Schoolgids versie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids versie 15.1 2015-2016"

Transcriptie

1 Kinskystraat 15 Postbus LX Stein 6170 AA Stein Telefoon Telefax Internet

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Wijzigingen schoolgids versie EEN WOORD VOORAF DE SCHOOL INRICHTING VAN HET ONDERWIJS OP GROENEWALD Brugklas VWO HAVO VMBO Studiebegeleidingsuur (SBU) CKV Persoonlijke en maatschappelijke vorming Toelating ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS Tabel 1: Onderwijskundige inrichting Gebruikte afkortingen Tabel 2: Lessentabel onderbouw Tabel 3: Lessentabel leerjaar 3 en 4 vmbo Tabel 4: Lessentabel Tweede Fase Jaarindeling Magister Resultaten via Magister Agenda in Magister Elektronische leeromgeving Tweede Fase/Leerwegen Bevorderingsnormen Rapportcijfers Bevordering Procedure bevordering Brugklassen Overige klassen Bevorderingsnormen Brugklas KB Brugklas TK, HT, AH Brugklas GA - G Klas kader- en basisberoepsgerichte leerweg Van basisberoepsgerichte leerweg 2 naar basisberoepsgerichte leerweg Van kaderberoepsgerichte leerweg 2 naar kaderberoepsgerichte leerweg Van basisberoepsgerichte leerweg 3 naar basisberoepsgerichte leerweg Van kaderberoepsgerichte leerweg 3 naar kaderberoepsgerichte leerweg Van theoretische leerweg 2 naar theoretische leerweg Van theoretische leerweg 3 naar theoretische leerweg Van havo 2 en atheneum 2 naar respectievelijk havo 3 en atheneum Van gymnasium 2 naar gymnasium Van havo 3 naar havo Van vwo 3 naar vwo Van gymnasium 3 naar gymnasium Van havo 4 en vwo 4 naar respectievelijk havo 5 en vwo

3 Van vwo 5 naar vwo Toelatingsregeling leerlingen theoretische leerweg 4 naar havo Keuzeproces tl Toelatingscommissie Toelatingscriteria Afspraken omtrent toetsing Toetsregeling Verblijfsduur Voortzetting van de studie Onderwijstijd Lestijden Minirooster Mediatheek Regels voor gebruik Algemene informatie over de mediatheek Internetgebruik Kopiëren Uitleen laptops Roosterwijzigingen Lesuitval en opvang Aanwezigheidsplicht Verzuim Procedure te laat komen Procedure verwijdering uit de les Vakantie en verlof Ziekte Inschrijving en uitschrijving Adreswijziging Informatie LEERLINGENBEGELEIDING Leiding Teamleider Directie en afdelingen Mentor Leerlingenzorg Decaan Zorggroep Zorgadviesteam (ZAT) Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling HGKM-meldcode Pestprotocol Groenewald Inleidend Pesten herkennen en melden Stappenplan, na een melding van pesten De (oplossingsgerichte) aanpak van het pestgedrag Sociale Veiligheid Hulpmiddelenbeleid Voor wie? Toegestane hulpmiddelen Laptop/notebook Voorwaarden

4 Daisyspeler Specifieke software Gesproken boeken Dyslexiebeleid Groenewald Compenserende maatregelen Afspraken met betrekking tot toetsing Brugklas Centraal Eindexamen Maatwerk Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid-Limburg VORMEN VAN LEERLINGBEGELEIDING Keuzelessen Studielessen SAQI (School Attitude Questionnaire Internet) Faalangstreductietraining Dyslexie Preventie en voorlichting Minder valide leerlingen Pesten LEERLING EN SCHOOL Leerlingenraad Leerlingenpanel Leerlingenstatuut Plichten Rechten Recht op privacy Recht op vrije meningsuiting Veiligheid Milieu Scholierenpas De meerderjarige leerling Wet Bescherming Persoonsgegevens Foto s van leerlingen Regels De 10 gouden regels Huisregels Lessen Voor en na de lessen Milieu Roken Verlaten schoolterrein GSM Vandalisme, drugs, alcohol, wapens, vuurwerk en laserpennen, etc Procedure bij het overtreden van regels Fietsenstalling Cameratoezicht Veiligheid Gebruik aula Kluisjes Catering & consumpties Medicijnen

5 Lift Stage Beroepsvoorbereidende stage Burgerschapsvorming Sociale Activiteit Schoolexcursies Excursiereglement SCHOOLKOSTEN Vrijwillige ouderbijdrage Door de overheid bekostigde en niet door de overheid bekostigde lesmaterialen OUDERS EN SCHOOL Oudervertegenwoordiging Nieuwsberichten Ouderavonden/-contacten Tegemoetkoming in de Studiekosten Sponsoring Verzekeringen Materiële schade Schorsing en verwijdering Procedure Passend Onderwijs Samenwerkingsverband Meer informatie Informatieplicht aan ouders na een echtscheiding Drugs, alcohol en geweld Klachtenregeling Interne procedure Externe procedure Vertrouwenspersoon Algemeen Commissie van beroep Meldingsplicht bij zedenmisdrijf Vertrouwensinspecteur Melden en registreren van incidenten en ongevallen KWALITEITSZORG Opbrengsten Examenresultaten Vensters voor Verantwoording Kwaliteitskaart GELEDINGEN EN ADRESSEN LVO geeft Limburg toekomst Bevoegd gezag Inspectie van het onderwijs Cluster en servicepunt LVO Westelijke Mijnstreek Locatiedirectie Teamleiders Decanen Zorggroep Sociale Veiligheid Sociale Activiteit Inspraak en medezeggenschap

6 Medezeggenschapsraad De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Vakafkortingen Docenten Onderwijsondersteuning Directiesecretaresse Administratieve ondersteuning teamleiders Personele zaken Financiële zaken Roosterzaken Administratie Front-office Conciërges Systeembeheer/ICT Mediatheek Huishoudelijke dienst

7 Wijzigingen schoolgids versie 15.1 Hoofdstuk Bladzijde 2. INRICHTING VAN HET ONDERWIJS Brugklas (EVO) ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS Lessentabellen 16/17 Internetgebruik 28 Kopiëren LEERLINGENBEGELEIDING Teamleider 33 Sociale veiligheid 40 Dyslexiebeleid brugklas SCHOOLKOSTEN OUDERS EN SCHOOL Schorsing en verwijdering: procedure 63 Passend Onderwijs 64 Informatieplicht aan ouders na een echtscheiding GELEDINGEN EN ADRESSEN Bevoegd gezag 72 Teamleiders 74 Sociale Veiligheid 75 7

8 0. EEN WOORD VOORAF Geachte lezer, Beste leerlingen, Welkom bij de digitale schoolgids van Groenewald. In deze schoolgids is alle relevante informatie over onze school opgenomen. Graag willen wij jullie zo actueel mogelijk informatie verschaffen. Daarom verstrekken wij de schoolgids alleen digitaal via onze webpagina Telkens als er wijzigingen zijn, zal de betreffende tekst direct voor jullie beschikbaar zijn via onze webpagina. Indien internet of een computer niet thuis beschikbaar zijn, wordt op verzoek de tekst op cd of geprint ter beschikking gesteld. Groenewald is een school die in het bijzonder aandacht heeft voor de prestatie, de veiligheid, de eigen verantwoordelijkheid en het welbevinden van onze leerlingen. Kwalitatief en innovatief onderwijs hoort daar natuurlijk bij. Wij bereiken met onze leerlingen uitstekende prestaties waarbij elk kind op het eigen niveau alle mogelijkheden krijgt geboden. Onze school heeft ongeveer 1400 leerlingen die verdeeld zijn over de drie afdelingen: vwo (bestaande uit een gymnasium- en atheneumstroom), havo en vmbo. (Het merendeel volgt vwo, havo of vmbo-tl. Binnen de kader- en basisberoepsgerichte leerweg wordt enkel de sector Zorg en Welzijn aangeboden). Met deze grootte kunnen wij een prima onderwijsaanbod realiseren en tegelijkertijd de massaliteit vermijden. Een prettig en veilig leefklimaat in een aangename omgeving biedt onze leerlingen alle mogelijkheden om optimaal te kunnen presteren. Natuurlijk werken wij niet alleen met jullie binnen school maar ook met vele zinvolle projecten buiten school. Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunnen jullie altijd contact met ons opnemen. Welkom op Groenewald, een school waar traditie en innovatie hand in hand gaan. drs. Elma Janssen, directeur Ter wille van de leesbaarheid wordt bij docent, leerling en alle functionarissen in school steeds de hijvorm gebruikt, voorts kan voor ouder(s) ook ouder(s)/verzorger(s) gelezen worden. Deze schoolgids is uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding. Indien U opmerkingen heeft, wordt U uitgenodigd deze kenbaar te maken aan de directeur. 8

9 1. DE SCHOOL Groenewald, gesticht in 1973, is een open katholieke school, die zich nadrukkelijk openstelt voor alle gezindten. Wij stellen ons op als een dienstverlenend instituut, dat functioneert voor de regio waarin het gevestigd is. De school is centraal gelegen in de Westelijke Mijnstreek en richt zich op alle kernen van de gemeente Stein en Beek. Ook vanuit Geulle, Meerssen en Geleen bezoeken nogal wat leerlingen onze school. De school telt ongeveer 1400 leerlingen en verzorgt de volgende vormen van voortgezet onderwijs: vwo, havo en vmbo. In de slogan Prestatie, Motivatie en Veiligheid vat Groenewald haar missie kort samen. Waarin uit zich deze? De school wil een pedagogische omgeving bieden, waarin de haar toevertrouwde jeugd zich veilig en geborgen weet. Het onderwijs is prestatiegericht en geënt op een didactiek die mondigheid en zelfstandigheid bevordert. Veel buitenlesactiviteiten dragen hiertoe bij en bevorderen de integratie van leren en leven. Als dienstverlenende instelling heeft de school een laagdrempelig karakter wat haar toegankelijkheid bevordert. Ze streeft bovendien naar een levendige dialoog met haar omgeving ter bevordering van een optimale onderwijsdeelname. Om dit te bereiken heeft de schoolorganisatie een kleinschalige en transparante structuur, waarin overleg en participatie kenmerkend zijn. 9

10 2. INRICHTING VAN HET ONDERWIJS OP GROENEWALD Brugklas De brugklas vormt de schakel tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Het is een periode van gewenning aan een schoolsysteem met vakdocenten, wisseling van lokalen en elke dag huiswerk. De brugklas is zo ingericht, middels een dakpanstructuur, dat een definitieve keuze nog niet gemaakt hoeft te worden; met u zoeken we in de loop van het jaar naar de beste weg. Vanzelfsprekend is het begeleidingsprogramma in het begin van de brugklas voor een belangrijk deel hierop gericht. In de gymnasium-atheneum (GA) brugklas zitten de excellente vwo-leerlingen. Deze leerlingen zijn leergierig en verwerken de lesstof sneller. In de reguliere lessen van de algemene vakken worden de leerlingen extra uitgedaagd met verrijkingsopdrachten. Deze leerlingen volgen EVO (Extra Vak Onderbouw) én klassieke talen in plaats van de reguliere studiebegeleidingsuren. Zij maken enerzijds kennis met het specifieke lesprogramma van de gymnasiumstroom, anderzijds met onderwerpen uit de techniek en wetenschap die hun algemene ontwikkeling verbreedt. Het vak EVO bestaat onder andere uit de volgende onderdelen: klassieke kunst en cultuur: Wie gelooft er tegenwoordig nog in God? Recent onderzoek wijst uit dat dit maar 1 op de 6 mensen is. Ten tijde van de Oude Grieken en de Romeinen was dit 6 op 6. Dit komt omdat godsdienst en het geloof verweven waren met het persoonlijke en openbare leven. Het gevolg hiervan was de creatie van een enorm aantal tempels, sculpturen en verhalen, die de mensen uit die tijd zelf, maar zeker ook later beïnvloedde en inspireerde. Een tipje van deze antiek godsdienstige sluier wordt opgelicht tijdens de lessen EVO bij de klassieke talen. Robotica: Hoe nemen robots ons veel werk uit handen in de industrie, het huishouden of de gezondheidszorg? Veroorzaken robots een verstoring van de traditionele arbeidsmarkt, of mogelijk zelf een bedreiging voor de mensheid? In de lessen robotica van de EVO-lessen komen deze aspecten aan bod. Naast de ontstaansgeschiedenis van robots maak je kennis met de werking van robots en leer je je eigen robot te programmeren. Je opgedane kennis en vaardigheden tijdens de lessen, presenteer je in een afsluitende presentatie. drama/taal: Bij de EVO-lessen drama houden we ons bezig met improvisatietheater. En bij improvisatietheater moet je niet te veel denken, maar vooral doen. De nadruk ligt op improvisatie, dus onvoorbereid, ter plekke spelen. En spelen vinden we ook heel belangrijk! Het is uiteindelijk de bedoeling dat je helemaal los durft te gaan en je eventuele angsten en schaamte leert te overwinnen. Je veilig voelen is een must. Dus lachten mag (graag zelfs!), maar uitlachen is ten strengste verboden. Elke les heeft een eigen thema, waarbij inlevingsvermogen en een goed geheugen zeker van pas komen. Leerlingen die worden bevorderd naar gymnasium-2 kunnen kiezen voor de gymnasium- of atheneum-plusstroom. De gymnasiasten volgen lessen Latijn en Grieks. De atheneumplusleerlingen volgen het vak EVO met onderwerpen op het gebied van science, wetenschap en kunst en cultuur. 10

11 Naast de GA-brugklassen zijn er vervolgens Atheneum-Havo (AH)-, Havo- Theoretische Leerweg (HT)-, Theoretisch-Kader (TK)- en Kader-Basis (KB)- brugklassen. Naast een regulier onderwijsaanbod hebben al deze leerlingen twee studiebegeleidingsuren (sbu) waarin, naast algemene vaardigheden, tijd is voor bijspijkeren, maar ook voor verrijken. De brugklas en klas 2 en 3 (alleen havo/vwo) worden tot de onderbouw gerekend. De leerlingen krijgen les in 15 vakken, waarbij de nadruk ligt op vakinhoud, het aanleren van vaardigheden en de onderlinge samenhang tussen deze vakken. In deze periode wordt het fundament gelegd voor de bovenbouw van de verschillende schooltypen. VWO Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (gymnasium/atheneum) geeft in een zesjarige opleiding (brugklas inbegrepen) een brede algemene ontwikkeling en stelt de leerling in staat tot het volgen van wetenschappelijk onderwijs (wo). De bovenbouw van het vwo, de Tweede Fase, kent vier afstudeerrichtingen, de zogenaamde profielen, te weten Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. Elk profiel bestaat uit drie delen: het gemeenschappelijk deel dat voor alle leerlingen hetzelfde is, het profieldeel waarvan de inhoud afhankelijk is van het gekozen profiel en het vrije deel. In het vrije deel kiest een leerling één of twee examenvak(ken) uit het schoolaanbod gebaseerd op beroepsperspectieven of interesse. Het vwo kent op onze school een gefaseerde keuze. In vwo-4 wordt een keuze gemaakt tussen de Maatschappijstroom (M-stroom) en de Natuurstroom (N-stroom). In vwo-5 kiest de leerling zijn definitieve profiel. Een leerling van de M-stroom kiest het CM-profiel of het EM-profiel. Een leerling van de N-stroom kiest het NG-profiel of het NT-profiel. Veranderingen van stroom, profiel of van de keuze in het vrije deel is bij uitzondering mogelijk. Indien een dergelijke verandering gewenst is, dient contact opgenomen te worden met de decaan en teamleider. Alles over de inrichting van de profielen staat te lezen in het programma van toetsing en afsluiting (PTA) dat via onze website ter beschikking wordt gesteld. Hierin staat ook vermeld welke toetsen vanaf het vierde leerjaar meetellen voor het eindexamen. HAVO Het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) geeft in een vijfjarige opleiding (brugklas inbegrepen) een brede algemene ontwikkeling en stelt de leerling in staat tot het volgen van hoger beroepsonderwijs (hbo). Met een havo-diploma kan een leerling toegelaten worden tot 5 vwo. Het havo kent vier afstudeerrichtingen, de zogenaamde profielen, te weten Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid, Natuur en Techniek. Aan het einde van het derde leerjaar maakt de leerling een keuze voor een van de profielen. Een profiel bestaat uit drie delen: het gemeenschappelijk deel dat voor alle leerlingen hetzelfde is, het profieldeel en het vrije deel. In het vrije deel kiest een leerling één examenvak uit het schoolaanbod gebaseerd op beroepsperspectieven of interesse. 11

12 Veranderingen van profiel of van de keuze in het vrije deel is bij uitzondering mogelijk. Indien een dergelijke verandering gewenst is, dient contact opgenomen te worden met de decaan en teamleider. Alles over de inrichting van de profielen staat te lezen in het programma van toetsing en afsluiting (PTA) dat via onze website ter beschikking wordt gesteld. Hierin staat ook vermeld welke toetsen vanaf het vierde leerjaar meetellen voor het eindexamen. VMBO Het voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs geeft in een vierjarige opleiding (brugklas inbegrepen) een brede algemene vorming en een voorbereiding op een vervolgstudie aan een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo), gecentreerd in Regionale Opleidingen Centra (ROC), Agrarisch Opleidingscentrum (AOC) of havo. Het vmbo kent binnen Groenewald drie leerwegen: De basisberoepsgerichte leerweg; deze is bestemd voor de meer praktisch ingestelde leerling; zij leidt op voor assistentenopleidingen (niveau 1) en basisberoepsopleidingen (niveau 2) in het middelbaar beroepsonderwijs. De kaderberoepsgerichte leerweg; deze leidt op voor vakopleidingen en middenkader opleidingen (niveau 3 en 4) in het middelbaar beroepsonderwijs. In beide beroepsgerichte leerwegen kennen we een sector Zorg en Welzijn, met als afdelingsvak: verzorging. De theoretische leerweg; het is de leerweg waarin leerlingen examen doen in 7 theoretische vakken op het hoogste niveau: deze leerweg is vergelijkbaar met de voormalige mavo-opleiding (6 vakken op d-niveau). Zij leidt op voor alle middenkaderopleidingen en havo. De theoretische leerweg biedt alle sectoren aan. Studiebegeleidingsuur (SBU) In de lessentabel van de onderbouw van vwo, havo en vmbo zijn twee extra studiebegeleidingsuren opgenomen. Tijdens deze uren werken de leerlingen in kleine groepen. Tijdens de eerste acht weken van het schooljaar worden deze uren gebruikt voor het aanleren, c.q. herhalen van algemene en vakspecifieke vaardigheden. Zo wordt er onder andere extra aandacht besteed aan rekenen, spelling, grammatica, tekstverklaren en onderzoekvaardigheden. Na deze acht weken wordt het SBU ingezet voor het bijspijkeren van leerlingen en het aanbieden van verrijkingsstof. De mentor en de vakdocenten bepalen voor welk vak de leerling wat extra hulp kan gebruiken. Leerlingen die dit niet nodig hebben kunnen deze studiebegeleidingsuren gebruiken voor extra verdieping in vakken die ze zelf uitkiezen. Elke vier weken wordt er een nieuwe indeling van de groepen gemaakt. In de bovenbouw van vwo en havo zijn er 3 studiebegeleidingsuren in het rooster opgenomen. Hier geeft de leerling zelf aan voor welk vak hij/zij door de vakdocent extra geholpen wil worden of voor welk vak hij/zij extra stof aangereikt wil hebben. 12

13 Bij de invulling van de studiebegeleidingsuren wordt, zowel in de onder- als bovenbouw, expliciet aandacht geschonken aan onderstaande algemene didactische uitgangspunten. De docent gaat bij het geven van onderwijs uit van: de groep, waarbij aan de verschillen tussen leerlingen recht wordt gedaan. De docent streeft naar: een actieve, zelfstandig werkende/lerende leerling; samenwerkend leren; een doorlopende leerlijn Primair Onderwijs-Voortgezet Onderwijs (PO-VO), onderbouw-bovenbouw en het vervolgonderwijs; samenhang tussen de verschillende vakken. CKV Bij ckv (culturele en kunstzinnige vorming) staat vooral de beleving van kunst en cultuur van de jongeren centraal. Deze culturele activiteiten zijn verdeeld naar de verschillende kunstdisciplines in dans, drama, beeldende vorming, muziek, architectuur en cultureel erfgoed. Het maken van eigen keuzes uit het culturele aanbod staat voorop, waarbij wordt gedacht aan het bezoeken van tentoonstellingen, concerten, dans-, theater- en filmvoorstellingen, maar ook festivals, muziektheaters, architectuurwandelingen, bezoeken aan ateliers, archieven, monumenten, enz. De lesactiviteiten ckv kunnen zowel binnen als buiten de school plaatsvinden. Dit gebeurt al dan niet onder begeleiding. Zo zal het verzamelen van informatie, het houden van interviews en het deelnemen aan workshops buiten school gebeuren. Leerlingen zijn bij buitenschoolse activiteiten verzekerd tegen letselschade, niet tegen materiële schade. Persoonlijke en maatschappelijke vorming In ons onderwijsaanbod is voorzien in het vak persoonlijke en maatschappelijke vorming (pmv). Iedere leerling van de onderbouw volgt de lessen in dit vak. Er wordt aandacht besteed aan drama, omgangskunde, sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, er wordt gesproken over de waarden en normen van de christelijke en van andere godsdienstige en niet-godsdienstige levensbeschouwingen en seksuele diversiteit. Zingevings- en ethische vragen worden hier aan de orde gesteld, waarbij de leerling met verschillende benaderingswijzen vertrouwd gemaakt wordt. Het vak pmv wil een bijdrage leveren aan de vorming van de leerling tot een bewust en zelfstandig denkend mens in een multiculturele samenleving. Pmv zorgt voor een effectievere bijdrage tot de burgerschapsvorming. En middels een weloverwogen curriculum wordt een brug geslagen naar het vak maatschappijleer. Toelating Een verzoek tot toelating wordt schriftelijk gericht aan de schoolleiding. De toelating tot de brugklas wordt verzorgd door een toelatingscommissie. Men ontvangt altijd een schriftelijk antwoord op een verzoek tot toelating. Tegen een beslissing kan bezwaar worden aangetekend bij de schoolleiding. 13

14 Toelating tot de brugklas geschiedt op basis van een advies van de basisschool waarbij tevens rekening gehouden wordt met het resultaat van het leerlingvolgsysteem, eventuele leerachterstand en/of sociaal-emotionele instabiliteit. Op grond van deze gegevens kan in overleg met de ouders en de basisschool besloten worden tot een nader onderzoek. Indien er twijfel is of Groenewald de juiste school is, wordt er samen gezocht naar een andere onderwijsvorm; er kan bijvoorbeeld sprake zijn van leerwegondersteuning. Toelating tot het vierde leerjaar havo en het vijfde leerjaar vwo is alleen mogelijk, wanneer de leerling beschikt over het vereiste diploma, het gekozen vakkenpakket en een positief advies van de toelatingscommissie. In alle overige gevallen wordt geoordeeld door een toelatingscommissie op basis van het advies van de school die verlaten wordt. 14

15 3. ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS Tabel 1: Onderwijskundige inrichting Universiteit HBO MBO Klas VWO HAVO VMBO 6 VWO cm em ng nt 5 VWO HAVO cm em ng nt cm em ng nt 4 VWO HAVO T (MAVO) K B M N cm em ng nt t z e l z&w z&w 3 VWO HAVO T (MAVO) K B z&w 2 G/A HAVO T (MAVO) KB Brugklas 1 GA AH HT TK KB z&w Gebruikte afkortingen VWO = Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs HAVO = Hoger Algemeen Voorbereidend Onderwijs MAVO = Middelbaar Algemeen Voorbereidend Onderwijs VMBO = Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs A = Atheneum G = Gymnasium H = HAVO T = Theoretische Leerweg K = Kaderberoepsgerichte Leerweg B = Basisberoepsgerichte Leerweg z&w = zorg en welzijn, afdelingsvak verzorging t = sector techniek z = sector zorg en welzijn e = sector economie l = sector landbouw cm = profiel cultuur en maatschappij em = profiel economie en maatschappij ng = profiel natuur en gezondheid nt = profiel natuur en techniek M = maatschappijprofielen N = natuurprofielen 15

16 Tabel 2: Lessentabel onderbouw Vak Brugklas VWO HAVO VMBO GA AH KB G2 A2 A3 G3 H2 H3 T2 KB2 HT TK ak (aardrijkskunde) ag (aardrijkskunde/geschiedenis) 2 2 bi (biologie) bv (beeldende vorming) du (Duits) ec (economie) en (Engels) evo (extra vak onderbouw) 2 (2) fa (Frans) Gr (Grieks) 3 3 gs (geschiedenis) ha (handvaardigheid) 2 if (informatiekunde) keuzeles klt (klassieke talen) 1 la (Latijn) 2 3 lo (lichamelijke opvoeding) ml (mentorles) 1 mu (muziek) na (natuurkunde) ne (Nederlands) ns (natuur-/scheikunde) pmv (persoonlijke en maatschappelijke vorming) re (rekenen) 1 1 sk (scheikunde) sl (studieles) sbu (studiebegleidingsuur) (2) te (tekenen) 2 tk (techniek)/nst (ns & tk) vz (verzorging) wi (wiskunde) totaal

17 Tabel 3: Lessentabel leerjaar 3 en 4 vmbo Vak B3 B4 K3 K4 T3 T4 ak (aardrijkskunde) 3 3 bi (biologie) du (Duits) 3 4 ec (economie) 3 4 en (Engels) fa (Frans) 3 4 gs (geschiedenis) 3 3 if (informatiekunde) 1 kv1 (kunstzinnige vorming 1) keuzeles 1 lo (lichamelijke opvoeding) ma (maatschappijleer) 2 ma1 (maatschappijleer 1) 2 2 ma2 (maatschappijleer 2) 2 2 ne (Nederlands) ns1 (natuur-/scheikunde 1) 3 4 ns2 (natuur-/scheikunde 2) 2 4 pmv (persoonlijke en maatschappelijke vorming) re (rekenen) vz (verzorging) wi (wiskunde) Tabel 4: Lessentabel Tweede Fase Vak H4 H5 V4 V5 V6 ak (aardrijkskunde) biol (biologie) ckv (culturele en kunstzinnige vorming) ,5 dutl (Duitse taal en literatuur) econ (economie) entl (Engelse taal en literatuur) fatl (Franse taal en literatuur) ges (geschiedenis) gr (Griekse taal en cultuur) kubv (kunstvakken beeldende vorming) la (Latijnse taal en cultuur) lo (lichamelijke opvoeding) maat (maatschappijleer) 2 2 mo (management en organisatie) nat (natuurkunde) netl (Nederlandse taal en literatuur) re (rekenen) 1 schk (scheikunde) sbu (studiebegeleidingsuur) wisa (wiskunde a) wisb (wiskunde b) wisc (wiskunde c) 3 3 wisd (wiskunde d) 3 4 lob (loopbaanoriëntatie) 1 1 0,5 17

18 Jaarindeling Het schooljaar is verdeeld in drie trimesters, elk afgesloten met een proefwerkweek. In de regel zijn er drie à vier dagen vóór de uitreiking van de rapporten geen lessen in verband met rapportvergaderingen. Wel vinden er dan andere activiteiten plaats. Dit wordt altijd tijdig medegedeeld; deelname is verplicht. De actuele jaarkalender (jaarplanner) staat op onze website: Magister Groenewald maakt gebruik van het schooladministratiesysteem Magister. Elke leerling krijgt een persoonlijk inlogaccount voor dit systeem. Via Magister kunnen uw zoon/dochter en u de aanwezigheid, de resultaten en andere zaken direct via internet inzien. Resultaten via Magister U kunt op elk moment via Magister de resultaten en het gemiddelde cijfer inzien. De docenten vullen de cijfers zo spoedig mogelijk na het bespreken van de toets in. Zo kunt u altijd op de hoogte zijn van de studievorderingen van uw zoon/dochter. Daarnaast ontvangt u drie officiële rapporten, telkens aan het eind van een trimester. Agenda in Magister De agenda vervult een centrale rol in Magister. Via deze agenda krijgt u informatie over het rooster van uw eigen zoon/dochter. Ook roosterwijzigingen zijn zichtbaar. Huiswerk wordt door docenten ingevoerd in Magister en is zichtbaar in de agenda van de leerling. Het blijft echter de verantwoording van de leerling om het huiswerk op te schrijven en bij te houden. Magister is niet meer dan een hulpmiddel en kan daarom nooit als excuus worden gebruikt om geen huiswerk te maken. Docent zijn daarentegen verplicht proefwerken (A-, B-werken en PTA s) in Magister te plaatsen. Leerlingen en ouders kunnen op deze manier de afspraken omtrent toetsing (zie verder in de schoolgids) in de gaten houden. De klassenvertegenwoordiger bewaakt dit proces. Elektronische leeromgeving In Magister is een elektronische leeromgeving (ELO) ingebouwd. Deze ELO wordt op Groenewald gebruikt ter ondersteuning van het onderwijs. Het is een extra service waarin zowel basisstof als extra stof aan leerlingen wordt aangeboden. Ook het inleveren van opdrachten, het inschrijven voor activiteiten e.d. behoort tot de mogelijkheden. De berichtenservice binnen Magister is mede gekoppeld aan de ELO. Berichten van leerlingen zullen door docenten binnen een redelijke termijn worden beantwoord. 18

19 Tweede Fase/Leerwegen De schoolvorderingen van de leerlingen in de Tweede Fase, 4/5/6 vwo, 4/5 havo en de bovenbouw 3/4 vmbo, worden ook tenminste driemaal per jaar officieel vastgelegd in een rapportage. Leerlingen die starten met het examen (vmbo-3, havo- 4 en vwo-4) ontvangen een handleiding PTA. Wettelijk is vastgelegd dat voor een examen omschreven dient te staan welke lesstof én welke toetsen gegeven worden: het Programma van Toetsing en Afsluiting. Dit PTA is terug te lezen op de website van de school (www.groenewald.nl > Onderwijs > Programma van Toetsing en Afsluiting). Bevorderingsnormen Rapportcijfers In de onderbouw worden de rapportcijfers afgerond op halven, ook op het eindrapport. In de bovenbouw worden de rapportcijfers niet afgerond. De rapportcijfers worden berekend in decimalen. Op het eindrapport worden cijfers afgerond op helen. (Het gemiddelde in één decimaal telt gedurende het gehele examentraject). Bevordering Bevordering naar een volgend studiejaar geschiedt door de docentenvergadering aan het einde van het schooljaar volgens vastgestelde normen. Aan het einde van de brugklas vindt er een gerichte bevordering plaats; de docentenvergadering beslist tot welk soort vervolgonderwijs een leerling kan worden toegelaten. Algemene regels 1. Een leerling mag één keer doubleren in dezelfde klas. 2. Een leerling kan in de regel tweemaal examen doen, ook al is hij in de voorlaatste klas blijven zitten, mits de maximale verblijfsduur niet overschreden wordt. 3. Een leerling mag de maximale verblijfsduur niet overschrijden. 4. Een leerling mag niet doubleren in twee opeenvolgende jaren. 5. Een leerling die doubleert doet het gehele schooljaar opnieuw en krijgt geen vrijstellingen. 6. Een extra vak kan gekozen worden als de schoolorganisatie dit toelaat en als de leerling dat aan kan. Begrippen 1. Meetellend vak: alle vakken die op het rapport voorkomen. 2. Verliespunt: 1 x 5,5 is géén verliespunt 1 x 5 is 1 verliespunt 1 x 4,5 is 1 verliespunt 1 x 4 of lager dan vier is 2 verliespunten 19

20 Procedure bevordering Brugklassen Elke leerling die aan één van de bevorderingsnormen niet voldoet is bespreekgeval. De docentenvergadering beslist over bevordering. Overige klassen Elke leerling wordt bevorderd naar het volgende schooljaar van dezelfde schoolsoort als hij aan alle eisen van de bevorderingsnormen voldoet. De leerling wordt niet bevorderd naar het volgende schooljaar van dezelfde soort als hij aan geen enkele eis van de bevorderingsnorm voldoet. In de overige gevallen is hij bespreekgeval. Bevorderingsnormen Brugklas KB Voor de 13 meetellende vakken niet minder dan 72 punten en niet meer dan 5 verliespunten in: o Ten hoogste 5 vakken. o Voor de vakken in de reeks ne - en - ag - wi - bi - vz - tk niet meer dan 3 verliespunten in ten hoogste 3 vakken. Bij de bevordering is het puntentotaal van de hierboven vernoemde vakkenreeks (ne t/m tk) bepalend voor het soort vervolgonderwijs waarvoor de leerling wordt toegelaten, en wel volgens onderstaand schema. 38, , , ,5 52 KB Elders Bespreken bb2 Bespreken kb2 Brugklas TK, HT, AH Voor de 13 meetellende vakken niet minder dan 72 punten en niet meer dan 5 verliespunten in: o ten hoogste 5 vakken. o voor de vakken in de reeks ne - fa - en - gs - ak - wi - bi niet meer dan 3 verliespunten in ten hoogste 3 vakken. Bij de bevordering is het puntentotaal van de hierboven vernoemde vakkenreeks (ne t/m bi) bepalend voor het soort vervolgonderwijs waarvoor de leerling wordt toegelaten, en wel volgens onderstaand schema. 38, , , ,5 52 TK bb2 Bespreken kb2 Bespreken tl2 HT kb2 Bespreken tl2 Bespreken h2 AH tl2 Bespreken h2 Bespreken a2 Brugklas GA - G2 Voor de 14 meetellende vakken niet minder dan 78 punten en niet meer dan 5 verliespunten in: o ten hoogste 5 vakken. o voor de vakken in de reeks ne - fa - en - klt - gs - ak - wi - bi niet meer dan 3 verliespunten in ten hoogste 3 vakken. 20

21 Bij de bevordering is het puntentotaal van de hierboven vernoemde vakkenreeks (ne t/m bi) bepalend voor het soort vervolgonderwijs waarvoor de leerling wordt toegelaten, en wel volgens onderstaand schema. 38, , , ,5 52 GA h2 Bespreken a2 Bespreken g2 Klas kader- en basisberoepsgerichte leerweg 2 Binnen kb2 is er sprake van twee niveaus: de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg. De cijfers van de basisberoepsgerichte leerweg wordt berekend volgens de formule kb * 0, Van basisberoepsgerichte leerweg 2 naar basisberoepsgerichte leerweg 3 Een leerling wordt bevorderd naar bb3 als hij in de 13 meetellende vakken niet minder dan 74 punten heeft en niet meer dan 6 verliespunten in maximaal 5 vakken. Voorts: Indien een leerling voor de vakken ne - en - wi - bi - vz 37 of meer punten scoort en maximaal 3 verliespunten in alle vakken heeft, kan een leerling bevorderd worden naar kb3. In dezen is de beslissing van de docentenvergadering bindend. Van kaderberoepsgerichte leerweg 2 naar kaderberoepsgerichte leerweg 3 Een leerling wordt bevorderd naar kb3 als hij in de 13 meetellende vakken niet minder dan 76 punten heeft en niet meer dan 6 verliespunten in maximaal 5 vakken. Van basisberoepsgerichte leerweg 3 naar basisberoepsgerichte leerweg 4 Voor alle vakken niet meer dan 4 verliespunten in ten hoogste 4 vakken. Voor de examenvakken minimaal 36 punten met maximaal 2 x 5 of 1 x 4. Hierbij geldt dat de score voor het vak verzorging dubbel telt, óók als verliespunt. Het eindcijfer voor het vak rekenen moet minimaal 5 zijn. Aan alle andere verplichtingen zoals beschreven in het PTA is voldaan. Van kaderberoepsgerichte leerweg 3 naar kaderberoepsgerichte leerweg 4 Voor alle vakken niet meer dan 4 verliespunten in ten hoogste 3 vakken. Voor de examenvakken minimaal 36 punten met maximaal 2 x 5 of 1 x 4. Hierbij geldt dat de score voor het vak verzorging dubbel telt, óók als verliespunt. Het eindcijfer voor het vak rekenen moet minimaal 5 zijn. Aan alle andere verplichtingen zoals beschreven in het PTA is voldaan. Van theoretische leerweg 2 naar theoretische leerweg 3 Voor de 16 meetellende vakken niet minder dan 94 punten en niet meer dan 5 verliespunten in ten hoogste 5 vakken. Voor de vakken in de reeks ne - en - wi en vijf gekozen vakken uit fa - du - ak - gsv - ns - bi - ec niet minder dan 47 punten en niet meer dan 3 verliespunten. 21

22 Van theoretische leerweg 3 naar theoretische leerweg 4 Voor de 14 meetellende vakken niet meer dan 6 verliespunten in ten hoogste 4 vakken. Voor de 9 potentiële examenvakken niet meer dan 4 verliespunten in ten hoogste 3 vakken. Voor de 6 gekozen examenvakken minstens 36 punten, met maximaal 2 x 5 of 1 x 4. Het eindcijfer voor het vak rekenen moet minimaal 5 zijn. Aan alle andere verplichtingen zoals beschreven in het PTA is voldaan. Van havo 2 en atheneum 2 naar respectievelijk havo 3 en atheneum 3 Voor de 16 meetellende vakken niet minder dan 94 punten en niet meer dan 5 verliespunten in ten hoogste 4 vakken. Voor de vakken uit de reeks ne - fa - du - en - gs - ak - wi - ns - bi - ec niet minder dan 59 punten en niet meer dan 4 verliespunten in ten hoogste 3 vakken. Van gymnasium 2 naar gymnasium 3 Voor de 18 meetellende vakken niet minder dan 106 punten en niet meer dan 6 verliespunten in ten hoogste 5 vakken. Voor de vakken uit de reeks ne - fa - du - en - gr - la - gs - ak - wi - ns - bi - ec niet minder dan 71 punten en niet meer dan 5 verliespunten in ten hoogste 4 vakken. Van havo 3 naar havo 4 Voor de 13 meetellende vakken niet meer dan 5 verliespunten in ten hoogste 4 vakken. Gemiddeld minimaal een 6 voor de vakken van het gemeenschappelijk deel, het profieldeel en het vrije deel samen en maximaal 3 verliespunten in ten hoogste 2 vakken en geen cijfer lager dan 4. Maximaal één 5 als eindcijfer voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde en rekenen. Het eindcijfer voor het vak rekenen moet minimaal 5 zijn. Van vwo 3 naar vwo 4 Voor de 13 meetellende vakken niet meer dan 5 verliespunten in ten hoogste 4 vakken. Gemiddeld minimaal een 6 voor de vakken van het gemeenschappelijk deel, het profieldeel en het vrije deel samen en maximaal 3 verliespunten in ten hoogste 2 vakken en geen cijfer lager dan 4. Maximaal één 5 als eindcijfer voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde en rekenen. Van gymnasium 3 naar gymnasium 4 Voor de 14 meetellende vakken niet meer dan 5 verliespunten in ten hoogste 4 vakken. Gemiddeld minimaal een 6 voor de vakken van het gemeenschappelijk deel, het profieldeel en het vrije deel samen en maximaal 3 verliespunten in ten hoogste 2 vakken en geen cijfer lager dan 4. Maximaal één 5 als eindcijfer voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde en rekenen. 22

23 Van havo 4 en vwo 4 naar respectievelijk havo 5 en vwo 5 De leerling wordt bevorderd indien voor alle vakken, uitgezonderd rekenen: o alle cijfers 6 of hoger zijn, of o er één 5 is behaald en alle andere cijfers 6 of hoger zijn, of o er één 4 is behaald en wordt gecompenseerd, zodat het gemiddelde minimaal 6,0 is, of o er twee 5-en of één 5 en één 4 zijn behaald en worden gecompenseerd, zodat het gemiddelde minimaal 6,0 is. Het eindcijfer voor het vak rekenen moet minimaal 5 zijn. Een van de meewegende cijfers is het combinatiecijfer. Dit is bij het havo het gemiddelde van het vak maatschappijleer en het profielwerkstuk. Bij het vwo is dit het gemiddelde van de vakken anw, maatschappijleer en het profielwerkstuk. Voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen mag maximaal één 5 als eindcijfer worden behaald. Van vwo 5 naar vwo 6 De leerling wordt bevorderd indien voor alle vakken, uitgezonderd rekenen: o alle cijfers 6 of hoger zijn, of o er één 5 is behaald en alle andere cijfers 6 of hoger zijn, of o er twee 5-en of één 4 of één 5 en één 4 zijn behaald en worden gecompenseerd, zodat het gemiddelde minimaal 6,0 is. Het eindcijfer voor het vak rekenen moet minimaal 5 zijn. Een van de meewegende cijfers is het combinatiecijfer. Dit is het gemiddelde van de vakken anw, maatschappijleer en het profielwerkstuk. Voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen mag maximaal één 5 als eindcijfer worden behaald. Toelatingsregeling leerlingen theoretische leerweg 4 naar havo-4 Het havo is niet voor elke vmbo-tl-leerling een passende vervolgopleiding. Het vmbo-diploma biedt niet voldoende garantie voor het succes van een vmbo-leerling in het havo. Er is een wezenlijk verschil tussen vmbo-tl en havo in de manier waarop de lesstof wordt aangeboden en moet worden toegepast. Tevens wordt op het havo een groot beroep gedaan op de zelfstandigheid en de planningsvaardigheden van leerlingen. Dit, gekoppeld aan de herschikking van de Tweede Fase en de verzwaring van de slaag/zakregeling, heeft geleid tot het formuleren van de toelatingsregeling voor tl-leerlingen naar havo-4. Het uitgangspunt in deze regeling is dat de leerling een gerede kans heeft om uiteindelijk een havo-diploma te behalen. Keuzeproces tl-4 De leerling heeft minimaal eenmaal per jaar een loopbaangesprek met de schooldecaan. De leerling geeft vier maal per jaar, op een door de mentor aangeboden formulier, aan naar welke vervolgopleiding hij/zij zal doorstromen. Begin januari van elk schooljaar geeft de docentenvergadering een advies af over een eventuele keuze voor havo. Dit advies wordt tijdens de ouderavond door de mentor besproken met de ouders. 23

24 In maart van het betreffende schooljaar geeft de vakdocent een voorlopig schriftelijk advies af over de mogelijke havo keuze van de leerling. Er wordt enerzijds een advies gegeven over de capaciteiten voor havo en anderzijds voor wat betreft de inzet, motivatie, studiehouding, huiswerk, gedrag etc. Na de laatste lesdag van de leerling geeft de vakdocent een definitief advies over een eventuele havo keuze van de leerling. Toelatingscommissie De uiteindelijke beslissing of een leerling al dan niet wordt toegelaten ligt bij de toelatingscommissie. Deze bestaat uit de mentor van de leerling, de teamleiders van het vmbo en het havo en de schooldecanen voor het vmbo en het havo. Er volgt met de kandidaat waar nodig een gesprek met de decaan en de teamleider voor het havo. Toelatingscriteria De leerling dient voor alle eindexamenvakken, maatschappijleer uitgezonderd, uitgaande van de SE-cijfers, gemiddeld een onafgeronde zeven of hoger te hebben. De leerling heeft voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één 5, zijnde één verliespunt, als eindcijfer behaald. De eindexamenresultaten van het CE dienen in de lijn te liggen van de SEcijfers. De leerling heeft op de SE-lijst vmbo-tl4 geen onvoldoende voor de vakken die hij/zij op havo-4 gaat volgen. De leerling dient een positief advies van de vakdocent gekregen te hebben. De vakdocent baseert hierbij zijn advies op capaciteiten, inzet, getoonde interesse, gedrag etc. Wanneer Fatl, Dutl, WisA, WisB, Nat en of Schk onderdeel zijn van het havo- 4 pakket, dan moet de leerling in dit vak/deze vakken eindexamen gedaan hebben. De keuze WisB is alleen mogelijk bij een positief advies van de vakdocent. Dit advies van de wiskundedocent is mede gebaseerd op de resultaten van de extra gevolgde wiskunde lessen op vmbo-tl4. Afspraken omtrent toetsing Toetsregeling De leerling heeft recht per trimester zo vaak getoetst te worden dat zijn/haar vorderingen daaruit redelijkerwijs zijn op te maken. Als regel moet het aantal toetsen van een vak per trimester gelijk zijn aan het aantal lessen per week. In een kort trimester kan dat één toets minder zijn. Het gaat hier om A- of B- werken. Een schooljaar kent drie trimesters: o periode 1: start schooljaar tot de kerstvakantie; o periode 2: kerstvakantie tot de meivakantie; o periode 3: meivakantie tot de zomervakantie. Voor de bovenbouw gelden andere bepalingen. Zie hiervoor het PTAreglement. 24

25 Een A-werk is een proefwerk over één of meerdere hoofdstukken en heeft een gewicht van 3. Een B-werk is een toets/proefwerk over meerdere paragrafen of één hoofdstuk en heeft een gewicht van 2. Een C-werk is een toets/overhoring over één of enkele paragrafen, het geleerde huiswerk of de leerstof van vorige les. Voor de bovenbouw gelden andere bepalingen. Zie hiervoor het PTAreglement. In de onderbouw worden maximaal twee leerproefwerken per dag afgenomen. Bovendien geldt dat er maximaal 7 proefwerken per week mogen worden gegeven (A- of B-werk). In de bovenbouw worden maximaal twee leerproefwerken per dag afgenomen. Indien er toetsen zoals luistervaardigheid zijn, kan worden afgeweken van deze regel. Tijdens proefwerkweken gelden bijzondere toetsroosters. In de week voorafgaand aan de proefwerkweek, de blauwe zone, worden er geen proefwerken (A-, B-werken of PTA-toetsen) gepland. Docenten vermelden altijd proefwerken (A- en B-werken) in Magister. De leerling bewaakt mede dit proces. De vermelding in Magister is leidend. De docent geeft tenminste één week voor de dag waarop het proefwerk wordt gemaakt het proefwerk en de leerstof op. Dit geldt voor A-, B-werken en PTAtoetsen. C-werken hoeven niet te worden aangekondigd. Er moet minimaal één les tussen het afronden van de leerstof en het proefwerk zitten. Indien een leerling door omstandigheden een toets niet gemaakt heeft, wordt deze toets in beginsel ingehaald. De leerling neemt bij terugkeer naar school zo spoedig mogelijk contact op met de vakdocent. De docent bepaalt het moment van inhalen. In de regel is dit tijdens de inhaaluren op vrijdag het 7 e en/of 8 e uur. Voor de bovenbouw gelden aanvullende bepalingen. Zie hiervoor het PTAreglement. Proefwerken worden door de docent op een inzichtelijke wijze binnen 10 werkdagen gecorrigeerd (tenzij er sprake is van overmacht). De leerling heeft recht op bespreking en inzage van de door hem gemaakte toets. De docent vermeldt bij de bespreking van de toets de norm voor beoordeling. De docent geeft een cijfer enkel op grond van een door de leerling geleverde prestatie. Een volgende toets van hetzelfde vak wordt pas afgenomen, nadat het vorige proefwerk is besproken, tenzij de leerstof van het volgende proefwerk géén verband houdt met de leerstof van het eerste. Fraude wordt altijd gemeld bij de teamleider. De vakdocent neemt sancties die in redelijke verhouding staan tot de gemaakte overtreding. De procedure voor onrechtmatigheden bij PTA-toetsen staat vermeld in het PTA- en Examenreglement. Verblijfsduur Ouders moeten rekening houden met het feit dat een leerling over de eerste fase van het voortgezet onderwijs (t/m 3 vwo en 3 havo) maximaal vijf jaar mag doen. 25

26 Voortzetting van de studie Voortzetting van de studie is mede afhankelijk van de studieresultaten. In de regel krijgt de leerling bij voldoende inzet ruimschoots de gelegenheid zijn studie onbelemmerd te vervolgen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt indien een leerling blijk geeft zijn studie opzettelijk te verwaarlozen. In dat geval zal ook doubleren niet mogelijk zijn. Het een en ander staat ter beoordeling van de docentenvergadering. Tegen een dergelijke beslissing kan bezwaar aangetekend worden. Zo nodig wordt een bindend studieadvies verstrekt. Onderwijstijd Groenewald conformeert zich aan het vakantierooster dat steeds weer wordt opgesteld voor de regio in samenspraak tussen PO en VO. Daarnaast streeft zij naar de handhaving van de drie proefwerkweken per jaar gevolgd door drie activiteitenweken. Groenewald kan dit én tevens haar onderwijstijd garanderen door een maximale inzet van collegae in de waarneming, zodat er vrijwel géén lesuitval plaatsvindt. Tijdens de activiteitenweken vinden er voor diverse afdelingen c.q. lagen bijzondere onderwijsactiviteiten plaats veelal buiten school en/of vakoverstijgend. Een aantal voorbeelden zijn: sportactiviteiten/sportworkshops, bezoek musea, dierentuinen e.d.; keuzeproces-activiteiten; bedrijfsbezoeken, visa-versa-project, taaldorp-project, etc. Ook het werken aan profiel- en sectorwerkstukken vindt in deze perioden plaats, naast uitstapjes voor eerste- en tweedejaars groepen en tenslotte klassenactiviteiten georganiseerd door mentoren. Niet al deze drie perioden zijn even intensief gevuld. De dag vóór de voorjaarsvakantie wordt meestal gebuikt voor een studiedag voor het personeel en zijn de leerlingen vrij. De door de wetgever gestelde onderwijstijd wordt op deze wijze makkelijk gehaald en zelfs ruim overschreden. 26

27 Lestijden 1 e uur e uur PAUZE e uur e uur PAUZE e uur e uur PAUZE e uur e uur Minirooster Bij bijzondere gebeurtenissen kan afgeweken worden van de geldende lestijden. Dan geldt een minirooster. Tijdens proefwerkweken en SE/CE-weken gelden aangepaste tijden. Minirooster 1 Minirooster 2 Minirooster 3 1 e uur e uur e uur e uur e uur e uur PAUZE e uur PAUZE e uur PAUZE e uur e uur e uur e uur PAUZE e uur PAUZE e uur PAUZE e uur e uur e uur e uur e uur PAUZE e uur e uur e uur

28 Mediatheek Regels voor gebruik In de schoolmediatheek staan voor de leerlingen computers, laptops, tablets, boeken en dvd s ter beschikking. Algemene informatie over de mediatheek De mediatheek is dagelijks geopend van uur. Iedere leerling kan boeken en dvd s gratis lenen met het schoolpasje. De catalogus van de mediatheek is online te raadplegen via AURA LIBRARY. Op deze site kun je ook zelf je materialen verlengen en/of reserveren. De leerling kan verschillende databanken raadplegen, waaronder de uittrekselbanken en de Literom. De uitleentermijn van de boeken is 3 weken. De uitleentermijn van de dvd s is 1 week. De boete bedraagt 0,10 per dag. Als je de boeken te laat terugbrengt, krijg je hiervan een bericht op je account van school. Internetgebruik De school is aangesloten op internet, waartoe in het hele gebouw toegang verkregen kan worden. Leerlingen die thuis niet over internet beschikken, kunnen op school dagelijks tot uur gebruik maken van internet. Kopiëren De leerlingen kunnen gebruik maken van de kopieerapparatuur in de mediatheek. Uitleen laptops Op vertoon van de scholierenpas worden laptops uitgeleend tijdens de lesuren. Het is de bedoeling dat de leerlingen informatie, die zij nodig hebben voor het maken van werkstukken, kunnen vinden in de mediatheek of van daaruit worden doorverwezen. Vanzelfsprekend kunnen zij daartoe altijd de hulp inroepen van de mediathecaris, mevrouw R. van den Berk. Zij wordt geassisteerd door mevr. E. ten Broeke en mevr. J. Reijners. De medewerkers van de mediatheek zijn er om de leerlingen op weg te helpen de juiste informatie te vinden om een goed werkstuk af te kunnen leveren bij de docenten. Verder zijn alle boeken in de mediatheek aanwezig die nodig zijn voor het samenstellen van een literatuurlijst. De collectie is up-to-date. 28

29 Roosterwijzigingen Het rooster van een leerling is direct terug te vinden in Magister agenda. Via een app kan een leerling zijn/haar dagelijkse rooster actueel inzien. Voorts kent de school een roosterprogramma. Het lesrooster op onze school bestaat in dit roosterprogramma uit een basisrooster en een weekrooster met dáárin de roosterwijzigingen. Basisroosters gelden in principe voor langere tijd. Als het basisrooster definitief verandert, wordt dat (hier) bekend gemaakt. De basisroosters zijn genummerd 55 en hoger. Let goed op het nummer van het actuele basisrooster! In de kop van het basisrooster staat altijd de ingangsdatum vermeld. Ga voor het basisrooster naar en klik op RoosterPublish, dan op het tabblad Basisrooster.. en kies voor Klasrooster (voor klas 1 en 2) of Leerlingenrooster (voor klas 3 en hoger). Vaak zijn er tijdelijke wijzigingen in het basisrooster. De(ze) roosterwijzigingen worden verwerkt in het weekrooster en zijn hierin in rood aangegeven. Het nummer van het weekrooster komt overeen met het weeknummer zoals dat in agenda's en op kalenders te vinden is. Kijk iedere dag meerdere keren naar de roosterwijzigingen van vandaag én morgen! Voor de dagen in grijs zijn nog géén roosterwijzigingen. Lesuitval en opvang Wij trachten lesuitval te beperken tot het uiterste minimum. Wij hebben flexdocenten in dienst die in het bijzonder, samen met de waarnemers, worden ingezet voor de opvang van lesuitval. Indien, om welke reden dan ook een les uitvalt, wordt het rooster zodanig gewijzigd dat dit voor de leerling in de regel het eerste of laatste lesuur betreft. Is er sprake van lesuitval in de loop van de schooldag dan krijgen alle leerlingen in principe een vervangende les of opdracht tot les-vervangende activiteit; in de regel gaan zij dan naar het lokaal waar zij volgens het gewone rooster les hebben ook als onverhoopt een leraar het eerste lesuur afwezig is. Zij volgen altijd de aanwijzingen op, die op het roosterbord zijn medegedeeld. Eventuele tussenuren - die in hoogst uitzonderlijke gevallen zullen voorkomen - kunnen middels zelfstudie op basis van de studiewijzer worden doorgebracht in de mediatheek of in de aula. Het is niet toegestaan zonder toestemming de school te verlaten. Aanwezigheidsplicht De leerling is verplicht alle lessen te volgen die op het rooster voorkomen, tenzij hij of zij om een geldige reden verhinderd is deze te volgen. Van ongeoorloofd schoolverzuim doen wij aangifte bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Tegen ouders die zonder toestemming hun kind(eren) van school houden, kan procesverbaal worden opgemaakt. De rechter kan een aanzienlijke boete opleggen. Een leerling die zich ondanks herhaalde waarschuwingen aan de verplichting tot het volgen van lessen onttrekt, wordt geacht niet langer als leerling ingeschreven te staan en wordt dan ook als zodanig uitgeschreven. Dit wordt ter kennis gebracht van de ouders, de leerplichtambtenaar en aan de instelling die zorg draagt voor de studiefinanciering. Ook waarnemingslessen zijn verplichte lessen. 29

30 Verzuim Alle lesverzuim wordt dagelijks geregistreerd en gecontroleerd. Is de reden van het verzuim niet bekend, dan wordt er in de regel nog dezelfde dag dan wel zo spoedig mogelijk telefonisch of schriftelijk contact opgenomen met de ouders. Procedure te laat komen Leerlingen dienen om uur in de les te zijn. Leerlingen die te laat komen, mogen alleen worden toegelaten met een oranje eerste-uurbriefje, dat ze bij het front office krijgen als ze zich daar hebben gemeld. De telaatkomer meldt zich de volgende dag om uur. Hierbij maakt het niet uit op welk uur hij de volgende dag moet beginnen. Dit komt automatisch in zijn agenda. Indien een leerling een geldige reden heeft voor zijn te laat komen, kan hij dit dezelfde dag nog aangeven bij de teamleider. Indien leerlingen te laat komen in andere lessen dan het eerste uur, dient de docent zelf maatregelen te nemen. De docent zorgt zelf voor een passende strafmaatregel. Indien een leerling te vaak te laat komt, zal de teamleider in samenspraak met de mentor verdere stappen ondernemen. Procedure verwijdering uit de les Een leerling wordt uit de les verwijderd indien hij of zij de situatie in de klas dusdanig verstoort dat deze niet meer werkbaar is. Een leerling die uit de les wordt verwijderd, meldt zich in alle gevallen bij de teamleider. De teamleider zet de leerling aan het werk. Aan het einde van de les meldt de leerling zich bij de docent voor een kort gesprek en krijgt straf. De docent licht de teamleider zo snel mogelijk in over wat er is voorgevallen, de uitkomst van het gesprek en de sanctie die de docent heeft genomen. Indien het de eerste verwijdering betreft, geeft de teamleider geen extra straf. Bij elke volgende verwijdering krijgt de leerling een strafuur met werk bovenop de straf van de docent. Indien een leerling te vaak wordt verwijderd, zal de teamleider in samenspraak met de mentor verdere stappen ondernemen. 30

31 Vakantie en verlof Groenewald volgt de vakantieregeling zoals vastgesteld door de scholen voor Primair en Voortgezet Onderwijs in de Westelijke Mijnstreek. De regelingen voor PO en VO kunnen op details van elkaar afwijken. De vakanties en vrije dagen voor het schooljaar zijn: Herfstvakantie 26 t/m 30 oktober 2015 Kerstvakantie 21 december 2015 t/m 1 januari 2016 Carnavalsvakantie 8 t/m 12 februari 2016 Goede Vrijdag en Paasmaandag 25 april en 28 april 2016 Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2016 Hemelvaart valt in de meivakantie Pinkstermaandag 16 mei 2016 Zomervakantie 25 juli t/m 2 september 2016 De ouders wordt dringend verzocht bij het plannen van hun vakantie met deze data rekening te houden. Vakantieverlof op andere tijden bijv. voor de wintersport wordt niet alleen door de inspectie verboden, maar extra verlof, buiten de normale vakanties om, verstoort ook het ritme van onze lesprogramma s zeer. Extra verlof wordt dus niet verleend. Van de afwezigheid, anders dan ten gevolge van ziekte, doktersbezoek e.d., buiten de reguliere vakantiedagen moet bovendien melding worden gemaakt bij de afdeling leerplicht van de gemeente, die in voorkomende gevallen maatregelen kan nemen. Alle verlof dient onder opgave van reden tijdig bij de schoolleiding te worden aangevraagd, middels een te downloaden formulier van onze website. In de regel vormt afwezigheid geen reden om vrijgesteld te worden van het afleggen van toetsen en/of proefwerken. (Wij verzoeken ouders om slechts in zeer uitzonderlijke gevallen verlof te vragen en bij het maken van afspraken rekening te houden met de lestijden en schooldagen). Bij proefwerken wordt nooit verlof gegeven! De school gunt U een onbezorgde vakantie; ga bij de planning uit van de vakantieperiodes. Extra vakantieverlof kan uitsluitend worden verleend indien het, vanwege de specifieke aard van het beroep van een der ouders, slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. U dient bij een verzoek een werkgeversverklaring te overleggen (uit de leerplichtverordening). Het verlof mag niet vallen in de eerste twee lesweken aan het begin van het jaar; het kan slechts één keer worden verleend; het mag niet meer bedragen dan tien achtereenvolgende dagen per jaar; een aanvraag dient minimaal 8 weken tevoren te worden ingediend bij de directie. Zie tevens de website van Regionaal Bureau Leerplicht Westelijke Mijnstreek: Gelieve de formulieren van deze website niet te gebruiken voor het aanvragen van verlof, maar hiervoor de standaardformulieren van school te gebruiken. Aanvragen voor verlof buiten de schoolvakanties en vrijstelling van schoolbezoek wegens andere gewichtige omstandigheden dienen schriftelijk te worden ingediend bij de directie. Hiervoor zijn standaardformulieren, inclusief toelichting, beschikbaar die u via de website van school (www.groenewald.nl > Schoolinformatie > Praktische zaken > Verlof en vrijstelling schoolbezoek) kunt downloaden. Wij adviseren u vooraf de richtlijnen zorgvuldig door te lezen. 31

32 De aanvraag wordt beoordeeld door de directie. Deze beslist of het verlof/de vrijstelling al dan niet wordt verleend. De ouders/verzorgers worden via de beschikking op het aanvraagformulier geïnformeerd over het genomen besluit. Ziekte In geval een leerling vanwege ziekte of om een andere onvoorziene reden lessen moet verzuimen, wordt de ouders verzocht dit vóór uur telefonisch door te geven via telefoonnummer Indien de leerling bij aanvang van de nieuwe lesweek nog ziek is, dan dienen de ouders de leerling opnieuw ziek te melden. Ziekmeldingen dienen uitsluitend per brief of telefoon te geschieden. Afmelding in verband met bezoek arts of specialist moet een dag vooraf schriftelijk bij het front office doorgegeven worden. Bij terugkomst meldt de leerling zich bij het front office. Voor examenleerlingen gelden bijzondere bepalingen die neergelegd zijn in het programma toetsing en afsluiting (PTA). Ziet het ernaar uit dat een leerling door ziekte langdurig afwezig zal zijn, dan hebben we graag dat hierover contact wordt opgenomen met de mentor of teamleider om te bezien hoe de studievoortgang het best gewaarborgd kan worden. Inschrijving en uitschrijving Een leerling die tot Groenewald is toegelaten, wordt opgenomen in de jaarlijks te verschijnen leerlingenlijst. Bij overgang of doubleren blijft hij in de regel als leerling ingeschreven; eventuele afmelding dient schriftelijk te geschieden. Houd wel rekening houden met de bepalingen in de leerplichtwet. Adreswijziging Wanneer een leerling verhuist, dient de adreswijziging altijd schriftelijk te worden doorgegeven. Dit kan aan de front-office balie. Informatie Wij dringen erop aan om ons zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de studie; bij voorkeur met een berichtje aan de teamleider. Een goede begeleiding is ermee gediend. 32

33 4. LEERLINGENBEGELEIDING Onder leerlingenbegeleiding valt alle hulp die de leerling tijdens verblijf aan onze school geboden krijgt om zijn schoolloopbaan met succes af te ronden en zijn persoonlijkheid te ontwikkelen. Het gaat hierbij om begeleiding bij het leerproces, het dagelijkse welbevinden, het sociaal functioneren en het voorzien van bijzondere hulp bij een handicap. Leiding De begeleiding van leerlingen vindt plaats onder supervisie en verantwoordelijkheid van de directie. Teamleider Omdat we streven naar een zo persoonlijk mogelijke benadering hebben we voor de leerlingen kleine, overzichtelijke en herkenbare leefgemeenschappen geschapen, die bijdragen tot een gevoel van veiligheid en geborgenheid. De leiding van elke gemeenschap is in handen van een teamleider. De teamleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen een afdeling: aanwezigheid en absentie, eerste opvang bij crisis, vragen van leerlingen, docenten en mentoren. Hij is, naast de mentor, ook aanspreekpunt voor ouders. De teamleider volgt de leerlingen op de voet en stelt zich op de hoogte van alle omstandigheden, die een bijzondere zorg noodzakelijk zouden kunnen maken. Hij heeft regelmatig overleg met de mentoren. Teamleiders (voor bereikbaarheid zie hoofdstuk 10): brugklassen, havo-2 en vwo-2: dhr. B. Storcken havo-3 t/m -5 en vwo-3 t/m -6: dhr. P. Breed vmbo-2 t/m -4: mevr. A. Juriën De teamleiders leggen verantwoording af aan de directie: zo is ook de directie direct betrokken bij een afdeling. Directie en afdelingen (voor bereikbaarheid zie hoofdstuk 10): directeur: mevr. E. Janssen sectordirecteuren: dhr. P. Cuijpers en dhr. F. Janssen Mentor De mentor is de klassenbegeleider die het best geïnformeerd is over de dagelijkse gang van zaken in de klas, het wel en wee van alledag en de studieresultaten; hij voert gesprekken met de leerling over zijn welbevinden en de studievoortgang en onderhoudt contacten met de ouders op ouderavonden, via spreekuren of individuele contacten. Heb naam en telefoonnummer van de mentor altijd bij de hand! 33

34 Leerlingenzorg Binnen de leerlingenzorg is de mentor de spil. Hij heeft naast mentorlessen, studielessen e.d. ondersteuning van specialisten binnen de school; we onderscheiden hierin de decaan, de orthopedagoog, de sociaal pedagoog en de schoolmaatschappelijk werker. De drie laatstgenoemden vormen samen de zorggroep die ook als counselors functioneren. Decaan De decaan verzorgt voorlichting en informatie over vervolgopleidingen en beroepskeuze, deels door middel van individuele gesprekken als mede door het organiseren van voorlichtingsactiviteiten (mbo-avond, hbo- & wo-avond). De decaan ondersteunt de mentoren bij de keuzelessen. De decanen zijn: vwo/havo: mevr. M. Stappers (wo & hbo) vmbo: dhr. J. Souren (mbo) Zorggroep De zorggroep ondersteunt leerlingen op het gebied van dyslexie, testen, indicering, verwijzing, rouwverwerking en leerlingen die speciale zorg nodig hebben bij aandoeningen als ADHD, autisme, etc. Leerlingen en ouders kunnen een beroep doen op de zorggroep als er sprake is van speciale moeilijke situaties van persoonlijke aard. Na overleg met onder andere de mentor, bepaalt de teamleider adequate hulpverlening door een van de leden van de zorggroep. De leden van de zorggroep zijn: dhr. M. Merkies, zorgcoördinator en schoolmaatschappelijk werker mevr. S. Fijten mevr. A. van Nispen, orthopedagoog Zorgadviesteam (ZAT) Naast de interne ondersteuning van leerlingen kent elke school een Zorgadviesteam. In het ZAT onderhoudt men contacten met ondersteunende instanties en kan van hun expertise gebruik worden gemaakt. Zitting hebben in het ZAT onder andere: de leden van de zorggroep, de teamleiders, vertegenwoordiger van het Samenwerkingsverband (SWV) VO Westelijke Mijnstreek, de GGD-jeugdarts, Bureau Jeugdzorg, PIW, Bureau Leerplicht en politie. Het ZAT stelt haar bevindingen beschikbaar aan de school met inachtneming van de individuele privacy. 34

35 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling De school heeft een Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling opgesteld. Als wij een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld (HG) en/of kindermishandeling (KM) dan handelen wij zoals staat beschreven in deze meldcode. HGKM-meldcode Een personeelslid vermoedt dat er sprake is van HGKM op basis van adequate signalen direct of indirect vernomen van het slachtoffer. Het personeelslid meldt dit vermoeden bij het management. In samenspraak tussen de zorggroep, het management, de vertrouwenspersoon en de mentor wordt een kortstondig onderzoek verricht. Er wordt overwogen advies in te winnen bij het meldpunt HGKM. Vervolgens wordt contact gezocht met ouder(s)/verzorger(s) door een lid van het management. Indien dit niet mogelijk wordt geacht, omdat een kind wellicht aan gevaren wordt bloot gesteld, of de situatie op een andere manier uit de hand dreigt te lopen, vindt er een melding plaats bij Bureau Jeugdzorg. Ouder(s)/verzorger(s) en school kunnen samen tot afspraken komen, onder andere over hoe hulp georganiseerd wordt. Indien wordt overgegaan tot melding, kan deze gericht worden aan diverse instanties. In uitzonderlijke situaties wordt de politie ingeschakeld. Indien niet wordt overgegaan tot een melding, moet de school nauwkeurig aangeven welke redenen hiervoor zijn. Er worden schriftelijke afspraken gemaakt ten aanzien van een evaluatie. Binnen de wetgeving worden zes vormen van kindermishandeling omschreven: 1. lichamelijk geweld; 2. lichamelijke verwaarlozing; 3. geestelijke mishandeling; 4. geestelijke verwaarlozing; 5. seksueel misbruik; 6. leven met huiselijk geweld. Het Steunpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (onderdeel van de GGD Zuid) kan door leerlingen en docenten, bij (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling, worden geraadpleegd; dit mag anoniem. Het Steunpunt is op werkdagen van tot uur telefonisch bereikbaar onder nummer of via Zie tevens: De meldcode HGKM is tevens te vinden op de website van de school onder > Schoolinformatie > Leerlingbegeleiding > Meldcode HGKM. 35

36 Pestprotocol Groenewald Inleidend Pesten komt voor in alle lagen van de maatschappij, ook op school. Ook al is pesten iets van alle tijden, wij als school accepteren het niet, daar wij een prettig en veilig leefklimaat voor onze leerlingen nastreven. Een klimaat waarin zij optimaal kunnen presteren en zich kunnen ontwikkelen. Wanneer deze voorwaarden, door pesten, in het gedrang komen, zijn wij genoodzaakt om (samen met ouders) in actie te komen. Dit pestprotocol fungeert als handvat om te reageren op verschillende pestsituaties en om het pesten zoveel mogelijk te voorkomen. Het heeft als belangrijkste doel om het vertrouwen van allen te winnen op een gebied waar nog te vaak wantrouwen overheerst. Pesten heeft verstrekkende gevolgen voor de gepeste leerling: aspecten als veiligheid, geluk, eigenwaarde en leerresultaten komen in het geding. Ook voor de pester zijn er consequenties, en niet te vergeten: voor de rest van de klas. De impact op de sfeer in de groep en het welbevinden van de leerlingen is bij pestgedrag heel ingrijpend. Pesten herkennen en melden Pestgedrag manifesteert zich op verschillende wijzen. Openlijk (met woorden, lichamelijk, achtervolgen, stelen/vernielen, afpersing, cyberpesten (via bv. Twitter, chat, etc.)), maar ook onzichtbaar (uitsluiting, bewust negeren). Wanneer er sprake is van pestgedrag is het verstandig om dit te melden, zodat er ook iets aan dit gedrag gedaan kan worden. Het melden van een pestprobleem kan op verschillende wijzen: de leerling meldt zelf dat hij/zij gepest wordt; de mentor komt door gesprekken met anderen (ouders, vrienden, klasgenoten en/of vakdocenten) achter het pestprobleem (melding door derden); de mentor krijgt andere signalen waardoor hij/zij denkt dat er mogelijk sprake is van pesten. Deze signalen kunnen zijn: opvallende gedragsverandering, vreemde reacties op opmerkingen, vaker ziek zijn, slechter maken van proefwerken of overhoringen, slecht/niet maken van huiswerk, etc. Wij nemen elke melding van pestgedrag serieus en zullen ook in alle gevallen overgaan tot actie. Stappenplan, na een melding van pesten De mentor is het eerste aanspreekpunt voor zijn/haar leerlingen. Indien er pestgedrag wordt gemeld dient dit dan ook in eerste instantie bij de mentor te worden gemeld. Wanneer het pesten plaatsvindt in klassenverband, praat de mentor eerst met de gepeste en later met de pester apart. Vervolgens organiseert de mentor een gesprek tussen beide leerlingen en probeert tot goede afspraken te komen. De mentor brengt de vakdocenten van de klas op de hoogte. De afspraken met de leerlingen worden vastgelegd (in Magister) en na een afgesproken periode geëvalueerd. De mentor bespreekt direct het vervolgtraject indien het pesten zich herhaalt. De mentor praat met de klas. Dit is belangrijk in verband met het herstellen van de groepssfeer en om te benadrukken welke verantwoordelijkheid ieder groepslid heeft. Indien het probleem zich herhaalt, meldt de mentor het gedrag aan de teamleider van de leerling(en). 36

37 De teamleider neemt de rol van de mentor over, bij herhaling van het pestgedrag en wanneer het pesten, het klassenverband overstijgt. Hij heeft zo nodig een gesprek met de gepeste en de pester apart of organiseert direct een gesprek tussen beiden. Hij stelt alle betrokken ouders op de hoogte wanneer er sprake is van recidief gedrag, verzoekt hen om met hun kind te praten en stelt hen op de hoogte van het vervolgtraject. Hij bespreekt de mogelijkheden tot hulp met de ouders. Hij koppelt alle informatie weer terug naar de mentor. De teamleider brengt ook de betreffende vakdocenten op de hoogte. De (oplossingsgerichte) aanpak van het pestgedrag Veel antipestprogramma s gaan over het algemeen uit van een probleemgeoriënteerde benadering, ondanks niet overtuigende resultaten. De beste manier om ervoor te zorgen dat de antipestmaatregelen niet ongewild het probleem versterken, is om te focussen op hoe de school wil dat hun gemeenschap eruitziet. Naast het zich richten op het probleem en de bestrijding daarvan, wordt de aandacht gericht op het ontwikkelen van de aanwezige capaciteiten om op die manier een vriendelijk en ondersteunend klimaat op school te creëren. Een oplossingsgerichte aanpak van pestgedrag is daarom dan ook actiegeoriënteerd. Voor het aandragen van oplossingen en bewerkstelligen van verandering gaat de oplossingsgerichte aanpak uit van de volgende vier elementen: 1. Het beschrijven van de gewenste toekomst Als een leerling om hulp vraagt bij een pestprobleem op school, is het zinvoller om te vragen hoe hij zou willen dat het leven op school er in de toekomst exact uitziet en wat er dan precies veranderd zou zijn, dan te vragen naar details over het pesten. Het noemen van specifieke aspecten van het probleem is voor het maken van een toekomstbeeld onnodig. Voor het bewerkstelligen van verandering is het effectiever de aandacht te richten op wat gewenst is, dan op wat niet gewenst is. 2. Inzien wat succesvol was in het verleden Als een leerling beschrijft wat hij wil, in plaats van wat zijn probleem is, dan kan hij zich meestal wel momenten herinneren waarop het probleem niet bestond. In oplossingsgerichte gespreksvoering worden deze momenten van relatief succes actief gezocht en uitvergroot. Het zich bewust worden van zijn succesvol verleden is voor de leerling de belangrijkste bron van nieuwe ideeën over hoe hij effectief kan werken aan zijn gewenste toekomst. 3. Waarderen van aanwezige kwaliteiten Als een leerling vertelt over de tijd dat het wel goed ging, komen zijn vaardigheden en sterke punten naar voren in plaats van zijn zwakheden. Waardering uiten voor en complimenteren met hun kwaliteiten richt de aandacht op wat hem in staat stelde succesvol te zijn, al was het maar een beetje of voor korte tijd. 4. Meer doen van dat wat werkt Bij de oplossingsgerichte aanpak worden suggesties gedaan over wat de leerling zou kunnen doen. Deze voorgestelde handelingen dienen overzichtelijk en makkelijk te zijn. Meestal komen zij neer op vaker doen van iets wat in het verleden goed werkte. 37

38 Als de suggesties gebaseerd zijn op iets wat de leerling al succesvol kan uitvoeren, is er waarschijnlijk sneller voortgang richting het doel en is het gedrag makkelijker vol te houden. Alleen al het erkennen van de prestaties van de leerling in het verleden en van zijn bestaande kwaliteiten, blijkt hem te motiveren. Bovengenoemde elementen zijn toepasbaar op zowel de leerling die gepest wordt als de pester als de meelopers en andere leerlingen. Door daarnaast gebruik te maken van supportgroepen van klasgenoten, is het mogelijk om het pestgedrag, op een oplossingsgerichte manier, om te buigen in positief en betrokken gedrag in de klas. Leerlingen leren hierdoor verantwoordelijkheid te nemen en een positieve rol te spelen voor elkaar. De rest van de klas gaat mee in de positieve spiraal, met als resultaat een betere sfeer en een veilig groepsklimaat. Het pestprotocol van Groenewald is tevens te vinden op de website van de school onder > Schoolinformatie > Leerlingbegeleiding > Pesten. 38

39 Stroomschema: Wat te doen bij pesten ll n ouders melding derden mentor gesprek met beide afspraken schriftelijk vastleggen én evalueren ouders beide partijen altijd inschakelen recidive teamleider(s) altijd inschakelen, eventueel als mentor overdragen gesprek met beide partijen maatregel toepassen weer afspraken schriftelijk vastleggen evenals evalueren 39

Schoolgids versie 15.2 2015-2016

Schoolgids versie 15.2 2015-2016 2015-2016 Kinskystraat 15 Postbus 6 6171 LX Stein 6170 AA Stein Telefoon 046-4332820 Telefax 046-4339884 E-mail groenewald@groenewald.nl Internet www.groenewald.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Lessentabel vestiging Buitenpost. Lessentabel klas 1 en 2 VMBO. VMBO Leerjaar 1 Leerjaar 2

Lessentabel vestiging Buitenpost. Lessentabel klas 1 en 2 VMBO. VMBO Leerjaar 1 Leerjaar 2 Lessentabel vestiging Buitenpost Lessentabel klas 1 en VMBO VMBO 1 Vakken Afk TL-1 TL- Nederlandse taal ne 3 3 Engelse taal en 3 3 Duitse taal du Franse taal fa Friese taal fr 0, wiskunde wi 3 Mens & Natuur:

Nadere informatie

Schoolgids versie CONCEPTVERSIE

Schoolgids versie CONCEPTVERSIE 2016-2017 CONCEPTVERSIE Kinskystraat 15 Postbus 6 6171 LX Stein 6170 AA Stein Telefoon 046-4332820 Telefax 046-4339884 E-mail info@groenewald.nl Internet www.groenewald.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015 Overgangsregeling Schooljaar 2014-2015 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2014-2015 (vastgesteld door MR op 10-4-2014) Aantal lessen per vak en per week. Eerste leerjaar highschool

LESSENTABELLEN 2014-2015 (vastgesteld door MR op 10-4-2014) Aantal lessen per vak en per week. Eerste leerjaar highschool LESSENTABELLEN 201 2015 (vastgesteld door MR op 10201) Aantal lessen per v en per week Eerste leerjaar highschool Vcode vmbobk vmbotl havo/vmbotl havo vwo/havo ath gym Nederlands ne Frans fa Duits du 2

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

LESSENTABELL 2015 2016 Mei 2015 Aantal lessen per vak en per week. Eerste leerjaar highschool

LESSENTABELL 2015 2016 Mei 2015 Aantal lessen per vak en per week. Eerste leerjaar highschool LESSENTABELL 2015 2016 Mei 2015 Aantal lessen per vak en per week Eerste leerjaar highschool Vakcode vmbo-bk vmbo-tl havo/vmbo-tl havo vwo/havo ath gym Nederlands ne Frans fa - Duits du 2 - - - - - - Engels

Nadere informatie

1. Inleiding. Hallo allemaal,

1. Inleiding. Hallo allemaal, 1. Inleiding Hallo allemaal, Voor jullie ligt het carrouselboekje voor 2 VMBO-t. Met dit boekje willen wij jullie en je ouders zo vroeg mogelijk inlichten over het verloop van dit schooljaar, 2010 2011,

Nadere informatie

Voorwoord Rapport 3 (eindrapport): het op hele cijfers afgeronde eindcijfer van de volgende som.

Voorwoord Rapport 3 (eindrapport): het op hele cijfers afgeronde eindcijfer van de volgende som. Voorwoord 2013-2014 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden onder het kopje ouders, brieven en downloads, overgangsnormen 2013-2014. Mochten er naar aanleiding

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen 2012 2013 Inhoud Vrijstellingsregeling vmbo-bovenbouw... 3 Vrijstellingsregeling tweede fase havo/vwo... 4 Overgangsvergadering en revisievergadering schooljaar

Nadere informatie

LESSENTABELLEN schooljaar

LESSENTABELLEN schooljaar LESSENTABELLEN schooljaar 2012-2013 EERSTE EN TWEEDE LEERJAAR VMBO, HAVO EN VWO / DERDE LEERJAAR HAVO EN VWO VMBO lw VMBO zg VMBO VMBOt/ HAVO HAVO/ VWO NE Nederlands 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 LA Latijn

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN

BEVORDERINGSNORMEN BEVORDERINGSNORMEN 2015 2016 1 Bevorderingsnormen 2015-2016 Inleiding Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen van het Einstein Lyceum. Het beschrijft de gang van zaken rond de bevordering.

Nadere informatie

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 3 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 3 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Visser t Hooft Lyceum Bevorderingsnormen 2015-2016 Leiden, Leiderdorp, Rijnsburg september 2015 INHOUD BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016...3 Termen en begrippen...3 Rapportcijfers en bevordering...3 BEVORDERING

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo 29-01-2013.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Inhoudsopgave 1. Rapportage en Rapportvergaderingen

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON Algemeen Wolfert Dalton werkt met een voortschrijdend gemiddelde Dat betekent dat behaalde resultaten het hele jaar blijven meetellen. Het 4e rapportcijfer per vak is

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T Informatiebrochure Ouders 3 VMBO-T Leerlingen Vakkenpakket 4 vmbo -T 2015/2016 Inhoud. 1. Inleiding. 2. Voorbereiding op de keuze en de website www.huygens.dedecaan.net 3. Vakkenpakket examenjaar. 4. Uitbreiding

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015 1. VMBO: DE THEORETISCHE LEERWEG (TL)... 2 2. SECTORKEUZE... 2 3. VAKKENPAKKETKEUZE VAN KLAS 2 VMBO-TL/TL-HAVO NAAR KLAS 3 VMBO-TL... 3 KEUZEFORMULIER VAN KLAS 2 NAAR 3 VMBO... 4 4. VAKKENPAKKETKEUZE VAN

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG Akkoord Directie: 11 september 2013 Akkoord MR: 25 september 2013 A Overgangsnormen 1. Inleiding Bij de overgang van leerlingen zijn er algemene

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN. September 2016

BEVORDERINGSNORMEN. September 2016 BEVORDERINGSNORMEN 2016 2017 September 2016 1 Bevorderingsnormen 2016-2017 Inhoud Inleiding... 4 Bevorderingsnormen... 4 Doubleren... 5 Doubleren?... 5 Bijzondere bevorderingen... 5 Revisieprocedure...

Nadere informatie

1. Op het Bonaventuracollege wordt gewerkt met de volgende cijfercode:

1. Op het Bonaventuracollege wordt gewerkt met de volgende cijfercode: Uitgangspunten overgangsnormen ONDERBOUW 1. Op het Bonaventuracollege wordt gewerkt met de volgende cijfercode: 10 uitmuntend 9 zeer goed 8 goed 7 ruim voldoende 6 voldoende 5 onvoldoende 4 ruim onvoldoende

Nadere informatie

Determinatie en Bevordering 2013-2014

Determinatie en Bevordering 2013-2014 Determinatie en Bevordering 2013-2014 Aug. 2013 versie 4 1 Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. Bij het eindrapport

Nadere informatie

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman 1 algemeen gedeelte 1.1 rapportage Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school.

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2015-2016 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Informatieavond HAVO 4. Welkom

Informatieavond HAVO 4. Welkom Informatieavond HAVO 4 Welkom Informatieavond 4 havo Programma informatieavond Ons motto Voorstellen / rol van mentor Bovenbouw: het karakter van de 4 e klas Belangrijke data dit jaar Organisatorische

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle

OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle SCHOOLJAAR 2016-2017 Inhoudsopgave: blz. Algemene bepalingen voor overgang en doorstroming 3 Overgangsnormen brugklas VMBO bk naar 2 VMBO bk / kgt 6+7 Overgangsnormen

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak.

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Definities Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Berekend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal)

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO OVERGANGSNORMEN HAVO VWO Onze overgangsprocedure is nauwkeurig vastgelegd. In het algemeen geldt dat voor toelating tot een hogere klas de leerling niet meer dan een bepaald aantal tekorten mag hebben

Nadere informatie

1. De tekorten worden geteld in alle in het betreffende leerjaar gegeven vakken. Er wordt alleen in hele getallen gecijferd.

1. De tekorten worden geteld in alle in het betreffende leerjaar gegeven vakken. Er wordt alleen in hele getallen gecijferd. Bevorderingsnormen Onderbouw vwo: Klas 1, 2, 3 gymnasium Klas 1, 2, 3 atheneum Klas 1 atheneum/havo Onderbouw havo: Klas 1 en 2 havo Klas 1 havo/mavo Onderbouw mavo: Klas 1 en 2 mavo Voor de klassen 1,

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017

Bevorderingsnormen 2016/2017 Bevorderingsnormen 2016/2017 Geachte ouders/verzorgers, Deze brochure geeft een overzicht van de bevorderingsnormen voor de diverse leerjaren. Met deze bevorderingsnormen leggen we vast wanneer iemand

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN leerjaar 1 2014-2015 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde

Nadere informatie

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 - Inleiding Dit schooljaar sta je voor een belangrijke keuze: het kiezen van je profiel. De ervaring leert dat het maken van deze keuze niet altijd even gemakkelijk is. Het profiel en de eventuele extra

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo .................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Rapportage

Nadere informatie

PROFIELKEUZE HAVO. Januari 2017

PROFIELKEUZE HAVO. Januari 2017 PROFIELKEUZE HAVO Januari 2017 H. de Heus Decaan 3-4-5 HAVO & 3-4 Mavo heu@llr.nl Wilt u het geluid van uw telefoon uitzetten? Onderwerpen Nederlands onderwijsstelsel De Tweede Fase en de profielen Profielkeuze

Nadere informatie

VWO 3. Profielkeuze. 10 januari 2017

VWO 3. Profielkeuze. 10 januari 2017 VWO 3 Profielkeuze 10 januari 2017 Onderwerpen van vwo-3 naar hoger onderwijs Nederlands onderwijsstelsel de Tweede Fase (bovenbouw) & de profielen profielkeuze tijdpad / procedure Wat kan ik? Hoe slim

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Schooljaar (september 2016)

Bevorderingsnormen. Schooljaar (september 2016) Bevorderingsnormen Schooljaar 2016 2017 (september 2016) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: bevorderingsregeling klas 1 naar klas 2... 7 Klas 1 Basis... 7 Klas 1 Kader... 7 Klas 1 Mavo... 8 Klas

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

Determinatie en Bevordering

Determinatie en Bevordering Determinatie en Bevordering 2014-2015 sept. 2014 def. 1 Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. Bij het eindrapport

Nadere informatie

Bianca Coenen Teamleider vwo bovenbouw natuur

Bianca Coenen Teamleider vwo bovenbouw natuur Bianca Coenen Teamleider vwo bovenbouw natuur Agenda Overgang van 3 vwo naar 4 vwo Overgang van Mondriaan College naar TBL Antwoord op jullie vragen Tweede Fase op het TBL: keuzemogelijkheden en voorwaarden

Nadere informatie

BASIS/KADER, leerjaar 1 KADER/MAVO, leerjaar 1

BASIS/KADER, leerjaar 1 KADER/MAVO, leerjaar 1 BASIS/KADER, leerjaar 1 KADER/MAVO, leerjaar 1 Voortschrijdend gemiddelde In leerjaar 1 werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen, dat de cijfers die behaald worden gedurende het gehele

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Schooljaar 2015-2016.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2016-2017 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

VWO 3. Profielkeuze. 5 januari 2016

VWO 3. Profielkeuze. 5 januari 2016 VWO 3 Profielkeuze 5 januari 2016 Onderwerpen van vwo-3 naar hoger onderwijs Nederlands onderwijsstelsel de Tweede Fase (bovenbouw) & de profielen profielkeuze tijdpad / procedure Wat kan ik? Hoe slim

Nadere informatie

Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 27 november 2014

Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 27 november 2014 Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 27 november 2014 Het profiel Het gemeenschappelijk deel Profielvakken Keuzevakken in het vrije deel Het gemeenschappelijk deel Nederlands Engels Maatschappijleer Lichamelijke

Nadere informatie

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw zoon of dochter zit op dit moment in het tweede leerjaar van de onderbouw vwo en havo. Na het tweede rapport ontvangen de

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit het derde leerjaar tvwo

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit het derde leerjaar tvwo Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit het derde leerjaar tvwo Alphen aan den Rijn, december 2009 Kenmerk: SBR0915c Betreft: keuze profiel Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw zoon/dochter is

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege september 2012 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND ALGEMENE BEPALINGEN Algemeen Deze overgangsnormen zijn een nadere uitwerking van de algemene bepalingen in het schoolreglement.

Nadere informatie

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen Schooljaar 2016-2017 29 september 2016 INHOUDSOPGAVE 1. Rapporten en cijfers... 3 2. Bevorderingsnormen 2.1. Leerjaar 1... 4 2.2. Leerjaar 2... 5 2.3. Leerjaar

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering Bedoeling infoavond Na afloop heeft u een beter beeld van: Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase de Tweede Fase als onderwijssysteem het keuzeproces van uw zoon/dochter Tweede fase Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo).

Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo). Sector- en profielkeuze 2016-2017 Versie : 2.0 Datum : 11 januari 2016 Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo).

Nadere informatie

Voor de klassen 1, 2 (vwo, havo en mavo) en 3 vwo en 3 havo geldt:

Voor de klassen 1, 2 (vwo, havo en mavo) en 3 vwo en 3 havo geldt: Bevorderingsnormen Lyceum Ypenburg 2015 2016 Onderbouw vwo: Klas 1, 2, 3 gymnasium Klas 1, 2, 3 atheneum Klas 1 atheneum/havo Onderbouw havo: Klas 1 en 2 havo Onderbouw mavo: Klas 1 en 2 mavo Klas 1 havo/mavo

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Jac. P. Thijsse College

Bevorderingsnormen Jac. P. Thijsse College Bevorderingsnormen Inhoud Bevorderingsnormen brugklas naar 2 e klas... 3 De mavo/havo brugklas... 3 De havo/vwo brugklas... 3 Bevordering van 2e klas naar 3e klas... 6 Van 2 mavo naar 3 mavo... 6 Van 2

Nadere informatie

Decanen. Uitgebreide informatie rondom studie-/profielkeuze via ouderportal naar www.hetassinklyceum.dedecaan.net

Decanen. Uitgebreide informatie rondom studie-/profielkeuze via ouderportal naar www.hetassinklyceum.dedecaan.net Decanen Mevrouw J. van der Meer (H3H3) Mevrouw M. Lamars-Neleman (H3H1 en H3H2) De heer D. Stevens Bouwmeester 10, kamer 17 Leerling kan afspraak maken Ouder kan bellen via 053-5730724 Uitgebreide informatie

Nadere informatie

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4 VMBO Pascal Zuid Ouderavond leerjaar 4 Presentatie Ouderavond 4 31 augustus 2015 Programma Kennis maken met de mentor Welkom in het 4 e jaar Het PTA en de examens Programma LOB Het examenjaar Kort jaar

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2016 2017 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Wat te kiezen? De tweede fase Welke profielen en vakken zijn er?

Wat te kiezen? De tweede fase Welke profielen en vakken zijn er? Wat te kiezen? De tweede fase Welke profielen en vakken zijn er? De tweede fase Het 4 e leerjaar tm eindexamen havo of vwo Een brede algemene ontwikkeling Samenhang tussen de schoolvakken Klassen in wisselende

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON 2013-2014 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde locatie/vestiging, indien

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 inhoud overgangsnormen TOPmavo havo en vwo uitslagregels overstap Interactieve pdf Met deze interactieve pdf heeft u eenvoudig toegang tot alle informatie van

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND, 16 februari. Pakketkeuze 4TL

VOORLICHTINGSAVOND, 16 februari. Pakketkeuze 4TL VOORLICHTINGSAVOND, 1 februari Pakketkeuze 4TL 1. Opening 2. Toelichting programma 3. Presentatie vakkenpakketkeuze 4. Presentatie overgangsnormen Gelegenheid om met mentoren van gedachten te wisselen.

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo Bevorderingsnormen 2016/2017 Vmbo Algemene Bepalingen 1. De bevorderingsnormen en algemene bepalingen zijn openbaar en dienen voor leerlingen en ouders ter inzage beschikbaar te zijn. 2. Wijzigingen dienen

Nadere informatie

Voorbereidend MBO, leerjaar 2

Voorbereidend MBO, leerjaar 2 Voorbereidend MBO, leerjaar 2 Voortschrijdend gemiddelde In leerjaar 2 werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen, dat de cijfers die behaald worden gedurende het gehele jaar meetellen

Nadere informatie

KIEZEN VOOR DE TOEKOMST

KIEZEN VOOR DE TOEKOMST KIEZEN VOOR DE TOEKOMST 2012-2013 VMBO TL H AVO 4 19 januari 2012 19.30 20.30 V4 & OUDERS VOORLICHTING Traject voorbereiding MBO! daarnaast Traject optie voor HAVO HAVO IS NOG 2 JAAR A.V.O. & NIET BEDOELD

Nadere informatie

OVER CIJFERS GESPROKEN...

OVER CIJFERS GESPROKEN... INLEIDING De bevorderingsnormen geven de ondergrens aan van de studieresultaten van de leerling om bevorderd te kunnen worden naar een hoger leerjaar in dezelfde opleiding. Als een leerling niet aan deze

Nadere informatie

onderbouw beroepsgerichte unit

onderbouw beroepsgerichte unit leergebied vakken afk. BG1 BG1 BG1 BG2 BG2 BG2 lwoo tto lwoo tto Moderne vreemde talen Engels EN 3 3 5 3 3 5 Nederlands NE 4 4 4 4 4 4 Mens & Maatschapppij (MM) onderbouw beroepsgerichte unit aardrijkskunde

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College

Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat 2013-2014 Leerdam Heerenlanden College Inhoud Algemeen... 3 BEVORDERINGSREGLEMENT VMBO-BB BRUGKLAS... 4 Brugklas VMBO BB/LWOO... 4 Bevordering naar 2 VMBO

Nadere informatie

Overgangsnormen Thorbecke SG

Overgangsnormen Thorbecke SG Overgangsnormen Thorbecke SG Algemeen Voor alle leerjaren geldt dat een leerling niet mag doubleren, tenzij de vergadering op basis van persoonlijke omstandigheden anders beslist. Slechts in zeer uitzonderlijke

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Algemene opmerkingen 1. Over de bevordering beslist de docentenvergadering. Hierbij bestaan de volgende mogelijkheden: a. bevordering zonder meer: voldoende rapport.

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College

Bevorderingsreglement Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College Bevorderingsreglement Locatie Joost de Jongestraat 2016-2017 Leerdam Heerenlanden College Inhoud Algemeen... 3 1. BEVORDERINGSREGLEMENT BRUGKLAS 1A VMBO BB... 4 A. Bevordering naar 2A VMBO BB... 4 B. Bevordering

Nadere informatie

Welkom voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL

Welkom voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL Welkom voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL PvdA: voorlopig geen rekentoets die meetelt voor examen Productieprocessen Leren & ontwikkelen Programma 1 e deel: (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting

Nadere informatie

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen HOOFDSTUK V UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING Artikel 23 Eindcijfer eindexamen 1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.

Nadere informatie

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016 Versie definitief Vastgesteld op 25-05-2016 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE REGELGEVING BEVORDERING KENNEMER LYCEUM... 3 2. BEVORDERINGSNORMEN KLAS 1... 5 2.1

Nadere informatie

De informatie betreft alleen het mavo-traject, omdat dat traject al vanaf de 9e klas start met een vakkenpakket.

De informatie betreft alleen het mavo-traject, omdat dat traject al vanaf de 9e klas start met een vakkenpakket. Informatie Mavo Eamentraject 8e klas 2014/2015 1 Beste ouders en leerlingen, Deze informatie is op 5 februari 2015 aan ouders en leerlingen gepresenteerd en geldt alleen voor leerlingen die in het schooljaar

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 vwo 2013-2014 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 1. Begripsbepalingen 1.1 Periode van : Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN.

BEVORDERINGSNORMEN. BEVORDERINGSNORMEN 2012 2013 www.einsteinlyceum.nl info@einsteinlyceum.nl 1 Bevorderingsnormen Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen. Het geeft inzicht in de gang van zaken bij de

Nadere informatie

Keuzevoorlichting voor 3 en 4 mavo. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting voor 3 en 4 mavo. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting voor 3 en 4 mavo Decaan: I.C. de Vries Welkom Programma voor vanavond Keuzebegeleiding Vakkeuze Vervolgopleidingen Mogelijkheid tot vragen stellen Inschrijven voor intakegesprek met de

Nadere informatie

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl (klas 9 en 10tl) 2016-2017 Maastricht, 1 oktober 2016 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2016-2017 Opleiding vmbo-tl 1 Inleiding De Bernard Lievegoed School

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL Schooljaar 2015-2016 Rotterdam, 1 september 2015 INHOUDSOPGAVE PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AD IJSSEL

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

Overgangsregeling Huizermaat. schooljaar Goedgekeurd door MR Huizermaat op

Overgangsregeling Huizermaat. schooljaar Goedgekeurd door MR Huizermaat op Overgangsregeling Huizermaat schooljaar 2015-2016 Goedgekeurd door MR Huizermaat op Algemene begripsbepalingen Overgangsregeling Huizermaat schooljaar 2013-2014 De overgangsvergadering is de vergadering

Nadere informatie

Welkom. Welkom. Ouderavond TGL3 31 augustus 2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen:

Welkom. Welkom. Ouderavond TGL3 31 augustus 2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen: Welkom Ouderavond TGL3 31 augustus 2015 Welkom Opening door dhr. R. Overbeek (teamleider PKS) - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Rekenen door dhr. A. Wesselink (coördinator Rekenen) Toptraject door

Nadere informatie

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer.

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer. Bevorderingsnormen Maerlant College Algemeen De bevordering geschiedt op basis van de vastgestelde cijfers van het eindrapport volgens onderstaande richtlijnen. Het eindrapport wordt in de onderbouw vastgesteld

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN Naam notitie/afspraak/procedure Bevorderingsnormen Citadel College Eigenaar/portefeuillehouder W. Middendorp Auteur L. Lieber/N.Schoot Versie nummer Datum versienummer 5-9-2016 Status document (concept/voorstel/besloten/van

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

De onderstaande vakken worden gebruikt bij de beoordeling of een leerling over gaat:

De onderstaande vakken worden gebruikt bij de beoordeling of een leerling over gaat: Normering leerjaar 1 BL naar leerjaar 2 BL (BB/KB klassen en BB klassen) De onderstaande vakken worden gebruikt bij de beoordeling of een leerling over gaat: VAK NE DU* EN WI BI M&M VAK MU TN IF BV LV

Nadere informatie

Informatie Profielkeuze Vernieuwde Tweede Fase cohort

Informatie Profielkeuze Vernieuwde Tweede Fase cohort Informatie Profielkeuze 2015-2016 Vernieuwde Tweede Fase cohort 2016-2019 Informatieboekje profielkeuze Tweede fase en de keuze van een profiel Leerlingen die nu in de derde klas zitten, krijgen volgend

Nadere informatie

Welkom. LOB-informatieavond Klas 2 MAVO. Dinsdag 17 november 2015

Welkom. LOB-informatieavond Klas 2 MAVO. Dinsdag 17 november 2015 Welkom LOB-informatieavond Klas 2 MAVO Dinsdag 17 november 2015 Deze avond Opening Kiezen Wat doen wij eraan? De bovenbouw MAVO De sectoren Mogelijkheden na de MAVO Sluiting Kiezen is een proces We onderscheiden

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Tweede Fase

Bevorderingsnormen. Tweede Fase Bevorderingsnormen Tweede Fase BEVORDERINGSNORMEN TWEEDE FASE Algemeen 1. Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school. Ouders en leerling

Nadere informatie

Profielkeuze / vakkenkeuze

Profielkeuze / vakkenkeuze OUDERAVOND 3 VWO Profielkeuze / vakkenkeuze Structuur onderwijs Tweede fase Welke keuzes moeten worden gemaakt? Hoe maken leerlingen keuzes? Globaal tijdpad Wat te doen bij zittenblijven? Uitleg site Nederlands

Nadere informatie

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar BEVORDERINGS NORMEN Van de brugklas naar het tweede leerjaar Op basis van de vastgestelde eindcijfers (afgerond op gehele getallen) en de determinatie beslist de vergadering over de bevordering. De vergadering

Nadere informatie

In verband met de vernieuwde exameneisen die gelden met ingang van schooljaar 2011-2012 zijn de overgangsnormen in de onderbouw aangepast.

In verband met de vernieuwde exameneisen die gelden met ingang van schooljaar 2011-2012 zijn de overgangsnormen in de onderbouw aangepast. Overgangsnormen onderbouw schooljaar 2014-2015 In verband met de vernieuwde exameneisen die gelden met ingang van schooljaar 2011-2012 zijn de overgangsnormen in de onderbouw aangepast. In geval van twee

Nadere informatie