begroting in verhouding tot de behaalde resultaten en adviseerde positief. Wederom constateerde de raad uit de inhoud van de jaarverantwoording dat, middels de besprekingen met de financiële commissie aan de hand van de kwartaalrapportages en de toelichtingen in de overlegvergaderingen, de cliëntenraad van Sensire voldoende is geïnformeerd over de financiële situatie van Sensire. Dat getuigt van vertrouwen en de cliëntenraad waardeert deze openheid en werkwijze zeer. 3. Advies overdracht aandelen Yunio kraamzorg BV De centrale cliëntenraad heeft een adviesaanvraag over de voorgenomen overdracht ontvangen en heeft deze in nauw overleg met de cliëntenraad Yunio behandeld. In het advies schrijft de centrale cliëntenraad: Het betreft hier een overdracht van zeggenschap. Klanten zullen er niets van merken; de medewerkers blijven, er komt alleen een andere bestuurder. Naviva is een kraamzorgorganisatie. Dat maakt dat alle aandacht ook gericht is op kraamzorg. Dat is goed voor de kwaliteit van de kraamzorg en daarmee ook voor klanten. De centrale cliëntenraad adviseerde positief. 2

4 4. Advies herinrichting somatische- en revalidatie afdelingen Sensire Den Ooiman De inzet van de herinrichting is om de huidige bewoners een prettiger huis te geven en ook om revalidatie beter neer te zetten. Dit plan beoogt dat bewoners en cliënten de komende jaren comfortabel kunnen wonen. Daarbij wordt ook gekeken naar de entree en het restaurant. De cliëntenraad adviseerde positief ten aanzien van de herinrichting. 5. Advies welzijnsbeleid Het gaat hier om een advies ten aanzien van de visie en uitgangspunten. Op basis van deze visie wordt een plan gemaakt en uitgewerkt in een werkgroep. Nadat het plan is uitgewerkt wordt het opnieuw voorgelegd. De cliëntenraad adviseerde positief ten aanzien van de verdere uitwerking en vaardigde twee leden af in de werkgroep. 6. Advies vernieuwd gastvrijheids- en voedingsconcept en pluspakketten In haar advies zegt de cliëntenraad blij te zijn met het nieuwe voedingsconcept. De bewoners in de restaurants ervaren met het concept schalen op tafel meer gastvrijheid, meer contact met tafelgenoten en directe keuzevrijheid, wat het gevoel van welbevinden bevorderd. Teams binnen kleinschalig wonen worden goed ondersteund bij het zelf koken en de broodmaaltijden zijn flexibel. Ook kan gemakkelijk worden meegegeten door gasten. Wel vraagt de cliëntenraad aandacht voor het werven en begeleiden van de vrijwilligers die nodig zijn om dit concept te doen slagen. De cliëntenraad adviseerde positief, ook ten aanzien van het voorstel voor de invoering van pluspakketten, waarbij bewoners of hun familie tegen betaling extra services kunnen afnemen op het gebied van schoonmaak en voeding 7. Advies plan van aanpak Welzijn nieuwe stijl Met betrekking tot het plan van aanpak Welzijn nieuwe stijl zegt de raad dat de nieuwe en toekomstige bewoners een andere welzijnsvraag hebben en vragen om persoonlijke aansluiting en individueel maatwerk. Dat kan alleen gerealiseerd worden door een goed samenspel tussen teamleden, vrijwilligers en familieleden om zo het wonen en welzijn als thuis zo goed mogelijk vorm te geven. De cliëntenraad adviseerde positief. 8. Advies toekomstplan wonen met zorg Het plan is gericht op extramuraliseren (scheiden wonen en zorg) met als doel behoud van wonen voor huidige en nieuwe klanten, werk voor medewerkers en het overeind houden van voorzieningen. In het advies Toekomstplan wonen met zorg zegt de cliëntenraad volledig achter het concept van extramuralisering te staan. 9. Voorlopig advies alternatieve maaltijdvoorziening (invoering Mealbutler) De Mealbutler is als nieuw concept geïntroduceerd en bedoeld voor locaties met minder dan 40 maaltijden, omdat die hoeveelheid te klein is om nog rendabel te kunnen koken. Er is keuze voor bewoners in assortiment (2 keuzemaaltijden) en tijdstip van eten. Gevraagd werd om goedkeuring van de cliëntenraad om deze alternatieve wijze van maaltijdvoorziening binnen wonen met zorg toe te passen. Gestart wordt met een pilot op De Wehme in Vorden. De raad ging akkoord. 10. Advies tarieven catering, wasserij en (overige)servicepakketten Al eerder is afgesproken dat bij een normale indexverhoging de cliëntenraad de nieuwe tarievenlijst alleen ter informatie ontvangt. Nu werd instemming gevraagd om de tariefsverhoging voor heel wonen met zorg op 1 moment, namelijk per 1 januari in te laten gaan. De raad ging akkoord. 11. Advies zorgovereenkomst De Overeenkomst tot het aangaan van behandeling en of specifieke zorgverlening is aangepast en moest daarom opnieuw worden voorgelegd aan de cliëntenraad. De cliëntenraad keurde de overeenkomst goed. 3

5 Wonen met zorg Binnen wonen met zorg stond het jaar 2014 in het teken van het implementeren van het nieuwe voedingsbeleid en Welzijn nieuwe stijl. Met de invoering van Welzijn nieuwe stijl geven de teams samen met familie en vrijwilligers een nieuwe invulling aan het welzijn en het welbevinden van bewoners. In 2014 is hiermee een start gemaakt en de implementatie van beide trajecten zal in 2015 worden afgerond. Verder is in 2014 uitgebreid gesproken over het feit dat steeds minder mensen in een verzorgingshuis (mogen) worden opgenomen en hoe daar mee om te gaan. Ook is in 2014 gestart met themabijeenkomsten. In deze extra bijeenkomsten wordt naast de overlegvergaderingen door de managers van wonen met zorg veel aandacht besteed aan ontwikkelingen en belangrijke onderwerpen binnen heel wonen met zorg. Er is ruime gelegenheid tot het stellen van vragen en ook leden van bewonersraden zijn er welkom. Een mooie en zinvolle ontwikkeling. Tenslotte was in 2014 de officiële opening van het complex Pelgrim in Gaanderen. Fijn om te vermelden is dat na het stoppen van de oude bewonersraad bij het sluiten van verzorgingshuis Sint Jozef afgelopen voorjaar, er in december 2014 voor het vervangende Pelgrim weer een bewonersraad is ingesteld. Binnen wonen met zorg is in 2014 onder andere aan bod geweest: - Het jaarplan wonen met zorg - Het jaarplan cliëntenraad Sensire - Kwaliteit van zorg binnen wonen met zorg - De budgetten voor de bewonersraden - Evaluatie implementatie voedingsbeleid - Stoppen van de extra abonnementen op het blad Zorg en Zeggenschap van LOC - Ontwikkelingen wonen met zorg - Verbeterpunten vanuit het klanttevredenheid onderzoek binnen wonen met zorg - Toekomstplan wonen met zorg; over de gevolgen voor Sensire wonen met zorg ivm het scheiden van wonen en zorg en het niet meer mogen opnemen van de zzp s 1, 2, 3 en 4 (deels) - Facilitaire zaken - Tarieven services 2015 In het kader van Bewogen Bewegen is onder andere gesproken over: - Evaluatie invoering woonbegeleider - Het nieuwe voedingsbeleid met als uitgangspunt gastvrijheid voor bewoners en daaraan gekoppeld de invoering van een wonen met zorg brede menucommissie. - Het beleid Welzijn nieuwe stijl waarin teams met familie en vrijwilligers invulling geven aan het welzijn en welbevinden van bewoners.. - Het contact met de teamverpleegkundigen die in het kader van Bewogen Bewegen en de nieuwe medezeggenschap het overleg voeren met de bewonersraden. - In gesprek met bewoners/familie tijdens bewonersbijeenkomsten. Sensire wil regelmatig in gesprek zijn met bewoners en contactpersonen. Sensire neemt het initiatief en de bewonersraden ondersteunen daarbij. In 2014 is op veel locaties al een start gemaakt met een structurele invoering van bewoners- en familiebijeenkomsten. Yunio Het belangrijkste voor de cliëntenraad van Yunio was wel het traject rond de overdracht van aandelen van kraamzorg. Na een zorgvuldige voorbereiding is in samenwerking met de centrale cliëntenraad het advies opgesteld. De cliëntenraad Yunio heeft een interne verdeling gemaakt waarbij de leden de verschillende klantgroepen als aandachtsgebieden hebben verdeeld. Op basis hiervan is in 2014 verder vorm gegeven aan de klantcontacten. Er is onder andere contact gezocht met medewerkers van de klantlijn maatschappelijk werk en thuisbegeleiding, enerzijds om meer informatie te verkrijgen over de klantlijn zelf, anderzijds hen mee te laten denken over vormen van klantcontacten. Dat heeft goede suggesties opgeleverd waarvan er enkele in 2015 verder zullen worden uitgewerkt en uitgevoerd. 4

