SBO DE BALANS Roermond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SBO DE BALANS Roermond"

Transcriptie

1 SCHOOLPLAN SBO DE BALANS Roermond 23HG 1

2 Toelichting. Het kwaliteitshandboek beoogt voor alle betrokkenen een overzicht en houvast te bieden van het beleid dat is vastgesteld (zo willen we dat in onze organisatie doen). Het kwaliteitshandboek beschrijft het vaststaand beleid van de stichting Swalm en Roer en van de scholen. Het gaat om het beleid dat de going concern regelt, zowel op stichtingsniveau als op schoolniveau. Het betreft het statisch beleid; het vaststaand beleid (zo doen we dat) Veel beleidsonderwerpen zijn uitgewerkt en vastgesteld in aparte beleidsnota s van de stichting. Relevante beleidsnotities zullen hier veelal verwijzend aangegeven worden. (In dit document wordt, naast een korte typering, een verdere verwijzing aangegeven). Aanvullend op het stichtingsbeleid zullen de scholen hun schoolspecifieke beleid beschrijven. 2

3 Inhoudsopgave kwaliteitshandboek 0. BELEIDSPROCESSEN 0a. missie / visie / identiteit 0b. evalueerbare doelen 0c. het werken met pdca-cycli 1. ORGANISATIE 1a. typering 1b. organisatiestructuur 1c. bestuursfilosofie 1d. de school in zijn omgeving 1e. ontwikkelingen leerlingenaantal en kenmerken van de leerlingenpopulatie 1f. schooltijden en verantwoording 1g. aannamebeleid, schorsingsbeleid en verwijderingsbeleid 1h. groepsindeling en organisatie 1i. schoolklimaat en veiligheid 1j. leerlingen-zorgsysteem 1k. informatie / communicatie / overleg 2. PERSONEEL 3. ONDERWIJS 4. HUISVESTING 5. FINANCIËN 6. KWALITEITSZORG; BEWAKEN EN VERBETEREN VAN DE KWALITEIT 6a. SWOT-analyse 6b. Bruisend onderwijs / kwaliteitszorgsysteem S & R 3

4 0. BELEIDSPROCESSEN 0a. Missie/visie/identiteit: Stichting Swalm en Roer. De missie van de stichting: Swalm en Roer; waar kinderen zich samen ontwikkelen met het oog op morgen. De visie van de stichting geeft aan: Swalm en Roer is een bruisende onderwijsorganisatie waarin: ontwikkelingsperspectieven van kinderen en medewerkers centraal staan vertrouwen is in de eigen ontwikkelingskracht van kinderen en medewerkers kinderen en medewerkers eigenaar zijn van hun ontwikkeling leren en ontwikkelen fundamenteel een gezamenlijk proces is ruimte geboden wordt voor en aandacht geschonken wordt aan verschillende levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden kinderen en medewerkers veilig zijn en zich veilig voelen samenwerking met partners essentieel is verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie is neergelegd opbrengstgericht gewerkt wordt horizontale en verticale verantwoording vanzelfsprekend is SBO De Balans. De Balans in onderwijs (de term: ouders in dit stuk moet gelezen worden als: ouder(s) en/of verzorger(s) ) Inleiding: Sbo de Balans stelt een schoolplan op voor de periode De basis voor het schoolplan wordt gevormd door een aantal inhoudelijke keuzes die het schoolteam heeft gemaakt. In de visie worden richtinggevende uitspraken gedaan over ons onderwijs. Plaats van de school in de samenleving: De school maakt inhoudelijk onderdeel uit van het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS) en wordt in die hoedanigheid ingezet om zorg voor leerlingen die niet in het reguliere basisonderwijs passend onderwijs kunnen ontvangen te realiseren. Daarnaast is de school één van de 23 scholen van de stichting Swalm & Roer en in die zin verbonden aan de andere scholen van Swalm & Roer. Deze beide omgevingen maken dat de school in een complexe omgeving haar bestaansrecht moet realiseren. Prognoses: De school telt anno ongeveer 260 leerlingen verdeeld over 19 groepen. Landelijk is het beleid erop gericht dat de zorg aan leerlingen zoveel en zo dicht mogelijk bij de reguliere basisschool wordt gegeven. Daarom 4

5 streeft de stichting Swalm en Roer in haar strategische doelstellingen naar een daling van het verwijzingspercentage naar het Speciaal basisonderwijs. Dat betekent dat naar verwachting onze school in 2015 circa 200 leerlingen zal huisvesten. Ten gevolge daarvan krijgt de school te maken met verdichte problematiek bij leerlingen. Dit vraagt intensievere begeleiding van leerlingen, binnen de grenzen van onze mogelijkheden. Wij zorgen voor een passend aanbod voor onze leerlingen, daarvoor is nodig dat we onze huidige expertise behouden en verder ontwikkelen. Waarin we geloven: onze kernwaarden We hebben een aantal kernwaarden geformuleerd die richtinggevend zijn voor ons handelen. Ze weerspiegelen wat kenmerkend is voor de school. Kindgericht Het kind is uitgangspunt van ons denken en handelen (op pedagogisch, didactisch en sociaal-/emotioneel gebied) Onze aandacht is gericht op de specifieke behoefte van de sbo-leerling in zijn ontwikkeling met kansen en beperkingen Daarnaast is onze aandacht gericht op de behoeften van de basisschoolleerlingen met specifieke problemen die onderdelen uit ons aanbod nodig hebben. Wij realiseren een passend aanbod voor deze leerlingen. Veiligheid Een leer-/werkklimaat waarin alle betrokkenen in onze schoolorganisatie fysiek veilig zijn en zich mentaal veilig voelen. Professioneel Een leer-/werkklimaat waarin iedereen zich maximaal kan ontwikkelen en professioneel uitgedaagd wordt om optimaal te presteren; Een respectvolle, open en eerlijke communicatiestructuur met alle partners; Een klimaat waarin we elkaar positief kritisch aanspreken op ons handelen en op onze attitude en Ouders zien als partners in hun betrokkenheid bij het onderwijs en de ontwikkeling van hun kind waarbij de school in gesprek blijft en meedenkt met de ouders om de ontwikkeling van de kinderen zo optimaal mogelijk te begeleiden; Opbrengstgericht Hoge doelen stellen en overzicht houden; We gaan uit van mogelijkheden, we denken in kansen; We stellen de doelen zo hoog mogelijk en vertalen deze in concreet waarneembaar gedrag; De haalbaarheid van het onderwijs is omschreven in het groepsplan dat we als uitgangspunt nemen en Het Ontwikkelingsperspectief (OPP) van elke leerling beschrijft de individuele ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Hiervan worden de te bereiken tussendoelen, het leerstofaanbod en de leertijd van het kind afgeleid. Aan het OPP wordt een uitstroomperspectief gekoppeld. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om de ontwikkeling van elk kind nauwgezet te plannen, te volgen en te evalueren. Zelfvertrouwen Leerlingen en medewerkers zijn mede de regisseur van hun eigen ontwikkeling; We leren kinderen om uit te gaan van mogelijkheden; Ons uitgangspunt is dat mensen een leven lang leren, je houdt nooit op jezelf te ontwikkelen; Fouten mogen gemaakt worden en bieden mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en 5

6 We zijn bereid elkaar te helpen wanneer het even niet lukt en leren kinderen hoe je hulp van anderen kunt vragen en toepassen. Schoolklimaat en pedagogisch handelen: De leeromgeving is kindgericht, uitnodigend, vriendelijk en uitdagend. De school realiseert veiligheid voor kinderen, ouders en teamleden. De basis voor het schoolklimaat wordt gevormd door een duidelijke structuur, eenduidige afspraken en regels, het stellen van grenzen aan gedrag. Hiermee bieden alle betrokkenen in onze school elkaar een veilige omgeving waarin iedereen zich optimaal kan bewegen en ontwikkelen. Elk kind mag zijn wie het is. Aan kinderen die belemmeringen of blokkades ervaren die hun ontwikkeling remmen, wordt hulp geboden. Dat kan hulp zijn door in- of externe hulpverleners. Op onze school gaan we respectvol met elkaar om. We besteden ruim aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en het doel is dat we zo met elkaar omgaan dat we daar positieve gevoelens bij ervaren. We leren ook hoe je met negatieve gevoelens constructief om kunt gaan. Leerstofaanbod en didactisch handelen: We werken opbrengstgericht in lijn met het ontwikkelingsperspectief dat voor elke leerling is opgesteld. Dit geeft zowel het kind als de leerkracht sturing op het werk. We realiseren voor elk kind een zo hoog mogelijk uitstroomniveau. Daarvoor is een goede organisatorische en didactische structuur nodig, evenals het uit blijven gaan van doelstellingen en resultaten. Het kindgerichte zoeken we door voor elk kind een ontwikkelingsperspectief op te stellen met haalbare doelen en tussendoelen vertaald in een passend leerstofaanbod middels groepsplannen. We betrekken leerlingen bij dit ontwikkelingsperspectief en maken hen eigenaar van de ontwikkeling die zij zelf belangrijk (gaan) vinden en evalueren met hen de geleverde prestaties in de richting van het uitstroomperspectief. We stellen hoge doelen, maar waken ervoor dat het kind onnodige frustraties op loopt. Uitgangspunt blijft dat het kind zich competent kan blijven voelen. Het klassenmanagement is erop gericht dat instructies van de leerkracht en leeractiviteiten van de leerlingen succesvol zijn. Daarbij besteden we aandacht aan preventie van probleemsituaties, didactische vaardigheden, regels en afspraken en de inrichting van de klas. We zorgen voor voortdurende ontwikkeling van de organisatorische vaardigheden (competenties) van de leerkracht om dit doel te bereiken Het leerstofaanbod is betekenisvol en sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen. Dit stelt eisen aan methodes en aan de leerkrachten die aanvullende inhouden moeten bedenken, ontwikkelen, verzamelen. Op deze manier realiseren we maximale betrokkenheid bij kinderen en plezier bij het leren. Het bieden van een dergelijke uitdagende en stimulerende omgeving kan alleen gerealiseerd worden met gepassioneerde, professionele en enthousiaste medewerkers die beschikken over kennis en vaardigheden om met eigentijdse methodieken, hulpmiddelen en werkvormen een maximaal resultaat te bereiken. We werken vanuit een groepsstructuur. We houden rekening met de veranderende omgeving en bezinnen ons daarbij op ons onderwijsconcept. In dat onderwijsconcept houden we bij het clusteren van kinderen rekening met een algemeen aanspreek- en belevingsniveau en differentiëren we naar instructiebehoefte, leertijd en verwerking om in te spelen op de verschillen in ontwikkelingsdynamiek tussen leerlingen. We werken vanuit methodes en passen het directe instructiemodel toe bij alle vakgebieden toe. 6

7 Zorg en begeleiding: We zijn gericht op een opbrengstgerichte cultuur, maar hechten ook veel waarde aan de sociaal- en emotionele ontwikkeling van de leerlingen. We stellen heldere en haalbare doelen, evalueren periodiek de resultaten en de ontwikkeling van leerlingen en het onderwijsproces en trekken daaruit conclusies voor het vervolg van het onderwijs- en ontwikkelingsproces van leerlingen. Onze school beschikt over vakkundige medewerkers. Leerkrachten worden ondersteund door gespecialiseerde medewerkers met als doel een maximale ontwikkeling van leerlingen te realiseren. We vinden het van groot belang dat de professionals zich daarbij ook blijven ontwikkelen. Het werk op SBO de Balans vraagt om de juiste attitude, kennis en pedagogische en didactische vaardigheden binnen een goede leeromgeving inclusief coaching en collegiale samenwerking. Invoering van het beleid met betrekking tot Passend Onderwijs zorgt onder meer voor ontwikkelingen met betrekking tot zorg aan leerlingen. Het streven om zorg op locatie dus zoveel mogelijk in de omgeving van de basisschool te laten plaatsvinden heeft gevolgen voor de positie en de doelgroep van het Speciaal Basisonderwijs en Speciaal Onderwijs. Het streven van de overheid is om meer zorg in de nabijheid van de reguliere basisschool te realiseren. Hierdoor zal de populatie van onze school veranderen, zullen pedagogische en didactische problematieken mogelijk verdichten. Onze school zal voor nieuwe opdrachten gesteld worden waaraan nieuwe uitdagingen zijn te ontlenen. We bezinnen ons op de gevolgen van deze beleidsontwikkeling en blijven medewerkers stimuleren zich te ontwikkelen om de sterke zorgstructuur van de school te behouden en verder af te stemmen op veranderingen in de toekomst. Een functiehuis op schoolniveau maakt de behoefte aan expertise van onze organisatie zichtbaar en is de basis voor de ontwikkeling van medewerkers om in deze behoefte te voorzien. De kracht van onze zorgstructuur is onder meer herkenbaar aan de volgende punten: Wij zien kinderen en gaan uit van hun mogelijkheden; Orthopedagogische expertise; Orthodidactische expertise; Een digitaal leerlingvolgsysteem geschikt voor het SBO; Het werken vanuit ontwikkelingsperspectieven met daaraan gekoppeld een uitstroomperspectief voor elk individueel kind; Werken op basis van groepsplannen met daarbij mogelijkheden voor individuele differentiatie ( leerlijnen, (be)handelingsplannen); Expertisegroepen op het gebied van rekenen, taal, sociaal emotionele ontwikkeling en wereldoriëntatie / verkeer / techniek; Gespecialiseerde medewerkers op het gebied van logopedie, speltherapie, motorisch remedial teaching, remedial teaching en psychologie; Een koppositie (volgens de onderwijsinspectie) in de ontwikkeling van taalbeleid en Communicatie tussen medewerkers onderling, met ouders en met leerlingen die professioneel, doelmatig en betrokken is. De school en haar organisatie: We werken vanuit passie voor onderwijs en kinderen. Er is sterk leiderschap nodig om de ontwikkelingen, uitdagingen en ambities van de school voor de komende tijd goed vorm te geven en te realiseren. De verschillende rollen, functies en daarbij behorende verantwoordelijkheden en verhoudingen zijn transparant en duidelijk. Er wordt vanuit teamverantwoordelijkheid en teamwerken gedacht. De samenwerking en afstemming in het team is goed. 7

