BIJLAGE 1 PROTOCOL ANNEXE 1 PROTOCOLE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE 1 PROTOCOL ANNEXE 1 PROTOCOLE"

Transcriptie

1 BIJLAGE 1 PROTOCOL ANNEXE 1 PROTOCOLE

2 PROTOCOL Houdende de taakverdeling in de uitwerking van het Stappenplan CHEOPS-Justitie Inleiding: Vanuit de opdracht die de wetgever aan het Beheerscomité heeft gegeven en zoals uiteengezet in oa de Phenix-I wet, willen we komen tot een concretisering van een aantal werkpunten van het Beheerscomité, de Minister van Justitie en de FOD Justitie. Allen erkennen de noodzaak om op een positieve, open en constructieve wijze, via nauw overleg, samen te werken om, wat de informatisering betreft en zoals in het regeerakkoord uiteengezet, het Gerecht op korte termijn moderne instrumenten te geven die elders al lang gemeengoed zijn. Hierbij ons baserend op het verslag van de multidisciplinaire werkgroep waarvan de principes door de Minister van Justitie zijn aanvaard. Dit werkstuk dient een leidraad te zijn voor de efficiënte en correcte uitwerking van het stappenplan CHEOPS-Justitie van de Minister van Justitie, dat dient te leiden tot de informatisering van de Rechterlijke Orde. Met de aanwezige competenties, ervaring, gedrevenheid en wil tot samenwerken van alle betrokken actoren moet dit een geslaagd verhaal worden. Het stappenplan CHEOPS-Justitie bestaat uit het gefaseerd voorzien van een gemoderniseerde software voor de Rechterlijke Orde. Dit proces is gestart bij de ontwikkeling van de Mach-software in concrete applicatie voor de Vredegerechten, Politierechtbanken en Politieparketten. De Mach-software is een modernisering van de verouderde Mammouthsoftware en applicatie waarbij de lokale servers sterk verouderd waren en niet meer ondersteund werden alsmede de database en de interface. De Mach-software is gebaseerd op een webapplicatie, met een centrale server en databank. Dit alles met behoud van de functionaliteiten met integratie van nieuwigheden. Dit dient de eerste aanzet te zijn tot de implementatie van het elektronisch dossier. Ons gefaseerd stappenplan wil niet zeggen dat we voor elke tak van de Rechterlijke Orde een nieuwe software dienen te ontwikkelen. Zo willen we het principe dat gelijkaardig is aan dit dat nu ontwikkeld wordt hanteren voor de eerstelijnsrechtbanken, parketten en auditoraten. Dit alles wordt onderschreven door alle hiernagenoemde partijen.

3 1. Betrokken partijen In dit proces zijn naast het voorheen genoemde Beheerscomité Phenix ook de FOD Justitie betrokken alsmede de Minister van Justitie 1.1Het Beheerscomité, Dit comité bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de 8 effectieve leden (4 benoemd op voordracht van het Hof van Cassatie, 4 benoemd op voordracht van de Minister) en de 8 plaatsvervangende leden (eveneens 4 benoemd op voordracht van het Hof van Cassatie en 4 benoemd op voordracht van de Minister). Daarnaast is er het vaste kader, de personen die full-time werken voor het Beheerscomité. Naast de voorzitter en de ondervoorzitter zijn dit 1 secretaresse en 1 juriste. Voortaan zal dit beheerscomité de naam Beheerscomité Informatica van de Rechterlijke Orde dragen. Afgekort, BIRO/CGIOJ. Er zal geen gebruik meer gemaakt worden van het logo van Phenix. Het Beheerscomité zal het logo van Cheops Justitie gebruiken met daaronder de vermelding Beheerscomité-Comité de Gestion. In dit protocol zal het Beheerscomité dan ook BIRO genoemd worden. Voor ondertekening protocol vertegenwoordigd door de heer Voorzitter, Hans Van Bossuyt. 1.2 FOD Justitie Als dusdanig betrokken administratie. De FOD Justitie geeft ondersteuning voor wat voortvloeit uit het huidig protocol. Dit via zijn verschillende diensten zoals het Directoraat-Generaal ICT, Wetgeving en Rechterlijke Orde. Voor ondertekening protocol vertegenwoordigd door de heer Voorzitter van de FOD Justitie, Alain Bourlet. 1.3 De heer Minister van Justitie, Als dusdanig betrokken politiek verantwoordelijk. De Minister van Justitie geeft ondersteuning voor wat voortvloeit uit het huidig protocol, ook via zijn Beleidscel. Voor ondertekening protocol, de heer Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie en Institutionele Hervormingen, de heer Jo Vandeurzen.

4 2. Engagement partijen Algemeen: De Minister van Justitie zal een vastgelegde 2-wekelijkse vergadering organiseren op het kabinet Justitie waarop volgende organisaties vast zullen vertegenwoordigd zijn: *Beleidscel Justitie *BIRO *Stafdienst ICT *De op dat moment betrokken onderneming, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de software *Indien nodig andere diensten van de FOD Justitie De aan te werven projectmanager ter begeleiding van het Informatiseringsproject CHEOPS Justitie zal ook aanwezig zijn op deze vergaderingen. De idee rond mogelijke aanwerving van zulk een projectmanager is nog niet concreet uitgewerkt. De Minister van Justitie engageert zich er formeel toe de verdere, concrete uitwerking van dit idee, inclusief opmaak profiel en functieomschrijving alsmede concrete implementatie in stappenplan CHEOPS-Justitie, te ontwikkelen in transparant en concreet overleg met andere betrokken partijen van het protocol via de twee-wekelijkse vergadering. Deze vergadering wordt bijeengeroepen door de Minister van Justitie. De vergadering wordt ook voorbereid en voorgezeten door de Minister van Justitie. Zij dient als het ware het dagelijks bestuur te zijn van het stappenplan Cheops-Justitie. Daarnaast is dit een uitgelezen moment om de werkzaamheden van het BIRO, betrokken administratie, privépartners en de Minister van Justitie te optimaliseren en concretiseren. Concreet per betrokken partner: 2.1 Engagementen Beheerscomité Informatica van de Rechterlijke Orde In het kader van zijn wettelijke opdracht : volledige betrokkenheid bij ontwikkeling visieplan en concrete uitwerking en opvolging van het gefaseerd stappenplan CHEOPS-Justitie en gerelateerde projecten via bilateraal en twee-wekelijks overleg met de Minister van Justitie, betrokken administratie en mogelijke projectmanager. Dit houdt volledige transparante terugkoppeling van werking en stand van zaken lopende dossiers en activiteiten van het BIRO in Het op een positieve en constructieve manier uitdragen van de doelstellingen van het stappenplan CHEOPS-Justitie via de contacten met werkveld en betrokken actoren.

5 Het BIRO communiceert naar interne of externe actoren over de ontwikkeling van visie, concrete uitwerking en uitrol van het stappenplan CHEOPS-Justitie in de mate van het mogelijke na overleg met de Minister van Justitie Opvolging, corrigeren en aanpassen van de applicatie Juridat en UTU (Universele Thesaurus Universel-tweetalig-ongeveer 7000 unieke trefwoorden per taal, gestructureerd en per alfabetisch register.) Daarnaast het verzorgen van opleidingen (invoer en gebruik applicatie) en handboeken hieromtrent Uniformering, uitzuivering, structurering en opvolging van de nationale codes, in eerste instantie in het kader van Mach; uniformering van codes met codes strafregister. Er moet ook gezorgd worden voor een correcte tekst aangaande de inbreuk die dienstig is voor de dagvaarding, inclusief de verwijzing naar de wetgeving waarop de inbreuk gepleegd werd als naar de bestraffing. Momenteel wordt dit gecoördineerd vanuit Antwerpen voor de politieparketten door nietjuristen. Voor de correctionele inbreuken kan eventueel de info op het Omptranet herbruikt worden (later fase). Er zullen nog 2 codes bestaan: *Plaatselijke codes *Nationaal beheerde codes Wetcodes dienen wet per wet en artikel per artikel gecontroleerd te worden, nagekeken op tweetaligheid en desgevallend de vertaling toevoegen. Eens de codes geüniformeerd zijn dienen deze onderhouden te worden, aangevuld met nieuwe codes ingevolge de evolutie van de applicaties, de wetswijzigingen of op verzoek van de gebruikers, de uniformering van de akten en het juridisch taalgebruik Verwerken van de gegevens van derden: in Mach dienen de gegevens van de interne en externe medewerkers van het gerecht (advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders) te worden ingebracht en actueel gehouden te worden alsmede contacten, afspraken en werkmethodes. Het BIRO zal hier een coördinerende rol spelen tussen de medewerkers van het gerecht enerzijds en de Stafdienst ICT en de commerciële partner anderzijds Modernisering van de gerechtsbrief: het vervangen van de blauwe kaart door A4; implementatie, uitrol en wetgevend werk Elektronische betalingen: het werken met de papieren griffiebon en de daaraan verbonden exclusiviteit dient te evolueren naar de elektronische betaling. Deze omschakeling dient voorbereid en begeleid.

6 2.1.8 Vereenvoudiging van de rol-griffie-en expeditierechten: dit moet geüniformeerd en vereenvoudigd worden. Terzake dient ook de wetgeving opgevolgd en indien nodig aangepast te worden Centrale printing: dit contract is reeds gesloten met SPEOS en ook in het contract met de MACH-ontwikkelaar is dit voorzien. Dit moet verder uitgewerkt worden samen met het uitwerken van het gerechtelijk elektronisch adres Opleidingen: het volgen van opleidingen, seminaries en conferenties gelet op de diversiteit en specificiteit van de opdrachten van het BIRO Het ter beschikking stellen van zijn kennis, beschikbaarheid en kunde ten aanzien van de mogelijk aan te stellen projectmanager Het ter beschikking stellen van kennis, beschikbaarheid en kunde ten aanzien van de opstelling van de diverse lastenboeken teneinde te vermijden dat hierin bepalingen worden opgenomen die strijdig zijn met de Phenixwetten vanuit de bevoegdheid van het BIRO Op termijn en naarmate de diverse stappen in de informatisering worden gesteld zal het BIRO, in samenwerking met de FOD Justitie en de Minister van Justitie, meewerken aan het verder redigeren van de noodzakelijke uitvoeringsbesluiten en daartoe de adviezen verlenen zoals geïnventariseerd door de FOD Justitie De prioriteiten van het BIRO zijn conform de prioriteiten zoals voorzien in het stappenplan Cheops-Justitie en de beleidsvisie van de Minister van Justitie alsmede het opgestelde en ondertekende protocol In overleg tussen alle betrokken partijen en rekening houdende met de omstandigheden en technische factoren, is een aanpassing en herziening van de taken en de diverse punten mogelijk. 2.2 Engagementen Minister van Justitie Volledige betrokkenheid, interactie en transparantie mogelijk maken voor andere betrokken actoren in dit protocol via het tweewekelijks overleg en bilateraal overleg met betrokken actoren en leden van de Beleidscel Het vervolledigen van het personeelsbestand van het BIRO tot de noodzakelijke samenstelling om zijn taken goed te kunnen uitvoeren. Dit wil zeggen dat er op korte termijn een concrete aanwerving dient te gebeuren van een: *jurist