6 De twee vertegenwoordigers van kraamzorg hebben inmiddels afscheid genomen van de cliëntenraad van Yunio. In principe zal één van beide de vacature die in het voorjaar 2015 in de clientenraad van Naviva ontstaat gaan invullen. Inmiddels is de interimvoorzitter tot voorzitter van de clientenraad Yunio benoemd. In het kader van Bewogen Bewegen is in de cliëntenraad van Yunio onder andere aan bod geweest: - De uitrol van Bewogen Bewegen binnen kraamzorg. - De ontwikkelingen van Bewogen Bewegen binnen de afdelingen jeugdgezondheidszorg (herstructurering taakherschikking en pilot groepsbureau) en maatschappelijk werk en thuisbegeleiding (nauwe samenwerking) Verder heeft de cliëntenraad de volgende onderwerpen behandeld: - De begrotingen en de jaarplannen van de klantgroepen van Yunio - Jaarplan cliëntenraad Yunio - Plan van aanpak clientenraad Yunio met betrekking tot werkwijze, taken en rollen - Klantcontacten; met name een gesprek met medewerkers maatschappelijk werk en thuisbegeleiding over hoe in contact te komen met deze klanten. Verder heeft elke klantgroepvertegenwoordiging een plan gemaakt om te komen tot klantcontacten. Het is de bedoeling in 2015 uitvoering te geven aan (een) onderdeel van )deze plannen. - digitaal evaluatieformulier kraamzorg - Uitkomsten digitaal klanttevredenheidonderzoek jeugdgezondheidszorg - Ontwikkelingen van de verschillende klantlijnen binnen Yunio - De stafarts is uitgenodigd om een toelichting te geven op de eindrapportage van het project flexibilisering basistakenpakket. Ook vertelde zij over de preventieve huisbezoeken die rond de leeftijd van 18 maanden wordt gehouden. Door deze vroegsignalering kan mogelijk veel leed worden voorkomen. - Verder is gesproken over klachten en hoe daar mee wordt omgegaan. - Enkele leden volgden een studiedag van de NCZ over inzet social media door de clientenraad. ( o.a. te gebruiken bij de klantcontacten) Wijkzorg Begin 2014 is binnen de cliëntenraad de overgang van klanten thuishulp Sensire naar Zorgkompas en TSN geëvalueerd. Er is veel aandacht besteed aan een goede overgang en deze bleek ook soepel te zijn verlopen. In tegenstelling tot een afname bleek er na het overgaan van thuishulp een toename van het aantal zorgklanten te zijn. De cliëntenraad wil de klantvertegenwoordiging zo dicht mogelijk bij de klanten en daardoor zijn er in het afgelopen jaar weer een aantal wisselingen binnen de klankbordgroepen geweest. De klankbordgroepen zijn inmiddels goed (her)bezet. In 2014 zijn twee leden van de cliëntenraad wijkzorg overleden. We hopen de lege plekken in 2015 weer te herbezetten. Conform de afspraak zijn in vrijwel elke gemeente twee informele klantbijeenkomsten gehouden (voorjaar - najaar). Het is plezierig te constateren dat door zowel de wijkverpleegkundigen als door de leden van de klankbordgroepen steeds meer invulling wordt gegeven aan deze zogenoemde Sensire luistert bijeenkomsten. Ook daar zijn we op de goede weg! In 2014 heeft de cliëntenraad wijkzorg onder andere de volgende onderwerpen behandeld: - De begroting en het jaarplan voor wijkzorg - Het jaarplan voor de cliëntenraad - Wonen met een plus; het gaat om een nieuw concept binnen Sensire en betreft levensbestendig zelfstandig wonen met een aanbod op maat van zorg en dienstverlening, welzijn en services. - Zorg op afstand (ZOA); Er is een vaste vertegenwoordiger vanuit de cliëntenraad betrokken bij de ontwikkelingen van ZOA. - Maatschappelijke ontwikkelingen en strategische verkenningen; over maatschappelijke ontwikkelingen en hoe Sensire daar naar kijkt. In dit kader heeft de cliëntenraad ook geparticipeerd in de werkgroep Toekomst van de thuiszorg. 5

