Artikel 7:220 BW regelt de medewerkingplicht van een huurder bij een voorgenomen renovatie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Artikel 7:220 BW regelt de medewerkingplicht van een huurder bij een voorgenomen renovatie."

Transcriptie

1 Dit artikel is als volgt onderverdeeld: I. de medewerkingplicht van de huurder; II. huurbeëindiging wegens renovatie: de mogelijkheden; III. vergoedingsrechten. I. DE MEDEWERKINGPLICHT VAN DE HUURDER Artikel 7:220 BW regelt de medewerkingplicht van een huurder bij een voorgenomen renovatie. a) artikel 7:220 BW: een korte uiteenzetting - lid 1: dringende werkzaamheden Van een renovatie maken vaak dringende werkzaamheden onderdeel uit. Lid 1 bepaalt dat dringende werkzaamheden dienen te worden gedoogd. Het oude recht (artikel 7A:1591 BW) sprak slechts over het gedogen van dringende reparaties. Bovendien was onder het oude recht voor de gedoogplicht vereist dat die dringende reparaties niet konden worden uitgesteld tot na het eindigen van de huur. - lid 2: gedogen mits sprake is van een redelijk renovatievoorstel Bij een renovatie gaan de werkzaamheden verder dan het uitvoeren van dringende werkzaamheden. Het begrip renovatie is ruim. De wet spreekt over "zowel sloop met vervangende nieuwbouw als gedeeltelijke vernieuwing door verandering of toevoeging". Het begrip renovatie gaat weer niet zover gaat dat slechts het uitbreiden van voorzieningen of service, zonder een fysieke wijziging aan het gehuurde, daaronder valt. Onder het oude recht was in de jurisprudentie reeds beslist dat de redelijkheid en billijkheid met zich mee kunnen brengen dat een huurder een renovatie dient te gedogen. Die jurisprudentie stond in het teken van het oude (en niet teruggekeerde) artikel 7a:1590 BW waarin bepaald was dat een verhuurder de aard en indeling van het gehuurde niet mag wijzigen. Lid 2 beoogt deze jurisprudentie te codificeren. Hierbij wordt blijkens de parlementaire geschiedenis rekening gehouden met een verdere ontwikkeling in de rechtspraak. Lid 2 bepaalt dat een verhuurder die wil renoveren een redelijk renovatievoorstel dient te doen. Dit was onder het oude recht ook al de gangbare praktijk. - Lid 3: het complex Lid 3 bevat de inmiddels bekende 70% regel: een renovatie van 10 of meer huurobjecten die een bouwkundige eenheid vormen wordt vermoed redelijk te zijn wanneer 70% of meer van de huurders daarmee heeft ingestemd. Voor alle andere voorgenomen renovaties (onder meer van een groot complex waarbij minder dan 70 % van de huurders heeft ingestemd met de renovatie) moet worden teruggegrepen op het algemene lid 2.

2 De procedure is volledig nieuw: de "dwarsliggende" huurders (die 30% of minder van het aantal huurders vertegenwoordigen) dienen binnen acht weken na de ontvangst van de mededeling dat 70% instemt met het renovatievoorstel tot actie over te gaan. Zij dienen binnen die termijn een procedure aanhangig te maken. In die procedure kunnen zij tegenbewijs leveren tegen het vermoeden dat de voorgestelde renovatie redelijk is. De verhuurder doet er overigens verstandig aan in een dergelijke procedure in reconventie de nakoming van het renovatievoorstel te vorderen zodat hij over een titel kan beschikken. Wanneer een verhuurder niet genoeg tijd heeft om de 8 weken periode af te wachten kan hij een kort gedingprocedure aanhangig maken waarin hij kan profiteren van de omgekeerde bewijslast. De verhuurder verliest hierbij waarschijnlijk wel de kans dat de "dwarsliggende" huurders hun termijn van acht weken vergeten. Laten de huurders hun "bezwaartermijn" voorbij gaan of oordeelt de rechter dat het voorstel redelijk was dan zijn de "dwarsliggende" huurders aan het renovatievoorstel gebonden. b) de praktische toepassing van art. 7:220 BW - redelijk renovatievoorstel? Wat is een redelijk renovatievoorstel? Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat relevante factoren om de redelijkheid te toetsen ondermeer zijn: de aard van de werkzaamheden, de noodzaak van de medewerking van de huurder, de financiële consequenties voor de verhuurder, de (hoogte van) de huurprijsverhoging voor de huurder, de mogelijkheid van een vervangend huurobject voor de huurder en "de overige omstandigheden van het geval". Een voorstel dat een huurverhoging inhoudt kan dus redelijk zijn. Er wordt dan ook de nodige vrijheid aan de rechter overgelaten om een renovatievoorstel op redelijkheid te beoordelen. - voortzetting van de bestaande huurovereenkomst De tekst van artikel 220 lid 2 gaat uit van voortzetting van de bestaande huurovereenkomst. Wanneer het gehuurde wordt gesloopt en op min of meer dezelfde plaats nieuwbouw verrijst kan de oude huurovereenkomst worden voortgezet. In de parlementaire geschiedenis wordt over de voortzetting van de huurovereenkomst opgemerkt: "daaraan doet niet af dat het gehuurde is gesloopt en opnieuw opgetrokken, zolang maar vaststaat dat de plaats en de functie van het gehuurde in beginsel gelijk is gebleven " - gebondenheid huurder aan een redelijk renovatievoorstel? De vraag rijst hoe een huurder gebonden wordt aan een renovatievoorstel, zeker wanneer dat voorstel een huurprijsverhoging inhoudt.

3 Artikel 220 lid 2 gaat er vanuit dat een huurder een renovatie overeenkomstig een redelijk renovatievoorstel moet gedogen. De huurder die zo n voorstel niet accepteert kan worden veroordeeld de renovatie te gedogen. Daarbij kan een huurder ook bevolen worden het gehuurde tijdelijk te ontruimen. Wordt het gevorderde toegewezen, al dan niet met inbegrip van een hogere huurprijs maar kan de huurder zich nog steeds niet met de renovatie en de consequenties daarvan verenigen dan rest hem niets dan de huurovereenkomst op te zeggen. In de parlementaire geschiedenis wordt opgemerkt: "Voorop moet worden gesteld dat de huurder in beginsel niet aan een door de rechter redelijk geacht voorstel is gebonden in die zin dat de huurovereenkomst van rechtswege overeenkomstig dit voorstel wordt gewijzigd. De huurder behoort immers vrij te zijn het voorstel niet te aanvaarden, maar zijnerzijds de overeenkomst te beëindigen" en: "het is derhalve niet zo dat redelijk bevinding door de rechter van het voorstel met zich meebrengt dat de huurder "rechtstreeks" aan het voorstel gebonden wordt" Dit is mij eerlijk gezegd niet geheel duidelijk. Wanneer de verhuurder een renovatie voorstel doet en dit voorstel wordt niet geaccepteerd dan zal de verhuurder een procedure aanhangig maken. Daarin zal de verhuurder (wanneer van een bodemprocedure sprake is) kunnen vorderen: een verklaring voor recht dat het voorstel redelijk is, een vordering tot het gedogen van de renovatie conform het renovatievoorstel en een veroordeling tot betaling van de voorgestelde hogere huurprijs na het afronden van de renovatie. Is de rechter van oordeel dat het renovatievoorstel redelijk is, dan zullen de vorderingen van de verhuurder toewijsbaar zijn. De verhuurder heeft belang bij een titel. Waarom de huurder aan een dergelijk vonnis (waarin het redelijk geoordeelde renovatievoorstel uiteindelijk resulteert) niet gebonden zou zijn ontgaat mij. De opmerking tijdens de parlementaire behandeling dat de huurder de huurovereenkomst kan opzeggen leidt nog niet tot de conclusie dat de huurovereenkomst ongewijzigd blijft. Een huurder kan bijvoorbeeld ook na een nadere huurprijsvaststelling opzeggen, maar aan die nadere huurprijs is hij wel degelijk gebonden. Bovendien wordt er in de parlementaire geschiedenis van uit wordt gegaan dat de huurder altijd tijdig kan opzeggen. Hierbij heeft men wellicht de huur van woonruimte op het oog gehad waarbij dit vrijwel altijd mogelijk is. Bij de huur van woonruimte is immers zelden sprake van langlopende huurovereenkomsten. Maar: bij bedrijfsruimte ligt dit anders. De huurder van bedrijfsruimte zal na een gevoerde gerechtelijke procedure (waarin het

4 renovatievoorstel uiteindelijk redelijk is geoordeeld) lang niet altijd kunnen opzeggen tegen een datum, gelegen voor de renovatie. Dit geldt in het bijzonder bij een huurcontract dat telkens met vijf jaar wordt verlengd. In de praktijk zal dit niet altijd tot problemen leiden aangezien de verhuurder een huuropzegging tegen een contractueel gezien - te vroege datum vaak zal accepteren. Dit scheelt hem alleen al in de kosten van het verstrekken van vervangende bedrijfsruimte of schadevergoeding. Maar dit is geen gegeven. Dit zal afhangen van de marktsituatie en van de huurprijs die redelijk werd geoordeeld. Wanneer de wetgever bedoeld heeft bij een redelijk geacht renovatievoorstel een huurder in alle gevallen een "ontsnappingsmogelijkheid" te bieden door de huurovereenkomst dan maar op te zeggen tegen een datum, gelegen voor de aanvang van de renovatie, dan had hiervoor een specifieke wettelijke bepaling opgenomen dienen te worden. Deze ontbreekt. - een van het renovatievoorstel afwijkende veroordeling? Stel dat de rechter het voorstel van de verhuurder niet redelijk oordeelt. Kan de rechter de huurder dan veroordelen zijn medewerking te verlenen aan een "redelijker" renovatievoorstel? Dit lijkt mij niet. Artikel 220 lid 2 spreekt over een voorstel. De rechter kan geen voorstel doen of wijzigen. Wordt het aanbod niet redelijk geoordeeld dan zal de verhuurder wel weer een nieuw voorstel kunnen doen, maar zal dan zo nodig weer de hele procedure opnieuw moeten voeren. De vergelijking met een huurbeëindigingsprocedure op grond van een opzegging wegens een redelijk aanbod dringt zich op. In een dergelijke procedure is de rechter (ook) gebonden aan het voorstel van een verhuurder. Hierbij geldt echter wel dat die procedure strikter is dan de procedure van artikel 7:220 lid 2 BW. Mijns inziens kan de verhuurder tijdens de procedure die strekt tot het gedogen van de renovatie zijn voorstel wel wijzigen. II. HUURBEËINDIGING WEGENS RENOVATIE: DE MOGELIJKHEDEN De verhuurder kan in plaats van het afdwingen van medewerking van de huurder aan de renovatie kiezen voor het laten eindigen van de huurovereenkomst. Dat maakt het uitvoeren van de renovatie in ieder geval eenvoudiger, maar hiervoor dienen uiteraard wel gronden te zijn. Voor een huurbeëindiging van 290-bedrijfsruimte in verband met een renovatie dienen zich de volgende mogelijkheden aan: a. een opzegging wegens dringend eigen gebruik (art. 7:296 lid 1 sub b BW); b. een opzegging op grond van de algemene belangenafweging nadat de huurovereenkomst minimaal tien jaar heeft geduurd (art. 7:296 lid 3 BW); c. een ontbinding of opzegging, in verband met het niet accepteren van een redelijk renovatievoorstel; d. een opzegging of ontbinding in verband met de realisering van een op het gehuurde liggend bestemmingsplan (art. 7:296 lid 4 sub c BW respectievelijk 7:310 BW);

5 e. een opzegging wegens het niet accepteren van een redelijk aanbod zoals bedoeld in artikel 7:296 lid 4 sub c BW. a: dringend eigen gebruik Artikel 7:296 bepaalt nadrukkelijk dat onder duurzaam gebruik door de verhuurder (of één van degenen, genoemd in lid 1 sub b) ook wordt begrepen een renovatie die zonder beëindiging van de huur niet mogelijk is. Onder het oude recht was dit bepaald niet onomstreden. Bij een dergelijke opzegging dient vanzelfsprekend rekening te worden gehouden met de wachttijd van drie jaar bij eigendomsovergang (artikel 7:296 lid 2 BW). Ten opzichte van het oude recht is de eis dat de verhuurder het gehuurde als bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 in gebruik wil nemen komen te vervallen. Dit opent mogelijkheden voor de verhuurder die bijvoorbeeld winkelruimte of horecaruimte wil transformeren in kantoren of woningen. Een interessante vraag is of artikel 7:220 BW ertoe zal leiden dat een huurovereenkomst minder snel op grond van dringend eigen gebruik kan worden beëindigd. In de parlementaire geschiedenis wordt omtrent de relatie tussen een opzegging wegens dringend eigen gebruik en artikel 7:220 BW opgemerkt: "In beginsel blijft de huurovereenkomst in stand, maar artikel 296 biedt de mogelijkheid dat de verhuurder bij de rechter de beëindiging van een overeenkomst vordert op grond van dringend eigen gebruik. Daarbij moet wel worden bedacht dat deze laatste mogelijkheid alleen bestaat in geval de renovatie niet zonder beëindiging van de huur mogelijk is en de noodzaak tot renovatie voldoende "dringend" is." De kans is groot dat, hoewel artikel 220 lid 4 nadrukkelijk bepaalt dat het in de leden 1 tot en met 3 bepaalde niet afdoet aan de bevoegdheid voor de verhuurder om op te zeggen, een rechter een opzegging wegens dringend eigen gebruik zal zien als een "laatste redmiddel", gelet op de mogelijkheden die artikel 7:220 BW biedt. Wanneer een huurder zich op het standpunt stelt dat hij wil meewerken aan een renovatie en zich in dat kader bijvoorbeeld bereid verklaart om een hogere huurprijs te betalen al naar gelang de verhoging van de kwaliteit, is het zeer de vraag of wel is voldaan aan de voorwaarde dat de renovatie van de bedrijfsruimte "zonder beëindiging van de huur niet mogelijk is". Wanneer een huurder zich voor en tijdens een procedure wegens dringend eigen gebruik, bestaande uit renovatie, op dit coöperatieve standpunt stelt loopt de beëindigingsvordering van de verhuurder een grote kans te worden afgewezen.

6 Een huurder die op een aantrekkelijke locatie zit en graag wil blijven huren doet er dan ook verstandig aan om zich coöperatief op te stellen. b: de algemene belangenafweging Ten aanzien van de algemene belangenafweging geldt niet langer de wachttijd van drie jaar na eigendomsovergang. Voor het overige is ten aanzien van deze beëindiginggrond onder het nieuwe huurrecht niets nieuws onder de zon. c: artikel 7:220 BW Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat wanneer een huurder een redelijk renovatievoorstel niet accepteert de verhuurder er niet voor behoeft te kiezen om de medewerking van de huurder af te dwingen maar de verhuurder de huurovereenkomst ook kan opzeggen of de ontbinding kan vorderen. Dit op de grond dat de huurder zich, door het voorstel niet te accepteren, niet als een goed huurder gedraagt en toerekenbaar tekort schiet. In de parlementaire geschiedenis wordt hieromtrent opgemerkt: "De huurder die de huurovereenkomst wil voortzetten, zal het redelijk bevonden voorstel in beginsel hebben te aanvaarden, wil hij zich niet blootstellen aan bijv. een opzegging en beëindiging van de huurovereenkomst op de grond dat hij zich niet als een goed huurder gedraagt in de zin van artikel 213 en 274 lid 1 onder a van het onderhavige wetsvoorstel ". Dit opent voor een verhuurder interessante mogelijkheden. Een verhuurder kan een, althans in zijn optiek, redelijk renovatievoorstel aan de huurder doen. Accepteert de huurder dit voorstel niet dan kan de verhuurder de huurovereenkomst opzeggen op de grond dat de bedrijfsvoering van de huurder niet is geweest zoals een goed huurder betaamt. Eenvoudiger is het vorderen van de ontbinding van de huurovereenkomst. Hierbij is een verhuurder ook niet gebonden aan de termijnen van de huurovereenkomst hetgeen in de praktijk een groot (extra) voordeel kan zijn. Bij deze procedure is, gelet op de tekst van artikel 7:296 lid 2 BW, geen sprake van de wachttijd van drie jaar na eigendomsovergang. Zeker wanneer de verhuurder zijn renovatievoorstel wil aangrijpen om de huurovereenkomst op te zeggen, of te ontbinden, dient de verhuurder een renovatievoorstel te doen waarvan de kans bijzonder groot is dat niet alleen de verhuurder, maar ook de rechter van oordeel is dat dit redelijk is.

7 Anders dan bij een opzegging op grond van een redelijk aanbod met betrekking tot het gehuurde bepaalt de wet geen "terme de grâce". Bij woonruimte kan bij ontbinding door de huurder een beroep worden gedaan op een terme de grâce bij ontbinding, bij 290- bedrijfsruimte bevat de wet een dergelijke terme de grâce bij ontbinding echter niet. Wellicht dat de rechtspraak hierin alsnog gaat voorzien. Wanneer de ontbinding wordt gevorderd (op grond van de niet-acceptatie van een renovatievoorstel) kan immers worden gesteld dat geen sprake is van de situatie dat de toerekenbare tekortkoming niet meer ongedaan kan worden gemaakt. Bij een vordering tot het vaststellen van het tijdstip waarop de huurovereenkomst eindigt dringt zich de parallel met artikel 7:298 BW op. d: opzegging of ontbinding op grond van het realiseren van een bestemmingsplan Ten aanzien van deze grond brengt het nieuwe huurrecht geen wijzigingen met zich mee. Ook een "gewone" verhuurder kan dan ook opzeggen wanneer hij hiermee een krachtens een geldend bestemmingsplan op het gehuurde liggende bestemming wil verwezenlijken. Vereist blijft dat de ontwikkeling van de gemeente noopt tot de realisering. Een opvolgend eigenaar/verhuurder van 290-bedrijfsruimte kan bovendien op deze grond de ontbinding vorderen. e: het redelijk aanbod van art. 7:296 lid 4 sub c BW Dit redelijk aanbod moet betrekking hebben op het gehuurde zelf en mag volgens de wettekst geen verhoging van de huurprijs inhouden. Onder het oude recht had de Hoge Raad al bepaald dat bij een renovatieaanbod dat mede een verhoging van de huurprijs inhoudt toch deze opzeggingsgrond kan worden gehanteerd. Nu deze opzeggingsgrond ongewijzigd uit het oude recht is overgenomen zal dit ook voor het huidige recht gelden. In de parlementaire geschiedenis wordt aan de orde gesteld dat een beroep op dit artikel "denkbaar" is wanneer niet een hogere huurprijs, maar wel een ander onderdeel van een renovatievoorstel in geschil is. Het lijkt mij echter dat het renovatievoorstel van art. 7:220 zich niet eenvoudig laat splitsen. Belangrijker is dat de procedure van het redelijk aanbod van art. 7:296 niets toevoegt aan de procedure van het redelijk renovatievoorstel van art. 7:220. Integendeel: procedure van art. 7:296 is veel omslachtiger (denk hierbij aan de opzeggingsformaliteiten). III. VERGOEDINGSRECHTEN - bij voortzetting van de huurovereenkomst Bij een renovatie met instandhouding van de huurovereenkomst dient de verhuurder rekening te houden met schadevergoeding en met een vermindering van de huurprijs. Deze vergoedingen dienen onderdeel uit te maken van het renovatievoorstel zoals bedoeld in artikel 7:220 lid 2 BW.

8 - tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten Bij een huurbeëindiging op één van de gronden van artikel 7:296 BW dient de verhuurder rekening te houden met een veroordeling tot een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten. Ten opzichte van het oude recht behelst dit een verruiming aangezien onder het oude recht van een dergelijke tegemoetkoming slechts sprake kon zijn bij een huurbeëindiging op grond van dringend eigen gebruik. De hoogte van een dergelijke tegemoetkoming is tamelijk arbitrair. Ook wanneer de huurbeëindiging zijn grondslag vindt in het feit dat de huurder een redelijk voorstel tot een renovatie niet heeft geaccepteerd (en de verhuurder opzegt op grond van artikel 7:296 lid 1 sub a, een onbehoorlijke bedrijfsvoering) kan van een dergelijke vergoeding sprake zijn. - schadevergoeding bij het ontbreken van een duurzame ingebruikname Voorts dient de verhuurder rekening te houden met een verplichting tot schadevergoeding wanneer de wil tot een duurzame ingebruikneming ontbreekt. Het is enigszins de vraag hoe het wettelijk vermoeden van artikel 7:299 lid 2 BW (de wil wordt geacht afwezig te zijn wanneer het verhuurde niet binnen een jaar na de huurbeëindiging duurzaam in gebruik is genomen) bij een renovatie moet worden gelezen. Geredeneerd kan worden dat dit wettelijk vermoeden van toepassing is wanneer de verhuurder niet binnen een jaar na de huurbeëindiging een aanvang maakt met de renovatie. Een aanvang maken kan naar mijn mening ook bestaan uit een gedeeltelijke sloop zodat hieraan snel zal zijn voldaan. Bovendien betreft het een vermoeden waar tegenbewijs tegen geleverd kan worden. - goodwillvergoeding Wanneer de verhuurder, na een huurbeëindiging, in de gerenoveerde ruimte een gelijksoortige bedrijf aan dat van de huurder exploiteert of laat exploiteren en als gevolg daarvan voordeel geniet kan sprake zijn van de goodwillvergoeding van artikel 7:308 BW. - bij ontbinding van de huurovereenkomst Wanneer de huurovereenkomst wordt ontbonden komt aan de huurder geen enkele vergoeding toe. De keuze voor een beëindigingsprocedure of een ontbindingsprocedure heeft dan ook gevolgen voor de vraag of, bij toewijzing van de vordering, aan de huurder een vergoeding toekomt. Het lijkt verstandig om, wanneer de verhuurder de huurbeëindiging nastreeft op de grond dat de huurder een redelijk renovatievoorstel niet heeft geaccepteerd, tenminste primair de ontbinding te vorderen. - afbraak in het algemeen belang

9 Is de verhuurder die gaat renoveren een opvolgend verhuurder dan dient de verhuurder rekening te houden met een mogelijke vergoeding op grond van een afbraak in het algemeen belang (artikel 7:309 BW). Ook deze bepaling stond reeds in het oude huurrecht. Vereist is dat deze opvolgend verhuurder de huurovereenkomst door opzegging doet eindigen in verband met afbraak met het oog op de uitvoering van werken in het algemeen belang. Is dit het geval, dan is de verhuurder aan de huurder een vergoeding verschuldigd naar analogie van de Onteigeningswet. De gehanteerde opzeggingsgrond is niet van belang. Het artikel is niet van toepassing op ontbinding van de huurovereenkomst, bijvoorbeeld in het hiervoor geschetste geval waarbij een huurder een redelijk renovatievoorstel niet accepteert en de verhuurder op deze grond ontbinding vordert. Het is niet noodzakelijk dat de verhuurder bij de opzegging aangeeft dat hij een afbraak in het algemeen belang wil realiseren. Zo oordeelde de rechtbank Dordrecht dat de ingrijpende renovatie van een winkelcentrum, die een sloop van het gehuurde inhield, viel aan te merken als de uitvoering van werken in het algemeen belang. De verhuurder had hier opgezegd wegens de algemene belangenafweging, welke opzegging resulteerde in een huurbeëindiging. De rechtbank achtte het algemeen belang gelegen in het bieden van voorzieningen die in verband met de te verwachten groei van het aantal inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht en wees daarbij op het feit dat de gemeente voor deze renovatie een nieuw bestemmingsplan in procedure had gebracht. Ook de rechtbank Amsterdam oordeelde dat sprake was van een afbraak in het algemeen belang hoewel de verhuurder hiervan niet had gerept. Ook hier was sprake van een nieuw winkelcentrum waarbij de rechter van oordeel was dat niet uitsluitend sprake was van commerciële belangen van de verhuurder. - schadevergoeding buiten het huurrecht Voorts kan een verhurend overheidslichaam dat een huurovereenkomst opzegt (of anderszins de beëindiging bewerkstelligt) aansprakelijk zijn op grond van artikel 3:4 lid 2 AWB. Dit artikel bepaalt dat de nadelige gevolgen van een besluit (bijvoorbeeld: tot huurbeëindiging) niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met dat besluit te dienen doelen. Van schadeplichtigheid kan ook sprake zijn wanneer een huurovereenkomst door de rechter wordt beëindigd. Een voorbeeld hiervan kan worden gevonden in de uitspraak van de Hoge Raad "Olde Damink/gemeente Oldenzaal". In deze zaak wees de rechtbank, gebaseerd op artikel 3:4 AWB, een bedrag toe ter hoogte van ƒ ,=. Het Gerechtshof vernietigde deze uitspraak echter aangezien zij van oordeel was dat de gemeente wel in redelijkheid tot haar beslissing om de huurovereenkomst op te zeggen kon komen en de huurder hierdoor niet onevenredig werd geschaad in zijn belangen. Schadevergoeding op grond van de algemene leer van de opzegging van een duurovereenkomst is in theorie ook mogelijk maar zal in de praktijk nauwelijks een rol

10 spelen. Conclusie Het nieuwe huurrecht biedt ten aanzien van het renoveren van verhuurde bedrijfsruimte nieuwe mogelijkheden, voor de verhuurder meer dan voor de huurder. Een huurder die graag wil blijven huren doet er verstandig aan zich coöperatief op te stellen en een redelijk renovatievoorstel van de verhuurder te accepteren. Kiest de verhuurder ervoor om, hoewel de huurder zich coöperatief opstelt, geen redelijk renovatievoorstel te doen, maar op te zeggen op grond van dringend eigen gebruik, dan zal die opzegging naar mijn mening niet kunnen resulteren in een huurbeëindiging. Er is dan immers niet voldaan aan de door de wet gestelde voorwaarde dat een renovatie van de bedrijfsruimte zonder huurbeëindiging niet mogelijk is. Een verhuurder kan profiteren van meer mogelijkheden om een huurder te verplichten een renovatie te gedogen. Bovendien biedt artikel 7:220 BW voor een verhuurder een interessante mogelijkheid om een huurovereenkomst met een huurder die een redelijk renovatievoorstel van de hand wijst te laten ontbinden of het einde van de huurovereenkomst te laten vaststellen wegens slecht huurderschap. Tegen een onredelijk handelende huurder kan hierdoor, beter dan voorheen, worden geageerd. De vraag of een renovatievoorstel van een verhuurder in een concrete situatie door een rechter als "redelijk" wordt aangemerkt zal in de praktijk niet eenvoudig zijn te beantwoorden. Dit behelst voor beide partijen een risico zodat partijen er meer dan ooit belang bij hebben om in minnelijk overleg tot een oplossing te komen.

Huurrecht en gebiedsontwikkeling. 5 oktober 2017 Daniëlle de Vos Job Velthuizen

Huurrecht en gebiedsontwikkeling. 5 oktober 2017 Daniëlle de Vos Job Velthuizen Huurrecht en gebiedsontwikkeling 5 oktober 2017 Daniëlle de Vos Job Velthuizen Waar raken huurrecht en gebiedsontwikkeling elkaar? Onderwerpen Voorbereidingsfase 1. Communicatie met bewoners 2. Renovatie

Nadere informatie

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 290-310 BW (huur van bedrijfsruimte)

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 290-310 BW (huur van bedrijfsruimte) Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 290-310 BW (huur van bedrijfsruimte) Boek 7 BW, titel 4: Bedrijfsruimte Afdeling 6. Huur van bedrijfsruimte Artikel 290 1. De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing

Nadere informatie

Vastgoed-nieuws. 21 november 2013. Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur

Vastgoed-nieuws. 21 november 2013. Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur Vastgoed-nieuws 21 november 2013 Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur Essentie Verhuurders proberen vaak op creatieve manier onder dwingendrechtelijke huur(prijs)beschermingsbepalingen uit te

Nadere informatie

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek (opneming verhuiskostenvergoeding bij renovatie)

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek (opneming verhuiskostenvergoeding bij renovatie) Wijziging van het Burgerlijk Wetboek (opneming verhuiskostenvergoeding bij renovatie) MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Aanleiding In artikel 11g van het Besluit beheer sociale-huursector (Bbsh) is een

Nadere informatie

Huurrecht - woonruimte

Huurrecht - woonruimte Huurrecht - woonruimte Bij huurrecht en huurovereenkomst denkt men al snel aan het (ver)huren van een onroerende zaak, meestal een gebouw, en de meeste huurvragen hebben hier ook betrekking op. De wet

Nadere informatie

Cursus huurrecht. Indeling in modules. Systematiek van de wet

Cursus huurrecht. Indeling in modules. Systematiek van de wet Cursus huurrecht Indeling in modules Systematiek van de wet Gelaagde structuur van de wetboeken; Algemene bepalingen huurrecht (artikel 7:201 BW artikel 7:231 BW); o Huur van roerende zaken; o Huur van

Nadere informatie

WR, Tijdschrift voor Huurrecht, Renovatie: enkele overpeinzingen

WR, Tijdschrift voor Huurrecht, Renovatie: enkele overpeinzingen WR, Tijdschrift voor Huurrecht, Renovatie: enkele overpeinzingen WR 2007, 54. Bijgewerkt tot 2007-06-01. Auteur: J.K. Six-Hummel, J.M. Heikens, P.M. Gompen Inleiding De wetgever heeft niet helder aangegeven

Nadere informatie

Grofweg is een overige bedrijfsruimte alles wat geen 290-bedrijfsruimte of woonruimte is.

Grofweg is een overige bedrijfsruimte alles wat geen 290-bedrijfsruimte of woonruimte is. Huurrecht - kantoorruimte en overige bedrijfsruimte De meeste huurvragen hebben betrekking op het huurrecht en een huurovereenkomst betreffende het (ver)huren van een onroerende zaak. De wet maakt onderscheid

Nadere informatie

Proces 100% deelname renovatie. Christian Schellekens (VBTM Advocaten) 7 november 2011 NOTITIE

Proces 100% deelname renovatie. Christian Schellekens (VBTM Advocaten) 7 november 2011 NOTITIE NOTITIE Van: Christian Schellekens (VBTM Advocaten) In deze notitie ga ik in op de procedures die de verhuurder moet volgen met het uitvoeren van dringende werkzaamheden en het verwezenlijken van een renovatie.

Nadere informatie

Cursus huurrecht. Indeling in modules. Systematiek van de wet

Cursus huurrecht. Indeling in modules. Systematiek van de wet Cursus huurrecht Indeling in modules Systematiek van de wet Gelaagde structuur van de wetboeken; Algemene bepalingen huurrecht (artikel 7:201 BW artikel 7:231 BW); o Huur van roerende zaken; o Huur van

Nadere informatie

Huurrecht. Feiten over uw positie in het huurrecht. Deze brochure is een uitgave van de advocaten Paul Veerman en Toon Kool

Huurrecht. Feiten over uw positie in het huurrecht. Deze brochure is een uitgave van de advocaten Paul Veerman en Toon Kool Huurrecht Feiten over uw positie in het huurrecht Deze brochure is een uitgave van de advocaten Paul Veerman en Toon Kool 1087 CE AMSTERDAM T 020 398 01 50 E ERFRECHT@KBGADVOCATEN.NL WWW. ADVOCATENKAN

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:364

ECLI:NL:RBDHA:2017:364 ECLI:NL:RBDHA:2017:364 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 09-01-2017 Datum publicatie 17-01-2017 Zaaknummer 5138951 RL EXPL 16-16760 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Boek 7A Burgerlijk Wetboek: 1624-1636o BW (bedrijfsruimte)

Boek 7A Burgerlijk Wetboek: 1624-1636o BW (bedrijfsruimte) Boek 7A Burgerlijk Wetboek: 1624-1636o BW (bedrijfsruimte) BUREAU BREIJ B.V. Postbus 15858 1001 NJ AMSTERDAM Kamer van Koophandel, nr. 17082168, ter inzage gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Nadere informatie

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 232-282 BW (huur van woonruimte)

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 232-282 BW (huur van woonruimte) Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 232-282 BW (huur van woonruimte) Boek 7 BW, titel 4: Woonruimte Afdeling 5. Huur van woonruimte Onderafdeling 1. Algemeen Artikel 232 1.Deze afdeling is uitsluitend van toepassing

Nadere informatie

Uitvoeringsinstructie 19

Uitvoeringsinstructie 19 Uitvoeringsinstructie 19 Vaststellen peildatum sloop- en renovatieprojecten Datum van ingang: Relatie met de Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 Artikel 14 Urgentie Artikel 15 lid

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8136

ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8136 ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8136 Instantie Datum uitspraak 15-02-2011 Datum publicatie 18-03-2011 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer 385723 / KG ZA 11-78 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Het huurrecht van een winkelruimte of andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW nader bekeken

Het huurrecht van een winkelruimte of andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW nader bekeken Het huurrecht van een winkelruimte of andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW nader bekeken In de dagelijkse praktijk komen wij van Stad&Co ondernemers tegen die vragen hebben over hun juridische

Nadere informatie

MVA HUUROVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE GELIBERALISEERDE WOONRUIMTE GERICHT OP DE HUURMARKT TEN BEHOEVE VAN EXPATS (Model april 2015)

MVA HUUROVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE GELIBERALISEERDE WOONRUIMTE GERICHT OP DE HUURMARKT TEN BEHOEVE VAN EXPATS (Model april 2015) A.175188.01/3402342/2 MVA HUUROVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE GELIBERALISEERDE WOONRUIMTE GERICHT OP DE HUURMARKT TEN BEHOEVE VAN EXPATS (Model april 2015) Toelichting ten behoeve van een verhuurder Iemand

Nadere informatie

Supermarktvastgoed & Huurrecht

Supermarktvastgoed & Huurrecht Supermarktvastgoed & Huurrecht Vrijdag 8 maart 2013 Jodit M. de Bruin Programma Inleiding huurrecht Asbest Exploitatieplicht Afwijkende bedingen Huurprijzen Renovatie 2 Inleiding (1) Soorten huur Gebouwde

Nadere informatie

REGLEMENT inzake bijdragen in de kosten van verhuizing bij renovatie van Woningbouwvereniging Gelderland

REGLEMENT inzake bijdragen in de kosten van verhuizing bij renovatie van Woningbouwvereniging Gelderland REGLEMENT inzake bijdragen in de kosten van verhuizing bij renovatie van Woningbouwvereniging Gelderland artikel 1: Definities 1.1 Voor toepassing van het bij dit reglement bepaalde wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 201-231 BW (algemene bepalingen)

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 201-231 BW (algemene bepalingen) Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 201-231 BW (algemene bepalingen) Boek 7 BW, titel 4: Algemeen e.v. Afdeling 1. Algemene bepalingen Artikel 201 1. Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 588 Wet van 21 november 2002 tot vaststelling van afdeling 7.4.6 van het Burgerlijk Wetboek (huur van bedrijfsruimte) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8221

ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8221 ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8221 Instantie Datum uitspraak 02-03-2011 Datum publicatie 18-10-2011 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer 1002383/10-8074 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:5675

ECLI:NL:RBMNE:2015:5675 ECLI:NL:RBMNE:2015:5675 Instantie Datum uitspraak 29-07-2015 Datum publicatie 03-08-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 3947956 MC EXPL 15-2480

Nadere informatie

Buitengerechtelijke kosten bij verhuur van woonruimte.

Buitengerechtelijke kosten bij verhuur van woonruimte. Vastgoed/Six-Hummel/Know how/incasso/notitie buitengerechtelijke kosten 2012-07-24/MVA Buitengerechtelijke kosten bij verhuur van woonruimte. Met ingang van 1 juli 2012 is de regelgeving met betrekking

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte stichting PeelrandWonen Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2014Z11661

Nadere informatie

Noot bij ktr. Utrecht 16 september 2008, BF0857

Noot bij ktr. Utrecht 16 september 2008, BF0857 Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Noot bij ktr. Utrecht 16 september 2008, BF0857 Z.H. Duijnstee-van Imhoff Published in WR 2009/109, p. 388-390. 1 Noot bij ktr. Utrecht 16 september

Nadere informatie

- 290-bedrijfsruimte: openbare, toegankelijke ruimtes zoals winkels en horecabedrijven;

- 290-bedrijfsruimte: openbare, toegankelijke ruimtes zoals winkels en horecabedrijven; Huurrecht 290-bedrijfsruimte (winkelruimte) Bij huurrecht en een huurovereenkomst denkt men al snel aan het (ver)huren van een onroerende zaak, meestal een gebouw. De meeste huurvragen hebben hier dan

Nadere informatie

Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen Aangeslotene.

Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-381 d.d. 20 oktober 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. C.E. du Perron en mr. E.M. Dil-Stork, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD

REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD Zwolle, juni 2014 Inleiding Woningstichting SWZ is primair verhuurder van woningen in de sociale huursector. Deze woningen hebben onderhoud nodig. Dat kan het

Nadere informatie

Actualiteiten dringend eigen gebruik/renovatie en indeplaatsstelling

Actualiteiten dringend eigen gebruik/renovatie en indeplaatsstelling Actualiteiten dringend eigen gebruik/renovatie en indeplaatsstelling Donderdag 26 juni 2014 Pieter Twaalfhoven Helma Sengers Jodit de Bruin Indeplaatsstelling (1) Hoe? Onderling overleg contractsovername

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 08 Voorstel van wet van de leden Gesthuizen, Smeets, Blanksma-Van den Heuvel en Van Gent tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek houdende verbetering

Nadere informatie

Boek 7A Burgerlijk Wetboek: 1623a-1623o BW (woonruimte)

Boek 7A Burgerlijk Wetboek: 1623a-1623o BW (woonruimte) Boek 7A Burgerlijk Wetboek: 1623a-1623o BW (woonruimte) BUREAU BREIJ B.V. Postbus 15858 1001 NJ AMSTERDAM Kamer van Koophandel, nr. 17082168, ter inzage gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Nadere informatie

Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1

Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1 Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1 Ondergetekenden, De... gevestigd en kantoorhoudend te... hierna te noemen: verhuurder en...... (elk van hen) hierna te noemen: huurder In

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2015:1277

ECLI:NL:RBLIM:2015:1277 ECLI:NL:RBLIM:2015:1277 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 17-02-2015 Datum publicatie 19-02-2015 Zaaknummer 3792692 CV EXPL 15-683 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Goederenrecht

Nadere informatie

De renovatiebepalingen, een inbreuk op de huurbescherming?

De renovatiebepalingen, een inbreuk op de huurbescherming? De renovatiebepalingen, een inbreuk op de huurbescherming? Doctoraal scriptie Open Universiteit 9 augustus 2006 V.M.T van Loon-Majoor De Beuk 83, 6941 ZC Didam 0316-229009 Studentnr. 837279631 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

1 Huurrecht is burgerlijk recht

1 Huurrecht is burgerlijk recht 1 Huurrecht is burgerlijk recht 1.1 Personen Om het huurrecht goed te kunnen positioneren, is het van belang vast te stellen dat huurrecht onderdeel uitmaakt van het burgerlijk recht. Grof gezegd bestaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1978-1979 14249 Bepalingen met betrekking tot huur en verhuur van woonruimte Nr.9 VERGELIJKENDE TEKST Tekst van de artikelen 1623a-1623g van het Burgerlijk Wetboek,

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur woonruimte

Tijdelijke verhuur woonruimte Momenteel staan er veel woningen te koop. Veel mensen hebben zelfs in deze tijd al een nieuwe woning gekocht, terwijl de oude woning nog niet verkocht is. Eigenaren zijn veelal op zoek naar middelen om

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN SUW

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN SUW ALGEMENE HUURVOORWAARDEN SUW Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien de

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:14100

ECLI:NL:RBDHA:2016:14100 ECLI:NL:RBDHA:2016:14100 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10112016 Datum publicatie 22112016 Zaaknummer 5138842/1616752 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

Renovatie van bedrijfsruimte door de verhuurder

Renovatie van bedrijfsruimte door de verhuurder Renovatie van bedrijfsruimte door de verhuurder mr. G.I. Beij en mr. Th. C. Visser * 1. Inleiding Zowel de huurder als de verhuurder kan het nodig achten om in de looptijd van de huurovereenkomst werkzaamheden

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:1537

ECLI:NL:RBAMS:2017:1537 ECLI:NL:RBAMS:2017:1537 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 09-03-2017 Datum publicatie 13-03-2017 Zaaknummer KK EXPL 17-174 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR PARKEERPLAATSEN

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR PARKEERPLAATSEN ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR PARKEERPLAATSEN Artikel 1 Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard. Terbeschikkingstelling en aanvaarding

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 05/16 Bindend advies in de zaak van: A., wonende te Z., eiser, gemachtigde: mr. Th.F.M. Pothof tegen De Stichting B., gevestigd te IJ., verweerster, gemachtigde:

Nadere informatie

Renovatie van bedrijfsruimte. Het nieuwe wetsvoorstel

Renovatie van bedrijfsruimte. Het nieuwe wetsvoorstel Renovatie van bedrijfsruimte Het nieuwe wetsvoorstel Naam: L.E. van Cuilenborg Studentnr.: 5873932 Naam begeleider: G.J.P. de Vries Meelezer: F. van der Hoek Datum: 21-01-2013 Inhoudsopgave Voorblad Inhoudsopgave

Nadere informatie

Leegstand, transformatie en tijdelijke verhuur. mr. Saskia Frijling mr. Robert van der Velde PlasBossinade Legal Updates 8 oktober 2015

Leegstand, transformatie en tijdelijke verhuur. mr. Saskia Frijling mr. Robert van der Velde PlasBossinade Legal Updates 8 oktober 2015 Leegstand, transformatie en tijdelijke verhuur mr. Saskia Frijling mr. Robert van der Velde PlasBossinade Legal Updates 8 oktober 2015 Groningen - kantoren Groningen bedrijfsruimte Groningen winkelruimte

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 23-06-2015 Datum publicatie 04-09-2015 Zaaknummer CV EXPL 14-22777 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

155. Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte: een woord, twee gedachten?

155. Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte: een woord, twee gedachten? 155. Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte: een woord, twee gedachten? Mr. M.H.P. de Wit een opzegging, mits tijdig en correct, bewerkstelligt het einde van de huurovereenkomst. Maar is dat ook echt

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2016:6222

ECLI:NL:RBMNE:2016:6222 ECLI:NL:RBMNE:2016:6222 Instantie Datum uitspraak 05102016 Datum publicatie 16122016 Rechtbank MiddenNederland Zaaknummer / HA ZA 5344803 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen en

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S21-29 Datum uitspraak: 29 januari 2015 Plaats uitspraak: Zeist DE RIJDENDE RECHTER Bindend Advies in het geschil tussen: S. van der Veen en T. van der Veen--Koster te Ferwert, verder te noemen:

Nadere informatie

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.140.465101 KG zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke

Nadere informatie

Uitspraak. 1De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: het tussenvonnis van 8 juni de comparitie van 27 september

Uitspraak. 1De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: het tussenvonnis van 8 juni de comparitie van 27 september Uitspraak RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Civiel recht kantonrechter locatie Amersfoort zaaknummer: 5002999 AC EXPL 16-1728 WL/1132 Vonnis van 2 november 2016 inzake [eiser], wonende te [woonplaats], verder

Nadere informatie

Rolnummer 4790. Arrest nr. 10/2010 van 4 februari 2010 A R R E S T

Rolnummer 4790. Arrest nr. 10/2010 van 4 februari 2010 A R R E S T Rolnummer 4790 Arrest nr. 10/2010 van 4 februari 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 73 van de programmawet (I) van 27 december 2006, gesteld door de Vrederechter van het

Nadere informatie

Bieden de renovatiebepalingen in boek 7 BW voldoende mogelijkheden aan de verhuurder om een renovatieplan uit te voeren?

Bieden de renovatiebepalingen in boek 7 BW voldoende mogelijkheden aan de verhuurder om een renovatieplan uit te voeren? Bieden de renovatiebepalingen in boek 7 BW voldoende mogelijkheden aan de verhuurder om een renovatieplan uit te voeren? Kristel van Campen Studentnummer: 5887976 Privaatrechtelijke Rechtspraktijk 2015

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2006:AZ1641

ECLI:NL:RBALK:2006:AZ1641 ECLI:NL:RBALK:2006:AZ1641 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 12-04-2006 Datum publicatie 07-11-2006 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 191.545 / 05-3397 (H.K.) Civiel

Nadere informatie

Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016)

Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de verhuur aan jongeren. Dit model is gebaseerd op het Aedes model-huurcontract

Nadere informatie

Uitspraak vonnis RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD. Sector civiel recht. Vonnis in kort geding van 16 juli 2010

Uitspraak vonnis RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD. Sector civiel recht. Vonnis in kort geding van 16 juli 2010 Datum uitspraak: 16-07-2010 Datum publicatie: 09-11-2010 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Geschil over voor buitenschoolse dan wel tussenschools opvang gehuurde

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGEBOX/BERGING

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGEBOX/BERGING ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1 Garagebox/berging: de gehuurde ruimte zoals bedoeld in artikel 7:230a van het Burgerlijk Wetboek 1.2 Huurder: degene(n) met wie verhuurder een overeenkomst van huur en verhuur

Nadere informatie

WR 2014/21: Medehuur: verleend medehuurderschap vernietigd op grond van dwaling; twee samenlevende zussen; informatieplicht aankoop woning door huu...

WR 2014/21: Medehuur: verleend medehuurderschap vernietigd op grond van dwaling; twee samenlevende zussen; informatieplicht aankoop woning door huu... WR 2014/21: Medehuur: verleend medehuurderschap vernietigd op grond van dwaling; twee samenlevende zussen; informatieplicht aankoop woning door huu... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

vera nderen ALs u de woning zelf in dit hoofdstuk aan de orde.

vera nderen ALs u de woning zelf in dit hoofdstuk aan de orde. ALs u de woning zelf wi Lt vera nderen Huurders veranderen in de loop van hun huurperiode vaak het nodige aan hun woning. Bijvoorbeeld omdat ze er een eigen accent aan willen geven, maar ook om ruimte

Nadere informatie

Modelcontract grote gezinnen zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016)

Modelcontract grote gezinnen zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Modelcontract grote gezinnen zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de verhuur aan grote gezinnen. Dit model is gebaseerd op het Aedes

Nadere informatie

Tijdelijke huurovereenkomst Jongerenhuisvesting

Tijdelijke huurovereenkomst Jongerenhuisvesting Tijdelijke huurovereenkomst Jongerenhuisvesting Contract nummer Perceelnummer : INVULVELD : INVULVELD Ondergetekenden, Woningstichting Eigen Haard gevestigd en kantoor houdend aan Arlandaweg 88 te Amsterdam,

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Huurcontract en regelgeving Algemene Huurvoorwaarden voor garages, parkeerplaatsen en bergingen Artikel 1 Onderdeel van de huurovereenkomst. Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst

Nadere informatie

Huurvoorwaarden garages

Huurvoorwaarden garages Algemene huurvoorwaarden voor garages Onderdeel van de huurovereenkomst Terbeschikkingstelling en aanvaarding Goede staat Verplichtingen verhuurder Rustig genot Onderhoud Ernstige gebreken Gevolgschade

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2016:10670

ECLI:NL:RBNHO:2016:10670 ECLI:NL:RBNHO:2016:10670 Instantie Datum uitspraak 12-12-2016 Datum publicatie 27-12-2016 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 5495640 / VV EXPL 16-224 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

De (on)zin van artikel 7:306 BW voor de onderhuurder van een bedrijfsruimte?

De (on)zin van artikel 7:306 BW voor de onderhuurder van een bedrijfsruimte? De (on)zin van artikel 7:306 BW voor de onderhuurder van een bedrijfsruimte? mw. mr. I.C.K. Mol * Inleiding Toen de wetgever in 1999 het wetsvoorstel tot vaststelling van titel 7.4.6 van het Burgerlijk

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2008:BC8832

ECLI:NL:GHSGR:2008:BC8832 ECLI:NL:GHSGR:2008:BC8832 Instantie Datum uitspraak 02-04-2008 Datum publicatie 07-04-2008 Zaaknummer C 06/14 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-gravenhage

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2006:AX9306

ECLI:NL:RBROT:2006:AX9306 ECLI:NL:RBROT:2006:AX9306 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 15-06-2006 Datum publicatie 26-06-2006 Zaaknummer 709062 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

Noot onder HR 24 september 2010, LJN BM9758 (Toko Mitra/PMT)

Noot onder HR 24 september 2010, LJN BM9758 (Toko Mitra/PMT) Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Noot onder HR 24 september 2010, LJN BM9758 (Toko Mitra/PMT) Z.H. Duijnstee-van Imhoff Published in WR 2011/1, p. 14-17. 1 In dit opmerkelijke arrest

Nadere informatie

Nieuwsbrief PVU augustus 2017

Nieuwsbrief PVU augustus 2017 Beste relatie, Nieuwsbrief PVU augustus 2017 Ook de afgelopen maanden zijn er weer uitspraken door onze rechtbanken gepubliceerd, die wij graag onder uw aandacht brengen. Wij zullen de uitspraken voortaan

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S20-06 Datum uitspraak: 26 oktober 2012 Plaats uitspraak: Zaandam DE RIJDENDE RECHTER in het geschil tussen: R.J. Kok te Enkhuizen verder te noemen: Kok, tegen: Bindend Advies Stichting Woondiensten

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812

ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812 ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812 Instantie Datum uitspraak 18-04-2013 Datum publicatie 26-04-2013 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 582121 - CV EXPL 12-15165 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2015:642 Deeplink

ECLI:NL:GHSHE:2015:642 Deeplink ECLI:NL:GHSHE:2015:642 Deeplink http://de Instantie Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak 03-03-2015 Datum publicatie 04-03-2015 Zaaknummer HD 200.153.080_01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Turbo-liquidatie en de bestuurder

Turbo-liquidatie en de bestuurder Turbo-liquidatie en de bestuurder Juni 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer:

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer: Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer: De ondergetekenden: Vestide, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 17058500, kantoorhoudende Willemstraat 28, postcode 5611 HD

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258

Rapport. Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258 Rapport Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258 2 Klacht Op 10 oktober 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer D. te Heemstede, met een klacht over een gedraging van de Huurcommissie

Nadere informatie

1 Stichting DUWO, gevestigd te Delft, verder: DUWO en verhuurder ;

1 Stichting DUWO, gevestigd te Delft, verder: DUWO en verhuurder ; Partijen: 1 Stichting DUWO, gevestigd te Delft, verder: DUWO en verhuurder ; 2 Contactnummer: Naam: Geboortedatum: Nationaliteit: Onderwijsinstelling: verder: huurder, die bij aanvang van de huur de hoedanigheid

Nadere informatie

algemene huurvoorwaarden

algemene huurvoorwaarden algemene huurvoorwaarden algemene huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte aldus vastgesteld op 15 november 2004 lefier 2 het toepassingsbereik van deze voorwaarden meer dan één huurder de terschikkingstelling

Nadere informatie

Huurovereenkomst parkeergelegenheid SPACE-S contractnummer:

Huurovereenkomst parkeergelegenheid SPACE-S contractnummer: Huurovereenkomst parkeergelegenheid SPACE-S contractnummer: De ondergetekenden: Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 17058500, statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam k.g.-zitting : 16 juli 2004 te 9.30 uur toevoeging : verleend dan wel aangevraagd P L E I T N O T I T I E S inzake: 1. De heer H. BOS, 2. De heer W. SCHILD, 3.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:4562

ECLI:NL:RBOVE:2016:4562 ECLI:NL:RBOVE:2016:4562 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 08-11-2016 Datum publicatie 18-11-2016 Zaaknummer 4687498 \ CV EXPL 15-6715 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Lees eerst de toelichting. 1. Betreft: Woning Gebouw Te verhuren adres: 2. De ondergetekende Naam en voorletters: Straat en huisnummer:

Nadere informatie

De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en :

De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en : HUUROVEREENKOMST PARKEERPLAATS MOTORFIETS De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en : Naam : Adres : Postcode : Geboortedatum : Legitimatie : Nummer

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Vraag en antwoord. Huurovereenkomst. Geliberaliseerde huurovereenkomsten. Huurbescherming

Huurovereenkomst. Vraag en antwoord. Huurovereenkomst. Geliberaliseerde huurovereenkomsten. Huurbescherming pagina 1 van 12 Huurovereenkomst Vraag en antwoord Huurovereenkomst 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wat staat er in een standaard huurovereenkomst? Welke regels zijn verder van toepassing? Wat gebeurt er als de afgesproken

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 17 september 2012 vastgesteld en tevens gepubliceerd op de website

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

WR 2011/64: 290-bedrijfsruimte wanprestatie: goed huurderschap; exploitatieverplichting huurster; op verzoek van huurster is me...

WR 2011/64: 290-bedrijfsruimte wanprestatie: goed huurderschap; exploitatieverplichting huurster; op verzoek van huurster is me... Samenvatting - Uitspraak WR 2011/64: 290-bedrijfsruimte wanprestatie: goed huurderschap; exploitatieverplichting huurster; op verzoek van huurster is me... 290-bedrijfsruimte wanprestatie: goed huurderschap;

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGES

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGES ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGES Artikel 1 Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard. Terbeschikkingstelling en aanvaarding Artikel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Zitting 1978-1979 14 249 Bepalingen met betrekking tot huur en verhuur van woonruimte Nr. 8 GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:3729

ECLI:NL:RBAMS:2017:3729 ECLI:NL:RBAMS:2017:3729 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 09-05-2017 Datum publicatie 30-05-2017 Zaaknummer 5848842 KK EXPL 17-331 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Den Haag, 21 april 2017 dossiernummer: 103601 uw kenmerk: telefoonnummer: +31 (0)70 335 35 61 e-mail: m.deregt@advocatenorde.nl Betreft: consultatie

Nadere informatie

HUURDER FAILLIET; VOOR WIE ZIJN DE KOSTEN?

HUURDER FAILLIET; VOOR WIE ZIJN DE KOSTEN? HUURDER FAILLIET; VOOR WIE ZIJN DE KOSTEN? HOGE RAAD 19 APRIL 2013 LJN: BY6108 PROGRAMMA: Verplichtingen van de huurder (artikel 7:218 en 7:224 BW) Faillissement en beëindiging van de huurovereenkomst

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S21-40 Datum uitspraak: 24 september 2015 Plaats uitspraak: Zeist DE RIJDENDE RECHTER Bindend Advies in het geschil tussen: H.G. Warmer en S.H.M. Warmer-Bleij te Neede, verder te noemen: Warmer,

Nadere informatie

Wet doorstroming huurmarkt 2015

Wet doorstroming huurmarkt 2015 Wet doorstroming huurmarkt 2015 Door: Susanne van de Pest Lezing Jonge Balie 2 maart 2017 Wet doorstroming huurmarkt 2015 Voorgeschiedenis Wetsvoorstel doorstroming huurmarkt 2015-21 december 2014 ingediend

Nadere informatie

Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016)

Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de verhuur aan jongeren. Dit model is gebaseerd op het Aedes model-huurcontract

Nadere informatie