7 *administratieve kracht *kracht ter vertaling documenten Het optimaal en efficiënt ondersteunen van de betrokken administratie voor wat werkingsmiddelen en personeelsondersteuning betreft. De Minister zal hiertoe opdracht geven aan de FOD Justitie. Het personeelsbestand kan steeds in onderling overleg tussen de partijen worden aangepast in functie van de evolutie van het stappenplan en de uitvoering van het stappenplan en het protocol, teneinde de efficiënte werking van het BIRO te waarborgen Het actief meewerken aan het bespoedigen van een definitieve en degelijke huisvesting van de medewerkers en leden van het BIRO. De Minister van Justitie en de FOD Justitie engageren zich om te werken naar een zo sterk mogelijke centralisering van betrokken actoren wat dit betreft. Concreet wil dit zeggen: *Kantoorruimte voor Voorzitter BIRO *Kantoorruimte voor Ondervoorzitter BIRO *Kantoorruimtes (minstens 2) voor overig personeel *Vergaderruimte aangepast aan noodzakelijke capaciteit *Stokkeerruimte Uitbreiding van het personeelsbestand van betrokken administratie dient tevens gepaard te gaan met haalbare huisvesting voor leden van betrokken administratie. De Minister van Justitie zal hiertoe opdracht geven aan de FOD Justitie Het creëren van zo groot mogelijke transparantie rond andere informatiseringsprojecten binnen de FOD Justitie naar de betrokken protocol-actoren toe. 2.3 Engagementen FOD Justitie De FOD Justitie zal aan de betrokken partijen de ondersteuning geven teneinde de partijen in de mogelijkheid te stellen hun diverse taken mogelijk te maken. Dit ondermeer via zijn Directoraten-Generaal Wetgeving, Rechterlijke Orde en ICT Engagementen Stafdienst ICT

8 Volledige betrokkenheid bij ontwikkeling visieplan en concrete uitwerking van het het gefaseerd stappenplan CHEOPS-Justitie via bilateraal en twee-wekelijks overleg met betrokken actoren van het protocol. Dit houdt volledige transparante terugkoppeling in van werking en stand van zaken in de lopende dossiers van het stappenplan CHEOPS-Justitie en andere relevante dossiers De Stafdienst ICT staat in voor de performante technologische ondersteuning van CHEOPS in zijn geheel De Stafdienst ICT zal actief meewerken met de verschillende private partners aan de ontwikkeling van de verschillende modules binnen CHEOPS. Ze zal hiervoor de nodige bijkomende versterkingen inzake personeel aantrekken Efficiënte en snelle voorbereiding van de verschillende lastenboeken in het kader van de uitbouw en uitrol van het gefaseerd stappenplan CHEOPS-Justitie in nauw overleg met andere betrokken actoren van het protocol Transparante en verstaanbare voorbereiding en opstelling van te ondertekenen financieringsdossiers voor de Minister van Justitie Onthouden van communicatie, intern en extern, rond gefaseerd stappenplan CHEOPS-Justitie en andere relevante dossiers zonder formeel, voorafgaandelijk overleg met de Minister van Justitie Bij mogelijke aanwerving van projectmanager (in voorbereiding in nauw overleg met de betrokken actoren van het protocol) het ter beschikking stellen van zijn kennis, beschikbaarheid en kunde Efficiënte en correcte samenwerking blijven ontwikkelen met betrokken veldwerkers en tijdig signaleren aan twee-wekelijks overleg van mogelijke hindernissen of gebreken. 3. Voor akkoord: Namens FOD Justitie, De heer Alain Bourlet Voorzitter Directiecomité Namens het Beheerscomité Informatica Rechterlijke Orde, De heer Hans Van Bossuyt, Voorzitter

9 De heer Jo Vandeurzen, Vice-Eerste Minister, Minister van Justitie en Institutionele Hervormingen

STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE

STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE April 2014 INHOUDSTAFEL 1. Voorwoord... 4 2. Inleiding... 5 3. Van segmentering naar synergie... 7 3.1. informatiseren op maat van de klant...7 3.2.

Nadere informatie

Operationeel plan 2014. In uitvoering van Horizon 2012-2017

Operationeel plan 2014. In uitvoering van Horizon 2012-2017 H T Operationeel plan 2014 In uitvoering van Horizon 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Onze missie... 5 3. Onze visie... 6 4. Onze waarden... 7 5. Een duidelijke, ambitieuze maar haalbare strategie...

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst. Deel 1

Bestuursovereenkomst. Deel 1 3 15 Bestuursovereenkomst 2013-2015 Inhoudsopgave Inleidende bepalingen 2 Strategisch kader 4 1. Onze missie 8 2. Onze visie 8 3. Kernwaarden 8 Strategische opties 10 1. De RJV zet consequent in op klantgerichtheid

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) Inhoudstafel 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017 H T Operationeel plan 2015 In uitvoering van Horizon 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Onze missie... 6 3. Onze visie... 7 4. Onze waarden... 8 5. Een duidelijke, ambitieuze maar haalbare strategie...

Nadere informatie

MOBIRISK. Risicobeheer binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer Minimale vereisten

MOBIRISK. Risicobeheer binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer Minimale vereisten MOBIRISK Risicobeheer binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer Minimale vereisten 14 mei 2008 (correcties december 2008 + CC Licentie 8 juni 2008) Versie 1.2 Bladzijde 1 / 73 Licentiegever: Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Attaché Businessanalyse NIVEAU A2. Gemeenschappelijke steundienst bij het college van procureurs-generaal en het college van het openbaar ministerie

Attaché Businessanalyse NIVEAU A2. Gemeenschappelijke steundienst bij het college van procureurs-generaal en het college van het openbaar ministerie Attaché Businessanalyse NIVEAU A2 Gemeenschappelijke steundienst bij het college van procureurs-generaal en het college van het openbaar ministerie Jobinhoud Profiel Werkgever Aanbod Deelnemingsvoorwaarden

Nadere informatie

Management en operationeel Plan Directie Financiën en Begroting Financiële dienst

Management en operationeel Plan Directie Financiën en Begroting Financiële dienst BIJLAGE Bijlage nr. 1 Management en operationeel Plan Directie Financiën en Begroting Financiële dienst Lieven WERA Deskundige-coördinator hoofd van de financiële dienst 30 juni 2010 1/14 I. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Geïntegreerd Managementplan 2010

Geïntegreerd Managementplan 2010 Geïntegreerd Managementplan 2010 15 december 2009 2 Inleiding van de Voorzitter Het verheugt mij om, bij het einde van mijn mandaat, voorliggend geïntegreerde managementplan 2010 te kunnen voorstellen

Nadere informatie

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 EENDRACHT MAAKT MACHT Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding 7 2. De totstandkoming van het strategisch plan 2012-2017 9 3. Het organigram van de FOD Financiën 15 4. Het strategisch

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. E-government en Wetsmatiging. Beleidsprioriteiten 2008-2009

BELEIDSBRIEF. E-government en Wetsmatiging. Beleidsprioriteiten 2008-2009 Stuk 1911 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 29 oktober 2008 BELEIDSBRIEF E-government en Wetsmatiging Beleidsprioriteiten 2008-2009 ingediend door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse

Nadere informatie

3. het college van burgemeester en wethouders van Veghel, vertegenwoordigd door wethouder C.C.J. van Bree, hierna te noemen: de gemeente ;

3. het college van burgemeester en wethouders van Veghel, vertegenwoordigd door wethouder C.C.J. van Bree, hierna te noemen: de gemeente ; Samenwerkingsovereenkomst tussen het Ministerie van VROM, het Regionaal Milieubedrijf en de gemeente Veghel Pilot Publieksplein & Omgevingsvergunning: 1+1=3 als pilotproject voor de omgevingsvergunning

Nadere informatie

Management en operationeel plan

Management en operationeel plan Management en operationeel plan inhoud Oriëntatie...5 I. Algemene bepalingen....9 1. Identificatie mandaathouder....9 2. Juridisch kader...9 3. Opdracht mandaathouder leidend ambtenaar...9 4. Periode...9

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst 2013-2015 tussen de Federale Staat en de Rijksdienst voor Pensioenen

Bestuursovereenkomst 2013-2015 tussen de Federale Staat en de Rijksdienst voor Pensioenen Bestuursovereenkomst 2013-2015 tussen de Federale Staat en de Rijksdienst voor Pensioenen Bestuursovereenkomst 2013-2015 2 / 7 5 Bestuursovereenkomst 2013-2015 Bestuursovereenkomst 2013-2015 tussen de

Nadere informatie

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert Januari 2011 1 2 To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert 3 4 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN DE AFKORTINGEN... 7 VOORWOORD...

