Algemene Ledenvergadering 12 februari 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Ledenvergadering 12 februari 2010"

Transcriptie

1 Netherlands Journal of Critical Care Algemene Ledenvergadering 12 februari 2010 De Reehorst, Ede Opening De voorzitter opent de vergadering om13.30 uur. Notulen De notulen van de vorige ledenvergadering worden goedgekeurd. Rondvraag leden voor bijkomende agendapunten Er zijn geen aanvullende agendapunten. Bestuursmededelingen - De voorzitter staat stil bij het overlijden van Bart van Boheemen, anesthesioloog-intensivist. Hij is werkzaam geweest in het Bovenij Ziekenhuis. - De Orde heeft behoefte aan intensivisten die willen toetreden tot de Kamer van Dienstverband. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het bestuur. - Er is een werkgroep geformeerd die gaat inventariseren wat de mogelijkheden zijn om te komen tot een onderzoeksnetwerk. M Kuiper en D Gommers gaan deze werkgroep opzetten. De overige bestuursmededelingen worden verschoven naar het einde van de vergadering. Voortgang werkgroep SIRE De voorzitter van de SIRE-werkgroep, Dirk Jan Versluis geeft een presentatie over de eerste uitslagen van de enquête. De respons van de enquête ligt boven de 80%. 90% van de respondenten 124 neemt deel aan regionale samenwerking waarbij 85% onderlinge afspraken gemaakt heeft. 56% heeft geformaliseerde afspraken tussen Raden van Bestuur. Alle niveau 1 IC s participeren in een regionaal samenwerkingsverband. Een klein deel van de niveau 2 en 3 IC s doen dat nog niet. Als taken van de coördinerende IC worden genoemd : consultatie, overleg, ondersteuning, het overnemen van patiënten en het regelen van het MICU-transport. Niveau 1 vindt dat hier voldoende invulling aan gegeven wordt. Bij niveau 2 ziekenhuizen is men hier niet tevreden over. In 32% van de ziekenhuizen is er een formele regiocoördinator aangesteld waarbij als belangrijke taken genoemd worden: de organisatie van het verwijzen, regelen van overlegbijeenkomsten, opstellen van protocollen. In niveau 2 en 3 vindt men de invulling van de rol van regiocoördinator onvoldoende. Belangrijke opmerkingen die geplaatst zijn over samenwerking in een regio zijn het vergroten van het wederzijds respect voor elkaars handelen waarbij het uitwisselen van personeel een mogelijkheid is, en dat het overleg moet plaatsvinden op basis van gelijkwaardigheid met respect voor expertise. Actieve deelname aan regionale samenwerking moet plaatsvinden in alle ziekenhuizen en regio-activiteiten moeten niet directief opgelegd worden door de grote centra. Van de verschillende typen van overleg wordt het telefonisch overleg het meest genoemd. Tijdens een overleg wordt er gesproken over probleempatiënten en is er wederzijdse uitwisseling van kennis. Uit de enquête blijkt dat er meer behoefte is aan verschillende vormen van overleg NVIC_NJCC 02 v1.indd :01:49

2 Algemene Ledenvergadering 12 februari 2010 Vergoeding is een belangrijk item. In 75% van de ziekenhuizen is er geen vergoeding voor de regionale samenwerking beschikbaar. 50% van deze ziekenhuizen vindt dit wel nodig, voornamelijk de niveau 3 ziekenhuizen. Als er een vergoeding bestaat, wordt deze nu betaald door de zorgverzekeraars, het ziekenhuis of een maatschap. Overnames tussen ziekenhuizen zijn niet altijd gemakkelijk te organiseren. Bij weigeringen wordt in 16% van de gevallen de reden geregistreerd. Het blijkt dat de website zorgcapaciteit niet altijd up-to-date is. De reden van weigering is over het algemeen plaatsgebrek. Er wordt wel opgemerkt dat overname door een preferred partner geen probleem is. Problemen komen voort uit verschillende belangen en uit reacties vanuit de rest van het ziekenhuis. Genoemde voordelen van samenwerkingsverbanden zijn: capaciteitsvergroting, overleg/gebruik van elkaars expertise en het wederzijds vertrouwen groeit. Als wenselijk model