Monitor. alcohol en middelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor. alcohol en middelen"

Transcriptie

1 Geneeskundige en Gezondheidsdienst Monitor alcohol en middelen Thema 3 Gebruik van de verslavingszorg in Utrecht 1

2

3 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht (GG&GD) Postbus GK Utrecht In opdracht van GG&GD Utrecht, Gemeente Utrecht Internet Rapportage Eva van der Meer, Fleur van Heeswijk & Addi van Bergen GG&GD Utrecht Informatie Eva van der Meer (030) Foto omslag Sietse Brouwer, Los Dos Drukwerk Geprint door Ricoh, Utrecht Bronvermelding Het overnemen van gegevens uit deze publicatie is toegestaan met de bronvermelding. Mei 2013

4

5 Inhoudsopgave Inleiding 1 1 Verslavingszorg 2 2 Kenmerken zorggebruikers Geslacht Leeftijd Culturele herkomst Meervoudige problematiek 5 3 Zorg Wijze van aanmelding Contacten Nieuwe zorggebruikers Behandelduur Uitschrijvingen 7 4 Trend primaire problematiek 9 Literatuurlijst 10 Bijlage 11

6

7 Samengevat In het kort In 2011 deden personen in Utrecht een beroep op de verslavingszorg. Dit is 0,6% van de Utrechtse bevolking). In totaal in Nederland ging het om personen (0,4% van de bevolking) In Utrecht, maar ook landelijk, is in 2011 de grootste groep zorggebruikers in de verslavingszorg in behandeling vanwege alcoholproblematiek. Het percentage zorgvragers in de verslavingszorg stijgt in Utrecht relatief sneller dan landelijk. In Utrecht is de zorgvraag voor cocaïnegebruik relatief groter dan gemiddeld in Nederland. Daarnaast is deze zorgvraag in Utrecht in de afgelopen tien jaren gestegen en landelijk meer gestabiliseerd. Het aandeel ouderen (55+) in de groep met een zorgvraag vanwege opiatenproblematiek is relatief groot. Jongeren komen het meest in aanraking met de verslavingszorg vanwege cannabisgebruik. De zorgvraag voor GHB-gebruik is in Utrecht relatief laag ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Overzicht verslavingszorg Utrecht 2011 Demografie Aantal zorggebruikers Aantal zorggebruikers per inwoners 630 Aandeel vrouw 21% Aandeel 25-15% Aandeel 55+ 8% Aandeel autochtonen 75% Problematiek In zorg vanwege meerdere middelen 46% Nieuwe zorgvragers in % Gemiddeld aantal contacten bij uitschrijving/cliënt 47

8 0

9 Inleiding Voor een adequate uitvoering van het Utrechtse alcohol- en drugsprogramma door de GG&GD Utrecht, is een goede informatievoorziening essentieel. Daarom wordt een Utrechtse monitor alcohol- en middelengebruik ontwikkeld. De monitor bestaat uit vier thema's: monitoring en trends, preventie, zorg en actuele ontwikkelingen. Deze rapportage betreft het thema zorg. In dit rapport worden verschillende cijfers gepresenteerd over zorggebruik in de verslavingszorg in de stad Utrecht in De cijfers in dit rapport zijn afkomstig uit het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) dat beheerd wordt door Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ). Het LADIS is een nationale gegevensverzameling voor de ambulante en klinische verslavingszorg en geeft inzicht in de zorgvragers die een beroep doen op verslavingszorginstellingen. Instellingen voor verslavingszorg en de verslavingsreclassering leveren hiervoor jaarlijks geanonimiseerde informatie over de cliëntenpopulatie en de behandeling daarvan aan (IVZ, 2012). De cijfers die gepresenteerd worden voor Utrecht zijn afkomstig uit de registraties van Victas (voorheen bekend onder de naam Centrum Maliebaan). In dit rapport worden de Utrechtse cijfers vergeleken met het landelijke gemiddelde. Voor 2012 worden de mogelijkheden verkend om de gegevens op G4 niveau met elkaar te vergelijken. De meest opvallende cijfers worden in dit rapport toegelicht. De achterliggende tabellen zijn opgenomen in de bijlage. 1

10 1 Verslavingszorg Binnen de verslavingzorg wordt hulp geboden aan mensen die verslaafd zijn geraakt aan alcohol, drugs, medicijnen en gokken (Trimbos Instituut, 2011). In de verslavingszorg melden zich mensen met een zorgvraag voor de middelen alcohol, opiaten, cocaïne en cannabis (zie tabel 1.1). In dit rapport wordt de zorgvraag naar deze middelen beschreven. Daarnaast is er aandacht voor het zorggebruik gerelateerd aan medicijnverslavingen en gokverslavingen. Alcoholproblematiek zorgt voor de grootste groep zorggebruikers in de verslavingszorg. Het aandeel bedraagt in Utrecht 44% van alle zorggebruikers en in Nederland 47%. De opiaat- en cannabisgebruikers vormen de op een na grootste groep. In Utrecht gaat het bij opiaatgebruik om 15% en landelijk om 16%. Een zorgvraag voor cannabis komt in Utrecht voor bij 16% van alle zorgvragers, in Nederland ligt dit percentage op 15% (Figuur 1.1). Het grootste verschil tussen Nederland en Utrecht zit in de omvang van de cocaïnegerelateerde zorgvraag: 16% in Utrecht tegenover 11% gemiddeld in Nederland. De alcoholgerelateerde zorgvraag is in Utrecht kleiner, 44% ten opzichte van 47% in Nederland (zie tabel 1.1). Tabel 1.1 Gebruik verslavingszorg naar primaire problematiek Utrecht Alcohol 44% 47% Opiaten (heroïne, morfine, methadon, overige opiaten) 15% 16% Cocaïne (cocaïne, snuifcocaïne, crack) 16% 11% Cannabis (wiet, hasj) 16% 15% Amfetamine (amfetamine, methamfetamine) 1% 2% Ecstasy 0,2% 0,2% GHB 0,4% 1% Medicijnen (benzodiazepine, barbituraten, psychopharmica, overige medicijnen) 1% 1% Gokken 3% 4% Overig (overige opwekkende middelen, LSD, paddo's, nicotine, ketamine, overige drugs, vluchtige middelen, internet (gamen), eetverslaving, overige verslaving) 2% 2% Nederland Totaal 100% 100% In absolute cijfers uitgedrukt deden personen in Utrecht in 2011 (0,6% van de Utrechtse bevolking) een beroep op de verslavingszorg. In totaal in Nederland ging het om personen (0,4% van de bevolking) (zie bijlage tabel 2). Dit aantal personen is in de afgelopen jaren zowel in Utrecht als in Nederland gestegen. In Utrecht verdubbelde het aantal zorgvragers tussen 2002 en Landelijk steeg het aantal zorgvragers tussen 2002 en 2011 met 47%. In figuur 1.1 is te zien dat na een jarenlange stijging het aantal zorgvragers tussen 2010 en 2011 in Utrecht iets is gedaald. Figuur 1.1 Trend in zorggebruik naar personen (2002=100) Utrecht Nederland

11 2 Kenmerken zorggebruikers In onderstaande paragrafen worden de zorggebruikers in de verslavingszorg beschreven op basis van hun geslacht, leeftijd en herkomst. Alle persoonskenmerken die beschreven worden, hebben betrekking op de registratie van primaire problematiek. Dit voorkomt dat personen meerdere keren in de tabellen en figuren meegeteld worden. Een consequentie van deze keuze is wel dat hier niet een beschrijving wordt gegeven van de volledige groep bij wie een bepaalde middelenproblematiek speelt. 2.1 Geslacht In de verslavingszorg is de verdeling naar sekse al jaren redelijk constant (IVZ, 2012). Verslavingsproblematiek in het algemeen komt meer voor bij mannen dan bij vrouwen. Ongeveer een vijfde tot een kwart van de hulpvragen komt van vrouwen. Vrouwen die in de verslavingszorg terechtkomen, hebben relatief vaker dan mannen een zorgvraag voor alcoholproblematiek; in Utrecht 51% van de vrouwen met een zorgvraag tegenover 42% van de mannen. Daarnaast kloppen vrouwen iets vaker dan mannen aan bij de verslavingszorg vanwege problematisch medicijngebruik; 3% tegenover 1%. Een zorgvraag aangaande gokproblematiek komt relatief veel voor bij mannen, 4% ten opzichte van 1% bij vrouwen (zie bijlage, tabel 4). Deze verschillen naar geslacht zijn ook zichtbaar in de landelijke cijfers (zie figuur 2.1). Figuur 2.1 Zorgvraag verdeling naar primaire problematiek 60% 50% 40% 30% 20% Nederland Mannen Nederland Vrouwen Utrecht Mannen Utrecht Vrouwen 10% 0% Alcohol Opiaten Cocaine Cannabis Amfetamine Ecstasy GHB Medicijnen Gokken Overig 2.2 Leeftijd In de verslavingszorg valt zowel in Utrecht als in Nederland veruit de grootste groep in de leeftijdscategorie jaar. In Utrecht is deze groep 77% van het totaal en landelijk is dit 73%. De primaire zorgvraag van deze groep in Utrecht betreft in de meeste gevallen alcohol (44%), opiaten (19%) of cocaïne (18%). Bij jongeren onder de 25 jaar komt een zorgvraag aangaande het gebruik van cannabis (43%) relatief veel voor. Van alcoholproblematiek is bij 18% van hen sprake. Bij ouderen (55+) is alcoholgebruik de meest voorkomende zorgvraag (zie bijlage, tabel 5). Er zijn kleine verschillen tussen Nederland en Utrecht in de leeftijdsverdeling naar problematieken. In Utrecht heeft de groep in de leeftijdscategorie jaar een relatief grote zorgvraag voor het gebruik van cocaïne (18% ten opzichte van 12% in Nederland). Daarnaast komen bij ouderen in Utrecht (55+) een zorgvraag voor opiaatgebruik (6%) en gokproblematiek (5%) relatief meer voor dan in Nederland (beide 3%). 3

12 Figuur 2.2 Leeftijdsverdeling naar primaire problematiek Nederland (2011) (IVZ, 2012) In figuur 2.2 is duidelijk te zien hoe in Nederland de verschillende leeftijden zich verhouden over de problematieken. De leeftijd van mensen die in behandeling zijn vanwege alcohol- en opiatengebruik, is duidelijk hoger dan die van mensen die in behandeling zijn vanwege cannabisgebruik. Er komen steeds meer ouderen in de verslavingszorg terecht, dit heeft te maken met de vergrijzing van de Nederlandse bevolking. Echter stijgt de vergrijzing sneller in de verslavingszorg dan in de bevolking. Dit heeft met name te maken met de stijging in het aandeel ouderen in de groep met een zorgvraag voor alcohol en opiaten (IVZ, 2012). 2.3 Culturele herkomst In de verslavingszorg melden zich personen van verschillende culturele herkomst. De grootste groep zorggebruikers is autochtoon. In Utrecht ligt dit percentage op 75% en in Nederland op 79%. Voor Nederland komt dit percentage overeen met het percentage autochtonen in de algemene bevolking. In Utrecht is het percentage autochtonen in zorg, vergeleken met de 68% autochtonen in de algemene bevolking, relatief hoog. Vergeleken met gemiddeld in Nederland is een relatief groot deel (9%) van de zorggebruikers in de Utrechtse verslavingszorg van Marokkaanse afkomst (zie figuur 2.3). Dit komt echter wel overeen met de samenstelling van de Utrechtse bevolking; daar is ook 9% van Marokkaanse komaf. Figuur 2.3 Zorgvraag naar culturele herkomst 9% 3% 4% 3% 3% Utrecht Autochtoon Turks Marokkaans 3% 2% 5% 6% 4% 2% Neder land Autochtoon Turks Marokkaans 3% Surinaams en Antilliaans Overig westers Surinaams en Antilliaans Overig westers Overig niet westers Overig niet westers 75% Onbekend/blanco 78% Onbekend/blanco 4

13 Autochtonen hebben een relatief grote zorgvraag voor het gebruik van alcohol. Bij westerse allochtonen komt een relatief grote zorgvraag naar opiaten voor. Daarnaast blijkt uit tabel 2.1 dat de zorgvraag naar gokken vaker voorkomt bij niet-westerse allochtonen. De verdere onderverdeling naar culturele herkomst bij de verschillende problematieken is te vinden in tabel 6 en 7 van de bijlage. Tabel 2.1 Herkomst naar primaire problematiek Alcohol Opiaten Cannabis Gokken Totaal Nederland Autochtoon 84% 66% 80% 68% 79% Westers allochtoon 3% 7% 3% 2% 4% Niet-westers allochtoon 11% 26% 15% 28% 15% Onbekend 2% 2% 2% 2% 2% Utrecht Autochtoon 84% 60% 70% 54% 75% Westers allochtoon 2% 7% 2% 1% 3% Niet-westers allochtoon 12% 27% 25% 43% 20% Onbekend 3% 5% 3% 1% 3% 2.3 Meervoudige problematiek Volgens het LADIS is in Utrecht bij 46% van alle zorggebruikers sprake van meervoudige problematiek (ook vaak polydruggebruik genoemd). Dat betekent dat sprake is van problematisch gebruik van tenminste twee middelen; of middelengebruik gecombineerd met problematisch gokken (IVZ, 2012). Landelijk ligt dit percentage lager: op 33%. Cannabis en cocaïne komen relatief veel voor als secundaire problematiek. In Utrecht is dit beide in 9% van de aanmeldingen het geval. Cannabis komt veel voor in combinatie met cocaïne (14%), amfetamine (19%) en ecstasy (26%) als primaire problematiek. Deze percentages zijn landelijk omdat de aantallen in Utrecht hiervoor te klein zijn. De verschillen tussen Utrecht en het Nederlandse gemiddelde zijn echter niet groot. Cocaïne is vaak het secundaire middel bij opiaatgebruik (29%). In tabel 8 van de bijlage staan de percentages voor Nederland en Utrecht weergeven. 5

14 3 Zorg In onderstaande paragrafen staat beschreven op welke manier cliënten bij een verslavingszorginstelling terechtkomen en wat voor type zorg zij ontvangen. 3.1 Wijze van aanmelding Landelijk vindt het grootste deel van de aanmeldingen plaats via de algemene gezondheidszorg (27%). In Utrecht komt deze doorverwijzing relatief weinig voor (14%). Daarnaast meldt landelijk ongeveer een kwart van de zorggebruikers zichzelf aan, terwijl dit in Utrecht veel meer voorkomt (38%). In ongeveer een kwart van de gevallen is onbekend hoe de aanmelding heeft plaatsgevonden (zie figuur 3.1 en bijlage tabel 9). Figuur 3.1 Wijze van aanmelding Utrecht 9% GGZ Neder land 10% GGZ 26% 14% 3% Algemene Gezondheidszorg Maatschappelijke zorg Justitie 29% 27% Algemene Gezondheidszorg Maatschappelijke zorg Justitie 5% 5% Cliënt zelf 3% Cliënt zelf Overig 2% Overig 38% Onbekend 25% 4% Onbekend 3.2 Contacten De meeste contacten in de verslavingszorg betreffen contacten in de ambulante (of poliklinische) setting. In Utrecht is dit 81% en landelijk 79%. In Utrecht staan 11% van de cliëntcontacten geregistreerd als klinisch of nachtopvang en 7% als deeltijd/dagopvang. In minder dan 1% van de contacten zijn zorggebruikers via internet in behandeling. De anonieme internetcontacten horen hier niet bij, deze worden niet geregistreerd in het LADIS (IVZ, 2012). Er zijn kleine verschillen tussen Nederland en Utrecht in de setting van de hulp. In Utrecht komen contacten in de deeltijd/dagopvang relatief iets meer voor (7% ten opzichte van 3% in Nederland). De achterliggende tabel is opgenomen in de bijlage (zie tabel 10). 3.3 Nieuwe zorggebruikers Van de zorggebruikers uit 2011 komt ongeveer 20% in dat jaar voor het eerst in aanraking met de verslavingszorg (IVZ, 2012). Onder het aantal mensen dat in behandeling is vanwege ecstasygebruik, is een relatief groot deel (44% landelijk) recentelijk in zorg gekomen. In Utrecht zijn in totaal slechts drie personen voor ecstasygebruik onder behandeling. Zij zijn alle drie aangemeld in Ook de categorie overig bevat relatief veel (46% landelijk en 40% in Utrecht) nieuwe zorggebruikers. Daarnaast bevinden zich onder de GHB-, cannabis- en medicijngebruikers en gokverslaafden relatief veel nieuwkomers (zie bijlage tabel 11). 6

15 3.4 Behandelduur In figuur 3.2 is het aantal personen in de verslavingszorg naar het jaar van eerste inschrijving zichtbaar. Zorgvragers voor opiaatgebruik zijn het langst ingeschreven in de verslavingszorg. Volgens IVZ (2012) valt dit te verklaren uit de methadonbehandeling (zie bijlage tabel 12). Deze behandeling is over het algemeen niet gericht op het bereiken van abstinentie. Daarnaast staan zorgvragers voor cocaïneproblematiek en alcoholproblematiek lang ingeschreven. De verdeling van het aantal personen in de verslavingszorg naar jaar van eerste inschrijving is voor Utrecht vergelijkbaar met Nederland. Wel zijn er kleine verschillen in de categorieën cocaïne en cannabis wanneer we Utrecht met Nederland vergelijken. In Utrecht zijn in minder nieuwe zorgvragers met cocaïne- of cannabisproblematiek ingeschreven. Figuur 3.2 Personen in LADIS 2011 naar jaar van eerste inschrijving Utrecht 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Alcohol Opiaten Cocaine Cannabis Amfetamine Ecstasy GHB Medicijnen Gokken Overig Totaal voor Nederland 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Alcohol Opiaten Cocaine Cannabis Amfetamine Ecstasy GHB Medicijnen Gokken Overig Totaal 3.5 Uitschrijvingen voor De leeftijd waarop cliënten worden uitgeschreven ligt zowel in Utrecht als gemiddeld in Nederland rond de 40 jaar. In Utrecht zijn zorggebruikers dan gemiddeld 728 dagen in behandeling geweest en hebben zij gemiddeld 47 contacten met een zorgverlener gehad (zie tabel 3.1 en bijlage tabel 13). Landelijk liggen deze aantallen lager. Dit kan mogelijk te maken hebben met de wijze van registratie. Tabel 3.1 Uitschrijvingen Utrecht Nederland Gemiddelde leeftijd Gemiddeld aantal contacten Gemiddelde behandelduur (dagen)

16 In Utrecht is 22% van de zorggebruikers doorverwezen nadat zij uitgeschreven zijn, 55% is niet doorverwezen en van 23% is dit onbekend. Landelijk is het voor 91% van de zorggebruikers onbekend wat er met hen gebeurt nadat zij uitgeschreven zijn. Vanwege deze ontbrekende cijfers kan Utrecht niet met Nederland vergeleken worden. In figuur 3.3 (en bijlage tabel 14) is te zien wat er per problematiek met de uitgeschreven personen in Utrecht is gebeurd. Zo is te zien dat de doorverwijzingen voor alle middelen, behalve opiaten, rond de 20% liggen. Van een relatief groot deel van de opiaatgebruikers is onbekend wat er met hen gebeurd is. Degenen die in behandeling waren vanwege gokproblematiek zijn het beste in beeld; van slechts 4% is onbekend of zij wel of niet zijn doorverwezen. Figuur 3.3 Uitgeschreven personen 2011 naar primaire problematiek en verwijzing 80% 60% 40% 20% 0% Doorverwezen Niet doorverwezen Onbekend Utrecht Alcohol Opiaten Cocaïne Cannabis Gokken 8

17 4 Trend primaire problematiek In figuren 4.1 en 4.2 staan de trends van de verschillende primaire problematieken in de afgelopen tien jaar weergegeven. In Utrecht is de zorgvraag voor alle problematieken gestegen, met uitzondering van de zorgvraag voor opiaatproblematiek. Ook landelijk is het aantal opiaatgebruikers dat in zorg terechtkomt sterk afgenomen. Daarnaast daalt landelijk de vraag naar zorggebruik voor amfetamine en ecstasy. In Utrecht is deze daling niet zichtbaar, maar zijn de aantallen ook te klein om hier iets over te kunnen zeggen. Figuur Trend zorggebruik naar primaire problematiek Utrecht (Index: 2002=100) Alcohol Opiaten Cocaine Cannabis Amfetamine Ecstasy GHB Medicijnen Figuur 4.2 Trend zorggebruik naar primaire problematiek Nederland (Index: 2002=100) Alcohol Opiaten Cocaine Cannabis Amfetamine Ecstasy GHB Medicijnen Alcohol Opiaten Cocaïne Cannabis Amfeta- mine Ecstasy GHB Medicij- nen Alcohol Opiaten Cocaïne Cannabis Amfeta- mine Ecstasy GHB Medicij- nen

18 Literatuurlijst Stichting Informatie Voorziening Zorg (2012). Kerncijfers Verslavingszorg Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem. Houten: IVZ. Trimbos-instituut (2011). Nationale Drug Monitor. Jaarbericht Utrecht: Trimbos-instituut. 10

19 Bijlage 11

20 Tabel 1: Omvang gebruik in de bevolking Actueel gebruik Recent gebruik g (gebruik in afgelopen 4 weken) (gebruik in afgelopen jaar) Utrecht* Nederland** Utrecht* Nederland ** Alcohol onbekend 76% 83% 84% Opiaten onbekend 0,1% 0,4% 0,1% Cocaïne 0,9% 0,3% 1,9% 1,2% Cannabis 7% 4,2% 13% 7% Amfetamine 0,6% 0,2% 1,1% 0,4% Ecstasy 1,4% 0,4% 3,7% 1,4% GHB 0,1% 0,2% 0,4% 0,4% Medicijnen 3% onbekend 7% onbekend Gokken onbekend onbekend onbekend onbekend Overig onbekend onbekend onbekend onbekend * Gegevens afkomstig uit de Utrechtse Gezondheidspeiling 2010 ** Gegevens afkomstig uit de Nationale Drug Monitor Trimbos Instituut 2011 Tabel 2: Aantal zorggebruikers Nederland Utrecht Alcohol Opiaten (heroïne, morfine, methadon, overige opiaten) Cocaïne (cocaïne, snuifcocaïne, crack) Cannabis (wiet, hasj) Amfetamine (amfetamine, methamfetamine) Ecstasy GHB Medicijnen (benzodiazepine, barbituraten, psychopharmica, overige medicijnen) Gokken Overig (overige opwekkende middelen, LSD, paddo's, nicotine, ketamine, overige drugs, vluchtige middelen, internet (gamen), eetverslaving, overige verslaving)

21 Tabel 3: Wijze van drugsgebruik Nederland Utrecht spuiten 14% 9% 11% 7% roken/basen/chinezen 77% 74% 83% 49% snuiven 3% 3% 4% 4% slikken/eten 3% 11% 2% 28% drinken 3% 4% 0,8% 12% Totaal 100% 100% 100% 100% Tabel 4: : Geslacht naar primaire problematiek Nederland Utrecht Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Alcohol 45% 54% 47% 42% 51% 44% Opiaten 17% 13% 16% 16% 12% 15% Cocaïne 12% 9% 11% 16% 14% 16% Cannabis 16% 13% 15% 16% 15% 16% Amfetamine 2% 2% 2% 1% 1% 1% Ecstasy 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,5% 0,2% GHB 0,8% 1% 1% 0,5% 0,2% 0,4% Medicijnen 0,8% 2% 1% 1% 3% 1% Gokken 4% 2% 4% 4% 1% 3% Overig 2% 4% 2% 2% 2% 2% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 13

22 Tabel 5: : Leeftijdsverdeling naar primaire problematiek Aantal Alcohol Opiaten Cocaïne Cannabis Gokken Overig 1* Overig 2 Totaal Nederland jonger dan 25 jaar % 7% 11% 45% 4% 9% 5% 100% 25 jaar tot 55 jaar % 20% 12% 11% 4% 4% 2% 100% 55 jaar en ouder % 6% 2% 1% 3% 2% 2% 100% Totaal % 16% 11% 15% 4% 4% 2% 100% Utrecht jonger dan 25 jaar % 3% 13% 43% 4% 7% 8% 100% 25 jaar tot 55 jaar % 19% 18% 12% 3% 2% 1% 100% 55 jaar en ouder % 3% 1% 1% 5% 5% 1% 100% Totaal % 15% 16% 16% 3% 3% 2% 100% *Overig 1: amfetamine, ecstasy, ghb, medicijnen Tabel 6: : Herkomst naar primaire problematiek Alcohol Opiaten Cocaïne Cannabis Gokken Overig 1* Overig 2 Totaal Nederland Aantal Autochtoon 84% 66% 74% 80% 68% 90% 84% 79% Westers allochtoon 3% 7% 3% 3% 2% 3% 2% 4% Niet- westers allochtoon 11% 26% 22% 15% 28% 6% 9% 15% Onbekend 2% 2% 1% 2% 2% 1% 4% 2% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Utrecht Aantal Autochtoon 84% 60% 68% 70% 54% 86% 88% 75% Westers allochtoon 2% 7% 3% 2% 1% 2% 5% 3% Niet- westers allochtoon 12% 27% 27% 25% 43% 9% 7% 20% Onbekend 3% 5% 3% 3% 1% 3% 0% 3% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% *Overig 1 : amfetamine, ecstasy, ghb, medicijnen 14

23 Tabel 7: : Personen in verslavingszorg naar culturele herkomst Nederland Utrecht Autochtoon 79% 75% Turks 2% 3% Marokkaans 3% 9% Surinaams en Antilliaans 5% 3% Overig westers* 6% 4% Overig niet westers** 4% 3% Onbekend/blanco 2% 3% Totaal 100% 100% *Overig westers: Oost-Europees, Zuid-Europees, Indonesië (niet Moluks), voormalig Joegoslavië, buurlanden, Overig Europees, Overig Westers **Overig niet westers: Moluks, Iran, Irak, Afghanistan, Overig Aziatisch, Overig Latijns-Amerikaans, overige Afrikaans, Arabische landen 15

24 Tabel 8: Meervoudige problematiek ek Primaire problematiek Secundaire pro- blematiek Alcohol Opiaten Cocaïne Cannabis Amfetamine Ecstasy GHB Medicijnen Gokken Overig Totaal Nederland Aantal Alcohol 0% 7% 19% 13% 12% 9% 7% 16% 8% 5% 6% Opiaten 1% 9% 12% 0% 1% 1% 0% 5% 0% 1% 4% Cocaïne 6% 29% 0% 5% 6% 11% 12% 4% 1% 1% 9% Amfetamine 1% 1% 2% 3% 0% 5% 11% 1% 0% 1% 1% Medicijnen 3% 3% 1% 1% 1% 2% 2% 3% 0% 1% 2% Cannabis 7% 5% 14% 0% 19% 26% 7% 6% 4% 4% 7% Gokken 1% 0% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 1% Overige drugs 5% 1% 3% 7% 8% 4% 3% 3% 4% 3% 4% Geen 77% 46% 47% 70% 52% 41% 58% 62% 82% 85% 67% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Utrecht Aantal Alcohol 0% 3% 16% 13% 27% 33% 0% 14% 13% 9% 6% Opiaten 2% 10% 24% 1% 0% 33% 0% 3% 1% 0% 6% Cocaïne 7% 29% 0% 5% 0% 0% 13% 0% 4% 0% 9% Amfetamine 1% 0% 2% 2% 0% 33% 13% 0% 0% 5% 1% Medicijnen 2% 4% 2% 1% 4% 0% 13% 3% 0% 0% 2% Cannabis 12% 4% 13% 0% 19% 0% 38% 3% 13% 2% 9% Gokken 1% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 1% Overige drugs 14% 1% 5% 22% 12% 0% 0% 10% 16% 9% 12% Geen 61% 48% 36% 55% 38% 0% 25% 62% 51% 74% 54% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 16

25 Tabel 9: : Wijze van aanmelding naar primaire problematiek Alcohol Opiaten Cocaïne Cannabis Gokken Overig 1* Overig 2 Totaal Nederland Aantal GGZ 10% 10% 11% 9% 7% 10% 8% 10% Algemene Gezondheidszorg 32% 15% 24% 26% 28% 28% 22% 27% Maatschappelijke zorg 2% 1% 2% 4% 2% 2% 2% 2% Justitie 3% 3% 6% 4% 2% 4% 1% 4% Cliënt zelf 23% 35% 27% 23% 30% 21% 24% 25% Overig 3% 4% 4% 4% 4% 2% 3% 3% Onbekend 28% 32% 27% 30% 27% 33% 40% 29% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Utrecht Aantal GGZ 12% 4% 9% 11% 1% 11% 5% 9% Algemene Gezondheidszorg 17% 4% 11% 16% 18% 21% 9% 14% Maatschappelijke zorg 3% 1% 3% 7% 6% 3% 2% 3% Justitie 4% 6% 11% 3% 1% 3% 5% 5% Cliënt zelf 40% 23% 28% 43% 63% 44% 58% 38% Overig 3% 9% 6% 5% 4% 2% 2% 5% Onbekend 21% 52% 31% 15% 6% 17% 19% 26% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% *Overig 1 : amfetamine, ecstasy, ghb, medicijnen 17

26 Tabel 10: : Contacten ten verdeeld naar primaire problematiek Alcohol Opiaten Cocaïne Cannabis Gokken Overig 1* Overig 2 Totaal Nederland Aantal Ambulant/poliklinisch 75% 89% 76% 75% 80% 73% 87% 79% Deeltijd/Dagopvang 5% 0% 3% 4% 3% 3% 2% 3% Klinisch/Nachtopvang 17% 6% 17% 18% 14% 20% 8% 14% Reclassering 0% 0% 0% 0% 0% 0,1% 0% 0% Internetbehandeling 0,2% 0,0% 0% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% Onbekend 3% 4% 4% 4% 3% 4% 3% 4% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Utrecht Aantal Ambulant/poliklinisch 74% 93% 86% 70% 93% 77% 94% 81% Deeltijd/Dagopvang 13% 1% 2% 10% 4% 7% 4% 7% Klinisch/Nachtopvang 11% 7% 12% 19% 3% 14% 2% 11% Reclassering 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Internetbehandeling 1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0% 0,3% Onbekend 2% 0% 0,1% 0,4% 0,1% 2% 0% 1% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% *Overig 1 : amfetamine, ecstasy, ghb, medicijnen Tabel 11: 1 : Personen die niet eerder in behandeling zijn geweest Nederland Utrecht aantal % aantal % Alcohol % % Opiaten 354 3% 2 1% Cocaïne % 23 7% Cannabis % 80 25% Amfetamine % 9 35% Ecstasy 49 44% 3 100% GHB % 6 75% Medicijnen % 5 17% Gokken % 24 36% Overig % 17 40% Totaal % % 18

27 Tabel 12: Methadonverstrekking Nederland Utrecht Aantal personen Aantal verstrekte porties (x1000) Gemiddelde dosering in mg Mediane dosering in mg Tabel 13: 1 : Uitschrijvingen Nederland Utrecht Gemiddelde leeftijd Gemiddeld aantal contacten Gemiddelde behandelduur (dagen) Doorverwezen % 6% 22% Niet doorverwezen % 3% 55% Onbekend% 91% 23% Tabel 14: 1 : Uitgeschreven personen 2011 naar primaire problematiek en verwijzing Alcohol Opiaten Cocaïne Cannabis Gokken Overig 1* Overig 2 Totaal Aantal Nederland Doorverwezen 7% 5% 6% 5% 6% 6% 6% 6% Niet doorverwezen 3% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Onbekend 90% 93% 91% 92% 91% 92% 92% 91% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Utrecht Aantal Doorverwezen 19% 13% 23% 26% 22% 24% 44% 22% Niet doorverwezen 61% 38% 40% 48% 74% 50% 38% 55% Onbekend 20% 50% 37% 26% 4% 26% 19% 23% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% *Overig 1 : amfetamine, ecstasy, ghb, medicijnen 19

28 20

29 21

30 GG&GD Utrecht Uitgave Gemeente Utrecht GG&GD, Unit Epidemiologie & Informatie April 2013 Adresgegevens Bezoekadres Kaatstraat 1, Utrecht Postadres Postbus 2423, 3500 GK Utrecht Telefoon (030) Fax (030) website

Monitor. alcohol en middelen

Monitor. alcohol en middelen Gemeente Utrecht, Volksgezondheid Monitor www.utrecht.nl/gggd alcohol en middelen www.utrecht.nl/volksgezondheid Thema 3 Gebruik van de verslavingszorg in Utrecht - 2012 1 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht,

Nadere informatie

Alcoholhulpvraag in Nederland

Alcoholhulpvraag in Nederland Alcoholhulpvraag in Nederland Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor alcoholproblematiek in de verslavingszorg 25-214 Houten, december 215 Stichting IVZ Alcoholhulpvraag in Nederland Belangrijkste

Nadere informatie

KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2012

KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2012 KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2012 LADIS LANDELIJK ALCOHOL EN DRUGS INFORMATIE SYSTEEM D.J. Wisselink W.G.T. Kuijpers A. Mol Houten, mei 2013 Stichting Informatie Voorziening Zorg Inhoud Inleiding...6 1.

Nadere informatie

KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2009

KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2009 KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2009 LANDELIJK ALCOHOL EN DRUGS INFORMATIE SYSTEEM A.W. Ouwehand W.G.T. Kuijpers D.J. Wisselink E.B. van Delden Houten, september 2010 Stichting Informatie Voorziening Zorg

Nadere informatie

GHB hulpvraag in Nederland

GHB hulpvraag in Nederland GHB hulpvraag in Nederland Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor GHB problematiek in de verslavingszorg 2007-2012 Houten, mei 2013 Stichting IVZ GHB hulpvraag in Nederland Belangrijkste ontwikkelingen

Nadere informatie

KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2014

KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2014 KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2014 LADIS LANDELIJK ALCOHOL EN DRUGS INFORMATIE SYSTEEM D.J. Wisselink W.G.T. Kuijpers A. Mol Houten, september 2015 Stichting Informatie Voorziening Zorg Inhoud Inleiding...6

Nadere informatie

Kerncijfers Brijder 2012 Noord- en Zuid-Holland. Parnassia Addiction Research Centre (PARC) Brijder Parnassia Groep

Kerncijfers Brijder 2012 Noord- en Zuid-Holland. Parnassia Addiction Research Centre (PARC) Brijder Parnassia Groep Kerncijfers Brijder 2012 Noord- en Zuid-Holland Parnassia Addiction Research Centre (PARC) Brijder Parnassia Groep INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORAF 4 BEKNOPTE SAMENVATTING 5 KERNCIJFERS BRIJDER 2012 NOORD-HOLLAND

Nadere informatie

Kerncijfers Brijder 2013 Noord- en Zuid-Holland. Parnassia Addiction Research Centre (PARC) Brijder Parnassia Groep

Kerncijfers Brijder 2013 Noord- en Zuid-Holland. Parnassia Addiction Research Centre (PARC) Brijder Parnassia Groep Kerncijfers Brijder 2013 Noord- en Zuid-Holland Parnassia Addiction Research Centre (PARC) Brijder Parnassia Groep INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 BEKNOPTE SAMENVATTING 5 KERNCIJFERS BRIJDER 2013 NOORD-HOLLAND

Nadere informatie

Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor cannabisproblematiek in de verslavingszorg 1995-2009

Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor cannabisproblematiek in de verslavingszorg 1995-2009 Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor cannabisproblematiek in de verslavingszorg 1995-2009 Houten, april 2011 Stichting IVZ Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor cannabisproblematiek

Nadere informatie

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS)

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) Kerncijfers Verslavingszorg 2013 Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2013 LADIS LANDELIJK ALCOHOL EN DRUGS INFORMATIE SYSTEEM D.J. Wisselink W.G.T. Kuijpers

Nadere informatie

Ontwikkelingen in hulpvraag voor alcohol bij ouderen in Nederland (1994-2010)

Ontwikkelingen in hulpvraag voor alcohol bij ouderen in Nederland (1994-2010) bij ouderen in Nederland (1994-2010) Jeroen Wisselink Help! 'Gun ze toch hun borreltje!?' Congres Ouderen en Alcohol Maandag 23 april 2012, 9.30 uur - 17.00 uur Inhoud Inleiding Hulpvraag ouderen Vergrijzing

Nadere informatie

KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2015

KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2015 KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2015 LADIS LANDELIJK ALCOHOL EN DRUGS INFORMATIE SYSTEEM D.J. Wisselink W.G.T. Kuijpers A. Mol Houten, juli 2016 Stichting Informatie Voorziening Zorg Inhoud Inleiding...6 1.

Nadere informatie

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem Kerncijfers Verslavingszorg 2015 Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2015 LADIS LANDELIJK ALCOHOL EN DRUGS INFORMATIE SYSTEEM D.J. Wisselink W.G.T. Kuijpers A. Mol

Nadere informatie

Alcohol en ouderen in de verslavingszorg in Nederland (1998-2007)

Alcohol en ouderen in de verslavingszorg in Nederland (1998-2007) in Nederland (1998-2007) Juni 2009 In het kort Het aantal 55-plussers met een alcoholhulpvraag is sinds 1998 met 130% gestegen (89% gecorrigeerd voor vergrijzing). Het aandeel alcoholcliënten van 55 jaar

Nadere informatie

KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2010

KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2010 KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2010 LANDELIJK ALCOHOL EN DRUGS INFORMATIE SYSTEEM A.W. Ouwehand D.J. Wisselink W.G.T. Kuijpers E.B. van Delden A. Mol Houten, juni 2011 Stichting Informatie Voorziening Zorg

Nadere informatie

SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik

SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik H. Valkenberg Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Maart 2012 Bij de samenstelling van deze publicatie is de

Nadere informatie

Profiel XTC-cliënten in de Nederlandse verslavingszorg

Profiel XTC-cliënten in de Nederlandse verslavingszorg Profiel XTC-cliënten in de Nederlandse verslavingszorg Drs D.E. de Bruin Dr A.A.N. Cruts A.W. Ouwehand Dr G.F. van de Wijngaart Houten/Utrecht, 16 september 1997 IVV en CVO op Internet: http://www.ivv.nl

Nadere informatie

Inhoud. Lijst met afkortingen 13. Voorwoord 15. Inleiding 17

Inhoud. Lijst met afkortingen 13. Voorwoord 15. Inleiding 17 Inhoud Lijst met afkortingen 13 Voorwoord 15 Inleiding 17 DEEL 1 TRENDS IN CIJFERS OVER ILLEGALE DRUGS IN VLAANDEREN/BELGIË 1997-2007 19 HOOFDSTUK 1! ILLEGALE DRUGS. SITUERING EN DEFINIËRING 21 1.1 Wat

Nadere informatie

Samenvatting. Per middel beschouwd zien we de volgende ontwikkelingen:

Samenvatting. Per middel beschouwd zien we de volgende ontwikkelingen: Samenvatting Middelengebruik: algemeen In Nederland is het percentage mensen dat ooit of in de afgelopen maand drugs heeft gebruikt tussen 1997 en 2001 toegenomen. De piek ligt bij jongeren tussen 20 en

Nadere informatie

Nationale Drug Monitor Jaarbericht 2007 - Samenvatting

Nationale Drug Monitor Jaarbericht 2007 - Samenvatting Nationale Drug Monitor Jaarbericht 2007 - Samenvatting De tabellen 1a en 1b geven een overzicht van de laatste cijfers over het middelengebruik en de drugscriminaliteit. Hieronder volgt een beschrijving

Nadere informatie

Man-vrouw verschillen bij genotmiddelengebruik

Man-vrouw verschillen bij genotmiddelengebruik QUO QUO fadis fadis GGD Fryslân Politie Fryslân Verslavingszorg Noord Nederland Man-vrouw verschillen bij genotmiddelengebruik feitenblad genotmiddelen Nummer 16 maart 2013 Het Feitenblad genotmiddelen

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

TDI Formulier Belgische register van de indicator van de behandelingsaanvragen betreffende drugs en alcohol (Ziekenhuis versie 3.0.

TDI Formulier Belgische register van de indicator van de behandelingsaanvragen betreffende drugs en alcohol (Ziekenhuis versie 3.0. TDI Formulier Belgische register van de indicator van de behandelingsaanvragen betreffende drugs en alcohol (Ziekenhuis versie 3.0.) IDENTIFICATIE VAN DE REGISTRATIE CI2. CI4. Naam van het programma /

Nadere informatie

CULTURELE HERKOMST VAN CLIËNTEN IN DE GGZ EN VERSLAVINGSZORG

CULTURELE HERKOMST VAN CLIËNTEN IN DE GGZ EN VERSLAVINGSZORG CULTURELE HERKOMST VAN CLIËNTEN IN DE GGZ EN VERSLAVINGSZORG 1 Culturele herkomst van cliënten in de ggz en verslavingszorg Aantal cliënten in de GGZ naar land van herkomst Aantal cliënten in 2006 Aantal

Nadere informatie

Monitor alcohol en middelen

Monitor alcohol en middelen Geneeskundige en Gezondheidsdienst Monitor alcohol en middelen www.utrecht.nl/gggd Thema 1 Alcohol- en middelengebruik in Utrecht Wat, waar en hoeveel? 2011 Colofon Uitgave Unit Epidemiologie en informatie

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 0 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Alcohol en cannabis: Gebruik en zorggebruik door jongeren

Alcohol en cannabis: Gebruik en zorggebruik door jongeren Alcohol en cannabis: Gebruik en zorggebruik door jongeren In 211 kwamen 35 jongeren van 14 jaar in de verslavingszorg terecht door hun alcoholgebruik. Het gaat om pubers die gedurende langere tijd zo veel

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

Workshop 9 En morgen gezond weer op

Workshop 9 En morgen gezond weer op 23 april 2012 Symposium Ouderen & Alcohol Workshop 9 En morgen gezond weer op Complementair werken in de zorg voor ouderen Yildiz Gecer Tactus Henk Snijders Carintreggeland Voorstellen Wie zijn wij? Wie

Nadere informatie

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN VOORTGEZET ONDERWIJS DEN HAAG 2003

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN VOORTGEZET ONDERWIJS DEN HAAG 2003 RIS128575a_10-JUN-2005 ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN VOORTGEZET ONDERWIJS DEN HAAG 2003 Beknopt verslag ten behoeve van de deelnemende scholen April 2005 Dienst OCW / GGD Den Haag Epidemiologie

Nadere informatie

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen Leeswijzer Achmea Health Database tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. De gegevens

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf

FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit

Nadere informatie

ASSESSMENT MIDDELENGEBRUIK. Achternaam. Cliëntnummer. Naam interviewer

ASSESSMENT MIDDELENGEBRUIK. Achternaam. Cliëntnummer. Naam interviewer ASSESSMENT MIDDELENGEBRUIK Achternaam bij vrouwelijke cliënten meisjesnaam Geboortedatum Cliëntnummer Datum interview d d m m d d m m 1. Naam interviewer 2. 3. Interview is niet volledig afgenomen want:

Nadere informatie

Fact sheet. Kerncijfers drugsgebruik 2014

Fact sheet. Kerncijfers drugsgebruik 2014 Fact sheet Kerncijfers drugsgebruik 2014 Kernpunten Een kwart (24,3%) van de Nederlandse bevolking (15-64 jaar) heeft ooit wel eens cannabis gebruikt, en een op de twintig deed dit in de maand voor het

Nadere informatie

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n)

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n) Raadsinformatiebrief (openbaar) gemeente Maassluis Aan de leden van de gemeenteraad in Maassluis Postbus 55 3140 AB Maassluis T 010-593 1931 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl ons kenmerk 2010-4748

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2007 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Marije Wouters & Dirk J. Korf

FLEVOMONITOR 2007 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Marije Wouters & Dirk J. Korf FLEVOMONITOR 2007 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop, Marije Wouters & Dirk J. Korf Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit van

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N GENOTMIDDELEN V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 5 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen

Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. De gegevens

Nadere informatie

Zorg in de G4; Verschillen tussen zorg in de G4 en daarbuiten

Zorg in de G4; Verschillen tussen zorg in de G4 en daarbuiten Zorg in de G4; Verschillen tussen zorg in de G4 en daarbuiten September 2013 Door: N. Rosendaal Introductie Amsterdam (A), Den Haag (DH), Rotterdam (R), en Utrecht (U) vormen samen de vier grootste steden

Nadere informatie

Nieuwe dadergroep vraagt aandacht

Nieuwe dadergroep vraagt aandacht Er is een nieuwe groep van jonge, zeer actieve veelplegers die steeds vaker met de politie in aanraking komt / foto: Pallieter de Boer. Nieuwe dadergroep vraagt aandacht Jongere veelplegers roeren zich

Nadere informatie

Tendens: Trends in Wonen, Werken en Middelengebruik 2012-2013: een update

Tendens: Trends in Wonen, Werken en Middelengebruik 2012-2013: een update Tendens: Trends in Wonen, Werken en Middelengebruik 212-213: een update 2 Tendens 212-213 Tendens: Trends in Wonen, Werken en Middelengebruik 212-213: een update Inleiding I Doel van Tendens Dit factsheet

Nadere informatie

Nederlandse cannabisbeleid

Nederlandse cannabisbeleid Improving Mental Health by Sharing Knowledge Het Nederlandse cannabisbeleid & de volksgezondheid: oorsprong en ontwikkeling Margriet van Laar Hoofd programma Drug Monitoring CIROC Seminar Woensdag 7 maart,

Nadere informatie

1 Alcoholvergiftigingen

1 Alcoholvergiftigingen Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol Ongevalscijfers Samenvatting In 2012 zijn naar schatting 5.300 personen behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een ziekenhuis naar aanleiding

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

Zorggebruik en zorgkosten in de afgelopen 25 jaar. Onno van Hilten 27 maart 2013 Seminar Vergrijzing, zorgvraag en zorgkosten

Zorggebruik en zorgkosten in de afgelopen 25 jaar. Onno van Hilten 27 maart 2013 Seminar Vergrijzing, zorgvraag en zorgkosten Zorggebruik en zorgkosten in de afgelopen 25 jaar Onno van Hilten 27 maart 2013 Seminar Vergrijzing, zorgvraag en zorgkosten 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 450 Exploderende

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner

FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit

Nadere informatie

Kerncijfers drugsgebruik 2014

Kerncijfers drugsgebruik 2014 Fact sheet Kerncijfers drugsgebruik 2014 Tweede druk ERRATUM Kerncijfers middelengebruik Kernpunten Een kwart (24,1%) van de Nederlandse bevolking (15-64 jaar) heeft ooit wel eens cannabis gebruikt, en

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie. van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016

34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie. van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 34300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Wijkthermometer 2016 Inhoud:

Wijkthermometer 2016 Inhoud: Wijkthermometer 2016 Inhoud: 1. Overzicht Stad Utrecht... 2 2. Resultaten Binnenstad Utrecht... 27 3. Resultaten Leidsche Rijn Utrecht... 41 4. Resultaten Noordoost Utrecht... 52 5. Resultaten Noordwest

Nadere informatie

Nieuwe (&oude) verslavingstrends. R. Rijlaarsdam, J.H. van Gestel, A.H. Oortgiesen, J.A. Wind

Nieuwe (&oude) verslavingstrends. R. Rijlaarsdam, J.H. van Gestel, A.H. Oortgiesen, J.A. Wind Nieuwe (&oude) verslavingstrends R. Rijlaarsdam, J.H. van Gestel, A.H. Oortgiesen, J.A. Wind Programma: J.A. Wind, de cijfers Programma: J.A. Wind, de cijfers J. A. van Gestel, nieuwe trends GHB Cannabis

Nadere informatie

Samenvatting. Drugs: gebruik en hulpvraag

Samenvatting. Drugs: gebruik en hulpvraag Samenvatting Hieronder volgt een beschrijving van de meest in het oog springende ontwikkelingen uit het Jaarbericht 2009. De tabellen 1a en 1b geven een overzicht van de laatste cijfers over het middelengebruik

Nadere informatie

Misdrijven en opsporing

Misdrijven en opsporing 4 Misdrijven en opsporing R.J. Kessels en W.T. Vissers In 2015 registreerde de politie 960.000 misdrijven, 4,6% minder dan in 2014. Sinds 2007 is de geregistreerde criminaliteit met ruim een kwart afgenomen.

Nadere informatie

LADIS SPECS 2011 LANDELIJK ALCOHOL EN DRUGS INFORMATIESYSTEEM

LADIS SPECS 2011 LANDELIJK ALCOHOL EN DRUGS INFORMATIESYSTEEM LADIS SPECS 2011 LANDELIJK ALCOHOL EN DRUGS INFORMATIESYSTEEM Houten, oktober 2011 Stichting Informatievoorziening Zorg Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Wijzigingen... 4 2.1 Wijzigingen ten opzichte van de 2010

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker Bas Peeters

Disclosure belangen spreker Bas Peeters Disclosure belangen spreker Bas Peeters (potentiële) belangenverstrengeling: geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven: geen Sponsoring of onderzoeksgeld: geen Honorarium of andere

Nadere informatie

Feestmeter

Feestmeter Agnes van der Poel, Jennifer Doekhie, Jacqueline Verdurmen, Marije Wouters, Dirk Korf, Margriet van Laar Feestmeter 2008-2009 Uitgaan en middelengebruik onder bezoekers van party s en clubs Bonger Instituut

Nadere informatie

Gemengd Amsterdam * in cijfers*

Gemengd Amsterdam * in cijfers* Gemengd Amsterdam * in cijfers* Tekst: Leen Sterckx voor LovingDay.NL Gegevens: O + S Amsterdam, bewerking Annika Smits Voor de viering van Loving Day 2014 op 12 juni a.s. in de Balie in Amsterdam, dat

Nadere informatie

GGD Amsterdam Jeugd en genotmiddelen 2016

GGD Amsterdam Jeugd en genotmiddelen 2016 GGD Amsterdam Samenvatting Samenvatting Van de 16- t/m 18-jarige leerlingen uit klas 5 en 6 van de havo en het vwo in Amsterdam heeft 60% in de afgelopen maand alcohol gedronken. Dat ging vaak om aanzienlijke

Nadere informatie

Jaarbericht landelijke Chatservice 2012

Jaarbericht landelijke Chatservice 2012 Jaarbericht landelijke Chatservice 2012 VOOR WIE Met dit jaarbericht informeren wij gemeenten, het Ministerie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport, de instellingen voor verslavingszorg en iedereen die

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%)

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%) Werkloosheid Amsterdam sterk gestegen Volgens de nieuwste cijfers van het CBS steeg de werkloosheid in Amsterdam van bijna 5% in 2002 naar 8,4% in 2003. Daarmee is de werkloosheid in Amsterdam sneller

Nadere informatie

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen Leeswijzer Achmea Health Database tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. De gegevens

Nadere informatie

Peilstationsonderzoek. Genotmiddelengebruik scholieren Voortgezet

Peilstationsonderzoek. Genotmiddelengebruik scholieren Voortgezet Peilstationsonderzoek Genotmiddelengebruik scholieren Voortgezet Onderwijs Den Haag 2011 Januari 2013 Gemeente Den Haag Dienst OCW / GGD Den Haag, Epidemiologie en Jeugdgezondheidszorg Ad van Dijk Mary

Nadere informatie

Factsheet 2: De inzet van de POH-GGZ in de huisartspraktijk over de periode

Factsheet 2: De inzet van de POH-GGZ in de huisartspraktijk over de periode Factsheet 2: De inzet van de POH-GGZ in de huisartspraktijk over de periode 2011-2016 P.F.M. Verhaak M. Nielen D. de Beurs Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met

Nadere informatie

4. SLOTBESCHOUWING. 4.1 Omvang

4. SLOTBESCHOUWING. 4.1 Omvang Doel gr oepenanal yse dak-ent hui sl ozenen har ddr ugsver sl aaf den st edendr i ehoek 4. SLOTBESCHOUWING Vanaf 1999 heeft onderzoeksbureau INTRAVAL doelgroepenanalyses uitgevoerd in Apeldoorn (1999/2000),

Nadere informatie

Alcohol- en druggebruikers bij Parnassia Verslavingszorg onder de loep; Den Haag 1999-2001

Alcohol- en druggebruikers bij Parnassia Verslavingszorg onder de loep; Den Haag 1999-2001 2 epidemiologisch bulletin, 2004, jaargang 39, nummer 3 Alcohol- en druggebruikers bij Parnassia Verslavingszorg onder de loep; Den Haag 1999-2001 T. van Batenburg-Eddes, P. Blanken, I. Burger en V.M.

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008 Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008 metingen 2001 tot en met 2007 A. Kruize M. Hofman B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl

Nadere informatie

Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie. Welkom. iri Kruit Voorlichting en training

Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie. Welkom. iri Kruit Voorlichting en training Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie Welkom Docent: Siri Kruit s.r.kruit@hr.nl 1 Huiswerkopdracht : Programma les 2 Theorie basis informatie Cannabis -presentatie Voorlichtingsmateriaal -nabespreken

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

Onderzoek aantal verslaafden

Onderzoek aantal verslaafden Directie Strategie en Projecten Afdeling Onderzoek en Statistiek mei 2002 Inhoudsopgave 1 Probleemstelling 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doel 3 1.3 Probleemstelling 3 1.4 Aanpak van het onderzoek 3 2 Bevindingen

Nadere informatie

12. Vaak een uitkering

12. Vaak een uitkering 12. Vaak een uitkering Eind 2001 hadden niet-westerse allochtonen naar verhouding 2,5 maal zo vaak een uitkering als autochtonen. De toename van de WW-uitkeringen in 2002 was bij niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Drugpunt 24 februari 2015. Drugpunt Drugs Druggebruik begrijpen Vroeginterventie Opvallende verschijnselen In de praktijk Vragen

Drugpunt 24 februari 2015. Drugpunt Drugs Druggebruik begrijpen Vroeginterventie Opvallende verschijnselen In de praktijk Vragen Drugpunt 24 februari 2015 Drugpunt Drugs Druggebruik begrijpen Vroeginterventie Opvallende verschijnselen In de praktijk Vragen DRUGPUNT TEAM Filip Claeys filip.claeys@drugpunt.be 09/381 86 63 of 0498

Nadere informatie

Uitkomsten kwantitatieve meting drugs onder jongeren

Uitkomsten kwantitatieve meting drugs onder jongeren Uitkomsten kwantitatieve meting drugs onder jongeren 1 Stichting TeamAlert Jongeren met impact Lijsterstraat 3-5 3514 TA Utrecht Tel: 030-2232893 info@teamalert.nl www.teamalert.nl Dataverzameling: MWM2

Nadere informatie

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003 RIS128575b_10-JUN-2005 ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003 Beknopt verslag ten behoeve van de deelnemende scholen April 2005 Dienst OCW / GGD Den Haag Epidemiologie en

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen

Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen Mila van Huis De vruchtbaarheid van vrouwen van niet-westerse herkomst blijft convergeren naar het niveau van autochtone vrouwen. Het kindertal

Nadere informatie

Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie. Welkom. iri Kruit Voorlichting en training

Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie. Welkom. iri Kruit Voorlichting en training Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie Welkom Docent: Siri Kruit sirikruit@live.nl iri Kruit Voorlichting en training 1 Programma Introductie - Kennismaking - Studiehandleiding, opbouw van de lessen

Nadere informatie

Personen met een uitkering naar huishoudsituatie

Personen met een uitkering naar huishoudsituatie Personen met een uitkering naar huishoudsituatie Ton Ferber Ruim 1 miljoen personen van 15 tot 65 jaar ontvingen eind 29 een werkloosheids-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Gehuwden zonder

Nadere informatie

Inleiding. Bron: Nationale Drugsmonitor Jaarbericht 2007. Uitgave van Trimbosinstituut

Inleiding. Bron: Nationale Drugsmonitor Jaarbericht 2007. Uitgave van Trimbosinstituut : Alcohol, roken en drugs Inleiding In onze maatschappij zijn het gebruik van alcohol en andere drugs heel gewoon geworden roken en het drinken van alcoholische dranken gebeurt op recepties, feestjes,

Nadere informatie

Bijlage 2. Anneke van Wamel Esther Croes Maaike van Vugt Sonja van Rooijen. Prevalentie, zorgaanbod, effectiviteit en trends in de verslavingszorg

Bijlage 2. Anneke van Wamel Esther Croes Maaike van Vugt Sonja van Rooijen. Prevalentie, zorgaanbod, effectiviteit en trends in de verslavingszorg Bijlage 1 Bijlage 2 Anneke van Wamel Esther Croes Maaike van Vugt Sonja van Rooijen Prevalentie, zorgaanbod, effectiviteit en trends in de verslavingszorg Achtergrondstudie in opdracht van het College

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Monitor daklozen en harddrugsverslaafden. Apeldoorn M. van Zwieten. S. Biesma. B. Bieleman. metingen

Monitor daklozen en harddrugsverslaafden. Apeldoorn M. van Zwieten. S. Biesma. B. Bieleman. metingen Monitor daklozen en harddrugsverslaafden Apeldoorn 2008 metingen 2004-2007 M. van Zwieten S. Biesma B. Bieleman MONITOR DAKLOZEN EN HARDDRUGSVERSLAAFDEN APELDOORN 2008 METINGEN 2004-2007 November 2008

Nadere informatie

Persbericht. Niet-westerse allochtonen tweemaal zo vaak een uitkering. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Niet-westerse allochtonen tweemaal zo vaak een uitkering. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-187 24 augustus 2001 9.30 uur Niet-westerse tweemaal zo vaak een uitkering Eind 1999 ontvingen anderhalf miljoen mensen in Nederland een bijstands-,

Nadere informatie

11. Stijgende inkomens

11. Stijgende inkomens 11. Stijgende inkomens Tussen 1998 en 2000 is het gemiddelde inkomen van niet-westers allochtone huishoudens sterker toegenomen dan dat van autochtone huishoudens. De niet-westerse huishoudens hadden in

Nadere informatie

Behandeling van problematisch middelengebruik van leefstijltraining naar cognitieve gedragstherapie

Behandeling van problematisch middelengebruik van leefstijltraining naar cognitieve gedragstherapie Behandeling van problematisch middelengebruik van leefstijltraining naar cognitieve gedragstherapie Dr Wencke de Wildt Directeur behandelzaken Jellinek GZ psycholoog VGCT 2016 Inhoud 15 jaar cognitieve

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 januari 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 januari 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Huiselijk geweld in Limburg

Huiselijk geweld in Limburg Huiselijk geweld in Limburg De Limburgse Gezondheidsenquête Inleiding In het kader van het landelijke pilot-project Vrouwenveiligheidsindex (VVI) hebben de gezamenlijke Limburgse GGD en een extra rapportage

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland. GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond GGD Zuid-Holland-Zuid

Jaarcijfers 2012. Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland. GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond GGD Zuid-Holland-Zuid Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond GGD Zuid-Holland-Zuid Juni 2013 Samenstelling: Hannelore Götz, arts Maatschappij en Gezondheid

Nadere informatie

Monitor alcohol en middelen

Monitor alcohol en middelen Gemeente Utrecht, Volksgezondheid Monitor alcohol en middelen www.utrecht.nl/gggd Thema 1 www.utrecht.nl/volksgezondheid Alcohol- tabak- en cannabisgebruik in Utrecht Wat, waar en hoeveel? 2014 Colofon

Nadere informatie

rapport Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol

rapport Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol rapport Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Cannabisgebruik en stoornissen in het gebruik van cannabis in de adolescentie en jongvolwassenheid. Cannabis is wereldwijd een veel gebruikte drug. Het gebruik van cannabis is echter niet zonder consequenties:

Nadere informatie

SAMENVATTING. Drugs: gebruik en hulpvraag

SAMENVATTING. Drugs: gebruik en hulpvraag SAMENVATTING De tabellen 1a en 1b geven een overzicht van de laatste cijfers over het middelengebruik en de drugscriminaliteit. Hieronder volgt een beschrijving van de meest in het oog springende ontwikkelingen

Nadere informatie

8% MEER ÉN DIVERSERE VRAGEN VOOR DE DRUGLIJN IN 2016

8% MEER ÉN DIVERSERE VRAGEN VOOR DE DRUGLIJN IN 2016 8% MEER ÉN DIVERSERE VRAGEN VOOR DE DRUGLIJN IN 2016 Brussel, 14 juni 2017 2016 werd voor De DrugLijn het op twee na drukste jaar ooit. In totaal werden 6.544 bellers, skypers, mailers en chatters anoniem

Nadere informatie