ALTERNATIEVEN OM DE CONGESTIE IN DE OMGEVING VAN BRUSSEL OP TE LOSSEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALTERNATIEVEN OM DE CONGESTIE IN DE OMGEVING VAN BRUSSEL OP TE LOSSEN"

Transcriptie

1 1 ALTERNATIEVEN OM DE CONGESTIE IN DE OMGEVING VAN BRUSSEL OP TE LOSSEN Ir. YVES DECOENE Road Federation Belgium Samenvatting Verscheidene, elkaar aanvullende oplossingen worden overwogen om de files op de Ring om Brussel op te lossen: verbreding van bepaalde weggedeeltes, ontdubbeling van de tunnel aan de Vier Armen in Tervuren, aanpassing van bepaalde verkeers-wisselaars (bvb. het Leonard kruispunt), sluiting van zuidelijke Ring met een tunnel, enz Een bijkomende oplossing bestaat erin om bestuurders aan te sporen om de Ring om Brussel te vermijden indien ze niet in de hoofdstad hoeven te zijn. Dit principe werd al door Road Federation Belgium (RFB) in 2002 voorgesteld. Is het inderdaad wel echt nodig dat een vrachtwagen die van Tienen naar Antwerpen rijdt de Ring van Brussel moet gebruiken? RFB heeft een studie uitgevoerd van de huidige toestand van de verbindings-wegen die door het wegverkeer zouden kunnen gebruikt worden: Leuven Mechelen Dendermonde Aalst Ninove Nijvel Leuven. De nodige aanpassingswerken werden bestudeerd om op een doeltreffende en snelle manier de verbindingswegen - primaire wegen of van de Waalse klasse RGG (réseau de grand gabarit) te kunnen gebruiken. De huidige paper stelt de belangrijkste conclusies van deze studie voor. Résumé: Diverses solutions complémentaires sont envisagées pour déboucher le Ring de Bruxelles: élargissement de certains tronçons, doublement du tunnel des Quatre Bras de Tervueren, aménagement de certains nœuds (comme le carrefour Léonard), bouclage au Sud par un tunnel, etc Une solution supplémentaire consiste à inciter le trafic ne devant pas transiter par la capitale belge à éviter le Ring de Bruxelles. Ce principe avait déjà été suggéré par la Road Federation Belgium (RFB) en En effet, est-il nécessaire qu un camion venant de Tirlemont doive emprunter le Ring de Bruxelles pour se rendre à Anvers? La RFB a réalisé une étude de la situation actuelle des liaisons pouvant être empruntées par ces trafics : Nivelles Louvain Malines Termonde Alost Ninove Nivelles. Elle examine les aménagements nécessaires pour en faire des liaisons efficaces et rapides par des routes du réseau primaire ou à grand gabarit (RGG). La présente communication livre les principales conclusions de cette étude.

2 2 1. Inleiding U heeft gedurende dertig jaar in Patagonië gewoond of u bevond zich in de stratosfeer indien u niet had opgemerkt dat elke werkdag tijdens de schoolperiode de Ring om Brussel onoplosbare files kent die op sommige plaatsen permanent zijn (ref. 1 ). Er bestaan talrijke ontwerpen om het hoofd te bieden aan deze situatie : verbreding van de Ring ten noorden van de hoofdstad (ref. 2), sluiting van de Ring ten zuiden van Brussel (ref. 3), aanpassing van bepaalde verkeerswisselaars, waaronder het Leonard-kruispunt (kruising R0- E411), verbreding of verdubbeling van de tunnel ter hoogte van de 4 Armen van Tervuren, verdubbeling van de Ring in de doortocht van het Zoniënwoud enz Het zoeken naar financiële middelen voor deze projecten, de te ondernemen administratieve stappen en de noodzakelijke openbare onderzoeken betekenen een rem voor de uitvoering van deze verbeteringen. Maar om het verkeer op de Ring van Brussel te verminderen zou een groot aantal bestuurders de Ring kunnen vermijden door gebruik te maken van kortere reisroutes op voorwaarde dat deze wegen op een aanlokkelijke manier aangepast zouden worden. Dit is het alternatief dat bestudeerd werd en dat wij voorstellen aan de hand van dit paper. 2. Waarom gelijkaardige alternatieven? Men kan de volgende vraag stellen : waarom moet een vrachtwagen die van Tienen naar Antwerpen rijdt de Ring om Brussel van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem gebruiken? Het antwoord van de weggebruiker : het weggedeelte Leuven-Mechelen (N16) neemt teveel tijd in beslag en is onvoldoende aantrekkelijk om zijn reisweg te wijzigen of te verkorten. Deze vrachtwagen is een van de voertuigen die, volgens de verkeerstellingen van 2007 (ref. 4), elke werkdag (tussen 6 en 22 uur) op de autoweg E40 rijdt tussen Heverlee en Haasrode. Als men de reisweg van deze voertuigen van naderbij bekijkt, kan men er vanuit gaan dat : ervan de E314 gebruikt hebben tussen Heverlee en Leuven de N3 Leuven-Tervuren de N227 Nossegem-Tervuren de Ring van Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wezembeek-Oppem de E40 tussen Sint-Stevens-Woluwe en Kraainem. Van het wegverkeer dat vanuit of naar Haasrode rijdt, blijven er dan voertuigen over die de Ring om Brussel ten noorden van Sint-Stevens-Woluwe gebruiken. Van deze gebruikers, kan men veronderstellen dat : ervan de uitritten nemen in Zaventem (Henneaulaan en A201)

3 de Ring naar het noordwesten volgen langs het viaduct van Vilvoorde. Er blijven dan voertuigen die de autoweg E19 richting Mechelen gebruiken! Als de weg Leuven-Mechelen dus aantrekkelijker zou zijn, kan men er van uitgaan dat elke werkdag tussen 6 en 22 uur ongeveer voertuigen vanuit of naar Haasrode de Ring om Brussel zouden vermijden met een verkorting van hun reisroute en zonder filevorming. En dan moet nog het gedeelte van de weggebruikers die vanuit of naar het centrum van Leuven en vanuit of naar de noordelijke omgeving van deze stad toevoegen en vanuit of naar de regio Mechelen rijden. Deze raming zou gestaafd kunnen worden door een grondige enquête bij de weggebruikers uit te voeren. Gelijkaardige conclusies mogen genomen worden voor wat de gebruikers betreft die de volgende reisroutes gebruiken : - Mechelen Machelen Groot-Bijgaarden Aalst - Boom Strombeek-Bever Groot-Bijgaarden Aalst - Aalst Groot-Bijgaarden Vorst Haut-Ittre - Nijvel Haut-Ittre Sint-Stevens-Woluwe Leuven. Deze gebruikers zouden kortere reisroutes kunnen nemen en een daling van het verkeer op de Ring om Brussel met zich meebrengen indien de alternatieve reisroutes aanlokkelijker zouden zijn. 3. Evolutie van de studie van die alternatieven Ter gelegenheid van een persconferentie over de Missing Links heeft Road Federation Belgium reeds in 2002 voorgesteld in de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Henegouwen en Waals-Brabant, sommige van de reeds bestaande wegen met elkaar te verbinden om het verkeer op de Ring van Brussel te verminderen (ref. 5). Sinds 2002 zijn oplossingen om het verkeer op de Ring te doen dalen vooral gericht op de uitbreiding van de Ring ten noorden van de hoofdstad en haar zuidelijke sluiting. Daar deze oplossingen niet volstaan, heeft Road Federation Belgium een verdere studie uitgevoerd om door middel van aanpassingen om een aantal wegen aantrekkelijker te maken en om aan een groot aantal gebruikers voor te stellen om de verzadigde Ring om Brussel te vermijden en hun reisafstand te verkorten. Ter gelegenheid van het XXIe Belgisch Wegencongres is een gedetailleerd document met de oplossingen (ref. 6) beschikbaar bij de Road Federation Belgium en op haar stand.

