Van: Afdeling Doorkiesnummer: Datum: P.J.J. van Erp P.J. Damsté R. Klem W.Th. Wassink

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van: Afdeling Doorkiesnummer: Datum: P.J.J. van Erp P.J. Damsté R. Klem W.Th. Wassink 0546-832677 0546-832677 038-4252525 038-4271129"

Transcriptie

1 Memo Aan: Gemeente Almelo Kopie aan: Van: Afdeling Doorkiesnummer: Datum: P.J.J. van Erp P.J. Damsté R. Klem W.Th. Wassink WRD WRD Provincie DLG november 2004 Onderwerp: Bijlagen: Toelichting m.b.t. de Doorbraak 6 1. ALGEMEEN Wat is de Doorbraak? De Doorbraak is een nieuwe watergang in combinatie met een ecologische verbindingszone, die het bekensysteem van Noordoost Twente en de Azelerbeek koppelt aan de Eksosche Aa en Midden Regge en grotendeels het tracé volgt van bestaande watergangen. De Doorbraak heeft een lengte van 13 kilometer en een gemiddelde breedte van 75 meter. Ter hoogte van het RBT is de breedte gemiddeld 150 meter. De Doorbraak is een gezamenlijk initiatief van het waterschap Regge en Dinkel en de provincie Overijssel en kent een aanlegperiode van circa 10 jaar, De Doorbraak wordt gefaseerd aangelegd. De eerste fase, Mokkelengoor, betreft het traject van de Eksosche Aa tot aan het Twentekanaal. Hiervan is momenteel het gedeelte in gemeente Wierden in uitvoering. Waarom wordt de Doorbraak aangelegd? Met de aanleg van de Doorbraak worden drie doelen gediend: Vergroten veiligheid; Door realisatie van het project de Doorbraak wordt invulling gegeven aan de beleidsdoelstelling ruimte voor water. Ruimte om water vast te houden en te bergen in extreme omstandigheden. Hiermee wordt voor Twente een niet onbelangrijk deel van een veilig en veerkrachtig watersysteem gerealiseerd. Door het veranderende klimaateffect zullen de afvoerpieken in de toekomst toenemen. Deze grotere afvoeren kunnen leiden tot wateroverlast en zelfs onveilige situaties in met name het lager gelegen deel van Almelo en omstreken (zie bijlage 2). In de huidige situatie vindt de afvoer plaats via het Lateraal kanaal en het Banisgemaal. Bij extreme afvoeren is de afvoercapaciteit hiervan niet toereikend. Door het aanleggen van een extra afvoerweg richting Regge (met een breedte van circa 75m) is dit probleem te verhelpen. Daarnaast wordt er meer ruimte voor waterberging gecreëerd. De kans op wateroverlast in het stedelijk gebied wordt hierdoor aanzienlijk gereduceerd en daarmee wordt het veiligheidsniveau verhoogd. Door de inzet van retentiegebieden kunnen grote afvoeren gecontroleerd geborgen worden, waardoor afvoeren en peilen in benedenstroomse richting verlaagd worden. Hierdoor wordt overlast tegengegaan. Ook voor de landbouw in het gebied is het positief dat de kans op overstromingen wordt verkleind. Versterken natuur; Het rijk heeft in de het NatuurBeleidsPlan van 1990 de Ecologische Hoofdstructuur met verbindingszones aangegeven. Eén daarvan was een ecologische verbinding van noordoost Twente naar de Regge en de Sallandse Heuvelrug. In het Beleidsplan Natuur en Landschap Overijssel, het Streekplan 2000+, het Waterhuishoudingsplan en het Natuurgebiedsplan Zuid-Twente is deze verbinding verder uitgewerkt. Daarbij is gekozen voor 1 / 13 K:\Organisatie\BMO\Cluster Communicatie\Projecten\De Doorbraak\organisatie communicatie\ Memo Almelo.doc

2 een nieuwe verbinding ten zuiden van Almelo. Het plan voor de Doorbraak geeft een uitwerking aan dit vastgestelde beleid. In de Doorbraakzone is een natuurlijk ingerichte watergang gelegen en binnen de Doorbraak kan de natuur zich ontwikkelen. Door deze verbindingszone kunnen flora en fauna zich verplaatsen, waardoor het ecologische hoofdsysteem een kwaliteit en vitaliteit wint. De zone wordt ingericht voor een aantal specifieke hoofddoelsoorten, maar ook een heel scala aan begeleidende soorten profiteren hiervan mee. Verbeteren watersysteem; In het rijksbeleid (commissie waterbeheer 21 ste eeuw), het provinciaal beleid (provinciaal Waterhuishoudingsplan) en het waterschapsbeleid (waterbeheerplan) wordt een veerkrachtig en meer natuurlijk watersysteem nagestreefd. Door de aanleg van de Doorbraak zal de dynamiek en het ecologisch functioneren van de Regge worden versterkt door het landelijk water van het stroomgebied van de Loolee en de Azelerbeek te koppelen aan water uit het stroomgebied van de Midden Regge en daarmee te scheiden van het stedelijke water. Door de scheiding van waterstromen verkrijgt het water van de Regge een betere waterkwaliteit. Hierdoor zijn de omstandigheden voor een natuurlijk watersysteem beter voorhanden. De noodzaak van de aanleg van de Doorbraak is tevens verwoord in een briefwisseling tussen het waterschap Regge en Dinkel en GLTO. Zie bijlage 1 Het bestemmingsplan Om de aanleg van de Doorbraak mogelijk te maken dienen o.a. de geldende bestemmingsplannen van de vier betrokken gemeenten (Almelo, Wierden, Tubbergen en Borne) in het plangebied op onderdelen te worden herzien. Het voorliggende bestemmingsplan maakt de geplande ontwikkelingen mogelijk. In het bestemmingsplan is aan de Doorbraak de bestemming Waterstaatdoeleinden toegekend. Gronden met deze bestemming zijn primair bestemd voor doeleinden ten behoeve van de waterbeheersing en waterkering en voor waterstaatkundige werken. Daarnaast zijn de gronden (subsidiair) bestemd voor doeleinden van natuur en landschap, extensief recreatief medegebruik (met inbegrip van voet- en fietspaden), bermen en beplanting en tijdelijk agrarisch gebruik voor wat betreft de huiskavel van grondgebonden veehouderijbedrijven voor de duur van maximaal 7 jaar. Tenslotte zijn er daar waar dat op de plankaart is aangegeven verkeer te water en infrastructurele voorzieningen toegestaan. Het tijdelijk agrarisch gebruik is in het bestemmingsplan vastgelegd in de vorm van een Beschrijving In Hoofdlijnen (BIH). Zie bijlage GEVOLGEN/ EFFECTEN VAN DE AANLEG VAN DE DOORBRAAK Tegenstanders van de Doorbraak hebben in de discussie rond het project de afgelopen periode verschillende aspecten naar voren gebracht. Op enkele van deze aspecten wordt hieronder ingegaan. Nieuwe natuur De aanwijzing van de Doorbraakzone als nieuwe natuur heeft geen externe werking op aangrenzende en omliggende functies. Net als dat voor de aanleg van landschapselementen het geval is, geldt voor nieuw ontwikkelde natuur dat deze niet wordt aangemerkt als verzuringgevoelige natuur. Dergelijke gebieden zijn niet onderhevig aan de regelgeving van de Wet Ammoniak en Veehouderij en dergelijke ook al maken ze deel uit van de ecologische hoofdstructuur. Dit betekent dat er ook geen sprake is van een 250m zone rond de Doorbraak. Het huidige beleid van zowel het Ministerie van LNV als van de provincie Overijssel houdt deze gedragslijn aan. Alhoewel ten aanzien hiervan geen keiharde garantie kan worden gegeven, ligt het niet in de lijn der verwachting dat deze gedragslijn binnen afzienbare tijd zal worden verlaten. In bijlage 3 is een nadere toelichting gegeven. Daarnaast is de vraag gesteld in hoeverre Europese regelgeving (Habitatrichtlijn) van invloed is op toekomstige agrarische ontwikkelingen. Concreet is de vraag gesteld in hoeverre het tot ontwikkeling komen van nieuwe natuur aanleiding kan zijn beperkingen te stellen aan de uitbreiding van agrarische bedrijvigheid. Daarover het volgende: bedrijfsuitbreiding vergt een milieuvergunning; een aanvraag voor een nieuwe vergunning moet worden getoetst aan alle relevante regelgeving, en dus ook aan de Habitatrichtlijn. De Habitatrichtlijn onderscheidt gebiedsbescherming en soortenbescherming. Gebiedsbescherming is in het gebied van de Doorbraak niet aan de orde. Wanneer zich in de 2 / 13

