INFORMATIE VOOR WONINGCORPORATIES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIE VOOR WONINGCORPORATIES"

Transcriptie

1 TRAINEEPROGRAMMA WONINGCORPORATIES TRAINEEPROGR TRAINEEPROGRAMMA WONINGCORPORATIES INFORMATIE VOOR WONINGCORPORATIES

2

3 traineeprogramma WONiNGCOrpOratieS Woningcorporaties zijn aantrekkelijke werkgevers. Ze bieden jong talent volop mogelijkheden zich te ontwikkelen. De branche besteedt steeds meer aandacht aan arbeidsmarktcommunicatie. Corporaties zijn interessante werkgevers met toekomstperspectief. Aedes, vereniging van woningcorporaties en Plateau Opleidingen ondersteunen corporaties bij het aantrekken en klaarstomen van jong talent voor toekomstige managementposities en vakspecialismen. Zij ontwikkelden het traineeprogramma Talent in huis. Een traject waarmee corporaties een leer en werkomgeving aan startende high potentials bieden. Deelnemende corporaties stellen een traineeplaats beschikbaar en laten zien dat ze de aantrekkelijke werkgever zijn die jong talent zoekt. Talent in huis levert deelnemende corporaties veel op. U ontmoet enthousiaste starters, met een frisse kijk op uw corporatie. U kunt ze direct op projecten inzetten. Uw talenten brengen u in contact met hun netwerk, waaraan u zich presenteert als aantrekkelijke werkgever. Trainees ontplooien hun talenten en ontwikkelen zich in sneltreinvaart. U investeert in het klaarstomen van jonge mensen, die na het programma volledig zijn ingewerkt in de branche en in uw organisatie. Corporaties zijn niet verplicht trainees in dienst te nemen en andersom zijn trainees niet verplicht in dienst te treden. Deelnemende organisaties blijken door middel van het traineeprogramma uitstekend in staat zichzelf als aantrekkelijke werkgever te presenteren. Alle trainees van het eerste programma zijn hun carrière bij een woningcorporatie gestart! Alle trainees van het eerste programma zijn hun carrière bij een woningcorporatie gestart! WONiNGCOrpOratieS GeVeN talent alle ruimte!

4 WerkeN in de praktijk Het Traineeprogramma Woningcorporaties is een intensief traject, dat corporaties en veelbelovende starters op de arbeidsmarkt met elkaar in contact brengt. Jong talent maakt in anderhalf jaar kennis met het werk van de corporatie en ontwikkelt zich in sneltreinvaart tot professionals in de corporatiebranche. Trainees werken drie keer een half jaar bij steeds een andere corporatie Talent in huis biedt een integraal programma van werken, opleiden en ontwikkelen. Het traineeprogramma duurt anderhalf jaar, verdeeld over drie periodes van circa een half jaar. Gedurende het programma werken trainees drie keer een half jaar bij steeds een andere corporatie. Bovendien volgen zij gedurende het gehele programma een opleiding, ontmoeten ze elkaar tijdens intervisiebijeenkomsten en gaan ze op werkbezoek. DE PRAKTIJK Talent in huis laat trainees breed kennismaken met corporaties. Iedere periode werken zij aan een nieuwe opdracht. Bij de selectie van opdrachten wordt gestreefd naar een spreiding van de trainees over verschillende werkprocessen. INTEGRAAL PROGRAMMA VAN WERKEN, OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN 1. Trainees werken drie periodes van een half jaar bij drie corporaties. 2. Trainees volgen gedurende anderhalf jaar het opleidingsprogramma. 3. Trainees monitoren hun ontwikkeling tijdens intervisiebijeenkomsten. Trainees krijgen een compleet beeld van het werken bij een corporatie en worden multi inzetbaar. Ze werken aan afgekaderde opdrachten, zoals het schrijven van een advies, het opzetten van een systeem of het maken van een implementatieplan. Naast het uitvoeren van de opdracht maakt de trainee bovendien deel uit van een afdeling en werkt hij of zij mee aan de dagelijkse praktijk. Aan het begin van het programma schrijft de trainee een persoonlijk ontwikkelplan (POP). Ieder halfjaarlijkse periode vindt een functioneringsen beoordelingscyclus plaats tussen de coach vanuit de corporatie en de trainee. Tijdens de beoordeling geeft de coach feedback aan de trainee over het vervullen van de opdracht en past de trainee waar nodig zijn/haar POP aan. De beoordeling resulteert in een verslag met ontwikkelpunten voor de volgende praktijkperiode.

