Technisch Beleid VC Majella

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technisch Beleid VC Majella"

Transcriptie

1 Technisch Beleid VC Majella Inhoud: 1. Doelstelling technisch beleid a. Algemene doelstelling b. Jaarlijkse subdoelstellingen 2. De Technische Commissie 3. De (voorlopige) teamindeling 4. Het lid a. Het spelend lid, b. Het nieuwe lid c. Het slapend lid d. Het meetrainende lid 5. Het team 6. Trainingsdelen en trainingsschema a. Trainingsdelen b. Trainingsschema 7. Trainers Het technisch beleid van VC Majella is een door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd beleid. Wijzigingen kunnen louter en alleen plaatsvinden, indien de wijziging vooraf is aangemeld als agendapunt bijde ALV en correct is gecommuniceerd naar de spelende en slapende leden. De goedkeuring van het beleid en wijzigingen hierop dienen met 2/3 meerderheid van de aanwezige leden op de ALV te worden aangenomen. Technisch_Beleid_VC_Majella versie_okt_2012.doc11

2 1. Doelstelling technisch beleid a. Algemene doelstelling Het hebben van gewogen samengestelde teams, bestaande uit personen die technische volleybalkwaliteiten hebben die overeenstemmen met het niveau van het team en/of sociale vaardigheden hebben die een positieve bijdrage leveren aan het niveau van het team of het team in het algemeen, waarbij in het bijzonder geldt dat er een voorkeur heerst voor bestaande en slapende leden ten opzichte van nieuwe leden, waarvan de sterkte van die voorkeur afhankelijk is van het niveau van het team en de subdoelstelling van dat jaar. Het streven naar een evenwichtige verdeling over de klasses van de teams binnen de vereniging. Het hebben van gedreven trainers, waarvan het niveau overeenstemt met het niveau van de teams waaraan training wordt gegeven. Het hebben van faciliteiten voor de teams en de trainers, die overeenstemmen met het niveau waarop de teams en de trainers opereren. b. Jaarlijkse subdoelstellingen Aan het eind van ieder seizoen stelt de technische commissie subdoelstellingen op voor het komend seizoen, gericht op het belang van, in volgorde: de vereniging, de teams, de trainers, het individu. De subdoelstellingen zijn erop gericht de vereniging met oog op de volleybalkwaliteiten een bepaalde richting uit te stimuleren. De subdoelstellingen liggen dan ook ten grondslag aan de (voorlopige) teamindeling, het trainingsschema, de trainersindeling, de trainingstijden en overige faciliteiten van welke vorm dan ook. De subdoelstellingen worden aan het eind van het seizoen aan de leden gecommuniceerd en zullen ter goedkeuring aan de voorjaars-alv worden voorgelegd. Technisch_Beleid_VC_Majella versie_okt_2012.doc11 2

3 2. De Technische Commissie De Technische Commissie is belast met de uitvoering van de algemene technische doelstelling en stelt de subdoelstellingen op. De Technische Commissie zorgt voor een tijdige inbreng van de subdoelstellingen als agendapunt voor de voorjaarsalv. De Technische Commissie bestaat uit minimaal 3 personen, waaronder een voorzitter, een aanspreekpunt voor de heren en een aanspreekpunt voor de dames, en maximaal uit 7 personen. De voorzitter van de Technische Commissie is tevens lid van het bestuur. Aanvullend bestaat de Technische Commissie uit minimaal 1 vrouwelijk lid en minimaal 1 mannelijk lid. Er kunnen niet meer dan 2 personen van hetzelfde team lid zijn van de Technische Commissie Ieder lid van de Technische Commissie handelt in het belang van de algemene doelstelling en in het belang van de vereniging. Bij belangenverstrengeling over bepaalde zaken van (potentiële teamspelers), dan wel het eigen team, zal het betreffende lid zich onthouden van enige inbreng in de Technische Commissie voor wat betreft die zaak. Bij belangenverstrengeling met zaken die het lid zelf betreffen, doet het lid afstand van het lidmaatschap van de Technische Commissie. De Technische Commissie, als geheel dan wel individuele leden, worden verkozen door de ALV (of: De voorzitter van de Technische Commissie wordt verkozen door de ALV. Nieuwe leden van de Technische Commissie zullen worden verkozen door de zittende Technische Commissie met uitzondering van het vertrekkende lid). Bij onenigheid binnen de Technische Commissie over nieuwe leden van de Technische Commissie zal er worden gestemd. Bij stakende stemmen wordt het lid als potentieel lid van de Technische Commissie voorgesteld aan de ALV. Een spelend lid kan tevens lid van de Technische Commissie worden indien hij of zij minimaal 15 handtekeningen verzamelt van leden die hun steun betuigen voor dit lid. Een dergelijk lid wordt alsdan toegevoegd aan de Technische Commissie ondanks enige tegenstrijdige bepaling. Het nieuwe lid wordt in de eerstvolgende ALV ter verkiezing aan de ALV voorgesteld. Enige besluiten die de Technische Commissie neemt, neemt zij altijd als een geheel. Een individueel lid van de Technische Commissie is niet bevoegd eenzijdig besluiten te nemen, tenzij hij of zij hier de bevoegdheid toe is gegeven door de Technische Commissie. Bij stakende stemmen prevaleert de stem van de voorzitter van de Technische Commissie. Technisch_Beleid_VC_Majella versie_okt_2012.doc11 3

4 3. De (voorlopige) teamindeling Aan het eind van het seizoen wordt tezamen met de technische subdoelstellingen de voorlopige teamindeling gecommuniceerd voor zover dit in dat stadium mogelijk is. Aan de voorlopige teamindeling kunnen geen rechten worden ontleend, noch zal deze aan de goedkeuring van de ALV worden voorgelegd. De (voorlopige) teamindeling wordt gemaakt uit de voorkeuren van het spelend lid als aangegeven in de enquête, dan wel aangegeven aan een van de leden van de technische commissie en de bevindingen van de trainers in samenspraak met de bevindingen van de coaches van afgelopen seizoen en de eigen bevindingen van de leden van de technische commissie. De (voorlopige) teamindeling is een indeling van de leden bij bepaalde teams. Op basis van teambelangen kan de trainer en/ of het team in onderling overleg besluiten dat een lid op een bepaalde positie zal spelen, rekening houdend met de voorkeurspositie van het lid. Voor het begin van de competitie zal de voorlopige teamindeling aan de leden bekend worden gemaakt. Tevens staan hierin de openstaande vacatures met voorkeurspositie voor potentiële nieuwe leden. De Technische Commissie kan besluiten aan het begin van het seizoen de teamtrainingen te vervangen door selectietrainingen voor bepaalde teams. De voorlopige teamindeling zal in dit geval voor de betreffende teams resulteren in een teampoule indeling. Technisch_Beleid_VC_Majella versie_okt_2012.doc11 4