7 - Ketenzorg: de relatiemanager 1 e en 2 e lijn kwam de raad bijpraten over de samenwerking met de huisartsen en de regionale ziekenhuizen - Klanttevredenheidonderzoek; de uitkomst van het onderzoek in In het kader van Bewogen Bewegen is in 2014 onder andere aan bod geweest: - Het functioneren van de klankbordgroepen, waarbij de wisselingen binnen de klankbordgroepen en contacten met de wijkverpleegkundige medezeggenschap aan bod komt en de informele klantcontacten in de verschillende gemeenten - De doorontwikkeling van de wijkverpleegkundige en de teams en het anticiperen door Sensire op het gewijzigde zorglandschap. Centrale cliëntenraad In de Sensire structuur richten de cliëntenraden alle aandacht op het eigen gebied en zorgt de centrale cliëntenraad voor overkoepeling. In de uitvoering werkt het zo dat bij de adviezen die de centrale cliëntenraad voorgelegd krijgt, zij zich laat adviseren door de cliëntenraad van de klantlijn waarop het advies betrekking heeft. De centrale cliëntenraad houdt zich dus bezig met de Sensire brede onderwerpen. Daarnaast onderhoudt zij interne en externe contacten. De cliëntenraad heeft in 2014 twee afgevaardigde van Vereniging Kruiswerk Achterhoek uitgenodigd om te vertellen over de koers van Kruiswerk. Ook werd een bezoek gebracht aan de centrale cliëntenraad van het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem. Daarnaast bezochten leden van de centrale cliëntenraad symposia en andere bijeenkomsten In 2014 heeft de centrale cliëntenraad zich onder andere bezig gehouden met: - Het jaarverslag cliëntenraden over Het volgen van de ontwikkeling van de klantmedezeggenschapsstructuur en het bewaken van de uitgangspunten en afspraken. - Evalueren eigen functioneren: hierbij is de afspraak gemaakt om aan het begin van elk nieuw jaar het eigen functioneren van de raden als ook de rollen van voorzitter en ambtelijk secretaris te evalueren. Een eerste evaluatie vindt in 2015 plaats. - Begroting en jaarplan cliëntenraad Ontwikkelingen kwaliteit - Aanwezigheid bij beleidsdagen Sensire - Voorbereiding nieuwjaarsbijeenkomst voor alle leden van alle raden in januari Ontwikkelingen AWBZ en Wmo en de rol van de cliëntenraad in die ontwikkelingen. - Het klachtenjaarverslag De strategie / strategische thema s - Aanpassing van de vergoedingsregeling van de cliëntenraad - Aanpassing van de reglementen - Tariefaanpassing algemeen informatienummer Sensire - Profielen leden raad van Toezicht; de cliëntenraad werd betrokken bij de totstandkoming. En in het kader van Bewogen Bewegen: - Het volgen van de (door)ontwikkelingen met betrekking tot de organisatievernieuwing Werkgroepen Ook in 2014 waren binnen de cliëntenraad werkgroepen actief. De werkgroep financiën en organisatie bespreekt met de manager Financiën en Control de kwartaalcijfers, de begroting en de jaarrekening. De werkgroep kwaliteit bespreekt elk kwartaal met de manager kwaliteit de ontwikkelingen en resultaten met betrekking tot de kwaliteit. De werkgroep facilitaire dienst spreekt regelmatig met de manager facilitaire dienst over voor klanten belangrijke onderwerpen zoals voeding en schoonmaak. De werkgroep Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) spreekt met de relatiemanager over onderwerpen die betrekking hebben op de Wmo. In 2014 was er met name aandacht voor de transities. De werkgroep huisvesting is een tijdje minder actief geweest maar zal het overleg met de manager vastgoed over ontwikkelingen op het gebied van huisvesting voor bewoners van Sensire weer oppakken wanneer daar aanleiding voor is. 6

8 De notulen van de werkgroepen financiën en organisatie en kwaliteit worden voor de vergadering van de centrale cliëntenraad geagendeerd en daarin besproken. De notulen van de werkgroepen facilitaire dienst en huisvesting door de cliëntenraad wonen met zorg en de notulen van de werkgroep Wmo worden geagendeerd en besproken in de cliëntenraad wijkzorg. Contact Raad van Toezicht Jaarlijks wordt de cliëntenraad uitgenodigd voor een gesprek met de Raad van Toezicht. Op 1 april 2014 heeft de cliëntenraad haar visie gegeven over de klantlijnen wonen met zorg en kraamzorg en een korte terugblik op haar rol in het proces rond thuishulp. Bij wonen met zorg is met name aandacht gevraagd voor kwaliteit op het gebied van welzijn en aandacht Daarnaast heeft de voorzitter kort de huidige organisatie van de medezeggenschap cliënten bij Sensire geschetst. Het was een prettig gesprek. De raad van Toezicht was onder de indruk van de werkwijze en de structuur van de cliëntenraad. Zij beloofde de visie en de mening van de Clientenraad ter harte te nemen. Ook ontving de cliëntenraad complimenten over het jaarverslag Externe contacten In 2014 heeft de cliëntenraad contact gehad met een aantal externe partijen. Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) In 2014 is geen afspraak geweest met de beleidsmedewerkers (Care) van de NPCF. Het is de bedoeling om in 2015 weer contact op te nemen. Zorgbelang Gelderland Op 16 oktober is met Antoinette Meijs (projectleider 1 e lijn) gesproken over de brede activiteiten van ZorgBelang. De cliëntenraad van Sensire vertelde zoekende te zijn naar vorm en inhoud voor de klantmedezeggenschap in de komende jaren in de wijk, waar klanten en burgers van diverse organisaties diensten afnemen. Daarin zou gezocht moeten worden naar samenwerking. Besproken is het feit dat Sensire wijkzorg al een mooie structuur heeft staan waar twee maal per jaar per gemeente klanten en mantelzorgers worden uitgenodigd om in gesprek te gaan over de dienstverlening en dan met name van het team in de wijk. Daarnaast wordt ook informatie gegeven en worden klanten bij elkaar gebracht. Er ontstaat contact, herkenning en klanten geven elkaar tips. Mensen komen graag en zijn heel open. Het is heel laagdrempelig en zou zo verbreed kunnen worden en dienen als een soort van platform om het cliëntbelang te borgen bij verschillende aanbieders (zorg, gemeente, wmo raden etc.) Mogelijk zou ZorgBelang hierbij een rol kunnen spelen en dit met Sensire verder uitwerken. Afgesproken is hierover in 2015 verder te spreken. LOC In 2014 is er geen afspraak geweest met LOC. Besloten is om in 2015 lid van LOC te blijven en verdere ontwikkelingen af te wachten. NCZ Nadat de cliëntenraad van Sensire eind 2013 heeft besloten per lid te worden van het Netwerk Clientenraden in de zorg (NCZ) zijn er in het eerste jaar enkele themabijeenkomsten en trainingen bezocht waarin naast het opdoen van kennis ook het uitwisselen van ervaringen als zeer waardevol is ervaren. Varsseveld, februari

9 Bijlage 1: Overzicht structuur cliëntenraad Sensire Ambtelijk secretaris De Raad van bestuur van Sensire hecht aan goed functionerende cliëntenraden. Daarom is besloten om middels een ambtelijk secretaris er zorg voor te dragen dat de cliëntenraden voldoende ondersteuning krijgen. De secretaris regelt alles rond de vergaderingen van de cliëntenraden wijkzorg, wonen met zorg, Yunio en de centrale cliëntenraad. Daarnaast ondersteunt zij, waar nodig, klankbordgroepen en bewonersraden. Samenstelling De centrale cliëntenraad van Sensire was op 31 december 2014 als volgt samengesteld: De heer G.C. Voerman De heer A. Koster Mevrouw P. Folkerts De heer R. Hiddink De heer T. Beeftink De heer F. Wolsink Mevrouw M.Ottevanger Mevrouw K. Klein Goldewijk onafhankelijk voorzitter voorzitter wonen met zorg lid wonen met zorg voorzitter wijkzorg lid wijkzorg voorzitter Yunio lid Yunio ambtelijk secretaris 8

