Schoolgids. basisschool De Windwijzer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids. basisschool De Windwijzer"

Transcriptie

1 Schoolgids basisschool De Windwijzer Schooljaar

2 Deze schoolgids is door het College van Bestuur van INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs vastgesteld op 1 juli Deze schoolgids heeft de volledige instemming van de medezeggenschapsraad van basisschool De Windwijzer in Heerlen. Zij is bestemd voor alle ouders van de leerlingen van de bovengenoemde school. Bij de inschrijving van nieuwe leerlingen ontvangen de ouders de actuele schoolgids. Ouders die al kinderen op school hebben krijgen een digitale versie van de actuele schoolgids. Deze schoolgids is ook te downloaden op de website van de school: De verwijzingen naar de uitgebreidere informatie rondom een bepaald onderwerp kunt u rechtstreeks bekijken op (ga naar en klik op SCHOLEN of OUDERS in de menubalk: aanvulling schoolgids ). Natuurlijk kunt u alle, in de schoolgids benoemde onderwerpen, rechtstreeks met uw school bespreken. Schoolgids De Windwijzer schooljaar bladzijde 2

3 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens Pedagogische aspecten en gedragsmatige Bestuur 4 ontwikkeling 1.2. School Verlof en verzuim Richtlijnen rondom buitengewoon schoolverlof Onze school Verlof vanwege gewichtige omstandigheden Karakteristiek van de school Gewichtige omstandigheden meer dan tien Missie en visie 5 dagen per schooljaar 2.3. Leer- en vormingsgebieden Bezwaar en beroep De groepen 1 en Gronden voor vrijstelling van het onderwijs De groepen 3 en Bestrijden verzuim en vroegtijdig schoolverlaten Informatie en communicatietechnologie Pedagogische maatregel en verwijdering Computergebruik door leerlingen Rookverbod Gebruik door leraren Buitenschoolse opvang Verdeling van de tijd over vak- en Stagiaires 37 Vormingsgebieden 5.7. Continurooster Teamoverleg Schooltijden De bouwen Onderwijstijd Het LB-overleg Vakanties en vrije dagen Het managementoverleg Verantwoording van de verplichte onderwijstijd Ontwikkelingen Groepsindeling Vieringen en bijzondere gebeurtenissen Sportdag/Koningsdag 39 3 Zorg en begeleiding Sinterklaas Passend Primair Onderwijs in Zuid-Limburg Kerstmis Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Carnaval Intern Begeleider Pasen Traject leerlingenzorg Communie Niveaus van ondersteuning Schoolverlateractiviteiten Niveau 1: algemene zorg in de groep Schoolreis Niveau 2: Extra zorg in de groep Excursies Niveau 3: Speciale zorg na intern Verkeersdiploma 40 Onderzoek Verjaardag van de leerkracht Niveau 4: Speciale zorg na extern Schoolfotograaf 40 Onderzoek Ontruimingsplan Niveau 5: Zorg in het S.B.O. / S.O Buitenschoolse activiteiten Ontwikkelperspectief (OPP) Lunchafval Afspraken en regels Identiteitsplicht bij (school)reizen naar het Effectieve conflicthantering 20 buitenland 3.8. Ongewenst gedrag van ouders Internetprotocol Ouders en school Gedragsafspraken met kinderen Educatief partnerschap Afspraken met de leerkrachten Medezeggenschapsraad (MR) Veiligheid op school Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad De individuele hulp Ouderraad De logopedist Hulpouders De expertisepool van Innovo Hulp vanuit Oudergesprekken 43 een Speciale School voor Basisonderwijs 7.7. Spreekuur Onderwijskundig rapport Informatievoorziening gescheiden ouders Actief burgerschap en sociale integratie Hoofdluisbehandeling Verwijsindex Wijkagent Regionale Aanpak Kindermishandeling Gymnastiek 44 (RAK) Schoolmaatschappelijkwerk Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Gezond eten Zorgadviesteam(ZAT) Schoolverzekeringen Nieuwsbrief 46 4 Ons onderwijs Abonnementen De resultaten van het onderwijs Verkeerssituatie rond de school Rapporten Sponsoring Overgang naar het voortgezet onderwijs Jeugdgezondheidszorg Uitstroom naar het voortgezet onderwijs Klachten en klachtenprocedure Wet bescherming persoonsgegevens De Contactpersoon Taakverdeling De Vertrouwenspersoon Huiswerk De Landelijke klachtencommissie Video-opnames De Vertrouwensinspecteur De dagelijkse praktijk Aanname van leerlingen Fysieke ontwikkeling 33 Schoolgids De Windwijzer schooljaar bladzijde 3

4 1. Algemene gegevens 1.1. Bestuur Onze school valt onder de juridische verantwoordelijkheid van de Stichting INNOVO, een stichting voor katholiek onderwijs. In totaal zorgen ongeveer INNOVO medewerkers dagelijks voor onderwijs aan ongeveer leerlingen, verdeeld over 53 scholen, waaronder 48 scholen voor basisonderwijs, 2 scholen voor speciaal basisonderwijs en 2 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Het verzorgingsgebied van INNOVO strekt zich uit over Zuid- en Midden-Limburg en is verdeeld over 16 verschillende gemeenten. Het bevoegd gezag van de stichting wordt gevormd door het College van Bestuur, de heer Bert Nelissen, voorzitter en mevrouw Joan van Zomeren, lid. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, die een controlerende taak heeft ten aanzien van de vastgestelde doelen. Het College van Bestuur is gevestigd aan de Ruys de Beerenbroucklaan 29A te Heerlen. Hier is ook het servicebureau gevestigd dat ondersteuning biedt aan de scholen en het college. Op het servicebureau zijn deskundigen werkzaam in de disciplines financiën, huisvesting, ICT, administratie, personele, juridische en onderwijskundige zaken. Postadres Postbus 2602, 6401 DC Heerlen Bezoekadres Ruys de Beerenbroucklaan 29a 6417 CC Heerlen 045 De directeur van de school is integraal schoolleider. Dit betekent dat de directeur verantwoordelijk is voor de onderwijskundige inhoud en vormgeving van het onderwijs, de verdeling van de beschikbare middelen, de inzet en de ontwikkeling van het personeel, het beheer van het schoolgebouw en de communicatie met alle bij de school betrokken geledingen. De directeuren van de scholen hebben periodiek overleg met het College van Bestuur in het INNOVO-beraad. Het INNOVO-beraad is een adviesorgaan in het bovenschoolse beleidsvormingsproces en biedt mogelijkheden voor het uitwisselen van informatie en de ontwikkeling van competenties School RK basisschool De Windwijzer Egstraat JA Heerlen Directeur: Emmy Rutten Schoolgids De Windwijzer schooljaar bladzijde 4

5 2. Onze school 2.1. Karakteristiek van de school R.K. Basisschool De Windwijzer ligt in de Heerlense wijk Heerlerbaan, aan de Egstraat. Vanuit onze katholieke traditie vinden wij het uitdragen en aanleren van normen en waarden zeer belangrijk. Respect voor elkaar staat hierbij centraal. Wij staan open voor iedereen ongeacht ras, geloof of afkomst. Wel vragen wij van iedereen respect voor onze katholieke uitgangspunten. Dat betekent ook dat wij hopen dat alle kinderen een deelnemen aan activiteiten die gelieerd zijn aan de katholieke feestdagen. Het aanleren van basisvaardigheden (taal, lezen, schrijven en rekenen) vinden wij onze primaire taak. Deze vaardigheden zien wij als een noodzakelijke voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van onze kinderen, ter voorbereiding op het vervolgonderwijs en uiteindelijk op een volwaardige plaats in de maatschappij. De Windwijzer werkt in jaargroepen. In de onderbouw komen we door meer ontwikkelingsgericht onderwijs tegemoet aan het individuele kind. In de hogere leerjaren bereiken we dit door gebruik te maken van moderne methodes en computerprogramma s, die mogelijkheden bieden tot differentiatie in werk- en leertempo en in interesse. Gedegen onderwijs is voor ons het uitgangspunt. Dit willen we vooral bereiken door aandacht te hebben voor een effectieve en efficiënte instructie gekoppeld aan een goed klassenmanagement. Hierdoor is het mogelijk extra zorg en aandacht te schenken aan leerlingen die daar behoefte aan hebben. Indien nodig werken wij met handelingsplannen en ontwikkelingsperspectieven Missie en visie Missie De Windwijzer biedt kinderen persoonlijke en duurzame ontwikkelingskansen binnen een veilige, eigentijdse en uitdagende omgeving. Onze missie is kinderen te (bege)leiden in hun basisontwikkeling naar een kansrijke toekomst. Dat willen we doen door ervoor te zorgen, dat zij op onze school lekker in hun vel zitten, zelfvertrouwen en een goed zelfbeeld hebben; goed contact hebben met medeleerlingen en leerkrachten; hun leermogelijkheden optimaal leren benutten en zelfsturing, planmatigheid en zelfstandigheid demonstreren. Deze missie sluit aan op de algemene missie van INNOVO: het bieden van een degelijke basis aan kinderen en jongeren om een leven lang te leren, zodat zij zich voortdurend kunnen ontwikkelen, een aansluiting verwerven met het voortgezet onderwijs en uiteindelijk als actief burger in onze samenleving kunnen functioneren. Kernwaarden, waarmee wij deze missie onderbouwen, zijn terug te vinden in onze visie. Visie De Windwijzer is een krachtige en kwalitatief hoogwaardige basisschool waarin professionele leraren, eventuele onderwijs ondersteuners en schoolleider vanuit een uitdagende en veilige leeromgeving, in dialoog met de educatieve partners, eigentijds en duurzaam onderwijs verzorgen, waarbij het kind het centrale uitgangspunt vormt voor ieders handelen. Wij als team vinden het op de eerste plaats belangrijk dat het kind zich bij ons op school veilig en geborgen voelt. Het kind moet met plezier naar school komen, zichzelf kunnen zijn en gestimuleerd worden om het beste uit zichzelf naar boven te halen. Schoolgids De Windwijzer schooljaar bladzijde 5

6 Lekker in je vel zitten is immers de eerste en belangrijkste leervoorwaarde. Als het sociaal-emotioneel welbevinden van een kind in orde is, kan het zich ontwikkelen en leren. Dit gebeurt in een eigentijdse, leerrijke, uitdagende en veilige (leer)omgeving met eigentijdse middelen en materialen. De kracht van het kind als inspiratiebron en elkaars talenten kennen en benutten zijn onze vertrekpunten. Iedereen mag anders zijn. De leerkrachten hebben als professionele opdracht, om de individuele talenten van elke leerling zo maximaal mogelijk tot ontplooiing te brengen. Uit elk kind het beste naar boven halen, zowel op cognitief gebied als ook op sociaal emotioneel gebied. Ook de ontwikkeling van creativiteit neemt op onze school een belangrijke plaats in. Het leven is niet alleen taal, rekenen & lezen. De creatieve vakken vormen een belangrijke bijdrage in een evenwichtige persoonsontwikkeling. Openheid en wederzijds vertrouwen tussen leerkrachten, leerlingen en ouders is van cruciaal belang. Orde en rust zijn daarin onontbeerlijk, evenals respect en waardering voor elkaar. Communicatie tussen ouders en school vinden wij erg belangrijk. School en ouders zijn daarom ook niet los te zien van elkaar. We hanteren in deze het concept van educatief partnerschap. Basisschool De Windwijzer wil vanuit een christelijk-katholieke levensvisie met respect voor andere levensbeschouwingen, de leerlingen begeleiden, ondersteunen en helpen in het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en attitudes om nu en in de toekomst actief betrokken te kunnen zijn bij en in onze veeleisende, snel veranderende maatschappij Leer en vormingsgebieden In 2006 zijn de kerndoelen voor het basisonderwijs wettelijk vastgesteld. Het gaat hierbij om doelen die betrekking hebben op een leergebied en doelen die algemener van aard zijn. Er wordt op onze school gewerkt met methodes die voldoen aan de kerndoelen. Bij de aanschaf van nieuwe methodes wordt er op gelet dat ze hier mee in overeenstemming zijn. De kerndoelen beschrijven het onderwijsaanbod in hoofdlijnen. De uitwerking op schoolniveau is een taak van Managementteam en team. In het schoolplan wordt de wijze waarop het onderwijs op onze school wordt vormgegeven, uitgewerkt en verantwoord. In het schooljaarplan van de school wordt aangegeven aan welke onderdelen in het betreffende schooljaar extra aandacht wordt besteed. Naast de wettelijk voorgeschreven kerndoelen wordt er op onze school tijdens het vak godsdienst en levensbeschouwing gewerkt overeenkomstig de doelen die door de Nederlandse Katholieke Schoolraad zijn geformuleerd in het "Raamleerplan voor Godsdienst en Levensbeschouwing op Katholieke Basisscholen" De groepen 1 en 2 Vanaf het schooljaar 2006/2007 wordt er gewerkt in de groepen 1 en 2 met de methode Speelplezier. Het merendeel van de leerkrachten van de groepen 1 en 2 hebben om met deze methode te kunnen werken, een cursus van 2 jaar gevolgd. Voor het schooljaar staat een professionaliseringtraject gepland om Speelplezier te her implementeren en te verbinden met Opbrengstgericht Werken Speelplezier De methode speelplezier werkt voornamelijk vanuit het basisprincipe SPELEN = LEREN. In deze methode wordt ook gewerkt met niveaugroepen. Er wordt onderwijs op maat aangeboden. Binnen speelplezier komen alle leergebieden aan de orde. In allerlei situaties worden de verschillende leeraspecten met elkaar verweven. De klas is ingedeeld in verschillende hoeken: een lees- schrijf- en kwebbelhoek een bouwhoek een atelier een rollenspelhoek n.a.v. een thema een exploratiebak/ plezierbak kasten met speel/ werkmaterialen Schoolgids De Windwijzer schooljaar bladzijde 6

7 In de lees- schrijf- en kwebbelhoek worden alle aspecten uitgediept die met lezen en schrijven te maken hebben. Hierin wordt ook de functie van geschreven taal benadrukt. Ze leren het verband te zien tussen gesproken en geschreven taal. Tijdens het werken in de bouwhoek maken de kinderen allerlei bouwwerken met verschillende materialen. Dit wordt steeds moeilijker. In het atelier maken de kinderen knutselwerkjes, die ook weer op hun eigen niveau worden gemaakt. Hiervoor gebruiken we allerlei materialen. Deze werkjes zijn echte werkjes van kinderen alleen. Ze leren hier te werken met verschillende materialen. Het aanbod in het atelier is dan ook groot. In de themahoek kunnen kinderen zich inleven in diverse situaties die op dat moment met het thema te maken hebben. De juf laat een voorbeeldspel zien aan de groep. De kinderen kunnen dit naspelen. Ze passen hier ook de vaardigheden toe die ze in andere hoeken hebben geleerd (tellen, stempelen, verzorgen etc.). In de plezierbak worden, afhankelijk van het thema, allerlei spullen verzameld. Hier kunnen de kinderen dan in ontdekken. Te denken valt aan: herfstmaterialen, confetti, vogelvoer, zand. In de kasten zijn allerlei werkjes verzameld, waarmee de kinderen lekker kunnen spelen. Hierbij kunt u denken aan puzzels, diverse ontwikkelingsmaterialen enz. Iedere dag is er een kringactiviteit waarin allerlei thema s uitgebreid aan bod komen. Aan de hand hiervan wordt er dan weer verder gewerkt in de hoeken Dagritmekaarten en planbord Om kinderen structuur aan te bieden, werken we met dagritmekaarten. Deze kaarten geven het verloop van de dag weer. Er staan tekeningetjes op die laten zien wat we gaan doen. Ze kunnen dan goed zien wat er die dag op het programma staat. Ook maken we gebruik van een planbord. Met hulp van foto s/ tekeningen van materialen en hoeken, wordt duidelijk gemaakt welke activiteiten we tijdens de werkles gaan doen. Ieder kind heeft zijn/ haar eigen naamkaartje. Bij het vrije kiezen mogen ze hun naam onder een bepaald werkje hangen Enkele praktische zaken Als een kind op zijn/ haar verjaardag in de klas wil trakteren, laat het dan een kleinigheidje meenemen. Daarbij stimuleren wij een gezonde traktatie. Het gaat meer om het gebaar dan om het cadeautje zelf. Ook worden ouders in de gelegenheid gesteld de verjaardag mee te vieren. Verjaardagen vieren we aan het eind van de dag. Foto s maken mag, maar geen videobeelden i.v.m. privacy. Wij vinden het heel fijn om hulp van ouders in de klas te krijgen. Denk hierbij aan hulp bij computerles, eten tussen de middag, wandelingen, speurtochten enz. We geven hiervoor briefjes uit of u ontvangt via mail een oproep. Bij een aantal thema s gedurende het schooljaar zal er een groepsdoorbrekende activiteit plaatsvinden in de vorm van een thema ochtend Als s ochtends de zoemer gaat gaan de kinderen in de rij staan. De rijen worden gevormd bij het raam van de speelzaal. Iedere groep heeft zijn eigen kleur. De kinderen gaan dan samen met de juf naar binnen. Natuurlijk mag u de eerste dagen met uw kind mee naar binnen, als uw kind net bij ons op school start. Na schooltijd komen de kinderen weer met de juf mee naar buiten en gaan bij hun ophaalvorm staan samen met de juf. Ook nu weer heeft iedere groep zijn eigen vorm/kleur. Het is voor het kind fijn als u dan bij deze vaste plek staat. Niet voor het raam gaan staan en niet te vroeg, want kinderen denken dan dat ze naar huis kunnen. In de laatste week van de maand vindt er op woensdag na schooltijd een kijkmiddag ( ½ uurtje) plaats. U krijgt hier vooraf informatie over. Tenslotte staan wij altijd open voor reacties of tips van de ouders zelf. Schoolgids De Windwijzer schooljaar bladzijde 7

8 De groepen 3 t/m Nederlandse taal We werken met de methode Taal Op Maat en Spelling Op Maat. Deze methode wordt sinds het schooljaar in de groepen 4 t/m 8 gebruikt. Vanaf her schooljaar wordt er gewerkt met de laatste versie van deze methoden. Met ingang van het schooljaar hebben we de leertijd voor taal in de groepen 1 t/m 4 met één uur per week uitgebreid in het kader van taalstimulering. We besteden daarnaast extra aandacht aan woordenschat en spellen Lezen Goed kunnen lezen is een voorwaarde voor alle vakken. Vanaf het schooljaar werken we in groep 3 met de methode Veilig Leren Lezen. Deze methode besteedt niet alleen aandacht aan het technisch lezen, maar ook aan spreken, luisteren, creatief stellen, begrijpend lezen, spellen en taalbeschouwing. Vanaf groep 4 maken we voor technisch lezen gebruik van de methode Estafette. Voor begrijpend en studerend lezen (vanaf groep 4) gebruiken we de methode Nieuwsbegrip XL. Verder proberen we de kinderen liefde voor boeken bij te brengen, door mee te doen aan diverse vormen van leespromotie, zoals deelname aan de nationale voorleeswedstrijd en aandacht voor de Kinderboekenweek. Ook neemt de school vanaf groep 5 deel aan Boek 1 Boek. Via een website kunnen kinderen boeken lenen van de centrale bibliotheek in Heerlen en deze boeken op school lezen Schrijven Doel van het schrijfonderwijs is leerlingen een duidelijk leesbaar, verzorgd en vlot handschrift aan te leren. De kinderen van groep 3 leren schrijven met de methode Pennenstreken. Deze schrijfmethode is afgestemd op de nieuwe aanvankelijk leesmethode Rekenen / Wiskunde Het rekenonderwijs is de laatste jaren ingrijpend veranderd. Bestond het rekenen vroeger vooral uit het maken van sommen, het leren van tafels, staartdelingen, breuken en dergelijke. Tegenwoordig zijn de uitgangspunten: door langer handelend bezig te zijn, bezinkt de stof veel beter gebruik maken van (reken)situaties van alledag (contexten) er zijn vaak meerdere oplossingen mogelijk bij één rekenprobleem samen kun je vaak veel meer ontdekken tabellen en grafieken geven een duidelijk overzicht van zelf verzamelde gegevens. Deze uitgangspunten komen uitgebreid aan bod in de door ons gebruikte methode Wereld in getallen, waarin het inzichtelijk leren centraal staat. Sinds het schooljaar werken we met de nieuwste uitgave van deze methode. Deze sluit goed aan bij het activerende directe instructiemodel dat we ook voor andere vakken gebruiken. Ook worden er structureel computerrekenprogramma s van deze methode gebruikt. In de groepen 1 tot en met 5 worden naast lessen uit de methode ook oefenlessen uit Met Sprongen Vooruit gebruikt. Deze interactieve oefenlessen worden door de kinderen als spelen ervaren, terwijl zij keihard aan het rekenen zijn Oriëntatie op jezelf en de wereld We praten op veel momenten met de kinderen over de wereld om ons heen en we brengen hun kennis bij over het heden en verleden van de aarde. Het gaat hierbij niet alleen om feitenkennis, maar ook om het aanleren van de juiste houding ten opzichte van de natuur, volkeren in andere landen en onze voorouders. Dit gebeurt in de aparte vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde/biologie aan de hand van een methode, maar vaak ook door middel van klassengesprekken, spreekbeurten, werkstukjes, schooltelevisie en dergelijke. We maken gebruik van de volgende methodes. Geschiedenis: Bij de tijd Aardrijkskunde: Een wereld van verschil Biologie, milieu, natuur en techniek: Natuurlijk Voor deze wereldoriënterende vakken gebruiken de kinderen van groep 4 de methode In de kijker. Verkeer: Vanaf groep 4 maken we gebruik van de Verkeerseducatielijn van Veilig Verkeer Nederland. Schoolgids De Windwijzer schooljaar bladzijde 8