5 4. Het lid a. Het spelend lid Het spelend lid speelt competitie en wijdt zich toe aanwezig te zijn op de trainingen en wedstrijden en verenigingsverplichtingen. Het spelend lid heeft recht op een indeling in een team, die overeenstemt met de algemene doelstelling. Het spelend lid wordt beoordeeld op: a. technisch volleybalkwaliteiten: 1. Algemene technische volleybalvaardigheden 2. Positiegerichte technische volleybalvaardigheden b. sociale vaardigheden, die een positieve of negatieve bijdrage leveren aan het niveau van het team of het team in het algemeen. c. objectieve criteria, als de aanwezigheid tijdens trainingen en wedstrijden en de waarneembare fysieke gesteldheid. De beoordeling van het spelend lid wordt primair gedaan door de trainer en de coach, voorzover deze laatste een substantieel aantal wedstrijden aanwezig is geweest, en secundair door de TC en resulteert in een indeling in de (voorlopige) teamindeling door de TC. Indien een spelend lid het voorgaande seizoen is gepromoveerd, zal de TC dit aspect bij gelijkwaardige beoordeling met andere spelende leden meewegen. Het spelend lid kan geen rechten ontlenen aan de promotie. b. Het nieuwe lid Het (potentiële) nieuwe lid heeft recht op 2 keer kosteloos mee te trainen met een bepaald team dat, naar het oordeel van de TC, logischerwijs overeenstemt met zijn/ haar niveau. Het aantal kostenloze trainingen kan door de TC worden verhoogd, doch nooit meer dan 5 trainingen. Het (potentiële) nieuwe lid kan geen rechten ontlenen aan het technisch beleid in voor zover het lid zich nog niet officieel heeft ingeschreven. Het (potentiële) nieuwe lid wordt beoordeeld op: a. technisch volleybalkwaliteiten: 1. Algemene technische volleybalvaardigheden 2. Positiegerichte technische volleybalvaardigheden b. sociale vaardigheden, die een positieve bijdrage leveren aan het niveau van het team of het team in het algemeen. Het (potentiële) nieuwe lid zal aan een team worden toegevoegd indien er een vacature is in dat team of indien de beoordeling van het (potentiële) nieuwe lid zodanige goed is en dit overeenstemt met de jaarlijkse subdoelstellingen. In het tweede geval kan het (potentiële) nieuwe lid een spelend lid vervangen, dan wel als extra speler worden toegevoegd aan het team. Voor de (voorlopige) indeling van (potentiële) nieuwe leden geldt dat het (potentiële) nieuwe lid dat meetraint voor het einde van het seizoen, bij gelijkwaardige geschiktheid, prevaleert voor boven het lid dat voor het einde van het seizoen zijn of haar interesse heeft getoond, die dan weer, bij gelijkwaardige geschiktheid, prevaleert voor boven het lid dat zich in september voor het eerst meldt. c. Het slapend lid Het slapend lid, dat besluit en kenbaar maakt aan het bestuur en de technische commissie dat hij/ zij weer als spelend lid wil gaan fungeren, heeft recht op een plaats bij een team van de vereniging. Afhankelijk van de subdoelstellingen van dat jaar en de vacatures, wordt door de technische commissie zoveel mogelijk rekening gehouden om het slapende lid Technisch_Beleid_VC_Majella versie_okt_2012.doc11 5

6 (voorlopig) in te delen in een team dat het best past bij zijn of haar volleybalkwaliteiten van dat moment.het slapend lid kan geen rechten ontlenen aan zijn/haar vroegere indeling in een team wanneer hij/zij besluit weer als spelend lid te gaan functioneren. d. Het meetrainend lid Het meetrainende lid neemt deel aan trainingen en is welkom bij alle andere activiteiten die binnen de vereniging georganiseerd worden. Het meetrainende lid speelt geen competitie. Het meetrainende lid wordt door de TC ingedeeld in een team op basis van de volgende criteria: a technisch volleybalkwaliteiten: b ruimte binnen de teams voor meetrainende leden Een meetrainend lid is niet welkom op combinatie trainingen dit om het aantal spelers tijdens een training verantwoord te houden. In overleg met de trainer en de teams kan hiervan afgeweken worden. Het meetrainende lid betaald contributie. De hoogte van dit bedrag is terug te vinden op de website. Het meetrainende lid kan aan het einde van het seizoen aangeven competitiespelend lid te willen worden. Indien er plek is binnen de vereniging heeft het meetrainende lid recht op een plek. Het meetrainende lid heeft eerder recht op een competitiespelende plek dan het nieuwe lid en het slapende lid. Het meetrainende lid zal worden ingeschreven in de ledenadministratie. Het meetrainende lid kan geen rechten ontlenen aan zijn/haar indeling als meetrainend lid wanneer hij/zij besluit competitie te gaan spelen. Technisch_Beleid_VC_Majella versie_okt_2012.doc11 6