5 Voor het bepalen van de opdracht stelt Plateau Opleidingen een instructie beschikbaar HALFJAARLIJKSE OPDRACHT VAN TRAINEES Heeft praktische waarde voor de organisatie. Is afgeleid van de dagelijkse bedrijfsvoering. Heeft een duidelijk omschreven resultaat. Vraagt een toetsbare inbreng van de trainee. Doet een beroep op de competenties van de trainee. Draagt bij aan de kennis-en vaardigheidsontwikkeling van de trainee. Draagt bij aan versnelde kennismaking met organisatie, markt, werkveld en interne processen.

6 TRAINEEPR De docenten van de opleiding zijn werkzaam in de praktijk van woningcorporaties OpLeidiNG en intervisie OPLEIDING Naast het praktijkprogramma volgen de trainees een opleiding, die bestaat uit tien blokken, verspreid over anderhalf jaar. De opleiding richt zich zowel op het vergroten van kennis van strategische en operationele aspecten van de corporatie als op het vergroten van vaardigheden van de trainees. De colleges zijn een mix van lezingen, debatten en interactieve werkvormen. In de vaardigheidstrainingen ligt de nadruk op het handelingsgericht leren en gedragsgericht werken. Onderdeel van de opleiding is een cursus projectmatig werken, die trainees methoden biedt om een project te beschrijven. De opleiding biedt verder drie cursussen ter introductie van de corporatiepraktijk: introductie in de branche, bedrijfsprocessen van corporaties en corporatiefinanciën. Bovendien volgen de trainees cursussen op het gebied van maatschappelijk ondernemerschap en maatschappelijk presteren en vastgoedmanagement. Deze trainingen verleggen het opleidingsperspectief naar strategisch niveau. Tenslotte behandelt de opleiding thema s met een cognitief en affectief karakter: projectontwikkeling, voorraadbeheer, woonruimtebemiddeling, tussenvormen koop en huur, verkoop huurwoningen, bedrijfsonroerend goed, klantsturing, onderhandelen, lateraal denken, leidinggeven en reputatiemanagement. INTERVISIE Elk kwartaal vinden intervisiebijeenkomsten plaats, waar trainees elkaar ontmoeten en hun ontwikkeling monitoren. Tijdens de intervisie brengen de trainees een of meerdere cases uit de eigen werkomgeving in. De groep bespreekt een casus aan de hand van een vooraf verstrekte methodiek. Het doel van deze bijeenkomsten is het leren van eigen en andermans ervaringen. Plateau Opleidingen begeleidt de eerste twee bijeenkomsten, waarbij de intervisiecoach de trainees intervisievaardigheden leert. Daarna verzorgen de trainees deze bijeenkomsten zelf en faciliteert de coach waar nodig. WERKBEZOEK Onderdeel van de intervisiebijeenkomsten is een werkbezoek. Deelnemende corporaties hebben hier de kans hun organisatie en projecten aan de trainees te presenteren.

