Kantoor Almelo. WENb. Postbus DL ARNHEM. Geachte heer,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kantoor Almelo. WENb. Postbus 9009 6800 DL ARNHEM. Geachte heer,"

Transcriptie

1 Kantoor Almelo > 1 Postbus GL ALMELO Telefoon Kennisgroep CAO WENb Postbus DL ARNHEM Datum 24 maart 2014 Uw kenmerk Kenmerk Betreft Beoordeling CAO Afval & Milieu Services op fiscale aspecten Geachte heer, In mijn brief van 14 maart heb ik u geïnformeerd over de fiscale aspecten van de CAO Afval & Milieu Services zoals deze gold van mei 2011 tot en met april 2013 In oktober 2013 is een nieuwe cao overeengekomen voor juni 2013 tot en met augustus 2014 In deze brief informeer ik u over de fiscale aspecten van deze nieuwe cao Een belangrijk doelstelling van de beoordeling is, onveranderd, de werkgevers in staat te stellen om hun fiscale verplichtingen zo goed mogelijk na te komen Net zoals de vorige keer is ook nu de beoordeling beperkt tot de in mijn ogen belangrijkste fiscale aspecten De beoordeling heeft plaatsgevonden naar de wet- en regelgeving zoals die geldt per 1 januari 2014 en is dus inclusief de regels rondom de werkkostenregeling Wellicht ten overvloede vermeld ik dat u aan deze beoordeling alleen vertrouwen kunt ontlenen voor zover ik fiscale aspecten expliciet benoem Ik verzoek u om de cao-partijen van de inhoud van deze brief op de hoogte te stellen Ik ga ervan uit dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd Uiteraard kunt u ook bij mij terecht als u informatie wenst over de fiscale aspecten van niet in deze beoordeling betrokken cao-bepalingen Hoogachtend, Belastingdienst/Kennisgroep CAO namens de inspecteur ON 561-1Z*1ED Bezoekadres In uw antwoord datum en kenmerk van deze brief vermelden Stationsstraat 5 ALMELO

2 2 CAO Afval & Milieu Kabel Services In deze rapportage verwijs ik naar het Handboek Loonheffingen 2014, uitgave januari (hierna: Handboek) In dit Handboek is zowel de regelgeving over de werkkostenregeling opgenomen als de oude regelgeving van de vrije vergoedingen en verstrekkingen, de overgangsregeling Indien de nummering van paragrafen van de werkkostenregeling en de overgangsregeling in het Handboek daartoe aanleiding geeft, verwijs ik in de rapportage eerst naar de werkkostenregeling en vervolgens naar de overgangsregeling U kunt het Handboek raadplegen op of downloaden van de internetsite van de Belastingdienst (wwwbelastingdienstnl) Uiteraard vindt u hier ook steeds het laatste nieuws, waarover u zich ook door middel van een rss-feed kunt laten informeren De door de Belastingdienst uitgevoerde caobeoordelingen zijn ook te vinden op de site van de Belastingdienst, wwwbelastingdienstnl, met de zoekterm cao-beoordelingen Met ingang van 1 januari 2011 is de werkkostenregeling ingevoerd Dit is de nieuwe regeling van kostenvergoedingen en voorzieningen (verstrekkingen en het ter beschikking stellen van zaken) voor de werknemer Hiertoe is de Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB) gewijzigd en zijn ook de uitvoeringsbepalingen herschreven De nieuwe uitvoeringsbepalingen zijn vervat in de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (hierna: URLB 2011) De Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 is vervallen De werkkostenregeling houdt kort gezegd in dat de werkgever een vrije ruimte heeft van - in ,5% van het totaal van de individuele fiscale lonen van zijn werknemers Tot dit bedrag kan de werkgever onbelast kostenvergoedingen en voorzieningen geven aan zijn werknemers Daarnaast gelden nog enkele specifieke vrijstellingen en bovendien zijn er voorzieningen die de werkgever, hoewel ze als loon (in natura) zijn aan te merken, tegen een lagere waarde of nihilwaarde in aanmerking mag nemen De werkgever kan in de jaren 2011 tot en met 2014 jaarlijks, aan het begin van het jaar, kiezen om de oude regelgeving (overgangsregeling) toe te passen In dat geval hanteert hij de regelgeving zoals die luidde per 31 december 2010 Meer informatie over de werkkostenregeling kunt u vinden op de site van de Belastingdienst met de zoekterm wkr De (loon)begrippen voor de diverse wetten waarop de loonheffingen zijn gebaseerd kunnen verschillen De loonheffingen bestaan uit de loonheffing (loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen), de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) Als sprake is van loon voor alle loonheffingen spreek ik van loon Artikel 13 Standaardkarakter Volgens het tweede lid van dit artikel hebben de bepalingen van deze cao een standaardkarakter Het zesde lid creëert ruimte voor afwijkende afspraken op bedrijfsniveau Indien en voor zover bedrijven twijfelen over de fiscale aspecten van dergelijke afspraken kunnen zij, eventueel onder verwijzing naar deze brief, contact opnemen met de bevoegde inspecteur Artikel 113 Medische keuringen Dit artikel regelt dat de werkgever de kosten draagt van een medische keuring in verband met een aanstelling of een functiewijziging Als de werkgever de werkkostenregeling toepast en de keuring plaatsvindt op de werkplek èn de keuring tevens als een voorziening op grond van de Arbeidsomstandighedenwet kwalificeert, geldt voor de voorziening een zogenoemde nihilwaardering Feitelijk betekent dit dat de waarde van de voorziening weliswaar tot het loon behoort, maar dat zij toch (door de nihilwaardering) onbelast blijft Van belang is onder meer dat sprake moet zijn van een voorziening Deze term is bedoeld om vergoedingen uit te sluiten Als de werkgever aan de werknemer de kosten van een keuring vergoedt, behoort de vergoeding

3 3 tot het loon Ik verwijs naar paragraaf 2025 van het Handboek Als de werkgever de werkkostenregeling (nog) niet toepast geldt de facto géén uitsluiting voor vergoedingen Evenmin geldt als voorwaarde dat de keuring op de werkplek plaats moet vinden Wel geldt onverkort de voorwaarde dat de voorziening of vergoeding op de Arbeidsomstandighedenwet moet zijn gebaseerd Ik verwijs naar paragraaf 273 van het Handboek Artikel 117 Bijdrage aan werknemersorganisaties In dit artikel is overeengekomen dat de werkgever aan de gezamenlijke vakorganisaties die partij zijn bij de cao een jaarlijkse bijdrage in de kosten van het scholings- en vormingswerk verleent van 16, - per werknemer Deze betaling behoort in deze context niet tot het loon, omdat er geen sprake is van een schuld van de werknemer die de werkgever voor zijn rekening neemt Er kan wel sprake zijn van loon als de werkgever kan bepalen wat zijn eigen werknemer in dit verband (via de vakorganisatie) weer zal genieten De werkgever kan in een concreet geval, eventueel onder verwijzing naar deze brief, uitsluitsel vragen aan de bevoegde inspecteur Artikel 120 Uitzendkrachten Volgens dit artikel kan de werkgever, als het bedrijfsbelang daartoe noopt, gebruik maken van uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn in echte of fictieve dienstbetrekking bij de uitlener (het uitzendbureau) als aan bepaalde voorwaarden is voldaan Het uitzendbureau moet daarom de loonheffingen inhouden, aangeven en afdragen Ik verwijs naar paragraaf 1620 van het Handboek De inlenende werkgever kan overigens aansprakelijk worden gesteld voor, onder meer, de loonheffingen die betrekking hebben op de door de uitzendkracht verrichte werkzaamheden De inlenende werkgever kan zich tegen aansprakelijkheid vrijwaren door de door de uitlener verschuldigde loonheffingen en de verschuldigde omzetbelasting op een geblokkeerde (G-)rekening te storten en in de loop van 2014 in een depot bij de Belastingdienst Ik verwijs naar de paragrafen 1161 en 1165 van het Handboek Artikel 210 Telewerken/thuiswerken Volgens dit artikel kunnen de werkgever en de werknemer in overleg met de ondernemingsraad afspraken maken over telewerken en thuiswerken Als de werkgever de werkkostenregeling toepast geldt dat een werkruimte in de eigen woning van de werknemer niet als werkplek kwalificeert Fiscaal geldt voor sommige werkplekvoorzieningen, al dan niet onder voorwaarden, een nihilwaardering Dit betekent dat de voorziening als zodanig weliswaar loon vormt maar feitelijk, door dit loon op nihil te waarderen, toch onbelast blijft Omdat de werkruimte thuis géén werkplek in fiscale zin is, kan in beginsel geen nihilwaardering gelden De enige uitzondering betreft voorzieningen die rechtstreeks uit het arbeidsomstandighedenbeleid voortvloeien dat de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet voert Uitsluitend voor deze voorzieningen kwalificeert de werkruimte thuis wèl als werkplek in fiscale zin Uitsluitend deze voorzieningen komen dus in aanmerking voor een nihilwaardering Ik verwijs naar paragraaf van het Handboek Tevens verwijs ik naar onderdeel 410 van het besluit van 18 september 2013, nr BLKB2013/0799M (zie: waarin meer informatie is opgenomen over het begrip werkplek Als de werkgever de werkkostenregeling (nog) niet toepast gelden voor de werkruimte thuis en de inrichting hiervan aparte fiscale regels Voor meer informatie over de vergoeding van de kosten van thuis telewerken verwijs ik naar paragraaf 2745 van het Handboek

4 4 Artikel 54 Vergoeding overuren In dit artikel is het recht op vergoeding van overuren geregeld De vergoeding van het reguliere uurloon met daarbij de toeslag voor overwerk behoort tot het loon Indien sprake is van overwerkloon in de betekenis van een beloning voor arbeid welke een werknemer verricht gedurende de tijd die uitgaat boven de voor die werknemer geldende normale arbeidsduur mag de werkgever voor de loonheffing de tabellen voor bijzondere beloningen toepassen Ik verwijs naar paragraaf 736 van het Handboek Artikel 55 Consignatie en PMO In dit artikel is onder meer geregeld dat de werkgever minimaal eens per twee jaar een gericht PMO aanbiedt aan de werknemer van 55 jaar en ouder die voor consignatiediensten is ingedeeld Ik verwijs naar de fiscale aspecten bij artikel 113 van de cao Artikel 63 Verhuiskosten Volgens dit artikel ontvangt de werknemer die in het bedrijfsbelang verhuist een vergoeding van verhuiskosten Deze bestaat uit een vergoeding voor de kosten van het overbrengen van de huisraad en een vergoeding voor de herinrichtingskosten De vergoeding voor herinrichtingskosten bedraagt 12% van het jaarsalaris met, aldus de CAO, inachtneming van het fiscale regime De vergoeding voor verhuiskosten van een werknemer behoort tot het loon tenzij de verhuizing voldoende verband houdt met de dienstbetrekking Naast de vergoeding van de kosten van het overbrengen van de boedel mag de werkgever maximaal 7750 onbelast vergoeden Ik verwijs naar paragraaf 2016 / 2741 van het Handboek Artikel 66 Reis- en verblijfkosten Volgens dit artikel heeft de werknemer conform de ondernemingsgewijs vastgestelde regelingen recht op vergoeding van reis- en verblijfkosten voor reizen gemaakt in het belang van het bedrijf Fiscaal bedraagt de maximaal onbelaste vergoeding van reiskosten, ongeacht het vervoermiddel, 0,19 per kilometer Dit betekent dat werkgevers elke zakelijke kilometer met maximaal 0,19 onbelast kunnen vergoeden Hoofdstuk 21 van het Handboek bevat een uitgebreide behandeling van de wet- en regelgeving over reiskosten Voor het vergoeden van verblijfkosten gelden fiscaal in het algemeen geen maximum(norm)bedragen In grote lijnen betekent dit dat de werkgever de werkelijke kosten onbelast mag vergoeden Uiteraard moet de werkgever die kosten wel aannemelijk kunnen maken Ik verwijs naar paragraaf 2012 / 47 van het Handboek Indien de werkgever een maaltijd vergoedt of verstrekt is bovendien van belang of de maaltijd en dus de vergoeding of verstrekking daarvan, al dan niet een meer dan bijkomstig zakelijk karakter heeft Of en in hoeverre de werkgever de vergoeding van door de werknemer gemaakte kosten of de verstrekking van de maaltijd tot het loon moet rekenen staat in paragraaf 2013 / 2723 van het Handboek Ik verwijs naar de fiscale aspecten bij artikel 44 van de cao Werkgevers die twijfelen over fiscale aspecten van de ondernemingsgewijs vastgestelde regelingen kunnen, eventueel onder verwijzing naar deze brief, contact opnemen met de voor hen bevoegde inspecteur Ik verwijs naar de fiscale aspecten bij artikel 13 van de cao

5 5 Artikel 76 Vergoeding schade bij intrekking vakantie Volgens dit artikel kan de werkgever, bij dringend bedrijfsbelang, aan de werknemer verleende vakantie intrekken Als de werknemer daardoor geldelijke schade lijdt zal de werkgever die schade vergoeden In voorkomende gevallen behoort een dergelijke schadevergoeding mogelijk niet tot het loon De werkgever kan, eventueel onder verwijzing naar deze brief, in concrete gevallen uitsluitsel vragen aan de voor hem bevoegde inspecteur Artikel 81 Studiefaciliteiten Volgens dit artikel heeft de werknemer, onder voorwaarden, recht op vergoeding van studiekosten Tevens regelt het artikel wanneer de werkgever de werknemer kan verplichten tot terugbetaling Vergoedingen of verstrekkingen in verband met een studie of een opleiding die een werknemer volgt in het kader van de dienstbetrekking dan wel voor het verkrijgen van inkomsten uit werk en woning, behoren, voor zover er werkelijk sprake is van beroeps- of studiekosten, niet tot het loon Voor meer informatie over de vergoeding van beroeps- en studiekosten verwijs ik naar de paragrafen 2014 en 2015 / 2711 en 2738 van het Handboek Een gehele of gedeeltelijke terugbetaling van een vergoeding die niet tot het loon behoort, komt niet in mindering op het loon Zie de paragrafen 4102 en 2015 / 2738 van het Handboek Zie ook onderdeel 5 van het besluit van 18 september 2013, nr BLKB2013/0799M (zie: Artikel 92 Tegemoetkoming arbeidsongeschiktheidsverzekering Volgens dit artikel heeft de werknemer recht op een tegemoetkoming in de door hem betaalde premie van een door de werkgever af te sluiten collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering De werknemer kan er voor kiezen niet aan die verzekering deel te nemen Uit de tekst van artikel 92 leid ik af dat de werknemer zelf de premie aan de verzekeraar betaalt Hij ontvangt immers van zijn werkgever een tegemoetkoming in de door hem te betalen premie De waarde van de rechten die de werknemer aan de verzekering ontleent behoort als aanspraak tot het loon, tenzij die rechten naar aard en strekking overeenkomen met rechten op grond van werknemersverzekeringen Indien de aanspraak belast is, behoren eventuele uitkeringen niet (nogmaals) tot het loon Als sprake is van een aanspraak, vormt de tegemoetkoming een deel van de waarde van die aanspraak De werkgever dient in beginsel de volledige premie als loon aan te merken De betaling van de tegemoetkoming aan de werknemer als zodanig is uiteraard niet (dubbel) belast Als sprake is van rechten die naar aard en strekking overeenkomen met de rechten die bijvoorbeeld uit de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of uit de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen voortvloeien, dan behoren eventuele uitkeringen (wel) tot het loon Als geen sprake is van een aanspraak, behoort de tegemoetkoming als zodanig (wel) tot het loon Hierdoor treedt gedeeltelijk een dubbele heffing op De werkgever en de werknemer kunnen deze dubbele heffing voorkomen als de werkgever de (integrale) premie rechtstreeks aan de verzekeraar betaalt Als de werkgever het door de werknemer te betalen deel van de premie op zijn loon inhoudt behoort dat werknemersdeel niet tot het loon Ik verwijs naar paragraaf 1914 van het Handboek Kortom: de wijze van betalen maakt in fiscaal opzicht groot verschil! De werkgever kan, eventueel onder verwijzing naar deze brief, in concrete gevallen uitsluitsel vragen aan de voor hem bevoegde inspecteur

6 6 Artikel 101 Keuzemodel arbeidsvoorwaarden Volgens dit artikel kan de werkgever in overleg met de Ondernemingsraad een keuzemodel arbeidsvoorwaarden invoeren De afspraken moeten, aldus de CAO, vóór invoering door de Belastingdienst worden goedgekeurd Verder stelt de CAO onder meer als voorwaarde dat de te maken keuze past in de vigerende wettelijke kaders Eén van de keuzemogelijkheden betreft de vakbondscontributie Vanuit fiscaal oogpunt staat het werkgevers en werknemers vrij om de overeengekomen beloning te wijzigen, al dan niet via een zogenoemd cafetariasysteem Een dergelijk systeem moet voldoende realiteitswaarde hebben Daarbij is het belangrijk een situatie waarin sprake is van een wijziging van de overeengekomen beloning duidelijk te kunnen onderscheiden van de situatie dat sprake is van besteding van (al genoten) loon De vormgeving van de keuzemogelijkheid is van belang om sterk gelijkende situaties met verschillende gevolgen voor de loonheffingen van elkaar te onderscheiden De wijziging van de arbeidsbeloning dienen werkgever en werknemer te beschouwen en duidelijk vast te leggen als een wijziging van of een aanvulling op de arbeidsovereenkomst Als werkgevers en werknemers hier onvoldoende aandacht aan besteden is het mogelijk dat de wijziging niet de beoogde fiscale gevolgen heeft Als sprake is van het besteden van loon, is het loon fiscaal reeds genoten, en wel voorafgaand aan of door de ruil Het loon is dan belast Ik verwijs naar de inleiding van hoofdstuk 4 en paragraaf 416 / 276 van het Handboek en het besluit van 28 januari 2011, nr DGB2011/1M (zie: De vergoeding van in een eerder jaar gemaakte kosten behoort in beginsel tot het loon Dit is slechts anders als de werknemer in dat eerdere jaar reeds een onvoorwaardelijk recht op die vergoeding had Bij een cafetariasysteem ontstaat zo n onvoorwaardelijk recht eerst als de werknemer zijn keuze daadwerkelijk aan zijn werkgever kenbaar maakt Als de werknemer dat pas na de jaarwisseling doet, kan de werkgever, indien hij de oude regelgeving toepast, de vakbondscontributie van het voorafgaande jaar niet meer onbelast vergoeden Een loonsverlaging leidt in beginsel tevens tot een verlaging van het pensioengevend loon Onder voorwaarden kan deze verlaging achterwege blijven Deze voorwaarden staan in onderdeel 4 van het besluit van 9 september 2010, nr DGB2010/2733M (zie: In de werkkostenregeling behoort de vergoeding voor de contributie van een vakbond tot het loon van de werknemer De werkgever kan deze vergoeding echter aanwijzen als eindheffingsloon en in zijn vrije ruimte onderbrengen In de oude regelgeving behoort een vergoeding voor de contributie van een vakbond niet tot het loon Ik verwijs naar paragraaf 2710 van het Handboek Artikel 1123 Aanspraken bij minder dan 35% arbeidsongeschiktheid Dit artikel bevat de specifieke rechten van werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn Als de werknemer in een aangepaste functie in dienst blijft heeft hij recht op een aanvulling op zijn nieuwe salaris Ook bij herplaatsing bij een andere werkgever of bij werkloosheid heeft de werknemer, onder voorwaarden, recht op een aanvulling Het recht op deze aanvullingen als zodanig is een vrijgestelde aanspraak Ik verwijs naar paragraaf 1914 van het Handboek De concrete aanvulling op het salaris in een aangepaste functie bij dezelfde werkgever vormt regulier loon (uit tegenwoordige dienstbetrekking) De concrete aanvulling op het salaris bij een andere werkgever of op een werkloosheidsuitkering is daarentegen loon uit vroegere dienstbetrekking, waarover geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd zijn Als de werknemer zijn loonheffingskorting niet langer bij zijn (oude) werkgever wil laten

7 7 toepassen, zal hij dat schriftelijk aan die (oude) werkgever moeten verzoeken Ik verwijs naar paragraaf 231 van het Handboek Artikel 1142 Geneeskundige kosten door bedrijfsongeval Volgens het eerste lid van dit artikel vergoedt de werkgever bij arbeidsongeschiktheid door een bedrijfsongeval, onder voorwaarden, de kosten van geneeskundige behandeling of verzorging die voor rekening van de werknemer blijven Volgens het tweede lid kan de werkgever daartoe nadere regels vaststellen De fiscale gevolgen van de toepassing van het eerste en het tweede lid kunnen verschillen In het eerste lid is sprake van een voorwaardelijk recht op (een) vergoeding(en) Tot en met 2008 waren vergoedingen die een werkgever vrijwillig gaf voor ziektekosten van een werknemer onder voorwaarden vrijgesteld Die vrijstelling is met ingang van 1 januari 2009 vervallen Indien de werkgever nadere regels stelt zoals in het tweede lid genoemd kunnen die regels fiscaal tot de conclusie dwingen dat het recht op vergoedingen als zodanig al tot het loon behoort Dat is in elk geval zo als uit die regels rechten voortvloeien die als een ziektekostenregeling kwalificeren Ik verwijs naar paragraaf 1911 van het Handboek Artikel 115 Pensioen en VUT Volgens dit artikel is de pensioenregeling ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds ABP De afspraken omtrent VUT, prepensioen en levensloop zijn opgenomen in bijlage 8 van de cao Voor de volledigheid merk ik op dat ik deze regelingen en afspraken niet heb beoordeeld Bijlage 9, artikel 12 Tegemoetkoming in verhuiskosten bij werkloosheid Volgens dit artikel heeft de werknemer, onder voorwaarden, recht op een verhuiskostenvergoeding als de verhuizing noodzakelijk is voor een nieuw dienstverband In het algemeen kan een werkgever verhuiskosten die bij een werknemer opkomen omdat hij een dienstbetrekking elders aanvaardt niet onbelast vergoeden Als een werkgever dergelijke kosten, in feite kosten van een andere dienstbetrekking van de werknemer, toch vergoedt is die vergoeding in beginsel belast Uiteraard kan de nieuwe werkgever, beoordeeld vanuit de nieuwe dienstbetrekking, die kosten mogelijk wel onbelast vergoeden In bijzondere situaties kan de werkgever ook een onbelaste verhuiskostenvergoeding geven aan de werknemer waarvan hij de dienstbetrekking beëindigt Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als vanwege het einde van de dienstbetrekking de werknemer niet langer van een dienstwoning gebruik kan maken Indien een werkgever twijfelt over de fiscale gevolgen van de verhuiskostenvergoeding en forse risico s wil vermijden kan hij, eventueel onder verwijzing naar deze brief, contact opnemen met de voor hem bevoegde inspecteur

Kantoor Eindhoven. Stichting Vakraad Metaal & Techniek t.a.v. de Directie Postbus 93235 2509 AE DEN HAAG. Geachte heer, mevrouw,

Kantoor Eindhoven. Stichting Vakraad Metaal & Techniek t.a.v. de Directie Postbus 93235 2509 AE DEN HAAG. Geachte heer, mevrouw, Kantoor Eindhoven > 1 Postbus 90057 5600 PK EINDHOVEN Telefoon 0800-0543 Telefax (000) 000 00 00 Kennisgroep CAO Stichting Vakraad Metaal & Techniek tav de Directie Postbus 93235 2509 AE DEN HAAG Datum

Nadere informatie

Kantoor Almelo. Nederlandse Vereniging van Banken Postbus 7400 1007 JK AMSTERDAM. Geachte mevrouw,

Kantoor Almelo. Nederlandse Vereniging van Banken Postbus 7400 1007 JK AMSTERDAM. Geachte mevrouw, Kantoor Almelo 1 Postbus 5105 7600 GL ALMELO Telefoon 0800-0543 Nederlandse Vereniging van Banken Postbus 7400 1007 JK AMSTERDAM Kennisgroep CAO Datum 20 mei 2015 Uw kenmerk Kenmerk Betreft Beoordeling

Nadere informatie

Kantoor Almelo. ANKO/Brancheplatform Postbus 212 1270 AE HUIZEN. Geachte mevrouw,

Kantoor Almelo. ANKO/Brancheplatform Postbus 212 1270 AE HUIZEN. Geachte mevrouw, Kantoor Almelo 1 Postbus 5105 7600 GL ALMELO Telefoon 0800-0543 ANKO/Brancheplatform Postbus 212 1270 AE HUIZEN Kennisgroep CAO Datum 17 april 2015 Uw kenmerk Betreft Beoordeling CAO 2014-2016 op fiscale

Nadere informatie

kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland Postbus 29773 2502 LT Den Haag Geachte heer,

kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland Postbus 29773 2502 LT Den Haag Geachte heer, kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 152 35 00 Kennisgroep CAO Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland Postbus 29773 2502 LT Den

Nadere informatie

... De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen kent een cao voor Uitzendkrachten. De huidige cao geldt tot en met 31 mei 2019.

... De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen kent een cao voor Uitzendkrachten. De huidige cao geldt tot en met 31 mei 2019. Belastingen/kantoor > 1 Postbus 50960 3007 BB ROTTERDAM Rotterdam NBB NBBU Stadsring 171 3817 BA AMERSFOORT Datum 27 juli 2015 Uw kenmerk Kenmerk Betreft Cao voor Uitzendkrachten NBBU 1 juni 2014-31 mei

Nadere informatie

... Betreft CAO Grafimedia 2008-2010, algemeen verbindend verklaard tot en met 31 januari 2010.

... Betreft CAO Grafimedia 2008-2010, algemeen verbindend verklaard tot en met 31 januari 2010. Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE 1 > Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax Kennisgroep CAO Doorkiesnummer Datum 20 augustus 2008 Uw kenmerk Kenmerk CAO Betreft CAO Grafimedia

Nadere informatie

Oost/kantoor Almelo ALMELO. Geachte,

Oost/kantoor Almelo ALMELO. Geachte, Oost/kantoor Almelo > 1 Postbus 5105 7600 GL Telefoon 0800-0543 Telefax Kennisgroep CAO Doorkiesnummer Datum 29 januari 2009 Uw kenmerk Kenmerk Betreft Beoordeling CAO op fiscale aspecten Geachte, Namens

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Definitief van kracht met ingang van 1 januari 2015 De werkkostenregeling Timo Bakker TiBa Administratieve & Fiscale Dienstverlening BV 5 12 2014 dossier werkkostenregeling oktober 2014 Pagina 1 van 54

Nadere informatie

Overgang naar de werkkostenregeling

Overgang naar de werkkostenregeling Overgang naar de werkkostenregeling 1. Inleiding De werkkostenregeling is ingevoerd per 1 januari 2011. Bij de invoering van de werkkostenregeling is voorzien in een keuzeregime. Op basis van dit keuzeregime

Nadere informatie

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte.

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte. Loonheffingen Werkkostenregeling Voor wie geldt de werkkostenregeling? De werkkostenregeling kan door de inhoudingsplichtige (hierna: werkgever) worden toegepast voor de werknemers. Het gaat daarbij dus

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer!

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer! Werkkostenregeling 2014/2015 Uitstellen kan niet meer! Augustus 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31 (0)20 676 44 78 Heemstede/Haarlem

Nadere informatie

Wettekst en toelichting Achtergrondinformatie

Wettekst en toelichting Achtergrondinformatie Cliëntenbrief: Onderwerp: Doel: Bestemd voor: Werkkostenregeling Wettekst en toelichting Achtergrondinformatie Adviseurs Wettekst Fiscale vereenvoudigingswet 2010, Staatsblad 2009/611... 3 Toelichting...11

Nadere informatie

Vereniging van Openbare Bibliotheken. Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking WKR

Vereniging van Openbare Bibliotheken. Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking WKR Vereniging van Openbare Bibliotheken Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking WKR Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking Den Haag, december 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Algemeen

Nadere informatie

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. INFORMATIEBRIEF WERKKOSTENREGELING Winterswijk, 13 november 2014 Geachte relatie, Er is veel over gezegd en geschreven. Maar met ingang van 1 januari 2015 moet elke werkgever de werkkostenregeling gaan

Nadere informatie

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. Aan: De relaties van NAHV Accountants Datum 21 november 2014 Onderwerp Werkkostenregeling (WKR) Beste relatie, Wij vinden het belangrijk u te informeren over de werkkostenregeling. Deze nieuwe regeling

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Werkkostenregeling Versie: 11 maart 2015 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl W www.sra.nl SRA-Vaktechniek Inhoudsopgave

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking FAQ werkkostenregeling Versie: december 2014 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl W www.sra.nl SRA-Vaktechniek Inhoudsopgave

Nadere informatie

De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering

De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering De werkkostenregeling in vogelvlucht Een uitleg en een stappenplan voor invoering InEen in samenwerking met PGGM HR Advies 27 oktober 2014 1. Inleiding De verplichte hantering per 1 januari 2015 van de

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 Met ingang van 2011 geldt de zogeheten werkkostenregeling. Dit betekent een nieuwe fiscale benadering van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie jaar (2011,

Nadere informatie

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon!

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon! Memo De werkkostenregeling 2014 Inleiding Onder de werkkostenregeling veranderen de fiscale regels met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die aan het personeel worden gegeven totaal. Dit memo

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Inleiding

Werkkostenregeling. Inleiding Werkkostenregeling Door de verplichte invoering van de werkkostenregeling (WKR) per 1 januari 2015 voor iedere werkgever is de regelgeving inzake vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikkingstellingen

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014-2015

Werkkostenregeling 2014-2015 Werkkostenregeling 2014-2015 DRV Accountants & Adviseurs 1-10-2014 Inhoud Inhoud...2 Verplichte ingangsdatum 1 januari 2015!...3 De werkkostenregeling...3 Indeling vergoedingen en verstrekkingen...4 Schema:

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING Hoogste tijd voor actie!

DE WERKKOSTENREGELING Hoogste tijd voor actie! DE WERKKOSTENREGELING Hoogste tijd voor actie! 2 De werkkostenregeling, hoogste tijd voor actie! De werkkostenregeling, hoogste tijd voor actie! 3 INLEIDING DE WERKKOSTENREGELING 2014 EN 2015 De in 2011

Nadere informatie

loon belasting en premies 2011

loon belasting en premies 2011 Handboek loonbelasting en premies 2011 Loonbelasting en premies Bonaire: Kaya L.D. Gerharts # 12, Kralendijk tel. 715 8585 /Douane/Zeehaven Plasa Wilhelmina 3, Kralendijk tel. 717 8206 /Douane/ Bonaire

Nadere informatie

Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip

Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip adp.nl HR. Payroll. Benefits. Voorwoord Op 1 januari 2013 wordt met de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip een nieuwe stap gezet in het eenvoudiger maken

Nadere informatie

Fiscale positie van commissarissen, andere toezichthouders en bestuurders

Fiscale positie van commissarissen, andere toezichthouders en bestuurders www.pwc.nl Fiscale positie van commissarissen, andere toezichthouders en bestuurders Tax & HRS Deze notitie is samengesteld door: Cees van Ballegooijen Jeroen Bijl September 2012 Disclaimer. Deze publicatie

Nadere informatie

Notitie Vrije vergoedingen en verstrekkingen:

Notitie Vrije vergoedingen en verstrekkingen: Notitie Vrije vergoedingen en verstrekkingen: 1. Apparatuur, gereedschap en instrumenten... 2 2. Arbo-vergoedingen en verstrekkingen... 3 3. Bedrijfsfitness... 4 4. Bewassing, energie en water... 6 5.

Nadere informatie

Fiscale beloning 2014

Fiscale beloning 2014 Fiscale beloning 2014 Gids voor slim belonen Index Trefwoorden BELASTINGVRIJE VERGOEDINGEN EN VERSTREKKINGEN Fiscale beloning 2014 Gids voor slim belonen Fiscale beloning 2014 is een onmisbare gids voor

Nadere informatie

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst Handboek Loonheffingen Uitgave van de Belastingdienst 12345 2009 Handboek Loonheffingen Voorwoord Geachte lezer, Dit handboek bevat informatie voor 2009 over de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen,

Nadere informatie

TOELICHTING (voor zover van toepassing) ALGEMEEN. Wettelijke regelingen

TOELICHTING (voor zover van toepassing) ALGEMEEN. Wettelijke regelingen TOELICHTING (voor zover van toepassing) ALGEMEEN Wettelijke regelingen De regeling van de rechtspositie van wethouders, raadsleden en leden van gemeentelijke commissies vindt op drie of vier niveaus plaats,

Nadere informatie