7 5. Het team Een team bestaat uit minimaal 9 spelers en maximaal 12 spelers. Hiervan kan met hoge uitzondering of omstandigheden die buiten de invloed van de vereniging liggen vanaf worden geweken. Een team heeft wekelijks minimaal recht op een 3 trainingsdelen een gewogen indeling in het trainingsschema, afhankelijk van het niveau en als in dit technisch beleid beschreven. Een team heeft recht op een trainer voor zover een trainer voor handen is. Teams met een niveau tot promotieklasse hebben recht op een verenigingstrainer, dat wil zeggen een spelend lid van de vereniging. Teams met een niveau van promotieklasse of derde divisie hebben recht op een betaalde, externe trainer, tenzij de TC een verenigingstrainer aandraagt die beschikt over de juiste trainerslicenties. Team met een hoger niveau hebben recht op een betaalde en externe trainer. De technische commissie houdt bij haar (voorlopige) indeling rekening met de posities van de spelers, als aangegeven door de speler zelf, de trainer en de coach. Een team kent dan in beginsel een brede samenstelling van de verschillende posities. Een team kan geen spelende, nieuwe of slapende leden weren. Noch kan een team een spelend, nieuw of slapend lid bij het team aannemen. Voorkeuren voor leden kan een team louter indirect via haar trainer gemotiveerd aan de TC kenbaar maken. Eventueel in afwijking van het trainingsschema en de trainersindeling kan een team dat promotie/ degradatie wedstrijden moet spelen faciliteiten krijgen die hun voorbereiding op en het resultaat van deze wedstrijden kunnen verbeteren, indien dit overeenstemt met de subdoelstellingen van dat seizoen of met de subdoelstellingen van volgend seizoen, zelfs indien deze nog niet zijn goedgekeurd door de ALV. Deze faciliteiten bestaan uit eigen teamtrainingen (dus niet gecombineerd) in de periode van bekend worden van het PD spelen tot de PD wedstrijden, en/ of een extra teamtraining van maximaal 1,5 uur voor 50% van de zaalhuur. Andere faciliteiten zijn mogelijk en het team kan dit bij de TC verzoeken. In voor zover deze faciliteiten een financiële bijdrage eisen, anders dan de hierboven beschreven 50% zaalhuur, dient dit ter beoordeling van het bestuur te worden gelegd. Een team dat promoveert heeft geen recht op die promotieplaats. De TC zal bij de (voorlopige) indeling rekening houden met de promotie van het team in voorzover dit niet afwijkt van de algemene doelstelling. Technisch_Beleid_VC_Majella versie_okt_2012.doc11 7

8 6. Trainingsdelen en trainingsschema a. Trainingsdelen Een trainingsdeel bestaat uit 30 minuten. Ieder team heeft recht op minimaal 3 trainingsdelen conform onderstaande tabel: Niveau Aantal trainingsdelen 5 e t/m 1 e klasse 3 Promotieklasse 4 3 e divisie 6 2 e en 1 e divisie 8 Eredivisie 11 b. Trainingsschema Voor zover mogelijk trainen alle teams op dezelfde avond op dezelfde locatie. De vereniging kent een 4 variabel rooster, zonder vaste tijden en waarbij de samenstelling van de trainingsgroep kan afwijken. Het trainingsschema wordt opgesteld in lijn met het in dit beleid gestelde en met oog op de subdoelstellingen voor het komende seizoen, de beschikbaarheid van de trainers en de beschikbare trainingsfaciliteiten. Ieder team heeft recht op een teamtraining, dat wil zeggen een training niet samen met een ander team, conform onderstaande tabel: Niveau Aantal teamtrainingen per 4 wekelijks rooster 5 e, 4 e en 3 e klasse 1 2 e en 1 e klasse 2 promotieklasse 3 3 e divisie en hoger 4 Samengestelde trainingsgroepen bestaan uit maximaal 2 team per veld en dienen te bestaan uit teams wiens niveau niet substantieel verschilt, tenzij hiervoor een grondige reden is in de vorm van een subdoelstelling of indien de samenstelling van de niveaus van de teams van de vereniging dit eist. Ieder team zal minimaal 1 training hebben op een ander tijdstip dan de andere trainingstijden in het trainingsschema, tenzij dit organisatorisch niet mogelijk blijkt te zijn of indien de trainer aangeeft hiervan af te willen wijken. Het trainingsschema wordt voor het seizoen gecommuniceerd en is minimaal geldig tot de kerstvakantie. Technisch_Beleid_VC_Majella versie_okt_2012.doc11 8

9 7. Trainers Het bestuur van de vereniging stelt in de begroting een post voor genaamd trainersvergoedingen. De hoogte van deze post dient minimaal 80% van de, volgens dit technisch beleid, maximaal te verwachten uit te betalen vergoedingen te betreffen. Een verenigingstrainer, dat wil zeggen een spelend lid van de vereniging, dient immer op de aangegeven tijdstippen zijn of haar contributie te voldoen. Op zijn of haar schriftelijk verzoek bij de penningmeester heeft de verenigingstrainer het recht op een vergoeding ter hoogte van de contributie van dat jaar naar rato van de getrainde trainingsdelen. Een externe trainer is een trainer die niet tevens een spelend lid is. Op zijn of haar schriftelijk verzoek bij de penningmeester heeft de externe trainer minimaal recht op de vergoeding als gesteld in onderstaande tabel: Niveau van het team Minimale vergoeding per getrainde trainingsgroep 5 e, 4 e en 3 e klasse 1 x de contributie van dat jaar 2 e en 1 e klasse 2 x de contributie van dat jaar Promotieklasse 4 x de contributie van dat jaar 3 e divisie en hoger 8 x de contributie van dat jaar Licentie van de trainer Extra vergoeding (ongeacht de hoeveelheid trainingsgroepen) Basis licentie 1 x de contributie van dat jaar Hogere licentie 3 x de contributie van dat jaar In onderling overleg en schriftelijk vastgelegd kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt met het bestuur van de vereniging. Een trainer heeft alleen recht op een vergoeding indien hij minimaal 90% van de voor hem/haar ingeroosterde trainingen aanwezig is geweest of een gelijkwaardige vervanger heeft verzorgd. Het is aan de trainer een eventuele vergoeding aan de vervanger voor de vervanging te bepalen. Een trainer heeft recht op de gehele vergoeding indien hij op verzoek van het team gedurende het seizoen wordt verzocht weg te gaan en hij tot die tijd minimaal 90% van de voor hem/haar ingeroosterde trainingen aanwezig is geweest. De in dit artikel genoemde vergoedingen worden aan het einde van het seizoen betaald. Technisch_Beleid_VC_Majella versie_okt_2012.doc11 9

Technisch Beleidsplan AFAS-LEOS

Technisch Beleidsplan AFAS-LEOS Technisch Beleidsplan AFAS-LEOS 2016-2021 1.Visie Leos staat voor Leusden En Om Streken. We zijn een club met een levendige verenigingscultuur. We hebben ca. 140 competitie spelende leden. De recreantenafdeling,

Nadere informatie

Technisch beleidsplan Volleybalvereniging KVA

Technisch beleidsplan Volleybalvereniging KVA Technisch beleidsplan Volleybalvereniging KVA 2017-2020 versie 2 augustus 2017 tc@kvavolleybal.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Technische Commissie... 3 3. Technisch beleid senioren... 4 3.1 Training/wedstrijden...

Nadere informatie

Competitie- toernooi- en trainingsreglement

Competitie- toernooi- en trainingsreglement Competitie- toernooi- en trainingsreglement E.S.U.V. Messed Up 19-04-2009 5 Artikel 1 Trainer Een trainer is een door de technische commissie aangesteld persoon die verantwoordelijk is voor het geven en

Nadere informatie

Selectiebeleid HV Myra Jeugd

Selectiebeleid HV Myra Jeugd Selectiebeleid HV Myra Jeugd 1. Inleiding Dit document is bedoeld om het selectiebeleid van Myra uit te leggen aan Myra leden en ouders van Myra leden. 2. Uitgangspunten teamindelingen Voor het opstellen

Nadere informatie

Selectie- en indelingsproces veld

Selectie- en indelingsproces veld Selectie- en indelingsproces veld In dit document wordt de procedure volledig beschreven zoals die van toepassing is op de jeugd. Voor senioren gelden enkele specifieke bepalingen. Ook wordt separaat ingegaan

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Rob van Grootel Selectieprocedure Jeugd Goedgekeurd door: Laatste revisie door: Revisie datum Revisie

Rob van Grootel Selectieprocedure Jeugd Goedgekeurd door: Laatste revisie door: Revisie datum Revisie Revisie geschiedenis Rev nr Datum Door Aanpassing in tekst B 05-09-2013 RN - Wouts Thema trainingen bij selectie JJ voor de D-elftallen. - Jaarlijks eigen bijdrage voor sponsorkleding. (pagina 4) - Team

Nadere informatie

BV Squirrels - Nieuwsbrief seizoen 2014-2015 10 augustus 2014 BV SQUIRRELS

BV Squirrels - Nieuwsbrief seizoen 2014-2015 10 augustus 2014 BV SQUIRRELS BV Squirrels - Nieuwsbrief seizoen 2014-2015 augustus 2014 BV SQUIRRELS Nieuwsbrief seizoen 2014-2015 Van de voorzitter Hallo allemaal, Nog eventjes en dan is de vakantie weer voorbij. Natuurlijk hoop

Nadere informatie

Arbitragebeleid MHC Made 2014

Arbitragebeleid MHC Made 2014 Arbitragebeleid MHC Made 2014 Geen wedstrijd zonder scheidsrechters, daar zijn we ons allemaal van bewust. Helaas is op dit moment de verdeling tussen jeugdleden en volwassenenleden binnen MHC Made onevenredig.

Nadere informatie

Technisch beleidsplan volleybalvereniging KVA

Technisch beleidsplan volleybalvereniging KVA Technisch beleidsplan volleybalvereniging KVA 2014-2017 Versie 0. 1 6 juli 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Technische Commissie... 3 3. Technisch beleid senioren... 4 3.1 Training/wedstrijden...

Nadere informatie

Doorgroeien naar een hoger niveau

Doorgroeien naar een hoger niveau Technisch beleidsplan volleybal vereniging Vrivo Doorgroeien naar een hoger niveau Vrivo 8-2-2013 1 Doorgroeien naar een hoger niveau Inhoudsopgave 1 Inleiding pagina 2 2 Positie pagina 2 3 Technisch beleid

Nadere informatie

Samenvatting selectiebeleid MHC Woerden

Samenvatting selectiebeleid MHC Woerden Samenvatting selectiebeleid MHC Woerden 1 Inleiding MHCW streeft ernaar om de teamindelingen van de jeugd transparant en objectief te laten verlopen. U vindt hier een korte samenvatting uit het Jeugdopleidingsprogramma

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2018. Beleidsplan 2013-2018. Technische Commissie Webton Hengelo

Beleidsplan 2013-2018. Beleidsplan 2013-2018. Technische Commissie Webton Hengelo Beleidsplan 2013-2018 Technische Commissie Webton Hengelo Beleidsplan 2013-2018 Technische Commissie Webton Hengelo Auteur: Barry Leuverman Laatste wijziging: 29 december 2012 Webton Hengelo: volleyballend

Nadere informatie

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 Doel selectiebeleid Door het vastleggen van een aantal regels ten aanzien van het selecteren van jeugdspelers, wil de jeugdcommissie duidelijkheid en continuïteit

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Nijmeegse Studenten Basketbalvereniging Trajanum

Huishoudelijk reglement Nijmeegse Studenten Basketbalvereniging Trajanum Huishoudelijk reglement Nijmeegse Studenten Basketbalvereniging Trajanum 1. Statuten 1.1. Dit huishoudelijk reglement bevat slechts bepalingen ter aanvulling op de statuten van Trajanum en mag hiermee

Nadere informatie

Jaarplan technische commissie 2015-2016

Jaarplan technische commissie 2015-2016 Jaarplan technische commissie 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Technische commissie... 4 2.1 taken en verantwoordelijkheden... 4 2.2 samenstelling en aanspreekpunt... 4 2.3 planning en overleg...

Nadere informatie

TBV Technische Commissie

TBV Technische Commissie TBV Technische Commissie Voor iedere commissie geldt: De commissie brengt verslag uit van haar vergadering en activiteiten aan het bestuur, dan wel het direct verantwoordelijke bestuurslid c.q. portefeuillehouder.

Nadere informatie

Kaders en afspraken zaalhockey OHC Bully 2014 2015

Kaders en afspraken zaalhockey OHC Bully 2014 2015 Zaalhockey Commissie: De zaalhockey Commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van het zaalhockey programma bij OHC Bully. Haar taak is het verzorgen van alle voorwaarden om te komen tot een aantrekkelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Nijmeegse Studenten Basketbalvereniging Trajanum

Huishoudelijk reglement Nijmeegse Studenten Basketbalvereniging Trajanum Huishoudelijk reglement Nijmeegse Studenten Basketbalvereniging Trajanum 1. Statuten 1.1. Dit huishoudelijk reglement bevat slechts bepalingen ter aanvulling op de statuten van Trajanum en mag hiermee

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement OSVV 040

Huishoudelijk Reglement OSVV 040 Versie 4.0 dd. 02 april 2014 Artikel 1. Algemene bepaling 1.1. De vereniging draagt de naam OSVV 040, hierna te noemen de vereniging. De vereniging is gevestigd te Eindhoven. 1.2. De vereniging is opgericht

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

Beleid Meetrainen Hogere Teams

Beleid Meetrainen Hogere Teams 1. Inleiding Dit document is bedoeld om het jeugdbeleid van HV Myra beter uit te kunnen leggen aan Myra leden en ouders van Myra leden. Het document is onderdeel van een serie beleidsdocumenten die bedoeld

Nadere informatie

HUISREGLEMENT BC SCHROBBELAAR

HUISREGLEMENT BC SCHROBBELAAR HUISREGLEMENT BC SCHROBBELAAR ARTIKEL 1: Lidmaatschap 1. Het lidmaatschap van BC Schrobbelaar wordt aangegaan voor een volledig basketbalseizoen (van september t/m juni) en wordt telkens voor een aansluitend

Nadere informatie

Procedure indelingen teams en selectietrainingen seizoen 2011-2012

Procedure indelingen teams en selectietrainingen seizoen 2011-2012 Procedure indelingen teams en selectietrainingen seizoen 2011-2012 pagina 1 van 6 Procedure indelingen teams en selectietrainingen seizoen 2011-2012 Inleiding Ieder jaar weer staat de commissie Hockey

Nadere informatie

Selectiebeleid/teamindeling Jeugd

Selectiebeleid/teamindeling Jeugd Selectiebeleid/teamindeling Jeugd 2017-2018 02 jun 2017 Inleiding HGC streeft ernaar om de teamindelingen in de jeugd transparant, eerlijk en objectief te laten verlopen. De doelstelling hierbij is dat

Nadere informatie

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams.

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams. Selectiebeleid VV Gilze 2015 2020. Het selectiebeleid moet een middel zijn om de doelstellingen, die zijn bepaald in het technisch beleidsplan VV Gilze, te bereiken. Door middel van dit schrijven willen

Nadere informatie

AANMELDING LIDMAATSCHAP

AANMELDING LIDMAATSCHAP Welkom bij VC Zwolle! Leuk dat je overweegt lid te worden van onze vereniging. Om lid te kunnen worden van VC Zwolle doorlopen we de volgende procedure: 1. Lees dit document goed door. De rechten en plichten

Nadere informatie

Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg

Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg Hoofdstuk 1:

Nadere informatie

Regeling Inschrijving en Contributie GMHC

Regeling Inschrijving en Contributie GMHC Regeling Inschrijving en Contributie GMHC Versie 30 juni 2015 Inhoud 1: Algemeen... 2 2: Inschrijving... 3 3: Beëindiging lidmaatschap... 4 4: Contributie... 5 5: Entreegeld... 6 6: Hardheidsclausule...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement volleybalvereniging Utrecht

Huishoudelijk reglement volleybalvereniging Utrecht Huishoudelijk reglement volleybalvereniging Utrecht Algemeen Artikel 1 Algemene bepaling 1. Dit huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van het bepaalde in artikel 20 van de statuten van de volleybalvereniging

Nadere informatie

HLB Van Daal/DS. Beleidsplan HLB Van Daal/DS. Bestuur HLB Van Daal/DS

HLB Van Daal/DS. Beleidsplan HLB Van Daal/DS. Bestuur HLB Van Daal/DS HLB Van Daal/DS Beleidsplan 2017-2022 24-07-2017 HLB Van Daal/DS Bestuur HLB Van Daal/DS HLB Van Daal/DS wil een sportieve en gezellige volleybalvereniging zijn waar sport en sfeer samen komen en waarin

Nadere informatie

Selecties (junioren) en matching (jongste jeugd) teams Hisalis

Selecties (junioren) en matching (jongste jeugd) teams Hisalis Selecties (junioren) en matching (jongste jeugd) teams Hisalis Inleiding Hisalis streeft ernaar om de teamindelingen in de jeugd transparant, eerlijk en objectief te laten verlopen. De doelstelling hierbij

Nadere informatie

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 25 november 2013.

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 25 november 2013. Huishoudelijk reglement SHE Bedrocks Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 25 november 2013. Artikel 1 Algemene bepalingen 1) De vereniging genaamd Soft en Honkbalvereniging Emmen, hierna te

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE Artikel 1. De Leden 1.1 Het lidmaatschap van de badmintonvereniging kan (met inachtneming van het gestelde in art. 1.2) verkregen worden door

Nadere informatie

Beleid en Procedure teamindeling hockeyteams

Beleid en Procedure teamindeling hockeyteams Beleid en Procedure teamindeling hockeyteams Selectiebeleid. Mensen (en dus ook spelers) zijn verschillend gemotiveerd. Sociaal gemotiveerde spelers maak je er niet altijd blijer mee als je constant druk

Nadere informatie

Coachavond Jongste Jeugd 17 maart 2014. Van harte welkom

Coachavond Jongste Jeugd 17 maart 2014. Van harte welkom Coachavond Jongste Jeugd 17 maart 2014 Van harte welkom Jongste Jeugd Commissie agenda Teamindeling seizoen 2014 2015 Doel Indelingscriteria Prognose aantal teams Procedure Van E8-tal naar D-elftal Van

Nadere informatie

Huishoudelijke reglement DV Sapphire. Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement

Huishoudelijke reglement DV Sapphire. Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder de vereniging: Dansvereniging Sapphire het bestuur: het bestuur van de vereniging de algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling WR artikel 3.1.10.3 Jaarlijks, vóór aanvang van het seizoen, stelt de Organisator bij richtlijn vast: de promotie-/degradatieregeling en het aantal te spelen wedstrijden, aantal sets en/of te behalen punten

Nadere informatie

Technische Commissie honkbal

Technische Commissie honkbal Technische Commissie honkbal Honk- en softbalvereniging Houten Dragons Versie 21-02-2002 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord...2 2 Inleiding...2 3 Doelstelling...2 4 Taken voor de Technische

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De vereniging is opgericht op., 1975. Zij stelt zich ten doel het beoefenen van de handbalsport te bevorderen. Artikel 2

Nadere informatie

LEIDEN LIONS DE IJSHOCKEYSCHOOL EN MEER...