3 Doorbraak soorten ontwikkelen die onder de soortenbescherming van de Habitatrichtlijn vallen moeten vergunningaanvragen worden getoetst op de effecten op die beschermde soorten. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat van agrarische bedrijven een negatieve invloed op dergelijke soorten zou kunnen uitgaan en er zijn geen redenen om aan te nemen dat een vergunningaanvraag om die reden zou moeten worden geweigerd. De compensatie van huiskavels Vanuit het project de Doorbraak is altijd een integrale aanpak voorgestaan omdat dit voor alle betrokkenen de meeste voordelen biedt. Voor het gebied ten westen van het Twentekanaal wordt daarom zoveel mogelijk samen opgetrokken met de werkzaamheden in het kader van de Landinrichting Enter. De plannen van de Doorbraak zijn dan ook opgenomen in de plannen van de landinrichtingscommissie. Dit biedt ook de beste mogelijkheden om de agrariërs te compenseren die ten westen van het Twentekanaal grond dienen af te staan voor de realisatie van de Doorbraak. De planning is namelijk dat het ruilplan in het kader van het uitwerkingsplan reconstructie voor het gedeelte ten westen van het Twentekanaal binnen 5 a 6 jaar wordt uitgevoerd. Indien conform het voorstel in de doeleindenomschrijving van het bestemmingsplan wordt gekozen voor een tijdelijk agrarisch gebruik van maximaal 7 jaar is dit voldoende om de periode tot aan het plan van toedeling te overbruggen. Het ruilplan is er op gericht om de functies in positieve zin te beïnvloeden. Voor de landbouw geldt dat vergroting van de huiskavel en vermindering van het aantal kavels wordt nagestreefd. Reeds verworven gronden en nog te verwerven gronden kunnen hieraan een bijdrage leveren. Gezien de grondposities in het gebied ten westen van het Twentekanaal en de mogelijkheden om gronden te verwerven is het de verwachting dat ten westen van het Twentekanaal aan de huiskavel kan worden gecompenseerd. Ten oosten van het Twentekanaal vindt er een afstemming plaats op de plannen van het RBT (er vanuit gaande dat het RBT op de locatie Almelo-Zuid doorgaat). Doorbraak en RBT zijn afzonderlijke projecten. Ook zonder RBT zou de Doorbraak op het beoogde tracé worden aangelegd. Tegelijkertijd beïnvloeden beide projecten elkaar wel. Ter hoogte van het RBT vormt de Doorbraak een groene overgang en buffer tussen het RBT en Bornerbroek. Mede om die reden hebben Provinciale Staten besloten dat de Doorbraak, voor zover die grenst aan het RBT, meer body moet krijgen en moet worden verbreed tot gemiddeld 150 meter. De Doorbraakzone is daarom reeds opgenomen in de plannen voor de groenzone van het RBT. (zie bijlage 4). Het bovenstaande houdt in dat in het kader van het RBT enkele agrariërs moeten worden verplaatst of uitgekocht. Door de realisatie van de Doorbraak af te stemmen op de realisatie van het RBT kan een duurzame oplossing worden bereikt. Vernatting en verdroging Op 19 februari 2004 heeft het algemeen bestuur van het waterschap Regge en Dinkel een besluit genomen over de inrichting en het gewijzigd waterbeheer. In het besluit van het waterschap Regge en Dinkel is uitvoerig ingegaan op de mogelijke effecten op verdroging en vernatting voor de omgeving. Hierbij zijn diverse externe gespecialiseerde adviseurs ingeschakeld. De peilen voor de landbouw worden ten dele geoptimaliseerd. In delen van het gebied rond de Doorbraak neemt de verdroging af. Op enkele plaatsen zal sprake zijn van vernatting. Het besluit van het algemeen bestuur is getoetst door de Kamer uit de Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel. De toetsing is mede tot stand gekomen door waterdeskundige van provincie Overijssel. De Kamer is concluderend van mening dat er door het waterschap Regge en Dinkel een redelijke afweging van individuele en collectieve belangen heeft plaatsgevonden en dat het waterschap het plan terecht heeft kunnen vaststellen. De ingediende beroepsschriften van de landbouwers zijn ongegrond verklaard. Een afschrift van de administratieve beroepsschriften is in bijlage 5 toegevoegd. Ruimteclaim: 75 versus 25 meter De Doorbraakzone is gemiddeld 75 meter breed en bestaat uit zowel water als natuur. Waar aanvankelijk sprake was van een watergang met parallel daaraan zones voor de ecologische verbinding zijn gaandeweg water en natuur steeds meer verweven. Er is dus geen sprake van slechts een breedte van 25 meter ten behoeve van uitsluitend de waterafvoer. De gehele geplande breedte van de Doorbraak van 75 meter is nodig voor de functie water; het ontwerp van de Doorbraak is namelijk zodanig vormgegeven dat er een optimalisatie ontstaat tussen droogleggingnormen, waterpeilen, de effecten op het grondwatersysteem en de ecologische waarde van de waterloop. Het gevolg is dat de volledige breedte van de Doorbraak meerdere dagen per jaar 3 / 13

