Specifieke Lerarenopleiding (SLO)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Specifieke Lerarenopleiding (SLO)"

Transcriptie

1 Onthaalbrochure SLO Specifieke Lerarenopleiding (SLO) VOLWASSENENONDERWIJS CVO VTIBRUGGE Boeveriestraat 73 (B)8000 Brugge

2 Missie Het CVO VTI BRUGGE organiseert de specifieke lerarenopleiding die leidt tot het diploma van leraar. Binnen de specifieke lerarenopleiding willen we aan alle volwassenen met leer- en/of werkervaring die leraar willen worden/zijn, optimale ontwikkelings- en groeikansen scheppen in een aangename, open en dynamische cultuur met respect voor eigenheid en diversiteit. Visie De specifieke lerarenopleiding (SLO) van het CVO VTI BRUGGE stelt de cursist centraal en biedt de cursist een traject op maat aan waarbij persoonlijke begeleiding en professionele ondersteuning van het SLO team voor een stimulerende leer- en ervaringsomgeving zorgen. Binnen de opleiding worden de cursisten gevormd tot een professionele leraar die de basiscompetenties beheersen met aandacht voor de attitudes waarin kritische ingesteldheid en eigenverantwoordelijkheid centraal staan. Een duidelijke communicatie en structuur worden gehanteerd via diverse kanalen binnen de opleiding. Binnen de opleiding voeren de verantwoordelijken een open en transparant lectoren- en cursistenbeleid met aandacht voor samenwerking met verschillende actoren binnen het onderwijslandschap. 2

3 Inhoudsopgave 1. Wat is SLO? 4 2. Voor wie? Algemene toelatingsvoorwaarden Opleidingsstructuur Uitgangspunt: theorie en praktijk gaan hand in hand Keuze voor gecombineerd onderwijs Modulair systeem Schematische voorstelling van de opleidingsstructuur Verticaal overzicht van de opleidingsstructuur Spreiding van de modules Diverse trajecten Het brugprogramma Het reguliere traject Het eenjarige traject Het LIO-traject Inschrijven Kostprijs van de opleiding Betaling Inschrijfperiodes richtdata Inschrijfprocedure Vrijstellingen Algemeen Vrijstellingenbeleid Vrijstellingenprocedure Contactinfo Specifieke Lerarenopleiding 26 3

4 1. Wat is SLO? De SLO (Specifieke Lerarenopleiding) is een pedagogisch-didactische vorming tot leraar. Deze opleiding leidt tot het behalen van het diploma van leraar en bereidt je voor op het ambt van leraar secundair onderwijs en bijgevolg vooral het lesgeven. Het diploma van leraar is vereist om benoemd te worden in het secundair onderwijs. Tijdens de opleiding verwerf je o.a. communicatie- en presentatievaardigheden die nuttig zijn voor elke functie waar opleiding of training aan bod komt, ook buiten het onderwijs. Daarnaast krijg je de kans om leerervaringen op te doen in diverse authentieke werkomgevingen (stagescholen). Dit leerproces op de werkvloer wordt ondersteund door de stagementoren van de stageplaats én door de stagebegeleiders van het CVO VTI Brugge. Je kan na de lerarenopleiding terecht in verschillende sectoren: - het secundair onderwijs - het hoger onderwijs - het volwassenenonderwijs - de educatieve, vormings- en opleidingssector in het algemeen Om les te geven in het hoger onderwijs is het diploma van leraar strikt genomen niet vereist. Het diploma geeft wél een aanduiding van jouw didactische kwaliteiten als lesgever. De meeste directies zullen tijdens de sollicitatieprocedure zeker voorkeur geven aan kandidaten met dit bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB). De SLO wordt georganiseerd aan het CVO VTI BRUGGE in de Boeveriestraat 73 te Brugge. Dit adres is echter enkel relevant voor de inschrijving voor de opleiding. Alle lessen gaan door in hogeschool Vives campus Noord in de Xaverianenstraat 10 te Brugge! Via een samenwerkingsverband kunnen de cursisten daar gebruik maken van alle faciliteiten en genieten van onderwijs in een professionele en kwaliteitsvolle omgeving. 4

5 De lerarenopleiding is een beroepsopleiding. Het beroepsprofiel van de leraar (Besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007) is de omschrijving van de kennis, vaardigheden en attitudes van de leraar bij zijn beroepsuitoefening. Het beroepsprofiel bevat de taken die een ervaren leraar verricht en zal verrichten in het licht van maatschappelijke en andere ontwikkelingen, zoals de grootstedelijke context, de taalvaardigheid in het Nederlands, de meertaligheid en de diversificatie van het onderwijsgebeuren. De bouwstenen van het beroepsprofiel worden geordend op basis van de grote verantwoordelijkheidsdomeinen van een leraar. Deze verantwoordelijkheden worden gespecificeerd in typefuncties. Dit zijn algemene beschrijvingen van deze verantwoordelijkheden voor de leraar. Dit zijn de drie verantwoordelijkheidsdomeinen met bijhorende typefuncties: de verantwoordelijkheid ten aanzien van de lerende: 1 de leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen; 2 de leraar als opvoeder; 3 de leraar als inhoudelijk expert; 4 de leraar als organisator; 5 de leraar als innovator/onderzoeker; de verantwoordelijkheid ten aanzien van de school/de onderwijsgemeenschap: 6 de leraar als partner van de ouders/verzorgers; 7 de leraar als lid van een schoolteam; 8 de leraar als partner van externen; 9 de leraar als lid van de onderwijsgemeenschap; de verantwoordelijkheid ten aanzien van de maatschappij: 10 de leraar als cultuurparticipant. Om te kunnen evolueren naar het beroepsprofiel van leraar bepaalt de overheid de basiscompetenties van de leraar SO. De basiscompetenties van de leraar zijn de omschrijving van de kennis, vaardigheden en attitudes, waarover iedere afgestudeerde moet beschikken om op een volwaardige manier als beginnend leraar te kunnen fungeren. De basiscompetenties stellen de leraar in staat door te groeien naar het beroepsprofiel en worden rechtstreeks afgeleid van het beroepsprofiel. Je vindt deze basiscompetenties ook verder in deze studiegids terug bij de beschrijving van de opleidingsonderdelen (bij elke module wordt vermeld welke basiscompetenties ermee worden nagestreefd). Typefunctie 1 : de leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen De leraar kan : 1.1 de beginsituatie van de lerenden en de groep achterhalen; 1.2 doelstellingen kiezen en formuleren; 1.3 de leerinhouden en leerervaringen selecteren; 1.4 de leerinhouden structureren en vertalen in leeractiviteiten; 1.5 aangepaste werkvormen en groeperingsvorm bepalen; 1.6 individueel en in team leermiddelen kiezen en aanpassen; 1.7 een krachtige leeromgeving realiseren, met aandacht voor de heterogeniteit binnen de leergroep; 1.8 observatie en evaluatie voorbereiden, individueel en indien nodig in team; 1.9 proces en product evalueren met het oog op bijsturing, remediëring en differentiatie; 1.10 in overleg met collega s deelnemen aan zorgverbredingsinitiatieven en die laten aansluiten bij de totaalbenadering van de school; 5

6 1.11 het leer- en ontwikkelingsproces adequaat begeleiden in Standaardnederlands en daarbij rekening houden met en gericht inspelen op de diverse persoonlijke en maatschappelijke taalachtergronden van de leerlingen omgaan met de diversiteit van de leergroep Leer- en ontwikkelingsprocessen opzetten, zowel vanuit de inhouden van zijn/haar vakgebied, als vanuit een vakoverschrijdende invalshoek. Typefunctie 2 : de leraar als opvoeder De leraar kan : 2.1 In overleg een positief leefklimaat creëren voor de leerlingen in klasverband en op school; 2.2 de emancipatie van de leerlingen bevorderen; 2.3 door attitudevorming leerlingen op individuele ontplooiing en maatschappelijke participatie voorbereiden; 2.4 actuele maatschappelijke ontwikkelingen hanteren in een pedagogische context; 2.5 adequaat omgaan met leerlingen in sociaal-emotionele probleemsituaties of met gedragsmoeilijkheden; 2.6 de fysieke en geestelijke gezondheid van de leerlingen bevorderen; 2.7 communiceren met leerlingen met diverse taalachtergronden in diverse talige situaties. Typefunctie 3 : de leraar als inhoudelijke expert De leraar: 3.1 beheerst de domeinspecifieke kennis en vaardigheden, en kan die verbreden en verdiepen; 3.2 kan de verworven domeinspecifieke kennis en vaardigheden aanwenden; 3.3 kan het eigen vormingsaanbod situeren en integreren in het geheel van het onderwijsaanbod met het oog op de begeleiding en oriëntering van de leerlingen. Typefunctie 4 : de leraar als organisator De leraar kan : 4.1 een gestructureerd werkklimaat bevorderen; 4.2 een soepel en efficiënt les- of dagverloop creëren, passend in een tijdsplanning vanuit het oogpunt van de leerkracht en de leerlingen; 4.3 op correcte wijze administratieve taken uitvoeren; 4.4 een stimulerende en werkbare klasruimte creëren, rekening houdend met de veiligheid van de leerlingen. Typefunctie 5 : de leraar als onderzoeker De leraar kan : 5.1 vernieuwende elementen en resultaten van onderwijsontwikkelingswerk aanwenden en aanbrengen; 6

7 5.2 kennisnemen van toegankelijke resultaten van onderwijsonderzoek en van vakdidactisch en vakinhoudelijk onderzoek; 5.3 het eigen functioneren ter discussie stellen en bijsturen. Typefunctie 6 : de leraar als partner van de ouders of verzorgers (Het begrip "verzorgers" verwijst naar de personen die ter vervanging van de ouders de verantwoordelijkheid dragen voor de leerlingen.) De leraar kan : 6.1 zich informeren over en discreet omgaan met de gegevens over de leerling; 6.2 met ouders of verzorgers communiceren over de leerling in de school op basis van overleg met collega s of externen; 6.3 in overleg met het team, communiceren met de ouders of verzorgers over het klasen schoolgebeuren, rekening houdend met de diversiteit van de ouders; 6.4 met ouders of verzorgers dialogeren over opvoeding en onderwijs; 6.5 in Standaardnederlands of in een ander passend register, communiceren met ouders en verzorgers met diverse taalachtergronden in diverse talige situaties. Typefunctie 7 : de leraar als lid van een schoolteam De leraar kan : 7.1 overleggen en samenwerken binnen het schoolteam; 7.2 binnen het team zowel vakspecifiek als vakoverschrijdend over een taakverdeling overleggen en de afspraken naleven; 7.3 de eigen pedagogische en didactische opdracht en aanpak in het team bespreekbaar maken; 7.4 zich documenteren over de eigen rechtspositie en die van de leerlingen; 7.5 in Standaardnederlands adequaat in interactie treden met alle leden van het schoolteam. Typefunctie 8 : de leraar als partner van externen De leraar kan : 8.1 in overleg met collega s contacten leggen, communiceren en samenwerken met externe instanties die onderwijsbetrokken initiatieven aanbieden; 8.2 met de hulp van collega s de nodige relaties met organisaties initiëren, uitbouwen en onderhouden en samenwerken met actoren op de arbeidsmarkt en het hoger onderwijs; 8.3 onder meer met het oog op gelijkeonderwijskansen en in overleg met collega s, contacten leggen, communiceren en samenwerken met de brede sociaal-culturele sector; 8.4 in Standaardnederlands adequaat in interactie treden met medewerkers van onderwijsbetrokken initiatieven en van stage- of tewerkstellingsplaatsen. Typefunctie 9 : de leraar als lid van de onderwijsgemeenschap De leraar kan : 9.1 deelnemen aan het maatschappelijk debat over onderwijskundige thema's; 7

8 9.2 dialogeren over zijn beroep en zijn plaats in de samenleving. Typefunctie 10 : de leraar als cultuurparticipant De leraar kan : 10.1 actuele thema's en ontwikkelingen onderscheiden en kritisch benaderen op de volgende domeinen : het sociaal-politieke domein; het sociaal-economische domein; het levensbeschouwelijke domein; het cultureel-esthetische domein; het cultureel-wetenschappelijke domein. Volgende beroepshoudingen/attitudes gelden voor alle typefuncties: 1 beslissingsvermogen: durven een standpunt innemen of tot een handeling overgaan en er ook verantwoordelijkheid voor dragen; 2 relationele gerichtheid: in contacten met anderen kenmerken van echtheid, aanvaarding, empathie en respect tonen; 3 kritische ingesteldheid: bereid zijn zichzelf en zijn omgeving in vraag te stellen, de waarde van een bewering of een feit, de haalbaarheid van een vooropgesteld doel te verifiëren, alvorens een stelling in te nemen; 4 leergierigheid: actief zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen; 5 organisatievermogen: erop gericht zijn de taken zodanig te plannen, te coördineren en te delegeren, dat het beoogde doel op een efficiënte manier bereikt kan worden; 6 zin voor samenwerking: bereid zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken; 7 verantwoordelijkheidszin: zich verantwoordelijk voelen en zich engageren om een positieve ontwikkeling van de lerende te bevorderen; 8 flexibiliteit: bereid zijn zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, middelen, doelen, mensen en procedures. 8

9 9

10 2. Voor wie? Iedereen kan in theorie deze opleiding volgen. Zowel cursisten die al in het bezit zijn van een basisdiploma (secundair of hoger onderwijs) of die een aantal jaren beroepservaring hebben in een bepaald vakgebied (al dan niet met diploma secundair onderwijs) kunnen deze opleiding volgen. Het publiek is zeer divers en dat geeft net een meerwaarde aan de opleiding. In principe bereidt deze studie voor op een ambt (leraar, opvoeder, leerlingbegeleider ) in het secundair onderwijs, maar ook voor het hoger onderwijs of het lesgeven buiten het reguliere onderwijs bewijst ze haar nut. De opleiding is een aanvulling op de reeds verworven theoretische of praktische kennis van de cursisten; men leert die kennis gebruiken in een lessituatie en in een schoolsituatie. Op grond van je basisdiploma of beroepservaring wordt bepaald welke vakken en op welke niveaus je les mag geven. Via de site kan je mits wat zoekwerk en heen-en-weer-geklik tussen diploma en vak achterhalen (1) welke vakken je zal mogen geven met jouw bekwaamheidsbewijzen en/of (2) over welke bekwaamheidsbewijzen je moet beschikken om een bepaald vak te mogen geven. Aangezien het niet steeds eenvoudig is om je weg te vinden doorheen dit doolhof vol vakjargon, geven we jullie nog de volgende hulplijnen mee. Tevens de handleiding en gids voor studenten lerarenopleiding (zie pijlen in onderstaande figuur) zijn aan te raden. Voor meer informatie Site: Gratis infolijn (nummer 1700): Hier probeert men je te helpen, elke werkdag te bereiken tot 19:00 uur. o Leerwinkel: zie brochure achteraan Afbeelding 1: schermweergave 10

11 2.1 Algemene toelatingsvoorwaarden Als algemene toelatingsvoorwaarden voor de Specifieke Lerarenopleiding gelden: 1. minimum voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (tot 15-16, voltijds); 2. eventueel beschikken over een diploma (dit is een EVK: eerder verworven kwalificatie) van het secundair onderwijs, een diploma van het hoger onderwijs of een gelijkwaardig verklaard diploma. Indien je geen diploma secundair onderwijs behaald hebt, kan je toch toegelaten worden tot de Specifieke Lerarenopleiding als je de opstap-modules OTV en OAV volgt of slaagt voor de toelatingsproeven van deze modules. Deze worden ingericht op vaste data in CVO VIVO Kortrijk. Voor meer informatie omtrent deze examens kan je steeds terecht bij mevr. Stéphanie Van Marcke 1. Gerichte oefeningen maken vooraf, kan je slaagkansen zeker verhogen. Wij kunnen het nodige materiaal ter beschikking stellen. Maak hiervoor tijdig een afspraak met mevr. Stéphanie Van Marcke zodat je je zo goed mogelijk kunt voorbereiden. Je hoeft immers een volledig semester minder les te volgen indien geslaagd! Let wel, het toegelaten worden tot de SLO betekent echter niet automatisch dat je vervolgens zomaar aan de slag kan als leraar en/of zomaar stage mag lopen. Soms moet je eerst een aantal jaren gewerkt hebben binnen een bepaalde sector. Je moet m.a.w. dus eerst wat praktijkervaringen opdoen. Dit wordt ook wel aangeduid met de term nuttige ervaring (NE). Het vereiste aantal jaren nuttige ervaring hangt af van jouw hoogst behaalde diploma. Houders van een master- of een bachelordiploma moeten in principe geen werkervaring te hebben. Behaalde je een diploma van het Hoger Secundair Onderwijs, dan volstaat drie jaar nuttige ervaring. Zes jaar werkervaring kan dan weer volstaan indien je in het bezit bent van een getuigschrift van het Lager Secundair Onderwijs (t.e.m. 2 e graad). Beschik je over geen van de bovenvermelde diploma s, dan zal je moeten kunnen aantonen dat je minstens negen jaar ervaringen hebt opgedaan binnen een welbepaalde sector. 1 11

12 2.2 Startcompetenties Om de opleiding te kunnen starten en met succes te kunnen doorlopen moet je eveneens over enkele competenties beschikken: (1) Computervaardigheden: kunnen werken met internet, Office (basis) en , Smartschool, In onze huidige maatschappij zijn computer- en ICT-vaardigheden in het algemeen onmisbaar geworden. Dit geldt evenzeer in de lerarenopleiding en in de latere beroepspraktijk van een leraar. Gelukkig zijn er veel online cursussen en merken we dat cursisten elkaar in deze graag helpen. Van een leraar wordt niet alleen verwacht dat hij zelf vlot overweg kan met tekstverwerking, internet en leerplatformen, daarnaast heeft elke leraar ook de verantwoordelijkheid om leerlingen op dit vlak bij te sturen en hen de nodige ondersteuning te bieden. Het verleden leerde ons dat we er niet zomaar mogen van uitgaan dat onze diverse doelgroep alle voorgaande vaardigheden even sterk onder de knie heeft. We willen daarom ook iedereen verschillende oefenkansen bieden, door bijvoorbeeld te werken met een digitale leeromgeving en door de opleiding te organiseren in de gebouwen van de Vives campus Noord, met up-to-date PC-lokalen en lokalen uitgerust met digiboards. In september wordt telkens een ICT-peilingstoets afgenomen bij de nieuwe cursisten. Diegene die onvoldoende competenties bezit betreffende ICT zal worden ingeschreven in een gratis bijspijkerreeks. Deze bijspijkersessies zijn volledig kosteloos maar onontbeerlijk voor een vlotte aanvang van de opleiding. Informatie hierover wordt tijdig gecommuniceerd via Smartschool tijdens de opleiding. Hoewel weinig CVO s hier gebruik van maken; hebben we er als team bewust voor gekozen om het elektronisch platform Smartschool te integreren in de opleiding. Ondanks het feit dat dit digitaal leerplatform misschien niet het meest ideale is om te gebruiken in het volwassenenonderwijs, is dit een zeer bewuste keuze: Smartschool wordt immers door meer dan 90% van de Vlaamse secundaire scholen gebruikt bij de ondersteuning van hun onderwijsproces. Daarnaast werkt Smartschool nauw samen met de verschillende onderwijskoepels en uitgeverijen. Een continue ontwikkeling wordt dus gegarandeerd. Het spreekt voor zich dat je een streepje voor hebt bij een sollicitatie als je deze applicatie al goed onder de knie hebt. Voor verdere info verwijzen we graag naar de infobundel over het leerplatform en ook de site van Smartschool kijk je het best even goed na. 2 Voor nieuwe cursisten wordt tijdens een introductiesessie de basis van Smartschool uit de doeken gedaan door onze ICT-coördinator. 2 website Smartschool: 12

13 (2) Taalvaardigheid: Vaardigheden op het vlak van lezen, schrijven, spreken en luisteren beheersen. Bereid zijn tot bijsturen op dit vlak. Ook hiervoor zijn bijspijkercursussen waarin ondersteuning wordt voorzien via de taallector. (3) Vakbekwaamheid: Over de vereiste vakkennis beschikken. Dit wordt al snel duidelijk tijdens je eerste (oefen)lessen. (4) Attitudes: Zelfstandig kunnen werken, leergierigheid, respectvolle omgang met medecursisten en docenten, verantwoordelijkheidszin, sociaal vaardig zijn 3. Opleidingsstructuur 3.1 Uitgangspunt: theorie en praktijk gaan hand in hand De specifieke lerarenopleiding omvat 60 studiepunten, waarbij zowel de theoretische component als het praktijkgedeelte elk 30 studiepunten vertegenwoordigen. De hervorming van de lerarenopleiding wil een duidelijk accent op praktijk leggen en dit doorheen alle eenheden van de opleiding. Theorie en praktijk direct aan elkaar koppelen, is een belangrijke doelstelling van deze waardevolle hervorming. Er worden praktijkopdrachten in de lessen geïntegreerd (opleidingspraktijk - OP) en men maakt kennis met het werkveld, met name de onderwijspraktijk in een stageschool (preservicepraktijk - PP). Hierbij word je uiteraard voldoende gebrieft en gecoacht door de betrokken lectoren. Zo vermijden we de praktijkshock en kun je ook meteen ervaren of een job in het onderwijs echt iets voor jou is. Concrete uitleg OP-PP volgt. 3.2 Keuze voor gecombineerd onderwijs Het CVO VTI Brugge werkt volgens de principes van gecombineerd onderwijs. Dit betekent dat de lesmomenten (contactonderwijs - CO) op het CVO afgewisseld kunnen worden met momenten waarop men van thuis uit een gedeelte van de leerstof bestudeert en/of opdrachten maakt (afstandsonderwijs - AO). De lectoren zullen dit grondig met jullie bespreken en de data inlassen in hun jaarplan of moduleplan. Voor deze vorm van onderwijs wordt verplicht intensief gebruik gemaakt van onze elektronische leeromgeving Smartschool. Op het leerplatform wordt een grote mate van interactiviteit verondersteld: het werken met een forum en het coachen door de leraar zijn een absolute noodzaak. Daarenboven wordt een sociaal leerproces verondersteld, waarbij het collaboratief leren als meerwaarde van het gecombineerd leren wordt geponeerd. Via Smartschool kunnen jullie in groepjes ingedeeld worden en vanop afstand een groepstaak voorbereiden, reageren op stellingen op fora Elke lector zal beslissen welk gedeelte van de leerstof best aangebracht wordt tijdens de contactmomenten en welk gedeelte best past voor een onderwijs op afstand; het is daarbij onverschillig of dat deel betrekking heeft op T (theorie), OP of PP (opdrachten in de klas of op een stageschool). De verhouding tussen de contacturen en de uren afstandsonderwijs, moet overeen komen met de vastgelegde verhouding voor deze module; in welk ritme dat gedeelte afstand wordt aangeboden is een keuze die de 13

14 lectoren zelf kunnen maken. De vraag wat een zinvolle invulling is voor het afstandsgedeelte hangt samen met de vraag welke de geschatte werkbelasting is voor de cursist; deze schatting kan echter nooit haarfijn berekend worden en is verschillend van cursist tot cursist. Let wel, afstandsonderwijs betekent niet minder werk, integendeel! Jouw actieve participatie wordt gequoteerd en bijgehouden door de docent. Bijvoorbeeld: Op Smartschool kan een forum opgestart worden waarvan men dan verwacht dat iedereen en met voldoende argumenten reageert op bvb. stellingen, actief en constructief participeert aan discussies, de thuisgemaakte voorbereiding op PP s uploadt, taken tijdig indient Indien hij of zij dit niet doet, brengt dat de slaagkansen ernstig in het gevaar. De lector volgt immers nauwgezet jullie kwaliteit en kwantiteit van participatie op. De toepassing hiervan hangt echter af van module tot module. 3.3 Modulair systeem De Specifieke Lerarenopleiding (SLO) is modulair georganiseerd en bestaat uit een opstapmodule en vier clusters geconcentreerd rond de belangrijkste basiscompetenties van een leerkracht. Voor meer informatie omtrent de Beroepsprofielen en Basiscompetenties van de leraar secundair onderwijs wordt verwezen naar Module OPSTAP Opstapmodule Module MBC Maatschappelijke & Beroepsgerichte Competentie Module POC Pedagogisch-Organisatorische Competentie Module PPC Psycho-Pedagogische Competentie Module DC Didactische Competentie Tabel 1: Overzicht competentieclusters Alle competentieclusters (met uitzondering van PPC) zijn verder opgesplitst in modules. Elke module loopt over een half of een volledig semester en wordt doorgaans minstens twee keer per jaar aangeboden. Op het einde van elke module (met uitzondering van DCO en DCS) wordt een examen afgenomen. Indien deze succesvol doorlopen zijn heeft de cursist recht op een 'deelcertificaat'. Deze kan vrijblijvend worden opgevraagd via de administratie. Deze worden niet standaard opgestuurd. Op het einde van de opleiding, ontvangt de cursist het diploma van leraar. 14

15 3.4 Schematische voorstelling van de opleidingsstructuur LT: aantal lestijden. Een module van 80 LT is uiteraard zwaarder dan een module van 40LT. Doorgaans is de duurtijd van een module van 80 LT een volledig semester terwijl een van 40 bijgevolg een half semester veronderstelt. Een lestijd duurt net als in het secundair onderwijs 50 minuten. SP: studiepunten zijn een maatstaf waarmee de studielast van (delen van) opleidingen wordt uitgedrukt. Uiteraard is dit een richtlijn, niet iedereen studeert bijvoorbeeld even snel. Bij iedere module wordt geschat hoeveel uren de gemiddelde cursist nodig heeft om de leerdoelen van de module te bereiken. Dit wordt omgerekend naar een aantal studiepunten die de student behaalt wanneer hij of zij voor een module slaagt. Algemeen kunnen we stellen dat 1 SP gelijkgesteld wordt met ongeveer 25 tot 30 uur taakbelasting voor de cursist. De volgende activiteiten worden meegenomen in de berekening van de studielast: (1) het bijwonen van de lessen, (2) de voorbereidingstijd en (3) het studeren en het afleggen van het examen. Zo bedraagt de studietijd van een voltijds studiejaar van 60 studiepunten minstens 1500 en hoogstens 1800 uren studietijd. De studiepunten worden vermeld in het studieprogramma. Ter vergelijking: een driejarige opleiding bachelor secundair onderwijs bestaat uit 18O SP. T: De cursus samen met de lessen zijn de basis van de theorie. Deze wordt bevraagd d.m.v. een examen. Deze kan verschillende vormen aannemen (mondeling, schriftelijk, open boek, gesloten boek etc.). Indien niet geslaagd kan een herkansing voorzien worden door de lector. OP: Onder Opleidingspraktijk verstaan we alle opdrachten en taken die uitgevoerd worden tijdens de lessen. Indien niet geslaagd voor dit onderdeel dient men zich opnieuw in te schrijven het daaropvolgende semester voor dat onderdeel. Het inschrijvingsgeld is uiteraard evenredig aan het aandeel van OP binnen de totale module. PP: De Preservicepraktijk omvat alle praktijkopdrachten die uitgevoerd worden binnen een of meerdere stagescholen naar keuze. Indien niet geslaagd voor dit onderdeel dient men zich opnieuw in te schrijven het daaropvolgende semester voor dat onderdeel. Het inschrijvingsgeld is uiteraard evenredig aan het aandeel van PP binnen de totale module. In elke module - binnen het reguliere en eenjarige traject zitten zowel OP s als PP s vervat, alle cursisten moeten dus voor elke module praktijkopdrachten uitvoeren, enerzijds in de klas (VIVES), anderzijds in de stageschool. De voorbereiding hierop kan gebeuren onder de vorm van afstandsonderwijs of tijdens de les. Dit betekent dat het contact met het werkveld niet wordt uitgesteld tot het einde van de opleiding maar men reeds van bij de start van de opleiding een samenwerking met een stageschool opstart. 15

16 Doelgroep COMPETENTIECLUSTERS MODULES SP LT LSO HSO HO Opstapmodule TV x Taalvaardigheid AV 6 80 x Algemene vorming MBC OMA 3 40 x x x Maatschappelijke en beroepsgerichte competentie Onderwijs en maatschappij LEV 4 40 x x x Leerkracht en verantwoordelijkheden POC COO 8 80 x x x Pedagogisch-organisatorische competentie Communicatie en overleg BEG 4 40 x x x Begeleiding KLM 4 40 x x x Klasmanagement PPC PPC 6 80 x x x Psycho-pedagogische competentie Psycho-pedagogische competentie DC DCA 6 80 x x x Didactische Competentie Didactische Competentie Algemeen DCP x x x Didactische Competentie Praktijkinitiatie DCO x x x Didactische Competentie Oefenlessen DCS 7 80 x x x Didactische Competentie Stage Tabel 2: Opleidingsmodel - Overzicht competentieclusters en volgtijdelijkheid De modules met een DCS kan aanvangen (zie tabel 3, p. 12). zijn de modules die moeten worden afgewerkt vooraleer men 16

17 Tabel 3: Opleiding smodel Overzicht logische opbouw modules 17

18 3.5 Verticaal overzicht van de opleidingsstructuur Wanneer je het opleidingsmodel van de SLO (pagina 10) verticaal leest, vind je: in de eerste kolom de 5 competentieclusters (benaming van een groep modules die inhoudelijk samenhoren). in de tweede kolom een nummering (1, 2, 3). Deze cijfers verwijzen naar de 3 groepen cursisten die kunnen instromen, met name o groep 1: cursisten zonder diploma (hoger) secundair onderwijs o groep 2: cursisten met diploma secundair onderwijs (SO) o groep 3: cursisten met diploma hoger Onderwijs (HO) vanaf de derde kolom de verschillende modules per cluster. De opstapmodule of het brugprogramma moet enkel gevolgd worden door groep 1 indien men niet slaagt voor de toelatingsproeven. De andere clusters (MBC, POC, PPS en DC) dienen door iedereen (groepen 1, 2 en 3) gevolgd te worden, tenzij men een vrijstelling heeft verworven. In het reguliere traject (zie later) zijn enkel de didactische modules onderworpen aan een volgtijdelijkheid (zie pijlen). Dit betekent dat deze modules in deze volgorde worden afgelegd in functie van een duidelijke didactische leerlijn. De overige modules zijn vrij in te plannen. De keuze wordt vaak gebaseerd op de lesdag waarop de module wordt ingericht. Op de site 3 vindt men de roosters terug waarop men zich kan baseren om een juiste keuze te maken in functie van werk en gezin. Voorwaarde om de DCS-eindstage aan te vatten is het vervolledigen van de clusters POC, PPC en uiteraard de overige modules in de DC-cluster. 3.6 Spreiding van de modules Iedere module wordt over één semester gespreid; voor DCS (eindstage) bestaat de mogelijkheid om deze over twee semester te spreiden indien blijkt dat er onvoldoende stage-uren kunnen gepresteerd worden. De doelstelling is wel steeds om een module in één semester af te werken. Er zal niet elke week contactonderwijs zijn, maar interpreteer dit niet als minder werkbelasting. Er worden immers inspanningen gevraagd om op zelfstandige basis opdrachten te maken of leerinhouden voor te bereiden. De lector in kwestie zal modereren of bijsturen in onderlinge afspraak met de cursisten. 3 website CVO VTI BRUGGE: 18

19 Diploma van Leraar Na het succesvol afronden van de verschillende modules behaalt men het diploma van leraar. Belangrijk om weten is dat in de reglementering betreffende de onderwijsbevoegdheid in het secundair onderwijs geen onderscheid gemaakt wordt tussen een Specifieke Lerarenopleiding gevolgd aan een universiteit, aan een hogeschool of een centrum voor volwassenenonderwijs. In de drie gevallen ontvangt met hetzelfde diploma. Er is dus geen onderscheid op gebied van aanstelling, bezoldiging Diverse trajecten De Specifieke Lerarenopleiding wordt op drie manieren aangeboden, m.s. via het reguliere traject, via het eenjarige traject en via het LIO-traject. Iedereen kan dus een traject op maat kiezen. Tevens voorzien we een brugprogramma voor cursisten die niet beschikken over een diploma secundair onderwijs. 4.1 Het brugprogramma 4 Sinds 2010 is het mogelijk om cursisten, die niet beschikken over het diploma secundair onderwijs, vrij te stellen van dit brugprogramma op basis van een toelatingsproef. Met deze toelatingsproef wordt nagegaan of de cursist beschikt over de competenties die vereist zijn om de specifieke lerarenopleiding te volgen. Indien u hiervoor slaagt, kunt u meteen overstappen naar het reguliere traject! In het andere geval dient het brugprogramma gevolgd te worden. De lessen Opstap Taalvaardigheid ontwikkelen taalvaardigheid die stoelt op een nauwkeurig taalbegrip in het lezen en luisteren en een verzorgd spreken en schrijven. De studenten leren het juiste taalgedrag aannemen volgens hun onderwijsdoelen. Ze ervaren dat het rendement van hun lesgeven verhoogt door een geslaagde verbale interactie met hun leerlingen. Er gaat veel aandacht naar een correcte toepassing van de spellingsregels, het schrijven van verslagen en het geven van speeches. In de module Opstap Algemene vorming verwerven de studenten een zo breed mogelijk inzicht over politiek, cultuur, communicatie, onderwijs Ze maken ook kennis met de diverse onderwijsniveaus. Mogelijke onderwerpen die aan bod kunnen komen: criminaliteit, jeugddelinquentie met de sociologische verklaringen en maatschappelijke reacties, psycho-sociale benadering van communicatie. 4 De opstapmodules gaan vanaf door in CVO VIVO Kortrijk in het kader van een nieuw samenwerkingsverband. 19

20 4.2 Het reguliere traject Je kan in ruime mate zelf bepalen in welke volgorde je de modules volgt: enkel waar er pijlen getekend werden (in de cluster 'Didactische competentie'), moet je de vier modules opeenvolgend doorlopen; dit noemen we volgtijdelijkheid. Verder zijn er wettelijk geen regels opgelegd op dit vlak. Wel is het zinvol om te starten met modules als COO, DCA en PPC en dit best in combinatie met een kleinere module (OMA, LEV, BEG, GRM ); maar dit is vrijblijvend advies. Voor advies omtrent het opmaken van een traject kan men steeds contact opnemen de opleidingscoördinator Dennis Monte 5. Het reguliere traject wordt dus gekenmerkt door flexibiliteit en de mogelijkheid tot combinatie van leren, werken en gezin. De cursist kan kiezen om s avonds en/of op zaterdagvoormiddag les te volgen. Je bepaalt met andere woorden door het modulaire systeem zelf het studietraject en bijgevolg de duur ervan. Elke module wordt elk semester aangeboden en dit zowel tijdens de week (van 18:00u of 19:00u tot 21:30u) als op zaterdagvoormiddag. Je kunt zelf kiezen hoe intensief je jouw programma maakt: dit is een van onze grote troeven. De cursist kiest per semester welke modules hij/zij wil volgen. Zo kan hij/zij de omvang van het pakket, het aantal lesdagen, en het tempo qua vorderen in het programma bepalen. Afhankelijk van bijvoorbeeld gewijzigde gezins- of werkomstandigheden, is het perfect mogelijk om het een semester iets kalmer aan te doen door bijvoorbeeld slechts één module van 40LT te volgen. 4.3 Het eenjarige traject Vanaf september 2012 richten we in samenwerking met Vives een voltijdse dagopleiding in. In de eerste plaats staat dit traject open voor afgestudeerde professionele bachelors en houders van een masterdiploma. Het voltijdse dagprogramma kan enkel aangevat worden in september. Het programma van de eenjarige dagopleiding of m.a.w. de volgorde van de te doorlopen modules staat vast. De lessen gaan door op maandag, woensdag en vrijdag (van 9:00 tot 12:30 en van 13:30 tot 17:00). De cursist wordt gemiddeld 2,5 dagen per week op school verwacht. De andere dagen zijn voorbehouden voor het uitvoeren van praktijkopdrachten op de stageplaatsen, voor zelfstudie en afstandsonderwijs. Vanaf halverwege maart wordt hoofdzakelijk stageperiode voorzien om DCS-module tot een goed eind te brengen. Het eerste semester ligt de nadruk op een theoretische vorming om deze in het tweede semester toe te passen in de praktijk. 5 Alle contactgegevens vindt men terug op het einde van deze brochure. 20

21 4.4 Het LIO-traject De SLO bestaat uit 60 studiepunten: 30 studiepunten theorie en 30 praktijk. Wanneer je kiest voor een LIO-baan (Leraar In Opleiding), betekent dit dat je het praktijkgedeelte van de SLO binnen je eigen onderwijspraktijk uitoefent (inservicetraining). Je wordt hierin dan begeleid in je eigen school, instelling of centrum en door het opleidingscentrum (CVO VTI Brugge). Het LIO-traject binnen de lerarenopleiding bedraagt minstens 1,5 jaar. De LIO-baan heeft binnen dit traject een minimumduur van 1 jaar. Hierin worden de modules DCP, DCO, DCS, GRM en COO geïntegreerd opgenomen wegens het klasgebonden karakter van de praktijkopdrachten. Instappen is mogelijk in februari en september. Voordelen Deze cursisten mogen de verplichte praktijkopdrachten volledig uitvoeren binnen hun eigen lespraktijk. De beginnende leraar kan zo een groot deel van zijn lerarenopleiding volbrengen door middel van werkplekleren op de school waar men als leraar is aangesteld. Dit betekent concreet dat de praktijkopdrachten van de meeste modules vervangen worden door opdrachten op de eigen werkplek. Hiertoe wordt een consequente begeleiding voorzien vanuit de opleidingsinstelling. Instapvoorwaarden Je hebt de module Didactische Competentie Algemeen (DCA) reeds gevolgd; Je bent als tijdelijk personeelslid tewerkgesteld in het (gewoon of buitengewoon) secundair onderwijs, deeltijds onderwijs en/of het volwassenenonderwijs voor een opdracht van minstens 9/20; Het centrum, de instelling of de school van tewerkstelling is bereid een LIObaanovereenkomst af te sluiten met CVO VTI Brugge en de LIO-cursist; Je hebt minstens een halve opdracht op jaarbasis (13/20). In deze opdracht geef je ook theoretische lessen. Als je dus bijvoorbeeld enkel stagebegeleiding verzorgt, kan je niet in een LIO-baan stappen. Je volgt vooraf een introductiemoment indien je een LIO-traject wil aanvatten. Voor meer informatie betreffende het LIO-traject kan men contact opnemen met LIOcoördinator Nathalie Peene

22 5. Inschrijven 5.1 Kostprijs van de opleiding De voorliggende tabel is van toepassing op alle cursisten die het reguliere traject volgen. Merk op dat de kostprijs in de loop van dit schooljaar aangepast wordt aan de nieuwe decretale richtlijnen. Module (aantal lestijden) Inschrijvingsgeld per module Cursusgeld Totaal OTV (120 LT) OAV (80 LT) OMA (40 LT) LEV (40 LT) COO (80 LT) BEG (40 LT) GRM (40 LT) PPC (80 LT) DCA (80 LT) DCP (120 LT) DCO (120 LT) DCS (80 LT) Basisprijs per lestijd (LT) 1,15 Tabel 4: Overzicht inschrijvingsgeld voor de verschillende SLO-modules ( ) De maximumprijs voor het inschrijvingsgeld voor het eenjarige traject bedraagt, vanaf september 2012, 575 euro. Het cursusgeld (237 euro) valt hier uiteraard niet onder. In totaal betaalt men dus 812 euro voor het eenjarige traject. Het LIO-jaartraject bedraagt een kostprijs van 506 euro euro cursusgeld. In totaal betaalt men voor dit LIO-jaartraject dus 630 euro. De overige modules die niet binnen dit jaartraject vallen (OMA, LEV, DCA, PPC, BEG) dienen afzonderlijk modulair betaald zoals in het reguliere traject (zie tabel hierboven). 22

23 5.2 Betaling De betaling gebeurt met Bancontact of met opleidingscheques en dit onmiddellijk bij inschrijving. Wens je te betalen met opleidingscheques, maar deze laten even op zich wachten, dan dien je vooralsnog het bedrag te betalen. Bij afgifte van de cheques wordt dat deel terugbetaald. Opleidingscheques kan je aanvragen via de site van de VDAB. 7 Men kan ten laatste de cheques aanvragen tot twee maanden na de start van de cursus. Houd er echter wel rekening mee dat deze cheques een beperkte houdbaarheidsdatum hebben (14 maanden). Deze geldigheidsdatum staat vermeld op de cheques. De startdatum van de cursus of module moet binnen deze geldigheidsdata vallen! Opleidingscheques voor het LIO-jaartraject en voor het eenjarige traject kunnen slechts eenmalig aangevraagd. Met vragen aangaande de betaling van uw opleiding of cursus kan u zich steeds wenden tot mvr. Barbara Janssens. 8 Ben je werkzoekend of ben je net afgestudeerd (beroepsinschakelingstijd), dan heb je recht op een verminderd inschrijvingsgeld. Hiervoor dien je bij ons een VDAB-attest in voor Aanvraag van een vrijstelling van het inschrijvingsgeld in het Volwassenenonderwijs. Indien jij voldoet aan de voorwaarden, zal dit attest automatisch op de VDAB-site gegenereerd worden onder Mijn loopbaan. Klik vervolgens op Aanvraag CVO-attest op de startpagina van Mijn loopbaan. 9 Vervolgens kan je een attest afprinten. Je vult tenslotte nog de naam van de opleiding in en ondertekent het attest. 5.3 Inschrijfperiodes richtdata Raadpleeg steeds de website van het CVO VTI Brugge 10 om de meest recente data en inschrijfperiodes te raadplegen. 5.4 Inschrijfprocedure Stap 1 Informeren: Voor meer informatie omtrent de opleiding kan je steeds terecht op de website van het CVO VTI Brugge en op de verschillende infomomenten die steeds terug te vinden zijn op de website. Zowel de data, waarop deze momenten plaatsvinden, als de locaties kan je terugvinden op onze website. Heb je specifieke vragen omtrent de opleiding (organisatie, organisatie, etc.), aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met de opleidingscoördinator SLO. 11 In de dienst cursistenadministratie 12 van het CVO VTI Brugge kan je steeds terecht met al je administratieve vragen, bijvoorbeeld vragen met betrekking tot inschrijvingsgeld, opleidingscheques, educatief verlof, etc. 7 website VDAB: 8 Barbara Janssens: 9 website VDAB: 10 website CVO VTI Brugge: 11 opleidingscoördinator: 12 cursistenadministratie: 23

24 Stap 2 Definitief inschrijven: Breng, bij de inschrijving, steeds een kopie van je hoogst behaalde diploma en je identiteitskaart mee. Vul het inschrijvingsformulier (in bijlage) volledig en zorgvuldig in. 13 Je bent pas definitief ingeschreven van zodra je het inschrijvingsgeld of het voorschot (bv. voor het eenjarige traject) betaald hebt bij voorkeur met Bancontact. 6. Vrijstellingen 6.1 Algemeen Elke cursist van de Specifieke Lerarenopleiding kan een vrijstelling aanvragen als hij meent dat hij reeds over bepaalde kennis en/of vaardigheden beschikt, die nagestreefd worden gedurende de opleiding. Zo is het best mogelijk dat jij bijvoorbeeld reeds in het verleden een aantal vakken of modules volgde die sterk gelijken op bepaalde opleidingsonderdelen die je dient te volgen in het kader van de Specifieke Lerarenopleiding. Of misschien heb je je al doende en door ervaring een aantal competenties en vaardigheden eigen gemaakt. Meen je hieraan te voldoen, neem dan aandachtig de volgende paragrafen door. 6.2 Vrijstellingenbeleid De directie van het CVO VTI Brugge kan, in samenspraak met de Commissie Vrijstellingen SLO, een vrijstelling van opleidingsonderdelen of modules verlenen. Deze vrijstellingen hebben steeds betrekking op de combinatie van lessen en bijhorende examenactiviteiten en kunnen leiden tot studieduurverkorting. De vrijstelling geldt voor de volledige leerinhoud van een opleidingsmodule. Gedeeltelijke vrijstellingen worden niet toegekend. Zo worden bijvoorbeeld geen vrijstellingen verleend voor bepaalde hoofdstukken van een module. Mogelijkheid tot vrijstelling voor Geen vrijstellingen mogelijk voor Onderwijs en Maatschappij (OMA) Taalvaardigheid (TV) Leraar en Verantwoordelijkheden (LEV) Algemene vorming (AV) Communicatie en Overleg (COO) Didactische Competentie Algemeen (DCA) Begeleiding (BEG) Didactische Competentie Praktijkinitiatie (DCP) Groepsmanagement (GRM) Didactische Competentie Oefenlessen (DCO) Psycho-pedagogische Competentie (PPC) Didactische Competentie Stage (DCS) Tabel 5: Voor welke modules kan ik een vrijstelling aanvragen? De directie kan bepaalde opleidingsonderdelen uitsluiten van de mogelijkheid tot vrijstelling. Vrijstellingen voor stage, eindwerk en praktische proeven worden in principe niet toegestaan. Vanuit het SLO-team werd er hier doelbewust voor gekozen om vrijstellingen voor de modules DCA, DCP, DCO en DCS structureel uit te sluiten, 13 Een digitale versie van dit document is beschikbaar op Smartschool en op de website CVO VTI Brugge. zoekweg: Smartschool SLO algemene informatie SLO formulieren zoekweg: lerarenopleiding vrijstellingsprocedure 24

25 aangezien deze onderdelen de ruggengraat van de opleiding vormen. Daarnaast kunnen er geen vrijstellingen aangevraagd worden voor de opstapmodules Taalvaardigheid en Algemene Vorming. In de bovenstaande tabel krijg je een duidelijk overzicht van de modules waarvoor je al dan niet een vrijstelling kan aanvragen. Het is hier tevens belangrijk op te merken dat vrijstellingen, toegekend door de Commissie Vrijstellingen SLO, op basis van een EVK of op basis van een EVC, alleen geldig zijn binnen het CVO VTI Brugge. Tot slot wensen we hier te benadrukken dat het indienen van een vrijstellingsverzoek niet automatisch tot gevolg heeft dat de cursist deze lessen niet hoeft bij te wonen. Zolang er geen attest van vrijstelling verleend werd, dient de student de lessen van desbetreffende module(s) te volgen. 6.3 Vrijstellingenprocedure Voor de meeste recente procedure wordt verwezen naar de site van CVO VTI Brugge. Daar vind je alle informatie terug betreffende de gronden voor vrijstelling, stappenplan etc. Op de site vind je eveneens het document terug die men dient te hanteren bij het opstellen van het vrijstellingsdossier. Voor schooljaar zal de procedure wijzigen. Men kan echter wel reeds het voorbereidende werk doen. Houd de site in het oog voor de vernieuwde procedure na het zomerverlof. Deadlines Reguliere traject: 1ste semester: voor 15 oktober 2014 om uitsluitsel in januari te verkrijgen. 2e semester: voor 15 maart 2015 om uitsluitsel in juni te verkrijgen. De dossiers worden steeds behandeld met de bedoeling deze toe te kennen tegen het daaropvolgende semester! Eenjarige traject: Voor 1 september 2014 Men dient eenmalig een dossier in voor de volledige opleiding. Je dient dus telkens een dossier in voor de start van de opleiding of in het 1 ste semester van de opleiding. Kostprijs De EVK-procedure is volledig gratis. Voor een EVC-procedure wordt een administratieve kost aangerekend. De kost van de EVC-procedure bedraagt: - 25 euro (voor 1 module van 3 of 4 studiepunten) - 35 euro (voor 1 module van 6 studiepunten) - 50 euro (aanvraag voor meerdere modules) Die kost wordt achteraf betaald nà ontvangst van een factuur. 25

26 6. Contactinfo Specifieke Lerarenopleiding COÖRDINATOREN SLO De coördinatoren vormen steeds het eerste aanspreekpunt. DIRECTIETEAM CVO VTI BRUGGE Enkel bij dringende vragen die niet door de coördinatoren beantwoord kunnen worden. Opleidingscoördinator SLO Dhr. Dennis Monte Tel: Coördinator LIO Mevr. Nathalie Peene Adjunct-Directeur Mevr. Hilde De Doncker Pedagogisch Directeur Dhr. Ronny Sanders CONTACTPERSONEN Contactpersoon Smartschool en ICT Dhr. Thierry Malbrancke Contactpersoon Opstapmodule en Toelatingsproef Mevr. Stéphanie Van Marcke Administratief Directeur Dhr. Geert Degrande OMBUDS- EN VERTROUWENSPERSOON Mvr. Liesbet Carlier Contactpersoon stage (DCS) Mevr. Ann Pattyn Contactpersoon educatief verlof Dhr. Chris Callewaert CURSISTENADMINISTRATIE Hier kan u steeds terecht met uw vragen omtrent: educatief verlof, opleidingscheques, betalingen, etc. Administratief medewerkers Mevr. Sylvie Elinck Dhr. Kristof Goethals Mevr. Barbara Janssens Openingstijden maandag: 14:00 uur 20:00 uur dinsdag: 14:00 uur 20:00 uur woensdag: GESLOTEN donderdag 14:00 uur 20:00 uur vrijdag: 14:00 uur 18:00 uur zaterdag: 10:00 uur 12:00 uur 050/ Boeveriestraat 73, 8000 Brugge Ook open op de eerste zaterdagvoormiddag van de schoolvakanties. Gesloten op woensdag, tijdens schoolvakanties en tijdens officiële verlofdagen. 26

27 Zit je met allerhande? Wegwijzer naar opleidingen voor volwassenen in West-Vlaanderen Leerwinkel West-Vlaanderen richt zich tot alle volwassenen die informatie en/of begeleiding wensen bij het kiezen van een opleiding, cursus of vorming in (West- )Vlaanderen. De Leerwinkel biedt informatie met betrekking tot opleidingen maar ook de mogelijkheid tot individuele begeleiding of begeleiding in groep bij het bepalen van de studiekeuze, en het aanpakken van mogelijke drempels (financieel, mobiliteit, taal gelijkstelling van diploma s). Deze dienstverlening is gratis. De Leerwinkel organiseert zitdagen in Kortrijk, Brugge, Oostende, Roeselare en Ieper. Leerwinkel West-Vlaanderen Leiestraat 22, Kortrijk Ondernemerscentrum, kantoor 2.3, 2de verdieping

28 Onthaalbrochure SLO Bijlage: inschrijffiche VOLWASSENENONDERWIJS CVO Vrij Technisch Instituut BRUGGE Boeveriestraat 73, 8000 Brugge! 050/ " #http://cvo.vtibrugge.be Onderstaande cursist verklaart zich in te schrijven voor de opleiding/ m odule : Familienaam : Voornaam : Straat nr/bus : Postcode :... Gemeente : Geboortedatum :... Geboorteplaats : Rijksregisternummer : Nationaliteit :. Indien geen Belgische nationalit eit is een kopie van het paspoort vereist. Telefoon :... GSM : tewerkstellingsstatuut : hoogst behaald diploma : waa rbij een k opie afgeleverd wordt in het secret ariaat van he t CVO VTI Brugge of het document doorgescand w ordt naar bovenve rmeld e- mail. Voor akkoord, Brugge,.. /.. / 20.. Uur: De cursist ns. de Directeur

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) Infobrochure. www.cvolino.be Tel. 011/54.67.96

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) Infobrochure. www.cvolino.be Tel. 011/54.67.96 SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) Infobrochure www.cvolino.be Tel. 011/54.67.96 SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) Inhoud 1. Doel van de opleiding... 2 2. Algemeen... 2 3. Structuur en duur... 2 4. Organisatie

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING STUDIEGIDS - VADEMECUM SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING CVO COOVI INHOUDSOPGAVE DEEL 1: ALGEMENE OPLEIDINGSINFO p.3 1.1 Specifieke Lerarenopleiding (SLO): voor wie? 1.2 Beroepsprofiel en basiscompetenties 1.3

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING ONTHAALBROCHURE - VADEMECUM SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING CVO COOVI 1. Beroepsprofiel Alle lerarenopleidingen zijn gebaseerd op dezelfde set van basiscompetenties die een leraar moet bezitten. Ze leiden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 Huishoudelijk reglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 INHOUDSTAFEL Welkom 4 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? 5 1.1. Wat beoogt ons CVO? 5 1.2. Wie is wie? 8 2. Hoe schrijf ik in? 9 2.1.

Nadere informatie

School of Education UITZIGT SoE 2010/26 1

School of Education UITZIGT SoE 2010/26 1 School of Education UITZIGT SoE 2010/26 1 Leuven, 1 december 2012 Met dit project hebben we als projectgroep geprobeerd een geïntegreerd competentiegericht eindassessment tot stand te brengen dat tegemoet

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken

Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken Pagina 1 van 18 Een welkom perspectief Welkom bij de lerarenopleiding van Het Perspectief, het Provinciale Centrum voor Volwassenenonderwijs. Zoals onze naam

Nadere informatie

Vademecum 2014-2015 Semester1 voor vrijstelling op grond van EVK/EVC

Vademecum 2014-2015 Semester1 voor vrijstelling op grond van EVK/EVC Vademecum 2014-2015 Semester1 voor vrijstelling op grond van EVK/EVC Beste cursist, Je zou graag een vrijstelling bekomen voor één of meerdere opleidingsonderdelen van onze lerarenopleiding? Dit vademecum

Nadere informatie

Centrumreglement 2014-2015

Centrumreglement 2014-2015 Centrumreglement 2014-2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Centrumreglement CVO HIK

Centrumreglement CVO HIK Centrumreglement CVO HIK Geel HIK Kleinhoefstraat 4 2440 Geel Antwerpen Technicum Noord-Antwerpen Londenstraat 43 2000 Antwerpen Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Westerlo Vrije Sint-Lambertusscholen

Nadere informatie

Centrumreglement CVO TISJ

Centrumreglement CVO TISJ Centrumreglement CVO TISJ Geel Technisch Instituut Sint-Jozef Technische Schoolstraat 52 2440 Geel Arendonk Sint Claracollege Kloosterbaan 5 2370 Arendonk Tessenderlo Technische Heilig Hart Instituut Heilig

Nadere informatie

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol Centrumreglement CVO Sint-Lutgardis Mol Dit centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. 1 Inhoudstafel Inhoud...

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN VZW VOMIL CVO VSPW-HASSELT CAMPUS DE LAZARIJ CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN Vzw VOMIL CVO VSPW-Hasselt Blijde Inkomststraat 36 3500 Hasselt Tel: 011 25 49 75 directie@vspwhasselt.be

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Specifieke lerarenopleiding (boek 2)

De onderwijsvisitatie Specifieke lerarenopleiding (boek 2) De onderwijsvisitatie Specifieke lerarenopleiding (boek 2) Een onderzoek naar de kwaliteit van de Specifieke lerarenopleiding www.vluhr.be Brussel - 17 december 2012 De onderwijsvisitatie Specifieke lerarenopleiding

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

Onderwijs- en Evaluatiereglement Onderwijs-en Evaluatiereglement PXL-Level 5 (2015 2016)

Onderwijs- en Evaluatiereglement Onderwijs-en Evaluatiereglement PXL-Level 5 (2015 2016) Onderwijs- en Evaluatiereglement Pagina 0 Inhoud 1. Begripsbepalingen... 3 2. Inleidende bepalingen... 7 2.1. Toepassing van de onderwijs- en evaluatieregeling... 7 2.1. Inwerkingtreding... 7 2.2. Beschikbaarheid...

Nadere informatie

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg Leerplan OPLEIDING Zorgkundige Modulair Studiegebied Personenzorg Goedkeuringscode: 2012/706/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Communicatief gedrag 40 Context van de zorgvrager 40 10 Begeleide intervisie

Nadere informatie

Treden naar succes, werk en leren

Treden naar succes, werk en leren Treden naar succes, werk en leren Het hoger beroepsonderwijs in het Vlaamse onderwijs Discussienota Oktober 2007 Frank Vandenbroucke Vlaams minister van werk, onderwijs en vorming Inhoud 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang

Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang Kind en Gezin Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang Evaluatie van 2 jaar proefproject door Kind en Gezin Sylvia Walravens 3-1-2013 1. Situering In 2010 sloten VDAB, VIVO, Kind en Gezin en 15

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 A. WELKOM IN HET PROVINCIAAL CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS MODERNE TALEN (PCVO MODERNE TALEN) B. CENTRUMREGLEMENT 1. Studieaanbod

Nadere informatie

Verder studeren en afstandsonderwijs

Verder studeren en afstandsonderwijs Verder studeren en afstandsonderwijs Brugge / Kortrijk howest.be 1 00. Inhoud 01. Verder studeren aan Howest 3 02. Kansrijk studeren in West-Vlaanderen 4 03. Aanbod verder studeren 7 > Architectuur 7 >

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

OPLEIDINGSGIDS Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs. duaal traject

OPLEIDINGSGIDS Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs. duaal traject OPLEIDINGSGIDS Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs duaal traject academiejaar 2013-2014 Inhoudstafel 2. Inleiding... 5 Tot wie richt deze opleidingsgids zich?... 5 Doelen en samenhang met

Nadere informatie

MO - Techniek 2013/825/6/D

MO - Techniek 2013/825/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Techniek Goedkeuringscode 2013/825/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL)

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) 2012 Stagebrochure Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) COLOFON Uitgave van: Stichting HVO Humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding Titel: Stagebrochure 2012 Postinitiële

Nadere informatie

Begeleider - animator voor Bejaarden

Begeleider - animator voor Bejaarden Leerplan OPLEIDING Begeleider - animator voor Bejaarden Modulair Studiegebied Personenzorg Goedkeuringscode: 2013/814/6/D 31 januari 2013 STRCTRSCHEMA Communicatief gedrag 40 40 Deontologisch en ethisch

Nadere informatie

Opleidingsgids eerste opleidingsfase 2011 2012

Opleidingsgids eerste opleidingsfase 2011 2012 Departement Lerarenopleiding Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Opleidingsgids eerste opleidingsfase 2011 2012 talent@work Departement Lerarenopleiding KHBO Campus Brugge Xaverianenstraat 10

Nadere informatie

Centrumreglement 2010-2011

Centrumreglement 2010-2011 Centrumreglement 2010-2011 Centrumreglement ACE-GROEP T CVO 2010-2011 1 Woord vooraf...4 Deel 1. ACE-Groep T CVO...5 Visie...5 Inrichtende macht...5 Opleidingsaanbod ACE-Groep T CVO...6 Lineaire en modulaire

Nadere informatie

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen

Nadere informatie