LEIDEN LIONS DE IJSHOCKEYSCHOOL EN MEER... Teamtraining en wedstrijden: de perfecte aanvulling op de ijshockeyschool Informatie voor ouders, seizoen 2014-2015. Voor kinderen van 4 tot en met 9 jaar die lid (willen) worden van de Leiden Lions is

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Basketbalvereniging Wildcats

Huishoudelijk Reglement van de Basketbalvereniging Wildcats Artikel 1 Leden A. Personen die de leeftijd van 6 jaar bereikt hebben kunnen lid worden van de vereniging. B. Bij het aanmelden van een lid moet er een door het lid, of bij minderjarige leden door de ouders

Nadere informatie

TC-Informatieavond 01 mei 2017

TC-Informatieavond 01 mei 2017 TC-Informatieavond 01 mei 2017 - Samenstelling Technische Commissie (TC) - Teamvisies - Teamindeling seizoen 2017-2018 Inclusief selectieprocedure - Spelervolgsysteem (SVS) - Jaarkalender - Contactgegevens

Nadere informatie

Beleidsplan Vrijwilligers

Beleidsplan Vrijwilligers Beleidsplan Vrijwilligers Inleiding Gooische kan niet functioneren zonder de inzet van haar leden. Rond een kleine basisgroep betaalde krachten, worden tal van kerntaken vervuld door vrijwilligers. Bardiensten

Nadere informatie

Selectiebeleid en -procedures

Selectiebeleid en -procedures Selectiebeleid en -procedures Oranje Wit is een professioneel georganiseerde vereniging die alle leden de gelegenheid geeft om op haar/zijn niveau korfbal te spelen. Ckv Oranje Wit Dordrecht Januari 2012

Nadere informatie

Beleidsplan Jongste Jeugd en Junioren HCH. Hockey met plezier én uitdaging 2012-2017

Beleidsplan Jongste Jeugd en Junioren HCH. Hockey met plezier én uitdaging 2012-2017 Beleidsplan Jongste Jeugd en Junioren HCH Hockey met plezier én uitdaging 2012-2017 Werkgroep Jeugdbeleid HCH april 2012 Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en doelstellingen 4 2.1 Missie

Nadere informatie

TC Beleidsplan. Volleybalvereniging VC Achilles. Datum: 3 mei 2011 Pagina 1 van 14 Versie: 0

TC Beleidsplan. Volleybalvereniging VC Achilles. Datum: 3 mei 2011 Pagina 1 van 14 Versie: 0 TC Beleidsplan Volleybalvereniging VC Achilles Datum: 3 mei 2011 Pagina 1 van 14 Versie: 0 Inhoudsopgave 1. Doelstellingen 1.1. Inleiding. 1.2. Visie en randvoorwaarden. 1.3. Deelname aan Competities,

Nadere informatie

Selectiebeleid HHC Quick Stick 2015-2016

Selectiebeleid HHC Quick Stick 2015-2016 Selectiebeleid HHC Quick Stick 2015-2016 Dit document bestaat uit 3 onderdelen: 1) Jeugd (A t/m D) 2) Jongste jeugd (E t/m F en Benjamins) 3) Senioren Jeugd Doelstelling van Quick Stick is dat elk lid

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Selectieplan MHC Purmerend. Versie 0.9

Selectieplan MHC Purmerend. Versie 0.9 Selectieplan 2015 MHC Purmerend Versie 0.9 Versiebeheer Seizoen 2006-2007 1 e versie: 27 maart 2007 Seizoen 2007-2008 Herziene versie: 26 februari 2008 Seizoen 2008-2009 Herziene versie: 15 april 2009

Nadere informatie

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Wat is selectie? 4 1.2 Waarom selecteren? 4 1.3 Selectie algemeen 4 1.4 Wat houdt selectie spelen in? 5 2.0 Doelstellingen 6 2.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Belangrijke websites:

Belangrijke websites: Belangrijke websites: www.olhaco.nl www.volleybal.nl www.facebook.com/volleyballverenigingolhaco Taken Technische Commissie Opstellen van een technisch beleidsplan voor korte en lange termijn. Zich op

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam "Door Eendracht Sterk" (D.E.S.), zij wordt echter aangeduid met "v.v.zuidland";

Nadere informatie

B U L L Y. bully@ddhc.nl. W E E K 2 7 2 9 j u n i 2 0 1 5. In deze Bully:

B U L L Y. bully@ddhc.nl. W E E K 2 7 2 9 j u n i 2 0 1 5. In deze Bully: B U L L Y W E E K 2 7 2 9 j u n i 2 0 1 5 In deze Bully: ME8-1 bezoekt de Hockey World League in Brasschaat. Nieuwe jas???? TEAMINDELING INFORMATIE Aanleveren van kopij (maandag vóór 20.00 uur) Wijzigingen

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene bepalingen Artikel 1 De vereniging wordt geregeerd door de bepalingen van haar statuten en dit reglement. Artikel 2 De kleuren van het Nijmeegs

Nadere informatie

Procedure indelingen jeugdteams en selectietrainingen seizoen 2014-2015

Procedure indelingen jeugdteams en selectietrainingen seizoen 2014-2015 Procedure indelingen jeugdteams en selectietrainingen seizoen 2014-2015 Inleiding Ieder jaar weer staat de Technische Commissie Junioren voor het gigantische karwei om de spelers opnieuw in teams in te

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement E.L.B.C. Versie 1.2 April 2010. Huishoudelijk reglement E.L.B.C.

Huishoudelijk Reglement E.L.B.C. Versie 1.2 April 2010. Huishoudelijk reglement E.L.B.C. Huishoudelijk reglement E.L.B.C. kkb Pagina 1 van 8 20-12-2015 Versienummer 0.1 0.2 0.3 0.4 Datum en auteur Status maart 2006 (kkb) mei 2006 (kkb) juni 2006 (kkb) september 2006(kkb) 1.0 september 2006

Nadere informatie

Informatiegids Seizoen

Informatiegids Seizoen Seizoen 2013-2014 1 Voor je ligt het informatieboekje van Basketbalvereniging Rebound 73 (in het vervolg te noemen Rebound). In dit boekje vind je alle informatie voor het seizoen 2013-2014. Tevens zijn

Nadere informatie

Informatie indeling jeugdteams Laren 2012-2013

Informatie indeling jeugdteams Laren 2012-2013 Informatie indeling jeugdteams Laren 2012-2013 Hierbij brengen wij iedereen graag op de hoogte van de uitgangspunten en procedures bij de teamindelingen en teamselecties voor de diverse jeugdcategorieën

Nadere informatie

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling WR artikel 3.1.10.3 Jaarlijks, vóór aanvang van het seizoen, stelt de Organisator bij richtlijn vast: de promotie-/degradatieregeling en het aantal te spelen wedstrijden, aantal sets en/of te behalen punten

Nadere informatie

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling WR artikel 3.1.10.3 Jaarlijks, vóór aanvang van het seizoen, stelt de Organisator bij richtlijn vast: de promotie-/degradatieregeling en het aantal te spelen wedstrijden, aantal sets en/of te behalen punten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Nieuwe Technische Commissie

NIEUWSBRIEF. Nieuwe Technische Commissie SPORTVERENIGING D.I.O Pagina 1 NIEUWSBRIEF Beste DIO Volleyballers, Het seizoen 2015/2016 zit er al weer op. We hebben een succesvol jaar gehad, met een aantal kampioensteams. De laatste trainingen zijn

Nadere informatie

Informatiebrief nieuwe jongste jeugdleden

Informatiebrief nieuwe jongste jeugdleden Informatiebrief nieuwe jongste jeugdleden Uw kind is net lid geworden of wordt misschien lid van Mixed Hockey Club Leeuwarden. Kinderen in de leeftijd tot en met 10 jaar vallen onder de jongste jeugd.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2013

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2013 BELEIDSPLAN Versie oktober 2013 Op- of aanmerkingen op dit beleidsplan graag schriftelijk indienen bij het bestuur. Dit zal dan besproken worden in de bestuursvergadering. Na de volgende ledenvergadering

Nadere informatie

Groesbeeks Glorie. Beleid: richtlijnen teamindeling

Groesbeeks Glorie. Beleid: richtlijnen teamindeling Groesbeeks Glorie Beleid: richtlijnen teamindeling Agenda Aanleiding Doelstelling Visie handbalvereniging Uitgangspunten Selectie criteria Jeugd Senioren Proces teamindeling Planning 2012 Onderwerpen voor

Nadere informatie

Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams

Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams Inleiding Wie voor SV Zeeburg kiest voor plezier én ambitie; plezier omdat wij kiezen voor attractief handbal, snel, dynamisch,

Nadere informatie

TC HANDBOEK NETZO. Inleiding

TC HANDBOEK NETZO. Inleiding TC HANDBOEK NETZO Inleiding Bij Netzo heeft het volleybal zich de laatste jaren sterk ontwikkeld. Vooral voor de Nevobocompetitie is het aantal teams de laatste jaren gegroeid. Verder is er elk jaar veel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Artikel 1 Het Bestuur 1. De algemene dagelijkse leiding berust bij het bestuur. 2. Bij tussentijdse aftreding van een bestuurslid blijft deze in functie, tot in de vacature is voorzien, tenzij overmacht

Nadere informatie

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Pagina 1 van 7 Versie: 14-12-2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Algemeen... 3 2 Lidmaatschap... 3 3 Contributie... 4 4 Het Bestuur... 5 5 Ledenvergaderingen... 5 6 Stemmen... 6 7 Boetes

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1

MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1 MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1 1. Inleiding Vanuit de toekomstvisie van MHCV en de leeftijdsopbouw van de club willen we in dit stuk, met name, focussen op de jeugd. MHCV

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Arbitrageplan. Jumping Giants. Basketbalvereniging Jumping Giants te Nederweert

Arbitrageplan. Jumping Giants. Basketbalvereniging Jumping Giants te Nederweert Arbitrageplan Jumping Giants Basketbalvereniging Jumping Giants te Nederweert Inhoudsopgave Doel... 2 Beleid... 3 Eisen van de basketbalbond... 3 Opleiding... 4 Inhoud cursussen... 4 Tafelcursus... 4 BS1

Nadere informatie

Hoofdtrainer MHCD Hockey Techniek School 5uur per week (1 avond) Senioren = 150euro per maand (1500euro per seizoen)

Hoofdtrainer MHCD Hockey Techniek School 5uur per week (1 avond) Senioren = 150euro per maand (1500euro per seizoen) Hoofdtrainer MHCD Hockey Techniek School 5uur per week (1 avond) Senioren = 150euro per maand (1500euro per seizoen) (3 vacatures) De Hoofdtrainers van de MHCD Hockey Techniek School implementeren het

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Oudervereniging Oranje Nassau

Huishoudelijk Reglement Oudervereniging Oranje Nassau Huishoudelijk Reglement Oudervereniging Oranje Nassau ALGEMEEN Artikel 1 Op verzoek ontvangen de ouders een exemplaar van de statuten en van het huishoudelijk reglement van de secretaris van de oudervereniging.

Nadere informatie

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Deel 7 Selectiebeleid Mark Boterman Versie 1.0 (oktober 2014) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Uitgangspunten van het selectiebeleid... 2 3 Selectiecriteria...

Nadere informatie

Alles wat u wilt weten over de Teamindeling en het schema voor de start van het nieuwe seizoen

Alles wat u wilt weten over de Teamindeling en het schema voor de start van het nieuwe seizoen Alles wat u wilt weten over de Teamindeling 2014 2015 en het schema voor de start van het nieuwe seizoen Inleiding Het nu volgende document bevat een en ander over de teamindeling bij Geuzenmiddenmeer

Nadere informatie

VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK 1. DE VERENIGING Art. 1.1 Art. 1.2 Art. 1.3 Art. 1.4 Art. 1.5 Art. 1.6 De vereniging draagt de naam Volleybal Vereniging Almere Buiten

Nadere informatie

informatie voor jou...

informatie voor jou... informatie voor jou... hockey vereniging de westerduiven met elkaar! Welkom bij hockeyvereniging Westerduiven Hockey is een echte teamsport. Je gaat met elkaar voor het beste resultaat. Gedreven en met

Nadere informatie

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen.

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen. Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement ouderraad basisschool de Regenboog. Artikel 1 definities Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Schoolleiding:

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS SEIZOEN

INFORMATIEGIDS SEIZOEN INFORMATIEGIDS SEIZOEN 2014-2015 Voor je ligt het informatieboekje van Basketbalvereniging Rebound 73 (in het vervolg te noemen Rebound). In dit boekje vind je alle informatie voor het seizoen 2014-2015.

Nadere informatie

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal 1 Inleiding Het bevorderen van het spelplezier van onze spelers, van jong tot oud, staat binnen UVV Voetbal voorop. Binnen de mogelijkheden van onze vereniging streven wij

Nadere informatie

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd Versie 4 6 juni 2011 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLINGEN JEUGDBELEID... 3 3. TOELICHTING TEAMINDELINGEN... 3 3.1 Team indeling Jongste

Nadere informatie

Selectiebeleid Jeugdafdeling Voetbal S.V. Oostrum

Selectiebeleid Jeugdafdeling Voetbal S.V. Oostrum Selectiebeleid Jeugdafdeling Voetbal S.V. Oostrum Defintief april 2011 Inhoudsopgave: Inleiding: 3 Doelstelling: 3 Selectieprocedure: 4 Selectietrainingen: 5 Vergaderingen indeling: 6 Omstandigheden die

Nadere informatie

Voorwaarden zaalhockey 2015-2016

Voorwaarden zaalhockey 2015-2016 Voorwaarden zaalhockey 2015-2016 Binnenkort start het zaalhockeyseizoen 2015-2016 en zal de Almeerse Hockeyclub met naar onze verwachting ongeveer 72 wedstrijdteams deelnemen. Zaalhockey valt onder de

Nadere informatie

Hoofdpunten Jeugdbeleid

Hoofdpunten Jeugdbeleid Hoofdpunten Jeugdbeleid 10-11-2015 Bestuur/Ben Schilder Context 1 Waarom? Onze jeugd = onze toekomst Voetbalteams (top én breedte) Kader (werving en behoud) (Toekomstige) sfeer, cultuur en identiteit van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE Inhoudsopgave Artikel 1 - Algemene bepalingen... 2 Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap... 2 Artikel 3 - Categorieën van leden... 2 Artikel

Nadere informatie

BRIDGE ZONDER NICOTINE HUISHOUDELIJK REGLEMENT. (H.R.) Uitgave september 2001.

BRIDGE ZONDER NICOTINE HUISHOUDELIJK REGLEMENT. (H.R.) Uitgave september 2001. BZN BRIDGE ZONDER NICOTINE HUISHOUDELIJK REGLEMENT. (H.R.) Uitgave september 2001. 1 ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALING.... 3 ARTIKEL 2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT.... 3 ARTIKEL 3. LIDMAATSCHAP VAN DE BOND.... 3

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Basketballvereniging Eem 78 Opgericht op 5 Oktober 1978 kvk nummer: 40506314 Artikel 1: Algemeen 1.1 Het doel van dit huishoudelijk reglement is om die zaken vast te leggen die

Nadere informatie

Online Speler Volgsysteem

Online Speler Volgsysteem Online Speler Volgsysteem LT software Augustus 2008 Waarom een speler volgsysteem? Het is schier onmogelijk om voor alle jeugdteams (A t/m F League) een compleet en deskundig beeld te krijgen, waarbij

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Break Stars

Huishoudelijk Reglement Break Stars Huishoudelijk Reglement Break Stars Goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 2009 1.ALGEMEEN Art 1.1.Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te

Nadere informatie

HHR VV Have Fun november 2014 Pagina: 1 van 5

HHR VV Have Fun november 2014 Pagina: 1 van 5 Vastgesteld in de Ledenvergadering van 18 november 2014. 1. Algemeen 1.1. Ieder lid wordt geacht de Statuten, het Huishoudelijk Reglement (HHR) en overige rechtsgeldige bepalingen te kennen en zich er

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN VOLLEYBALVERENIGING SSS 2009/2010

JEUGDBELEIDSPLAN VOLLEYBALVERENIGING SSS 2009/2010 JEUGDBELEIDSPLAN VOLLEYBALVERENIGING SSS 2009/2010 Het jeugdbeleidsplan maakt onderdeel uit van het beleidsplan van volleybalvereniging SSS. Waarom een (jeugd-) beleidsplan? Binnen de volleybalvereniging

Nadere informatie

TEAMINDELINGSBELEID. Hockeyclub Montfoort

TEAMINDELINGSBELEID. Hockeyclub Montfoort TEAMINDELINGSBELEID Hockeyclub Montfoort Mei 2016 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE ACHTERGROND VAN DIT DOCUMENT 3 WAT ZIJN ONZE INTENTIES? 3 ROL VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE 4 TEAMINDELINGSCRITERIA 4 LEEFTIJD 4 HET

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Volleybalvereniging HLB Van Daal/DS

Huishoudelijk Reglement Volleybalvereniging HLB Van Daal/DS Huishoudelijk Reglement Volleybalvereniging HLB Van Daal/DS I. Algemene bepalingen Artikel 1: Algemeen. a. Ieder lid en iedere begunstiger wordt geacht de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en overige

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. school: Bernadette Maria School te Delft; b. ouders: de ouders, voogden

Nadere informatie