Algemene Ledenvergadering 12 februari 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Ledenvergadering 12 februari 2010"

Transcriptie

1 Netherlands Journal of Critical Care Algemene Ledenvergadering 12 februari 2010 De Reehorst, Ede Opening De voorzitter opent de vergadering om13.30 uur. Notulen De notulen van de vorige ledenvergadering worden goedgekeurd. Rondvraag leden voor bijkomende agendapunten Er zijn geen aanvullende agendapunten. Bestuursmededelingen - De voorzitter staat stil bij het overlijden van Bart van Boheemen, anesthesioloog-intensivist. Hij is werkzaam geweest in het Bovenij Ziekenhuis. - De Orde heeft behoefte aan intensivisten die willen toetreden tot de Kamer van Dienstverband. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het bestuur. - Er is een werkgroep geformeerd die gaat inventariseren wat de mogelijkheden zijn om te komen tot een onderzoeksnetwerk. M Kuiper en D Gommers gaan deze werkgroep opzetten. De overige bestuursmededelingen worden verschoven naar het einde van de vergadering. Voortgang werkgroep SIRE De voorzitter van de SIRE-werkgroep, Dirk Jan Versluis geeft een presentatie over de eerste uitslagen van de enquête. De respons van de enquête ligt boven de 80%. 90% van de respondenten 124 neemt deel aan regionale samenwerking waarbij 85% onderlinge afspraken gemaakt heeft. 56% heeft geformaliseerde afspraken tussen Raden van Bestuur. Alle niveau 1 IC s participeren in een regionaal samenwerkingsverband. Een klein deel van de niveau 2 en 3 IC s doen dat nog niet. Als taken van de coördinerende IC worden genoemd : consultatie, overleg, ondersteuning, het overnemen van patiënten en het regelen van het MICU-transport. Niveau 1 vindt dat hier voldoende invulling aan gegeven wordt. Bij niveau 2 ziekenhuizen is men hier niet tevreden over. In 32% van de ziekenhuizen is er een formele regiocoördinator aangesteld waarbij als belangrijke taken genoemd worden: de organisatie van het verwijzen, regelen van overlegbijeenkomsten, opstellen van protocollen. In niveau 2 en 3 vindt men de invulling van de rol van regiocoördinator onvoldoende. Belangrijke opmerkingen die geplaatst zijn over samenwerking in een regio zijn het vergroten van het wederzijds respect voor elkaars handelen waarbij het uitwisselen van personeel een mogelijkheid is, en dat het overleg moet plaatsvinden op basis van gelijkwaardigheid met respect voor expertise. Actieve deelname aan regionale samenwerking moet plaatsvinden in alle ziekenhuizen en regio-activiteiten moeten niet directief opgelegd worden door de grote centra. Van de verschillende typen van overleg wordt het telefonisch overleg het meest genoemd. Tijdens een overleg wordt er gesproken over probleempatiënten en is er wederzijdse uitwisseling van kennis. Uit de enquête blijkt dat er meer behoefte is aan verschillende vormen van overleg NVIC_NJCC 02 v1.indd :01:49

2 Algemene Ledenvergadering 12 februari 2010 Vergoeding is een belangrijk item. In 75% van de ziekenhuizen is er geen vergoeding voor de regionale samenwerking beschikbaar. 50% van deze ziekenhuizen vindt dit wel nodig, voornamelijk de niveau 3 ziekenhuizen. Als er een vergoeding bestaat, wordt deze nu betaald door de zorgverzekeraars, het ziekenhuis of een maatschap. Overnames tussen ziekenhuizen zijn niet altijd gemakkelijk te organiseren. Bij weigeringen wordt in 16% van de gevallen de reden geregistreerd. Het blijkt dat de website zorgcapaciteit niet altijd up-to-date is. De reden van weigering is over het algemeen plaatsgebrek. Er wordt wel opgemerkt dat overname door een preferred partner geen probleem is. Problemen komen voort uit verschillende belangen en uit reacties vanuit de rest van het ziekenhuis. Genoemde voordelen van samenwerkingsverbanden zijn: capaciteitsvergroting, overleg/gebruik van elkaars expertise en het wederzijds vertrouwen groeit. Als wenselijk model voor regionale samenwerking wordt de uitvoering van de IC-richtlijn (hoofdstuk 6), het benoemen van een aantal aspecten op het gebied van organisatie en kwaliteit en het vergoeden van consulten gezien. Het rapport is in zien op de NVIC site en aanbevelingen die volgen uit het rapport zullen besproken worden op de volgende ledenvergadering. Voortgang NIV/NVA De NIV heeft akkoord gegeven voor het voorstel van de wijze mannen. De NVA heeft hier ook een informeel akkoord voor gegeven. Een heikel punt is de financiering van het zesde jaar. Er zal een nieuwe poging gedaan worden om met de wetenschappelijke verenigingen een uniform accreditatiebeleid te hanteren. Op de volgende ledenvergadering zal dit punt terugkomen. Herziene richtlijn Analgesie en sedatie voor volwassen patiënten op de IC S Gielen geeft in het kort de hoofdpunten uit deze herziene richtlijn weer. De richtlijn wordt door de ledenvergadering aangenomen. Richtlijn Delirium op de IC A Slooter presenteert de aanbevelingen uit de richtlijn. De richtlijn wordt door de ledenvergadering aangenomen. De voorzitter bedankt de makers van beide richtlijnen voor het gedane werk. Patientenplatform Er is een tevredenheidonderzoek uitgevoerd door een communicatiebureau. Aanleiding hiervoor is het feit dat er geen vereniging is die de belangen van IC patiënten en hun naasten behartigd. Het bureau geeft een presentatie van uitingen die tijdens het onderzoek gedaan zijn. Uit het onderzoek blijkt dat het oprichten van een patiëntenvereniging onhaalbaar is. Wel haalbaar is het realiseren van een eenmalig landelijk infomagazine en het organiseren van prijzen, bijvoorbeeld voor de meest patiëntgerichte IC of de IC met het meest vernieuwende initiatief. De gehele presentatie is binnenkort terug te vinden op de NVICwebsite. De NVA heeft een aanvraag gedaan bij de stichting WOK betreffende de financiering van de nieuwe CBO-richtlijn. Binnenkort zal hier uitsluitsel over komen en daarna zal een werkgroep geformeerd worden. Vervolg bestuursmededelingen Hans van der Spoel treedt af als voorzitter en Peter de Feiter zal hem opvolgen. Dirk Jan Versluis zal Peter de Feiter opvolgen als penningmeester. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur. Verenigingen die accreditatie verlenen aan NVIC activiteiten in 2010 NVA NIV NVALT NVVC NVvH NVK NVVN NVMM NVN NVZA Nederlandse Intensivistendagen Woensdag 10 februari, donderdag 11 februari en vrijdag 12 februari 2010 Hotel-en Congrescentrum De Reehorst, Ede 17 pnt 17 pnt 4 pnt 17 pnt 16 pnt 18 pnt 17 pnt 19 pnt Nemo Congres Donderdag 17 juni en vrijdag 18 juni 2010 Hotel- en Congrescentrum De Reehorst, Ede 10 pnt 10 pnt 2 pnt 9 pnt 10 pnt 10 pnt 10 pnt Neurologische problematiek op de IC Donderdag 16 september en vrijdag 17 september 2010 Hotel- en Congrescentrum De Reehorst, Ede 10 pnt 10 pnt 12 pnt 10 pnt 12 pnt 12 pnt Mechanische Beademingsdagen Donderdag 18 november en vrijdag 19 november 2010 Hotel- en Congrescentrum De Reehorst, Ede 11 pnt 12 pnt 12 pnt 12 pnt 12 pnt ag=aangevraagd 125

3 Jaarverslag NVIC-bestuur 2009 Voorwoord Middels dit jaarverslag kijken we terug op 2009 en kijken we vooruit naar wat ons te doen staat in het jaar 2010 en daarna. Steeds in het besef dat wij, het bestuur van de NVIC, veranderingen en verbeteringen alleen kunnen formuleren en doorvoeren na goede communicatie met de leden en met steun van diezelfde leden. De NVIC is nog steeds een relatief kleine organisatie zonder formele wetenschappelijk status, waardoor er - nog meer dan bij een erkende wetenschappelijke vereniging - heel wat bij komt kijken om de vereniging draaiende te houden. Het stelt hoge eisen aan bestuur, secretariaat, commissieleden en eenieder die voor of namens de NVIC activiteiten verricht. Samenstelling bestuur Afgelopen jaar is de samenstelling van het bestuur gewijzigd. In 2009 zijn tot het bestuur toegetreden: Hens Bouter, Alaattin Ozdemir (fellow bestuurslid), Ronald Wesselink, Dirk Jan Versluis, Julia ten Cate en Ruud de Waal. Onder dankzegging zijn afgetreden: Kees Polderman, Hens Bouter en Han Meeder. Het dagelijks bestuur bestond in 2009 uit Hans van der Spoel (voorzitter), Peter de Feiter (penningmeester) en Ilse van Stijn (secretaris). De overige bestuursleden in 2009 waren Hans Kieft en Peter de Jager. Vergaderingen Het afgelopen jaar is elke 2 de maandag van de maand door het bestuur vergaderd. Daarnaast werden er structureel vergadermomenten ingepland om met de commissies van de NVIC te overleggen en hen te ondersteunen. Verder is er veel gepland én ad hoc overleg geweest met oa de Inspectie, DBC-onderhoud, NZa, VWS en andere organisaties. Er zijn Algemene Ledenvergaderingen gehouden op 12 januari, 13 februari, 18 juni, 17 september en 19 november. Leden Het jaar 2009 begon met 1463 leden. Aan het einde van dit jaar bedroeg het aantal gewone leden 610 en het aantal overige leden 971. Financiën & sponsoren Op grond van het nieuwe sponsorprogramma uit 2008 was 2009 het eerste jaar waarin de nieuwe afspraken met de sponsors werden gerealiseerd. Hierdoor heeft de NVIC gestalte kunnen geven aan de wens tot verdere professionalisering en het vertegenwoordigen van Intensive Care in de breedste zin van het woord. Zo heeft de NVIC dankzij onze sponsoren onder andere een begin gemaakt met onderzoek naar de nut en noodzaak van speciaal op de voor de IC patiënt en zijn omgeving gericht patiëntenplatform. Het bestuur heeft een mediatraining gevolgd. De intensivistendagen zijn nog interessanter geworden door een gewijzigde opzet en de komst van diverse buitenlandse sprekers. En we hebben elkaar tijdens de intensivistendagen in de NVIC-Pfizer lounge kunnen ontmoeten. Ondanks de wereldwijde economische crisis heeft de NVIC ook het boekjaar 2009 positief kunnen afsluiten. Dit dankzij de inzet van onze sponsoren en goed bezochte cursussen en congressen. Netherlands Journal of Critical Care Het Netherlands Journal of Critical Care groeit langzaam maar zeker. De voorraad kopij neemt langzamerhand toe evenals de internationale bijdragen. Er is door de editor in chief, Johan Groeneveld, gesproken met het bestuur over de volgende plannen: opnieuw een Pubmed notering aanvragen, tevoren (bij voldoende kritische massa) het tijdschrift splitsen in een wetenschappelijk en verenigingsgedeelte, verbetering (en open access) van de website met zoekmachine, enz. Ook meer journalistieke bijdragen zullen het tijdschrift verlevendigen. Er is een editorial board vergadering geweest in 2009, helaas met een lage opkomst. Het peerreview proces met editors verloopt redelijk goed en het tijdschrift is economisch gezond. Cursussen en congressen Inmiddels is de wachttijd voor de FCCS cursus aanzienlijk gereduceerd door het geven van dubbele cursussen. De FCCS-cursus blijft een belangrijke pijler voor de vereniging en is een belangrijk instrument om de kwaliteit van IC-geneeskunde in de breedte in Nederland naar een hoger peil te brengen. Om de wachttijd nog verder te verkleinen heeft de FCCS meer instructeurs nodig. Het bestuur roept de leden dan ook op om als instructeur in deze cursussen te participeren; op deze wijze kan de kwaliteit van zorg die door FCCS-gecertificeerde IC-artsen op Intensive Care afdelingen in Nederland verzorgd wordt, gewaarborgd blijven. De Intensivistendagen, de Circulatiedagen en de Infectiedagen, het Acute Geneeskunde en Traumatologie congres en de RACE cursus konden zich in een grote belangstelling ver heugen, ook van niet-intensivisten, en waren mede door de interessante programma s, de nieuwe gezichten onder de sprekers én de goede organisatie weer erg succesvol. Opleiding en belangenbehartiging In 2008 zijn er met de NIV en NVA afspraken gemaakt over een betere belangenbehartiging en verbetering van de opleiding. Door een drietal wijze mannen (prof dr RJ Stolker, prof dr MM Levi en prof dr ARJ Girbes) vanuit NIV, NVA, NVIC en GIC is een nieuw curriculum opgesteld voor de opleiding in het aandachtsgebied Intensive Care, waarbij de belangrijkste kernpunten zijn een verbreding van de basis door stages anesthesiologie voor internisten en stages interne geneeskunde voor anesthesiologen in de opleiding te incorporeren, en een langere en aaneengesloten periode als fellow. De totale opleidingsduur voor anesthesioloog-intensivist wordt hiermee gelijkgetrokken met die van internist-intensivist, nl. 6 jaar. De NVIC, NIV en NVA ondersteunen dit nieuwe curriculum. Afstemming met andere wetenschappelijke verenigingen en betrokken partijen zal nog plaatsvinden. Financiering voor dit 6 e jaar voor anesthesiologen wordt aangevraagd door de NVA. Ook op een aantal andere gebieden lijkt zich een verbetering in de 126

4 Jaarverslag NVIC-bestuur 2009 samenwerking met o.a. NIV en NVA af te tekenen (met name op het gebied van indicatoren, inclusief VMS, etc). Op een aantal andere gebieden werd het niet hebben van de status van wetenschappelijke vereniging echter nog immer als een groot gemis gevoeld. Richtlijn niveau IC afdelingen 2009 begon onrustig met een dreigende schisis binnen de vereniging als gevolg van het IGZ onderzoek naar niveau 1 IC afdelingen en de media aandacht daarvoor. Het NVIC-bestuur betreurt deze gang van zaken, en heeft hiervan krachtig afstand genomen in een extra ALV in januari. Met een plan van aanpak gevat in het SIRE onderzoek heeft het bestuur in diezelfde ALV het vertrouwen (terug) gekregen. De auteurs van de richtlijn Organisatie en werkwijze op Intensive Care-afdelingen voor volwassenen in Nederland zijn mede op verzoek van het bestuur tussentijds bij elkaar gekomen om te bezien of het wenselijk en mogelijk zou zijn, en zo ja op welke wijze, de huidige richtlijn aan te passen. Zij hebben geconcludeerd dat het niet opportuun is om de richtlijn nu al aan te passen, en hebben geadviseerd om tijdig te starten met de voorbereidingen tot revisie van de huidige richtlijn. Bij het maken van een nieuwe versie van de huidige richtlijn (geldig tot 2012) dienen intensivisten uit alle niveau IC afdelingen betrokken te zijn, evenals alle betrokken koepels. Aangezien de NVIC (als niet wetenschappelijke vereniging) niet het initiatief kan nemen voor deze vervolgrichtlijn, heeft het zich hierin richting de NVA proactief opgesteld. Het NVIC bestuur heeft de projectaanvraag van de NVA voor het maken van de vervolgrichtlijn ondersteund. IGZ In 2009 heeft de IGZ bezoeken gebracht aan een aantal niveau 1 IC afdelingen. Ondanks de eerdere toezegging van de IGZ dat de voorzitter en secretaris van het NVIC-bestuur bij deze bezoeken aanwezig zouden zijn (ter ondersteuning van onze leden) is deze toestemming zonder opgaaf van reden door de IGZ ingetrokken. Door onvrede en de uitermate teleurstellende communicatie met de IGZ heeft het NVIC bestuur contact opgenomen met de Nationale Ombudsman. Hierop heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de Nationale Ombudsman en het NVIC bestuur om de problematiek te schetsen. Dit traject is nog niet afgerond. In de nasleep van het IGZ onderzoek naar de niveau 1 IC s heeft de relatie tussen het NVIC bestuur en het bestuur van de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) geruime tijd onder spanning gestaan. Inmiddels heeft een bestuurlijk overleg geleid tot beter wederzijds begrip en verstandhouding. Erkenning IC s De commissie kwaliteit heeft op verzoek van het bestuur in 2009 stappen gemaakt in het erkenningstraject IC s. Erkenning (middels certificering) is een manier om inhoudelijke en organisatorische aspecten te verenigen en inhoudelijke informatie zoals uitkomstparameters binnen een veilige omgeving te houden; collega van der Voort heeft als afgevaardigde van deze commissie op één van de ALV s hiervan informatief verslag gedaan. In 2010 zal het plan van aanpak ter discussie worden voorgelegd aan de leden alsook aan andere belanghebbende partijen. Regionalisatie Op verzoek van het bestuur is in 2009 de werkgroep SIRE (Samenwerken In de REgio) van start gegaan. Samengevat was de opdracht aan deze werkgroep het inventariseren van problemen rondom regionale samenwerking en het aandragen van oplossingen hiervoor. Door de werkgroep zijn de problemen geïnventariseerd (o.a. middels een landelijk verspreide enquête) en in een rapport zijn aanbevelingen voor verbeteringen gedaan. Van de conclusies en aanbevelingen heeft u reeds kennis kunnen nemen tijdens de ALV van februari Het volledige rapport staat op de website. Het bestuur zal met de aanbevelingen aan de slag gegaan en zal u hierover informeren bij de volgende ALV. De SIRE werkgroep heeft veel werk verzet en het bestuur bedankt de werkgroep daarvoor. VMS Het VMS (Veiligheid Management Systeem) Veiligheidsprogramma heeft een aantal thema s ontwikkeld, waaronder Voorkomen van lijnsepsis en behandeling van ernstige sepsis, Vitaal bedreigde patiënt en High Risk Medicatie. In 2009 heeft de NVIC (ook gezamenlijk met NIV, NVA en Orde van Medisch Specialisten) een intensief overlegtraject achter de rug met betrekking tot het proces van tot stand komen van de inhoud van met name het sepsis thema. Ondanks het inhoudelijk commentaar vanuit de NVIC bleken de praktijkgidsen als gevolg van grote tijdsdruk al bezorgd in de ziekenhuizen. Het maximaal haalbare bestuurlijk compromis op dat moment was het toevoegen van de optie niet van toepassing bij het invullen van de verschillende onderdelen van de sepsisbundels. Door de NVIC is om verder inhoudelijk overleg verzocht, maar door wisseling van projectleiding bij VMS is dit nog steeds niet tot stand gekomen. Een ander bezwaar betreffende de thema s is het feit dat de indicatoren uit het veiligheidsprogramma integraal overgenomen zijn door de IGZ zonder het gebruikelijke overleg met de commissie Kwaliteitsindicatoren van de NVIC, dan wel het bestuur. Het bestuur heeft hierover in een latere fase overleg kunnen voeren met de IGZ, maar dit heeft vooralsnog helaas geen concrete verbeteracties opgeleverd. H1N1 In 2009 is de taskforce H1N1 opgericht. Leden hiervan zijn: Rik Gerritsen, Dylan de Lange, Peter de Feiter, Ilse van Stijn en Hans van der Spoel. Door de taskforce is een protocol opgesteld met praktische zaken rondom H1N1, maar ook zaken rondom een (te) groot aanbod van IC patiënten ten tijde van een pandemie. Door de tijdsdruk heeft dit protocol niet de normale route binnen de NVIC gevolgd. Wel is er sprake geweest van een intensieve samenwerking met de sectie IC van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde om het beleid rondom kinderen af te stemmen. U heeft via de website kennis kunnen nemen van de uitgebreide briefwisseling met het ministerie van VWS om te komen tot uniformering, het bekrachtigen van ons protocol en een duidelijke taakomschrijving als het gaat om het afkondigen van het start tijdstip van triëren. Ondanks grote inspanningen van het dagelijks bestuur van de NVIC heeft het ministerie van VWS zijn verantwoordelijkheid niet genomen aangaande het afkondigen van het moment waarop triage landelijk gestart zou moeten worden. Het protocol is inhoudelijk wel ondersteund door IGZ en VWS. Gelukkig is een echte 127

5 Netherlands Journal of Critical Care pandemie uitgebleven. Het H1N1 protocol zal herschreven worden tot een algemeen pandemieprotocol. Om de verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen in de toekomst goed te verankeren is er nog intensief contact met o.a. de GHOR, VWS, etc. NZA Er is door de commissie Producttypering IC van de NVIC, in samenspraak met het bestuur, een beroepsprocedure gestart over het gelijkstellen van de honorering van non invasieve beademing aan die van invasieve beademing. De NVIC is hierbij in het gelijk gesteld zoals blijkt uit de NZa regeling Voor details verwijs ik naar het jaarverslag van de commissie Producttypering IC. Media Ook dit jaar is de NVIC in de media zichtbaar geweest. Dit maal echter niet in negatieve zin. In de nationale pers is er aandacht geweest voor de geaccordeerde NVIC richtlijn Nalaten en staken van behandeling en palliatieve zorg na het staken van de behandeling bij volwassen IC patiënten. Met deze richtlijn zijn op een mooie wijze veel bestaande gebruiken geformaliseerd. Declaration of Vienna Het bestuur heeft in Wenen de declaration of patient safety van de ESICM ondertekend namens de NVIC. De declaratie is een vrij 128 algemeen stuk om patiëntveiligheid en kwaliteit te bevorderen. De commissie Kwaliteit zal in samenwerking met het bestuur deze thema s verder uitwerken. Patiëntenplatform Met financiële hulp van onze hoofdsponsor heeft de NVIC onderzoek kunnen laten doen naar de behoeften van (ex) IC patiënten en hun naasten met betrekking tot informatievoorziening, een patiëntenvereniging etc. De resultaten van dit onderzoek en de aanbevelingen die hieruit voortvloeien zijn besproken op de ALV van februari Het bestuur zal een plan van aanpak formuleren en dit aan de leden voorleggen De aanbevelingen gedaan door de SIRE werkgroep heeft het NVIC bestuur ter harte genomen en er is een plan van aanpak in de maak. Daarnaast is het NVIC bestuur in bijzonder intensief overleg met de IGZ, de wetenschappelijke verenigingen en de koepels over het IGZ-onderzoek naar de niveau 2 en 3 IC afdelingen. Hierover heeft u via de nieuwsbrief meer kunnen lezen en via de website zullen wij u op de hoogte houden. Dit jaar zal er een begin gemaakt worden met de revisie van de huidige richtlijn Organisatie en werkwijze op intensive care-afdelingen voor volwassenen in Nederland. Het bestuur zal zich ervoor inzetten dat er een brede vertegenwoordiging 2010 NVIC_NJCC 02 v1.indd :01:51

6 Jaarverslag NVIC-bestuur 2009 vanuit alle niveau IC afdelingen wordt afgevaardigd. Het bestuur zal blijven streven naar verdere professionalisering van de vereniging: zo zal het bestuur ook dit jaar wederom een mediatraining volgen, zal het aantal gesponsorde wetenschapsprijzen worden uitgebreid, zal getracht worden de cursussen en congressen naar een nog hoger niveau te tillen en zullen wij de website aanpassen aan de behoeften van deze tijd. Het gebrek aan status van een wetenschappelijke vereniging wordt onder een toenemend aantal leden als een gemis ervaren en ook vanuit de Europese politiek komen er signalen in de richting van erkenning van IC-geneeskunde als erkend specialisme. Het bestuur volgt deze ontwikkelingen op de voet en overweegt om over dit thema inventariserende discussiebijeenkomsten te organiseren om op deze manier uw mening te kunnen vernemen. Het bestuur hoopt op alle gebieden een actieve rol te kunnen blijven spelen, en rekent op de inzet van alle leden om de verschillende doelen te bereiken. Tenslotte Door vergrijzing en andere veranderingen in de samenstelling van de bevolking, naast toenemende medische mogelijkheden zal de vraag naar IC-geneeskunde in Nederland de komende jaren geleidelijk groter worden. Het bestuur zal zich dit jaar opnieuw inzetten om Intensive Care geneeskunde in de breedste zin van het woord te verbeteren. Namens het NVIC bestuur, Ilse van Stijn, secretaris Commissies Hieronder vindt u de jaarverslagen 2009 van de commissies voor zover aangeleverd. Het bestuur hecht er aan dat ook de commissies in een jaarverslag verantwoording afleggen aan de leden en spreekt de wens uit dat in de komende jaren alle commissies aan deze oproep gehoor geven. Commissie Kwaliteit (voorzitter ARH van Zanten) De commissie kwaliteit bestaat uit de voorzitters van de commissie Kwaliteitsindicatoren, de commissie Accreditatie, de commissie Richtlijnontwikkeling, de commissie Complicatieregistratie, de Nationale Visitatiecommissie IC, de commissie Veiligheidssystemen en adviseurs. De commissie Veiligheidssystemen is in 2008 opgericht in verband met de actuele veiligheidsthema s die de IC betreffen. De commissie Kwaliteit heeft als doel de initiatieven in de genoemde commissies op elkaar af te stemmen en daarnaast overkoepelende thema s uit te werken. In 2009 heeft de commissie Kwaliteit daartoe 2 maal vergaderd. In deze vergadering zijn de lopende zaken binnen de genoemde commissies besproken. Bovendien is er een concept document certificering / erkenning gemaakt dat opiniërend aan de leden is voorgelegd in Voor het certificering / erkenningtraject IC afdelingen is in 2009 gewerkt aan draagvlak binnen diverse instanties en verenigingen. Fellowcommissie (voorzitter A Ozdemir) In 2009 is er opnieuw een enquête gehouden onder de fellows met een respons van 45%. Het doel van deze enquête was het inventariseren van verbeterpunten over de opleiding. Concluderend kan er gesteld worden dat fellows zelf vinden dat zij te weinig verrichtingen tijdens de opleiding doen, vooral tracheostoma s en thoraxdrains. Daarnaast vinden de fellows het wenselijk om aanvullende cursussen te doen, zoals (moeilijke) intubatiecursus, echocardiografie en infectieleer. 37% van de respondenten vindt de opleiding te kort en 69% van de respondenten vindt dat er te weinig verdieping is binnen de opleiding. De conclusies zijn vergelijkbaar met het onderzoek uit 2005 en Het rapport is aangeboden aan de GIC curriculum commissie. Ad hoc werkgroep CVVH (voorzitter HM Oudemans-van Straaten) Het bestuur heeft een ad hoc werkgroep ingesteld om de richtlijn te actualiseren naar aanleiding van nieuwe inzichten. Congrescommissie (voorzitter H van der Hoeven, a.i. A van Zanten, later ABJ Groeneveld) De congrescommissie heeft in 2009 frequent vergaderd om ook voor 2010 een interessant programma te organiseren. Alle congressen zijn geëvalueerd en opmerkingen van onze congresbezoekers zijn meegenomen in het continue traject van verdere verbetering van de Intensivistendagen en andere NVIC congressen. Het voorzitterschap van de commissie is in 2009 overgenomen door Johan Groeneveld onder dankzegging aan Hans van der Hoeven en Arthur van Zanten. De congrescommissie is (aangevuld met de leescommissie) ook verantwoordelijk voor het beoordelen van ingezonden abstracts en jurering van de wetenschapsprijzen. Commissie Kwaliteitindicatoren (voorzitter PHJ van der Voort) Dit jaar heeft de commissie Kwaliteitsindicatoren zich niet bezig gehouden met nieuwe indicatoren. Via NICE is de commissie in 2009 druk doende geweest met scholing en verdere implementatie van de indicatoren waardoor 40 IC s deze nu verzamelen. 129

7 Commissie Richtlijnontwikkeling NVIC (R Tepaske, voorzitter, AMTJ Raben, secretaris) Inleiding De NVIC-commissie Richtlijnontwikkeling is opgericht in juni Aanvankelijk functionerend onder de naam Protocollencommissie kreeg zij indertijd de opdracht van het NVIC bestuur protocollen te ontwikkelen voor de Intensive Care geneeskunde in Nederland. Later werd de naam veranderd in commissie Richtlijnontwikkeling, aangezien zij zich als doel stelt landelijke richtlijnen te ontwikkelen, die dan vervolgens vertaald kunnen worden naar een locaal (ziekenhuis) protocol. Deze richtlijnen worden ontwikkeld conform de methodieken van het CBO om op een zoveel mogelijk wetenschappelijk onderbouwde wijze bij te dragen aan een weloverwogen besluitvorming betreffende zaken van medische aard (zowel op inhoudelijk als organisatorisch gebied) op de intensive care afdelingen in Nederland. Tevens kunnen NVIC richtlijnen bijdragen aan het tot stand komen van een min of meer uniforme intensive care geneeskunde in de verschillende ziekenhuizen. De verwachting is, dat dit uiteindelijk de kwaliteit ten goede zal komen. Tabel 1. NVIC-richtlijnen januari 2009 Richtlijn Accoord ALV 1. Stress-ulcus profylaxe sept Veneuze thrombose profylaxe bij IC-patiënten feb Criteria voor opname en ontslag van IC-afdelingen in Nederland feb Intraveneuze analgesie en sedatie voor volwassen patiënten op de IC sept Waardering van literatuur en klinische aanbevelingen in de NVIC-richtlijnen sept Preventie van myocardischemie en cardiale complicaties bij niet-cardiale chirurgie. feb Richtlijn Immunonutritie op de Intensive Care feb Richtlijn Transport Intensive Care patiënten feb Richtlijn voor het gebruik van centraal veneuze catheters feb Richtlijn voor de ontwenning van de beademing. sept Hemodynamische gevolgen van ernstige sepsis, pathofysiologie en richtlijn voor behandeling sept Richtlijn maatregelen ter bevordering van maagontlediging bij enterale voeding april Richtlijn toepassing drotrecogin alpha, geactiveerde proteine C (apc) bij de behandeling van ernstige sepsis (1e update) okt Guidelines for anticoagulation with danaparoid sodium and lepirudin in CVVH okt Review and guidelines for regional anticoagulation with citrate in continuous hemofiltration okt Toedieningswegen en wijzen van enterale voeding op de IC okt Richtlijn vezels in de voeding van de IC-patiënt feb Identificatie van de vitaal bedreigde patiënt juni Guidelines for anticoagulation with unfractioned heparin and LMWH during CVVH in the ICU nov Guideline for prevention of contrast nefropathy nov Guidelines for timing, dose, and mode of CRRT for acute renal failure in the critically ill sept Organisatie en werkwijze op IC-afdelingen voor volwassenen in Nederland CBO Tracheostomy in the ICU for adult patients nov Richtlijn Perioperatieve voeding CBO Richtlijn Perioperatieve behandeling van pulmonaal belaste patiënt CBO Richtlijn Nalaten en staken van de behandeling en palliatieve zorg na het staken van de behandeling van volwassen IC patiënten feb Richtlijn Analgesie en sedatie voor volwassen patiënten op de IC feb Richtlijn Delirium op de IC feb

8 Jaarverslag NVIC-bestuur 2009 Samenstelling commissie Richtlijnontwikkeling In 2008 is de samenstelling van deze commissie ingrijpend veranderd: Johan Damen, gewaardeerd en actief voorzitter sinds de vliegende start in 1999, besluit dat het tijd is om de scepter over te dragen. Henk van Leeuwen, secretaris van het 1 e uur die van alle ontwikkelingen in de afgelopen jaren een zeer nauwkeurige verslaglegging heeft gedaan, besluit eveneens de commissie te verlaten, evenals Ankie Koopman-van Gemert en Christiaan Boerma. Om dit aanzienlijk verlies op te vangen, zijn we actief op zoek gegaan naar nieuwe, geïnteresseerde en gemotiveerde gegadigden, hetgeen heeft geresulteerd in het aantrekken van de volgende commissieleden: Hanneke Buter, Hazra Biemond- Moeniralam, Simone Gielen, Jannet Mehagnoul-Schipper, Ronald Trof en Maurits Herman Renes. Een actueel overzicht van de huidige samenstelling van de richtlijncommissie vindt u in tabel 2. Voor advies kan de commissie terecht bij dr. K.G.M. Moons, epidemioloog van het Julius Centrum voor Patiëntgebonden Onderzoek te Utrecht; drs. Erik Jan van Lieshout, internist-intensivist, fungeert als liaison officer tussen de commissie Richtlijnontwikkeling van de NVIC en die van de NIV (Nederlandsche Internisten Vereeniging); Hans Kieft, internist-intensivist, is onze liaison met het Bestuur van de NVIC. Robert Tepaske, anesthesioloog-intensivist, en Adriënne Raben, chirurg-intensivist, zijn na een korte interim-periode door het Bestuur benoemd als respectievelijk voorzitter en secretaris van de commissie Richtlijnontwikkeling. Dit in opvolging van Johan Damen en Henk van Leeuwen. Voor 2010 wil de richtlijn commissie zich verder versterken mede gezien het werk aan het veiligheidsprogramma en het aantal NVIC richtlijnen wat gereviseerd dient te worden. Activiteiten commissie Richtlijnontwikkeling in 2009 De commissie heeft in 2009 totaal 6 keer vergaderd. Veel van de correspondentie over de concept richtlijnen en de uitgebreide consultatie over de 10 thema s van het veiligheidsprogramma van VMS (zie ook heeft plaatsgevonden via . Tabel 2. Samenstelling NVIC Commissie Richtlijnontwikkeling 2009 Dhr. dr. R. Tepaske, anesthesioloog-intensivist (voorzitter) Mw. drs. A.M.T.J. Raben, chirurg-intensivist (secretaris) Dhr. dr. A. Beishuizen, internist-intensivist Mw. dr. H.S. Biemond-Moeniralam, internist-intensivist Mw. dr. H. Buter, internist-intensivist Mw. drs. S. Gielen-Wijffels, anesthesioloog-intensivist Mw. dr. J. Mehagnoul-Schipper, internist-intensivist Dhr. drs. M.H. Renes, internist-intensivist Dhr. dr. J.J. Spijkstra, internist-intensivist Dhr. drs. R. Trof, internist-intensivist Dhr. drs. R. de Waal, internist-intensivist In 2009 heeft dit geresulteerd in het accorderen van de richtlijn nalaten en staken van behandeling en palliatieve zorg na het staken van de behandeling bij volwassen IC-patiënten door de ALV van de NVIC. De richtlijn in geval van opnamevraag bij volledige bedbezetting op de intensive care (de triage richtlijn) werd kort voor de ALV door het bestuur ingetrokken. De KNMG zou een vergelijkbare richtlijn ontwikkelen. De commissie richtlijn ontwikkeling betreurt dit gezien de lange en roerige historie en het moeizaam bereikte compromis en de goedkeuring van de direct betrokken wetenschappelijke verenigingen. De commissie Richtlijnontwikkeling van de NVIC is geconsulteerd t.a.v. de volgende CBO richtlijnen: Perioperatieve behandeling van pulmonaal belaste patiënten (2009) Preventie van perioperatieve cardiale complicaties bij niet cardiale chirurgie (2009) Sedatie en/of analgesie op locaties buiten de operatiekamer (ALV 2010). Behoudens het thema optimale zorg bij acute coronair syndroom van het VMS zijn deze overige thema s uitgebreid bediscussieerd en van commentaren voorzien. Het laatste thema staat voor begin januari 2010 op het programma. Plannen voor 2010 De richtlijnen Corticosteroïd therapie en bijnierschorsinsufficïentie bij ernstige sepsis en septische shock en Delirium op de Intensive Care bevinden zich in een vergevorderd stadium en worden naar verwachting in 2010 aan de ALV voorgelegd. Mogelijk wordt de Triage-richtlijn alsnog voorgelegd aan de ALV. Mogelijk zal ook de richtlijn initiële opvang patiënten met brandwonden worden voltooid. Verder zijn wij bezig met inventarisatie van nog te vervaardigen richtlijnen, waarvoor de diverse werkgroepen reeds zijn samengesteld. Er bestaan plannen om richtlijnen te vervaardigen betreffende; Glucoseregulatie op de IC Behandeling van ernstige sepsis Behandeling patiënten na OHCA Bloedtransfusie op de IC De behandeling van SAB Een aantal van deze richtlijnen wordt ontwikkeld door het CBO of wetenschappelijke vereniging waarin de NVIC participeert. Ook wordt een schema vervaardigd waarin vastgesteld wordt welke, al bestaande, richtlijnen wanneer gereviseerd dienen te worden. Tevens zal de richtlijnen commissie een voorstel doen wanneer minor of major revisie dient plaats te vinden In tabel 1 vindt u de status van NVIC-richtlijnen per 1 januari 2010, zoals deze ook binnenkort terug te vinden zijn op de website van de NVIC. NVIC-richtlijnen en internet Alle NVIC-richtlijnen zijn via de website van de NVIC terug te vinden; voor het inzien van concept-richtlijnen is het wel noodzakelijk lid van de NVIC te zijn om toegang tot deze afgeschermde site te krijgen. Via de publieke website zijn deze richtlijnen ook beschikbaar voor het algemene (niet-medische) publiek. 131

Strategisch Kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care 2001-2013 Maart 2014

Strategisch Kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care 2001-2013 Maart 2014 Strategisch Kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care 2001-2013 Maart 2014 Onder verantwoordelijkheid van de NVIC Commissie Kwaliteit: Stijn A. Corsten (Voorzitter) Dr. M. Sesmu

Nadere informatie

In dit nummer. Van het bestuur Dr. F. Lekkerkerker. Beëindiging STEG/METC Mw. I. Nelemans-Woudstra. Reactie IRB op artikel Mw. Dr. A.

In dit nummer. Van het bestuur Dr. F. Lekkerkerker. Beëindiging STEG/METC Mw. I. Nelemans-Woudstra. Reactie IRB op artikel Mw. Dr. A. Jaargang 14 Nummer 2 september 2010 In dit nummer Redactie-adres: NVMETC Joyce von Oerthel Postbus 904 7400 AX Deventer Mobiel: 06 40361951 E-mail: nvmetc@home.nl Site: www.nvmetc.nl Van het bestuur Dr.

Nadere informatie

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK De aansluiting van vraag op aanbod Mei, 2012 Afstudeeronderzoek in opdracht van de NVMW Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Christelijke

Nadere informatie

netherlands journal of critical care AMEE (Association for Medical Education in Europe) Congres Praag, Tjechië

netherlands journal of critical care AMEE (Association for Medical Education in Europe) Congres Praag, Tjechië netherlands journal of critical care Verenigingsnieuws Agenda Congressen in 2008 Mei 13 mei 2008 100 jaar Farmacologie, Utrecht, Nederland www.100jaarfarmacologie.nl 21-23 mei 2008 MedicALS (Acute Medical

Nadere informatie

Procesevaluatie. Landelijke invoering van perinatale audit 2009-2012

Procesevaluatie. Landelijke invoering van perinatale audit 2009-2012 Procesevaluatie Landelijke invoering van perinatale audit 2009-2012 Procesevaluatie Landelijke invoering van perinatale audit 2009-2012 Colofon Procesevaluatie. Landelijke invoering van perinatale audit:

Nadere informatie

2011 Jaarverslag nvab 1

2011 Jaarverslag nvab 1 Jaarverslag 2011 nvab 1 Jaarverslag NVAB 2011 Vastgesteld ALV 4 april 2012 Voorwoord Samenvatting Inleiding Hoofdstuk 1. Verenigingsaangelegenheden Algemene ledenvergadering Bestuurlijke vernieuwing Communicatie

Nadere informatie

Beleidsplan Kwaliteit 2015-2019. Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose

Beleidsplan Kwaliteit 2015-2019. Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose Beleidsplan Kwaliteit 2015-2019 Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose Nederlandse Vereniging van Artsen voor

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag

Jaarverslag. Jaarverslag Voorwoord Tweeduizendveertien een jaar van volop doorpakken op ons beleidsplan We houden koers en de daarin genoemde thema s. Het efficiënt en doelgericht werken kreeg verder haar beslag door het voortzetten

Nadere informatie

Algemeen Jaarverslag 2010

Algemeen Jaarverslag 2010 Algemeen Jaarverslag 2010 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER... 1 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 2 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 13 1 UITGANGSPUNTEN VAN VERSLAGLEGGING... 17 2 PROFIEL

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013

ACTIVITEITENPLAN 2013 ACTIVITEITENPLAN 2013 Inhoudsopgave VOORWOORD...2 1. INLEIDING...3 2. DE VERENIGING NVN...5 2.1 De leden van de NVN...6 2.2 Vrijwillige inzet binnen de NVN...8 2.3 Structuur NVN...9 3. EXTERNE CONTACTEN...11

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen

Jaarverslag 2013 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen Jaarverslag 2013 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van 2013 van de Intensive Care (IC) van het Martini Ziekenhuis Groningen. Een jaar met vele ontwikkelingen

Nadere informatie

SHoKo jaarverlag 2013

SHoKo jaarverlag 2013 SHoKo jaarverlag 2013 13 Hierbij presenteren wij u het jaarverslag over 2013 van de Stichting Huisarts Organisatie Kempen en Omstreken (SHoKo). De Stichting is in september 2001 te Eersel opgericht en

Nadere informatie

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond.

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Een verkenning binnen de sectoren geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Doelgericht. Jaarverslag 2004. Erasmus MC Jaarverslag 2004

Doelgericht. Jaarverslag 2004. Erasmus MC Jaarverslag 2004 Doelgericht Erasmus MC Jaarverslag 2004 Jaarverslag 2004 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Onze missie: Het Erasmus MC is een innoverend universitair medisch centrum voor hoogwaardige kennisontwikkeling,

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig Doelstelling Doelgroep Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren

Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig Doelstelling Doelgroep Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren Januari 2008 V E I L I G H E I D S P R O G R A M M A INHOUD Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig 1 Doelstelling 3 Doelgroep 5 Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren 6

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 JAARDOCUMENT 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 2.2 Structuur van het concern... 6 2.3. Kerngegevens...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen

Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen Voorwoord Hierbij presenteren wij u het jaarverslag 2014 van de Intensive Care (IC) van het Martini Ziekenhuis Groningen. 2014 is een jaar

Nadere informatie

Concept Jaarverslag 2014

Concept Jaarverslag 2014 Concept Jaarverslag 2014 1 INLEIDING... 2 2 NASCHOLING... 2 NEDERLANDS HEMATOLOGIECONGRES (DHC8)... 2 KLINISCHE DAG... 2 BIJDRAGE INTERNISTENDAGEN... 3 3 ONDERWIJS & OPLEIDING... 3 COMMISSIE ONDERWIJS

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Praktijken van Orgaandonatie in Nederlandse ziekenhuizen

Praktijken van Orgaandonatie in Nederlandse ziekenhuizen Praktijken van Orgaandonatie in Nederlandse ziekenhuizen Een studie in het kader van het Masterplan Orgaandonatie Mei 2011 Praktijken van Orgaandonatie in Nederlandse ziekenhuizen Een studie in het kader

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren voor de intensive care en high care afdelingen

Kwaliteitsindicatoren voor de intensive care en high care afdelingen Copyright 2004, Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. All Rights Reserved. Received:...; Accepted:... Kwaliteitsindicatoren voor de intensive care en high care afdelingen Een tussenrapportage als

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost voorwoord 2011 is het tweede jaar dat wij, als Raad van Commissarissen (RvC), vorm hebben mogen geven aan onze rol als toezichthouder op het beleid van directie

Nadere informatie

Jaardocument St. Antonius Ziekenhuis 2013

Jaardocument St. Antonius Ziekenhuis 2013 Jaardocument St. Antonius Ziekenhuis 2013 3 Voorwoord Raad van Bestuur Anticiperen dat was het thema van 2013. Anticiperen op veranderingen in de zorg om zo te kunnen bouwen aan een toekomstbestendig

Nadere informatie

Gelre jaarbericht 2013

Gelre jaarbericht 2013 Gelre jaarbericht 2013 3 juni 2014 Inhoud 1. Over Ons 3 1.1. Onze missie 3 1.2. Opleiden en Onderzoek 3 1.3. Gelre Apeldoorn 3 1.4. Gelre Zutphen 3 1.5. Landelijke en regionale ontwikkelingen 4 1.6. Factsheet

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur Interim rapporteur toezicht advocatuur mr. R.J. Hoekstra 15 december 2014 1 Contact E-mail Website Interim rapporteur toezicht advocatuur p/a Postbus 30851 2500 GW DEN HAAG rapporteur@toezichtadvocatuur.nl

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 Nr. 142 VERSLAG

Nadere informatie

Samen alert op kwaliteit

Samen alert op kwaliteit Samen alert op kwaliteit Jaarbericht 2012 2 Samen alert op kwaliteit Samen alert op kwaliteit Jaarbericht 2012 Jaarbericht 2012 4 Samen alert op kwaliteit Inhoud Voorwoord 7 Verslag van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

JAARGANG 20 NUMMER 4. Marian Majoie. Op weg naar modulaire richtlijnen. Meer concentratie? Nieuwe indicatoren. Getrokken lessen THEMANUMMER KWALITEIT

JAARGANG 20 NUMMER 4. Marian Majoie. Op weg naar modulaire richtlijnen. Meer concentratie? Nieuwe indicatoren. Getrokken lessen THEMANUMMER KWALITEIT Periodiek van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie www.neurologie.nl JAARGANG 20 NUMMER 4 Augustus 2013 Marian Majoie Op weg naar modulaire richtlijnen Acute zorg Meer concentratie? Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie