Van: Afdeling Doorkiesnummer: Datum: P.J.J. van Erp P.J. Damsté R. Klem W.Th. Wassink

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van: Afdeling Doorkiesnummer: Datum: P.J.J. van Erp P.J. Damsté R. Klem W.Th. Wassink 0546-832677 0546-832677 038-4252525 038-4271129"

Transcriptie

1 Memo Aan: Gemeente Almelo Kopie aan: Van: Afdeling Doorkiesnummer: Datum: P.J.J. van Erp P.J. Damsté R. Klem W.Th. Wassink WRD WRD Provincie DLG november 2004 Onderwerp: Bijlagen: Toelichting m.b.t. de Doorbraak 6 1. ALGEMEEN Wat is de Doorbraak? De Doorbraak is een nieuwe watergang in combinatie met een ecologische verbindingszone, die het bekensysteem van Noordoost Twente en de Azelerbeek koppelt aan de Eksosche Aa en Midden Regge en grotendeels het tracé volgt van bestaande watergangen. De Doorbraak heeft een lengte van 13 kilometer en een gemiddelde breedte van 75 meter. Ter hoogte van het RBT is de breedte gemiddeld 150 meter. De Doorbraak is een gezamenlijk initiatief van het waterschap Regge en Dinkel en de provincie Overijssel en kent een aanlegperiode van circa 10 jaar, De Doorbraak wordt gefaseerd aangelegd. De eerste fase, Mokkelengoor, betreft het traject van de Eksosche Aa tot aan het Twentekanaal. Hiervan is momenteel het gedeelte in gemeente Wierden in uitvoering. Waarom wordt de Doorbraak aangelegd? Met de aanleg van de Doorbraak worden drie doelen gediend: Vergroten veiligheid; Door realisatie van het project de Doorbraak wordt invulling gegeven aan de beleidsdoelstelling ruimte voor water. Ruimte om water vast te houden en te bergen in extreme omstandigheden. Hiermee wordt voor Twente een niet onbelangrijk deel van een veilig en veerkrachtig watersysteem gerealiseerd. Door het veranderende klimaateffect zullen de afvoerpieken in de toekomst toenemen. Deze grotere afvoeren kunnen leiden tot wateroverlast en zelfs onveilige situaties in met name het lager gelegen deel van Almelo en omstreken (zie bijlage 2). In de huidige situatie vindt de afvoer plaats via het Lateraal kanaal en het Banisgemaal. Bij extreme afvoeren is de afvoercapaciteit hiervan niet toereikend. Door het aanleggen van een extra afvoerweg richting Regge (met een breedte van circa 75m) is dit probleem te verhelpen. Daarnaast wordt er meer ruimte voor waterberging gecreëerd. De kans op wateroverlast in het stedelijk gebied wordt hierdoor aanzienlijk gereduceerd en daarmee wordt het veiligheidsniveau verhoogd. Door de inzet van retentiegebieden kunnen grote afvoeren gecontroleerd geborgen worden, waardoor afvoeren en peilen in benedenstroomse richting verlaagd worden. Hierdoor wordt overlast tegengegaan. Ook voor de landbouw in het gebied is het positief dat de kans op overstromingen wordt verkleind. Versterken natuur; Het rijk heeft in de het NatuurBeleidsPlan van 1990 de Ecologische Hoofdstructuur met verbindingszones aangegeven. Eén daarvan was een ecologische verbinding van noordoost Twente naar de Regge en de Sallandse Heuvelrug. In het Beleidsplan Natuur en Landschap Overijssel, het Streekplan 2000+, het Waterhuishoudingsplan en het Natuurgebiedsplan Zuid-Twente is deze verbinding verder uitgewerkt. Daarbij is gekozen voor 1 / 13 K:\Organisatie\BMO\Cluster Communicatie\Projecten\De Doorbraak\organisatie communicatie\ Memo Almelo.doc

2 een nieuwe verbinding ten zuiden van Almelo. Het plan voor de Doorbraak geeft een uitwerking aan dit vastgestelde beleid. In de Doorbraakzone is een natuurlijk ingerichte watergang gelegen en binnen de Doorbraak kan de natuur zich ontwikkelen. Door deze verbindingszone kunnen flora en fauna zich verplaatsen, waardoor het ecologische hoofdsysteem een kwaliteit en vitaliteit wint. De zone wordt ingericht voor een aantal specifieke hoofddoelsoorten, maar ook een heel scala aan begeleidende soorten profiteren hiervan mee. Verbeteren watersysteem; In het rijksbeleid (commissie waterbeheer 21 ste eeuw), het provinciaal beleid (provinciaal Waterhuishoudingsplan) en het waterschapsbeleid (waterbeheerplan) wordt een veerkrachtig en meer natuurlijk watersysteem nagestreefd. Door de aanleg van de Doorbraak zal de dynamiek en het ecologisch functioneren van de Regge worden versterkt door het landelijk water van het stroomgebied van de Loolee en de Azelerbeek te koppelen aan water uit het stroomgebied van de Midden Regge en daarmee te scheiden van het stedelijke water. Door de scheiding van waterstromen verkrijgt het water van de Regge een betere waterkwaliteit. Hierdoor zijn de omstandigheden voor een natuurlijk watersysteem beter voorhanden. De noodzaak van de aanleg van de Doorbraak is tevens verwoord in een briefwisseling tussen het waterschap Regge en Dinkel en GLTO. Zie bijlage 1 Het bestemmingsplan Om de aanleg van de Doorbraak mogelijk te maken dienen o.a. de geldende bestemmingsplannen van de vier betrokken gemeenten (Almelo, Wierden, Tubbergen en Borne) in het plangebied op onderdelen te worden herzien. Het voorliggende bestemmingsplan maakt de geplande ontwikkelingen mogelijk. In het bestemmingsplan is aan de Doorbraak de bestemming Waterstaatdoeleinden toegekend. Gronden met deze bestemming zijn primair bestemd voor doeleinden ten behoeve van de waterbeheersing en waterkering en voor waterstaatkundige werken. Daarnaast zijn de gronden (subsidiair) bestemd voor doeleinden van natuur en landschap, extensief recreatief medegebruik (met inbegrip van voet- en fietspaden), bermen en beplanting en tijdelijk agrarisch gebruik voor wat betreft de huiskavel van grondgebonden veehouderijbedrijven voor de duur van maximaal 7 jaar. Tenslotte zijn er daar waar dat op de plankaart is aangegeven verkeer te water en infrastructurele voorzieningen toegestaan. Het tijdelijk agrarisch gebruik is in het bestemmingsplan vastgelegd in de vorm van een Beschrijving In Hoofdlijnen (BIH). Zie bijlage GEVOLGEN/ EFFECTEN VAN DE AANLEG VAN DE DOORBRAAK Tegenstanders van de Doorbraak hebben in de discussie rond het project de afgelopen periode verschillende aspecten naar voren gebracht. Op enkele van deze aspecten wordt hieronder ingegaan. Nieuwe natuur De aanwijzing van de Doorbraakzone als nieuwe natuur heeft geen externe werking op aangrenzende en omliggende functies. Net als dat voor de aanleg van landschapselementen het geval is, geldt voor nieuw ontwikkelde natuur dat deze niet wordt aangemerkt als verzuringgevoelige natuur. Dergelijke gebieden zijn niet onderhevig aan de regelgeving van de Wet Ammoniak en Veehouderij en dergelijke ook al maken ze deel uit van de ecologische hoofdstructuur. Dit betekent dat er ook geen sprake is van een 250m zone rond de Doorbraak. Het huidige beleid van zowel het Ministerie van LNV als van de provincie Overijssel houdt deze gedragslijn aan. Alhoewel ten aanzien hiervan geen keiharde garantie kan worden gegeven, ligt het niet in de lijn der verwachting dat deze gedragslijn binnen afzienbare tijd zal worden verlaten. In bijlage 3 is een nadere toelichting gegeven. Daarnaast is de vraag gesteld in hoeverre Europese regelgeving (Habitatrichtlijn) van invloed is op toekomstige agrarische ontwikkelingen. Concreet is de vraag gesteld in hoeverre het tot ontwikkeling komen van nieuwe natuur aanleiding kan zijn beperkingen te stellen aan de uitbreiding van agrarische bedrijvigheid. Daarover het volgende: bedrijfsuitbreiding vergt een milieuvergunning; een aanvraag voor een nieuwe vergunning moet worden getoetst aan alle relevante regelgeving, en dus ook aan de Habitatrichtlijn. De Habitatrichtlijn onderscheidt gebiedsbescherming en soortenbescherming. Gebiedsbescherming is in het gebied van de Doorbraak niet aan de orde. Wanneer zich in de 2 / 13

