Telefoon: Internet :

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Telefoon: 058-2542083 E-mail: info@obsmastercamminga.nl Internet : www.obsmastercamminga.nl"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS OBS MASTER CAMMINGA SPOORSTRJITTE WJ DEINUM Telefoon: Internet : Schoolgids obs Master Camminga Deinum 1

2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 4 2. De school 2.1 De naam Het gebouw en het terrein 5 3. Uitgangspunten en doelstellingen 3.1 Openbaar onderwijs De visie van de Master Cammingaschool Didactische uitgangspunten Onderwijskundige uitgangspunten Kerndoelen en schooldoelen (wettelijke uitgangspunten) 8 4. De organisatie van de school 4.1 Organisatie van de groepen Groepsleerkrachten en vakleerkrachten Algemeen directeur De locatiedirecteur Teamoverleg Werktijden Na- en bijscholing Inspectie van het onderwijs De leer- en ontwikkelingsgebieden 5.1 Groep 1 en Schrijven Lezen/taal Rekenen Expressievakken Wereldoriëntatie Lichamelijke oefening ICT Maatschappelijke en geestelijke vorming Fries Engels Burgerschap en sociale integratie De kinderen 6.1 Nieuwe leerlingen Leerlingvolgsysteem en rooster Cito-toetsen Leerlingen met specifieke behoeften Medisch onderzoek Kanjertraining Tussenschoolse opvang Naar het voortgezet onderwijs 28 Schoolgids obs Master Camminga Deinum 2

3 7. De ouders 7.1 Oudercontacten Meehelpen op school Meepraten en meebeslissen Algemene informatie over de school Klachten Ouderbijdrage Aansprakelijkheid en verzekeringen Praktische zaken Bewegingsonderwijs bij kleuters 33 Bewegingsonderwijs en schoeisel in groep 1 t/m 8 33 Feestelijke ouderavond 34 Verjaardag-dag 34 Fietsen 34 Floralia 34 Fruit eten 34 Hoofdluis 34 Ingaan van de school 35 Kinderspelen 35 Melden van ziekte of afwezigheid 35 Pleinregels 35 Pleinwacht 36 Schoolreisjes 36 Schaatswedstrijden en les 36 Sportdagen 36 Schooltijden 36 Sporttoernooien 36 Culturele vorming 37 Verjaardagen 37 Gebruik van mobiele telefoons door leerlingen 37 Huiswerk 37 Verlof 38 Lijst van gebruikte termen en afkortingen 40 Schoolgids obs Master Camminga Deinum 3

4 Voorwoord Uw kind brengt tijdens de leerplichtige jaren heel wat uren door op school. Uren waarin aan haar of zijn toekomst gewerkt wordt. En daar komt een boel bij kijken. Een leuke sfeer, aansprekende leerstof, persoonlijke aandacht, een veilige omgeving, om maar eens wat te noemen. Uw kind heeft waarschijnlijk geen idee van leerplicht. Houden zo, denken we dan. Belangrijker is dat uw kind graag naar school gaat. Voor u als ouder geldt de leerplicht niet meer. Maar dat betekent niet dat u niet meer welkom bent op school. Integendeel zelfs. Ouders kunnen veel bijdragen aan het onderwijs. Een groepje kinderen begeleiden bij handvaardigheid bijvoorbeeld of meepraten over schoolzaken in de ouderraad. En wat dacht u van de leerkrachten. Zij hebben de school gekozen als de plek waar zij hun vak, het lesgeven aan kinderen, willen uitoefenen. Een vak dat ze zeer serieus nemen, maar dat ze vooral met veel plezier doen. Maar daar blijft het niet bij. Schoolarts, medewerkers van de schoolbegeleidingsdienst, leden van de bestuurscommissie, de inspecteur voor het basisonderwijs; allemaal maken ze deel uit van het reilen en zeilen op school. Dat reilen en zeilen; daar gaat deze schoolgids over. U vindt er een handzaam, informatief en zo volledig mogelijk overzicht van alles wat een school tot een school maakt. De doelstellingen van het onderwijs, actuele ontwikkelingen op school, de zorg voor kinderen met achterstanden, maar ook praktische zaken zoals de schooltijden, trakteren op verjaardagen en belangrijke adressen; alles staat erin. Naast de schoolgids komt er ieder jaar een kalender uit. Deze schoolgids omvat de hoofdstukken 1 tot en met 8. U vindt hier algemene informatie over bijvoorbeeld de doelstellingen van het openbaar onderwijs, de organisatie van de school, maar ook een overzicht over praktische zaken, zoals de schooltijden. Anders gezegd; in deze hoofdstukken hebben we informatie opgenomen die, uitzonderingen daargelaten, niet jaarlijks wijzigt. In de kalender hebben we actuele informatie opgenomen; gegevens die jaarlijks kunnen wijzigen. In het algemene gedeelte van de schoolgids verwijzen we regelmatig naar een van de bijlagen in de kalender. Om een voorbeeld te geven; in hoofdstuk 7.6. vertellen we iets over de ouderbijdrage. Waarom we een dergelijke bijdrage van de ouders vragen en wat de school met dat geld doet. In de kalender vindt u vervolgens de specificatie van de ouderbijdrage voor dit schooljaar. Tevens hebben we in de kalender enkele zaken opgenomen die niet zo goed passen in het algemene tekstgedeelte, zoals een plattegrond van de school. Achter in deze schoolgids zit een formulier voor op- of aanmerkingen over deze gids. Dat kunt u aan uw kind meegeven. U mag het ook zelf komen brengen. U bent van harte welkom op de Master Cammingaschool. Met vriendelijke groeten, namens team en schoolgidscommissie, Wiepkje Hagen, directeur Schoolgids obs Master Camminga Deinum 4

5 2. De school 2.1 De naam Onze school is genoemd naar master Andries Camminga. Hij was als hoofdonderwijzer werkzaam in Deinum van 1832 tot aan zijn dood in In die tijd was er slechts één school in het dorp. Naast zijn taken als schoolmeester was hij koster en organist. Camminga was een sociaal voelend mens. Zo was hij oprichter van een bibliotheek en van een zangkoor. Elk jaar ging de meester op vakantie naar het buitenland, meestal naar Duitsland. Vaak nam hij na een dergelijke reis voor elk kind een presentje mee. Na zijn overlijden bleek dat master Camminga een legaat van f.1000 nagelaten had. Van de rente van dit bedrag moest elk jaar een feest voor de schoolkinderen georganiseerd worden. Naast de ingang van de kerk van Deinum ligt de gerestaureerde grafsteen van deze onderwijzer die veel betekend heeft voor de Deinumer dorpsgemeenschap. 2.2 Het gebouw en het terrein Bij het ontwerp van het gebouw moesten een aantal problemen opgelost worden. Het gebouw moest een verbinding krijgen met het bestaande gymnastieklokaal en er moesten twee, afzonderlijk te functioneren, basisscholen in kunnen worden ondergebracht. Het resultaat is een symmetrisch gebouw, met twee min of meer gelijke vleugels, een verbindingsgang naar het gymlokaal en een gezamenlijk schoolplein. Daarnaast is er, door de groei van de school, in 2003 een extra noodlokaal geplaatst aan de achterzijde van de school. Momenteel is dit noodlokaal in gebruik door de tussen en buitenschoolse opvang. De gemeenschapruimte doet dienst als lesruimte voor handenarbeid, textiel en andere groepsactiviteiten. Naast de klaslokalen zijn er in het gebouw zogenaamde tussenruimten. Deze worden gebruikt als lesruimte en zijn daarnaast ingericht als documentatiecentrum en ICTruimte. De personeelskamer heeft via een gebogen glaswand zicht op het schoolplein. In de kalender vindt u een plattegrond van de school. In 2012 is er een bovenverdieping tot stand gekomen waar o.a. een directiekamer en een ib ruimte een plek hebben gevonden. Door het plaatsen van een hekwerk rondom de speelplaats, buitenbergingen en een fietsenstalling is het plein een redelijk afgeschermde speelplaats. In verband met de verkeersveiligheid zijn er in de Spoorstraat een wegversmalling en een keer -hekwerk geplaatst, zodat overstekende kinderen beter zicht hebben op het verkeer. 3. Uitgangspunten en doelstellingen 3.1 Openbaar onderwijs Een openbare school is een school voor iedereen. Dat betekent dat de school openstaat voor alle kinderen met welke godsdienst of levensovertuiging dan ook. De kinderen, ouders en leerkrachten van onze school hebben verschillende achtergronden wat betreft godsdienst en levensbeschouwing. Op school schenken we aandacht aan die uiteenlopende denkbeelden en meningen. Verschillen in uiterlijk en opvattingen verzwijgen we niet. Integendeel: we gebruiken deze juist in ons onderwijs. Zo leren de kinderen met en over elkaar, en leren ze respect te hebben voor een ander. Al die kinderen, ouders en leerkrachten zorgen ervoor dat onze school een levendige, kleurrijke school is die een afspiegeling van de maatschappij is. Schoolgids obs Master Camminga Deinum 5

6 3.2 De visie van obs Master Camminga In onze school staat de ontwikkeling van gevoel en verstand centraal. Samen met ouders willen we de kinderen opvoeden tot zorgzame, complete mensen. Dit gebeurt in onze school door permanent oog te houden voor zeven kernbegrippen: uitdaging, effectiviteit, zelfstandigheid, sfeer, respect, oudercontacten en modern onderwijs. Het uitgangspunt is uitdaging. Hieronder verstaan we dat binnen onze school: het aanleren van en het omgaan met de instrumentele basisvaardigheden (lezen, spelling en rekenen) een belangrijke plaats inneemt; aansluiten bij competenties en kwaliteiten van kinderen en leerkrachten en deze ook daadwerkelijk inzetten, het laten groeien van de persoon: leerkrachten gebruik kunnen maken van interne mobiliteit, waardoor ze ook in andere groepen inzetbaar zijn. We geven hieraan vorm door een effectieve schoolorganisatie. Dit betekent dat: er een duidelijke doorgaande ontwikkelingslijn aanwezig is van groep 1 t/m 8; we d.m.v. tijdig signaleren in staat zijn kinderen actief te volgen en optimaal te begeleiden; er naast het leren ruimte is voor een totale ontwikkeling van het kind; we competenties van leerkrachten inzetten om (anders dan de eigen groepsleerkracht) een totaal aanbod te verzorgen op diverse terreinen; we in de interne organisatie werken met korte, heldere lijnen en een duidelijke taakverdeling. Het verwerven van kennis zal zoveel mogelijk moeten leiden naar zelfstandigheid. Om dit te bereiken vinden we het belangrijk dat: er door de gehele school heen een systeem van zelfstandig werken is; we kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk en voor elkaar; we kinderen leren zelf hun problemen op te lossen, van hen vragen om mee te denken d.m.v. reflectie, feedback en vragen stellen; kinderen van en met elkaar leren, in tweetallen of met groepswerk. Om uitdagend, effectief en zelfstandig te kunnen werken en leren is een goede sfeer een voorwaarde. Hiervoor is het van belang dat: we regelmatig vieringen en feestelijke activiteiten organiseren; er zorg is voor een prettige, verzorgde aankleding van school en klas; er een open, eerlijke communicatie is, zowel intern als extern; er ruimte is voor humor in het team en met de kinderen; leerkrachten van en met elkaar leren. Bij alle activiteiten is respect voor elkaar een belangrijke factor. Wij streven na dat we: openstaan voor verschillende opvattingen en achtergronden; waardering naar elkaar uitspreken; rekening houden met verschillen tussen kinderen; leerkrachten gericht aandacht besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling; werken met heldere, goed gecommuniceerde school- en omgangsregels; kinderen leren respect te hebben voor hun leer- en leefomgeving. Schoolgids obs Master Camminga Deinum 6

7 De school wil door goede oudercontacten zorg dragen voor optimale ontwikkelingskansen voor het kind. Dit betekent voor ons dat: we ouders uitnodigen mee te denken over de ontwikkeling van hun kind; de school laagdrempelig is; er voldoende structurele oudercontacten zijn; ouders actief betrokken worden bij schoolse activiteiten. De hedendaagse maatschappij vraagt om modern onderwijs, hieronder verstaan wij: dat we gebruik maken van nieuwe methoden; dat we gebruik maken van nieuwe communicatiemiddelen (ict); dat leerkrachten op de hoogte blijven van nieuwe onderwijskundige, pedagogischdidactische en maatschappelijke ontwikkelingen; dat we onderwijsveranderingen kritisch volgen en selecteren; dat het team in staat is om nieuwe onderwijsinzichten te vertalen naar onze lespraktijk. Deze visie is in 2011 opnieuw besproken in het team en voor de schoolplanperiode vastgesteld. 3.3 Didactische uitgangspunten Onze school kent verschillende werkvormen; hierdoor leren kinderen ook veel meer vaardigheden hanteren en worden accenten gelegd op de sociale en emotionele ontwikkeling. Werkvormen die in ons onderwijs een belangrijke rol spelen zijn: opdrachtvormen, zoals het doen van experimenten, interviews, begrijpend lezen, schema s maken, groepswerk; zelfstandig werken. De leerlingen leren door zelfstandig werken alleen of samen met anderen, oplossingen te zoeken voor problemen die ze tegenkomen. Ook leren ze een aantal opdrachten (een taak ) volgens een door henzelf gemaakte planning te maken. Bijkomend voordeel is dat de leerkrachten tijdens het zelfstandig werken zo meer hulp kunnen bieden aan de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben; kinderen met een leerachterstand, maar ook kinderen die extra (moeilijkere) stof nodig hebben; gespreksvormen, onder andere het vragen stellen, het onderwijsleergesprek, het kringgesprek, het themagesprek en het houden van spreekbeurten en presentaties. individuele hulp; spelvormen; buitenschoolse activiteiten (o.a. excursies, schoolreisjes); projecten. Om het jaar wordt in het kader van de Kinderboekenweek een project gedaan. Als afsluiting is er een gezamenlijke presentatie in de vorm van een voordrachtwedstrijd voor de kinderen en hun ouders. 3.4 Onderwijskundige uitgangspunten De toelating Op het moment dat een kind drie jaar en tien maanden oud is, mag het alvast een aantal ochtenden onze school bezoeken om te wennen aan de basisschool. Op de dag dat het kind vier jaar is, kan het tot onze school worden toegelaten. Vanaf vijf jaar geldt de leerplicht. Aan het eind van het schooljaar waarin het kind veertien wordt, moet het de school verlaten. Schoolgids obs Master Camminga Deinum 7

8 Duur van het onderwijs Het onderwijs van onze school is zodanig ingericht, dat de kinderen in beginsel binnen een tijdvak van acht aaneensluitende jaren de school kunnen doorlopen. Aansluiting voortgezet onderwijs Wij richten ons onderwijs zo in, dat het mede de grondslag legt voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs. Om een goede aansluiting te realiseren hebben we contact met scholen voor het voortgezet onderwijs en gebruiken we de Plaastingswijzer als instrument voor een goede advisering. Continu ontwikkelingsproces We proberen op onze school een onderwijsleersituatie te scheppen, die het mogelijk maakt een continu ontwikkelingsproces bij de kinderen te bewerkstelligen op alle aspecten van de kinderlijke ontwikkeling. Deze aspecten betreffen de verstandelijke, sociale, emotionele, de motorische en de creatieve ontwikkeling. Op onze school proberen we samen met de ouders een bijdrage te leveren aan het kunnen functioneren van elk kind op zijn/haar niveau. Daarbij houden we rekening met de eigen geaardheid van de kinderen, hun verschillen in ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling en motivatie. Tevens proberen we om te gaan met de verschillen in milieu waarin de kinderen opgroeien. Onze leermiddelen zijn zodanig gekozen en de organisatie is zodanig opgezet, dat deze continuïteit zo goed mogelijk gewaarborgd wordt. Doubleren Doubleren is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van het team, maar deze beslissing wordt in goed en nauw overleg met de desbetreffende ouders genomen. Slechts dan is doubleren aan de orde als alle daarvoor in aanmerking komende wegen zijn bewandeld en het belang van het kind ermee gediend is (zie hoofdstuk Zorg voor kinderen). We proberen dan het leerproces door te laten lopen en te voorkomen dat het kind leerstof moet verwerken die al beheerst wordt. Versnellen Een klas overslaan behoort ook tot de mogelijkheden, maar dit is ook sociaal-emotioneel een heel grote stap en zal alleen plaatsvinden als alle betrokken instanties, school, ouders en zorgteam het er over eens zijn. Op school is hiervoor een protocol aanwezig. 3.5 Kerndoelen en schooldoelen (wettelijke uitgangspunten) De eerste kerndoelen dateren van Het waren er 122. Al twee jaar na de vaststelling van de eerste kerndoelen ontstond er de behoefte ze weer te wijzigen. In 1998 werd de tweede generatie kerndoelen van kracht. Het aantal doelen was teruggebracht tot 103 doelen. De kerndoelen van 1993 gingen vooral over vakgebieden. Die van 1998 gingen over soms wat grotere leergebieden. Bovendien waren er leergebiedoverstijgende kerndoelen toegevoegd. Die laatste doelen gingen vooral over zelfstandigheidontwikkeling, de ontwikkeling van het zelfbeeld van leerlingen, het ontwikkelen van leerstrategieën en het omgaan met ICT. Vooral de leergebiedoverstijgende doelen werden door leraren erg gewaardeerd, omdat ze naar hun oordeel vooral het beeld van basisonderwijs uitstraalden. Veel sterker dan in 1993, kwam er bij de vaststelling van de kerndoelen in 1998 een maatschappelijke discussie op gang over de vraag waarover onderwijs nu precies zou moeten gaan. Sinds 2006 is de derde generatie kerndoelen van kracht. Met ingang van schooljaar 2009/2010 dienen de nieuwe kerndoelen volledig te zijn ingevoerd binnen de basisscholen. Het zijn er nog maar 58. De leergebiedoverstijgende doelen zijn er uit verdwenen. De Schoolgids obs Master Camminga Deinum 8

9 kerndoelen zijn geformuleerd voor grotere leergebieden, zoals: de talen, rekenen/wiskunde, oriëntatie op jezelf en wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs. Elk leergebied wordt voorafgegaan door een karakteristiek van dat gebied. In die karakteristiek staat tamelijk uitgebreid beschreven waarop een dergelijk leergebied zich richt. Gelukkig blijft er ruimte om in ons aanbod tegemoet te komen aan kinderen, voor wie dit aanbod te ver gaat én voor kinderen, die juist om meer vragen. Onze onderwijsmethoden zijn afgestemd op de kerndoelen. Bovendien zijn er met betrekking tot leerstofgebieden groepsinhoudelijke afspraken tussendoelen en leerlijnen gemaakt en uitgezet. Het onderwijskundig beleid staat beschreven in het schoolplan. Schooldoelen We streven er naar dat, wanneer de leerlingen na acht jaar basisonderwijs onze school verlaten, ze het volgende, overeenkomend met hun ontwikkeling, bereikt hebben: - De leerlingen zich de instrumentele vaardigheden hebben eigengemaakt. Ze moeten zich op hun niveau zowel mondeling als schriftelijk kunnen uitdrukken, kunnen lezen, om kunnen gaan met hoeveelheden en getallen; - De leerlingen zich de noodzakelijke kennis, bij de diverse vakgebieden nader uitgewerkt, hebben eigengemaakt; - De leerlingen zich op een creatieve manier kunnen uitdrukken en op een eigen manier om kunnen gaan met creatieve uitingen van anderen; - De leerlingen zich als sociaal wezen ontwikkeld hebben, zodat ze optimaal deel kunnen nemen aan het menselijke verkeer; - De leerlingen om kunnen gaan met eigen emoties en die van anderen; - De leerlingen in staat zijn hun eigen werk zelfstandig in te delen. Wij gaan ervan uit dat leerlingen die dit beheersen, zich staande kunnen houden in een voortdurend veranderende maatschappij. Mocht u kennis willen nemen van de inhoud van de specifieke doelstellingen van de vak- en vormingsgebieden op onze school, dan kunt u ons schoolplan op onze school inzien. Dit geldt ook voor het zorgverbredingsdocument en de klachtenprocedure. 4. De organisatie van de school 4.1 Organisatie van de groepen De samenstelling van de groepen is zodanig gekozen dat er vrijwel altijd sprake is van combinatiegroepen. Groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8 zijn in principe basisgroepen die gezamenlijk met elkaar optrekken en activiteiten ondernemen. Per jaar wordt bekeken wat de beste samenstelling van de combinatiegroepen is. In de kalender ziet u hoe de organisatie van dit schooljaar is geregeld. Groepssplitsing Soms komt het in de organisatie beter uit om een groep te splitsen. We doen dit alleen als het aantal leerlingen in een combinatiegroep te groot, en dus niet werkbaar is. Voor het splitsen van een groep zijn vooral de onderstaande criteria richtinggevend: - zorgen voor een evenwichtige samenstelling van de groep - groepsgrootte Schoolgids obs Master Camminga Deinum 9

10 - verdeling jongens / meisjes - sociaal emotionele ontwikkeling De organisatie van de groepen De school werkt met groepen die ingedeeld zijn in jaarklassen. De acht groepen zijn verdeeld over 5 lokalen. Binnen de groep werken we gedifferentieerd. Tijdens projecten en atelierlessen werken kinderen van verschillende leeftijden gezamenlijk aan een zelfde thema. De groepsleerkracht is t.a.v. de organisatie in de eigen groep de uiteindelijk verantwoordelijke persoon en kan daarop aangesproken worden. In sommige groepen zijn meerdere leerkrachten aan de groep verbonden. Dit in verband met o.a.: taakrealisatie van de locatiedirecteur; interne begeleiding; computeronderwijs (ICT); inzet vakleerkracht; ziekte en vervanging. In het team is de afspraak gemaakt, dat er naar gestreefd wordt niet meer dan twee eindverantwoordelijke leerkrachten per groep te laten werken (uitgezonderd vakleerkrachten en natuurlijk in onvoorziene situaties). De taakverdeling Ieder jaar worden in goed overleg de taken verdeeld. Ook voor interne leerlingbegeleiding, computeronderwijs en managementtaken zijn schooltijden beschikbaar. Elk teamlid heeft deze taakverdeling in de groepsmap. De taken zijn als volgt ingedeeld: onderwijstaken; leerlingenzaken; organisatorische activiteiten; interne communicatie; externe contacten; personeelszaken; gebouw en inventaris; huishoudelijke taken; diversen. Jaarlijks worden deze taken geëvalueerd en opnieuw verdeeld. De groepsmap Binnen de schoolorganisatie heeft de groepsmap een centrale functie. In deze map worden ieder schooljaar alle afspraken met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken op school opgenomen. Elke leerkracht is verantwoordelijk voor het compleet en actueel houden van deze map. In de groepsmap is onder andere te vinden: de dagplanning de jaarplanning de weekplanning de groepsafspraken observatie- en vorderingslijsten van kinderen methode afspraken Het groepsplan per vakgebied Schoolgids obs Master Camminga Deinum 10

11 4.2 Groepsleerkrachten en vakleerkrachten Op onze school werken groepsleerkrachten en een vakleerkracht. Voor de samenstelling van het team verwijzen wij naar de kalender. Enkele praktische zaken: Arbeidsduurverkorting (ADV) Omdat ook voor het onderwijs, wettelijk, een 38-urige werkweek geldt, hebben de leerkrachten recht op ADV (verplicht). Dit betekent dat leerkrachten met een volledige betrekking recht hebben op 1 vrije middag per week (80 uur op jaarbasis). Baporegeling (regeling taakverlichting oudere leerkrachten (52+) Voor leerkrachten, die 52 jaar of ouder zijn, bestaat de mogelijkheid om de weektaak met een halve of een hele dag te verkorten. Of er leerkrachten gebruik maken van deze regeling kunt u lezen in de kalender bij groepsindeling. Vervanging Bij ziekte o.i.d. informeert de betrokken leerkracht zo spoedig mogelijk de locatiedirecteur. Deze regelt een vervanger; indien mogelijk één van onze parttime leerkrachten. Mocht het onmogelijk zijn op tijd vervanging te regelen, dan zullen de kinderen, zolang als het nodig is, bezig gehouden worden (bijv. met tv/video). In principe blijven de kinderen dus op school. Stagiaires Onze school biedt ook dit jaar Pabo-studenten van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden plaats om stage te komen lopen. In het onderwijsprogramma van deze studenten is het steeds belangrijker om bewijzen van hun kunnen te verzamelen. Dit doen zij voor een steeds belangrijker deel door video-opnamen te maken van de door hun gegeven lessen. Het onderwijsgevend gedrag van deze student staat hierbij centraal. De lesopnamen worden door de studenten gebruikt voor het inzichtelijk maken van hun eigen ontwikkeling. Niet meer dan dat. Gebruik van deze opnamen is intern op de Pabo toegestaan en niet daarbuiten. Als school gaan wij ermee akkoord dat onze stagiaires deze opnamen maken. Daarbij gaan wij er automatisch vanuit dat u als ouder/verzorger van één of meerdere leerlingen van onze school hiermee akkoord gaat. Wanneer u bezwaren heeft tegen het maken van video-opnamen in de klas van uw kind dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken aan de leiding van de school. Evaluatie Elk jaar houdt de directeur met elk teamlid een functioneringsgesprek. In dat gesprek gaat het vooral om het vroegtijdig opsporen van zaken, die belemmerend, dan wel bevorderend zijn voor het functioneren van de leerkracht. Getracht wordt specialisaties van leerkrachten te benutten en te stimuleren, voor zover dat de gang van zaken op school ten goede kan komen. 4.3 Bevoegd gezag De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Noordwest Friesland vormt sinds 1 januari 2008 het bestuur van de 19 openbare scholen in de gemeenten het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Menaldumadeel. Het bestuur bestaat uit 8 leden. De roepnaam van de Stichting is Onderwijsgroep Fier. Samen met de personeelsleden en de ouders/verzorgers probeert de Stichting een goede bijdrage te leveren aan optimalisering van de ontwikkelingskansen van de leerlingen. Het bestuur staat voor sturen op afstand en wil een toezichthoudende en bijsturende rol vervullen. Visie en beoogde resultaten zijn daarbij het primaire domein van het bestuur. Uitwerking en uitvoering zijn bij uitstek het terrein van de algemene directie. Schoolgids obs Master Camminga Deinum 11

12 Deze wordt gevormd door een algemeen directeur en een adjunct algemeen directeur, ondersteund door een stafbureau. Zie ook de website 4.4 De locatiedirecteur Aan iedere openbare school in de gemeente is een locatiedirecteur verbonden. Deze heeft de algemene eindverantwoordelijkheid. Ten behoeve van de directietaken is de directeur een aantal dagen uitgeroosterd. Indien u een gesprek met haar wilt hebben, dan kunt u bij haar terecht; wel graag eerst even een afspraak maken. 4.5 Teamoverleg Bijna iedere week is er overleg op teamniveau, de zogenaamde teambespreking. Hier worden organisatorische, onderwijsinhoudelijke en huishoudelijke zaken besproken. De voorbereidingen voor de teamvergaderingen en de leiding van de teambijeenkomsten zijn in handen van de locatiedirecteur. Van elke bespreking wordt een verslag gemaakt met daarin opgenomen een besluitenlijst. Ieder teamlid ontvangt het verslag van de teambespreking. Een aantal malen per jaar vindt er een leerlingbespreking plaats. Daar bespreken de teamleden de situatie van kinderen die extra zorg nodig hebben. Van het coördinatorenoverleg van Onderwijsgroep Fier ontvangen alleen degenen die aan dit overleg deelnemen de verslagen (Interne Begeleider en ICT-coördinator). Zij doen mondeling verslag. De verslagen van het directieoverleg komen op teambijeenkomsten aan de orde. 4.6 Werktijden In principe zijn de leerkrachten van s morgens 8.00 uur tot s middags uur op school aanwezig. Op woensdags is men tot uur te bereiken. 4.7 Na - en bijscholing Elk jaar kiest het team één of meerdere onderwerpen, die tijdens de teamvergaderingen of tijdens de scholingsuren worden uitgediept. Het personeel van Onderwijsgroep Fier voert ook gezamenlijke activiteiten uit. Dit kan variëren van het volgen van een cursus tot het bijeenkomen van leerkrachten uit dezelfde groepen of met dezelfde specifieke taken, voor overleg. Deze scholingsactiviteiten gebeuren meestal na schooltijd. 4.8 Inspectie van het onderwijs Onze school valt onder de inspectie BaO-01. De inspecteur basisonderwijs ziet toe of het onderwijs naar vorm en inhoud volgens de wet wordt gegeven. Daarnaast is er een centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs t.b.v. klachten m.b.t. seksueel misbruik, seksuele intimidatie en ernstig fysiek of geestelijk geweld. De telefoonnummers zijn te vinden in de kalender. Schoolgids obs Master Camminga Deinum 12

13 5. De leer- en ontwikkelingsgebieden 5.1 Het aanbod in groep 1 en 2 Bij groep 1 en 2 wordt uitgegaan van enerzijds ontwikkelingsgericht, anderzijds van ervaringsgericht onderwijs. De volgende ontwikkelingsgebieden komen aan de orde: verstandelijke ontwikkeling lichamelijke ontwikkeling taalontwikkeling sociale ontwikkeling emotionele ontwikkeling muzikale ontwikkeling Bij de verschillende werkvormen spelen zelfstandigheid en belangstelling een grote rol. De kleutergroep bestaat uit kinderen in de leeftijd van 4 tot 6/7 jaar. We spelen en werken meestal rond een thema bijvoorbeeld:eten, alles groeit, foto s, vakantie. De hoeken worden hierbij in de sfeer van het thema gebracht. Raai de Kraai een handpop speelt hierin een centrale rol en is een bekend persoontje voor de kleuters. De verwerking van de thema s is mogelijk door middel van verven, plakken, bouwen, spelen in de poppenhoek, stempelen met letters, werken met ontwikkelingsmateriaal, computeropdrachtjes, enz., afhankelijk van de belangstelling en eigen inbreng van het kind. De kleuters krijgen in groep 1 ruim de gelegenheid om zowel met geleide als vrije activiteiten mee te doen. Hierbij schenken we vooral aandacht aan het welbevinden en betrokkenheid van het kind bij de activiteiten in de klas. Ook letten we op het spelen c.q. omgaan met groepsgenootjes. De methode Kleuterplein en Schrijven in de basisschool gebruiken we voor het onderwijsaanbod in groep 1-2. In Kleuterplein staat het aanbod voor beide groepen op het gebied van taal-lezen en rekenen. Kleuters in groep 2 krijgen ook nog de ruimte om te spelen. Hierbij komt echter dat de leerkracht meer inbreng heeft in geleide spelvormen, vooral gericht op voorbereidend schrijven, rekenen en lezen. Op een speelse manier oefenen we het tellen, ordenen, vergelijken en getalherkenning. De verwerking van deze onderdelen doen we via knutsel- en tekenopdrachten, werken met ontwikkelingsmateriaal, bouwen en werkbladen. Op een speels, thematische wijze werken we aan de taalontwikkeling van de kleuters. In de kring komen allerlei onderwerpen aan de orde: gesprekjes, spelletjes, verhaal, opzegversjes, rijmen, prentenboeken. De verwerking doen we via knutselopdrachten, werkbladen, tekenen en stempelen, zelf boekjes maken, enz. De methode Kleuterplein en Schrijven in de basisschool gebruiken we voor het onderwijsaanbod in groep 1-2. In Kleuterplein staat het aanbod voor beide groepen op het gebied van taal-lezen en rekenen. Sommige kinderen kunnen al lezen/rekenen in groep 2. Deze ontwikkeling vervolgen we in groep 3. De leerkracht houdt van het individuele kind de vorderingen van deze activiteiten bij in een registratiesysteem. Schoolgids obs Master Camminga Deinum 13

SCHOOLGIDS MARTENASKOALLE

SCHOOLGIDS MARTENASKOALLE SCHOOLGIDS 2015-2019 MARTENASKOALLE Bitgummole Brin: 18NF Inhoudsopgave Algemeen... 3 Inleiding... 3 Naam en doelstelling... 3 Het bestuur... 3 Bestuursvisie... 3 Visie van de school... 4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Jint

Schoolgids OBS De Jint Schoolgids OBS De Jint 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 1 DE SCHOOL 2 NAAM EN ADRES VAN DE SCHOOL VERKLARING VAN DE NAAM DE RICHTING SITUERING SCHOOLGROOTTE VOORZIENINGEN IN HET SCHOOLGEBOUW VOORZIENINGEN

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OTTO CLANTSKOALLE BOKSUM

SCHOOLGIDS OTTO CLANTSKOALLE BOKSUM SCHOOLGIDS OTTO CLANTSKOALLE BOKSUM 0 Otto Clantskoalle Boksum Inhoudsopgave 1. Een woord vooraf 2 2. De school 3 - Richting - Schoolgrootte - Het bestuur - Waar de school voor staat, onze visie - Uitgangspunten

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10 Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 Onze school in het kort 2 Dalton 4 De organisatie van ons onderwijs 7 Brede vorming 10 Onze zorg voor onze leerlingen 13 Het team van O.B.S. Groenehoek 18 De ouders 19

Nadere informatie

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde SCHOOLGIDS van Openbare basisschool De Kiekendief te Zeewolde Inhoudsopgave een woord vooraf 1 de school 2 waar de school voor staat 3 de organisatie van het onderwijs 4 de zorg voor de kinderen 5 de leerkrachten

Nadere informatie

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt Schoolgids 2012 2013 Obs. Meester Haye waar ieder kind telt 1 Inhoudsopgave 1. Wat staat er in de schoolgids? 3 2. Profiel van onze school 3 2.1 Wat zijn we voor school? 3 2.2 Wat willen we als school?

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 INHOUD VOORWOORD 2 ONZE SCHOOL 2 WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 KWALITEITSBEWAKING 17 SCHOOLRESULTATEN 19 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 HET PERSONEEL

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

OBS De Sterrenwachter - Stempelmakerstraat 19-1825 DP Alkmaar 072-5613233- info@desterrenwachter.nl - www.desterrenwachter.nl

OBS De Sterrenwachter - Stempelmakerstraat 19-1825 DP Alkmaar 072-5613233- info@desterrenwachter.nl - www.desterrenwachter.nl Schoolgids 2011-2012 OBS De Sterrenwachter - Stempelmakerstraat 19-1825 DP Alkmaar 072-5613233- info@desterrenwachter.nl - www.desterrenwachter.nl Directie Bestuur Inspectie Directeur Hanneke Miedema Stichting

Nadere informatie

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL CHRISTELIJKE BASISSCHOOL SCHOOLGIDS 2014-2015 Christelijke Basisschool Het Palet Van Goghlaan 5 7901 GK Hoogeveen 0528-262460 hetpalet@pricoh.nl www.hetpalethoogeveen.nl VOORWOORD Geachte ouders, verzorgers

Nadere informatie

Website : www.troubadour-alkmaar.nl. Directeur mevrouw H.Miedema. Adjunct directeur mevrouw Corry Seemann

Website : www.troubadour-alkmaar.nl. Directeur mevrouw H.Miedema. Adjunct directeur mevrouw Corry Seemann OBS DE Troubadour Adres: Stempelmakerstraat 19 1825 DP Alkmaar Tel. 072-5613233 Website : www.troubadour-alkmaar.nl Email: info@troubadour-alkmaar.nl Schoolleiding: Directeur mevrouw H.Miedema Rippingstraat

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/2015

SCHOOLGIDS 2014/2015 SCHOOLGIDS 2014/2015 Door zelf te ontdekken en te doen ontwikkelen de kinderen zich tot zelfbewuste leerlingen (een van de uitgangspunten van OBS De Eendragt) Openbare basisschool De Eendragt Johan Berkstraat

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Directie: Carin Bais Chantal van de Kamp : directeur : teamleider Bestuur: Bestuurscommissie : Stichting Ronduit Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830 Schooltijden:

Nadere informatie

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016 OBS t Skitteljacht Schoolgids 2015-2016 1 Inhoudsopgave... 2 Adressen... 4 Een woord vooraf... 5 1. De school... 6 1.1 De hoofdlocatie en de nevenvestiging... 6 1.2 Bestuurlijke organisatie... 6 1.3 Samenstelling

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

13. Procedure van de schoolgids

13. Procedure van de schoolgids Inhoudsopgave Een woord vooraf 1. Onze school 13. Procedure van de schoolgids 14. Bijlagen 2. Waar wij als school voor staan 3. De organisatie van ons onderwijs 4. De leraren 5. Meer dan kennis alleen

Nadere informatie

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016 Schoolgids deel A Schoolgids deel A 2015-2016 Basisschool de Breede Hei Dopheide 40 3823 HL Amersfoort 033-4564138 breedehei@kpoa.nl www.breedehei.nl De Breede Hei, basis voor groei en ontwikkeling! Inhoud

Nadere informatie

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren Schoolgids Cbs De Vuurtoren Uw kind. Onze gemeenschappelijke zorg. Een goede keuze Het bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden heet u en uw kind(eren) van harte welkom op cbs De Vuurtoren.

Nadere informatie

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 2 van 70 3 van 70 Een woord vooraf Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de nieuwe schoolgids van basisschool de Vlieger. U vindt hierin voor schooljaar 2014-2015 de belangrijkste

Nadere informatie

dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016

dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016 dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016 dr. Aletta Jacobsschool Slochterenweg 27 6835CD Arnhem 026-3230729 website: www.alettajacobsschool.nl email: info@alettajacobsschool.nl

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. Voorwoord Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef;

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Rijnlaan 103 5704HZ Helmond Tel.nr. 0492-592727 www.obsdestroom.nl Voorwoord Beste ouders, Voor u ligt de schoolgids 2014-2015 van Openbare Basisschool De Stroom. Elke school is anders, niet alleen in

Nadere informatie

Schoolgids. Schoolgids. Obs t Baken Wijk bij Duurstede 2014 2015. Schooljaar 2014 2015

Schoolgids. Schoolgids. Obs t Baken Wijk bij Duurstede 2014 2015. Schooljaar 2014 2015 Schoolgids Schoolgids Schooljaar 2014 2015 Obs t Baken Wijk bij Duurstede 2014 2015 Openbare basisschool t Baken Kompas 2 3961 JJ Wijk bij Duurstede Voorwoord De schoolgids is het visitekaartje van een

Nadere informatie