Voorbeeldtoetsen onderbouw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbeeldtoetsen onderbouw"

Transcriptie

1 Voorbeeldtoetsen onderbouw vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg vmbo gemengde en theoretische leerweg havo/vwo leerjaar 1, 2 of 3 Internet- en computervaardigheden voor school Handleiding voor de docent Domein A Domein A leren over zorg

2 Woord vooraf Het verwerven (zoeken), verwerken en presenteren van informatie met behulp van het internet en de computer wordt in onze informatiemaatschappij steeds belangrijker. Interneten computervaardigheden behoren tot de algemene vaardigheden die in de basisvorming onder de noemer leren leren ingang hebben gevonden. Voor hun schoolwerk hebben leerlingen het internet en de computer veelvuldig nodig, onder meer bij het maken van werkstukken en het voorbereiden van spreekbeurten. Niet iedere leerling is echter even bedreven in het gebruik ervan. Zo beschikken sommige leerlingen nog niet over een thuiscomputer met internet en . Brugklasdocenten constateren dat de ICTvaardigheden van leerlingen sterk uiteenlopen. Met de schriftelijke toets Internet- en computervaardigheden voor school kunt u nagaan of leerlingen beschikken over basale kennis omtrent het gebruik van internet en de computer. Naast de schriftelijke toets is er de vragenlijst Internet- en computergebruik. Hiermee kunt u leerlingen opsporen die thuis nog weinig ervaring hebben met het internet en de computer. De toets en vragenlijst kunnen bijvoorbeeld aanleiding zijn tot gerichte instructie en hulp aan degenen die dat nodig hebben. In deze handleiding vindt u suggesties voor de afname en correctie van de toets en het interpreteren van de toetsuitslag. Ook voor het gebruik van de vragenlijst worden in deze handleiding aanwijzingen gegeven. De ontwikkeling van de toets Internet- en computervaardigheden voor school is het werk van velen. John Dehé en Roel Tillekes hadden een belangrijk aandeel in de ontwikkeling van de opgaven. Bas Hemker was verantwoordelijk voor de schaling van de opgaven en het samenstellen van de referentiegegevens. De assistentie is verzorgd door Helga Stortelder. De projectleiding was in handen van ondergetekende. Daarnaast heeft een groot aantal docenten, die uit privacy overwegingen anoniem moeten blijven, meegewerkt aan het uitproberen en verbeteren van het materiaal. Graag wil ik allen van harte bedanken voor hun inbreng. Hans Kuhlemeier Onderwijskundige VO

3 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 1 De toets Internet- en computervaardigheden voor school 1.1 Doel en doelgroep Inhoud Afname Correctie Interpretatie van de toetsuitslag 5 2 De vragenlijst Internet -en computergebruik. 2.1 Doel en doelgroep Afname Correctie Interpretatie van de score 8 3 Inpassing in het onderwijs 9 Bijlagen 1 Correctiesleutel 2 Referentiegegevens 3 Het gebruik van internet en de computer thuis 4 Samenhang tussen de vaardigheid en het gebruik van internet en de computer 5 Scoreformulier bij de vragenlijst Internet- en computergebruik

4 1 De toets Internet- en computervaardigheden voor school De toets bestaat uit 36 opgaven in de meerkeuzevorm. De toets vereist geen voorbereiding, is snel en gemakkelijk af te nemen en kan eenvoudig worden nagekeken. 1.1 Doel en doelgroep Met de schriftelijke toets Internet- en computervaardigheden voor school kunt u nagaan of leerlingen beschikken over basale kennis omtrent het gebruik van internet en de computer. Centraal staan vaardigheden in het zoeken en verwerken van informatie voor het maken van onder meer werkstukken en presentaties. Van leerlingen met lage toetsscores mag worden verwacht dat zij over onvoldoende kennis en vaardigheden beschikken om het internet en de computer efficiënt voor school te kunnen gebruiken. In de meeste gevallen zullen docenten de toets gebruiken voor voortgangscontrole. Dat wil zeggen: het vaststellen van lacunes in de kennis en vaardigheden van de leerlingen teneinde deze weg te kunnen werken. De toets stelt u in staat om leerlingen met gebrekkige interneten computervaardigheden op te sporen. De uitslag van de toets kan aanleiding zijn tot gerichte instructie, oefening en begeleiding. Voor welke leerlingen is de toets bedoeld? De toets is bedoeld voor afname in de eerste drie leerjaren van het vmbo en het havo/vwo. Uit een grootschalig normeringsonderzoek bleek dat derdeklassers gemiddeld hoger scoren dan eersteklassers. Havo/vwo-leerlingen deden het beter dan leerlingen in de gemengde- en theoretische leerwegen (tl en gl) die op hun beurt weer hogere scores behaalden dan hun leeftijdsgenoten in de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen (bb en kb). Om de interpretatie van de toetsuitslag te vergemakkelijken bevat deze handleiding daarom referentiegegevens per leerjaar per opleidingstype. Aan de hand ervan kunt u zien hoe goed uw leerlingen het doen in vergelijking met een landelijke steekproef van leerlingen uit hetzelfde opleidingstype en leerjaar. 1.2 Inhoud Wat voor type toets is het? De schriftelijke toets Internet- en computervaardigheden voor school is een voorbeeld van een zogeheten Kennis-Over-Vaardigheden toets. Met een KOV-toets kan men vaststellen of leerlingen weet hoe zij in bepaalde situaties moeten handelen, niet of zij dat ook werkelijk kunnen. De toets Internet- en computervaardigheden voor school meet de kennis over het gebruik van internet en de computer, niet de praktische vaardigheid zelf. Voor dit laatste kunt u gebruik maken van de binnenkort beschikbaar komende praktijktoets Internet- en computervaardigheden die de leerling grotendeels achter het beeldscherm maakt 1. 1 Bij de praktijktoets computer- en internetvaardigheden moeten de leerlingen informatie op het internet zoeken, systematisch opslaan en met de passende toepassingsprogramma's verwerken op de computer. Om praktische en didactische redenen is ervoor gekozen leerlingen niet daadwerkelijk het internet op te sturen, maar een internet omgeving te simuleren met gedownloade websites, die met een (eenvoudige) zoekmachine benaderd moeten worden. De opdrachten voor de leerlingen en de benodigde hulpdocumenten zijn als MS Word bestanden (alleen lezen) opgenomen op de CD-Rom. De leerlingen kunnen deze bestanden openen en stand by zetten op de taakbalk. Het materiaal biedt vele +mogelijkheden om nieuwe, soortgelijke opdrachten te bedenken. 3

5 Waar gaat de toets over? De inhoud van de toets is gebaseerd op een analyse van de internet- en computervaardigheden die leerlingen in de onderbouw nodig hebben voor hun schoolwerk. Om het internet en de computer met succes te kunnen gebruiken voor het maken van onder meer werkstukken en presentaties moeten de leerlingen in ieder geval: op de hoogte zijn van gangbare internetterminologie; het internet kunnen gebruiken voor het zoeken van relevante informatie; met anderen kunnen communiceren via ; een aantal basale windowsprincipes en tekstverwerkingsvaardigheden beheersen. Over deze vier onderwerpen zijn in totaal 36 opgaven opgenomen. Vrijwel alle opgaven zijn ontwikkeld door docenten met ruime leservaring in het vmbo of het havo/vwo. De toets is samengesteld op basis van een onderzoek bij ruim 2500 eerste- en derdeklassers uit de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen, de gemengde en theoretische leerwegen van het vmbo en het havo/vwo. Van de 99 uitgeteste opgaven zijn de beste 36 gekozen. Geprobeerd is om voor de verschillende opleidingstypen toetsversies van verschillende moeilijkheidsgraad samen te stellen (relatief makkelijk voor bbkb, wat moeilijker voor gltl en nog moeilijker voor havo/vwo). Voor elk opleidingstype bleken echter nagenoeg dezelfde opgaven het meest informatief en betrouwbaar. Vandaar dat gekozen moest worden voor één toetsboekje voor alle leerlingen, ongeacht het opleidingstype. 1.3 Afname Hoeveel tijd kost de afname? De toets bevat 36 meerkeuze-opgaven die u in één lesuur van vijftig minuten kunt afnemen. Op welk moment kan ik de toets het beste afnemen? U kunt de toets afnemen in de eerste drie leerjaren van het vmbo en het havo/vwo. Een geschikt afnamemoment is het begin van het leerjaar. Direct na de zomervakantie is er nog voldoende tijd om leerlingen met gebrekkige internet- en computervaardigheden bij te spijkeren. Als u de toets afneemt aan het begin van het eerste of derde leerjaar kunt u de scores van uw leerlingen vergelijken met de landelijke referentiegegevens (zie Bijlage 2). Die zijn namelijk eveneens aan het begin van het eerste en derde leerjaar verzameld. Hoe kan ik de leerlingen op de afname voorbereiden? Het is niet de bedoeling dat leerlingen zich voorbereiden op de toets. U kunt de leerlingen voorafgaand aan de afname het volgende vertellen: de toets is bedoeld om na te gaan of zij weten hoe zij het internet en de computer kunnen gebruiken voor school, bijvoorbeeld voor het maken van huiswerk, werkstukken of spreekbeurten; de toets bestaat alleen uit meerkeuzevragen; de toets bevat zowel makkelijke als moeilijke vragen; zij moeten telkens het enige goede antwoord of het meest juiste antwoord omcirkelen; niet geprobeerde opgaven worden fout gerekend. 4

6 1.4 Correctie Hoe kan ik de toets nakijken? De correctiesleutel voor het nakijken van de toets is opgenomen in Bijlage 1. Deze correctiesleutel is identiek voor alle scholen en opleidingstypen. Kan ik de leerlingen de toets laten nakijken? Als u de toets gebruikt voor voortgangscontrole heeft het weinig zin om de prestatie van de leerling met een cijfer te waarderen. U kunt de leerlingen desgewenst de toets zelf laten nakijken. Een andere optie is om de leerlingen elkaars toetsen te laten nakijken. 1.5 Interpretatie van de toetsuitslag Hoe kan ik de toetsscore interpreteren? Het nakijken van de toets resulteert in een toetsscore tussen 0 (als de leerling geen enkele opgave goed heeft) en 36 (als de leerling alle opgaven goed heeft). Deze toetsscore is op zich nog weinig informatief. Deze handleiding bevat daarom ook zogeheten landelijke referentiegegevens (percentielscores). Hiermee kunt u de scores van uw leerlingen vergelijken met die van een representatieve steekproef van vergelijkbare leerlingen in Nederland. Uit het normeringsonderzoek bleek dat de toetsscores van eersteklassers in het havo/vwo zich niet sterk onderscheidden van die van derdeklassers in de vier leerwegen van het vmbo. Mede om deze reden zijn de referentiegegevens van deze groepen samengenomen. Al met al treft u in deze handleiding voor vier groepen referentiegegevens aan: Eerste leerjaar BB/KB (basis- en kaderberoepsgerichte leerweg); Eerste leerjaar GL/TL (gemengde en theoretische leerweg); Derde leerjaar VMBO en eerste leerjaar HAVO/VWO; Derde leerjaar HAVO/VWO. De percentielscores voor de vier referentiegroepen zijn opgenomen in Bijlage 2. Een percentielscore bij een bepaalde toetsscore geeft aan welk percentage van de leerlingen evenveel of minder opgaven goed heeft. Percentielscores zijn soms moeilijk aan de leerlingen uit te leggen. U kunt de vaardigheid van uw leerlingen ook eenvoudig rapporteren op een vijfpuntsschaal. De ingedikte referentiegegevens voor het eerste leerjaar van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg zijn weergegeven in Tabel 1. Tabel 1 Referentiegegevens voor het eerste leerjaar van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Niveau Toetsscore Percentielscores Niveau-aanduiding eerste leerjaar bbkb E Ver onder gemiddelde D Onder gemiddelde C Rond gemiddelde B Boven gemiddelde A Ver boven gemiddelde 5

7 Toelichting bij de vijf niveaus Leerlingen met een toetsscore van 10 of lager (niveau E) behoren tot de 20% laagst scorende leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg in Nederland. Leerlingen met een score van 14 tot en met 17 (niveau C) behoren tot de 20% leerlingen die zich rond het gemiddelde bevinden. Leerlingen met toetsscores van 22 en hoger (niveau A) behoren tot de 20% hoogst scorende leerlingen. De referentiegegevens voor het eerste leerjaar tl en gl, het eerste leerjaar havo/vwo en het derde leerjaar vmbo, en het derde leerjaar havo/vwo zijn weergegeven in respectievelijk Tabel 2, 3 en 4. Tabel 2 Referentiegegevens voor het eerste leerjaar van de gemengde en theoretische leerweg Niveau Toetsscore Percentielscores Niveau-aanduiding eerste leerjaar gltl E Ver onder gemiddelde D Onder gemiddelde C Rond gemiddelde B Boven gemiddelde A Ver boven gemiddelde Tabel 3 Referentiegegevens voor het eerste leerjaar van het havo/vwo en het derde leerjaar van het vmbo Niveau eerste leerjaar havo/vwo en derde leerjaar vmbo Toetsscore Percentielscores Niveau-aanduiding E Ver onder gemiddelde D Onder gemiddelde C Rond gemiddelde B Boven gemiddelde A Ver boven gemiddelde Tabel 4 Referentiegegevens voor het derde leerjaar havo/vwo Niveau Toetsscore Percentielscores Niveau-aanduiding derde leerjaar havo/vwo E Ver onder gemiddelde D Onder gemiddelde C Rond gemiddelde B Boven gemiddelde A Ver boven gemiddelde 6

8 2 De vragenlijst Internet- en computergebruik 2.1 Doel en doelgroep De vragenlijst bevat zeven meerkeuzevragen over het gebruik van internet en de computer buiten de school. Bijlage 3 laat zien hoe de leerlingen in de onderscheiden opleidingstypen en leerjaren de vragen over hun internet- en computergebruik beantwoordden. Leerlingen met zwak ontwikkelde internet- en computervaardigheden blijken gemiddeld vaak duidelijk lagere scores op deze vragenlijst te behalen (zie Bijlage 4). Met de vragenlijst kunt u leerlingen opsporen die nog weinig ervaring hebben met internet en de computer. De uitslag van de vragenlijst kan aanleiding zijn tot gerichte hulp aan leerlingen die bijvoorbeeld niet over een computer met internet en beschikken en die daar nog maar weinig ervaring mee hebben (zie ook hoofdstuk 3). 2.2 Afname vragenlijst U kunt de vragenlijst op ieder door u gewenst moment afnemen. Het beantwoorden van de vragen kost de leerling hooguit enkele minuten. 2.3 Correctie vragenlijst U kunt de antwoorden van de leerlingen op de zeven meerkeuzevragen eenvoudig scoren aan de hand van de volgende scoringsregel: Antwoord A: één punt Antwoord B: twee punten Antwoord C: drie punten Antwoord D: vier punten Antwoord E: vijf punten U bepaalt voor elke vraag het aantal behaalde punten en telt vervolgens de scores bij elkaar op. Een mogelijk bruikbaar formulier voor het scoren van de antwoorden en het registreren van de uitslag is opgenomen in Bijlage 5. 7

9 2.4 Interpretatie van de score op de vragenlijst Het nakijken van de vragenlijst resulteert in een score tussen 7 (als de leerling thuis nog geen gebruik van internet en de computer maakt) en 26 (als de leerling een zeer frequente gebruiker is). De referentiegegevens voor de interpretatie van de scores zijn weergegeven in Tabel 5. Deze landelijke vergelijkingsgegevens gelden voor alle leerlingen, ongeacht het opleidingstype of het leerjaar. Zo kunt u bijvoorbeeld zien dat een leerling met een score van zestien of lager tot de 20% minst frequente gebruikers behoort. Een aantal van deze leerlingen vereist mogelijk extra ondersteuning in het gebruik van internet en de computer voor school. Tabel 5 Referentiegegevens bij de vragenlijst Internet- en computergebruik Categorie Gebruik van internet en computer Totaalscore Percentielscore E Zeer weinig D Weinig C Gemiddeld B Veel A Zeer veel

10 3 Inpassing in het onderwijs De schriftelijke toets en de vragenlijst zijn vooral bedoeld voor voortgangscontrole. Dat wil zeggen: het vaststellen van lacunes in de kennis en vaardigheden teneinde deze te kunnen bijspijkeren. Op grond van wetenschappelijk onderzoek (o.a. Van Eck, Volman, Heemskerk & Kuiper, 2002; De Haan & Huysmans, 2002) zijn recentelijk verschillende aanbevelingen gedaan: Breng de leerlingen in aanraking met een diversiteit aan ict-toepassingen. Zorg ervoor dat alle leerlingen de ict-vaardigheden leren beheersen die voor hun loopbaan in het voortgezet onderwijs noodzakelijk zijn. Er zijn aanwijzingen dat internet- en computervaardigheden vooral thuis ontwikkeld worden (De Haan & Huysmans, 2002). Inventariseer of leerlingen thuis over een computer met internettoegang en beschikken. Ga na welke ervaringen leerlingen thuis hebben opgedaan met voor school relevante ict-toepassingen. U kunt daartoe gebruik maken van de vragenlijst Internet- en computergebruik die eveneens ter beschikking is gesteld. Wijs leerlingen die thuis niet over een computer met internet en beschikken op plaatsen waar zij kunnen surfen, bijvoorbeeld bibliotheek, buurthuis of internetcafé. Wijs ouders van leerlingen die thuis geen computer hebben op het belang van een computer voor school. Wijs daarbij ook op het belang van een internetaansluiting en faciliteiten om met klasgenoten te en. Uit onderzoek blijkt dat allochtone leerlingen thuis vaak minder toegang hebben tot internet en de computer minder gebruiken voor werkstukken, verslagen, spreekbeurten, brieven en mailtjes dan hun autochtone klasgenoten. Wees hier alert op. Stel leerlingen bijvoorbeeld in de gelegenheid om buiten schooltijd op schoolcomputers te werken. Overweeg of het in uw situatie zinvol is om leerlingen die thuis nog niet over een computer beschikken de mogelijkheid te bieden tot aanschaf van een goedkope tweedehands computer via de school. Op het Calvijn College in Amsterdam heeft men hier goede ervaringen mee opgedaan (Vermeulen, 2003). Literatuur Eck, E. van., Volman, E., Heemskerk, I., & Kuiper, E. (2002). Ict en diversiteit. Ict-gebruik door leerlingen en docenten in het BO en VO. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. Haan, J. de., & Huysmans, F. (2002). Van huis uit digitaal. Verwerving van digitale vaardigheden tussen thuismilieu en school. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau. Ministerie van OCenW (2002). ICT Monitor Den Haag: Sdu. Vermeulen, A. (2003, 17 maart). De harde hand. Volkskrant. 9

11 Bijlage 1 Correctiesleutel Opgave Goede antwoord 1 A 2 B 3 B 4 B 5 D 6 D 7 B 8 A 9 C 10 D 11 C 12 B 13 D 14 C 15 A 16 D 17 D 18 D 19 C 20 C 21 A 22 B 23 B 24 A 25 D 26 C 27 B 28 D 29 A 30 A 31 D 32 C 33 E 34 A 35 C 36 A 10

12 Bijlage 2 Referentiegegevens Gemiddelde toetsscore per referentiegroep Tabel 1 toont onder meer het gemiddelde aantal goed gemaakte opgaven voor de vier referentiegroepen waarvoor percentielscores worden verstrekt. Te zien is bijvoorbeeld dat een brugklasser in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg gemiddeld 16 van de 36 opgaven goed heeft. Tabel 1 Gemiddelde toetsscore, aantal leerlingen, betrouwbaarheid (Cronbach s alpha) en standaardmeetfout per referentiegroep Referentiegroep Gemiddelde toetsscore Aantal leerlingen Betrouwbaarheid Standaardmeetfout Eerste leerjaar bb/kb Eerste leerjaar tl/gl Eerste leerjaar havo/vwo en derde leerjaar vmbo Derde leerjaar havo/vwo Totaal De toetsbetrouwbaarheid (Cronbach s alpha) is hoog (>.80) en de standaardmeetfout is voldoende klein. Dit betekent dat de toets een nauwkeurig onderscheid maakt tussen leerlingen met hoge en lage internet- en computervaardigheden. Toetsen meten nooit helemaal nauwkeurig. De standaardmeetfout geeft aan binnen welk interval rond de vastgestelde toetsscore de werkelijke toetsscore van de leerling zich waarschijnlijk zal bevinden. Voor de onderscheiden referentiegroepen varieert de standaardmeetfout van.17 tot.32. U mag met 68% zekerheid veronderstellen dat de ware toetsscore niet verder dan één standaardmeetfout van de vastgestelde toetsscore af ligt. Wilt u weten tussen welke grenzen een toetsscore met 95% zekerheid ligt, dan moet u de standaardmeetfout met 2 vermenigvuldigen. Percentielscores per referentiegroep De percentielscores voor de onderscheiden referentiegroepen zijn weergegeven in Tabel 2. Een percentielscore geeft aan welk percentage van de leerlingen in de desbetreffende referentiegroep even veel of minder opgaven goed heeft gemaakt. Stel dat Jan, een eersteklasser in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, een toetsscore heeft van 20. De bijbehorende percentielscore is 74. Dit betekent dat 74% van de eersteklassers in het vmbo een gelijke of lagere toetsscore heeft dan Jan. Jan behoort op deze toets dus tot de 26% beste leerlingen. 11

13 Tabel 2 Percentielscores per referentiegroep Toetsscore Eerste leerjaar bb/kb Percentielscores Eerste leerjaar gl/tl Eerste leerjaar havo/vwo en derde leerjaar vmbo Derde leerjaar havo/vwo

14 Bijlage 3 Het gebruik van internet en de computer thuis Tabel 1 bevat een samenvattende beschrijving van de antwoorden van de leerlingen op de vragen van de vragenlijst Internet- en computergebruik. Te zien is onder meer dat 8% van de eersteklassers in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg thuis geen computer heeft, tegen 2% van de eersteklassers in het havo/vwo. Tabel 1 Het gebruik van internet en de computer per opleidingstype per leerjaar (percentage leerlingen per vraag per alternatief) Opleidingstype en leerjaar BBKB GLTL HAVW VMBO HAVW Vraag Alternatieven Heb je thuis een A Nee computer? B Ja, maar zonder internet C Ja, met internet Heb je thuis een eigen A Nee adres? B Ja Hoe vaak zit je thuis achter de computer? A Nooit, want ik heb thuis geen computer B Nooit, maar ik heb thuis wel een computer C Ongeveer één keer per maand D Ongeveer één keer per week E (Bijna) iedere dag Hoe vaak gebruik je A Nooit thuis de computer om informatie op internet te B Ongeveer één keer per maand zoeken? C Ongeveer één keer per week D (Bijna) iedere dag Hoe vaak zit je thuis A Nooit achter de computer om B Ongeveer één keer per te en of te maand chatten? C Ongeveer één keer per week D (Bijna) iedere dag Hoe vaak gebruik je A Nooit thuis de computer voor B Ongeveer één keer per spelletjes of muziek? maand C Ongeveer één keer per week D (Bijna) iedere dag Hoe vaak gebruik je A Nooit thuis de computer voor B Ongeveer één keer per tekstverwerking (bijv. maand huiswerk, werkstukken, C Ongeveer één keer per brieven)? week D (Bijna) iedere dag

15 Bijlage 4 Samenhang tussen de vaardigheid en het gebruik van internet en de computer Tabel 1 toont het gemiddeld aantal goede antwoorden op de toets per alternatief van de vragen uit de vragenlijst. Te zien is onder meer dat bbkb-eersteklassers die thuis over een computer met internet beschikken gemiddeld drie opgaven meer goed hebben dan hun klasgenoten die thuis geen computer hebben (17-14=3). Ook is te zien dat leerlingen met een eigen adres afhankelijk van het opleidingstype en leerjaar vier à zes opgaven meer goed hebben dan hun leeftijdsgenoten die daarover niet beschikken. Tabel 1 Gemiddelde toetsscores per opleidingstype per leerjaar voor de antwoorden op de vragenlijst Internet- en computergebruik Opleidingstype en leerjaar BBKB GLTL HAVW VMBO HAVW Vraag Alternatieven Heb je thuis een A Nee computer? B Ja, maar zonder internet C Ja, met internet Heb je thuis een eigen A Nee adres? B Ja Hoe vaak zit je thuis A Nooit, want ik heb thuis achter de computer? geen computer B Nooit, maar ik heb thuis wel een computer C Ongeveer één keer per maand D Ongeveer één keer per week E (Bijna) iedere dag Hoe vaak gebruik je A Nooit thuis de computer om B Ongeveer één keer per informatie op internet te zoeken? C maand Ongeveer één keer per week D (Bijna) iedere dag Hoe vaak zit je thuis A Nooit achter de computer om B Ongeveer één keer per te en of te maand chatten? C Ongeveer één keer per week D (Bijna) iedere dag Hoe vaak gebruik je A Nooit thuis de computer voor B Ongeveer één keer per spelletjes of muziek? C maand Ongeveer één keer per week D (Bijna) iedere dag Hoe vaak gebruik je A Nooit thuis de computer voor B Ongeveer één keer per tekstverwerking (bijv. huiswerk, werkstukken, C maand Ongeveer één keer per brieven)? D week (Bijna) iedere dag

16 Bijlage 5 Scoreformulier bij de vragenlijst Internet- en computergebruik SCOREFORMULIER VRAGENLIJST INTERNET- EN COMPUTERGEBRUIK Naam leerling Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 Vraag 4 Vraag 5 Vraag 6 Vraag 7 Totaalscore 15

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO Page of 7 Enquête voortgezet onderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN NASK 1 VMBO EERSTE TIJDVAK 2013

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN NASK 1 VMBO EERSTE TIJDVAK 2013 TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN NASK 1 VMBO EERSTE TIJDVAK 2013 Inleiding Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het centraal examen

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN ENGELS VMBO GT/TL

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN ENGELS VMBO GT/TL TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN ENGELS VMBO GT/TL EERSTE TIJDVAK 2011 1 Inleiding 1. Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het

Nadere informatie

Vlaamse versie Cito leerlingvolgsysteem voor taal

Vlaamse versie Cito leerlingvolgsysteem voor taal Vlaamse versie Cito leerlingvolgsysteem voor taal Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Onderwijs stelt een leerlingvolgsysteem ter beschikking, gebaseerd op het CITO leerlingvolgsysteem.

Nadere informatie

CvE-bijlage bij rapportage 2012-2013 invoering centrale toetsing en examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen

CvE-bijlage bij rapportage 2012-2013 invoering centrale toetsing en examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen CvE-bijlage bij rapportage 2012-2013 invoering centrale toetsing en examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen In dit document geeft het College voor Examens gegevens rondom de resultaten

Nadere informatie

HANDREIKING Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs

HANDREIKING Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs HANDREIKING Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs 2016-2017 Inleiding Deze advieswijzer is opgesteld door de werkgroep POVO en kan door basisscholen gebruikt worden als hulpmiddel om

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36955 22 december 2014 Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 8 december 2014, nummer CvTE-14.02423, houdende

Nadere informatie

Computergebruik thuis en internetvaardigheid in het voortgezet onderwijs

Computergebruik thuis en internetvaardigheid in het voortgezet onderwijs Computergebruik thuis en internetvaardigheid in het voortgezet onderwijs H. Kuhlemeier en B. Hemker Samenvatting Het verwerven en verwerken van informatie met behulp van het internet en de computer wordt

Nadere informatie

Eindtoets op twee niveaus Nieuw

Eindtoets op twee niveaus Nieuw Eindtoets op twee niveaus Nieuw Vanaf 2013 zijn er twee versies van de Eindtoets: de Eindtoets Basis en de Eindtoets Niveau. Beide versies bevatten dezelfde onderdelen en hetzelfde aantal opgaven. Alleen

Nadere informatie

Handleiding toets B1 Begrijpend lezen

Handleiding toets B1 Begrijpend lezen Handleiding toets B1 Begrijpend lezen Cor Aarnoutse Toets B1: Begrijpend lezen Aard van de toets 2 Aanwijzingen voor toetsafname 2 Voorbeeldopdrachten maken en uitleg 3 Nakijken van de toets: score bepalen

Nadere informatie

TERUGBLIK CENRAAL EXAMEN MAATSCHAPPIJLEER II VMBO GL/TL

TERUGBLIK CENRAAL EXAMEN MAATSCHAPPIJLEER II VMBO GL/TL TERUGBLIK CENRAAL EXAMEN MAATSCHAPPIJLEER II VMBO GL/TL EERSTE TIJDVAK 2011 1 Inleiding 1. Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten

Nadere informatie

Analyseformulieren bij de toets: wat levert het op?

Analyseformulieren bij de toets: wat levert het op? Analyseformulieren bij de toets: wat levert het op? Uit de toetsen van het Cito Volgsysteem primair onderwijs komt een vaardigheidsscore. Deze kun je gebruiken om in kaart te brengen hoe een leerling scoort

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN MUZIEK gltl EERSTE TIJDVAK 2016

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN MUZIEK gltl EERSTE TIJDVAK 2016 TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN MUZIEK gltl EERSTE TIJDVAK 2016 Inleiding Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het centraal examen

Nadere informatie

Programma. Schaalconstructie. IRT: moeilijkheidsparameter. Intro: Het model achter het LOVS Mogelijkheden die het model biedt voor interpretatie

Programma. Schaalconstructie. IRT: moeilijkheidsparameter. Intro: Het model achter het LOVS Mogelijkheden die het model biedt voor interpretatie Programma LOVS Rekenen-Wiskunde Inhoud, rapportage en invloed van en Intro: Het model achter het LOVS Mogelijkheden die het model biedt voor interpretatie Marian Hickendorff Universiteit Leiden / Cito

Nadere informatie

De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem over

De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem over ADVIESWIJZER VOOR PLAATSING IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS Inleiding Het Primair en Voortgezet Onderwijs in Noord-Kennemerland hebben samen besloten om de advisering door de basisschool naar het vervolgonderwijs

Nadere informatie

Gebruik ICT binnen Content and Language Integrated Learning

Gebruik ICT binnen Content and Language Integrated Learning Evaluatierapport Gebruik ICT binnen Content and Language Integrated Learning Bevindingen van leraren en leerlingen Drs. Gerard Baars Inleiding In de tweede helft van 2008 is op zes basisscholen in Rotterdam

Nadere informatie

Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs 2015-2016

Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs 2015-2016 Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs 2015-2016 Inleiding Deze advieswijzer is opgesteld door de werkgroep POVO en kan door basisscholen gebruikt worden als hulpmiddel om het advies VO

Nadere informatie

Handscoring Eindtoets Basisonderwijs 2009

Handscoring Eindtoets Basisonderwijs 2009 Cito Primair onderwijs Handscoring Eindtoets Basisonderwijs 2009 Aanwijzingen voor de omzetting van ruwe scores naar standaardscores Toelichting Met behulp van onderstaande aanwijzingen kunt u zelf de

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Werkman VMBO Onderbouw

Bevorderingsnormen Werkman VMBO Onderbouw Werkman VMBO - bevorderingsnormen VMBO Onderbouw 7-8 Bevorderingsnormen Werkman VMBO Onderbouw 7-8 leerjaar, leerjaar Algemeen. Aan het eind van het schooljaar beslist het docententeam over a. het bevorderen

Nadere informatie

Handscoring Eindtoets Basisonderwijs 2010

Handscoring Eindtoets Basisonderwijs 2010 Cito Primair onderwijs Handscoring Eindtoets Basisonderwijs 2010 Aanwijzingen voor de omzetting van ruwe scores naar standaardscores Toelichting Met behulp van onderstaande aanwijzingen kunt u zelf de

Nadere informatie

Taalresultaten Giessenlanden. Toetsresultaten basisscholen en

Taalresultaten Giessenlanden. Toetsresultaten basisscholen en Taalresultaten Giessenlanden Toetsresultaten basisscholen 2014-2015 en 2015-2016 1 Taalresultaten Giessenlanden Toetsresultaten basisscholen 2014-2015 en 2015-2016 Rotterdam, juni 2016 CED-Groep: Ellen

Nadere informatie

De Centrale Eindtoets anno nu en in de toekomst. Margit van Aalst (CvTE) Iris Verbruggen (Stichting Cito)

De Centrale Eindtoets anno nu en in de toekomst. Margit van Aalst (CvTE) Iris Verbruggen (Stichting Cito) De Centrale Eindtoets anno nu en in de toekomst Margit van Aalst (CvTE) Iris Verbruggen (Stichting Cito) OVERZICHT PRESENTATIE Algemene informatie over de Centrale Eindtoets, o.a. Taken van het CvTE Cijfers

Nadere informatie

On-line Communicatietool Ict op School

On-line Communicatietool Ict op School On-line Communicatietool Ict op School Rapport 2 Output van kwalitatieve marktonderzoek basisschool Kwalitatief marktonderzoek ten behoeve van de ontwikkeling en toetsing van een online communicatietool

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2011-2012. JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2)

OVERGANGSNORMEN 2011-2012. JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2) OVERGANGSNORMEN 2011-2012 JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2) Inhoudsopgave: Algemene gegevens Klas 1 o TH/H (Havo) HV/V (Atheneum) o Sportklas TH o Sportklas HV o Gymnasium Klas 2 o TH/HAVO o

Nadere informatie

Uw kind duidelijk in beeld

Uw kind duidelijk in beeld Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Uw kind duidelijk in beeld Informatiefolder voor ouders Uw kind duidelijk in beeld Informatiefolder voor ouders Om de ontwikkeling van uw zoon of dochter

Nadere informatie

toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011

toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011 TAAL EN REKENEN VAN BELANG toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011 INHOUD Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 Resultaten VMBO in de regio Den Haag... 7 1.1 Totaal overzicht van de afgenomen

Nadere informatie

Handleiding voor de afname van de toetsen wiskunde BW 5.11 en BW 5.21 (einde vijfde leerjaar / begin zesde leerjaar)

Handleiding voor de afname van de toetsen wiskunde BW 5.11 en BW 5.21 (einde vijfde leerjaar / begin zesde leerjaar) www.schoolfeedback.be Handleiding voor de afname van de toetsen wiskunde BW 5.11 en BW 5.21 (einde vijfde leerjaar / begin zesde leerjaar) Algemene instructies - De toets dient afgenomen te worden bij

Nadere informatie

HANDREIKING Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs

HANDREIKING Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs HANDREIKING Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs Inleiding Deze advieswijzer is opgesteld door de werkgroep POVO en kan door basisscholen gebruikt worden als hulpmiddel om het advies

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E.

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Page of 6 Enquête basisonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas zit je?

Nadere informatie

Inleiding 4. Engels in het basisonderwijs 5. Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6. Wat is Words&Birds?

Inleiding 4. Engels in het basisonderwijs 5. Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6. Wat is Words&Birds? Inleiding 4 Engels in het basisonderwijs 5 Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6 Wat is Words&Birds? 6 Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van Words&Birds? 6 Met welk

Nadere informatie

Toelichting bij applicatie "betekenis geven aan cijfers"

Toelichting bij applicatie betekenis geven aan cijfers Toelichting bij applicatie "betekenis geven aan cijfers" De toelichting op deze applicatie bestaat uit twee onderdelen: een praktische handleiding voor het gebruik van de applicatie; uitleg over de informatie

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2017 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2017 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse) Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2017 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse) Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN GESCHIEDENIS VWO

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN GESCHIEDENIS VWO TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN GESCHIEDENIS VWO EERSTE TIJDVAK 2011 1 Inleiding 1. Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het

Nadere informatie

Resultaten eindtoets

Resultaten eindtoets Resultaten eindtoets 2015-2016 Venster School X, Locatie Nul Dit rapport over de resultaten van de eindtoets (school) toont detailinformatie over de eindtoetsresultaten en schooladvies. De informatie is

Nadere informatie

Resultaten eindtoets

Resultaten eindtoets Resultaten eindtoets 2015-2016 Dit rapport over de resultaten van de eindtoets (school) toont detailinformatie over de eindtoetsresultaten en schooladvies. De informatie is te gebruiken als sturingsinformatie.

Nadere informatie

Groep 8: Informatiebrief

Groep 8: Informatiebrief Groep 8: Informatiebrief September 2016 Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 8 Hierbij wat informatie over het komend schooljaar. Het eerste blad geeft algemene informatie over de werkwijze

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN FRANS EERSTE TIJDVAK 2016

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN FRANS EERSTE TIJDVAK 2016 TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN FRANS EERSTE TIJDVAK 2016 Inleiding Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het centraal examen

Nadere informatie

Profielvak Groen: vakspecifieke informatie centraal examen 2018

Profielvak Groen: vakspecifieke informatie centraal examen 2018 Bijlage bij de Septembermededeling/Maartaanvulling centrale examens 2018 Profielvak Groen: vakspecifieke informatie centraal examen 2018 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het

Nadere informatie

Toetsen Begrijpend lezen Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS)

Toetsen Begrijpend lezen Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS) Toetsen Begrijpend lezen Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS) Opbouw Info over Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS) Info over de toetsen Speciale leerlingen Vernieuwing bij toetsen Begrijpend

Nadere informatie

Betreft: Aanpassing normen LVS-toetsen van Cito. Beste ouders, verzorgers,

Betreft: Aanpassing normen LVS-toetsen van Cito. Beste ouders, verzorgers, Betreft: Aanpassing normen LVS-toetsen van Cito. Beste ouders, verzorgers, In januari/februari en juni neemt uw school Cito LVS-toetsen af bij uw kind. Met ingang van het schooljaar 2013/2014 heeft Cito

Nadere informatie

SCOL Sociale Competentie Observatielijst. Analyse doelen Jonge kind

SCOL Sociale Competentie Observatielijst. Analyse doelen Jonge kind SCOL Sociale Competentie Observatielijst Analyse doelen Jonge kind Maart 2013 Verantwoording 2013 SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling), Enschede Mits de bron wordt vermeld, is het toegestaan

Nadere informatie

JONGEREN & CULTUUR. Dataverzameling leerlingen najaar Verslag veldwerk. Ineke Nagel. januari 2006

JONGEREN & CULTUUR. Dataverzameling leerlingen najaar Verslag veldwerk. Ineke Nagel. januari 2006 JONGEREN & CULTUUR Dataverzameling leerlingen najaar 2005 Verslag veldwerk Ineke Nagel januari 2006 INLEIDING In het najaar van 2005 wordt een nieuw cohort toegevoegd aan het onderzoeksproject Jongeren

Nadere informatie

Andere psychometrische kenmerken. www.prodiagnostiek.be/ diagnostisch materiaal

Andere psychometrische kenmerken. www.prodiagnostiek.be/ diagnostisch materiaal Rekenbegrip Verachtert P., Dudal P., VCLB-Service, Schaarbeek, 2004 Een betrouwbaar beeld geven van de voorbereidende rekenvaardigheden en inzichten van kleuters. De toets bestaat uit de onderdelen: vergelijken

Nadere informatie

Enkele rekenexperts, docenten en andere betrokkenen. Rekentoetswijzercommissie voortgezet onderwijs. Expertmeeting rekentoetsen vo

Enkele rekenexperts, docenten en andere betrokkenen. Rekentoetswijzercommissie voortgezet onderwijs. Expertmeeting rekentoetsen vo Uitnodiging Aan Enkele rekenexperts, docenten en andere betrokkenen Van Rekentoetswijzercommissie voortgezet onderwijs Datum 16 maart 2011 Agenda Expertmeeting rekentoetsen vo Datum overleg 12 april 2011

Nadere informatie

Handleiding toets D2 Informatie verwerven door lezen

Handleiding toets D2 Informatie verwerven door lezen Handleiding toets D2 Informatie verwerven door lezen Cor Aarnoutse Toets D2: Informatie verwerven door lezen Aard van de toets 2 Aanwijzingen voor toetsafname 2 Voorbeeldopdrachten maken en uitleg 3 Nakijken

Nadere informatie

Toelichting Ankeronderzoek met Referentiesets. Ankeronderzoek. Beschrijving ankeronderzoek. Saskia Wools & Anton Béguin, Cito 2014

Toelichting Ankeronderzoek met Referentiesets. Ankeronderzoek. Beschrijving ankeronderzoek. Saskia Wools & Anton Béguin, Cito 2014 Toelichting Saskia Wools & Anton Béguin, Cito 2014 Ankeronderzoek Deze handleiding bevat een korte beschrijving van ankeronderzoeken. In het algemeen geldt dat meer informatie te vinden is in het boek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 30 079 VMBO Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 oktober

Nadere informatie

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Van: Klas: 1 Inhoud: Handleiding Portfolio pag. 3 Deel 1. Dit ben ik pag. 6 Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Deel 3. Ervaringen pag. 11 3.1 stage (binnen schooltijd)

Nadere informatie

Resultaten instaptoetsen Rekenen en Nederlands 2010 Rapportage aan de Profijtscholen

Resultaten instaptoetsen Rekenen en Nederlands 2010 Rapportage aan de Profijtscholen Resultaten instaptoetsen Rekenen en Nederlands 2010 Rapportage aan de Profijtscholen Rapportage: Analyse en tabellen: 4 Februari 2011 Mariëlle Verhoef Mike van der Leest Inleiding Het Graafschap College

Nadere informatie

Toolkit Onderwijs en Arbeidsmarkt (TOA)

Toolkit Onderwijs en Arbeidsmarkt (TOA) een beknopte toelichting op de Toolkit Onderwijs en Arbeidsmarkt (TOA) voor vo-scholen Spirit4you, december 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Doel van dit document... 3 1.2. Vragen... 3 2. Wat

Nadere informatie

Handleiding toets B1 Informatie verwerven door lezen

Handleiding toets B1 Informatie verwerven door lezen Handleiding toets B1 Informatie verwerven door lezen Cor Aarnoutse Toets B1: Informatie verwerven door lezen Aard van de toets 2 Aanwijzingen voor toetsafname 2 Voorbeeldopdrachten maken en uitleg 3 Nakijken

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN WISKUNDE B VWO EERSTE TIJDVAK 2014

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN WISKUNDE B VWO EERSTE TIJDVAK 2014 TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN WISKUNDE B VWO EERSTE TIJDVAK 2014 Inleiding Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het centraal

Nadere informatie

PTA kunstvakken II beeldend GL, deelvak tekenen Media cohort 14-15-16 PTA grafimedia GL, deelvak tekenen Media cohort 14-15-16

PTA kunstvakken II beeldend GL, deelvak tekenen Media cohort 14-15-16 PTA grafimedia GL, deelvak tekenen Media cohort 14-15-16 Deel-PTA voor twee vakken Let op: dit PTA voor het deelvak tekenen telt mee bij 2 hoofdvakken: bij het hoofdvak grafimedia en het vak kunstvakken II beeldend. In dit PTA wordt in afzonderlijke paragrafen

Nadere informatie

Advies voor goed onderwijs, organiseer je samen

Advies voor goed onderwijs, organiseer je samen Advies voor goed onderwijs, organiseer je samen KB BB GL/TL Een handreiking voor leerkrachten van groep 7 en 8 in het basisonderwijs, leerkrachten in het speciaal basisonderwijs en de docenten vmbo onderbouw

Nadere informatie

Tevredenheid leerlingen

Tevredenheid leerlingen Tevredenheid leerlingen 2015-2016 Dit rapport toont de uitkomsten van het leerlingtevredenheidsonderzoek. In het leerlingtevredenheidsonderzoek zijn de leerlingen bevraagd naar hun algemene tevredenheid

Nadere informatie

Handleiding toets E2 Informatie verwerven door lezen

Handleiding toets E2 Informatie verwerven door lezen Handleiding toets E2 Informatie verwerven door lezen Cor Aarnoutse Toets E2: Informatie verwerven door lezen Aard van de toets 2 Aanwijzingen voor toetsafname 2 Voorbeeldopdrachten maken en uitleg 3 Nakijken

Nadere informatie

Waarom deze folder? Met vriendelijke groet, Team Nicolaas Beets

Waarom deze folder? Met vriendelijke groet, Team Nicolaas Beets Waarom deze folder? De stap van groep 8 naar de middelbare school is een grote. Niet alleen voor uw kind, maar ook voor uzelf. Zeker als u voor het eerst te maken heeft met die overstap, komt er veel op

Nadere informatie

alle leerwegen: BB, KB en GL/TL examenstof: zie syllabus syllabus voor 2014 gewijzigd ten opzichte van 2013? nee

alle leerwegen: BB, KB en GL/TL examenstof: zie syllabus syllabus voor 2014 gewijzigd ten opzichte van 2013? nee Duits - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2014 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Examens (zie Examenblad.nl). alle leerwegen: BB, KB en GL/TL

Nadere informatie

ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT

ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT Utrecht, maart 2008 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding en probleemstelling 5 2 Resultaten basisonderwijs 7 2.1 Representativiteit

Nadere informatie

Centrale vmbo examens: geslaagd.

Centrale vmbo examens: geslaagd. Centrale vmbo examens: geslaagd. 0. Samenvatting De eerste indruk is dat het centraal examen in het vmbo in het algemeen goed verlopen is: organisatorisch, inhoudelijk en qua resultaat. In de basisberoepsgerichte

Nadere informatie

Controle voorlopige gegevens eindtoets en schooladvies

Controle voorlopige gegevens eindtoets en schooladvies Controle voorlopige gegevens eindtoets en schooladvies 2015-2016 Basisschool De Klinkert Deze rapportage betreft de indicatoren Resultaten eindtoets en Schooladvies. De weergaven en tabellen zijn gebaseerd

Nadere informatie

2. Het examen. Voor de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg is geen examenprogramma vastgesteld.

2. Het examen. Voor de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg is geen examenprogramma vastgesteld. 2. Het examen 2.1 Het examenprogramma Het examenprogramma bestaat uit een kerndeel en uit een verrijkingsdeel. De eindtermen die in hoofdstuk 3 en 4 worden beschreven, zijn in exameneenheden gegroepeerd.

Nadere informatie

Quick scan dyslexie in po en vo

Quick scan dyslexie in po en vo Quick scan dyslexie in po en vo Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW datum 7 september 2016 auteur(s) Boukje Cuelenaere versie 5.0 CentERdata, Tilburg, 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Schoolprestaties van oude en nieuwe gewichtenleerlingen

Schoolprestaties van oude en nieuwe gewichtenleerlingen Scolprestaties van oude en nieuwe gewichtenleerlingen Jaap Roeleveld Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam (email: jroeleveld@kohnstamm.uva.nl) Abstract Sinds de laatste wijziging van de gewichtenregeling,

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Monitoring vernieuwde examenprogramma aardrijkskunde vmbo

Monitoring vernieuwde examenprogramma aardrijkskunde vmbo Titel in de rug vermelden Monitoring vernieuwde examenprogramma aardrijkskunde vmbo SLO heeft als nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling een publieke taakstelling in de driehoek beleid, praktijk

Nadere informatie

Optimaal zicht op spelling

Optimaal zicht op spelling Cito Spelling LVS Team Werken met de LVS-toetsen en hulpboeken Optimaal zicht op spelling Kim heeft midden groep 5 bij de LVS-toets Spelling een vaardigheidsscore gehaald van 122. Haar leerkracht weet

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN DE AVOND

PROGRAMMA VAN DE AVOND PROGRAMMA VAN DE AVOND Overzicht voortgezet in Nederland Het kundig rapport NIO Tijd voor vragen Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs MBO-niveau 3 + 4 MBO Niveau 1 + 2 Hoger Onderwijs Weten

Nadere informatie

Profielvak Zorg en Welzijn: vakspecifieke informatie centraal examen 2017

Profielvak Zorg en Welzijn: vakspecifieke informatie centraal examen 2017 Bijlage bij de Septembermededeling/Maartaanvulling centrale examens 2017 Profielvak Zorg en Welzijn: vakspecifieke informatie centraal examen 2017 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling

Nadere informatie

Profielvak Horeca, Bakkerij en Recreatie: vakspecifieke informatie centraal examen 2018

Profielvak Horeca, Bakkerij en Recreatie: vakspecifieke informatie centraal examen 2018 Bijlage bij de Septembermededeling/Maartaanvulling centrale examens 208 Profielvak Horeca, Bakkerij en Recreatie: vakspecifieke informatie centraal examen 208 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling

Nadere informatie

Product Informatie Blad - Taaltoets

Product Informatie Blad - Taaltoets Product Informatie Blad - Taaltoets PIB150-2010-Taaltoets Context In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de Commissie Meijerink onderzoek gedaan naar wat leerlingen

Nadere informatie

Een Europees Referentiekader voor talenexamens. Een utopie?

Een Europees Referentiekader voor talenexamens. Een utopie? Een Europees Referentiekader voor talenexamens Een utopie? José Noijons VLoD 34. Jahreshochschultagung 07.11.2008 Stichting CITO Instituut voor Toetsontwikkeling 1 Europees Referentiekader (ERK) Ontwikkeld

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: Januari 2015 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: Januari 2015 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) 2015 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: Januari 2015 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen

Nadere informatie

Huiswerkbeleid van CBS De Zaaier

Huiswerkbeleid van CBS De Zaaier Huiswerkbeleid van CBS De Zaaier Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit school meegegeven wordt en waarvan verwacht wordt dat het door de kinderen thuis gemaakt en/of geleerd wordt. Huiswerk is geen

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Rapportage Normeringsonderzoek SCOL-VO

Rapportage Normeringsonderzoek SCOL-VO Rapportage Normeringsonderzoek SCOL-VO Datum CED-Groep, oktober 2007 Afdeling O&O Auteur David Verschoor Project SCOL-VO Normeringsonderzoek SCOL-VO, 2/19 Normeringsonderzoek SCOL-VO, 3/19 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Examens (zie Examenblad.nl).

Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Examens (zie Examenblad.nl). Frans - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2014 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Examens (zie Examenblad.nl). alle leerwegen: BB, KB en GL/TL

Nadere informatie

De Nederlandse Dyscalculie Screener in het mbo

De Nederlandse Dyscalculie Screener in het mbo WHITEPAPER De Nederlandse Dyscalculie Screener in het mbo Tips en adviezen voor een goed gebruik Marisca Milikowski Onderzoek met de Nederlandse Dyscalculie Screener (NDS) kan verschillende functies hebben:

Nadere informatie

Alle leerwegen: BB, KB en GL/TL. examenstof zie syllabus 2015 NB de syllabus is leidend (niet de educatieve methode)

Alle leerwegen: BB, KB en GL/TL. examenstof zie syllabus 2015 NB de syllabus is leidend (niet de educatieve methode) natuur- en scheikunde 1 - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2015 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) (zie Examenblad.nl).

Nadere informatie

Vaardigheden - Enquête vmbo-kg12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/61729

Vaardigheden - Enquête vmbo-kg12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/61729 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 22 augustus 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/61729 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Normen en waarderingen bij toetsen van Taal actief 3

Normen en waarderingen bij toetsen van Taal actief 3 Normen en waarderingen bij toetsen van Taal actief 3 door Geert Peeters Inleiding Taal actief geeft duidelijke normen aan bij de beoordeling van de toetsresultaten voor taal en spelling, maar die beoordelingen

Nadere informatie

TECHNIEKPACTMONITOR.NL HIGHLIGHTS 2017

TECHNIEKPACTMONITOR.NL HIGHLIGHTS 2017 TECHNIEKPACTMONITOR.NL HIGHLIGHTS 2017 AANDEEL LEERLINGEN VMBO 3E LEERJAAR 2006-2007 2013-2014 2016-2017 VMBO-BB 31% 24% 24% VMBO-KB 27% 22% 21% Het betreft hier het aandeel leerlingen binnen het totaal

Nadere informatie

examenstof: zie syllabus 2017 NB de syllabus is leidend (niet de educatieve methode)

examenstof: zie syllabus 2017 NB de syllabus is leidend (niet de educatieve methode) Bijlage bij de Septembermededeling/Maartaanvulling centrale examens 2017 Profielvak Groen: vakspecifieke informatie centraal examen 2017 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het

Nadere informatie

Wat zijn de resultaten op de toets? De totaalresultaten van de toets zijn zoals te verwachten valt: Scores: bo < vmbo < mbo < hv

Wat zijn de resultaten op de toets? De totaalresultaten van de toets zijn zoals te verwachten valt: Scores: bo < vmbo < mbo < hv Rekenen in Beeld Tussenrapportage Proefafname achter de rug Van 14 juni tot en met 1 juli 2011 is een proefafname gehouden van een APS-Rekentoets 2F, die speciaal samengesteld was voor het onderzoek Rekenen

Nadere informatie

Profielvak Bouwen, wonen en interieur: vakspecifieke informatie centraal examen 2017

Profielvak Bouwen, wonen en interieur: vakspecifieke informatie centraal examen 2017 Bijlage bij de Septembermededeling/Maartaanvulling centrale examens 2017 Profielvak Bouwen, wonen en interieur: vakspecifieke informatie centraal examen 2017 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling

Nadere informatie

Profielvak Economie en Ondernemen: vakspecifieke informatie centraal examen 2017

Profielvak Economie en Ondernemen: vakspecifieke informatie centraal examen 2017 Bijlage bij de Septembermededeling/Maartaanvulling centrale examens 2017 Profielvak Economie en Ondernemen: vakspecifieke informatie centraal examen 2017 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS VMBO Onderbouw

OVERGANGSREGELS VMBO Onderbouw OVERGANGSREGELS VMBO 2016 2017 1. Onderbouw leerjaar 1 BB (± LWOO) 1 naar BB 2 KB 1 naar KB 2 GT 1 naar GT 2 A. Bevorderd (gelijk niveau) A. Bevorderd (gelijk niveau) A. Bevorderd (gelijk niveau) Een leerling

Nadere informatie

Ontwikkelen/schrijiven methodiek Nederlands (geschreven door Jalal Al Baz) Kennis voor een gevulde winkelwagen / 2004/EQC/0021

Ontwikkelen/schrijiven methodiek Nederlands (geschreven door Jalal Al Baz) Kennis voor een gevulde winkelwagen / 2004/EQC/0021 Ontwikkelen/schrijiven methodiek Nederlands (geschreven door Jalal Al Baz) Kennis voor een gevulde winkelwagen / 2004/EQC/0021 Beschrijving van de methodiek Nederlands op de boulevard Inleiding In het

Nadere informatie

Vragenlijst: Wat vind jij van je

Vragenlijst: Wat vind jij van je Deze vragenlijst is bedacht door leerlingen. Met deze vragenlijst kunnen leerlingen er zelf achter kunnen komen wat andere leerlingen van hun school vinden. De volgende onderwerpen komen langs: Sfeer op

Nadere informatie

Toelichting op het SCOL normeringsonderzoek

Toelichting op het SCOL normeringsonderzoek Inhoud: Toelichting op het SCOL normeringsonderzoek Omschrijving en aanwijzingen voor het scoren van de nieuwe categorieën en vragen in de SCOL Omschrijving en aanwijzingen voor het scoren van de nieuwe

Nadere informatie

Productoverzicht 2005

Productoverzicht 2005 Postbus 38 2410 AA Bodegraven Nederland België HAVO/VWO Tel. 0172-65 09 83 Fax 0172-61 83 15 www.instruct.nl www.instruct.be Voortgezet Onderwijs instruct@instruct.nl instruct@instruct.be Productoverzicht

Nadere informatie

INTERSECTORAAL Activiteitenplanning proefexamens spe s BB en KB 2007 CEVO en Cito versie 1 * 16 oktober 2006

INTERSECTORAAL Activiteitenplanning proefexamens spe s BB en KB 2007 CEVO en Cito versie 1 * 16 oktober 2006 INTERSECTORAAL Activiteitenplanning proefexamens spe s BB en KB CEVO en Cito versie 1 * 16 oktober Nr. Activiteit Datum 0. Vooraf Intersectoraal-school Met Intersectoraal-school wordt in deze activiteitenplanning

Nadere informatie

Handleiding bij de Booktest Generator

Handleiding bij de Booktest Generator Handleiding bij de Booktest Generator Het programma voor het maken van toetsen bij boeken. (c) 2005/2009 Visiria Uitgeversmaatschappij Twisk Inleiding Onze dank voor het aanvragen van de Booktest Generator.

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN SPAANS VWO

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN SPAANS VWO TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN SPAANS VWO EERSTE TIJDVAK 2011 1 Inleiding 1. Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het centraal

Nadere informatie

FLITSBIJEENKOMSTEN REKENTOETS VO 2016. November 2015 Maaike Beuving/Martin van Reeuwijk

FLITSBIJEENKOMSTEN REKENTOETS VO 2016. November 2015 Maaike Beuving/Martin van Reeuwijk FLITSBIJEENKOMSTEN REKENTOETS VO 2016 November 2015 Maaike Beuving/Martin van Reeuwijk OPBOUW PRESENTATIE Terugkijken Terugblik op de afnames in 2015 Resultaten rekentoets VO 2015 Vooruitkijken: afname

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN FRANS HAVO EERSTE TIJDVAK 2013

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN FRANS HAVO EERSTE TIJDVAK 2013 TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN FRANS HAVO EERSTE TIJDVAK 2013 Inleiding Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het centraal examen

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: december 2017

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: december 2017 1 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: december 2017 Inleiding Dit document wordt al enkele jaren gemaakt en bijgehouden door Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW). De tabellen worden in

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie