Hoofdlijnen Communicatie, marketing en relatie-ontwikkeling Universiteit Leiden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdlijnen Communicatie, marketing en relatie-ontwikkeling Universiteit Leiden"

Transcriptie

1 Hoofdlijnen Communicatie, marketing en relatie-ontwikkeling Universiteit Leiden Preambule Onderwijs en onderzoek zijn de hoofdtaken van de universiteit en bepalen daarmee haar profiel. Kennisontwikkeling en kennisoverdracht kennen een eigen, intrinsieke dynamiek. De identiteit van de universiteit wordt gevormd door keuzes die studenten, wetenschappers, medewerkers en bestuurders maken bij de vormgeving van de processen van onderwijs en onderzoek. Dat besef vormt één van de pijlers van de universiteit. Een universiteit kan zonder haar omgeving niet bestaan. Daarom is de wisselwerking tussen de universiteit en de wereld om haar heen een tweede essentiële factor die het profiel van de universiteit bepaalt. Tegen deze achtergrond krijgen communicatie, marketing en relatie-ontwikkeling van de universiteit gestalte. Universiteit en maatschappij zijn geen stabiele domeinen. Het voortdurend zoeken naar effectieve vormen van communicatie, marketing en relatieontwikkeling is daarom een permanente opgave voor de universiteit. De universiteit haalt de buitenwereld naar binnen. Ze is een open, naar buiten gerichte organisatie. Diversiteit is daarbij een leidend beginsel. Haar onderwijs, onderzoek en organisatie-ontwikkeling krijgen in een voortdurende wisselwerking met haar maatschappelijke omgeving vorm. De universiteit opereert daarbij steeds meer op een markt zonder daarbij haar authentieke rol te verloochenen als ontwikkelaar en mediator van kennis en cultuur. Ze maakt daarbij profilerende keuzes, opdat er een attractieve, concurrentiekrachtige universiteit ontstaat zodat (aanstaande) studenten en wetenschappers bewust voor de Leidse benadering van onderwijs en onderzoek kunnen kiezen. De universiteit wil haar maatschappelijke verankering verstevigen. Ze wil de relaties met oude en nieuwe bondgenoten intensiveren. Deze zijn te vinden in haar stad Leiden, in haar cultuurdomein Nederland en Europa, en in haar mondiale actieradius. Wetenschappers, studenten, medewerkers en alumni zijn de beste communicatoren en ambassadeurs van de universiteit. Daarom zijn het bevorderen en faciliteren van persoonlijk contact en kennisuitwisseling op en rondom de kleinschalige Leidse universitaire locaties de voedingsbodem voor de ontwikkeling van hun relatie met hun facultaire en universitaire omgeving. Dat is de effectiefste basis voor de communicatie van de universiteit. De leden van de academie kunnen daarmee hoofdcommunicatoren worden en voorbeeldgedrag tonen. Dat is de centrale notie voor bestuurders en professionals bij de aanpak van de aspecten communicatie, marketing en relatie-ontwikkeling. 1. Merk De Universiteit Leiden kan zonder verloochening van haar authentieke rol worden beschouwd als een merk. De vertolking, presentatie en specificering van zowel de oorspronkelijk als actuele kenmerken van de Leidse universiteit beïnvloeden de merkkenmerken van de universiteit. Het merk Universiteit Leiden is opgebouwd uit zich onderscheidende onderwijs- en onderzoeksprogramma s in een inspirerende, persoonsgerichte en kleinschalige omgeving, waardoor een onderzoeksintensief en internationaal klimaat ontstaat dat studenten en wetenschappers aantrekt en uitdaagt. Het persoonsgerichte identiteitsmodel onderscheidt haar van andere Nederlandse universiteiten omdat het zich toespitst op de eindwaarden die de universiteit wil bereiken. Daardoor ontstaat de kern van haar merkprofiel: Universiteit Leiden schept een innovatieve, interculturele en internationale omgeving waarin studenten en wetenschappers zich zelf in een kleinschalige en persoonsgerichte 1

2 ambiance kunnen ontwikkelen zonder ideologische, culturele, religieuze of andere beperkingen. Daarbij staat het eigen talent centraal. Een vrije en onderzoekende geest, en de zelfontplooiing van studenten en wetenschappers treden op de voorgrond. De universiteit verbindt haar academische traditie met toekomstgericht onderwijs en onderzoek. Het onderzoeksgedreven universiteitsprofiel levert een belangrijke bijdrage aan het karakter van de universiteit. De kwaliteit van onderzoek is daarmee tevens een profilerend element voor het onderwijssegment. De universiteit heeft een endorsed identiteitsmodel, waarbij naast een sterk algemeen Leidse merkidentiteit, ruimte is voor aanvullingen of aanscherpingen van de verschillende faculteiten, studies of schools. De rijke en vrijheidsgerichte traditie van de universiteit krijgt zo een actuele en toekomstgerichte verbeelding. De verbinding met de compacte Leidse stad is zowel nationaal als internationaal een profilerend element. Leiden als compacte kennis- en studentenstad is verbonden met het imago van de universiteit. 2. Profilering Een universitaire strategie is niet hetzelfde als een communicatiestrategie. Afhankelijk van marktdoelstellingen worden in de communicatie- en marketingstrategie accenten gelegd en keuzes gemaakt. De verschillende aspecten van de universitaire strategie worden aangescherpt of genuanceerd met het oogmerk dat er een attractief beeld ontstaat bij de doelgroepen die voor dat specifieke marktsegment cruciaal zijn. De optimale mix ontstaat door een zorgvuldig gekozen combinatie van academische traditie en innovatiegerichtheid. Deze spanningsboog oud-nieuw leidt tot een aansprekend en kansrijk profiel. Dat profiel kan afhankelijk van de verschillende disciplines en doelgroepen in binnenland en buitenland worden gedifferentieerd. Naarmate er meer wordt gevarieerd is er een sterkere merkidentiteit nodig. Nationale en internationale universitaire samenwerkingsallianties vereisen een robuust vormgegeven universitair kernprofiel. Profilerende beleidsinitiatieven worden in een pril stadium getoetst op hun communicatieve effecten en op de doorwerking op de gedifferentieerde marktdoelstellingen van de universiteit. Zo komt de wisselwerking tot stand tussen enerzijds onderwijs- en onderzoeksbeleid en anderzijds de strategie voor communicatie, marketing en relatie-ontwikkeling. 3. Kernwaarden Als basis voor de aanpak van de universitaire communicatie en marketing zijn een beperkt aantal kernwaarden geformuleerd die zowel zijn afgeleid van de historisch opgebouwde identiteit als de actuele koers van de universiteit. Merkidentiteit en profilering leveren zo de bouwstenen voor de kernwaarden van de universiteit. De kernwaarden vormen de verbindingschakel tussen de universitaire strategie en de communicatie- en marketingstrategie. Faculteiten voegen een onderscheidende kernwaarde toe aan het algemene profiel, of specificeren de universitaire kernwaarden, omdat de universiteit een endorsed identiteitsmodel hanteert. Het universitaire profiel en de facultaire kernwaarden geven samen richting aan een onderscheidende en concurrentiekrachtige profilering van de universiteit en haar onderwijs en onderzoek Profielkenmerken De centrale motto s van de communicatie- en marketing aanpak zijn: Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken en Als jij voor ons kiest, kiezen wij voor jou! De Leidse universiteit wil daarbij uitgaan van het veelzijdige talent van studenten en 1 Deze zijn de eerste keer geformuleerd n.a.v. de universitaire strategie Kiezen voor talent. Ze zijn besproken tijdens de strategische conferentie in 2005 en de daarop volgende bestuursdag. Zie bijlage. 2

3 wetenschappers, opdat ieder zelf de keuzes kan maken die passen bij de eigen wensen en mogelijkheden. Deze persoonsgeconcentreerde aanpak van onderwijs en onderzoek staan in het teken van het devies van de Universiteit Leiden, te zien in het zegel van de universiteit: Academia Lugduno Batava Praesidium Libertatis, wat Universiteit Leiden, bolwerk van vrijheid betekent. Zo vloeien oude en nieuwe motto s ineen en komen de rijke academische traditie en de innovatieve ambities van de universiteit bij elkaar. Deze spanningsboog tussen oud en nieuw vormt de kern van het profiel van de universiteit en wordt daarom bewust ingezet bij de vormgeving van de communicatie- en marketingaanpak. Het Leidse onderzoek inspireert al lange tijd het onderwijs. Daarmee is de Leidse universiteit een onderzoeksintensieve universiteit. Ze deelt dit met een groep vooraanstaande internationale universiteiten verenigd in de League of European Research Universities LERU. Het brede en onderzoeksintensieve karakter en de band met verwante universiteiten is een profilerend kenmerk en bepaalt daarmee de essentie van de communicatie. De Universiteit Leiden wil daarbij de geschakeerdheid van haar palet laten zien: van de grootste tot de kleinste opleiding, van vertrouwde wetenschapsgebieden tot nieuwe denkrichtingen en ontdekkingen. Daarmee zijn het proces van wetenschapsbeoefening en de resultaten van deze ontdekkingsreizen belangrijke bouwstenen voor de communicatie- en marketingaanpak. 5. Marktpositie De universiteit wil haar generieke marktpositie consolideren en in bepaalde marktsegmenten of opleidingen uitbouwen. Dat betekent selectieve groei. Bij het realiseren van deze doelstelling wordt een gedifferentieerde benadering gekozen en disciplinegewijs steeds het Leidse optimum gekozen tussen kwaliteit en kwantiteit. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen het bachelor-, master- en PhDsegment. Bij de relatieve groeidoelstellingen hebben de nationale en internationale master- en PhD-markten prioriteit. De variabelen die de ontwikkeling van de marktpositie bij de verschillende disciplines en in de verschillende segmenten bepalen worden grondig en longitudinaal geanalyseerd, ook pro-actief in de beleidsinitiërende fase. 6. Nieuwe markten Marktonderzoek en concurrentie-analyse worden uitgevoerd met het doel kansen en bedreigingen bij bestaande en nieuwe markten voor Leiden te verkennen. Kernvraag daarbij is hoe de universiteit met behoud van haar merkidentiteit haar marktrisico s kan spreiden. Het onderzoek richt zich ook op nieuwe onderwijsvormen en effectievere en onderscheidende aansluitingsvormen met het voortgezet onderwijs. 7. Kwaliteit De kwaliteit van onderwijs en onderzoek is een dominante variabele die de marktpositie in allerlei opzichten beïnvloedt. Daarom moet er verder worden gewerkt aan kwaliteitsverbetering. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan de aspecten die in de kwaliteitsmetingen en rankings het snelst te beïnvloeden zijn. De communicatie- en marketingaanpak is erop gericht de negatieve kwaliteitsperceptie te corrigeren. 8. Wetenschapspromotie De beoefening van de wetenschap en de doorwerking ervan naar het onderwijs onderscheidt een universiteit van alle andere organisatievormen. Daarom is wetenschapspromotie een belangrijke bouwsteen van de communicatie- en marketingaanpak. De Leidse ontdekkingen en successen staan daarom centraal bij alle communicatie- en marketinguitingen. De communicatie over 3

4 onderzoeksresultaten wordt geïntensiveerd. Het begrijpelijk maken van deze resultaten voor het grote publiek en het deelnemen van onderzoekers aan maatschappelijke fora draagt bij aan de reputatie en wervingskracht van de universiteit en aan het verspreiden van kennis in de samenleving. 9. Ambassadeurs Wetenschappers, studenten en alumni worden in de communicatie- en marketingaanpak op de voorgrond geplaatst als ambassadeurs van de universiteit. Zij worden daartoe gestimuleerd en gefaciliteerd. Daarbij horen het stimuleren van communicatief gedag en prioriteitstelling van de interne communicatie. Zo worden de eindwaarden van wetenschap en onderwijs verpersoonlijkt. Randvoorwaarde hiervoor is dat de communicatie- en marketingstrategie geworteld is in de universitaire organisatie en de wetenschappers en studenten zich kunnen herkennen in deze aanpak. 10. Bondgenoten De universiteit verhoogt haar zichtbaarheid in de maatschappij. Ze moet een prominentere plaats innemen in de publieke opinie om zo haar afhankelijkheid van de nationale overheid te verminderen. Ze creëert daartoe nieuwe vormen van samenwerking en participatie met maatschappelijke bondgenoten als alumni, bedrijven en maatschappelijke instellingen. De relatie-ontwikkeling met de alumni heeft daarbij hoge prioriteit. De steden Leiden en Den Haag vervullen een belangrijke rol bij de marktpositie van de universiteit. De relaties met deze steden en de stadspartners worden geïntensiveerd. Daarbij wordt gerealiseerd dat het profiel, de infrastructuur, de stedenbouwkundige ontwikkeling, het voorzieningenniveau en de huisvestigingsmogelijkheden van studenten en medewerkers van de stad Leiden grote invloed uitoefenen op de ontwikkeling en uitstraling van de universiteit. De universiteit wil haar internationale populatie van studenten en medewerkers fors laten groeien. Dat stelt eisen aan de inrichting van de stad. Daarom verhogen de gemeente, stedelijke partners en universiteit hun onderlinge samenwerking in o.a. stedenbouwkundige projecten en in het netwerk Citymarketing. De Campus in Den Haag wordt verder uitgebouwd rondom het profiel van Den Haag als juridische hoofdstad van de wereld en als stad met een grote maatschappelijkculturele diversiteit. De Campus wordt ook benut als ankerpunt voor de public affairs naar de internationale gemeenschap in Nederland en naar politiek Den Haag en daarmee verbonden media. Campus Den Haag heeft daarbij tot doel de actieradius van de universiteit naar haar doelgroepen en haar verzorginggebied te vergroten. 11. Internationaal De Universiteit Leiden investeert in de internationale wervingskracht van de universiteit. De universiteit krijgt daardoor een steeds grotere culturele diversiteit. Dat zal het onderwijs en onderzoek beïnvloeden. Voor het buitenlandsegment heeft de werving van masterstudenten de hoogste prioriteit. De aanboring van de PhD-doelgroep vormt een nieuw veld. De dominante factoren in het keuzegedrag zijn daarbij beduidend verschillend en sterker verbonden aan de inhoud van het aangeboden onderwijs en onderzoek. Op dit moment is in de rankings ons onderzoekprofiel dominant. Dat bepaalt dan ook de wervingskracht. Dit betekent voor het buitenland dat de inzet van goed gebrande academische activiteiten leidend moet zijn in onze benadering. De kern van de buitenlandse communicatie is daarom de wetenschappelijke inhoud van onze universiteit. Het Leidse opleidingsaanbod is vooral op de binnenlandse, statelijk bepaalde markt gericht. Het past niet goed bij de vraag die aanwezig is bij de zelfbetalers in het buitenland. Dit heeft invloed op onze marketing omdat we meer afhankelijk 4

5 zijn van onder andere beleidsvormers in multilaterale organisaties, buitenlandse overheden en buitenlands hoger onderwijs. De uitstraling die hiervoor benodigd is zal daarom vooral professionals met ruime ervaring moeten aanspreken. Daarmee wijkt de marketingaanpak voor deze doelgroep op essentiële onderdelen af van de marketing van binnenlandse masters. Daarom moeten het onderwijsaanbod en daarmee onlosmakelijk verbonden facilitaire voorzieningen en universitaire cultuur worden getoetst op hun concurrentiekracht opdat de master- en PhDopleidingen aantrekkelijk zijn voor buitenlandse studenten. Het PhD-traject wordt daarbij als selling point ingezet. 12. Standaard met variaties Een complexe en gedifferentieerde organisatie met enerzijds een geschakeerd aanbod van onderwijs en onderzoek en anderzijds veel relaties en samenwerkingsallianties, heeft in een markt met toenemende concurrentie eenheid in beeld nodig. Hoe krachtiger dat centrale universitaire beeld is, hoe meer nuanceringen en specificaties mogelijk zijn bij het bereiken van verschillende doelen en doelgroepen. De omgang met deze paradox is een belangrijke succes- of faalfactor. In de communicatie- en marketingaanpak worden daarom duidelijke keuzes gemaakt opdat er een helder, onderscheidend en herkenbaar beeld ontstaat met weloverwogen, maar beperkte differentiaties. Kern van deze aanpak vormt de centrale boodschap: Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Wetenschappers, studenten en medewerkers worden steeds meer informatieproducenten en daarmee eigenstandige communicatoren. Dat vereist een ander type communicatieregie dan we gewend zijn. Eenheid in verscheidenheid is daarbij het richtsnoer. Een universitaire standaard met weloverwogen variatiemogelijkheden is daarbij behulpzaam. Deze is gebaseerd op de kernwaarden en het endorsed communicatieprofiel van de universiteit. Er moet zorgvuldig worden omgegaan met de toepassing van deze endorsed aanpak omdat anders de verbeelding van de merkidentiteit van de Universiteit Leiden verwatert. Tegelijkertijd moet worden gerealiseerd dat een universiteit nooit een stabiel fenomeen is. De verbeelding ervan moet voortdurend in ontwikkeling zijn. Ook daarom is er krachtige standaard nodig. 13. Mix oude en nieuwe media De communicatie- en marketinguitingen worden geconcentreerd in een beperkt aantal media. Digitale middelen nemen de hoofdrol over van gedrukte middelen. Electronic communicatie en het web zijn leidend bij deze aanpak. Printmedia worden hiervan afgeleid. De hoofdrol voor electronic communicatie leidt tot een andere werkwijze en taakverdeling in de universitaire en facultaire organisaties. Nieuwe media veroorzaken ander gedrag van doelgroepen en producenten. De aanpak bij de ontwikkeling en productie van nieuwe media is gebaseerd op een interactief proces met de verschillende doelgroepen waarin testfasen en empirie ons moeten leiden tot goede resultaten. Een belangrijke opgave hierbij is de juiste balans te vinden op het spectrum zender-ontvanger. Bovendien moet de goede mix worden gevonden tussen oude en nieuwe media. 14. Externe media Externe journalistieke media spelen een dominante rol bij de beeldvorming van universiteiten. De woordvoerder en de wetenschapsvoorlichters zijn de regisseurs van de contacten met deze media. De turbulente veranderingen van het medialandschap vereisen een hoge attentie van de universiteit. De centrale vragen daarbij zijn: hoe kan de universiteit haar positie verder uitbouwen; hoe kan ze haar positie als kennis- en informatieproducent benutten om haar afhankelijkheid van de externe media te verkleinen? 5