9 Bewegingsonderwijs De groepen 1-2 maken meerdere keren per week gebruik van de inpandige speelzaal. De groepen 3 t/m 8 krijgen eenmaal in de week een blokuur gymnastiekles. We gebruiken hierbij de methode Basislessen Bewegingsonderwijs. Tevens maken we gebruik van de door de Nederlandse Katholieke Sportfederatie ondersteunde en gefinancierde actie De sportieve school. Hierbij wordt de school een aantal materialen kosteloos ter beschikking gesteld om diverse sporten te beoefenen Kunstzinnige oriëntatie Hieronder verstaan we niet alleen de vakken tekenen, handvaardigheid en muziek. Ook drama en dans maken onderdeel uit van ons onderwijsprogramma. We maken gebruik van de methodes Tekenvaardig en Handvaardig. Bij het muziekonderwijs maken wij gebruik van de methode Muziek moet je doen Engels De kinderen van de groepen 7 en 8 krijgen lessen in de Engelse taal aan de hand van thema s als: Kennismaken, inkopen doen, klok kijken en de weg vragen. De lessen zijn erop gericht eenvoudig Engels te verstaan en te spreken in allerlei dagelijkse situaties. Gedurende de eerste helft van het schooljaar zullen we ons oriënteren op een nieuwe methode Engels, zodat we in de tweede helft met deze methode kunnen gaan werken Godsdienst Wij zijn een katholieke school, maar staan open voor kinderen met andere (geloofs)overtuigingen. Het godsdienstonderwijs wordt op school verzorgd door de groepsleerkrachten. We maken daarbij gebruik van de methode Kleur. Deze methode voor levensbeschouwelijke vorming legt een nadrukkelijk verband met thema s van sociaal-emotionele vorming en sluit aan bij de culturele en religieuze diversiteit in school en samenleving. Het doel van deze lessen is om kinderen in breed verband in contact te brengen met de christelijke traditie, waarbij naast het leren van feiten vooral levensechte gebeurtenissen, symboliek en het voorhouden van christelijke waarden en normen aan de orde komen. Ook zijn er schoolvieringen als voorbereiding op de kerkelijke feesten (Kerstmis en Pasen). Er is een werkgroep (parochieoverleg) waar vertegenwoordigers van de beide parochies en de directeur aan deelnemen Informatie en Communicatie Technologie (ICT) Het gebruik van computers voor informatieoverdracht en communicatie maakt onlosmakelijk deel uit van onze samenleving. Daarnaast vormen computers een belangrijk didactisch hulpmiddel bij het verwezenlijken van onze onderwijsdoelstellingen. Ons gebouw beschikt over apparatuur, waarmee kinderen en leerkrachten aan de slag kunnen. De school beschikt over een vaste- en draadloze internetaansluiting. Ook zijn er verrijdbare digitale borden beschikbaar die voor het onderwijs worden ingezet Computergebruik door leerlingen De leerlingen werken vaak zelfstandig aan de computer. Er wordt gebruik gemaakt van software, waarmee onderdelen van het taal- en rekenonderwijs geoefend en geautomatiseerd kunnen worden. Ook het remediërend aspect komt voldoende aan bod. Bij rekenen wordt gewerkt met software van de rekenmethode. Voor andere vakken wordt ook wordt gebruik gemaakt van de programma s van Ambrasoft. In groep 7 en 8 verzamelen leerlingen informatie met behulp van Kennisnet; communicatie geschiedt via internet en intranet. Ook maken de leerlingen presentaties met behulp van Powerpoint Gebruik door leraren De leerkrachten gebruiken de computer voor administratieve en communicatieve doeleinden t.b.v. de groep en de school. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de digitale schoolborden. Voor een aantal vakken wordt gebruik gemaakt van speciale software voor deze borden. Daarnaast worden deze borden ook gebruikt om didactisch materiaal dat op het internet staat te laten zien en te gebruiken. Schoolgids De Windwijzer schooljaar bladzijde 9

10 2.5. Verdeling van de tijd over de vak- en vormingsgebieden gr 1* gr 2* gr 3 gr 4 gr 5 gr 6 gr 7 gr 8 pauze 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 zintuiglijke oefening 8:25 8:25 Domein Taal 5:05 5:05 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 - lezen/taal/spelling 6:00 5:30 5:30 4:15 3:45 3:45 - schrijven 0:30 0:30 2:00 1:30 1:00 0:45 0:30 0:30 Domein Rekenen en wiskunde 1:45 1:45 4:30 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 Engels 0:45 0:45 Oriëntatie op jezelf en de wereld 1:40 1:40 - verkeer 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 - geschiedenis en staatsinrichting 0:30 0:30 1:15 1:45 1:45 1:45 - aardrijkskunde 1:15 1:45 1:45 1:45 - biologie, milieu, natuur en techniek 0:30 0:30 1:15 1:45 1:45 1:45 Godsdienst / geestelijke stromingen/ Sociaal-emotionele ontwikkeling 0:15 0:15 0:30 0:45 0:45 0:45 0:45 0:45 bewegingsonderwijs - lichamelijke opvoeding; vrij spel 3:25 3:25 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 kunstzinnige oriëntatie - tekenen 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 - handvaardigheid 0:45 1:00 0:45 0:45 0:45 0:45 - muziek 0:55 0:55 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 Totaal 23:15 23:15 24:00 24:00 26:00 26:00 26:00 26:00 * Gezien de opbouwende fase van ontwikkelingsgericht werken en basisontwikkeling zijn de tijden per vakonderdeel bij benadering aangegeven, daar een kind zijn eigen ontwikkelingsproces doormaakt en de leerkracht het hier enkel in ondersteunt en begeleidt Teamoverleg Op schoolniveau kennen we een aantal vormen van overleg. De besprekingen worden door de directeur aan het begin van het schooljaar gepland en vastgelegd in de jaarplanning. Vanaf het schooljaar gaan we werken met Schoolontwikkelingsvergadering, waarbij de naam al de inhoud van de vergaderingen verduidelijkt. Voor deze vergaderingen geldt een verplichte aanwezigheid voor alle leerkrachten. Verder zijn er nog Algemeen organisatorische vergaderingen, waarvoor geldt dat de leerkracht wiens werkdag het is, aanwezig is bij de vergadering. Afhankelijk van de agenda kan een leerkracht besluiten om toch aanwezig te zijn De bouwen Naast teamvergaderingen wordt er ook regelmatig in bouwen vergaderd. Vanaf het schooljaar zullen er drie bouwen zijn: groep 1-2 ( Onderbouw), groepen 3 t/m 5 ( Middenbouw) en de groepen 6 t/m 8 (Bovenbouw). De samenstelling van deze bouwen kan wisselend zijn, al naar gelang het onderwerp en de inhoud van hetgeen aan de orde wordt gesteld. Bouwen werken als adviesorgaan voor Managementteam. Besluitvorming vindt, in Mt of teamvergadering plaats. De leerkrachten van de groepen 1-2 hebben, naast het gebruikelijke bouwoverleg, regelmatig overleg over de gang van zaken in hun groepen en over het afstemmen van de onderwijsactiviteiten in hun groepen. Schoolgids De Windwijzer schooljaar bladzijde 10

11 Er is ook periodiek overleg tussen de leidsters van de peuterspeelzaal en de leerkrachten van de groepen 1-2 tijdens het zogenaamde koppeloverleg. Gedurende het schooljaar zal het koppeloverleg overgaan in een partneroverleg, waarbij van zowel peuterspeelzaal als basisschool in ouder in het overleg aansluit Het LB-overleg Binnen school hebben we specialisten voor gedrag, taal/lezen, jonge kind en zorg. Samen met het MT komen zij 6x per jaar bij elkaar om de schoolontwikkeling vanuit hun vakgebied te bespreken en doelstellingen verder uit te zetten Het managementoverleg In het managementoverleg (directeur / IB er )worden wekelijks allerlei zaken besproken die nodig zijn voor een goede gang van zaken op onze school Ontwikkelingen Voor het schooljaar staan diverse onderwerpen op de agenda t.b.v. de schoolontwikkeling. Herimplementatie van Speelplezier gekoppeld aan Ontwikkelingsgericht werken Verbetering van de doorgaande lijn tussen groep 2 en groep 3 Oriëntatie en, indien mogelijk, implementatie nieuwe methode Engels Oriëntatie nieuwe methode Aanvankelijk Lezen Herimplementatie van de methode Nieuwsbegrip XL ( Begrijpend Lezen) De Effectieve Conflicthantering en de Sociaal-Emotionele Ontwikkeling zal een continu proces van aandacht vragen Actualiseren van het Dyslexiebeleid en komen tot keuzes van ICT-ondersteuning bij kinderen met dyslexie. Teambegeleidingstraject In het nieuwe schoolplan worden de plannen voor de komende vier jaren verder uitgewerkt. Onderzoeken in het funderend onderwijs: KAANS Sinds enkele jaren voert de Universiteit Maastricht (i.c. de onderzoeksgroep KAANS) regionale onderzoeken uit in peuterspeelzalen, bij kinderdagverblijven, basisscholen en in het voortgezet onderwijs. Ook onze school werkt mee aan deze onderzoeken. Voor meer informatie: ga naar Groepsindeling In het schooljaar zijn de groepen als volgt verdeeld: Groep 1 Instroom José van den Camp en Anita Gillissen Naast groepsleerkrachten kent onze school ook personeel met een Groep 1-2 A Nicole van Dierendonck en Ankie Winthaegen specifieke taak. Dit zijn: Groep 1-2 B Gerda Moonen en Anita Gillissen Intern begeleider: Simone Weerts Groep 3 Kitty Lenoire en Yvonne Pluger Groep 4 Yvonne Pluger en Lily van der Linden Specialist taal / lezen: Groep 5 Moni Heesbeen en Fienie Schulze Lily van der Linden Specialist Gedrag: Yvonne Plüger Specialist Jonge Kind: Gerda Moonen Groep 6 Jenna Schoonbrood en Nicole van Dierendonck Administratie: Judith Gerets Groep 7 Ellen van der Werf en Rob Rombach Conciërge: Ben Hensels Groep 8 Guillaume Janssen en Rob Rombach Schoolgids De Windwijzer schooljaar bladzijde 11

12 3. Zorg en begeleiding Kinderen verschillen in de manier waarop en in het tempo waarin ze leren. Om hierop met ons lesprogramma adequaat te kunnen inspelen is het voor ons belangrijk de ontwikkeling van ieder kind individueel te volgen. In het schoolspecifiek zorgplan is vastgelegd hoe we de ontwikkeling van de individuele leerlingen volgen en welke maatregelen we nemen indien de ontwikkeling stagneert Passend Primair Onderwijs in Zuid-Limburg Schoolbesturen voor primair onderwijs hebben met ingang van schooljaar de opdracht om voor alle leerlingen passend onderwijs te organiseren. De schoolbesturen werken samen om invulling te geven aan de zorgplicht. Elk kind heeft recht op passend onderwijs, ongeacht niveau van leren en ontwikkeling. Schoolbesturen en scholen geven vorm aan passend onderwijs in het ondersteuningscontinuüm: hoogwaardige basisondersteuning en extra ondersteuning. Uitvoering vindt plaats in afstemming met ketenpartners, zoveel mogelijk regulier en thuisnabij in één integraal plan binnen de beschikbare middelen. Hiertoe werken schoolbesturen samen in het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband is faciliterend bij het vormgeven van deze collectieve verantwoordelijkheid. In Zuid Limburg zijn drie samenwerkingsverbanden primair onderwijs: Regio Westelijke Mijnstreek: Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein. Regio Maastricht-Heuvelland: Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul Regio Heerlen eo: Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal. Deze drie samenwerkingsverbanden in Zuid Limburg werken nauw samen op zowel beleidsmatig als uitvoeringsvlak. Informatie over de samenwerkingsverbanden kunt u terugvinden op de website: Dekkend aanbod Het samenwerkingsverband organiseert een dekkend aanbod, waarin alle leerlingen een passende plek vinden. Voor alle leerlingen met een ondersteuningsbehoefte wordt zo passend mogelijk onderwijs gerealiseerd. Daartoe werken de scholen in het samenwerkingsverband samen. Op Zuid Limburgs-niveau ontstaat een ondersteuningscontinuüm van reguliere tot zware ondersteuning binnen de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Ondersteuningscontinuüm Het ondersteuningscontinuüm bestaat uit 5 niveau s: Ondersteuningsniveau 1: Onderwijs in de groep Ondersteuningsniveau 2: Ondersteuning in de groep Ondersteuningsniveau 3: Ondersteuning op school met interne deskundigen Ondersteuningsniveau 4: Ondersteuning op school met externe specialisten Ondersteuningsniveau 5: Extra ondersteuning speciaal (basis)onderwijs In het samenwerkingsverband wordt een onderscheid gemaakt tussen basisondersteuning en extra ondersteuning. Alle basisscholen bieden de basisondersteuning (ondersteuningsniveau 1 tot en met 4). Dit doen zij autonoom of met behulp van netwerkpartners. Ondersteuningsniveau 5 is extra ondersteuning op het speciaal (basis)onderwijs. Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel: dit is een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Het schoolondersteuningsprofiel geeft een beeld van de wijze waarop scholen het ondersteuningscontinuüm vorm geven. Het schoolondersteuningsprofiel kunt u terugvinden op de website van de school. Schoolgids De Windwijzer schooljaar bladzijde 12

13 Aanmelding, zorgplicht en toelaatbaarheid tot speciaal (basis) onderwijs Ouders melden hun kind schriftelijk, minimaal 10 weken voorafgaand aan de gewenste plaatsing, aan bij de school van voorkeur. De verantwoordelijkheid voor tijdig plaatsen begint dus op het moment dat de leerling schriftelijk wordt aangemeld bij een school in het samenwerkingsverband. Aanmelding betekent niet automatisch plaatsen. Ouders stellen de school op de hoogte als zij vermoeden dat hun kind ondersteuning nodig heeft. Bij de eerste aanmelding in het primair onderwijs is die informatie, eventueel aangevuld met informatie van een voorschoolse voorziening, de belangrijkste basis voor de school van voorkeur om vast te stellen wat (welke ondersteuning) het kind nodig heeft. Er is geen voorgeschreven of uniform aanmeld-/inschrijfformulier vanuit het samenwerkingsverband. Besturen en scholen gebruiken hun eigen formulieren voor aanmelding. Deze aanmeldformulieren staan altijd op de website van de school. Aan een verzoek tot aanmelding geeft een school gehoor, waarbij de afspraak geldt dat niet mondeling wordt doorverwezen. De school beslist, binnen zes weken na aanmelding, of de leerling kan worden toegelaten. Deze periode kan eenmaal met maximaal vier weken worden verlengd. Als een school de leerling niet kan plaatsen binnen de basisondersteuning, zoekt de school (of het schoolbestuur) een passende onderwijsplek op een andere school. Dat kan een reguliere school zijn of een school voor speciaal (basis)onderwijs. Belangrijk daarbij is dat een goede balans wordt gevonden tussen de wensen van ouders en de mogelijkheden van scholen. Als extra ondersteuning in het speciaal (basis)onderwijs nodig is, dan wordt een toelaatbaarheidstraject gestart. Het samenwerkingsverband bepaalt of een leerling toelaatbaar is tot het speciaal (basis)onderwijs. Ook stelt het samenwerkingsverband het beleid en de procedure vast met betrekking tot de terugplaatsing of overplaatsing van leerlingen voor wie de periode waarop de toelaatbaarheidsverklaring betrekking heeft, is verstreken. Meer informatie over de toelaatbaarheid tot speciaal (basis)onderwijs kunt u terug vinden op de website Contactinformatie Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek Adres: Eloystraat 1a 6166 XM Geleen Directeur: Tiny Meijers-Troquet Telefoon: Samenwerkingsverband Maastricht-Heuvelland Adres: Nieuw Eyckholt 290E 6419 DJ Heerlen Directeur: Doreen Kersemakers Telefoon: Samenwerkingsverband Heerlen en omstreken Adres: Nieuw Eyckholt 290E 6419 DJ Heerlen Directeur: Doreen Kersemakers Telefoon: Schoolgids De Windwijzer schooljaar bladzijde 13

14 3.2. Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de school momenteel in het kader van Passend Onderwijs kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. Het is de bedoeling dat ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, zonder administratieve rompslomp, op basisscholen toegankelijk moet zijn. Daarom is alle ondersteuning tot aan een verwijzing naar het speciaal (basis) onderwijs te rekenen tot basisondersteuning. De mate waarin de school momenteel die basisondersteuning op eigen kracht of met hulp van externe deskundigen kan bieden, is af te lezen uit het schoolondersteuningsprofiel. Basisondersteuning omvat vier ankerpunten. De school verbindt zijn ontwikkelingslijnen aan de ankerpunten van de basisondersteuning. Niet elke lijn hoeft even strak gespannen te zijn. De trekspanning tussen beiden kan afhankelijk zijn van de windrichting (kenmerken leerlingenpopulatie), de windkracht (pedagogisch en didactisch concept), de stroomsterkte (sociaaldemografische ligging in de wijk of regio) en het getij (krimp of groei). De vier ankerpunten zijn: 1.Kwaliteitsstandaard Bij de bepaling van de kwaliteitsstandaard gebruiken we het basisarrangement en de kwalificatie op de zorgindicatoren van het vigerend toezichtkader van de onderwijsinspectie (2012). 2.Planmatig en handelingsgericht werken In aanvulling op de standaarden uit het vigerend toezichtkader zijn er indicatoren voor planmatig en handelingsgericht werken geformuleerd. 3.Specifieke ondersteuning De school heeft een aanbod voor preventieve en licht curatieve basisondersteuning afgestemd op leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 4.Ondersteuningsstructuur Aangegeven wordt met welke deskundigheid de school autonoom basisondersteuning kan bieden of basisondersteuning met behulp van netwerkpartners (andere basisscholen of ketenpartners) tijdig, flexibel en adequaat kan ontsluiten. De belangrijkste functie van het schoolondersteuningsprofiel is dat het inzicht verschaft in de kwaliteit van de basisondersteuning van de school op dit moment. Alle ondersteuningsprofielen samen geven het samenwerkingsverband een overzicht van de mate waarin er wordt voorzien in een dekkend aanbod. Het schoolondersteuningsprofiel is integraal onderdeel van het schoolplan. Het schoolondersteuningsprofiel is voor de school de basis voor communicatie met ouders en anderen. Klik op onderspande links voor meer informatie: Samenvatting van het SOP Het profiel is een groeidocument; jaarlijks wordt het aangepast als daartoe aanleiding bestaat. De Windwijzer wil Passend Onderwijs bieden aan de leerlingen. We zijn daar echter niet even goed in op alle gebieden. Dat hangt samen met de expertise die in de loop van de tijd is opgebouwd en de gebieden waarop we ons via scholing de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Daarnaast zijn we in eerste instantie vrij kritisch naar ons eigen functioneren: waar we twijfelen over het niveau van kunnen en weten, hebben we aangegeven dat dat nog gebieden zijn waarop we ons verder willen ontwikkelen. Elk jaar maken we een stap(je) voorwaarts. Dat blijkt wel uit het nascholingsplan en de voorgenomen ontwikkelingen ( zie elders in de schoolgids). Als het gaat om de leerinhouden, het aanbieden en aanleren ervan en de kennis die nodig is om kinderen te ondersteunen die dreigen te stagneren, achten we ons redelijk in staat kinderen met lees- en taalproblemen te begeleiden. De specifieke expertise op het gebied van Dyslexie wordt de komende jaren vergroot. We hebben een Taal/lees specialist in ons team. Wat betreft Rekenen & Wiskunde: we hebben geen rekenspecialist in ons team en dat wordt als een tekort ervaren. Wat de sociaal-emotionele ontwikkeling betreft: we beschikken over een gedragsspecialist die ondersteuning kan bieden aan de leerkrachten. Verdere verdieping teambreed is nodig en daar werken we aan. Het werken met het Groepsplan SEO wordt het komend schooljaar verder verstevigd. Op het gebied van Meer- en Hoogbegaafdheid ligt er voor ons als school een enorme uitdaging om in 2018 te kunnen voldoen aan de gewenste basisondersteuning. Eén van de leerkrachten gaat m.i.v. het schooljaar Schoolgids De Windwijzer schooljaar bladzijde 14

15 2016 de opleiding Diversiteit aan het Seminarium van Orthopedagogiek volgen, zodat we op dit gebied op termijn een specialist in huis hebben. Onze ondersteuningsstructuur is efficiënt ingericht. In een krimpsituatie neemt de druk op het systeem echter toe. Bij het al dan niet plaatsen van leerlingen spelen de volgende overwegingen verder een rol: - De grootte van de groep; wanneer een groep meer dan 30 kinderen telt, gaat dit een rol spelen; - De ondersteuningsbehoefte van een groep; wanneer een groep meer dan 30 kinderen telt, gaat dit een rol spelen; - De ondersteuningsbehoefte van een groep; een concentratie van hulpvragen in een bepaalde groep kan ertoe leiden dat een volgende hulpvraag in deze groep niet adequaat genoeg kan worden beantwoord; - Bij aanname van een kind met een of meer ondersteuningsvragen, moet de overtuiging bestaan dat dit kind zijn volledige onderwijscarrière bij bs de Windwijzer kan voltooien; - Aanname van kinderen met een ondersteuningsvraag mag er niet toe leiden dat binnen een groep de tot nu toe geboden hulp onder (zware) druk komt te staan Intern Begeleider Binnen school hebben we een Intern Begeleider (IB-er) die de totale zorgstructuur van school coördineert. De zorgstructuur komt binnen school wekelijks aan bod tijdens het IB directie overleg. De IB-er bespreekt de kinderen die extra ondersteuning krijgen. De coördinatie van alle extra onderwijsactiviteiten voor zorgleerlingen (kinderen die kort- of langdurend aangewezen zijn op extra begeleiding) gebeurt door de Intern Begeleider. Deze biedt de groepsleerkrachten hulp bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van de extra ondersteuning. Heeft u als ouders vragen over zorgthema s, dan kunt u bij de IB-er terecht voor meer informatie of hoe ons schoolbeleid hierbij wordt toegepast. Kortom de IB-er is een belangrijke persoon waar u terecht kunt voor hulp over extra zorg en ondersteuning. Tevens ook de tussenpersoon tussen school en externe zorginstanties waar wij mee samenwerken Traject leerlingenzorg Kinderen verschillen in de manier waarop en in het tempo waarin ze leren. Om hierop met ons lesprogramma adequaat te kunnen inspelen, is het voor ons belangrijk de ontwikkeling van ieder kind individueel te volgen. De leerkracht volgt de vorderingen van de leerling op 4 manieren: met methode gebonden toetsen met methode onafhankelijke toetsen zoals het CITO Leerlingvolgsysteem via observaties, zoals de groeiwijzer van de methode Speelplezier in de groepen 1 en 2. Cito - VISEON voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Alle leerling-gegevens worden bijgehouden in de Centrale leerlingenadministratie, digitaal in het leerlingendossier (Eduscope) en de klassenklapper(dagplanner, cijferadministratie, leerlingengegevens) De uitslagen van de CITO-toetsen worden door de leerkrachten en IB er geanalyseerd en geëvalueerd op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau. In het groepsprofiel inventariseert de leerkracht de behoeften van de leerlingen, stelt streefdoelen op en clustert de leerlingen in 3 aanpakken en speciale arrangementen (HGA en OPP). Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en het vakgebied rekenen stelt de leerkracht een groepsplan op waarin de doelen, 3 aanpakken, speciale arrangementen, didactische en SEO aanpak en organisatie worden beschreven. De leerkracht verwerkt deze acties in de groepsplanning. Als de leerkracht hierbij tegen knelpunten aan loopt, brengt hij deze in voor bespreking in de bouw, of bespreekt deze met de IB-er of LB-er. Voor elk leerjaar bestaat er ten aanzien van de methodeonafhankelijke toetsen een jaarplan: volgens een vast schema wordt getoetst. Al deze gegevens worden met behulp van een computerprogramma verwerkt: er ontstaat een toetsverslag per leerling en per groep. De individuele (toets)gegevens van elk kind worden Schoolgids De Windwijzer schooljaar bladzijde 15

16 gedurende de gehele schoolloopbaan bewaard en met u besproken tijdens de oudergesprekken. We bekijken dan het alternatieve leerlingenrapport. Op dit rapport is duidelijk te zien op welk niveau uw kind functioneert. Vanaf het schooljaar start de Windwijzer met Passend Toetsen t.a.v. de Cito-toetsen. Het niveau van de leerling is in kaart gebracht middels voorgaande toetsen. Het niveau van de laatst afgenomen toets bepaalt welke toets vervolgens afgenomen wordt. In de praktijk betekent dit, dat bij een kind dat in groep 5 zit, maar op bijvoorbeeld rekengebied functioneert op het niveau van groep 4, de Cito-toets van groep 4 afgenomen zal worden. Op deze manier krijgt het kind de toets afgenomen die past bij zijn niveau en zal niet meer onder- of overvraagt worden. Het kind krijgt vragen aangeboden op zijn eigen niveau en zal zich competent voelen. Vanaf het schooljaar starten we ook met Groepsdoorbrekend werken. In de groepen 4 t/m 8 zijn de lesroosters t.a.v. de leervakken op elkaar afgestemd. Een leerling die bijvoorbeeld in groep 8 zit, maar op rekengebied functioneert op het niveau van groep 7, kan voor dit vak het rekenonderwijs in groep 7 gaan volgen. De beslissing hierover vindt plaats in overleg met leerkracht, IB-er en ouders. De nieuwe werkwijze van Passend Toetsen en Groepsdoorbrekend werken zal worden toegelicht tijdens de algemene informatie-avond op dinsdag 15 september 2015 a.s. Een wijze om met de individuele mogelijkheden van ieder kind rekening te houden is toepassen van het ADI model (het Activerende Directe Instructiemodel). Dit is een vorm van differentiatie binnen de klas, waarbij de zwakkere leerlingen die doorgaans meer tijd en oefening nodig hebben om de basisdoelen te bereiken, verlengde instructie, begeleide inoefening en verwerking aangeboden krijgen om tot voldoende beheersing te komen. In een groepsplan beschrijft de leerkracht welke oplossingen bedacht en toegepast worden om kinderen met problemen te helpen. De leerlingen die de stof al beheersen, krijgen verrijkingsstof aangeboden (bijvoorbeeld m.b.v. de weektaak). Hiermee willen we tegemoet komen aan de verschillen binnen elke klas en hierin op 3 niveaus werken. Na een bepaalde periode wordt weer gestart met klassikale instructie van de nieuwe leerstof. Kinderen die onvoldoende profijt hebben van de hierboven beschreven manier van werken komen in aanmerking voor een handelingsplan (individueel of groepsgericht). De groepsleerkracht stelt dan onder supervisie van de Intern Begeleider een programma samen, toegespitst op de specifieke problemen van de leerling of de groep leerlingen. Individuele handelingsplannen (een extra programma voor een individuele leerling) hebben in de regel een looptijd van 8 weken en worden in de klas door de groepsleerkracht begeleid. Na 8 weken is er een evaluatie en wordt het handelingsplan verlengd of afgesloten. De coördinatie van alle extra onderwijsactiviteiten voor zorgleerlingen (kinderen die kort- of langdurend aangewezen zijn op extra begeleiding) gebeurt door een Intern Begeleider. Zij biedt de groepsleerkrachten hulp bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van de extra ondersteuning. Elk schooljaar vindt er twee keer een groepsbespreking plaats: in februari en in juni. Per groep worden dan alle kinderen individueel besproken. Bij de groepsbespreking zijn aanwezig de interne begeleider en de leerkracht. Aandachtspunten zijn de cognitieve én sociaal-emotionele ontwikkeling. Vooral de zorgleerlingen krijgen dan alle aandacht: vastgesteld wordt of en welke extra ondersteuning nodig is. Het begrip zorgleerling betekent voor onze school: Leerlingen die speciale onderwijsbehoeften hebben t.a.v. hun cognitieve ontwikkeling: taalachterstand allochtone en autochtone leerlingen intelligentie: zowel de leerlingen die laag scoren ( D/E ) als de hoogbegaafde leerling leerlingen met een onderwijsondersteuningsprofiel (ontwikkelingsperspectief; OPP) specifieke stoornissen op het gebied van lezen, taal, spelling, rekenen indicatie voor speciaal basisonderwijs met handhaving op de basisschool Leerlingen die op sociaal-emotioneel speciale onderwijsbehoeften hebben: gedragsproblemen faalangst gedragsstoornissen psychische problemen problemen in de thuissituatie: scheidingen, criminaliteit, opvoedkundige problemen, lichamelijke en geestelijke verwaarlozing, incest, e.d.. Leerlingen met een medische achtergrond: leerlingen met een visuele handicap leerlingen met een auditieve of communicatieve handicap Schoolgids De Windwijzer schooljaar bladzijde 16

17 leerlingen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige handicap leerlingen met ernstige gedragsstoornissen of psychiatrische problematiek 3.5. Niveaus van ondersteuning Het groepsplan bestrijkt de ondersteuningsniveaus 1 t/m Niveau 1: Algemene zorg in de groep Leerlingen die tijdens de les opvallen, worden nog tijdens de les opgevangen of krijgen in de volgende les ondersteuning. Dit wordt vermeld in de digitale dagplanner. Leerlingen met opvallend gedrag worden geobserveerd en de leerkracht stelt het gedrag in overleg met de leerling bij Niveau 2: Extra zorg in de groep Leerlingen met een onvoldoende resultaat voor de methode gebonden toetsen van lezen, taal en rekenen en leerlingen met een D/E score worden in de navolgende weken door de groepsleerkracht binnen de groep opgevangen o.a. door het werken met grote groep - kleine groep. Leerlingen met opvallend gedrag worden systematisch geobserveerd door de groepsleerkracht. De leerkracht stelt de ouders hiervan op de hoogte. Als de leerkracht problemen in de thuissituaties vermoedt, maakt hij dat bespreekbaar. De leerkracht plant en vermeldt de acties en evaluaties in de digitale dagplanner. Het resultaat van de evaluatie wordt vermeld in het journaal van de leerling. De leerkracht consulteert de LB specialist of de IB-er voor aanvullend advies Niveau 3: Speciale zorg na intern onderzoek Leerlingen met twee achtereen volgende keren een D-score of een E-score in het leerlingvolgsysteem, komen in aanmerking voor een handelingsplan. Indien de resultaten in de groep goed zijn, kan er ook gekozen worden voor Niveau 2 in overleg met de IB-er. Bij het opstellen van een plan doet de groepsleerkracht diagnostisch onderzoek en stelt een handelingsplan op (eventueel ondersteund door de IB er en / of LB specialist.) In de daaropvolgende 8 weken worden deze leerlingen door de groepsleerkracht binnen de groep begeleid o.a. door het werken met grote groep/kleine groep. Na 8 weken wordt het handelingsplan geëvalueerd door de groepsleerkracht. Indien nodig wordt het plan verlengd. Het handelingsplan wordt opgeslagen in de digitale klassenadministratie onder leerlingendossier. M.b.t. sociaal-emotionele problemen voert de groepsleerkracht voorafgaand aan het plan gerichte observaties uit. Daarna bespreekt hij met de leerling en de ouders het gedrag en spreekt de acties af. Hierna wordt een groepsplan opgesteld Niveau 4: Speciale zorg na extern onderzoek Leerlingen die twee handelingsplannen gevolgd hebben, zonder het gewenste resultaat, komen in aanmerking voor nadere diagnose. De leerkracht bespreekt het probleem van de leerling met de IB-er. Er vindt overleg plaats met ouders en afspraken worden in leerlingdossier vastgelegd. Wanneer extern onderzoek nodig is, wordt dit de ouders geadviseerd Niveau 5: Zorg in het S.B.O./S.O. De onderzoeker bespreekt samen met ouders, leerkrachten en IB er de uitslag van het onderzoek. Daarna wordt er een advies uitgebracht over de procedure die gevolgd wordt. Wanneer de school in staat is om de zorgleerling op te vangen, vindt er geen verwijzing plaats. In dat geval kan gekozen worden voor of een HGA of OPP. Kan de school niet voldoen aan de hulpvraag van de leerlingen, dan gaat de procedure in werking zoals beschreven onder het hoofdstuk passend onderwijs (zie 3.1.) Ontwikkelingsperspectief (OPP) Het OPP wordt geplaatst binnen het kader van Passend Onderwijs, dat erop gericht is om het leerrendement van alle leerlingen zo hoog mogelijk te laten zijn, rekening houdend met de individuele mogelijkheden van ieder kind. In het OPP beschrijft de school de doelen die een leerling kan halen. Het biedt handvaten waarmee de leerkracht het onderwijs kan afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling. En het laat zien naar welke vervolgonderwijs de school, samen met de leerling en ouders, toewerkt. Schoolgids De Windwijzer schooljaar bladzijde 17

18 Wet- en regelgeving In het kader van passend onderwijs is een aantal wijzigingen in de Wet op het primair onderwijs opgenomen die betrekking hebben op het werken met een OPP. Op basis daarvan is het opstellen van OPP verplicht voor alle leerlingen die extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband krijgen. Voor ondersteuning die binnen de basisondersteuning van de school valt, is het opstellen van een OPP niet verplicht. Uitgebreide informatie over het Ontwikkelingsperspectief kunt u vinden via Procedures en afspraken omtrent versnelde schoolloopbaan Er is sprake van een versnelde schoolloopbaan als een leerling op onze school een jaargroep overslaat, of 2 leerjaren in één schooljaar doorloopt. Om een leerling in aanmerking te laten komen voor een versnelde loopbaan zal er eerst duidelijkheid moeten zijn over de volgende aandachtspunten: Is er sprake van een grote cognitieve voorsprong (denk aan: Is het verrijkingsprogramma al doorlopen?) Is er geen uitdaging meer te bieden in de betreffende groep? Is er sprake van een hoge intelligentie (intelligentieonderzoek)? Kan de leerling de versnelling aan m.b.t. zijn of haar sociaal-emotionele ontwikkeling (rijpheid weerbaarheid)? Hoe staan de ouders en het kind hier tegenover? Is er sprake voor een probleemsituatie voor de leerkracht? Aanpak en procedure: Aandachtspunten zoals hierboven beschreven zijn geen belemmering voor versnelling. Toetsen kunnen ondersteunen bij de niveau bepaling. Gesprek met ouders, leerkracht, IB-er, directie. Nemen van een besluit tot versnelling. Bij verschil van mening neemt directie een schoolbesluit Procedures en afspraken omtrent doublure Leerkracht signaleert zo spoedig mogelijk, uiterlijk halverwege het schooljaar, als ondanks extra hulpprogramma s blijkt dat effecten te gering zijn en een doublure overwogen wordt. Bij de IB-er moet bekend zijn dat leerling extra hulp en programma s krijgt, de leerling is dus in de groepsbespreking aan de orde geweest. Dit dient uiteraard ook bij ouders bekend te zijn, ouders moeten weten dat er met extra programma s gewerkt wordt. Dit dient ook regelmatig met ouders en eventueel de IB-er geëvalueerd te worden en zo nodig bijgesteld. Ouders worden uiterlijk bij het tweede rapport uitgenodigd voor een gesprek, waarin wordt medegedeeld, dat effecten te gering zijn en doubleren wordt overwogen. Uiterlijk 4 weken voor einde jaar wordt definitief besluit genomen door leerkracht in samenspraak met IB-er op grond van bevindingen, resultaten en toetsen. Besluit dient gefundeerd en gemotiveerd te zijn. Ouders worden na dit besluit dus uiterlijk 4 weken voor einde schooljaar op de hoogte gebracht van het schoolbesluit, gefundeerd en beargumenteerd. Het mag voor ouders niet als een verrassing komen. Daarom worden ook alle gesprekken met ouders vastgelegd. Een doublure kan plaats vinden in de groepen 1, 2 of 3. In de groepen 4 t/m 8 moet goed overwogen worden of een doublure zinvol is. Tijdens de basisschoolperiode kunnen kinderen maximaal 1 x doubleren. Bij verschil van mening neemt directie een schoolbesluit. Overgang groep Het onderwijs in groep 1 en 2 is steeds meer gericht op de individuele ontwikkeling van ieder kind. Alle kinderen ontwikkelen zich op hun eigen manier en ieder op zijn eigen tempo. Daarom zal de ene leerling de kleuterperiode doorlopen in 1,5 jaar en zal de ander hier 2,5 tot 3 jaar voor nodig hebben. We spreken liever van een kleuterfase i.p.v. groep 1 of groep 2. De moeilijkheidsgraad van de werkjes en de aangeboden stof is niet afhankelijk van de leeftijd van een kind, maar van de ontwikkeling van een kind. Door hierbij aan te sluiten kunnen we het kind een doorlopende ontwikkeling bieden. Schoolgids De Windwijzer schooljaar bladzijde 18

19 Wanneer een leerkracht verwacht dat een kind meer tijd nodig heeft voor de kleuterfase, worden de ouders zo snel mogelijk ingelicht. Hierbij letten we op de volgende criteria: Er zijn nauwelijks onderbrekingen te zien bij de sociaal emotionele ontwikkeling (1-lijnen) van het OVM-web (rapport). Observaties leerkracht. Er is sprake van taakbewustzijn. Bijvoorbeeld: Het kind voltooit de opdrachten tijdens de werkles. Er wordt voldaan aan de normen van het LVS-Cito (a-b-c-score). Een kind kan doorstromen naar groep 3 als het aan de volgende criteria voldoet: Er zijn nauwelijks onderbrekingen te zien bij de sociaal emotionele ontwikkeling Er is sprake van taakbewustzijn. Bijvoorbeeld: Het kind maakt de weektaken. Er wordt voldaan aan de normen van het LVS-Cito (a-b-c-score). De eerste 3/4 doelen van de beginnende geletterdheid (boekoriëntatie, verhaalbegrip, functies van geschreven taal en relaties tussen gesproken en geschreven taal) moeten aan het einde van de kleuterfase bereikt zijn. Als de lees- en rekenvoorwaarden niet geoptimaliseerd zijn, zal er sprake zijn van kleuterverlenging. Er zal extra aandacht worden besteed aan het onderdeel waarop het kind uitvalt. Uiterlijk 4 weken voor het einde van het schooljaar wordt er een beslissing genomen. Hierbij worden meegenomen de observaties van de groepsleerkracht, de toets resultaten, eventuele bevindingen door externen, de mening van de ouders. De groepsleerkracht, IB-er en directeur komen zo tot een weloverwogen besluit. Bij verschil van mening tussen ouders en school zal de directie een schoolbesluit nemen Afspraken en regels Op een plaats waar veel mensen samenkomen, kunnen meningen wel eens uiteenlopen. Ook de school is zo n plek. Dat wat de een als zeer acceptabel ervaart is voor de ander een doorn in het oog. Vandaar dat we er ook op onze school niet onderuit komen enkele belangrijke regels te hanteren, waardoor het o.i. duidelijk wordt hoe we met elkaar moeten omgaan, c.q. wensen om te gaan. De belangrijkste regels hier nog eens op een rij. Ten aanzien hiervan vragen wij om uw begrip en medewerking. Scholen zijn in het kader van de leerplichtwet verplicht een nauwgezette administratie te voeren wat afwezigheid van leerlingen betreft. Daarom verzoeken wij u ons zo spoedig mogelijk telefonisch of schriftelijk te melden wanneer uw kind vanwege ziekte, bezoek aan de dokter of anderszins afwezig is. Is uw kind zonder melding afwezig, dan nemen we contact met u op. Wanneer bij uw kind een besmettelijke ziekte is geconstateerd, vernemen wij dit graag zo spoedig mogelijk van u. Voorzie (in verband met verwarring) laarzen, gymkleding, tassen, jassen, rugzakken en regenkleding van een naam; kleding die op school achterblijft, wordt opgeborgen bij de gevonden voorwerpen. Mist uw kind kleding e.d., laat hem of haar dan ernaar informeren bij de conciërge. Elke woensdag mag u na schooltijd in de groepen 1 en 2 komen kijken waar uw zoon of dochter op dat moment mee bezig is. Het is de bedoeling dat het kind de ouder rondleidt. In verband met hygiëne en veiligheid van de kinderen verzoeken we u de volgende regels te respecteren: * geen honden op het schoolterrein en/of in de school * op de speelplaats: fiets aan de hand De fietsenstalling biedt plaats aan een beperkt aantal fietsen. We verzoeken u dringend om de kinderen zoveel mogelijk zonder fiets naar school te laten komen: stalling van fietsen gaat namelijk ten koste van speelruimte. Ook steps dienen op de speelplaats te worden gestald. Er is toezicht vanaf 8.30 uur; vanaf dit tijdstip is de school verantwoordelijk voor de gang van zaken. Een leerkracht houdt toezicht op het schoolplein. Is uw zoon of dochter eerder op de speelplaats aanwezig, dan dragen we hiervoor geen verantwoordelijkheid. De speelplaats wordt slechts met toestemming van de toezichthoudende leerkracht verlaten. Zeker bij slecht weer doen zich rondom scholen verkeersmoeilijkheden voor vanwege het halen en brengen van kinderen. We verzoeken u te allen tijde de nodige voorzichtigheid te betrachten en te handelen conform de geldende verkeersregels. Gelieve niet te parkeren in de straat waar zich de in- en uitgang van de school bevindt. Schoolgids De Windwijzer schooljaar bladzijde 19