3 Doorbraak soorten ontwikkelen die onder de soortenbescherming van de Habitatrichtlijn vallen moeten vergunningaanvragen worden getoetst op de effecten op die beschermde soorten. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat van agrarische bedrijven een negatieve invloed op dergelijke soorten zou kunnen uitgaan en er zijn geen redenen om aan te nemen dat een vergunningaanvraag om die reden zou moeten worden geweigerd. De compensatie van huiskavels Vanuit het project de Doorbraak is altijd een integrale aanpak voorgestaan omdat dit voor alle betrokkenen de meeste voordelen biedt. Voor het gebied ten westen van het Twentekanaal wordt daarom zoveel mogelijk samen opgetrokken met de werkzaamheden in het kader van de Landinrichting Enter. De plannen van de Doorbraak zijn dan ook opgenomen in de plannen van de landinrichtingscommissie. Dit biedt ook de beste mogelijkheden om de agrariërs te compenseren die ten westen van het Twentekanaal grond dienen af te staan voor de realisatie van de Doorbraak. De planning is namelijk dat het ruilplan in het kader van het uitwerkingsplan reconstructie voor het gedeelte ten westen van het Twentekanaal binnen 5 a 6 jaar wordt uitgevoerd. Indien conform het voorstel in de doeleindenomschrijving van het bestemmingsplan wordt gekozen voor een tijdelijk agrarisch gebruik van maximaal 7 jaar is dit voldoende om de periode tot aan het plan van toedeling te overbruggen. Het ruilplan is er op gericht om de functies in positieve zin te beïnvloeden. Voor de landbouw geldt dat vergroting van de huiskavel en vermindering van het aantal kavels wordt nagestreefd. Reeds verworven gronden en nog te verwerven gronden kunnen hieraan een bijdrage leveren. Gezien de grondposities in het gebied ten westen van het Twentekanaal en de mogelijkheden om gronden te verwerven is het de verwachting dat ten westen van het Twentekanaal aan de huiskavel kan worden gecompenseerd. Ten oosten van het Twentekanaal vindt er een afstemming plaats op de plannen van het RBT (er vanuit gaande dat het RBT op de locatie Almelo-Zuid doorgaat). Doorbraak en RBT zijn afzonderlijke projecten. Ook zonder RBT zou de Doorbraak op het beoogde tracé worden aangelegd. Tegelijkertijd beïnvloeden beide projecten elkaar wel. Ter hoogte van het RBT vormt de Doorbraak een groene overgang en buffer tussen het RBT en Bornerbroek. Mede om die reden hebben Provinciale Staten besloten dat de Doorbraak, voor zover die grenst aan het RBT, meer body moet krijgen en moet worden verbreed tot gemiddeld 150 meter. De Doorbraakzone is daarom reeds opgenomen in de plannen voor de groenzone van het RBT. (zie bijlage 4). Het bovenstaande houdt in dat in het kader van het RBT enkele agrariërs moeten worden verplaatst of uitgekocht. Door de realisatie van de Doorbraak af te stemmen op de realisatie van het RBT kan een duurzame oplossing worden bereikt. Vernatting en verdroging Op 19 februari 2004 heeft het algemeen bestuur van het waterschap Regge en Dinkel een besluit genomen over de inrichting en het gewijzigd waterbeheer. In het besluit van het waterschap Regge en Dinkel is uitvoerig ingegaan op de mogelijke effecten op verdroging en vernatting voor de omgeving. Hierbij zijn diverse externe gespecialiseerde adviseurs ingeschakeld. De peilen voor de landbouw worden ten dele geoptimaliseerd. In delen van het gebied rond de Doorbraak neemt de verdroging af. Op enkele plaatsen zal sprake zijn van vernatting. Het besluit van het algemeen bestuur is getoetst door de Kamer uit de Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel. De toetsing is mede tot stand gekomen door waterdeskundige van provincie Overijssel. De Kamer is concluderend van mening dat er door het waterschap Regge en Dinkel een redelijke afweging van individuele en collectieve belangen heeft plaatsgevonden en dat het waterschap het plan terecht heeft kunnen vaststellen. De ingediende beroepsschriften van de landbouwers zijn ongegrond verklaard. Een afschrift van de administratieve beroepsschriften is in bijlage 5 toegevoegd. Ruimteclaim: 75 versus 25 meter De Doorbraakzone is gemiddeld 75 meter breed en bestaat uit zowel water als natuur. Waar aanvankelijk sprake was van een watergang met parallel daaraan zones voor de ecologische verbinding zijn gaandeweg water en natuur steeds meer verweven. Er is dus geen sprake van slechts een breedte van 25 meter ten behoeve van uitsluitend de waterafvoer. De gehele geplande breedte van de Doorbraak van 75 meter is nodig voor de functie water; het ontwerp van de Doorbraak is namelijk zodanig vormgegeven dat er een optimalisatie ontstaat tussen droogleggingnormen, waterpeilen, de effecten op het grondwatersysteem en de ecologische waarde van de waterloop. Het gevolg is dat de volledige breedte van de Doorbraak meerdere dagen per jaar 3 / 13

4 beschikbaar dient te zijn voor de functie water, omdat het de verwachting is dat de volledige breedte van 75 meter enkele keren per jaar blank staat. Tegelijkertijd is het zo dat de inrichting van de Doorbraak, ondanks deze verwachting, goede kansen biedt aan natuurontwikkeling en aan het realiseren van de gewenste ecologische verbindingszone. De landbouw in de omgeving van het Twentekanaal is met een alternatief inrichtingsplan gekomen waarbij de breedte van de Doorbraak over grotere lengte sterk beperkt wordt (breedte 25m). Het alternatief plan is in 2002/2003 uitvoerig bestudeerd. Het voorstel waarbij het ontwerp van een Doorbraak er uitziet als een relatief smalle waterloop waarbij overtollig water in lokale waterbuffers wordt opgevangen heeft tot gevolg dat de waterloop zelf relatief diep moet worden. Een relatief diepe en smalle waterloop introduceert een ontoelaatbare verdroging in het gebied en is tevens een technisch moeilijk uitvoerbare oplossing. De tegengestelde problematiek van hoogwater enerzijds en verdroging anderzijds leidt tot de voorgestelde inrichting met een breedte van 75 meter. Het water moet opnieuw de ruimte krijgen, wat ook ten goede zal komen aan natuur en landschap. De extra ruimte voor het afvangen van hoogwaterpieken langs de waterloop is zeer effectief omdat deze langs de waterloop wordt ingepast. De overstromingszones zullen de piekafvoeren afvlakken als gevolg van een natuurlijke inrichting, die ook fungeert als ecologische verbinding. De lage afvoeren zullen met de relatief ondiepe waterloop worden afgevoerd waardoor verdroging wordt voorkomen. 3 COMMUNICATIE Het project de Doorbraak kent een lange historie. De basis hiervoor is gelegd in de Reggevisie, welke in 1997 door het bestuur van het waterschap is vastgesteld. Nadien is de planvoorbereiding met de daarbij horende communicatie ter hand genomen. Hieronder is chronologie inzicht gegeven in de verschillende stappen van het planproces tracéstudie: diverse tracéalternatieven zijn beoordeeld. Op basis van het vooronderzoek is geadviseerd het zogenoemde beekalternatief verder uit te werken. Dit is een gezamenlijk besluit geweest waarbij meerder partners zijn betrokken, waaronder de 4 betrokken gemeenten, het ministerie van LNV, GLTO, natuurorganisaties, regio Twente, provincie Overijssel en het waterschap. 2000: een nadere uitwerking van het beekdaltracé heeft plaatsgevonden. Daarbij is een programma van eisen opgesteld. De eisen en wensen zijn in beeld gebracht voor invalshoeken, waaronder landschap, ecologie, landbouw, recreatie, water en beheer. Het tracéontwerp is gebaseerd op technische kennis, (waaronder bodemopbouw, hoogteligging, geomorfologie, geologisch, landschappelijke waarde, kavelstructuur van de landbouw). Het tracé op hoofdlijnen is gepresenteerd op 14 en 15 november 2000 in een informatiebijeenkomst. Alle direct betrokkenen zijn voor de bijeenkomst uitgenodigd. Tevens is een planning gepresenteerd, wanneer welke activiteiten waren gepland (procedures en uitvoering). Gemeld is dat het ontwerp nog een detailleringslag moest ondergaan. Het waterschap heeft gemeld dat het ontwerp nader zal worden uitgewerkt en indien er wensen zijn dat deze zullen worden beoordeeld en waar mogelijk worden ingepast. Diverse betrokkenen hebben van het aanbod gebruik gemaakt : meerdere onderzoeken en veldwaarnemingen hebben geleid tot een detaillering van het plan op hoofdlijnen. Hierbij zijn vele interne en externe adviseurs betrokken. 2003: In opdracht van GLTO is een landbouwvisie opgesteld. Daarin zijn de kenmerken en de kwaliteiten van de agrarische bedrijven geschetst en zijn een aantal aanbevelingen zijn gedaan. Aanbevolen is om aandacht te besteden aan grondruilmogelijkheden, samenwerkingsverbanden, bedrijfsverplaatsing en aanpassingen van de huidige planvormen. Naar aanleiding van de voorlichtingsbijeenkomst (2000) en de landbouwvisie (2003) hebben meerdere overleggen plaatsgevonden tussen belanghebbenden. Meerdere alternatieve tracés zijn door betrokkenen mondeling en/of schriftelijk ingediend. Alle voorstellen zijn serieus behandeld en beoordeeld op de haalbaarheid. In een aantal gevallen heeft dit geleid tot tracé wijzigingen en in een aantal gevallen tot een afwijzing van het voorstel. Ook zijn inmiddels gronden verworven om grondruilmogelijkheden mogelijk te maken. Inmiddels is één agrarisch bedrijf verplaatst door DLG in het gebied van de landinrichting Enter en er zijn onderhandelingen over een tweede bedrijf. Ook is het tracé op een aantal punten aangepast waarbij landbouwkundige motieven leidend zijn geweest. 2003: voorontwerp bestemmingsplan en conceptbesluit van het algemeen bestuur van het waterschap. In deze fase zijn betrokkenen in de gelegenheid gesteld te reageren op het plan. Tevens is er een inloopdag georganiseerd waarbij iedereen zijn eigen vragen kon stellen over individuele knelpunten. Ook heeft het bestuur van het waterschap de betrokkenen in de gelegenheid gesteld de ingediende reacties nader mondeling toe te lichten. De reacties zijn in een nota vastgelegd en beantwoord. Een aantal reacties heeft weer geleid tot tracéaanpassingen. 4 / 13

5 2004: Er is een bijeenkomst georganiseerd voor betrokkenen voor het gebied gelegen tussen het Twentekanaal en Ypelo. De mogelijkheid is gesteld om wensen in te dienen met betrekking tot de inrichting van het tracé ter plaatse. Meerdere (in de orde van honderden) individuele overleggen hebben gedurende het hele planproces plaatsgevonden. 5 / 13

6 BIJLAGEN 1. Briefwisseling waterschap/ GLTO over Nut en noodzaak 2. Veiligheid Almelo e.o. 3. Toelichting Natuur 4. Inrichtingsplan RBT 5. Uitspraak Kamer van gedeputeerde Staten van Overijssel 6. Bestemming 6 / 13

7 BIJLAGE 1: Briefwisseling waterschap/ GLTO over Nut en noodzaak 7 / 13

8 BIJLAGE 2: Veiligheid Almelo e.o. 8 / 13

9 BIJLAGE 3: TOELICHTING EFFECTEN NATUUR OP ARGRAISCHE BEDRIJFSVOERING Hierbij een uitgebreidere toelichting wat het effect van nieuwe natuur is op het agrarisch bedrijf. Er spelen in feite vragen op 2 vlakken, in relatie tot de agrarische bedrijfsvoering: soortsbescherming en gebiedenbescherming. Soortsbescherming Er wordt met de realisatie van de Doorbraak in feite ruimte gemaakt voor leefgebieden van beschermde en/of bedreigde soorten. In theorie maken deze soorten straks dus (meer) gebruik van het natuurontwikkelingsgebied de Doorbraak, maar dat is ook juist de bedoeling. Het logische gevolg is dat ook (mogelijk meer) beschermde soorten incidenteel gebruik maken van de aangrenzende agrarische gronden. Dit kan incidenteel leiden tot conflictsituaties met het agrarisch beheer van deze gronden. Vanuit de Flora- en faunawet geredeneerd kunnen er dus bijv. beschermde soorten onopzettelijk gedood of verstoord worden. Echter het agrarische beheer leidt niet tot overtredingen van verbodsbepalingen. Feit blijft dat de bedrijfsvoering op agrarisch gronden gewoon in tact blijft. De bestemming van de agrarische gronden wijzigt immers niet en daarmee ook niet de mogelijkheid tot het gewoon kunnen uitvoeren van hun agrarische vak en bedrijfsvoering. Daarbij geldt dat veel van deze situaties ook vallen onder de (algemene) vrijstellingsmogelijkheden die de wet binnenkort biedt voor agrarisch beheer. Aan de andere kant kan je ook stellen dat veel soorten nu een beter leefgebied aangereikt krijgen, waarlangs ze zich door het landschap kunnen bewegen (EVZ). De noodzaak om daarvoor de voor veel soorten minder gunstige biotopen als akkers en graslanden te gebruiken bestaat dan niet meer. De Doorbraak houdt dus ook veel soorten weg uit de landbouwgronden. In feite verandert er wat dat betreft niets aan de huidige praktijksituatie, behalve dat men een strook grond moet afstaan om de evz te kunnen realiseren. Wat de toekomst gaat brengen is natuurlijk niet te overzien, in theorie is het mogelijk (maar dat is nu ook) dat er zich dusdanige bijzondere populaties ontwikkelen dat de status van een gebied in de toekomst wordt heroverwogen. Hierbij moet niet worden gedacht in termijnen van jaren, maar veel eerder in decennia. Gebiedenbescherming Waar het met name ook om gaat is de status van de ecologische verbinding: deze maakt straks deel uit van de PEHS (Provinciale Ecologische HoofdStructuur). Deze bestaat echter uit een netwerk van natuurkerngebieden met een bepaalde omvang die worden verbonden door ecologische verbindingen. De (toekomstige) uitbreidingsmogelijkheden van agrarische bedrijven hangen nauw samen met de nabijheid van dergelijke kerngebieden van de PEHS en dan ook nog die gebieden van enige omvang en zijnde verzuringgevoelige objecten. De Doorbraak maakt geen deel uit van deze kerngebieden. De Provinciale Ecologische hoofdstructuur (PEHS) is vastgesteld in het Streekplan Overijssel De PEHS bestaat uit bestaande wateren, natuuren bosgebieden, te ontwikkelen of nieuwe natuurgebieden, beheersgebieden, verbindingzones en een aantal kleinere afrondingsgebieden met blijvende cultuurgrond, die maken dat de PEHS logische buitengrenzen heeft. Ruimtelijk beleid voor de PEHS: het handhaven van de rust en het tegengaan van verstoring en versnippering door het weren van grootschalige nieuwe ontwikkelingen. Bestaande agrarische bedrijven worden niet in hun bedrijfsvoering belemmerd. Nieuwvestiging binnen de PEHS is alleen mogelijk als onderdeel van een integrale gebiedsgerichte aanpak waarbij per saldo de natuurwaarden worden versterkt. het opheffen van de bestaande barrièrewerking door infrastructuur en het autoluw maken van de bos- en natuurgebieden. 9 / 13

