"Administratieve herziening Hoogspanningsleiding"

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""Administratieve herziening Hoogspanningsleiding""

Transcriptie

1 Bestemmingsplan "Administratieve herziening Hoogspanningsleiding" Inhoud. Toelichting Regels Kaart nr Procedure. Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan Gepubliceerd d.d. : 10 december 2009 Ontwerpbestemmingsplan Gepubliceerd d.d. : 17 december 2009 Ter inzage d.d. : 21 december 2009 Vastgesteld raad d.d. : 11 januari 2011 Vastgesteld bestemmingsplan Ter inzage d.d. : 10 maart 2011 In werking d.d. : 21 april 2011 Onherroepelijk : 21 april 2011 Beroep Abr RvS : Gemeente Helmond Stedelijke ontwikkeling & Beheer

2 Ruimtelijke Ordening & Verkeer

3 TOELICHTING

4 1. INLEIDING Aanleiding planherziening Dwars door de wijk Brandevoort lopen twee bovengrondse hoogspanningsleidingen (hs-lijnen), die deel uitmaken van het landelijke electriciteitstransport- en distributienet. Door de zakelijk rechtstroken van deze hoogspanningsleidingen wordt het woongebied in tweeën gedeeld. Het voornemen is om deze lijnen gedeeltelijk te combineren tot één hs-lijn om daarmee het ruimtebeslag en de visuele hinder te beperken. De aanpassing van de lijnen bevindt zich tussen de 380 kv masten 115 en 122 en de 150 kv masten 14 en 22. In september 2005 heeft de gemeenteraad besloten om samen met de energiebedrijven Essent en Tennet te onderzoeken of de toepassing van een combinatietracé waarbij de electriciteitsdraden van beide energiebedrijven in één mast komen te hangen- in Brandevoort haalbaar is. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden en de uitkomsten daarvan waren positief. Beide bedrijven hebben uitgesproken dat zij geen technische belemmeringen zien in de toepassing van een combinatietracé. De raad heeft daarop besloten om ter hoogte van het tracé Brandevoort een combinatietracé met combinatiemasten toe te passen en daarvoor met Essent en Tennet een realisatieovereenkomst af te sluiten. Het combinatietracé past binnen de hiervoor opgenomen dubbelbestemming bovengrondse hoogspanningsleidingen in de bestemmingsplannen Brandevoort I en II, Geldropseweg West, het wijzigingsplan Geldropseweg West/ verlegging hoogspanningsleiding alsmede in het bestemmingsplan Gulbergen van de gemeente Geldrop-Mierlo. In de periode na 2005 heeft er in de Helmondse politiek en in de wijk Brandevoort wederom veel discussie plaatsgevonden over de hoogspanningsleidingen en zijn er nieuwe studies uitgevoerd naar de omvang van de bijbehorende magneetveldzones en naar alternatieven voor met name het plandeel Brandevoort II. Hoewel eerder tot 2 keer toe uitdrukkelijk afgewezen als onhaalbaar door respectievelijk de energiebedrijven en door het Helmondse college van B&W, ligt er thans een ondergrondse variant ter tafel ingevolge welke een deel van de 150 Kv lijn ondergronds wordt gerealiseerd. Daarbij wordt opgemerkt dat voor een verkabelde hoogspanningsleiding onder de grond geen magnetische veldzone hoeft te worden berekend. De politieke besluitvorming over een en ander moet nog plaatsvinden. Geconstateerd is dat met de ondergrondse variant geen rekening is gehouden in de bestemmingsplannen van de gemeente Helmond, waarin immers de van toepassing zijnde bestemming uitsluitend voorziet in een bovengrondse hoogspanningsleiding. Teneinde ook de ondergrondse variant mogelijk te maken, dienen de bestemmingsplannen tekstueel te worden gerepareerd. Water Slechts een zeer klein gedeelte van de te verleggen 150 Kv hs-lijn bevindt zich in het plangebied Geldropseweg West en wel het gedeelte van de geprojecteerde afbuiging naar de 230 Kv hs-lijn. Consequenties voor de waterhuishouding van een ondergrondse variant zijn er daar niet. Het bestemmingsplan Brandevoort I is nagenoeg helemaal gerealiseerd. Er is derhalve een toets uitgevoerd in hoeverre de aangelegde regenwaterberging voldoende is, uitgaande van dezelfde norm als gehanteerd voor Brandvoort II (43,2 mm neerslag, 0,4 m bergende schijf). Het verharde oppervlak in Brandevoort I bedraagt in totaal 100,1 ha. te bergen neerslag 100,1 ha bij 43,2 mm = m3 waterbergingscapaciteit: zuidelijke ecozone 4,5 ha ecozone rond de Veste 4,9 ha bedrijventerrein 0,4 ha geledingszone 1,3 ha in De Veste 0,8 ha totaal 11,9 ha benodigde waterbergingscapaciteit voor berging m3 = 10,8 ha.

5 beschikbaar is 11,9 ha hetgeen ruim voldoende is. Brandevoort II: Het ondergronds aanleggen van de 150 Kv hoogspanningsleiding onder het beoogde tracé zou gevolgen kunnen hebben voor de waterbergingscapaciteit waar deze is voorzien binnen dezelfde bestemming. Dit betreft de bestemming groendoeleinden, ecologische ontwikkeling en waterhuishouding in het bestemmingsplan Brandevoort II waar deze is gecombineerd met de dubbelbestemming hoogspanningsleiding. Zoals blijkt uit het onderstaande overzicht zal er geen tekort ontstaan aan bergingsruimte voor regenwater. De beschikbare ruimte in Brandevoort II: De Marke 2,8 ha. Papenvoortseloop 3,1 ha Neervoortsedreef 0,0 ha Bedrijvenpark 3,7 ha Ecozone de Veste 2,0 ha Liverdonk Hazewinkel 2,6 ha (3,07 ha - 0,48 ha) Totaal 14,1 ha Hierin is verdisconteerd het mogelijke ruimtebeslag van de beschermingszone van een ondergrondse hoogspanningskabel in het gebied Liverdonk-Hazewinkel, welke is berekend op 480m (lengte) x 10m (breedte) = 0,48 ha. Voor de woonwijken is 11,2 ha regenwaterberging nodig. Met de benodigde ruimte voor regenwater afkomstig van de Neervoortsedreef en de Voort en met de taluds die nodig zijn voor het realiseren van bovengrondse regenwaterbergingen is er een totaal ruimtebeslag van 13,9 ha bepaald. Conclusie t.a.v. plangebied Brandevoort II: Er is en blijft voldoende ruimte beschikbaar voor de berging van regenwater in de verschillende zones met dubbelfunctie groen-water. Ook de ligging is zodanig dat de regenwaterbergingen functioneel kunnen worden aangelegd. Waterhuishoudkundig kan de capaciteit aan regenwaterberging nog vergroot worden in het perceel tussen de A 270 en het Businesspark Brandevoort-Neervoortsedreef. Het desbetreffende perceel van circa één hectare ligt in het deel van de gemeente Nuenen dat aan Helmond zal worden overgedragen. Resultaten wettelijk overleg ex artikel Besluit ruimtelijke ordening In het kader van het wettelijk overleg is dit plan voor advies gezonden naar het Waterschap Aa en Maas. Bij mail van 8 september 2010 heeft het Waterschap ingestemd met bovenstaande conclusies. Procedure ex artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening Het ontwerpbestemmingsplan is op 16 december 2009 gepubliceerd en heeft vanaf 21 december 2010 zes weken ter inzage gelegen. Een ieder is in de gelegenheid gesteld schriftelijk of mondeling zijn zienswijze op dit ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen bij de gemeenteraad. Er zijn vijf schriftelijke zienswijzen naar voren gebracht welke in de Nota van zienswijzen zijn samengevat en becommentarieerd. De nota maakt onderdeel uit van de vaststelling van het plan door de raad.

Leek Tolbert Meester Boonstraplantsoen 2-4. Wijzigingsplan Vastgesteld

Leek Tolbert Meester Boonstraplantsoen 2-4. Wijzigingsplan Vastgesteld Leek Tolbert Meester Boonstraplantsoen 2-4 Wijzigingsplan Vastgesteld Wijzigingsplan Tolbert - Meester Boonstraplantsoen 2-4 CODE 133306 / 02-12-14 GEMEENTE LEEK 133306 / 02-12-14 WIJZIGINGSPLAN TOLBERT

Nadere informatie

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Inhoud: Bijlage Voorschriften Kaart Procedure: Terinzagelegging t.b.v. de inspraak d.d. 8 november 2004 1e Wettelijke terinzagelegging d.d. 11 juli 2005 Vastgesteld

Nadere informatie

23 «JM» Milieueffectrapportage

23 «JM» Milieueffectrapportage 23 «JM» Milieueffectrapportage de ontsluitingsweg zelf een bestaande weg is die door het voornemen niet wordt gewijzigd, hoeft de weg zelf niet tot de activiteit te worden berekend. Het is evenmin opzienbarend

Nadere informatie

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen BESLUIT Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 21 maart 2013 van P. van Dommelen Landhorst

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing twee (buffer)bewaarplaatsen voor vuurwerk bij Hornbach aan de Konijnenberg 33

Ruimtelijke onderbouwing twee (buffer)bewaarplaatsen voor vuurwerk bij Hornbach aan de Konijnenberg 33 Ruimtelijke onderbouwing twee (buffer)bewaarplaatsen voor vuurwerk bij Hornbach aan de Konijnenberg 33 Datum: 1 september 2011 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel Hornbach Bouwmarkt Nederland

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN TOLBERT - MEESTER BOONSTRAPLANTSOEN 2-4

WIJZIGINGSPLAN TOLBERT - MEESTER BOONSTRAPLANTSOEN 2-4 WIJZIGINGSPLAN TOLBERT - MEESTER BOONSTRAPLANTSOEN 2-4 Wijzigingsplan Tolbert - Meester Boonstraplantsoen 2-4 CODE 133306 / 07-02-14 GEMEENTE LEEK 133306 / 07-02-14 WIJZIGINGSPLAN TOLBERT - MEESTER BOONSTRAPLANTSOEN

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal Gemeente Halderberge. Rapport I Bestemmingsplan Bedrijventerrein Borchwerf II. Toelichting en voorschriften

Gemeente Roosendaal Gemeente Halderberge. Rapport I Bestemmingsplan Bedrijventerrein Borchwerf II. Toelichting en voorschriften Gemeente Roosendaal Gemeente Halderberge nummer X.127x00036.2550 datum 28 nov 2003 concept april 2003 voorontwerp ontwerp november 2003 vaststelling Rapport I Bestemmingsplan Bedrijventerrein Borchwerf

Nadere informatie

Bijlage 9 Nota van zienswijze

Bijlage 9 Nota van zienswijze inpassingsplan 150 kv-verbinding Dinteloord-Roosendaal Bijlage 9 Nota van zienswijze B01055.000582 ARCADIS 307 NOTA VAN ZIENSWIJZEN ONTWERP INPASSINGSPLAN 150 KV- VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL TENNET

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN REPARATIEPLAN BUITENGEBIED NOORD TOELICHTING

BESTEMMINGSPLAN REPARATIEPLAN BUITENGEBIED NOORD TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN REPARATIEPLAN BUITENGEBIED NOORD TOELICHTING 5 MAART 2015 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA HOOFDSTUK 1: INLEIDING 1.1 Aanleiding en doel van het plan 4 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 4 1.3

Nadere informatie

Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage Milieueffectrapportage «JM» 88 Milieueffectrapportage 88 Bestemmingsplan TU- Noord Delft Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 20 mei 2009, 200800791/1, (mrs. Slump, Simons-Vinckx en Van Sloten)

Nadere informatie

Agendapunt 10a. Voorstel van burgemeester en wethouders inzake het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Kleine Hoeven 2009.

Agendapunt 10a. Voorstel van burgemeester en wethouders inzake het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Kleine Hoeven 2009. Nummer 2010-059a Voorstel van burgemeester en wethouders inzake het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Kleine Hoeven 2009. Reusel, 1 juni 2010 Aan de raad. Samengevat voorstel Tegen het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Startnotitie PIP Zeetoegang IJmond

Startnotitie PIP Zeetoegang IJmond Startnotitie PIP Zeetoegang IJmond Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingplan ten behoeve van een nieuwe grote Zeesluis in IJmuiden Augustus 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1.

Nadere informatie

RISICO ANALYSE. Juli 2009 te Utrecht, gemeente Utrecht. Opdrachtgever : Afdeling Bestuurs- en Concerndienst

RISICO ANALYSE. Juli 2009 te Utrecht, gemeente Utrecht. Opdrachtgever : Afdeling Bestuurs- en Concerndienst RISICO ANALYSE Inzake de mogelijk optredende planschade ex artikel 6.1 van de Wet op de ruimtelijke ordening als gevolg van de realisering van een singel ter hoogte van de Catharijnebaan te Utrecht. Juli

Nadere informatie

ZAKELIJKE BESCHRIJVING

ZAKELIJKE BESCHRIJVING ZAKELIJKE BESCHRIJVING (behorende bij het besluit van Provinciale Staten van Fryslân d.d. 28 november 2012 tot indiening van een verzoek aan de Kroon om onteigening ter uitvoering van het - door Provinciale

Nadere informatie

INPASSINGSPLAN VISMIGRATIERIVIER

INPASSINGSPLAN VISMIGRATIERIVIER INPASSINGSPLAN VISMIGRATIERIVIER INHOUDSOPGAVE TOELICHTING HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Provinciaal Inpassingsplan 1 1.3 Uitgangspunten PIP Vismigratierivier 2 1.4 Locatie en begrenzing

Nadere informatie

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer September 2012 Kenmerk R001-1206584GGV-evp-V08-NL Verantwoording Titel M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer Opdrachtgever Gemeente Zoetermeer Projectleider