20 3.7. Effectieve conflicthantering (voorkomen pestgedrag) Basisschool de Windwijzer besteedt structureel aandacht aan het oplossen van conflicten. De leerkrachten praten hierover met de kinderen in de klas. Wij gaan te werk volgens het protocol effectieve conflicthantering. De 2 hoofdregels: Op onze school gaan we op een prettige manier met elkaar om en Op onze school gaan we op een correcte manier met elkaar om staan hierbij centraal. Elke klas organiseert wekelijks een sociaal-emotionele kring, waarin de kinderen de kans krijgen om hun ruzies en conflicten te bespreken. De leerkrachten besteden er in de lessen aandacht aan hoe je conflicten met elkaar kunt uitpraten. Op de speelplaats helpen de toezichthouders de kinderen met het uitpraten van hun conflicten. Er worden ook sancties toegepast. Fysiek geweld, discriminatie, niet komen als je gevraagd wordt, meelopers en bemoeiallen, en (na afspraak met de ouders) kinderen die een bepaald patroon hebben van verbaal geweld worden altijd bestraft. Dat begint met nadenken op de time-out plek, gevolgd door een gesprek en kan uitmonden in zwaardere straffen. Als kinderen of ouders vinden dat hun probleem door de leerkracht niet serieus genomen wordt, kunnen ze terecht bij de conflictbegeleider. De conflictbegeleider is een daartoe benoemde leerkracht. Op dit moment is dat de Intern Begeleider. Uiteindelijk is het de bedoeling dat op deze manier ook pestgedrag op school uitgebannen wordt. In de klas wordt er ook aandacht aan besteed hoe kinderen om kunnen gaan met conflicten buiten schooltijd. Als kinderen buiten schooltijd worden lastig gevallen kunnen ze dit melden bij de conflictbegeleider. De toezichthouders en conflictbegeleider houden een logboek bij van conflicten. Op deze manier proberen de conflictbegeleiders patronen te ontdekken in conflicten en zo de oorzaken op te sporen en aan te pakken We hechten veel waarde aan een goed pedagogisch klimaat. Duidelijke schoolregels kunnen hiertoe bijdragen. Wij vragen daarom uw begrip en medewerking ten aanzien van de volgende afspraken: doe niemand pijn met woord en daad blijf van andermans eigendommen af. loop niet door de struiken of fietsenstalling. niet fietsen op de speelplaats Ongewenst (agressief) gedrag van ouders Het omgaan met ongewenst of agressief gedrag behoort tot de verantwoordelijkheid van de directeur. Het gedrag van de ouders kan een reactie zijn op de aanpak van het gedrag van hun kind, omdat de vertrouwensrelatie tussen ouder en school is verstoord, omdat de ouders niet akkoord gaan met een maatregel van de school of als reactie op het gedrag van andere kinderen naar hun eigen kind. In het omgaan met ernstig ongewenst of agressief gedrag van ouders is het noodzakelijk om de grenzen van wat acceptabel is duidelijk te trekken. Voorbeelden van duidelijk ongewenst gedrag: Handtastelijkheden jegens leerlingen en leerkrachten; Dreigen met fysiek geweld; Verbaal geweld; Ongepast aanspreken van andere kinderen waarbij de relatie groot tegenover klein is ingezet; Schelden/vloeken Is deze grens overschreden, dan kan (binnen de kader van het vastgestelde beleid ten aanzien van de time-out en verwijdering van leerlingen) worden besloten tot: Het geven van een waarschuwing aan de ouders leerlingen; Het geven van een time-out aan de leerling; Het benoemen van een onafhankelijke bemiddelaar; De leerling te verwijderen (zie verwijderingsprocedure); De ouders een schoolverbod te geven. Een schoolverbod houdt in dat de ouders niet zonder toestemming van de directeur op het terrein van de school komen. Noodzakelijk bij het handhaven van gedragsregels is: Een goede registratie van de voorvallen; Schoolgids De Windwijzer schooljaar bladzijde 20

21 Het bevoegd gezag informeren; De inspectie informeren; Zo nodig de wijkagent/schoolagent informeren; Zo nodig melding te doen bij de leerplichtambtenaar; Bij ernstig ongewenst gedrag van leerlingen en of ouders, is het van groot belang om te registreren wat er is gebeurd, welke afspraken zijn gemaakt en welke besluiten zijn genomen. De rapportage wordt opgeslagen in het leerlingendossier Internetprotocol en/of Sociale media Binnen onze stichting Innovo is een werkgroep Social Media actief. Zij hebben de opdracht om een protocol op te stellen ten aanzien van gebruik en inzet Social media. Hierbij worden harde en zachte regels beschreven. Harde regels gelden voor iedereen binnen Innovo, de zachte regels kun je beschouwen als het huishoudelijk reglement van iedere individuele school (tegemoet komend aan de verschillen binnen de scholen/stichting). Tot die tijd houden we ons aan de afspraken zoals ze hieronder in de schoolgids beschreven en in de klassen besproken zijn. De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van Internet. Wij hebben ervoor gekozen de kinderen vanaf groep 5 die mogelijkheid te bieden. Wij maken hiervoor gebruik van Kennisnet. Kennisnet heeft een eigen Nederlandstalige zoekmachine die kinderen in principe leidt naar Nederlandstalige sites die geselecteerd zijn, waardoor zaken als racistische uitingen en pornografie niet zomaar benaderd kunnen worden. Kinderen kunnen echter ook andere zoekmachines gebruiken. Samen met de kinderen en de leerkrachten hebben wij een aantal afspraken gemaakt Gedragsafspraken met de leerlingen Spreek van tevoren met je leraar af wat je op internet wilt gaan doen. Geef nooit persoonlijke informatie door op Internet, zoals namen, adressen en telefoonnummers, zonder toestemming van de leerkracht. Vertel het je leraar meteen als je informatie tegenkomt waardoor je je niet prettig voelt of waarvan je weet dat dát niet hoort. Houd jij je aan de afspraken, dan is het niet jouw schuld dat je zulke informatie tegenkomt. Leg nooit verdere contacten met iemand zonder toestemming van de leerkracht. Verstuur bij berichten nooit foto's van jezelf of van anderen zonder toestemming van je leerkracht. Beantwoord nooit waarbij jij je niet prettig voelt of waar dingen in staan waarvan je weet dat dát niet hoort. Het is niet jouw schuld dat je zulke berichten krijgt. Verstuur ook zelf nooit waarin dingen staan die niet horen. Wanneer iemand zich niet aan deze regels houdt, wordt het adres uitgeschakeld of wordt een internetverbod opgelegd. Anonieme berichten versturen via MSN en SMS, schelden, roddelen, bedreigen, ongevraagd foto s gemaakt met mobieltjes en webcam op internet plaatsen, privégegevens op een site plaatsen, wachtwoorden en credits stelen en misbruiken, haatprofielen aanmaken, virussen sturen, happy slapping en het versturen van een bom vallen onder cyberpesten en is strafbaar Afspraken met de leerkrachten Internet wordt gebruikt voor opbouwende educatieve doeleinden. Sites die wij leerlingen willen laten gebruiken, worden eerst door de leerkracht bekeken. Er worden geen sites bekeken die niet aan onze fatsoensnormen voldoen. Er wordt aan de leerlingen uitgelegd waarom zij bepaalde sites wel of niet mogen bekijken. De leerkracht draagt zorg voor een omgeving waarin leerlingen open kunnen vertellen wanneer zij op een ongewenste, onbedoelde site komen. Het is meestal immers niet hun schuld. Regels en wetten met betrekking tot copyright worden in acht genomen. Informatie die terug te voeren is op leerlingen mag niet op het openbare deel van het net terechtkomen. Namen in combinatie met foto's van leerlingen worden niet op het net gepubliceerd. In voorkomende gevallen gebeurt dit enkel na toestemming van de ouders. Ook voor het publiceren van individuele foto's wordt eerst toestemming gevraagd. Voor geldt ook het briefgeheim, maar op grond van hun pedagogische verantwoordelijkheid mogen de leerkrachten van leerlingen bekijken. Schoolgids De Windwijzer schooljaar bladzijde 21

22 3.10.Veiligheid op school Voor het basisonderwijs, en speciaal (voortgezet) onderwijs geldt dat de school een veiligheidsplan moet hebben. In dit plan staat wat de school doet aan fysieke veiligheid (inrichting van het schoolgebouw) en sociale veiligheid (omgaan met bijvoorbeeld agressie en geweld). Hieronder kan ook een pestprotocol vallen. In een veiligheidsplan staat beschreven wat een school onderneemt om o.a. pesten en andere ongewenste incidenten te voorkomen. Ook staat erin hoe scholen dit controleren. In een pestprotocol staat wat de school onder pesten verstaat. En hoe zij pesten probeert te voorkomen en hiertegen optreedt. Alle scholieren hebben recht op een onbezorgde schooltijd. Deze tijd staat in het teken van ontwikkelen, ontdekken en leren. Leerlingen moeten veilig zijn, zodat ze in staat zijn om te leren en zich te ontwikkelen. Een veilige omgeving voor scholieren en onderwijspersoneel houdt in dat er een prettige sfeer op school is. En het voorkomen van incidenten zoals ongepast gedrag, intimidatie, diefstal, agressie en geweld. Dat kan door op tijd te signaleren en hier gericht tegen op te treden. Dit geldt ook voor het bestrijden van pestgedrag. Wij willen een sociaal veilige school zijn, waar leerlingen, personeel en ouders zich thuis voelen. Daarom willen wij geen pestgedrag, agressie, geweld, discriminatie of seksuele intimidatie op onze school. Om een veilig klimaat te waarborgen hebben we twee contactpersonen en is er een klachtenregeling. Acties op school die bijdragen aan het verhogen van de sociale veiligheid kunnen zijn: - leerlingen actief betrekken bij het maken van school- en gedragsregels; - projecten sociale competenties voor leerlingen; - training Omgaan met agressief gedrag voor personeel; - vertrouwensleerlingen aanstellen voor het oplossen van pesten en roddelen; - weerbaarheidtrainingen; - goede contacten van de kinderen, het personeel en de ouders met de wijkagent; - lesmateriaal voor sociaal-emotionele vaardigheden; - lik-op-stuk beleid voeren: aangifte doen van mishandeling/bedreiging/vernieling; - bij geweld en agressief gedrag de ouders informeren over het gedrag van hun kind en betrekken bij te treffen sanctiemaatregelen; - begeleiding organiseren via bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg, schoolmaatschappelijk werk, Bureau Halt. Voor meer informatie ga naar en klik op SCHOLEN of OUDERS in de menubalk: aanvulling schoolgids Op 26 maart 2015 heeft de Tweede Kamer de Wet sociale veiligheid op school aangenomen. Scholen zijn nu verplicht om pesten nog beter aan te pakken. De wet heeft een belangrijke functie, omdat scholen nu verplicht worden om zich in te zetten om pesten te voorkomen en aan te pakken. Natuurlijk is het aannemen van een wet niet zaligmakend: het wordt niet direct veiliger op school of het pesten zal niet direct overal voorkomen worden. Er worden nog te veel leerlingen gepest; er zijn nog te veel leerlingen die bang zijn om het volgende slachtoffer te worden. De wet regelt drie belangrijke zaken. Ten eerste dient een school beleid te ontwikkelen. Ten tweede moeten scholen een coördinator aanstellen. Ten derde worden scholen verplicht om te monitoren of hun beleid werkt. Tot slot gaat de inspectie op dit alles toezien. De staatssecretaris heeft uitdrukkelijk gezegd dat scholen zelf mogen weten hoe zij hun beleid vorm geven. Het is ook aan hen of zij een anti-pestprogramma gebruiken en zo ja, welk. Hierbij krijgt de medezeggenschapsraad instemming bij de keuze voor het instrument waarmee de sociale veiligheid wordt gemonitord. Scholen blijven zelf aan zet. Klik op onderstaande link voor meer informatie over pesten. Schoolgids De Windwijzer schooljaar bladzijde 22

23 Cyberpesten N.B.: onderstaand protocol is geen vastgesteld protocol, maar vooralsnog een handleiding voor ons als school. Cyberpesten Cyberpesten is een onderdeel van traditioneel pesten. Elke school hanteert een pestprotocol. De school kan het pestprotocol eenvoudig aanpassen door elementen van de aanpak van cyberpesten op te nemen. Vormen van cyberpesten Er zijn vele vormen van cyberpesten: (anonieme) berichten versturen via Social media, schelden, roddelen, bedreigen, foto s van mobieltjes en webcam op internet plaatsen, privégegevens op een site plaatsen, wachtwoorden en credits stelen en misbruiken, haat-en/of nepprofielen aanmaken, virussen sturen, het versturen van een bom, e.a. Effecten 20% van de leerlingen heeft te maken met cyberpesten. De effecten van cyberpesten kunnen erger zijn dan bij traditioneel pesten. Opnames die via de webcam worden gemaakt, worden vastgelegd door een ander. Deze opnames verdwijnen nooit meer. Over de hele wereld kan een foto op een site staan. Foto s en video s die eenmaal op internet staan zijn soms niet meer te verwijderen. Verantwoordelijkheid van de school Door het hanteren van het pestprotocol nemen wij onze verantwoordelijkheid. Als school zullen wij er alles aan doen om voor alle leerlingen een veilig leer-en leefklimaat te creëren. Soms gebeurt pesten buiten de school en ook hier heeft de school (veel) last van. Het ruziën en pesten gaat op school door en/of schoolresultaten lijden eronder. Er ontstaat een onveilig klimaat, waardoor kinderen zich minder goed kunnen concentreren en leren. Pesten heeft een duidelijk effect op het schoolklimaat. Cyberpesten is strafbaar Er zijn verschillende vormen van cyberpesten die strafbaar zijn. Leerlingen realiseren zich dat vaak niet. Evenals wanneer het slachtoffer lichamelijk letsel of materiële schade is toegebracht, kan de politie worden ingeschakeld. Aanpak Geef steun en luister naar de leerling. Adviseer de leerling bewijslast te verzamelen / berichten te bewaren en op te slaan. Probeer de dader te achterhalen via systeembeheerder en slachtoffer. Bespreek het met de vertrouwenspersoon. Spreek de pester(s) aan. Voer eventueel een klassengesprek. Neem contact met de ouders op. Probeer de dader op te sporen Soms is de identiteit van de dader te achterhalen door uit te zoeken vanaf welke computer op school het bericht is verzonden. Vanzelfsprekend heb je daar wel (technische) ondersteuning van een ICT-coördinator, systeembeheerder, en/of externe beheerder voor nodig. Ga na wanneer het bericht verstuurd is en welke klas op dat moment gebruik maakte van de computers. De stijl van het bericht en eventuele taalfouten kunnen de dader verraden. De dader kan wellicht ook worden gevonden door in de klas te praten over wat er is gebeurd. Soms is het niet mogelijk een dader te achterhalen en zit er niets anders op dan het effect te minimaliseren. Dat kan het beste door het slachtoffer op het hart te drukken niet te reageren op haat mail of andere ongewenste berichten De individuele hulp In eerste instantie wordt ernaar gestreefd dat de extra hulp door de eigen leerkracht wordt gegeven. Indien nodig én mogelijk kunnen we extra hulp inschakelen, zoals hieronder beschreven. Schoolgids De Windwijzer schooljaar bladzijde 23

24 De logopedist Bij het vermoeden van een spraak- en of taal stoornis overlegt de leerkracht met de IB-er en adviseert de leerkracht eventueel een screeningsonderzoek bij de logopedist. Ouders hebben daarvoor een verwijsbrief van de huisarts nodig en kiezen zelf naar welke logopediepraktijk zij willen gaan. De logopedist biedt indien nodig hulp. Er vind regelmatig informatie-uitwisseling plaats om te zorgen voor een goede afstemming op school en de logopedie Hulp vanuit de expertisepool van Innovo Indien nodig kan de school hulp aanvragen vanuit de expertisepool van Innovo. In deze pool werken specialisten op het gebied van alle leervakken en gedragsdeskundigen. Deze specialisten zijn vaak werkzaam op een SBO of SO school. Zijn komen naar school om de IB-er en/of de leerkrachten in de klas te ondersteunen en te adviseren. Indien nodig en mogelijk worden de leerlingen zelf begeleid Onderwijskundig rapport Bij het tussentijds vertrekken van de school van een leerling, maar ook bij het verlaten van de school naar het voortgezet onderwijs, verzorgt de groepsleerkracht samen met de IB-er een rapportage. Dit onderwijskundig rapport bestaat uit: een overzicht van de methodes die gebruikt zijn; de aanduiding hoever de leerling in zijn ontwikkeling is gevorderd; het laatste rapport; de gegevens van de Cito-toetsen andere objectieve gegevens die de ontvangende school inzicht kunnen geven in de ontwikkeling van de leerling; (eventueel) schriftelijk werk van de leerling. Ouders ontvangen een kopie Actief burgerschap en sociale integratie Het Ministerie OCW formuleert actief burgerschap als: de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. In de toelichting op de WPO over de verplichting voor scholen om bij te dragen aan de integratie van leerlingen in de Nederlandse samenleving, wordt onder sociale integratie verstaan: een deelname van burgers (ongeacht hun etnische of culturele achtergrond) aan de samenleving, in de vorm van sociale participatie, deelname aan de maatschappij en haar instituties en bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur. Waarom vinden we actief burgerschap en sociale integratie belangrijk? Alleen al door onze leerlingen staat de school midden in de samenleving. Deze is steeds meer gericht op individualisering. Daarmee neemt de sociale binding (ook sociale cohesie genoemd) af. Plichten en rechten die horen bij burgerschap zijn hierdoor op de achtergrond geraakt. Ook zijn veel ouders en kinderen door een allochtone herkomst niet gewend aan de burgerschapstradities en gebruiken van onze samenleving. Wij hebben de overtuiging dat meer menselijke solidariteit, goede manieren, sociale controle, kortom burgerschapsgedrag, bijdraagt aan de sociale cohesie. Op school verkeren alle kinderen in grote groepen leeftijdgenoten, die allemaal van elkaar verschillen. De kinderen leren met de verschillen om te gaan en leren tevens met anderen op basis van gelijkwaardigheid samen te werken. Op deze wijze worden ze voorbereid om in de maatschappij goed te kunnen functioneren. Leerlingen nemen zelf ook deel aan het maatschappelijk leven in uiteenlopende situaties: op straat, bij sport, in clubjes, bij familie, onder vrienden. Wij benutten die ervaringen en stimuleren kinderen in hun maatschappelijke participatie. Voor meer informatie ga naar en klik op SCHOLEN of OUDERS in de menubalk: aanvulling schoolgids. Schoolgids De Windwijzer schooljaar bladzijde 24

25 3.14. Verwijsindex De Verwijsindex valt binnen de Wet op de Jeugdzorg en is daarom wettelijk bepaald door de overheid. De overheid heeft deze bepaling ingesteld naar aanleiding van voorvallen met kinderen en jongeren waarbij professionals van verschillende organisaties niet van elkaar wisten dat ze in hetzelfde gezin werkzaam waren. De Verwijsindex is onderdeel van het gemeentelijk jeugdbeleid. Uw kind in de Verwijsindex? De Verwijsindex is een systeem waarin leerkrachten, hulpverleners en begeleiders die met kinderen en jongeren werken, registreren wanneer zij zich zorgen maken over een kind of jongere. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn, er kunnen bijvoorbeeld problemen op school zijn of zorgen over de gezondheid of persoonlijke ontwikkeling van het kind. Het kan zijn dat meerdere organisaties tegelijkertijd hun hulp aanbieden. Het is belangrijk dat deze organisaties dit van elkaar weten, want dan kan de geboden hulp op elkaar afgestemd worden. Als er twee of meer registraties door verschillende organisaties zijn gemaakt over uw kind, ontstaat er een zogenaamde match. Alleen algemene gegevens, zoals het Burgerservicenummer, naam, adres en geboortedatum worden in de Verwijsindex opgenomen. De reden van registratie wordt niet vermeld. Als de school uw kind wilt registreren in de Verwijsindex wordt u vooraf geïnformeerd. Samen met u en uw kind wordt dan bekeken welke hulp en ondersteuning voor uw kind het beste is. Wat zijn uw rechten? Over de registratie in de Verwijsindex wordt u vooraf geïnformeerd. De persoonsgegevens kunnen alleen ingezien worden door de school en de betrokken hulpverleners. U kunt vragen welke persoonsgegevens zijn opgenomen en vragen om correctie van de persoonsgegevens. U kunt bezwaar aantekenen tegen opname van de persoonsgegevens van uw kind. Meer informatie treft u aan op de website van INNOVO Regionale Aanpak Kindermishandeling (RAK) Volgend uit de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan zijn wij wettelijk verplicht om te handelen conform de vastgelegde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze code is te vinden op de website van het bestuur of van de school. Voor meer informatie verwijzen wij u naar: de website van het schoolbestuur en naar de website van de school. Bijbehorende documenten voor het team en voor ouders zijn: Handleiding Meldcode P.O. Meldcode P.O. Scholen vertalen bovenstaande documenten naar hun eigen situatie Jeugd en gezin Parkstad Limburg Opvoeden en opgroeien is niet altijd even makkelijk. Soms is informatie of ondersteuning welkom of nodig. Het vinden van die informatie of hulp is soms moeilijk. Er zijn veel organisaties voor jeugdzorg en gezondheidszorg. Om u te helpen bij het vinden van de juiste informatie of ondersteuning is er in iedere gemeente één centraal punt voor alle vragen rondom opvoeden en opgroeien opgericht: het Centrum Jeugd en Gezin. Wie kan bij ons terecht? Het Centrum Jeugd en Gezin is er voor: (aanstaande) ouders en verzorgers van kinderen, jeugd en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar, professionals die met kinderen, jeugdigen en hun ouders werken en vrijwilligers die met kinderen/jeugdigen werken (sport en vrije tijd). Onze partners? Onder de paraplu van het Centrum Jeugd en Gezin vallen verschillende organisaties, zogenaamde ketenpartners. Samen met deze partners zorgt het Centrum Jeugd en Gezin voor de juiste informatie of hulp. Schoolgids De Windwijzer schooljaar bladzijde 25

26 Ook worden er activiteiten en cursussen georganiseerd. De partners van het Centrum Jeugd en Gezin zijn onder andere alle onderwijsstichtingen, organisaties in de jeugdgezondheidszorg, alle welzijnsorganisaties, peuterspeelzalen en kinderopvang. Meer informatie? Voor de regio Parkstad Limburg verwijzen we naar de website: Voor de overige regio s verwijzen wij voor verdere informatie naar de betreffende gemeente Zorgadviesteam (ZAT) De school neemt deel in het zorgadviesteam, ook wel ZAT genoemd. Het ZAT is een team van professionals die zorgen over de ontwikkeling van een kind met elkaar bespreken met als doel de hulp en ondersteuning te bieden die nodig is. De ondersteuning wordt zo vroeg en zo snel mogelijk geboden. De hulp moet goed aansluiten bij de behoefte van de ouders en wordt afgestemd met andere hulpverleners. De deelnemers aan het ZAT helpen elkaar om te komen tot de best passende aanpak en die ook daadwerkelijk in gang te zetten. Als de school de ontwikkeling van een leerling wil bespreken in het ZAT, worden de ouders vooraf geïnformeerd en wordt met de ouders nagegaan hoe zij denken over de ontwikkeling van hun kind en welke extra ondersteuning daarbij zou kunnen helpen. De uitkomsten van de bespreking in het ZAT worden weer besproken met de ouders. Het ZAT bestaat uit een aantal vaste partners zoals de interne begeleider van de school, de jeugdarts, de jeugdgezondheidsdienst, schoolmaatschappelijk werk en Bureau Jeugdzorg. Waar nodig worden anderen zoals het peuterspeelzaalwerk, maatschappelijk werk, leerplichtambtenaar e.a. gevraagd om deel te nemen. Voor meer informatie ga naar en klik op SCHOLEN of OUDERS in de menubalk: aanvulling schoolgids. Schoolgids De Windwijzer schooljaar bladzijde 26

27 4. Ons onderwijs 4.1. De resultaten van het onderwijs Als school willen we onze leerlingen systematisch volgen en ze activiteiten aanbieden die passen bij hun ontwikkeling. Hiervoor gebruiken we naast de informatie die we verzamelen uit observaties van het speel en werkgedrag, ook de resultaten van de toetsen uit onze methodes en de toetsen uit het Leerlingvolgsysteem(LVS) van CITO. Om te kunnen beoordelen hoe de leerlingen presteren vergeleken met hun leeftijdgenoten heeft het CITO toetsen ontwikkeld die door het merendeel van de basisscholen worden gebruikt. Met behulp van deze toetsen kan de leerstofbeheersing over een langere termijn beoordeeld worden. De mate waarin de leerstof beheerst wordt, wordt weergegeven door middel van de letters A tot en met E; score A betekent dat de leerling de stof goed beheerst, bij score E heeft de leerling een leerachterstand. Het toetsen gebeurt volgens een vastgesteld rooster. De eindtoets basisonderwijs van het CITO beoordeelt de kennis en vaardigheden die verworven zijn gedurende de hele schoolloopbaan. De toets richt zich op de vakgebieden taal, rekenen, studievaardig-heden en wereldoriëntatie. De basisschool krijgt ieder jaar een overzicht van de schoolgemiddelden van de CITO-eindtoets. De standaardscore geeft daarin de prestatie van een leerling aan in vergelijking met de leerlingen in het hele land. Een leerling kan scoren van 501 tot en met 550. De gemiddelde standaardscore ligt elk jaar rond 535. De Windwijzer schoolscore 536,0 536,0 535,9 534,7 landelijk gemiddelde 535,3 534,8 534,6 535,7 aantal leerlingen Tabel correctie landelijk gemiddelde Sinds het schooljaar geldt een nieuwe systematiek voor de beoordeling van de Cito eindtoets. De aangepaste systematiek maakt voor alle scholen gebruik van de ongecorrigeerde schoolscore. De onder- en bovengrens die geldt is afhankelijk van het percentage gewogen leerlingen op de hele school. Deze grenzen zijn afgeleid van het landelijk gemiddelde voor scholen met hetzelfde percentage gewichtenleerlingen. Op grond van deze score hebben we het volgende resultaat gehaald: ondergrens schoolscore bovengrens landelijk gemiddelde schoolgroep ,0 537,1 538,0 536, ,2 537,6 538,2 536, ,0 537,2 538,0 536, ,7 534,7 537,7 535,7 10 Tabel volgens schoolscore groep Omdat een school ervoor kan kiezen niet deel te nemen aan het onderdeel wereldoriëntatie, blijft dit onderdeel bij de berekening van de standaardscore buiten beschouwing. Leerlingen met een OPP, waarbij het uitstroomperspectief praktijkonderwijs is, worden niet in deze scores meegenomen. Ook stelt de onderwijsinspectie dat dit niet hoeft indien het totaal negatief beïnvloed wordt door resultaten van leerlingen die korter dan vier jaar de school bezoeken of allochtone leerlingen die korter dan een periode van zes jaren als leerling geregistreerd zijn. Onze school heeft de afgelopen jaren flinke stappen gezet gericht op borging en verbetering van de beoogde kwaliteit van onze dienstverlening. Dit heeft geleid tot de volgende opbrengsten: Zelfevaluatie: de resultaten van de citotoetsen worden op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau door het team geanalyseerd en besproken. Op elk niveau worden er zo nodig maatregelen genomen. In groepsvoortgangsbesprekingen worden de resultaten van de leerlingen doorgesproken door de intern begeleider en de groepsleerkracht(en). Waar nodig worden afspraken gemaakt voor extra aandacht of ondersteuning van leerling en leerkracht. Leerstofaanbod: leerkrachten bieden meer begaafde leerlingen extra stof aan (plustaken) en maken meer gebruik van de differentiatiemogelijkheden in de methoden. Onderwijstijd: voor het vak technisch lezen is in de groepen 4 t/m 8 extra leertijd ingezet. Schoolgids De Windwijzer schooljaar bladzijde 27

28 Omgaan met verschillen: leerkrachten maken in hun lessen gebruik van activerende directe instructie. Hierdoor wordt het mogelijk om meer rekening te houden met verschillen tussen leerlingen en krijgt de leerkracht meer ruimt om leerlingen in de eigen groep extra te begeleiden. In het schooljaar is voor het vakgebied taal-spelling de vernieuwde methode Taal op Maat en Spelling op Maat ingevoerd. In het schooljaar is een nieuwe methode voor het vak rekenen en wiskunde ingevoerd. Daarnaast werken we vanaf het schooljaar met een groepsplan rekenen en een groepsplan sociaal-emotionele ontwikkeling. Groepsplannen voor taal/lezen worden voorbereid. Concluderend kan gesteld worden dat de school reeds drie jaar lang boven het landelijk gemiddelde scoort. (vergeleken met de score van de schoolgroep waartoe de school behoort. Dit betreft een relatie naar de schoolgrootte en leerlingenpopulatie). De school probeert deze trend vast te houden Rapporten In de maanden november, maart en juni ontvangen de ouders van de groepen 3 tot en met 8 een schriftelijk rapport over de schoolvorderingen van hun kind; rapportage over de leerlingen van de groepen 1 en 2 vindt mondeling plaats aan de hand van observaties, onderzoeken en toetsen Overgang naar het voortgezet onderwijs Op de ontwikkeling van uw kind is, naast de kwaliteit van de basisschool, ook de interesse, motivatie en aanleg van het kind van invloed. Zoals hierboven beschreven proberen we met onderwijs op maat het maximale uit ieder kind te halen en er zo voor te zorgen dat uw kind in de voor hem of haar meest geschikte vorm van het voortgezet onderwijs terechtkomt. De specifieke voorbereiding op het voortgezet onderwijs gebeurt in groep 8. De leerlingen krijgen van de leerkracht informatie over de verschillende mogelijkheden van vervolgonderwijs. Voor de ouders is er een algemene informatiebijeenkomst. Tevens organiseren scholen voor voortgezet onderwijs elk jaar open dagen/avonden die u samen met uw kind kunt bezoeken. Met ingang van het schooljaar wordt het advies van school m.b.t. het vervolgonderwijs reeds in juni in groep 6 en in maart en in juni in groep 7 met de ouders besproken. In groep 8 gebeurt dat twee keer gedurende het jaar, t.w. in november en in februari. Nadat school het advies met de ouders heeft besproken, melden de ouders hun kind aan bij een school voor voortgezet onderwijs. De schoolkeuze voortgezet onderwijs komt tot stand door: het advies van de school de kenmerken en onderwijsbehoeften van de leerling resultaten van het Cito-Leerlingvolgsysteem eventuele andere testen leerlingbesprekingen vanaf groep 6 oudergesprekken Het schooladvies van de groepsleerkrachten is belangrijk bij de schoolkeuze. Ze hebben meestal een goed inzicht in de mogelijkheden waarover een kind beschikt. Daarbij zijn niet alleen de leerprestaties van doorslaggevend belang, maar ook zijn of haar persoonlijkheid, de zin in studeren, de wil zich ergens voor in te zetten en de behoefte aan hobby s en vrije tijd. Het advies bespreken we met u. U ontvangt een schriftelijke weergave van het advies. Indien hierbij problemen zouden ontstaan kunt u de directeur raadplegen. Analyse van de adviezen die de leerkrachten de afgelopen jaren hebben gegeven, blijken in meer dan 90% van de gevallen juist te zijn geweest. Het advies van de school gebaseerd op leerling kenmerken en leerresultaten is bepalend. De scholen voor voortgezet onderwijs zijn verplicht het advies van de basisschool te volgen. Zij mogen de leerlingen niet op een lager niveau plaatsen. In overleg mogen zij leerlingen wel op een hoger niveau plaatsen. Schoolgids De Windwijzer schooljaar bladzijde 28

29 4.4. Uitstroom naar het voortgezet onderwijs schooljaar VMBO BL 8 25% Landelijk gezien stroomt 60% van de leerlingen VMBO KL 6 19% door naar het VMBO en 40% naar HAVO en VWO VMBO TL 7 21 % HAVO 6 19% Dit schooljaar is dit voor ons: VWO 5 16 % VMBO 65% aantal leerlingen % HAVO-VWO 35% 4.5. Wet bescherming persoonsgegevens De Wbp beschermt uw privacy. In de Wbp staat wat er allemaal wel en niet mag met uw persoonsgegevens en wat uw rechten zijn als uw gegevens gebruikt worden. Als school moeten wij voldoen aan de eisen die de Wbp stelt. Alle persoonsgegevens worden op school geregistreerd in het leerling dossier. Hierin wordt de informatie bewaard voor de onderwijskundige en algemene begeleiding van de leerling. De gegevens van leerlingen worden voor derden ontoegankelijk bewaard. Wij voldoen ook aan de eisen van de Wbp inzake het communiceren van gegevens naar vervolgonderwijs bij de overgang van risicoleerlingen (school, zorgteam en privacy). Alle scholen hebben in hun aanmeldingsformulier de clausule opgenomen waarbij ouders/verzorgers kunnen verklaren geen bezwaar te hebben tegen het overleggen van de benodigde gegevens door de school van herkomst aan de VO-school en omgekeerd. Binnen passend onderwijs hebben scholen zorgplicht: de plicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit heeft ook consequenties voor het verstrekken van persoonsgegevens van leerlingen. Als school gaan wij hier zorgvuldig mee om. Voor meer informatie ga naar en klik op SCHOLEN of OUDERS in de menubalk: aanvulling schoolgids Het leerling dossier bestaat uit twee componenten, de leerling administratie en het leerling dossier. Leerling administratie Met de leerlingadministratie wordt voldaan aan de verplichtingen van artikel 6, lid 1 van het bekostigingsbesluit Wpo (Wet op het primair onderwijs) tot het voeren van een overzichtelijke administratie van de inschrijving, de uitschrijving en het verzuim van de leerling. De administratie bevat persoonsgegevens, die vallen onder de Wbp en onder het Besluit gevoelige gegevens. Dit besluit geeft een aantal regels voor het opnemen van informatie over iemands geloof of levensovertuiging, ras en politieke gezindheid. In de leerlingadministratie komen een aantal van deze gegevens voor. Deze gegevens worden slechts met toestemming van de ouder(s) verstrekt aan derden. De bewaartermijn van deze gegevens is vastgelegd in het bekostigingsbesluit Wpo en is vastgesteld op vijf jaar. Na deze termijn worden de gegevens vernietigd. Leerlingdossier Het leerlingdossier bevat rapporten, uitslagen van toetsresultaten, gegevens uit het leerlingvolgsysteem, verslagen van gesprekken met ouders en afspraken die er over de leerling zijn gemaakt. De verwerking dient alleen voor de organisatie of het geven van onderwijs en de begeleiding van de leerling. Het onderwijs valt onder het Vrijstellingsbesluit, dat onderdeel uitmaakt van de Wet Bescherming Persoonsregistratie. Hiermee is geregeld dat er meer gegevens dan enkel de persoonsgegevens mogen worden bewaard. Deze gegevens worden op een deugdelijke wijze bewaard. Ook gegevens uit deze administratie worden slechts na toestemming van de ouders aan derden verstrekt. De bewaartermijn van deze gegevens is vastgesteld op twee jaar, met uitzondering van de situatie waarin de leerling is doorverwezen naar een school voor Speciaal Onderwijs. Dan is de bewaartermijn drie jaar conform de bepaling Wpo. Als uitzondering op deze bewaartermijn geldt het bewaren van adresgegevens van (oud)leerlingen. Dit is toegestaan voor reünies. Adresgegevens College bescherming persoonsgegevens (CBP) Juliana van Stolberglaan CL Den Haag Schoolgids De Windwijzer schooljaar bladzijde 29

30 Postbus AJ Den Haag Internet: Telefonisch spreekuur voor privacyvragen Het telefonisch spreekuur is het CBP bereikbaar via (5 cent per minuut, plus de kosten voor het gebruik van mobiele of vaste telefoon). Dit spreekuur is bereikbaar op werkdagen van tot uur. Het telefonisch spreekuur is alleen voor algemene informatie over de normen en regels voor de bescherming van persoonsgegevens. Zo nodig verwijst het CBP u door naar de juiste organisatie voor meer informatie Taakverdeling De werkzaamheden van leerkrachten bestaan uit vier categorieën: de lesgevende taak, met het lesgeven samenhangende werkzaamheden (o.a. voorbereiding, correctie, administratie van gegevens, contacten met ouders), scholing en schooltaken. In het kader van de normjaartaak voor leerkrachten is er een inventarisatie gemaakt en vastgesteld hoeveel tijd nodig is om deze taken te kunnen vervullen. De schooltaken worden onder de leerkrachten verdeeld, waarbij rekening wordt gehouden met persoonlijke voorkeur en een evenwichtige verdeling van taken. Door factoren als deeltijdarbeid, compensatieverlof, nieuwe onderwijsconcepten, leraren in opleiding en coördinatoren is het fenomeen meer leerkrachten voor een groep een onomkeerbaar gegeven. De directeur van de school draagt mede zorg voor een goede communicatie tussen de leerkrachten die samen voor de groep staan. De pedagogische en de didactische afstemming dienen, los van de persoonlijke klankkleur en stijl, zo optimaal mogelijk te zijn. Het gegeven meer leerkrachten voor een groep is zorgvuldig geïmplementeerd in de schoolorganisatie. Mochten ouders desondanks toch op problemen stuiten die hiermee te maken hebben, dan kunnen zij contact opnemen met de directeur. Soms moeten leerkrachten nascholingscursussen volgen, hebben ze een dag buitengewoon verlof, of zijn ze noodgedwongen met ziekteverlof. Er komt dan een vervanger in de klas. Het is vaak moeilijk een vervanger te vinden. Wij doen ons uiterste best om in voorkomende gevallen een passende oplossing te vinden Huiswerk Huiswerk zien wij enerzijds als middel om leerstof te oefenen of te automatiseren, anderzijds als voorbereiding op wat in het voortgezet onderwijs gebruikelijk is. Huiswerk kan bestaan uit schriftelijk uit te voeren opdrachten, maar vooral in de hoogste groepen ook uit leerstof die geleerd moet worden (proefwerken). Deze stof is in de klas behandeld en verwerkt en wordt door de leerlingen thuis herhaald. Ze krijgen hiertoe ruim de tijd. Belangrijk hierbij is dat hieraan dagelijks aandacht wordt besteed. Schriftelijk werk dient netjes verzorgd ingeleverd te worden. Omdat kinderen vaak schriften en boeken die eigendom van de school zijn mee naar huis nemen, adviseren we dat de kinderen een stevige tas gebruiken om deze spullen in op te bergen; te vaak hebben schoolspullen te lijden onder het vervoer van en naar school. Schoolgids De Windwijzer schooljaar bladzijde 30

31 4.8. Video-opnames Om beter inzicht te krijgen in het eigen handelen in de groep worden op onze school video opnames gemaakt van leerkrachten tijdens hun dagelijkse werk. Deze opnames worden bekeken en besproken met de intern begeleider, andere leerkrachten of externe begeleiders. Na gebruik worden deze opnames gewist. Het doel van deze opnames is het vergroten van de vaardigheden van de leerkrachten. Schoolgids De Windwijzer schooljaar bladzijde 31

32 5. De dagelijkse praktijk 5.1. Aanname van leerlingen Ouders die hun kind op onze school willen aanmelden, kunnen contact opnemen met de directeur. De wet vermeldt dat de beslissing over toelating van leerlingen berust bij het bevoegd gezag. In de praktijk ligt deze beslissingsbevoegdheid bij de directie van onze school. De aannamecriteria van onze school zien er als volgt uit: - alhoewel onze school een katholieke school is, worden in principe leerlingen van elke geloofsovertuiging tot onze school toegelaten, mits de katholieke grondslag van onze school gerespecteerd wordt; - onze school staat in beginsel open voor alle kinderen, ook voor kinderen met een beperking. Indien er beslist moet worden over de toelating, houden we er uiteraard rekening mee of we de juiste ondersteuning en specifieke begeleiding kunnen bieden die voor de ontwikkeling van het kind noodzakelijk is. Indien er besloten wordt tot toelating zal op basis van een plan van aanpak, dat met de ouders is samengesteld, gehandeld worden. De evaluatie en de voortgangsprocedure worden van jaar tot jaar bekeken. - We bespreken dan de vijf relevante kenmerken van ondersteuningsbehoeften: 1. de hoeveelheid aandacht en tijd 2. het onderwijsmateriaal 3. de ruimtelijke omgeving 4. de expertise 5. de samenwerking met andere instanties Als we besluiten tot toelating zal er op basis van een plan van aanpak, dat met de ouders is samengesteld, gehandeld worden. De evaluatie en de voortgangsprocedure bekijken we van jaar tot jaar. Informatie over de ondersteuning die onze school kan bieden, is opgenomen in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) dat op de website van onze school te vinden is. Voor uitgebreide informatie, incl. de wettekst ( passage met betrekking tot aanmelding en toelating), verwijzen wij u naar de site van INNOVO. Hier treft u ook het INNOVO-aanmeldingsformulier nieuwe leerlingen aan d.d. januari Het schoolspecifieke aanmeldingsformulier, dat gebaseerd is op het INNOVO-formulier, vindt u op de website van school. Wij verzoeken u dan ook dringend dit formulier te gebruiken. Toelating op onze school vindt plaats op de dag nadat de leerling vier jaar is geworden. Valt de verjaardag niet op een schooldag, dan wordt hij/zij toegelaten op de eerste schooldag die daarop volgt. 1 of 2 weken voorafgaand aan de toelating mag hij/zij alvast 2x op een woensdag of vrijdag op school komen oefenen om te wennen aan de school. In de maand december vervallen deze oefendagen, omdat dit een hele drukke en spannende periode is voor de kinderen. In deze maand stromen ivm de drukte dan ook geen nieuwe kinderen in. De kinderen die in december 4 jaar worden starten na de kerstvakantie in de instroomgroep. Kinderen die jarig zijn in de zomervakantie worden toegelaten op de eerste dag van het nieuwe schooljaar. In overleg met ouders wordt gekeken of er wel of geen wenochtend gepland wordt. De Wet Passend Onderwijs is op 1 augustus 2014 in werking getreden. Scholen hebben twee jaar de tijd gehad om zich voor te bereiden op de ingangsdatum van 1 augustus In de wet staat een passage opgenomen met betrekking tot aanmelding en toelating: De aanmelding van kinderen voor toelating geschiedt schriftelijk en kan worden gedaan vanaf de dag waarop het kind de leeftijd van 3 jaar bereikt. De ouders doen de aanmelding zo mogelijk ten minste 10 weken voor de datum waarop toelating wordt gevraagd en geven bij de aanmelding aan bij welke school of scholen eveneens om toelating is verzocht. Het bevoegd gezag beoordeelt of de aanmelding een kind betreft dat extra ondersteuning behoeft. Hiertoe kan het bevoegd gezag de ouders verzoeken gegevens te overleggen betreffende stoornissen of handicaps van het kind of beperkingen in de onderwijsparticipatie. Onder extra ondersteuning wordt niet verstaan ondersteuning ter bevordering van de beheersing van de Nederlandse taal met het oog op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden. Indien de toelating van een leerling die extra ondersteuning behoeft, wordt geweigerd, vindt de weigering niet plaats dan nadat het bevoegd gezag er, na overleg met de ouders en met inachtneming van de Schoolgids De Windwijzer schooljaar bladzijde 32

33 ondersteuningsbehoefte van de leerling en de schoolondersteuningsprofielen van de betrokken scholen, voor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Onder andere school kan ook worden verstaan een school voor speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Het derde en vierde lid zijn niet van toepassing: a. indien op de school waar de leerling is aangemeld geen plaatsruimte beschikbaar is, of b. indien het bevoegd gezag de ouders bij de aanmelding verzoekt te verklaren dat zij de grondslag van het onderwijs op de school zullen respecteren dan wel te verklaren dat zij de grondslag van het onderwijs op de school zullen onderschrijven, en de ouders dit weigeren te verklaren. Het bevoegd gezag neemt de beslissing over toelating van een leerling zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 6 weken na ontvangst van de aanmelding. Indien de beslissing, bedoeld in de vorige volzin, niet binnen 6 weken kan worden gegeven, deelt het bevoegd gezag dit aan de ouders mede en noemt het daarbij een zo kort mogelijke termijn waarbinnen de beslissing wel tegemoet kan worden gezien, welke termijn ten hoogste 4 weken bedraagt. Indien de aanmelding een kind betreft dat niet is ingeschreven op een andere school, een school voor speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, de aanmelding is gedaan ten minste 10 weken voorafgaand aan de eerste dag van een schooljaar en de beslissing over toelating op de eerste dag van dat schooljaar nog niet is genomen, wordt het kind met ingang van die dag tijdelijk geplaatst op de school en als leerling ingeschreven. Indien de leerling wordt toegelaten, wordt de tijdelijke plaatsing omgezet in een definitieve plaatsing. Indien de toelating van de leerling wordt geweigerd, wordt de tijdelijke plaatsing beëindigd en wordt de leerling uitgeschreven met ingang van de dag die volgt op de dag waarop de toelating wordt geweigerd. Een leerling wordt niet toegelaten tot een speciale school voor basisonderwijs dan nadat het samenwerkingsverband waartoe de speciale school voor basisonderwijs behoort de leerling toelaatbaar heeft verklaard tot het onderwijs aan een speciale school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband. De beslissing over de toelaatbaarheid is geen besluit als bedoeld in artikel 8:4 onder e van de Algemene wet bestuursrecht. De toelating van een leerling van een basisschool tot een speciale school voor basisonderwijs van het samenwerkingsverband waaraan de basisschool deelneemt wordt niet geweigerd op denominatieve gronden, tenzij de ouders van de leerling weigeren te verklaren dat zij de grondslag van het onderwijs van de school zullen respecteren. Informatie over de ondersteuning die onze school kan bieden, is opgenomen in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Dit profiel treft u aan op onze website Fysieke ontwikkeling De kinderen die onze school gaan bezoeken moeten zindelijk zijn. Wij hebben geen verschoontafel of andere voorziening op onze school. Wij zijn dan ook niet in staat om deze zorg te bieden. Een ongelukje is geen probleem en hiervoor is reserve kleding aanwezig. De motorische ontwikkeling moet leeftijdsadequaat zijn of nog te ontwikkelen. De kinderen kunnen gemiddeld normaal zien, horen en spreken. Ernstige stoornissen op deze gebieden zijn voor ons niet te begeleiden, wij kunnen deze kinderen derhalve niet opvangen op onze school. Kinderen die aangewezen zijn op een rolstoel of lopen met hulpmiddelen kunnen vanwege het ontbreken van de noodzakelijke voorzieningen in onze schoolgebouwen niet altijd aangenomen worden (toegang gebouw, aangepast toilet etc.). Bij twijfels of indien er onderzoeken lopen op deze ontwikkelingsgebieden, stellen ouders c.q. verzorgers ons hiervan op de hoogte bij het oriënterend gesprek Pedagogische aspecten en gedragsmatige ontwikkeling Indien er sprake is van emotionele stoornissen, geringe sociale redzaamheid, gedragsstoornissen en / of diffuse of specifieke ontwikkelingsstoornissen, kunnen wij het kind niet adequaat begeleiden en dus niet aannemen. De ontwikkeling van en de zorg voor het kind en voor andere kinderen komen dan in gevaar. Van de ouders wordt verwacht dat zij deze stoornissen of onderzoeken naar deze stoornissen kenbaar maken tijdens het oriënterend gesprek. Schoolgids De Windwijzer schooljaar bladzijde 33

34 5.2. Verlof en verzuim Als uw kind vier jaar is mag het naar de basisschool. Pas een jaar later, als uw kind vijf jaar is geworden moet het naar school. Uw kind is dan leerplichtig. De leerplicht gaat in op de eerste schooldag die volgt op de maand waarin het kind vijf jaar is geworden. U moet dan zorgen dat uw kind op een school ingeschreven is. Meestal heeft u uw kind al eerder laten inschrijven. Daarnaast moet u zorgen dat uw kind ook echt naar school gaat. Kinderen die 4 jaar zijn en instromen in groep 1 hebben vaak moeite om hele dagen op school door te brengen. U kunt met de school overleggen of uw kind daar al aan toe is of niet. Als u wilt kunt u dit samen met de kleuterleidster doen. In deze gevallen adviseren we om die kinderen alleen in de morgenuren de school te laten bezoeken. Nu kan het gebeuren dat een schoolweek van zo n 24 uur ook voor een 5-jarige nog te vermoeiend is. Er kan dan gebruik worden gemaakt van een speciale regeling. Die houdt in dat een 5-jarige kleuter ten hoogste 5 uur per week thuis mag blijven. De ouders moeten dit wel tijdig doorgeven aan de schoolleiding. Op verzoek van de ouders kan de directeur van de school daarnaast toestaan dat een 5-jarige nog eens 5 uur extra per week wordt thuisgehouden. Deze uren mogen niet worden opgespaard. Zodra uw kind zes jaar is houdt deze regeling op. Het spreekt vanzelf, dat door dit verzuim wel het leer- en onderwijsproces wordt doorbroken. Mocht uw zoon/dochter door ziekte niet naar school kunnen komen, laat dit dan voor schooltijd even weten. Als uw kind drie achtereenvolgende dagen niet naar school komt zonder goede reden, is de directeur verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar. Deze neemt dan contact met u op en wijst u erop dat u verantwoordelijk bent voor het regelmatig schoolbezoek van uw kind. Als er geen oplossing komt, kan als uiterste middel een procesverbaal opgemaakt worden. Schoolverzuim in verband met tussentijdse vakanties moet aangevraagd worden. U kunt hiertoe bij de administratie een aanvraagformulier halen. Buitengewoon verlof kan worden verleend in de onderstaande gevallen: Richtlijnen rondom buitengewoon schoolverlof De Leerplichtwet kent geen snipperdagen, maar in bepaalde bijzondere omstandigheden kan wel extra verlof aangevraagd worden. Vakantieieverlof op grond van de Leerplichtwet moet u minimaal 8 weken van tevoren aanvragen bij de directeur. U kunt hierbij gebruik maken van formulieren die op school te krijgen zijn. Vakantieverlof mag binnen de volgende voorwaarden: wegens specifieke aard van het beroep van één der ouders is verlof niet mogelijk binnen de officiële schoolvakanties. (werkgeversverklaring verplicht, formulier opvragen bij de school); maximaal éénmaal per schooljaar; niet langer dan tien schooldagen; niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar; Toestemming wordt door de directie verleend na ruggenspraak met de leerplichtambtenaar Verlof vanwege gewichtige omstandigheden Extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden moet u bij de directeur aanvragen. Dit moet uiterlijk binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering. Ook hierbij kunt u gebruik maken van een op school te verkrijgen formulier. In de hierna te noemen gevallen kan, zolang het totaal aan een jongere te verlenen verlof het aantal van 10 verlofdagen in een schooljaar niet te boven gaat, verlof worden gegeven voor de hierna genoemde periode: voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten; bij het 12½-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten; bij overlijden van bloed- of aanverwanten; voor verhuizen van het gezin; het voldoen aan een wettelijk verplichting, voor zover deze niet buiten lesuren kan gebeuren; voor sommige religieuze feesten. De volgende situaties zijn nooit gewichtige omstandigheden familiebezoek in het buitenland; vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding; Schoolgids De Windwijzer schooljaar bladzijde 34

35 vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden; een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale vakantieperiode op vakantie te gaan; eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers-)drukte; verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn Gewichtige omstandigheden meer dan tien dagen per schooljaar Een verzoek om verlof van meer dan tien schooldagen per jaar zal via de directeur aan de leerplichtambtenaar worden voorgelegd. Dit moet zo snel mogelijk worden aangevraagd. Luxeverzuim ontstaat wanneer ouders hun kinderen laten spijbelen om eerder met vakantie te kunnen gaan of om ze bijvoorbeeld mee te nemen op familiebezoek. Het doet dan niet ter zake of op de bewuste dag gewone lessen zijn, een excursie plaatsvindt of bijvoorbeeld een sportdag is. De school is verplicht om melding te maken van lesverzuim, ook van afwezigheid waarbij een vermoeden bestaat dat het luxeverzuim is. De leerplichtambtenaren zullen tegen luxeverzuim in actie komen Bezwaar en beroep Tegen een afgewezen verzoek om extra verlof kan de indiener schriftelijk bezwaar maken. Dit bezwaar kan ingediend worden bij het bestuur. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de volgende gegevens bevatten: naam en adres van belanghebbende; de dagtekening (datum); een omschrijving van het besluit dat is genomen; argumenten die duidelijk maken waarom indiener niet akkoord gaat met het besluit als het bezwaar niet door de indiener maar namens deze wordt, dient er een ondertekende volmacht bij het bezwaarschrift te worden gevoegd Gronden voor vrijstelling van het onderwijs De leerlingen van onze school nemen in principe deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten. Op verzoek van de ouders kan een leerling worden vrijgesteld van de volgende onderwijsactiviteiten: deelname aan godsdienstlessen. Voor leerlingen die niet gelovig zijn of waarvan bij de aanmelding blijkt dat zij tot een andere geloofsrichting behoren dan de R.K. én waarvan de ouders aangeven dat zij er moeite mee hebben dat hun kind de godsdienstlessen volgt, wordt tijdens de godsdienstlessen een alternatieve lesstof aangeboden. Bij vieringen in de kerk wordt voor deze groep kinderen een passend aanbod bedacht. deelname aan gymnastieklessen op basis van medische indicatie. In zo een geval geldt eveneens dat de school in plaats van de gymnastiekles een alternatief lesprogramma aanbiedt Bestrijden verzuim en vroegtijdig schoolverlaten Per 1 januari 2012 is een wijziging van onder meer de Leerplichtwet 1969 (Lpw) in werking getreden. Doel van de wetswijziging is de verbetering van het bestrijden van verzuim en voortijdig schoolverlaten. Er komt een knip in het toezicht. Het toezicht op naleving van de Leerplichtwet door scholen een goede administratie van het verzuim wordt belegd bij de Inspectie van het Onderwijs. Deze kan een bestuurlijke boete opleggen. Het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet door ouders en leerlingen blijft bij de gemeenten liggen. Voor gemeenten leidt de wetswijziging niet tot minder middelen in het Gemeentefonds. De Inspectie van het Onderwijs hanteert een risicogericht toezichtkader. Leerplichtambtenaren kunnen signalen doorgeven aan de Inspectie. Vanuit het toezicht op ouders en leerlingen mogen zij de verzuimadministratie van scholen blijven inzien. Gemeenten worden verantwoordelijk voor het brede jeugddomein en de Wet werken naar vermogen. Uitval van leerlingen zorgt voor problemen op deze terreinen. De verzuimregistratie op onze school voldoet aan de wet- en regelgeving. Uitgebreide informatie hierover, treft u aan via Op de website van INNOVO vindt u tevens informatie omtrent de richtlijnen rondom buitengewoon schoolverlof, incl. luxe verzuim (voor scholen en voor ouders) van Bureau Voortijdig Schoolverlaten Parkstad Limburg.. Ga naar en klik op SCHOLEN of OUDERS in de menubalk: aanvulling schoolgids. Schoolgids De Windwijzer schooljaar bladzijde 35

36 5.3. Pedagogische maatregel, schorsing en verwijdering Pedagogische maatregel Een ernstig incident kan leiden tot een pedagogische maatregel (het nemen van een passende maatregel in samenspraak met de ouders) met onmiddellijke ingang. Dit betreft een uitzonderlijke pedagogische maatregel van beperkte tijdsduur. De ouders worden in dit geval meteen op de hoogte gesteld. Zowel in het (telefoon)gesprek als ook in de brief aan de ouders wordt aangegeven voor welke beperkte periode de maatregel geldt. Voordat de pedagogische maatregel wordt beëindigd, maken school en ouders goede afspraken om herhaling van het ernstig incident te voorkomen. Correspondentie en verslag met afspraken worden bewaard in het leerling-dossier. Schorsing Vanaf 1 augustus 2014 is artikel 40c opgenomen in de WPO. Hierin staat beschreven dat het bevoegd gezag, ten opzichte van het verleden, bevoegd is om een leerling te schorsen. Daarbij zijn scholen verplicht om schorsingen van langer dan een dag bij de Inspectie van het Onderwijs te melden. Ook is opgenomen dat leerlingen voor ten hoogste één week geschorst kunnen worden. Hierbij vermelden wij dat een schorsing een ingrijpende maatregel is en alleen in uitzonderlijke gevallen gebruikt zal worden. In artikel 40c van de WPO zijn de volgende punten opgenomen: 1. Het bevoegd gezag kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste één week schorsen. 2. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders bekendgemaakt. 3. Het bevoegd gezag stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan één dag schriftelijk en met opgave van redenen in kennis. Ouders kunnen bij het schoolbestuur en/of bestuursrechter schriftelijk bezwaar maken tegen de schorsing. Indien het een bijzondere school betreft kunnen de ouders de stap maken naar de civiele rechter. Verwijdering Verwijdering van een leerling is een ordemaatregel die slechts in het uiterste geval en dan ook nog uiterst zorgvuldig moet worden genomen. Volgens vaste jurisprudentie kunnen voor verwijdering onder andere de volgende redenen worden aangevoerd: - voortdurend, storend, agressief gedrag van de leerling; - bedreigend of agressief gedrag van ouders/verzorgers van de leerling. Voor deze beide verwijderingsgronden moet aannemelijk zijn dat herhaling niet is uitgesloten, waardoor gegronde vrees is ontstaan voor de veiligheid van het personeel of de andere leerlingen of voor de ongestoorde voortgang van het onderwijs. De verwijdering van een leerling is in het primair onderwijs geregeld in artikel 40 van de WPO en in het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in artikel 40 van de WEC. Voor meer informatie ga naar en klik op SCHOLEN of OUDERS in de menubalk: aanvulling schoolgids Rookverbod Op school geldt een algemeen rookverbod, dat betekent dat er nergens in het schoolgebouw gerookt mag worden en dat roken op het schoolplein, tijdens de lesuren en in het zicht van de kinderen, ook niet toegestaan is. Dit geldt zowel voor personeel, stagiaires, bezoekers en ook voor ouders die op school helpen Buitenschoolse opvang (BSO) Buitenschoolse opvang bestaat uit voorschoolse opvang, naschoolse opvang, opvang op vrije school(mid)dagen, dan wel opvang tijdens schoolvakanties of een combinatie hiervan. Op 5 oktober 2006 is de Wet Primair Onderwijs aangepast in die zin dat alle basisscholen, dus niet alleen brede scholen, mogelijkheden tot buitenschoolse opvang moeten bieden, waardoor kinderen van half 8 s ochtends tot half 7 s avonds een zinvolle en plezierige dagbesteding hebben. Het voorzien in BSO sluit nauw aan bij de reeds door INNOVO ingezette koers van educatief partnerschap. Als school zijn we op zoek gegaan naar een aanbod dat past bij de wensen van kinderen, ouders, scholen en INNOVO. Dit alles binnen de financiële middelen die de overheid ter beschikking stelt. Schoolgids De Windwijzer schooljaar bladzijde 36

37 De organisatie die de BSO voor onze school verzorgt is Stichting Humanitas. De BSO wordt verzorgd op de locatie van Humanitas, Vullingsweg te Heerlen. Over de actuele situatie kunt u contact opnemen met de directie van de school Stagiaires Onze school biedt ieder jaar de gelegenheid aan studenten om op onze school stage te lopen. Dit zijn studenten van het Arcuscollege, Fontys en het Leeuwenborghcollege (diverse richtingen in het Middelbaar Beroepsonderwijs). Zij assisteren de leerkrachten maar geven geen les. Ook leerlingen uit het voortgezet onderwijs kunnen ons verzoeken om stage te mogen lopen Continurooster Ook dit schooljaar werken we met een continurooster. Dit houdt in dat de leerlingen onder begeleiding van de groepsleerkracht in de klas lunchen. Daarna gaan zij buitenspelen onder begeleiding van een (ambulante) leerkracht, stagiaire of andere medewerker van de school. Bij slecht weer kunnen er binnen gezelschapspelletjes worden gedaan. Laat uw kinderen niet te vroeg naar school komen: 5 tot 10 minuten vóór schoolbegin is ruim voldoende (zeker bij slecht weer). Houdt u zich aan de schooltijden; dit geldt óók voor de kleuters! 5.8. Schooltijden Lestijden groep 1 en 2 ochtend Middag totaal gezamenlijk eten pauze maandag 8:45 12:15 13:15 15:00 5:15 12:45-13:15 12:15 12:45 dinsdag 8:45 12:15 13:15 15:00 5:15 12:45-13:15 12:15 12:45 woensdag 8:45 12:45 4:00 donderdag 8:45 12:15 13:15 15:00 5:15 12:45-13:15 12:15 12:45 vrijdag 8:45 12:15 3:30 weektotaal 23:15 Lestijden groep 3 en 4 ochtend middag totaal gezamenlijk eten pauze maandag 8:45 12:15 13:00 15:00 5:30 12:15-12:30 12:30 13:00 dinsdag 8:45 12:15 13:00 15:00 5:30 12:15-12:30 12:30 13:00 woensdag 8:45 12:45 4:00 donderdag 8:45 12:15 13:00 15:00 5:30 12:15-12:30 12:30 13:00 vrijdag 8:45 12:15 3:30 weektotaal 24:00 Lestijden groep 5-8 ochtend middag totaal gezamenlijk eten pauze maandag 8:45 12:15 13:00 15:00 5:30 12:15-12:30 12:30 13:00 dinsdag 8:45 12:15 13:00 15:00 5:30 12:15-12:30 12:30 13:00 woensdag 8:45 12:45 4:00 donderdag 8:45 12:15 13:00 15:00 5:30 12:15-12:30 12:30 13:00 vrijdag 8:45 12:15 13:00 15:00 5:30 12:15-12:30 12:30 13:00 weektotaal 26: Onderwijstijd De school wil graag op tijd beginnen met de lessen. Vanaf 8.30 uur is er toezicht op het schoolplein. Voor alle leerlingen geldt dat om 8:40 uur, 5 minuten voor aanvang van de schooltijd de schoolbel gaat. De leerlingen gaan per groep naar binnen en dan rustig naar de klas. Om 8.45 uur beginnen de lessen. Ouders die een dringende boodschap voor de leerkracht hebben, kunnen dit telefonisch doorgeven. In dringende gevallen kunt de leerkracht voor schooltijd benaderen. We willen graag de rust in school bewaren. Het onnodig in/door school lopen door ouders en leerlingen willen dus voorkomen. Ook willen wij u verzoeken om aan het eind van de schooldag uur buiten op uw zoon/dochter te wachten. Wilt u hier rekening mee houden? Schoolgids De Windwijzer schooljaar bladzijde 37

38 5.10. Vakanties en vrije dagen De school begint op maandag 31 augustus 2015 van / op tot en met Herfstvakantie 26 oktober oktober 2015 Kerstvakantie 21 december januari 2016 Carnavalsvakantie 8 februari februari 2016 Pasen 25 maart maart 2016 Meivakantie 25 april mei 2016 Hemelvaart (in meivakantie) 5 mei mei 2016 Pinksteren 16 mei mei 2016 Zomervakantie groep 8 25 juli september 2016 Zomervakantie groep 1 t/m 7 25 juli 2016 (vanaf 12:15u) 2 september 2016 Het vakantierooster wordt jaarlijks door de GMR vastgesteld. Van het vastgestelde rooster kan niet worden afgeweken. De volgende studiedagen zijn gepland voor het schooljaar : - Donderdag 22 oktober Vrijdag 23 oktober Maandag 4 januari Woensdag 8 juni Verantwoording van de verplichte onderwijstijd Leerlingen van basisscholen moeten minimaal uur les krijgen over 8 schooljaren. Leerlingen moeten in de eerste 4 schooljaren (onderbouw) ten minste uur les krijgen. In de laatste 4 schooljaren (bovenbouw) uur. De 240 uur die overblijven, kunnen scholen verdelen over de onderbouw en bovenbouw. Er is geen maximum aantal uren onderwijs per dag. De Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) let er op dat scholen voldoende uren onderwijs geven. De school bepaalt hoe het lesrooster en de pauzetijden eruit zien. De pauzes moeten een onderbreking van de schooldag zijn. Ze moeten voorkomen dat leerlingen aan 1 stuk bezig zijn met leren. De basisschool moet zorgen voor een goede verdeling van de activiteiten over de dag. Op jaarbasis is het aantal uren dat er wordt gewerkt (na aftrek van vakanties en vrije dagen) weergegeven in de onderstaande tabel. Bij deze berekening wordt er van uit gegaan dat het schooljaar loopt van 1 oktober 2015 tot en met 30 september groep 1-2 groep 3 groep 4 groep 5-7 groep 8 jaartotaal onderwijs in uren 1209: : : : :00 30 september :00 4:00 4:00 4:00 4:00 Totaal aantal uren onderwijs schooljaar 1213: : : : :00 af vakanties/vrije dagen 321:45 332,00 332:00 362:00 365:30 totaal onderwijs schooljaar 2-15/ :15 920:00 920:00 994:00 990:30 Sinds 1 augustus 2006 is voorgeschreven dat de leerlingen in 8 opeenvolgende schooljaren ten minste 7520 uren les krijgen. In de eerste 4 schooljaren ten minste 3520 uren onderwijs en in de laatste 4 schooljaren ten minste 3760 uren. Bovendien wordt gesteld dat aan leerlingen in de laatste 6 schooljaren(groep 3 t/m 8) 5 dagen per week onderwijs wordt gegeven. 7 keer in een schooljaar mag er in één week 4 dagen onderwijs aan deze leerlingen worden gegeven. De weken moeten evenwichtig verdeeld worden over het schooljaar. In onderbouw en bovenbouw samen wordt dit schooljaar in de onderbouw 2x 898:00, 1x 923:30, 1x 918:00 en in de bovenbouw 3 x 1001:00 uur en 1 x 997:30 = 7595:00 uur gewerkt. Omdat dit rooster ook in de komende schooljaren zal worden gehanteerd, voldoen we aan de ons gestelde eis. Schoolgids De Windwijzer schooljaar bladzijde 38

39 6. Vieringen en bijzondere gebeurtenissen Er zijn momenten in het schooljaar, dat we stilstaan bij gebeurtenissen die we belangrijk vinden. Er zijn er die elk jaar terugkeren. Bij elke activiteit worden de ouders vooraf geïnformeerd. Bij de meeste worden we ook geholpen door de leden van de ouderraad Sportdag/Koningsdag Traditioneel wordt er een sportdag gehouden voor alle groepen van onze school. De sportdag wordt sinds vorig jaar gekoppeld aan Koningsdag. Er vinden activiteiten plaats voor de verschillende bouwen. Jaarlijks bekijkt de werkgroep hoe hier vorm en inhoud aan gegeven wordt Carnaval 6.2. Sinterklaas Rond 5 december brengt Sint een bezoek aan onze school. Hij bezoekt dan de leerlingen van de groepen 1 t/m 4. Voor de andere groepen wordt een surpriseochtend in hun eigen groep georganiseerd Kerstmis In de laatste week voor Kerstmis wordt er op verschillende manieren aandacht besteed aan dit feest. De werkgroep die zich hiermee bezig houdt, zal u tijdig informeren of er ook een buitenschoolse activiteit met ouders georganiseerd wordt. Op de vrijdag voor de Carnaval vindt er een carnavalsactiviteit plaats voor de kinderen. Iedereen zet het beste beentje voor om alle kinderen en andere aanwezigen een onvergetelijke middag te bezorgen Pasen In de Goede Week wordt in de groepen aandacht besteed aan het Paasverhaal Communie In de St. Josephkerk en de St. Andreaskerk worden jaarlijks communievieringen gehouden. De verantwoordelijkheid ligt in handen van de parochie en de ouders van de communicanten. Als de zondag van de communie wordt gevolgd door een schooldag, dan zijn de leerlingen van de groepen 4 en de broertjes en zusjes van de communicanten op die dag vrij Schoolverlateractiviteiten Om de leerlingen van groep 8 een leuke afsluiting te geven van hun basisschoolperiode worden er schoolverlateractiviteiten georganiseerd. Vanaf het schooljaar zullen we ons op de vorm en inhoud hiervan bezinnen. De belangrijkste reden is de invoering van de 40-urige werkweek in het onderwijs en de daaraan gekoppelde verplichting overwerk in tijd te compenseren. Ouderparticipatie is in deze een belangrijke voorwaarde om tot geslaagde activiteiten te kunnen komen Schoolreis In een van de laatste schoolweken wordt door de ouderraad in samenwerking met de teamleden een schoolreis georganiseerd. Voor de schoolreis wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van de ouders. Voor het schooljaar blijft deze bijdrage van 24,00 ongewijzigd. Kinderen waarvoor de bijdrage niet wordt voldaan gaan niet mee op schoolreis en aan deze leerlingen wordt op school een alternatief programma aangeboden. Deze bijdrage wordt geïnd door de Ouderraad samen met de vrijwillige ouderbijdrage van 9,00 voor alle overige activiteiten zoals hierboven beschreven. Ook dit bedrag blijft voor het schooljaar ongewijzigd. Schoolgids De Windwijzer schooljaar bladzijde 39

40 6.9. Excursies Excursies kunnen een bijdrage leveren aan het onderwijsleerproces. In de loop van het schooljaar organiseren de leerkrachten van diverse groepen in het kader van bepaalde lessen en cultuureducatie excursies. Zo brengen groepen een bezoek aan: het Industrion Schrieversheide de Botanische Tuin in Kerkrade kasteel Hoensbroek het Thermenmuseum in Heerlen de schouwburg Iedere groep/leerkracht maakt hierin zijn/haar eigen keuze, waardoor dit jaarlijks kan verschillen Verkeersdiploma Elk jaar neemt groep 7 van onze school deel aan het jeugd verkeersexamen. Naast een theoretisch deel wordt er ook een praktische proef afgelegd in Heerlen. Dit examen wordt in samenwerking met andere scholen in de gemeente Heerlen georganiseerd Verjaardag van de leerkracht De verjaardagen van de juffen/meesters worden in de groepen 3 t/m 8 individueel in de groep gevierd. De juffen van de groepen 1/2 vieren hun verjaardag samen tijdens de jaarlijkse juffendag Schoolfotograaf Elk jaar worden er portretfoto s en groepsfoto s gemaakt. Deze foto s worden naderhand op school tegen contante betaling aangeboden (u krijgt ze dus niet meer eerst mee naar huis om kopiëren tegen te gaan). Uiteraard geschiedt het kopen op vrijwillige basis Ontruimingsplan Jaarlijks vindt er in de maand september een algemene ontruimingsoefening plaats Buitenschoolse activiteiten Gedurende het schooljaar neemt de school ook deel aan buitenschoolse activiteiten, waarbij kinderen begeleid worden door ouders en/of leerkrachten. De activiteiten zijn onder andere: Nationale voorleeswedstrijd Nationaal schoolvoetbaltoernooi Lunchafval Het liefst zien we, dat uw kind de boterhammen voor de lunch en het drinken meeneemt in een boterhamtrommel en afsluitbare beker of fles. Deze kunnen na schooltijd weer terug mee naar huis worden genomen. Eenmalige verpakkingen van met name dranken en etenswaren worden mee terug naar huis gegeven. Uiteraard zien we er op toe, dat drankverpakkingen eerst worden leeggemaakt alvorens ze terug in de tassen worden gestopt. De lunch wordt gezamenlijk in de groep onder toezicht genuttigd. Schoolgids De Windwijzer schooljaar bladzijde 40

41 6.16. Identiteitsplicht bij (school)reizen naar het buitenland Wij wijzen u op het één persoon per paspoort beginsel. Om deel te kunnen nemen aan bepaalde schoolactiviteiten wordt het verplicht dat leerlingen een eigen identiteitsbewijs hebben. INNOVO zal schoolreizen naar het buitenland niet verbieden (in tegenstelling tot andere schoolbesturen). Dit betekent wel dat scholen die een schoolreis naar het buitenland plannen, ouders ruimschoots op tijd moeten informeren over de nieuwe regels en ouders moeten verzoeken om tijdig een identiteitsbewijs aan te vragen. Uiterste consequentie in het geval de leerling geen geldig identiteitsbewijs heeft op de dag van de schoolreis, is dat deze leerling dan niet mee kan gaan. Voor meer informatie kunt u terecht op Schoolgids De Windwijzer schooljaar bladzijde 41

42 7. Ouders en school 7.1. Educatief Partnerschap Educatief partnerschap is een proces waarbij school, ouders en andere instellingen rondom de ontwikkeling en opvoeding van kinderen elkaar wederzijds ondersteunen en afspreken zoveel mogelijk samen te werken en op elkaar af te stemmen met als doel het bevorderen van het leren, de motivatie en de ontwikkeling van kinderen. Het delen van verantwoordelijkheid is daarbij belangrijk: als je iets samen doet wordt het sterker. Goede communicatie is daarbij van groot belang. Daarbij moet je helderheid hebben over je eigen rol. Dat kan voorkomen dat je overvraagd wordt. Vervolgens blijft staan dat zonder vertrouwen partnerschap heel moeilijk wordt. Het welbevinden van kinderen, ouders én leerkrachten is gebaat bij ervaren wederkerigheid en gelijkwaardigheid; het standpunt ouders zijn klanten en wíj zijn de professionals is niet wenselijk. Wel dienen we het onderscheid in expertise in het oog te houden: leerkrachten hebben een specifieke pedagogische en didactische expertise, ouders hebben een eigen expertise t.a.v. hun eigen kind. Het erkennen van deze ouderexpertise kan doorslaggevend zijn in het bevorderen van de dialoog. De school heeft het educatief partnerschap uitgewerkt in een nota. Deze is te downloaden vanaf de website van de school: htttp://www.bs-windwijzer.nl 7.2. Medezeggenschapsraad (MR) Medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). Hierin is bepaald dat elke school dient te beschikken over een medezeggenschapsraad waarin ouders en leerkrachten in gelijke aantallen vertegenwoordigd zijn. De bevoegdheden (instemmings- of adviesrecht) procedures en taken zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement dat door het bestuur na overleg met de MR is vastgesteld. Elke school beschikt over een MR; deze heeft vergelijkbare rechten als de GMR maar dan enkel ten aanzien van zaken die de eigen school betreffen De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad INNOVO heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad vertegenwoordigt alle scholen, maar niet via een rechtstreeks GMR-lid. In totaal heeft de GMR 12 zetels, gelijk verdeeld tussen de oudergeleding en de personeelsgeleding. Omdat de scholen niet rechtstreeks via een MR-lid vertegenwoordigd zijn, werkt de GMR met een regiostructuur en zijn er regiofunctionarissen. De medezeggenschapsorganen hebben wettelijke bevoegdheden om invloed te kunnen uitoefenen op besluiten die de directie (ook genoemd: het bevoegd gezag) van plan is te nemen. Voor de MR is dat de directeur, voor de GMR is dat de voorzitter van het College van Bestuur. De Ondernemingsraden en de medezeggenschapsraden hebben een onafhankelijke positie in de organisatie. De wettelijke bevoegdheden zijn een kader waar binnen gewerkt kan worden. Wil je als medezeggenschap daadwerkelijk mee kunnen zeggen is de relatie tussen bevoegd gezag en medezeggenschap van immens belang. Samen iets bereiken, samen staan voor de organisatie kan alleen op basis van een goede verhouding. Meer informatie? Neem dan contact op met Ton Verhiel, secretariaat. Bezoekadres Ruys de Beerenbroucklaan 29a 6417 CC, Heerlen Dinsdag 9.00u 14.00u Voor meer informatie ga naar en klik op SCHOLEN of OUDERS in de menubalk: aanvulling schoolgids. GMR-informatie is ook te vinden in de menubalk onder medezeggenschap. Schoolgids De Windwijzer schooljaar bladzijde 42

43 7.4. Ouderraad De Ouderraad vertegenwoordigt de ouders in de oudervereniging (waar in principe alle ouders lid van zijn). Doelstelling van de Ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders c.q. verzorgers, het schoolbestuur en het onderwijzend team met betrekking tot onderwijs aan en vorming van de leerlingen. Tevens kan de Ouderraad de medezeggenschapsraad voorzien van advies. Concreet betekent dit dat de Ouderraad: 1 x per jaar een algemene ledenvergadering houdt. In die vergadering legt de ouderraad verantwoording af over het gevoerde beleid en overlegt de raad met de ouders over het beleid voor het komend jaar. 1 x per maand vergadert. Deze vergaderingen zijn openbaar. De Ouderraad handelt volgens de algemene richtlijnen voor het katholiek onderwijs en is aangesloten bij de Nederlandse Katholieke Oudervereniging te Den Haag. De Ouderraad bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal personen, afhankelijk van het totaal aantal groepen van de school. De leden en de voorzitter van de Ouderraad worden gekozen tijdens de algemene ledenvergadering. Deze leden kiezen onderling een secretaris en penningmeester, die tezamen met de voorzitter het dagelijks bestuur vormen. Het bestuur is in functie tot aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering. De Ouderraad stimuleert activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat. Om alle activiteiten te kunnen bekostigen, wordt een vrijwillige ouderbijdrage van de ouders gevraagd. De hoogte van deze vrijwillige bijdrage wordt door de algemene ledenvergadering, die jaarlijks in september plaats vindt, vastgesteld. Voor het schooljaar zal deze bijdrage van 9,00 ongewijzigd blijven.. Als lid van de ouderraad bent u direct of indirect bij veel schoolse zaken betrokken. Het innen en beheren van deze financiën is een taak van de bestuursleden van de ouderraad. Als u dus wilt dat uw kind(eren) meedoen aan activiteiten die worden georganiseerd door de Ouderraad, is het zaak dat u tijdig de ouderbijdrage voldoet Hulpouders Regelmatig doen we een beroep op ouders om te assisteren; we kunnen uw hulp gebruiken bij: de voorbereiding en uitvoering van evenementen sport en speldag sinterklaas kerstmis schoolreis carnaval e.d. Naast actieve deelname en hulp bij activiteiten die door de Ouderraad worden georganiseerd, kunnen we ook ondersteuning van ouders gebruiken tijdens uitstapjes, zoals: herfst/lente wandeling eerste Heilige Communie culturele activiteiten 7.6. Oudergesprekken Gedurende het schooljaar wordt u tenminste drie maal in de gelegenheid gesteld met de groepsleerkracht(en) over uw kind te praten, in november, maart en juni/juli. De uitnodiging voor de oudergesprekken ontvangt u voor de groepen 1 t/m 8 vóór de uitreiking van het eerste, tweede en derde rapport Spreekuur Bij vragen en/of opmerkingen over het schoolgebeuren zijn wij graag bereid u te woord te staan. Belt U voor het maken van een afspraak met een groepsleerkracht voor of na school. Leerkrachten kunnen tijdens de lessen niet gestoord worden, aangezien hierdoor onderwijstijd verloren gaat. Schoolgids De Windwijzer schooljaar bladzijde 43

44 7.8. Informatievoorziening gescheiden ouders Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling verloopt. De school heeft daarom een protocol ontwikkeld hoe zij met deze regels omgaat. De school volgt de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden ouders, dat betekent dat de school ervan uitgaat dat ouders die beiden het ouderlijk gezag verkregen hebben elkaar informeren met betrekking tot zaken rondom hun zoon of dochter. Beide ouders zijn dan ook gezamenlijk welkom bij de ouderavonden. In overleg kan daarvan afgeweken worden. Voor meer informatie ga naar en klik op SCHOLEN of OUDERS in de menubalk: aanvulling schoolgids Hoofdluisbehandeling Zoals u weet kan iedereen, ongeacht de lichaamsverzorging, last krijgen van hoofdluizen. Deze insecten, twee à drie mm lang, lopen van hoofd(haar) naar hoofd(haar), eventueel via een kledingstuk als tussenstation. Ze leven van bloed van hun gastheer c.q. gastvrouw, dat via een klein prikgaatje vanuit de hoofdhuid wordt opgezogen. Hun eitjes, neten genaamd, zijn één mm groot en wit glanzend. Zij worden vastgeplakt aan een haar, dichtbij de hoofdhuid en zijn nauwelijks door huishoudelijke middelen te verwijderen. Om te voorkomen dat u letterlijk en figuurlijk met de handen in het haar komt te zitten, willen wij uw aandacht vestigen op het onderstaande. Op school werken wij met zogenaamde luizenbrigades. Dit zijn ouders die op vrijwillige basis op de eerste schooldag na iedere vakantie (op maandag) controleren op de aanwezigheid van hoofdluis. Indien er bij een kind sprake is van een infectie zullen zij de ouders daarvan op de hoogste stellen zodat direct actie ondernomen kan worden. Een week nadien zal de groep en de groepen van eventuele broertjes en zusjes worden onderworpen aan een hercontrole. De leden van de luizenbrigade zijn overigens door de GGD geschoold. Op school zijn folders verkrijgbaar met meer uitleg. Wij vragen u dringend om alle gevallen van hoofdluis te melden bij de leerkracht van uw kind. Luizen hebben is geen schande, er niets aan doen wél!! Wijkagent De politie van Heerlen heeft veel contact met de basisscholen. Regelmatig bezoeken agenten de school om te informeren naar ongewenst gedrag in de buurt van de school en naar eventueel vandalisme rondom de schoolgebouwen. Ieder schooljaar verzorgen de wijkagenten in de groepen zeven en acht een aantal lessen in het kader van het zogenaamde schooladoptieplan. Doel hiervan is onder andere het kweken van vertrouwen tussen de schooljeugd en de wijkagent(en), het geven van informatie en het bevorderen van positief gedrag. In het lesprogramma komende ondermeer de volgende onderwerpen aan bod: gedrag in het verkeer, vandalisme, omgaan met vuurwerk en bureau HALT Gymnastiek Voor de gymnastieklessen in de gymnastiekzalen gelden enkele afspraken: Kleding meisjes: t-shirt en korte broek of turnpakje. Kleding jongens: t-shirt en korte broek. De leerlingen van de groepen 1 en 2 kunnen hun gymschoenen (zonder veters), mits voorzien van naam, op school laten. Gymkleding is niet nodig. De groepen 3 tot en met 8 nemen hun gymnastiekkleding steeds mee naar huis om te laten wassen, tenzij er 2 dagen achter elkaar gymnastiekles is. Het dragen van "lange" oorbellen (oorringen) tijdens gymlessen raden we in verband met het oplopen van onnodige verwondingen ten zeerste af. Zijn er ten aanzien van de gymnastieklessen medische beperkingen, maakt deze dan tijdig kenbaar aan de groepsleerkracht(en). Gymnastiekschoenen mogen uitsluitend in de gymnastiekzaal gedragen worden om te voorkomen dat de vloer van de gymnastiekzaal wordt beschadigd. Ze moeten bij voorkeur voorzien zijn van witte zolen. Schoolgids De Windwijzer schooljaar bladzijde 44

45 7.12. Schoolmaatschappelijk werk (SMW) Wij hebben op onze school de beschikking over maatschappelijk werk. U kunt met de maatschappelijk werker een afspraak maken op school. Informatie hierover kunt u krijgen bij de intern begeleider. Het maatschappelijk werk is bedoeld ter ondersteuning van ouders en / of kinderen rondom hun welzijn. Het maatschappelijk werk kan ook ondersteuning bieden in de thuissituatie. Zij zijn op de hoogte van regelgeving en kennen de mogelijkheden die de gemeente Heerlen biedt. Ouders kunnen terecht voor adviesvragen maar ook als er problemen zijn in de thuissituatie. Om de privacy zoveel mogelijk te waarborgen kan de maatschappelijk werker op huisbezoek komen. Het kan immers zijn dat er problemen zijn waarvan u vindt dat deze los staan van de school. Te denken valt aan financiële problemen, rouwverwerking, conflictsituaties of als het in uw leven gewoon even tegen zit. Maar u kunt ook een beroep doen op het maatschappelijk werk als u gewoon even een gesprek wil. Als u in contact wil komen met het maatschappelijk werk kunt u dat aangeven aan de leerkracht of de intern begeleider van de school. De maatschappelijk werker zal vervolgens contact met u opnemen om een afspraak te maken Gezond eten Regelmatig melden de media het eetpatroon van zowel jong als oud te wensen overlaat. Het Voedingscentrum in Den Haag constateert dat kinderen meer snoepen dan een aantal jaren geleden. Het gedrag van kinderen ten aanzien van tussendoortjes en snoepen is natuurlijk een eerste verantwoordelijkheid van ouders c.q. verzorgers. Vanuit onze verantwoordelijkheid gezond gedrag te bevorderen, adviseren we u echter geen snoep mee naar school te geven. Wij gaan ervan uit dat uw kind(eren) voordat ze naar school komen thuis hebben ontbeten. Een boterham of fruit voor tijdens de pauze mag uiteraard wel. Geeft u dat dan mee in een kleine tas of rugzak. Vanzelfsprekend geldt dit ook voor de lunch. Denk aan: woensdag géén lunch voor alle kinderen en op vrijdag géén lunch voor de groepen 1-4. Trakteren. De verjaardag is voor ieder kind natuurlijk een bijzondere gebeurtenis. De leerkrachten willen de kinderen de gelegenheid geven hun verjaardag te vieren en hun medeleerlingen te trakteren. Dit laatste natuurlijk op basis van vrijwilligheid!! U begrijpt dat we op basis van bovenstaande visie adviseren uw kind op zijn/haar verjaardag geen tandbedervende traktatie op school te laten uitdelen Schoolverzekeringen Met zoveel risico s in en rond de school is het goed om precies te weten voor welke zaken de school verzekerd is. In zijn algemeenheid gelden eerst de eigen verzekeringen van de betrokken personen, dus het eigen ziekenfonds, ziektekostenverzekering, WA-verzekering en doorlopende reisverzekering e.d. INNOVO heeft voor alle scholen en de daaraan verbonden leerkrachten, vrijwilligers en leerlingen de volgende collectieve verzekeringen afgesloten: Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Ongevallenverzekering Werkgeversaansprakelijkheid Motorvoertuigen Reisverzekering Deze verzekering is van kracht tijdens reizen, kampen en excursies welke door of onder toezicht van INNOVO plaatsvinden. Er is onder andere dekking voor verlies/diefstal van eigendommen, geneeskundige kosten en extra gemaakte kosten. De dekking is van kracht voor leerlingen, personeelsleden, en alle ondergeschikten van de school. Voor deze verzekering geldt een leeftijdsgrens van 75 jaar. Ga naar en klik op SCHOLEN of OUDERS in de menubalk: aanvulling schoolgids. Schoolgids De Windwijzer schooljaar bladzijde 45

46 7.15. Nieuwsbrief Via de Nieuwsbrief die wordt uitgegeven, houden wij U op de hoogte van actuele gebeurtenissen zoals excursies van groepen, schoolwedstrijden, studiedagen van de leerkrachten, vergaderingen en eventuele veranderingen Abonnementen De school wordt vaak benaderd door (commerciële) uitgevers en bedrijven die via de school abonnementen, boeken en/of leermiddelen aan ouders willen verkopen. Informatie hierover verstrekken wij via de nieuwsbrief Verkeerssituatie rond de school Bijna dagelijks is het op de straat en op de stoepen bij de school een kleine chaos. Veel ouders brengen alleen hun eigen kind snel even op de fiets of met de auto naar school. Anderen gaan met de auto naar school omdat ze daarna meteen door willen rijden naar hun werk. Maar als er op deze manier honderd kinderen gebracht worden komen er dus honderd auto s naar de school. En die moeten allemaal even ergens geparkeerd worden. Door al deze geparkeerde en stilstaande auto s ontstaat er een onoverzichtelijke situatie voor de kinderen. Parkeren bij de school is een probleem en de tijd is rijp om daar verandering in te brengen. Halen en brengen is best op een andere manier te organiseren. Misschien is het handig om eens met andere ouders in de buurt afspraken te maken over het bij toerbeurt de kinderen naar school te brengen of van school te halen. In één auto kunnen drie kinderen op de achterbank vervoerd worden. Dat scheelt weer een paar auto s bij de school. Een ander mogelijkheid is het om bij toerbeurt de kinderen lopend of fietsend naar school te brengen. De ouder die de beurt heeft loopt of fietst langs enkele adressen om daar de kinderen op te halen. Door deze samenwerking komen de kinderen veilig op school en is de chaos bij de school een stuk minder. Het Limburgs Verkeersveiligheids Label: een kwaliteitskeurmerk. Onze school is door het extra aandacht geven aan actieve verkeerseducatie, aandacht voor de dagelijkse school-thuisroute van de kinderen en aandacht voor een veilige schoolomgeving in bezit gekomen van het LVL. Het is een uiterlijke waardering door het ROVL voor een geleverde kwaliteitsverbetering op het gebied van verkeerseducatie. Onze school laat met het LVL zien dat het ons ernst is me de verkeersveiligheid van onze leerlingen door het toepassen van activerende werkvormen, aandacht voor de school-thuisroute en de inrichting van de direct schoolomgeving Sponsoring Sponsoring is in het maatschappelijk verkeer een bekend verschijnsel. Ook op onze school komt sponsoring voor. Er is uitsluitend sprake van sponsoring als de sponsor een tegenprestatie verlangt van de school, het personeel of de leerlingen waarmee de leerlingen in schoolverband worden geconfronteerd of als het bestuur, het personeel of leerlingen uit eigen beweging overgaan tot het leveren van een tegenprestatie. Schenkingen, ouderbijdragen en gelden van het ministerie en de gemeente vallen niet het begrip sponsoring. Voor meer informatie incl. een link naar het convenant scholen Po en VO en sponsoring ga naar en klik op SCHOLEN of OUDERS in de menubalk: aanvulling schoolgids. Schoolgids De Windwijzer schooljaar bladzijde 46

47 7.19. Jeugdgezondheidszorg De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg volgt de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van alle kinderen van 4 tot 19 jaar. Zij nodigen uw kind regelmatig uit voor een gezondheidsonderzoek of een inenting. Ook met vragen over opgroeien en opvoeden of zorgen om uw kind kunt u altijd bij de JGZ terecht. Rond de leeftijd van 5 en 10 jaar wordt uw kind uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Tijdens het onderzoek wordt gekeken naar bijvoorbeeld motoriek, spraak en sociaal-emotionele ontwikkeling. Door uw kind goed te volgen probeert de GGD eventuele problemen op tijd op te sporen en te helpen voorkomen. Als blijkt dat uw kind extra hulp of zorg nodig heeft, kijkt de JGZ, samen met de ouders, wat daarvoor nodig is. We werken hierin nauw samen met andere organisaties binnen het CJG. De onderzoeken vinden plaats in het CJG, op school of bij de GGD Zuid Limburg. U als ouder/verzorger kent uw kind vaak het beste. Om te weten of er dingen zijn waar de GGD extra op moeten letten, vraagt de GGD u om van tevoren een vragenlijst in te vullen. Hierin komen allerlei gezondheidsaspecten aan bod. Uiteraard wordt er zorgvuldig om gegaan met alle persoonsgegevens van u en uw kind. In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het de laatste twee inentingen tegen DTP (difterie, tetanus, polio) en BMR (bof, mazelen, rodehond). Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 jaar worden bovendien de HPVvaccinatie tegen baarmoederhalskanker. U ontvangt een oproep voor de gratis prikken. Deelname is niet verplicht. Heeft u vragen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind. Is er sprake van leerproblemen of andere problemen. Maakt u zich zorgen? Neem dan contact op met het Team JGZ. Wij helpen u graag! Contact Jacky de Vos, jeugdverpleegkundige Betsie Spierings, doktersassistente Jessy Goessen, jeugdarts Team JGZ unit Parkstad-West E: T: Klachten en klachtenprocedure In de Wet op het primair onderwijs is bepaald dat elk schoolbestuur een klachtenregeling moet hebben. Dit is bepaald in de zogenaamde 'Kwaliteitswet'. Deze klachtenregeling is bedoeld voor ouders, leerlingen, personeel en andere belanghebbenden, die een klacht hebben over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van het bestuur of een persoon, die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap. Waarom een klachtregeling? De onderwijswetgeving is met ingang van 1 augustus 1998 gewijzigd in verband met de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht, ook wel de Kwaliteitswet genoemd. Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Door de klachtenregeling ontvangen het bestuur en de school op eenvoudige wijze signalen die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school. Met de regeling wordt beoogd een zorgvuldige behandeling van klachten, waarmee het belang van de betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat) De contactpersoon De contactpersoon is de wegwijzer binnen school bij een klacht. De contactpersoon zal samen met u bekijken waar u uw klacht het beste kunt neerleggen. De contactpersoon is er niet om uw klacht inhoudelijk op te lossen. Op elke school binnen onze stichting zijn twee contactpersonen aangesteld, een ouder en een leerkracht, bij voorkeur een man en een vrouw. Dit betekent niet dat indien de klager een ouder is naar de oudercontactpersoon moet en de leerkracht naar de leerkrachtcontactpersoon. De klager is hier vrij in. De leerkrachtcontactpersoon voor onze school is: Simone Weerts ( Intern Begeleider). Schoolgids De Windwijzer schooljaar bladzijde 47

48 Het klachtmeldingsformulier, de volledige tekst van de klachtenregeling en een notitie met veel gestelde vragen en antwoorden over de klachtenregeling is te vinden op de website van INNOVO. Voor meer informatie ga naar en klik op OUDERS in de menubalk: klachtenregeling De vertrouwenspersoon Aan INNOVO zijn twee onafhankelijke vertrouwenspersonen verbonden. De vertrouwenspersoon gaat eerst na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Mocht de vertrouwenspersoon tot de conclusie komen dat dit niet wenselijk is, dan gaat deze na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij de klachtencommissie. Verder begeleidt de vertrouwenspersoon de klager. De klager zelf bepaalt uiteindelijk of deze een klacht al dan niet indient bij de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en voor zover noodzakelijk of wenselijk, naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding. De vertrouwenspersonen, zijn niet verbonden aan één van onze scholen. Naam en adresgegevens: Drs. Paul Nijpels Telefoon: / Bert van Oosterbosch Telefoon: / De landelijke klachtencommissie Stichting INNOVO is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs van de Bond KBO (Bond Katholiek primair Onderwijs). Adresgegevens: Bureau van de geschillen-, bezwaren- en klachtencommissies voor het katholiek onderwijs Postbus EH Den Haag Geschillen- en bezwarencommissies: Klachtencommissie : (van 9.00 tot uur) adres : website : De vertrouwensinspecteur Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, leerkrachten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur raadplegen wanneer zich in en rond de school problemen voor doen op het gebied van: Seksuele intimidatie en seksueel misbruik Psychisch en fysiek geweld Extremisme en radicalisering Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal luisteren, informeren en zo nodig adviseren. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. De vertrouwensinspecteur is alle werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar op (lokaal tarief). Overige informatie over de klachtenregeling vindt u via Schoolgids De Windwijzer schooljaar bladzijde 48

49 Schoolgids De Windwijzer schooljaar bladzijde 49

Passend Onderwijs en Toelating, schorsing, verwijdering van leerlingen

Passend Onderwijs en Toelating, schorsing, verwijdering van leerlingen Passend Onderwijs en Toelating, schorsing, verwijdering van leerlingen Voor de volledige procedure verwijzen wij u naar de website van Onderwijsstichting MOVARE: www.movare.nl (de procedure Toelating,

Nadere informatie

Schoolgids. basisschool De Windwijzer

Schoolgids. basisschool De Windwijzer Schoolgids basisschool De Windwijzer Schooljaar 2014-2015 Deze schoolgids is door het College van Bestuur van INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs vastgesteld op 1 juli 2014. Deze schoolgids heeft

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Notitie voor leerkrachten

Notitie voor leerkrachten Notitie voor leerkrachten 1 De ondersteuningsniveaus van Basisschool Dierdonk September 2016 Managementteam d.d. 26-09-2016 Teamvergadering d.d. 05-10-2016 Medezeggenschapsraad d.d. 13-03-2017 Voorwoord

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Sprong, dep. Molkenkelder Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 09KF Onderzoeksnummer : 123669 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

de Samenwerkingsschool "Balans"

de Samenwerkingsschool Balans RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Samenwerkingsschool "Balans" Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26PT Onderzoeksnummer : 122926 Datum schoolbezoek : 19 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008- FINLANDIA School : Finlandia Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 14EJ Onderzoeksnummer : 110855 Datum uitvoering onderzoek : 24-3- Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 95001 Datum schoolbezoek : 23 augustus Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) april 2016 1 Schoolondersteuningsprofiel: Is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

School: Brinnr.: Bestuur: Datum:

School: Brinnr.: Bestuur: Datum: BASISONDERWIJS School: Brinnr.: Bestuur: Datum: Basisschool Kerensheide 10HU Kindante 1-05-2015 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST School : basisschool Bisschop Ernst Plaats : Goes BRIN-nummer : 05GY Onderzoeksnummer : 94508 Datum schoolbezoek : 29 en 31 mei Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN. : basisschool de Haren : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN. : basisschool de Haren : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN School : basisschool de Haren Plaats : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042 Datum schoolbezoek : 30 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester Schoolondersteuningsprofiel 14QN00 IBS De Twamester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs St. Jozef Plaats : 't Zand Nh BRIN-nummer : 15CY Onderzoeksnummer : 125352 Datum schoolbezoek : 13 februari 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op

Nadere informatie

School: Brinnr.: Bestuur: Datum:

School: Brinnr.: Bestuur: Datum: BASISONDERWIJS School: Brinnr.: Bestuur: Datum: OBS de Carrousel TE Movare 8-05-015 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de school

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Dominicusschool Algemene gegevens School Dominicusschool BRIN 17YR00 Directeur Antoinette Schmidt Adres Noorderhavenkade 45-49d Telefoon 010 4432500 E-mail info@dominicusschool.nl

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

intern begeleider Sasja Dijkstra

intern begeleider Sasja Dijkstra Schoolondersteuningsprofiel School: Evangelische basisschool De Oase Contact gegevens: Hovens Grevestraat 1 1333 KX ALMERE 036-5376523 www.ebsdeoase.nl deoase@haal.nl Directie en IB: directeur Jelle Admiraal

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER School : basisschool Albert Schweitzer Plaats : Emmeloord BRIN-nummer : 08JS Onderzoeksnummer : 94651 Datum schoolbezoek : 4 juni 2007 Datum

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom

Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom Schooljaar 2014-2015 VRAGENLIJST (DEEL 2) UITERSTE INLEVERDATUM 21-3-2014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende

Nadere informatie

Dr. J.C. Logemannschool

Dr. J.C. Logemannschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel SBO Dr. J.C. Logemannschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Locatieleider Dr. J.C. Logemannschool 06RV vacature Mevr. S.C. van Duin Adres Schiedamseweg

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Dr. Albert Schweitzer. Het SOP is tot stand gekomen met door de monitor basisondersteuning,

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

BASISONDERWIJS. School: Brinnr.: Bestuur: Datum:

BASISONDERWIJS. School: Brinnr.: Bestuur: Datum: BASISONDERWIJS School: Brinnr.: Bestuur: Datum: 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de school momenteel in het kader van Passend

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK School/vestiging: Plaats: Sint Anthonis BRIN-nummer: 14ZG Onderzoeksnummer: 103635 Datum uitvoering

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK 21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE HAARLEM INHOUD Uitkomst onderzoek 21st Century Global School te Haarlem 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 270 Klassendeler: 25 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een groeiende, moderne, Christelijke basisschool.

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DUBBELDEKKER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DUBBELDEKKER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DUBBELDEKKER School : Basisschool Dubbeldekker Plaats : Hilversum BRIN-nummer : 19LM Onderzoeksnummer : 94493 Datum schoolbezoek : 21 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De Fontein Algemene gegevens School De Fontein BRIN 04FI Locatieleider Mw. L. v.d. Wel Adres Hoyledestraat 23, 3036 LP Rotterdam Telefoon 010-4659366 E-mail

Nadere informatie

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine Zorgverbreding Rekenen/wiskunde Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine ZORG OP MAAT Rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind. hoge eisen pedagogische en didactische vaardigheden

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS DE ZOEKER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS DE ZOEKER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS DE ZOEKER School : obs De Zoeker Plaats : Zaandijk BRIN-nummer : 19DK Onderzoeksnummer : 94489 Datum schoolbezoek : 9 mei 2007 Datum vaststelling : 4 juli 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Spoorbuurt. : Anna Paulowna

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Spoorbuurt. : Anna Paulowna RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs Spoorbuurt Plaats : Anna Paulowna BRIN-nummer : 15BX Onderzoeksnummer : 123482 Datum schoolbezoek : 20 september 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Merenwijk Plaats : Leiden BRIN nummer : 15PX C1 Onderzoeksnummer : 150822 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 18 september

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

4?^ ' \/ Lr- Ö RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BERG EN BOS. Basisschool Berg en Bos Apeldoorn 17NG 94718

4?^ ' \/ Lr- Ö RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BERG EN BOS. Basisschool Berg en Bos Apeldoorn 17NG 94718 4?^ ' \/ Lr- Ö RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BERG EN BOS QLIOOO Z^ School Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Basisschool Berg en Bos Apeldoorn 17NG 94718 Datum schoolbezoek Datum vaststelling

Nadere informatie

School: Brinnr.: Bestuur: Datum:

School: Brinnr.: Bestuur: Datum: BASISONDERWIJS School: Brinnr.: Bestuur: Datum: Bs. Bergop 0RG Innovo 9-06-015 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de school

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST School: De Horst Plaats: Apeldoorn BRIN-nummer: 17UB Onderzoeksnummer: 103558 Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 122792 Datum schoolbezoek : 11 juli 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 10

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE School : basisschool 't Mêêtje Plaats : Ellemeet BRIN-nummer : 05ZJ Onderzoeksnummer : 112723 Datum schoolbezoek : 28

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Hugo de Grootschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Hugo de Grootschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Hugo de Grootschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Hugo de Grootschool. Iedere school stelt een SOP op, dit

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' School : basisschool 'De Touwladder' Plaats : Kaatsheuvel BRIN-nummer : 18KV Onderzoeksnummer : 94509 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 17YV00 OBS De Marke

Schoolondersteuningsprofiel. 17YV00 OBS De Marke Schoolondersteuningsprofiel 17YV00 OBS De Marke Toelichting Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN Basisschool De Toermalijn Onderzoeksdatum: 3 juni 2008 Datum conceptrapport van bevindingen: 27 juni 2008 Datum vaststelling rapport: 18 augustus 2008 Onderzoeksnummer: 105617 Postregistratienummer:

Nadere informatie

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen Leerlingen met een opvallende ontwikkeling Hoe ga je om met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften? Cruciaal in de zorgstructuur is de kwaliteit van instructie. Maar inspelen op onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool Schoolondersteuningsprofiel 11WU00 Mariaschool Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van : Jenaplan Christelijke Basisschool

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 12BV Onderzoeksnummer : 122154 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Bezoekadres: Dorpshuisweg 36A Postadres: Postbus 19 9617 ZG Harkstede Voor Openbaar Onderwijs Tel: 050-4041675 URL: www.obsdriespan.nl e-mail: mailbox@obsdriespan.nl Schoolondersteuningsprofiel Naam school

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Datum besproken in Team CBS Het Bastion 17-09-2013 (MT) Datum advies MR 02-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

School: Brinnr.: Bestuur: INNOVO Datum: versie: 09-06 - 2015

School: Brinnr.: Bestuur: INNOVO Datum: versie: 09-06 - 2015 BASISONDERWIJS School: Bs Ondersteboven Brinnr.: 12ZE Bestuur: INNOVO Datum: versie: 09-06 - 2015 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL School : de dr. J.A. Gerth van Wijkschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17UD Onderzoeksnummer :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Het Veldboeket Plaats : Zwolle BRIN nummer : 15EG C1 Onderzoeksnummer : 276294 Datum onderzoek : 12 juni 2014 Datum vaststelling : 26 augustus 2014 Pagina 2

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Anne Frankschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Anne Frankschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 Anne Frankschool 1 Voorwoord Voor u ligt het (SOP) van basisschool Anne Frankschool. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke verplichting.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM Plaats : Voorburg BRIN-nummer : 07SP Arrangementsnummer : 86296 Onderzoek uitgevoerd op : 9 september 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL HERVORMDE SCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL HERVORMDE SCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL HERVORMDE SCHOOL School : Basisschool Hervormde School Plaats : Opheusden BRIN-nummer : 05RW Onderzoeksnummer : 94574 Datum schoolbezoek : 3 april 2007 Datum

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' School : basisschool 'Sint Jozef' Plaats : Nieuw-Namen BRIN-nummer : 06XE Onderzoeksnummer : 94514 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Samen maken we het passend!

Samen maken we het passend! Samen maken we het passend! Publieksversie Ondersteuningsplan 20142014 Samenwerkingsverband Primair Onderwijs MiddenHolland Dit is de publieksversie van het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 27XE00 OBS Het Woudhuis

Schoolondersteuningsprofiel. 27XE00 OBS Het Woudhuis Schoolondersteuningsprofiel 27XE00 OBS Het Woudhuis Toelichting Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BEISTERVELD

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BEISTERVELD RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BEISTERVELD School/vestiging: Plaats: Bergeijk BRIN-nummer: 06HG Onderzoeksnummer: 104008 Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Kennedyschool Datum besproken in Team 24-11-2014 Datum advies MR 25-11-2014 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Format schoolondersteuningsprofiel

Format schoolondersteuningsprofiel Format schoolondersteuningsprofiel Naam van de school: St. Theresia Adres: Ransdalerstraat 62 6312AJ te Ransdaal Telefoon: 043-4591682 Brinnummer: 11KB Schoolbestuur: Innovo Inleiding In het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Functie van het ondersteuningsprofiel

Functie van het ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel van de Sint Jan te Waarland, onderdeel van Stichting Flore. Scholengroep Niedorp De Boet, 't Veld ; De Marinx,t Veld; De Snip, Nieuwe Niedorp; Antonius, Nieuwe Niedorp ; Oude Niedorp,

Nadere informatie