7 WerViNG trainees Aedes verzorgt samen met Plateau Opleidingen de werving van trainees. Gedurende een aantal maanden voeren wij een wervingscampagne die wij speciaal voor het traineeprogramma woningcorporaties hebben ontwikkeld. In de wervingscampagne roepen wij starters op te solliciteren via de internetsite van het traineeprogramma Woningcorporaties kunnen de wervingscampagne regionaal ondersteunen en daarbij gebruikmaken van de beelden en pay off van de landelijke wervingscampagne. Plateau Opleidingen stelt hiervoor op verzoek van de corporatie campagnemateriaal beschikbaar. Corporaties verwijzen jong talent naar de internetsite van het traineeprogramma, om op de reguliere manier te solliciteren. BREED INZETBAAR Het traineeprogramma woningcorporaties zoekt breed inzetbare kandidaten. Jong talent met een brede scope op de wereld en uitstekende communicatieve vaardigheden. De trainees van vandaag zijn de medewerkers van de toekomst, die complexe processen kunnen begeleiden en een goed ontwikkeld gevoel voor klantenbeheer hebben. Wij zoeken toekomstige procesmanagers in bijvoorbeeld stedelijke vernieuwing, gebiedsontwikkeling en vastgoedontwikkeling. De trainees die deelnemen aan het programma zijn in staat een bijdrage te leveren aan de strategische processen bij corporaties. GENERIEK PROFIEL Talent in huis werft trainees aan de hand van één generiek profiel. Wij zoeken gemotiveerde, enthousiaste starters met een afgeronde academische of hbo opleiding. Dat kan bedrijfskunde, economie, geografie, planologie, bouwkunde of stedenbouw zijn. Wij zoeken trainees die procesmatig kunnen denken, projecten kunnen aansturen en actief en resultaatgericht kunnen opereren. Daarnaast moet het hem of haar aanspreken in een veranderende omgeving te werken. Verder kenmerkt de trainee zich door overtuigingskracht, analytisch vermogen en (organisatie)sensitiviteit. Hij of zij kan goed met weerstand omgaan en is flexibel en geduldig. De trainee is initiatiefrijk, (maatschappelijk) gedreven en heeft affiniteit met de corporatiebranche. TRAINEEPROGRAMMA WONINGCORPORATIES TRAINEEPROGRAMMA WONINGCORPORATIES LANDELIJKE WERVINGSCAMPAGNE TRAINEES TRAINEEPROGRAMMA WONINGCORPORATIES Bij de landelijke campagne om trainees te werven, gebruiken wij een mix van verschillende media. Wij plaatsen advertenties in dagbladen en op websites. Wij zijn aanwezig op universiteiten en hogescholen door het hele land. Verder maken wij gebruik van alumniverenigingen, het netwerk van oud-trainees en opleidingscoördinatoren. Bovendien doen wij een aantal ludieke acties om jong talent te interesseren voor een traineeplaats. OGRAMMA WONINGC

8 GeZOCHt uw trainee IS INITIATIEFRIJK De trainee neemt initiatief om zaken te beïnvloeden en doelen te bereiken. Hij geeft aanzet tot acties of ontwikkelingen, komt zelf met voorstellen en wacht niet af. HEEFT ORGANISATIEVERMOGEN De trainee heeft het vermogen voor zichzelf en/of anderen acties te bepalen die nodig zijn om een doel te bereiken. HEEFT DISCIPLINE De trainee maakt afspraken en keuzes op heldere wijze en effectueert deze. Hij toont respect naar collega s en externe partijen en bewerkstelligt dat men over en weer afspraken nakomt. Hij streeft op alle mogelijke manieren transparantie in besluitvorming na. WERKT SAMEN De trainee levert een effectieve en constructieve bijdrage aan een groep. Hij maakt zijn eigen belangen ondergeschikt wanneer het algemeen belang hiermee gediend is en draagt het standpunt van het team uit. HEEFT OVERTUIGINGSKRACHT De trainee heeft het vermogen om ideeën met stelligheid te brengen, anderen te overtuigen van een standpunt, of goedkeuring te krijgen voor een plan of idee. IS OMGEVINGSBEWUST De trainee is op de hoogte van relevante actuele kwesties voor de organisatie, ontwikkelingen op de markt, sociale, economische en politieke veranderingen. Hij kan deze effectief benutten voor de organisatie. IS KLANTGERICHT De trainee anticipeert op wensen en behoeften van in en externe klanten. Hij draagt actief bij aan klant tevredenheid door meer te doen dan klanten verwachten. HEEFT VISIE De trainee is in staat afstand te nemen van de dagelijkse praktijk, een beeld te ontwikkelen van de toekomst en op basis hiervan koers te bepalen voor de eigen functie of het organisatieonderdeel. TRAINEEPROGRAMMA WONINGCORPORATIES WONiNGCOrpOratieS GeVeN talent alle ruimte!

9 SeLeCtie VaN de trainees Plateau Opleidingen neemt deelnemende woningcorporaties de organisatie van de selectie van de trainees uit handen. Natuurlijk hebben corporaties zelf een belangrijke stem. De selectieprocedure bestaat uit vier ronden. RONDE 1: BRIEVENSELECTIE Geïnteresseerde kandidaat trainees solliciteren met het sollicitatieformulier op Wij vragen sollicitanten naast de gebruikelijke vragen naar opleiding en ervaring ook een aantal vragen te beantwoorden, die betrekking hebben op hun motivatie. Nadat Plateau Opleidingen de eerste voor selectie heeft gedaan, beoordelen deelnemende corporaties de sollicitatiebrieven. Zij nodigen veelbelovende sollicitanten uit voor een speeddate. RONDE 2: SPEEDDATEN Voor kennismaking tussen een selectie kandidaat trainees en deelnemende corporaties organiseert Plateau Opleidingen een speeddatebijeenkomst. Corporaties leveren hiervoor één of meerdere medewerker(s). Met het speeddaten krijgen corporaties en trainees op een snelle manier een beeld van elkaar. Na afloop maken corporaties een eerste selectie voor vervolggesprekken. Plateau Opleidingen coördineert deze vervolggesprekken. RONDE 3: SOLLICITATIEGESPREKKEN Na het speeddaten volgen de sollicitatiegesprekken. Al deze gesprekken vinden plaats op dezelfde dag. De deelnemende corporaties leveren voor deze gesprekken een selectiekoppel, bestaande uit een lijnmanager en een P&O functionaris. De kandidaattrainees voeren elk één gesprek van één uur. Na afloop geven de deelnemende corporaties hun voorkeur voor trainees op bij Plateau Opleidingen. Aan de kandidaattrainees wordt gevraagd bij welke drie corporaties zij het liefst willen werken. RONDE 4: PLAATSING TRAINEES Na de sollicitatiegesprekken maakt Plateau Opleidingen de match tussen corporaties en trainees. Hierbij houden wij zoveel mogelijk rekening met de wensen van zowel corporaties als trainees. Plateau Opleidingen deelt de trainees bij corporaties in. Als corporaties akkoord zijn, volgt aanstelling van de trainees. ASSESSMENT EN PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN Het traineeprogramma stuurt aan op individuele leerdoelen, persoonlijke actiepunten, commitment en resultaat. Aan het begin van het traineeprogramma krijgen de trainees een persoonlijk assessment. De resultaten hiervan vormen de basis voor het POP (Persoonlijk Ontwikkel Plan), waarin elke trainee zijn persoonlijke leerdoelen formuleert. Het POP is voor de trainees de leidraad om persoonlijke doelstellingen te halen. Bovendien waarborgt het POP zicht op de ontwikkeling van de trainee.

10 GeeF talent de ruimte U kunt een traineeplaats beschikbaar stellen en deelnemen aan het Traineeprogramma Woningcorporaties. Interesse? Neem contact op met Plateau Opleidingen op tel: of met Aedes op tel: Kijk ook op TRAINEEPOOLS Iedere woningcorporatie kan deelnemen aan het Traineeprogramma Woningcorporaties. Plateau Opleidingen deelt deelnemende corporaties in traineepools in. Om het mogelijk te maken de trainees drie periodes bij een andere corporatie te laten werken, bestaat één pool uit minimaal drie corporaties. Iedere pool heeft evenveel trainees als traineeplaatsen. Corporaties kunnen zich ook als samen werkingsverband aanmelden en zelf een pool vormen.

11 TRAINEEPROGRAMMA WONINGCORPORATIES TR TRAINEEPROGRAMMA WONINGCORPORATIES KOSTEN Woningcorporaties stellen een of meerdere traineeplaatsen beschikbaar. Per plaats ontvangen zij drie keer een half jaar een andere trainee. De kosten per traineeplaats bedragen , (exclusief BTW en kosten voor verzorging en verblijf tijdens de opleiding). De salariskosten van trainees zijn hierbij niet inbegrepen. MATCH TUSSEN CORPORATIE EN TRAINEES Corporaties die aan het Traineeprogramma Woningcorporaties deelnemen, halen talent in huis. In het programma zijn activiteiten opgenomen, die bijdragen aan het ontstaan van een match tussen corporatie en trainee na het Traineeprogramma. Met als doel de trainee uiteindelijk in dienst te nemen. Corporaties krijgen de gelegenheid zich te profileren als aantrekkelijke werkgever. Tijdens het programma vinden twee matchingsbijeenkomsten plaats, waarin trainees en corporaties zichzelf presenteren en nader kennis kunnen maken. Met het oog op de start van een carrière bij de corporatie! ACTIES WONINGCORPORATIES Het beschikbaar stellen van een traineeplaats. Deelname aan traineepool met collega-corporaties. Deelname aan speeddating trainees en woningcorporaties. Het voeren van sollicitatiegesprekken met kandidaattrainees door lijnmanager en P&O-functionaris. Het vaststellen en betalen van het salaris van de trainee. (Schaal G nul, CAO Woondiensten.) Het aanstellen van een coach en begeleiding van de trainee. Het formuleren van de praktijkopdrachten van de trainees. (Drie keer per traineeprogramma.) Het vrijstellen van de trainee voor deelname aan het opleidingsprogramma. Het uitvoeren van een functioneringen beoordelingcyclus. Deelname aan traineepresentaties en matchingsbijeenkomsten.

