Voorbeeldtoetsen onderbouw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbeeldtoetsen onderbouw"

Transcriptie

1 Voorbeeldtoetsen onderbouw vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg vmbo gemengde en theoretische leerweg havo/vwo leerjaar 1, 2 of 3 Internet- en computervaardigheden voor school Handleiding voor de docent Domein A Domein A leren over zorg

2 Woord vooraf Het verwerven (zoeken), verwerken en presenteren van informatie met behulp van het internet en de computer wordt in onze informatiemaatschappij steeds belangrijker. Interneten computervaardigheden behoren tot de algemene vaardigheden die in de basisvorming onder de noemer leren leren ingang hebben gevonden. Voor hun schoolwerk hebben leerlingen het internet en de computer veelvuldig nodig, onder meer bij het maken van werkstukken en het voorbereiden van spreekbeurten. Niet iedere leerling is echter even bedreven in het gebruik ervan. Zo beschikken sommige leerlingen nog niet over een thuiscomputer met internet en . Brugklasdocenten constateren dat de ICTvaardigheden van leerlingen sterk uiteenlopen. Met de schriftelijke toets Internet- en computervaardigheden voor school kunt u nagaan of leerlingen beschikken over basale kennis omtrent het gebruik van internet en de computer. Naast de schriftelijke toets is er de vragenlijst Internet- en computergebruik. Hiermee kunt u leerlingen opsporen die thuis nog weinig ervaring hebben met het internet en de computer. De toets en vragenlijst kunnen bijvoorbeeld aanleiding zijn tot gerichte instructie en hulp aan degenen die dat nodig hebben. In deze handleiding vindt u suggesties voor de afname en correctie van de toets en het interpreteren van de toetsuitslag. Ook voor het gebruik van de vragenlijst worden in deze handleiding aanwijzingen gegeven. De ontwikkeling van de toets Internet- en computervaardigheden voor school is het werk van velen. John Dehé en Roel Tillekes hadden een belangrijk aandeel in de ontwikkeling van de opgaven. Bas Hemker was verantwoordelijk voor de schaling van de opgaven en het samenstellen van de referentiegegevens. De assistentie is verzorgd door Helga Stortelder. De projectleiding was in handen van ondergetekende. Daarnaast heeft een groot aantal docenten, die uit privacy overwegingen anoniem moeten blijven, meegewerkt aan het uitproberen en verbeteren van het materiaal. Graag wil ik allen van harte bedanken voor hun inbreng. Hans Kuhlemeier Onderwijskundige VO

3 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 1 De toets Internet- en computervaardigheden voor school 1.1 Doel en doelgroep Inhoud Afname Correctie Interpretatie van de toetsuitslag 5 2 De vragenlijst Internet -en computergebruik. 2.1 Doel en doelgroep Afname Correctie Interpretatie van de score 8 3 Inpassing in het onderwijs 9 Bijlagen 1 Correctiesleutel 2 Referentiegegevens 3 Het gebruik van internet en de computer thuis 4 Samenhang tussen de vaardigheid en het gebruik van internet en de computer 5 Scoreformulier bij de vragenlijst Internet- en computergebruik

4 1 De toets Internet- en computervaardigheden voor school De toets bestaat uit 36 opgaven in de meerkeuzevorm. De toets vereist geen voorbereiding, is snel en gemakkelijk af te nemen en kan eenvoudig worden nagekeken. 1.1 Doel en doelgroep Met de schriftelijke toets Internet- en computervaardigheden voor school kunt u nagaan of leerlingen beschikken over basale kennis omtrent het gebruik van internet en de computer. Centraal staan vaardigheden in het zoeken en verwerken van informatie voor het maken van onder meer werkstukken en presentaties. Van leerlingen met lage toetsscores mag worden verwacht dat zij over onvoldoende kennis en vaardigheden beschikken om het internet en de computer efficiënt voor school te kunnen gebruiken. In de meeste gevallen zullen docenten de toets gebruiken voor voortgangscontrole. Dat wil zeggen: het vaststellen van lacunes in de kennis en vaardigheden van de leerlingen teneinde deze weg te kunnen werken. De toets stelt u in staat om leerlingen met gebrekkige interneten computervaardigheden op te sporen. De uitslag van de toets kan aanleiding zijn tot gerichte instructie, oefening en begeleiding. Voor welke leerlingen is de toets bedoeld? De toets is bedoeld voor afname in de eerste drie leerjaren van het vmbo en het havo/vwo. Uit een grootschalig normeringsonderzoek bleek dat derdeklassers gemiddeld hoger scoren dan eersteklassers. Havo/vwo-leerlingen deden het beter dan leerlingen in de gemengde- en theoretische leerwegen (tl en gl) die op hun beurt weer hogere scores behaalden dan hun leeftijdsgenoten in de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen (bb en kb). Om de interpretatie van de toetsuitslag te vergemakkelijken bevat deze handleiding daarom referentiegegevens per leerjaar per opleidingstype. Aan de hand ervan kunt u zien hoe goed uw leerlingen het doen in vergelijking met een landelijke steekproef van leerlingen uit hetzelfde opleidingstype en leerjaar. 1.2 Inhoud Wat voor type toets is het? De schriftelijke toets Internet- en computervaardigheden voor school is een voorbeeld van een zogeheten Kennis-Over-Vaardigheden toets. Met een KOV-toets kan men vaststellen of leerlingen weet hoe zij in bepaalde situaties moeten handelen, niet of zij dat ook werkelijk kunnen. De toets Internet- en computervaardigheden voor school meet de kennis over het gebruik van internet en de computer, niet de praktische vaardigheid zelf. Voor dit laatste kunt u gebruik maken van de binnenkort beschikbaar komende praktijktoets Internet- en computervaardigheden die de leerling grotendeels achter het beeldscherm maakt 1. 1 Bij de praktijktoets computer- en internetvaardigheden moeten de leerlingen informatie op het internet zoeken, systematisch opslaan en met de passende toepassingsprogramma's verwerken op de computer. Om praktische en didactische redenen is ervoor gekozen leerlingen niet daadwerkelijk het internet op te sturen, maar een internet omgeving te simuleren met gedownloade websites, die met een (eenvoudige) zoekmachine benaderd moeten worden. De opdrachten voor de leerlingen en de benodigde hulpdocumenten zijn als MS Word bestanden (alleen lezen) opgenomen op de CD-Rom. De leerlingen kunnen deze bestanden openen en stand by zetten op de taakbalk. Het materiaal biedt vele +mogelijkheden om nieuwe, soortgelijke opdrachten te bedenken. 3

5 Waar gaat de toets over? De inhoud van de toets is gebaseerd op een analyse van de internet- en computervaardigheden die leerlingen in de onderbouw nodig hebben voor hun schoolwerk. Om het internet en de computer met succes te kunnen gebruiken voor het maken van onder meer werkstukken en presentaties moeten de leerlingen in ieder geval: op de hoogte zijn van gangbare internetterminologie; het internet kunnen gebruiken voor het zoeken van relevante informatie; met anderen kunnen communiceren via ; een aantal basale windowsprincipes en tekstverwerkingsvaardigheden beheersen. Over deze vier onderwerpen zijn in totaal 36 opgaven opgenomen. Vrijwel alle opgaven zijn ontwikkeld door docenten met ruime leservaring in het vmbo of het havo/vwo. De toets is samengesteld op basis van een onderzoek bij ruim 2500 eerste- en derdeklassers uit de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen, de gemengde en theoretische leerwegen van het vmbo en het havo/vwo. Van de 99 uitgeteste opgaven zijn de beste 36 gekozen. Geprobeerd is om voor de verschillende opleidingstypen toetsversies van verschillende moeilijkheidsgraad samen te stellen (relatief makkelijk voor bbkb, wat moeilijker voor gltl en nog moeilijker voor havo/vwo). Voor elk opleidingstype bleken echter nagenoeg dezelfde opgaven het meest informatief en betrouwbaar. Vandaar dat gekozen moest worden voor één toetsboekje voor alle leerlingen, ongeacht het opleidingstype. 1.3 Afname Hoeveel tijd kost de afname? De toets bevat 36 meerkeuze-opgaven die u in één lesuur van vijftig minuten kunt afnemen. Op welk moment kan ik de toets het beste afnemen? U kunt de toets afnemen in de eerste drie leerjaren van het vmbo en het havo/vwo. Een geschikt afnamemoment is het begin van het leerjaar. Direct na de zomervakantie is er nog voldoende tijd om leerlingen met gebrekkige internet- en computervaardigheden bij te spijkeren. Als u de toets afneemt aan het begin van het eerste of derde leerjaar kunt u de scores van uw leerlingen vergelijken met de landelijke referentiegegevens (zie Bijlage 2). Die zijn namelijk eveneens aan het begin van het eerste en derde leerjaar verzameld. Hoe kan ik de leerlingen op de afname voorbereiden? Het is niet de bedoeling dat leerlingen zich voorbereiden op de toets. U kunt de leerlingen voorafgaand aan de afname het volgende vertellen: de toets is bedoeld om na te gaan of zij weten hoe zij het internet en de computer kunnen gebruiken voor school, bijvoorbeeld voor het maken van huiswerk, werkstukken of spreekbeurten; de toets bestaat alleen uit meerkeuzevragen; de toets bevat zowel makkelijke als moeilijke vragen; zij moeten telkens het enige goede antwoord of het meest juiste antwoord omcirkelen; niet geprobeerde opgaven worden fout gerekend. 4

6 1.4 Correctie Hoe kan ik de toets nakijken? De correctiesleutel voor het nakijken van de toets is opgenomen in Bijlage 1. Deze correctiesleutel is identiek voor alle scholen en opleidingstypen. Kan ik de leerlingen de toets laten nakijken? Als u de toets gebruikt voor voortgangscontrole heeft het weinig zin om de prestatie van de leerling met een cijfer te waarderen. U kunt de leerlingen desgewenst de toets zelf laten nakijken. Een andere optie is om de leerlingen elkaars toetsen te laten nakijken. 1.5 Interpretatie van de toetsuitslag Hoe kan ik de toetsscore interpreteren? Het nakijken van de toets resulteert in een toetsscore tussen 0 (als de leerling geen enkele opgave goed heeft) en 36 (als de leerling alle opgaven goed heeft). Deze toetsscore is op zich nog weinig informatief. Deze handleiding bevat daarom ook zogeheten landelijke referentiegegevens (percentielscores). Hiermee kunt u de scores van uw leerlingen vergelijken met die van een representatieve steekproef van vergelijkbare leerlingen in Nederland. Uit het normeringsonderzoek bleek dat de toetsscores van eersteklassers in het havo/vwo zich niet sterk onderscheidden van die van derdeklassers in de vier leerwegen van het vmbo. Mede om deze reden zijn de referentiegegevens van deze groepen samengenomen. Al met al treft u in deze handleiding voor vier groepen referentiegegevens aan: Eerste leerjaar BB/KB (basis- en kaderberoepsgerichte leerweg); Eerste leerjaar GL/TL (gemengde en theoretische leerweg); Derde leerjaar VMBO en eerste leerjaar HAVO/VWO; Derde leerjaar HAVO/VWO. De percentielscores voor de vier referentiegroepen zijn opgenomen in Bijlage 2. Een percentielscore bij een bepaalde toetsscore geeft aan welk percentage van de leerlingen evenveel of minder opgaven goed heeft. Percentielscores zijn soms moeilijk aan de leerlingen uit te leggen. U kunt de vaardigheid van uw leerlingen ook eenvoudig rapporteren op een vijfpuntsschaal. De ingedikte referentiegegevens voor het eerste leerjaar van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg zijn weergegeven in Tabel 1. Tabel 1 Referentiegegevens voor het eerste leerjaar van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Niveau Toetsscore Percentielscores Niveau-aanduiding eerste leerjaar bbkb E Ver onder gemiddelde D Onder gemiddelde C Rond gemiddelde B Boven gemiddelde A Ver boven gemiddelde 5

7 Toelichting bij de vijf niveaus Leerlingen met een toetsscore van 10 of lager (niveau E) behoren tot de 20% laagst scorende leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg in Nederland. Leerlingen met een score van 14 tot en met 17 (niveau C) behoren tot de 20% leerlingen die zich rond het gemiddelde bevinden. Leerlingen met toetsscores van 22 en hoger (niveau A) behoren tot de 20% hoogst scorende leerlingen. De referentiegegevens voor het eerste leerjaar tl en gl, het eerste leerjaar havo/vwo en het derde leerjaar vmbo, en het derde leerjaar havo/vwo zijn weergegeven in respectievelijk Tabel 2, 3 en 4. Tabel 2 Referentiegegevens voor het eerste leerjaar van de gemengde en theoretische leerweg Niveau Toetsscore Percentielscores Niveau-aanduiding eerste leerjaar gltl E Ver onder gemiddelde D Onder gemiddelde C Rond gemiddelde B Boven gemiddelde A Ver boven gemiddelde Tabel 3 Referentiegegevens voor het eerste leerjaar van het havo/vwo en het derde leerjaar van het vmbo Niveau eerste leerjaar havo/vwo en derde leerjaar vmbo Toetsscore Percentielscores Niveau-aanduiding E Ver onder gemiddelde D Onder gemiddelde C Rond gemiddelde B Boven gemiddelde A Ver boven gemiddelde Tabel 4 Referentiegegevens voor het derde leerjaar havo/vwo Niveau Toetsscore Percentielscores Niveau-aanduiding derde leerjaar havo/vwo E Ver onder gemiddelde D Onder gemiddelde C Rond gemiddelde B Boven gemiddelde A Ver boven gemiddelde 6

8 2 De vragenlijst Internet- en computergebruik 2.1 Doel en doelgroep De vragenlijst bevat zeven meerkeuzevragen over het gebruik van internet en de computer buiten de school. Bijlage 3 laat zien hoe de leerlingen in de onderscheiden opleidingstypen en leerjaren de vragen over hun internet- en computergebruik beantwoordden. Leerlingen met zwak ontwikkelde internet- en computervaardigheden blijken gemiddeld vaak duidelijk lagere scores op deze vragenlijst te behalen (zie Bijlage 4). Met de vragenlijst kunt u leerlingen opsporen die nog weinig ervaring hebben met internet en de computer. De uitslag van de vragenlijst kan aanleiding zijn tot gerichte hulp aan leerlingen die bijvoorbeeld niet over een computer met internet en beschikken en die daar nog maar weinig ervaring mee hebben (zie ook hoofdstuk 3). 2.2 Afname vragenlijst U kunt de vragenlijst op ieder door u gewenst moment afnemen. Het beantwoorden van de vragen kost de leerling hooguit enkele minuten. 2.3 Correctie vragenlijst U kunt de antwoorden van de leerlingen op de zeven meerkeuzevragen eenvoudig scoren aan de hand van de volgende scoringsregel: Antwoord A: één punt Antwoord B: twee punten Antwoord C: drie punten Antwoord D: vier punten Antwoord E: vijf punten U bepaalt voor elke vraag het aantal behaalde punten en telt vervolgens de scores bij elkaar op. Een mogelijk bruikbaar formulier voor het scoren van de antwoorden en het registreren van de uitslag is opgenomen in Bijlage 5. 7

9 2.4 Interpretatie van de score op de vragenlijst Het nakijken van de vragenlijst resulteert in een score tussen 7 (als de leerling thuis nog geen gebruik van internet en de computer maakt) en 26 (als de leerling een zeer frequente gebruiker is). De referentiegegevens voor de interpretatie van de scores zijn weergegeven in Tabel 5. Deze landelijke vergelijkingsgegevens gelden voor alle leerlingen, ongeacht het opleidingstype of het leerjaar. Zo kunt u bijvoorbeeld zien dat een leerling met een score van zestien of lager tot de 20% minst frequente gebruikers behoort. Een aantal van deze leerlingen vereist mogelijk extra ondersteuning in het gebruik van internet en de computer voor school. Tabel 5 Referentiegegevens bij de vragenlijst Internet- en computergebruik Categorie Gebruik van internet en computer Totaalscore Percentielscore E Zeer weinig D Weinig C Gemiddeld B Veel A Zeer veel

10 3 Inpassing in het onderwijs De schriftelijke toets en de vragenlijst zijn vooral bedoeld voor voortgangscontrole. Dat wil zeggen: het vaststellen van lacunes in de kennis en vaardigheden teneinde deze te kunnen bijspijkeren. Op grond van wetenschappelijk onderzoek (o.a. Van Eck, Volman, Heemskerk & Kuiper, 2002; De Haan & Huysmans, 2002) zijn recentelijk verschillende aanbevelingen gedaan: Breng de leerlingen in aanraking met een diversiteit aan ict-toepassingen. Zorg ervoor dat alle leerlingen de ict-vaardigheden leren beheersen die voor hun loopbaan in het voortgezet onderwijs noodzakelijk zijn. Er zijn aanwijzingen dat internet- en computervaardigheden vooral thuis ontwikkeld worden (De Haan & Huysmans, 2002). Inventariseer of leerlingen thuis over een computer met internettoegang en beschikken. Ga na welke ervaringen leerlingen thuis hebben opgedaan met voor school relevante ict-toepassingen. U kunt daartoe gebruik maken van de vragenlijst Internet- en computergebruik die eveneens ter beschikking is gesteld. Wijs leerlingen die thuis niet over een computer met internet en beschikken op plaatsen waar zij kunnen surfen, bijvoorbeeld bibliotheek, buurthuis of internetcafé. Wijs ouders van leerlingen die thuis geen computer hebben op het belang van een computer voor school. Wijs daarbij ook op het belang van een internetaansluiting en faciliteiten om met klasgenoten te en. Uit onderzoek blijkt dat allochtone leerlingen thuis vaak minder toegang hebben tot internet en de computer minder gebruiken voor werkstukken, verslagen, spreekbeurten, brieven en mailtjes dan hun autochtone klasgenoten. Wees hier alert op. Stel leerlingen bijvoorbeeld in de gelegenheid om buiten schooltijd op schoolcomputers te werken. Overweeg of het in uw situatie zinvol is om leerlingen die thuis nog niet over een computer beschikken de mogelijkheid te bieden tot aanschaf van een goedkope tweedehands computer via de school. Op het Calvijn College in Amsterdam heeft men hier goede ervaringen mee opgedaan (Vermeulen, 2003). Literatuur Eck, E. van., Volman, E., Heemskerk, I., & Kuiper, E. (2002). Ict en diversiteit. Ict-gebruik door leerlingen en docenten in het BO en VO. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. Haan, J. de., & Huysmans, F. (2002). Van huis uit digitaal. Verwerving van digitale vaardigheden tussen thuismilieu en school. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau. Ministerie van OCenW (2002). ICT Monitor Den Haag: Sdu. Vermeulen, A. (2003, 17 maart). De harde hand. Volkskrant. 9

11 Bijlage 1 Correctiesleutel Opgave Goede antwoord 1 A 2 B 3 B 4 B 5 D 6 D 7 B 8 A 9 C 10 D 11 C 12 B 13 D 14 C 15 A 16 D 17 D 18 D 19 C 20 C 21 A 22 B 23 B 24 A 25 D 26 C 27 B 28 D 29 A 30 A 31 D 32 C 33 E 34 A 35 C 36 A 10

12 Bijlage 2 Referentiegegevens Gemiddelde toetsscore per referentiegroep Tabel 1 toont onder meer het gemiddelde aantal goed gemaakte opgaven voor de vier referentiegroepen waarvoor percentielscores worden verstrekt. Te zien is bijvoorbeeld dat een brugklasser in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg gemiddeld 16 van de 36 opgaven goed heeft. Tabel 1 Gemiddelde toetsscore, aantal leerlingen, betrouwbaarheid (Cronbach s alpha) en standaardmeetfout per referentiegroep Referentiegroep Gemiddelde toetsscore Aantal leerlingen Betrouwbaarheid Standaardmeetfout Eerste leerjaar bb/kb Eerste leerjaar tl/gl Eerste leerjaar havo/vwo en derde leerjaar vmbo Derde leerjaar havo/vwo Totaal De toetsbetrouwbaarheid (Cronbach s alpha) is hoog (>.80) en de standaardmeetfout is voldoende klein. Dit betekent dat de toets een nauwkeurig onderscheid maakt tussen leerlingen met hoge en lage internet- en computervaardigheden. Toetsen meten nooit helemaal nauwkeurig. De standaardmeetfout geeft aan binnen welk interval rond de vastgestelde toetsscore de werkelijke toetsscore van de leerling zich waarschijnlijk zal bevinden. Voor de onderscheiden referentiegroepen varieert de standaardmeetfout van.17 tot.32. U mag met 68% zekerheid veronderstellen dat de ware toetsscore niet verder dan één standaardmeetfout van de vastgestelde toetsscore af ligt. Wilt u weten tussen welke grenzen een toetsscore met 95% zekerheid ligt, dan moet u de standaardmeetfout met 2 vermenigvuldigen. Percentielscores per referentiegroep De percentielscores voor de onderscheiden referentiegroepen zijn weergegeven in Tabel 2. Een percentielscore geeft aan welk percentage van de leerlingen in de desbetreffende referentiegroep even veel of minder opgaven goed heeft gemaakt. Stel dat Jan, een eersteklasser in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, een toetsscore heeft van 20. De bijbehorende percentielscore is 74. Dit betekent dat 74% van de eersteklassers in het vmbo een gelijke of lagere toetsscore heeft dan Jan. Jan behoort op deze toets dus tot de 26% beste leerlingen. 11

13 Tabel 2 Percentielscores per referentiegroep Toetsscore Eerste leerjaar bb/kb Percentielscores Eerste leerjaar gl/tl Eerste leerjaar havo/vwo en derde leerjaar vmbo Derde leerjaar havo/vwo

14 Bijlage 3 Het gebruik van internet en de computer thuis Tabel 1 bevat een samenvattende beschrijving van de antwoorden van de leerlingen op de vragen van de vragenlijst Internet- en computergebruik. Te zien is onder meer dat 8% van de eersteklassers in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg thuis geen computer heeft, tegen 2% van de eersteklassers in het havo/vwo. Tabel 1 Het gebruik van internet en de computer per opleidingstype per leerjaar (percentage leerlingen per vraag per alternatief) Opleidingstype en leerjaar BBKB GLTL HAVW VMBO HAVW Vraag Alternatieven Heb je thuis een A Nee computer? B Ja, maar zonder internet C Ja, met internet Heb je thuis een eigen A Nee adres? B Ja Hoe vaak zit je thuis achter de computer? A Nooit, want ik heb thuis geen computer B Nooit, maar ik heb thuis wel een computer C Ongeveer één keer per maand D Ongeveer één keer per week E (Bijna) iedere dag Hoe vaak gebruik je A Nooit thuis de computer om informatie op internet te B Ongeveer één keer per maand zoeken? C Ongeveer één keer per week D (Bijna) iedere dag Hoe vaak zit je thuis A Nooit achter de computer om B Ongeveer één keer per te en of te maand chatten? C Ongeveer één keer per week D (Bijna) iedere dag Hoe vaak gebruik je A Nooit thuis de computer voor B Ongeveer één keer per spelletjes of muziek? maand C Ongeveer één keer per week D (Bijna) iedere dag Hoe vaak gebruik je A Nooit thuis de computer voor B Ongeveer één keer per tekstverwerking (bijv. maand huiswerk, werkstukken, C Ongeveer één keer per brieven)? week D (Bijna) iedere dag

15 Bijlage 4 Samenhang tussen de vaardigheid en het gebruik van internet en de computer Tabel 1 toont het gemiddeld aantal goede antwoorden op de toets per alternatief van de vragen uit de vragenlijst. Te zien is onder meer dat bbkb-eersteklassers die thuis over een computer met internet beschikken gemiddeld drie opgaven meer goed hebben dan hun klasgenoten die thuis geen computer hebben (17-14=3). Ook is te zien dat leerlingen met een eigen adres afhankelijk van het opleidingstype en leerjaar vier à zes opgaven meer goed hebben dan hun leeftijdsgenoten die daarover niet beschikken. Tabel 1 Gemiddelde toetsscores per opleidingstype per leerjaar voor de antwoorden op de vragenlijst Internet- en computergebruik Opleidingstype en leerjaar BBKB GLTL HAVW VMBO HAVW Vraag Alternatieven Heb je thuis een A Nee computer? B Ja, maar zonder internet C Ja, met internet Heb je thuis een eigen A Nee adres? B Ja Hoe vaak zit je thuis A Nooit, want ik heb thuis achter de computer? geen computer B Nooit, maar ik heb thuis wel een computer C Ongeveer één keer per maand D Ongeveer één keer per week E (Bijna) iedere dag Hoe vaak gebruik je A Nooit thuis de computer om B Ongeveer één keer per informatie op internet te zoeken? C maand Ongeveer één keer per week D (Bijna) iedere dag Hoe vaak zit je thuis A Nooit achter de computer om B Ongeveer één keer per te en of te maand chatten? C Ongeveer één keer per week D (Bijna) iedere dag Hoe vaak gebruik je A Nooit thuis de computer voor B Ongeveer één keer per spelletjes of muziek? C maand Ongeveer één keer per week D (Bijna) iedere dag Hoe vaak gebruik je A Nooit thuis de computer voor B Ongeveer één keer per tekstverwerking (bijv. huiswerk, werkstukken, C maand Ongeveer één keer per brieven)? D week (Bijna) iedere dag

16 Bijlage 5 Scoreformulier bij de vragenlijst Internet- en computergebruik SCOREFORMULIER VRAGENLIJST INTERNET- EN COMPUTERGEBRUIK Naam leerling Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 Vraag 4 Vraag 5 Vraag 6 Vraag 7 Totaalscore 15

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Cevo Reeks. Examens met behulp van de computer. Cevo-beleid geformuleerd. Henk Kreeft

Cevo Reeks. Examens met behulp van de computer. Cevo-beleid geformuleerd. Henk Kreeft Cevo Reeks Examens met behulp van de computer Cevo-beleid geformuleerd Henk Kreeft Cevo Utrecht, oktober 2001 2 Inhoud blz.: Inleiding 5 1. De beleidsrichting 7 2. De beleidsrichting getoetst 9 3. Experimenten

Nadere informatie

Pedagogische kwaliteit 82

Pedagogische kwaliteit 82 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 82 Doorstroom in het ROC Een kwestie van goed kiezen en doorzetten? Mechtild Derriks Margaretha Vergeer Doorstroom in het ROC Een kwestie van goed kiezen

Nadere informatie

Praktijktoetsen en praktische opdrachten: hoe ontwikkel je ze?

Praktijktoetsen en praktische opdrachten: hoe ontwikkel je ze? Serie over Praktijktoetsing, deel 2 Praktijktoetsen en praktische opdrachten: hoe ontwikkel je ze? Auteur: Hans Kuhlemeier, onderwijskundige bij Cito Datum: zomer 2002 Internet: http://www.toetswijzer.nl/html/praktijktoetsen/praktijktoetsen.htm

Nadere informatie

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Lector Dr. Mark Gellevij Onderzoekers Simone van der Donk MSc Jolise t Mannetje MSc Contact: Saxion - Kenniscentrum Onderwijsinnovatie Lectoraat Innovatief en Effectief

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

LAKS-monitor 2014. Het tevredenheidsonderzoek onder scholieren in het voortgezet onderwijs

LAKS-monitor 2014. Het tevredenheidsonderzoek onder scholieren in het voortgezet onderwijs Het tevredenheidsonderzoek onder scholieren in het voortgezet onderwijs Colofon LAKS-monitor is een onderzoek van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) onder scholieren in het voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Digitale kloof. Een probleem in theorie. werkelijkheid?

Digitale kloof. Een probleem in theorie. werkelijkheid? Digitale kloof Een probleem in theorie of werkelijkheid? Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de afdeling Welzijn & Onderwijs en Stichting Mozaïek door Bureau Onderzoek & Statistiek. Auteur:

Nadere informatie

ALLES OVER DE EINDTOETS

ALLES OVER DE EINDTOETS Handige gidsvoorouders 2015 groep 8 ALLES OVER DE EINDTOETS 2 Inhoud Een spannend jaar 3 De verplichte eindtoets in groep 8 4 Het schooladvies 6 Drie verschillende eindtoetsen 9 De centrale eindtoets van

Nadere informatie

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

Je n ose pas. Spreekangst bij Frans. Merlijn van Gisbergen. Studentnummer: 2116986. Lerarenopleiding Frans vo 2 e graads Fontys Hogescholen Tilburg

Je n ose pas. Spreekangst bij Frans. Merlijn van Gisbergen. Studentnummer: 2116986. Lerarenopleiding Frans vo 2 e graads Fontys Hogescholen Tilburg Je n ose pas Spreekangst bij Frans Naam: Studentnummer: 2116986 Merlijn van Gisbergen Opleiding: Instituut: Lerarenopleiding Frans vo 2 e graads Fontys Hogescholen Tilburg Begeleider: Mevrouw D. Werts

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids- Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave Toegankelijkheid

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN HET BASISSCHOOLADVIES

DE KWALITEIT VAN HET BASISSCHOOLADVIES DE KWALITEIT VAN HET BASISSCHOOLADVIES Een onderzoek naar de totstandkoming van het basisschooladvies en de invloed van het basisschooladvies op de verdere schoolloopbaan augustus 2014 INHOUD Samenvatting

Nadere informatie

TIMSS-2007 Nederland

TIMSS-2007 Nederland TIMSS-2007 Nederland Trends in leerprestaties in exacte vakken in het basisonderwijs M.R.M. Meelissen M. Drent December 2008 Universiteit Twente Vakgroep Onderwijsorganisatie en -management TIMSS-2007

Nadere informatie

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen.

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen. Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman ITS, Nijmegen september 2008 Onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken 2 Overeenkomst ouder-kind

Nadere informatie

Eerste ervaringen met het vak NLT

Eerste ervaringen met het vak NLT Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen Eerste ervaringen met het vak NLT Onderzoek onder leerlingen, docenten en scholen Annemarie van Langen EERSTE ERVARINGEN MET HET VAK NLT ii Eerste

Nadere informatie

De praktijk van de eerste en tweede correctie Samenvatting van onderzoek naar het functioneren van het CSE

De praktijk van de eerste en tweede correctie Samenvatting van onderzoek naar het functioneren van het CSE Cito Voortgezet onderwijs Cito maakt wereldwijd werk van goed en eerlijk toetsen en beoordelen. Met de meet- en volgmethoden van Cito krijgen mensen een objectief beeld van kennis, vaardigheden en competenties.

Nadere informatie

Laaggeletterdheid in Nederland. Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden

Laaggeletterdheid in Nederland. Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden ] Didier Laaggeletterdheid in Nederland Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden Laaggeletterdheid in Nederland Resultaten van de Adult Literacy and Life Skills Survey (ALL) Didier Fouarge, Willem

Nadere informatie

Toetsen met open vragen

Toetsen met open vragen Toetsen met open vragen Een handleiding voor het construeren van toetsen met open vragen T.T.M.G. Erkens H.A. Moelands Citogroep Arnhem, januari xxxx Grafische vormgeving, opmaak en productie: Afdeling

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

Anticiperen op variatie in wiskundekennis bij hbo-instroom

Anticiperen op variatie in wiskundekennis bij hbo-instroom Anticiperen op variatie in wiskundekennis bij hbo-instroom Een verkennend (voor)onderzoek naar de mogelijke benadering van variatie in het niveau van de wiskundige kennis bij technische, eerstejaars hboleerlingen

Nadere informatie

Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting)

Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting) Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting) Een online onderzoek onder leerlingen en ouders in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Uitgevoerd door: Intomart

Nadere informatie

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Onderzoeksverslag Samenvatting Op het Greijdanus College VMBO wordt al een aantal jaren training gegeven aan leerlingen die last hebben

Nadere informatie

Leerlingen in het. voortgezet onderwijs. Hoe zitten ze in hun vel?

Leerlingen in het. voortgezet onderwijs. Hoe zitten ze in hun vel? Leerlingen in het voortgezet onderwijs Hoe zitten ze in hun vel? De leerlingen in het derde jaar van het voortgezet onderwijs in Limburg: Emotionele ontwikkeling Inventaar 3VO Maastricht, augustus 2011

Nadere informatie

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN Voorwoord Onbevoegd lesgeven is al jaren een bron van zorg in het voortgezet onderwijs. Tot nu toe is vooral

Nadere informatie

VLOT ISBN 11 301 0493 1. Wolters Plantyn

VLOT ISBN 11 301 0493 1. Wolters Plantyn VLOT 5 V O L G S Y S T E E M L A G E R O N D E RW I J S : T A A LVA A R D I G H E I D ISBN 11 301 0493 1 Wolters Plantyn 9 781130 104936 redactie: Marleen Colpin Sara Gysen Koen Jaspaert Saskia Timmermans

Nadere informatie

Hoe bekend zijn wij met laaggeletterdheid?

Hoe bekend zijn wij met laaggeletterdheid? Hoe bekend zijn wij met laaggeletterdheid? Een landelijk onderzoek naar het bewustzijn bij volwassenen van laaggeletterdheid in onze samenleving CINOP, s-hertogenbosch Jan Neuvel en Arjan van der Meijden,

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Samenwerken op de leerafdeling: Matching bij plaatsing en samenwerkingsrelaties als basis voor succesvol leren

Samenwerken op de leerafdeling: Matching bij plaatsing en samenwerkingsrelaties als basis voor succesvol leren Samenwerken op de leerafdeling: Matching bij plaatsing en samenwerkingsrelaties als basis voor succesvol leren beschrijving op basis van interviews in Rijnmond Jan Streumer, Niek van den Berg & Ad de Jongh

Nadere informatie