Specifieke Lerarenopleiding (SLO)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Specifieke Lerarenopleiding (SLO)"

Transcriptie

1 Onthaalbrochure SLO Specifieke Lerarenopleiding (SLO) VOLWASSENENONDERWIJS CVO VTIBRUGGE Boeveriestraat 73 (B)8000 Brugge

2 Missie Het CVO VTI BRUGGE organiseert de specifieke lerarenopleiding die leidt tot het diploma van leraar. Binnen de specifieke lerarenopleiding willen we aan alle volwassenen met leer- en/of werkervaring die leraar willen worden/zijn, optimale ontwikkelings- en groeikansen scheppen in een aangename, open en dynamische cultuur met respect voor eigenheid en diversiteit. Visie De specifieke lerarenopleiding (SLO) van het CVO VTI BRUGGE stelt de cursist centraal en biedt de cursist een traject op maat aan waarbij persoonlijke begeleiding en professionele ondersteuning van het SLO team voor een stimulerende leer- en ervaringsomgeving zorgen. Binnen de opleiding worden de cursisten gevormd tot een professionele leraar die de basiscompetenties beheersen met aandacht voor de attitudes waarin kritische ingesteldheid en eigenverantwoordelijkheid centraal staan. Een duidelijke communicatie en structuur worden gehanteerd via diverse kanalen binnen de opleiding. Binnen de opleiding voeren de verantwoordelijken een open en transparant lectoren- en cursistenbeleid met aandacht voor samenwerking met verschillende actoren binnen het onderwijslandschap. 2

3 Inhoudsopgave 1. Wat is SLO? 4 2. Voor wie? Algemene toelatingsvoorwaarden Opleidingsstructuur Uitgangspunt: theorie en praktijk gaan hand in hand Keuze voor gecombineerd onderwijs Modulair systeem Schematische voorstelling van de opleidingsstructuur Verticaal overzicht van de opleidingsstructuur Spreiding van de modules Diverse trajecten Het brugprogramma Het reguliere traject Het eenjarige traject Het LIO-traject Inschrijven Kostprijs van de opleiding Betaling Inschrijfperiodes richtdata Inschrijfprocedure Vrijstellingen Algemeen Vrijstellingenbeleid Vrijstellingenprocedure Contactinfo Specifieke Lerarenopleiding 26 3

4 1. Wat is SLO? De SLO (Specifieke Lerarenopleiding) is een pedagogisch-didactische vorming tot leraar. Deze opleiding leidt tot het behalen van het diploma van leraar en bereidt je voor op het ambt van leraar secundair onderwijs en bijgevolg vooral het lesgeven. Het diploma van leraar is vereist om benoemd te worden in het secundair onderwijs. Tijdens de opleiding verwerf je o.a. communicatie- en presentatievaardigheden die nuttig zijn voor elke functie waar opleiding of training aan bod komt, ook buiten het onderwijs. Daarnaast krijg je de kans om leerervaringen op te doen in diverse authentieke werkomgevingen (stagescholen). Dit leerproces op de werkvloer wordt ondersteund door de stagementoren van de stageplaats én door de stagebegeleiders van het CVO VTI Brugge. Je kan na de lerarenopleiding terecht in verschillende sectoren: - het secundair onderwijs - het hoger onderwijs - het volwassenenonderwijs - de educatieve, vormings- en opleidingssector in het algemeen Om les te geven in het hoger onderwijs is het diploma van leraar strikt genomen niet vereist. Het diploma geeft wél een aanduiding van jouw didactische kwaliteiten als lesgever. De meeste directies zullen tijdens de sollicitatieprocedure zeker voorkeur geven aan kandidaten met dit bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB). De SLO wordt georganiseerd aan het CVO VTI BRUGGE in de Boeveriestraat 73 te Brugge. Dit adres is echter enkel relevant voor de inschrijving voor de opleiding. Alle lessen gaan door in hogeschool Vives campus Noord in de Xaverianenstraat 10 te Brugge! Via een samenwerkingsverband kunnen de cursisten daar gebruik maken van alle faciliteiten en genieten van onderwijs in een professionele en kwaliteitsvolle omgeving. 4

5 De lerarenopleiding is een beroepsopleiding. Het beroepsprofiel van de leraar (Besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007) is de omschrijving van de kennis, vaardigheden en attitudes van de leraar bij zijn beroepsuitoefening. Het beroepsprofiel bevat de taken die een ervaren leraar verricht en zal verrichten in het licht van maatschappelijke en andere ontwikkelingen, zoals de grootstedelijke context, de taalvaardigheid in het Nederlands, de meertaligheid en de diversificatie van het onderwijsgebeuren. De bouwstenen van het beroepsprofiel worden geordend op basis van de grote verantwoordelijkheidsdomeinen van een leraar. Deze verantwoordelijkheden worden gespecificeerd in typefuncties. Dit zijn algemene beschrijvingen van deze verantwoordelijkheden voor de leraar. Dit zijn de drie verantwoordelijkheidsdomeinen met bijhorende typefuncties: de verantwoordelijkheid ten aanzien van de lerende: 1 de leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen; 2 de leraar als opvoeder; 3 de leraar als inhoudelijk expert; 4 de leraar als organisator; 5 de leraar als innovator/onderzoeker; de verantwoordelijkheid ten aanzien van de school/de onderwijsgemeenschap: 6 de leraar als partner van de ouders/verzorgers; 7 de leraar als lid van een schoolteam; 8 de leraar als partner van externen; 9 de leraar als lid van de onderwijsgemeenschap; de verantwoordelijkheid ten aanzien van de maatschappij: 10 de leraar als cultuurparticipant. Om te kunnen evolueren naar het beroepsprofiel van leraar bepaalt de overheid de basiscompetenties van de leraar SO. De basiscompetenties van de leraar zijn de omschrijving van de kennis, vaardigheden en attitudes, waarover iedere afgestudeerde moet beschikken om op een volwaardige manier als beginnend leraar te kunnen fungeren. De basiscompetenties stellen de leraar in staat door te groeien naar het beroepsprofiel en worden rechtstreeks afgeleid van het beroepsprofiel. Je vindt deze basiscompetenties ook verder in deze studiegids terug bij de beschrijving van de opleidingsonderdelen (bij elke module wordt vermeld welke basiscompetenties ermee worden nagestreefd). Typefunctie 1 : de leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen De leraar kan : 1.1 de beginsituatie van de lerenden en de groep achterhalen; 1.2 doelstellingen kiezen en formuleren; 1.3 de leerinhouden en leerervaringen selecteren; 1.4 de leerinhouden structureren en vertalen in leeractiviteiten; 1.5 aangepaste werkvormen en groeperingsvorm bepalen; 1.6 individueel en in team leermiddelen kiezen en aanpassen; 1.7 een krachtige leeromgeving realiseren, met aandacht voor de heterogeniteit binnen de leergroep; 1.8 observatie en evaluatie voorbereiden, individueel en indien nodig in team; 1.9 proces en product evalueren met het oog op bijsturing, remediëring en differentiatie; 1.10 in overleg met collega s deelnemen aan zorgverbredingsinitiatieven en die laten aansluiten bij de totaalbenadering van de school; 5

6 1.11 het leer- en ontwikkelingsproces adequaat begeleiden in Standaardnederlands en daarbij rekening houden met en gericht inspelen op de diverse persoonlijke en maatschappelijke taalachtergronden van de leerlingen omgaan met de diversiteit van de leergroep Leer- en ontwikkelingsprocessen opzetten, zowel vanuit de inhouden van zijn/haar vakgebied, als vanuit een vakoverschrijdende invalshoek. Typefunctie 2 : de leraar als opvoeder De leraar kan : 2.1 In overleg een positief leefklimaat creëren voor de leerlingen in klasverband en op school; 2.2 de emancipatie van de leerlingen bevorderen; 2.3 door attitudevorming leerlingen op individuele ontplooiing en maatschappelijke participatie voorbereiden; 2.4 actuele maatschappelijke ontwikkelingen hanteren in een pedagogische context; 2.5 adequaat omgaan met leerlingen in sociaal-emotionele probleemsituaties of met gedragsmoeilijkheden; 2.6 de fysieke en geestelijke gezondheid van de leerlingen bevorderen; 2.7 communiceren met leerlingen met diverse taalachtergronden in diverse talige situaties. Typefunctie 3 : de leraar als inhoudelijke expert De leraar: 3.1 beheerst de domeinspecifieke kennis en vaardigheden, en kan die verbreden en verdiepen; 3.2 kan de verworven domeinspecifieke kennis en vaardigheden aanwenden; 3.3 kan het eigen vormingsaanbod situeren en integreren in het geheel van het onderwijsaanbod met het oog op de begeleiding en oriëntering van de leerlingen. Typefunctie 4 : de leraar als organisator De leraar kan : 4.1 een gestructureerd werkklimaat bevorderen; 4.2 een soepel en efficiënt les- of dagverloop creëren, passend in een tijdsplanning vanuit het oogpunt van de leerkracht en de leerlingen; 4.3 op correcte wijze administratieve taken uitvoeren; 4.4 een stimulerende en werkbare klasruimte creëren, rekening houdend met de veiligheid van de leerlingen. Typefunctie 5 : de leraar als onderzoeker De leraar kan : 5.1 vernieuwende elementen en resultaten van onderwijsontwikkelingswerk aanwenden en aanbrengen; 6