4 beschikbaar dient te zijn voor de functie water, omdat het de verwachting is dat de volledige breedte van 75 meter enkele keren per jaar blank staat. Tegelijkertijd is het zo dat de inrichting van de Doorbraak, ondanks deze verwachting, goede kansen biedt aan natuurontwikkeling en aan het realiseren van de gewenste ecologische verbindingszone. De landbouw in de omgeving van het Twentekanaal is met een alternatief inrichtingsplan gekomen waarbij de breedte van de Doorbraak over grotere lengte sterk beperkt wordt (breedte 25m). Het alternatief plan is in 2002/2003 uitvoerig bestudeerd. Het voorstel waarbij het ontwerp van een Doorbraak er uitziet als een relatief smalle waterloop waarbij overtollig water in lokale waterbuffers wordt opgevangen heeft tot gevolg dat de waterloop zelf relatief diep moet worden. Een relatief diepe en smalle waterloop introduceert een ontoelaatbare verdroging in het gebied en is tevens een technisch moeilijk uitvoerbare oplossing. De tegengestelde problematiek van hoogwater enerzijds en verdroging anderzijds leidt tot de voorgestelde inrichting met een breedte van 75 meter. Het water moet opnieuw de ruimte krijgen, wat ook ten goede zal komen aan natuur en landschap. De extra ruimte voor het afvangen van hoogwaterpieken langs de waterloop is zeer effectief omdat deze langs de waterloop wordt ingepast. De overstromingszones zullen de piekafvoeren afvlakken als gevolg van een natuurlijke inrichting, die ook fungeert als ecologische verbinding. De lage afvoeren zullen met de relatief ondiepe waterloop worden afgevoerd waardoor verdroging wordt voorkomen. 3 COMMUNICATIE Het project de Doorbraak kent een lange historie. De basis hiervoor is gelegd in de Reggevisie, welke in 1997 door het bestuur van het waterschap is vastgesteld. Nadien is de planvoorbereiding met de daarbij horende communicatie ter hand genomen. Hieronder is chronologie inzicht gegeven in de verschillende stappen van het planproces tracéstudie: diverse tracéalternatieven zijn beoordeeld. Op basis van het vooronderzoek is geadviseerd het zogenoemde beekalternatief verder uit te werken. Dit is een gezamenlijk besluit geweest waarbij meerder partners zijn betrokken, waaronder de 4 betrokken gemeenten, het ministerie van LNV, GLTO, natuurorganisaties, regio Twente, provincie Overijssel en het waterschap. 2000: een nadere uitwerking van het beekdaltracé heeft plaatsgevonden. Daarbij is een programma van eisen opgesteld. De eisen en wensen zijn in beeld gebracht voor invalshoeken, waaronder landschap, ecologie, landbouw, recreatie, water en beheer. Het tracéontwerp is gebaseerd op technische kennis, (waaronder bodemopbouw, hoogteligging, geomorfologie, geologisch, landschappelijke waarde, kavelstructuur van de landbouw). Het tracé op hoofdlijnen is gepresenteerd op 14 en 15 november 2000 in een informatiebijeenkomst. Alle direct betrokkenen zijn voor de bijeenkomst uitgenodigd. Tevens is een planning gepresenteerd, wanneer welke activiteiten waren gepland (procedures en uitvoering). Gemeld is dat het ontwerp nog een detailleringslag moest ondergaan. Het waterschap heeft gemeld dat het ontwerp nader zal worden uitgewerkt en indien er wensen zijn dat deze zullen worden beoordeeld en waar mogelijk worden ingepast. Diverse betrokkenen hebben van het aanbod gebruik gemaakt : meerdere onderzoeken en veldwaarnemingen hebben geleid tot een detaillering van het plan op hoofdlijnen. Hierbij zijn vele interne en externe adviseurs betrokken. 2003: In opdracht van GLTO is een landbouwvisie opgesteld. Daarin zijn de kenmerken en de kwaliteiten van de agrarische bedrijven geschetst en zijn een aantal aanbevelingen zijn gedaan. Aanbevolen is om aandacht te besteden aan grondruilmogelijkheden, samenwerkingsverbanden, bedrijfsverplaatsing en aanpassingen van de huidige planvormen. Naar aanleiding van de voorlichtingsbijeenkomst (2000) en de landbouwvisie (2003) hebben meerdere overleggen plaatsgevonden tussen belanghebbenden. Meerdere alternatieve tracés zijn door betrokkenen mondeling en/of schriftelijk ingediend. Alle voorstellen zijn serieus behandeld en beoordeeld op de haalbaarheid. In een aantal gevallen heeft dit geleid tot tracé wijzigingen en in een aantal gevallen tot een afwijzing van het voorstel. Ook zijn inmiddels gronden verworven om grondruilmogelijkheden mogelijk te maken. Inmiddels is één agrarisch bedrijf verplaatst door DLG in het gebied van de landinrichting Enter en er zijn onderhandelingen over een tweede bedrijf. Ook is het tracé op een aantal punten aangepast waarbij landbouwkundige motieven leidend zijn geweest. 2003: voorontwerp bestemmingsplan en conceptbesluit van het algemeen bestuur van het waterschap. In deze fase zijn betrokkenen in de gelegenheid gesteld te reageren op het plan. Tevens is er een inloopdag georganiseerd waarbij iedereen zijn eigen vragen kon stellen over individuele knelpunten. Ook heeft het bestuur van het waterschap de betrokkenen in de gelegenheid gesteld de ingediende reacties nader mondeling toe te lichten. De reacties zijn in een nota vastgelegd en beantwoord. Een aantal reacties heeft weer geleid tot tracéaanpassingen. 4 / 13

5 2004: Er is een bijeenkomst georganiseerd voor betrokkenen voor het gebied gelegen tussen het Twentekanaal en Ypelo. De mogelijkheid is gesteld om wensen in te dienen met betrekking tot de inrichting van het tracé ter plaatse. Meerdere (in de orde van honderden) individuele overleggen hebben gedurende het hele planproces plaatsgevonden. 5 / 13

6 BIJLAGEN 1. Briefwisseling waterschap/ GLTO over Nut en noodzaak 2. Veiligheid Almelo e.o. 3. Toelichting Natuur 4. Inrichtingsplan RBT 5. Uitspraak Kamer van gedeputeerde Staten van Overijssel 6. Bestemming 6 / 13

7 BIJLAGE 1: Briefwisseling waterschap/ GLTO over Nut en noodzaak 7 / 13

8 BIJLAGE 2: Veiligheid Almelo e.o. 8 / 13

9 BIJLAGE 3: TOELICHTING EFFECTEN NATUUR OP ARGRAISCHE BEDRIJFSVOERING Hierbij een uitgebreidere toelichting wat het effect van nieuwe natuur is op het agrarisch bedrijf. Er spelen in feite vragen op 2 vlakken, in relatie tot de agrarische bedrijfsvoering: soortsbescherming en gebiedenbescherming. Soortsbescherming Er wordt met de realisatie van de Doorbraak in feite ruimte gemaakt voor leefgebieden van beschermde en/of bedreigde soorten. In theorie maken deze soorten straks dus (meer) gebruik van het natuurontwikkelingsgebied de Doorbraak, maar dat is ook juist de bedoeling. Het logische gevolg is dat ook (mogelijk meer) beschermde soorten incidenteel gebruik maken van de aangrenzende agrarische gronden. Dit kan incidenteel leiden tot conflictsituaties met het agrarisch beheer van deze gronden. Vanuit de Flora- en faunawet geredeneerd kunnen er dus bijv. beschermde soorten onopzettelijk gedood of verstoord worden. Echter het agrarische beheer leidt niet tot overtredingen van verbodsbepalingen. Feit blijft dat de bedrijfsvoering op agrarisch gronden gewoon in tact blijft. De bestemming van de agrarische gronden wijzigt immers niet en daarmee ook niet de mogelijkheid tot het gewoon kunnen uitvoeren van hun agrarische vak en bedrijfsvoering. Daarbij geldt dat veel van deze situaties ook vallen onder de (algemene) vrijstellingsmogelijkheden die de wet binnenkort biedt voor agrarisch beheer. Aan de andere kant kan je ook stellen dat veel soorten nu een beter leefgebied aangereikt krijgen, waarlangs ze zich door het landschap kunnen bewegen (EVZ). De noodzaak om daarvoor de voor veel soorten minder gunstige biotopen als akkers en graslanden te gebruiken bestaat dan niet meer. De Doorbraak houdt dus ook veel soorten weg uit de landbouwgronden. In feite verandert er wat dat betreft niets aan de huidige praktijksituatie, behalve dat men een strook grond moet afstaan om de evz te kunnen realiseren. Wat de toekomst gaat brengen is natuurlijk niet te overzien, in theorie is het mogelijk (maar dat is nu ook) dat er zich dusdanige bijzondere populaties ontwikkelen dat de status van een gebied in de toekomst wordt heroverwogen. Hierbij moet niet worden gedacht in termijnen van jaren, maar veel eerder in decennia. Gebiedenbescherming Waar het met name ook om gaat is de status van de ecologische verbinding: deze maakt straks deel uit van de PEHS (Provinciale Ecologische HoofdStructuur). Deze bestaat echter uit een netwerk van natuurkerngebieden met een bepaalde omvang die worden verbonden door ecologische verbindingen. De (toekomstige) uitbreidingsmogelijkheden van agrarische bedrijven hangen nauw samen met de nabijheid van dergelijke kerngebieden van de PEHS en dan ook nog die gebieden van enige omvang en zijnde verzuringgevoelige objecten. De Doorbraak maakt geen deel uit van deze kerngebieden. De Provinciale Ecologische hoofdstructuur (PEHS) is vastgesteld in het Streekplan Overijssel De PEHS bestaat uit bestaande wateren, natuuren bosgebieden, te ontwikkelen of nieuwe natuurgebieden, beheersgebieden, verbindingzones en een aantal kleinere afrondingsgebieden met blijvende cultuurgrond, die maken dat de PEHS logische buitengrenzen heeft. Ruimtelijk beleid voor de PEHS: het handhaven van de rust en het tegengaan van verstoring en versnippering door het weren van grootschalige nieuwe ontwikkelingen. Bestaande agrarische bedrijven worden niet in hun bedrijfsvoering belemmerd. Nieuwvestiging binnen de PEHS is alleen mogelijk als onderdeel van een integrale gebiedsgerichte aanpak waarbij per saldo de natuurwaarden worden versterkt. het opheffen van de bestaande barrièrewerking door infrastructuur en het autoluw maken van de bos- en natuurgebieden. 9 / 13

10 het afstemmen van de water- en milieuomstandigheden op de geformuleerde natuurdoelen. Wet Ammoniak en Veehouderij Gedeputeerde Staten hebben in het kader van de Wet Ammoniak en Veehouderij (Wav) de kwetsbare gebieden in Overijssel aangewezen. Hierdoor wordt kwetsbare natuur (bijvoorbeeld heidevelden of hoogveen) beschermd tegen verzuring door ammoniak. Het betreft gebieden groter dan tien hectare, gelegen in de provinciale ecologische hoofdstructuur (PEHS). In een zone van 250 meter rondom deze gebieden mogen zich geen nieuwe veehouderijen vestigen en mogen bestaande veehouderijbedrijven niet meer ammoniak uitstoten dan een bepaald maximum (emissieplafond). De Doorbraak valt niet onder deze gebieden. Nogmaals hiervoor geldt hetzelfde (wat ik bij soortsbescherming ook heb opgeschreven): wat de toekomst gaat brengen is natuurlijk niet te overzien, in theorie is het mogelijk (maar dat is nu ook) dat er zich dusdanige bijzondere populaties ontwikkelen dat de status van een gebied wordt heroverwogen of 'verzwaard'. Op korte termijn is de verwachting dat er geen gevolgen voor bedrijfsvoeringen zijn, uit te sluiten valt echter niets.. Het toetsen van een milieuvergunning aan de F&F-wet en de Habitatrichtlijn. Bedrijfsuitbreiding vergt een milieuvergunning; een aanvraag voor een nieuwe vergunning moet worden getoetst aan alle relevante regelgeving, en dus ook aan de Habitatrichtlijn. De Habitatrichtlijn onderscheidt gebiedsbescherming en soortenbescherming. Gebiedsbescherming is in het gebied van de Doorbraak niet aan de orde. Wanneer zich in de Doorbraak soorten ontwikkelen die onder de soortenbescherming van de Habitatrichtlijn vallen moeten vergunningaanvragen worden getoetst op de effecten op die beschermde soorten. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat van agrarische bedrijven een negatieve invloed op dergelijke soorten zou kunnen uitgaan en er zijn geen redenen om aan te nemen dat een vergunningaanvraag om die reden zou moeten worden geweigerd. 10 / 13

11 BIJLAGE 4: inrichtingsplan RBT 11 / 13

12 BIJLAGE 5: BESLUITEN VAN PROVINCIALE STATEN OVERIJSSEL Welke besluiten hebben Provinciale Staten van Overijssel genomen over het project de Doorbraak. Provinciale staten nemen zelden een besluit over afzonderlijke projecten. De Doorbraak is in een aantal provinciale plannen opgenomen, als onderdeel van meer algemene principes van ruimtelijk ordening en waterhuishouding en natuur. Het Beleidsplan Natuur en Landschap Overijssel (BNLO) is door PS vastgesteld In dat plan waren de ecologische verbindingszones met indicatieve pijlen aangegeven die nader uitgewerkt moesten worden. In het BNLO is een ecologische verbindingszone opgenomen ten zuiden van Almelo om kerngebieden te verbinden. In het verdere planproces is meer en meer water en natuur gecombineerd (meervoudig ruimtegebruik). In december 2000 zijn de drie Strategische Plannen vastgesteld door PS: In het Streekplan zijn in de paragrafen en uitspraken gedaan over de stadsrand van Almelo en de groene buffer tussen Almelo en Borne. Op blz 124 is daarover de volgende passage opgenomen: Van strategisch belang is tevens de inrichting van stadsranden. Bij Almelo in combinatie met het scheppen van een duurzame buffer tussen de stad en Borne. Rond Almelo is de Doorbraak van het water van de Midden-Twentse beken naar de laagland -Regge te realiseren. De Doorbraak is opgenomen op de plankaarten van de Strategische Plannen. Bovendien is de Doorbraak de basis voor de rode lijn ten westen van het Twentekanaal. Bij de partiële streekplanherziening voor het RBT is het tracé van de Doorbraak nadrukkelijk gehanteerd als zuidelijke begrenzing van de locatie, de rode lijn die het RBT begrenst volgt het tracé van de Doorbraak. Bij de vaststelling van deze partiële streekplanherziening in oktober 2001 hebben PS bij motie uitgesproken dat de Doorbraak voor zover deze grenst aan het RBT zou moeten worden verbreed tot 150 meter, om de ecologische verbinding te versterken 12 / 13

13 BIJLAGE 6: BESTEMMING In verband met de zienswijzen en de verschillende inspraakreacties betreffende de problematiek van de huiskavels van de grondgebonden agrarische bedrijven, wordt voorgesteld om de tekst van artikel 4 (waterstaatsdoeleinden) van de voorschriften het bestemmingsplan te wijzigen, op zo'n wijze dat recht wordt gedaan aan hetgeen in het voortraject van het bestemmingsplan is aangegeven en als zodanig in paragraaf 4.1 van de toelichting van het plan is verwoord, inzake de mogelijkheden om het agrarisch gebruik van de huiskavels voort te zetten zolang er geen compensatie van de grond plaats heeft gevonden. Het nieuwe artikel 4 dat wordt voorgesteld is als volgt: Artikel 4: waterstaatsdoeleinden 1. Doeleinden: De gronden die op de kaart zijn aangewezen voor "Waterstaatsdoeleinden" zijn primair bestemd voor: a. doeleinden ten behoeve van de waterbeheersing en waterkering; b. waterstaatkundige werken; en verder voor: c. doeleinden van natuur en landschap; d. extensief recreatief medegebruik, met inbegrip van voet- en fietspaden; e. bermen en beplanting f. tijdelijk agrarisch gebruik voor wat betreft de huiskavels van grondgebonden veehouderijen, voor de duur van maximaal 7 jaar, overeenkomstig de beschrijving in hoofdlijnen. Waar dat op de plankaart is aangegeven, zijn tevens toegestaan g. verkeer te water h. infrastructurele voorzieningen. 2. Beschrijving in hoofdlijnen De bestemming Waterstaatsdoeleinden heeft enerzijds tot doel een situatie te realiseren van een waterloop die als gevolg van de dynamiek in het watersysteem zijn eigen weg mag zoeken binnen de op de plankaart aangegeven circa 75 meter brede overstromingszone, anderzijds dient de huiskavel van de grondgebonden veehouderijbedrijven zo min mogelijk te worden aangetast om de mogelijkheden van een goede agrarische bedrijfsuitoefening (vooralsnog) te continueren. De wijze waarop de realisatie van deze bestemming wordt nagestreefd zal, in overleg met belanghebbenden, bestaan uit het kopen en in eigendom of gebruik beschikbaar stellen van vervangende grond buiten de bestemmingszone. Indien en voor zover geen vervangende grond ter compensatie van de grond die deel uitmaakt van de huiskavel, aangrenzend aan het bestaande eigendom van grondgebonden veehouderijbedrijven buiten de bestemmingszone aangeboden kan worden, kan dit leiden tot fasering in de realisatie van de bestemming, waarbij dient te worden vastgehouden aan een plaatselijk minimale breedte van 25 meter. Indien geen overeenstemming wordt bereikt over compensatiemogelijkheden zal aan belanghebbende een vergoeding worden aangeboden van de schade welke redelijkerwijs niet te zijnen laste behoort te blijven. 3. Bouwvoorschriften Binnen de bestemming Waterstaatsdoeleinden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde, worden opgericht met een hoogte van maximaal 3 meter. 13 / 13

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING, BEHOREND BIJ DE AANGEVRAAGDE VERGUNNING OMG-12-181 Voor de inrichting en het gebruik van een evenemententerrein in deelgebied De Druppels, tegenover Wagenweg 22/24 te Oudkarspel

Nadere informatie

Ruimte om te leven met water

Ruimte om te leven met water Ruimte om te leven met water Het huidige watersysteem is volgens de nieuwe In de toekomst wil het waterschap een zoveel Om de benodigde ruimte aan hectares te verwerven inzichten niet meer op orde. Aanpassingen

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN

Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN De Holendrechter- en Bullewijkerpolder als ontbrekende schakel

Nadere informatie

Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg

Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg Opdrachtgever: gemeente Tilburg Maart 2009 Antonie van Diemenstraat 20 5018 CW Tilburg 013-5802237 Eac@home.nl Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Pina Dekker Gemeente Ooststellingwerf, beleidsmedewerker en ondersteunend lid van de werkgroep Es van Tronde. Deze notitie

Nadere informatie

Vraag en antwoord Ecologische Hoofdstructuur

Vraag en antwoord Ecologische Hoofdstructuur Vraag en antwoord Ecologische Hoofdstructuur Maart 2013 Wat is de ecologische hoofdstructuur (EHS)? De ecologische hoofdstructuur is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke

Nadere informatie

Stadsrand Hengelo-Noord >>>

Stadsrand Hengelo-Noord >>> Stadsrand Hengelo-Noord >>> HOSPER - STADSRAND HENGELO-NOORD p.2/6 Stadsrand Hengelo-Noord project integrale visie tot 2030 locatie Hengelo-Noord, Borne en Deurningen ontwerpers Remco Rolvink Ronald Bron

Nadere informatie

Nota Zienswijzen Bestemmingsplan Bos en Golf

Nota Zienswijzen Bestemmingsplan Bos en Golf Nota Zienswijzen Bestemmingsplan Bos en Golf Inhoud 1. Inleiding en juridische procedure 2 2. Zienswijzen overlegpartners 2 - Waterschap Hunze en Aa s 3. Gevolgen voor het bestemmingsplan 4 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente. 2e ontwerpatelier. locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug

ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente. 2e ontwerpatelier. locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente 2e ontwerpatelier locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug 5 locatiesin beeld Proces Principes waterwinning Bestaande

Nadere informatie

Criteria. voor het. aanwijzen van. sterlocaties

Criteria. voor het. aanwijzen van. sterlocaties BIJLAGE 10 Criteria voor het aanwijzen van sterlocaties Sterlocaties intensieve veehouderij Hieronder wordt ingegaan op de motieven die aan sterlocaties ten grondslag liggen, het beleid voor sterlocaties,

Nadere informatie

Voorstel Het ontwerp-vrijstellingsbesluit vaststellen en dit ingaande 15 april 2009 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage leggen.

Voorstel Het ontwerp-vrijstellingsbesluit vaststellen en dit ingaande 15 april 2009 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage leggen. DB 06-04-2009 Agendapunt: o5 Sittard, 10 maart 2009 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp: Vrijstellingsbesluit recreatief medegebruik wandelaars Voorstel Het ontwerp-vrijstellingsbesluit vaststellen en

Nadere informatie

Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal

Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal Inhoud presentatie Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal 1. Aanleiding 2. Het gebied 3. Doel van het project 4. Ontwerpproces en uitdagingen 5. Voorbeelden Frank Gerritsen, projectmanager

Nadere informatie

Nieuwe bedrijfslocaties

Nieuwe bedrijfslocaties E c o l o g i s c h e i n v e n t a r i s a t i e Om de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Midwolda-Nieuwlandseweg Arts/Rulo te toetsen, is een ecologische inventarisatie uitgevoerd. Tevens is gekeken

Nadere informatie

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak Het Zuid 34 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

SPELREGELS EHS. Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies. Ministeries van LNV en VROM en de provincies

SPELREGELS EHS. Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies. Ministeries van LNV en VROM en de provincies SPELREGELS EHS Spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen in de EHS Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies Ministeries van LNV en VROM en de provincies 2 De Ecologische Hoofdstructuur, ook

Nadere informatie

Bestemmingsplan IJzendoorn West 2015 Gemeente Neder-Betuwe

Bestemmingsplan IJzendoorn West 2015 Gemeente Neder-Betuwe Zienswijzennota Bestemmingsplan IJzendoorn West 2015 Gemeente Neder-Betuwe INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 Procedure bestemmingsplan 3 2 Samenvatting en beantwoording zienswijze 4 3 Aanpassingen bestemmingsplan

Nadere informatie

ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL

ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL Gemeente Bladel Memo wijzigingen in Ruimtelijk Casco ten opzichte van DRS en Dorpenplan Medio 2004 heeft de gemeenteraad van Bladel de StructuurvisiePlus, bestaande uit

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt

Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt CONCEPT Omgevingsdienst Regio Utrecht juli 2012 kenmerk/ opgesteld door beoordeeld door Ronald Jansen Dagmar Storm INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...

Nadere informatie

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f 26 juni 2013 1 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Zowel binnen als buiten het natuurgebied Empese

Nadere informatie

3. Het bouwen zonder vergunning is enkel mogelijk indien voor het bouwen op grond van artikel 43 van de Woningwet geen bouwvergunning is vereist.

3. Het bouwen zonder vergunning is enkel mogelijk indien voor het bouwen op grond van artikel 43 van de Woningwet geen bouwvergunning is vereist. Verweerschrift namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Niedorp,inzake het bezwaarschrift van de heer Kok en mevrouw Brugman op het besluit van het college als verzonden d.d. 18-12-2008

Nadere informatie

De uitdaging van infrastructurele projecten beschouwingen op basis van 13 jaar wegenaanleg bij de Provincie Limburg

De uitdaging van infrastructurele projecten beschouwingen op basis van 13 jaar wegenaanleg bij de Provincie Limburg De uitdaging van infrastructurele projecten beschouwingen op basis van 13 jaar wegenaanleg bij de Limburg 21 maart 2013 Eindhoven R. Tilmans Projectingenieur Groen Limburg Limburg 1 Introductie Belangrijke

Nadere informatie

Hatertse en Overasseltse Vennen

Hatertse en Overasseltse Vennen Hatertse en Overasseltse Vennen Maatregelplan aanpak verdroging en natuur Harro Kraal Waterschap Rivierenland Beleid Rijksbeleid TOP-gebieden EHS Provinciaal Waterhuishoudingsplan Actiegebieden Waterberging

Nadere informatie

"Administratieve herziening Hoogspanningsleiding"

Administratieve herziening Hoogspanningsleiding Bestemmingsplan "Administratieve herziening Hoogspanningsleiding" Inhoud. Toelichting Regels Kaart nr. 090207 Procedure. Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan Gepubliceerd d.d. : 10 december 2009 Ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015 Bestuursrapportage 204 Vechtstromen Versie 24 november 205 Deze rapportage bevat een overzicht op hoofdlijnen van de voortgang van de uitvoering van het waterbeleid en dient als basis voor jaarlijks bestuurlijk

Nadere informatie

Besluit. Nr. 26. Provinciale staten van Noord-Holland; gelezen de voordracht van gedeputeerde staten van 18 januari 2011

Besluit. Nr. 26. Provinciale staten van Noord-Holland; gelezen de voordracht van gedeputeerde staten van 18 januari 2011 Besluit Nr. 26 Provinciale staten van Noord-Holland; gelezen de voordracht van gedeputeerde staten van 18 januari 2011 gelet op: de Partiële Herziening Structuurvisie de Nota van Beantwoording Partiële

Nadere informatie

IJsseldelta- Zuid. Nota Ruimte budget 22,4 miljoen euro. Planoppervlak 650 hectare

IJsseldelta- Zuid. Nota Ruimte budget 22,4 miljoen euro. Planoppervlak 650 hectare IJsseldelta- Zuid Nota Ruimte budget 22,4 miljoen euro Planoppervlak 650 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Aanleg Hanzelijn met linksonder viaducten

Nadere informatie

Reactienota. Ontwerp-planwijziging Olst-Wesepe

Reactienota. Ontwerp-planwijziging Olst-Wesepe Reactienota Ontwerp-planwijziging Olst-Wesepe Provincie Overijssel Pagina 1 van 11 Inleiding Op 23 februari 2012 heeft de uitvoeringscommissie Olst-Wesepe de ontwerp planwijziging van het inrichtingsplan

Nadere informatie

Reactienota zienswijze over het ontwerpprojectplan Restontwerpen fase 1 IJsseldelta-Zuid. September 2015

Reactienota zienswijze over het ontwerpprojectplan Restontwerpen fase 1 IJsseldelta-Zuid. September 2015 a Reactienota zienswijze over het ontwerpprojectplan Restontwerpen fase 1 IJsseldelta-Zuid September 2015 2 Inhoudsopgave I. Onderwerp... 5 II. Toelichting... 5 III. Zienswijzen en beantwoording... 6 IV.

Nadere informatie

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006 ~. Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 Voorstenr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006, Vaststelling intememeentelijk DlÎmtelijk structuurplan voor de gemeenten Obdam Wester

Nadere informatie

s.d. Betreft: Bezwaarschrift tegen Ontwerp-partiele herziening Regionaal Bedrijventerrein Twente van het streekplan Overijssel 2000+.

s.d. Betreft: Bezwaarschrift tegen Ontwerp-partiele herziening Regionaal Bedrijventerrein Twente van het streekplan Overijssel 2000+. Fam. E. Stamsnijdfr Wolbeslanden 16 7627 PT Bornerbrbek Reg.nr. Dat ontv.: Routing 2 4 NOV. 2004 s.d. _^ r mm. - Ontvangsibevestiging Aan to t Provinciaal Bestuur van Overijssel -PosrtnbIs 10078 E Zwolle,

Nadere informatie

Almere 2.0. studieopdracht 3e jaar T&L (in teamverband)

Almere 2.0. studieopdracht 3e jaar T&L (in teamverband) Almere 2.0 studieopdracht 3e jaar T&L (in teamverband) Voor de derdejaarsopdracht Ecologie van de opleiding TenL stond de woningopgave van Almere centraal. Almere is in korte tijd uitgegroeid tot een stad

Nadere informatie

Harderbos en Harderbroek verbonden

Harderbos en Harderbroek verbonden Harderbos en Harderbroek verbonden De Ganzenweg is een verbinding voor mensen, maar een barrière voor dieren. Er ligt al een faunapassage onderdoor. De route daar naar toe is voor dieren nog niet ideaal.

Nadere informatie

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL PROVINCIE NOORD-BRABANT 4 juni 2012 076445727:0.8 - Definitief B01055.000582.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Overzicht reacties... 3 2 s in

Nadere informatie

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee datum 16-5-2013 dossiercode 20130516-34-6989 Tekenen: Heeft u een beperkingsgebied geraakt? Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied? Winsum Vragen: 1) Gaat het om een

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem GEMEENTE BUREN Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem Projectnr. 061-076 / 27 januari 2016 INHOUD BLZ 1 INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding en doelstelling... 3 1.2 Plangebied... 4 1.3 Geldend

Nadere informatie

Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 31920 Vergunningverlening natuur- en milieuwetgeving Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

goes mannee 1e herziening bestemmingsplan rboi 25 jaar adviseurs in ruimtelijke ordening

goes mannee 1e herziening bestemmingsplan rboi 25 jaar adviseurs in ruimtelijke ordening goes mannee 1e herziening bestemmingsplan rboi 25 jaar adviseurs in ruimtelijke ordening goes mannee 1 e herziening bestemmingsplan identificatie planstatus projectnummer: datum: status: 728.007513.71

Nadere informatie

2004-100. Verplaatsing agrarische bedrijven

2004-100. Verplaatsing agrarische bedrijven 2004-100 Verplaatsing agrarische bedrijven Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Milieu, Water en Groen op 12 januari 2004 - provinciale staten op 4 februari 2004 - fatale beslisdatum: n.v.t. Voorgestelde

Nadere informatie

Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek

Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Dit Projectplan gaat over het aanpassen van de Heelsumse beek vanaf de N225 tot aan de

Nadere informatie

Onderbouwing van het verzoek van P. Coolen, Ophoven 1 te Roggel voor het verruimen van het bouwperceel.

Onderbouwing van het verzoek van P. Coolen, Ophoven 1 te Roggel voor het verruimen van het bouwperceel. Onderbouwing van het verzoek van P. Coolen, Ophoven 1 te Roggel voor het verruimen van het bouwperceel. Op de locatie is reeds jarenlang een agrarisch bedrijf aanwezig. Binnen het bedrijf wordt melkrundvee

Nadere informatie

Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan "Recreatieve Poort 2015" Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Goirle van 9 juni 2015 Mij bekend, De griffier Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling

Nadere informatie

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water"

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water Memo Ter attentie van Gemeente Midden-Drenthe Datum 4 december 2012 Opgesteld door Maarten van Vierssen Projectnummer 111769 Onderwerp Bedrijventerrein Smilde aspect Water" In deze memo zijn de watertoetsen

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

Grondmobiliteit versterken via het decreet landinrichting

Grondmobiliteit versterken via het decreet landinrichting Grondmobiliteit versterken via het decreet landinrichting Decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting Uitvoeringsbesluit van 6 juni 2014 betreffende de landinrichting 22 juni 2015 Grondmobiliteit

Nadere informatie

2. H. Spoelstra, Goorseweg 37, 7468 SH te Enter

2. H. Spoelstra, Goorseweg 37, 7468 SH te Enter > Notitie behandeling zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2009, herziening Goorseweg ong.- Eversdijk 16 in Enter Bestemmingsplan Vanaf 1 juli 2010 heeft het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Programma Nieuwe Natuur Flevoland. Projectvoorstel Noordwest Schokland - NFL04

Programma Nieuwe Natuur Flevoland. Projectvoorstel Noordwest Schokland - NFL04 Programma Nieuwe Natuur Flevoland Projectvoorstel Noordwest Schokland - NFL04 Aangepaste versie augustus 2014 Indiener De heer J.A. Schenk Zaakwaarnemer Agrivesta makelaardij en onteigening J.A.J.M. Huijbregts

Nadere informatie

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Watertoets Definitief Provincie Noord Holland Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 11 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Inrichting watersysteem...

Nadere informatie

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting Regels Verbeelding 19 oktober 2010 Projectnummer

Nadere informatie

Bijlage 1 Onderzoek ecologie

Bijlage 1 Onderzoek ecologie Bijlage 1 Onderzoek ecologie In dit bureauonderzoek is de bestaande situatie vanuit ecologisch oogpunt beschreven en is vermeld welke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Vervolgens is aangegeven waaraan

Nadere informatie

NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014

NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014 NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014 NATUURPUNT vzw Een onafhankelijke organisatie gedragen door vrijwilligers grootste natuurbeschermingsorganisate in Vlaanderen eind 2001 opgericht

Nadere informatie

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries (ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries Gemeente Tynaarlo November 2011 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt: 12b. Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn. Portefeuillehouder: wethouder F.S.A.

Raadsvoorstel. Agendapunt: 12b. Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn. Portefeuillehouder: wethouder F.S.A. Raadsvoorstel Agendapunt: 12b Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn Portefeuillehouder: wethouder F.S.A. Wissink Samenvatting: In april 2008 heeft uw raad besloten in te stemmen met

Nadere informatie

Reactie ingediende zienswijze. inzake het bestemmingsplan Hoeveplan Rollestraat 24 te Wapse

Reactie ingediende zienswijze. inzake het bestemmingsplan Hoeveplan Rollestraat 24 te Wapse Reactie ingediende zienswijze inzake het bestemmingsplan Hoeveplan Rollestraat 24 te Wapse BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL AAN DE RAAD VOOR DE VERGADERING OP 5 JULI 2011 1 Reactie ingediende zienswijze inzake

Nadere informatie

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 Reactienota Overleg en Inspraak Bestemmingsplan Waterland - Broekermeerdijk 30-Middenweg 1-3 Code 1212102 /

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182 Betreft Actualisatie locatieonderzoek natuurwaarden 1 Aanleiding In 2007 is door Grontmij het Locatieonderzoek natuurwaarden Projectlocatiegebied

Nadere informatie

percelen cultuurgrond

percelen cultuurgrond percelen cultuurgrond gelegen aan de Cromvoirtsedijk te Cromvoirt, ter grootte van 4.77.90 ha Koopsom: Nader overeen te komen Inhoud Kadastrale informatie Omschrijving Bestemmingsplan Verordening Ruimte

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Reactie op ontwerp partiële herziening streekplan Noord-Holland Zuid

Nota van B&W. Onderwerp Reactie op ontwerp partiële herziening streekplan Noord-Holland Zuid Nota van B&W Onderwerp Reactie op ontwerp partiële herziening streekplan Noord-Holland Zuid Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. A. Breuer - Linschooten Telefoon 5113541 E-mail: a.breuer@haarlem.nl

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleiding

HOOFDSTUK 1 Inleiding HOOFDSTUK 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel In 2010 is het voormalige perceel Strijbeekseweg 23 te Ulvenhout gesplitst in twee percelen, te weten Strijbeekseweg 23 met daarop een boerderij (rijksmonument),

Nadere informatie

Het bestemmingsplan voorziet in de planologische basis voor onder meer:

Het bestemmingsplan voorziet in de planologische basis voor onder meer: Risicoanalyse planschade In verband met bestemmingplan De Voorwaarts 1. Inleiding Bij de ontwikkeling van ruimtelijke projecten kan een risicoanalyse de financiële gevolgen van mogelijke schadeclaims in

Nadere informatie

Nummer 2013.0052 Sittard, 30 augustus 2013

Nummer 2013.0052 Sittard, 30 augustus 2013 BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET Nummer 2013.0052 Sittard, 30 augustus 2013 1 Onderwerp Toepassen van artikel 4.7, lid 1 van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas met betrekking tot het vrijstellen

Nadere informatie

Daarnaast is op p. 18 de geluidslijn m.b.t. de boegkavel niet juist weergegeven.

Daarnaast is op p. 18 de geluidslijn m.b.t. de boegkavel niet juist weergegeven. 1 Reclamant 1 Gedateerd 19-01-2013 Ontvangen 22-01-2013 1. Aangegeven wordt het niet eens te zijn met de manier waarop de boegkavel en Brouwhuisse Heide is weergegeven op p. 11 van de toelichting van het

Nadere informatie

Huidige situatie Het plangebied bestaat uit bebouwing, verharding, opgaande beplanting en watergangen.

Huidige situatie Het plangebied bestaat uit bebouwing, verharding, opgaande beplanting en watergangen. Ecologie In dit bureauonderzoek is de bestaande situatie vanuit ecologisch oogpunt beschreven en is vermeld welke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Vervolgens is aangegeven waaraan deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Bijlage 6: Oplegnotitie bij bijlage 5 Gevolgen voor beschermde en bedreigde natuurwaarden inrichting Skûlenboarch, Buro Bakker, 2011

Bijlage 6: Oplegnotitie bij bijlage 5 Gevolgen voor beschermde en bedreigde natuurwaarden inrichting Skûlenboarch, Buro Bakker, 2011 Bijlage 6: Oplegnotitie bij bijlage 5 Gevolgen voor beschermde en bedreigde natuurwaarden inrichting Skûlenboarch, Buro Bakker, 2011 Gevolgen voor beschermde en bedreigde natuurwaarden inrichting Skûlenboarch

Nadere informatie

Landgoed De Hattert. Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas. Datum : 1 oktober 2010. : Ir. L.J.A.M.

Landgoed De Hattert. Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas. Datum : 1 oktober 2010. : Ir. L.J.A.M. Landgoed De Hattert Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas Datum : 1 oktober 2010 Auteur Opdrachtgever : Ir. L.J.A.M. van Nierop : P. van Kempen VOORWOORD In opdracht van de heer

Nadere informatie

Toelichting op het bestemmingsplan. 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne. Stadsontwikkeling Dordrecht

Toelichting op het bestemmingsplan. 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne. Stadsontwikkeling Dordrecht Toelichting op het bestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne Stadsontwikkeling Dordrecht Augustus 2009 1. Inleiding Het bestemmingsplan Leerpark is op 1 maart 2005

Nadere informatie

*748887* Statenvoorstel. Aan: Provinciale Staten. Onderwerp: Verordening Groenblauwe zone. 1. Beslispunten:

*748887* Statenvoorstel. Aan: Provinciale Staten. Onderwerp: Verordening Groenblauwe zone. 1. Beslispunten: ** Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Verordening Groenblauwe zone 1. Beslispunten: 1. De ontvangen 'opmerkingen' in behandeling te nemen. 2. De antwoordnota vast te stellen. 3. De Verordening groenblauwe

Nadere informatie

Onderwerp: Definitief inrichtingsplan Peelvenen Mariapeel

Onderwerp: Definitief inrichtingsplan Peelvenen Mariapeel Onderwerp: Definitief inrichtingsplan Peelvenen Mariapeel Algemeen Bestuur Portefeuillehouder: Sjraar Roelofs Datum: 24-04-2013 Vergaderingnummer: 2 Agendapunt: 8 Registratienummer: 2013.09414 Voorstel

Nadere informatie

Doorkiesnummer: 088-888 66 66 Datum: 21 februari 2013 Referentie: 2013.0100.MM.ph Faxnummer: 088-888 66 34

Doorkiesnummer: 088-888 66 66 Datum: 21 februari 2013 Referentie: 2013.0100.MM.ph Faxnummer: 088-888 66 34 Vestiging Zwolle Provincie Overijssel T.a.v. Secretariaat RB Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE Doorkiesnummer: 088-888 66 66 Datum: 21 februari 2013 Referentie: 2013.0100.MM.ph Faxnummer: 088-888 66 34 Betreft:

Nadere informatie

Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan.

Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan. Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan. Deze folder gaat over het herstellen van natte natuurparels in Noord-Brabant.

Nadere informatie

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist.

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Ten behoeve van de stroomlijning van het vooroverleg over: - voorontwerpbestemmingsplannen

Nadere informatie

Inspraakverslag en verslag vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-Oost

Inspraakverslag en verslag vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-Oost Inspraakverslag en verslag vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-Oost Inleiding Het voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-0ost en de bijbehorende stukken

Nadere informatie

Het herverkavelingsproces

Het herverkavelingsproces Herverkaveling Het herverkavelingsproces Om het landelijk gebied ook in de toekomst vitaal te houden, worden gebieden opnieuw ingericht. Hoe de nieuwe inrichting van een gebied er uit moet zien, staat

Nadere informatie

Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan

Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan Gemeente Deventer Opdrachtgever ORB H.J. Laing Datum paraaf Projectleider ORB J.J. van der Woude Datum paraaf Gemeente

Nadere informatie

Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Toelichting correctieve

Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Toelichting correctieve Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Raad op dd maand jjjj) 1 Raad op dd maand jjjj) 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing.

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing. Wijzigingen nieuw en huidig Rood voor Rood beleid In het nieuwe Rood voor Rood beleid 2015 zijn een aantal wijzigingen aangebracht ten opzichte van het in 2011 vastgestelde beleid. Dit betreffen wijzigingen

Nadere informatie

Bestemmingsplan Eerste Herziening Kop Zuidas

Bestemmingsplan Eerste Herziening Kop Zuidas Gemeente Amsterdam Bestemmingsplan Eerste Herziening Kop Zuidas Stadsdeel Zuid Vastgesteld Gemeente Amsterdam Ruimte en Duurzaamheid bestemmingsplan Eerste herziening Kop Zuidas Colofon Opdrachtgever Opdrachtnemer

Nadere informatie

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente.

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 1 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 2 B&W besluit 16 april 2013 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

2 BELEIDSKADER EN WETGEVING

2 BELEIDSKADER EN WETGEVING 2 BELEIDSKADER EN WETGEVING De kern van deze bewonersvisie is dat natuur de belangrijkste beleidsfunctie is van het gebied waarbij de gebiedswaarden rust, stilte en donkerte centraal moeten staan en dat

Nadere informatie

Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen

Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Haaksbergen 21 Mei 2014 Rapportnummer 031 Projectnummer 012 opdrachtgever Fam. Ten Dam Kolenbranderweg

Nadere informatie

Uitwerking realisatiestrategiekaart Ecologische Hoofdstructuur; omslag van minder verwerving naar meer beheer.

Uitwerking realisatiestrategiekaart Ecologische Hoofdstructuur; omslag van minder verwerving naar meer beheer. Uitwerking realisatiestrategiekaart Ecologische Hoofdstructuur; omslag van minder verwerving naar meer beheer. 1. Inleiding Het beleid van provincie en rijk is er op gericht het natuurbeheer door particulieren

Nadere informatie

: Projectplan Waterwet voor het aanpassen van de verdeelwerken Baakse Beek en Groene Kanaal

: Projectplan Waterwet voor het aanpassen van de verdeelwerken Baakse Beek en Groene Kanaal Onderwerp Status : Projectplan Waterwet voor het aanpassen van de verdeelwerken Baakse Beek en Groene Kanaal : Ontwerpbesluit Datum vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden : 3 december

Nadere informatie

Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011

Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011 Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011 Verordening Ruimte ontwerp wijzigingsbesluit ONTWERP VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING RUIMTE Provinciale Staten van Zuid-Holland; Gelezen het

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

Duinkampen 23 te Paterswolde

Duinkampen 23 te Paterswolde Duinkampen 23 te Paterswolde Projectgebied. Duinkampen 23 Paterswolde 1. Inleiding Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor het bouwen van een bijgebouw, het plaatsen van een schutting en twee kunstwerken

Nadere informatie

Bijlagen: - raadsvoorstel 12 - raadsbesluit 14

Bijlagen: - raadsvoorstel 12 - raadsbesluit 14 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING 1. INLEIDING 1.1 Inleiding en doel 1 1.2 Bestemmingsplan 1 2. BELEIDSKADER 2.1 Rijk 2 2.2 Provincie 3 2.3 Regio 5 2.4 Gemeente 6 3. UITVOERINGSASPECTEN 3.1 Milieuaspecten en fysieke

Nadere informatie

Actualisatie Vervolg Locatiestudie Hemus

Actualisatie Vervolg Locatiestudie Hemus Actualisatie Vervolg Locatiestudie Hemus 9 juni 2011 0 Inleiding Op 10 mei 2011 heeft de raad de motie Quickscan locaties Huis van de Watersport aangenomen. Onderdeel van de motie is het uitvoeren van

Nadere informatie

Ruimtelijke ordening in Leiden

Ruimtelijke ordening in Leiden Ruimtelijke ordening in Leiden Presentatie 25 mei 2009 KvK Leiden 2 Programma 1. Wet Ruimtelijke Ordening 2. Structuurvisie Leiden 3. Actualiteit bestemmingsplannen in Leiden 4. Hoe komt een bestemmingsplan

Nadere informatie

P6/200V 591 0 1 OKI 2007

P6/200V 591 0 1 OKI 2007 VAN Reg.nr Dat. ontv.: P6/200V 591 0 1 OKI 2007 a.d. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 Fax 038 425 48 88 provincie.overijssel.nl postbus@overijssel.nl \ Routing Bijl: RABO

Nadere informatie

Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer

Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer meer ruimte voor haven verbetering kwaliteit leefomgeving 2 Projecten voor haven en leefomgeving procedures voor de uitvoering Het Project Mainportontwikkeling

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Contactpersoon Gosewien van Eck Datum 14 november 2013 Kenmerk N001-1220333GGV-evp-V01-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT Het ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen Ambacht heeft vanaf 19 april 2012, gedurende een periode

Nadere informatie

Toelichting. beleid dempen sloten. (landelijk gebied)

Toelichting. beleid dempen sloten. (landelijk gebied) Bijlage 4 Toelichting beleid dempen sloten (landelijk gebied) Inleiding Doel van het dempingenbeleid is het waarborgen van de bestaande goede wateraanvoer en waterafvoer in het landelijk gebied en het

Nadere informatie

Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014

Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014 B en W voorstel 13INT02879 Onderwerp Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014 Samenvatting voorstel Het te actualiseren bestemmingsplan Buitengebied 2014 is kaderstellend

Nadere informatie

figuur 8: landschap omstreeks 1910

figuur 8: landschap omstreeks 1910 figuur 8: landschap omstreeks 1910 figuur 9: landschap omstreeks 1965 figuur 10: bestaande A-watergangen (Arcadis april 2005) 26 5. Bes hri ving Beschrijving van van het plangebied plangebied (BestAAnDe

Nadere informatie

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013 Startdocument Schuytgraaf Veld 17b juni 2013 1 Inleiding In mei 2012 heeft de gemeente Arnhem het project Schuytgraaf overgenomen van de GEM (Grondexploitatie maatschappij). De gemeente heeft nu de leiding

Nadere informatie