De verhuis- en inrichtingskosten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De verhuis- en inrichtingskosten"

Transcriptie

1 De verhuis- en inrichtingskosten van artikel 7:297 BW Aanknopingspunten bij de bepaling van de hoogte van de tegemoetkoming mr. M. Sloot en mr. A. Kemp * De huurder van 290-bedrijfsruimte, die geconfronteerd wordt met een opzegging van de huurovereenkomst door verhuurder, kan aanspraak maken op een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten, zo volgt uit art. 7:297 BW. De wettekst geeft geen maatstaven aan de hand waarvan deze kosten dienen te worden begroot, noch voor het bepalen van de omvang van de toe te wijzen tegemoetkoming. In de literatuur lijkt dit onderwerp tot op heden onderbelicht. De praktijk laat zien dat de meningen van huurders en verhuurders nogal uiteenlopen. Zo is het niet uitzonderlijk dat een begroting van een huurder uitkomt op een bedrag aan verhuis- en inrichtingskosten van (maar liefst) enkele tonnen terwijl de verhuurder een bedrag van (slechts) enkele duizenden euro s bepleit. Dit artikel is bedoeld om aanknopingspunten te bieden voor de wijze van begroting van de verhuis- en inrichtingskosten en het bepalen van de omvang van de toe te wijzen tegemoetkoming in deze kosten aan de hand van wetsgeschiedenis, jurisprudentie en literatuur. 1. Artikel 7:297 BW In art. 7:297 BW is bepaald dat de rechter, wanneer hij een vordering tot beëindiging van de huurovereenkomst toewijst, een bedrag kan vaststellen dat de verhuurder aan de huurder, of aan degene aan wie bevoegdelijk is onderverhuurd 1, moet voldoen ter tegemoetkoming van diens verhuis- en inrichtingskosten. Toekenning van een dergelijke tegemoetkoming is mogelijk, ongeacht op welke grond de beëindigingsvordering wordt toegewezen. 2 Zelfs wanneer wordt opgezegd op grond van een slechte bedrijfsvoering, kan een tegemoetkoming worden toegewezen. 3 Huurder hoeft voor het verkrijgen van een tegemoetkoming geen reconventionele vordering in te stellen. 4 Om aanspraak te kunnen maken op een tegemoetkoming dient huurder in * Marlies Sloot en Anique Kemp zijn beiden advocaat bij Boekel De Nerée N.V. te Amsterdam. 1. In het oude huurrecht regelden de art. 7A:1628 lid 2 en 1631 a lid 3 (oud) BW de tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten. De onderhuurder werd in deze artikelen niet genoemd. 2. In het oude huurrecht was een tegemoetkoming slechts toewijsbaar in het geval van huurbeëindiging op grond van (al dan niet persoonlijk) eigen gebruik. 3. Vergelijk MvT, Kamerstukken II 1999/2000, , nr. 3, p. 7: men denke aan het geval dat het onbehoorlijk gebruik het gevolg is van een overmachtssituatie, zoals plotselinge ziekte van de huurder, en voorts aan de positie van de onderhuurder die wellicht eveneens slachtoffer van het onbehoorlijk gebruik door de huurder is. 4. HR 19 oktober 2001, NJ 2002, 144 (WE/Bruil). de procedure aannemelijk te maken dat hij met verhuis- en inrichtingskosten wordt geconfronteerd en dat hij daadwerkelijk gaat verhuizen. Indien de huurder zich niet elders vestigt, is er geen plaats voor een tegemoetkoming in de verhuisen inrichtingskosten. 5 Zo zal door een rechter wanneer er sprake is van liquidatie van de onderneming geen tegemoetkoming worden vastgesteld. Kantonrechter Delft heeft hierin een nuance aangebracht. 6 Deze kantonrechter heeft in de procedures Stadscentrum Zoetermeer/Vishandel Anmaro, Helvensteijn en De Salon geoordeeld dat ook sprake is van een verhuizing indien de exploitatie binnen drie jaar nadat de exploitatie in het gehuurde is gestaakt, in een andere bedrijfsruimte wordt voortgezet. De kantonrechter overweegt dat er wel sprake moet zijn van een verhuizing en (her)inrichting van de oude onderneming en niet van het opstarten van een (geheel) nieuwe onderneming. Op het tijdstip dat de rechter de tegemoetkoming vaststelt, zijn de verhuis- en inrichtingskosten doorgaans nog niet gemaakt. De rechter zal bij het vaststellen van de tegemoetkoming uitgaan van de begrote geschatte kosten. Indien later mocht blijken dat huurder meer of minder kosten heeft gemaakt, kan hierop niet worden teruggekomen. De rechter beslist doorgaans gelijktijdig met de beslissing ten aanzien van de beëindigingsvordering over het al dan niet toekennen van een tegemoetkoming. Deze beslissing kan ook worden aangehouden, bijvoorbeeld in afwachting van een deskundigenbericht omtrent de hoogte van de kosten. 7 Voordat de rechter definitief vonnis wijst moet hij, ingevolge lid 2 van art. 7:297 BW, zijn voornemen tot toekenning van een tegemoetkoming kenbaar maken aan partijen. De rechter stelt daarbij een termijn waarbinnen de verhuurder zijn vordering tot beëindiging in kan trekken. De ratio hiervan is dat de tegemoetkoming wellicht zodanig hoog is, dat de verhuurder van zijn voornemen om de huurovereenkomst te beëindigen wil afzien. De combinatie van bovenbeschreven regels kan leiden tot een onwenselijke situatie in het geval dat een beslissing tot beëindiging van de huurovereenkomst uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard. Immers, een rechter kan, uitvoerbaar bij voorraad, beslissen dat de huur wordt beëindigd, maar zijn beslissing omtrent de vast te stellen tegemoetkoming aanhouden. Huurder wordt alsdan gedwongen tot ontruiming. Nadat de rechter een tegemoetkoming heeft bepaald Vergelijk HR 19 oktober 2001, NJ 2002, 144. Vergelijk o.a. Rechtbank s-gravenhage, sector kanton, locatie Delft 31 juli 2008, rolnummer (Stadscentrum Zoetermeer/Anmaro). HR 14 december 2007, NJ 2008, 11 (Van der Veer/Beter Wonen). 138

2 dient de rechter de verhuurder in de gelegenheid te stellen haar beëindigingsvordering in te trekken (ingevolge art. 7:297 lid 2 BW). Indien verhuurder van deze bevoegdheid gebruik maakt, is de tot ontruiming gedwongen huurder alsnog gebonden aan de huurovereenkomst! Deze ongewenste situatie vormt een reden te meer, waarom de rechter terughoudendheid dient te betrachten bij de uitvoerbaar bij voorraad verklaring van een beëindigingsbeslissing. 8 Het vorenstaande zal zich overigens vaker voordoen in situaties waarbij vooruitlopend op beëindiging van de huurovereenkomst, in kort geding ontruiming van het gehuurde wordt gevorderd. Een ontruimingsbeslissing in kort geding kan immers eenvoudig(er) uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard. 2. Verhuis- en inrichtingskosten Art. 7:297 BW ziet op een tegemoetkoming van slechts de verhuis- en inrichtingskosten. De Hoge Raad heeft recentelijk nog eens bevestigd dat bij een rechtsgeldige beëindiging van de huurovereenkomst, geen plaats is voor een tegemoetkoming in andere kosten en/of vergoeding van schade. 9 Daarmee is het belang gegeven bij beantwoording van de vraag welke kosten als verhuis- en inrichtingskosten kunnen worden aangemerkt en hoe deze kosten dienen te worden begroot. 10 Rechtspraak laat zien dat onder verhuiskosten niet alleen worden verstaan de directe verhuiskosten, zoals bijvoorbeeld de kosten voor huur van een verhuiswagen, maar ook bijvoorbeeld de kosten van verhuisberichten en de in het kader van de verhuizing gemaakte advertentiekosten. 11 De directe verhuiskosten kunnen vrij eenvoudig worden begroot aan de hand van een offerte van een verhuisbedrijf. Voor de begroting van de kosten voor verhuisberichten en advertentiekosten kan onder meer worden gelet op de omvang van het klantenbestand en de afstand naar de nieuwe locatie. 12 De begroting van de inrichtingskosten is lastiger. Volgens De Witte 13 moeten de kosten van de nieuwe inrichting worden vergoed (en niet de restantwaarde van de oude/huidige inrichting) omdat een huurder met deze kosten wordt geconfronteerd. Daarbij dient wel rekening te worden gehouden met de waarde van de bestaande inventaris. De oude inrichting is immers niet geheel onbruikbaar geworden door de verhuizing. Denkbaar is dat de restantwaarde in mindering wordt gebracht op de kosten voor een nieuwe inrichting. 14 Daarnaast zal dan nog een bedrag in mindering moeten worden gebracht De rechter dient reeds terughoudendheid te betrachten met het uitvoerbaar bij voorraad verklaren van een beëindigingsbeslissing. Vergelijk Kamerstukken II 2000/01, , nr. 5, p. 8. HR 4 mei 2007, NJ 2007, 273. Onder verhuis- en inrichtingskosten valt niet de overige schade die een huurder lijdt ten gevolge van de beëindiging, zoals bijvoorbeeld goodwillverlies en de kosten gemoeid met het afvloeien van personeel. Vergelijk HR 20 oktober 2000, NJ 2000, 692 (Coppens/Coppens). Vergelijk. D.H. de Witte, Schadebegroting: geen natte vinger werk (1), TvHB 2004, 1, p. 18. De Witte geeft ook voor het overige mogelijke wijzen van begroting weer. Vergelijk D.H. de Witte, Schadebegroting: geen natte vinger werk (1), TvHB 2004, 1, p. 18 onder 3.5. Daarbij wordt opgemerkt dat dubbele kosten worden vergoed op het moment dat naast de kosten voor een volledig nieuwe inrichting ook de verhuiskosten worden vergoed. De oude inrichting wordt in dat geval immers niet verhuisd zodat er geen verhuiskosten zijn. wegens nieuw voor oud. 15 De nieuwe inventaris wordt geacht in betere staat te verkeren dan de oude inventaris waardoor de huurder voordeel geniet. Evenals de verhuiskosten kunnen de inrichtingskosten worden begroot aan de hand van concrete offertes. Het is wederom aan huurder om deze offertes te presenteren. De praktijk laat zien dat bij gebreke van offertes aan de zijde van huurder, sommige verhuurders een beroep doen op de cijfers van Reed Business Information. Deze uitgeverij publiceert met enige regelmaat een kosteninschatting van de inrichting van winkels, per branche en per grootte van de winkel. 16 Tot op heden is ons geen rechtspraak bekend waarbij een rechter naar aanleiding van de cijfers van Reed Business Information een tegemoetkoming heeft vastgesteld. Veelal kiest de rechter voor de mogelijkheid een deskundige te benoemen. De inrichtingskosten bestaan uit de kosten die gemoeid gaan met het inrichten van de nieuwe bedrijfsruimte, zoals de kosten van vloerbedekking en behang maar bijvoorbeeld ook die van displays, vitrines, toonbanken en kassa s. Niet duidelijk is of de kosten gemoeid met bouwkundige aanpassingen ook tot deze inrichtingskosten behoren. Tot op heden hebben rechters zich hierover niet expliciet uitgelaten. Veelal worden er door de huurder naast inrichtingskosten wel bouwkundige kosten opgeworpen. De rechter stelt vervolgens een tegemoetkoming vast, maar specificeert niet welke kostenposten hij daarbij als uitgangspunt heeft genomen. Het bedrag dat de rechter uiteindelijk toekent komt veelal uit de lucht vallen (zie voor voorbeelden hierna onder 4). Hierdoor kan enerzijds bepleit worden dat bouwkundige voorzieningen wél tot inrichtingskosten behoren, omdat de rechter bij de toekenning niet overweegt dat de opgevoerde kosten voor bouwkundige voorzieningen niet onder inrichtingskosten vallen. Anderzijds is ook bepleitbaar dat deze kosten niet tot de verhuis- en inrichtingskosten behoren, uitgaande van de letterlijke tekst van art. 7:297 BW (slechts verhuis- en inrichtingskosten worden vergoed: kosten ten behoeve van bouwkundige voorzieningen dus niet). 3. Tegemoetkoming Blijkens art. 7:296 lid 1 BW heeft huurder recht op slechts een tegemoetkoming in diens verhuis- en inrichtingskosten. 17 De verhuurder is dus niet gehouden de volledige kosten te vergoeden. 18 De toewijsbaarheid zal moeten worden beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het geval. 19 Er is geen harde richtlijn voor het al dan niet toekennen van een tegemoetkoming of het percentage dat bij toekenning als tegemoetkoming kan worden toegewezen. Ook in de rechtspraak kan geen vaste lijn worden ontdekt. De toegewezen bedragen lopen sterk uiteen, terwijl het toegekende bedrag 15. Vergelijk Rechtbank Arnhem, sector kanton, locatie Nijmegen 29 februari In de berekeningen van Reed Business is onderscheid gemaakt tussen een normale, luxe of zeer luxe uitvoering van de winkelinrichting. Deze verschillen in uitvoering zijn terug te voeren tot extra voorzieningen boven op het standaardpakket van de normale uitvoering. 17. Vergelijk Hof Amsterdam 19 januari 2006 en 23 november 2006, WR 2007, Vergelijk Van Dale, tegemoetkoming: gedeeltelijke vergoeding of schadeloosstelling. 19. MvT, Kamerstukken II 1999/2000, 26932, nr. 3 p

3 vaak niet of nauwelijks wordt gemotiveerd (zie hierna ook onder 4). Vergelijk het arrest van Hof Arnhem, waarin het vonnis van de kantonrechter die 50% van de begrote kosten toewijst, wordt vernietigd. 20 Het hof is van oordeel dat de kantonrechter de tegemoetkoming verder heeft gematigd dan in dit geval gerechtvaardigd is. In het licht van de opzeggingsgrond, te weten sloop met vervangende nieuwbouw, oordeelt het hof een vergoeding van 80% redelijk. Het hof laat echter na te motiveren waar dit percentage op gebaseerd is. 21 In het merendeel van de relevante jurisprudentie wordt zelfs niet eens een percentage benoemd, maar wordt een tegemoetkoming naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 22, of ex aequo et bono 23 vastgesteld. De rechter dient bij zijn beslissing in ieder geval rekening te houden met een aantal matigende factoren zoals de staat van de oude inrichting, de vraag of huurder de inrichting zelf heeft bekostigd en de reeds gedane afschrijvingen. 24 Indien verhuurder zich reeds vrijwillig heeft verplicht tot betaling van een tegemoetkoming dient de rechter dit in zijn beslissing mee te nemen. 25 De rechter kan bij de vaststelling van de hoogte van de tegemoetkoming voorts rekening houden met de grond waarop de huurovereenkomst is beëindigd. Is opgezegd vanwege een onbehoorlijke bedrijfsvoering door huurder dan is een tegemoetkoming niet uitgesloten, maar ligt dit wel minder voor de hand. 26 Ook bij een beëindiging vanwege het weigeren van een redelijk voorstel is de beëindiging aan huurder zelf te wijten en kan de rechter daarom kiezen voor een lage tegemoetkoming. Bij een opzegging op grond van dringend eigen gebruik ligt de grond voor beëindiging geheel buiten de invloedsfeer van huurder en is een hogere tegemoetkoming op zijn plaats. 27 Vraag is wat wordt verstaan onder een hoge of een lage tegemoetkoming. De Witte geeft in zijn artikel over schadebegroting een aantal vuistregels. 28 Voor het geval dat de opzeggingsgrond is gelegen in dringend eigen gebruik of realisering van het bestemmingsplan, dus een niet aan huurder te verwijten opzeggingsgrond, stelt De Witte dat, als de overige gezichtspunten dat toelaten, de tegemoetkoming op ten minste 50% van de begrote kosten moet worden vastgesteld. 29 Een andere omstandigheid die mee zou kunnen spelen is de duur van de overeenkomst. Huur is een eindig recht. Een huurder mag dan ook niet verwachten dat hij tot in de lengte van dagen van het gehuurde gebruik kan blijven maken. In- 20. Vergelijk Hof Arnhem 24 februari 2009, LJN BH Het percentage is mijns inziens in ieder geval erg hoog. Ook omdat gesproken wordt van een matiging, komt het mij voor dat het hof onterecht volledige schadeloosstelling als uitgangspunt lijkt te nemen. 22. Ktg. Alkmaar 16 augustus 1995, WR 1995, Ktg. Groningen 21 maart 1996, WR 1996, MvT, Kamerstukken II 1980/81, , nr. 3, p. 10; MvA Kamerstukken II 1980/81, , nr. 6, p. 2 en HR 4 november 1983, NJ 1984, MvT, Kamerstukken I 1978/79, 14249, nr. 113a, p Vergelijk MvT, Kamerstukken II 1999/2000, , nr. 3, p Vergelijk Hof Arnhem 24 februari 2009, LJN BH Vergelijk D.H. de Witte, Schadebegroting: geen natte vinger werk (1), 29. Vergelijk D.H. de Witte, Schadebegroting: geen natte vinger werk (1), dien een huurovereenkomst reeds geruime tijd heeft gelopen, is een lagere tegemoetkoming dan ook redelijk. Als vuistregel bij de duur van de overeenkomst stelt De Witte dat bij beëindiging na 10 jaar maximaal 50% van de begrote kosten wordt vergoed en na 20 jaar maximaal 25%. Een en ander behoudens bijzondere omstandigheden Voorbeelden van tegemoetkomingen in de rechtspraak Uit jurisprudentie onderzoek blijkt dat de vastgestelde tegemoetkomingen variëren tussen de 1.135,- 31 en ,-. 32 In de rechtspraak wordt het vastgestelde bedrag doorgaans niet (uitvoerig) onderbouwd en gemotiveerd, zodat ook hier geen maatstaven aan kunnen worden ontleend. Wat wel opvalt, is dat de vastgestelde bedragen in de loop der jaren hoger zijn geworden. Waar 15 jaar geleden het vastgestelde bedrag doorgaans niet meer dan 5.000,- bedroeg 33, is de laatste jaren een tegemoetkoming van enkele tienduizenden euro s geen uitzondering. 34 Om enig inzicht te geven in de wijze waarop een tegemoetkoming wordt vastgesteld, volgt hier een korte bespreking van een drietal uitspraken waarin de huurder aanspraak maakt op een tegemoetkoming in diens verhuis- en inrichtingskosten. De Kantonrechter Alkmaar oordeelt in 1995 dat de vordering tot beëindiging van een huurovereenkomst wordt toegewezen op grond van de algemene belangenafweging. 35 Het gehuurde, een hal in een loods, wordt door huurder gebruikt voor de opslag en in- en verkoop van tweedehands goederen. Huurder, die op dat moment 10 jaar van het gehuurde gebruik maakt, vordert vergoeding van de schade, bestaande uit de kosten van vertrek uit het gehuurde ( ,40) en de kosten van betrekking van een nieuw pand ( ,40). Het in totaal gevorderde bedrag komt neer op een veelvoud van de jaarhuur, welke slechts 2.722,68 bedraagt. De kantonrechter overweegt dat aan huurder een tegemoetkoming in de verhuisen inrichtingskosten behoort te worden toegekend maar dat daaronder niet wordt begrepen een vergoeding voor goodwill en verlies van zaken, noch een compensatie voor een hogere 30. Vergelijk D.H. de Witte, Schadebegroting: geen natte vinger werk (1), 31. Ktg. Zaandam 23 februari 1995, WR 1995, 55. Een bedrag van 1.134,45 werd toegekend als tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten. 32. Hof Den Bosch 2 november 2005, LJN BH Dit bedrag is in eerste aanleg vastgesteld. Volgens het deskundigenbericht kwamen de totale kosten neer op ,-. De kantonrechter heeft dus een tegemoetkoming van 57% van de totale kosten vastgesteld. In hoger beroep tracht huurder dit bedrag nog te verhogen. Het eindarrest is, naar mijn weten, niet gepubliceerd. 33. Vergelijk Ktg. Apeldoorn 25 november 1992 PRG 1993, 3783 ( 4.537,80); Ktg. Zaandam 23 februari 1995, WR 1995, 55 ( 1.134,45); Ktg Alkmaar 16 augustus 1995, WR 1995, 102 ( 4.537,80); Ktg. Arnhem 4 december 1995, WR 1996, 58 ( 4.537,80); Ktg. Groningen 21 maart 1996, WR 1996, 77 ( 2.268,90). 34. Vergelijk Ktg. Zutphen 14 februari 2006, WR 2006, 112 ( 27,500,-); Hof Arnhem 6 juni 2006, LJN AY5217 ( ,-); Rb. Arnhem 29 februari 2008, WR 2009, 24 ( ,- en voor de onderhuurder); Hof Arnhem 24 februari 2009, LJN BH7552 ( ); Hof Den Haag 7 april 2009, LJN BI1735 ( ,- en ,- voor de onderhuurder). 35. Ktg. Alkmaar 16 augustus 1995, WR 1995,