12 uit de praktijk Door de inbreng van trainees krijg je nieuwe impulsen op de uitvoering van je werk Voor meer informatie neemt u contact op met: Olympia NS Hilversum Telefoon Saxen Weimarlaan BZ Amsterdam Telefoon (020) REACTIES CORPORATIES Binnen Het Oosten vinden we deelname aan het traineeprogramma zinvol. Als werkgever krijg je door de inbreng van trainees nieuwe impulsen op de uitvoering van je werk. Wel is nodig je te realiseren dat de trainees hun begeleidingsmomenten nodig hebben, anders stagneert de goede voortgang van de werkzaamheden. Kortom, Het Oosten vindt het traineeprogramma zinvol. (Voorheen: Het Oosten, Amsterdam Nu: Stadgenoot) Bij een organisatie als Stadswonen loopt er altijd wel een project, waarbij de inzet van jonge, goed opgeleide medewerkers gewenst is. De trainees hebben ieder op hun eigen manier een succesvolle bijdrage geleverd aan verschillende projecten. Voorbeelden hiervan zijn: Kennisbalie, transformatieplatform, handboek servicekosten, huurbeleid én implementatie en stroomlijnen proces servicekosten BOG. De inzet, het enthousiasme en de frisse blik van de trainees, is zeer waardevol gebleken. Redenen genoeg om zonder bedenkingen als organisatie weer deel te nemen aan het volgende traineeprogramma. (Stadswonen, Rotterdam) REACTIES OUD-TRAINEES De corporatiewereld had tijdens mijn studie al mijn aandacht, maar ik dacht dat ze alleen op vastgoed gericht zijn. Dat is zeker niet zo: maatschappelijke doelen worden ook op andere manieren gerealiseerd. Dát vond ik een enorme eye-opener. Een enkele kanttekening daargelaten, vind ik dat je gek zou zijn niet te gaan voor een carrière in de corporatiesector! Voor veel van de trainees geldt dat we na zestien maanden traineeprogramma een ander (lees: positiever) beeld van corporaties hebben! Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Jong Talent. om de nabije toekomst van onze maatschappij en - meer specifiek - uw organisatie vorm te geven.

Jong Talent. om de nabije toekomst van onze maatschappij en - meer specifiek - uw organisatie vorm te geven. Jong Talent Jong Talent Ze zijn er gelukkig volop. Jonge mensen die geloven in de publieke zaak en zich daarvoor willen inzetten. Startende hbo ers en academici die bewust kiezen voor een carrière bij

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Europees Sociaal Fonds Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Leeswijzer....

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

ImPuls. Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters. Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer

ImPuls. Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters. Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer ImPuls Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer Versie 1 Horizon Training & Ontwikkeling Leusden, 088-5560204 Datum: 15 maart 2012 Inhoudsopgave 1. PostNL: dichtbij,

Nadere informatie

Businesscases functiecreatie

Businesscases functiecreatie Businesscases functiecreatie Businesscase 1: NXP en Breed Businesscase 2: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Utrecht en UW Businesscase 3: VDL Parree en de Atlant Groep Businesscase 4: Vebego

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan 6 redenen om aan duurzame inzetbaarheid te werken Elk bedrijf is gebaat bij goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. Kortom,