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst. voor de periode 2013-2015 tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Bestuursovereenkomst. voor de periode 2013-2015 tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Bestuursovereenkomst voor de periode 2013-2015 tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening BESTUURS OVEREENKOMST Inhoud Inleiding... 6 TITEL I: Begripsbepalingen... 8 TITEL II:

Nadere informatie

Strategisch plan van de Vlaamse Gemeenschap Missie, krachtlijnen, ambities, strategieën en kritische succesfactoren

Strategisch plan van de Vlaamse Gemeenschap Missie, krachtlijnen, ambities, strategieën en kritische succesfactoren Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Strategisch plan van de Vlaamse Gemeenschap Missie, krachtlijnen, ambities, strategieën en kritische succesfactoren Opdrachtgever : Voorzitter : Deelnemers :

Nadere informatie

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012 Inhoud 1 Inhoud Woord vooraf van de voorzitter en de ondervoorzitter 2 Voorwoord door de Algemene directie 4 Inleiding 5 1 e Deel - Opdrachten

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Geïntegreerd Managementplan FOD Binnenlandse Zaken 2009-2014 Inhoudstafel 1 Voorwoord 5 2 De opbouw van het geîntegreerd plan 6 3 De missie, de visie, de waarden

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

Situering. 13.1 Ontwikkelen en uitvoeren van een incrementeel ontwikkelingsplan, afgestemd op de verschillende gebruikers.

Situering. 13.1 Ontwikkelen en uitvoeren van een incrementeel ontwikkelingsplan, afgestemd op de verschillende gebruikers. ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid 2013-2018 SESSIE Nr 2 18/05/15 Project A13: Realisatie van een nationaal terminologiebeleid Situering Een goed uitgewerkt terminologiebeleid, als onderdeel van het invoeren

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Justitie. jaarverslag 2009

Federale Overheidsdienst Justitie. jaarverslag 2009 Federale Overheidsdienst Justitie jaarverslag 2009 1 VOORWOORD Geachte lezer, Een jaarverslag van een organisatie als de FOD Justitie voorleggen, is geen routineklus. Dit jaarverslag is een jaarlijkse

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2006. Smals, partner van het e-government www.smals.be

Activiteitenverslag 2006. Smals, partner van het e-government www.smals.be Activiteitenverslag 2006 Smals, partner van het e-government www.smals.be Inhoudsoverzicht Missie, visie en strategie 4 Missie: ondersteuning van het e-government 4 Visie 4 Strategische doelstellingen

Nadere informatie

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 Isabelle Mazzara 1 Inhoudstafel Inleiding.......... 3 MANAGEMENTPLAN 1. Gevolgde werkwijze........ 6 2.

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 --------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 -------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 -------------------------------------------- Preventie van psychosociale belasting (waaronder pesterijen en ongewenst

Nadere informatie

!! "# $ % & ' & ( )*+, & "-. / "0 / "+1 & 22 & & # & / / / / " " 3 "# 3 3 #

!! # $ % & ' & ( )*+, & -. / 0 / +1 & 22 & & # & / / / /   3 # 3 3 # !! "# $ % & ' & ( )*+, & "-. / "0 / "+1 & 22 & & # & / / / / " " 3 "# 3 3 # 2 1. Voorwoord 45 2.+637 +845. 88.9..227 4545 45425 2282 4522 2485 2 )8* 2 +8 22. #.). :*.2 88..;457.. +2222. 8+22< 222 2 2.23

Nadere informatie

Naar een betere communicatie tussen magistraten en experten. Actualiteit Nieuw organogram voor ICT. P&O Protocolakkoord versterkt sociale dialoog

Naar een betere communicatie tussen magistraten en experten. Actualiteit Nieuw organogram voor ICT. P&O Protocolakkoord versterkt sociale dialoog 46 Juli 2010 Naar een betere communicatie tussen magistraten en experten Secrétariat de Direction Direction Qualité et Communication d encadrement ICT Direction Soutien au management Secrétariat ICT Correspondant

Nadere informatie

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening ISMS (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening OCMW - Version control please always check if you are using the latest version Doc. Ref. : isms.043.ocmw-cpas_-commune.nl.v.1.00.docx

Nadere informatie

Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem

Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem Management Support 1 Voorwoord Goed bestuur, kwaliteitsvolle dienstverlening,

Nadere informatie

Inhoud. Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Inhoud. Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be jaarverslag 2012.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12

Nadere informatie