4 4 De bedoeling is ook dat de voorgestelde oplossingen door de politieke verantwoordelijken en de beheerders van het wegennet dan grondiger worden bestudeerd. 4. Bijdrage van de oplossingen tot de duurzame mobiliteit Om tot de duurzame mobiliteit bij te dragen, moet een oplossing aan criteria voldoen op economisch, milieuvriendelijk en sociaal vlak. Het vermijden van de Ring van Brussel door het gebruik van alternatieve, aantrekkelijke en snelle wegen, beantwoordt aan al deze criteria Verkorting van de afstand Dankzij de verkorting van de af te leggen afstand vermindert men het benzineverbruik (economisch voordeel) en bijgevolg de CO2-uitstoot en fijne roetdeeltjes (ecologisch voordeel), alsook de gebruikte tijd (sociaal voordeel), vooral indien de aanpassing van de gebruikte wegen toelaat vlot te rijden zonder grote vertraging. Dit kan door het vermijden van belangrijke kruispunten en het afschaffen van systemen die de capaciteit van beschikbare rijstroken verminderen Vermindering van het verkeer op de Ring om Brussel Indien een aantal gebruikers vermijden om bepaalde gedeeltes van de Ring van Brussel te gebruiken, veroorzaakt dit een stressvermindering bij de weggebruikers die genoodzaakt zijn om de Ring te nemen (sociaal voordeel); dit brengt ook een daling van de files met zich mee met als gevolg een verminderde reistijd (economische en sociale voordelen), en de uitstoot van kooldioxide en van fijne roetdeeltjes wordt gereduceerd (ecologisch voordeel). 5. Gewenste aanpassingen Een deel van het verkeer van de Ring van Brussel laten omleiden heeft geen zin indien men smalle onveilige wegen moet gebruiken, omringd door veel woningen, veel opeenvolgende kruispunten enz Men zou dan de files verplaatsen wat de voordelen in verband met de duurzame mobiliteit zou teniet doen. Het doel kan dus alleen bereikt worden indien men de alternatieve wegen aanpast daar waar het nodig is. Doeltreffende en aantrekkelijke verbindingswegen creëren, indien mogelijk van het primair net of van groot gabariet (RGG), zou ideaal zijn.

5 5 In Vlaanderen worden de wegen van het primair net beschouwd als een verbindingsweg (primair I) en van verzameling (primair II) op Vlaams niveau (ref. 7). In Wallonië wordt het net van groot gabariet (RGG) gekenmerkt door de scheiding van het verkeer en de beperking van de toegangen (ref. 8); het verzekert hoofdzakelijk de verbinding tussen de grote aanlokkelijke zones die binnen of buiten het gewest liggen. Voor de doeltreffendheid van deze netten kunnen de volgende aanpassingen overwogen worden: - indien mogelijk wegen met 2 x 2 rijstroken, bij voorkeur met vaste scheiding van de twee richtingen - de omleiding van zones met veel woningen en van bebouwde kommen - het elimineren van vertragingen, namelijk door de vermindering van het aantal kruispunten; dit kan men bereiken door het omleiden van bepaalde aangrenzende wegen, bi voorbeeld langs de hoofdweg, of door het bouwen van tunnels of bruggen of door andere middelen - indien de verbindingsweg recht is, zal men rotondes vermijden die vertragingen doen ontstaan. Als zij onvermijdelijk zijn kan men ze aanpassen om de betrokken verbinding zo doeltreffend mogelijk te maken : voorrangssignalen of lichten die zeer lang op groen blijven staan. Als de rijstroken van de hoofdverbinding in het centrum van de rotonde liggen (voorbeelden: Thirylaan te Sint-Lambrechts-Woluwe of N5 te Loverval), met zeer lange groene licht, is het mogelijk de vertragingen op de hoofdas te verminderen. Men kan zich ook inspireren op de turborotondes die voornamelijk in Nederland werden bestudeerd (ref. 9) - waar de richting verandert, en indien men kruisingen van het verkeer niet kan vermijden, zal men zorgen dat de betrokken verbindingen voorrang krijgen, namelijk door een zeer lang groen licht - waar het nodig is, de uitvoering van nieuwe ontbrekende verbindingen. Natuurlijk kunnen een aantal aanpassingen, o.a. het aantal rijstroken, tegenstrijdig zijn met beleidskeuzes op vlak van ruimtelijke ordening of huidige structurele plannen. Maar politiek is geen exacte en onveranderde wetenschap: wijzigingen van deze beleidslijnen of van deze plannen kunnen zich altijd in de toekomst voordoen als men een duurzamere mobiliteit wenst te bekomen.

6 6 6. Specifieke verbindingen Het document dat ter beschikking wordt gesteld ter gelegenheid van het XXIe Belgisch Wegencongres geeft details met plannen, betreffende de aanpassingen die door Road Federation Belgium werden onderzocht (ref. 6). Wij geven hieronder enkele ideeën Verbinding van Zuid naar Oost en omgekeerd (Nijvel-Leuven) Vanaf Thines tot de avenue du Comte d Ursel te Grez-Doiceau, is de N25 een uitstekende verbinding met 2 x 2 stroken en de Waalse Overheid (SPW) overweegt een tunnel te bouwen onder de N4 te Mont-Saint-Guibert. Tussen Grez-Doiceau en Hamme-Mille bestaat de N25 uit 2 x 1 strook waarvan een gedeelte in 2008 werd ingehuldigd. De voorbehouden terreinstrook is voldoende om er een weg met 2 x 2 rijstroken aan te leggen; de 2 rotondes van dit gedeelte zouden moeten afgeschaft of aangepast worden (met voorrang voor de N25). Om de gebruikers er toe aan te zetten om de Ring van Brussel te vermijden, zou men het bestaande project (in 2 x 2 rijstroken) moeten uitvoeren van de omleiding van Hamme-Mille (ref. 10). Dan blijft er nog een sectie van ongeveer 3 km van 2 x 1 rijstrook doorheen het Meerdaalbos tot aan de weg Blanden-Haasrode (2 x 2 stroken) en de autosnelweg E40. Aangezien het Meerdaalbos geklasseerd is, is het moeilijk een verbreding te voorzien. Indien de verkeersdrukte toeneemt, zou men kunnen overwegen om een weg met 2 verdiepingen aan te leggen, zoals het gedeelte van de N92, langs de Maas ten zuiden van Profondeville. Aan het andere uiteinde, op de Ring van Nijvel (R24) zou het interessant zijn het aantal rotondes te verminderen en de verbindingsweg tussen de Ring en de uitrit Petit-Roeulx te verbeteren (voor de weggebruikers die vanuit of naar Charleroi (A54) of Brussel (E19) rijden). Naar aanleiding van het aanleggen van een tunnel ter hoogte van het kruispunt met de N27 (huidige rotonde van de shopping ) zou het goed zijn de linkse afslag te verbeteren voor de weggebruikers die naar Bergen (E19 Zuid) rijden Verbinding Oost naar Noord en omgekeerd (Leuven-Mechelen) Zelfs als de terreinbreedte voldoende zou zijn, zal het moeilijk zijn de N26 aan te passen naar een weg met 2 x 2 stroken tussen Leuven en Mechelen. Dit zou immers veel nadelen met zich meebrengen voor de bewoners, de fietsers en de winkels die talrijk aanwezig zijn, vooral tussen Kampenhout en Boortmeerbeek. Nochtans is de huidige ringweg van Herent redelijk breed en bevindt deze zich buiten de bebouwde kommen; enkel de brug onder de Wilselsesteenweg zou moeten aangepast en verbreed worden.

7 7 Ten noorden van Herent en ter hoogte van de Reikemstraat te Winksele-Delle, stellen wij voor om, naar het noordwesten, het tracé door het platteland te gebruiken dat in de jaren 70 voorzien was om de autoweg A2 te verbinden tussen Mechelen en Genk. Dit tracé eindigt op het huidige kruispunt tussen de N227 en de N261 naast het meer van Hofstade. Daar bestaat al een weg met 2 x 2 stroken die leidt naar de oprit Weerde (nr 11) van de autosnelweg E19 Brussel- Antwerpen Verbinding Noord naar West of omgekeerd (Willebroek Aalst) De N16 komende van Mechelen (uit het Oosten) vermijdt Willebroek langs het zuiden door het gebruik van een hefbrug over het kanaal van Willebroek en eindigt op een brug die loodrecht uitkomt op de autoweg A12 (uitrit nr 6). Eigenaardig genoeg wordt deze as met 2 x 2 stroken niet verlengd naar het westen zoals vroeger voorzien was. Met de verlenging van deze weg kan men inderdaad de N17 Breendonk-Dendermonde verbinden, ten oosten van Lippelo, wat de N17 zeer aantrekkelijk zou maken. Mocht deze verlenging onmogelijk lijken, dan moet men weten dat er een ontwerp bestaat (ref. 11) van een weg die evenwijdig loopt met de autoweg A12 tussen de afritten 6 en 7 en die een prioritaire verbinding heeft met de N16 naar Sint-Niklaas (naar westen). In dit ontwerp is de toegang naar de N17 richting Dendermonde zeer ingewikkeld en niet attractief. Het zou interessant zijn dit ontwerp aan te passen om de toegang naar de N17 vlotter te laten verlopen. De N17 tussen Breendonk-Puurs en de grens met Oost-Vlaanderen bestaat uit 2 x 1 rijstrook en fietspaden. Het is mogelijk om deze weg aan te passen naar een rijbaan van 2 x 2 rijstroken maar dat creëert nadelen voor de bewoners en de fietsers (zonder rekening te houden met het aantal bomen die zouden moeten omgehakt worden). Waarom niet een parallelweg aanleggen (op ongeveer 50 m van de huidige weg) om 2 wegen te bekomen met één enkele richting? De omleiding van de bebouwde kom van Lippelo zou hieraan toegevoegd moeten worden. Vanaf de provinciegrens tot het «kruispunt van Buggenhout» is de weg zeer breed. Ten westen van dit laatste kruispunt wordt het verkeer omgeleid langs een smalle weg met veel bochten die met name de industriezone van het Hoogveld doorkruist (de doortocht van Baasrode (de officiële N17) is momenteel voorbehouden voor het plaatselijk verkeer!). Wij bevelen aan een nieuwe weg te bouwen tot aan de rondweg van Dendermonde (N41) waar de terreinbreedte voorzien was om een weg met 2 x 2 stroken aan te leggen, wat het streefbeeld van het Vlaamse Gemeenschap ook voorziet (ref. 12) als een weg van het primaire net. Ten zuidwesten eindigt de rondweg van Dendermonde aan het kruispunt met de N47 Dendermonde-Asse, te Lebbeke. Vanaf dit kruispunt voorziet het streefbeeld het aanleggen van

8 8 de verlenging van de N41 (maar als secundaire weg) tot in het zuiden van Gijzegem; daar wordt ze verbonden met de huidige N41 richting Aalst. Men wenst dat de breedte van dit voorstel van rijbaan zo voorzien wordt dat het mogelijk is er een weg met 2 x 2 rijstroken aan te leggen tot aan de industriezone van Aalst Noord. De toegang van Aalst langs de N41 en de R41 zal maar aantrekkelijk zijn als deze as een prioritaire karakter krijgt, met name ter hoogte van de talrijke kruispunten, waarvan enkele afgeschaft zouden moeten worden Van West tot Zuid en omgekeerd (Aalst Nijvel) De verbinding Aalst-Ninove (N45 + N28) bestaat momenteel uit 2 x 2 rijstroken en is zeer aantrekkelijk. Er zijn enkele kruispunten waarvan het aantal zou kunnen verminderd worden en waar de duur van de verkeerslichten een voorrang aan deze as moet geven. Maar de grootste huidige rem is de rotonde van Erembodegem waar het bouwen van een tunnel zou moeten overwogen worden. De verbinding Aalst-Ninove wordt de N28 tussen Denderhoutem en Meerbeke, want de Vlaamse Regering voorziet om in de toekomst voorrang te geven aan de verbinding Aalst- Geraardsbergen. Er waren terreinen te Meerbeke onteigend om een goede verbinding tussen de N28 Aalst-Meerbeke en de N255 Ninove-Edingen tot stand te brengen maar deze worden nu opnieuw verkocht door het Vlaams Gewest! Er moet dringend een halt geroepen worden aan deze wederverkoop, daar de as Meerbeke-Edingen een uitstekende alternatieve oplossing is om de Ring om Brussel te vermijden. De N28 tussen Meerbeke en Halle is zeer kronkeling want zorgt voor traag verkeer en doorkruist talrijke bebouwde kommen, wat niet van toepassing is voor de N255 tussen Ninove en Edingen. Deze weg bestaat momenteel uit 2 x 1 stroken maar zou gemakkelijk aangepast kunnen worden tot 2 x 2 stroken mits een omleiding van de dorpkernen van Denderwindeke, Vollezele en Herne. Wat deze laatste gemeente betreft, zijn er twee oplossingen: - ofwel eindigt de omleiding van Herne op de N285 Ternat-Edingen te Kokkejane, een gehucht dat met de N7 Brussel-Doornik wordt verbonden door de steenweg van Brunehaut. - ofwel komt de omleiding van Herne weer op de N255 ter zuiden van dit dorp; daar begint de vroeger ontworpen oostenomleiding van Edingen, waarvan het gedeelte tussen de N285 en de steenweg van Brunehaut al aangelegd werd. Zoals hierboven vermeld, wordt dit gedeelte verbonden tot de N7. Een andere sectie van de N285 verbindt dit kruispunt met de N7 met de uitrit Hove (nr 25) van de autoweg A8 (E429).

9 9 De gebruikers die dan naar Nijvel rijden gebruiken de autoweg A8 tot in Halle, waar de Vlaamse Regering een omvorming van de omleiding (N203a) in autoweg voorziet (ref. 10). Maar tijdens de ochtend- en avondspits is de verbinding met de E19 (zowel naar Nijvel als naar Brussel) verzadigd. Het zou dus wenselijk zijn de ontbrekende schakel Haut-Ittre (R0) Quenast (A8) aan te leggen die al ontworpen is (ref. 10) en waarmee bij de ontwerpen van de verkeerswisselaar van Haut-Ittre rekening werd gehouden. De autoweg E19 verbindt dan Halle of Haut-Ittre met Nijvel en eindigt dus in een aanlokkelijke verbinding West-Zuid om de Ring om Brussel te vermijden. 7. Besluiten Een oplossing voor de verzadiging van de Ring van Brussel is de aanpassing van alternatieve verbindingen voor weggebruikers die niet door Brussel rijden. Dat laat een duurzame mobiliteit toe zowel op economisch, milieuvriendelijk en sociaal vlak: kortere af te leggen afstand voor de weggebruikers en minder verkeer op de Ring. De Road Federation Belgium stelt verschillende oplossingen voor om dit doel te bereiken en die door de politieke verantwoordelijken moeten bestudeerd worden alsook door de beheerders van het wegennet. De details van deze oplossingen worden in een document beschreven (ref. 6) dat tijdens het XXIe Belgisch Wegencongres ter beschikking zal en dat talrijke plans en schetsen bevat. Tussen Nijvel en Waver bestaat er al een interessante verbinding die veel gebruikt wordt. Met het bouwen van de omleiding van Hamme-Mille zou de verbinding Oost-Zuid effectief aanlokkelijk worden vooral met een verdubbeling van de rijstroken in het Meerdaalbos op lange termijn. De verbinding West-Zuid Aalst-Nijvel zal zeker veelvuldig worden gebruikt als men het probleem van de doortocht van Ninove en Edingen oplost. Voor wat de verbindingen Noord-West Mechelen-Leuven en Noord-Oost Willebroek-Aalst betreft, zullen zij echt aantrekkelijk worden als men nieuwe wegen aanlegt, namelijk de al door de Vlaamse Regering ontworpen N41 Lebbeke-Gijzegem, Volgens de toekomstvisie m.b.t. tot het vermijden van de Ring om Brussel blijkt dat, nu al, rekening dient gehouden te worden met verschillende acties :

10 10 - naar aanleiding van het bouwen van een tunnel wat voorzien is ter hoogte van het kruispunt met de N27-R24, naast de shopping van Nijvel, zou het goed zijn om het draaien naar links te verbeteren voor de weggebruikers van de R24 die van Waver (N25) naar Bergen (E19 Zuid) rijden, - het zou interessant de streefbeeldstudie van de verbinding N16 ter hoogte van de autoweg A12 te Breendonk aan te passen om de toegang naar de N17 richting Dendermonde vloeiender te laten verlopen. - het is wenselijk dat de breedte van de N41, die voorzien is tussen Lebbeke-Noord en Gijzegem-Zuid ( streefbeeld N41 ) ontworpen op een manier dat het mogelijk is om er een weg met 2 x 2 rijstroken aan te leggen, - men moet dringend een halte toeroepen het opnieuw verkopen van de terreinen te Meerbeke die onteigend waren voor een goede verbinding tussen de N28 Aalst- Meerbeke en de N255 Ninove-Edingen.

11 11 Referenties 1 Belgische Wegenvereniging, Road Federation Belgium, Hoe de congestie van de Ring om Brussel oplossen? Studienamiddag, BWV-RFB, Sterrebeek, R. van den Broeck, START voor een nieuwe R0. Studienamiddag «Hoe de congestie van de Ring om Brussel oplossen?, BWV- RFB, Sterrebeek, Y. Decoene, Hoe de Ring sluiten ten zuiden van Brussel? Studienamiddag «Hoe de congestie van de Ring om Brussel oplossen?, BWV- RFB, Sterrebeek, Road Federation Belgium, De «grote alternatieve rondweg om Brussel». Persconferentie Verkeersveiligheid: de fundamentele rol van de infrastructuur», Road Federation Belgium, Bruxelles, Road Federation Belgium, Welke zijn de alternatieve oplossingen om de Ring van Brussel te vermijden? Road Federation Belgium, Brussel, Ministerie van De Vlaamse Gemeenschap, Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Ministerie van De Vlaamse Gemeenschap, Brussel, Ministère Wallon de l Equipement et des Transports, Arrêté ministériel du 22 décembre 1993 répartissant les voies publiques de la Région wallonne en catégories fonctionnelles. Moniteur Belge, Bruxelles, 24 mars R. de Groot, Spiraalbelijning slingert bestuurders veilig van de turborotonde. CROWetcetera, nr 3, 14-15, 2008.

12 12 10 Road Federation Belgium, Missing Links, hoe staan we? Road Federation Belgium, Brussel, Grontmij Belgroma, AWV Antwerpen Streefbeeldstudie N 16. Grontmij Belgroma. 12 Libost Groep, Streefbeeld N41 Deelrapport, Ontwerp Streefbeeld, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Zwijnaarde, 2006.

Project plan-mer. Omvorming van de RO vak A3/E40 (Sint-Stevens-Woluwe) A1/E19 (Machelen) Advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie

Project plan-mer. Omvorming van de RO vak A3/E40 (Sint-Stevens-Woluwe) A1/E19 (Machelen) Advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST DE GEWESTELIJKE ONTWIKKELINGSCOMMISSIE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE LA COMMISSION REGIONALE DE DEVELOPPEMENT Project plan-mer Omvorming van de RO vak A3/E40 (Sint-Stevens-Woluwe)

Nadere informatie

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht Hoe verandert uw route naar de? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl 0800-8002 (gratis, dagelijks 06.00-22.30 uur) maart 2014 cd0314ck001

Nadere informatie

Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links

Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links 1 VERKEERSBORDEN Gevaarlijke bocht. Bocht naar links Gevaarlijke bocht. Bocht naar rechts Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links Gevaarlijke bocht.

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 25 oktober 2013

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 25 oktober 2013 PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 25 oktober 2013 Herinrichting ring rond Brussel: toename verkeersveiligheid, afname files Keuze

Nadere informatie

De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen

De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen Fietsersbond vzw Afdeling Kontich De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen De zuidrand van Antwerpen is een dicht bevolkt gebied. Gelukkig zijn er toch nog enkele groene gebieden. Tussen

Nadere informatie

Zo bereikt u SELOR met de wagen:

Zo bereikt u SELOR met de wagen: SELOR bevindt zich in de Bischoffsheimlaan 15, 1000 Brussel, gelegen tussen de Kruidtuin (Botanique) en het Madouplein (Place Madou). Zo bereikt u SELOR met de wagen: Vanuit Antwerpen: Op de ring rond

Nadere informatie

Werkkatern 6 Welkom in onze provincie

Werkkatern 6 Welkom in onze provincie 1 Les 1 en 2 Mijn provincie 1 Mijn provincie op kaart Voer eerst volgende opdrachten uit op de kaart van je provincie - Kleur de gemeente waarin je school staat rood - Kleur je provinciehoofdstad geel,

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

Streefbeeldstudie kanaal naar Charleroi en kanaalomgeving op het grondgebied van de stad Halle. Versie 03.02.2012

Streefbeeldstudie kanaal naar Charleroi en kanaalomgeving op het grondgebied van de stad Halle. Versie 03.02.2012 Streefbeeldstudie kanaal naar Charleroi en kanaalomgeving op het grondgebied van de stad Halle Versie 03.02.2012 Inhoud Situering ABC-as / kanaal naar Charleroi / studiegebied streefbeeld Historiek kanaal

Nadere informatie

C.1. ANTWERPEN 1.1. LIJN 1: TRAM PETROLEUM ZUID EKEREN 1.2. LIJN 4: TRAM HOBOKEN - MEXICOBRUG

C.1. ANTWERPEN 1.1. LIJN 1: TRAM PETROLEUM ZUID EKEREN 1.2. LIJN 4: TRAM HOBOKEN - MEXICOBRUG C.1. ANTWERPEN 1.1. LIJN 1: TRAM PETROLEUM ZUID EKEREN Deze tram rijdt niet in de huidige toestand en wordt als nieuwe lijn nieuw ingevoerd in de toekomstscenario s. Hij zal een frequentie hebben van 8

Nadere informatie

Omleidingen havenverkeer tussen oktober 2015 augustus 2017

Omleidingen havenverkeer tussen oktober 2015 augustus 2017 Omleidingen havenverkeer tussen oktober 2015 augustus 2017 Versie september 2015 Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is al geruime tijd bezig met werken in het havengebied. De werken kaderen in de aanleg

Nadere informatie

STREEFBEELDSTUDIE EEN NIEUWE N8 VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM

STREEFBEELDSTUDIE EEN NIEUWE N8 VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM STREEFBEELDSTUDIE EEN NIEUWE N8 VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM WAT KAN BETER? De huidige N8 zorgt voor heel wat knelpunten voor het plaatselijk en doorgaand verkeer in Kortrijk en

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 721 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

Wegenwerken in Leuven en omgeving Efficiënte coördinatie en communicatie beperken de hinder

Wegenwerken in Leuven en omgeving Efficiënte coördinatie en communicatie beperken de hinder PERSMEDEDELING VAN HET AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER 3 mei 2013 Wegenwerken in Leuven en omgeving Efficiënte coördinatie en communicatie beperken de hinder Op 21 mei 2013 start het Agentschap Wegen en Verkeer

Nadere informatie

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD 16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Ces 342,5 agents sont répartis de la manière suivante : Personnel de niveau A : 112,5. Personnel de niveau B : 32,5. Personnel de niveau C :

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

Word fietsambassadeur en help de pendelaar op de fiets

Word fietsambassadeur en help de pendelaar op de fiets Word fietsambassadeur en help de pendelaar op de fiets Hallo, Brussel is de filehoofdstad van Europa. De files los je niet op met meer wegen en auto s, maar met openbaar vervoer en de fiets. Elke dag komen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer. Laurens Hermans 28 februari 2013 Antwerpen

Agentschap Wegen en Verkeer. Laurens Hermans 28 februari 2013 Antwerpen Agentschap Wegen en Verkeer Laurens Hermans 28 februari 2013 Antwerpen Inhoud Kerntaken van AWV Cijfers Structuur van AWV Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Wegen Antwerpen Districten Enkele sleutelprojecten

Nadere informatie

Beveiliging van de uitrit van Aalter door de plaatsing van dynamische boren

Beveiliging van de uitrit van Aalter door de plaatsing van dynamische boren PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 16 januari 2009 Beveiliging van de uitrit van Aalter door de plaatsing van dynamische

Nadere informatie

technische fiche juni 2006 Landbouwwegen Een nieuw statuut voor een beter gedeeld weggebruik op het platteland

technische fiche juni 2006 Landbouwwegen Een nieuw statuut voor een beter gedeeld weggebruik op het platteland 3 technische fiche juni 2006 Landbouwwegen Een nieuw statuut voor een beter gedeeld weggebruik op het platteland Landbouwwegen 2 Soms is het onvermijdelijk dat landbouwvoertuigen tijdens het laden de doorgang

Nadere informatie

VERKEERSBORDEN. www.gratisrijbewijsonline.be

VERKEERSBORDEN. www.gratisrijbewijsonline.be VERKEERSBORDEN www.gratisrijbewijsonline.be GEVAARSBORDEN ALGEMEEN Zoals de naam van deze reeks het laat vermoeden, wijzen de gevaarsborden op een mogelijk gevaar. De gevaarsborden worden rechts geplaatst.

Nadere informatie

Inventaris OV - Inventaire EP BIV - IBE 2011 2012-10-18

Inventaris OV - Inventaire EP BIV - IBE 2011 2012-10-18 Om de drie jaar wordt een inventaris opgemaakt van alle lampentypes en hun vermogens van de openbare verlichting in België. Deze driejaarlijkse gegevens worden verzameld door Synergrid, de federatie van

Nadere informatie

Provincie Antwerpen 8h00-9h00 Aanpassingen tramlijnen Lijnnr. Modelnr. Van Naar Opmerking Freq Rittijd (min) Nummer

Provincie Antwerpen 8h00-9h00 Aanpassingen tramlijnen Lijnnr. Modelnr. Van Naar Opmerking Freq Rittijd (min) Nummer D.1. ANTWERPEN Provincie Antwerpen 8h00-9h00 Aanpassingen tramlijnen 8 2019 Bolivarplaats Silsburg Verlenging naar Silsburg + freq.verhoging van 7,5' 6 4' extra C.1.5 8 2020 Silsburg Bolivarplaats naar

Nadere informatie

Naar een veiligere ring om Brussel. Jelle Vercauteren AWV Vlaams-Brabant 13 mei 2014 Brugge

Naar een veiligere ring om Brussel. Jelle Vercauteren AWV Vlaams-Brabant 13 mei 2014 Brugge Naar een veiligere ring om Brussel Jelle Vercauteren AWV Vlaams-Brabant 13 mei 2014 Brugge Naar een veiligere ring om Brussel Probleemstelling Situering Oplossingsrichting Voorkeursscenario Scheiden van

Nadere informatie

3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant

3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant 3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant Toedeling van het transport van gevaarlijke stoffen aan de N279 tussen Den Bosch en Asten Schoemakerstraat 97c 2628 VK Delft Postbus 5044 2600 GA Delft T (088)

Nadere informatie

Lijn 54 St-Niklaas Mechelen. Spoorlijn in verval

Lijn 54 St-Niklaas Mechelen. Spoorlijn in verval Lijn 54 St-Niklaas Mechelen Spoorlijn in verval Puurs, 14 november 2011 Waarom deze persontmoeting? De sporen 1 en 2 in station Puurs zijn verrot Treinen rijden 20km/h, sinds 10 augustus 2011 Avondspits,

Nadere informatie

7-2-2014. Minder Hinder op Autosnelwegen. Persconferentie Minister Hilde Crevits 7 februari 2014

7-2-2014. Minder Hinder op Autosnelwegen. Persconferentie Minister Hilde Crevits 7 februari 2014 Minder Hinder op Autosnelwegen Persconferentie Minister Hilde Crevits 7 februari 2014 1 Grote werven met hinder op autosnelwegen: Voorjaarswerven 2014 1. E17 t.h.v. Menen (parking Rekkem) Afbraak oude

Nadere informatie

CONCEPT. Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel. Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten

CONCEPT. Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel. Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten CONCEPT 1 1. Inhoud 1. Toetsingscriteria... 3 1.1 Samenstelling van de toetsingscriteria...

Nadere informatie

Handelsdokbrug. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur

Handelsdokbrug. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur Nero Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Handelsdokbrug Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur De Centrale, Kraankindersstraat 2, 9000 Gent Openbaar onderzoek van 9 januari tot 8

Nadere informatie

Leefkwaliteit in steden

Leefkwaliteit in steden Sandrine Bouhy en Christophe Rossini Enquête Leefkwaliteit in steden Vlaanderen boven In welke steden is het goed wonen en waarom? Niemand kan die vraag beter beantwoorden dan de inwoners zelf. Wij lieten

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 46905 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2008 3024 [C 2008/14275] 5 SEPTEMBER 2008. Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit

Nadere informatie

Start herinrichtingswerken op 24 augustus. Verkeer op één helft van de weg, hinder verwacht.

Start herinrichtingswerken op 24 augustus. Verkeer op één helft van de weg, hinder verwacht. Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant Start herinrichtingswerken op 24 augustus. Verkeer op één helft van de weg, hinder verwacht. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op 24 augustus met de

Nadere informatie

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC Datum : 18 maart 2016 Aan : Projectteam AZC Kopie aan : Van : Matthijs Koops Onderwerp : AZC, verkeerskundig advies loop- en fietsroute Op verzoek

Nadere informatie

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo Analyse Datum: 26 februari 2013 Van: KeMemo Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid 1. Aanleiding Arthur Kamminga heeft in december 2012 een alternatief voorstel gedaan voor de Esperantotunnel, de zogenaamde

Nadere informatie

Vereniging Plaatselijk Belang «Voorthuizen»

Vereniging Plaatselijk Belang «Voorthuizen» Gemeente Barneveld T.a.v. het college van B&W en de Gemeenteraad Postbus 63 3770 AB Barneveld Voorthuizen, 5 april 2012 Onderwerp: Inspraak reactie op de voorgestelde plannen Rondweg Voorthuizen Noord.

Nadere informatie

Schatting verliestijden op trajecten. Sven Maerivoet 3 februari 2011

Schatting verliestijden op trajecten. Sven Maerivoet 3 februari 2011 Schatting verliestijden op trajecten 3 februari 2011 Overzicht Achtergrond van de studie. Bespreking berekeningsmethode. (Oostende Brussel)... 2 Achtergrond van de studie Bespreking berekeningsmethode

Nadere informatie

Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-NoordProgramma / Programmanummer Mobiliteit / 1072

Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-NoordProgramma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 25 mei 2011 / 117/2010 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-Noord Aanpassing grenzen bebouwde kom

Nadere informatie

Route. Nederlands Engels Frans. Routebeschrijving naar kantoor Antwerpen. 1 Vanuit richting Gent (E17/E34 West)

Route. Nederlands Engels Frans. Routebeschrijving naar kantoor Antwerpen. 1 Vanuit richting Gent (E17/E34 West) Route Nederlands Engels Frans Routebeschrijving naar kantoor Antwerpen 1 Vanuit richting Gent (E17/E34 West) neemt u op de ring rond Antwerpen afrit 5 (aan de Holiday Inn Crowne Plaza) en bovenaan de afrit

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

Provincie Antwerpen Gemeente Mol. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. De Kaasboerin in Mol. Bijlage IIIg: bereikbaarheidsprofiel

Provincie Antwerpen Gemeente Mol. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. De Kaasboerin in Mol. Bijlage IIIg: bereikbaarheidsprofiel gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan De Kaasboerin in Mol Bijlage IIIg: bereikbaarheidsprofiel Provincie Antwerpen Gemeente Mol 1 Bereikbaarheidsprofiel Het bereikbaarheidsprofiel geeft een inzicht

Nadere informatie

HUBrussel Campus Koningstraat Routebeschrijving: Koningsstraat 336, 1030 Brussel Tel.: 02-221 12 11 Fax: 02-219 78 79 info@hubrussel.

HUBrussel Campus Koningstraat Routebeschrijving: Koningsstraat 336, 1030 Brussel Tel.: 02-221 12 11 Fax: 02-219 78 79 info@hubrussel. HUBrussel Campus Koningstraat Routebeschrijving: Koningsstraat 336, 1030 Brussel Tel.: 02-221 12 11 Fax: 02-219 78 79 info@hubrussel.be Met de trein: Het meest nabij gelegen station is het station Brussel-Noord.

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

Te upgraden verkeerspleinen

Te upgraden verkeerspleinen Te upgraden verkeerspleinen 1 T-kruising Varsseveldseweg - Zelhemseweg 2 +-kruising Varsseveldseweg - Zuivelweg / Boddens Hosangstraat 3 +-kruising Varsseveldseweg - Dr. Huber Noodtplaats / J.F. Kennedylaan

Nadere informatie

INVLOED VAN REKENINGRIJDEN OP DE TOESTAND VAN HET WEGENNET

INVLOED VAN REKENINGRIJDEN OP DE TOESTAND VAN HET WEGENNET INVLOED VAN REKENINGRIJDEN OP DE TOESTAND VAN HET WEGENNET ir. MARGO BRIESSINCK Afdeling Wegenbouwkunde, Vlaamse overheid Bij het invoeren van rekeningrijden op een deel van het wegennet, i.c. het hoofdwegennet,

Nadere informatie

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek Motivatienota Onteigeningsplan Recreatiezone Melsbroek 1. LIGGING PLANGEBIED De gemeente Steenokkerzeel is gelegen in Vlaams-Brabant, ten noord-oosten van Brussel, tussen de gemeenten Machelen, Zaventem,

Nadere informatie

Veilig je draai vinden...

Veilig je draai vinden... Veilig je draai vinden... op rotondes in Gelderland Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Rotondes in Gelderland Na hun introductie zo n 30 jaar geleden, zijn rotondes

Nadere informatie

Specifiek Vlaams stedelijk vervoersgebied rond het BRUSSELS Hoofdstedelijk Gewest

Specifiek Vlaams stedelijk vervoersgebied rond het BRUSSELS Hoofdstedelijk Gewest Specifiek Vlaams stedelijk vervoersgebied rond het BRUSSELS Hoofdstedelijk Gewest 2.2.01.01 Gemeenten en bevolkingscijfer Vervoergebied Brussel bevolking. 567.451 72 ASSE 28.739 90 LONDERZEEL 17.305 73

Nadere informatie

Infodossier Noorderlaanbrug

Infodossier Noorderlaanbrug Infodossier Noorderlaanbrug DEEL 1: PROJECTINFORMATIE Laatste update: 9/0/08 Inhoudstafel Inleiding Pagina 3 Situering Noorderlaanbrug 4 Onderdeel van het project Bruggen Albertkanaal 5 Huidige situatie

Nadere informatie

toerisme in cijfers tourism in figures 2010 13 aantal inrichtingen en capaciteit 2010 number of accommodations and capacity 2010

toerisme in cijfers tourism in figures 2010 13 aantal inrichtingen en capaciteit 2010 number of accommodations and capacity 2010 in cijfers tourism in figures 2010 XL 13 aantal inrichtingen en capaciteit 2010 number of accommodations and capacity 2010 planning & onderzoek Juni 2011 (coverfoto: Carl Pendle) 2 AANTAL INRICHTINGEN

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

Afweging alternatieve tracés bouwweg Hofstad III, mrt 2015

Afweging alternatieve tracés bouwweg Hofstad III, mrt 2015 1 Afweging alternatieve tracés bouwweg Hofstad III mrt 2015 PROJECT EN ALTERNATIEVEN Het project betreft de legalisering en uitbreiding van een bouwweg die tot 2020 in gebruik zal blijven. In het voortraject

Nadere informatie

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Wat betekenen al die strepen toch? In Gelderland verplaatsen

Nadere informatie

Rotterdamsebaan A4-direct De Vlietzone gespaard en de weg is goedkoper.

Rotterdamsebaan A4-direct De Vlietzone gespaard en de weg is goedkoper. Rotterdamsebaan A4-direct De Vlietzone gespaard en de weg is goedkoper. Samenvatting Volgens de laatste plannen van de gemeente Den Haag loopt de boortunnel van de Rotterdamsebaan tot 150 meter van de

Nadere informatie

ÔÔOpzegging einde contract Wat is de duur van mijn opzeggingsperiode? De regels zijn dezelfde als bij voltijdse medewerkers.

ÔÔOpzegging einde contract Wat is de duur van mijn opzeggingsperiode? De regels zijn dezelfde als bij voltijdse medewerkers. je rechten op zak Deeltijds werken Sinds het einde van de jaren 70 nam deeltijds werken vooral bij vrouwen sterk toe. De wetgeving voorziet in speciale regels om te voorkomen dat deeltijdse werknemers

Nadere informatie

Duurzaam Veilig(e) Wegen

Duurzaam Veilig(e) Wegen Duurzaam Veilig(e) Wegen Categoriseringskaart (2015) Kaart met de belangrijkste wegen in onze provincie. Dit is het wensbeeld van de wegcategorisering zoals wij dat graag zien. Provinciale wegen Duurzaam

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

leeswijzer bij de kenningsgevingsnota Plan-MER ontsluiting Haspengouw - E40

leeswijzer bij de kenningsgevingsnota Plan-MER ontsluiting Haspengouw - E40 leeswijzer bij de kenningsgevingsnota Plan-MER ontsluiting Haspengouw - E40 WelkoM Hallo, Deze leeswijzer begeleidt u doorheen de kennisgevingsnota van het milieueffectenrapport voor de ontsluiting Haspengouw

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 19 augustus 2014

PERSBERICHT Brussel, 19 augustus 2014 PERSBERICHT Brussel, 19 augustus Huizenprijs stagneert, appartementen blijven stijgen In werd de huizenmarkt gekenmerkt door een lichte stijging van de. In het eerste semester van is hier geen sprake meer

Nadere informatie

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD 80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2011/18456] FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2011/18456] 15

Nadere informatie

VOOR EEN VLOTTER GOEDERENTRANSPORT OP DE WEG

VOOR EEN VLOTTER GOEDERENTRANSPORT OP DE WEG a.s.b.l. Road Federation Belgium v.z.w VOOR EEN VLOTTER GOEDERENTRANSPORT OP DE WEG Juni 2013 Secrétariat - Secretariaat Avenue Bordet 164 Bordetlaan 164 Bruxelles 1140 Brussel T. 02/778.62.51 F. 02/778.62.22

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij het Verkeersexamen 2014 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard

Nadere informatie

Parkeren en Verkeersveiligheid

Parkeren en Verkeersveiligheid Parkeren en Verkeersveiligheid Leden van Wijkcomité Oost Carin Bökkerink en Anita Hol-Bubeck Betaald Parkeren Burgemeester & Wethouders hebben in de Parkeervisie 2004 hun beleid over betaald parkeren vastgelegd

Nadere informatie

Datum: maandag 06 juli 2015. Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum

Datum: maandag 06 juli 2015. Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum Meldpunt Veilig Verkeer Analyse en zienswijze Meldpunt Veilig Verkeer http://www.meldpuntveiligverkeer.nl Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum Datum: maandag 06 juli 2015 Rol Veilig Verkeer Nederland Veilig Verkeer

Nadere informatie

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 2017 BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM Bijlage 4 bij Beleidsplan Openbare Verlichting 2013 2017 Pagina 1 van

Nadere informatie

Kom naar de oranje wagen die staat bij Accent Zuid aan het Paterserf op woensdag 1 en donderdag 2 december

Kom naar de oranje wagen die staat bij Accent Zuid aan het Paterserf op woensdag 1 en donderdag 2 december Warande en Paterserf Buurt van de Maand Kom naar de oranje wagen die staat bij Accent Zuid aan het Paterserf op woensdag 1 en donderdag 2 december De Warande en Paterserf zijn in december Buurt van de

Nadere informatie

BRUSSEL GAAT ER ALWEER OP VOORUIT ONTDEK HIER HET BUSNET VAN MORGEN NOORD-WEST

BRUSSEL GAAT ER ALWEER OP VOORUIT ONTDEK HIER HET BUSNET VAN MORGEN NOORD-WEST BRUSSEL GAAT ER NL ALWEER OP UIT ONTDEK HIER HET BUSNET VAN MORGEN NOORD-WEST Anderlecht, Brussel Stad, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Agatha-Berchem Versie 11.2015 1 INHOUD EEN

Nadere informatie

Velsertunnel in 2016 negen maanden dicht

Velsertunnel in 2016 negen maanden dicht Overzicht omleidingsroutes en verwachte hinder Velsertunnel in 2016 negen maanden dicht Haarlem Noord Beverwijk Hoe rijd je van Haarlem Noord naar Beverwijk als de Velsertunnel in Vanuit Haarlem Noord

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Ringweg Oost 3.0, Leiden. Goed ingepast, betere verkeersafwikkeling, sneller te bouwen, tientallen miljoenen goedkoper

Ringweg Oost 3.0, Leiden. Goed ingepast, betere verkeersafwikkeling, sneller te bouwen, tientallen miljoenen goedkoper Ringweg Oost 3.0, Leiden Goed ingepast, betere verkeersafwikkeling, sneller te bouwen, tientallen miljoenen goedkoper Een weg met een geschiedenis De Ringweg Oost is één van de grootste investeringen ooit

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE

VOORSTEL VAN RESOLUTIE Zitting 2005-2006 14 april 2006 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Greet Van Linter, de heren Joris Van Hauthem, Wim Van Dijck, Pieter Huybrechts en Erik Arckens en mevrouw An Michiels betreffende de aanpassingen

Nadere informatie

Infodossier wonen Sociaal kopen

Infodossier wonen Sociaal kopen Infodossier wonen Sociaal kopen Inhoudsopgave 1. Een kort woordje uitleg... 2 2. Een woning kopen via een sociale huisvestingsmaatschappij... 3 3. Vlabinvest... 5 4. Sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

Belangrijke informatie:

Belangrijke informatie: Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap Samenwerkingsverband tussen de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen, UGent, faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie, VUB en FaBeR, KULeuven Belangrijke

Nadere informatie

Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan'

Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan' STAATSCOURANT 31 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38027 december 2014 Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan' Burgemeester

Nadere informatie

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Wat betekenen al die strepen toch? In Nederland verplaatsen zich dagelijks miljoenen personen lopend, fietsend en rijdend in het verkeer.

Nadere informatie

Wielersportbond NTFU. Verkeersregels. Nederland, België en Duitsland

Wielersportbond NTFU. Verkeersregels. Nederland, België en Duitsland Wielersportbond NTFU Verkeersregels Nederland, België en Duitsland Verkeersregels Hieronder vind je een samenvatting van de belangrijkste relevante verkeersregels m.b.t. de wielersport. Nederland Fietsers

Nadere informatie

VEILIG OP STAP. Te voet of per fiets, alleen of in groep

VEILIG OP STAP. Te voet of per fiets, alleen of in groep VEILIG OP STAP Te voet of per fiets, alleen of in groep Deze leidraad bevat de voornaamste verkeersregels voor voetgangers en fietsers, alleen of in groep (al dan niet vergezeld van een leider of wegkapitein).

Nadere informatie

Vastgoedprijzen blijven stijgen

Vastgoedprijzen blijven stijgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 25 augustus 28 Vastgoedprijzen blijven stijgen - voorlopige cijfers 28 - De prijzen van woningen zijn tijdens de eerste helft van 28 iets

Nadere informatie

Meedenkbijeenkomst planstudie Ring Utrecht A27/A12: Opbrengstnotitie 13 januari 2014 Knooppunt Rijnsweerd

Meedenkbijeenkomst planstudie Ring Utrecht A27/A12: Opbrengstnotitie 13 januari 2014 Knooppunt Rijnsweerd Meedenkbijeenkomst planstudie Ring Utrecht A27/A12: Opbrengstnotitie 13 januari 2014 Knooppunt Rijnsweerd Op 13 januari 2014 heeft er een meedenkbijeenkomst plaatsgevonden van het project planstudie Ring

Nadere informatie

Renovatie en uitbreiding van de kunstwerken die ervoor zorgen dat de autosnelweg A3 het Albertkanaal, de site van Chertal en de Maas kan dwarsen

Renovatie en uitbreiding van de kunstwerken die ervoor zorgen dat de autosnelweg A3 het Albertkanaal, de site van Chertal en de Maas kan dwarsen Renovatie en uitbreiding van de kunstwerken die ervoor zorgen dat de autosnelweg A3 het Albertkanaal, de site van Chertal en de Maas kan dwarsen Abdu AYDOGDU Service Public de Wallonie Direction des Routes

Nadere informatie

PLATEN DEEL III: WEGMARKERINGEN

PLATEN DEEL III: WEGMARKERINGEN ALGEMENE OMZENDBRIEF NOPENS DE WEGSIGNALISATIE (versie 20140710) PLATEN DEEL III: WEGMARKERINGEN COLOFON Werkgroep Gert De Wilde Sophie De Vlieger Paul Bossuyt Dirk Van Bellegem Tom Viaene Tekeningen Ellen

Nadere informatie

Wandeling oude tramlijn - historische achtergrond

Wandeling oude tramlijn - historische achtergrond Wandeling oude tramlijn - historische achtergrond Beschrijving wandelweg We staan hier aan het begin van de wandeling op het oude tramspoor Sterrebeek-Vossem (Tervuren). De plek waar we nu staan, naast

Nadere informatie

Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt

Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt 1) Openbaar vervoer 2) Park en Ride Signalisatie 3) Doorgaand verkeer 4) Binnen de grote ring 5) Sluipverkeer 6) Alternatieve vervoersmiddelen De Situatie

Nadere informatie

OVERSTEEKPLAATSEN VOOR VOETGANGERS OP TRAMSPOREN: VAN VERKEERSVEILIGHEIDS- INSPECTIES TOT OPLOSSINGEN

OVERSTEEKPLAATSEN VOOR VOETGANGERS OP TRAMSPOREN: VAN VERKEERSVEILIGHEIDS- INSPECTIES TOT OPLOSSINGEN OVERSTEEKPLAATSEN VOOR VOETGANGERS OP TRAMSPOREN: VAN VERKEERSVEILIGHEIDS- INSPECTIES TOT OPLOSSINGEN Françoise GODART, Benoît DUPRIEZ 11 september 2013 2 Context Voetgangersongevallen tram ernstig en

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: >Hier komt de naam van dossier zoals in Meldpunt en wordt ingevoegd door meldpuntmedewerker< Locatie: Eenderparkweg in Ermelo

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

Persconferentie Minder Hinder

Persconferentie Minder Hinder Persconferentie Minder Hinder Inhaalbeweging onderhoud Wegwerken van achterstand op gebied van structureel onderhoud Doelstelling 1: op autosnelwegen tegen 2015 Doelstelling 2: op gewestwegen tegen 2020

Nadere informatie

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen 1 INHOUD Inleiding 3 Vijf oplossingen 4 Beoordelingskader 5 Vervolg 10 INFORMATIE EN CONTACT Voor informatie over de zuidelijke ringweg kunt u

Nadere informatie

DIRECTIONS www.flyinggroup.aero

DIRECTIONS www.flyinggroup.aero FLYINGGROUP Antwerp Luchthavenlei 1 Box 18, 2100 Antwerp 2 FLYINGGROUP Brussels General Aviation Terminal 36C, 1930 - Zaventem 8 FLYINGGROUP Luxembourg Gate 2 Route de Tréves, L-1110 Luxembourg 17 FLYINGGROUP

Nadere informatie

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1313-AVR

Nadere informatie

Verkeersmemorandum. Voorwoord. Algemene opmerkingen: VAN BLADELSTRAAT. Kruispunt OLV-straat met Blokweg

Verkeersmemorandum. Voorwoord. Algemene opmerkingen: VAN BLADELSTRAAT. Kruispunt OLV-straat met Blokweg Verkeersmemorandum Voorwoord Dit verkeersmemorandum werd opgesteld door vertegenwoordigers van de Ouderraden van de Scholengemeenschap De Kraal, met vestigingen in de Van Bladelstraat, Elststraat, Schaffelkantstraat

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE 11971 Art. 15. De Minister aan wie de bevoegdheid voor Energie toegewezen is, wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Art. 15. Le Ministre qui a l Energie dans ses attributions est chargé de l

Nadere informatie

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015 Verkenning N65 Vught - Haaren Informatieavond 25 November 2015 25 november 2015 Opbouw presentatie Het waarom van de verkenning: wat is het probleem? Proces en bestuurlijke uitgangspunten (mei 2013) Tussenbalans

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 81367 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE VLAAMSE OVERHEID In te r n a tio n a a l

Nadere informatie