10 Sensire biedt ondersteuning met de volgende diensten: wijkzorg wonen met zorg zorg op afstand thuisbegeleiding thuiszorgwinkels thuishulp (bij t huishouden) maatschappelijk werk gespecialiseerde ondersteuning: Bij Sensire kunt u dag én nacht terecht voor een compleet pakket aan diensten op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. Persoonlijk, op maat en dicht bij u in de buurt. U kunt bij Sensire terecht voor advies, ondersteuning en zorg van deskundige mede werkers. Yunio is onderdeel van Sensire. (Aanstaande) ouders kunnen bij Yunio terecht voor kraamzorg en jeugdgezondheidszorg. Yunio ondersteunt ouders in de ontwikkeling van hun kind(eren) van baby tot kleuter b/04 12 Sensire - bij hartfalen - bij revalidatie - bij astma en COPD - bij wond, decubitus en stoma - bij oncologie - in de palliatieve zorg - bij diabetes Sensire Informatie en advies 24 uur per dag bereikbaar: (10 ct/min) Yunio Informatie en advies 24 uur per dag bereikbaar: (10 ct/min) - bij logopedie - bij Parkinson - bij fysiotherapie - na beroerte - bij dieet en voeding - bij antroposofische levenswijze - met ergotherapie - met verpleegkundig technische handelingen - bij dementie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Opella zorgt ervoor!

Jaarverslag 2013. Opella zorgt ervoor! Opella Jaarverslag 2013 Maatschappelijk verslag Opella zorgt ervoor! Jaarverslag 2013 1 Let op: deze interactieve pdf kunt u het beste bekijken met Acrobat Reader op uw PC of Android tablet en met ibooks

Nadere informatie

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Jaardocument 2010, maatschappelijk verslag i INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 1 2 Profiel van de organisatie... 2 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2013 Stichting Magentazorg

Jaarverslaggeving 2013 Stichting Magentazorg Jaarverslaggeving 2013 Stichting Magentazorg Magentazorg Juni 2014 Inleiding Hierbij presenteren we de jaarverslaggeving over het jaar 2013 Landelijke ontwikkelingen en veranderingen in de manier waarop

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 2 1.1 Voorwoord van de Raad van Bestuur... 2

1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 2 1.1 Voorwoord van de Raad van Bestuur... 2 Maatschappelijk jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 2 1.1 Voorwoord van de Raad van Bestuur... 2 2. Profiel van de organisatie... 4 2.1 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Stichting De Hoven. Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag. Doorgaan met het leven dat u gewend bent.

Stichting De Hoven. Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag. Doorgaan met het leven dat u gewend bent. Stichting De Hoven Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag Doorgaan met het leven dat u gewend bent. Stichting De Hoven - maatschappelijk jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord..............................................................

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013

Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013 Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013 130306 Jaarverslag 2012 ah HK Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Profiel van de organisatie 2 3. Governance 4 3.1. Raad van Bestuur 4 3.2. Raad van Toezicht 4 4. Overlegorganen

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2014 Maatschappelijk verslag

Jaarverantwoording 2014 Maatschappelijk verslag Stichting Verzorgingshuis de Koperhorst Jaarverantwoording 2014 Maatschappelijk verslag April 2014 Inhoud 1. Voorwoord 3-4 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur

Nadere informatie

1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4

1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4 Jaardocument 2014 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 1. Profiel van de organisatie 4 1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4 2. Beleid, inspanningen en prestaties 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Perudreef 90 3563 VE Utrecht www.shbu.nl info@shbu.nl Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013 Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden Wijk en Aalburg, mei 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord 4 DEEL 1 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 8 2. Profiel

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3. 1. Cliëntenraad en WMCZ 4

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3. 1. Cliëntenraad en WMCZ 4 JAARVERSLAG CLIËNTENRADEN 2012 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 1. Cliëntenraad en WMCZ 4 2. Interne organisatie cliëntenraden 2.1 Lokaal niveau: locatieoverleg voor cliënten 5 2.2 Regionaal niveau: regionale

Nadere informatie

Jaardocument. C.D.Innemee Mei 2015. Medescribenten: PTZ: Tineke Visser. OR: Ella de Koning. CR: mevr. E.M van Dalen. Dagverzorging: Martina Schilder

Jaardocument. C.D.Innemee Mei 2015. Medescribenten: PTZ: Tineke Visser. OR: Ella de Koning. CR: mevr. E.M van Dalen. Dagverzorging: Martina Schilder Jaardocument 2014 C.D.Innemee Mei 2015 Medescribenten: PTZ: Tineke Visser OR: Ella de Koning CR: mevr. E.M van Dalen Dagverzorging: Martina Schilder Kwaliteit: Antje Vos Bestuursverslag: dhr.ir. C. van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Juni 2015 Stichting De Leystroom