7 5.2 kennisnemen van toegankelijke resultaten van onderwijsonderzoek en van vakdidactisch en vakinhoudelijk onderzoek; 5.3 het eigen functioneren ter discussie stellen en bijsturen. Typefunctie 6 : de leraar als partner van de ouders of verzorgers (Het begrip "verzorgers" verwijst naar de personen die ter vervanging van de ouders de verantwoordelijkheid dragen voor de leerlingen.) De leraar kan : 6.1 zich informeren over en discreet omgaan met de gegevens over de leerling; 6.2 met ouders of verzorgers communiceren over de leerling in de school op basis van overleg met collega s of externen; 6.3 in overleg met het team, communiceren met de ouders of verzorgers over het klasen schoolgebeuren, rekening houdend met de diversiteit van de ouders; 6.4 met ouders of verzorgers dialogeren over opvoeding en onderwijs; 6.5 in Standaardnederlands of in een ander passend register, communiceren met ouders en verzorgers met diverse taalachtergronden in diverse talige situaties. Typefunctie 7 : de leraar als lid van een schoolteam De leraar kan : 7.1 overleggen en samenwerken binnen het schoolteam; 7.2 binnen het team zowel vakspecifiek als vakoverschrijdend over een taakverdeling overleggen en de afspraken naleven; 7.3 de eigen pedagogische en didactische opdracht en aanpak in het team bespreekbaar maken; 7.4 zich documenteren over de eigen rechtspositie en die van de leerlingen; 7.5 in Standaardnederlands adequaat in interactie treden met alle leden van het schoolteam. Typefunctie 8 : de leraar als partner van externen De leraar kan : 8.1 in overleg met collega s contacten leggen, communiceren en samenwerken met externe instanties die onderwijsbetrokken initiatieven aanbieden; 8.2 met de hulp van collega s de nodige relaties met organisaties initiëren, uitbouwen en onderhouden en samenwerken met actoren op de arbeidsmarkt en het hoger onderwijs; 8.3 onder meer met het oog op gelijkeonderwijskansen en in overleg met collega s, contacten leggen, communiceren en samenwerken met de brede sociaal-culturele sector; 8.4 in Standaardnederlands adequaat in interactie treden met medewerkers van onderwijsbetrokken initiatieven en van stage- of tewerkstellingsplaatsen. Typefunctie 9 : de leraar als lid van de onderwijsgemeenschap De leraar kan : 9.1 deelnemen aan het maatschappelijk debat over onderwijskundige thema's; 7

8 9.2 dialogeren over zijn beroep en zijn plaats in de samenleving. Typefunctie 10 : de leraar als cultuurparticipant De leraar kan : 10.1 actuele thema's en ontwikkelingen onderscheiden en kritisch benaderen op de volgende domeinen : het sociaal-politieke domein; het sociaal-economische domein; het levensbeschouwelijke domein; het cultureel-esthetische domein; het cultureel-wetenschappelijke domein. Volgende beroepshoudingen/attitudes gelden voor alle typefuncties: 1 beslissingsvermogen: durven een standpunt innemen of tot een handeling overgaan en er ook verantwoordelijkheid voor dragen; 2 relationele gerichtheid: in contacten met anderen kenmerken van echtheid, aanvaarding, empathie en respect tonen; 3 kritische ingesteldheid: bereid zijn zichzelf en zijn omgeving in vraag te stellen, de waarde van een bewering of een feit, de haalbaarheid van een vooropgesteld doel te verifiëren, alvorens een stelling in te nemen; 4 leergierigheid: actief zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen; 5 organisatievermogen: erop gericht zijn de taken zodanig te plannen, te coördineren en te delegeren, dat het beoogde doel op een efficiënte manier bereikt kan worden; 6 zin voor samenwerking: bereid zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken; 7 verantwoordelijkheidszin: zich verantwoordelijk voelen en zich engageren om een positieve ontwikkeling van de lerende te bevorderen; 8 flexibiliteit: bereid zijn zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, middelen, doelen, mensen en procedures. 8

9 9

10 2. Voor wie? Iedereen kan in theorie deze opleiding volgen. Zowel cursisten die al in het bezit zijn van een basisdiploma (secundair of hoger onderwijs) of die een aantal jaren beroepservaring hebben in een bepaald vakgebied (al dan niet met diploma secundair onderwijs) kunnen deze opleiding volgen. Het publiek is zeer divers en dat geeft net een meerwaarde aan de opleiding. In principe bereidt deze studie voor op een ambt (leraar, opvoeder, leerlingbegeleider ) in het secundair onderwijs, maar ook voor het hoger onderwijs of het lesgeven buiten het reguliere onderwijs bewijst ze haar nut. De opleiding is een aanvulling op de reeds verworven theoretische of praktische kennis van de cursisten; men leert die kennis gebruiken in een lessituatie en in een schoolsituatie. Op grond van je basisdiploma of beroepservaring wordt bepaald welke vakken en op welke niveaus je les mag geven. Via de site kan je mits wat zoekwerk en heen-en-weer-geklik tussen diploma en vak achterhalen (1) welke vakken je zal mogen geven met jouw bekwaamheidsbewijzen en/of (2) over welke bekwaamheidsbewijzen je moet beschikken om een bepaald vak te mogen geven. Aangezien het niet steeds eenvoudig is om je weg te vinden doorheen dit doolhof vol vakjargon, geven we jullie nog de volgende hulplijnen mee. Tevens de handleiding en gids voor studenten lerarenopleiding (zie pijlen in onderstaande figuur) zijn aan te raden. Voor meer informatie Site: Gratis infolijn (nummer 1700): Hier probeert men je te helpen, elke werkdag te bereiken tot 19:00 uur. o Leerwinkel: zie brochure achteraan Afbeelding 1: schermweergave 10

11 2.1 Algemene toelatingsvoorwaarden Als algemene toelatingsvoorwaarden voor de Specifieke Lerarenopleiding gelden: 1. minimum voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (tot 15-16, voltijds); 2. eventueel beschikken over een diploma (dit is een EVK: eerder verworven kwalificatie) van het secundair onderwijs, een diploma van het hoger onderwijs of een gelijkwaardig verklaard diploma. Indien je geen diploma secundair onderwijs behaald hebt, kan je toch toegelaten worden tot de Specifieke Lerarenopleiding als je de opstap-modules OTV en OAV volgt of slaagt voor de toelatingsproeven van deze modules. Deze worden ingericht op vaste data in CVO VIVO Kortrijk. Voor meer informatie omtrent deze examens kan je steeds terecht bij mevr. Stéphanie Van Marcke 1. Gerichte oefeningen maken vooraf, kan je slaagkansen zeker verhogen. Wij kunnen het nodige materiaal ter beschikking stellen. Maak hiervoor tijdig een afspraak met mevr. Stéphanie Van Marcke zodat je je zo goed mogelijk kunt voorbereiden. Je hoeft immers een volledig semester minder les te volgen indien geslaagd! Let wel, het toegelaten worden tot de SLO betekent echter niet automatisch dat je vervolgens zomaar aan de slag kan als leraar en/of zomaar stage mag lopen. Soms moet je eerst een aantal jaren gewerkt hebben binnen een bepaalde sector. Je moet m.a.w. dus eerst wat praktijkervaringen opdoen. Dit wordt ook wel aangeduid met de term nuttige ervaring (NE). Het vereiste aantal jaren nuttige ervaring hangt af van jouw hoogst behaalde diploma. Houders van een master- of een bachelordiploma moeten in principe geen werkervaring te hebben. Behaalde je een diploma van het Hoger Secundair Onderwijs, dan volstaat drie jaar nuttige ervaring. Zes jaar werkervaring kan dan weer volstaan indien je in het bezit bent van een getuigschrift van het Lager Secundair Onderwijs (t.e.m. 2 e graad). Beschik je over geen van de bovenvermelde diploma s, dan zal je moeten kunnen aantonen dat je minstens negen jaar ervaringen hebt opgedaan binnen een welbepaalde sector. 1 11

12 2.2 Startcompetenties Om de opleiding te kunnen starten en met succes te kunnen doorlopen moet je eveneens over enkele competenties beschikken: (1) Computervaardigheden: kunnen werken met internet, Office (basis) en , Smartschool, In onze huidige maatschappij zijn computer- en ICT-vaardigheden in het algemeen onmisbaar geworden. Dit geldt evenzeer in de lerarenopleiding en in de latere beroepspraktijk van een leraar. Gelukkig zijn er veel online cursussen en merken we dat cursisten elkaar in deze graag helpen. Van een leraar wordt niet alleen verwacht dat hij zelf vlot overweg kan met tekstverwerking, internet en leerplatformen, daarnaast heeft elke leraar ook de verantwoordelijkheid om leerlingen op dit vlak bij te sturen en hen de nodige ondersteuning te bieden. Het verleden leerde ons dat we er niet zomaar mogen van uitgaan dat onze diverse doelgroep alle voorgaande vaardigheden even sterk onder de knie heeft. We willen daarom ook iedereen verschillende oefenkansen bieden, door bijvoorbeeld te werken met een digitale leeromgeving en door de opleiding te organiseren in de gebouwen van de Vives campus Noord, met up-to-date PC-lokalen en lokalen uitgerust met digiboards. In september wordt telkens een ICT-peilingstoets afgenomen bij de nieuwe cursisten. Diegene die onvoldoende competenties bezit betreffende ICT zal worden ingeschreven in een gratis bijspijkerreeks. Deze bijspijkersessies zijn volledig kosteloos maar onontbeerlijk voor een vlotte aanvang van de opleiding. Informatie hierover wordt tijdig gecommuniceerd via Smartschool tijdens de opleiding. Hoewel weinig CVO s hier gebruik van maken; hebben we er als team bewust voor gekozen om het elektronisch platform Smartschool te integreren in de opleiding. Ondanks het feit dat dit digitaal leerplatform misschien niet het meest ideale is om te gebruiken in het volwassenenonderwijs, is dit een zeer bewuste keuze: Smartschool wordt immers door meer dan 90% van de Vlaamse secundaire scholen gebruikt bij de ondersteuning van hun onderwijsproces. Daarnaast werkt Smartschool nauw samen met de verschillende onderwijskoepels en uitgeverijen. Een continue ontwikkeling wordt dus gegarandeerd. Het spreekt voor zich dat je een streepje voor hebt bij een sollicitatie als je deze applicatie al goed onder de knie hebt. Voor verdere info verwijzen we graag naar de infobundel over het leerplatform en ook de site van Smartschool kijk je het best even goed na. 2 Voor nieuwe cursisten wordt tijdens een introductiesessie de basis van Smartschool uit de doeken gedaan door onze ICT-coördinator. 2 website Smartschool: 12

13 (2) Taalvaardigheid: Vaardigheden op het vlak van lezen, schrijven, spreken en luisteren beheersen. Bereid zijn tot bijsturen op dit vlak. Ook hiervoor zijn bijspijkercursussen waarin ondersteuning wordt voorzien via de taallector. (3) Vakbekwaamheid: Over de vereiste vakkennis beschikken. Dit wordt al snel duidelijk tijdens je eerste (oefen)lessen. (4) Attitudes: Zelfstandig kunnen werken, leergierigheid, respectvolle omgang met medecursisten en docenten, verantwoordelijkheidszin, sociaal vaardig zijn 3. Opleidingsstructuur 3.1 Uitgangspunt: theorie en praktijk gaan hand in hand De specifieke lerarenopleiding omvat 60 studiepunten, waarbij zowel de theoretische component als het praktijkgedeelte elk 30 studiepunten vertegenwoordigen. De hervorming van de lerarenopleiding wil een duidelijk accent op praktijk leggen en dit doorheen alle eenheden van de opleiding. Theorie en praktijk direct aan elkaar koppelen, is een belangrijke doelstelling van deze waardevolle hervorming. Er worden praktijkopdrachten in de lessen geïntegreerd (opleidingspraktijk - OP) en men maakt kennis met het werkveld, met name de onderwijspraktijk in een stageschool (preservicepraktijk - PP). Hierbij word je uiteraard voldoende gebrieft en gecoacht door de betrokken lectoren. Zo vermijden we de praktijkshock en kun je ook meteen ervaren of een job in het onderwijs echt iets voor jou is. Concrete uitleg OP-PP volgt. 3.2 Keuze voor gecombineerd onderwijs Het CVO VTI Brugge werkt volgens de principes van gecombineerd onderwijs. Dit betekent dat de lesmomenten (contactonderwijs - CO) op het CVO afgewisseld kunnen worden met momenten waarop men van thuis uit een gedeelte van de leerstof bestudeert en/of opdrachten maakt (afstandsonderwijs - AO). De lectoren zullen dit grondig met jullie bespreken en de data inlassen in hun jaarplan of moduleplan. Voor deze vorm van onderwijs wordt verplicht intensief gebruik gemaakt van onze elektronische leeromgeving Smartschool. Op het leerplatform wordt een grote mate van interactiviteit verondersteld: het werken met een forum en het coachen door de leraar zijn een absolute noodzaak. Daarenboven wordt een sociaal leerproces verondersteld, waarbij het collaboratief leren als meerwaarde van het gecombineerd leren wordt geponeerd. Via Smartschool kunnen jullie in groepjes ingedeeld worden en vanop afstand een groepstaak voorbereiden, reageren op stellingen op fora Elke lector zal beslissen welk gedeelte van de leerstof best aangebracht wordt tijdens de contactmomenten en welk gedeelte best past voor een onderwijs op afstand; het is daarbij onverschillig of dat deel betrekking heeft op T (theorie), OP of PP (opdrachten in de klas of op een stageschool). De verhouding tussen de contacturen en de uren afstandsonderwijs, moet overeen komen met de vastgelegde verhouding voor deze module; in welk ritme dat gedeelte afstand wordt aangeboden is een keuze die de 13

14 lectoren zelf kunnen maken. De vraag wat een zinvolle invulling is voor het afstandsgedeelte hangt samen met de vraag welke de geschatte werkbelasting is voor de cursist; deze schatting kan echter nooit haarfijn berekend worden en is verschillend van cursist tot cursist. Let wel, afstandsonderwijs betekent niet minder werk, integendeel! Jouw actieve participatie wordt gequoteerd en bijgehouden door de docent. Bijvoorbeeld: Op Smartschool kan een forum opgestart worden waarvan men dan verwacht dat iedereen en met voldoende argumenten reageert op bvb. stellingen, actief en constructief participeert aan discussies, de thuisgemaakte voorbereiding op PP s uploadt, taken tijdig indient Indien hij of zij dit niet doet, brengt dat de slaagkansen ernstig in het gevaar. De lector volgt immers nauwgezet jullie kwaliteit en kwantiteit van participatie op. De toepassing hiervan hangt echter af van module tot module. 3.3 Modulair systeem De Specifieke Lerarenopleiding (SLO) is modulair georganiseerd en bestaat uit een opstapmodule en vier clusters geconcentreerd rond de belangrijkste basiscompetenties van een leerkracht. Voor meer informatie omtrent de Beroepsprofielen en Basiscompetenties van de leraar secundair onderwijs wordt verwezen naar Module OPSTAP Opstapmodule Module MBC Maatschappelijke & Beroepsgerichte Competentie Module POC Pedagogisch-Organisatorische Competentie Module PPC Psycho-Pedagogische Competentie Module DC Didactische Competentie Tabel 1: Overzicht competentieclusters Alle competentieclusters (met uitzondering van PPC) zijn verder opgesplitst in modules. Elke module loopt over een half of een volledig semester en wordt doorgaans minstens twee keer per jaar aangeboden. Op het einde van elke module (met uitzondering van DCO en DCS) wordt een examen afgenomen. Indien deze succesvol doorlopen zijn heeft de cursist recht op een 'deelcertificaat'. Deze kan vrijblijvend worden opgevraagd via de administratie. Deze worden niet standaard opgestuurd. Op het einde van de opleiding, ontvangt de cursist het diploma van leraar. 14

15 3.4 Schematische voorstelling van de opleidingsstructuur LT: aantal lestijden. Een module van 80 LT is uiteraard zwaarder dan een module van 40LT. Doorgaans is de duurtijd van een module van 80 LT een volledig semester terwijl een van 40 bijgevolg een half semester veronderstelt. Een lestijd duurt net als in het secundair onderwijs 50 minuten. SP: studiepunten zijn een maatstaf waarmee de studielast van (delen van) opleidingen wordt uitgedrukt. Uiteraard is dit een richtlijn, niet iedereen studeert bijvoorbeeld even snel. Bij iedere module wordt geschat hoeveel uren de gemiddelde cursist nodig heeft om de leerdoelen van de module te bereiken. Dit wordt omgerekend naar een aantal studiepunten die de student behaalt wanneer hij of zij voor een module slaagt. Algemeen kunnen we stellen dat 1 SP gelijkgesteld wordt met ongeveer 25 tot 30 uur taakbelasting voor de cursist. De volgende activiteiten worden meegenomen in de berekening van de studielast: (1) het bijwonen van de lessen, (2) de voorbereidingstijd en (3) het studeren en het afleggen van het examen. Zo bedraagt de studietijd van een voltijds studiejaar van 60 studiepunten minstens 1500 en hoogstens 1800 uren studietijd. De studiepunten worden vermeld in het studieprogramma. Ter vergelijking: een driejarige opleiding bachelor secundair onderwijs bestaat uit 18O SP. T: De cursus samen met de lessen zijn de basis van de theorie. Deze wordt bevraagd d.m.v. een examen. Deze kan verschillende vormen aannemen (mondeling, schriftelijk, open boek, gesloten boek etc.). Indien niet geslaagd kan een herkansing voorzien worden door de lector. OP: Onder Opleidingspraktijk verstaan we alle opdrachten en taken die uitgevoerd worden tijdens de lessen. Indien niet geslaagd voor dit onderdeel dient men zich opnieuw in te schrijven het daaropvolgende semester voor dat onderdeel. Het inschrijvingsgeld is uiteraard evenredig aan het aandeel van OP binnen de totale module. PP: De Preservicepraktijk omvat alle praktijkopdrachten die uitgevoerd worden binnen een of meerdere stagescholen naar keuze. Indien niet geslaagd voor dit onderdeel dient men zich opnieuw in te schrijven het daaropvolgende semester voor dat onderdeel. Het inschrijvingsgeld is uiteraard evenredig aan het aandeel van PP binnen de totale module. In elke module - binnen het reguliere en eenjarige traject zitten zowel OP s als PP s vervat, alle cursisten moeten dus voor elke module praktijkopdrachten uitvoeren, enerzijds in de klas (VIVES), anderzijds in de stageschool. De voorbereiding hierop kan gebeuren onder de vorm van afstandsonderwijs of tijdens de les. Dit betekent dat het contact met het werkveld niet wordt uitgesteld tot het einde van de opleiding maar men reeds van bij de start van de opleiding een samenwerking met een stageschool opstart. 15

16 Doelgroep COMPETENTIECLUSTERS MODULES SP LT LSO HSO HO Opstapmodule TV x Taalvaardigheid AV 6 80 x Algemene vorming MBC OMA 3 40 x x x Maatschappelijke en beroepsgerichte competentie Onderwijs en maatschappij LEV 4 40 x x x Leerkracht en verantwoordelijkheden POC COO 8 80 x x x Pedagogisch-organisatorische competentie Communicatie en overleg BEG 4 40 x x x Begeleiding KLM 4 40 x x x Klasmanagement PPC PPC 6 80 x x x Psycho-pedagogische competentie Psycho-pedagogische competentie DC DCA 6 80 x x x Didactische Competentie Didactische Competentie Algemeen DCP x x x Didactische Competentie Praktijkinitiatie DCO x x x Didactische Competentie Oefenlessen DCS 7 80 x x x Didactische Competentie Stage Tabel 2: Opleidingsmodel - Overzicht competentieclusters en volgtijdelijkheid De modules met een DCS kan aanvangen (zie tabel 3, p. 12). zijn de modules die moeten worden afgewerkt vooraleer men 16

17 Tabel 3: Opleiding smodel Overzicht logische opbouw modules 17

18 3.5 Verticaal overzicht van de opleidingsstructuur Wanneer je het opleidingsmodel van de SLO (pagina 10) verticaal leest, vind je: in de eerste kolom de 5 competentieclusters (benaming van een groep modules die inhoudelijk samenhoren). in de tweede kolom een nummering (1, 2, 3). Deze cijfers verwijzen naar de 3 groepen cursisten die kunnen instromen, met name o groep 1: cursisten zonder diploma (hoger) secundair onderwijs o groep 2: cursisten met diploma secundair onderwijs (SO) o groep 3: cursisten met diploma hoger Onderwijs (HO) vanaf de derde kolom de verschillende modules per cluster. De opstapmodule of het brugprogramma moet enkel gevolgd worden door groep 1 indien men niet slaagt voor de toelatingsproeven. De andere clusters (MBC, POC, PPS en DC) dienen door iedereen (groepen 1, 2 en 3) gevolgd te worden, tenzij men een vrijstelling heeft verworven. In het reguliere traject (zie later) zijn enkel de didactische modules onderworpen aan een volgtijdelijkheid (zie pijlen). Dit betekent dat deze modules in deze volgorde worden afgelegd in functie van een duidelijke didactische leerlijn. De overige modules zijn vrij in te plannen. De keuze wordt vaak gebaseerd op de lesdag waarop de module wordt ingericht. Op de site 3 vindt men de roosters terug waarop men zich kan baseren om een juiste keuze te maken in functie van werk en gezin. Voorwaarde om de DCS-eindstage aan te vatten is het vervolledigen van de clusters POC, PPC en uiteraard de overige modules in de DC-cluster. 3.6 Spreiding van de modules Iedere module wordt over één semester gespreid; voor DCS (eindstage) bestaat de mogelijkheid om deze over twee semester te spreiden indien blijkt dat er onvoldoende stage-uren kunnen gepresteerd worden. De doelstelling is wel steeds om een module in één semester af te werken. Er zal niet elke week contactonderwijs zijn, maar interpreteer dit niet als minder werkbelasting. Er worden immers inspanningen gevraagd om op zelfstandige basis opdrachten te maken of leerinhouden voor te bereiden. De lector in kwestie zal modereren of bijsturen in onderlinge afspraak met de cursisten. 3 website CVO VTI BRUGGE: 18

19 Diploma van Leraar Na het succesvol afronden van de verschillende modules behaalt men het diploma van leraar. Belangrijk om weten is dat in de reglementering betreffende de onderwijsbevoegdheid in het secundair onderwijs geen onderscheid gemaakt wordt tussen een Specifieke Lerarenopleiding gevolgd aan een universiteit, aan een hogeschool of een centrum voor volwassenenonderwijs. In de drie gevallen ontvangt met hetzelfde diploma. Er is dus geen onderscheid op gebied van aanstelling, bezoldiging Diverse trajecten De Specifieke Lerarenopleiding wordt op drie manieren aangeboden, m.s. via het reguliere traject, via het eenjarige traject en via het LIO-traject. Iedereen kan dus een traject op maat kiezen. Tevens voorzien we een brugprogramma voor cursisten die niet beschikken over een diploma secundair onderwijs. 4.1 Het brugprogramma 4 Sinds 2010 is het mogelijk om cursisten, die niet beschikken over het diploma secundair onderwijs, vrij te stellen van dit brugprogramma op basis van een toelatingsproef. Met deze toelatingsproef wordt nagegaan of de cursist beschikt over de competenties die vereist zijn om de specifieke lerarenopleiding te volgen. Indien u hiervoor slaagt, kunt u meteen overstappen naar het reguliere traject! In het andere geval dient het brugprogramma gevolgd te worden. De lessen Opstap Taalvaardigheid ontwikkelen taalvaardigheid die stoelt op een nauwkeurig taalbegrip in het lezen en luisteren en een verzorgd spreken en schrijven. De studenten leren het juiste taalgedrag aannemen volgens hun onderwijsdoelen. Ze ervaren dat het rendement van hun lesgeven verhoogt door een geslaagde verbale interactie met hun leerlingen. Er gaat veel aandacht naar een correcte toepassing van de spellingsregels, het schrijven van verslagen en het geven van speeches. In de module Opstap Algemene vorming verwerven de studenten een zo breed mogelijk inzicht over politiek, cultuur, communicatie, onderwijs Ze maken ook kennis met de diverse onderwijsniveaus. Mogelijke onderwerpen die aan bod kunnen komen: criminaliteit, jeugddelinquentie met de sociologische verklaringen en maatschappelijke reacties, psycho-sociale benadering van communicatie. 4 De opstapmodules gaan vanaf door in CVO VIVO Kortrijk in het kader van een nieuw samenwerkingsverband. 19

20 4.2 Het reguliere traject Je kan in ruime mate zelf bepalen in welke volgorde je de modules volgt: enkel waar er pijlen getekend werden (in de cluster 'Didactische competentie'), moet je de vier modules opeenvolgend doorlopen; dit noemen we volgtijdelijkheid. Verder zijn er wettelijk geen regels opgelegd op dit vlak. Wel is het zinvol om te starten met modules als COO, DCA en PPC en dit best in combinatie met een kleinere module (OMA, LEV, BEG, GRM ); maar dit is vrijblijvend advies. Voor advies omtrent het opmaken van een traject kan men steeds contact opnemen de opleidingscoördinator Dennis Monte 5. Het reguliere traject wordt dus gekenmerkt door flexibiliteit en de mogelijkheid tot combinatie van leren, werken en gezin. De cursist kan kiezen om s avonds en/of op zaterdagvoormiddag les te volgen. Je bepaalt met andere woorden door het modulaire systeem zelf het studietraject en bijgevolg de duur ervan. Elke module wordt elk semester aangeboden en dit zowel tijdens de week (van 18:00u of 19:00u tot 21:30u) als op zaterdagvoormiddag. Je kunt zelf kiezen hoe intensief je jouw programma maakt: dit is een van onze grote troeven. De cursist kiest per semester welke modules hij/zij wil volgen. Zo kan hij/zij de omvang van het pakket, het aantal lesdagen, en het tempo qua vorderen in het programma bepalen. Afhankelijk van bijvoorbeeld gewijzigde gezins- of werkomstandigheden, is het perfect mogelijk om het een semester iets kalmer aan te doen door bijvoorbeeld slechts één module van 40LT te volgen. 4.3 Het eenjarige traject Vanaf september 2012 richten we in samenwerking met Vives een voltijdse dagopleiding in. In de eerste plaats staat dit traject open voor afgestudeerde professionele bachelors en houders van een masterdiploma. Het voltijdse dagprogramma kan enkel aangevat worden in september. Het programma van de eenjarige dagopleiding of m.a.w. de volgorde van de te doorlopen modules staat vast. De lessen gaan door op maandag, woensdag en vrijdag (van 9:00 tot 12:30 en van 13:30 tot 17:00). De cursist wordt gemiddeld 2,5 dagen per week op school verwacht. De andere dagen zijn voorbehouden voor het uitvoeren van praktijkopdrachten op de stageplaatsen, voor zelfstudie en afstandsonderwijs. Vanaf halverwege maart wordt hoofdzakelijk stageperiode voorzien om DCS-module tot een goed eind te brengen. Het eerste semester ligt de nadruk op een theoretische vorming om deze in het tweede semester toe te passen in de praktijk. 5 Alle contactgegevens vindt men terug op het einde van deze brochure. 20

21 4.4 Het LIO-traject De SLO bestaat uit 60 studiepunten: 30 studiepunten theorie en 30 praktijk. Wanneer je kiest voor een LIO-baan (Leraar In Opleiding), betekent dit dat je het praktijkgedeelte van de SLO binnen je eigen onderwijspraktijk uitoefent (inservicetraining). Je wordt hierin dan begeleid in je eigen school, instelling of centrum en door het opleidingscentrum (CVO VTI Brugge). Het LIO-traject binnen de lerarenopleiding bedraagt minstens 1,5 jaar. De LIO-baan heeft binnen dit traject een minimumduur van 1 jaar. Hierin worden de modules DCP, DCO, DCS, GRM en COO geïntegreerd opgenomen wegens het klasgebonden karakter van de praktijkopdrachten. Instappen is mogelijk in februari en september. Voordelen Deze cursisten mogen de verplichte praktijkopdrachten volledig uitvoeren binnen hun eigen lespraktijk. De beginnende leraar kan zo een groot deel van zijn lerarenopleiding volbrengen door middel van werkplekleren op de school waar men als leraar is aangesteld. Dit betekent concreet dat de praktijkopdrachten van de meeste modules vervangen worden door opdrachten op de eigen werkplek. Hiertoe wordt een consequente begeleiding voorzien vanuit de opleidingsinstelling. Instapvoorwaarden Je hebt de module Didactische Competentie Algemeen (DCA) reeds gevolgd; Je bent als tijdelijk personeelslid tewerkgesteld in het (gewoon of buitengewoon) secundair onderwijs, deeltijds onderwijs en/of het volwassenenonderwijs voor een opdracht van minstens 9/20; Het centrum, de instelling of de school van tewerkstelling is bereid een LIObaanovereenkomst af te sluiten met CVO VTI Brugge en de LIO-cursist; Je hebt minstens een halve opdracht op jaarbasis (13/20). In deze opdracht geef je ook theoretische lessen. Als je dus bijvoorbeeld enkel stagebegeleiding verzorgt, kan je niet in een LIO-baan stappen. Je volgt vooraf een introductiemoment indien je een LIO-traject wil aanvatten. Voor meer informatie betreffende het LIO-traject kan men contact opnemen met LIOcoördinator Nathalie Peene

22 5. Inschrijven 5.1 Kostprijs van de opleiding De voorliggende tabel is van toepassing op alle cursisten die het reguliere traject volgen. Merk op dat de kostprijs in de loop van dit schooljaar aangepast wordt aan de nieuwe decretale richtlijnen. Module (aantal lestijden) Inschrijvingsgeld per module Cursusgeld Totaal OTV (120 LT) OAV (80 LT) OMA (40 LT) LEV (40 LT) COO (80 LT) BEG (40 LT) GRM (40 LT) PPC (80 LT) DCA (80 LT) DCP (120 LT) DCO (120 LT) DCS (80 LT) Basisprijs per lestijd (LT) 1,15 Tabel 4: Overzicht inschrijvingsgeld voor de verschillende SLO-modules ( ) De maximumprijs voor het inschrijvingsgeld voor het eenjarige traject bedraagt, vanaf september 2012, 575 euro. Het cursusgeld (237 euro) valt hier uiteraard niet onder. In totaal betaalt men dus 812 euro voor het eenjarige traject. Het LIO-jaartraject bedraagt een kostprijs van 506 euro euro cursusgeld. In totaal betaalt men voor dit LIO-jaartraject dus 630 euro. De overige modules die niet binnen dit jaartraject vallen (OMA, LEV, DCA, PPC, BEG) dienen afzonderlijk modulair betaald zoals in het reguliere traject (zie tabel hierboven). 22

23 5.2 Betaling De betaling gebeurt met Bancontact of met opleidingscheques en dit onmiddellijk bij inschrijving. Wens je te betalen met opleidingscheques, maar deze laten even op zich wachten, dan dien je vooralsnog het bedrag te betalen. Bij afgifte van de cheques wordt dat deel terugbetaald. Opleidingscheques kan je aanvragen via de site van de VDAB. 7 Men kan ten laatste de cheques aanvragen tot twee maanden na de start van de cursus. Houd er echter wel rekening mee dat deze cheques een beperkte houdbaarheidsdatum hebben (14 maanden). Deze geldigheidsdatum staat vermeld op de cheques. De startdatum van de cursus of module moet binnen deze geldigheidsdata vallen! Opleidingscheques voor het LIO-jaartraject en voor het eenjarige traject kunnen slechts eenmalig aangevraagd. Met vragen aangaande de betaling van uw opleiding of cursus kan u zich steeds wenden tot mvr. Barbara Janssens. 8 Ben je werkzoekend of ben je net afgestudeerd (beroepsinschakelingstijd), dan heb je recht op een verminderd inschrijvingsgeld. Hiervoor dien je bij ons een VDAB-attest in voor Aanvraag van een vrijstelling van het inschrijvingsgeld in het Volwassenenonderwijs. Indien jij voldoet aan de voorwaarden, zal dit attest automatisch op de VDAB-site gegenereerd worden onder Mijn loopbaan. Klik vervolgens op Aanvraag CVO-attest op de startpagina van Mijn loopbaan. 9 Vervolgens kan je een attest afprinten. Je vult tenslotte nog de naam van de opleiding in en ondertekent het attest. 5.3 Inschrijfperiodes richtdata Raadpleeg steeds de website van het CVO VTI Brugge 10 om de meest recente data en inschrijfperiodes te raadplegen. 5.4 Inschrijfprocedure Stap 1 Informeren: Voor meer informatie omtrent de opleiding kan je steeds terecht op de website van het CVO VTI Brugge en op de verschillende infomomenten die steeds terug te vinden zijn op de website. Zowel de data, waarop deze momenten plaatsvinden, als de locaties kan je terugvinden op onze website. Heb je specifieke vragen omtrent de opleiding (organisatie, organisatie, etc.), aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met de opleidingscoördinator SLO. 11 In de dienst cursistenadministratie 12 van het CVO VTI Brugge kan je steeds terecht met al je administratieve vragen, bijvoorbeeld vragen met betrekking tot inschrijvingsgeld, opleidingscheques, educatief verlof, etc. 7 website VDAB: 8 Barbara Janssens: 9 website VDAB: 10 website CVO VTI Brugge: 11 opleidingscoördinator: 12 cursistenadministratie: 23

24 Stap 2 Definitief inschrijven: Breng, bij de inschrijving, steeds een kopie van je hoogst behaalde diploma en je identiteitskaart mee. Vul het inschrijvingsformulier (in bijlage) volledig en zorgvuldig in. 13 Je bent pas definitief ingeschreven van zodra je het inschrijvingsgeld of het voorschot (bv. voor het eenjarige traject) betaald hebt bij voorkeur met Bancontact. 6. Vrijstellingen 6.1 Algemeen Elke cursist van de Specifieke Lerarenopleiding kan een vrijstelling aanvragen als hij meent dat hij reeds over bepaalde kennis en/of vaardigheden beschikt, die nagestreefd worden gedurende de opleiding. Zo is het best mogelijk dat jij bijvoorbeeld reeds in het verleden een aantal vakken of modules volgde die sterk gelijken op bepaalde opleidingsonderdelen die je dient te volgen in het kader van de Specifieke Lerarenopleiding. Of misschien heb je je al doende en door ervaring een aantal competenties en vaardigheden eigen gemaakt. Meen je hieraan te voldoen, neem dan aandachtig de volgende paragrafen door. 6.2 Vrijstellingenbeleid De directie van het CVO VTI Brugge kan, in samenspraak met de Commissie Vrijstellingen SLO, een vrijstelling van opleidingsonderdelen of modules verlenen. Deze vrijstellingen hebben steeds betrekking op de combinatie van lessen en bijhorende examenactiviteiten en kunnen leiden tot studieduurverkorting. De vrijstelling geldt voor de volledige leerinhoud van een opleidingsmodule. Gedeeltelijke vrijstellingen worden niet toegekend. Zo worden bijvoorbeeld geen vrijstellingen verleend voor bepaalde hoofdstukken van een module. Mogelijkheid tot vrijstelling voor Geen vrijstellingen mogelijk voor Onderwijs en Maatschappij (OMA) Taalvaardigheid (TV) Leraar en Verantwoordelijkheden (LEV) Algemene vorming (AV) Communicatie en Overleg (COO) Didactische Competentie Algemeen (DCA) Begeleiding (BEG) Didactische Competentie Praktijkinitiatie (DCP) Groepsmanagement (GRM) Didactische Competentie Oefenlessen (DCO) Psycho-pedagogische Competentie (PPC) Didactische Competentie Stage (DCS) Tabel 5: Voor welke modules kan ik een vrijstelling aanvragen? De directie kan bepaalde opleidingsonderdelen uitsluiten van de mogelijkheid tot vrijstelling. Vrijstellingen voor stage, eindwerk en praktische proeven worden in principe niet toegestaan. Vanuit het SLO-team werd er hier doelbewust voor gekozen om vrijstellingen voor de modules DCA, DCP, DCO en DCS structureel uit te sluiten, 13 Een digitale versie van dit document is beschikbaar op Smartschool en op de website CVO VTI Brugge. zoekweg: Smartschool SLO algemene informatie SLO formulieren zoekweg: lerarenopleiding vrijstellingsprocedure 24

25 aangezien deze onderdelen de ruggengraat van de opleiding vormen. Daarnaast kunnen er geen vrijstellingen aangevraagd worden voor de opstapmodules Taalvaardigheid en Algemene Vorming. In de bovenstaande tabel krijg je een duidelijk overzicht van de modules waarvoor je al dan niet een vrijstelling kan aanvragen. Het is hier tevens belangrijk op te merken dat vrijstellingen, toegekend door de Commissie Vrijstellingen SLO, op basis van een EVK of op basis van een EVC, alleen geldig zijn binnen het CVO VTI Brugge. Tot slot wensen we hier te benadrukken dat het indienen van een vrijstellingsverzoek niet automatisch tot gevolg heeft dat de cursist deze lessen niet hoeft bij te wonen. Zolang er geen attest van vrijstelling verleend werd, dient de student de lessen van desbetreffende module(s) te volgen. 6.3 Vrijstellingenprocedure Voor de meeste recente procedure wordt verwezen naar de site van CVO VTI Brugge. Daar vind je alle informatie terug betreffende de gronden voor vrijstelling, stappenplan etc. Op de site vind je eveneens het document terug die men dient te hanteren bij het opstellen van het vrijstellingsdossier. Voor schooljaar zal de procedure wijzigen. Men kan echter wel reeds het voorbereidende werk doen. Houd de site in het oog voor de vernieuwde procedure na het zomerverlof. Deadlines Reguliere traject: 1ste semester: voor 15 oktober 2014 om uitsluitsel in januari te verkrijgen. 2e semester: voor 15 maart 2015 om uitsluitsel in juni te verkrijgen. De dossiers worden steeds behandeld met de bedoeling deze toe te kennen tegen het daaropvolgende semester! Eenjarige traject: Voor 1 september 2014 Men dient eenmalig een dossier in voor de volledige opleiding. Je dient dus telkens een dossier in voor de start van de opleiding of in het 1 ste semester van de opleiding. Kostprijs De EVK-procedure is volledig gratis. Voor een EVC-procedure wordt een administratieve kost aangerekend. De kost van de EVC-procedure bedraagt: - 25 euro (voor 1 module van 3 of 4 studiepunten) - 35 euro (voor 1 module van 6 studiepunten) - 50 euro (aanvraag voor meerdere modules) Die kost wordt achteraf betaald nà ontvangst van een factuur. 25

26 6. Contactinfo Specifieke Lerarenopleiding COÖRDINATOREN SLO De coördinatoren vormen steeds het eerste aanspreekpunt. DIRECTIETEAM CVO VTI BRUGGE Enkel bij dringende vragen die niet door de coördinatoren beantwoord kunnen worden. Opleidingscoördinator SLO Dhr. Dennis Monte Tel: Coördinator LIO Mevr. Nathalie Peene Adjunct-Directeur Mevr. Hilde De Doncker Pedagogisch Directeur Dhr. Ronny Sanders CONTACTPERSONEN Contactpersoon Smartschool en ICT Dhr. Thierry Malbrancke Contactpersoon Opstapmodule en Toelatingsproef Mevr. Stéphanie Van Marcke Administratief Directeur Dhr. Geert Degrande OMBUDS- EN VERTROUWENSPERSOON Mvr. Liesbet Carlier Contactpersoon stage (DCS) Mevr. Ann Pattyn Contactpersoon educatief verlof Dhr. Chris Callewaert CURSISTENADMINISTRATIE Hier kan u steeds terecht met uw vragen omtrent: educatief verlof, opleidingscheques, betalingen, etc. Administratief medewerkers Mevr. Sylvie Elinck Dhr. Kristof Goethals Mevr. Barbara Janssens Openingstijden maandag: 14:00 uur 20:00 uur dinsdag: 14:00 uur 20:00 uur woensdag: GESLOTEN donderdag 14:00 uur 20:00 uur vrijdag: 14:00 uur 18:00 uur zaterdag: 10:00 uur 12:00 uur 050/ Boeveriestraat 73, 8000 Brugge Ook open op de eerste zaterdagvoormiddag van de schoolvakanties. Gesloten op woensdag, tijdens schoolvakanties en tijdens officiële verlofdagen. 26

27 Zit je met allerhande? Wegwijzer naar opleidingen voor volwassenen in West-Vlaanderen Leerwinkel West-Vlaanderen richt zich tot alle volwassenen die informatie en/of begeleiding wensen bij het kiezen van een opleiding, cursus of vorming in (West- )Vlaanderen. De Leerwinkel biedt informatie met betrekking tot opleidingen maar ook de mogelijkheid tot individuele begeleiding of begeleiding in groep bij het bepalen van de studiekeuze, en het aanpakken van mogelijke drempels (financieel, mobiliteit, taal gelijkstelling van diploma s). Deze dienstverlening is gratis. De Leerwinkel organiseert zitdagen in Kortrijk, Brugge, Oostende, Roeselare en Ieper. Leerwinkel West-Vlaanderen Leiestraat 22, Kortrijk Ondernemerscentrum, kantoor 2.3, 2de verdieping

28 Onthaalbrochure SLO Bijlage: inschrijffiche VOLWASSENENONDERWIJS CVO Vrij Technisch Instituut BRUGGE Boeveriestraat 73, 8000 Brugge! 050/ " #http://cvo.vtibrugge.be Onderstaande cursist verklaart zich in te schrijven voor de opleiding/ m odule : Familienaam : Voornaam : Straat nr/bus : Postcode :... Gemeente : Geboortedatum :... Geboorteplaats : Rijksregisternummer : Nationaliteit :. Indien geen Belgische nationalit eit is een kopie van het paspoort vereist. Telefoon :... GSM : tewerkstellingsstatuut : hoogst behaald diploma : waa rbij een k opie afgeleverd wordt in het secret ariaat van he t CVO VTI Brugge of het document doorgescand w ordt naar bovenve rmeld e- mail. Voor akkoord, Brugge,.. /.. / 20.. Uur: De cursist ns. de Directeur

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs 1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs Het Vlaams parlement legde de basiscompetenties die nagestreefd en gerealiseerd moeten worden tijdens de opleiding vast. Basiscompetenties zijn een

Nadere informatie

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Didactische competentie oefenlessen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Didactische competentie oefenlessen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ECTS-FICHE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ALGEMENE INFORMATIE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester

Nadere informatie

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING INHOUD Voor wie? Waar staan wij voor? Opleidingsstructuur en diploma Inhoud van de modules Studiepunten Studieduur en modeltraject Flexibiliteit Waar en wanneer

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier INFORMATIEBROCHURE SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier ACADEMIEJAAR 2015-2016 Pagina 2 van 7 Specifieke Lerarenopleiding DEEL 1 Algemeen Wat is de SLO? SLO is de afkorting voor Specifieke

Nadere informatie

Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal studiepunten

Nadere informatie

Klasmanagement (KLM) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4

Klasmanagement (KLM) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 MODULE Klasmanagement (KLM) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 Aantal studiepunten 3

Nadere informatie

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal

Nadere informatie

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Onderwijs- en onderzoeksopdrachten (OOO) A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Onderwijs- en onderzoeksopdrachten (OOO) A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Algemene informatie MODULE Onderwijs- en onderzoeksopdrachten (OOO) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding (SLO)

Specifieke lerarenopleiding (SLO) Specifieke lerarenopleiding (SLO) Ben je enthousiast, communicatief vaardig en wil je een inspiratiebron zijn voor jongeren vandaag? Beschik je over een grote dosis vakbekwaamheid en wil je je expertise

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: niet

Nadere informatie

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn:

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn: Specifieke lerarenopleiding C ECTS-fiche opleidingsonderdeel vakdidactische oefeningen 2 Code: 10375 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

Ronny Sanders Pedagogisch directeur CVO VTI Brugge ronny.sanders@vtibrugge.be

Ronny Sanders Pedagogisch directeur CVO VTI Brugge ronny.sanders@vtibrugge.be Agenda 1. Korte voorstelling 2. Specifieke lerarenopleiding 3. Eénjarig traject 4. Stage 5. Faciliteiten 6. Vrijstellingenbeleid: EVC-/EVK-procedure 7. Inschrijven 8. Contact 9. Enkele data 10.Vragen?

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure

Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs Crescendo Vaartdijk 86, 2800 Mechelen Inhoud Wat is de Specifieke Lerarenopleiding?...3 Wie kan de Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: Specifieke lerarenopleiding ECTS- FICHE ECTS-Fiche opleidingsonderdeel Onderwijspsychologie Code: 10372 Academiejaar: 2015 2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 150 à 180 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

WORD LERAAR IN één JAAR

WORD LERAAR IN één JAAR WORD LERAAR IN één JAAR 2016-2017 2 Ben jij ook de geknipte persoon om leraar Ben je enthousiast, communicatief vaardig en wil je een inspiratiebron zijn voor de jongeren van vandaag? Beschik je over een

Nadere informatie

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstellingsprocedure SLO De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstelling van een module resulteert

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Rouppeplein 16 1000 Brussel 02/546.22.63 kirsten.deschrijver@lethas.be www.lethas.be Specifieke lerarenopleiding 2015-2016 Wil je leraar worden? In het secundair onderwijs of het volwassenenonderwijs?

Nadere informatie

Begeleiding (BEG) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4

Begeleiding (BEG) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 MODULE Begeleiding (BEG) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 Aantal studiepunten 3 (1

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke lerarenopleiding Maatschappelijk en beroepsgericht handelen in de onderwijspraktijk

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke lerarenopleiding Maatschappelijk en beroepsgericht handelen in de onderwijspraktijk ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Specifieke

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules. Algemene informatie De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

Nadere informatie

Competentiegerichte Standaard voor Praktijk

Competentiegerichte Standaard voor Praktijk Competentiegerichte Standaard voor Praktijk Inleiding De basiscompetenties voor de leerkracht secundair onderwijs geformuleerd door de overheid (5 oktober 2007, verschenen in het Staatsblad op 17 januari

Nadere informatie

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen.

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen. Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel: COMMUNICATIEVAARDIGHEID Code: 10368 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 3 Studietijd: 75 à 90 uur Deliberatie: mogelijk

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie stage 3 Code E6 DCS3 Lestijden 40 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T Crescendo CVO Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure 2017-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 WAT IS DE SPECIFIEKE

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische Competentie algemeen Code E1 DCa Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

WORD LERAAR IN ÉÉN JAAR

WORD LERAAR IN ÉÉN JAAR WORD LERAAR IN ÉÉN JAAR 2017-2018 1 Ben jij ook de geknipte persoon om leraar Ben je enthousiast, communicatief vaardig en wil je een inspiratiebron zijn voor de jongeren van vandaag? Beschik je over een

Nadere informatie

LIO: Leraar in opleiding (is een specifieke vorm van SLO, voor wie al les geeft, zie verder voor meer details)

LIO: Leraar in opleiding (is een specifieke vorm van SLO, voor wie al les geeft, zie verder voor meer details) Wat is de betekenis van de volgende afkortingen? LIO: Leraar in opleiding (is een specifieke vorm van SLO, voor wie al les geeft, zie verder voor meer details) SLO: specifieke lerarenopleiding (normale

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO)

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) Word leraar! Secundair onderwijs of volwassenenonderwijs? Theorieleerkracht of zegt de praktijk jou iets meer? Wil je jouw ervaring op de arbeidsmarkt meenemen naar de

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Schooljaar 2016-2017 CVO Crescendo Vaartdijk 86 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 F. 015 28 20 49 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

Nadere informatie

Functiebeschrijving beleidsmedewerker

Functiebeschrijving beleidsmedewerker Functiebeschrijving beleidsmedewerker Algemeen kader: Krachtlijnen van het opvoedingsconcept voor het katholiek basisonderwijs ( OKB) Werken aan een schooleigen christelijke identiteit Werken aan een degelijk

Nadere informatie

Begeleiding (BEG) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4

Begeleiding (BEG) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 MODULE Begeleiding (BEG) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 Aantal studiepunten 3 (1

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Rouppeplein 16 1000 Brussel 02/546.22.63 kirsten.deschrijver@cvolethas.be www.lethas.be Specifieke lerarenopleiding 2016-2017 Wil je leraar worden? Standaardtraject 2 jaar Versneld traject 1 jaar+ semester

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS)

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) Voor wie? Je bent al leraar, maar je wil je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Dan ben je bij AP aan het juiste adres! De verkorte trajecten voor

Nadere informatie

Basiscompetenties, opleidingsspecifieke accenten en attitudes KdG

Basiscompetenties, opleidingsspecifieke accenten en attitudes KdG Basiscompetenties, opleidingsspecifieke accenten en attitudes KdG DLR 1 BaCo 1 De Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs begeleidt kleuters in complexe school- en klascontexten bij hun leer- en ontwikkelingsproces.

Nadere informatie

Opleidingsbrochure Specifieke Lerarenopleiding (SLO) 2016-2017

Opleidingsbrochure Specifieke Lerarenopleiding (SLO) 2016-2017 Opleidingsbrochure Specifieke Lerarenopleiding (SLO) 2016-2017 www.cvo.vtibrugge.be www.cvovivo.be Inhoudstafel INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 2 1 SITUERING... 4 1.1 Missie en visie van CVO VIVO en CVO VTI

Nadere informatie

De 10 basiscompetenties van de leraar

De 10 basiscompetenties van de leraar De 10 basiscompetenties van de leraar Woord vooraf 1 De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 2 De leraar als opvoeder 3 De leraar als inhoudelijk expert 5 8 36 52 4 De leraar als organisator

Nadere informatie

Verantwoordelijke opleidingsonderdeel: Gretel Van Heukelom

Verantwoordelijke opleidingsonderdeel: Gretel Van Heukelom Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel VAKDIDACTISCHE STAGE Code: 10379 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 9 Studietijd: 225 à 270 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

Specifieke leraren - opleiding economie

Specifieke leraren - opleiding economie COMBINEER MET BACHELOR / MASTER Specifieke leraren - opleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit

Nadere informatie

WORD LERAAR IN ÉÉN JAAR

WORD LERAAR IN ÉÉN JAAR OPENINGSUREN SECRETARIAAT CVO VIVO KORTRIJK Van maandag tot en met donderdag van 14u tot 20u30 en op zaterdag van 9u tot 12u. VIVO is gesloten tijdens de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie. CONTACT

Nadere informatie

VOOR WIE (G)EEN DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS BEZIT 2de semester

VOOR WIE (G)EEN DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS BEZIT 2de semester OPENINGSUREN SECRETARIAAT Van maandag tot en met donderdag van 14u tot 20u30 en op zaterdag van 9u tot 12u. Creo is gesloten tijdens de kerstvakantie van 25 december 2017 tot 8 januari 2018. CONTACT Creo

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke Lerarenopleiding_SLO

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke Lerarenopleiding_SLO ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Specifieke

Nadere informatie

WORD LERAAR IN ÉÉN JAAR

WORD LERAAR IN ÉÉN JAAR OPENINGSUREN SECRETARIAAT CVO VIVO KORTRIJK Van maandag tot en met donderdag van 14u tot 20u30 en op zaterdag van 9u tot 12u. VIVO is gesloten tijdens de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie. Tijdens

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie Specifieke lerarenopleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject

Nadere informatie

Studiewijzer Diversiteit

Studiewijzer Diversiteit 1 Thomas More Kempen Studiewijzer Studiewijzer Diversiteit OPO-verantwoordelijke: Annelies Demessemaeker Docenten: Eline Bernaerts en Annelies Demessemaeker CAMPUS Vorselaar Domein Lerarenopleiding Bachelor

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding

Specifieke Lerarenopleiding Specifieke Lerarenopleiding www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Wie zijn wij?... 4 1.1 Een traject dat bij je past... 4 1.2 ervaren als focus... 4 1.3 Sterk in begeleiding...

Nadere informatie

ECTS-fiche VAKDIDACTISCHE STAGE

ECTS-fiche VAKDIDACTISCHE STAGE ECTS-fiche VAKDIDACTISCHE STAGE A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal studiepunten

Nadere informatie

Handleiding vrijstellingsprocedure

Handleiding vrijstellingsprocedure Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net Specifieke lerarenopleiding Handleiding sprocedure Versie september 2016 1 Op basis van eerdere studies of eerdere

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING NIEUW STRUCTUURSCHEMA schooljaar 2014-2015 1.Traject Specifieke Lerarenopleiding 1ste 2de 3de 4de diploma Hoger secundair onderwijs of Hoger onderwijs Algemene didactiek (80lt

Nadere informatie

A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Professioneel handelen in het onderwijs voor de leraar in opleiding 2 (PHIOLIO 2) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester

Nadere informatie

GEPERSONALISEERD TRAJECT SLO CVO HIK Geel

GEPERSONALISEERD TRAJECT SLO CVO HIK Geel GEPERSONALISEERD TRAJECT SLO CVO HIK Geel 1. Inleiding De modules van de SLO bestaan uit een component theorie, opleidingspraktijk (OP) en preservicepraktijk (PP). Er wordt zelden een vrijstelling verleend

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 F 050 38 11 71 www.howest.be Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2013-2014 Inhoud Doel

Nadere informatie

ECTS-fiche Didactische competentie praktijkinitiatie (DCP)

ECTS-fiche Didactische competentie praktijkinitiatie (DCP) ECTS-fiche Didactische competentie praktijkinitiatie (DCP) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester

Nadere informatie

VOOR WIE (G)EEN DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS BEZIT 2de semester

VOOR WIE (G)EEN DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS BEZIT 2de semester OPENINGSUREN SECRETARIAAT Van maandag tot en met donderdag van 14u tot 20u30 en op zaterdag van 9u tot 12u. VIVO is gesloten tijdens de kerstvakantie. CONTACT CVO VIVO Kortrijk Scheutistenlaan 12 8500

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2012-2013 Inhoud Doel van de opleiding Situering van de opleiding Onderwijsvormen Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout Kan je in Turnhout de opleiding vroedkunde in deeltijds gaan studeren? Ja, dit kan. Er wordt dan een individueel programma op maat gemaakt. Hebben jullie

Nadere informatie

Vrijstellingsbeleid SLO HIK Geel

Vrijstellingsbeleid SLO HIK Geel rijstellingsbeleid SLO HIK Geel 1. Inleiding * Je aanvraag tot vrijstelling gebeurt steeds via het aanvraagformulier, opgenomen onder punt 4. * Indien je meerdere vrijstellingen wenst aan te vragen, gebruik

Nadere informatie

Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding

Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be www.specifiekelerarenopleiding.be Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding CVO De Oranjerie Pagina 1 Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat Mechelen T

CVO Crescendo Leopoldstraat Mechelen T CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 WAT IS DE SPECIFIEKE

Nadere informatie

Functiebeschrijving mentor

Functiebeschrijving mentor Functiebeschrijving mentor Algemeen kader: Krachtlijnen van het opvoedingsconcept voor het katholiek basisonderwijs ( OKB) Werken aan een schooleigen christelijke identiteit Werken aan een degelijk onderwijsinhoudelijk

Nadere informatie

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Opleidingsinstelling Adres Telefoon fax BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Identificatie Naam student/cursist: Opleidingsonderdeel/module: Stageplaats: Vakmentoren: naam en contactgegevens Periode: O

Nadere informatie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Onderwijs : secundair onderwijs

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Onderwijs : secundair onderwijs Uittreksel uit het visitatierapport Onderwijs: secundair onderwijs, 19 december 2007 Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Onderwijs : secundair onderwijs 1 Inleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS EN MAATSCHAPPIJ (OMA)

ONDERWIJS EN MAATSCHAPPIJ (OMA) INHOUD MODULES SLO Elke module van de specifieke lerarenopleiding bevat een theoriecomponent en een praktijkcomponent. De praktijkcomponent bestaat enerzijds uit opleidingspraktijk (= OP, praktijkgerichte

Nadere informatie

Opleidingsprogramma SLO

Opleidingsprogramma SLO 2014-2015 Opleidingsprogramma SLO De SLO in CVO VTI Brugge is partner in het expertisenetwerk School of Education Associatie K.U. Leuven INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 SITUERING... 3 1.1 Missie en visie

Nadere informatie

VOOR WIE EEN DIPLOMA HOGER ONDERWIJS BEZIT 2de semester

VOOR WIE EEN DIPLOMA HOGER ONDERWIJS BEZIT 2de semester OPENINGSUREN SECRETARIAAT Van maandag tot en met donderdag van 14u tot 20u30 en op zaterdag van 9u tot 12u. VIVO is gesloten tijdens de kerstvakantie. CONTACT CVO VIVO Kortrijk Scheutistenlaan 12 8500

Nadere informatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Specifieke lerarenopleiding Module Praktijk oriëntatie Code E1 Lestijden 40 Studiepunten 3 Ingeschatte totale 50 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot NEEN

Nadere informatie

Vakdidactiek: inleiding

Vakdidactiek: inleiding Vakdidactiek: inleiding Els Tanghe 1 1. Inleiding Een specialist in de wiskunde is niet noodzakelijk een goede leraar wiskunde. Een briljant violist is niet noodzakelijk een goede muziekleraar. Een meester-bakker

Nadere informatie

(Gedeeltelijk) afstandsonderwijs in SLO.

(Gedeeltelijk) afstandsonderwijs in SLO. (Gedeeltelijk) afstandsonderwijs in SLO. 05 doelgroep BaKO BaLO BaSO SLO tijdperspectief : week maand semester opleiding traject regulier werk opleidingsonderdeel: vak p e d stage Uitdaging Doel Aanpak/oplossing

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie www.soc.kuleuven.be/slo Waarom kiezen voor de specifieke lerarenopleiding (SLO)? Deel jij graag je kennis met anderen? Spreek je graag

Nadere informatie

Gender en interculturaliteit

Gender en interculturaliteit ECTS-fiche: Gender en interculturaliteit Opleiding: Afstudeerrichting: Opleidingsonderdeel: Studiepunten (ECTS): 3 Taal: Plichtvak/keuzevak: Lerarenopleiding/ BA en MA Pedagogische wetenschappen Niet relevant

Nadere informatie

Opleidingsparaktijk: 0,4 studiepunten. Pre-servicepraktijk: 0,6 studiepunten. 1 studiepunt komt in Vlaanderen overeen met 25 à 30 studie-uren.

Opleidingsparaktijk: 0,4 studiepunten. Pre-servicepraktijk: 0,6 studiepunten. 1 studiepunt komt in Vlaanderen overeen met 25 à 30 studie-uren. ECTS FICHES SLO ECTS-/Modulefiche SLO Module: Didactische Competentie algemeen (DCa) Academiejaar 2015-2016 Opleiding Aantal studiepunten SLO-opleiding Totaal: 6 studiepunten Theorie: 5 studiepunten Opleidingsparaktijk:

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

Hoe word je leraar? Wil je voor leraar studeren tijdens of na je master, dan kies je voor de specifieke lerarenopleiding aan de KU Leuven

Hoe word je leraar? Wil je voor leraar studeren tijdens of na je master, dan kies je voor de specifieke lerarenopleiding aan de KU Leuven Hoe word je leraar? Wil je voor leraar studeren tijdens of na je master, dan kies je voor de specifieke lerarenopleiding aan de KU Leuven www.kuleuven.be/slo Waarom kiezen voor de specifieke lerarenopleiding

Nadere informatie

Mogelijkheden tot differentiatie binnen de SLO voor (toekomstige) leraren die (willen) werken met laaggeschoolde volwassenen

Mogelijkheden tot differentiatie binnen de SLO voor (toekomstige) leraren die (willen) werken met laaggeschoolde volwassenen Mogelijkheden tot differentiatie binnen de SLO voor (toekomstige) leraren die (willen) werken met laaggeschoolde volwassenen Voorstelling resultaten ENW SoE 2008/7 Aanleiding/ Algemeen doel Aanleiding/

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding 2014-2015

Specifieke Lerarenopleiding 2014-2015 Specifieke Lerarenopleiding 2014-2015 Deel 1: programma s en trajecten Fortstraat 47 9700 Oudenaarde 055 30 94 49 www.hetcvo.be slo@hetcvo.be INHOUD CONCEPT EN VISIE 2 SLO: voor wie? 2 Onze troeven 3 Het

Nadere informatie

Slotbijeenkomst. Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Elisa Vandenbussche & Saar Callens

Slotbijeenkomst. Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Elisa Vandenbussche & Saar Callens Slotbijeenkomst Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Elisa Vandenbussche & Saar Callens 12 mei 2015 Verontschuldigd Agenda 1. Wijzigingen BPB Samenwerking KISP Consequenties

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 2

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 2 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie stage 2 Code E5 DCS2 Lestijden 40 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 90 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische competentie oefenlessen

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische competentie oefenlessen ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie oefenlessen Code E3 DCO Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten)

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module E2 Audit Plaats van de module in de opleiding: In één van de laatste modules van de opleiding leert de cursist

Nadere informatie

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba Intensieve zorgen en spoedgevallenzorg 06 Situering van de opleiding 08 Curricula 09 Individueel traject

Nadere informatie

Opleidingsbrochure Specifieke Lerarenopleiding (SLO)

Opleidingsbrochure Specifieke Lerarenopleiding (SLO) Opleidingsbrochure Specifieke Lerarenopleiding (SLO) 2017-2018 www.cvo.vtibrugge.be www.cvovivo.be Inhoudstafel INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 2 1 SITUERING... 4 1.1 Missie en visie van CVO VIVO en CVO VTI

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Structuurschema specifieke lerarenopleiding DC: Didactische Competentie MBC: Maatschappelijke en Beroepsgerichte Competentie POC: Pedagogisch-Organisatorische Competentie PPC: Psycho-Pedagogische Competentie

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat TOELATINGSVOORWAARDEN... 1 INSCHRIJVING... 2 STUDIETRAJECT... 2 STAGE... 4 WERKEN EN STUDEREN... 4 CURSUSMATERIAAL... 5 LESSENROOSTER... 5 EXAMENS...

Nadere informatie

Bijzondere beroepstitel:

Bijzondere beroepstitel: 2012 2013 Bijzondere beroepstitel: Verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg Hogeschool West-Vlaanderen Departement Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 Wouter.Decock@howest.be

Nadere informatie

Leraar worden. an het? Hoe dan? aar moet ik op letten?

Leraar worden. an het? Hoe dan? aar moet ik op letten? Leraar worden an het? Hoe dan? aar moet ik op letten? Ja, het kan! Via de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) 15.12.2014 SOLLICITATIESEMINA RIE 2 Met je masterdiploma MC/V/T én het diploma van leraar (SLO)

Nadere informatie

Bouwkundig Tekenaar. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge

Bouwkundig Tekenaar. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge Bouwkundig Tekenaar HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree 2015 HBO HOWEST-IVO / brugge 2 HBO5? Dan kies je voor CVO IVO & Howest! 3 Dankzij een HBO5-opleiding kun

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Het schematiseren van probleemstellingen. met zelfgedefinieerde klassen werken.

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Het schematiseren van probleemstellingen. met zelfgedefinieerde klassen werken. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module A1 Basiskennis (4 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module wordt de basiskennis

Nadere informatie

Opleidingsbrochure Specifieke Lerarenopleiding (SLO)

Opleidingsbrochure Specifieke Lerarenopleiding (SLO) Opleidingsbrochure Specifieke Lerarenopleiding (SLO) 2017-2018 www.cvo.vtibrugge.be www.cvovivo.be Inhoudstafel INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 2 1 SITUERING... 4 1.1 Missie en visie van CVO VIVO en CVO VTI

Nadere informatie

VOOR WIE EEN DIPLOMA HOGER ONDERWIJS BEZIT 2de semester

VOOR WIE EEN DIPLOMA HOGER ONDERWIJS BEZIT 2de semester OPENINGSUREN SECRETARIAAT Van maandag tot en met donderdag van 14u tot 20u30 en op zaterdag van 9u tot 12u. Creo is gesloten tijdens de kerstvakantie van 25 december 2017 tot 8 januari 2018 CONTACT Creo

Nadere informatie

Korte voorstelling. Ronny Sanders Pedagogisch directeur CVO VTIBRUGGE ronny.sanders@vtibrugge.be

Korte voorstelling. Ronny Sanders Pedagogisch directeur CVO VTIBRUGGE ronny.sanders@vtibrugge.be Krte vrstelling Rnny Sanders Pedaggisch directeur CVO VTIBRUGGE rnny.sanders@vtibrugge.be Dennis Mnte Opleidingscördinatr SLO OMA + LEV cv.vtibrugge@vives.be dennis.mnte@vtibrugge.be 0476 79 05 21 2 CVO

Nadere informatie

Leren van en met elkaar en co-teaching in de Specifieke Lerarenopleiding (SLO)

Leren van en met elkaar en co-teaching in de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) Leren van en met elkaar en co-teaching in de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) Het proces van zelfsturende teams naar expert-teams. Het creëren van een krachtige leeromgeving in de module GRM door middel

Nadere informatie

Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho

Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho Vraagstelling/Probleemstelling Omschrijving: De opleiding via afstandsonderwijs is ontstaan vanuit een vraag op de arbeidsmarkt. Er was een tekort

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie