Meerjarenplan Victas, verslavingszorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjarenplan 2013-2016. Victas, verslavingszorg"

Transcriptie

1 Meerjarenplan Utrecht Victas, verslavingszorg

2 Inhoud 1. Voorwoord 2. Missie, visie en kernwaarden 2.1. Missie 2.2. Visie 2.3. Kernwaarden 3. Achtergrond van dit meerjarenplan 3.1. Verslavingsvraagstukken 3.2. Efficiëntie 4. Verslavingstrends 4.1. Multicultureel 5. Zorgmodernisering 5.1. Autonomie van de cliënt 5.2. Niemand uitsluiten 6. Ontwikkelingen en doelstellingen 6.1. Maatschappelijke relevantie 6.2. E-Health 6.3. Preventiepaden 6.4. Biopsychosociaal model 6.5. Middelenverstrekking 6.6. Nieuwe verslavingen 6.7. Wet maatschappelijke ondersteuning 6.8. Activering 7. Sturing en besturing 7.1. Sturingsmodel zorg 7.2. Organisatiemodel 7.3. Strategisch HRM-beleid Meerjarenplan 2

3 8. Professionele bedrijfsvoering 8.1. Kwaliteit en veiligheid 8.2. Financial control 8.3. PDCA-cyclus 8.4. Concurrentiestrategie 8.5. Productportfolio 8.6. Public relations 8.7. Netwerk / ketensamenwerking 9. Algemeen programmamanagement Meerjarenplan 3

4 1. Voorwoord Na een bewogen periode staat het voormalige Centrum Maliebaan aan de vooravond van een aantal ingrijpende veranderingen. Met ingang van 1 januari 2013 is onze naam veranderd in Victas, centrum voor verslavingszorg. Daarmee zetten we een grote stap in de uitbouw van verslavingszorg in de regio Midden-Nederland. Tevens heeft de opening van de nieuwe kliniek in de A.B.C.-straat medio januari plaatsgevonden. In deze kliniek wordt met moderne technieken gewerkt. De kliniek biedt de mogelijkheid tot een opname van 72 cliënten en heeft daarnaast een grote polikliniek, is de basis voor de FACT-teams en biedt onderdak aan het team Reclassering en de Sociaal Medische Teams (SMT). Bovendien zal met de komst van een gesloten afdeling in deze kliniek Victas een essentiële rol gaan spelen in de acute en crisisopnamen van verslaafden in de regio Utrecht. Tot slot gaan we werken met zorgpaden. Hiermee willen we klantvriendelijke, transparante zorg aanbieden, die op wetenschappelijke basis gegrond is en bewezen heeft succesvol te zijn. Al met al een aantal enorme uitdagingen en verbeteringen die de komende periode op ons pad komen. In het licht van bovengenoemde innovaties en vernieuwingen is dit meerjarenplan tot stand gekomen. Het geeft de ambitie weer van een dynamisch bedrijf, dat midden in de maatschappij staat en zijn relevantie daarin zeker onderkent. De uitwerking van het meerjarenplan naar operationeel niveau vindt plaats in de jaarplannen. Namens Victas wens ik u veel leesplezier. Herman Geerdink Bestuurder Victas, centrum voor verslavingszorg Utrecht, december 2012 Meerjarenplan 4

5 2. Missie, visie en kernwaarden 2.1. Missie Victas gaat uit van de kracht en de kwaliteiten c.q. talenten van de cliënt en helpt deze te versterken. Behandeling en zorg zijn gericht op het verhogen van de kwaliteit van leven van de cliënt met het oog op het optimaliseren van participatie in de maatschappij. Wij doen dat vanuit ons motto willen, werken, winnen : ingegeven door de motivatie van de cliënt gaan we hem/haar ondersteunen om door hard te werken zichzelf terug te winnen Visie Victas is van mening dat de sterke kanten van cliënten moeten worden verstevigd en waar nodig de maatschappelijke inbedding van cliënten moet worden verbeterd. Dit omdat maatschappelijk welzijn essentieel is in de strijd tegen verslaving. Daarnaast zien we de cliënt in een sociale context, waarbij de sociale omgeving bijzonder belangrijk is; we stimuleren zoveel mogelijk gezonde sociale relaties. Daar waar verslaving gepaard gaat met psychiatrische/psychologische comorbiditeit, dienen de problemen gelijktijdig aangepakt te worden. Zeer veel verschillende soorten problemen kunnen onderliggend zijn aan verslaving; óf als comorbiditeit óf als gevolg van de verslaving. Victas heeft ervoor gekozen zich met name te richten op de behandeling van de verslaving. Voor een specifieke aanpak van blijvende psychiatrische aandoeningen werkt Victas samen met gespecialiseerde partners Kernwaarden Wij besteden veel aandacht aan de kwaliteit van zorg. Daarnaast spelen innovatie en samenwerking een grote rol en willen wij bereikbaar zijn voor iedereen. De kwaliteit van zorg blijven we monitoren en doorontwikkelen via onze nieuw in te voeren zorgpaden. Efficiënte, evidence-based zorg. Op het gebied van innovatie blijven we trends en ontwikkelingen volgen en participeren aan wetenschappelijk onderzoek. Samenwerking is voor Victas essentieel: niet alleen binnen de organisatie, maar ook daarbuiten. We investeren in een goede samenwerking met andere verslavingszorginstellingen, ggz-instellingen, financiers, verwijzers, gemeenten, algemene ziekenhuizen en universiteiten. Victas biedt brede zorg. Victas heeft zich tot doel gesteld zorg te verlenen aan alle groepen in de maatschappij: jeugdigen, volwassenen en forensische cliënten van elke culturele komaf. Victas helpt haar cliënten door behandeling en zorg, en motiveert hen daarbij onder het motto willen, werken, winnen de eigen kracht en kwaliteiten in te zetten. Victas ondersteunt cliënten bij de versterking van hun maatschappelijk welzijn en ziet gezonde sociale relaties als essentieel in de strijd tegen verslaving. Naast behandeling van de verslaving, helpt Victas haar cliënten ook op weg bij de aanpak van achterliggende (psychische) problemen. Centraal in onze zorg staan kwaliteit, innovatie, samenwerking en toegankelijkheid voor iedereen. Meerjarenplan 5

6 3. Achtergrond van dit meerjarenplan Niet alleen Victas vindt het onwenselijk zich terug te trekken naar uitsluitend tweedelijnszorg, maar ook ketenpartners in de omgeving met name gemeenten hebben de wens uitgesproken dat Victas actief blijft op het gebied van bijvoorbeeld preventie en andere eerstelijns activiteiten. Ten opzichte van het vorige meerjarenbeleidsplan is hierin derhalve een kentering waar te nemen Verslavingsvraagstukken Victas wil een zelfstandige instelling voor verslavingszorg zijn met een stevige poot in de behandeling van comorbiditeit. Victas is als verslavingszorginstelling de specialist in verslavingsvraagstukken: van preventie tot ambulante woonbegeleiding. Er is voldoende kennis en professionaliteit in huis om dit uit te voeren. Daar waar verslaving gepaard gaat met psychiatrische - of andere onderliggende - problematiek wordt de behandeling door Victas gedaan in samenwerking met gespecialiseerde partners. Victas behandelt zeker comorbiditeit, maar wanneer de verslavingsproblematiek behandeld is en bij een cliënt sprake is van een andersoortige hulpvraag, kan het zijn dat een andere organisatie meer aangewezen is de behandeling over te nemen. Dat geldt andersom ook, zodat een effectieve triage/uitwisseling plaatsvindt tussen verschillende organisaties. In dit meerjarenplan is onder andere voor deze koerswijziging gekozen om de toestroom van cliënten te continueren. Tevens is de aanwezigheid van Victas op vindplaatsen van strategisch belang voor de organisatie en de rol in de gehele regio Efficiëntie De huidige economische situatie, met het begrotingstekort en de economische crises, leidt tot hoge financiële druk. Dit is een belangrijke reden voor efficiëntere aansturing van zorgproces. De wens tot extramuralisering, waarbij de cliënt zoveel mogelijk in zijn eigen omgeving wordt behandeld, past ook in de huidige maatschappelijke discussie. Ook wonen en activering komen aan bod in onze visie op behandeling. Om die reden hebben we besloten deze onderwerpen opnieuw op te nemen in dit meerjarenplan. Dit meerjarenplan getuigt van een koerswijziging in ons zorgaanbod. Victas bouwt haar aanbod als zelfstandige instelling voor verslavingszorg in Midden-Nederland uit. Wij blijven daarbij actief op het brede gebied van preventie tot ambulante woonbegeleiding, maar zullen vaker samenwerking aangaan met gespecialiseerde partners. De roep om efficiëntere zorg is in dit plan terug te zien in de introductie van de zorgpaden en de nadruk op extramuralisering en activering. Meerjarenplan 6

7 4. Verslavingstrends Victas stemt haar hulpverlenings- en preventieaanbod af op trends en op de nieuwste wetenschappelijke inzichten, met ondersteuning van een wetenschapscommissie. Daarnaast bestaan ook intensieve samenwerkingsverbanden met onderzoeks- en opleidingsinstituten als het Trimbos-instituut, IVZ, het Julius Centrum (UMC), MOVISIE, AIAR, NISPA, het Psychiatrisch Casus Register, het Kwaliteitsinstituut Zorg (i.o.) en collega-verslavingszorginstellingen. De analyse van de cijfers in 2011 en de trends leveren het volgende beeld op: Ca mensen zochten hulp bij de verslavingszorg (2011). 35% heeft problemen met meerdere middelen of gedrag gerelateerde verslavingen. Aandeel nieuwe cliënten in verslavingszorg bedraagt ca. 25%. Alcoholcliënten vormen met personen de grootste groep. Aantal 55-plussers met alcoholhulpvraag blijft stijgen. Aantal hulpvragers met heroïneverslaving blijft afnemen (ca. 6%). Gemiddelde leeftijd van heroïnecliënten blijft stijgen (1700 cliënten > 55 jaar). Daling cocaïnehulpvraag met 7% t.o.v (totaal 7500). Steeds minder jongeren < 25 jaar met cocaïnehulpvraag; aandeel laatste 10 jaar gehalveerd. Stijging cannabishulpvraag met 4% naar bijna personen (aandeel 15%). Cannabis belangrijkste problematiek onder jongeren. 52% van de hulpvragen van jongeren onder de 25 jaar heeft betrekking op cannabis. GHB-hulpvraag stijgt naar 650 personen. Onderzoek naar cliënten binnen Victas heeft uitgewezen dat 66% van de cliënten een mavoopleiding of hoger heeft, waarvan 33% een havo-opleiding. Alcohol Bijna de helft van de hulpvraag in de verslavingszorg betreft alcohol. Ongeveer 30% van deze groep is vrouw. De gemiddelde leeftijd van alcoholhulpvragers is de afgelopen jaren gestegen en bedraagt 46 jaar. In 2011 is 5% van de alcoholcliënten jonger dan 25 jaar. De groep 55-plussers groeit nog steeds. Inmiddels is 25% van alle alcoholcliënten ouder dan 55 jaar. Opiaten In 2011 waren ruim cliënten met een heroïnehulpvraag in de verslavingszorg, een daling van 4000 sinds het jaar Er hebben zich 300 nieuwe cliënten gemeld. Dat is 3% van het totale aantal heroïneverslaafden. De gemiddelde leeftijd stijgt naar 46 jaar en al meer dan 1700 opiaatcliënten zijn ouder dan 55 jaar. 60% kampt met meer dan één verslavingsprobleem. De gemiddelde behandelgeschiedenis in de verslavingszorg bedraagt voor deze groep meer dan 12 jaar. Het betreft grotendeels een groep mensen die chronisch een beroep op de zorg doet en dit naar verwachting ook zal blijven doen. Cocaïne Ook bij de cocaïnecliënten is, na enkele jaren van stijging, sinds 2007 sprake van een licht dalende trend in het aantal hulpvragen. In 2011 deden 7500 personen een beroep op de hulpverlening bij cocaïneproblemen, onder hen waren ca (14%) nieuwe cliënten. Het aandeel jongeren blijft dalen. In 2011 was 11% jonger dan 25 jaar tegenover 22% in Een halvering in vergelijking met het percentage van 10 jaar geleden dus. Meerjarenplan 7

8 Cannabis De hulpvraag van cannabisgebruikers is ook in 2011 hoger dan in voorgaande jaren. Waren er in 2002 circa 3500 personen die hulp zochten, in 2011 is dit verdrievoudigd tot bijna personen. Het aandeel in de verslavingszorg stijgt hiermee naar 15%. Cannabisgebruik blijkt de belangrijkste problematiek onder jongeren in de verslavingszorg: 52% van de hulpvragers onder de 25 jaar heeft een cannabishulpvraag. In 2 van de 3 van de gevallen is sprake van uitsluitend problemen met cannabis. Designerdrugs De hulpvraag van mensen die ecstasy en GHB gebruiken, nam de afgelopen jaren procentueel het meest toe. Het gaat hier echter, vooral bij ecstasy, om kleinere aantallen. In de thuissituatie wordt veel geëxperimenteerd met GHB. Onzuiver GHB komt daarom steeds vaker voor. Victas heeft een testservice waar uitgaansdrugs getest kunnen worden. Via deze service blijft zij op de hoogte van de ontwikkelingen in designerdrugs. Gokken Gokproblematiek komt vooral bij mannen voor en neemt momenteel een vogelvlucht gezien het aanbod van (anonieme) online gokspelletjes. Polydruggebruik Bij 36% van alle hulpvragers in de verslavingszorg is sprake van meervoudige problematiek (ook vaak polydruggebruik genoemd). Dat wil zeggen dat er sprake is van problematisch gebruik van ten minste twee middelen of middelengebruik gecombineerd met problematisch gokken Multicultureel In de verslavingszorg melden zich personen van circa 100 verschillende nationaliteiten en culturele achtergronden. Van alle hulpvragers heeft niettemin 80% een autochtone achtergrond. Dit komt overeen met het percentage autochtonen in de algemene bevolking. De groep westerse allochtonen is ondervertegenwoordigd in de verslavingszorg terwijl de groep niet-westerse allochtonen enigszins is oververtegenwoordigd in de verslavingszorg. Analyse van trends en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van verslaving levert Victas belangrijke input voor haar beleid en behandelstrategieën. Opvallend is dat bijna de helft van de hulpvragers (onder meer) een alcoholverslaving heeft (2011), waarbij de groep 55-plussers nog altijd stijgt. Het aantal heroïneverslaafden en cocaïnegebruikers blijft afnemen, terwijl de hulpvraag van cannabisgebruikers is gestegen. De sterkste toename is te zien bij mensen die ecstasy en GHB gebruiken. Van alle hulpvragers is 80% autochtoon. Meerjarenplan 8

9 5. Zorgmodernisering De huidige economische situatie en de consequenties hiervan op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg hebben ertoe geleid dat het zorgaanbod van Victas wordt gemoderniseerd. De zorg aan de doelgroep verslaafden kan en moet effectiever dan op dit moment in de keten gerealiseerd wordt. Zorginhoudelijk heeft dit geleid tot het herinrichten van het huidige zorgaanbod in zorgpaden. Hierbij zijn de missie en visie van Victas met de daarbij horende kernwaarden leidend Autonomie van de cliënt De essentie van de zorgpaden is dat we de zorg aanpakken vanuit het oogpunt van de autonomie van de cliënt, rekening houdend met de comorbiditeit. Dit betekent: in eerste instantie de zorg ambulant verlenen, indien die niet mogelijk is de zorg in deeltijd verlenen en in een uiterste situatie de zorg klinisch verlenen. De MATE wordt bij elke cliënt ingezet als screeningsinstrument; vanuit hier vindt toewijzing naar een zorgpad plaats. Voor de cliënt zijn de zorgpaden gericht op een kwalitatief goed leven, het versterken van talenten, het terugkrijgen van de controle over het leven (abstinent of niet) en participatie in de maatschappij. Voor de omgeving zijn de zorgpaden gericht op het normaliseren van het beeld van verslaafden en het inzetten van de talenten van de cliënt Niemand uitsluiten Het inrichten van de huidige zorg in zorgpaden stelt ons in staat de zorg effectiever aan te bieden. Daarbij wordt het zorgtraject voor de individuele cliënt transparant en planbaar. Door een efficiëntere inzet van de kwaliteiten van de medewerkers van Victas kan aan een grotere groep verslaafde mensen de juiste behandeling en zorg geboden worden. Vanuit de missie en visie kiezen we ervoor ons te richten op onze specifieke deskundigheid ten aanzien van middelenmisbruik en verslaving en geen deelmarkten meer uit te sluiten. Iedereen met een probleem op het gebied van middelenmisbruik of verslaving moet in de toekomst bij Victas terechtkunnen. Verslaafdenzorg moet en kan efficiënter en effectiever. Met die insteek start Victas met het organiseren van het zorgaanbod in transparante zorgpaden. Bij elke cliënt wordt gekeken hoe we zorg kunnen verlenen vanuit de eigen kracht van de cliënt, gericht op het terugkrijgen van de controle over het leven en deelname aan de maatschappij. Daarbij wordt klinische hulp alleen ingezet als ambulante zorg of zorg in deeltijd niet (meer) mogelijk is. Victas zet de kwaliteiten van haar medewerkers daarbij efficiënter in, waardoor niemand hoeft worden uitgesloten van hulp. Meerjarenplan 9

10 6. Ontwikkelingen en doelstellingen 6.1. Maatschappelijke relevantie De belangrijkste uitkomst van het zorgproces van Victas is de effectiviteit van de zorg die verleend wordt. Victas onderscheidt zich door aansprekende resultaten te boeken. Anders gezegd vormt de effectiviteit van zorg de (maatschappelijke) waarde die Victas toevoegt. Om deze waarde toe te kunnen voegen ervaren de cliënten dat de diensten die Victas verleent bijdragen aan het realiseren van hun individuele doelen. Alle processen binnen Victas dragen bij aan het maximaliseren van deze waarde. Ervaringsdeskundigen De bouwstenen van dit proces van waardecreatie zijn methodologie, bejegening en ambiance. Victas zet zo nodig ervaringsdeskundigheid in in het zorgproces. Het werken met ervaringsdeskundigen kan voor sommige cliënten de status en aantrekkelijkheid van het hulpverleningsprogramma verhogen. Het in 2012 geïnitieerde programma waarbij de ervaringsdeskundigen vanuit de cliëntenraad van Victas zorgprofessionals trainen, zal in 2013 verder worden vormgegeven. Victas heeft de intentie daarbij aan te sluiten bij het wraparound care -model, waarbij de cliënt centraal staat. Ook is Victas aangesloten bij het landelijk overleg van ervaringsdeskundigen. Vanzelfsprekend behandelt Victas cliënten op basis van de meest recente wetenschappelijke methoden. Victas stimuleert haar medewerkers in het volgen van ontwikkelingen op hun vakgebied. Tegelijkertijd stimuleert Victas ook actief het vergroten van de wetenschappelijke inzichten. Zij doet dit onder andere door te participeren in wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast levert de manier waarop diensten worden verleend een belangrijke bijdrage aan het vergroten van de waarde. Victas levert al haar diensten snel, betrokken en deskundig. Victas is ervan overtuigd dat de manier waarop medewerkers hun cliënten bejegenen een cruciale rol speelt in de effectiviteit. Cliënten van Victas worden in representatieve ruimtes ontvangen en vriendelijk te woord gestaan. De diensten van Victas zijn snel toegankelijk. Dit laatste houdt in dat Victas behalve via de traditionele methode ook via moderne media met haar cliënten communiceert. Victas is trots op de (maatschappelijke) waarde die zij toevoegt. Hierover communiceert zij jaarlijks en zij deelt deze informatie met belangrijke stakeholders. Daarnaast gebruikt zij deze informatie om haar diensten nog verder te verbeteren en haar resultaten inzichtelijk te maken. Samenwerking en kostendaling Gespecialiseerde verslavingszorg beweegt zich in het publieke domein. Dit maakt samenwerking met andere zorgprofessionals en (lokale) bestuurders noodzakelijk. Hierbij vertegenwoordigt Victas niet alleen het belang van de eigen organisatie, maar ook het belang van de cliënten die van Victas gebruikmaken. Victas is om deze reden ook nadrukkelijk aanwezig bij maatschappelijke en regiedebatten rondom zorg. Victas begrijpt dat de tendens van stijgende kosten in de ggz moet stoppen. Om die reden ontwikkelt Victas een aanbod op het gebied van wonen, zodat er meer mogelijkheden gerealiseerd worden voor cliënten die in een kliniek wachten op woonruimte. Dit brengt een afbouw van klinische capaciteit met zich mee, waardoor de kosten per cliënt omlaag gaan. Ook biedt Victas mogelijkheden aan op het gebied van arbeidscontinuering, arbeidsintegratie of anderszins een zinvolle dagbesteding. Meerjarenplan 10

11 Victas heeft het convenant Naar burgerschap en baan ondertekend uit overtuiging dat dit structureel bijdraagt aan duurzaam herstel van cliënten. Naast het bestuurlijke akkoord onderschrijft Victas ook dat haar aanbod gefinancierd moet worden tegen acceptabele kosten. Daarom biedt Victas gestandaardiseerde producten aan die op maat gemaakt kunnen worden. Indien nodig worden additionele programma s op maat ontworpen. De effectiviteit van de zorg bepaalt de (maatschappelijke) waarde van Victas als verslavingszorginstelling. Om die toegevoegde waarde voor onze cliënten te creëren, focussen wij op de facetten methodologie, bejegening en ambiance. Ook de inzet van ervaringsdeskundigen zorgt voor veel toegevoegde waarde voor onze cliënten. Victas biedt snelle, betrokken en deskundige hulp, gestoeld op actuele wetenschappelijke inzichten. Cliënten staan daarbij altijd centraal en worden met respect behandeld. Victas is in het belang van haar cliënten vertegenwoordigd in samenwerkingsverbanden en neemt deel aan maatschappelijke debatten. Met meer aanbod op gebied van wonen en zinvolle dagbesteding (afbouw van klinische behandeling) en standaardisering van producten, willen wij bijdragen aan een daling van de kosten in de ggz E-Health De digitale ontwikkeling heeft in de afgelopen 5 jaar een enorme vlucht genomen. In 2011 hebben ruim mensen met psychische, sociale en maatschappelijke problemen hulp gekregen via internet. Social media, smartphones en tablets vallen niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Uit onderzoek blijkt dat een toenemend deel van de cliënten e-health verkiest boven meer traditionele behandelvormen. Innovatie Over vijf jaar zal een belangrijk deel van de ggz-behandelingen uit een combinatie van e-health en face-tofacecontacten bestaan (blended care). Reden voor Victas om hier actief in mee te ontwikkelen! E-health biedt (noodzakelijke) mogelijkheden voor innovatie van de zorg. Daarnaast is e-health een manier om effectievere zorg te bieden. Het Trimbos-instituut stelt in een strategische verkenning dat een van de manieren om de basis-ggz meer kosteneffectief te maken het opschalen van e-health is. De sleutelwoorden voor e-health zijn: dicht bij de cliënt, toegankelijkheid van informatie en zorg en eigen verantwoordelijkheid van de mensen. Victas is hierbij voortdurend op zoek naar strategische partnerships met collega-instellingen en netwerken. Medewerkers worden opgeleid en bijgeschoold daar waar nodig. Victas investeert in ICT-systemen en platformen om op een betrouwbare en veilige manier (meetbare) zorg te kunnen aanbieden. Victas onderscheidt bij haar e-health-aanpak 3 typen gebruikers: Zorgconsumenten die uit eigen beweging ICT-toepassingen gebruiken voor het bevorderen of bijhouden van de eigen gezondheid, zonder dat daar direct een zorgprofessional bij betrokken is. Voor deze groep zijn preventie en informatie van groot belang. Zorgcliënten die ICT-toepassingen gebruiken voor interactie met hun behandelaar of voor het uitvoeren van zorgactiviteiten zoals afgesproken in het behandelplan. Meerjarenplan 11

12 Zorgprofessionals die ICT-toepassingen gebruiken om onderling contact te leggen rondom de zorg van cliënten. Dit kan voor het verkrijgen van achtergrondkennis zijn of het opvragen van een second opinion. In 2013 zal Victas haar e-health-behandelaanbod voor de zorgcliënten uitbreiden met een variëteit aan online behandelprogramma s. Deze programma s zijn laagdrempelig. Het betreft een aanbod aan online hulp waarmee cliënten het middelengebruik weer onder controle kunnen krijgen. E-health is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar. Afhankelijk van de autonomie van de cliënt duurt een programma tussen de 6 en 12 weken. De online programma's bevatten praktische opdrachten. De opdrachten worden thuis gedaan in het eigen tempo en op het moment dat het uitkomt. Per dag zal dat 5 tot 20 minuten in beslag nemen. Een e- coach helpt met de opdrachten, reageert erop en geeft steun. Victas richt zich middels een serie websites winvan.nl op de volgende e-health-onderdelen: alcohol, cannabis, benzo s en gokken. Uiterlijk in 2014 wil Victas deze websites operationeel hebben. Een toenemend aantal cliënten verkiest hulp via internet (e-health) boven traditionelere behandelvormen. Victas speelt in op deze ontwikkeling door actief mee te ontwikkelen aan (kosten)effectieve e-health programma s. Wij werken in dat kader samen met collega-instellingen en investeren in ICT-oplossingen en scholing van medewerkers. E-health zal naar onze overtuiging zijn waarde bewijzen voor verschillende doelgroepen. Zorgcliënten biedt Victas vanaf 2013 laagdrempelige online behandelprogramma s ter ondersteuning van hun behandelplan Preventiepaden Preventie is onderdeel van alle zorgpaden van Victas. Zowel voor als na de MATE kunnen preventieve interventies uitgevoerd worden. In 2013 zal de integratie van preventie in de zorgpaden gerealiseerd zijn en in de jaren daarna zal de preventie uitgebouwd worden. Daarbij is het van belang om voortdurend op de externe ontwikkelingen in te blijven spelen. Dicht bij huis Victas stelt zich ten doel de komende jaren een snelle aansluiting te vinden bij de basis-ggz. Ook wil zij zich hard maken voor zorg en preventie dicht bij huis. Hiermee kan Victas een stevige en noodzakelijke positie in de keten bewerkstelligen. Ook wil zij landelijk participeren in het verslavingspreventienetwerk om daarmee de landelijke uniformiteit in aanbod, de effectiviteit van de interventies, de competenties van professionals en de tevredenheid van klanten te bevorderen. Tot slot heeft Victas de ambitie samen met het platform Verslaving Preventie Nederland preventieve interventies te gaan ontwikkelen en de effecten hiervan te onderzoeken. Voor 2013 staan de volgende producten of onderwerpen klaar om ontwikkeld te worden: terugvalpreventie, inzet peerouders, methode om het eigen netwerk van een cliënt te verstevigen, wijkgerichte preventie en geïndiceerde preventie. Preventie wordt gefinancierd door gemeenten en wellicht in de toekomst mede door de zorgverzekeraar. Victas heeft maatschappelijk gezien veel te bieden op het gebied van preventie. Om die reden is Training & Meerjarenplan 12

13 Consultancy (T&C) opgericht. T&C traint professionals die niet in de verslavingszorg werken om te leren omgaan met verslavingsproblematiek. Ze biedt oplossingen op maat. Victas B Open Nog meer dan bij andere doelgroepen ligt bij de jeugd de nadruk op preventie en psycho-educatie. Immers, preventie van verslaving begint, idealiter, bij de jeugd. Dit houdt ook in dat ontwikkelingen op het gebied van jeugd en nieuwe verslavingen nauwlettend gevolgd worden. Victas B Open onderscheidt zich door communicatie met de doelgroep via moderne media, trainingen en voorlichtingen. Het opvolgende aanbod is snel toegankelijk. Dit geldt niet alleen wanneer jeugdigen zich zelf aanmelden, maar ook wanneer de aanmelding plaatsvindt via een professionele verwijzer. Hiervoor wordt geïnvesteerd in intensieve samenwerking met relevante samenwerkingspartners. Andersom zal Victas ook zorg dragen voor een adequate verwijzing wanneer cliënten bij een andere zorgpartner beter op hun plaats zijn. Kenmerkend voor hulpverlening aan jeugd is vaak het grote aantal betrokken professionals. Victas zal voor haar cliënten de regie op zich nemen daar waar deze nog niet belegd is bij instanties als bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg. Hiermee wil Victas bereiken dat het aanbod afgestemd is op de problematiek volgens de principes van stepped care. Victas gaat formele samenwerkingsverbanden aan met voor de hand liggende samenwerkingspartners die er ook voor zorgen dat cliënten zo vroeg mogelijk naar de best passende organisatie worden toegeleid, zodat er sprake is van één gezin, één plan, één regisseur. Preventie wordt de komende jaren binnen de zorgpaden verder uitgebouwd. Victas wil haar positie binnen de verslavingspreventie de komende jaren verstevigen, onder meer door te participeren in het landelijke verslavingspreventienetwerk en zich hard te maken voor zorg en preventie dicht bij huis. Ook wordt er een aantal belangrijke nieuwe producten op het gebied van preventie ontwikkeld. Speciale aandacht is er in dit kader voor de jeugd, met het programma Victas B Open. Victas B Open staat voor een aanpak die de taal spreekt van jongeren, met een snel en toegankelijk aanbod, waarbij Victas optreedt als regisseur Biopsychosociaal model Uitgangspunt bij de behandeling is dat verslaving wordt veroorzaakt door een samenspel van biologische, psychologische en sociale factoren. Psychologische en sociaal-maatschappelijke interventies vormen dan ook een fundamenteel onderdeel van het totale aanbod voor verslaafde cliënten. We huldigen het principe dat behandeling zoveel mogelijk ambulant en zo weinig mogelijk klinisch plaatsvindt. Dit omdat klinische opname naast bescherming en behandeling ook verslechtering met zich mee kan brengen, met een vermindering van vaardigheden en verlies aan zelfstandigheid. Met de opkomst van het biopsychosociale model (BPS-model) in Nederland (Engel, 1977) is de relatie tussen verslaving en psychiatrie opnieuw onder de loep genomen. Dit model beschrijft verslaving als een samenspel van biologische, psychologische en sociale factoren. Zo kan een verslaafde cliënt onder sociale druk van een verkeerde vriendengroep coke gebruiken (sociaal). Als hij dit regelmatig doet, treden er ontwenningsverschijnselen en bijwerkingen op (biologisch), waaronder angst en stemmingsstoornissen (psychisch). Meerjarenplan 13

14 Dynamische interactie Het BPS-model doet recht aan de complexe en dynamische interactie tussen deze drie verklaringsniveaus voor het ontstaan en de instandhouding van een verslaving. Volgens het model bestaan er slechts relatieve verschillen tussen verslaafden en niet-verslaafden en zijn er vloeiende overgangen tussen gebruik, overmatig gebruik, excessief gebruik, misbruik, schadelijk gebruik en verslaving. Zowel het ontstaan als de beëindiging van de verslaving wordt in dit model gezien als het resultaat van de continue interactie tussen aangeboren kwetsbaarheid (biologisch), persoonlijke ontwikkeling (psychologisch) en omstandigheden (sociaal). Op grond van het BPS-model zijn multimodale interventies populair geworden, dat wil zeggen interventies waarbij op een geïntegreerde manier zowel medicamenteuze als psychotherapeutische als sociale interventies worden aangeboden. Victas volgt de aan het model toegewezen interventies. Dit houdt in een integrale behandeling waarin onderdelen als gedragstherapie, medicatie en verbetering van de sociale omstandigheden (stressreductie) als troef ingezet worden om de verslaving te overwinnen. Net zoals in de zorgpaden leggen we veel nadruk op de eigen verantwoordelijkheid en het ontwikkelen van eigen talenten bij cliënten. Zinvolle dagbesteding verhoogt de zelfwaardering, hetgeen tot uitdrukking komt in ons motto win jezelf terug. Er zal komende jaren veel aandacht zijn om de bovenstaande visie op behandeling in te bedden in de organisatie en behandelaren zich hier verder in te laten specialiseren. Dit gebeurt via deskundigheidsbevordering, intervisie en participatie in wetenschappelijk onderzoek. Victas zet zich de komende jaren in om haar behandelvisie gebaseerd op het biopsychosociale model (BPSmodel) verder in te bedden in de organisatie. Het model beschrijft de verslaving als een samenspel van aangeboren kwetsbaarheid (biologisch), persoonlijke ontwikkeling (psychologisch) en omstandigheden (sociaal), waarbij de verslaving wordt gevoed door een complexe wisselwerking tussen deze drie factoren. Op grond van dit model zal de behandeling van de verslaving naast eventuele medicatie altijd bestaan uit psychologische en sociaal-maatschappelijke interventies, zoals gedragstherapie en een zinvolle dagbesteding Middelenverstrekking In de verslavingszorg is de visie dat we geen drugs verstrekken aan verslaafden, maar cliënten behandelen met als medicijn geregistreerde psychoactieve stoffen. Daar waar de desbetreffende stof gebruikt wordt, sluiten we aan bij landelijke richtlijnen en veldnormen. Alcohol en heroïne worden reeds verstrekt om gezondheidsschade te verminderen en te helpen voorkomen. Naar aanleiding van een aantal succesvolle projecten zoals methadon-, alcohol- en heroïneverstrekking zal Victas de komende jaren investeren in verdere verstrekking, van bijvoorbeeld GHB (gammahydroxybutyraat), cannabis, buprenorfine en cocaïne. GHB Voor GHB-verslaafden is Victas reeds gestart met een programma van klinische afkick op basis van een dalende dosis verstrekte medicinale GHB. De cliënt wordt in de eerste fase ingesteld op farmaceutisch GHB, waarna in de tweede fase de cliënt gradueel afbouwt tot er geen GHB meer verstrekt wordt en de cliënt in aanmerking komt voor een klinische of ambulante vervolgbehandeling. Bij verschillende zorginstellingen is overeenstemming dat medicinaal GHB alleen verstrekt wordt in het kader van afbouw en er is een enkele aanleiding te denken dat dit in de toekomst gaat veranderen. Argumenten zijn het niet wettelijk geborgd zijn Meerjarenplan 14

15 (GHB is een verboden middel), de gevaren van gebruik en of het daadwerkelijk zorgt voor het verdwijnen van de verslaving. Victas zal een voortrekkersrol blijven spelen op dit vlak. Victas zal in 2013 participeren in een pilot waarin verstrekking van cannabis met een hoger gehalte aan cannabidiol de toon voert. Bij goede resultaten zullen de jaren erna in het teken staan van verdere verstrekking onder toezicht van dit middel. Buprenorfine is een alternatief voor methadon, waarbij het voordeel is dat het innemen beperkt kan blijven tot 2 à 3 keer per week. Ondanks de hogere kosten zullen de voor- en nadelen van verstrekking hiervan de komende jaren door Victas in een onderzoeksprogramma worden gemonitord. Cocaïne Sinds 2007 zijn er experimenten geweest met het voorschrijven van roesmiddelen aan cliënten. Bij het verstrekken van cocaïne zijn gevoeligheden geconstateerd, immers in tegenstelling tot heroïne leidt cocaïne bij problematisch gebruik niet tot een bepaalde verzadiging. Toch blijft het een feit dat verstrekking van cocaïne in een geïntegreerde sociale context leidt tot minder stress (een van de redenen om te blijven gebruiken) en daardoor het vermogen vergroot om het gebruik te beheersen (zelfregulering). Dit kan alleen proefondervindelijk worden nagegaan. Victas heeft de ambitie hierin een grote rol te spelen. Met betrekking tot cocaïneverslaving zijn er beperkte aanwijzingen dat dexamfetamine als vervanger in een onderhoudsbehandeling succesvol zou kunnen zijn, ook bij gecompliceerde verslavingen. Reden tot onderzoek! Victas speelt een belangrijke rol in de verslavingszorghulpverlening, als expert op het gebied van middelenverstrekking. Succesvolle projecten met de verstrekking van methadon, alcohol en heroïne zijn aanleiding om de komende jaren verder te investeren in (onderzoek naar) verstrekking van middelen als GHB, cannabis, buprenorfine (als alternatief voor methadon) en cocaïne Nieuwe verslavingen Nieuwe verslavingen zullen altijd blijven voorkomen, denk bijvoorbeeld aan het roken van de waterpijp of recentelijk ontdekte experimenten met lachgas, wodka eyeball drinking of overmatig gebruik van energy drinks. Social media Sociale media vormen voor jongeren bij uitstek aanleiding kennis te maken met allerlei nieuwe middelen en hiermee te experimenteren. Voor Victas bieden de sociale media de mogelijkheid de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe verslavingen te volgen. Daarnaast zijn er uiteraard professionele platforms waar de ontwikkeling van nieuwe verslavingen vorm krijgt. Victas wil voorloper blijven op het gebied van trendwatching. Deze taak is ondergebracht bij de afdeling Preventie. Op deze afdeling worden trends waargenomen aan de hand van gesprekken, veldwerk, voorlichting en onderzoeken door ketenpartners en wetenschappelijke organisaties. Voor Victas is het belangrijk om de landelijke, regionale en lokale trends en ontwikkelingen in gebruik en gedrag te volgen om snel op de ontwikkelingen te kunnen anticiperen. Meerjarenplan 15

16 Bij het monitoren van nieuwe verslavingen spelen de sociale media een belangrijke rol. De afdeling Preventie van Victas houdt alle trends op dit gebied bij. Victas vervult hiermee een voorlopersrol op het gebied van trendwatching en kan snel op nieuwe ontwikkelingen inspringen Wet maatschappelijke ondersteuning Het doel van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) is dat iedereen mee kan doen aan de maatschappij en zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Vanuit de Wmo wordt dan ook geregeld dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Gemeenten zijn door de Wmo verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning. Samen met gemeente Maatschappelijke ondersteuning omvat activiteiten die het mensen mogelijk maken om mee te doen in de samenleving. Dat kan bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk en mantelzorg, maar ook met goede informatie en advies, opvoedingsondersteuning en zorg in de wijk. De gemeenten kunnen hun eigen beleid maken dat is afgestemd op de wensen en samenstelling van de inwoners. Juist bij het maken van dit beleid wil Victas samen met de gemeente Utrecht optrekken. Het wijkgericht werken (reeds ingezet middels de FACT-teams) zal immers de komende jaren sterk groeien. De decentralisatie (2013) van begeleiding naar de Wmo biedt kansen voor Victas op lokaal niveau deze ondersteuning bij zelfredzaamheid en participatie dichter bij de cliënt te organiseren. Wij willen maatwerk in de directe omgeving van de cliënt realiseren. We trachten verbindingen te leggen met andere Wmovoorzieningen of gemeentelijke domeinen, zoals re-integratie, de bijstand of het woonbeleid. Zo wordt de begeleiding meer doelmatig en meer effectief georganiseerd. Samen met cliënt Victas vraagt aan cliënten om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de ervaren kwaliteit van leven. Samen met de cliënt en zijn of haar netwerk wordt gezocht naar oplossingen voor problemen waarbij Victas afspraken maakt met gemeenten, huisvesting, financiën en ketenpartners. Met andere woorden: Victas regelt geen huisvesting, maar de cliënt kan bij de gemeente zelf huisvesting regelen. Het behouden van de eigen regie en handelen uit eigen kracht zijn hierbij het adagium. Op deze wijze wil Victas sociale integratie en participatie stimuleren. Victas staat midden in de maatschappij (gemeenschap) en is daardoor herkenbaar bij alle partners. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met beperkingen de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben om deel te nemen aan de maatschappij. Victas wil samen met de Gemeente Utrecht optrekken bij het opstellen van het Wmo-beleid. De komende jaren zullen wij de ingezette decentralisatie van de begeleiding naar de Wmo aangrijpen om maatwerk te bieden in de directe omgeving van onze cliënten, en hen daarmee te stimuleren zelf verantwoordelijkheid te nemen. Meerjarenplan 16

17 6.8. Activering Victas richt zich in toenemende mate op het ondersteunen van een herstelproces van de cliënt. Deze ontwikkeling sluit beter aan bij maatschappelijke ontwikkelingen en daarmee ook bij het beleid van de maatschappelijke partners. Het denken vanuit herstel betekent een breuk met het redeneren vanuit een ziektebeeld en ziekteproces. In het hersteldenken staat niet de cliënt centraal, maar de cliënt als burger. Een burger die net als ieder ander een woning en zinvolle dagbesteding wil. Om dit te realiseren is ondersteuning nodig. Ondersteuning waarin de behandeling van de verslaving veel maar niet alles kan betekenen. Daarom gaat Victas in de nabije toekomst ook cliënten zelfstandige woonruimte aanbieden met ambulante begeleiding. Passende dag invulling Een belangrijk onderdeel in het herstelproces is het activeren naar een passende dag invulling waar de cliënt positieve bekrachtigingen uit haalt. De kracht van de cliënt wordt aangesproken. Bekrachtiging door middel van middelengebruik zal daardoor minder nodig zijn. Victas heeft ruime ervaring met het exploiteren van activiteitencentra en weet ook dat een gedifferentieerd aanbod belangrijk is om maatwerk te kunnen leveren. Belangrijk hierbij is dat het geen bezigheidstherapie is, maar moet leiden tot perspectief voor de cliënt. Uitgangspunt is dat behandelen, wonen en werken elkaar versterken. Werkbedrijf Victas heeft de ambitie om in 2014 te participeren in een werkbedrijf, waar cliënten zichzelf een werkhouding kunnen aanleren maar ook daadwerkelijk aan de slag kunnen in een job waar ook toekomst in zit. We zoeken hierbij de samenwerking met reeds bestaande voorzieningen waarin Victas reeds participeert en zoeken ook aansluiting bij externe partijen. Het werkbedrijf voorziet in activiteiten voor onze eigen cliënten, maar ook voor cliënten vanuit andere instellingen. Uitgangspunt bij het werkbedrijf is een programma op te zetten waarin dienstverlening centraal staat. Behalve in werkplekken voorzien we ook in stageplekken. Victas wil in 2013 reeds een concept ontwikkelen wat in de eerste plaats onze cliënten kan ondersteunen in het herstelproces binnen diverse levensgebieden. Victas focust bij haar cliënten op niet op het ziektebeeld van de verslaving, maar op (ondersteuning van) het herstel. Bij dat herstelproces is het belangrijk dat de cliënt zelf in actie komt en een dagbesteding vindt met zicht op een toekomst zonder middelengebruik. De komende jaren wil Victas samen met bestaande en nieuwe partners een werkbedrijf realiseren om cliënten van binnen en buiten Victas te ondersteunen bij deze belangrijke voorwaarde voor herstel. Meerjarenplan 17

18 7. Sturing en besturing 7.1. Sturingsmodel zorg De invoering van de nieuwe zorgpaden vraagt om nauwe afstemming en regie binnen Victas. We kunnen hierbij 3 aggregatieniveaus onderscheiden: Strategisch niveau: (meerjaren)afspraken over doelstellingen, middelen, toezicht, architectuur. Tactisch niveau: zorginhoudelijke programma s, samenwerking tussen bedrijfsonderdelen, ketenzorg. Operationeel niveau: afstemming aanbod van programma s op de individuele hulpvraag en daartoe geschoold en voldoende personeel. Het besturingsmodel van Victas moet de hierboven genoemde niveaus kunnen faciliteren. De komende periode zal een besturingsmodel ontwikkeld worden waarbij de zorgpaden centraal komen te staan. De nadruk dient daarbij te liggen op beleidsregie en operationele regie. Beleidsregie kijkt niet alleen binnen maar ook buiten de grenzen van Victas zelf: ketensamenwerking is een belangrijk element van de zorgpaden. Hiertoe dienen afspraken gemaakt te worden met de ketenpartners. Bij de operationele regie ligt de focus de komende periode op het ontwikkelen van een model waarin de cliënt centraal staat en gemonitord wordt aan de hand van de voortgang van de behandeling binnen de verschillende zorgpaden, rekening houdend met de verschillende fasen waarin de cliënt zich bevindt. De invoering van de nieuwe zorgpaden vraagt om afstemming op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Hiertoe ontwikkelen wij een nieuw besturingsmodel, waarbij het belang van ketensamenwerking en de ontwikkeling van een vaste cliëntenroute binnen de zorgpaden centraal staan Organisatiemodel Victas wil zorg bieden die bestaat uit een behandeling die evidence-based of best-practice-based is en waarbij de resultaten worden gemeten (ROM), met een positieve cliëntbeleving en benutting van de krachten van de cliënt en zijn omgeving (CQ-index), binnen een gezonde bedrijfsvoering. Integraal management Victas gaat zorg organiseren via de zorgpaden en het triage-instrument MATE. Zij kiest ervoor integraal management in te voeren. Zorginstellingen worden steeds meer aangesproken op de te leveren output en effecten voor de samenleving. Dit brengt met zich mee dat op transparante wijze rekenschap wordt afgelegd over de inzet van ter beschikking gestelde middelen. Victas kiest voor integraal management omdat zij een Meerjarenplan 18

19 organisatie wil zijn waarin de medewerkers hun werkzaamheden naar eigen idee inrichten en waarbij het past om de verantwoordelijke managers op verschillende niveaus niet alleen aan te spreken op de uiteindelijke resultaten van hun onderdeel, maar hen daarbij ook de (beslissing)bevoegdheid te geven over de inzet van mensen en middelen. Van deze integrale managers mag men inspirerend en resultaatgericht leiderschap verwachten, gericht op: Het zodanig motiveren van medewerkers en actoren in de samenleving dat zij optimaal willen bijdragen aan de resultaten van de organisatie. Het delegeren van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie met uiteraard ook afspraken over verantwoordingsinformatie. Het elkaar aanspreken op het nakomen van managementafspraken in het kader van de te bereiken resultaten en de organisatiestrategie. De komst van de zorgpaden dwingt Victas tot het aanpassen van de organisatie-inrichting. De zorgpaden leiden tot een matrixstructuur, waarbij gezocht zal worden naar een combinatie van inhoudelijke en hiërarchische sturing zal in het teken staan van deze organisatiewijziging. De introductie van de zorgpaden - mede ingegeven door de vraag om meer (kosten)effectieve zorg) - vraagt om een organisatiewijziging die in 2013 is ingezet. Wij kiezen daarbij voor integraal management, waarbij managers niet alleen geacht worden resultaten te leveren maar ook gaan (mee)beslissen over mensen en middelen. Integraal management betekent: anderen motiveren, sturen op output, verantwoordelijkheden en taken delegeren en elkaar aanspreken op gemaakte afspraken. Meerjarenplan 19

20 7.3. Strategisch HRM-beleid Victas heeft voor haar meerjarenplan een stevige ambitie neergezet: het bieden van state-of-the-art verslavingszorg met als motto willen, werken, winnen. Deze verslavingszorg kunnen we alleen bieden als we sterke samenwerkingsrelaties onderhouden met onze ketenpartners en onze dienstverlening blijven innoveren. Om deze ambitie waar te maken is het voor Victas essentieel om stevig strategisch hrm-beleid in te voeren. Het strategische hrm-beleid richt zich op de volgende thema s: Het versterken van de bedrijfscultuur en het gewenste gedrag binnen en tussen teams en in samenwerkingsrelaties met ketenpartners. Het versterken van leiderschap. Het zorg dragen voor optimaal lerend vermogen zodat ontwikkeling van vakmanschap en innovatie een maximale kans krijgen. Competentiemanagement. De leiderschapsontwikkeling is gericht op: Het stimuleren van samenwerking vanuit ieders kracht: multidisciplinaire teams. Transparant zijn naar elkaar en de maatschappij over wat we doen en welke resultaten we neerzetten. Samenwerken in de keten (focus naar buiten). Lerend vermogen: vanuit visie, verantwoordelijkheid en vertrouwen. De organisatiecultuur kenmerkt zich als een resultaatgerichte cultuur, waarbij een constructieve aanpak de boventoon voert: betrouwbaar, integer, flexibel en communicatief sterk. Er is voldoende ruimte voor innovatie, doordat er kritisch wordt meegedacht en aandacht is voor reflectie en intervisie. Opleiding en ontwikkeling zijn belangrijke pijlers; het leerklimaat staat bovenaan. Competentiemanagement is het opbouwen en exploiteren van competenties van medewerkers in lijn met de strategie en doelstellingen van de organisatie, de afdeling of een team binnen de organisatie. Met de komst van de zorgpaden zal hier in 2013 nadrukkelijk naar gekeken worden en zal er aandacht zijn voor de benodigde competenties en waar nodig omscholing. De hrm-werkprocessen worden de komende jaren op een professionele wijze ondersteund middels strategische personeelsplanning en opleidingsbeleid. Victas wil medewerkers stimuleren bewust om te gaan met hun vitaliteit, waardoor gezondheid en duurzame inzetbaarheid gegarandeerd worden. We noemen dit Victas Vitaal. De ambities van Victas vragen om een stevig strategisch hrm-beleid, dat zich richt op het versterken van de bedrijfscultuur (resultaatgericht, constructief), ontwikkeling van vakmanschap en vernieuwing, competentiemanagement en leiderschapsontwikkeling (stimuleren teamwork, transparantie, focus naar buiten en lerend vermogen). Strategische personeelsplanning en opleidingsbeleid ondersteunen het hrm-beleid. Met het aanbod van Victas Vitaal stimuleren wij vitaliteit en daarmee duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Meerjarenplan 20

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6 meerjarenplan 2015-2017 2 VICTAS / meerjarenplan / 2015-2017 3 1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5 3. missie, visie en kernwaarden 6 4. professionalisering

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 Victas

Maatschappelijk verslag 2012 Victas Maatschappelijk verslag 2012 Victas Utrecht, mei 2013 0 Inhoud Maatschappelijk verslag 2012 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 2 2 Profiel van de organisatie 3 2.1 Algemene identificatiegegevens 3

Nadere informatie

erstellen ondersteune oorkomen Novadic-Kentron Groep Zorgbeschrijving

erstellen ondersteune oorkomen Novadic-Kentron Groep Zorgbeschrijving erstellen Novadic-Kentron Groep Zorgbeschrijving oorkomen ondersteune Juli 2014 Novadic-Kentron Groep Zorgbeschrijving Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Verslaving en verslavingszorg 5 2.1 Wat is verslaving?

Nadere informatie

Een visie op verslaving en verslavingszorg: focus op preventie en herstel. visie document 201

Een visie op verslaving en verslavingszorg: focus op preventie en herstel. visie document 201 Een visie op verslaving en verslavingszorg: focus op preventie en herstel visie document 201 ggz nederland inhoudsopgave Vormgeving Case Communicatie, Ede Copyrights GGZ Nederland 2013 Overname van teksten

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Beleidsvisie 2007-2010. Kwaliteit door transparantie en ondernemerschap

Beleidsvisie 2007-2010. Kwaliteit door transparantie en ondernemerschap Beleidsvisie 2007-2010 Kwaliteit door transparantie en ondernemerschap Kwaliteit door transparantie en ondernemerschap Missie MDNW In de missie wil MDNW tot uitdrukking brengen dat mensen die onvoldoende

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenplan 2011-2014. Jaarplan 2011

Strategisch Meerjarenplan 2011-2014. Jaarplan 2011 Strategisch Meerjarenplan 2011-2014 Jaarplan 2011 September 2010 Inhoudsopgave Pagina Woord vooraf 3 1. Missie, visie en ontwikkelingen 1.1 : Veiligheid voorop! 4 1.2 Gemeentelijke ontwikkelingen 6 1.3

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Middelengebruik en overlast

Middelengebruik en overlast Nota Middelengebruik en overlast Ans Maaijen Senior Verpleegkundige Januari 2010 Werkgroep: Ans Maaijen, Chris den Braber, Hans de Klein, Ton Hamers en Marij de Roos Inhoudsopgave Algemeen beleid 3 Cliënt

Nadere informatie

GGZAGOOG. COOAB GGZ Kamer Agogen in de GGZ

GGZAGOOG. COOAB GGZ Kamer Agogen in de GGZ GGZAGOOG Beroepscompetentieprofiel COOAB GGZ Kamer Agogen in de GGZ GGZagoog 1 Hoofdstuk titel Beroepscompetentieprofiel Auteur(s) Maaike Kluft en Judith van de Haterd Datum Utrecht, november 2011 MOVISIE

Nadere informatie

De kunst van het loslaten

De kunst van het loslaten De kunst van het loslaten Provinciaal beleidskader Jeugdzorg 2013-2014 Transitiekader 2012-2014 Concept ontwerp, vastgesteld door Provinciale Staten op 2 juli 2012 Team Jeugdzorg, Juli 2012. 1 Voorwoord

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Terug naar de toekomst Anders kijken, anders doen, anders zijn

Jaarplan 2015 Terug naar de toekomst Anders kijken, anders doen, anders zijn Jaarplan 2015 Terug naar de toekomst Anders kijken, anders doen, anders zijn Voorwoord De transitie is een feit. Vanaf nu zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het jeugdzorgstelsel. Diverse domeinen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie Met respect op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie 14 januari 2014 Inhoudsopgave Pag. Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Wat komt

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving

visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving visiedocument forensische zorg ggz nederland inhoudsopgave Hoofdstuk 1 04 Vooraf: van goed naar beter Hoofdstuk 10 30 Regie in de keten Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Beleidsplan Drie decentralisaties, één perspectief

Beleidsplan Drie decentralisaties, één perspectief Beleidsplan Drie decentralisaties, één perspectief Inleiding.... 4 Hoofdstuk 1. Algemeen... 5 Inleiding.... 5 De decentralisaties in vogelvlucht... 6 Wet Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie

Samen voor de jeugd. Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018

Samen voor de jeugd. Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018 Samen voor de jeugd Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018 1 Colofon Uitgave: De negen gemeenten regio Hart van Brabant Teksten en samenstelling Bob van der Schaft en José Vianen K2

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Jaarplan 2011 LSG-Rentray

Jaarplan 2011 LSG-Rentray Jaarplan 2011 LSG-Rentray LSG-Rentray alle zorg voor jeugdzorg Perspectief voor jongeren en samenleving Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Visie, missie, strategie en ambities 6 3. Stand van zaken 10 3.1

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde Businesscase Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen Iedereen is van waarde en heeft waarde Versie 1: 8 oktober 2013 Stuurgroep Nieuwe Uitvoeringsorganisatie Werk & Re-integratie & Inkomen Notitie

Nadere informatie

Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein

Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein Visie & opgaven rond Werken naar Vermogen, Begeleiding&Dagbesteding en Jeugdzorg Zaanstad, maart 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Johan van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Marcel Schenkels, voorzitter Medische Staf.

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Johan van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Marcel Schenkels, voorzitter Medische Staf. Geachte lezer, Hierbij presenteren wij met trots het ziekenhuisbeleidskader en het medisch beleidsplan 2012-2016. Afgelopen jaar is binnen verschillende geledingen van ziekenhuis Bernhoven met veel aandacht

Nadere informatie

Sociale wijkteams in ontwikkeling

Sociale wijkteams in ontwikkeling Sociale wijkteams in ontwikkeling Inrichting, aansturing en bekostiging In samenwerking: Gemeente Eindhoven Gemeente Enschede Gemeente Leeuwarden Gemeente Utrecht Gemeente Zaanstad TransitieBureau Wmo

Nadere informatie

Jaarverslag PsyQ Beheer BV 2010

Jaarverslag PsyQ Beheer BV 2010 MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Jaarverslag PsyQ Beheer BV 2010 Vastgesteld door directie PsyQ Beheer B.V. d.d. 18 mei 2011 Goedgekeurd door AVA PsyQ Beheer B.V. d.d. 24 juni 2011 PsyQ Beheer BV bestuurt de PsyQ-vestigingen

Nadere informatie