4 huurprijs of waarborgsom. De tegemoetkoming wordt, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, vastgesteld op 4.537,80. Dit is ongeveer 20% van het in totaal gevorderde bedrag. 36 Vergelijkbare bedragen worden gevorderd door de huurder die zich in 2005 geconfronteerd ziet met beëindiging van de huur op grond van dringend eigen gebruik. 37 Huurder exploiteert in het gehuurde op dat moment ruim 15 jaar een kledingwinkel. De kantonrechter heeft een bedrag van ,- toegewezen als tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten. In hoger beroep voert huurder, onder andere, aan dat dit bedrag te laag is. Zij schat alleen de verhuiskosten al op ,-. De te verwachten inrichtingskosten begroot zij, aan de hand van een door haar overlegde offerte, op ,97 excl. BTW. De begrote kosten worden door de verhuurder uitdrukkelijk betwist. Verhuurder bepleit dat de winkelvoorraad en inventaris in één keer met één verhuisauto kunnen worden verhuisd. Daarbij voert verhuurder aan dat het interieur en de inventaris eenvoudig van aard zijn, al jaren niet meer vernieuwd zijn en daarom volledig zijn afgeschreven. Het hof overweegt dat het op de weg van huurder had gelegen de begrote kosten naar aanleiding van de betwistingen bij pleidooi nader te onderbouwen. Nu zij dit niet heeft gedaan, en gelet op het feit dat art. 7:297 BW niet tot een volledige kostenvergoeding dwingt, komt een tegemoetkoming van in totaal ,- het hof billijk voor. Dit bedrag komt neer op ongeveer 30% van de door huurder begrote kosten. 38 Een veel hoger bedrag wordt gevorderd door de huurder, die een supermarkt exploiteert en van wie de huurovereenkomst na een duur van 25 jaar werd beëindigd. De supermarktexploitant begroot haar verhuis- en inrichtingskosten in totaal op ,10. De berekening van verhuurder sluit op een bedrag van in totaal ,-. De kantonrechter oordeelt dat, aan de hand van een en ander, een bedrag van ,- als redelijk kan worden beschouwd. 39 Dit bedrag komt neer op ongeveer 15% van de door huurder begrote kosten. De kantonrechter heeft rekening gehouden met de restantwaarde van de bestaande inventaris, het voordeel dat de exploitant geniet wegens nieuw voor oud en met de duur van de overeenkomst. De kantonrechter merkt daarbij op dat de wettelijke regeling geen verplichting van de verhuurder inhoudt tot volledige vergoeding van de kosten. 5. Gevolg invoering van de artikelen 7:296 lid 1 onder b gecombineerd met 7:297 BW Bij de invoering van het nieuwe huurrecht in 2003 is het de verhuurder mogelijk gemaakt een huurovereenkomst op te zeggen voor de renovatie van bedrijfsruimte die zonder beëindiging van de huurovereenkomst niet mogelijk is. Voorheen 36. Daarbij merken wij op dat uit het vonnis niet duidelijk blijkt welk deel van het gevorderde bedrag daadwerkelijk zag op verhuis- en inrichtingskosten, zodat dit percentage niet geheel nauwkeurig is. 37. Hof Amsterdam 19 januari en 23 november 2006, WR 2007, Opnieuw geldt dat niet duidelijk is welk deel van het gevorderde bedrag daadwerkelijk als verhuis- en inrichtingskosten kan worden aangemerkt, zodat het percentage niet geheel nauwkeurig is. Daarbij is niet duidelijk in hoeverre het Hof is uitgegaan van een lager bedrag vanwege de betwistingen door verhuurder. 39. Rechtbank Arnhem, sector kanton, locatie Nijmegen 29 februari 2008, WR 2009, 24. viel een dergelijke renovatie niet onder de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik. 40 Indien de verhuurder vóór 2003 over wenste te gaan tot een herontwikkeling waarbij de huurder het gehuurde zou moeten verlaten, werd de verhuurder geconfronteerd met buitensporige afkoopsommen. Hier heeft de wetgever een einde aan willen maken. De stand van het onroerend goed moest worden verbeterd zodat meer herontwikkelingsprojecten van de grond moesten komen. Bij deze wetswijziging heeft de verhuurder art. 7:297 BW niet aangepast. Dit betekent dat ook bij een opzegging in verband met een renovatie een huurder slechts recht heeft op een tegemoetkoming in zijn verhuis- en inrichtingskosten. Een huurder wordt bij een beëindiging echter geconfronteerd met veel meer nadelige gevolgen. Naast de directe kosten die gemoeid zijn met het eindigen van de huur, zoals de verhuisen inrichtingskosten, lijdt hij doorgaans ook andere schade zoals bijvoorbeeld verlies aan goodwill en kosten voor de afvloeiing van personeel. Huurders hebben bepleit dat een verhuurder in ieder geval een deel van deze schade dient te vergoeden nu de huurovereenkomst op zijn initiatief en tegen de wil van huurder in wordt beëindigd. De huurders hebben ten aanzien van dit standpunt bakzeil gehaald. Immers, de Hoge Raad heeft in 2007 met deze stelling korte metten gemaakt. 41 De afgelopen maanden hebben een aantal huurders van bijvoorbeeld de herontwikkelingsprojecten in Hoog Catharijne, Stadscentrum Zoetermeer en Presikhaaf in de media en bij minister Van der Laan bepleit dat de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik weer moet worden ingeperkt zodat zij bij een herontwikkeling niet met lege handen staan. 42 Deze huurders zijn van mening dat de wetswijziging in 2003 een structurele fout is geweest. Zij menen dat de winkeliers weer beter moeten worden beschermd: Zomaar lopende huurcontracten wegens renovatie opzeggen? Dat moet verboden worden., aldus de Detailhandel Nederland die voor de belangen van de winkeliers opkomt. 43 In het verleden heeft de wetgever overigens ook al eens over deze materie nagedacht. In Wetsvoorstel werd het de verhuurder van 290-bedrijfsruimte mogelijk gemaakt de huurovereenkomst op te zeggen zonder dat hij hiervoor een grond nodig zou hebben. De huurder zou alsdan wél recht hebben op een vergoeding van zijn schade. 44 Deze schadevergoeding werd wettelijk gemaximeerd op een bedrag gelijk aan tweemaal de laatst betaalde jaarhuur. Dit wetsvoorstel vond geen steun bij een Kamermeerderheid en is ingetrokken. 45 De bestaande situatie, waarbij een huurder uitsluitend Voor de wetswijziging was een beëindiging van de huurovereenkomst in het kader van een herontwikkeling hooguit mogelijk op grond van de algemene belangenafweging. HR 4 mei 2007, NJ 2007, 273. Zie Ik word gewoon op straat gegooid door M. van der Werf in het Algemeen Dagblad van 23 juli Zie noot 42. MvT Kamerstukken II 1994/95, 24150, nr. 3, p. 29. Het wetsvoorstel hield overigens veel wijzigingen in van het destijds geldende recht op gebied van meer onderwerpen dan alleen de verhuisen inrichtingskosten, zodat het verwerpen van het voorstel niet alleen kan worden toegeschreven aan de voorgestelde wijziging omtrent de verhuis- en inrichtingskosten. 141

5 aanspraak kan maken op een tegemoetkoming in de verhuisen inrichtingskosten, is uitdrukkelijk gehandhaafd. Het lijkt er dan ook op dat de wetgever uitdrukkelijk voor de huidige stand van zaken heeft gekozen. Of desalniettemin aan de klachten van huurder gehoor zal worden gegeven zal de toekomst uitwijzen. 6. Conclusie Nu de wetgever in 2003 het mogelijk heeft geacht een huurovereenkomst te beëindigen indien er sprake is van een renovatie en art. 7:297 BW is gehandhaafd (wederom is gekozen voor een tegemoetkoming en niet een volledige schadeloosstelling) lijkt het vooralsnog tegen de bedoeling van de wetgever in te gaan wanneer de tegemoetkoming op een dermate hoog percentage van de daadwerkelijke kosten wordt vastgesteld, dat in feite alsnog sprake is van een volledige vergoeding. Opvallend is dat de bedragen die rechters aan verhuis- en inrichtingskosten vaststellen in het kader van een herontwikkeling de laatste jaren juist stijgen. Wellicht dat deze ontwikkeling is ingegeven door de verruiming van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik in De rechter lijkt de huurder met de hogere bedragen tegemoet te willen komen. Daarbij merken wij op dat wij, bij gebrek aan motivering door de rechter, naar zijn bedoeling slechts kunnen gissen. Geconcludeerd kan in ieder geval worden dat noch de wettekst, noch de jurisprudentie op dit moment duidelijke maatstaven biedt aan de hand waarvan de omvang van de tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten dient te worden vastgesteld. Wij hebben wel aanknopingspunten gevonden aan de hand waarvan een tegemoetkoming kan worden bepaald. Het wachten is nu nog op een duidelijk, gemotiveerd vonnis waaruit rechtsregels kunnen worden gedestilleerd. 142

ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8136

ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8136 ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8136 Instantie Datum uitspraak 15-02-2011 Datum publicatie 18-03-2011 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer 385723 / KG ZA 11-78 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:5675

ECLI:NL:RBMNE:2015:5675 ECLI:NL:RBMNE:2015:5675 Instantie Datum uitspraak 29-07-2015 Datum publicatie 03-08-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 3947956 MC EXPL 15-2480

Nadere informatie

Artikel 7:220 BW regelt de medewerkingplicht van een huurder bij een voorgenomen renovatie.

Artikel 7:220 BW regelt de medewerkingplicht van een huurder bij een voorgenomen renovatie. Dit artikel is als volgt onderverdeeld: I. de medewerkingplicht van de huurder; II. huurbeëindiging wegens renovatie: de mogelijkheden; III. vergoedingsrechten. I. DE MEDEWERKINGPLICHT VAN DE HUURDER Artikel

Nadere informatie

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen.

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen. Reactie op de brief van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) inzake het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de

Nadere informatie

Renovatie van bedrijfsruimte. Het nieuwe wetsvoorstel

Renovatie van bedrijfsruimte. Het nieuwe wetsvoorstel Renovatie van bedrijfsruimte Het nieuwe wetsvoorstel Naam: L.E. van Cuilenborg Studentnr.: 5873932 Naam begeleider: G.J.P. de Vries Meelezer: F. van der Hoek Datum: 21-01-2013 Inhoudsopgave Voorblad Inhoudsopgave

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 08 Voorstel van wet van de leden Gesthuizen, Smeets, Blanksma-Van den Heuvel en Van Gent tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek houdende verbetering

Nadere informatie

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 290-310 BW (huur van bedrijfsruimte)

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 290-310 BW (huur van bedrijfsruimte) Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 290-310 BW (huur van bedrijfsruimte) Boek 7 BW, titel 4: Bedrijfsruimte Afdeling 6. Huur van bedrijfsruimte Artikel 290 1. De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:14100

ECLI:NL:RBDHA:2016:14100 ECLI:NL:RBDHA:2016:14100 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10112016 Datum publicatie 22112016 Zaaknummer 5138842/1616752 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 23-06-2015 Datum publicatie 04-09-2015 Zaaknummer CV EXPL 14-22777 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:364

ECLI:NL:RBDHA:2017:364 ECLI:NL:RBDHA:2017:364 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 09-01-2017 Datum publicatie 17-01-2017 Zaaknummer 5138951 RL EXPL 16-16760 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Vastgoed-nieuws. 21 november 2013. Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur

Vastgoed-nieuws. 21 november 2013. Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur Vastgoed-nieuws 21 november 2013 Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur Essentie Verhuurders proberen vaak op creatieve manier onder dwingendrechtelijke huur(prijs)beschermingsbepalingen uit te

Nadere informatie

Grofweg is een overige bedrijfsruimte alles wat geen 290-bedrijfsruimte of woonruimte is.

Grofweg is een overige bedrijfsruimte alles wat geen 290-bedrijfsruimte of woonruimte is. Huurrecht - kantoorruimte en overige bedrijfsruimte De meeste huurvragen hebben betrekking op het huurrecht en een huurovereenkomst betreffende het (ver)huren van een onroerende zaak. De wet maakt onderscheid

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S20-06 Datum uitspraak: 26 oktober 2012 Plaats uitspraak: Zaandam DE RIJDENDE RECHTER in het geschil tussen: R.J. Kok te Enkhuizen verder te noemen: Kok, tegen: Bindend Advies Stichting Woondiensten

Nadere informatie

Noot bij ktr. Utrecht 16 september 2008, BF0857

Noot bij ktr. Utrecht 16 september 2008, BF0857 Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Noot bij ktr. Utrecht 16 september 2008, BF0857 Z.H. Duijnstee-van Imhoff Published in WR 2009/109, p. 388-390. 1 Noot bij ktr. Utrecht 16 september

Nadere informatie

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.140.465101 KG zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke

Nadere informatie

Supermarktvastgoed & Huurrecht

Supermarktvastgoed & Huurrecht Supermarktvastgoed & Huurrecht Vrijdag 8 maart 2013 Jodit M. de Bruin Programma Inleiding huurrecht Asbest Exploitatieplicht Afwijkende bedingen Huurprijzen Renovatie 2 Inleiding (1) Soorten huur Gebouwde

Nadere informatie

Boek 7A Burgerlijk Wetboek: 1624-1636o BW (bedrijfsruimte)

Boek 7A Burgerlijk Wetboek: 1624-1636o BW (bedrijfsruimte) Boek 7A Burgerlijk Wetboek: 1624-1636o BW (bedrijfsruimte) BUREAU BREIJ B.V. Postbus 15858 1001 NJ AMSTERDAM Kamer van Koophandel, nr. 17082168, ter inzage gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2014Z11661

Nadere informatie

Huurrecht - woonruimte

Huurrecht - woonruimte Huurrecht - woonruimte Bij huurrecht en huurovereenkomst denkt men al snel aan het (ver)huren van een onroerende zaak, meestal een gebouw, en de meeste huurvragen hebben hier ook betrekking op. De wet

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2012:BY0077

ECLI:NL:GHSGR:2012:BY0077 ECLI:NL:GHSGR:2012:BY0077 Instantie Datum uitspraak 16-10-2012 Datum publicatie 16-10-2012 Gerechtshof 's-gravenhage Zaaknummer 200.087.460/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Essentie. Samenvatting

Essentie. Samenvatting WR 2013/74: 290-bedrijfsruimte dringend eigen gebruik: exploitatie supermarkt; eigen gebruik; dringendheid; duurzaamheid gebruik; verhuis- en inr... Klik hier om het document te openen in een browser venster

Nadere informatie

De ontruimingsbescherming nader

De ontruimingsbescherming nader De ontruimingsbescherming nader bezien mw.mr. J.M. de Bruin * 1.Inleiding Aanleiding voor dit artikel zijn twee recente uitspraken over de ontruimingsbescherming van art. 7:230a BW. De eerste is die van

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2014:290

ECLI:NL:RBAMS:2014:290 ECLI:NL:RBAMS:2014:290 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 21012014 Datum publicatie 29012014 Zaaknummer 2410815 \ CV EXPL 1325156 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2017:3619

ECLI:NL:GHSHE:2017:3619 ECLI:NL:GHSHE:2017:3619 Instantie Datum uitspraak 15-08-2017 Datum publicatie 16-08-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch 200.216.119_01

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2016:3477

ECLI:NL:GHDHA:2016:3477 ECLI:NL:GHDHA:2016:3477 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 29-11-2016 Datum publicatie 07-12-2016 Zaaknummer 200.181.068/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2006:AX9306

ECLI:NL:RBROT:2006:AX9306 ECLI:NL:RBROT:2006:AX9306 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 15-06-2006 Datum publicatie 26-06-2006 Zaaknummer 709062 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

Renovatie van bedrijfsruimte door de verhuurder

Renovatie van bedrijfsruimte door de verhuurder Renovatie van bedrijfsruimte door de verhuurder mr. G.I. Beij en mr. Th. C. Visser * 1. Inleiding Zowel de huurder als de verhuurder kan het nodig achten om in de looptijd van de huurovereenkomst werkzaamheden

Nadere informatie

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek (opneming verhuiskostenvergoeding bij renovatie)

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek (opneming verhuiskostenvergoeding bij renovatie) Wijziging van het Burgerlijk Wetboek (opneming verhuiskostenvergoeding bij renovatie) MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Aanleiding In artikel 11g van het Besluit beheer sociale-huursector (Bbsh) is een

Nadere informatie

ECLI:NL:OGEAC:2017:93

ECLI:NL:OGEAC:2017:93 ECLI:NL:OGEAC:2017:93 Instantie Datum uitspraak 24-07-2017 Datum publicatie 26-07-2017 Zaaknummer AR 78380/2016 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerecht in eerste aanleg van Curaçao

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S21-29 Datum uitspraak: 29 januari 2015 Plaats uitspraak: Zeist DE RIJDENDE RECHTER Bindend Advies in het geschil tussen: S. van der Veen en T. van der Veen--Koster te Ferwert, verder te noemen:

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2008:BC8832

ECLI:NL:GHSGR:2008:BC8832 ECLI:NL:GHSGR:2008:BC8832 Instantie Datum uitspraak 02-04-2008 Datum publicatie 07-04-2008 Zaaknummer C 06/14 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-gravenhage

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2016:873

ECLI:NL:GHDHA:2016:873 ECLI:NL:GHDHA:2016:873 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 12-04-2016 Datum publicatie 12-04-2016 Zaaknummer 200.157.850 / 01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:1678

ECLI:NL:RBAMS:2016:1678 ECLI:NL:RBAMS:2016:1678 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 24-03-2016 Datum publicatie 29-03-2016 Zaaknummer KK EXPL 16-200 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010 Rapport Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014 Rapportnummer: 2014/010 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het College van procureurs-generaal

Nadere informatie

MVA HUUROVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE GELIBERALISEERDE WOONRUIMTE GERICHT OP DE HUURMARKT TEN BEHOEVE VAN EXPATS (Model april 2015)

MVA HUUROVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE GELIBERALISEERDE WOONRUIMTE GERICHT OP DE HUURMARKT TEN BEHOEVE VAN EXPATS (Model april 2015) A.175188.01/3402342/2 MVA HUUROVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE GELIBERALISEERDE WOONRUIMTE GERICHT OP DE HUURMARKT TEN BEHOEVE VAN EXPATS (Model april 2015) Toelichting ten behoeve van een verhuurder Iemand

Nadere informatie

Huurrecht en gebiedsontwikkeling. 5 oktober 2017 Daniëlle de Vos Job Velthuizen

Huurrecht en gebiedsontwikkeling. 5 oktober 2017 Daniëlle de Vos Job Velthuizen Huurrecht en gebiedsontwikkeling 5 oktober 2017 Daniëlle de Vos Job Velthuizen Waar raken huurrecht en gebiedsontwikkeling elkaar? Onderwerpen Voorbereidingsfase 1. Communicatie met bewoners 2. Renovatie

Nadere informatie

Tendens inzake hoogte tegemoetkoming verhuis en inrichtingskosten

Tendens inzake hoogte tegemoetkoming verhuis en inrichtingskosten Retail & Vastgoed september 2009 Tendens inzake hoogte tegemoetkoming verhuis en inrichtingskosten Bij de invoering van het nieuwe huurrecht in 2003 is het de verhuurder mogelijk gemaakt een huurovereenkomst

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2016:661

ECLI:NL:RBLIM:2016:661 ECLI:NL:RBLIM:2016:661 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 27012016 Datum publicatie 28012016 Zaaknummer 4683113/AZ/15341 27012016 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Arbeidsrecht

Nadere informatie

De commissie cassatie in het belang der wet Mr. H. Logmans, secretaris

De commissie cassatie in het belang der wet Mr. H. Logmans, secretaris campuscontract.com De commissie cassatie in het belang der wet Hans Talmon Mr. H. Logmans, secretaris Clara van Sparwoudestraat 120 Hoge Raad der Nederlanden 2612 RW Delft Postbus 20303 2500 EH DEN HAAG

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2015:2889

ECLI:NL:GHDHA:2015:2889 ECLI:NL:GHDHA:2015:2889 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 27-10-2015 Datum publicatie 27-10-2015 Zaaknummer 200.169.276-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Den Haag, 21 april 2017 dossiernummer: 103601 uw kenmerk: telefoonnummer: +31 (0)70 335 35 61 e-mail: m.deregt@advocatenorde.nl Betreft: consultatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:1537

ECLI:NL:RBAMS:2017:1537 ECLI:NL:RBAMS:2017:1537 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 09-03-2017 Datum publicatie 13-03-2017 Zaaknummer KK EXPL 17-174 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:8199

ECLI:NL:RBLIM:2017:8199 ECLI:NL:RBLIM:2017:8199 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 16082017 Datum publicatie 23082017 Zaaknummer C/03/239274 / KG ZA 17423 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

Noot onder HR 24 september 2010, LJN BM9758 (Toko Mitra/PMT)

Noot onder HR 24 september 2010, LJN BM9758 (Toko Mitra/PMT) Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Noot onder HR 24 september 2010, LJN BM9758 (Toko Mitra/PMT) Z.H. Duijnstee-van Imhoff Published in WR 2011/1, p. 14-17. 1 In dit opmerkelijke arrest

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur woonruimte

Tijdelijke verhuur woonruimte Momenteel staan er veel woningen te koop. Veel mensen hebben zelfs in deze tijd al een nieuwe woning gekocht, terwijl de oude woning nog niet verkocht is. Eigenaren zijn veelal op zoek naar middelen om

Nadere informatie

Proces 100% deelname renovatie. Christian Schellekens (VBTM Advocaten) 7 november 2011 NOTITIE

Proces 100% deelname renovatie. Christian Schellekens (VBTM Advocaten) 7 november 2011 NOTITIE NOTITIE Van: Christian Schellekens (VBTM Advocaten) In deze notitie ga ik in op de procedures die de verhuurder moet volgen met het uitvoeren van dringende werkzaamheden en het verwezenlijken van een renovatie.

Nadere informatie

Actualiteiten dringend eigen gebruik/renovatie en indeplaatsstelling

Actualiteiten dringend eigen gebruik/renovatie en indeplaatsstelling Actualiteiten dringend eigen gebruik/renovatie en indeplaatsstelling Donderdag 26 juni 2014 Pieter Twaalfhoven Helma Sengers Jodit de Bruin Indeplaatsstelling (1) Hoe? Onderling overleg contractsovername

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove... Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 071215 09:02 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBOVE:2013:1448 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Rechtbank Overijssel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2008:BG6664 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2008:BG6664 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2008:BG6664 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 03-06-2008 Datum publicatie 12-02-2009 Zaaknummer 104.003.290 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Uitspraak vonnis RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD. Sector civiel recht. Vonnis in kort geding van 16 juli 2010

Uitspraak vonnis RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD. Sector civiel recht. Vonnis in kort geding van 16 juli 2010 Datum uitspraak: 16-07-2010 Datum publicatie: 09-11-2010 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Geschil over voor buitenschoolse dan wel tussenschools opvang gehuurde

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812

ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812 ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812 Instantie Datum uitspraak 18-04-2013 Datum publicatie 26-04-2013 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 582121 - CV EXPL 12-15165 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BP2410

ECLI:NL:RBUTR:2010:BP2410 ECLI:NL:RBUTR:2010:BP2410 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 22-12-2010 Datum publicatie 31-01-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 588824 UC EXPL 08-11672 AW/321

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 3. Algemeen verbintenissenrecht Het gebruik van algemene voorwaarden; zo standaard is het niet!

NIEUWSBRIEF 3. Algemeen verbintenissenrecht Het gebruik van algemene voorwaarden; zo standaard is het niet! NIEUWSBRIEF 3 Welkom bij de periodieke nieuwsbrief van Koppelaar & Linssen Advocaten. In een kort tijdsbestek bent u op de hoogte van uw rechten, plichten en (recente) juridische ontwikkelingen. In onze

Nadere informatie

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden.

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden. beschikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter zittinghoudende te Utrecht zaaknummer: 2534388 UE VERZ 13805 GD/4243 Beschikking van 13 december 2013 inzake X wonende te Arnhem,

Nadere informatie

15 Renovatieregeling in het huurrecht, in het bijzonder middenstandsbedrijfsruimte

15 Renovatieregeling in het huurrecht, in het bijzonder middenstandsbedrijfsruimte 15 Renovatieregeling in het huurrecht, in het bijzonder middenstandsbedrijfsruimte Van: Aan: Vorm: G.M. Kerpestein R.A. Dozy Commentaar stellingen OPDRACHT Art. 7:220 BW bevat de commune renovatieregeling

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:14105

ECLI:NL:RBDHA:2016:14105 ECLI:NL:RBDHA:2016:14105 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 16-11-2016 Datum publicatie 22-11-2016 Zaaknummer 5139036 RL EXPL 16-16773 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie:

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie: LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 225359 Datum uitspraak: 15-02-2012 Datum publicatie: Rechtsgebied: 17-02-2012 Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: In deze zaak

Nadere informatie

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 232-282 BW (huur van woonruimte)

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 232-282 BW (huur van woonruimte) Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 232-282 BW (huur van woonruimte) Boek 7 BW, titel 4: Woonruimte Afdeling 5. Huur van woonruimte Onderafdeling 1. Algemeen Artikel 232 1.Deze afdeling is uitsluitend van toepassing

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 22 juli 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 22 juli 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 22 juli 2011 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Exploitatie Maatschappij Zandvoort (E.M.Z.) B.V. tevens

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSHE:2012:BW5006

ECLI:NL:RBSHE:2012:BW5006 ECLI:NL:RBSHE:2012:BW5006 Instantie Datum uitspraak 03-05-2012 Datum publicatie 07-05-2012 Zaaknummer 788640 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank 's-hertogenbosch Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8221

ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8221 ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8221 Instantie Datum uitspraak 02-03-2011 Datum publicatie 18-10-2011 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer 1002383/10-8074 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2010:BO2401

ECLI:NL:RBHAA:2010:BO2401 ECLI:NL:RBHAA:2010:BO2401 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 15-09-2010 Datum publicatie 29-10-2010 Zaaknummer 127472 - HA ZA 06-1116 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Boek 7A Burgerlijk Wetboek: 1623a-1623o BW (woonruimte)

Boek 7A Burgerlijk Wetboek: 1623a-1623o BW (woonruimte) Boek 7A Burgerlijk Wetboek: 1623a-1623o BW (woonruimte) BUREAU BREIJ B.V. Postbus 15858 1001 NJ AMSTERDAM Kamer van Koophandel, nr. 17082168, ter inzage gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:199

ECLI:NL:RBAMS:2016:199 ECLI:NL:RBAMS:2016:199 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 20-01-2016 Datum publicatie 02-02-2016 Zaaknummer C/13/572226 / HA ZA 14-903 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Intellectueel-eigendomsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2017:147 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2017:147 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2017:147 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 17-01-2017 Datum publicatie 23-03-2017 Zaaknummer 200.189.286/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten,

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten, Vonnis RECHTBANK LEEUWARDEN Sector kanton Locatie Heerenveen zaak-/rolnummer: 371218 CV EXPL i 1-5231 vonnis van de kantonrechter d.d. 14 maart 2012 inzake X wonende te eiser. procederende met toevoeging.

Nadere informatie

LJN: BY3633, Gerechtshof Leeuwarden, /01

LJN: BY3633, Gerechtshof Leeuwarden, /01 LJN: BY3633, Gerechtshof Leeuwarden, 200.092.893/01 Datum uitspraak: 20-11-2012 Datum publicatie: 20-11-2012 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Ziektekostenverzekering

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 28-10-2014 Datum publicatie 27-11-2014 Zaaknummer 200.140.914/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:PHR:2008:BD1383 Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak Datum publicatie

ECLI:NL:PHR:2008:BD1383 Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak Datum publicatie ECLI:NL:PHR:2008:BD1383 Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak 20-06-2008 Datum publicatie 20-06-2008 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken - Inhoudsindicatie C07/041HR

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 01032017 Datum publicatie 27032017 Zaaknummer 316395 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

REGLEMENT inzake bijdragen in de kosten van verhuizing bij renovatie van Woningbouwvereniging Gelderland

REGLEMENT inzake bijdragen in de kosten van verhuizing bij renovatie van Woningbouwvereniging Gelderland REGLEMENT inzake bijdragen in de kosten van verhuizing bij renovatie van Woningbouwvereniging Gelderland artikel 1: Definities 1.1 Voor toepassing van het bij dit reglement bepaalde wordt verstaan onder:

Nadere informatie

HUURDER FAILLIET; VOOR WIE ZIJN DE KOSTEN?

HUURDER FAILLIET; VOOR WIE ZIJN DE KOSTEN? HUURDER FAILLIET; VOOR WIE ZIJN DE KOSTEN? HOGE RAAD 19 APRIL 2013 LJN: BY6108 PROGRAMMA: Verplichtingen van de huurder (artikel 7:218 en 7:224 BW) Faillissement en beëindiging van de huurovereenkomst

Nadere informatie

30 juni 20. et Werk & Zekerheid. ntslag op staande voet. rof. Mr S.F. Sagel

30 juni 20. et Werk & Zekerheid. ntslag op staande voet. rof. Mr S.F. Sagel et Werk & Zekerheid ntslag op staande voet rof. Mr S.F. Sagel et ontslag op staande voet: afschaffen of behouden? e meningen waren verdeeld 30 juni 20 e kosten van een terecht ontslag op staande voet "Het

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303

ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303 ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 14-04-2010 Datum publicatie 15-04-2010 Zaaknummer 198015 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

WR 2014/21: Medehuur: verleend medehuurderschap vernietigd op grond van dwaling; twee samenlevende zussen; informatieplicht aankoop woning door huu...

WR 2014/21: Medehuur: verleend medehuurderschap vernietigd op grond van dwaling; twee samenlevende zussen; informatieplicht aankoop woning door huu... WR 2014/21: Medehuur: verleend medehuurderschap vernietigd op grond van dwaling; twee samenlevende zussen; informatieplicht aankoop woning door huu... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Tijdelijke verhuur. Problemen bij oplevering vrij van huur.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Tijdelijke verhuur. Problemen bij oplevering vrij van huur. Belangenbehartiging opdrachtgever. Tijdelijke verhuur. Problemen bij oplevering vrij van huur. Klager heeft zijn makelaar (beklaagde) een opdracht tot dienstverlening bij verkoop van zijn woonboerderij

Nadere informatie

Renovatie bedrijfsruimte: hoe zit het met de bescherming van de huurder?

Renovatie bedrijfsruimte: hoe zit het met de bescherming van de huurder? Mariska Nijensteen en Anneke Werner* Renovatie bedrijfsruimte: hoe zit het met de bescherming van de huurder? Over renovatie van verhuurde bedrijfsruimte is de afgelopen jaren veel te doen geweest. Het

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2015:1277

ECLI:NL:RBLIM:2015:1277 ECLI:NL:RBLIM:2015:1277 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 17-02-2015 Datum publicatie 19-02-2015 Zaaknummer 3792692 CV EXPL 15-683 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Goederenrecht

Nadere informatie

Buitengerechtelijke kosten bij verhuur van woonruimte.

Buitengerechtelijke kosten bij verhuur van woonruimte. Vastgoed/Six-Hummel/Know how/incasso/notitie buitengerechtelijke kosten 2012-07-24/MVA Buitengerechtelijke kosten bij verhuur van woonruimte. Met ingang van 1 juli 2012 is de regelgeving met betrekking

Nadere informatie

Verstandig contracteren in het huurrecht

Verstandig contracteren in het huurrecht Oktober 2010 BZ Huurrecht Verstandig contracteren in het huurrecht Onze advocaten Vastgoedrecht Wouter van de Wier, Harm Heynen, Yvo Dijk en Nick Kooistra leggen zich toe op het Huurrecht en zullen u vier

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:3729

ECLI:NL:RBAMS:2017:3729 ECLI:NL:RBAMS:2017:3729 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 09-05-2017 Datum publicatie 30-05-2017 Zaaknummer 5848842 KK EXPL 17-331 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

De toepassing van de goedkeuringsgronden bij afwijkende bedingen

De toepassing van de goedkeuringsgronden bij afwijkende bedingen De toepassing van de goedkeuringsgronden bij afwijkende bedingen mr. A. de Fouw, mr. K. Keij en mr. A. Sinnige * 1. Inleiding Een huurder van 290-bedrijfsruimte wordt vergaande bescherming geboden door

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2013:3271 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2013:3271 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2013:3271 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 08-10-2013 Datum publicatie 06-01-2014 Zaaknummer 200.121.491-01 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Advies van de Adviescommissie Huurrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten 30 oktober 2012

Advies van de Adviescommissie Huurrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten 30 oktober 2012 1 WETSVOORSTEL 33 018 Advies van de Adviescommissie Huurrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten 30 oktober 2012 Wetsvoorstel 33 018: Voorstel van wet van de leden Gesthuizen, Smeets, Blanksma-van den

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

Hoge Raad der Nederlanden

Hoge Raad der Nederlanden 4 november 2016 Eerste Kamer 15/00920 LZ/IF Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: tegen STICHTING PENSIOENFONDS PERSONEELSDIENSTEN, gevestigd te Amsterdam, VOOR VERWEERSTER in cassatie, advocaat:

Nadere informatie

Franchise. Jurisprudentie Myrthe S.J. Steenhuis

Franchise. Jurisprudentie Myrthe S.J. Steenhuis Franchise Jurisprudentie 2015 Myrthe S.J. Steenhuis Statistieken 2013 / 2014 / 2015 PAGE 2 Statistieken 2013 / 2014 / 2015 PAGE 3 Statistieken Aangespannen door: PAGE 4 Statistieken Grotendeels in het

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S21-40 Datum uitspraak: 24 september 2015 Plaats uitspraak: Zeist DE RIJDENDE RECHTER Bindend Advies in het geschil tussen: H.G. Warmer en S.H.M. Warmer-Bleij te Neede, verder te noemen: Warmer,

Nadere informatie

De (on)zin van artikel 7:306 BW voor de onderhuurder van een bedrijfsruimte?

De (on)zin van artikel 7:306 BW voor de onderhuurder van een bedrijfsruimte? De (on)zin van artikel 7:306 BW voor de onderhuurder van een bedrijfsruimte? mw. mr. I.C.K. Mol * Inleiding Toen de wetgever in 1999 het wetsvoorstel tot vaststelling van titel 7.4.6 van het Burgerlijk

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:5109

ECLI:NL:RBOVE:2016:5109 ECLI:NL:RBOVE:2016:5109 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 15-11-2016 Datum publicatie 23-12-2016 Zaaknummer 5405642 VV EXPL 16-70 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2010:932 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2010:932 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2010:932 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 30-03-2010 Datum publicatie 05-01-2016 Zaaknummer 200.015.254-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758 ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 12-05-2009 Datum publicatie 12-06-2009 Zaaknummer 156351 - KG ZA 09-197 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2009:BJ1550

ECLI:NL:RBARN:2009:BJ1550 ECLI:NL:RBARN:2009:BJ1550 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 15-06-2009 Datum publicatie 06-07-2009 Zaaknummer AWB 08/5874 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ONTBINDINGSCLAUSULE HUUROVEREENKOMST GELDIG IN SURSÉANCE EN FAILLISSEMENT HR 13 mei 2005, RvdW 2005/72 (Curatoren BabyXL/Amstel Lease)

ONTBINDINGSCLAUSULE HUUROVEREENKOMST GELDIG IN SURSÉANCE EN FAILLISSEMENT HR 13 mei 2005, RvdW 2005/72 (Curatoren BabyXL/Amstel Lease) ONTBINDINGSCLAUSULE HUUROVEREENKOMST GELDIG IN SURSÉANCE EN FAILLISSEMENT HR 13 mei 2005, RvdW 2005/72 (Curatoren BabyXL/Amstel Lease) Inleiding In het hierna te bespreken arrest heeft de Hoge Raad beslist

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE HUURRECHT

JURISPRUDENTIE HUURRECHT JURISPRUDENTIE HUURRECHT SPREKER PROF. MR. A.W. JONGBLOED, HOOGLERAAR EXECUTIE- EN BESLAGRECHT UNIVERSITEIT UTRECHT, RAADSHEER- PLAATSVERVANGER HOF ARNHEM-LEEUWARDEN, RAADSHEER- PLAATSVERVANGER HOF AMSTERDAM

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BO4467

ECLI:NL:RBARN:2010:BO4467 ECLI:NL:RBARN:2010:BO4467 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 01-11-2010 Datum publicatie 19-11-2010 Zaaknummer 710236 VV Expl. 10-8085 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Huurrecht en faillissement

Huurrecht en faillissement Presentatie Vogon 1 april 2015 Jurjan Adriaansens Advocaat vastgoed sinds 2002-2007 303-taxateur + bedrijfsjurist bij DTZ 2007-2008 Sinds 2008 terug als vastgoedadvocaat Oprichter/partner M2 Advocaten

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2006:AZ1641

ECLI:NL:RBALK:2006:AZ1641 ECLI:NL:RBALK:2006:AZ1641 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 12-04-2006 Datum publicatie 07-11-2006 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 191.545 / 05-3397 (H.K.) Civiel

Nadere informatie

Het huurrecht van een winkelruimte of andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW nader bekeken

Het huurrecht van een winkelruimte of andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW nader bekeken Het huurrecht van een winkelruimte of andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW nader bekeken In de dagelijkse praktijk komen wij van Stad&Co ondernemers tegen die vragen hebben over hun juridische

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:2010

ECLI:NL:RBROT:2015:2010 ECLI:NL:RBROT:2015:2010 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 06-03-2015 Datum publicatie 25-03-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie KTN-3115095_1425998 Civiel recht

Nadere informatie