Grondmobiliteit versterken via het decreet landinrichting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Grondmobiliteit versterken via het decreet landinrichting"

Transcriptie

1 Grondmobiliteit versterken via het decreet landinrichting Decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting Uitvoeringsbesluit van 6 juni 2014 betreffende de landinrichting 22 juni 2015

2 Grondmobiliteit versterken via het decreet landinrichting Denk aan een concrete case waarbij grondmobiliteit kan bijdragen tot een oplossing of tot realisatie (2 ) Instrumenten van grondbeleid binnen het decreet landinrichting Resultaat na een gecombineerde inzet van instrumenten Welke instrumenten zou je misschien willen inzetten in je case?

3 Denk aan een concrete case Realisatie randstedelijk open ruimte gebied (300 ha) Oplossen van een slecht gelegen woon-uitbreidingsgebied (300 ha) Wat met restgronden? Herstel natuurlijk beekdallandschap (IHD) (300 ha) Slecht gelegen bedrijf

4 Grondmobiliteit versterken via het decreet landinrichting Denk aan een concrete case waarbij grondmobiliteit kan bijdragen tot een oplossing of tot realisatie (2 ) Instrumenten van grondbeleid binnen het decreet landinrichting Resultaat na een gecombineerde inzet van instrumenten Welke instrumenten zou je misschien willen inzetten in je case?

5 Krachtlijnen decreet landinrichting Instrumentenkoffer Verschillende instrumenten die kunnen ingezet worden in uitvoering van een landinrichtingsproject of een ander project, plan of programma (voorbeeld RUP) Brede toegang tot de instrumenten Spoor 1: via een landinrichtingsplan, vastgesteld door Minister of Vlaamse Regering, ter uitvoering van een landinrichtingsproject dat werd ingesteld door de Vlaamse regering Spoor 2: via een inrichtingsnota, vastgesteld door Vlaamse Regering, provincieraad, gemeenteraad ter uitvoering van een ander project, plan of programma, ingesteld door Vlaamse Regering, provinciebestuur of gemeentebestuur Spoor 3: via een beheervisie, aangeleverd door VLM of andere Vlaamse instantie, provincie of gemeente, dat wordt goedgekeurd door de Minister

6 De instrumenten(koffer) beheer inrichting Inrichtingswerken Inrichtingswerken uit kracht van wet andere Lokale grondenbanken (incl. vergoedingen) Vergoeding voor waardeverlies van gronden Vestigen van erfdienstbaarheden tot openbaar nut Vrijwillige bedrijfsverplaatsing, bedrijfsreconversie en bedrijfsstopzetting Koopplicht verwerving en grondmobiliteit Beheerovereenkomsten Verwerving Projectmatig recht van voorkoop Dienstenvergoeding Vrijwillige herverkaveling Herverkaveling uit kracht van wet Gebruiksruil Herverkaveling uit kracht van wet met planologische ruil Recht van voorkeur

7 Instrumenten van grondbeleid beheer inrichting Inrichtingswerken Inrichtingswerken uit kracht van wet andere Lokale grondenbanken (incl. vergoedingen) Vergoeding voor waardeverlies van gronden Vestigen van erfdienstbaarheden tot openbaar nut Vrijwillige bedrijfsverplaatsing, bedrijfsreconversie en bedrijfsstopzetting Koopplicht verwerving en grondmobiliteit Beheerovereenkomsten Verwerving Projectmatig recht van voorkoop Dienstenvergoeding Vrijwillige herverkaveling Herverkaveling uit kracht van wet Gebruiksruil Herverkaveling uit kracht van wet met planologische ruil Recht van voorkeur

8 Het juiste grondgebruik! Verwerving Verwerving in der minne of via onteigening Via Projectmatig recht van voorkoop Of via Recht van voorkeur Of door de Koopplicht Ruilen via Vrijwillige herverkaveling Of via Gebruiksruil Of via Herverkaveling uit kracht van wet met planologische ruil Ruilen Of via Herverkaveling uit kracht van wet Bij Vrijwillige bedrijfsverplaatsing, bedrijfsreconversie en bedrijfsstopzetting (incl. vergoedingen) Lokale grondenbanken (incl. vergoedingen) Inrichtingswerken uit kracht van wet Vergoeding voor waardeverlies van gronden Vestigen van erfdienstbaarheden tot openbaar nut Vergoedingen

9 Verwerven via Projectmatig recht van voorkoop Een recht van voorkoop dat projectmatig kan ingesteld worden om projectmatig de opbouw van grondreserve mogelijk te maken. Recht van voorkeur Als een administratieve overheid de intentie heeft om onroerende goederen te vervreemden dan moet die overheid de onroerende goederen eerst te koop aanbieden aan de Vlaamse Grondenbank (enkel open ruimte bestemmingen)

10 Verwerven via Koopplicht Indien het landinrichtingsproject of het project, plan of programma leidt tot een ernstige waardevermindering OF tot een bedreiging van de leefbaarheid van een bedrijf dan kan de eigenaar van de overheid eisen dat zijn onroerende goederen worden verworven.

11 Verwerven en ook vergoeden via Vrijwillige bedrijfsverplaatsing, bedrijfsreconversie, bedrijfsstopzetting Een gebruiker kan een vergoeding aanvragen als ten minste één van de volgende situaties zich voordoet: De aanwezigheid van het bedrijf belemmert de realisatie van het doel van het project; De leefbaarheid van de bestaande bedrijfsvoering komt ernstig in het gedrang door de realisatie van het doel van het project De landcommissie stelt de vergoedingen vast. Er kunnen onroerende goederen gekocht worden. Bedrijfsverplaatsing: het bedrijf verplaatst naar een gebied waar het zich duurzaam kan ontwikkelen Bedrijfsreconversie: het landbouwbedrijf heroriënteert tot een bedrijf met een kleinere bedrijfsoppervlakte OF tot het verenigbaar is met de doelstellingen van het landinrichtingsproject of project, plan, programma Bedrijfsstopzetting: het landbouwbedrijf stop vervroegd

12 Verwerven, ruilen en vergoeden via Lokale grondenbanken De verwerving, beheer en overdracht van onroerende goederen door de VLM, op basis van een overeenkomst met één of meerdere partners Vergoedingen om gronden sneller vrij te krijgen van eigendom en/of gebruik Vergoeding beëindiging gebruik aan gebruiker en houder zakelijk recht ( wijkersstimulus ) Vergoeding eigenaar bij verkoop aan Vlaamse Grondenbank ( eigenaarstoeslag ) Pachtaanvaardingsvergoeding voor eigenaar Basisprincipe: verwerven van gronden in een zoekgebied en deze vervolgens ruilen naar een projectgebied Zoekgebied Projectgebied

13 Ruilen (en waar nodig vergoeden) via Vrijwillige herverkaveling Schriftelijke overeenkomst tussen alle eigenaars en gebruikers gericht op vrijwillig ruilen van eigendom en gebruik en herverkavelen van percelen om tot een gewenst grondgebruik te komen. Gebruiksruil Instrument gericht op het versneld ruilen van enkel het gebruik. Wordt altijd gevolgd door een herverkaveling uit kracht van wet. Rol Landcommissie

14 Ruilen (en waar nodig vergoeden) via Herverkaveling uit kracht van wet Instrument gericht op ruilen van eigendom en gebruik en herverkavelen van percelen om tot een gewenst grondgebruik. Uit kracht van wet: niet vrijwillig! Rol landcommissie Gebruikers voor (inbreng = toestand voor herverkaveling) Gebruikers na (toedeling = toestand na herverkaveling)

15 herverkaveling uit kracht van wet Toestand voor Toestand na

16 Ruilen (en waar nodig vergoeden) via Herverkaveling uit kracht van wet met planologische ruil Twee instrumenten in één: Een ruimtelijk uitvoeringsplan: elke instantie die mag instaan voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan kan ook overgaan tot herverkaveling uit kracht van wet met planologische ruil. Een eigendoms- en gebruiksruil: het grondruilplan wordt opgemaakt door de landcommissie Wat: Instrument gericht op het omwisselen van gebiedsbestemmingen gelijktijdig met het ruilen van eigendom en gebruik en herverkavelen van percelen om tot een gewenst grondgebruik te komen. Er is geen planschadevergoeding, planbatenheffing, bestemmingswijzigingscompensatie verschuldigd wanneer het perceel is opgenomen in het grondruilplan dat opgemaakt wordt binnen een herverkaveling uit kracht van wet met planologische ruil. Rol landcommissie

17 Herverkaveling uit kracht van wet met planologische ruil Planologische ruil + Herverkaveling Inbreng + Toedeling

18 Herverkaveling uit kracht van wet bij realisatie van een nog niet ontwikkelde woongebied, waar regelmatig overstromingen voorkomen Waar willen we naar toe met dit gebied?

19 Inbreng Eigenaar A: niet te ontwikkelen grond 10 ha = 72% Eigenaar B: venale waarde woning 0,3 ha = 2,2% Eigenaar C: venale waarde woning 0,2 ha = 1,7% Eigenaar D: niet te ontwikkelen grond 0,2 ha = 1,4% Eigenaar E: niet te ontwikkelen grond 0,1 ha = 0,7% Eigenaar F: niet te ontwikkelen grond 3 ha = 22% 13 ha %

20 Toedeling Openbaar domein: 4 ha 80 Te ontwikkelen: 9 ha Eigenaar A: 72 % = 6 ha Eigenaar B: 2,2 % = 0 ha Eigenaar C: 1,7 % = 0 ha Eigenaar D: 1,4 % = 0 ha Eigenaar E: 0,7 % = 0 ha Eigenaar F: 22 % = 1 ha % ha 00.00

21 Vergoeden via Vergoeding voor waardeverlies van gronden Wat: Als de uitvoering van inrichtingswerken uit kracht van wet of de vestiging van erfdienstbaarheden tot openbaar nut leiden tot waardeverlies van gronden, moet daarvoor een vergoeding uitgekeerd worden. Doel om dit op te nemen in dit decreet: De mogelijkheid bieden om eigenaars en gebruikers éénmalig te kunnen vergoeden voor inrichtingsmaatregelen of erfdienstbaarheden die een permanent waardeverlies van de gebruiks- of eigendomswaarde met zich meebrengen. Rol van de landcommissie

22 Inrichtingswerken uit kracht van wet Wat: Werken die verband houden met landschapszorg natuurontwikkeling recreatie & natuureducatie waterhuishouding, milieuverbeteringen, natuurtechnische milieubouw verbeteren landbouwstructuur conservering archeologie en cultuurhistorische overblijfselen werken aan waterlopen, wegen en wegenpatroon en grondwerken En die kunnen uitgevoerd worden zonder instemming van de eigenaar Doel om dit op te nemen in dit decreet: De mogelijkheid bieden om werken uit te voeren in functie van het openbaar nut.

23 Voorbeeld inrichtingswerken uit kracht van wet Aanleg van een bufferstrook langs de beek Oude Kale

24 Vestigen erfdienstbaarheden tot openbaar nut Wat: Een erfdienstbaarheid tot openbaar nut stelt met het oog op algemeen belang, blijvende beperkingen aan het private eigendomsrecht. Er zijn twee soorten erfdienstbaarheden tot openbaar nut: De erfdienstbaarheden tot openbaar nut die gericht zijn op de instandhouding van inrichtingswerken uit kracht van wet Andere erfdienstbaarheden tot openbaar nut die gericht zijn op landschapszorg, natuurontwikkeling, recreatie, mobiliteit, natuureducatie, waterhuishouding, milieuverbeteringen, verbeteren van de landbouwstructuur of conservering van archeologische en cultuurhistorische overblijfselen Doel om dit op te nemen in dit decreet:. Erfdienstbaarheden tot openbaar nut zijn een alternatief voor onteigening.

25 Voorbeeld erfdienstbaarheid tot openbaar nut Een erfdienstbaarheid tot openbaar nut kan hier worden gevestigd in functie van het behoud van het waterbergend vermogen in overstromings - gebied. Als gevolg van die erfdienstbaarheid moeten eigenaars toelaten dat hun percelen op geregelde tijdstippen overstromen

26 erfdienstbaarheden openbaar nut

27 Grondmobiliteit versterken via het decreet landinrichting Denk aan een concrete case waarbij grondmobiliteit kan bijdragen tot een oplossing of tot realisatie (2 ) Instrumenten van grondbeleid binnen het decreet landinrichting Resultaat na een gecombineerde inzet van instrumenten Welke instrumenten zou je misschien willen inzetten in je case

28 Situatie vóór inzet van instrumenten Landbouw: Eigendom: Percelen versnipperd en verspreid in het gebied Onregelmatige vorm van percelen Juridische onzekerheid tracés trage wegen Erosieproblemen Erfdienstbaarheden voor toegang Slecht gelegen landbouwbedrijf Versnippering Niet rechtstreeks toegankelijk Water: Inspoeling van mest en pesticiden Natuur: Wateroverlast Geïsoleerde natuurkern Geen buffering Akkerfauna en akkerflora in verdrukking recreatie en landschap: Trage wegen niet toegankelijk of in onbruik Trage wegen vormen geen netwerk Archeologie: Site onbeschermd en bedreigd Mobiliteit Sluikverkeer Gevaarlijke of geen fietsverbindingen

29 Situatie na inzet van instrumenten Landbouw: Percelen bij elkaar en dicht bij bedrijfszetel Regelmatige vorm, ploegbaar parallel aan helling Trage wegen door akkers krijgen nieuw tracé Erosiebestrijdingsmaatregelen, erosiestroken Percelen toegankelijk via openbaar domein Goed gelegen landbouwbedrijf Eigendom: Bundeling van eigendommen Water: Ontsluiting via openbaar domein Buffering van waterloop Natuurlijke waterbuffering Natuur: Versterken en ontsnipperen natuurkernen Bufferen natuurkernen en beek Stroken voor akkerfauna en akkerflora recreatie en landschap: Wandelwegen weer openstellen Logisch netwerk Archeologie: Mobiliteit Site beschermd, Informatievoorziening over archeologische geschiedenis Nieuwe vrijliggende fietsverbindingen

30 Instrumenten van grondbeleid Instrumenten van grondbeleid Recht van voorkoop Aankoop in de minne Onteigening Tijdelijk gebruik via gebruiksruil (landcommissie) Herverkaveling (landcommissie) Over-bedelen (meer ná in ruil voor geld) Onder-bedelen (minder ná in ruil voor geld) Afhouding van het totaal (voor openbaar nut) Overdragen aan overheden Aanpassen openbaar domein Vestigen en afschaffen erfdienstbaarheden (vergoedingen via landcommissie) Bedrijfsverplaatsing (via landcommissie)

31 Grondmobiliteit versterken via het decreet landinrichting Denk aan een concrete case waarbij grondmobiliteit kan bijdragen tot een oplossing of tot realisatie (2 ) Instrumenten van grondbeleid binnen het decreet landinrichting Resultaat na een gecombineerde inzet van instrumenten Welke instrumenten zou je misschien willen inzetten in je case

Niet-technische samenvatting van de deelbekkenbeheerplannen Algemeen

Niet-technische samenvatting van de deelbekkenbeheerplannen Algemeen Niet-technische samenvatting van de deelbekkenbeheerplannen Algemeen Inleiding Om een nieuw waterbeleid in Vlaanderen te realiseren, zijn in het decreet betreffende het integraal waterbeleid (2003) nieuwe

Nadere informatie

RUILVERKAVELING. Veel meer dan kavels ruilen VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ DE ZORG VOOR DE OPEN RUIMTE IN VLAANDEREN

RUILVERKAVELING. Veel meer dan kavels ruilen VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ DE ZORG VOOR DE OPEN RUIMTE IN VLAANDEREN RUILVERKAVELING Veel meer dan kavels ruilen VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ DE ZORG VOOR DE OPEN RUIMTE IN VLAANDEREN I N H O U D 1 Voorwoord 2 Zorgen voor de open ruimte Landinrichting, ruilverkaveling en natuurinrichting

Nadere informatie

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT?

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? 1. Wat is een milieueffectrapport? Er wordt een bepaald project of plan opgevat in uw gemeente. De uitvoering daarvan zal mogelijk effecten

Nadere informatie

DECREET GROND- EN PANDENBELEID

DECREET GROND- EN PANDENBELEID DECREET GROND- EN PANDENBELEID VANDEN BROELE Colofon Verantwoordelijke uitgever: Departement RWO Druk: Vanden Broele Grafische Groep Depotnummer: D/2009/3241/298 Copyright Departement RWO INLEIDING Deze

Nadere informatie

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Handleiding plan-m.e.r. voor ruimtelijke uitvoeringsplannen Versie 2.2. 11 augustus 2009 Aangepast aan wet- en regelgeving van toepassing op 31 juli 2009 Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en

Nadere informatie

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Inhoud Inleiding Wat gebeurt er op mijn land? Inleiding 3 1 Waarom zijn er nieuwe verbindingen nodig? 4 2 Hoe komt een tracékeuze tot stand? 6

Nadere informatie

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 M.e.r.plicht buizenstraat/-strook Eemshaven Oosterhorn Delfzijl 2 1.3 De eerste stap in de m.e.r. procedure: de startnotitie 3 1.4 Leeswijzer 4 2 HET PROJECT

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, artikel 20

Nadere informatie

(Roeland Cappon UGent) Concentra (Uit Gazet van Antwerpen van 15 juli 2011) (Website gemeente Machelen) (Uit: Open ruimte Ademruimte - BBL)

(Roeland Cappon UGent) Concentra (Uit Gazet van Antwerpen van 15 juli 2011) (Website gemeente Machelen) (Uit: Open ruimte Ademruimte - BBL) de Over Rand 1 2 3 Eind 2010 telde ons land nog 42.854 land- en tuinbouwbedrijven. Dat waren er nog maar eens 1.550 of 3,5% minder dan een jaar eerder. De totale tewerkstelling in de sector daalde in één

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

SCREENING PLAN-MER PLICHT. RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen

SCREENING PLAN-MER PLICHT. RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen SCREENING PLAN-MER PLICHT RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen COLOFON Opdracht: RUP Provinciehuis - Harmonie Plan-MER-screening Opdrachtgever: Stad Antwerpen Grote Markt 1

Nadere informatie

Onderzoek tot milieueffectrapportage voor het RUP Lokaal Bedrijventerrein

Onderzoek tot milieueffectrapportage voor het RUP Lokaal Bedrijventerrein GEMEENTE KAMPENHOUT Onderzoek tot milieueffectrapportage voor het RUP Lokaal Bedrijventerrein Gemeente Kampenhout Haviland Igsv Gemeentehuisstraat 16 Brusselsesteenweg 617 1910 Kampenhout 1731 Zellik 1.

Nadere informatie

VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED

VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED 1. Algemeen VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED 1.1. Wat houdt het begrip verkoop in? Verkoop is een contract waarbij een partij zich ertoe verbindt de eigendom van een zaak, in casu een onroerend goed, over

Nadere informatie

Startnotitie m.e.r. Tusschenwater. Definitief

Startnotitie m.e.r. Tusschenwater. Definitief Startnotitie m.e.r. Tusschenwater Definitief Grontmij Nederland bv Assen, 13 februari 2009 Verantwoording Titel : Startnotitie m.e.r. Tusschenwater Projectnummer : 262874 Datum : 13 februari 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Typevoorschriften voor gewestelijke RUPs

Typevoorschriften voor gewestelijke RUPs Typevoorschriften voor gewestelijke RUPs Bijlage bij het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen

Nadere informatie

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen stand regelgeving september 2010 informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie

Naar een snellere en betere besluitvorming over complexe projecten

Naar een snellere en betere besluitvorming over complexe projecten Naar een snellere en betere besluitvorming over complexe projecten Verslag van de Commissie Investeringsprojecten Voorzitter Cathy Berx (UA, Gouverneur provincie Antwerpen) Leden Marc Boes (KULeuven) Norbert

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Zuidoost Enschede

Bestemmingsplan buitengebied Zuidoost Enschede Bestemmingsplan buitengebied Zuidoost Enschede Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 17 september 2012/ rapportnummer 2483 92 1. Oordeel over het MER De gemeente Enschede wil haar bestemmingsplan

Nadere informatie

(Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau

(Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau INSERT YOUR PICTURE(S) IN THIS CELL (Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau Provincie Fryslân 21 april 2011 Definitief 9V7952.A0 Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500

Nadere informatie

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor m.e.r.-beoordeling Definitief Opdrachtgever: Bestuurscommissie Dwingelderveld Grontmij Nederland bv Assen,

Nadere informatie

RUP. Nieuw Zuid RICHTNOTA

RUP. Nieuw Zuid RICHTNOTA RUP Nieuw Zuid RICHTNOTA januari 2013 COLOFON Opdrachtgever AG Stadsplanning Antwerpen Grote Markt 1, 2000 Antwerpen Projectregisseur AG Stadsplanning Maud Coppenrath [maud.coppenrath@stadsplanning.antwerpen.be]

Nadere informatie

Nu de kansen grijpen. Veilig wonen, werken en recreëren in IJsseldelta Zuid Masterplan

Nu de kansen grijpen. Veilig wonen, werken en recreëren in IJsseldelta Zuid Masterplan Nu de kansen grijpen Veilig wonen, werken en recreëren in IJsseldelta Zuid Masterplan water buitendijksgebied dijken bypass sluis stormkering bestaand stedelijk gebied bestaand centrumgebied nieuw woongebied

Nadere informatie

MER STRUCTUURVISIE WAALWEELDE WEST

MER STRUCTUURVISIE WAALWEELDE WEST MER STRUCTUURVISIE WAALWEELDE WEST PROVINCIE GELDERLAND 6 januari 215 77412294:B.14 B222.32.1 Inhoud SAMENVATTING... 5 DEEL A: Hoofdrapport... 31 1 Inleiding... 32 1.1 Aanleiding... 32 1.2 M.e.r.plicht

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015;

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015; 1/12 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 10/2015 van 23 april 2015 Betreft: aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de FOD Financiën

Nadere informatie

PLAN-MER-TOETS PROVINCIE : WEST-VLAANDEREN GEMEENTE : INGELMUNSTER. Project : RUP Centrum. Dossier nr. : 08.12 1. INLEIDING

PLAN-MER-TOETS PROVINCIE : WEST-VLAANDEREN GEMEENTE : INGELMUNSTER. Project : RUP Centrum. Dossier nr. : 08.12 1. INLEIDING PROVINCIE : WEST-VLAANDEREN GEMEENTE : INGELMUNSTER Project : RUP Centrum Dossier nr. : 08.12 PLAN-MER-TOETS 1. INLEIDING Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 18/04/2008 betreffende het integratiespoor

Nadere informatie

Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan.

Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan. Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan. Deze folder gaat over het herstellen van natte natuurparels in Noord-Brabant.

Nadere informatie

Plan-MER voor 3 scenario's inzake uitbreiding van het bedrijventerreinen in economisch knooppunt Ternat DEFINITIEF-MER Tekstbundel

Plan-MER voor 3 scenario's inzake uitbreiding van het bedrijventerreinen in economisch knooppunt Ternat DEFINITIEF-MER Tekstbundel Plan-MER voor 3 scenario's inzake uitbreiding van het bedrijventerreinen in economisch knooppunt Ternat DEFINITIEF-MER Tekstbundel COLOFON Opdracht: Plan-MER voor 3 scenario's inzake uitbreiding van het

Nadere informatie

PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE. Kennisgeving Ontwerp-MER

PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE. Kennisgeving Ontwerp-MER PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE Kennisgeving Ontwerp-MER COLOFON Opdracht: Milieubeoordeling ten behoeve van opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie