Voorbeeldtoetsen onderbouw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbeeldtoetsen onderbouw"

Transcriptie

1 Voorbeeldtoetsen onderbouw vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg vmbo gemengde en theoretische leerweg havo/vwo leerjaar 1, 2 of 3 Internet- en computervaardigheden voor school Handleiding voor de docent Domein A Domein A leren over zorg

2 Woord vooraf Het verwerven (zoeken), verwerken en presenteren van informatie met behulp van het internet en de computer wordt in onze informatiemaatschappij steeds belangrijker. Interneten computervaardigheden behoren tot de algemene vaardigheden die in de basisvorming onder de noemer leren leren ingang hebben gevonden. Voor hun schoolwerk hebben leerlingen het internet en de computer veelvuldig nodig, onder meer bij het maken van werkstukken en het voorbereiden van spreekbeurten. Niet iedere leerling is echter even bedreven in het gebruik ervan. Zo beschikken sommige leerlingen nog niet over een thuiscomputer met internet en . Brugklasdocenten constateren dat de ICTvaardigheden van leerlingen sterk uiteenlopen. Met de schriftelijke toets Internet- en computervaardigheden voor school kunt u nagaan of leerlingen beschikken over basale kennis omtrent het gebruik van internet en de computer. Naast de schriftelijke toets is er de vragenlijst Internet- en computergebruik. Hiermee kunt u leerlingen opsporen die thuis nog weinig ervaring hebben met het internet en de computer. De toets en vragenlijst kunnen bijvoorbeeld aanleiding zijn tot gerichte instructie en hulp aan degenen die dat nodig hebben. In deze handleiding vindt u suggesties voor de afname en correctie van de toets en het interpreteren van de toetsuitslag. Ook voor het gebruik van de vragenlijst worden in deze handleiding aanwijzingen gegeven. De ontwikkeling van de toets Internet- en computervaardigheden voor school is het werk van velen. John Dehé en Roel Tillekes hadden een belangrijk aandeel in de ontwikkeling van de opgaven. Bas Hemker was verantwoordelijk voor de schaling van de opgaven en het samenstellen van de referentiegegevens. De assistentie is verzorgd door Helga Stortelder. De projectleiding was in handen van ondergetekende. Daarnaast heeft een groot aantal docenten, die uit privacy overwegingen anoniem moeten blijven, meegewerkt aan het uitproberen en verbeteren van het materiaal. Graag wil ik allen van harte bedanken voor hun inbreng. Hans Kuhlemeier Onderwijskundige VO

3 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 1 De toets Internet- en computervaardigheden voor school 1.1 Doel en doelgroep Inhoud Afname Correctie Interpretatie van de toetsuitslag 5 2 De vragenlijst Internet -en computergebruik. 2.1 Doel en doelgroep Afname Correctie Interpretatie van de score 8 3 Inpassing in het onderwijs 9 Bijlagen 1 Correctiesleutel 2 Referentiegegevens 3 Het gebruik van internet en de computer thuis 4 Samenhang tussen de vaardigheid en het gebruik van internet en de computer 5 Scoreformulier bij de vragenlijst Internet- en computergebruik

4 1 De toets Internet- en computervaardigheden voor school De toets bestaat uit 36 opgaven in de meerkeuzevorm. De toets vereist geen voorbereiding, is snel en gemakkelijk af te nemen en kan eenvoudig worden nagekeken. 1.1 Doel en doelgroep Met de schriftelijke toets Internet- en computervaardigheden voor school kunt u nagaan of leerlingen beschikken over basale kennis omtrent het gebruik van internet en de computer. Centraal staan vaardigheden in het zoeken en verwerken van informatie voor het maken van onder meer werkstukken en presentaties. Van leerlingen met lage toetsscores mag worden verwacht dat zij over onvoldoende kennis en vaardigheden beschikken om het internet en de computer efficiënt voor school te kunnen gebruiken. In de meeste gevallen zullen docenten de toets gebruiken voor voortgangscontrole. Dat wil zeggen: het vaststellen van lacunes in de kennis en vaardigheden van de leerlingen teneinde deze weg te kunnen werken. De toets stelt u in staat om leerlingen met gebrekkige interneten computervaardigheden op te sporen. De uitslag van de toets kan aanleiding zijn tot gerichte instructie, oefening en begeleiding. Voor welke leerlingen is de toets bedoeld? De toets is bedoeld voor afname in de eerste drie leerjaren van het vmbo en het havo/vwo. Uit een grootschalig normeringsonderzoek bleek dat derdeklassers gemiddeld hoger scoren dan eersteklassers. Havo/vwo-leerlingen deden het beter dan leerlingen in de gemengde- en theoretische leerwegen (tl en gl) die op hun beurt weer hogere scores behaalden dan hun leeftijdsgenoten in de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen (bb en kb). Om de interpretatie van de toetsuitslag te vergemakkelijken bevat deze handleiding daarom referentiegegevens per leerjaar per opleidingstype. Aan de hand ervan kunt u zien hoe goed uw leerlingen het doen in vergelijking met een landelijke steekproef van leerlingen uit hetzelfde opleidingstype en leerjaar. 1.2 Inhoud Wat voor type toets is het? De schriftelijke toets Internet- en computervaardigheden voor school is een voorbeeld van een zogeheten Kennis-Over-Vaardigheden toets. Met een KOV-toets kan men vaststellen of leerlingen weet hoe zij in bepaalde situaties moeten handelen, niet of zij dat ook werkelijk kunnen. De toets Internet- en computervaardigheden voor school meet de kennis over het gebruik van internet en de computer, niet de praktische vaardigheid zelf. Voor dit laatste kunt u gebruik maken van de binnenkort beschikbaar komende praktijktoets Internet- en computervaardigheden die de leerling grotendeels achter het beeldscherm maakt 1. 1 Bij de praktijktoets computer- en internetvaardigheden moeten de leerlingen informatie op het internet zoeken, systematisch opslaan en met de passende toepassingsprogramma's verwerken op de computer. Om praktische en didactische redenen is ervoor gekozen leerlingen niet daadwerkelijk het internet op te sturen, maar een internet omgeving te simuleren met gedownloade websites, die met een (eenvoudige) zoekmachine benaderd moeten worden. De opdrachten voor de leerlingen en de benodigde hulpdocumenten zijn als MS Word bestanden (alleen lezen) opgenomen op de CD-Rom. De leerlingen kunnen deze bestanden openen en stand by zetten op de taakbalk. Het materiaal biedt vele +mogelijkheden om nieuwe, soortgelijke opdrachten te bedenken. 3

5 Waar gaat de toets over? De inhoud van de toets is gebaseerd op een analyse van de internet- en computervaardigheden die leerlingen in de onderbouw nodig hebben voor hun schoolwerk. Om het internet en de computer met succes te kunnen gebruiken voor het maken van onder meer werkstukken en presentaties moeten de leerlingen in ieder geval: op de hoogte zijn van gangbare internetterminologie; het internet kunnen gebruiken voor het zoeken van relevante informatie; met anderen kunnen communiceren via ; een aantal basale windowsprincipes en tekstverwerkingsvaardigheden beheersen. Over deze vier onderwerpen zijn in totaal 36 opgaven opgenomen. Vrijwel alle opgaven zijn ontwikkeld door docenten met ruime leservaring in het vmbo of het havo/vwo. De toets is samengesteld op basis van een onderzoek bij ruim 2500 eerste- en derdeklassers uit de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen, de gemengde en theoretische leerwegen van het vmbo en het havo/vwo. Van de 99 uitgeteste opgaven zijn de beste 36 gekozen. Geprobeerd is om voor de verschillende opleidingstypen toetsversies van verschillende moeilijkheidsgraad samen te stellen (relatief makkelijk voor bbkb, wat moeilijker voor gltl en nog moeilijker voor havo/vwo). Voor elk opleidingstype bleken echter nagenoeg dezelfde opgaven het meest informatief en betrouwbaar. Vandaar dat gekozen moest worden voor één toetsboekje voor alle leerlingen, ongeacht het opleidingstype. 1.3 Afname Hoeveel tijd kost de afname? De toets bevat 36 meerkeuze-opgaven die u in één lesuur van vijftig minuten kunt afnemen. Op welk moment kan ik de toets het beste afnemen? U kunt de toets afnemen in de eerste drie leerjaren van het vmbo en het havo/vwo. Een geschikt afnamemoment is het begin van het leerjaar. Direct na de zomervakantie is er nog voldoende tijd om leerlingen met gebrekkige internet- en computervaardigheden bij te spijkeren. Als u de toets afneemt aan het begin van het eerste of derde leerjaar kunt u de scores van uw leerlingen vergelijken met de landelijke referentiegegevens (zie Bijlage 2). Die zijn namelijk eveneens aan het begin van het eerste en derde leerjaar verzameld. Hoe kan ik de leerlingen op de afname voorbereiden? Het is niet de bedoeling dat leerlingen zich voorbereiden op de toets. U kunt de leerlingen voorafgaand aan de afname het volgende vertellen: de toets is bedoeld om na te gaan of zij weten hoe zij het internet en de computer kunnen gebruiken voor school, bijvoorbeeld voor het maken van huiswerk, werkstukken of spreekbeurten; de toets bestaat alleen uit meerkeuzevragen; de toets bevat zowel makkelijke als moeilijke vragen; zij moeten telkens het enige goede antwoord of het meest juiste antwoord omcirkelen; niet geprobeerde opgaven worden fout gerekend. 4

6 1.4 Correctie Hoe kan ik de toets nakijken? De correctiesleutel voor het nakijken van de toets is opgenomen in Bijlage 1. Deze correctiesleutel is identiek voor alle scholen en opleidingstypen. Kan ik de leerlingen de toets laten nakijken? Als u de toets gebruikt voor voortgangscontrole heeft het weinig zin om de prestatie van de leerling met een cijfer te waarderen. U kunt de leerlingen desgewenst de toets zelf laten nakijken. Een andere optie is om de leerlingen elkaars toetsen te laten nakijken. 1.5 Interpretatie van de toetsuitslag Hoe kan ik de toetsscore interpreteren? Het nakijken van de toets resulteert in een toetsscore tussen 0 (als de leerling geen enkele opgave goed heeft) en 36 (als de leerling alle opgaven goed heeft). Deze toetsscore is op zich nog weinig informatief. Deze handleiding bevat daarom ook zogeheten landelijke referentiegegevens (percentielscores). Hiermee kunt u de scores van uw leerlingen vergelijken met die van een representatieve steekproef van vergelijkbare leerlingen in Nederland. Uit het normeringsonderzoek bleek dat de toetsscores van eersteklassers in het havo/vwo zich niet sterk onderscheidden van die van derdeklassers in de vier leerwegen van het vmbo. Mede om deze reden zijn de referentiegegevens van deze groepen samengenomen. Al met al treft u in deze handleiding voor vier groepen referentiegegevens aan: Eerste leerjaar BB/KB (basis- en kaderberoepsgerichte leerweg); Eerste leerjaar GL/TL (gemengde en theoretische leerweg); Derde leerjaar VMBO en eerste leerjaar HAVO/VWO; Derde leerjaar HAVO/VWO. De percentielscores voor de vier referentiegroepen zijn opgenomen in Bijlage 2. Een percentielscore bij een bepaalde toetsscore geeft aan welk percentage van de leerlingen evenveel of minder opgaven goed heeft. Percentielscores zijn soms moeilijk aan de leerlingen uit te leggen. U kunt de vaardigheid van uw leerlingen ook eenvoudig rapporteren op een vijfpuntsschaal. De ingedikte referentiegegevens voor het eerste leerjaar van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg zijn weergegeven in Tabel 1. Tabel 1 Referentiegegevens voor het eerste leerjaar van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Niveau Toetsscore Percentielscores Niveau-aanduiding eerste leerjaar bbkb E Ver onder gemiddelde D Onder gemiddelde C Rond gemiddelde B Boven gemiddelde A Ver boven gemiddelde 5

7 Toelichting bij de vijf niveaus Leerlingen met een toetsscore van 10 of lager (niveau E) behoren tot de 20% laagst scorende leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg in Nederland. Leerlingen met een score van 14 tot en met 17 (niveau C) behoren tot de 20% leerlingen die zich rond het gemiddelde bevinden. Leerlingen met toetsscores van 22 en hoger (niveau A) behoren tot de 20% hoogst scorende leerlingen. De referentiegegevens voor het eerste leerjaar tl en gl, het eerste leerjaar havo/vwo en het derde leerjaar vmbo, en het derde leerjaar havo/vwo zijn weergegeven in respectievelijk Tabel 2, 3 en 4. Tabel 2 Referentiegegevens voor het eerste leerjaar van de gemengde en theoretische leerweg Niveau Toetsscore Percentielscores Niveau-aanduiding eerste leerjaar gltl E Ver onder gemiddelde D Onder gemiddelde C Rond gemiddelde B Boven gemiddelde A Ver boven gemiddelde Tabel 3 Referentiegegevens voor het eerste leerjaar van het havo/vwo en het derde leerjaar van het vmbo Niveau eerste leerjaar havo/vwo en derde leerjaar vmbo Toetsscore Percentielscores Niveau-aanduiding E Ver onder gemiddelde D Onder gemiddelde C Rond gemiddelde B Boven gemiddelde A Ver boven gemiddelde Tabel 4 Referentiegegevens voor het derde leerjaar havo/vwo Niveau Toetsscore Percentielscores Niveau-aanduiding derde leerjaar havo/vwo E Ver onder gemiddelde D Onder gemiddelde C Rond gemiddelde B Boven gemiddelde A Ver boven gemiddelde 6

8 2 De vragenlijst Internet- en computergebruik 2.1 Doel en doelgroep De vragenlijst bevat zeven meerkeuzevragen over het gebruik van internet en de computer buiten de school. Bijlage 3 laat zien hoe de leerlingen in de onderscheiden opleidingstypen en leerjaren de vragen over hun internet- en computergebruik beantwoordden. Leerlingen met zwak ontwikkelde internet- en computervaardigheden blijken gemiddeld vaak duidelijk lagere scores op deze vragenlijst te behalen (zie Bijlage 4). Met de vragenlijst kunt u leerlingen opsporen die nog weinig ervaring hebben met internet en de computer. De uitslag van de vragenlijst kan aanleiding zijn tot gerichte hulp aan leerlingen die bijvoorbeeld niet over een computer met internet en beschikken en die daar nog maar weinig ervaring mee hebben (zie ook hoofdstuk 3). 2.2 Afname vragenlijst U kunt de vragenlijst op ieder door u gewenst moment afnemen. Het beantwoorden van de vragen kost de leerling hooguit enkele minuten. 2.3 Correctie vragenlijst U kunt de antwoorden van de leerlingen op de zeven meerkeuzevragen eenvoudig scoren aan de hand van de volgende scoringsregel: Antwoord A: één punt Antwoord B: twee punten Antwoord C: drie punten Antwoord D: vier punten Antwoord E: vijf punten U bepaalt voor elke vraag het aantal behaalde punten en telt vervolgens de scores bij elkaar op. Een mogelijk bruikbaar formulier voor het scoren van de antwoorden en het registreren van de uitslag is opgenomen in Bijlage 5. 7

9 2.4 Interpretatie van de score op de vragenlijst Het nakijken van de vragenlijst resulteert in een score tussen 7 (als de leerling thuis nog geen gebruik van internet en de computer maakt) en 26 (als de leerling een zeer frequente gebruiker is). De referentiegegevens voor de interpretatie van de scores zijn weergegeven in Tabel 5. Deze landelijke vergelijkingsgegevens gelden voor alle leerlingen, ongeacht het opleidingstype of het leerjaar. Zo kunt u bijvoorbeeld zien dat een leerling met een score van zestien of lager tot de 20% minst frequente gebruikers behoort. Een aantal van deze leerlingen vereist mogelijk extra ondersteuning in het gebruik van internet en de computer voor school. Tabel 5 Referentiegegevens bij de vragenlijst Internet- en computergebruik Categorie Gebruik van internet en computer Totaalscore Percentielscore E Zeer weinig D Weinig C Gemiddeld B Veel A Zeer veel

10 3 Inpassing in het onderwijs De schriftelijke toets en de vragenlijst zijn vooral bedoeld voor voortgangscontrole. Dat wil zeggen: het vaststellen van lacunes in de kennis en vaardigheden teneinde deze te kunnen bijspijkeren. Op grond van wetenschappelijk onderzoek (o.a. Van Eck, Volman, Heemskerk & Kuiper, 2002; De Haan & Huysmans, 2002) zijn recentelijk verschillende aanbevelingen gedaan: Breng de leerlingen in aanraking met een diversiteit aan ict-toepassingen. Zorg ervoor dat alle leerlingen de ict-vaardigheden leren beheersen die voor hun loopbaan in het voortgezet onderwijs noodzakelijk zijn. Er zijn aanwijzingen dat internet- en computervaardigheden vooral thuis ontwikkeld worden (De Haan & Huysmans, 2002). Inventariseer of leerlingen thuis over een computer met internettoegang en beschikken. Ga na welke ervaringen leerlingen thuis hebben opgedaan met voor school relevante ict-toepassingen. U kunt daartoe gebruik maken van de vragenlijst Internet- en computergebruik die eveneens ter beschikking is gesteld. Wijs leerlingen die thuis niet over een computer met internet en beschikken op plaatsen waar zij kunnen surfen, bijvoorbeeld bibliotheek, buurthuis of internetcafé. Wijs ouders van leerlingen die thuis geen computer hebben op het belang van een computer voor school. Wijs daarbij ook op het belang van een internetaansluiting en faciliteiten om met klasgenoten te en. Uit onderzoek blijkt dat allochtone leerlingen thuis vaak minder toegang hebben tot internet en de computer minder gebruiken voor werkstukken, verslagen, spreekbeurten, brieven en mailtjes dan hun autochtone klasgenoten. Wees hier alert op. Stel leerlingen bijvoorbeeld in de gelegenheid om buiten schooltijd op schoolcomputers te werken. Overweeg of het in uw situatie zinvol is om leerlingen die thuis nog niet over een computer beschikken de mogelijkheid te bieden tot aanschaf van een goedkope tweedehands computer via de school. Op het Calvijn College in Amsterdam heeft men hier goede ervaringen mee opgedaan (Vermeulen, 2003). Literatuur Eck, E. van., Volman, E., Heemskerk, I., & Kuiper, E. (2002). Ict en diversiteit. Ict-gebruik door leerlingen en docenten in het BO en VO. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. Haan, J. de., & Huysmans, F. (2002). Van huis uit digitaal. Verwerving van digitale vaardigheden tussen thuismilieu en school. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau. Ministerie van OCenW (2002). ICT Monitor Den Haag: Sdu. Vermeulen, A. (2003, 17 maart). De harde hand. Volkskrant. 9

11 Bijlage 1 Correctiesleutel Opgave Goede antwoord 1 A 2 B 3 B 4 B 5 D 6 D 7 B 8 A 9 C 10 D 11 C 12 B 13 D 14 C 15 A 16 D 17 D 18 D 19 C 20 C 21 A 22 B 23 B 24 A 25 D 26 C 27 B 28 D 29 A 30 A 31 D 32 C 33 E 34 A 35 C 36 A 10

12 Bijlage 2 Referentiegegevens Gemiddelde toetsscore per referentiegroep Tabel 1 toont onder meer het gemiddelde aantal goed gemaakte opgaven voor de vier referentiegroepen waarvoor percentielscores worden verstrekt. Te zien is bijvoorbeeld dat een brugklasser in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg gemiddeld 16 van de 36 opgaven goed heeft. Tabel 1 Gemiddelde toetsscore, aantal leerlingen, betrouwbaarheid (Cronbach s alpha) en standaardmeetfout per referentiegroep Referentiegroep Gemiddelde toetsscore Aantal leerlingen Betrouwbaarheid Standaardmeetfout Eerste leerjaar bb/kb Eerste leerjaar tl/gl Eerste leerjaar havo/vwo en derde leerjaar vmbo Derde leerjaar havo/vwo Totaal De toetsbetrouwbaarheid (Cronbach s alpha) is hoog (>.80) en de standaardmeetfout is voldoende klein. Dit betekent dat de toets een nauwkeurig onderscheid maakt tussen leerlingen met hoge en lage internet- en computervaardigheden. Toetsen meten nooit helemaal nauwkeurig. De standaardmeetfout geeft aan binnen welk interval rond de vastgestelde toetsscore de werkelijke toetsscore van de leerling zich waarschijnlijk zal bevinden. Voor de onderscheiden referentiegroepen varieert de standaardmeetfout van.17 tot.32. U mag met 68% zekerheid veronderstellen dat de ware toetsscore niet verder dan één standaardmeetfout van de vastgestelde toetsscore af ligt. Wilt u weten tussen welke grenzen een toetsscore met 95% zekerheid ligt, dan moet u de standaardmeetfout met 2 vermenigvuldigen. Percentielscores per referentiegroep De percentielscores voor de onderscheiden referentiegroepen zijn weergegeven in Tabel 2. Een percentielscore geeft aan welk percentage van de leerlingen in de desbetreffende referentiegroep even veel of minder opgaven goed heeft gemaakt. Stel dat Jan, een eersteklasser in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, een toetsscore heeft van 20. De bijbehorende percentielscore is 74. Dit betekent dat 74% van de eersteklassers in het vmbo een gelijke of lagere toetsscore heeft dan Jan. Jan behoort op deze toets dus tot de 26% beste leerlingen. 11

13 Tabel 2 Percentielscores per referentiegroep Toetsscore Eerste leerjaar bb/kb Percentielscores Eerste leerjaar gl/tl Eerste leerjaar havo/vwo en derde leerjaar vmbo Derde leerjaar havo/vwo

14 Bijlage 3 Het gebruik van internet en de computer thuis Tabel 1 bevat een samenvattende beschrijving van de antwoorden van de leerlingen op de vragen van de vragenlijst Internet- en computergebruik. Te zien is onder meer dat 8% van de eersteklassers in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg thuis geen computer heeft, tegen 2% van de eersteklassers in het havo/vwo. Tabel 1 Het gebruik van internet en de computer per opleidingstype per leerjaar (percentage leerlingen per vraag per alternatief) Opleidingstype en leerjaar BBKB GLTL HAVW VMBO HAVW Vraag Alternatieven Heb je thuis een A Nee computer? B Ja, maar zonder internet C Ja, met internet Heb je thuis een eigen A Nee adres? B Ja Hoe vaak zit je thuis achter de computer? A Nooit, want ik heb thuis geen computer B Nooit, maar ik heb thuis wel een computer C Ongeveer één keer per maand D Ongeveer één keer per week E (Bijna) iedere dag Hoe vaak gebruik je A Nooit thuis de computer om informatie op internet te B Ongeveer één keer per maand zoeken? C Ongeveer één keer per week D (Bijna) iedere dag Hoe vaak zit je thuis A Nooit achter de computer om B Ongeveer één keer per te en of te maand chatten? C Ongeveer één keer per week D (Bijna) iedere dag Hoe vaak gebruik je A Nooit thuis de computer voor B Ongeveer één keer per spelletjes of muziek? maand C Ongeveer één keer per week D (Bijna) iedere dag Hoe vaak gebruik je A Nooit thuis de computer voor B Ongeveer één keer per tekstverwerking (bijv. maand huiswerk, werkstukken, C Ongeveer één keer per brieven)? week D (Bijna) iedere dag

15 Bijlage 4 Samenhang tussen de vaardigheid en het gebruik van internet en de computer Tabel 1 toont het gemiddeld aantal goede antwoorden op de toets per alternatief van de vragen uit de vragenlijst. Te zien is onder meer dat bbkb-eersteklassers die thuis over een computer met internet beschikken gemiddeld drie opgaven meer goed hebben dan hun klasgenoten die thuis geen computer hebben (17-14=3). Ook is te zien dat leerlingen met een eigen adres afhankelijk van het opleidingstype en leerjaar vier à zes opgaven meer goed hebben dan hun leeftijdsgenoten die daarover niet beschikken. Tabel 1 Gemiddelde toetsscores per opleidingstype per leerjaar voor de antwoorden op de vragenlijst Internet- en computergebruik Opleidingstype en leerjaar BBKB GLTL HAVW VMBO HAVW Vraag Alternatieven Heb je thuis een A Nee computer? B Ja, maar zonder internet C Ja, met internet Heb je thuis een eigen A Nee adres? B Ja Hoe vaak zit je thuis A Nooit, want ik heb thuis achter de computer? geen computer B Nooit, maar ik heb thuis wel een computer C Ongeveer één keer per maand D Ongeveer één keer per week E (Bijna) iedere dag Hoe vaak gebruik je A Nooit thuis de computer om B Ongeveer één keer per informatie op internet te zoeken? C maand Ongeveer één keer per week D (Bijna) iedere dag Hoe vaak zit je thuis A Nooit achter de computer om B Ongeveer één keer per te en of te maand chatten? C Ongeveer één keer per week D (Bijna) iedere dag Hoe vaak gebruik je A Nooit thuis de computer voor B Ongeveer één keer per spelletjes of muziek? C maand Ongeveer één keer per week D (Bijna) iedere dag Hoe vaak gebruik je A Nooit thuis de computer voor B Ongeveer één keer per tekstverwerking (bijv. huiswerk, werkstukken, C maand Ongeveer één keer per brieven)? D week (Bijna) iedere dag

16 Bijlage 5 Scoreformulier bij de vragenlijst Internet- en computergebruik SCOREFORMULIER VRAGENLIJST INTERNET- EN COMPUTERGEBRUIK Naam leerling Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 Vraag 4 Vraag 5 Vraag 6 Vraag 7 Totaalscore 15

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN NASK 1 VMBO EERSTE TIJDVAK 2013

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN NASK 1 VMBO EERSTE TIJDVAK 2013 TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN NASK 1 VMBO EERSTE TIJDVAK 2013 Inleiding Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het centraal examen

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN ENGELS VMBO GT/TL

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN ENGELS VMBO GT/TL TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN ENGELS VMBO GT/TL EERSTE TIJDVAK 2011 1 Inleiding 1. Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het

Nadere informatie

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO Page of 7 Enquête voortgezet onderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas

Nadere informatie

Vlaamse versie Cito leerlingvolgsysteem voor taal

Vlaamse versie Cito leerlingvolgsysteem voor taal Vlaamse versie Cito leerlingvolgsysteem voor taal Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Onderwijs stelt een leerlingvolgsysteem ter beschikking, gebaseerd op het CITO leerlingvolgsysteem.

Nadere informatie

Betreft: Aanpassing normen LVS-toetsen van Cito. Beste ouders, verzorgers,

Betreft: Aanpassing normen LVS-toetsen van Cito. Beste ouders, verzorgers, Betreft: Aanpassing normen LVS-toetsen van Cito. Beste ouders, verzorgers, In januari/februari en juni neemt uw school Cito LVS-toetsen af bij uw kind. Met ingang van het schooljaar 2013/2014 heeft Cito

Nadere informatie

TERUGBLIK CENRAAL EXAMEN MAATSCHAPPIJLEER II VMBO GL/TL

TERUGBLIK CENRAAL EXAMEN MAATSCHAPPIJLEER II VMBO GL/TL TERUGBLIK CENRAAL EXAMEN MAATSCHAPPIJLEER II VMBO GL/TL EERSTE TIJDVAK 2011 1 Inleiding 1. Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten

Nadere informatie

De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem over

De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem over ADVIESWIJZER VOOR PLAATSING IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS Inleiding Het Primair en Voortgezet Onderwijs in Noord-Kennemerland hebben samen besloten om de advisering door de basisschool naar het vervolgonderwijs

Nadere informatie

Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs 2015-2016

Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs 2015-2016 Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs 2015-2016 Inleiding Deze advieswijzer is opgesteld door de werkgroep POVO en kan door basisscholen gebruikt worden als hulpmiddel om het advies VO

Nadere informatie

Handscoring Eindtoets Basisonderwijs 2009

Handscoring Eindtoets Basisonderwijs 2009 Cito Primair onderwijs Handscoring Eindtoets Basisonderwijs 2009 Aanwijzingen voor de omzetting van ruwe scores naar standaardscores Toelichting Met behulp van onderstaande aanwijzingen kunt u zelf de

Nadere informatie

Eindtoets op twee niveaus Nieuw

Eindtoets op twee niveaus Nieuw Eindtoets op twee niveaus Nieuw Vanaf 2013 zijn er twee versies van de Eindtoets: de Eindtoets Basis en de Eindtoets Niveau. Beide versies bevatten dezelfde onderdelen en hetzelfde aantal opgaven. Alleen

Nadere informatie

Enkele rekenexperts, docenten en andere betrokkenen. Rekentoetswijzercommissie voortgezet onderwijs. Expertmeeting rekentoetsen vo

Enkele rekenexperts, docenten en andere betrokkenen. Rekentoetswijzercommissie voortgezet onderwijs. Expertmeeting rekentoetsen vo Uitnodiging Aan Enkele rekenexperts, docenten en andere betrokkenen Van Rekentoetswijzercommissie voortgezet onderwijs Datum 16 maart 2011 Agenda Expertmeeting rekentoetsen vo Datum overleg 12 april 2011

Nadere informatie

Handscoring Eindtoets Basisonderwijs 2010

Handscoring Eindtoets Basisonderwijs 2010 Cito Primair onderwijs Handscoring Eindtoets Basisonderwijs 2010 Aanwijzingen voor de omzetting van ruwe scores naar standaardscores Toelichting Met behulp van onderstaande aanwijzingen kunt u zelf de

Nadere informatie

Handleiding toets B1 Begrijpend lezen

Handleiding toets B1 Begrijpend lezen Handleiding toets B1 Begrijpend lezen Cor Aarnoutse Toets B1: Begrijpend lezen Aard van de toets 2 Aanwijzingen voor toetsafname 2 Voorbeeldopdrachten maken en uitleg 3 Nakijken van de toets: score bepalen

Nadere informatie

CvE-bijlage bij rapportage 2012-2013 invoering centrale toetsing en examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen

CvE-bijlage bij rapportage 2012-2013 invoering centrale toetsing en examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen CvE-bijlage bij rapportage 2012-2013 invoering centrale toetsing en examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen In dit document geeft het College voor Examens gegevens rondom de resultaten

Nadere informatie

Programma. Schaalconstructie. IRT: moeilijkheidsparameter. Intro: Het model achter het LOVS Mogelijkheden die het model biedt voor interpretatie

Programma. Schaalconstructie. IRT: moeilijkheidsparameter. Intro: Het model achter het LOVS Mogelijkheden die het model biedt voor interpretatie Programma LOVS Rekenen-Wiskunde Inhoud, rapportage en invloed van en Intro: Het model achter het LOVS Mogelijkheden die het model biedt voor interpretatie Marian Hickendorff Universiteit Leiden / Cito

Nadere informatie

Toetsen Begrijpend lezen Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS)

Toetsen Begrijpend lezen Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS) Toetsen Begrijpend lezen Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS) Opbouw Info over Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS) Info over de toetsen Speciale leerlingen Vernieuwing bij toetsen Begrijpend

Nadere informatie

Analyseformulieren bij de toets: wat levert het op?

Analyseformulieren bij de toets: wat levert het op? Analyseformulieren bij de toets: wat levert het op? Uit de toetsen van het Cito Volgsysteem primair onderwijs komt een vaardigheidsscore. Deze kun je gebruiken om in kaart te brengen hoe een leerling scoort

Nadere informatie

Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Examens (zie Examenblad.nl).

Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Examens (zie Examenblad.nl). Frans - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2014 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Examens (zie Examenblad.nl). alle leerwegen: BB, KB en GL/TL

Nadere informatie

Toelichting Ankeronderzoek met Referentiesets. Ankeronderzoek. Beschrijving ankeronderzoek. Saskia Wools & Anton Béguin, Cito 2014

Toelichting Ankeronderzoek met Referentiesets. Ankeronderzoek. Beschrijving ankeronderzoek. Saskia Wools & Anton Béguin, Cito 2014 Toelichting Saskia Wools & Anton Béguin, Cito 2014 Ankeronderzoek Deze handleiding bevat een korte beschrijving van ankeronderzoeken. In het algemeen geldt dat meer informatie te vinden is in het boek

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2011-2012. JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2)

OVERGANGSNORMEN 2011-2012. JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2) OVERGANGSNORMEN 2011-2012 JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2) Inhoudsopgave: Algemene gegevens Klas 1 o TH/H (Havo) HV/V (Atheneum) o Sportklas TH o Sportklas HV o Gymnasium Klas 2 o TH/HAVO o

Nadere informatie

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen In opdracht van: Contactpersoon: COLLEGE HAGEVELD De heer K. Annema Utrecht, mei 2012 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon

Nadere informatie

Resultaten instaptoetsen Rekenen en Nederlands 2010 Rapportage aan de Profijtscholen

Resultaten instaptoetsen Rekenen en Nederlands 2010 Rapportage aan de Profijtscholen Resultaten instaptoetsen Rekenen en Nederlands 2010 Rapportage aan de Profijtscholen Rapportage: Analyse en tabellen: 4 Februari 2011 Mariëlle Verhoef Mike van der Leest Inleiding Het Graafschap College

Nadere informatie

Advies voor goed onderwijs, organiseer je samen

Advies voor goed onderwijs, organiseer je samen Advies voor goed onderwijs, organiseer je samen KB BB GL/TL Een handreiking voor leerkrachten van groep 7 en 8 in het basisonderwijs, leerkrachten in het speciaal basisonderwijs en de docenten vmbo onderbouw

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT

ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT Utrecht, maart 2008 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding en probleemstelling 5 2 Resultaten basisonderwijs 7 2.1 Representativiteit

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Vmbo/PRO Jeanine Hamers Decaan vmbo Theoretische /Gemengde Leerweg Vmbo KB-TK brugklas Typisch Elde College De leerling is in beeld > we kennen de leerling Goede resultaten

Nadere informatie

On-line Communicatietool Ict op School

On-line Communicatietool Ict op School On-line Communicatietool Ict op School Rapport 2 Output van kwalitatieve marktonderzoek basisschool Kwalitatief marktonderzoek ten behoeve van de ontwikkeling en toetsing van een online communicatietool

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN GESCHIEDENIS VWO

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN GESCHIEDENIS VWO TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN GESCHIEDENIS VWO EERSTE TIJDVAK 2011 1 Inleiding 1. Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het

Nadere informatie

maatschappijleer II - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2015

maatschappijleer II - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2015 maatschappijleer II - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2015 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Toetsen Examens (het CvTE) (zie Examenblad.nl).

Nadere informatie

Andere psychometrische kenmerken. www.prodiagnostiek.be/ diagnostisch materiaal

Andere psychometrische kenmerken. www.prodiagnostiek.be/ diagnostisch materiaal Rekenbegrip Verachtert P., Dudal P., VCLB-Service, Schaarbeek, 2004 Een betrouwbaar beeld geven van de voorbereidende rekenvaardigheden en inzichten van kleuters. De toets bestaat uit de onderdelen: vergelijken

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E.

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Page of 6 Enquête basisonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas zit je?

Nadere informatie

Optimaal zicht op spelling

Optimaal zicht op spelling Cito Spelling LVS Team Werken met de LVS-toetsen en hulpboeken Optimaal zicht op spelling Kim heeft midden groep 5 bij de LVS-toets Spelling een vaardigheidsscore gehaald van 122. Haar leerkracht weet

Nadere informatie

Centrale vmbo examens: geslaagd.

Centrale vmbo examens: geslaagd. Centrale vmbo examens: geslaagd. 0. Samenvatting De eerste indruk is dat het centraal examen in het vmbo in het algemeen goed verlopen is: organisatorisch, inhoudelijk en qua resultaat. In de basisberoepsgerichte

Nadere informatie

PTA kunstvakken II beeldend GL, deelvak tekenen Media cohort 14-15-16 PTA grafimedia GL, deelvak tekenen Media cohort 14-15-16

PTA kunstvakken II beeldend GL, deelvak tekenen Media cohort 14-15-16 PTA grafimedia GL, deelvak tekenen Media cohort 14-15-16 Deel-PTA voor twee vakken Let op: dit PTA voor het deelvak tekenen telt mee bij 2 hoofdvakken: bij het hoofdvak grafimedia en het vak kunstvakken II beeldend. In dit PTA wordt in afzonderlijke paragrafen

Nadere informatie

Schoolprestaties van oude en nieuwe gewichtenleerlingen

Schoolprestaties van oude en nieuwe gewichtenleerlingen Scolprestaties van oude en nieuwe gewichtenleerlingen Jaap Roeleveld Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam (email: jroeleveld@kohnstamm.uva.nl) Abstract Sinds de laatste wijziging van de gewichtenregeling,

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2013-2314 2 e leerjaar

OVERGANGSNORMEN 2013-2314 2 e leerjaar 2013-2314 2 e leerjaar De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2013-2014 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN FRANS HAVO EERSTE TIJDVAK 2013

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN FRANS HAVO EERSTE TIJDVAK 2013 TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN FRANS HAVO EERSTE TIJDVAK 2013 Inleiding Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het centraal examen

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Voorlichtingspublicatie College voor Toetsen en Examens

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Voorlichtingspublicatie College voor Toetsen en Examens STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 44367 9 december 2015 Voorlichtingspublicatie Rooster centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet

Nadere informatie

Een Europees Referentiekader voor talenexamens. Een utopie?

Een Europees Referentiekader voor talenexamens. Een utopie? Een Europees Referentiekader voor talenexamens Een utopie? José Noijons VLoD 34. Jahreshochschultagung 07.11.2008 Stichting CITO Instituut voor Toetsontwikkeling 1 Europees Referentiekader (ERK) Ontwikkeld

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR NIEUWE EXAMINATOREN

INFORMATIE VOOR NIEUWE EXAMINATOREN INFORMATIE VOOR NIEUWE EXAMINATOREN Versie oktober 2015 Staatsexamens: kwaliteit hoog in het vaandel Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is voor de staatsexamens voortgezet onderwijs (VO) op zoek

Nadere informatie

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Van: Klas: 1 Inhoud: Handleiding Portfolio pag. 3 Deel 1. Dit ben ik pag. 6 Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Deel 3. Ervaringen pag. 11 3.1 stage (binnen schooltijd)

Nadere informatie

NOTITIE TOETSMATRIJZEN VOOR INITIËLE EXAMENS BINNEN NIEUWE WFT- VAKBEKWAAMHEIDSTRUCTUUR

NOTITIE TOETSMATRIJZEN VOOR INITIËLE EXAMENS BINNEN NIEUWE WFT- VAKBEKWAAMHEIDSTRUCTUUR NOTITIE TOETSMATRIJZEN VOOR INITIËLE EXAMENS BINNEN NIEUWE WFT- VAKBEKWAAMHEIDSTRUCTUUR College Deskundigheid Financiële Dienstverlening September 2013, Den Haag 1. Wat is een toetsmatrijs? Een toetsmatrijs

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: Januari 2015 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: Januari 2015 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) 2015 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: Januari 2015 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen

Nadere informatie

1. Luister naar het gesprek. 2. Lees de zinnen. 3. Wat vertelt de meester? Kruis aan: ja of nee.

1. Luister naar het gesprek. 2. Lees de zinnen. 3. Wat vertelt de meester? Kruis aan: ja of nee. Werkblad 5.1 Opdracht 3, module 4, les 5 1. Luister naar het gesprek. 2. Lees de zinnen. 3. Wat vertelt de meester? Kruis aan: ja of nee. 1. De uitslag van de Cito-toets van Paulo is goed. 2. De studievaardigheden

Nadere informatie

Maatregelen naar aanleiding van het advies van de commissie Bosker

Maatregelen naar aanleiding van het advies van de commissie Bosker Stand van zaken invoering referentieniveaus taal en rekenen Brief aan Tweede Kamer d.d. 17 december 2014 Advies Doordacht doorzetten naar een hoger rekenniveau Dit is een servicedocument voor het voortgezet

Nadere informatie

Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs

Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs 28-10-2014 Plaatsingscommissie Carmel College Salland Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs De plaatsingscommissie van het Carmel College Salland plaatst

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN NEDERLANDS HAVO

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN NEDERLANDS HAVO TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN NEDERLANDS HAVO EERSTE TIJDVAK 2012 1 Inleiding 1. Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het centraal

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN WISKUNDE B VWO EERSTE TIJDVAK 2014

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN WISKUNDE B VWO EERSTE TIJDVAK 2014 TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN WISKUNDE B VWO EERSTE TIJDVAK 2014 Inleiding Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het centraal

Nadere informatie

vormgeven van rekenen in het VO

vormgeven van rekenen in het VO vormgeven van rekenen in het VO Martin van Reeuwijk,, Susanne Spiele, Madeleine Vliegenthart, Peter van Wijk Allen werkzaam bij APS, versie 21 Februari 2013 vooraf Dit is een voorpublicatie, en zal als

Nadere informatie

De Plaatsingswijzer. Leeuwarden, 16 september 2010.

De Plaatsingswijzer. Leeuwarden, 16 september 2010. Leeuwarden, 16 september 2010. De Plaatsingswijzer Inleiding Het Primair en Voortgezet Onderwijs in Leeuwarden e.o. hebben samen een systematiek ontwikkeld om de advisering door de basisschool naar het

Nadere informatie

EXAMEN kunst (algemeen) havo 2014

EXAMEN kunst (algemeen) havo 2014 EXAMEN kunst (algemeen) havo 2014 Hugo Gitsels, toetsdeskundige kunstvakken, Cito Op maandag 12 mei maakten ongeveer 7.600 kandidaten het examen kunst (havo). De N-term werd vastgesteld op 1,3. Dit geeft

Nadere informatie

Vmbo: de nieuwe profielen en de zak-slaagregeling

Vmbo: de nieuwe profielen en de zak-slaagregeling Vmbo: de nieuwe profielen en de zak-slaagregeling Het nieuwe profielsysteem Vanaf schooljaar 2016-2017 is er een nieuw systeem van profielen in het vmbo. Dat systeem maakt het mogelijk om meer maatwerk

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

FLITSBIJEENKOMSTEN REKENTOETS VO 2016. November 2015 Maaike Beuving/Martin van Reeuwijk

FLITSBIJEENKOMSTEN REKENTOETS VO 2016. November 2015 Maaike Beuving/Martin van Reeuwijk FLITSBIJEENKOMSTEN REKENTOETS VO 2016 November 2015 Maaike Beuving/Martin van Reeuwijk OPBOUW PRESENTATIE Terugkijken Terugblik op de afnames in 2015 Resultaten rekentoets VO 2015 Vooruitkijken: afname

Nadere informatie

Adviseer het Van Lodenstein College als ouders van harte achter de identiteit van deze school staan.

Adviseer het Van Lodenstein College als ouders van harte achter de identiteit van deze school staan. Advies voortgezet onderwijs Wegwijzer bij het opstellen van het advies van de groepsleerkracht bij de overgang van leerlingen van de basisschool naar voortgezet onderwijs Doel van de wegwijzer Ouders en

Nadere informatie

WISCAT-pabo. In deze instructie komt aan de orde: Opgaven op een beeldscherm. De computer stelt de toets samen. Proces adaptieve toets

WISCAT-pabo. In deze instructie komt aan de orde: Opgaven op een beeldscherm. De computer stelt de toets samen. Proces adaptieve toets WISCAT-pabo Informatie voor de kandidaten. In deze instructie komt aan de orde: Informatie over beeldschermtoetsen in het algemeen en adaptieve toetsen in het bijzonder. Informatie over de WISCAT-pabo

Nadere informatie

Handreiking. bij het opstellen van toetsmatrijs en schoolexamens vmbo groen GL KB BB

Handreiking. bij het opstellen van toetsmatrijs en schoolexamens vmbo groen GL KB BB Handreiking bij het opstellen van toetsmatrijs en schoolexamens vmbo groen GL KB BB Inhoudsopgave Vooraf 3 Van start met de formats 3 Aan de slag: in 6 stappen op weg naar een kwalitatief goed S.E. 4 Aanvullende

Nadere informatie

PTA kunstvakken ll (grafimedia) GL Media & Design cohort 15-16-17. Schoolexamen kunstvakken ll (grafimedia), deelvak tekenen, derde leerjaar 2015-2016

PTA kunstvakken ll (grafimedia) GL Media & Design cohort 15-16-17. Schoolexamen kunstvakken ll (grafimedia), deelvak tekenen, derde leerjaar 2015-2016 Het eindexamen Kunstvakken II Beeldend (grafimedia) bestaat uit een schoolexamen (zie A en B) en een centraal examen (zie C). Het schoolexamen voor Kunstvakken II Beeldend bestaat op het Maris College

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

3 De betrouwbaarheid van toetsscores. 3 De betrouwbaarheid van toetsscores

3 De betrouwbaarheid van toetsscores. 3 De betrouwbaarheid van toetsscores 3 De betrouwbaarheid van toetsscores 3 De betrouwbaarheid van toetsscores 3 De betrouwbaarheid van toetsscores Piet Sanders De betrouwbaarheid van toetsscores is het onderwerp van dit hoofdstuk. Wat in

Nadere informatie

examenstof zie syllabus 2014 NB de syllabus is leidend (niet de educatieve methode)

examenstof zie syllabus 2014 NB de syllabus is leidend (niet de educatieve methode) wiskunde - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2014 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Examens (CvE) (zie Examenblad.nl). Alle leerwegen: BB, KB

Nadere informatie

Uw kind duidelijk in beeld

Uw kind duidelijk in beeld Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Uw kind duidelijk in beeld Informatiefolder voor ouders Uw kind duidelijk in beeld Informatiefolder voor ouders Om de ontwikkeling van uw zoon of dochter

Nadere informatie

Datum 24 september 2014 Gevolgen van de referentieniveaus taal voor de normering van de centrale examens Nederlands 2015

Datum 24 september 2014 Gevolgen van de referentieniveaus taal voor de normering van de centrale examens Nederlands 2015 > Retouradres Postbus 35 3500 AH Utrecht De scholen voor voortgezet onderwijs, t.a.v. de directeur, de examensecretaris en de docenten Nederlands Bureau van het CvTE Muntstraat 7 352 ET Utrecht Postbus

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN DE AVOND

PROGRAMMA VAN DE AVOND PROGRAMMA VAN DE AVOND Overzicht voortgezet in Nederland Het kundig rapport NIO Tijd voor vragen Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs MBO-niveau 3 + 4 MBO Niveau 1 + 2 Hoger Onderwijs Weten

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2015-2016

OVERGANGSNORMEN 2015-2016 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN ENGELS VWO EERSTE TIJDVAK 2014

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN ENGELS VWO EERSTE TIJDVAK 2014 TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN ENGELS VWO EERSTE TIJDVAK 2014 Inleiding Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het centraal examen

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2014-2015 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Activiteitenplanning 2011 CBT-examens op een vast moment

Activiteitenplanning 2011 CBT-examens op een vast moment Activiteitenplanning CBT-examens op een vast moment versie 1, september Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens. Leeswijzer Deze activiteitenplanning

Nadere informatie

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl Opbrengsten Bijlage Schoolgids 2012-2013 Onze opbrengsten Schooljaar 2012-2013 Inleiding Of we goed onderwijs bieden

Nadere informatie

Toolkit Onderwijs en Arbeidsmarkt (TOA)

Toolkit Onderwijs en Arbeidsmarkt (TOA) een beknopte toelichting op de Toolkit Onderwijs en Arbeidsmarkt (TOA) voor vo-scholen Spirit4you, december 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Doel van dit document... 3 1.2. Vragen... 3 2. Wat

Nadere informatie

Toets-ICT voor het VO

Toets-ICT voor het VO Toets-ICT voor het VO De weg naar Digitale Geletterdheid Voor Praktijkonderwijs, VMBO, HAVO en VWO Producten en prijzen 2016 Toets-ICT Vaardig en veilig online 1 Juni 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016 Inleiding Dit document wordt al enkele jaren gemaakt en bijgehouden door Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW). De tabellen worden in heel

Nadere informatie

Basisarrangement. Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal. 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen

Basisarrangement. Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal. 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen Basis Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen Deviant methode leer/werkboek VIA vooraf op weg naar 1F. De 8 thema s in het boek hebben terugkerende

Nadere informatie

Ontwikkelen/schrijiven methodiek Nederlands (geschreven door Jalal Al Baz) Kennis voor een gevulde winkelwagen / 2004/EQC/0021

Ontwikkelen/schrijiven methodiek Nederlands (geschreven door Jalal Al Baz) Kennis voor een gevulde winkelwagen / 2004/EQC/0021 Ontwikkelen/schrijiven methodiek Nederlands (geschreven door Jalal Al Baz) Kennis voor een gevulde winkelwagen / 2004/EQC/0021 Beschrijving van de methodiek Nederlands op de boulevard Inleiding In het

Nadere informatie

Adviseer het Van Lodenstein College als ouders van harte achter de identiteit van deze school staan.

Adviseer het Van Lodenstein College als ouders van harte achter de identiteit van deze school staan. Advies voortgezet onderwijs Wegwijzer bij het opstellen van het advies van de groepsleerkracht bij de overgang van leerlingen van de basisschool naar voortgezet onderwijs Doel van de wegwijzer Ouders en

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

notitie Opbrengsten onderzoeken naar aanleiding van advies van

notitie Opbrengsten onderzoeken naar aanleiding van advies van notitie Opbrengsten onderzoeken naar aanleiding van advies van commissie Bosker Bureau van het CvTE Muntstraat 7 3512 ET Utrecht Postbus 315 3500 AH Utrecht Nederland www.hetcvte.nl Datum 10 juni 2015

Nadere informatie

Activiteitenplanning Rekentoets VO 2014

Activiteitenplanning Rekentoets VO 2014 Activiteitenplanning Rekentoets VO 2014 versie 1, september Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens. Leeswijzer Deze activiteitenplanning

Nadere informatie

Het Almeerse basisonderwijs

Het Almeerse basisonderwijs dit is een LEA plus project -www.lea.almere.nl- -Dit is een LEA plus project-www.leaplusalmere.nl Het Almeerse basisonderwijs Monitor Taal, Lezen en Rekenen 2012/2013 Januari 2014 Gemeente Almere, Onderzoek

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Cambium College

Dyslexieprotocol Cambium College Dyslexieprotocol Cambium College Inhoud: Wat is dyslexie? Diagnosetraject op het Cambium. De dyslexieverklaring. Overzicht dispenserende en compenserende maatregelen: o Dispenserende maatregelen. (Vrijstellingen)

Nadere informatie

optimaal groeien TOA: digitaal leerlingvolgsysteem voor het voortgezet onderwijs

optimaal groeien TOA: digitaal leerlingvolgsysteem voor het voortgezet onderwijs Eerlijk meten, optimaal groeien TOA: digitaal leerlingvolgsysteem voor het voortgezet onderwijs Methode-onafhankelijke toetsen voor rekenen, Nederlands, Engels, Duits en Frans Bureau ICE De nieuwe generatie

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges

EEN WERELD SCHOOL. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges EEN WERELD SCHOOL zorg en welzijn techniek business en office Gemini Vakcolleges Welk vakcollege past bij jou? Het vakcollege, iets voor jou! Je hebt advies vmbo basis of kader Het vakcollege is voor leerlingen

Nadere informatie

Studiekeuzecheck HO De eerste ervaringen van havo/vwo-decanen

Studiekeuzecheck HO De eerste ervaringen van havo/vwo-decanen Studiekeuzecheck HO De eerste ervaringen van havo/vwo-decanen Onderzoek Zeker weten wat je kiest AUGUSTUS 2014 KADER EN CONTEXT ONDERZOEK Stimulering LOB (Loopbaanoriëntatie en begeleiding) is een programma

Nadere informatie

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen HOOFDSTUK V UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING Artikel 23 Eindcijfer eindexamen 1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.

Nadere informatie

Cito Volgsysteem jonge kind en Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs

Cito Volgsysteem jonge kind en Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs Instrument Cito Volgsysteem jonge kind en Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs Met het Cito Volgsysteem Jonge kind en het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs kan door middel van observatie

Nadere informatie

Algemeen rapport resultaat

Algemeen rapport resultaat Algemeen rapport resultaat Onderzoekdefinitie: FILTER SCHOOLRESULTAAT School: Scholen op de kaart / Vensters volgens ouders Dominicus College Onderzoekperiode: 14-15 Vensters (1/1-19/6) (01-01-2015 t/m

Nadere informatie

Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Toetsen en Examens (zie Examenblad.nl).

Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Toetsen en Examens (zie Examenblad.nl). Bijlage bij de september-maartmededeling Engels - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2015 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Toetsen en Examens

Nadere informatie

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten.

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten. VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit heeft veel veranderingen met zich meegebracht. Voor jou betekent dit onder andere dat je dit jaar bezig bent met het schoolexamen. Naast

Nadere informatie

Programma VMBO? HAVO? VWO? Welkom Wat verwachten we in groep 8? Advies VO Afsluiting

Programma VMBO? HAVO? VWO? Welkom Wat verwachten we in groep 8? Advies VO Afsluiting Voorlichtingsavond Programma VMBO? HAVO? VWO? Welkom Wat verwachten we in groep 8? Advies VO Afsluiting Wat verwachten we in groep 8? Goede werkhouding in de klas Huiswerk moet gemaakt worden Brede interesse

Nadere informatie

Handleiding bij de Booktest Generator

Handleiding bij de Booktest Generator Handleiding bij de Booktest Generator Het programma voor het maken van toetsen bij boeken. (c) 2005/2009 Visiria Uitgeversmaatschappij Twisk Inleiding Onze dank voor het aanvragen van de Booktest Generator.

Nadere informatie

1. Een ELO of dagplan gebruiken om de planning met de leerlingen te delen. 2. Een ELO, e-mail of chat gebruiken om met de leerlingen te communiceren.

1. Een ELO of dagplan gebruiken om de planning met de leerlingen te delen. 2. Een ELO, e-mail of chat gebruiken om met de leerlingen te communiceren. Stellingen doelen 1. Een ELO of dagplan gebruiken om de planning met de leerlingen te delen. 2. Een ELO, e-mail of chat gebruiken om met de leerlingen te communiceren. 3. Instructielessen maken voor het

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse) 2016 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse) Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem

Nadere informatie

Op weg naar het voortgezet onderwijs

Op weg naar het voortgezet onderwijs Het Openbaar Onderwijs Lingewaal presenteert Op weg naar het voortgezet onderwijs In samenwerking met : Gymnasium Camphusianum, Merewade College, Wellant College & Heerenlanden College Opening PROGRAMMA

Nadere informatie

Bevorderingsnormen H.N. Werkman College VMBO Onderbouw 2015-2016

Bevorderingsnormen H.N. Werkman College VMBO Onderbouw 2015-2016 H.N. Werkman College - bevorderingsnormen VMBO Onderbouw 5-6 Bevorderingsnormen H.N. Werkman College VMBO Onderbouw 5-6 leerjaar, leerjaar Algemeen. Aan het eind van het schooljaar beslist het docententeam

Nadere informatie