Jaarverslag 2014. Juni 2015 Stichting De Leystroom Jaarverslag 2014 Juni 2015 Stichting De Leystroom Inhoud 3 1. Zorg voor elkaar in 2014 5 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van het concern Wettelijk kader

Nadere informatie

Bijlagen... 31 Bijlage 1 - Samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Toezicht per 31-12-2013... 32 Bijlage 2 - Actueel organogram...

Bijlagen... 31 Bijlage 1 - Samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Toezicht per 31-12-2013... 32 Bijlage 2 - Actueel organogram... DIRECTIEVERSLAG RIBW K/AM 2012 INHOUD 1. Voorwoord... 3 2. Governance... 4 3. Medezeggenschap... 7 3.1 Cliënten... 7 3.2 Medewerkers... 8 4. Transparantie en kwaliteit... 10 4.1 HKZ... 10 4.2 Planning

Nadere informatie

Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2013

Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2013 R.K. Stichting St. Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2013 2 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van Sint Jozef Wonen en Zorg. Sint Jozef

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Mei 2014

Jaarverslag 2013 Mei 2014 Jaarverslag 2013 Mei 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Bericht van de Raad van Commissarissen 4 1. Externe ontwikkelingen 5 2. Het beeld van 2013 7 3. De kwaliteit van de geleverde zorg en diensten 12 4.

Nadere informatie

Jaarverslag ondernemingsraad REAKTGROEP 2012

Jaarverslag ondernemingsraad REAKTGROEP 2012 Jaarverslag ondernemingsraad REAKTGROEP 2012 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de ondernemingsraad van de REAKTGROEP. 2012 was een roerig en druk jaar met vele maatschappelijke ontwikkelingen,

Nadere informatie

Amaliazorg Jaarverslag 2012

Amaliazorg Jaarverslag 2012 Amaliazorg Jaarverslag 2012 Stichting Amaliazorg Postbus 220 5688 ZL Oirschot 1 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 4 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2013

Kwaliteitsjaarverslag 2013 Kwaliteitsjaarverslag 2013 Op eigen wijze wonen... WoonZorgcentra Haaglanden 1 Inhoudsopgave pag. 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1. Korte terugblik op 2013 2.2. Visie op cliënt en kwaliteit 2.3. Kwaliteitssysteem

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2011. Stichting ViVa! Zorggroep

Jaarverantwoording 2011. Stichting ViVa! Zorggroep Jaarverantwoording 2011 Stichting ViVa! Zorggroep Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...4 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6

Nadere informatie

SHoKo jaarverlag 2013

SHoKo jaarverlag 2013 SHoKo jaarverlag 2013 13 Hierbij presenteren wij u het jaarverslag over 2013 van de Stichting Huisarts Organisatie Kempen en Omstreken (SHoKo). De Stichting is in september 2001 te Eersel opgericht en

Nadere informatie

Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag

Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag 1. Het bestuursverslag en uitgangspunten voor de verslaglegging 3 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van het concern

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maastricht, 21 mei 2013 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 2 1. Uitgangspunten verslag 3 2. Profiel organisatie 3 2.1 Structuur 3 2.2. Kerngegevens 4 2.2.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

Maatschappelijk jaardocument 2013

Maatschappelijk jaardocument 2013 RvB. Maart 2014 Zorggroep Ena Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van Zorggroep Ena... 5 2.3 Kerngegevens... 6 2.4 Werkgebied...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. - Joop Menting (Dagbehandeling Deventer) voorzitter tot 1 juli 2012 lid Financiële- en Beleidscommissie

Jaarverslag 2012. - Joop Menting (Dagbehandeling Deventer) voorzitter tot 1 juli 2012 lid Financiële- en Beleidscommissie Jaarverslag 2012 1. Algemeen Samenstelling: Met het huidige personeelsbestand heeft de OR recht op negen leden. In 2012 begon de Raad met acht leden en een ambtelijk secretaris. Een lid ging in mei met

Nadere informatie

Colofon. Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht

Colofon. Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht Colofon Een sterke band Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht Titel Een Sterke Band Instrumenten voor

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie