Hoofdlijnen Communicatie, marketing en relatie-ontwikkeling Universiteit Leiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdlijnen Communicatie, marketing en relatie-ontwikkeling Universiteit Leiden"

Transcriptie

1 Hoofdlijnen Communicatie, marketing en relatie-ontwikkeling Universiteit Leiden Preambule Onderwijs en onderzoek zijn de hoofdtaken van de universiteit en bepalen daarmee haar profiel. Kennisontwikkeling en kennisoverdracht kennen een eigen, intrinsieke dynamiek. De identiteit van de universiteit wordt gevormd door keuzes die studenten, wetenschappers, medewerkers en bestuurders maken bij de vormgeving van de processen van onderwijs en onderzoek. Dat besef vormt één van de pijlers van de universiteit. Een universiteit kan zonder haar omgeving niet bestaan. Daarom is de wisselwerking tussen de universiteit en de wereld om haar heen een tweede essentiële factor die het profiel van de universiteit bepaalt. Tegen deze achtergrond krijgen communicatie, marketing en relatie-ontwikkeling van de universiteit gestalte. Universiteit en maatschappij zijn geen stabiele domeinen. Het voortdurend zoeken naar effectieve vormen van communicatie, marketing en relatieontwikkeling is daarom een permanente opgave voor de universiteit. De universiteit haalt de buitenwereld naar binnen. Ze is een open, naar buiten gerichte organisatie. Diversiteit is daarbij een leidend beginsel. Haar onderwijs, onderzoek en organisatie-ontwikkeling krijgen in een voortdurende wisselwerking met haar maatschappelijke omgeving vorm. De universiteit opereert daarbij steeds meer op een markt zonder daarbij haar authentieke rol te verloochenen als ontwikkelaar en mediator van kennis en cultuur. Ze maakt daarbij profilerende keuzes, opdat er een attractieve, concurrentiekrachtige universiteit ontstaat zodat (aanstaande) studenten en wetenschappers bewust voor de Leidse benadering van onderwijs en onderzoek kunnen kiezen. De universiteit wil haar maatschappelijke verankering verstevigen. Ze wil de relaties met oude en nieuwe bondgenoten intensiveren. Deze zijn te vinden in haar stad Leiden, in haar cultuurdomein Nederland en Europa, en in haar mondiale actieradius. Wetenschappers, studenten, medewerkers en alumni zijn de beste communicatoren en ambassadeurs van de universiteit. Daarom zijn het bevorderen en faciliteren van persoonlijk contact en kennisuitwisseling op en rondom de kleinschalige Leidse universitaire locaties de voedingsbodem voor de ontwikkeling van hun relatie met hun facultaire en universitaire omgeving. Dat is de effectiefste basis voor de communicatie van de universiteit. De leden van de academie kunnen daarmee hoofdcommunicatoren worden en voorbeeldgedrag tonen. Dat is de centrale notie voor bestuurders en professionals bij de aanpak van de aspecten communicatie, marketing en relatie-ontwikkeling. 1. Merk De Universiteit Leiden kan zonder verloochening van haar authentieke rol worden beschouwd als een merk. De vertolking, presentatie en specificering van zowel de oorspronkelijk als actuele kenmerken van de Leidse universiteit beïnvloeden de merkkenmerken van de universiteit. Het merk Universiteit Leiden is opgebouwd uit zich onderscheidende onderwijs- en onderzoeksprogramma s in een inspirerende, persoonsgerichte en kleinschalige omgeving, waardoor een onderzoeksintensief en internationaal klimaat ontstaat dat studenten en wetenschappers aantrekt en uitdaagt. Het persoonsgerichte identiteitsmodel onderscheidt haar van andere Nederlandse universiteiten omdat het zich toespitst op de eindwaarden die de universiteit wil bereiken. Daardoor ontstaat de kern van haar merkprofiel: Universiteit Leiden schept een innovatieve, interculturele en internationale omgeving waarin studenten en wetenschappers zich zelf in een kleinschalige en persoonsgerichte 1

2 ambiance kunnen ontwikkelen zonder ideologische, culturele, religieuze of andere beperkingen. Daarbij staat het eigen talent centraal. Een vrije en onderzoekende geest, en de zelfontplooiing van studenten en wetenschappers treden op de voorgrond. De universiteit verbindt haar academische traditie met toekomstgericht onderwijs en onderzoek. Het onderzoeksgedreven universiteitsprofiel levert een belangrijke bijdrage aan het karakter van de universiteit. De kwaliteit van onderzoek is daarmee tevens een profilerend element voor het onderwijssegment. De universiteit heeft een endorsed identiteitsmodel, waarbij naast een sterk algemeen Leidse merkidentiteit, ruimte is voor aanvullingen of aanscherpingen van de verschillende faculteiten, studies of schools. De rijke en vrijheidsgerichte traditie van de universiteit krijgt zo een actuele en toekomstgerichte verbeelding. De verbinding met de compacte Leidse stad is zowel nationaal als internationaal een profilerend element. Leiden als compacte kennis- en studentenstad is verbonden met het imago van de universiteit. 2. Profilering Een universitaire strategie is niet hetzelfde als een communicatiestrategie. Afhankelijk van marktdoelstellingen worden in de communicatie- en marketingstrategie accenten gelegd en keuzes gemaakt. De verschillende aspecten van de universitaire strategie worden aangescherpt of genuanceerd met het oogmerk dat er een attractief beeld ontstaat bij de doelgroepen die voor dat specifieke marktsegment cruciaal zijn. De optimale mix ontstaat door een zorgvuldig gekozen combinatie van academische traditie en innovatiegerichtheid. Deze spanningsboog oud-nieuw leidt tot een aansprekend en kansrijk profiel. Dat profiel kan afhankelijk van de verschillende disciplines en doelgroepen in binnenland en buitenland worden gedifferentieerd. Naarmate er meer wordt gevarieerd is er een sterkere merkidentiteit nodig. Nationale en internationale universitaire samenwerkingsallianties vereisen een robuust vormgegeven universitair kernprofiel. Profilerende beleidsinitiatieven worden in een pril stadium getoetst op hun communicatieve effecten en op de doorwerking op de gedifferentieerde marktdoelstellingen van de universiteit. Zo komt de wisselwerking tot stand tussen enerzijds onderwijs- en onderzoeksbeleid en anderzijds de strategie voor communicatie, marketing en relatie-ontwikkeling. 3. Kernwaarden Als basis voor de aanpak van de universitaire communicatie en marketing zijn een beperkt aantal kernwaarden geformuleerd die zowel zijn afgeleid van de historisch opgebouwde identiteit als de actuele koers van de universiteit. Merkidentiteit en profilering leveren zo de bouwstenen voor de kernwaarden van de universiteit. De kernwaarden vormen de verbindingschakel tussen de universitaire strategie en de communicatie- en marketingstrategie. Faculteiten voegen een onderscheidende kernwaarde toe aan het algemene profiel, of specificeren de universitaire kernwaarden, omdat de universiteit een endorsed identiteitsmodel hanteert. Het universitaire profiel en de facultaire kernwaarden geven samen richting aan een onderscheidende en concurrentiekrachtige profilering van de universiteit en haar onderwijs en onderzoek Profielkenmerken De centrale motto s van de communicatie- en marketing aanpak zijn: Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken en Als jij voor ons kiest, kiezen wij voor jou! De Leidse universiteit wil daarbij uitgaan van het veelzijdige talent van studenten en 1 Deze zijn de eerste keer geformuleerd n.a.v. de universitaire strategie Kiezen voor talent. Ze zijn besproken tijdens de strategische conferentie in 2005 en de daarop volgende bestuursdag. Zie bijlage. 2

3 wetenschappers, opdat ieder zelf de keuzes kan maken die passen bij de eigen wensen en mogelijkheden. Deze persoonsgeconcentreerde aanpak van onderwijs en onderzoek staan in het teken van het devies van de Universiteit Leiden, te zien in het zegel van de universiteit: Academia Lugduno Batava Praesidium Libertatis, wat Universiteit Leiden, bolwerk van vrijheid betekent. Zo vloeien oude en nieuwe motto s ineen en komen de rijke academische traditie en de innovatieve ambities van de universiteit bij elkaar. Deze spanningsboog tussen oud en nieuw vormt de kern van het profiel van de universiteit en wordt daarom bewust ingezet bij de vormgeving van de communicatie- en marketingaanpak. Het Leidse onderzoek inspireert al lange tijd het onderwijs. Daarmee is de Leidse universiteit een onderzoeksintensieve universiteit. Ze deelt dit met een groep vooraanstaande internationale universiteiten verenigd in de League of European Research Universities LERU. Het brede en onderzoeksintensieve karakter en de band met verwante universiteiten is een profilerend kenmerk en bepaalt daarmee de essentie van de communicatie. De Universiteit Leiden wil daarbij de geschakeerdheid van haar palet laten zien: van de grootste tot de kleinste opleiding, van vertrouwde wetenschapsgebieden tot nieuwe denkrichtingen en ontdekkingen. Daarmee zijn het proces van wetenschapsbeoefening en de resultaten van deze ontdekkingsreizen belangrijke bouwstenen voor de communicatie- en marketingaanpak. 5. Marktpositie De universiteit wil haar generieke marktpositie consolideren en in bepaalde marktsegmenten of opleidingen uitbouwen. Dat betekent selectieve groei. Bij het realiseren van deze doelstelling wordt een gedifferentieerde benadering gekozen en disciplinegewijs steeds het Leidse optimum gekozen tussen kwaliteit en kwantiteit. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen het bachelor-, master- en PhDsegment. Bij de relatieve groeidoelstellingen hebben de nationale en internationale master- en PhD-markten prioriteit. De variabelen die de ontwikkeling van de marktpositie bij de verschillende disciplines en in de verschillende segmenten bepalen worden grondig en longitudinaal geanalyseerd, ook pro-actief in de beleidsinitiërende fase. 6. Nieuwe markten Marktonderzoek en concurrentie-analyse worden uitgevoerd met het doel kansen en bedreigingen bij bestaande en nieuwe markten voor Leiden te verkennen. Kernvraag daarbij is hoe de universiteit met behoud van haar merkidentiteit haar marktrisico s kan spreiden. Het onderzoek richt zich ook op nieuwe onderwijsvormen en effectievere en onderscheidende aansluitingsvormen met het voortgezet onderwijs. 7. Kwaliteit De kwaliteit van onderwijs en onderzoek is een dominante variabele die de marktpositie in allerlei opzichten beïnvloedt. Daarom moet er verder worden gewerkt aan kwaliteitsverbetering. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan de aspecten die in de kwaliteitsmetingen en rankings het snelst te beïnvloeden zijn. De communicatie- en marketingaanpak is erop gericht de negatieve kwaliteitsperceptie te corrigeren. 8. Wetenschapspromotie De beoefening van de wetenschap en de doorwerking ervan naar het onderwijs onderscheidt een universiteit van alle andere organisatievormen. Daarom is wetenschapspromotie een belangrijke bouwsteen van de communicatie- en marketingaanpak. De Leidse ontdekkingen en successen staan daarom centraal bij alle communicatie- en marketinguitingen. De communicatie over 3

4 onderzoeksresultaten wordt geïntensiveerd. Het begrijpelijk maken van deze resultaten voor het grote publiek en het deelnemen van onderzoekers aan maatschappelijke fora draagt bij aan de reputatie en wervingskracht van de universiteit en aan het verspreiden van kennis in de samenleving. 9. Ambassadeurs Wetenschappers, studenten en alumni worden in de communicatie- en marketingaanpak op de voorgrond geplaatst als ambassadeurs van de universiteit. Zij worden daartoe gestimuleerd en gefaciliteerd. Daarbij horen het stimuleren van communicatief gedag en prioriteitstelling van de interne communicatie. Zo worden de eindwaarden van wetenschap en onderwijs verpersoonlijkt. Randvoorwaarde hiervoor is dat de communicatie- en marketingstrategie geworteld is in de universitaire organisatie en de wetenschappers en studenten zich kunnen herkennen in deze aanpak. 10. Bondgenoten De universiteit verhoogt haar zichtbaarheid in de maatschappij. Ze moet een prominentere plaats innemen in de publieke opinie om zo haar afhankelijkheid van de nationale overheid te verminderen. Ze creëert daartoe nieuwe vormen van samenwerking en participatie met maatschappelijke bondgenoten als alumni, bedrijven en maatschappelijke instellingen. De relatie-ontwikkeling met de alumni heeft daarbij hoge prioriteit. De steden Leiden en Den Haag vervullen een belangrijke rol bij de marktpositie van de universiteit. De relaties met deze steden en de stadspartners worden geïntensiveerd. Daarbij wordt gerealiseerd dat het profiel, de infrastructuur, de stedenbouwkundige ontwikkeling, het voorzieningenniveau en de huisvestigingsmogelijkheden van studenten en medewerkers van de stad Leiden grote invloed uitoefenen op de ontwikkeling en uitstraling van de universiteit. De universiteit wil haar internationale populatie van studenten en medewerkers fors laten groeien. Dat stelt eisen aan de inrichting van de stad. Daarom verhogen de gemeente, stedelijke partners en universiteit hun onderlinge samenwerking in o.a. stedenbouwkundige projecten en in het netwerk Citymarketing. De Campus in Den Haag wordt verder uitgebouwd rondom het profiel van Den Haag als juridische hoofdstad van de wereld en als stad met een grote maatschappelijkculturele diversiteit. De Campus wordt ook benut als ankerpunt voor de public affairs naar de internationale gemeenschap in Nederland en naar politiek Den Haag en daarmee verbonden media. Campus Den Haag heeft daarbij tot doel de actieradius van de universiteit naar haar doelgroepen en haar verzorginggebied te vergroten. 11. Internationaal De Universiteit Leiden investeert in de internationale wervingskracht van de universiteit. De universiteit krijgt daardoor een steeds grotere culturele diversiteit. Dat zal het onderwijs en onderzoek beïnvloeden. Voor het buitenlandsegment heeft de werving van masterstudenten de hoogste prioriteit. De aanboring van de PhD-doelgroep vormt een nieuw veld. De dominante factoren in het keuzegedrag zijn daarbij beduidend verschillend en sterker verbonden aan de inhoud van het aangeboden onderwijs en onderzoek. Op dit moment is in de rankings ons onderzoekprofiel dominant. Dat bepaalt dan ook de wervingskracht. Dit betekent voor het buitenland dat de inzet van goed gebrande academische activiteiten leidend moet zijn in onze benadering. De kern van de buitenlandse communicatie is daarom de wetenschappelijke inhoud van onze universiteit. Het Leidse opleidingsaanbod is vooral op de binnenlandse, statelijk bepaalde markt gericht. Het past niet goed bij de vraag die aanwezig is bij de zelfbetalers in het buitenland. Dit heeft invloed op onze marketing omdat we meer afhankelijk 4

5 zijn van onder andere beleidsvormers in multilaterale organisaties, buitenlandse overheden en buitenlands hoger onderwijs. De uitstraling die hiervoor benodigd is zal daarom vooral professionals met ruime ervaring moeten aanspreken. Daarmee wijkt de marketingaanpak voor deze doelgroep op essentiële onderdelen af van de marketing van binnenlandse masters. Daarom moeten het onderwijsaanbod en daarmee onlosmakelijk verbonden facilitaire voorzieningen en universitaire cultuur worden getoetst op hun concurrentiekracht opdat de master- en PhDopleidingen aantrekkelijk zijn voor buitenlandse studenten. Het PhD-traject wordt daarbij als selling point ingezet. 12. Standaard met variaties Een complexe en gedifferentieerde organisatie met enerzijds een geschakeerd aanbod van onderwijs en onderzoek en anderzijds veel relaties en samenwerkingsallianties, heeft in een markt met toenemende concurrentie eenheid in beeld nodig. Hoe krachtiger dat centrale universitaire beeld is, hoe meer nuanceringen en specificaties mogelijk zijn bij het bereiken van verschillende doelen en doelgroepen. De omgang met deze paradox is een belangrijke succes- of faalfactor. In de communicatie- en marketingaanpak worden daarom duidelijke keuzes gemaakt opdat er een helder, onderscheidend en herkenbaar beeld ontstaat met weloverwogen, maar beperkte differentiaties. Kern van deze aanpak vormt de centrale boodschap: Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Wetenschappers, studenten en medewerkers worden steeds meer informatieproducenten en daarmee eigenstandige communicatoren. Dat vereist een ander type communicatieregie dan we gewend zijn. Eenheid in verscheidenheid is daarbij het richtsnoer. Een universitaire standaard met weloverwogen variatiemogelijkheden is daarbij behulpzaam. Deze is gebaseerd op de kernwaarden en het endorsed communicatieprofiel van de universiteit. Er moet zorgvuldig worden omgegaan met de toepassing van deze endorsed aanpak omdat anders de verbeelding van de merkidentiteit van de Universiteit Leiden verwatert. Tegelijkertijd moet worden gerealiseerd dat een universiteit nooit een stabiel fenomeen is. De verbeelding ervan moet voortdurend in ontwikkeling zijn. Ook daarom is er krachtige standaard nodig. 13. Mix oude en nieuwe media De communicatie- en marketinguitingen worden geconcentreerd in een beperkt aantal media. Digitale middelen nemen de hoofdrol over van gedrukte middelen. Electronic communicatie en het web zijn leidend bij deze aanpak. Printmedia worden hiervan afgeleid. De hoofdrol voor electronic communicatie leidt tot een andere werkwijze en taakverdeling in de universitaire en facultaire organisaties. Nieuwe media veroorzaken ander gedrag van doelgroepen en producenten. De aanpak bij de ontwikkeling en productie van nieuwe media is gebaseerd op een interactief proces met de verschillende doelgroepen waarin testfasen en empirie ons moeten leiden tot goede resultaten. Een belangrijke opgave hierbij is de juiste balans te vinden op het spectrum zender-ontvanger. Bovendien moet de goede mix worden gevonden tussen oude en nieuwe media. 14. Externe media Externe journalistieke media spelen een dominante rol bij de beeldvorming van universiteiten. De woordvoerder en de wetenschapsvoorlichters zijn de regisseurs van de contacten met deze media. De turbulente veranderingen van het medialandschap vereisen een hoge attentie van de universiteit. De centrale vragen daarbij zijn: hoe kan de universiteit haar positie verder uitbouwen; hoe kan ze haar positie als kennis- en informatieproducent benutten om haar afhankelijkheid van de externe media te verkleinen? 5

6 15. Studentenwerving en campagne Er is een overkoepelende campagnelijn beschikbaar voor de werving van studenten. Daarbij wordt een drieslag gehanteerd: bachelors, binnenlandse masters, buitenlandse masters. De stijl van deze campagnelijn beïnvloedt de overige communicatie- en marketinguitingen van de universiteit. 16. Voertalen In een universiteit mogen geen culturele barrières zijn. De verschillende culturen moeten juist een inspiratiebron zijn voor onderwijs en onderzoek. Daarom zijn taalbarrières taboe. Met de toenemende interculturaliteit en internationalisering van de universitaire gemeenschap ontstaan praktische problemen bij het gebruik van voertalen. Zichtbaar is dat de Engelse taal oprukt. Tegelijkertijd moet worden beseft dat een Nederlandse universiteit tot taak heeft de culturele betekenis van het Nederlands te koesteren. De tweede reden waarom het Nederlands niet kan verdwijnen is dat nog steeds een ruime meerderheid van de universitaire gemeenschap Nederlands als hoofdtaal gebruikt. Bovendien zijn er met de Nederlandse status van de universiteit verbonden eisen voor het gebruik van de Nederlandse taal. Maar met de toenemende interculturaliteit en internationalisering van de universiteit zal het gebruik van de Engelse taal toenemen. Dat betekent dat we er ons op moeten instellen dat de universiteit stap voor stap (tenminste) tweetalig wordt. Daarbij moet de veelheid van talen en culturen die bij onze universiteit thuis zijn worden betrokken, zodat voor die disciplines het gebruik van voertalen nog complexer is. De praktische gevolgen van deze meertaligheid zijn groot. Ook bij de ondersteunende processen zal deze ontwikkeling zichtbaar worden. Onvermijdelijk is dat om praktische of logistieke redenen keuzes moeten worden gemaakt en compromissen worden gesloten. Dat gebeurt op basis van een aantal uitgangspunten. Hoofdregel is dat de voertaal is afgestemd op de samenstelling van de doelgroep en op de functionaliteit van de communicatie. Voor de bacheloropleidingen en hiermee samenhangende activiteiten en instrumenten is de hoofdtaal Nederlands. Voor de masteropleidingen en hiermee samenhangende activiteiten en instrumenten is de hoofdtaal Engels. Voor communicatie-instrumenten die zicht richten op gemengde taalgroepen moet tenminste de Nederlandse en Engelse taal worden benut. 17. Monitoring De effectiviteit van de communicatie- en marketingaanpak wordt voortdurend gemonitored. 18. Organisatie De coördinatie en ontwikkeling van de universitaire communicatie, marketing en relatie-ontwikkeling wordt uitgevoerd door een coördinatiegroep die bestaat uit: de directeuren Universitaire Ontwikkeling (voorzitter), ICS, International Office, de woordvoerder, de coördinatoren Webcommunicatie, Communicatie en Werving, Electronic marketing, Internationale marketing, en Studielijn (secretaris). Deze coördinatiegroep is gekoppeld aan facultaire overleggen met portefeuillehouders onderwijs (het zgn. PomPom-overleg), voorlichters, marketeers, webspecialisten. De coördinatiegroep rapporteert aan het College van Bestuur. AG. versie

7 Kernwaarden Universiteit Leiden Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Eigen talent ontwikkelen. De Universiteit Leiden biedt een wereld van mogelijkheden opdat iedereen haar of zijn talent zelf veelzijdig kan ontwikkelen. Dat wordt bereikt in een uitdagend, internationaal en intercultureel klimaat met onderzoekers en docenten die werken aan het verhogen van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Hierdoor wordt een innovatieve bijdrage aan de maatschappij geleverd. De universiteit is historisch verweven met de aantrekkelijke en compacte kennisstad Leiden. Het Leidse onderzoek inspireert het onderwijs. Daarbij zoekt de universiteit de spanning op tussen vernieuwing en traditie. Onderzoek- en leeromgeving zijn persoonsgericht. Het motto daarbij is: Als je voor ons kiest, kiezen wij voor jou!. De universiteit creëert een interactieve band met haar alumni omdat kennis- en persoonlijkheidsontwikkeling nooit ophouden. Zo worden alumni levenslange ambassadeurs van de universiteit. Een vrije, onderzoekende geest. Bolwerk van vrijheid, het devies in het zegel van de Universiteit Leiden, heeft een actuele en universele betekenis. Een vrije, onderzoekende geest is de essentie van een universiteit, van academische vorming. De universiteit biedt ruimte aan een veelzijdige wetenschapsbenadering en onderwijsontwikkeling en is wars van ideologische, culturele, religieuze of andere beperkingen die het bolwerk van vrijheid kunnen schaden en alzijdige persoonlijke ontwikkeling in de weg kunnen staan. Maatschappelijk en intellectueel succes. Leidse alumni vallen al eeuwen op door de inzet van hun talent en hun ondernemend en creatief wereldburgerschap. Leidse wetenschappelijke ontdekkingen spelen een onderscheidende rol in de economische, culturele en maatschappelijke ontwikkeling. De internationale oriëntatie van de universiteit blijkt uit de interculturele en veelzijdige samenstelling van de universitaire gemeenschap. Dat werkt door in de benadering van wetenschappelijke vraagstukken, in de vormgeving van onderwijsprogramma s en in internationale samenwerkingsrelaties. 7

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken.

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. ONDERWIJSVISIE OP HO OFDLIJNEN Geachte collega s, 1 Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. We

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie BRUSSEL t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Onze visie INTERNATIONALE ONDERZOEKSUNIVERSITEIT

Onze visie INTERNATIONALE ONDERZOEKSUNIVERSITEIT Over ons - 2017 Onze visie INTERNATIONALE ONDERZOEKSUNIVERSITEIT Innovatief, intercultureel, internationaal. De Universiteit Leiden speelt een zichtbare rol in het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie BRUSSEL t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Campus Brussel Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan

Nadere informatie

Onze visie WAT WIJ UITDRAGEN: ONZE VISIE

Onze visie WAT WIJ UITDRAGEN: ONZE VISIE Over ons - 2016 Onze visie WAT WIJ UITDRAGEN: VRIJHEID VAN GEEST, DENKEN EN MENINGSUITING ONGEBONDEN ONTWIKKELING VAN DE WETENSCHAP VERANTWOORDELIJKHEID JEGENS DE SAMENLEVING INTEGRITEIT IN WERK EN GEDRAG

Nadere informatie

Inholland. en dichtbij We zijn divers We maken kwaliteit samen Maart 2017 We bek

Inholland. en dichtbij We zijn divers We maken kwaliteit samen Maart 2017 We bek We durven te leren We handelen persoonlijk en dichtbij We divers We maken kwaliteit samen We bekennen kleur We du ven te leren We handelen persoonlijk en dichtbij We zijn div We maken kwaliteit samen We

Nadere informatie

Standaard marketing. Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.

Standaard marketing. Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Een standaard voor marketing Kiezen voor talent staat sinds medio 2005 voor de koers van de Universiteit Leiden. Op de strategische conferentie van juni

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager HBO-Rechten 10 mei 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Wat onderscheidt ons, Tilburg University, van de andere Nederlandse universiteiten? Waar maken wij het verschil?

Wat onderscheidt ons, Tilburg University, van de andere Nederlandse universiteiten? Waar maken wij het verschil? Dames en Heren, Het zal u waarschijnlijk niet zijn ontgaan dat ons stelsel van hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek onderwerp is van maatschappelijk en (vooral ook) politiek debat. Er is al veel

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

Toekomstbeeld. College van Bestuur maart 2013

Toekomstbeeld. College van Bestuur maart 2013 Toekomstbeeld College van Bestuur maart 2013 Toekomstbeeld College van Bestuur maart 2013 Kiezen voor kwaliteit Elke vier jaar maakt Tilburg University een strategisch plan met daarin de hoofdlijnen van

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel Instellingsbeleid doelstellingen en profiel 1 Inleiding 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 Raad van Toezicht 10 Financiën

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen MEMO Aan: Van: Voorzitter Stichtingsbestuur Legal Affairs Datum: 28 maart 2014 Onderwerp: Profielschetsen SB, Concept 3 Voor de invulling van de toezichthoudende functie van het Stichtingsbestuur van TiU

Nadere informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam. De universiteit voor denkers en doeners. Integriteitscode. CODE:i

Erasmus Universiteit Rotterdam. De universiteit voor denkers en doeners. Integriteitscode. CODE:i Erasmus Universiteit Rotterdam. De universiteit voor denkers en doeners. Integriteitscode CODE:i Missie De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft als primaire taken het genereren en overdragen van

Nadere informatie

Titel in het Engels: Administrative Law Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting)

Titel in het Engels: Administrative Law Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting) Structuurrapport Leerstoel Bestuursrecht 1 Algemene informatie Titel: Bestuursrecht Titel in het Engels: Administrative Law Afdeling: Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting) Omvang: 1.0 fte

Nadere informatie

HET BEDRIJF POSITIE KANDIDAAT PROFIEL. Functie profiel. Lid Raad van Toezicht

HET BEDRIJF POSITIE KANDIDAAT PROFIEL. Functie profiel. Lid Raad van Toezicht Functie profiel Lid Raad van Toezicht Maes & Lunau: Beyond the obvious Wij gaan in alles altijd net even verder; beyond the obvious. Want elke organisatie heeft behoefte aan inspirerend leiderschap met

Nadere informatie

Onderwijs. Achtergrond. Corporate Communicatie Scan. www.godding-co.nl

Onderwijs. Achtergrond. Corporate Communicatie Scan. www.godding-co.nl Onderwijs Corporate Communicatie Scan Godding & co corporate communicatie Bredaseweg 86 5038 NH Tilburg 013-518 6158 013-518 6159 info@godding-co.nl De communicatiescan geeft inzicht in uw communicatiebeleid.

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager Social Work. 15 juni Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager Social Work. 15 juni Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager Social Work 15 juni 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

samenvatting 1. Context, opdracht en aanpak

samenvatting 1. Context, opdracht en aanpak samenvatting 1. Context, opdracht en aanpak In de afgelopen jaren zijn steeds meer opleidingen in het Nederlands hoger onderwijs geheel of gedeeltelijk Engelstalig geworden. Deze ontwikkeling is het sterkst

Nadere informatie

Master in het vertalen

Master in het vertalen BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Richtlijnen voor het werken in een multiculturele setting

Richtlijnen voor het werken in een multiculturele setting Richtlijnen voor het werken in een multiculturele setting Quality needs diversity 1. Inleiding Deze richtlijnen zijn een uitwerking van de kernwaarde Ruimte voor talent en groei voor iedereen, onderdeel

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek ANTWERPEN t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Master in de journalistiek De master in de journalistiek vormt kritische journalisten die klaar zijn voor de arbeidsmarkt. De weloverwogen

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. Strategische agenda

Onderwijs met een hart. Strategische agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 Inhoud Onze missie 4 Onze kernwaarden 5 Onze identiteit 5 Maatschappelijke ontwikkelingen 6 Professionalisering 6 Passend

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 strategie agenda 2014-2018 1 17-07-2014 13:31:06 Onderwijs met een hart In deze brochure presenteren wij als Onderwijsgroep

Nadere informatie

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs Werkgevers Ondernemers In gesprek over de inhoud van het onderwijs 1 Algemeen Doe mee en praat mee! Antwoord of reactie op deze vraag? Dé landelijke dialoog over ons onderwijs en de toekomst. Deel gedachten,

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het vertalen Faculteit Letteren Campus Brussel

BRUSSEL t. Master in het vertalen Faculteit Letteren Campus Brussel BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Campus Brussel Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan 16 verschillende

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

12 RICHTLIJNEN VOOR INTERRELIGIEUZE DIALOOG OP LOKAAL NIVEAU

12 RICHTLIJNEN VOOR INTERRELIGIEUZE DIALOOG OP LOKAAL NIVEAU 12 RICHTLIJNEN VOOR INTERRELIGIEUZE DIALOOG OP LOKAAL NIVEAU DE LOKALE RELIGIEUZE SITUATIE IN KAART BRENGEN EN BEGRIJPEN 01 Lokale overheden wordt verzocht zich bewust te zijn van het toenemende belang

Nadere informatie

DE GECONCRETISEERDE VU ONDERWIJSVISIE, EEN HANDVAT VOOR ACADEMISCH BURGERSCHAP?

DE GECONCRETISEERDE VU ONDERWIJSVISIE, EEN HANDVAT VOOR ACADEMISCH BURGERSCHAP? DE GECONCRETISEERDE VU ONDERWIJSVISIE, EEN HANDVAT VOOR ACADEMISCH BURGERSCHAP? Gerhard van de Bunt, FSW Joke van Saane, GGL Marjolein Zweekhorst, FALW Inge van Wijk, VUmc SMS 2 Concretisering VU Onderwijsvisie

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU EEN BUREAU MET EEN DUIDELIJK DOEL Adson is een full service reclame- en designbureau, met als doel merken te voorzien van een eigen identiteit en deze bekend te maken.

Nadere informatie

In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst

In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst Leraar Schoolleider Bestuurder Doe mee en praat mee! Antwoord of reactie op deze vraag? Dé landelijke dialoog over ons onderwijs en de toekomst.

Nadere informatie

DE MELKFABRIEK ONZE MISSIE IN 10 PRINCIPES

DE MELKFABRIEK ONZE MISSIE IN 10 PRINCIPES DE MELKFABRIEK ONZE MISSIE IN 10 PRINCIPES Arnhem heeft een krachtig en duurzaam imago; een groene stad met een sterk ontwikkeld creatief en cultureel klimaat. Met de Melkfabriek voegen wij een uitgesproken

Nadere informatie

Gemeente Delft RZONDEN 27 MAUI Geachte leden van de gemeenteraad,

Gemeente Delft RZONDEN 27 MAUI Geachte leden van de gemeenteraad, Bestuur Besturing Strategie Gemeente Delft bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de leden van de gemeenteraad

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan 16 verschillende

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

Strategisch plan. Internationalisering. Excellent Onderwijs. Ambities voor 2010-2013 Samenvatting. Betrokken bij de samenleving

Strategisch plan. Internationalisering. Excellent Onderwijs. Ambities voor 2010-2013 Samenvatting. Betrokken bij de samenleving 2010 2013 Strategisch plan en innovatie Ambities voor 2010-2013 Samenvatting Excellent Onderwijs Betrokken bij de samenleving Internationalisering werkomgeving Missie De Universiteit van Tilburg inspireert

Nadere informatie

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent 1. Missie - visie Gelijke Kansen en Diversiteit UZ Gent Het UZ Gent is een pluralistische instelling. De benadering van Gelijke Kansen en Diversiteit op

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Samen werken aan goed openbaar bestuur

Samen werken aan goed openbaar bestuur Samen werken aan goed openbaar bestuur SAMEN WERKEN AAN GOED OPENBAAR BESTUUR Gemeenten, provincies, waterschappen, het Rijk, de EU en hun samenwerkingsverbanden vormen samen het openbaar bestuur in ons

Nadere informatie

Universiteit Leiden. John Kroes 12 mei 2017

Universiteit Leiden. John Kroes 12 mei 2017 Universiteit Leiden John Kroes 12 mei 2017 In Leiden en Den Haag Leiden Nederland Amsterdam Den Haag Eerste Universiteit van Nederland Opgericht door Willem van Oranje in 1575 Als beloning voor verzet

Nadere informatie

Code of Conduct. Omgangsregels van de Universiteit Utrecht

Code of Conduct. Omgangsregels van de Universiteit Utrecht Code of Conduct Omgangsregels van de Universiteit Utrecht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING De Code of Conduct is het kader voor gedrag en reflectie voor medewerkers en studenten

Nadere informatie

Allen hierboven genoemde betrokkenen mogen rekenen op een duidelijk, behulpzaam en toegankelijk apparaat.

Allen hierboven genoemde betrokkenen mogen rekenen op een duidelijk, behulpzaam en toegankelijk apparaat. Gedragscode Prins Claus Fonds 3 Prins Claus Fonds Jaarverslag 2002 Zo zijn onze manieren! Inleiding Een gedragscode voor het Prins Claus Fonds dient rekening te houden met de aard van de organisatie, het

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

Samen verder In het sociale domein

Samen verder In het sociale domein Samenvatting Masterplan Samen verder In het sociale domein What if I fall? Oh,but my darling,what if you fly? (gedicht van Erin Hanson) Samen Verder is het programma om de doorontwikkeling van het sociale

Nadere informatie

Naar een facultair meerjarenplan Opbrengst visiebijeenkomsten

Naar een facultair meerjarenplan Opbrengst visiebijeenkomsten Naar een facultair meerjarenplan 2016-2021 Opbrengst visiebijeenkomsten Het faculteitsbestuur van Geesteswetenschappen heeft eind mei en begin juni visiebijeenkomsten georganiseerd voor respectievelijk

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

-2- Opleiding, opleidingen en onderwijs aan de universiteiten

-2- Opleiding, opleidingen en onderwijs aan de universiteiten Verklaring van Münster omtrent de onderlinge relaties op het gebied van hoger onderwijs, wetenschap en onderzoek tussen Nederland, de Vlaamse Gemeenschap van België, het Groothertogdom Luxemburg, Nederland

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Memo. INHOUDSOPGAVE Blz.

Memo. INHOUDSOPGAVE Blz. Memo Datum : 9 maart 2004 Aan : Commissie FBO Onderwerp : Taken en missie afdeling Communicatie Opsteller / Telefoon : L.A. de Jong / (023) 5144451 Afdeling / Bureau : COM / Communicatie Bijlage(n) : Beeldbepalende

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager Bestuurskunde. 21 maart Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager Bestuurskunde. 21 maart Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager Bestuurskunde 21 maart 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Strategische visie Baarle-Nassau 2030 Samen Uniek!

Strategische visie Baarle-Nassau 2030 Samen Uniek! De samenleving verandert continu. Dat vraagt om een flexibele gemeente die in het belang van haar inwoners en ondernemers samen met haar partners tijdig anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen.

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN MEERWEGEN SCHOLENGROEP

STRATEGISCH BELEIDSPLAN MEERWEGEN SCHOLENGROEP STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2017-2020 MEERWEGEN SCHOLENGROEP 1 VOORWOORD In dit strategisch beleidsplan presenteert de Meerwegen scholengroep haar speerpunten voor de jaren 2017 2020. We hebben deze gekozen

Nadere informatie

Afsluiting TIM 2. Woord van welkom. Doel van de avond. Programma. Afsluiting. presenteren van klankborden over

Afsluiting TIM 2. Woord van welkom. Doel van de avond. Programma. Afsluiting. presenteren van klankborden over Afsluiting TIM 2 Woord van welkom Doel van de avond presenteren van klankborden over Programma Afsluiting TIM 2 Eindpresentatie Visie op de regio Eindhoven Programma Doelstelling van de eindpresentatie

Nadere informatie

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk Gandhitraining Ongekende effecten in de praktijk Van persoonlijk naar inspirerend leiderschap Wil je jouw persoonlijke leiderschap verdiepen tot inspirerend leiderschap; je ambities vormgeven en anderen

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN

Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN TLN Manager Corporate Communicatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) is dé ondernemersorganisatie voor de sector transport en logistiek. TLN verbindt

Nadere informatie

Functieprofiel. Rector-Bestuurder. St. Nicolaaslyceum

Functieprofiel. Rector-Bestuurder. St. Nicolaaslyceum Functieprofiel St. Nicolaaslyceum Inhoudsopgave 1. De Stichting VO Amsterdam-Zuid 2. Het St. Nicolaaslyceum De organisatie De missie De schoolleiding en het managementteam 3. De functie Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

UWV/SMZ & Academische Werkplaatsen

UWV/SMZ & Academische Werkplaatsen UWV/SMZ & Academische Werkplaatsen Bouwen met beperkte middelen Achtereenvolgens Context Academisering Verzekeringsgeneeskunde KCVG 2 e fase: consolidatie Concept Academische werkplaatsen AWP UWV concreet

Nadere informatie

KOERSNOTA VEELZIJDIG STERK ONDERWIJS

KOERSNOTA VEELZIJDIG STERK ONDERWIJS KOERSNOTA VEELZIJDIG STERK ONDERWIJS Veelzijdig sterk onderwijs Het Edison College, het Gymnasium Apeldoorn en de Koninklijke Scholengemeenschap (KSG) zijn verenigd in AVOO. Onze scholen bieden goed onderwijs

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Overijssel, provincie Gelderland, gemeente Zwolle, gemeente Enschede, gemeente Hengelo, gemeente Apeldoorn, gemeente Arnhem, gemeente Nijmegen De Staatssecretaris

Nadere informatie

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering waarom? externe drivers 1 Technologie Digitalisering Globalisering Wat zijn de dominante factoren die leren en werken veranderen in de 21ste eeuw? externe drivers Voortgaande digitalisering veroorzaakt

Nadere informatie

Nieuwe tijden ander sociaal werk. Hans Boutellier Conferentie Wmo-werkplaatsen Utrecht 10 oktober 2014

Nieuwe tijden ander sociaal werk. Hans Boutellier Conferentie Wmo-werkplaatsen Utrecht 10 oktober 2014 Nieuwe tijden ander sociaal werk Hans Boutellier Conferentie Wmo-werkplaatsen Utrecht 10 oktober 2014 Inhoud van het verhaal Nieuwe tijden - complexiteit De improvisatiemaatschappij Sociaal domein - Meer

Nadere informatie

Een nieuwe toezichthouder is een kans.

Een nieuwe toezichthouder is een kans. Een nieuwe toezichthouder is een kans. Search & Selectie, NR Academy en Kenniscentrum VERNIEUWING VANUIT ERVARING Een nieuwe commissaris of toezichthouder is een kans en een stimulans voor goed bestuur.

Nadere informatie

Medewerker bureau buitenland

Medewerker bureau buitenland Medewerker bureau buitenland Doel Ontwikkelen en beheren van mobiliteit- en beurzenprogramma s en samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen op het gebied van uitwisseling en/of ontwikkelingssamenwerking,

Nadere informatie

PROFIEL RECTOR MAGNIFICUS, LID COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL RECTOR MAGNIFICUS, LID COLLEGE VAN BESTUUR PROFIEL RECTOR MAGNIFICUS, LID COLLEGE VAN BESTUUR Over de Vrije Universiteit (VU) Sinds haar oprichting in 1880 staat de VU voor een onderscheidende manier van wetenschap bedrijven. De VU is een open

Nadere informatie

Onderwijs2032. Uw feedback op het advies!

Onderwijs2032. Uw feedback op het advies! Onderwijs2032 Uw feedback op het advies! Doel van deze bijeenkomst Ophalen van feedback vanuit schoolbestuurders en schoolleiders op het hoofdlijn advies van het platform Onderwijs2032 tbv de reactie van

Nadere informatie

Welkom. Alumnikringen Maastricht University

Welkom. Alumnikringen Maastricht University Welkom Alumnikringen Maastricht University Inhoud Alumni Wederzijds belang Alumnikringen Ervaringen Alumni Maastricht University Alumnus/alumna, alumni Iemand die, bekostigd of privaat gefinancierd, het

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leidinggevende*: er zijn 6 hoofdrollen geïdentificeerd voor de leidinggevende en 3 niveaus van leiderschap, te weten strategisch, tactisch en operationeel.

Nadere informatie

Diagnose: EVC als strategische keuze

Diagnose: EVC als strategische keuze Activiteit 1 De organisatie heeft inzicht in de belangrijkste kansen en bedreigingen voor EVC (korte en lange termijn). 2 De klanten en doelgroepen voor EVC zijn vastgesteld. 3 Ambities rond kwantiteit

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD master city developer Ontwikkel een eigen visie Werk je in stedelijke gebiedsontwikkeling of herstructurering dan is de MCD opleiding voor jou een

Nadere informatie

Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101

Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101 Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101 Doel Zorgdragen voor de ontwikkeling en uitvoering van praktijkgericht onderzoek, uitgaande van de strategische speerpunten van de HU en de maatschappelijke relevantie,

Nadere informatie

algemeen directeur klein, veilig, kansrijk doortastend vertrouwenwekkend eigenzinnig verbindend De juiste mens op de juiste plek

algemeen directeur klein, veilig, kansrijk doortastend vertrouwenwekkend eigenzinnig verbindend De juiste mens op de juiste plek klein, veilig, kansrijk werving & selectie Het Maris College, een mooie school met zes locaties aan de westkust van Den Haag, zoekt een algemeen directeur doortastend vertrouwenwekkend eigenzinnig verbindend

Nadere informatie

Strategische doelstellingen van het onderwijs aan de Universiteit Gent

Strategische doelstellingen van het onderwijs aan de Universiteit Gent Strategische doelstellingen van het onderwijs aan de Universiteit Gent Visie van de Universiteit Gent De universiteit Gent wil een wereldspeler zijn die bouwt aan innovatief onderzoek en onderwijs, op

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Vacature Senior medewerker Innovatie. afdeling Innovatie & Onderzoek. 32 36 uur per week (vacaturenummer 3613)

Vacature Senior medewerker Innovatie. afdeling Innovatie & Onderzoek. 32 36 uur per week (vacaturenummer 3613) Vacature Senior medewerker Innovatie afdeling Innovatie & Onderzoek 32 36 uur per week (vacaturenummer 3613) Inleiding Vilans, kenniscentrum voor de langdurende zorg, staat voor de uitdaging om meer innovatief

Nadere informatie

Strategie Zuyd 2014-2018

Strategie Zuyd 2014-2018 Strategie Zuyd 2014-2018 Inleiding De strategie van Zuyd voor de periode 2014-2018 is op hoofdlijnen een voortzetting van de strategie van de afgelopen jaren, aangescherpt vanuit een aantal belangrijke

Nadere informatie

Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool Toezichtkader

Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool Toezichtkader 1 Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool 2 INLEIDING 3 De Raad van Toezicht van De Haagse Hogeschool formuleert in dit de inhoudelijke uitgangspunten van zijn toezicht en de manier waarop hij daaraan invulling

Nadere informatie

SOCIALE INNOVATIE MONITOR. Lectoraat Employability, Zuyd Hogeschool Anne Kleefstra presentatie

SOCIALE INNOVATIE MONITOR. Lectoraat Employability, Zuyd Hogeschool Anne Kleefstra presentatie SOCIALE INNOVATIE MONITOR Lectoraat Employability, Zuyd Hogeschool Anne Kleefstra presentatie 18-11-2016 inhoud 0. sociale innovatie 1. sociale innovatie monitor 2015 2. bevindingen onderzoek 3. en nu

Nadere informatie

Medewerker Promotie Marketing en Services (32-36 uur pw) Functieomschrijving

Medewerker Promotie Marketing en Services (32-36 uur pw) Functieomschrijving Medewerker Promotie Marketing en Services (32-36 uur pw) Functieomschrijving Situatieschets De publieksdiensten van de Openbare Bibliotheek Amsterdam omvat wijkbibliotheken en een Centrale Bibliotheek

Nadere informatie