Nadere informatie

OUTPLACEMENT, STEUN BIJ HET VINDEN VAN EEN NIEUWE BAAN

OUTPLACEMENT, STEUN BIJ HET VINDEN VAN EEN NIEUWE BAAN OUTPLACEMENT, STEUN BIJ HET VINDEN VAN EEN NIEUWE BAAN OUTPLACEMENT, STEUN BIJ HET VINDEN VAN EEN NIEUWE BAAN HLS Personeelsdiensten Meent 93 A 3011 JG Rotterdam tel 010 414 02 82 fax 010 414 21 80 info@hls-groep.nl

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Er zijn verschillende redenen om de kennis van vrijwilligers te vergroten en hiervoor scholing in te zetten:

Er zijn verschillende redenen om de kennis van vrijwilligers te vergroten en hiervoor scholing in te zetten: is een project van Vilans i.s.m. MOVISIE, V&VN, Agora, ActiZ en VGN. Scholing Scholing en deskundigheidsbevordering passen in de huidige tijd van kwaliteitseisen, leveren van verantwoorde zorg en klanttevredenheid.

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering BIJLAGE 4 Stagiairs Een toekomstgerichte investering Stagebeleid Gemeente Dronten 2011 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting... 2 Hoofdstuk 2 Vingerafdruk vanuit HRM-strategie... 3 Hoofdstuk 3 Inleiding...

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan?

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? werken in NOORDOOST BRABANT.NL Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? Inleiding Voor je ligt de productenwijzer van Werken in Noordoost Brabant, de gezamenlijke site voor

Nadere informatie

Het Achmea Financieel Management Traineeship WE HEBBEN EEN BALANSTOTAAL VAN 100 MILJARD. gaat doen

Het Achmea Financieel Management Traineeship WE HEBBEN EEN BALANSTOTAAL VAN 100 MILJARD. gaat doen Het Achmea Financieel Management Traineeship WE HEBBEN EEN BALANSTOTAAL VAN 100 MILJARD en 4,5 miljoen klanten die benieuwd zijn wat jij ermee gaat doen 1 Met merken als Avéro Achmea, Centraal Beheer Achmea,

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

I nhoudsopgave van het CAP productenboek

I nhoudsopgave van het CAP productenboek I nhoudsopgave van het CAP productenboek Hoofdstuk 1 Organisatieontw ikkeling 1.1 Werkconferentie 2 1.2 Leerimpulsen 3 1.3 Trajecten rond werkprocessen 5 1.4 Individuele coaching 8 Hoofdstuk 2 Leiderschapsontw

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

Participatie bij Woonstad Rotterdam 1

Participatie bij Woonstad Rotterdam 1 Participatie bij Woonstad Rotterdam 1 Onze ambitie Woonstad Rotterdam hecht veel waarde aan participatie. Uit ervaring weten we dat participatie nodig is om voor gezamenlijke problemen slimme en goede

Nadere informatie

Management bij IPD Opleidingen

Management bij IPD Opleidingen Management bij IPD Opleidingen Praktijkopleiding Management en Organisatie Praktijkgericht Persoonlijk Professioneel versie: v01-20132801 Leren leidinggeven op de manier die bij u past! Inhoud IPD Management

Nadere informatie

Competentiemanagement

Competentiemanagement Inleiding Ervaring is niet wat ons overkomt. Het is wat wij doen met wat ons overkomt 1 Bedrijven zetten elkaar steeds meer onder druk om nog scherper op tijd te leveren. Om meer variaties in producten

Nadere informatie

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN HAND BOEK METHODEN EN INSTRUMENTEN Inhoudsopgave Inleiding 5 DEEL 1 09 Plan van aanpak Ontwikkelingsgericht Personeelsbeleid 10 1. Uitgangssituatie 11 2. Doelstelling 12 3. Concretisering 13 4. Organisatie

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens IK WERK AAN WERK ( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014 Johan Weevers/Karin Boelens Inhoud 1 Woord vooraf... 2 2 De kern van Oosterpoort... 3 2.1 Waarom bestaat Oosterpoort?...

Nadere informatie

Catalogus. Diensten en producten

Catalogus. Diensten en producten Catalogus Diensten en producten 2013 Diensten en producten 2013 Op zoek naar een geschikte training of cursus? Werkgevers vereniging Salus Gelria biedt u deze aan! Wie vooruit wil als organisatie of professional,

Nadere informatie