8 0b. Evalueerbare doelen Zowel vanuit de stichting als binnen de scholen wordt gewerkt met evalueerbare doelen (specifiek, meetbaar). Deze doelen zijn gerelateerd aan de eisen van de inspectie én aan de gestelde doelen in de kwaliteitszorg van de school. Stichting Swalm en Roer. Op stichtingsniveau zijn voor de vier stroomgebieden in de strategische koers de doelen voor 2015 beschreven; we zijn succesvol als... Voor de vier stromen (bruisend onderwijs, ontwerpers van bruisend onderwijs, een bruisende school in een bruisende omgeving, zichtbare kwaliteit en ontwikkeling) zijn 31 doelen beschreven. Voor een overzicht van de doelen van de strategische koers, zie de bijlage doelen van de strategische koers Stichting Swalm en Roer (koersnota bruisend onderwijs ). Voor een concretisering van de doelen zie verder de uitwerking in de Stand van zaken kwaliteitszorg binnen Stichting Swalm en Roer en in de Monitor Swalm en Roer, bestuurscockpit, schoolcockpit en groepscockpit. SBO De Balans. Het aanvullende vastgestelde beleid van de school, ingedeeld naar de vier stroomgebieden is in het eerste gedeelte (hoofdstukken 0 t.m. 5) van dit schoolplan terug te vinden. (geordend middels de vier stroomgebieden). 0c. Het werken met PDCA cycli. Zowel op stichtings- als op school-niveau wordt gewerkt met PDCA-cycli. In de nota stand van zaken kwaliteitszorg, stichting Swalm en Roer ) worden de PDCA- cycli uitgewerkt op alle niveaus. Zowel de lange termijn als de korte termijn worden beschreven. Deze uitwerkingen zijn richtinggevend voor de stichting en de scholen. SBO De Balans. De school reflecteert jaarlijks op de gestelde doelen op stichtings- en school-niveau (jaarplannen). Doelen worden gesteld, gegevens worden verzameld en geanalyseerd, conclusies worden getrokken en voortgangsacties worden gepland. Zie stroom 4 bruisende kwaliteit en ontwikkeling. De school werkt met Operationele plannen die vanuit de expertgroepen, dan wel het Managementteam worden voorgesteld en door de directie worden vastgesteld. In de meerjarenontwikkelkalender zijn de ontwikkelthema s en doelen opgenomen. Deze zijn vooral georienteerd op Taal, Rekenen en de Sociaal Emotionele Ontwikkeling. Ook is een aantal thema s met betrekking tot de organisatorische ontwikkeling van de school opgenomen. 8

9 Gezien de ontwikkelingen in de maatschappij, politieke keuzes, eigen keuzes en de vertaling daarvan staat de school de komende jaren voor grote uitdagingen. 9

10 1. ORGANISATIE 1a. Typering. Typering van de stichting. Swalm en Roer; samen sterker in onderwijszorg, onderwijskwaliteit en onderwijsinnovatie. Onderwijsstichting Swalm & Roer is het bevoegd gezag van 23 scholen voor primair onderwijs. Dit zijn 23 'reguliere' basisscholen, en 1 basisschool voor speciaal onderwijs, met in het totaal leerlingen en 650 medewerkers. De scholen zijn gelegen in de gemeente Roermond en de gemeente Roerdalen; zij liggen in stadswijken en dorpskernen, in bovenmodale wijken, in achterstandswijken en in wijken met overwegend allochtone inwoners. Swalm & Roer kent katholiek, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en openbaar onderwijs. De naam Swalm & Roer staat voor beweging. Het onderwijs is evenals de maatschappij in beweging. Swalm & Roer wil die beweging nadrukkelijk richting geven. De stichting wil een onderwijsorganisatie met kwalitatief hoogwaardige scholen en een sterk bestuur zijn hetgeen tot uiting komt in zichtbare kwaliteit. Typering van SBO De Balans. SBO de Balans is een school voor speciaal basisonderwijs. Dit houdt in dat onze school bezocht wordt door leerlingen die om een of andere reden grote moeite hebben met de aangeboden leerstof op de basisschool en/of die door problemen in hun persoonsontwikkeling onvoldoende toe komen aan leren. Kortom, het volgen van regulier basisonderwijs geeft onvoldoende resultaat gezien de mogelijkheden van het kind. Op onze school proberen wij deze kinderen zoveel mogelijk te helpen door vooral uit te gaan van de mogelijkheden van het kind en rekening te houden met zijn beperkingen. Sbo de Balans is een katholieke school. Toch bezoeken niet alleen katholieke kinderen onze school. Ongeacht hun geloofsovertuiging zijn alle leerlingen, die niet in staat zijn een reguliere basisschool te bezoeken, welkom op onze school. Bij de inrichting van het onderwijs wordt uitgegaan van respect voor elkaars overtuiging. Onze school wordt bezocht door ongeveer 260 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar verdeeld over 19 groepen. Aan school zijn ongeveer 45 medewerkers verbonden. Naam van de school: SBO de Balans. In de naamgeving BALANS zit opgesloten het zoeken naar evenwicht tussen het basisonderwijs en het Speciaal basisonderwijs enerzijds en het zoeken naar evenwicht tussen de mogelijkheden en onmogelijkheden van de leerling anderzijds. In het afgebeelde schoollogo ziet u de leerling met hulpmiddel zijn weg zoeken op het koord, balancerend, maar met de zekerheid opgevangen te worden door onze school, die hem het zelfvertrouwen verschaft om op zijn eigen manier op weg te gaan. 10

11 1b. Organisatiestructuur Organisatiestructuur Stichting Swalm en Roer.De stichting Swalm & Roer kent het Raad van Toezichtmodel met een statutair gescheiden College van Bestuur en Raad van Toezicht; zie statuten van de stichting Swalm en Roer. De leden van het College van Bestuur zijn de direct leidinggevenden van de schooldirecteuren. Het bestuurskantoor verricht ondersteunende diensten voor de diverse geledingen binnen de stichting. Organigram Stichting Swalm en Roer Raad van Toezicht College van Bestuur GMR Bestuurskantoor: Scholen MR 11

12 12

13 1c. Bestuursfilosofie. Stichting en school: De stichting Swalm en Roer heeft afspraken gemaakt over de bestuursfilosofie van de organisatie. In aansluiting op Policy Governance en de principes van het policy governance brondocument (zie bijlage) wordt/is in het schooljaar op basis van een aantal gemaakte afspraken invulling gegeven aan het beleidsdocument m.b.t. de besturingsfilosofie van de stichting (policy governance). Het Governance-model (Carver) benadrukt: - het besturen op hoofdlijnen - een scheiding tussen beleid maken en uitvoeren van beleid - het richten van beleid op te realiseren doelen (ends) in plaats van middelen en wegen (means) - ruim mandaat voor de directeur waar het gaat om het ontwikkelen van beleid op het gebied van wegen en middelen om de beleidsdoelen (het WAT) te bereiken (het HOE invulling geven). Verder verwijzen we voor de bestuursfilosofie ook naar de code goed bestuur. 1d. De school in zijn omgeving. Stichting Swalm en Roer: In de strategische koers wordt in de derde stroom een bruisende school in een bruisende omgeving wordt een perspectief geschetst m.b.t. de school en haar omgeving. Stroomgebied 3: Een bruisende school in een bruisende omgeving. Elke school is geïntegreerd in de wijk of het dorp door actief en concreet de mogelijkheden te creëren en te benutten om samen met partners (PSZ, KDV, BSO en VO) een afgestemd en beredeneerd aanbod te realiseren. Ten behoeve van een doorgaande ontwikkeling omvat dit aanbod minimaal: een afgestemde pedagogische benadering een afgestemd inhoudelijk aanbod regelmatige en tijdige overdracht van informatie over het kind gezamenlijke ontwikkeling en inzet van competenties Het schoolgebouw is goed geoutilleerd en vanuit een visie vormgegeven om Bruisend Onderwijs mogelijk te maken. Ten behoeve van een kind- een plan werken de partners met een gezamenlijk zorgadvies team (ZAT) voor 0-12 jaar, waarbij de overdracht naar het ZAT VO belangrijk is. Voor elke school is structureel voor, tussen en naschoolse opvang geregeld; leerlingen hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan een dagarrangement. Elke school benut in de uitwerking van Bruisend Onderwijs actief de leeromgeving buiten het schoolgebouw. 13

14 SBO De Balans: 1. De school in de wijk: SBO De Balans is een school met een streekfunctie. De Balans is gehuisvest op twee locaties in twee verschillende wijken van Roermond. Leerlingen van de onderbouw en middenbouw zijn ondergebracht in de locatie Kasteel Hillenraedtstraat en de bovenbouw en schoolverlaters hebben onderdak in het gebouw op Lief Vrouweveld. Het merendeel van de leerlingen is niet afkomstig is uit de wijken waar de schoolgebouwen van De Balans staan, daarom is er ook geen sprake van een natuurlijke binding met betreffende wijken. Door het realiseren van een open dag, waarbij de wijkbewoners ook zijn uitgenodigd, trachten we de contacten te intensiveren. Directe samenwerkingspartners van de school: Contacten met de VO scholen en aanleverende scholen en instanties bestaan uit overlegmomenten tussen de contactpersonen van beide scholen. De eerste keer vindt er een warme overdracht plaats, daarna volgen momenten waarin de ontwikkeling van de leerlingen gevolgd wordt, waarbij we gebruik kunnen maken van elkaars expertise. Doel van deze gesprekken is een maximale afstemming, zowel op gebied van de pedagogische benadering alsook op gebied van inhoudelijk aanbod. Voor omschrijving van de samenwerking met zorgpartners zie ons ZAT protocol. Verder maken we gebruik van elkaars expertise door deelname aan het IB netwerk van Swalm en Roer, collegiale consultaties, observaties en werkbezoeken bij collega s. Dit gebeurt over en weer. Overige samenwerkingspartners: Ook is er overleg met gemeente en politie om de veiligheid rondom de school te optimaliseren. 2. Het bruisende schoolgebouw: De school is momenteel nog gehuisvest op twee locaties. De stichting en de gemeente onderzoeken hoe SBO De Balans in zijn toekomstige taakstelling gehuisvest kan worden waarbij de laatste ontwikkelingen uitgaan van een unilocatie voor de school. Aangezien de plannen en ambities van gemeente en onderwijssichting in de afgelopen tijd regelmatig aan verandering onderhevig waren is de toekomst van de school voor wat betreft de huisvesting nu nog ongewis. De school beschikt over een werkgroep die een programma van eisen ontwikkelt met de uitgangspunten, de visie en het nader te bepalen onderwijsconcept (zie meerjarenontwikkelkalender). 3. Samenwerking met de ZAT-partners: Voor omschrijving van de samenwerking met zorgpartners zie ons ZAT protocol. Wanneer een kind in het ZAT besproken is, wordt dit doorgegeven aan het VO, zodat dit op de nieuwe school weer opgepakt kan worden. 4. Opvang: Op SBO De Balans worden alle leerlingen gedurende de hele schooldag door de leerkracht opgevangen. In verband met het gegeven dat een groot aantal leerlingen met door de gemeente georganiseerde vormen van vervoer naar school komt, is de vraag naar naschoolse opvang gering. Ouders/verzorgers worden in voorkomende situaties doorverwezen naar de betreffende aanbieders. 5. Leeromgeving buiten het gebouw: We laten de kinderen kennismaken met de schoolomgeving door het organiseren van activiteiten in de directe omgeving. Te denken valt aan stadswandelingen, fietstochten, natuurprojecten (MOP), bezoeken aan museum en theater. 14

15 1e. De ontwikkeling van het leerlingenaantal en kenmerken van de leerlingenpopulatie. Stichting. De stichting brengt de gegevens over de ontwikkeling van het leerlingenaantal in kaart en baseert daar haar meerjarenformatieplan op. Krimp en/ of groei van het leerlingenaantal wordt verbonden met voortgangsconclusies. SBO De Balans. SBO De Balans is een school voor speciaal basisonderwijs. De instroom wordt bepaald door het aantal leerlingen dat binnen de reguliere basisscholen van het SWV geen passend onderwijs geboden kan worden vanwege een moeilijk te hanteren en/of te intensieve zorgbehoefte. De stichting Swalm en Roer heeft in haar bruisende koers opgenomen dat er gestreefd moet worden naar passend onderwijs voor alle leerlingen in de eigen wijk. Tegelijkertijd wordt beoogd om het verwijzingspercentage naar het SBO met 20% te laten afnemen naar 2,84%. Invoering van het basisniveau van zorg binnen de basisscholen zou deze inkrimping verantwoord moeten laten verlopen. Daarnaast heeft SBO De Balans de opdracht om naast het verzorgen van onderwijs bij te dragen aan het ontwikkelen van een expertisecentrum ten dienste van de reguliere basisscholen. De laatste twee schooljaren liepen de leerlingaantallen op De Balans terug van 288 leerlingen in schooljaar naar 255 leerlingen in schooljaar naar een geprognosticeerd leerlingenaantal van 248 leerlingen in De leerlingen van De Balans hebben behalve een leerachterstand vaak ook een achterstand in de persoonlijkheidsontwikkeling. Vaak zien we gebrekkigniet voldoende ontwikkelde vaardigheden in het omgaan met eigen gevoelens en die van anderen en kunnen leerlingen eigen wensen en gedachten moeilijk bij de ander overbrengen. De veelal complexe zorgbehoefte van de leerlingen van De Balans vereist maatwerk en een doordachte planning. SBO-de Balans heeft al vergaande stappen gezet op het gebied van het werken met groepsplannen en (individuele)ontwikkelingsperspectieven. Door het werken met ontwikkelingsperspectieven komt de focus te liggen op de mogelijkheden van de leerling en de te verwachte ontwikkelingsgroei binnen een bepaalde tijdsspanne. Onze school beschikt over een digitaal leerlingvolgsysteem. In dit voor het SBO specifieke LVS wordt aan de hand van genormeerde toetsuitslagen op zowel pedagogisch als didactisch gebied de ontwikkeling van een leerling zichtbaar gemaakt. Op basis van deze groei kunnen per vakgebied verwachtingen worden geformuleerd en in totaliteit komt er dan een uitstroomperspectief in beeld. Deze perspectieven worden vertaald in een onderwijsaanbod dat nauw aansluit bij tussendoelen in de richting van het uitstroomperspectief. Bij tegenvallende groei of boven verwachting sterke groei worden er handelingsplannen opgesteld. Evaluatie van de handelingsplannen kunnen er toe leiden dat in overleg en op gefundeerde basis het ontwikkelingsperspectief wordt bijgesteld. Leerlingen met een overeenkomstig ontwikkelingsprofiel worden via clustering, beschreven in een groepsplan. Vanwege deze aanpak staat SBO De Balans bij de onderwijsinspectie bekend als een school met een hoge opbrengstgerichte cultuur. Bijgaande grafiek geeft een beeld van de uitstroom van de leerlingen naar het voortgezet onderwijs. 15

16 Uitstroom naar onderwijssoort schooljaar '09/'10 Reeks1; Overigen; 7%; 7% Reeks1; Praktijkonderw.; 26%; 26% Reeks1; LWOO; 67%; 67% Praktijkonderw. LWOO Overigen 1f. Schooltijden en verantwoording. Stichting. Vastgestelde beleidsnota m.b.t. het omgaan met schooltijden (zie bijlage; Hoorns model) SBO De Balans. De school conformeert zich betreffende de schooltijden aan de stichtingsafspraken. In de praktijk betekent dit dat het Hoorns model toegepast wordt. Voor de exacte schooltijden verwijzen we naar de jaarkatern behorende bij de schoolgids. 1g. Aannamebeleid, schorsingsbeleid en verwijderingsbeleid Stichting. Aannamebeleid, schorsingsbeleid en verwijderingsbeleid nog te ontwikkelen en vast te stellen. Ontwikkeling vindt plaats in schooljaar SBO De Balans. Aannamebeleid Voor het aannamebeleid verwijzen we naar het beleid dat gehanteerd wordt door het SWV en de PCL. 16

17 Schorsings- en verwijderingsbeleid Leerkrachten krijgen in toenemende mate te maken met grensoverschrijdend gedrag van leerlingen en ouders. Dit kan een negatieve invloed hebben op andere leerlingen binnen de school. De goede gang van zaken op school en het persoonlijk welbevinden van medeleerlingen en teamleden kan in geval van ernstig wangedrag verstoord worden. Begripsomschrijving: Grensoverschrijdend gedrag van leerlingen/ouders kan tot uiting komen in verbaal, fysiek of non-verbaal gedrag ten opzichte van een teamlid / medeleerling, dat zowel opzettelijk als onopzettelijk kan zijn. Dit gedrag vindt plaats binnen of in samenhang met de onderwijssituatie. Er is sprake van wangedrag, ernstige verstoring van de rust of veiligheid in school. Het teamlid dat hiermee geconfronteerd wordt, bepaalt in overleg met directie / collega of er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Doel: Leerlingen en ouders houden zich aan schoolregels en gedragen zich op een dusdanige wijze, dat de rust en veiligheid van medeleerlingen en leerkrachten op school niet in gevaar komt. Deze regels liggen op de school ter inzage. Maatregelen: Afnemen van vrije tijd zoals middagpauze, na schooltijd, woensdagmiddag. Nablijven kan alleen als maatregel gebruikt worden als de directeur door de groepsleerkracht op de hoogte is gebracht van het wangedrag van de leerling. De ouders worden telefonisch in kennis gesteld. In onderling overleg wordt afgesproken, dat het kind de volgende dag nablijft als het gedrag niet is verbeterd. 1h. Groepsindeling en organisatie. We werken vanuit een groepsstructuur. Onder invloed van interne en externe ontwikkelingen in een sterk veranderende omgeving, bezinnen we ons op ons onderwijsconcept. In dat onderwijsconcept houden we bij het clusteren van kinderen rekening met een algemeen aanspreek- en belevingsniveau en het taal-, leesniveau van de kinderen. Voor verdere uitwerking verwijzen we naar het taalbeleidsplan. 1i. Schoolklimaat en veiligheid. Stichting. Een gedragscode is op stichtingsniveau vastgesteld. In de gedragscode worden gedragsregels beschreven voor de gebieden: - seksuele intimidatie en seksueel misbruik - racisme en discriminatie - lichamelijk en verbaal geweld - kleding - gebruik internet en website. Zie verder de gedragscode van de stichting (bijlage). 17

18 SBO De Balans. Op schoolniveau wordt, naast de gedragscode van de stichting, het convenant veilige school gehanteerd. (provincie Limburg 2009). Het convenant beschrijft de samenwerkingsafspraken met betrekking tot veiligheid in en rondom de scholen binnen het primair onderwijs (zie bijlage) Op schoolniveau wordt de checklist schoolveiligheid gehanteerd. Deze checklist is een ruggensteun voor het maken van afspraken tussen school en politie ten behoeve van de veiligheid in en rond de school. Zie schoolvademecum m.b.t. het pestprotocol dat op school gehanteerd wordt. 1j. leerlingenzorg - systeem. Stichting. Het beleid m.b.t. het leerlingenzorg- systeem wordt beschreven in de jaarlijkse zorgplannen; het jaarplan van het samenwerkingsverband Swalm en Roer. Uitwerkingen zijn beschreven in de beschrijvingen van het kwaliteitszorgsysteem (stichting, school en groep). Verdere concretisering wordt gegeven in de beschrijving van het basisniveau van zorg op schoolniveau (schoolcockpit) en op groepsniveau. Het basisniveau van zorg is vastgesteld. Het proces van het basisniveau wordt geduid middels het cascademodel; niveau 1: verzorgen van opbrengstgericht afgestemd onderwijs en basiszorg niveau 2: basiszorg plus niveau 3: basiszorg plus na extra onderzoek (intern en / of extern) niveau 4: basis plus met extra ondersteuning van externen niveau 5: plaatsing op een externe zorglocatie. Het basisniveau van zorg is beschreven vanuit de rollen van de verschillende actoren (leerkracht, interne begeleider, de locatiedirecteur, de (meerschools)directeur (zie verder het geactualiseerd basisniveau van zorg ). Het onderwijsachterstandenbeleid wordt invulling gegeven middels beschreven en vastgesteld geïntensiveerd basisniveau van zorg, zie bijlage beleid Onderwijsachterstanden. SBO De Balans. Wij willen er zo voor zorgen dat er op tijd de goede zorg wordt gegeven, het liefst als de problemen nog niet te groot zijn. Ook willen we dat school en deskundigen buiten de school goed samenwerken, en Elke school moet er voor zorgen dat de leerlingen zo goed mogelijk de school doorlopen. Soms is daarbij extra zorg nodig. Dat kan zorg zijn op het gebied van leren, maar ook zorg op het gebied van gedrag, of zorg omdat een leerling niet lekker in zijn vel lijkt te zitten. Soms heeft de school bij het begeleiden van zorgleerlingen hulp van anderen nodig. De school werkt daarvoor samen met mensen die deskundig zijn op dat gebied, Bureau Jeugdzorg (BJZ), en het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW). Net zoals de meeste andere scholen in Roermond en omgeving, werkt onze school samen met een ZAT. Dit betekent een Zorg en Adviesteam. In het ZAT zit een vaste medewerker van school (de intern begeleider), en ook vaste medewerkers van BJZ, AMW en Jeugdgezondheidszorg. Als het nodig is, kunnen er soms ook andere deskundigen bij zitten, bijvoorbeeld de leerplichtambtenaar, of iemand van een onderwijsbegeleidingsdienst, of ambulante begeleiders vanuit het speciaal onderwijs. Wij willen er zo voor zorgen dat op tijd de goede zorg wordt gegeven, het liefst als de problemen nog niet te groot zijn. Ook willen we dat school en deskundigen buiten de school goed samenwerken, en samen één plan maken 18

19 voor een kind. We hopen dat de drempel naar de hulpverlening niet zo hoog is als we vanuit de vertrouwde omgeving van de school de zorg aanbieden of op gang brengen. De werkwijze. Op geregelde tijdstippen komt het ZAT op school bij elkaar om te spreken over leerlingen die extra zorg nodig hebben. Ook buiten de bijeenkomsten van het ZAT houdt de intern begeleider, als dat nodig is, contact met de betrokken instellingen. In het ZAT wordt besproken hoe we met een bepaald probleem om kunnen gaan. Kan de intern begeleider zelf aan de slag, of is er hulp nodig van de deskundigen? En welke hulp is dan het beste? Ook bespreken we wat er gebeurd is met de leerlingen die tijdens de vorige bijeenkomsten besproken zijn. Is de hulp al gestart? Heeft het gewerkt? Moeten we nog andere afspraken maken?, enz. Verder kunnen we vanuit het ZAT nog de volgende dingen doen: bespreken wat de intern begeleider of de leerkracht nodig heeft aan adviezen om zelf met het probleem verder te kunnen; een gesprek houden op school met de ouders om adviezen te geven of om te proberen te bewerkstelligen dat de ouders hulp aanvaarden; het kind bekijken in de klas om te zien hoe het daar met hem gaat; de plannen van school en de plannen van de hulpverlening goed bij elkaar aan laten sluiten, zodat het één plan wordt voor een kind; hulpgesprekken organiseren op vraag van de ouders zelf en hulp of gesprekjes vanuit jeugdzorg of maatschappelijk werk organiseren met de kinderen zelf. Als we een leerling willen bespreken in het ZAT of met andere hulpverleners, zal de school hiervoor altijd eerst schriftelijk toestemming aan de ouders vragen. Het is mogelijk om een leerling anoniem te bespreken in het ZAT wanneer ouders geen toestemming hebben gegeven. Omgaan met leerling gegevens. de gegevens van de leerlingen die de school verzamelt in het ZAT, maar ook de informatie die de school krijgt van de ouders, of de meer algemene informatie over de leerling (zoals de naam en het adres, het verzuim, de toets resultaten, enz.) komen allemaal in het leerling dossier van de leerling te staan. Al deze informatie is nodig om de leerling goed onderwijs en goede zorg te kunnen geven. We gaan heel zorgvuldig om met deze gegevens. Dat moeten we ook, omdat dat valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wilt u meer weten over deze wet kijk dan op Deze wet is er om ervoor te zorgen dat gegevens over personen zorgvuldig gebruikt worden, en dat er geen misbruik van deze gegevens gemaakt wordt. Daarom mogen de gegevens van het leerling dossier alleen binnen de school gebruikt worden. De ouders moeten dan ook altijd eerst toestemming geven als de school informatie over de leerling wil bespreken met anderen, of als anderen informatie over een leerling willen vragen bij de school. Als u vragen heeft over het leerling dossier of over het zorgoverleg in de schstichting:ol, neem dan contact op met de interne begeleider: dit kan via het algemene telefoonnummer van de locatie waar uw kind onderwijs volgt. 19

20 samen één plan maken voor een kind. We hopen dat de drempel naar de hulpverlening niet zo hoog is als we vanuit de vertrouwde omgeving van de school de zorg aanbieden of op gang brengen. We gaan uit van de zorgstructuur zoals beschreven in het document leerlingenzorg, zie map schoolvademecum. Een overzicht van de zorgstructuur op SBO De Balans is weergegeven in onderstaand schema. Voor meer informatie zie ook document: instroom nieuwe leerlingen. (schoolvademecum) Voor uitleg over het monitoren van de ononderbroken ontwikkelingslijn zie document: Van signalering tot planning in het schoolvademecum. Hierin speelt ons leerlingvolgsysteem een cruciale rol. Binnen dit volgsysteem is een OPP per leerling opgenomen. Ook de toetsing, zowel methode gebonden, als methodeonafhankelijke toetsen is geïntegreerd in dit LVS. Kinderen komen vanuit zorgniveau 5 vanuit het reguliere BAO binnen en worden in het SBO opnieuw in een passend niveau ingeschaald. 20

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Studiedag LOWAN 16 november 2011 Thea Manders Miriam Baltussen Inhoud 1. Terug- en vooruitblik 2. Het toezichtkader 3. Het kwaliteitsonderzoek 4. Vragen

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN Basisschool De Toermalijn Onderzoeksdatum: 3 juni 2008 Datum conceptrapport van bevindingen: 27 juni 2008 Datum vaststelling rapport: 18 augustus 2008 Onderzoeksnummer: 105617 Postregistratienummer:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld.

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. Leren en laten leren Vermunt J. (2006); Het leerproces en leren is ontwikkelen Voorwoord Hoe willen wij dat leerlingen leren? We willen dat ze dingen leren waar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5.

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5. Zorgstructuur 1 Inhoudsopgave Visie 3 Kernwaarden. 4 Zorgstructuur. 5 Zorgniveau 1 6 Zorgniveau 2... 7 Zorgniveau 3 9 Zorgniveau 4 11 Zorgniveau 5. 13 Bijlagen.. 15 2 Visie De visie van de Fonkelsteen:

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS

UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS Basisschool Aquamarin te Bonaire School: Aquamarin Plaats: Jato Baco, Bonaire BRIN-nummer: 30KX Datum uitvoering onderzoek: 20 mei 2014 Datum

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS. basisschool Aquamarin

UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS. basisschool Aquamarin UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS Basisschool Aquamarin School: basisschool Aquamarin Plaats: Jato Baco, Bonaire BRIN-nummer: 30KX Datum uitvoering onderzoek: 13 april 2016 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS s.s.b.o. De Kameleon Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 00JH C1 Onderzoeksnummer : 195011 Datum onderzoek : 9 april 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG OPBRENGSTEN 1 De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. K.A. 11 De resultaten van de leerlingen liggen ten minste op het niveau dat

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS WINFORD ARNHEM BASISONDERWIJS TE ARNHEM. Winford Arnhem Basisonderwijs

UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS WINFORD ARNHEM BASISONDERWIJS TE ARNHEM. Winford Arnhem Basisonderwijs UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS WINFORD ARNHEM BASISONDERWIJS TE ARNHEM School: Winford Arnhem Basisonderwijs Plaats: Arnhem BRIN-nummer: 31CV Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie

Sportlaan 7 6065 AJ Montfort Tel. 0475-549017 e-mail: info@bsdehovenier.nl www.bsdehovenier.nl

Sportlaan 7 6065 AJ Montfort Tel. 0475-549017 e-mail: info@bsdehovenier.nl www.bsdehovenier.nl 0 Sportlaan 7 6065 AJ Montfort Tel. 0475-549017 e-mail: info@bsdehovenier.nl www.bsdehovenier.nl 1 Kwaliteitshandboek van de Stichting Swalm & Roer en de onder de stichting ressorterende scholen, in deze

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. de Trimaran

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. de Trimaran RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS de Trimaran Plaats : Kampen BRIN nummer : 02WY C1 Onderzoeksnummer : 193449 Datum onderzoek : 21 maart 2013 Datum vaststelling : 25

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO De Vlieger Plaats : Leiden BRIN nummer : 19SC C1 Onderzoeksnummer : 273676 Datum onderzoek : 15 mei 2014 Datum vaststelling : 9

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Veste

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Veste RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO De Veste Plaats : Tholen BRIN nummer : 00NY C1 Onderzoeksnummer : 269466 Datum onderzoek : 11 februari 2014 Datum vaststelling :

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGDE INSTELLING VOOR PRIMAIR ONDERWIJS HET ROBERTSHUIS TE MHEER GEMEENTE MARGRATEN-EIJSDEN

DEFINITIEF RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGDE INSTELLING VOOR PRIMAIR ONDERWIJS HET ROBERTSHUIS TE MHEER GEMEENTE MARGRATEN-EIJSDEN DEFINITIEF RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGDE INSTELLING VOOR PRIMAIR ONDERWIJS HET ROBERTSHUIS TE MHEER GEMEENTE MARGRATEN-EIJSDEN Plaats: : Mheer BRIN-nummer : 30KY Datum schoolbezoek : 3 februari

Nadere informatie

SBO 3 BOOR ZORGPLAN 2013-2014

SBO 3 BOOR ZORGPLAN 2013-2014 SBO 3 BOOR ZORGPLAN 2013-2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Visie op zorg... 4 Opbrengstgericht werken en passend onderwijs... 5 De structuur van de zorg... 9 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Perspectief op de ontwikkeling van kinderen.. als kijken in een glazen bol? Wat is het ontwikkelingsperspectief?

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO Rehoboth Plaats : Rijswijk Zh BRIN nummer : 19HH C1 Onderzoeksnummer : 271891 Datum onderzoek : 4 februari 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

Schoolplan Basisschool Neel, Algemeen Gedeelte 14 september 2011. Schoolplan 2011-2015 Algemeen gedeelte

Schoolplan Basisschool Neel, Algemeen Gedeelte 14 september 2011. Schoolplan 2011-2015 Algemeen gedeelte Schoolplan 2011-2015 Algemeen gedeelte 1 Schoolplan van de Stichting Swalm en Roer en de onder de stichting ressorterende scholen Toelichting. Het schoolplan beoogt voor alle betrokkenen een overzicht

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester Schoolondersteuningsprofiel 14QN00 IBS De Twamester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL School : de dr. J.A. Gerth van Wijkschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17UD Onderzoeksnummer :

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. De Tender

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. De Tender RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS De Tender Plaats : Enschede BRIN nummer : 19KG C1 Onderzoeksnummer : 195413 Datum onderzoek : 14 mei 2013 Datum vaststelling : 8 juli

Nadere informatie

12/11/2013. Passende perspectieven. Referentiekader taal en rekenen (Meijerink 2010) Passende perspectieven. Wat komt aan bod:

12/11/2013. Passende perspectieven. Referentiekader taal en rekenen (Meijerink 2010) Passende perspectieven. Wat komt aan bod: Handelingsgericht werken met rekenen op basis van Passende Perspectieven Ina Cijvat Joukje Nijboer Renske Daanje - Hamstra december 2013 Wat komt aan bod: Passende Perspectieven Keuzes in leerstof Handelingsgericht

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ZUTPHEN INHOUD Uitkomst onderzoek De Aardeschool PO te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK School/vestiging: Plaats: Sint Anthonis BRIN-nummer: 14ZG Onderzoeksnummer: 103635 Datum uitvoering

Nadere informatie

Dr. J.C. Logemannschool

Dr. J.C. Logemannschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel SBO Dr. J.C. Logemannschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Locatieleider Dr. J.C. Logemannschool 06RV vacature Mevr. S.C. van Duin Adres Schiedamseweg

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 DE HOLTHUIZEN School: De Holthuizen Plaats: Haaksbergen BRIN-nummer: 12YQ Onderzoeksnummer: 103463 Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Codering Organisatie Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore

Nadere informatie

OSBO. Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep

OSBO. Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep OSBO Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep Ontwikkelingen binnen het OSBO Het uitgangspunt van ons onderwijs: Er heeft een verandering plaatsgevonden

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM Plaats : Voorburg BRIN-nummer : 07SP Arrangementsnummer : 86296 Onderzoek uitgevoerd op : 9 september 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? Samen op weg... Agenda 1. Passend Onderwijs algemeen Ouders School 2. Onderwijs in Best 3. Onderwijs op deze school Kind 4. Gedeelde verantwoordelijkheid Passend

Nadere informatie

Cornelis Haak School

Cornelis Haak School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Cornelis Haak School Algemene gegevens School Cornelis Haak School BRIN 11BY Directeur J. Ligthart Locatieleider R. Liefhebber Adres Algiersstraat 6, 3067 MZ

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING School : de Christelijke basisschool De Ontmoeting Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17YO Onderzoeksnummer : 94844 Datum

Nadere informatie

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010 Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs 24 maart 2010 Programma Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP) Voor wie een OPP? Waarom van een OPP? Wanneer een OPP opstellen? Hoe

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Biezen - 27 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Biezen - 27 oktober 2014 Contactgegevens school Naam De Biezen Straat + huisnummer Kraailandhof 1 Plaats Hoogland Postcode 3828 JN Land Nederland Brinnummer 06LM Telefoon (033)480-2028 E-mailadres biezen@kpoa.nl 1B. Onderwijskundig

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK School : rkbs Anne Frank Plaats : Heemskerk BRIN-nummer : 11EI Onderzoeksnummer : 112977 Datum schoolbezoek : 11 juni 2009

Nadere informatie

VERSLAG ONDERZOEK NULMETING. Peuter-/kleutergroep plus

VERSLAG ONDERZOEK NULMETING. Peuter-/kleutergroep plus VERSLAG ONDERZOEK NULMETING Peuter-/kleutergroep plus Plaats : Tholen BRIN nummer : 04EY OKE 08 SO Onderzoeksnummer : 284000 Datum onderzoek : 21 mei 2015 Datum vaststelling : 3 september 2015 Pagina 2

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE VIANEN INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Lumiar te Vianen 3 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 5 3. Samenvattend oordeel 11 Bijlage

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. R.K. Basisschool Klavertje vier

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. R.K. Basisschool Klavertje vier RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK R.K. Basisschool Klavertje vier Plaats : Hoofddorp BRIN nummer : 27NT C1 Onderzoeksnummer : 287268 Datum onderzoek : 2 en 4 februari 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE VIANEN INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Lumiar te Vianen 5 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 7 3. Samenvattend oordeel 13 Bijlage

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE School : Basisschool Miste/Corle Plaats : Winterswijk Miste BRIN-nummer : 18ZG Onderzoeksnummer : 101822 Datum schoolbezoek : 17 oktober

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. PRO Praktijkonderwijs Assen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. PRO Praktijkonderwijs Assen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO Praktijkonderwijs Assen Plaats : Assen BRIN nummer : 18BR 00 PRO BRIN nummer : 18BR C1 Onderzoeksnummer : 289192 Datum onderzoek : 21 juni 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST School: De Horst Plaats: Apeldoorn BRIN-nummer: 17UB Onderzoeksnummer: 103558 Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK 21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE HAARLEM INHOUD Uitkomst onderzoek 21st Century Global School te Haarlem 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON School : o.b.s. De Kameleon Plaats : Drachten BRIN-nummer : 14XM Onderzoeksnummer : 94578 Datum schoolbezoek : 13 september 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008- FINLANDIA School : Finlandia Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 14EJ Onderzoeksnummer : 110855 Datum uitvoering onderzoek : 24-3- Datum vaststelling

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

Inspectietoezicht in het sbo: verleden, heden en toekomst

Inspectietoezicht in het sbo: verleden, heden en toekomst Inspectietoezicht in het sbo: verleden, heden en toekomst Ben de Goei inspecteur PO regio Zuid 25 november 2011 Congres sbo werkverband Inhoud 1. Inhoud en doel 2. Verleden 10 jaar inspecteren in het sbo

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. bs De Vrijheit

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. bs De Vrijheit RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij bs De Vrijheit Plaats : Wijk aan Zee BRIN-nummer : 03QL Onderzoeksnummer : 120651 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te kantoor Groningen

Nadere informatie

Handelingsgericht werken in het VO Op maat ontwerpen en invoeren onderwijszorgroute. Dag van de zorgcoördinator 2013

Handelingsgericht werken in het VO Op maat ontwerpen en invoeren onderwijszorgroute. Dag van de zorgcoördinator 2013 Handelingsgericht werken in het VO Op maat ontwerpen en invoeren onderwijszorgroute Dag van de zorgcoördinator 2013 21 november 2013 Arjan Clijsen en Wout Schafrat Programma workshop Aanleiding Doel en

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Leerkracht basisonderwijs Codering PCPO09-201 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 9 Indelingsniveau

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK School : Basisschool Anne Frank Plaats : Apeldoorn BRIN-nummer : 16CQ Onderzoeksnummer : 56065 Datum schoolbezoek : 22 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie