Opleidingen voor niveau E en D

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingen voor niveau E en D"

Transcriptie

1 Opleidingen voor niveau E en D Opleidingen op maat van bestuur en medewerker In de Rechtspositiebesluiten van 2007 voor de gemeentes en 2011 voor de OCMW s wordt de deelneming aan vorming niet langer gekoppeld aan het doorlopen van de functionele loopbaan. De vereiste inzake het minimum aantal uren vorming per fase van de functionele loopbaan, zoals destijds voorzien in de krachtlijnen Kelchtermans, is geschorst. Toch willen de sociale partners een kwalitatief opleidingsaanbod garanderen voor de niveaus E en D. Daarom heeft Diverscity in samenwerking met een aantal lokale besturen en de Centra voor Basiseducatie een introductiemodule ontwikkeld van 21 uren vorming. Opleiding Bewust Consumeren De maatschappelijk werkers van de GSD-V worden dagelijks geconfronteerd met tal van vragen die leven bij personeelsleden van aangesloten besturen. Ondanks het feit dat de begunstigden van onze dienst beschikken over een regulier maandelijks inkomen (aangevuld met extralegale voordelen), hebben heel wat van die vragen te maken met financiële zaken en schuldproblematiek. Met het opleidingstraject Bewust Consumeren wil de GSD-V de meest kwetsbare medewerkers (waaronder heel wat kortgeschoolden op de niveaus E en D) meer wegwijs maken in de verschillende financiële aspecten waarmee zij in het dagelijks leven te maken hebben. Het gaat daarbij zowel over de werkcontext als de persoonlijke levenssfeer. De GSD-V wil daarbij ook werk maken van een proactieve aanpak om probleemsituaties zoveel mogelijk te vermijden. Voor de realisatie van dit traject doet de GSD-V een beroep op de samenwerking tussen Diverscity en de Centra voor Basiseducatie. Opleidingen voor kinderopvang en thuiszorg Voor kortgeschoolde poetshulpen en verzorgenden in de thuiszorg of voor kortgeschoolde begeleiders in de kinderopvang is het niet steeds eenvoudig om een passende opleiding te voorzien. Toch is het belangrijk deze werknemers te motiveren om opleiding te volgen. Ook al zijn er voor de werkgever heel wat kosten aan de opleiding verbonden. Naast de directe opleidingskost is er ook de financiële derving van de cliëntbijdrage en eventuele vervangskost met het oog op de continuering van de dienstverlening. Daarom voorzien de sociale partners in het VIA4-akkoord passende opleidingen die zorgen voor een grotere multiinzetbaarheid van de werknemers in de sector, wat de medewerkers sterker maakt in hun job.

2 Opleiding op maat van bestuur en medewerker Wat mag u verwachten? Als lokaal bestuur stelt u samen met het Centrum voor Basiseducatie het opleidingspakket samen, op basis van noden en behoeften in de dienst en bij de medewerkers. U kunt hiervoor kiezen uit een pakket van 16 bouwstenen, waarbij verschillende mogelijkheden zijn: de combinatie van de bouwstenen, de omvang van de opleiding en de spreiding in de tijd. De Centra voor Basiseducatie hebben hun aanbod vertaald in een thematisch aanbod van 16 bouwstenen. Kleine bouwstenen nemen 3 uren groepswerk in beslag. Grote bouwstenen kunnen tot 12 of 15 uren omvatten. Inhoud van de opleiding Een cursus door de Centra voor Basiseducatie bestaat uit meerdere van volgende bouwstenen: 1. Veiligheid, gezondheid en hygiëne 2. Milieuvriendelijk werken 3. Ik en mijn job 4. Hoe sta ik in mijn job? Beroepshouding 5. Communicatie: Ik en een ander (basispakket) 6. Communicatie: Ik en de organisatie (vervolgpakket) 7. Rekenvaardigheid 8. Eerste stappen op computer 9. Uitbreiding PC-vaardigheden 10. Lezen en schrijven bij het werk 11. Omgaan met interne documenten en formulieren 12. Telefoneren 13. Noteren 14. Een bericht schrijven 15. Een verslag schrijven 16. Hoe geraak ik er? Kaartlezen en/of openbaar vervoer Het exact aantal uren per bouwsteen, samen met de concrete inhoud, vindt u terug op de website van Diverscity. Enkele overwegingen Voor gemeenten en OCMW s die intergemeentelijk willen samenwerken, kunnen de sectorconsulenten een faciliterende rol opnemen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer verschillende besturen elk een drie- of viertal medewerkers willen samenbrengen in een grotere groep om opleidingen efficiënter en betaalbaar te maken. Bij de samenstelling van de cursus moet ook rekening gehouden worden met eventueel onrealistische verwachtingen. Van een cursus communicatie bijvoorbeeld kan niet verwacht worden dat hij scheefgetrokken relaties remedieert. Het is goed om de opleiding na elke bijeenkomst samen met de deelnemers te evalueren. Ziet iedereen het als zinvol, liggen de accenten goed, is bijsturing nodig of zijn er nog andere vragen? Kostprijs De introductiemodule omvat: 21 uren vorming, samen te stellen uit de lijst van bouwstenen een voorbereidende bijeenkomst tussen het Centrum voor Basiseducatie en het lokaal bestuur een tussentijdse evaluatie een eindbespreking Deze module kost euro, (103 euro/lesuur) waarvan tot 2/3 van de kosten kunnen ingebracht worden in een loopbaan- en diversiteitsplan. Lokale besturen kunnen hiervoor tot euro subsidie krijgen van de Vlaamse overheid. Het Besluit van 7 juni 2013 bepaalt dat lokale besturen die vóór 31 december 2012 een plan hebben afgerond, opnieuw kunnen indienen mits er 2 jaar tussen is na de afronding van het plan. Stappenplan In 5 stappen realiseert u een opleiding op maat van uw bestuur en uw medewerkers: Introduceer het Centrum voor Basiseducatie in uw lokaal bestuur (voor zover er nog geen samenwerking bestaat). Zet een concrete samenwerking op. Maak werk van een goede inhoudelijke voorbereiding van de opleiding. Voer het programma uit overeenkomstig de gemaakte afspraken. Evalueer met alle partners de effecten en de uitwerking van de cursus en de samenwerking. Een uitgebreidere versie van dit stappenplan vindt u op de website van Diverscity. Indien u de opleiding wil inbrengen in een loopbaan- en diversiteitsplan, dan moet u die in een breder kader plaatsen. Voor de opmaak van zo n plan neemt u best contact op met één van de regionale projectontwikkelaars diversiteit binnen uw Resocgebied. 2/6

3 Opleiding Bewust consumeren Wat mag u verwachten? Dit opleidingstraject omvat meer dan een opleiding alleen. Er wordt immers voorzien in nazorg voor eventuele vragen van medewerkers. Daarom wordt ook vanaf de start van het traject ondersteuning voorzien door de maatschappelijk werkers van de GSD-V. Vaak is de opleiding rond deze thematiek voor mensen een reden om effectief iets aan hun situatie te doen en een beroep te doen op een professionele hulpverlener. Inhoud van de opleiding De cursus is gebaseerd op de module Slim Beheer uit het opleidingsaanbod van de Centra voor Basiseducatie. Volgende concrete elementen kunnen daar aan bod komen: Verschil tussen brutoloon en nettoloon, waardoor er bij halftijdsen een beperkte inhouding is op het loon: de rekening wordt op het einde van het jaar vereffend met de belastingen. Belastingen: welke documenten en formulieren moet je bijhouden doorheen het jaar zodat je je belastingen kan (laten) invullen en het nut van de elektronische identiteitskaart met bijhorende pin-code. Sensibilisering over het kopen op afbetaling, kredietkaarten. Sensibilisering over reclametrucs: zijn grote verpakkingen écht goedkoper, en welke trucs gebruiken winkels om je te doen kopen. Bewustmaking van jaarlijks terugkomende grote kosten: verzekeringen, onroerende voorheffing op eigendom, belastingen De prijs van digitale TV: wat kan je besparen door dit te laten of slechts beperkt gebruik te maken van de mogelijkheden die Digitale TV biedt. De grootte van het inkomen inschatten en in kaart brengen (m.b.v. de budgetplanner). Energiekosten: vergelijken van leveranciers, veranderen van leverancier, groepsaankopen Bestellen via internet: annuleren van een aankoop, leveringskosten en leveringstermijn Bovenstaande lijst is slechts een greep van mogelijke thema s en vragen. Het is ook mogelijk om een bezoek te brengen aan bepaalde diensten in de gemeente (kringloopwinkel, woonpunt, energiescans ) Enkele overwegingen Overweeg hoe u de doelgroep wil bereiken. Het thema kan misschien gevoelig liggen bij sommige medewerkers en er kan een zekere schroom zijn om hiervoor in te tekenen. Door het voor iedereen te voorzien ontstaat een groter draagvlak om te werken rond dit thema. Een (verplicht) infomoment vooraf kan zeer zinvol zijn. Daar kan dan één thema aan bod komen waar iedereen mee te maken heeft, bijvoorbeeld gebruik van GSM. Concreet gaat het dan over de kostprijs van een GSM-abonnement, de kostprijs van een herlaadkaart, kostprijs van een sms, televoting, stemmen op iemand, meedoen aan een prijsvraag, het gevaar van koppelverkoop, downloaden van ringtones Tijdens dit infomoment wordt de inhoud van de cursus toegelicht. Daarbij kan de overweging gemaakt worden om de deelnemers te laten aangeven wat hen interesseert, welke vragen zij hebben, welke inhouden hen boeien, Het is een grote meerwaarde om bij de voorbereiding met het Centrum voor Basiseducatie ook de maatschappelijk werkers van de GSD-V te betrekken. Zij kunnen dan tijdens het opleidingstraject een aanspreekpunt zijn voor mensen die eventuele financiële problemen zouden ervaren. Kostprijs Het opleidingstraject omvat 15 opleidingsuren (per groep van ongeveer 10 tot 15 deelnemers), inclusief de voorbereiding en de nazorg. Niet inbegrepen is eventueel het collectief infomoment. Hiervoor betaalt u euro, maar mits voorlegging van factuur krijgt uw bestuur 350 euro van deze kost terugbetaald door de GSD-V. Hiervoor dient u als bestuur aangesloten te zijn bij de GSD-V. Stappenplan In enkele stappen maakt u van de opleiding bewust consumeren een proactieve aanpak om probleemsituaties zoveel als mogelijk te vermijden: Het opleidingstraject start met een eerste overleg tussen uw bestuur, het Centrum voor Basiseducatie en een maatschappelijk werker van de GSD-V. Tijdens dit overleg wordt afgesproken wat inhoudelijk wordt gebracht en ook de praktische organisatie komt best aan bod (data, locatie, duur van het traject ). De organisatie van een al dan niet bijkomende algemene introductie komt daarbij ook aan bod. Samen met het Centrum voor Basiseducatie bepaalt u hoe een uitnodiging wordt opgemaakt voor de medewerkers in uw bestuur. Het is best om deze afspraken in een overeenkomst vast te leggen. Wanneer er individuele vragen of problemen komen van de medewerkers moeten deze een antwoord kunnen krijgen. Er wordt best afgesproken wie contactpersonen zijn hiervoor. Na de opleiding bezorgt u de GSD-V de nodige documenten voor gedeeltelijke terugbetaling van de opleiding. De GSD-V voorziet nazorg voor de deelnemers. 3/6

4 Opleidingen voor kinderopvang en thuiszorg Wat mag u verwachten? Dit opleidingstraject (waarvan de eerste 7 uren worden terugbetaald) is erop gericht mensen sterker te maken in hun job. Hierdoor verhoogt de kwaliteit van de dienstverlening. Mensen die sterker in hun job staan, zijn minder afwezig door ziekte. Het aanleren en inoefenen van bijkomende competenties zorgt er voor dat mensen beter inzetbaar zijn en flexibeler kunnen worden ingeschakeld in de diensten. Enkele overwegingen Het is goed om de vraag te stellen of iedereen dezelfde opleiding volgt. In functie van de opleidingsnoden kan een opleiding in verschillende groepen efficiënter en effectiever zijn. U kan ervoor kiezen de opleiding te organiseren gedurende een ganse dag. In samenspraak met het Centrum voor Basiseducatie kan u de opleiding spreiden over meerdere dagen, zodat de continuïteit van de dienstverlening gegarandeerd blijft. Wanneer u een beroep doet op de GSD-V voor een financiële tussenkomst, kan u diezelfde opleiding niet indienen bij VIVO voor het vormingsbudget. Door de VIA-tussenkomst van GSD-V te combineren met het vormingsbudget, kan u de opleiding uitgebreider maken. Inhoud van de opleiding Inhoudelijk wordt deze opleiding samengesteld uit een keuze van de 16 bouwstenen (zie pag. 2) voor een thematisch aanbod. Ze worden vertaald naar de context van de thuiszorgdiensten en de diensten voor (buitenschoolse) kinderopvang. Kostprijs Dit opleidingstraject omvat: minimum 7 uren vorming, samen te stellen uit de lijst van bouwstenen een voorbereidende bijeenkomst tussen het Centrum voor Basiseducatie en het lokaal bestuur een eindbespreking De kostprijs hiervoor bedraagt 103 euro/lesuur, maar door de GSD-V is per dienst per jaar een tussenkomst mogelijk van 721 euro in het kader van het VIA4-akkoord waardoor de opleiding uw bestuur niets kost. U kunt ervoor kiezen een ruimer opleidingstraject te voorzien. In dit geval worden de extra kosten door het bestuur zelf gedragen. Stappenplan In 5 stappen realiseert u een traject voor de diensten kinderopvang en thuiszorg: Introduceer het Centrum voor Basiseducatie in uw lokaal bestuur (voor zover er nog geen samenwerking bestaat). Zet een concrete samenwerking op. Maak werk van een goede inhoudelijke voorbereiding van de opleiding. Voer het programma uit overeenkomstig de gemaakte afspraken. Evalueer met alle partners de effecten en de uitwerking van de cursus en de samenwerking. Een uitgebreidere versie van dit stappenplan vindt u op de website van Diverscity. 4/6

5 Vorming op de werkvloer Scherpenheuvel-Zichem De leidinggevende bij de stad vertelt: De cursus kon doorgaan in het stadhuis zelf en in een periode dat het voor de dienst wat rustiger was. De deelnemers kwamen allen uit het stadsmagazijn waar ze werken in verschillende functies zoals groenwerker, sanitair en elektricien, onderhoud gebouwen & wegen en chauffeur. Dit maakte het voor de lesgever makkelijker om te vertrekken vanuit de specifieke realiteit van deze dienst en er werd gewerkt met eigen documenten. De werknemers hebben nu meer aandacht voor veiligheid en weten nu waarom ze bepaalde voorschriften over veiligheid moeten toepassen. Ik merk ook uit de reacties van de werknemers dat de aanpak van de lesgever aansloot bij de noden van de doelgroep. Daardoor leerden ze effectief iets bij. De ervaring van lesgever Lieve: Er was een sfeer van openheid in de groep en bereidheid tot samenwerking. Door mijn kennis van de doelgroep heb ik de gepaste aanpak gevonden om de onwennigheid bij de start van de opleiding snel om te buigen. De cursisten durfden kritisch kijken naar zichzelf en toegeven dat ze bijvoorbeeld het nut niet inzien van bepaalde veiligheidsvoorschriften en ze dan ook niet toepassen. Hierop kon ik dan gepast reageren en hen toch bewust maken van het belang van goede attitudes. Een cursist aan het woord: Les volgen samen met mijn collega s was leuk. Ik besef nu wel meer welke gevaren mijn job in de groendienst heeft en hoe ik ervoor kan zorgen dat ik mijn gezondheid niet in gevaar breng. Ik weet nu welke planten giftig zijn. Dat is voor mij belangrijk zodat ik weet wanneer ik me extra moet beschermen als ik werk. Bewust Consumeren Hemiksem Secretaris gemeente Hemiksem vertelt: Alle deelnemers besparen nu samen 500 per maand, we kunnen niet anders dan spreken van een geslaagd project! Ervaring van lesgever Ilse: Het is geen sinecure om mensen die vooral gewend zijn om actief te werken, drie uren te boeien in een leslokaal. Toch zijn de meesten wel geïnteresseerd wanneer we het hebben over bvb. de keuze van een GSM-abonnement, het verklaren van gangbare bankterminologie, reclamevalkuilen, organiseren van je administratie, budgetplanning en schulden, enz. Dat zijn zorgen waar iedereen vroeg of laat wel eens mee te maken krijgt. De interactieve aanpak waarbij cursisten merken dat ook hun vragen en bemerkingen ruimschoots aan bod kunnen komen is belangrijk. Een cursist getuigt: Ik vond de cursus zeer goed. Ik kreeg zeer bruikbare informatie over het beheer van mijn persoonlijk budget, om te leren besparen en hoe ik mijn papieren beter kan sorteren. De manier van lesgeven is leuk omdat je betrokken wordt zonder dat het te persoonlijk wordt, de eigen inbreng wordt geapprecieerd, er is ruimte voor wat humor en dat alles in begrijpbare taal. Marc Peeters (GSD-V) aan het woord: De cursus beantwoordt volledig aan onze dubbele doelstelling. Enerzijds bieden we de besturen de kans een zinvolle opleiding aan te bieden aan kortgeschoolden. Anderzijds krijgen de personeelsleden meer inzicht in de gevaren van onze consumptiemaatschappij, waardoor ze zich weerbaarder kunnen opstellen. Omgaan met kinderen Deerlijk PWA-beambte Deborah: Wij werken al enkele jaren samen met het centrum voor Basiseducatie. Wij kiezen voor hen omdat zijn opleidingen op maat aanbieden. We kozen voor de opleiding omgaan met kinderen omdat een aantal PWA werknemers in scholen werken: voor en naschoolse kinderopvang, middagtoezicht Tijdens de opleiding kunnen ze mee bepalen wat aan bod komt en krijgen zij de kans om hun eigen verhaal te brengen en hun ervaringen te delen met collega s. Op die manier worden hun vragen besproken en zoeken ze samen naar mogelijke oplossingen. Een cursist getuigt: Ik werk in de buitenschoolse kinderopvang. Ouders vragen en vertellen van alles. Vroeger wist ik soms niet goed wat ik daarmee moest doen, bijvoorbeeld met medicatie van de kinderen. Nu weet ik beter bij wie de ouders terecht kunnen met welke vragen. Ik weet ook dat ik zelf problemen mag signaleren en altijd vragen mag stellen aan de zorgcoördinator van de school waar ik werk. De lesgeefster aan het woord: In de cursus gingen we in op de ontwikkeling van kinderen. De cursisten waren vooral geïnteresseerd in hoe ze best omgaan met kinderen van verschillende leeftijden die samen in de opvang zitten. Straffen en belonen vonden zij ook een belangrijk thema. We hadden het o.a. over omgaan met kinderen met probleemgedrag. In de bijeenkomsten werden veel concrete situaties besproken en tips uitgewisseld die de deelnemers onmiddellijk konden toepassen in hun werksituatie. De sfeer zat goed en de deelnemers hadden er veel aan hun ervaringen te delen met collega s. Educatief directeur Tine van CBE vertelt: De cursisten krijgen bagage om de opvang beter in de hand te hebben. We brengen ze bij hoe je met kinderen met ADHD of autisme kan omgaan in de buitenschoolse opvang zonder dit te problematiseren. 5/6

6 Contactgegevens Nuttige informatie Diverscity Peter Neirynck, GSD-V (Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen) Marc Peeters, (i.v.m. Bewust Consumeren) Koen Geeraerts, (i.v.m. terugbetaling opleidingen Kinderopvang en thuiszorg) Centra voor Basiseducatie Open School Antwerpen Vredestraat 93, 2600 Berchem, Erna Hoskens, Basiseducatie Kempen Otterstraat 109/1, 2300 Turnhout, Mieke Hens, of Open School (regio Mechelen) Leopoldstraat 52, 2800 Mechelen, Katrien Heylen, Centrum voor Basiseducatie Limino Paul Nicoulaan 29 bus 4, 3630 Maasmechelen, Rohnny Berden, Open School Limburg Zuid A. Rodenbachstraat 29 bus 5, 3500 Hasselt, Els Courbois, Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland Kolveniersgang 133, 9000 Gent, Mie Swankaert, Leerpunt Waas & Dender E.Van Winckellaan 23, 9200 Dendermonde, Marc Timmerman, Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen Bert Van Hoorickstraat 19, 9300 Aalst, Natalie Laurez, Open-school Brugge-Oostende-Westhoek Collaert Mansionstraat 24, 8000 Brugge, Annemie De Leyn, Open School Kortrijk-Roeselare Sint-Elooisdreef 56a, 8500 Kortrijk, Tine Baert, Open School Halle-Vilvoorde Nieuwstraat 5, 1830 Machelen, Greet Vanbeneden, Open School Leuven-Aarschot-Diest-Haacht-Tienen Parkstraat 146, 3000 Leuven, Katlijn Willems, Raadpleeg de website van Diverscity (www.diverscity.be) voor volgende documenten: overzicht van de 16 bouwstenen uitgebreid stappenplan modelcontract aanvraagformulier financiële tussenkomst GSD-V voor Bewust Consumeren contactpersonen voor de opmaak van een loopbaan- en diversiteitsplan met een subsidie tot euro info over het vormingsbudget Het is zinvol werknemers te informeren over het opleidingsaanbod van de Centra voor Basiseducatie (www.basiseducatie.be). 6/6

OPLEIDINGSBROCHURE 2014

OPLEIDINGSBROCHURE 2014 Elke wijze uil begon als uilskuiken (Bond Zonder Naam) OPLEIDINGSBROCHURE 2014 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met het Vormingsfonds van de Beschutte Werkplaatsen 1 OPLEIDINGEN MET RESULTAAT Hoe

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij volgende uitgangspunten. Welke objectieven

Nadere informatie

Ploegbaas en leidinggevende in de kijker

Ploegbaas en leidinggevende in de kijker Ploegbaas en leidinggevende in de kijker Gent dinsdag 4 juni 2013 Voor wie Het event richt zich tot ploegbazen, opzichters, voormannen, werkleiders, facility-verantwoordelijken,... die de leidinggevende

Nadere informatie

OPLEIDINGSBROCHURE 2015

OPLEIDINGSBROCHURE 2015 OPLEIDINGSBROCHURE 2015 Inhoud Gaan voor opleiding in je MWB...1 Aanbod voor monitoren en omkaderings-personeel...2 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering...3 Verdiepingsmodules

Nadere informatie

Opleidingsbrochure Najaar 2014

Opleidingsbrochure Najaar 2014 Najaar 2014 Inhoud Een opleiding voor iedere werkplaats... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 3 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 4 Verdiepingsmodules in

Nadere informatie

Opleidingsbrochure 2015

Opleidingsbrochure 2015 2015 Inhoud Gaan voor opleiding in de BW... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 2 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 3 Verdiepingsmodules in open aanbod...

Nadere informatie

MO - Huishouding 2013/824/6/D

MO - Huishouding 2013/824/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Huishouding Goedkeuringscode 2013/824/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

MO - Techniek 2013/825/6/D

MO - Techniek 2013/825/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Techniek Goedkeuringscode 2013/825/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector lokale besturen

Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector lokale besturen Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector lokale besturen Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd door: De heer Philippe Muyters, Vlaams minister

Nadere informatie

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer Draaiboek voor de coach Geletterdheid op de werkvloer Het project Geletterdheid op de werkvloer (GODW) en het maken van het draaiboek werden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Nadere informatie

TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN HET ARRONDISSEMENT LEUVEN

TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN HET ARRONDISSEMENT LEUVEN TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN HET ARRONDISSEMENT LEUVEN 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Taalinstrumenten en -acties... 7 niveau management... 7 voor anderstalige collega s....

Nadere informatie

Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang

Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang Kind en Gezin Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang Evaluatie van 2 jaar proefproject door Kind en Gezin Sylvia Walravens 3-1-2013 1. Situering In 2010 sloten VDAB, VIVO, Kind en Gezin en 15

Nadere informatie

Slim budget! Regio Brugge. Middenkust

Slim budget! Regio Brugge. Middenkust Middenkust Regio Brugge 2012 Slim budget! Een ingrediëntenboek voor hulpverleners bij het aanbieden van individuele trainingen aan cliënten om hen bewust te leren omgaan met hun budget. Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

2.1 Wat verstaan we onder draagvlak en participatie?

2.1 Wat verstaan we onder draagvlak en participatie? KSF 2 Draagvlak 2.1 Wat verstaan we onder draagvlak en participatie? Bij het opstarten en voeren van een competentiebeleid is een breed draagvlak door het betrekken van medewerkers essentieel om het te

Nadere informatie

INHOUD. Auteur Katrien Vanfraussen Adjunct-directeur BWR. Verantwoordelijke uitgever Eric Verrept Leopold II-laan 204 bus 1 1080 Brussel

INHOUD. Auteur Katrien Vanfraussen Adjunct-directeur BWR. Verantwoordelijke uitgever Eric Verrept Leopold II-laan 204 bus 1 1080 Brussel INHOUD Inleiding... 2 BBB in een notendop... 2 Het ad-hocdossier... 3 Personeelskader... 3 Procedure... 3 Respondenten... 3 Vragenlijst... 3 Resultaten... 3 Statuten en subsidiekanalen... 3 Etnische origine

Nadere informatie

Een open en stimulerende bedrijfscultuur. Een coachende stijl van leidinggeven. Aandacht voor loopbaanbeleid en loopbaanadvisering

Een open en stimulerende bedrijfscultuur. Een coachende stijl van leidinggeven. Aandacht voor loopbaanbeleid en loopbaanadvisering POP-up in de sociale economie. Stimuli tot succes van een POP : Een open en stimulerende bedrijfscultuur Een coachende stijl van leidinggeven Aandacht voor loopbaanbeleid en loopbaanadvisering Voeren van

Nadere informatie

ondersteuningstrajecten

ondersteuningstrajecten Paviljoenstraat 9 1030 Brussel T. 02-211 55 00 F. 02-211 56 00 www.diverscity.be sectorconsulenten@diverscity.be Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid ondersteuningstrajecten

Nadere informatie

Evaluatieonderzoek Inburgering

Evaluatieonderzoek Inburgering Evaluatieonderzoek Inburgering Verslagboek van de studiedag op 1 april 2010 Interdepartementaal Projectteam Inburgering (IPI) Agentschap voor Binnenlands Bestuur Boudewijnlaan 30 bus 70, 2e verdieping,

Nadere informatie

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

Preventiebundel Acht werkwijzers voor effectieve schuldpreventie

Preventiebundel Acht werkwijzers voor effectieve schuldpreventie Preventiebundel Acht werkwijzers voor effectieve schuldpreventie Lectoraat Schulden & Incasso Nadja Jungmann, Pauline Calkoen, Julia den Hartogh, Vivian den Hartogh & Peter Wesdorp Inleiding... 3 Werkwijzer

Nadere informatie

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst 1 Voorwoord Competentiebilan RESOC Kempen en VDAB geloven, samen met de partners die bij de ontwikkeling van het competentiebilan betrokken waren,

Nadere informatie

TEWERKSTELLING VAN PERSONEN MET ARBEIDSHANDICAP Of -BEPERKING

TEWERKSTELLING VAN PERSONEN MET ARBEIDSHANDICAP Of -BEPERKING TEWERKSTELLING VAN PERSONEN MET ARBEIDSHANDICAP Of -BEPERKING DOSSIER 1 DIVERS EN DUURZAAM Tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap en re-integratie of retentie van personen met een verworven

Nadere informatie

Een klare kijk op competentiemanagement

Een klare kijk op competentiemanagement Een klare kijk op competentiemanagement Deel 2 Opleidingsplan 1. Inleiding Nu we in Deel 1 de leerkansen die je als werknemer in je job hebt, in kaart gebracht hebben, bekijken we die zaken in dit deel

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015

OPLEIDINGSAANBOD 2015 OPLEIDINGSAANBOD 2015 SOCIALE WERKPLAATSEN in samenwerking met VORMINGSFONDS SOCIALE WERKPLAATSEN INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij

Nadere informatie

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN Vzw Steunpunt Schuldbemiddeling (eertijds STEUNPUNT - SCHULDBEMIDDELING) Centrum Kauwenberg vzw Anne DEFOSSEZ, Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Voorwoord EEN ANDERE BRIL, EEN ANDERE KIJK Dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Beste lezer, Vele

Nadere informatie

Opleidingstrajecten voor ploegbazen 2013-2014

Opleidingstrajecten voor ploegbazen 2013-2014 Opleidingstrajecten voor ploegbazen 2013-2014 Voor wie Deze opleidingen richten zich tot ploegbazen, opzichters, voormannen, werkleiders, facility-verantwoordelijken, die zich verder willen ontwikkelen

Nadere informatie

Taalondersteuning voor werkgevers die werken met anderstaligen In Zuid-Oost-Vlaanderen

Taalondersteuning voor werkgevers die werken met anderstaligen In Zuid-Oost-Vlaanderen Taalondersteuning voor werkgevers die werken met anderstaligen In Zuid-Oost-Vlaanderen Voorwoord Onze arbeidsmarkt stevent af op een krapte. Een heuse war for talent wordt voorspeld. Wie talent heeft,

Nadere informatie

5.2. LEERONDERSTEUNING. Productidentificatie. Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten.

5.2. LEERONDERSTEUNING. Productidentificatie. Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten. 5.2. LEERONDERSTEUNING Productidentificatie Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten Gebruikers: Centra voor Basiseducatie Competentiecentra VDAB Centra voor Volwassenenonderwijs

Nadere informatie