10 het afstemmen van de water- en milieuomstandigheden op de geformuleerde natuurdoelen. Wet Ammoniak en Veehouderij Gedeputeerde Staten hebben in het kader van de Wet Ammoniak en Veehouderij (Wav) de kwetsbare gebieden in Overijssel aangewezen. Hierdoor wordt kwetsbare natuur (bijvoorbeeld heidevelden of hoogveen) beschermd tegen verzuring door ammoniak. Het betreft gebieden groter dan tien hectare, gelegen in de provinciale ecologische hoofdstructuur (PEHS). In een zone van 250 meter rondom deze gebieden mogen zich geen nieuwe veehouderijen vestigen en mogen bestaande veehouderijbedrijven niet meer ammoniak uitstoten dan een bepaald maximum (emissieplafond). De Doorbraak valt niet onder deze gebieden. Nogmaals hiervoor geldt hetzelfde (wat ik bij soortsbescherming ook heb opgeschreven): wat de toekomst gaat brengen is natuurlijk niet te overzien, in theorie is het mogelijk (maar dat is nu ook) dat er zich dusdanige bijzondere populaties ontwikkelen dat de status van een gebied wordt heroverwogen of 'verzwaard'. Op korte termijn is de verwachting dat er geen gevolgen voor bedrijfsvoeringen zijn, uit te sluiten valt echter niets.. Het toetsen van een milieuvergunning aan de F&F-wet en de Habitatrichtlijn. Bedrijfsuitbreiding vergt een milieuvergunning; een aanvraag voor een nieuwe vergunning moet worden getoetst aan alle relevante regelgeving, en dus ook aan de Habitatrichtlijn. De Habitatrichtlijn onderscheidt gebiedsbescherming en soortenbescherming. Gebiedsbescherming is in het gebied van de Doorbraak niet aan de orde. Wanneer zich in de Doorbraak soorten ontwikkelen die onder de soortenbescherming van de Habitatrichtlijn vallen moeten vergunningaanvragen worden getoetst op de effecten op die beschermde soorten. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat van agrarische bedrijven een negatieve invloed op dergelijke soorten zou kunnen uitgaan en er zijn geen redenen om aan te nemen dat een vergunningaanvraag om die reden zou moeten worden geweigerd. 10 / 13

11 BIJLAGE 4: inrichtingsplan RBT 11 / 13

12 BIJLAGE 5: BESLUITEN VAN PROVINCIALE STATEN OVERIJSSEL Welke besluiten hebben Provinciale Staten van Overijssel genomen over het project de Doorbraak. Provinciale staten nemen zelden een besluit over afzonderlijke projecten. De Doorbraak is in een aantal provinciale plannen opgenomen, als onderdeel van meer algemene principes van ruimtelijk ordening en waterhuishouding en natuur. Het Beleidsplan Natuur en Landschap Overijssel (BNLO) is door PS vastgesteld In dat plan waren de ecologische verbindingszones met indicatieve pijlen aangegeven die nader uitgewerkt moesten worden. In het BNLO is een ecologische verbindingszone opgenomen ten zuiden van Almelo om kerngebieden te verbinden. In het verdere planproces is meer en meer water en natuur gecombineerd (meervoudig ruimtegebruik). In december 2000 zijn de drie Strategische Plannen vastgesteld door PS: In het Streekplan zijn in de paragrafen en uitspraken gedaan over de stadsrand van Almelo en de groene buffer tussen Almelo en Borne. Op blz 124 is daarover de volgende passage opgenomen: Van strategisch belang is tevens de inrichting van stadsranden. Bij Almelo in combinatie met het scheppen van een duurzame buffer tussen de stad en Borne. Rond Almelo is de Doorbraak van het water van de Midden-Twentse beken naar de laagland -Regge te realiseren. De Doorbraak is opgenomen op de plankaarten van de Strategische Plannen. Bovendien is de Doorbraak de basis voor de rode lijn ten westen van het Twentekanaal. Bij de partiële streekplanherziening voor het RBT is het tracé van de Doorbraak nadrukkelijk gehanteerd als zuidelijke begrenzing van de locatie, de rode lijn die het RBT begrenst volgt het tracé van de Doorbraak. Bij de vaststelling van deze partiële streekplanherziening in oktober 2001 hebben PS bij motie uitgesproken dat de Doorbraak voor zover deze grenst aan het RBT zou moeten worden verbreed tot 150 meter, om de ecologische verbinding te versterken 12 / 13

13 BIJLAGE 6: BESTEMMING In verband met de zienswijzen en de verschillende inspraakreacties betreffende de problematiek van de huiskavels van de grondgebonden agrarische bedrijven, wordt voorgesteld om de tekst van artikel 4 (waterstaatsdoeleinden) van de voorschriften het bestemmingsplan te wijzigen, op zo'n wijze dat recht wordt gedaan aan hetgeen in het voortraject van het bestemmingsplan is aangegeven en als zodanig in paragraaf 4.1 van de toelichting van het plan is verwoord, inzake de mogelijkheden om het agrarisch gebruik van de huiskavels voort te zetten zolang er geen compensatie van de grond plaats heeft gevonden. Het nieuwe artikel 4 dat wordt voorgesteld is als volgt: Artikel 4: waterstaatsdoeleinden 1. Doeleinden: De gronden die op de kaart zijn aangewezen voor "Waterstaatsdoeleinden" zijn primair bestemd voor: a. doeleinden ten behoeve van de waterbeheersing en waterkering; b. waterstaatkundige werken; en verder voor: c. doeleinden van natuur en landschap; d. extensief recreatief medegebruik, met inbegrip van voet- en fietspaden; e. bermen en beplanting f. tijdelijk agrarisch gebruik voor wat betreft de huiskavels van grondgebonden veehouderijen, voor de duur van maximaal 7 jaar, overeenkomstig de beschrijving in hoofdlijnen. Waar dat op de plankaart is aangegeven, zijn tevens toegestaan g. verkeer te water h. infrastructurele voorzieningen. 2. Beschrijving in hoofdlijnen De bestemming Waterstaatsdoeleinden heeft enerzijds tot doel een situatie te realiseren van een waterloop die als gevolg van de dynamiek in het watersysteem zijn eigen weg mag zoeken binnen de op de plankaart aangegeven circa 75 meter brede overstromingszone, anderzijds dient de huiskavel van de grondgebonden veehouderijbedrijven zo min mogelijk te worden aangetast om de mogelijkheden van een goede agrarische bedrijfsuitoefening (vooralsnog) te continueren. De wijze waarop de realisatie van deze bestemming wordt nagestreefd zal, in overleg met belanghebbenden, bestaan uit het kopen en in eigendom of gebruik beschikbaar stellen van vervangende grond buiten de bestemmingszone. Indien en voor zover geen vervangende grond ter compensatie van de grond die deel uitmaakt van de huiskavel, aangrenzend aan het bestaande eigendom van grondgebonden veehouderijbedrijven buiten de bestemmingszone aangeboden kan worden, kan dit leiden tot fasering in de realisatie van de bestemming, waarbij dient te worden vastgehouden aan een plaatselijk minimale breedte van 25 meter. Indien geen overeenstemming wordt bereikt over compensatiemogelijkheden zal aan belanghebbende een vergoeding worden aangeboden van de schade welke redelijkerwijs niet te zijnen laste behoort te blijven. 3. Bouwvoorschriften Binnen de bestemming Waterstaatsdoeleinden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde, worden opgericht met een hoogte van maximaal 3 meter. 13 / 13

Informatie Regionaal Bedrijventerrein Twente

Informatie Regionaal Bedrijventerrein Twente Informatie Regionaal Bedrijventerrein Twente Geachte mevrouw, heer, Het is enige tijd stil geweest rondom de ontwikkeling van het Regionaal Bedrijventerrein Twente, het RBT. In oktober 2001 stelde de provincie

Nadere informatie

Nota inspraak en overleg

Nota inspraak en overleg Nota inspraak en overleg Voorontwerp bestemmingsplan KRW Modderbeek Maart 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 Status nota inspraak en overleg 1.3 Reacties vooroverleg 1.4 Ingekomen

Nadere informatie

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING, BEHOREND BIJ DE AANGEVRAAGDE VERGUNNING OMG-12-181 Voor de inrichting en het gebruik van een evenemententerrein in deelgebied De Druppels, tegenover Wagenweg 22/24 te Oudkarspel

Nadere informatie

Ruimte om te leven met water

Ruimte om te leven met water Ruimte om te leven met water Het huidige watersysteem is volgens de nieuwe In de toekomst wil het waterschap een zoveel Om de benodigde ruimte aan hectares te verwerven inzichten niet meer op orde. Aanpassingen

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel. Onderwerp Wet ammoniak en veehouderij: aanmerken kwetsbare gebieden.

Provinciale Staten van Overijssel. Onderwerp Wet ammoniak en veehouderij: aanmerken kwetsbare gebieden. www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 27 03 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum LNL/2004/176

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN

Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN De Holendrechter- en Bullewijkerpolder als ontbrekende schakel

Nadere informatie

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 bestaande situatie 4 3. Toekomstige situatie 4 4. Milieuaspecten 4 5. Planbeschrijving 4 6. Inspraak

Nadere informatie

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet Datum: 10 februari 2016 Kenmerk: 201600150 Onderwerp: ontwerp-projectplan voor de realisatie van maatregelen ten behoeve van het nieuwe peilgebied Nieuw-Lekkerland

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 22 november 2010) Nummer Onderwerp Kreekherstel Strypse Wetering

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 22 november 2010) Nummer Onderwerp Kreekherstel Strypse Wetering van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 22 november 2010) Nummer 2420 Onderwerp Kreekherstel Strypse Wetering Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller

Nadere informatie

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND 1. INLEIDING Aanleiding De gemeente Schagen is voornemens om het bedrijventerrein Kolksluis langs de Koning Willem II-weg in t Zand

Nadere informatie

BIJLAGE 3: Toetsingskader

BIJLAGE 3: Toetsingskader BIJLAGE 3: Toetsingskader In dit toetsingskader geven partijen een nadere invulling en uitwerking aan de kaders die in de PKB Plus PMR met betrekking tot het deelproject 750 hectare natuur en recreatie

Nadere informatie

Onderzoek flora en fauna

Onderzoek flora en fauna Onderzoek flora en fauna 1. Conclusie Geconcludeerd wordt dat voor de beoogde functieveranderingen geen ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet vereist is. Hierbij dient wel gewerkt te worden

Nadere informatie

Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg

Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg Opdrachtgever: gemeente Tilburg Maart 2009 Antonie van Diemenstraat 20 5018 CW Tilburg 013-5802237 Eac@home.nl Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verzoek tot aanwijzing ter onteigening ex artikel 78 Onteigeningswet. Bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch, van de gemeente Dordrecht,

Verzoek tot aanwijzing ter onteigening ex artikel 78 Onteigeningswet. Bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch, van de gemeente Dordrecht, Verzoek tot aanwijzing ter onteigening ex artikel 78 Onteigeningswet Bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch, van de gemeente Dordrecht, Gemeente Dordrecht Zakelijke beschrijving Administratieve onteigening

Nadere informatie

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Pina Dekker Gemeente Ooststellingwerf, beleidsmedewerker en ondersteunend lid van de werkgroep Es van Tronde. Deze notitie

Nadere informatie

Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2

Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2 Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2 NL.IMRO.0037.BP1303-vs01 25 augustus 2014 blz. 2 Gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Plangebied

Nadere informatie

Criteria. voor het. aanwijzen van. sterlocaties

Criteria. voor het. aanwijzen van. sterlocaties BIJLAGE 10 Criteria voor het aanwijzen van sterlocaties Sterlocaties intensieve veehouderij Hieronder wordt ingegaan op de motieven die aan sterlocaties ten grondslag liggen, het beleid voor sterlocaties,

Nadere informatie

Nota Zienswijzen Bestemmingsplan Bos en Golf

Nota Zienswijzen Bestemmingsplan Bos en Golf Nota Zienswijzen Bestemmingsplan Bos en Golf Inhoud 1. Inleiding en juridische procedure 2 2. Zienswijzen overlegpartners 2 - Waterschap Hunze en Aa s 3. Gevolgen voor het bestemmingsplan 4 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Stadsrand Hengelo-Noord >>>

Stadsrand Hengelo-Noord >>> Stadsrand Hengelo-Noord >>> HOSPER - STADSRAND HENGELO-NOORD p.2/6 Stadsrand Hengelo-Noord project integrale visie tot 2030 locatie Hengelo-Noord, Borne en Deurningen ontwerpers Remco Rolvink Ronald Bron

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

Voorstel Het ontwerp-vrijstellingsbesluit vaststellen en dit ingaande 15 april 2009 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage leggen.

Voorstel Het ontwerp-vrijstellingsbesluit vaststellen en dit ingaande 15 april 2009 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage leggen. DB 06-04-2009 Agendapunt: o5 Sittard, 10 maart 2009 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp: Vrijstellingsbesluit recreatief medegebruik wandelaars Voorstel Het ontwerp-vrijstellingsbesluit vaststellen en

Nadere informatie

MER Regionaal Bedrijventerrein Twente Samenvatting

MER Regionaal Bedrijventerrein Twente Samenvatting MER Regionaal Bedrijventerrein Twente Samenvatting MER Regionaal Bedrijventerrein Twente Samenvatting Van zoekgebieden naar inrichting oktober 2004 Adecs Oost bv oktober 2004 MER Regionaal Bedrijventerrein

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente. 2e ontwerpatelier. locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug

ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente. 2e ontwerpatelier. locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente 2e ontwerpatelier locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug 5 locatiesin beeld Proces Principes waterwinning Bestaande

Nadere informatie

Vraag en antwoord Ecologische Hoofdstructuur

Vraag en antwoord Ecologische Hoofdstructuur Vraag en antwoord Ecologische Hoofdstructuur Maart 2013 Wat is de ecologische hoofdstructuur (EHS)? De ecologische hoofdstructuur is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke

Nadere informatie

Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal

Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal Inhoud presentatie Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal 1. Aanleiding 2. Het gebied 3. Doel van het project 4. Ontwerpproces en uitdagingen 5. Voorbeelden Frank Gerritsen, projectmanager

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN VOOR EN DOELSTELLINGEN VAN HET RUILPLAN 3. UITGANGSPUNTEN VOOR DE HERVERKAVELING. De uitgangspunten:

1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN VOOR EN DOELSTELLINGEN VAN HET RUILPLAN 3. UITGANGSPUNTEN VOOR DE HERVERKAVELING. De uitgangspunten: UITGANGSPUNTEN VOOR HET HERVERKAVELINGSBLOK DELDENERBROEK, ALS BEDOELD IN ARTIKEL 4 VAN HET BESLUIT INRICHTING LANDELIJK GEBIED, VOOR HET INRICHTINGSPLAN ENTER 1. INLEIDING Krachtens het bepaalde in de

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015 Burgemeester en wethouders hebben op 16-1-2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het dempen en realiseren van water. De aanvraag gaat over

Nadere informatie

Nota van Wijzigingen. Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp- Watergebiedsplan Holland, Sticht en Voorburg-, Het Honderd- en Breukelerwaard west

Nota van Wijzigingen. Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp- Watergebiedsplan Holland, Sticht en Voorburg-, Het Honderd- en Breukelerwaard west Nota van Wijzigingen Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp- Watergebiedsplan Holland, Sticht en Voorburg-, Het Honderd- en Breukelerwaard west September 2011 Nota van Wijzigingen Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

SPELREGELS EHS. Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies. Ministeries van LNV en VROM en de provincies

SPELREGELS EHS. Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies. Ministeries van LNV en VROM en de provincies SPELREGELS EHS Spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen in de EHS Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies Ministeries van LNV en VROM en de provincies 2 De Ecologische Hoofdstructuur, ook

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2009:BK0125

ECLI:NL:RVS:2009:BK0125 ECLI:NL:RVS:2009:BK0125 Instantie Raad van State Datum uitspraak 14-10-2009 Datum publicatie 14-10-2009 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 200806200/1/R2 Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Nieuwe bedrijfslocaties

Nieuwe bedrijfslocaties E c o l o g i s c h e i n v e n t a r i s a t i e Om de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Midwolda-Nieuwlandseweg Arts/Rulo te toetsen, is een ecologische inventarisatie uitgevoerd. Tevens is gekeken

Nadere informatie

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak Het Zuid 34 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak

Nadere informatie

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl)

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Etten-Leur (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Introductie Etten-Leur is een middelgrote gemeente in Brabant, gelegen ten westen van Breda. De gemeente bestaat uit één kern van ruim 40.000 inwoners. Door

Nadere informatie

Eindrapport TOETSING NATUURONTWIKKELING TEN NOORDEN VAN DE N201 AAN HET PROVINCIAAL NATUURBELEID

Eindrapport TOETSING NATUURONTWIKKELING TEN NOORDEN VAN DE N201 AAN HET PROVINCIAAL NATUURBELEID Eindrapport TOETSING NATUURONTWIKKELING TEN NOORDEN VAN DE N201 AAN HET PROVINCIAAL NATUURBELEID Eindrapport TOETSING NATUURONTWIKKELING TEN NOORDEN VAN DE N201 AAN HET PROVINCIAAL NATUURBELEID rapport

Nadere informatie

Wat leu mött zo nöadig noar t boetnlaand,mer ze wett nich woar de Doorbraak löp!

Wat leu mött zo nöadig noar t boetnlaand,mer ze wett nich woar de Doorbraak löp! 1 De Doorbraak. Zo luidt de naam voor de nieuwe beek die waterschap Vechtsytromen en provincie Overijssel hebben aangelegd vanaf de oostkant van Almelo tot de Midden-Regge. Een beek met een lengte van

Nadere informatie

ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL

ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL Gemeente Bladel Memo wijzigingen in Ruimtelijk Casco ten opzichte van DRS en Dorpenplan Medio 2004 heeft de gemeenteraad van Bladel de StructuurvisiePlus, bestaande uit

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen

Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen Inleiding Initiatiefnemer heeft een agrarisch bouwvlak aan Leveroyseweg 14 te Heythuysen. Op deze locatie worden varkens gehouden op extensieve wijze.

Nadere informatie

Voorontwerp bestemmingsplan. Hoog Dalem, herziening zuidelijke eilanden. Commentaarnota Wettelijk Vooroverleg

Voorontwerp bestemmingsplan. Hoog Dalem, herziening zuidelijke eilanden. Commentaarnota Wettelijk Vooroverleg Voorontwerp bestemmingsplan Hoog Dalem, herziening zuidelijke eilanden Commentaarnota Wettelijk Vooroverleg Gemeente Gorinchem d.d. 2 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Reacties vooroverleg. 4

Nadere informatie

Bestemmingsplan IJzendoorn West 2015 Gemeente Neder-Betuwe

Bestemmingsplan IJzendoorn West 2015 Gemeente Neder-Betuwe Zienswijzennota Bestemmingsplan IJzendoorn West 2015 Gemeente Neder-Betuwe INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 Procedure bestemmingsplan 3 2 Samenvatting en beantwoording zienswijze 4 3 Aanpassingen bestemmingsplan

Nadere informatie

3. Het bouwen zonder vergunning is enkel mogelijk indien voor het bouwen op grond van artikel 43 van de Woningwet geen bouwvergunning is vereist.

3. Het bouwen zonder vergunning is enkel mogelijk indien voor het bouwen op grond van artikel 43 van de Woningwet geen bouwvergunning is vereist. Verweerschrift namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Niedorp,inzake het bezwaarschrift van de heer Kok en mevrouw Brugman op het besluit van het college als verzonden d.d. 18-12-2008

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

1. Streekplan Brabant in balans

1. Streekplan Brabant in balans 1. Streekplan Brabant in balans Het plangebied is gelegen in de AHS-landschap; subzone leefgebied dassen en voor een deel (duinrand) binnen de GHS-natuur. De Interimstructuurvisie Noord-Brabant Brabant

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 64 Haarlem, 17 augustus 2004 Onderwerp: Agenda Provinciaal Waterplan Bijlagen: - ontwerpbesluit - procesplanning provinciaal waterplan - op weg naar een

Nadere informatie

Ontwerp-planuitwerking 2 ex. Artikel 85 van de Landinrichtingswet voor de ruilverkaveling Rijssen

Ontwerp-planuitwerking 2 ex. Artikel 85 van de Landinrichtingswet voor de ruilverkaveling Rijssen Ontwerp-planuitwerking 2 ex. Artikel 85 van de Landinrichtingswet voor de ruilverkaveling Rijssen 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Landbouw...4 1.1 Het huidige plan...4 1.2 Overwegingen die leiden tot planuitwerking...4

Nadere informatie

Hatertse en Overasseltse Vennen

Hatertse en Overasseltse Vennen Hatertse en Overasseltse Vennen Maatregelplan aanpak verdroging en natuur Harro Kraal Waterschap Rivierenland Beleid Rijksbeleid TOP-gebieden EHS Provinciaal Waterhuishoudingsplan Actiegebieden Waterberging

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor het projectbesluit Op 15 januari 2010 is er een

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

Verzoek wijziging bestemmingsplan

Verzoek wijziging bestemmingsplan Verzoek wijziging bestemmingsplan Percelen Rucphen O 225 en O 433 Ruimtelijke onderbouwing kwaliteitsverbetering omgeving Rozenven Inleiding Sinds 2011 is Vereniging Natuurmonumenten eigenaar van natuurgebied

Nadere informatie

Reactienota. Behorende bij de Structuurvisie "Wernhout 2025"

Reactienota. Behorende bij de Structuurvisie Wernhout 2025 Reactienota Behorende bij de Structuurvisie "Wernhout 2025" 1. Inleiding De ontwerp structuurvisie "Wernhout 2025" is op dinsdag 22 oktober 2013 gepresenteerd aan de bewoners en de Dorpsraad van Wernhout.

Nadere informatie

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f 26 juni 2013 1 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Zowel binnen als buiten het natuurgebied Empese

Nadere informatie

"Administratieve herziening Hoogspanningsleiding"

Administratieve herziening Hoogspanningsleiding Bestemmingsplan "Administratieve herziening Hoogspanningsleiding" Inhoud. Toelichting Regels Kaart nr. 090207 Procedure. Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan Gepubliceerd d.d. : 10 december 2009 Ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

De uitdaging van infrastructurele projecten beschouwingen op basis van 13 jaar wegenaanleg bij de Provincie Limburg

De uitdaging van infrastructurele projecten beschouwingen op basis van 13 jaar wegenaanleg bij de Provincie Limburg De uitdaging van infrastructurele projecten beschouwingen op basis van 13 jaar wegenaanleg bij de Limburg 21 maart 2013 Eindhoven R. Tilmans Projectingenieur Groen Limburg Limburg 1 Introductie Belangrijke

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 11 augustus 2015 Nummer voorstel: 2015/61

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 11 augustus 2015 Nummer voorstel: 2015/61 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 11 augustus 2015 Nummer voorstel: 2015/61 Voor raadsvergadering d.d.: 29-09-2015 Agendapunt:

Nadere informatie

Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt

Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt CONCEPT Omgevingsdienst Regio Utrecht juli 2012 kenmerk/ opgesteld door beoordeeld door Ronald Jansen Dagmar Storm INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...

Nadere informatie

Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan "Recreatieve Poort 2015" Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Goirle van 9 juni 2015 Mij bekend, De griffier Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling

Nadere informatie

Albert Vliegenthart De Vlinderstichting

Albert Vliegenthart De Vlinderstichting Vlinders van A naar beter Albert Vliegenthart De Vlinderstichting Wet- en regelgeving Natuurwet wel of geen problemen? Omgevingswet komt er aan Gedragscodes - Rijksverantwoordelijkheid Handhaving - flexibiliteit

Nadere informatie

Bijlage: beoordeling duurzame locatie

Bijlage: beoordeling duurzame locatie Bijlage: beoordeling duurzame locatie Het bedrijf is gelegen in een verwevingsgebied. In een verwevingsgebied is een bouwblokvergroting voor intensieve veehouderijen toegestaan indien het bedrijf is gelegen

Nadere informatie

GEMEENTE ZEIST Nota van ambtshalve wijzigingen Bestemmingsplan Zorginstelling Dennendal Reinaerde

GEMEENTE ZEIST Nota van ambtshalve wijzigingen Bestemmingsplan Zorginstelling Dennendal Reinaerde GEMEENTE ZEIST Bestemmingsplan Zorginstelling Dennendal Reinaerde Datum : mei 2017 Versie : 08 Auteurs : mro b.v. 99.267 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 4 2. AMBTSHALVE AANPASSINGEN BESTEMMINGSPLAN...

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G / M. Lode SB OA. Kredietaanvraag planvoorbereiding Twickeler Grensweg

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G / M. Lode SB OA. Kredietaanvraag planvoorbereiding Twickeler Grensweg SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G201740 448860 / 448860 ONDERWERP M. Lode SB OA Kredietaanvraag planvoorbereiding AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam

Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam HOOFDSTUK 1 Inleiding De gemeente Werkendam heeft in december 2009 het ontwerpbestemmingsplan Zonering industrieterreinen in procedure

Nadere informatie

Visie op Zuid-Holland. Verordening Ruimte. Wijzigingsbesluit behorende bij ontwerpherziening Herijking EHS

Visie op Zuid-Holland. Verordening Ruimte. Wijzigingsbesluit behorende bij ontwerpherziening Herijking EHS Visie op Zuid-Holland Verordening Ruimte Wijzigingsbesluit behorende bij ontwerpherziening Herijking EHS GS 21 mei 2013 ONTWERP VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING RUIMTE Provinciale Staten van

Nadere informatie

Nota inspraak Beheersverordening De Haar Oost

Nota inspraak Beheersverordening De Haar Oost 1 Nota inspraak Beheersverordening De Haar Oost Inhoudsopgave 1. Inleiding en juridische procedure... 3 1.1 Aanleiding...3 1.2 Procedure...4 2. Inspraakreacties en commentaar... 4 2.1 Waterschap Hunze

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2011:BT6665

ECLI:NL:RVS:2011:BT6665 ECLI:NL:RVS:2011:BT6665 Instantie Raad van State Datum uitspraak 05-10-2011 Datum publicatie 05-10-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201009255/1/R1 Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem GEMEENTE BUREN Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem Projectnr. 061-076 / 27 januari 2016 INHOUD BLZ 1 INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding en doelstelling... 3 1.2 Plangebied... 4 1.3 Geldend

Nadere informatie

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Aalst, Prins Hendrikstraat naast 3

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Aalst, Prins Hendrikstraat naast 3 Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Aalst, Prins Hendrikstraat naast 3 Bestemmingsplan : Aalst, Prins Hendrikstraat naast 3 Datum vaststelling raad : 29

Nadere informatie

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening (RO) in Nederland Vanuit de geschiedenis is RO al belangrijk in Nederland, denk bijvoorbeeld aan landinrichting en optimaliseren van de waterhuishouding.

Nadere informatie

DE DOORBRAAK: REACTIENOTA VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN - ARTIKEL 19 LID 1 - ONTWERPBESLUIT WRD WATERSCHAP REGGE EN DINKEL, PROVINCIE OVERIJSSEL

DE DOORBRAAK: REACTIENOTA VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN - ARTIKEL 19 LID 1 - ONTWERPBESLUIT WRD WATERSCHAP REGGE EN DINKEL, PROVINCIE OVERIJSSEL VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN - ARTIKEL 19 LID 1 - ONTWERPBESLUIT WRD WATERSCHAP REGGE EN DINKEL, PROVINCIE OVERIJSSEL GEMEENTE ALMELO, GEMEENTE WIERDEN, GEMEENTE TUBBERGEN 7 januari 2004 110302/OF4/018/000621/LB

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Op den Bosch 3, Maashees. Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Op het perceel Op den

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier droge voeten, natuur en.

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier droge voeten, natuur en. Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier droge voeten, natuur en. Informatiebijeenkomst gemeenteraad Marum 20 mei 2015 Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier Agenda 1. Opening 2. Voorstellen gasten

Nadere informatie

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006 ~. Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 Voorstenr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006, Vaststelling intememeentelijk DlÎmtelijk structuurplan voor de gemeenten Obdam Wester

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening Indien een aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan kan door het college van Burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning

Nadere informatie

s.d. Betreft: Bezwaarschrift tegen Ontwerp-partiele herziening Regionaal Bedrijventerrein Twente van het streekplan Overijssel 2000+.

s.d. Betreft: Bezwaarschrift tegen Ontwerp-partiele herziening Regionaal Bedrijventerrein Twente van het streekplan Overijssel 2000+. Fam. E. Stamsnijdfr Wolbeslanden 16 7627 PT Bornerbrbek Reg.nr. Dat ontv.: Routing 2 4 NOV. 2004 s.d. _^ r mm. - Ontvangsibevestiging Aan to t Provinciaal Bestuur van Overijssel -PosrtnbIs 10078 E Zwolle,

Nadere informatie

IJsseldelta- Zuid. Nota Ruimte budget 22,4 miljoen euro. Planoppervlak 650 hectare

IJsseldelta- Zuid. Nota Ruimte budget 22,4 miljoen euro. Planoppervlak 650 hectare IJsseldelta- Zuid Nota Ruimte budget 22,4 miljoen euro Planoppervlak 650 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Aanleg Hanzelijn met linksonder viaducten

Nadere informatie

Gebiedvisie op het. buitengebied van de. gemeente Drimmelen

Gebiedvisie op het. buitengebied van de. gemeente Drimmelen Gebiedvisie op het buitengebied van de gemeente Drimmelen Door de ZLTO Afdeling Drimmelen Gebiedsvisie voor de gemeente Drimmelen Vanuit de ZLTO-afdeling Drimmelen is het idee gekomen om in navolging van

Nadere informatie

Gebied: De Drie Polders

Gebied: De Drie Polders Gebied: De Drie Polders Basisschets De basisschets is het resultaat voort gekomen uit twee schetssessies. Onderstaande schets is het streefbeeld waar draagvlak voor is en is de basis geweest voor de nadere

Nadere informatie

Reactienota zienswijze over het ontwerpprojectplan Restontwerpen fase 1 IJsseldelta-Zuid. September 2015

Reactienota zienswijze over het ontwerpprojectplan Restontwerpen fase 1 IJsseldelta-Zuid. September 2015 a Reactienota zienswijze over het ontwerpprojectplan Restontwerpen fase 1 IJsseldelta-Zuid September 2015 2 Inhoudsopgave I. Onderwerp... 5 II. Toelichting... 5 III. Zienswijzen en beantwoording... 6 IV.

Nadere informatie

BEANTWOORDING INGEKOMEN ZIENSWIJZEN SAMENVATTING ZIENSWIJZE. Wijzigingsplan Zijderveldselaan te Zijderveld

BEANTWOORDING INGEKOMEN ZIENSWIJZEN SAMENVATTING ZIENSWIJZE. Wijzigingsplan Zijderveldselaan te Zijderveld Wijzigingsplan Zijderveldselaan 76-78 te Zijderveld INLEIDING Het wijzigingsplan voorziet in het veranderen van de agrarische bestemming op het perceel Zijderveldselaan 76 78 te Zijderveld in Wonen en

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Grubbenvorst

Bestemmingsplan Buitengebied Grubbenvorst Bestemmingsplan Buitengebied Grubbenvorst Perceel L 534 NL.IMRO.1507.BPGRBUITENGEBL534 Bestemmingsplan Buitengebied Grubbenvorst, Perceel L 534 Vastgesteld 13 september 2013 NL.IMRO.1507.BPGRBUITENGEBL534-VA01

Nadere informatie

Burgemeester van de gemeente Bergen Postbus AD Bergen. Betreft: Reactie prealabele vraag fusielocatie voetbalvelden Egmond aan den Hoef

Burgemeester van de gemeente Bergen Postbus AD Bergen. Betreft: Reactie prealabele vraag fusielocatie voetbalvelden Egmond aan den Hoef POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester van de gemeente Bergen Postbus 175 1860 AD Bergen Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon M.D. Alles BEL/RI Doorkiesnummer +31235144195 allesm@noord-holland.nl 1

Nadere informatie

Onderbouwing van het verzoek van P. Coolen, Ophoven 1 te Roggel voor het verruimen van het bouwperceel.

Onderbouwing van het verzoek van P. Coolen, Ophoven 1 te Roggel voor het verruimen van het bouwperceel. Onderbouwing van het verzoek van P. Coolen, Ophoven 1 te Roggel voor het verruimen van het bouwperceel. Op de locatie is reeds jarenlang een agrarisch bedrijf aanwezig. Binnen het bedrijf wordt melkrundvee

Nadere informatie

Verdroging: tegen gaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc.

Verdroging: tegen gaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc. WATERTOETSPROCES Globale checklist waterbelangen in de ruimtelijke ordening Bij het watertoetsproces let het waterschap op alle wateraspecten. Doorgaans krijgen het voorkomen van wateroverlast en de zorg

Nadere informatie

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer Omgevingsvergunning (artikel 2.1, 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer 2011.00165 Gezien het verzoek ingediend door: N.V. Nederlandse

Nadere informatie

Geldend Bestemmingsplan Het Woud

Geldend Bestemmingsplan Het Woud Geldend Bestemmingsplan Het Woud Artikel 3.1. Agrarisch gebied 1. Bestemmingsomschrijving De als zodanig op de kaart aangegeven gronden zijn bestemd voor: - agrarisch grondgebruik; - slachterij, uitsluitend

Nadere informatie

Harderbos en Harderbroek verbonden

Harderbos en Harderbroek verbonden Harderbos en Harderbroek verbonden De Ganzenweg is een verbinding voor mensen, maar een barrière voor dieren. Er ligt al een faunapassage onderdoor. De route daar naar toe is voor dieren nog niet ideaal.

Nadere informatie

Almere 2.0. studieopdracht 3e jaar T&L (in teamverband)

Almere 2.0. studieopdracht 3e jaar T&L (in teamverband) Almere 2.0 studieopdracht 3e jaar T&L (in teamverband) Voor de derdejaarsopdracht Ecologie van de opleiding TenL stond de woningopgave van Almere centraal. Almere is in korte tijd uitgegroeid tot een stad

Nadere informatie

goes mannee 1e herziening bestemmingsplan rboi 25 jaar adviseurs in ruimtelijke ordening

goes mannee 1e herziening bestemmingsplan rboi 25 jaar adviseurs in ruimtelijke ordening goes mannee 1e herziening bestemmingsplan rboi 25 jaar adviseurs in ruimtelijke ordening goes mannee 1 e herziening bestemmingsplan identificatie planstatus projectnummer: datum: status: 728.007513.71

Nadere informatie

Verdrogingsbestrijding Vossenbroek

Verdrogingsbestrijding Vossenbroek Projectplan Waterwet (definitief besluit) Datum 08-09-2014 Projectnummer P2200C Onderwerp Verdrogingsbestrijding Vossenbroek Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe besluit

Nadere informatie

Besluit. Nr. 26. Provinciale staten van Noord-Holland; gelezen de voordracht van gedeputeerde staten van 18 januari 2011

Besluit. Nr. 26. Provinciale staten van Noord-Holland; gelezen de voordracht van gedeputeerde staten van 18 januari 2011 Besluit Nr. 26 Provinciale staten van Noord-Holland; gelezen de voordracht van gedeputeerde staten van 18 januari 2011 gelet op: de Partiële Herziening Structuurvisie de Nota van Beantwoording Partiële

Nadere informatie

Toetsingsadvies over het Milieueffectrapport Uitbreiding Dierenpark Amersfoort en de aanvulling daarop. 3 oktober

Toetsingsadvies over het Milieueffectrapport Uitbreiding Dierenpark Amersfoort en de aanvulling daarop. 3 oktober Toetsingsadvies over het Milieueffectrapport Uitbreiding Dierenpark Amersfoort en de aanvulling daarop 3 oktober 2002 1179-104 ISBN 90-421-1030-9 Utrecht, Commissie voor de milieueffectrapportage. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Besluit Wij besluiten de omgevingsvergunning te verlenen. Voor de motivering wordt verwezen naar de hiervoor vermelde bijlage(n).

Besluit Wij besluiten de omgevingsvergunning te verlenen. Voor de motivering wordt verwezen naar de hiervoor vermelde bijlage(n). FiS i gemeente w 111 PeelenMaas Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders hebben op 12 augustus 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het aanleggen van een 48" stalen aardgastransportleiding

Nadere informatie

Projectplan waterberging zuidzijde Veldhoekerweg te Heino, stroomgebied Kolkwetering

Projectplan waterberging zuidzijde Veldhoekerweg te Heino, stroomgebied Kolkwetering Projectplan waterberging zuidzijde Veldhoekerweg te Heino, stroomgebied Kolkwetering Opsteller: Datum: Status: Waterschap Groot Salland Dokter van Thienenweg 1 8025 AL Zwolle 21 november 2014 concept Het

Nadere informatie

Grondmobiliteit versterken via het decreet landinrichting

Grondmobiliteit versterken via het decreet landinrichting Grondmobiliteit versterken via het decreet landinrichting Decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting Uitvoeringsbesluit van 6 juni 2014 betreffende de landinrichting 22 juni 2015 Grondmobiliteit

Nadere informatie

Hierbij willen wij u op de hoogte brengen van de brief die wij 10 juli 2007 verstuurd hebben aan Gedeputeerde Staten van Overijssel.

Hierbij willen wij u op de hoogte brengen van de brief die wij 10 juli 2007 verstuurd hebben aan Gedeputeerde Staten van Overijssel. Maatschap Tijs - Reimert Heetenseweg 9a SlllPXHeeten Provinciate Staten van Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Heeten, 10juli2007 Betreft: Planaanpassing natuurgebiedsplan Overijssel Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Compensatie N605 en LOG en uitbreiding Peellandschapspark Voskuilenheuvel

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Compensatie N605 en LOG en uitbreiding Peellandschapspark Voskuilenheuvel GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 14 februari 2012 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Compensatie N605 en LOG en uitbreiding Peellandschapspark Voskuilenheuvel

Nadere informatie

Effectbeoordeling van de omgevingscondities en kernkwaliteiten van de EHS Voor de Blanken 4, Ruinen

Effectbeoordeling van de omgevingscondities en kernkwaliteiten van de EHS Voor de Blanken 4, Ruinen Effectbeoordeling van de omgevingscondities en kernkwaliteiten van de EHS Voor de Blanken 4, Ruinen Colofon Effectbeoordeling van de omgevingscondities en kernkwaliteiten van de EHS Voor de Blanken 4,

Nadere informatie

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water"

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water Memo Ter attentie van Gemeente Midden-Drenthe Datum 4 december 2012 Opgesteld door Maarten van Vierssen Projectnummer 111769 Onderwerp Bedrijventerrein Smilde aspect Water" In deze memo zijn de watertoetsen

Nadere informatie

Onderstaand is uitsluitend de voor het onderhavige plan relevante regelgeving weergegeven.

Onderstaand is uitsluitend de voor het onderhavige plan relevante regelgeving weergegeven. Betreft : Bijlage 7: Toets aan het bestemmingsplan Locatie : Krite 23-25 te Boornbergum Van : J.M. Miellet, Exlan Datum : Februari 2016 Ter plaatse van het plangebied vigeert het bestemmingsplan Buitengebied

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Op 2 september 2013 is een omgevingsvergunning aangevraagd door de provincie Fryslân voor de aanleg

Nadere informatie