Checklist - Aangaan van een Arbeidsovereenkomst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Checklist - Aangaan van een Arbeidsovereenkomst"

Transcriptie

1 Checklist - Aangaan van een Arbeidsovereenkomst 1. Zorg voor een arbeidsovereenkomst Conflicten tussen werkgever en een nieuwe werknemer zijn te voorkomen door alle afspraken op papier te zetten en te ondertekenen voordat de werkzaamheden daadwerkelijk van start gaan.. Denk na over de inhoud van de arbeidsovereenkomst Een arbeidsovereenkomst is in beginsel vormvrij. Een schriftelijk contract is dus niet nodig, maar natuurlijk wel aan te bevelen om misverstanden te vermijden. Bepaalde afspraken (zoals het concurrentiebeding) kunnen echter alleen schriftelijk worden overeengekomen. Arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd De werkgever heeft bij het aangaan van een nieuwe dienstbetrekking de keuze tussen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. Bedenk altijd goed van te voren wat de werknemer krijgt aangeboden. Maak gebruik van proeftijd en andere bedingen Als de werknemer en werkgever bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst een proeftijd zijn overeengekomen, mogen beide partijen, zolang de proeftijd niet is verstreken, de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen. In de arbeidsovereenkomst kan daarnaast ook een concurrentie-, relatie- of eenzijdig wijzigingsbeding worden opgenomen. Vooral de werkgever kan later profijt hiervan hebben. Regel de arbeidstijden De regels voor hoe lang iemand per dag mag werken en wanneer iemand recht heeft op pauze zijn opgenomen in de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit. Het is raadzaam bij aanvang van de werkzaamheden afspraken te maken hierover. De Arbeidsinspectie houdt streng toezicht op de naleving van de Arbeidstijdenwet. 2. Controleer de arbeidsrelaties Het is voor werkgevers van groot belang te weten of zij zaken doen met een ondernemer of werknemer. Bij werknemers komen namelijk meer verplichtingen bij kijken. Is de contractspartner werknemer, dan heeft de werkgever een inhoudings- en afdrachtplicht. Op de vergoeding aan de ondernemer hoeft de opdrachtgevers echter geen loonheffingen in te houden en af te dragen. Ga na of sprake is van een dienstbetrekking? Het is in het belang van zowel de werkgever als de werknemer om stil te staan bij de vraag of daadwerkelijk sprake is van een dienstbetrekking. Blijkt de wil van de partijen niet uit de overeenkomst of zijn de partijen zich niet bewust geweest van wat zij wilden overeenkomen, dan mag niet al te snel een dienstbetrekking worden aangenomen.

2 Vraag om een verklaring arbeidsrelatie Bij het sluiten van een overeenkomst met een ondernemer is de opdrachtgever als mogelijke werkgever de eerst verantwoordelijke om vast te stellen of sprake is van een dienstbetrekking. Hij kan aan zijn opdrachtnemer een verklaring vragen om de meer duidelijkheid te krijgen over de kwalificatie van de arbeidsrelatie. Belangrijk is wel dat het gaat om een geldige VAR. Voor de geldigheid van de VAR is vereist dat de werkzaamheden overeenkomen met de werkzaamheden die in de VAR-beschikking staan aangeduid, voldaan is aan de vereiste identificatievoorwaarden en de opdrachtgever een afschrift van de VAR in de administratie bewaart. 3. Ken de nieuwe werknemer Identificeer de werknemer De werkgever is wettelijk verplicht bij het begin van de werkzaamheden de identiteit van de werknemer vast te stellen. Een rijbewijs geldt in dit kader niet als geldig document. Maak altijd kopieën voor de administratie om naheffing te voorkomen. Als op enig moment alle afschriften van identiteitsbewijzen worden geactualiseerd, moeten de oude afschriften niet worden weggegooid. De werkgever is verplicht deze bij de loonadministratie te blijven bewaren. Vraag de werknemer om de persoonsgegevens Voordat een en nieuwe werknemer aan de slag gaat, moet hij een schriftelijke verklaring geven aan zijn nieuwe werkgever. Hierin staan al zijn persoonsgegevens. De werkgever heeft deze verklaring nodig voorvoor de loonadministratie. Deze verklaring alsmede het verzoek om de loonheffingskorting wel of niet toe te passen moeten minstens vijf kalenderjaren na het einde van de dienstbetrekking in de loonadministratie of bij het personeelsdossier bewaard blijven. 4. Zorg voor een ordelijke loonadministratie Een werkgever moet de Belastingdienst én de werknemer de juiste gegevens voor de loonbelasting en premieheffing kunnen verstrekken. Een goede administratie is dan ook onontbeerlijk. Voor sommige gegevens geldt zelfs een administratieplicht, zodat deze voor de Belastingdienst goed toegankelijk zijn bij een looncontrole. Verstrek de werknemer een loonstrook en jaaropgaaf De werkgever moet bij de eerste loonbetaling een loonopgaaf verstrekken. Dit geldt overigens voor elke loonbetaling die ten opzichte van de voorgaande loonbetaling een wijziging bevat. Een digitale loonstrook behoort ook tot de mogelijkheden en kan kostenbesparing opleveren. De werknemer moet hiervoor wel zijn toestemming geven en hij moet de optie hebben om de loonstrook op te slaan om deze later nog eens te kunnen raadplegen. Bewaar de loonadministratie De loonadministratie valt onder de basisgegevens van de administratie en moet daarom zeven jaar worden bewaard. Een werkgever is verplicht aan de controlerende ambtenaren van de Belastingdienst alle gegevens en inlichtingen te verstrekken die van belang kunnen zijn voor de controle. Hij moet inzage geven in de administratie en toestaan dat er kopieën van worden gemaakt.

3 5. Kom de verplichtingen rondom loonbetaling na Houd het (ruime) loonbegrip in de gaten Loon is al hetgeen dat uit een dienstbetrekking of uit een vroegere dienstbetrekking wordt genoten, daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking. Met andere woorden: loon is alles wat de werkgever in zijn hoedanigheid van werkgever aan de werknemer verstrekt, tenzij een uitzondering geldt. Houd loonbelasting en premies werknemersverzekeringen in Een werkgever die loon betaalt aan zijn werknemer, is verplicht loonheffingen over het loon in te houden en vervolgens af te dragen aan de Belastingdienst. Loonheffingen is een verzamelnaam voor de premies werknemersverzekeringen (ZW, WW en WAO/WIA), de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en loonbelasting/premie volksverzekeringen. Denk om de toepassing van het minimumloon Er geldt een verplicht minimumloon voor alle werknemers van 23 tot en met 64 jaar. Daarnaast bestaat een minimumjeugdloon voor werknemers vanaf vijftien jaar. Overtreding leidt tot een boete. Verschillende loonvormen mogelijk In de wet is limitatief opgesomd welke loonvormen zijn toegestaan. De eerste, en meest gebruikelijke vorm is geld. Loon in natura is ook een toegestane loonvorm, zij het met beperkingen. Maak gebruik van kostenvergoedingen en verstrekkingen Naast loon in natura kan de werkgever ook enkele kostenvergoedingen of -verstrekkingen aan de werknemer geven. Sinds 1 januari 2011 is voor de fiscale behandeling van vergoedingen en verstrekkingen de werkkostenregeling geïntroduceerd. Het is raadzaam in nieuwe arbeidsovereenkomsten rekening te houden met de werkkostenregeling. Voor de jaren 2011, 2012 en 2013 geldt een keuzeregime. Vanaf 1 januari 2014 wordt deze regeling verplicht voor alle werkgevers. 6. Voorzie in een pensioenregeling voor de werknemer Veel bedrijven hebben een pensioenregeling voor hun personeel. Het is het belang van zowel de werknemer als de werkgever om duidelijke afspraken hierover te maken. Let op de civielrechtelijke aspecten De werkgever moet de werknemer binnen en maand na indiensttreding informeren of hij een pensioenregeling aanbiedt en zo ja binnen welke termijn het aanbod wordt gedaan en wie de pensioenuitvoerder is. Vervolgens moet hij ervoor zorgen dat de werknemer binnen drie maanden na de start van de opbouw van het pensioen een startbrief van de pensioenuitvoerder ontvangt. Zorg voor een juiste behandeling van pensioenen in de loonbelasting Voor pensioen geldt de omkeerregel. Dit betekent dat het pensioenrecht onbelast blijft en belasting moet worden betaald over de uitkeringen. Voldoet de pensioenaanspraak niet aan de wettelijke voorwaarden (zoals een afkoopverbod van de aanspraak), dan is de omkeerregel niet van toepassing. Let hierop.

4 Blijf binnen één van de verschillende pensioenstelsels In de wettelijke beschrijving van de pensioenaanspraken zijn er volgende drie pensioenstelsels te onderscheiden: het eindloonstelsel, het middelloonstelsel en het beschikbare-premiestelsel. Een combinatie of mengvorm van deze stelsels is ook mogelijk. De werkgever is in beginsel vrij te kiezen voor het pensioenstelsel dat het beste bij hem past. Waardeoverdracht van het pensioen Elke werknemer heeft een wettelijk recht op waardeoverdracht. Werkgevers en pensioenuitvoerders moeten hieraan meewerken. Voor een werknemer die uit dienst gaat bij zijn werkgever en bij een nieuwe werkgever gaat deelnemen in een pensioenregeling, is het dus mogelijk zijn opgebouwde pensioenrechten mee te nemen naar de nieuwe werkgever. Het recht op waardeoverdracht geldt overigens ook bij een waardeoverdracht naar of van een werkgever in een andere lidstaat. 7. Verken de scholingsmogelijkheden Niet alleen de werknemer is gebaat bij scholing, zoals het bezoeken van seminars en congressen, het volgen van een opleiding of een leer-werktraject. Ook voor de werkgever zijn er diverse fiscaal vriendelijke mogelijkheden om deze loonkosten te verminderen. Maak gebruik van de afdrachtvermindering onderwijs Werkgevers die hun werknemers faciliteren in een scholingstraject kunnen in aanmerking komen voor een afdrachtvermindering van de loonbelasting/premie volksverzekeringen. De afdrachtvermindering onderwijs geldt echter alleen onder bepaalde voorwaarden voor bepaalde categorieën werknemers en leerlingen. De hoogte van de afdrachtvermindering is afhankelijk van de categorie waartoe een werknemer behoort. Vergoed de studiekosten Als een nieuwe werknemer van plan is een studie of opleiding te gaan volgen met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning, kan de werkgever deze studie onder voorwaarden belastingvrij vergoeden of verstrekken. Onder de werkkostenregeling geldt een gerichte vrijstelling voor studie- en opleidingskosten. De studie of opleiding moet wel zijn gericht op het vervullen van een beroep in de toekomst of op het op peil houden van vakkennis. 8. Werknemer heeft recht op vakantie Een werknemer heeft een wettelijk recht op vakantiedagen en verschillende soorten verlof. In de cao of arbeidsovereenkomst kan ook het een en ander worden bepaald over verlofdagen. Sinds 1 januari 2012 geldt een nieuwe vakantiedagenregeling. Werknemers bouwen sindsdien ook gedurende de gehele ziekteperiode vakantiedagen op. Ook geldt nu een vervaltermijn van zes maanden voor de wettelijke vakantiedagen. Extra vakantiedagen volgens de cao vallen buiten de nieuwe regeling. Vakantie in de arbeidsovereenkomst Volgens de wet heeft de werknemer jaarlijks recht op een aantal vakantieuren dat minimaal gelijk is aan viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week. Heeft hij meer vakantieuren, dan gaat het om bovenwettelijke verlofuren.

5 9. Overige secundaire arbeidsvoorwaarden In de arbeidsrelatie tussen de werknemer en de werkgever kunnen diverse secundaire arbeidsvoorwaarden worden overeengekomen. Naast diverse kostenvergoedingen, en verstrekkingen kunt u denken aan een auto van de zaak, een telefoon of laptop of een flexibel arbeidsvoorwaardenpakket. Overweeg flexibel belonen Werknemers willen liever geen standaard arbeidsvoorwaardenpakket. Iedere werknemer heeft andere zaken die hij belangrijk vindt en wil daarom het liefst iets te kiezen hebben. Een cafetariasysteem biedt deze mogelijkheid, ook onder de werkkostenregeling. Het gaat in feite om een afspraak tussen werkgever en werknemer, waarbij de werknemer met een bepaald budget de mogelijkheid krijgt zelf aan te geven op welke wijze hij zijn beloning (inclusief vrije tijd) wenst te ontvangen. Beloon met een auto van de zaak De auto van de zaak is tegenwoordig een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde. In veel gevallen mag de auto ook voor privéritten worden gebruikt. Aantrekkelijk voor de werknemer, maar tegelijkertijd opletten voor de werkgever. Bij privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling plaatsvinden. Anders gezegd: de werkgever moet loonbelasting afdragen. Wordt niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden gereden met deze auto, dan kan de werknemer een verklaring geen privégebruik auto aanvragen. De bijtelling mag in dat geval achterwege blijven. Stem het gebruik van de auto vanaf het begin goed af met de werknemer. Beloon met een telefoon of laptop Als de werknemer een telefoon van de zaak meer dan 10% voor zakelijke doeleinden gebruikt, kan de terbeschikkingstelling hiervan belastingvrij plaatsvinden. Onder de werkkostenregeling geldt alleen een nihilwaardering als de telefoon ter beschikking wordt gesteld. Voorwaarde is dat het zakelijk gebruik meer dan 10% zakelijk bedraagt en ook op de werkplek wordt gebruikt. Bereid u voor op de komst van de vitaliteitsspaarregeling Tot 1 januari 2012 kon de werknemer fiscaal vriendelijk sparen met behulp van de spaarloonregeling of de levensloopregeling. Er geldt wel een overgangsregeling. Vanaf 1 januari 2013 kunnen ondernemers, werknemers en resultaatgenieters namelijk meedoen aan de vitaliteitsspaarregeling. De stortingen zijn fiscaal aftrekbaar in box 1 en pas op het moment van opname van het tegoed moet de deelnemer belasting betalen. Daarnaast is het opgebouwde tegoed niet belast in box Ga na of de welke regels gelden voor de Sociale zekerheid De werkgever krijgt voor de nieuwe werknemer te maken met de sociale verzekeringen. De premies werknemersverzekeringen die hij moet inhouden en afdragen, zorgen ervoor dat de werknemer verzekerd is voor diverse regelingen. Maak gebruik van stimuleringsregelingen Bij het in dienst nemen van een nieuwe werknemer het aan te raden goed na te gaan of men in aanmerking komt voor een of meerdere van de financiële regelingen van het UWV.

6 Subsidiemogelijkheden Als een nieuwe (oudere) werknemer voorheen een uitkering had, zijn er diverse subsidiemogelijkheden. Denk aan een proefplaatsing waarbij de nieuwe werkgever maximaal drie maanden lang kijkt hoe het gaat zonder dat hij loon te hoeft te betalen. De werknemer behoudt namelijk zijn uitkering. Vervallen stimuleringsregelingen Vanwege de bezuinigingen is inmiddels wel een aantal van deze stimuleringsregeling komen te vervallen. Zo is de loonkostensubsidie die werkgevers konden krijgen bij het aannemen van werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering per 1 januari 1 januari 2012 afgeschaft.

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Nieuwegein, 15 november 2005 Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Geachte heer/mevrouw, Het zal u vast niet ontgaan zijn. Per 1 januari 2006 staat

Nadere informatie

Nieuwsbrief Loonadministratie

Nieuwsbrief Loonadministratie Nieuwsbrief Loonadministratie Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de loonadministratie 2012-2013. In deze nieuwsbrief vermelden wij de belangrijkste wijzigingen die overheid door wil voeren en de gevolgen

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Loonbelasting Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde

Nadere informatie

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Kennisdocument DGA in de Pocket Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook

Nadere informatie

Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip

Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip adp.nl HR. Payroll. Benefits. Voorwoord Op 1 januari 2013 wordt met de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip een nieuwe stap gezet in het eenvoudiger maken

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten. Basiskennis Loonadministratie

Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten. Basiskennis Loonadministratie Basiskennis Loonadministratie Uitwerkingen editie 2011 Eventuele op- en aanmerkingen over deze of andere uitgaven kunt u richten aan: Noordhoff Uitgevers bv, Afdeling Hoger Onderwijs, Antwoordnummer 13,

Nadere informatie

Advieswijzer Werken als zzp'er

Advieswijzer Werken als zzp'er Advieswijzer Werken als zzp'er Publicatiedatum: 21-07-2015 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en daaraan gekoppeld de vraag of de zzp er zelfstandige

Nadere informatie

Advieswijzer Werken als zzp'er

Advieswijzer Werken als zzp'er pagina 1 van 7 Advieswijzer Werken als zzp'er Bron: SRA - Publicatiedatum: 21-07-2015 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en daaraan gekoppeld de vraag

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen

Handboek Loonheffingen Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2013 Werkkostenregeling Uitgave januari 2013 Voorwoord Beste lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2013: de loonbelasting/premie volksverzekeringen,

Nadere informatie

Kantoor Almelo. WENb. Postbus 9009 6800 DL ARNHEM. Geachte heer,

Kantoor Almelo. WENb. Postbus 9009 6800 DL ARNHEM. Geachte heer, Kantoor Almelo > 1 Postbus 5105 7600 GL ALMELO Telefoon 0800-0543 Kennisgroep CAO WENb Postbus 9009 6800 DL ARNHEM Datum 24 maart 2014 Uw kenmerk Kenmerk Betreft Beoordeling CAO Afval & Milieu Services

Nadere informatie

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst LH 22-1T71FD 2007 Loonheffingen 12345 2007 Handboek Loonheffingen Uitgave van de Belastingdienst 12345 2007 Handboek Loonheffingen Voorwoord Geachte lezer, Dit handboek bevat informatie voor 2007 over

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst Handboek Loonheffingen Uitgave van de Belastingdienst 12345 2009 Handboek Loonheffingen Voorwoord Geachte lezer, Dit handboek bevat informatie voor 2009 over de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen,

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Definitief van kracht met ingang van 1 januari 2015 De werkkostenregeling Timo Bakker TiBa Administratieve & Fiscale Dienstverlening BV 5 12 2014 dossier werkkostenregeling oktober 2014 Pagina 1 van 54

Nadere informatie

Loonadministratie, arbeidsrecht en sociale zekerheid

Loonadministratie, arbeidsrecht en sociale zekerheid Loonadministratie, arbeidsrecht en sociale zekerheid Aanvulling Drs. Jan van den Hogen Deze aanvulling hoort bij het boek Loonadministratie, arbeidsrecht en sociale zekerheid, ISBN 978-90-415-0844-7. Lay-out

Nadere informatie

Caribisch Nederland Belastingdienst

Caribisch Nederland Belastingdienst Caribisch Nederland Belastingdienst Loonbelasting en premies 2015 Bonaire: Belastingdienst/Caribisch Nederland Kaya L.D. Gerharts # 12, Kralendijk tel. (00599) 715 8585 Belastingdienst/Caribisch Nederland/Douane/Zeehaven

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen 2014. Uitgave januari 2014

Handboek Loonheffingen 2014. Uitgave januari 2014 Handboek Loonheffingen 2014 Uitgave januari 2014 Inhoudsopgave Stappenplan... 8 Stap 1 Nagaan of er een dienstbetrekking is... 8 1.1 Wat is een dienstbetrekking? 8 1.2 Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan

Nadere informatie

Check onze vernieuwde website : www.smitenpartners.nl

Check onze vernieuwde website : www.smitenpartners.nl FISCALE Fiscale einde- EINDEJAARSTIPS [1/7] jaarstips Werkgever Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige

Nadere informatie

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2012

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2012 Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2012 Uitgave januari 2012 Voorwoord Beste lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2012: de loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies

Nadere informatie

DOSSIER AUTO VAN DE ZAAK

DOSSIER AUTO VAN DE ZAAK INHOUD 1 Algemene zaken 2 secundaire arbeidsvoorwaarde leaseauto selectie werknemers 2 Voordeel is loon in natura 4 loonbelasting bijtelling bijtellingspercentages tijdsevenredig eigen bijdrage grondslag

Nadere informatie

Wijzigingen Vennootschapsbelasting Wijzigingen afdrachtvermindering onderwijs Wijzigingen Loonbelasting - ipad van de baas Wet Uniformering

Wijzigingen Vennootschapsbelasting Wijzigingen afdrachtvermindering onderwijs Wijzigingen Loonbelasting - ipad van de baas Wet Uniformering februari 2013 Wijzigingen Vennootschapsbelasting Wijzigingen afdrachtvermindering onderwijs Wijzigingen Loonbelasting - ipad van de baas Wet Uniformering Loonbegrip Wijzigingen Inkomstenbelasting - Startersleningen

Nadere informatie

Examenprogramma Basiskennis Loonadministratie (BKL) Geldig m.i.v. 1 januari 2012

Examenprogramma Basiskennis Loonadministratie (BKL) Geldig m.i.v. 1 januari 2012 Examenprogramma Basiskennis Loonadministratie (BKL) Geldig m.i.v. 1 januari 2012 pr-pvd-11.004 februari 2011 1 Het examenprogramma omvat twee onderdelen: 1. Loonadministratie (pagina 3) 2. Arbeidsrecht

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen

Handboek Loonheffingen Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2013 Vrije vergoedingen en verstrekkingen Uitgave januari 2013 Voorwoord Beste lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2013: de loonbelasting/premie

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen 2015. Uitgave 1 januari 2015

Handboek Loonheffingen 2015. Uitgave 1 januari 2015 Handboek Loonheffingen 2015 Uitgave 1 januari 2015 Inhoudsopgave Versiebeheer... 8 Stappenplan... 9 Stap 1 Nagaan of er een dienstbetrekking is... 9 1.1 Wat is een dienstbetrekking? 9 1.2 Opgaaf van uitbetaalde

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

ACTUALITEITEN. In deze nieuwsbrief

ACTUALITEITEN. In deze nieuwsbrief ACTUALITEITEN februari 2013 In deze nieuwsbrief Wijzigingen Vennootschapsbelasting Wijzigingen afdrachtvermindering onderwijs - Wijzigingen Loonbelasting ipad van de baas - Wet Uniformering Loonbegrip

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? SRA-Accountantskantoren. Duurzame en betrokken partners. Tweede herziene druk Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werk kostenregeling: een nieuwe manier van

Nadere informatie