6 15. Studentenwerving en campagne Er is een overkoepelende campagnelijn beschikbaar voor de werving van studenten. Daarbij wordt een drieslag gehanteerd: bachelors, binnenlandse masters, buitenlandse masters. De stijl van deze campagnelijn beïnvloedt de overige communicatie- en marketinguitingen van de universiteit. 16. Voertalen In een universiteit mogen geen culturele barrières zijn. De verschillende culturen moeten juist een inspiratiebron zijn voor onderwijs en onderzoek. Daarom zijn taalbarrières taboe. Met de toenemende interculturaliteit en internationalisering van de universitaire gemeenschap ontstaan praktische problemen bij het gebruik van voertalen. Zichtbaar is dat de Engelse taal oprukt. Tegelijkertijd moet worden beseft dat een Nederlandse universiteit tot taak heeft de culturele betekenis van het Nederlands te koesteren. De tweede reden waarom het Nederlands niet kan verdwijnen is dat nog steeds een ruime meerderheid van de universitaire gemeenschap Nederlands als hoofdtaal gebruikt. Bovendien zijn er met de Nederlandse status van de universiteit verbonden eisen voor het gebruik van de Nederlandse taal. Maar met de toenemende interculturaliteit en internationalisering van de universiteit zal het gebruik van de Engelse taal toenemen. Dat betekent dat we er ons op moeten instellen dat de universiteit stap voor stap (tenminste) tweetalig wordt. Daarbij moet de veelheid van talen en culturen die bij onze universiteit thuis zijn worden betrokken, zodat voor die disciplines het gebruik van voertalen nog complexer is. De praktische gevolgen van deze meertaligheid zijn groot. Ook bij de ondersteunende processen zal deze ontwikkeling zichtbaar worden. Onvermijdelijk is dat om praktische of logistieke redenen keuzes moeten worden gemaakt en compromissen worden gesloten. Dat gebeurt op basis van een aantal uitgangspunten. Hoofdregel is dat de voertaal is afgestemd op de samenstelling van de doelgroep en op de functionaliteit van de communicatie. Voor de bacheloropleidingen en hiermee samenhangende activiteiten en instrumenten is de hoofdtaal Nederlands. Voor de masteropleidingen en hiermee samenhangende activiteiten en instrumenten is de hoofdtaal Engels. Voor communicatie-instrumenten die zicht richten op gemengde taalgroepen moet tenminste de Nederlandse en Engelse taal worden benut. 17. Monitoring De effectiviteit van de communicatie- en marketingaanpak wordt voortdurend gemonitored. 18. Organisatie De coördinatie en ontwikkeling van de universitaire communicatie, marketing en relatie-ontwikkeling wordt uitgevoerd door een coördinatiegroep die bestaat uit: de directeuren Universitaire Ontwikkeling (voorzitter), ICS, International Office, de woordvoerder, de coördinatoren Webcommunicatie, Communicatie en Werving, Electronic marketing, Internationale marketing, en Studielijn (secretaris). Deze coördinatiegroep is gekoppeld aan facultaire overleggen met portefeuillehouders onderwijs (het zgn. PomPom-overleg), voorlichters, marketeers, webspecialisten. De coördinatiegroep rapporteert aan het College van Bestuur. AG. versie

7 Kernwaarden Universiteit Leiden Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Eigen talent ontwikkelen. De Universiteit Leiden biedt een wereld van mogelijkheden opdat iedereen haar of zijn talent zelf veelzijdig kan ontwikkelen. Dat wordt bereikt in een uitdagend, internationaal en intercultureel klimaat met onderzoekers en docenten die werken aan het verhogen van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Hierdoor wordt een innovatieve bijdrage aan de maatschappij geleverd. De universiteit is historisch verweven met de aantrekkelijke en compacte kennisstad Leiden. Het Leidse onderzoek inspireert het onderwijs. Daarbij zoekt de universiteit de spanning op tussen vernieuwing en traditie. Onderzoek- en leeromgeving zijn persoonsgericht. Het motto daarbij is: Als je voor ons kiest, kiezen wij voor jou!. De universiteit creëert een interactieve band met haar alumni omdat kennis- en persoonlijkheidsontwikkeling nooit ophouden. Zo worden alumni levenslange ambassadeurs van de universiteit. Een vrije, onderzoekende geest. Bolwerk van vrijheid, het devies in het zegel van de Universiteit Leiden, heeft een actuele en universele betekenis. Een vrije, onderzoekende geest is de essentie van een universiteit, van academische vorming. De universiteit biedt ruimte aan een veelzijdige wetenschapsbenadering en onderwijsontwikkeling en is wars van ideologische, culturele, religieuze of andere beperkingen die het bolwerk van vrijheid kunnen schaden en alzijdige persoonlijke ontwikkeling in de weg kunnen staan. Maatschappelijk en intellectueel succes. Leidse alumni vallen al eeuwen op door de inzet van hun talent en hun ondernemend en creatief wereldburgerschap. Leidse wetenschappelijke ontdekkingen spelen een onderscheidende rol in de economische, culturele en maatschappelijke ontwikkeling. De internationale oriëntatie van de universiteit blijkt uit de interculturele en veelzijdige samenstelling van de universitaire gemeenschap. Dat werkt door in de benadering van wetenschappelijke vraagstukken, in de vormgeving van onderwijsprogramma s en in internationale samenwerkingsrelaties. 7

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken.

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. ONDERWIJSVISIE OP HO OFDLIJNEN Geachte collega s, 1 Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. We

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Onze visie WAT WIJ UITDRAGEN: ONZE VISIE

Onze visie WAT WIJ UITDRAGEN: ONZE VISIE Over ons - 2016 Onze visie WAT WIJ UITDRAGEN: VRIJHEID VAN GEEST, DENKEN EN MENINGSUITING ONGEBONDEN ONTWIKKELING VAN DE WETENSCHAP VERANTWOORDELIJKHEID JEGENS DE SAMENLEVING INTEGRITEIT IN WERK EN GEDRAG

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie BRUSSEL t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als

Nadere informatie

Standaard marketing. Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.

Standaard marketing. Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Een standaard voor marketing Kiezen voor talent staat sinds medio 2005 voor de koers van de Universiteit Leiden. Op de strategische conferentie van juni

Nadere informatie

Onderwijs. Achtergrond. Corporate Communicatie Scan. www.godding-co.nl

Onderwijs. Achtergrond. Corporate Communicatie Scan. www.godding-co.nl Onderwijs Corporate Communicatie Scan Godding & co corporate communicatie Bredaseweg 86 5038 NH Tilburg 013-518 6158 013-518 6159 info@godding-co.nl De communicatiescan geeft inzicht in uw communicatiebeleid.

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

Titel in het Engels: Administrative Law Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting)

Titel in het Engels: Administrative Law Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting) Structuurrapport Leerstoel Bestuursrecht 1 Algemene informatie Titel: Bestuursrecht Titel in het Engels: Administrative Law Afdeling: Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting) Omvang: 1.0 fte

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek ANTWERPEN t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Master in de journalistiek De master in de journalistiek vormt kritische journalisten die klaar zijn voor de arbeidsmarkt. De weloverwogen

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen MEMO Aan: Van: Voorzitter Stichtingsbestuur Legal Affairs Datum: 28 maart 2014 Onderwerp: Profielschetsen SB, Concept 3 Voor de invulling van de toezichthoudende functie van het Stichtingsbestuur van TiU

Nadere informatie

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU EEN BUREAU MET EEN DUIDELIJK DOEL Adson is een full service reclame- en designbureau, met als doel merken te voorzien van een eigen identiteit en deze bekend te maken.

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel Instellingsbeleid doelstellingen en profiel 1 Inleiding 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 Raad van Toezicht 10 Financiën

Nadere informatie

Profiel. Hoofd Beleid en Advies. 2 juni 2016. Opdrachtgever Stichting de Haagse Scholen

Profiel. Hoofd Beleid en Advies. 2 juni 2016. Opdrachtgever Stichting de Haagse Scholen Profiel Hoofd Beleid en Advies 2 juni 2016 Opdrachtgever Stichting de Haagse Scholen Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

Strategisch plan. Internationalisering. Excellent Onderwijs. Ambities voor 2010-2013 Samenvatting. Betrokken bij de samenleving

Strategisch plan. Internationalisering. Excellent Onderwijs. Ambities voor 2010-2013 Samenvatting. Betrokken bij de samenleving 2010 2013 Strategisch plan en innovatie Ambities voor 2010-2013 Samenvatting Excellent Onderwijs Betrokken bij de samenleving Internationalisering werkomgeving Missie De Universiteit van Tilburg inspireert

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Richtlijnen voor het werken in een multiculturele setting

Richtlijnen voor het werken in een multiculturele setting Richtlijnen voor het werken in een multiculturele setting Quality needs diversity 1. Inleiding Deze richtlijnen zijn een uitwerking van de kernwaarde Ruimte voor talent en groei voor iedereen, onderdeel

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk Gandhitraining Ongekende effecten in de praktijk Van persoonlijk naar inspirerend leiderschap Wil je jouw persoonlijke leiderschap verdiepen tot inspirerend leiderschap; je ambities vormgeven en anderen

Nadere informatie

PROFIEL RECTOR MAGNIFICUS, LID COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL RECTOR MAGNIFICUS, LID COLLEGE VAN BESTUUR PROFIEL RECTOR MAGNIFICUS, LID COLLEGE VAN BESTUUR Over de Vrije Universiteit (VU) Sinds haar oprichting in 1880 staat de VU voor een onderscheidende manier van wetenschap bedrijven. De VU is een open

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Master in het vertalen

Master in het vertalen BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Strategie Zuyd 2014-2018

Strategie Zuyd 2014-2018 Strategie Zuyd 2014-2018 Inleiding De strategie van Zuyd voor de periode 2014-2018 is op hoofdlijnen een voortzetting van de strategie van de afgelopen jaren, aangescherpt vanuit een aantal belangrijke

Nadere informatie

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Intensieve Training Sociale Media voor marketing-en communicatie professionals in het onderwijs Met 2 interessante praktijkpresentaties van: Ingmar Volmer : Sociale Media

Nadere informatie

Diagnose: EVC als strategische keuze

Diagnose: EVC als strategische keuze Activiteit 1 De organisatie heeft inzicht in de belangrijkste kansen en bedreigingen voor EVC (korte en lange termijn). 2 De klanten en doelgroepen voor EVC zijn vastgesteld. 3 Ambities rond kwantiteit

Nadere informatie

Code of Conduct. Omgangsregels van de Universiteit Utrecht

Code of Conduct. Omgangsregels van de Universiteit Utrecht Code of Conduct Omgangsregels van de Universiteit Utrecht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING De Code of Conduct is het kader voor gedrag en reflectie voor medewerkers en studenten

Nadere informatie

Afsluiting TIM 2. Woord van welkom. Doel van de avond. Programma. Afsluiting. presenteren van klankborden over

Afsluiting TIM 2. Woord van welkom. Doel van de avond. Programma. Afsluiting. presenteren van klankborden over Afsluiting TIM 2 Woord van welkom Doel van de avond presenteren van klankborden over Programma Afsluiting TIM 2 Eindpresentatie Visie op de regio Eindhoven Programma Doelstelling van de eindpresentatie

Nadere informatie

Middelen Proces Producten / Diensten Klanten

Middelen Proces Producten / Diensten Klanten Systeemdenken De wereld waarin ondernemingen bestaan is bijzonder complex en gecompliceerd en door het gebruik van verschillende concepten kan de werkelijkheid nog enigszins beheersbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Advies Universiteit van Tilburg

Advies Universiteit van Tilburg Advies Universiteit van Tilburg De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Universiteit van Tilburg (hierna UvT) dat het College van Bestuur met zijn brieven van

Nadere informatie

Profielschets Rector Magnificus Universiteit Maastricht

Profielschets Rector Magnificus Universiteit Maastricht Profielschets Rector Magnificus Universiteit Maastricht Based in Europe, focused on the world. Maastricht University is a stimulating environment. Where research and teaching are complementary. Where innovation

Nadere informatie

KOERSNOTA VEELZIJDIG STERK ONDERWIJS

KOERSNOTA VEELZIJDIG STERK ONDERWIJS KOERSNOTA VEELZIJDIG STERK ONDERWIJS Veelzijdig sterk onderwijs Het Edison College, het Gymnasium Apeldoorn en de Koninklijke Scholengemeenschap (KSG) zijn verenigd in AVOO. Onze scholen bieden goed onderwijs

Nadere informatie

Medewerker bureau buitenland

Medewerker bureau buitenland Medewerker bureau buitenland Doel Ontwikkelen en beheren van mobiliteit- en beurzenprogramma s en samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen op het gebied van uitwisseling en/of ontwikkelingssamenwerking,

Nadere informatie

Vacature Senior medewerker Innovatie. afdeling Innovatie & Onderzoek. 32 36 uur per week (vacaturenummer 3613)

Vacature Senior medewerker Innovatie. afdeling Innovatie & Onderzoek. 32 36 uur per week (vacaturenummer 3613) Vacature Senior medewerker Innovatie afdeling Innovatie & Onderzoek 32 36 uur per week (vacaturenummer 3613) Inleiding Vilans, kenniscentrum voor de langdurende zorg, staat voor de uitdaging om meer innovatief

Nadere informatie

Welkom. Alumnikringen Maastricht University

Welkom. Alumnikringen Maastricht University Welkom Alumnikringen Maastricht University Inhoud Alumni Wederzijds belang Alumnikringen Ervaringen Alumni Maastricht University Alumnus/alumna, alumni Iemand die, bekostigd of privaat gefinancierd, het

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015 UITGANGSPUNTEN VMC-STRATEGIE 2011 TOT EN MET 2015 0. INLEIDING In 2007 is de basis gelegd voor het missie- en visietraject van Triodus met de belangrijkste opdracht het leveren van een bijdrage aan de

Nadere informatie

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling Koersen op Succes Of het nu gaat om het verwezenlijken van plannen, het behalen van gestelde doelen, het leuker maken van een organisatie of het

Nadere informatie

Auditrapportage 2014. Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel. Dynamiek onderweg

Auditrapportage 2014. Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel. Dynamiek onderweg Auditrapportage 2014 Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel Dynamiek onderweg De vier geïdentificeerde typologieën van de Centra co-creator; incubator; transformator; facilitator - zijn hieronder kort

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leidinggevende*: er zijn 6 hoofdrollen geïdentificeerd voor de leidinggevende en 3 niveaus van leiderschap, te weten strategisch, tactisch en operationeel.

Nadere informatie

STRATEGISCHE AGENDA DE WAARDE(N) VAN WETEN EN OPEN ONDERWIJS

STRATEGISCHE AGENDA DE WAARDE(N) VAN WETEN EN OPEN ONDERWIJS STRATEGISCHE AGENDA DE WAARDE(N) VAN WETEN EN OPEN ONDERWIJS Netwerk SIG Open Education 9 oktober 2015 1 SPEERPUNTEN 1. Kleinschalige leergemeenschappen 2. Rijke leeromgeving 3. Kwalitatief goede en inspirerende

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

> Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon 030-6355213

> Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon 030-6355213 Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon 030-6355213 > Profiel Onderwerp > Functie- en competentieprofiel Salesmanager Internationaal Opdrachtgever

Nadere informatie

Positionering DominicusAmsterdam. DominicusAmsterdam verbinden en verdiepen

Positionering DominicusAmsterdam. DominicusAmsterdam verbinden en verdiepen Positionering DominicusAmsterdam DominicusAmsterdam verbinden en verdiepen Motto Verbinden en verdiepen DominicusAmsterdam verbinden en verdiepen Positionering Welke positie willen wij innemen? In Amsterdam,

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER december 2014 DE ORGANISATIE Woonstichting is een toegelaten instelling met als statutair werkgebied de gemeente Lelystad. heeft 8.700 woningen (ongeveer 30% van de

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Onderwijsgroep PRIMO vpr Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en regio Kwaliteit op een hoger plan brengen Wie zijn we? Sinds 1

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

-2- Opleiding, opleidingen en onderwijs aan de universiteiten

-2- Opleiding, opleidingen en onderwijs aan de universiteiten Verklaring van Münster omtrent de onderlinge relaties op het gebied van hoger onderwijs, wetenschap en onderzoek tussen Nederland, de Vlaamse Gemeenschap van België, het Groothertogdom Luxemburg, Nederland

Nadere informatie

Nieuwe tijden ander sociaal werk. Hans Boutellier Conferentie Wmo-werkplaatsen Utrecht 10 oktober 2014

Nieuwe tijden ander sociaal werk. Hans Boutellier Conferentie Wmo-werkplaatsen Utrecht 10 oktober 2014 Nieuwe tijden ander sociaal werk Hans Boutellier Conferentie Wmo-werkplaatsen Utrecht 10 oktober 2014 Inhoud van het verhaal Nieuwe tijden - complexiteit De improvisatiemaatschappij Sociaal domein - Meer

Nadere informatie

Strategisch plan 2016-2020

Strategisch plan 2016-2020 Strategisch plan 2016-2020 2 Amsterdam Marketing Strategisch Plan 2016-2020 1. INLEIDING Amsterdam Marketing bestaat drie jaar. Door de fusie van het Amsterdam Toerisme & Congres Bureau, Amsterdam Partners

Nadere informatie

Gemeentesecretaris Gemeente Sliedrecht

Gemeentesecretaris Gemeente Sliedrecht Profielschets Gemeentesecretaris Gemeente Sliedrecht 1 Algemeen Sliedrecht is een dorp met ruim 24.000 inwoners en ligt aan een van de drukst bevaarde rivieren van Nederland, de Beneden Merwede. Aan de

Nadere informatie

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 8 Professionele

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Zicht op de toekomst. 22 september 2014

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Zicht op de toekomst. 22 september 2014 Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie 22 september 2014 Inhoud 1. Inleiding en aanleiding 2. Strategische outline 3. De markt en de vereniging 4. Strategische domeinen 5. Beweging 1. Inleiding en

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control and Governance www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Nadere informatie

het verschil korte versie

het verschil korte versie het verschil maken Strategisch plan 2014-2017 korte versie Maria José Recalde Vela Studente en president van AWAKE COLOFON Tilburg University Postbus 90153 5000 LE Tilburg Telefoonnummer: 013-466 9111

Nadere informatie

Profielschets. Afdelingsleider

Profielschets. Afdelingsleider Profielschets Afdelingsleider Krimpenerwaard College in Krimpen aan den IJssel, 2016 Profielschets Afdelingsleider (LD) Krimpenerwaard College Afdelingsleider mavo en afdelingsleider havo. Per vacante

Nadere informatie

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN NTFU JAARPLAN 2015 BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS MARKTPOSITIE BELANGENBEHARTIGING VOORWAARDEN STERKE BONDSORGANISATIE INNOVATIEF HANDELEN NAAMSBEKENDHEID

Nadere informatie

17. Een veranderende omgeving vraagt om een nieuwe benadering.

17. Een veranderende omgeving vraagt om een nieuwe benadering. 17. Een veranderende omgeving vraagt om een nieuwe benadering. M.P.G. Hurks Origin Inleiding Algemeen kunnen we stellen dat er wereldwijd twee ontwikkelingen zijn die ondernemingen brengen tot een veranderende

Nadere informatie

De JB heeft binnen de UvA twee belangrijke partners: a. De Faculteit b. de UB

De JB heeft binnen de UvA twee belangrijke partners: a. De Faculteit b. de UB Meerjarenplan 2014-2016 Juridische Bibliotheek In 2016 zal de JB met de Faculteit naar het Roeterseiland verhuizen. Dit meerjarenplan beperkt en richt zich op de periode dat we ons enerzijds voorbereiden

Nadere informatie

01/06. Websites Nederland over. Strategisch design. Whitepaper #01/2013. Thijs van der Schaaf creative consultant

01/06. Websites Nederland over. Strategisch design. Whitepaper #01/2013. Thijs van der Schaaf creative consultant 01/06 Websites Nederland over Strategisch design Thijs van der Schaaf creative consultant 02/06 Strategisch design Er was ooit een tijd dat een huisstijl werd ontworpen, vervolgens werd vastgelegd in een

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

Bedrijfsruimte op hoog niveau

Bedrijfsruimte op hoog niveau Bedrijfsruimte op hoog niveau Mercator: interactie tussen universitair toptalent en innovatieve ondernemers Mercator Science Park is als publiek-privaat initiatief ontstaan in het midden van de jaren negentig.

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Slavische talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Hart voor ondernemers

Hart voor ondernemers nieuwe verbinding merkboek Hart voor waarom een merkboek? Een merk gaat leven als het geleefd wordt, door de werk. Daar waar de buitenwereld het merk tegen komt op de touchpoints daar leeft het èn wordt

Nadere informatie

Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT

Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT De organisatie Kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke handicap hebben behoefte aan ondersteuning en begeleiding

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

Geachte collega's, beste studenten,

Geachte collega's, beste studenten, College van Bestuur Geachte collega's, beste studenten, Na de hectische weken met de bezetting van het Bungehuis en het Maagdenhuis, hebben we een moment van bezinning ingelast. Wij hebben tijd genomen

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul Organisatie en functieprofiel Bestuurder/rector De Breul April, 2014 1. INFORMATIE OVER DE ORGANISATIE De Breul is een katholieke scholengemeenschap voor VMBO-tl, HAVO, Atheneum en Gymnasium in Zeist.

Nadere informatie

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Organisatie De Open Universiteit (OU), opgericht in 1984, is de jongste universiteit

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2012-2013

Verkiezingsprogramma 2012-2013 Verkiezingsprogramma 2012-2013 UVASOCIAAL 5 mei 2012 UVASOCIAAL streeft naar keuzevrijheid, kwaliteit, gelijkheid en betrokkenheid, de belangrijkste voorwaarden voor een goede universiteit! Inleiding UVASOCIAAL

Nadere informatie

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Internationalisering Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Minor algemeen Alle studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) volgen in het derde Bachelorjaar

Nadere informatie

DE ALLIANTIE. DIRECTEUR AMSTERDAM-ALMERE en VvE DIENSTEN. mei 2014 HCG/TK/ES

DE ALLIANTIE. DIRECTEUR AMSTERDAM-ALMERE en VvE DIENSTEN. mei 2014 HCG/TK/ES DE ALLIANTIE DIRECTEUR AMSTERDAM-ALMERE en VvE DIENSTEN mei 2014 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is een ontwikkelende woningcorporatie met bijna 60.000 woningen in de noordvleugel van de Randstad. Vier regiobedrijven

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-DIRECTEUR JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANS-FONTYS

FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-DIRECTEUR JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANS-FONTYS FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-DIRECTEUR JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANS-FONTYS Inhoudsopgave 1 Juridische Hogeschool Avans-Fontys 3 De missie 3 De structuur 3 De thema s 3 2 Adjunct-directeur 4 Plaats in de organisatie

Nadere informatie

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt Strategische uitgangspunten 2014-2018 Moveoo beweegt Deze strategische notitie beoogt het kader te schetsen waarbinnen Moveoo haar hieronder kort samengevatte werkwijze, visie en doelstellingen in de periode

Nadere informatie

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Luuk Dijkstra (l.dijkstra@uu.nl) Bachelorvoorlichtingsdagen november 2015 Opbouw presentatie Inleiding Kenmerken van de opleiding De studie

Nadere informatie

Cultuurverandering. Van Oort & Ros Partners bij ontwikkeling. Inhoudsopgave 1. Visie op cultuurverandering 2. Schema Afstemming individu organisatie 5

Cultuurverandering. Van Oort & Ros Partners bij ontwikkeling. Inhoudsopgave 1. Visie op cultuurverandering 2. Schema Afstemming individu organisatie 5 Van Oort & Ros Partners bij Ontwikkeling Adres: Kerkedijk 11, 1862 BD Bergen Website: www.vanoort-ros.nl E-mail: info@vanoort-ros.nl Telefoon: 072-5814749 Cultuurverandering Inhoudsopgave 1 Visie op cultuurverandering

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

NHTV accelereert! Strategisch plan 2009-2012. NHTV internationaal hoger onderwijs Breda

NHTV accelereert! Strategisch plan 2009-2012. NHTV internationaal hoger onderwijs Breda NHTV accelereert! Strategisch plan 2009-2012 NHTV internationaal hoger onderwijs Breda Academisering Academisering Excellentie Internationalisering Academy for Leisure Excellentie Academy for Digital Entertainment

Nadere informatie

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Basisrichting Structuurvisie Amersfoort 2030 Informatie Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving:

Nadere informatie

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van. van

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van. van DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE Voor de positie van Voorzitter College van Bestuur van Hogeschool Inholland 2 DE ORGANISATIE Inholland is een ambitieuze open onderwijsinstelling

Nadere informatie

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD master city developer Ontwikkel een eigen visie Werk je in stedelijke gebiedsontwikkeling of herstructurering dan is de MCD opleiding voor jou een

Nadere informatie

Van ambtenaar naar ambassadeur Beeldvorming en reputatiemanagement aan de Vlaamse overheid

Van ambtenaar naar ambassadeur Beeldvorming en reputatiemanagement aan de Vlaamse overheid Van ambtenaar naar ambassadeur Beeldvorming en reputatiemanagement aan de Vlaamse overheid Tom De Smedt, afdeling Communicatie (DAR) MOVI Colloquium 18 mei 2010 Imago, reputatiemanagement, branding, beeldvorming,

Nadere informatie

EXCELLEREN IN VRIJHEID

EXCELLEREN IN VRIJHEID EXCELLEREN IN VRIJHEID Instellingsplan Universiteit Leiden 2015-2020 EXCELLEREN IN VRIJHEID Instellingsplan Universiteit Leiden 2015-2020 1 Bij ons leer je de wereld kennen EXCELLEREN IN VRIJHEID Instellingsplan

Nadere informatie

Marketing vanuit je hart

Marketing vanuit je hart Waardecreatie en identiteitsmarketing Marketing vanuit je hart Voor zelfstandige ondernemers die hun droom najagen Ingrid Langen INHOUD 1. Inleiding 4 2. Wie moet het lezen 5 3. Het Waarom van dit boek

Nadere informatie

Business College Notenboom & Business School Notenboom

Business College Notenboom & Business School Notenboom University of Applied Sciences Business College Notenboom & Business School Notenboom Ondernemend Inspirerend Ambitieus MBO 4 in 2 jaar HBO-Ad in 2 jaar HBo in 3 of 4 jaar Transparant Persoonlijk Notenboom

Nadere informatie