Jaarverslag Woningbouwvereniging Utrecht 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Woningbouwvereniging Utrecht 2010"

Transcriptie

1 Jaarverslag Woningbouwvereniging Utrecht

2 2

3 Naam van de toegelaten instelling: Woningbouwvereniging Utrecht Gemeente waar de instelling haar woonplaats heeft: Utrecht Adres en secretariaat: Hobbemastraat CW UTRECHT Oprichtingsdatum: 15 december 1919 Datum en nummer van het Koninklijk Besluit waarbij de instelling is toegelaten: 22 december 1919, nr 23 Nummer van inschrijving Kamer van Koophandel: VROM-nummer: L 1905 NRV-nummer: 2174 Fiscaal nummer:

4 4

5 Inhoudsopgave 1. De vereniging Algemene beschouwing De vereniging: de leden De vereniging: het bestuur De vereniging: de Raad van Commissarissen Goed ondernemingsbestuur Volkshuisvestingsverslag Missie woningbouwvereniging Utrecht Het kwalitatief in stand houden van het woningbezit Leefbaarheid en woonomgeving Verhuur en verkoop van woningen Het betrekken van bewoners bij beleid en beheer Financiële positie en continuïteit Overleg met de gemeente Utrecht Verbindingen met andere rechtspersonen Beleggingen Wonen en zorg Overig Verklaring van het bestuur Verslag Raad van Commissarissen

6 1. De vereniging 1.1 Algemene beschouwing Het jaar 2010 is voor woningbouwvereniging Utrecht een relatief rustig jaar geweest. Het bood het bestuur de gelegenheid om op een aantal gebieden nog eens de puntjes op de i te zetten. Zo hebben we de missie van onze vereniging tegen het licht gehouden en met Raad van Commissarissen en tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) besproken. We hebben onze administratie en archief (vanaf 2010) volledig gedigitaliseerd en op een externe server geplaatst. Hiermee is de continuïteit van de bestuurswerkzaamheden beter geborgd. We zijn gestart met digitaal bankieren. Dat maakte het ook mogelijk om huurders voortaan ook de mogelijkheid te bieden de huur via een automatische incasso te betalen: een lang gekoesterde wens van het bestuur is hiermee in vervulling gegaan. Was het binnen de vereniging rustig, buiten de vereniging zijn veel ontwikkelingen waar de vereniging zich in de komende jaren op moet voorbereiden. De vertaling van Europese regelgeving leidt tot andere regels over woningtoewijzing en nieuwe regels over de inrichting van de administratie en financiering van woningcorporaties. Er zijn nieuwe regels op komst om de hoogte van de huur te kunnen bepalen en het regeerakkoord heeft een right to buy aangekondigd en een heffing voor woningcorporaties. Het bestuur wacht de verdere uitwerking van deze ontwikkelingen af en zal hier vervolgens op in spelen. Innen van huren In 2010 werd het voor het eerst mogelijk om via automatische incasso de huur te betalen. Het maakt het voor huurders eenvoudiger maandelijks de juiste huur te betalen en vermindert de administratieve last voor het bestuur. Inmiddels maakt ongeveer de helft van de huurders gebruik van deze wijze van betaling. Samen met een aanscherping van de procedure om huur te innen heeft de automatische incasso ertoe geleid dat de betalingsmoraal van onze huurders verder is verbeterd: de huurachterstand en huurderving is ten opzichte van voorgaande jaren flink afgenomen. 6

7 Vennootschapsbelastingplicht Sinds 2008 zijn woningcorporaties, en dus ook Woningbouwvereniging Utrecht, integraal vennootschapsbelastingplichtig. Dat betekent dat wij vanaf dat jaar belasting betalen over onze (fiscale) winst behaald met onze verhuuractiviteiten. In 2010 ontvingen wij de aanslagen voor de jaren 2008 en In totaal hebben wij in 2010 voor deze jaren een bedrag van afgedragen aan de fiscus. Als voorlopige aanslag 2010 is een bedrag van betaald. Verantwoording aan derden De informatie die het ministerie van VROM, het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw in 2010 over het verslagjaar 2009 van de vereniging ontving voldeed aan de daaraan gestelde eisen. De minister van Volkshuisvesting is van oordeel dat de financiële positie dusdanig is dat er geen aanleiding is tot het maken van opmerkingen. Ook ten aanzien van de naleving van de wet- en regelgeving heeft de minister geen reden tot het maken van opmerkingen. De verantwoordingsstukken zijn tijdig ontvangen. 1.2 De vereniging: de leden ALV Elke hoofdhuurder van een woning van de vereniging is tevens lid van woningbouwvereniging Utrecht. Elk lid beschikt over een stem tijdens de ALV van de vereniging. In 2010 heeft de ALV in haar vergadering van 14 april 2010 de jaarstukken van het jaar 2009 vastgesteld. Tijdens deze vergadering werd ook de begroting voor 2010 goedgekeurd. De ALV voorzag verder in de (her)benoeming van een aantal leden van het bestuur en de Raad van Commissarissen. 1.3 De vereniging: het bestuur Het bestuur van woningbouwvereniging Utrecht bestaat uit 5 leden. Het is gebruikelijk dat de leden van het bestuur voor een periode van 2 jaar worden benoemd, om daarna eventueel voor herbenoeming in aanmerking te komen. Er is geen maximum gesteld aan het aantal termijnen dat een bestuurslid actief kan zijn in het bestuur. De samenstelling van het bestuur vanaf de ALV in 2010 was als volgt: Naam Functie Jaar van eerste Aftredend Achtergrond benoeming 1. dhr M.S.C. Buijs Voorzitter 2000 april 2012 Geen bewoner 2. dhr R. Nooren Penningmeester 2010 april 2012 Bewoner 3. mw L. de Bie Lid 2009 april 2011 Geen bewoner 4. dhr S. van Kranenburg Lid 2009 april 2011 Bewoner 5. mw E.A.M. Disberg Lid 2010 april 2012 Bewoner 7

8 In de zomer van 2010 gaf mevrouw De Bie aan te willen stoppen met haar werkzaamheden vanwege privé-omstandigheden. Per 1 september 2010 is zij gestopt als bestuurslid. De heer Van Kranenburg is in april 2011 aftredend. Hij is herkiesbaar. Elk bestuurslid ontving in 2010 voor zijn werkzaamheden een vergoeding van 907,56 bruto. Wanneer een bestuurslid alleen een deel van het jaar bestuurlid was, bedroeg de vergoeding een evenredig deel hiervan. Woningbouwvereniging Utrecht geeft bij voorkomende werkzaamheden opdrachten aan aannemersbedrijf Van Zoelen. In samenspraak met de Raad van Commissarissen zijn met de heer Van Kranenburg afspraken gemaakt om belangenverstrengeling te voorkómen. Zo is afgesproken dat bij omvangrijkere werkzaamheden meerdere offertes worden aangevraagd, bij kleinere werkzaamheden een kostendeskundige van de vereniging de offerte beoordeeld en het akkoord op offertes niet wordt gegeven door de heer Van Kranenburg. Vergaderingen Het bestuur heeft in maal vergaderd. Belangrijke onderwerpen waarover is gesproken zijn: Missie woningbouwverening Utrecht Procuratieregeling Integriteitscode Treasurystatuut Digitaal bankieren Automatische incasso Betekenis Europa-regelgeving voor wbv Utrecht 1.4 De vereniging: de Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur van de vereniging. De bevoegdheden van de Raad zijn vastgelegd in de statuten. Daarin is onder meer aangegeven dat de Raad van Commissarissen de accountant aanwijst. Meer informatie over de Raad van Commissarissen is opgenomen in het verslag van de Raad van Commissarissen. 1.5 Goed ondernemingsbestuur Het onderwerp governance (goed ondernemingsbestuur) staat de laatste jaren hoog op de agenda binnen de bedrijfstak woningcorporaties. De governancestructuur bij woningbouwvereniging Utrecht is 8

9 eenvoudiger dan bij de meeste andere woningcorporaties. Het bestuur is beleidsbepaler én uitvoerder van het beleid. Dat betekent dat de lijnen kort zijn. De vereniging heeft geen personeel in dienst. Hoewel woningbouwvereniging Utrecht een kleine vereniging is, is het van groot belang dat ook de principes waarop de governance is gebaseerd (zoals transparantie, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid en risicobeheersing) bij de vereniging worden toegepast. Deze principes krijgen onder meer vorm doordat het bestuur onder toezicht staat van de ALV en de Raad van Commissarissen. De organen handelen op basis van de regels die de statuten voorschrijven. Verder geldt dat de verschillende administraties (woningcartotheek, financiële administratie en huuradministratie) digitaal zijn vastgelegd. Ook is een document opgesteld waarin de gegevens van de belangrijkste relaties van de woningbouwvereniging zijn vastgelegd. Door de verschillende administraties en contacten digitaal vast te leggen probeert het bestuur de kwetsbaarheid van een kleine organisatie als woningbouwvereniging Utrecht te beperken. Het bestuur en de Raad van Commissarissen hebben in 2009 de Governancecode Woningcorporaties besproken. Deze code geeft aanbevelingen voor de inrichting en het functioneren van de bestuurlijke organisatie bij woningcorporaties. Woningbouwvereniging Utrecht onderschrijft in het algemeen de principes en de aanbevelingen die in de Governancecode Woningcorporaties zijn opgenomen. Wel leidt de kleine omvang en de specifieke geschiedenis van de vereniging ertoe dat sommige bepalingen minder relevant zijn. Dat past ook binnen de code, die gebaseerd is op het principe van pas toe of leg uit. In onderstaand overzicht worden de belangrijkste onderdelen aangegeven waar de vereniging afwijkt van de code (de Romeinse cijfers verwijzen naar de onderdelen van de Governancecode Woningcorporaties). Evidente afwijkingen van de code veroorzaakt door het verschil in schaalgrootte (en het feit dat woningbouwvereniging Utrecht bijvoorbeeld geen personeel in dienst heeft) zijn niet toegelicht: I: Naleving en handhaving van de code Woningbouwvereniging Utrecht beschikt niet over een website. Aan de bepalingen die in de code naar verwijzen kan daarom niet worden voldaan. Op verzoek zijn de documenten, die op een website zouden kunnen worden geplaatst, beschikbaar. II: Bestuur Geen opmerkingen. III: Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen beschikt niet over een reglement. De statuten geven in voldoende mate regels over het functioneren van de Raad van Commissarissen aan. Woningbouwvereniging Utrecht sluit in afwijking van de code niet uit dat bewoners deel uit maken van de Raad van Commissarissen. Sinds de oprichting van de vereniging door bewoners in 1919 vormen 9

10 zij het bestuur (en later ook Raad van Commissarissen). Daarbij geldt wel dat alle leden van de Raad van Commissarissen voldoende kennis en kunde dienen te hebben om hun toezichtsrol te vervullen. Eén van de kwaliteiten daarbij is dat zij weten wat onder bewoners speelt. De vereniging wijkt af van de bepaling dat een commissaris maximaal 3 termijnen van 4 jaar actief kan zijn bij de vereniging. De commissarissen worden, net als de bestuurders, steeds voor een periode van twee jaar benoemd, en al dan niet door de ALV -en dus niet zoals bij stichtingen door de Raad van Commissarissen zelf- herbenoemd. Gezien de geringe omvang van de vereniging ziet de Raad van Commissarissen af van het hebben van subcommissies. IV: De audit van de financiële verslaggeving en de positie van de interne control functie en van de externe accountant Geen opmerkingen V: Maatschappelijke verantwoording en beleidsbeïnvloeding door belanghebbenden Het houden van een jaarlijkse bijeenkomst voor belanghouders van de vereniging (gemeente en bewoners) levert voor woningbouwvereniging Utrecht geen meerwaarde op. Met bewoners vindt intensief contact plaats, en ook met de gemeente zijn goede contacten. De vereniging past de verplichting om één in de vier jaar een visitatie te laten plaats vinden niet toe. Dit vanwege de hoge kosten voor een kleine vereniging als woningbouwvereniging Utrecht. De meerwaarde van een dergelijke visitatie lijkt beperkt te zijn voor een kleine vereniging als woningbouwvereniging Utrecht. Het bestuur verklaart dat zich in 2010 geen gevallen hebben voorgedaan waarbij er sprake was van belangenverstrengeling in de activiteiten van het bestuur (zie ook paragraaf 1.3). Ontwikkelingen in governance 2010 Het bestuur stelde in 2010 een integriteitscode en treasurystatuut op en actualiseerde de procuratieregeling. 10

11 De integriteitscode geeft aan dat bestuurders en commissarissen van woningbouwvereniging Utrecht zich integer gedragen, en geeft hier een aantal concrete handvatten voor. Voorbeelden hiervan zijn dat cadeaus van een waarde van 50 niet mogen geaccepteerd. Het treasurystatuut geeft regels over hoe het bestuur omgaat met de financiële middelen die de vereniging ter beschikking staan. Uitgangspunt van het statuut is dat financiële middelen defensief, dat wil zeggen met zo min mogelijk risico s, worden belegd. De procuratieregeling geeft aan wie bevoegd is woningbouwvereniging Utrecht te vertegenwoordigen en tot welke bedragen financiële verplichtingen kunnen worden aangegaan. Risicobeheersing Woningbouwvereniging Utrecht is een kleine vereniging, met een beperkt aantal activiteiten. De risico s die wij onderscheiden zijn: Aan de inkomstenkant: - (Het niet constateren van) het niet voldoen van huurbetalingen door huurders. Deze risico s beperken wij door het voeren een gescheiden huuradministratie en financiële administratie. De noodzakelijke aansluiting tussen beide administraties borgt dat eventuele verschillen opvallen. Bovendien hebben wij een incassoprocedure, gericht op het in een vroeg stadium signaleren van huurachterstanden. Aan de uitgavenkant; - Het betalen van onjuiste facturen/verrichten van onterechte betalingen. Bij elke factuur controleren wij of de werkzaamheden zijn verricht zoals afgesproken. De feitelijke betaling wordt pas gedaan nadat twee bestuurders akkoord zijn. Overig: - Fraude bij woningtoewijzing. Ten aanzien van woningen die wij opnieuw verhuren in de sociale huursector geldt dat wij de woning pas verhuren na verkrijgen van een huisvestingsvergunning van de gemeente Utrecht. Deze vergunning geeft aan dat de nieuwe verhuur in overeenstemming is met de regionale Huisvestingsverordening. De woningen in de vrije sector verhuren wij zelf. Als regel hanteren wij daarvoor dat wij de langst wachtende een woning aanbieden, tenzij er redenen zijn om daarvan af te wijken (bijvoorbeeld: een bovenwoning zullen wij niet aanbieden aan mensen die hebben aangegeven moeilijk ter been te zijn). Vanzelfsprekend is bij risicobeheersing ook de cultuur van belang. De afspraak is dat de bestuursleden de relevante onderwerpen met elkaar delen. In die zin hanteren we het vierogenprincipe : de bestuursleden beslissen niet individueel, maar overleggen met de overige bestuurders. 11

12 2. Volkshuisvestingsverslag 2.1 Missie woningbouwvereniging Utrecht De missie van woningbouwvereniging Utrecht luidt dat wij mensen met plezier willen laten wonen in de 91 monumentale woningen van de vereniging. We verhuren de woningen bij voorkeur aan mensen met lage inkomens. We streven naar een financieel gezonde positie van de vereniging. Met deze missie is de verhuur van woningen aan anderen dan lage inkomens ook mogelijk, en dus ook met een huur buiten de sociale huursector, maar dit staat ten dienste aan de realisatie van de missie (dat wil zeggen ten behoeve van het bereiken van een gezonde financiële positie). Het aantal woningen dat we verhuren buiten de sociale huursector is begrensd tot 20% van het aantal woningen in bezit. Een gezonde financiële positie is noodzakelijk om ook op lange termijn aan het eerste deel van de missie te kunnen voldoen. Meetpunten van een gezonde financiële positie zijn: Op korte termijn: de borgbaarheid door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). de beoordeling van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) als zogeheten Acorporatie. de beoordeling van de accountant van de financiële positie op korte termijn als gezond. Op middenlange termijn: Een gezonde solvabiliteit (komende vijf jaar elk jaar 15% of meer) Een sluitende liquiditeitsbegroting voor de komende 3 jaar, rekening houdend met het beschikbaar gestelde faciliteringsvolume van het WSW De beoordeling van de accountant van de financiële positie op middenlange termijn als gezond De financiële positie voldoet aan deze meetpunten. De missie bevat niets over de vorm waarin de missie wordt gerealiseerd. Woningbouwvereniging Utrecht is één van de kleinste woningbouwverenigingen in Nederland. De activiteiten vinden nagenoeg allemaal in eigen beheer plaats. De zelfstandigheid en het in eigen beheer uitvoeren van activiteiten zijn echter geen doel op zich. Wanneer de missie beter kan worden bereikt op een andere wijze, is dat prima. 2.2 Het kwalitatief in stand houden van het woningbezit Onderhoud en verbetering In 2010 is uitgegeven aan onderhoud- en verbeterwerkzaamheden (2009: ). De onderhouds- en verbeterwerkzaamheden vonden voornamelijk plaats bij leegkomst van een woning. 12

13 Deze verbeteringen lagen op het gebied van modernisering van de doucheruimte, aanpassing van de keuken en het aanbrengen van geluidswerende plafonds (bij een benedenwoning) of vloeren (bij een bovenwoning). Er werden in investeringen gedaan in woningverbetering (bijvoorbeeld aanbrengen geluidsisolatie, renovatie badkamer). Daarnaast heeft in 2010 planmatig schilderwerk plaats gevonden. Het bestuur zoekt bij de uitvoering van de woningverbetering en het onderhoud aan de woningen naar de meest duurzame oplossing. Dit gebeurt wanneer het de buitenkant van de woningen betreft indien relevant in overleg met de afdeling monumenten van de gemeente Utrecht, omdat de woningen een gemeentelijk monument zijn, en er daardoor grenzen aan de toe te passen materialen worden gesteld. Woningbouwvereniging Utrecht beschikt over een verhuiskostenreglement. Op basis van het reglement kunnen bewoners die naar het oordeel van het bestuur vanwege renovatie van hun woning gedwongen zijn hun woning te verlaten, een beroep doen op een verhuiskostenvergoeding. Het reglement geeft de hoogte van de vergoeding aan. In 2010 is geen gebruik gemaakt van het verhuiskostenreglement. 2.3 Leefbaarheid en woonomgeving Om de leefbaarheid van de woningen te bevorderen wordt het binnenterrein van de twee bouwblokken waarover de vereniging beschikt regelmatig schoon gemaakt. De beide poorten die toegang bieden zijn gesloten om te voorkomen dat onbevoegden het binnenterrein kunnen betreden. Sinds 1993 heeft de vereniging het parkje aan de Hobbemastraat geadopteerd. Zij stelt samen met de stichting Bo-Ex 91 en een aantal omwonenden jaarlijks een bedrag voor het onderhoud ervan ter beschikking. In 2010 kostte het onderhoud van het parkje circa Verhuur en verkoop van woningen Woonruimteverdeling Woningbouwvereniging Utrecht verhuurt haar woningen in twee huursegmenten: het sociale huursegment (woningen die worden verhuurd met een huur onder de zogenaamde liberalisatiegrens (vanaf 1 juli ,53 per maand) en het marktsegment (woningen die worden verhuurd met een huur op of boven de liberalisatiegrens en die over meer dan een bepaald aantal punten beschikken volgens het door de rijksoverheid opgestelde woningwaarderingssysteem). Het bestuur constateert dat in beide huursegmenten de belangstelling om te huren groot blijft. Het bestuur wijdt dit aan de aantrekkelijke buurt waar de woningen gelegen zijn, de grootte van de woningen zelf, het feit dat de 13

14 meeste woningen (ook de bovenwoningen) over een eigen tuin en schuur beschikken, de architectuur van de woningen en de gunstige prijs kwaliteit verhouding. Woningen in het marktsegment wijst de vereniging zelf toe. Ten behoeve daarvan hanteert het bestuur een wachtlijst van mensen die hebben aangegeven voor een dergelijke woning belangstelling te hebben. Wij nodigen, wanneer een woning beschikbaar komt met een huur bij nieuwe verhuur boven de liberalisatiegrens, de langst wachtende uit voor een gesprek om de vrij gekomen woning te huren. Wij kijken daarbij ook naar de passendheid van de bewoner bij de woning, onder andere voor wat betreft onder het inkomen van de huurder. Als regel hanteren wij dat het netto-maandinkomen tenminste 3 x de huur van de woning dient te bedragen. De vereniging wijst alleen woningen toe aan personen die gezien hun inkomen een de huur van de woning kunnen opbrengen, eventueel met behulp van huurtoeslag. Bij de toewijzing van woningen in het sociale huursegment hanteert de vereniging de toewijzingseisen zoals beschreven in de huisvestingsverordening van de gemeente Utrecht. Deze verordening geeft onder meer aan dat toewijzing van woningen in het sociale huursegment plaatsvindt op basis van inschrijfduur (starters) of woonduur (mensen die bij verhuizen een woning achterlaten: de zogenaamde doorstromers) op basis van informatie van Woningnet. Daarnaast dient de gemeente voorafgaand aan de toewijzing van een woning een huisvestingsvergunning af te geven. Omdat jaarlijks in de regel slechts een enkele woning vrij komt, is de wachttijd om voor een woning in aanmerking te komen lang. Alle woningen die in 2010 zijn toegewezen zijn toegewezen aan de persoon die als eerste heeft aangegeven de woning te willen huren. De vereniging kent de mogelijkheid dat bestuurders die een woning zoeken in aanmerking kunnen komen voor een woning van de vereniging, wanneer dit past binnen de geldende regelgeving. De Raad van Commissarissen besluit hierover. Van deze regeling is in 2010 geen gebruik gemaakt. Regels bij klussen in de woning De vereniging beschikt over een beleid met betrekking tot het klussen in de eigen huurwoning. Uitgangspunt daarbij is dat het bestuur er graag aan wil meewerken dat huurders zoveel mogelijk hun 14

15 woning naar eigen inzicht en smaak in kunnen richten en veranderen. Het vergroot het woongenot en de aantrekkelijkheid van het huren. Wel geldt er een aantal regels waarmee huurders rekening moeten houden. Die regels hebben betrekking op onder meer veiligheid, verhuurbaarheid en het voorkómen van overlast. Veranderingen aan de buitenkant van de woning zijn niet toegestaan in verband met de monumentenstatus van de woningen. Huurprijsbeleid Woningbouwvereniging Utrecht voert al jaren een inflatievolgend huurbeleid: de huren zijn steeds verhoogd met het inflatiepercentage van het voorafgaande jaar. De leden stemden tijdens de ALV in 2010 in met het voorstel van het bestuur om de huren per 1 juli 2010 met gemiddeld 1,2% aan te passen. De inflatie in 2009 bedroeg 1,2%. Huurprijsbeleid bij nieuwe verhuur Woningbouwvereniging Utrecht verhuurt woningen in de sociale huursector en (maximaal 20% van het totaal aantal woningen) ook in de vrije sector. Bij nieuwe verhuur van woningen verhuren we woningen in de sociale sector voor 100% van de maximaal redelijke huurprijs. Woningen in de vrije sector verhuren we voor 110% van de maximaal redelijke huurprijs, of een lagere marktprijs. De vereniging kiest voor een dergelijk huurprijsbeleid en verhuur in de vrije sector om een gezonde financiële positie te waarborgen en op basis daarvan invulling te kunnen geven aan de statutaire doelstelling om werkzaam te zijn in het belang van de volkshuisvesting. De regering heeft in het regeerakkoord een aantal wijzigingen in het rijksbeleid ten aanzien van huren aangekondigd. Wanneer over de uitwerking hiervan meer duidelijk is, zal het bestuur het beleid bij de jaarlijkse huuraanpassing en het huurprijsbeleid bij nieuwe verhuur heroverwegen. Verkoop van woningen Het beleid van de woningbouwvereniging is er niet op gericht om woningen te verkopen. Dit vanwege het belang van het behoud van de bouwkundige eenheid en het monumentale karakter van de woningen, die bij verkoop moeilijker zijn te handhaven. In het verslagjaar is niet overwogen woningen te bouwen, te slopen of te verkopen. 2.5 Het betrekken van bewoners bij beleid en beheer Woningbouwvereniging Utrecht kent een intensief contact met haar huurders. Logisch: de vereniging is klein, nagenoeg alle huurders kennen één of meerdere bestuursleden persoonlijk. En het bestuur kent alle huurders. De directe en persoonlijke contacten tussen bestuur en huurders en ook tussen de huurders onderling ervaart het bestuur als het grote voordeel van een kleine vereniging als woningbouwvereniging Utrecht. 15

16 Alle leden van de vereniging zijn huurder van de vereniging. Het bestuur en de Raad van Commissarissen bestaan beide voor een meerderheid uit huurders. In 2010 vond er één vergadering plaats met de ALV. Er is daarnaast geen aparte huurdersorganisatie actief. Klachtencommissie De woningbouwvereniging beschikt over een klachtencommissie. De klachtencommissie bestaat uit drie leden: één lid op voordracht van de Raad van Commissarissen, één lid op voordracht van het bestuur en een onafhankelijke voorzitter. De klachtencommissie beschikt over een reglement. Het reglement geeft onder meer de wijze van samenstelling en de wijze van functioneren aan. De samenstelling van de huidige klachtencommissie was in het verslagjaar als volgt: Voorzitter: mevrouw I. Maes (financieel adviseur PWC) Lid (voorgedragen door de Raad van Commissarissen): de heer W. Feijten (ex-bewoner woningbouwvereniging Utrecht) Lid (voorgedragen door het bestuur): mevrouw mr. J. Tamminga (werkzaam bij CMS Derks Star Busmann) In 2010 ontving de klachtencommissie geen klachten. Huurcommissie De huurcommissie is een onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met geschillen tussen huurder en verhuurder over onderhoud, huurprijs en servicekosten. In 2010 zijn er geen klachten bij de huurcommissie over woningbouwvereniging Utrecht ingediend. 2.6 Financiële positie en continuïteit Overzicht leningen woningbouwvereniging Utrecht Onderstaand schema geeft een overzicht van de leningen van woningbouwvereniging Utrecht. Overzicht leningen Woningbouwvereniging Utrecht (geldbedragen in x 1.000, per 31-12) Geldverstrekker Aangegaan in Oorspronkelijke Schuldrestant per Rentepercentage Laatste aflossing hoofdsom NWB , BNG , Nationaal , Restauratiefonds 4. BNG , Nationaal Restauratiefonds , De gemiddelde rentevoet van de aangegane leningen (inclusief lening Nationaal Restauratiefonds) bedroeg eind ,45% (2009: 4,45%). In 2010 betaalden we in totaal aan aflossing 16

17 (2009: ). De rentebaten bedroegen Alle leningen zijn geborgd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Resultaat Het in 2010 behaalde resultaat van de woningbouwvereniging bedroeg negatief (2009: ). Het bestuur stelt voor het resultaat in mindering te brengen op de Algemene Bedrijfsreserve. Solvabiliteit De solvabiliteit (eigen vermogen/totaal vermogen) geeft een indicatie van de mate waarin de vereniging op lange termijn aan haar schulden kan voldoen. Eind 2010 bedroeg de solvabiliteit 25%. Daarmee is de solvabiliteit ten opzichte van 2009 (23%) iets gestegen. Het bestuur beoordeelt de solvabiliteit als voldoende. Er is bij Woningbouwvereniging Utrecht geen sprake van langdurig overtollige middelen, hetgeen overeenkomt met het oordeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat aangeeft dat de voorgenomen activiteiten passen bij de vermogenspositie van Woningbouwvereniging Utrecht. Bedrijfswaarde De bedrijfswaarde geeft de verdiencapaciteit aan bij doorlopende verhuur van de woningen op basis van een aantal uitgangspunten. De bedrijfswaarde bedraagt ultimo ,8 miljoen (2009 4,6 miljoen) en geeft een overwaarde aan ten opzichte van de boekwaarde van 1,7 miljoen. Liquiditeit De liquiditeit geeft een indicatie in welke mate de vereniging op korte termijn aan haar schulden kan voldoen. De liquiditeit (vlottende activa/kortlopende schulden) van de vereniging bedroeg eind ,30. In 2009 bedroeg de liquiditeitsratio 1,53. Het bestuur beoordeelt de liquiditeitspositie als voldoende. Wel dient het bestuur de liquiditeitspositie steeds scherp in de gaten te houden om een gezonde financiële positie te behouden. Huren De inkomsten van de vereniging bestaan uit ontvangen huren. In dat licht constateert het bestuur met tevredenheid dat de verhuurbaarheid van de woningen goed blijft. Er is alleen sprake van leegstand bij mutatie. De totale huuropbrengst nam in 2010 met 3,4% toe. Naast de jaarlijkse huuraanpassing is een verklaring voor deze ontwikkeling de hogere huurinkomsten na woningverbetering (positief), de huurstelling bij nieuwe verhuur (positief) en de huurderving (negatief). 17

18 De huurderving als percentage van de huren en vergoedingen bedroeg in ,60% (2009: 1,28%). Voor een toelichting op de daling van dit percentage zie de algemene beschouwing in hoofdstuk 1. De gemiddelde huurprijs van een woning bedroeg eind ,28 (2009: 505,61). Dat is 79% van de zogeheten maximaal redelijke huurprijs (2010: 647,53). De maximaal redelijke huurprijs is een begrip uit het woningwaarderingsstelsel, dat de rijksoverheid heeft vastgesteld. Het woningwaarderingsstelsel geeft aan welke huurprijs de verhuurder op basis van het aantal punten dat een woning heeft maximaal in rekening mag brengen. Het gemiddeld aantal punten van de woningen van woningbouwvereniging Utrecht bedroeg op basis van het woningwaarderingsstelsel zoals dat per 31 december 2010 gold 145 punten. We verhuurden op 31 december woningen met een huur boven de huurtoeslaggrens. In 2009 waren dat er op die datum 16. In 2010 zijn er vijf woning leeg gekomen, die ook in 2010 opnieuw zijn verhuurd. Gemiddeld staan woningen 4 weken leeg voordat ze opnieuw werden verhuurd. Deze periode gebruiken we om onderhoudswerkzaamheden in de woning te verrichten en een nieuwe huurder te vinden. Financiële continuïteit Het bestuur is van mening dat gezien het bovenstaande de financiële continuïteit van de vereniging voldoende is gewaarborgd. Meerjarenprognose Uit de meerjarenprognose blijkt dat er sprake is van een stabiele financiële ontwikkeling. Hoewel er incidenteel in een jaar sprake is van een negatief resultaat na belastingen, is er in de komende jaren sprake van een stijging van de solvabiliteit. 2.7 Overleg met de gemeente Utrecht Woningbouwvereniging Utrecht heeft geen prestatieafspraken met de gemeente Utrecht gesloten. Gezien de kleine schaal van de woningbouwvereniging acht het bestuur dat ook niet zinvol. Wel vindt er als relevant overleg plaats over onderwerpen die voor de vereniging en de gemeente van belang zijn. 2.8 Verbindingen met andere rechtspersonen Samen met de vereniging Elck Wat Wils en woningstichting Tuindorp B.A.N.S. neemt woningbouwvereniging Utrecht deel aan de Stichting Samenwerkende Woningcorporaties Wilhelminapark (SSWW). De stichting heeft ten doel de belangen op het gebied van de volkshuisvesting van de deelnemers, hun eigendommen en de belangen van de bewoners te behartigen. De activiteiten van de stichting richtten zich in het verslagjaar tot informatie-uitwisseling. In 2010 vond er één bijeenkomst plaats van SSWW. 18

19 2.9 Beleggingen Woningbouwvereniging Utrecht heeft geen aandelen of andere waardepapieren in bezit. Middelen die tijdelijk overtollig zijn worden gestort op een bedrijfsspaarrekening. Over deze middelen kan direct worden beschikt. In 2010 is een treasurystatuut opgesteld, dat aangeeft hoe het bestuur omgaat met de financiering van de activiteiten van de vereniging en het beleggen van beschikbare middelen. De Raad van Commissarissen heeft dit treasurystatuut goedgekeurd. Kern van het treasurybeleid is een defensief beleid, dat erop gericht is om: 1. Een blijvende toegang tot de geld- en kapitaalmarkt om voldoende financiële middelen voor de activiteiten op korte en lange termijn te garanderen. 2. Het beheersen van de rente- en rendementsrisico s die samenhangen met financiering, beleggen en liquide middelen. 3. Structurele overschotten op verantwoorde wijze te beheren Wonen en zorg Woningbouwvereniging Utrecht richt zich niet bijzonder op personen die graag zorg bij hun woning krijgen aangeboden. Wel geldt dat bij een derde van de woningen van de vereniging de woning zelf én alle vertrekken in die woning toegankelijk zijn zonder traplopen. Verzoeken om aanpassingen in de woning vanwege een handicap (bijvoorbeeld aangepaste toiletpot, traplift) of anderszins zijn in overleg met het bestuur mogelijk Overig Relatie met accountant De Raad van Commissarissen wijst de accountant van woningbouwvereniging Utrecht aan. Sinds 1996 is de heer Nikkels accountant van de vereniging. Tenminste eens in de vier jaar vindt een herbeoordeling plaats van de te benoemen accountant. Aansprakelijkheidsverzekering Er is voor het bestuur en de Raad van Commissarissen een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 19

20 Illegale bewoning Woningbouwvereniging Utrecht is een kleine woningbouwvereniging. Het bestuur kent alle bewoners persoonlijk. Wanneer het bestuur mocht vermoeden dat er zich (mogelijk) illegale bewoning voordoet, dan spreekt het bestuur de betreffende huurder hier op aan. Hiervan is in 2010 geen sprake geweest. De huurovereenkomst bepaalt verder dat onderverhuur door de huurder alleen is toegestaan na schriftelijke toestemming van de verhuurder Verklaring van het bestuur Het bestuur van woningbouwvereniging Utrecht verklaart dat zij in het jaar 2010 haar middelen uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting heeft besteed. De heer M.S.C. Buijs, voorzitter De heer R. Nooren, penningmeester De heer S. van Kranenburg, lid Mevrouw E. Disberg, lid April

Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013

Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013 Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013 Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Deel A Jaarverslag 2013 Hoofdstuk 1. Governance

Nadere informatie

Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening

Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening 2012 Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2. Verslag van de bestuurder 6 2.1 Ontwikkelingen om ons heen 6 2.1.1 Landelijk 6 2.1.2 Regionaal 6 2.1.3 Gemeente Putten

Nadere informatie

Herenstraat richting Prinsengracht. In het midden no. 36 met een eind 19e-eeuwse geveltop XANDER RICHTERS. www.stadsherstel.nl

Herenstraat richting Prinsengracht. In het midden no. 36 met een eind 19e-eeuwse geveltop XANDER RICHTERS. www.stadsherstel.nl JAARVERSLAG 2014 Herenstraat richting Prinsengracht. In het midden no. 36 met een eind 19e-eeuwse geveltop XANDER RICHTERS www.stadsherstel.nl STICHTING STADSHERSTEL AMSTERDAM JAARVERSLAG 2014 INHOUD

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex

JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen van 22 april 2014 Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE BLADZIJDE 1. Algemene gegevens 2 2. Voorwoord directie 3 3. Verslag

Nadere informatie

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Waar GroenrandWonen, SWW of Westhoek Wonen staat vermeld, wordt GroenWest bedoeld. www.groenwest.nl SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Woerden, 12 april 2010 2 Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Woningstichting Domus. Nieuwe uitdagingen een nieuwe opgave. Genieten in de tuin van Roncalli

Jaarverslag 2010 Woningstichting Domus. Nieuwe uitdagingen een nieuwe opgave. Genieten in de tuin van Roncalli Jaarverslag 2010 Woningstichting Domus Nieuwe uitdagingen een nieuwe opgave. Genieten in de tuin van Roncalli 4 5 Inhoudsopgave Afbeeldingen: PSW Weert (Conrad Abelstraat), Roncalli Roermond (lichaamsoefening-toestellen

Nadere informatie

Van Alckmaer. Highlights. Jaarverslag 2012

Van Alckmaer. Highlights. Jaarverslag 2012 Van Alckmaer Highlights Jaarverslag 2012 Voorwoord 2012 was in veel opzichten een roerig jaar voor de corporatiewereld. De crisis is volop voelbaar, de huizenmarkt is totaal ingestort en het nieuwe kabinet

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag. Jaarrekening. Bijlagen

Inhoudsopgave. Jaarverslag. Jaarrekening. Bijlagen 2 Ymere jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Jaarverslag 1. Voorwoord 5 2. Bericht van de Raad van Bestuur 9 3. Verslag van de Raad van Commissarissen 19 4. Strategie, ontwikkelingen en beleid 35 5. Bezit 43

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland

Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland Inhoud ALGEMENE GEGEVENS... 5 VOORWOORD... 6 VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN... 7 Governance... 8 Inhoud van het toezicht... 9 Verantwoording... 11 Samenstelling

Nadere informatie

WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER

WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER Jaarverslag 2011 WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER 6 juni 2012 Jaarverslag 2011 Inhoud VOORWOORD DIRECTIE... 4 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 5 INLEIDING... 5 TOEZICHT HOUDEN... 5 RAAD VAN TOEZICHT ALS WERKGEVER

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag 2012

Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Pagina Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Volkshuisvestingsverslag 1.1 Kwaliteit van het woningbezit 4 a het bouwen b. het onderhoud 1.2 De leefbaarheid 8 1.3 Wonen

Nadere informatie

Skylge Jaarverslag 2010

Skylge Jaarverslag 2010 Skylge Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 van het bestuur van Woningstichting de Veste 5 Jaarverslag 2010 van de Raad van Commissarissen Woningstichting de Veste 7 Skylge 10 Herstructurering vordert naar

Nadere informatie

Stichting Woningbouw Slochteren. Kantoor: Hoofdweg 156 9626 AK Schildwolde

Stichting Woningbouw Slochteren. Kantoor: Hoofdweg 156 9626 AK Schildwolde Jaarstukken 2014 Stichting Woningbouw Slochteren Kantoor: Hoofdweg 156 9626 AK Schildwolde Telefoon: (0598) 42 15 38 Fax: (0598) 42 15 80 Kantoortijden: maandag t m donderdag van 08.00 16.30 uur vrijdag

Nadere informatie

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

ALGEMEEN. Bedrijfstakcode Woningcorporaties : N.R.V. nr. 2760

ALGEMEEN. Bedrijfstakcode Woningcorporaties : N.R.V. nr. 2760 Jaarstukken 2014 ALGEMEEN Naam toegelaten instelling : Woningstichting Samenwerking Vlaardingen Gevestigd te : Vlaardingen Adres : Stadhouderslaan 181, 3136 BM Postadres : Postbus 206, 3130 AE Telefoon

Nadere informatie

WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN

WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN Jaarverslag 2014 WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN Stichting De Leeuw van Putten Oostkade 16, 3201 AM Postbus 818 3200 AT Spijkenisse Telefoon (0181) 601333 Fax (0181)

Nadere informatie

Jaarverslag ZorgGoedBrabant 2008

Jaarverslag ZorgGoedBrabant 2008 Jaarverslag ZorgGoedBrabant 2008 ZorgGoedBrabant Postbus 151 5340 AD Oss Telefoon (0412) 66 49 11 Fax (0412) 66 49 94 E-mail: info@brabantwonen.nl juni 2009 2 ZorgGoedBrabant, Jaarverslag 2008 Voorwoord

Nadere informatie

Samen vooruit. Jaarverslag 2012

Samen vooruit. Jaarverslag 2012 Samen vooruit Jaarverslag 2012 Samen vooruit Het jaar 2012 was het derde jaar van ons beleidsplan Mensen, wensen, wonen. In dit beleidsplan willen we doorgroeien naar een eigentijds betrokken partner.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA Jaarverslag 2013 de Woonmensen/SJA 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van woningcorporatie de Woonmensen. Het geeft een beeld van onze activiteiten en prestaties in een tijd waarin de corporatiesector

Nadere informatie

Oldenzaalsestraat. Bosuilstraat. Schurinksweg. 5 Lasondersingel. Laaressingel. Lasonderstraat 4. Wilhelminastraat. Boulevard 1945.

Oldenzaalsestraat. Bosuilstraat. Schurinksweg. 5 Lasondersingel. Laaressingel. Lasonderstraat 4. Wilhelminastraat. Boulevard 1945. 2012 Jaarverslag Enschede Deurningerstraat Walhofstraat Deurningen Oldenzaal Hengelo Walhofstraat 1 Deurningerstraat Bosuilstraat Oldenzaalsestraat Hengelosestraat 14 Walhofstraat Deurningerstraat 15 Boddekampsingel

Nadere informatie

Woningstichting Goed Wonen. Verslagjaar 2013

Woningstichting Goed Wonen. Verslagjaar 2013 Woningstichting Goed Wonen Verslagjaar 2013 2 juni 2014 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 1 JAARVERSLAG VAN DIRECTIE EN BESTUUR 3 2 VERKLARINGEN 5 2.1. Verklaring van het bestuur 5 2.2. Verklaring van de Raad

Nadere informatie

WE ZIJN ER VOOR ONZE HUURDERS...

WE ZIJN ER VOOR ONZE HUURDERS... Stichting WoonInvest Jaarverslag 2014 WoonInvest Charlotte van Pallandtlaan 2 2272 TR Voorburg Postbus 163 2270 AD Telefoon 070 301 11 00 E-mailadres algemeen@wooninvest.nl Inhoudsopgave 1 VOORWOORD...

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014. 19 juni 2015

Financieel jaarverslag 2014. 19 juni 2015 Financieel jaarverslag 2014 19 juni 2015 63 Jaarstukken deltawonen 2014 1.17 Inleiding 1.17.1 Financieel beleid en bedrijfsvoering De resultaten Als woningcorporatie zien we dat de woningbeleggingen (in

Nadere informatie

Reglement werkwijze voor de Raad van Commissarissen

Reglement werkwijze voor de Raad van Commissarissen Reglement werkwijze voor de Raad van Commissarissen 11 februari 2008 1 REGLEMENT WERKWIJZE VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING SSHN Dit reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad van

Nadere informatie

Volkshuisvestingsverslag en bestuursverslag

Volkshuisvestingsverslag en bestuursverslag JAARVERSLAG 2014 Missie Woonstichting De Zes Kernen is een lokaal verankerd sociaal huisvester, die zich verantwoordelijk opstelt voor het prettig wonen en leven in elke kern van de (voormalige) gemeente

Nadere informatie

24 april 2013. Jaarverslag Mitros 2012

24 april 2013. Jaarverslag Mitros 2012 24 april 2013 Jaarverslag Mitros 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Deel I Waardevol Wonen in 2012... 6 1. Resultaten 2012... 7 1.1 Koers en resultaten... 7 1.2 Mens... 7 1.3 Wijk... 8 1.4 Stenen... 8 1.5

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting de Alliantie

Jaarverslag 2011. Stichting de Alliantie Jaarverslag 2011 Stichting de Alliantie 1 Gevestigd te Huizen 1271 ZA, Bestevaer 48 Telefoon: 035 528 07 80 E-mail: info@de-alliantie.nl Internet: www.de-alliantie.nl Stichting de Alliantie is ingeschreven

Nadere informatie

Volkshuisvestingsverslag & Jaarrekeningen 2011

Volkshuisvestingsverslag & Jaarrekeningen 2011 Volkshuisvestingsverslag & Jaarrekeningen 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Voorwoord 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 Inleiding 5 Algemeen 5 Statuten en Reglement 6 Toezichtkader en inzicht op basis van informatievoorziening

Nadere informatie

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen en een investeringsmaatschappij voor een beter voorzieningenniveau

Nadere informatie