Nadere informatie

Bestemmingsplan Zuiderpark- Stadswalzone. Vastgesteld

Bestemmingsplan Zuiderpark- Stadswalzone. Vastgesteld Bestemmingsplan Zuiderpark- Stadswalzone Vastgesteld 's-hertogenbosch Bestemmingsplan Zuiderpark- Stadswalzone Vastgesteld oktober 2009 2 Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 7 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief MER Hoekse Lijn Notitie Reikwijdte en Detailniveau Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn Rapportnummer R.2014.002.HLRO Datum 14 augustus 2014 Versie Status 1.1 Definitief Opdrachtgever Peer Cox, Stadsontwikkeling

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Ten behoeve van het besluit tot afwijken van het bestemmingsplan krachtens artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het in

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:500 Datum: 11 augustus 2014 Projectgegevens: TOE01-0252775-01B

Nadere informatie

Voorontwerpbestemmingsplan Laagraven-Oudwulverbroek

Voorontwerpbestemmingsplan Laagraven-Oudwulverbroek Voorontwerpbestemmingsplan Laagraven-Oudwulverbroek Nota vooroverleg en inspraak Hoofdstuk 1: Reacties artikel 3.1.1 Bro Hoofdstuk 2: Inspraakreacties Hoofdstuk 3: Lijst ambtelijke wijzigingen Inleiding

Nadere informatie

GEMEENTE S-HERTOGENBOSCH ONTEIGENINGSPLAN PARALLELWEG 2 E FASE ZAKELIJKE BESCHRIJVING

GEMEENTE S-HERTOGENBOSCH ONTEIGENINGSPLAN PARALLELWEG 2 E FASE ZAKELIJKE BESCHRIJVING GEMEENTE S-HERTOGENBOSCH ONTEIGENINGSPLAN PARALLELWEG 2 E FASE ZAKELIJKE BESCHRIJVING 1. Inleidende samenvatting In zijn vergadering van 13 mei 2009 heeft de gemeenteraad van s-hertogenbosch het Uitwerkingsplan

Nadere informatie

Bestemmingsplan Partiële herziening Osdorperweg e.o.

Bestemmingsplan Partiële herziening Osdorperweg e.o. Bestemmingsplan Partiële herziening Osdorperweg eo Opdrachgever : Stadsdeel Nieuw-West ID-nummer : NLIMRO0363F1203BPSTD-VG01 Opdrachtnummer : 7607 Versie : 6 Auteurs : mro bv Amersfoort Datum : april 2013

Nadere informatie

Nota van Beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Boekelermeer Noord

Nota van Beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Boekelermeer Noord Nota van Beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Boekelermeer Noord 20 februari 2013 Het ontwerpbestemmingsplan Boekelermeer Noord heeft van 8 november tot en met 19 december 2012 ter inzage gelegen

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen. Gemeente Nuenen

Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen. Gemeente Nuenen Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen Gemeente Nuenen Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen Gemeente Nuenen Ruimtelijke onderbouwing Bijlage Datum: September 2010 Projectgegevens:

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan Beneluxweg - Zuid Vragen van fractie: Gemeentebelangen Naam raadslid: Walther Hoosemans

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan Beneluxweg - Zuid Vragen van fractie: Gemeentebelangen Naam raadslid: Walther Hoosemans Raadsvergadering d.d. 19 april 2011 Raadsnota nummer: 0110010 Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan Beneluxweg - Zuid Vragen van fractie: Gemeentebelangen Naam raadslid: Walther

Nadere informatie

F 532 F 450 P 3853 P 267 P 222 P 237 P 3221 P 3220 P 195 P 197 P 1697 P 192 P 1695 P 209 P 169 P 208 P 2020 P 207 P 4140 P 2359 P 166

F 532 F 450 P 3853 P 267 P 222 P 237 P 3221 P 3220 P 195 P 197 P 1697 P 192 P 1695 P 209 P 169 P 208 P 2020 P 207 P 4140 P 2359 P 166 P P P P 0 F 0 F P P P P 0 P P P P P P 0 P P 0 P 00 P P 0 P P P P P P P P P P P P P 0 P P P P P P Kenmerk: 00/GIS0/jbo maart 0 Schaal: :.000 Overzicht transacties omgeving Kampen uwe bouwgrond Formaat:

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening. Vastgesteld

Bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening. Vastgesteld Bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening Vastgesteld Moerdijk Buitengebied, 3 e herziening Bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.1709.Buitengebied3eherz-0401

Nadere informatie

Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee. Nota van Antwoord

Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee. Nota van Antwoord Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Nota van Antwoord Nota van Antwoord Kabinetsreactie op de zienswijzen over het ontwerp- Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee en op de reactie van geraadpleegde

Nadere informatie