voor regionale samenwerking wordt de uitvoering van de IC-richtlijn (hoofdstuk 6), het benoemen van een aantal aspecten op het gebied van organisatie en kwaliteit en het vergoeden van consulten gezien. Het rapport is in zien op de NVIC site en aanbevelingen die volgen uit het rapport zullen besproken worden op de volgende ledenvergadering. Voortgang NIV/NVA De NIV heeft akkoord gegeven voor het voorstel van de wijze mannen. De NVA heeft hier ook een informeel akkoord voor gegeven. Een heikel punt is de financiering van het zesde jaar. Er zal een nieuwe poging gedaan worden om met de wetenschappelijke verenigingen een uniform accreditatiebeleid te hanteren. Op de volgende ledenvergadering zal dit punt terugkomen. Herziene richtlijn Analgesie en sedatie voor volwassen patiënten op de IC S Gielen geeft in het kort de hoofdpunten uit deze herziene richtlijn weer. De richtlijn wordt door de ledenvergadering aangenomen. Richtlijn Delirium op de IC A Slooter presenteert de aanbevelingen uit de richtlijn. De richtlijn wordt door de ledenvergadering aangenomen. De voorzitter bedankt de makers van beide richtlijnen voor het gedane werk. Patientenplatform Er is een tevredenheidonderzoek uitgevoerd door een communicatiebureau. Aanleiding hiervoor is het feit dat er geen vereniging is die de belangen van IC patiënten en hun naasten behartigd. Het bureau geeft een presentatie van uitingen die tijdens het onderzoek gedaan zijn. Uit het onderzoek blijkt dat het oprichten van een patiëntenvereniging onhaalbaar is. Wel haalbaar is het realiseren van een eenmalig landelijk infomagazine en het organiseren van prijzen, bijvoorbeeld voor de meest patiëntgerichte IC of de IC met het meest vernieuwende initiatief. De gehele presentatie is binnenkort terug te vinden op de NVICwebsite. De NVA heeft een aanvraag gedaan bij de stichting WOK betreffende de financiering van de nieuwe CBO-richtlijn. Binnenkort zal hier uitsluitsel over komen en daarna zal een werkgroep geformeerd worden. Vervolg bestuursmededelingen Hans van der Spoel treedt af als voorzitter en Peter de Feiter zal hem opvolgen. Dirk Jan Versluis zal Peter de Feiter opvolgen als penningmeester. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur. Verenigingen die accreditatie verlenen aan NVIC activiteiten in 2010 NVA NIV NVALT NVVC NVvH NVK NVVN NVMM NVN NVZA Nederlandse Intensivistendagen Woensdag 10 februari, donderdag 11 februari en vrijdag 12 februari 2010 Hotel-en Congrescentrum De Reehorst, Ede 17 pnt 17 pnt 4 pnt 17 pnt 16 pnt 18 pnt 17 pnt 19 pnt Nemo Congres Donderdag 17 juni en vrijdag 18 juni 2010 Hotel- en Congrescentrum De Reehorst, Ede 10 pnt 10 pnt 2 pnt 9 pnt 10 pnt 10 pnt 10 pnt Neurologische problematiek op de IC Donderdag 16 september en vrijdag 17 september 2010 Hotel- en Congrescentrum De Reehorst, Ede 10 pnt 10 pnt 12 pnt 10 pnt 12 pnt 12 pnt Mechanische Beademingsdagen Donderdag 18 november en vrijdag 19 november 2010 Hotel- en Congrescentrum De Reehorst, Ede 11 pnt 12 pnt 12 pnt 12 pnt 12 pnt ag=aangevraagd 125

3 Jaarverslag NVIC-bestuur 2009 Voorwoord Middels dit jaarverslag kijken we terug op 2009 en kijken we vooruit naar wat ons te doen staat in het jaar 2010 en daarna. Steeds in het besef dat wij, het bestuur van de NVIC, veranderingen en verbeteringen alleen kunnen formuleren en doorvoeren na goede communicatie met de leden en met steun van diezelfde leden. De NVIC is nog steeds een relatief kleine organisatie zonder formele wetenschappelijk status, waardoor er - nog meer dan bij een erkende wetenschappelijke vereniging - heel wat bij komt kijken om de vereniging draaiende te houden. Het stelt hoge eisen aan bestuur, secretariaat, commissieleden en eenieder die voor of namens de NVIC activiteiten verricht. Samenstelling bestuur Afgelopen jaar is de samenstelling van het bestuur gewijzigd. In 2009 zijn tot het bestuur toegetreden: Hens Bouter, Alaattin Ozdemir (fellow bestuurslid), Ronald Wesselink, Dirk Jan Versluis, Julia ten Cate en Ruud de Waal. Onder dankzegging zijn afgetreden: Kees Polderman, Hens Bouter en Han Meeder. Het dagelijks bestuur bestond in 2009 uit Hans van der Spoel (voorzitter), Peter de Feiter (penningmeester) en Ilse van Stijn (secretaris). De overige bestuursleden in 2009 waren Hans Kieft en Peter de Jager. Vergaderingen Het afgelopen jaar is elke 2 de maandag van de maand door het bestuur vergaderd. Daarnaast werden er structureel vergadermomenten ingepland om met de commissies van de NVIC te overleggen en hen te ondersteunen. Verder is er veel gepland én ad hoc overleg geweest met oa de Inspectie, DBC-onderhoud, NZa, VWS en andere organisaties. Er zijn Algemene Ledenvergaderingen gehouden op 12 januari, 13 februari, 18 juni, 17 september en 19 november. Leden Het jaar 2009 begon met 1463 leden. Aan het einde van dit jaar bedroeg het aantal gewone leden 610 en het aantal overige leden 971. Financiën & sponsoren Op grond van het nieuwe sponsorprogramma uit 2008 was 2009 het eerste jaar waarin de nieuwe afspraken met de sponsors werden gerealiseerd. Hierdoor heeft de NVIC gestalte kunnen geven aan de wens tot verdere professionalisering en het vertegenwoordigen van Intensive Care in de breedste zin van het woord. Zo heeft de NVIC dankzij onze sponsoren onder andere een begin gemaakt met onderzoek naar de nut en noodzaak van speciaal op de voor de IC patiënt en zijn omgeving gericht patiëntenplatform. Het bestuur heeft een mediatraining gevolgd. De intensivistendagen zijn nog interessanter geworden door een gewijzigde opzet en de komst van diverse buitenlandse sprekers. En we hebben elkaar tijdens de intensivistendagen in de NVIC-Pfizer lounge kunnen ontmoeten. Ondanks de wereldwijde economische crisis heeft de NVIC ook het boekjaar 2009 positief kunnen afsluiten. Dit dankzij de inzet van onze sponsoren en goed bezochte cursussen en congressen. Netherlands Journal of Critical Care Het Netherlands Journal of Critical Care groeit langzaam maar zeker. De voorraad kopij neemt langzamerhand toe evenals de internationale bijdragen. Er is door de editor in chief, Johan Groeneveld, gesproken met het bestuur over de volgende plannen: opnieuw een Pubmed notering aanvragen, tevoren (bij voldoende kritische massa) het tijdschrift splitsen in een wetenschappelijk en verenigingsgedeelte, verbetering (en open access) van de website met zoekmachine, enz. Ook meer journalistieke bijdragen zullen het tijdschrift verlevendigen. Er is een editorial board vergadering geweest in 2009, helaas met een lage opkomst. Het peerreview proces met editors verloopt redelijk goed en het tijdschrift is economisch gezond. Cursussen en congressen Inmiddels is de wachttijd voor de FCCS cursus aanzienlijk gereduceerd door het geven van dubbele cursussen. De FCCS-cursus blijft een belangrijke pijler voor de vereniging en is een belangrijk instrument om de kwaliteit van IC-geneeskunde in de breedte in Nederland naar een hoger peil te brengen. Om de wachttijd nog verder te verkleinen heeft de FCCS meer instructeurs nodig. Het bestuur roept de leden dan ook op om als instructeur in deze cursussen te participeren; op deze wijze kan de kwaliteit van zorg die door FCCS-gecertificeerde IC-artsen op Intensive Care afdelingen in Nederland verzorgd wordt, gewaarborgd blijven. De Intensivistendagen, de Circulatiedagen en de Infectiedagen, het Acute Geneeskunde en Traumatologie congres en de RACE cursus konden zich in een grote belangstelling ver heugen, ook van niet-intensivisten, en waren mede door de interessante programma s, de nieuwe gezichten onder de sprekers én de goede organisatie weer erg succesvol. Opleiding en belangenbehartiging In 2008 zijn er met de NIV en NVA afspraken gemaakt over een betere belangenbehartiging en verbetering van de opleiding. Door een drietal wijze mannen (prof dr RJ Stolker, prof dr MM Levi en prof dr ARJ Girbes) vanuit NIV, NVA, NVIC en GIC is een nieuw curriculum opgesteld voor de opleiding in het aandachtsgebied Intensive Care, waarbij de belangrijkste kernpunten zijn een verbreding van de basis door stages anesthesiologie voor internisten en stages interne geneeskunde voor anesthesiologen in de opleiding te incorporeren, en een langere en aaneengesloten periode als fellow. De totale opleidingsduur voor anesthesioloog-intensivist wordt hiermee gelijkgetrokken met die van internist-intensivist, nl. 6 jaar. De NVIC, NIV en NVA ondersteunen dit nieuwe curriculum. Afstemming met andere wetenschappelijke verenigingen en betrokken partijen zal nog plaatsvinden. Financiering voor dit 6 e jaar voor anesthesiologen wordt aangevraagd door de NVA. Ook op een aantal andere gebieden lijkt zich een verbetering in de 126

4 Jaarverslag NVIC-bestuur 2009 samenwerking met o.a. NIV en NVA af te tekenen (met name op het gebied van indicatoren, inclusief VMS, etc). Op een aantal andere gebieden werd het niet hebben van de status van wetenschappelijke vereniging echter nog immer als een groot gemis gevoeld. Richtlijn niveau IC afdelingen 2009 begon onrustig met een dreigende schisis binnen de vereniging als gevolg van het IGZ onderzoek naar niveau 1 IC afdelingen en de media aandacht daarvoor. Het NVIC-bestuur betreurt deze gang van zaken, en heeft hiervan krachtig afstand genomen in een extra ALV in januari. Met een plan van aanpak gevat in het SIRE onderzoek heeft het bestuur in diezelfde ALV het vertrouwen (terug) gekregen. De auteurs van de richtlijn Organisatie en werkwijze op Intensive Care-afdelingen voor volwassenen in Nederland zijn mede op verzoek van het bestuur tussentijds bij elkaar gekomen om te bezien of het wenselijk en mogelijk zou zijn, en zo ja op welke wijze, de huidige richtlijn aan te passen. Zij hebben geconcludeerd dat het niet opportuun is om de richtlijn nu al aan te passen, en hebben geadviseerd om tijdig te starten met de voorbereidingen tot revisie van de huidige richtlijn. Bij het maken van een nieuwe versie van de huidige richtlijn (geldig tot 2012) dienen intensivisten uit alle niveau IC afdelingen betrokken te zijn, evenals alle betrokken koepels. Aangezien de NVIC (als niet wetenschappelijke vereniging) niet het initiatief kan nemen voor deze vervolgrichtlijn, heeft het zich hierin richting de NVA proactief opgesteld. Het NVIC bestuur heeft de projectaanvraag van de NVA voor het maken van de vervolgrichtlijn ondersteund. IGZ In 2009 heeft de IGZ bezoeken gebracht aan een aantal niveau 1 IC afdelingen. Ondanks de eerdere toezegging van de IGZ dat de voorzitter en secretaris van het NVIC-bestuur bij deze bezoeken aanwezig zouden zijn (ter ondersteuning van onze leden) is deze toestemming zonder opgaaf van reden door de IGZ ingetrokken. Door onvrede en de uitermate teleurstellende communicatie met de IGZ heeft het NVIC bestuur contact opgenomen met de Nationale Ombudsman. Hierop heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de Nationale Ombudsman en het NVIC bestuur om de problematiek te schetsen. Dit traject is nog niet afgerond. In de nasleep van het IGZ onderzoek naar de niveau 1 IC s heeft de relatie tussen het NVIC bestuur en het bestuur van de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) geruime tijd onder spanning gestaan. Inmiddels heeft een bestuurlijk overleg geleid tot beter wederzijds begrip en verstandhouding. Erkenning IC s De commissie kwaliteit heeft op verzoek van het bestuur in 2009 stappen gemaakt in het erkenningstraject IC s. Erkenning (middels certificering) is een manier om inhoudelijke en organisatorische aspecten te verenigen en inhoudelijke informatie zoals uitkomstparameters binnen een veilige omgeving te houden; collega van der Voort heeft als afgevaardigde van deze commissie op één van de ALV s hiervan informatief verslag gedaan. In 2010 zal het plan van aanpak ter discussie worden voorgelegd aan de leden alsook aan andere belanghebbende partijen. Regionalisatie Op verzoek van het bestuur is in 2009 de werkgroep SIRE (Samenwerken In de REgio) van start gegaan. Samengevat was de opdracht aan deze werkgroep het inventariseren van problemen rondom regionale samenwerking en het aandragen van oplossingen hiervoor. Door de werkgroep zijn de problemen geïnventariseerd (o.a. middels een landelijk verspreide enquête) en in een rapport zijn aanbevelingen voor verbeteringen gedaan. Van de conclusies en aanbevelingen heeft u reeds kennis kunnen nemen tijdens de ALV van februari Het volledige rapport staat op de website. Het bestuur zal met de aanbevelingen aan de slag gegaan en zal u hierover informeren bij de volgende ALV. De SIRE werkgroep heeft veel werk verzet en het bestuur bedankt de werkgroep daarvoor. VMS Het VMS (Veiligheid Management Systeem) Veiligheidsprogramma heeft een aantal thema s ontwikkeld, waaronder Voorkomen van lijnsepsis en behandeling van ernstige sepsis, Vitaal bedreigde patiënt en High Risk Medicatie. In 2009 heeft de NVIC (ook gezamenlijk met NIV, NVA en Orde van Medisch Specialisten) een intensief overlegtraject achter de rug met betrekking tot het proces van tot stand komen van de inhoud van met name het sepsis thema. Ondanks het inhoudelijk commentaar vanuit de NVIC bleken de praktijkgidsen als gevolg van grote tijdsdruk al bezorgd in de ziekenhuizen. Het maximaal haalbare bestuurlijk compromis op dat moment was het toevoegen van de optie niet van toepassing bij het invullen van de verschillende onderdelen van de sepsisbundels. Door de NVIC is om verder inhoudelijk overleg verzocht, maar door wisseling van projectleiding bij VMS is dit nog steeds niet tot stand gekomen. Een ander bezwaar betreffende de thema s is het feit dat de indicatoren uit het veiligheidsprogramma integraal overgenomen zijn door de IGZ zonder het gebruikelijke overleg met de commissie Kwaliteitsindicatoren van de NVIC, dan wel het bestuur. Het bestuur heeft hierover in een latere fase overleg kunnen voeren met de IGZ, maar dit heeft vooralsnog helaas geen concrete verbeteracties opgeleverd. H1N1 In 2009 is de taskforce H1N1 opgericht. Leden hiervan zijn: Rik Gerritsen, Dylan de Lange, Peter de Feiter, Ilse van Stijn en Hans van der Spoel. Door de taskforce is een protocol opgesteld met praktische zaken rondom H1N1, maar ook zaken rondom een (te) groot aanbod van IC patiënten ten tijde van een pandemie. Door de tijdsdruk heeft dit protocol niet de normale route binnen de NVIC gevolgd. Wel is er sprake geweest van een intensieve samenwerking met de sectie IC van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde om het beleid rondom kinderen af te stemmen. U heeft via de website kennis kunnen nemen van de uitgebreide briefwisseling met het ministerie van VWS om te komen tot uniformering, het bekrachtigen van ons protocol en een duidelijke taakomschrijving als het gaat om het afkondigen van het start tijdstip van triëren. Ondanks grote inspanningen van het dagelijks bestuur van de NVIC heeft het ministerie van VWS zijn verantwoordelijkheid niet genomen aangaande het afkondigen van het moment waarop triage landelijk gestart zou moeten worden. Het protocol is inhoudelijk wel ondersteund door IGZ en VWS. Gelukkig is een echte 127

5 Netherlands Journal of Critical Care pandemie uitgebleven. Het H1N1 protocol zal herschreven worden tot een algemeen pandemieprotocol. Om de verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen in de toekomst goed te verankeren is er nog intensief contact met o.a. de GHOR, VWS, etc. NZA Er is door de commissie Producttypering IC van de NVIC, in samenspraak met het bestuur, een beroepsprocedure gestart over het gelijkstellen van de honorering van non invasieve beademing aan die van invasieve beademing. De NVIC is hierbij in het gelijk gesteld zoals blijkt uit de NZa regeling Voor details verwijs ik naar het jaarverslag van de commissie Producttypering IC. Media Ook dit jaar is de NVIC in de media zichtbaar geweest. Dit maal echter niet in negatieve zin. In de nationale pers is er aandacht geweest voor de geaccordeerde NVIC richtlijn Nalaten en staken van behandeling en palliatieve zorg na het staken van de behandeling bij volwassen IC patiënten. Met deze richtlijn zijn op een mooie wijze veel bestaande gebruiken geformaliseerd. Declaration of Vienna Het bestuur heeft in Wenen de declaration of patient safety van de ESICM ondertekend namens de NVIC. De declaratie is een vrij 128 algemeen stuk om patiëntveiligheid en kwaliteit te bevorderen. De commissie Kwaliteit zal in samenwerking met het bestuur deze thema s verder uitwerken. Patiëntenplatform Met financiële hulp van onze hoofdsponsor heeft de NVIC onderzoek kunnen laten doen naar de behoeften van (ex) IC patiënten en hun naasten met betrekking tot informatievoorziening, een patiëntenvereniging etc. De resultaten van dit onderzoek en de aanbevelingen die hieruit voortvloeien zijn besproken op de ALV van februari Het bestuur zal een plan van aanpak formuleren en dit aan de leden voorleggen De aanbevelingen gedaan door de SIRE werkgroep heeft het NVIC bestuur ter harte genomen en er is een plan van aanpak in de maak. Daarnaast is het NVIC bestuur in bijzonder intensief overleg met de IGZ, de wetenschappelijke verenigingen en de koepels over het IGZ-onderzoek naar de niveau 2 en 3 IC afdelingen. Hierover heeft u via de nieuwsbrief meer kunnen lezen en via de website zullen wij u op de hoogte houden. Dit jaar zal er een begin gemaakt worden met de revisie van de huidige richtlijn Organisatie en werkwijze op intensive care-afdelingen voor volwassenen in Nederland. Het bestuur zal zich ervoor inzetten dat er een brede vertegenwoordiging 2010 NVIC_NJCC 02 v1.indd :01:51

6 Jaarverslag NVIC-bestuur 2009 vanuit alle niveau IC afdelingen wordt afgevaardigd. Het bestuur zal blijven streven naar verdere professionalisering van de vereniging: zo zal het bestuur ook dit jaar wederom een mediatraining volgen, zal het aantal gesponsorde wetenschapsprijzen worden uitgebreid, zal getracht worden de cursussen en congressen naar een nog hoger niveau te tillen en zullen wij de website aanpassen aan de behoeften van deze tijd. Het gebrek aan status van een wetenschappelijke vereniging wordt onder een toenemend aantal leden als een gemis ervaren en ook vanuit de Europese politiek komen er signalen in de richting van erkenning van IC-geneeskunde als erkend specialisme. Het bestuur volgt deze ontwikkelingen op de voet en overweegt om over dit thema inventariserende discussiebijeenkomsten te organiseren om op deze manier uw mening te kunnen vernemen. Het bestuur hoopt op alle gebieden een actieve rol te kunnen blijven spelen, en rekent op de inzet van alle leden om de verschillende doelen te bereiken. Tenslotte Door vergrijzing en andere veranderingen in de samenstelling van de bevolking, naast toenemende medische mogelijkheden zal de vraag naar IC-geneeskunde in Nederland de komende jaren geleidelijk groter worden. Het bestuur zal zich dit jaar opnieuw inzetten om Intensive Care geneeskunde in de breedste zin van het woord te verbeteren. Namens het NVIC bestuur, Ilse van Stijn, secretaris Commissies Hieronder vindt u de jaarverslagen 2009 van de commissies voor zover aangeleverd. Het bestuur hecht er aan dat ook de commissies in een jaarverslag verantwoording afleggen aan de leden en spreekt de wens uit dat in de komende jaren alle commissies aan deze oproep gehoor geven. Commissie Kwaliteit (voorzitter ARH van Zanten) De commissie kwaliteit bestaat uit de voorzitters van de commissie Kwaliteitsindicatoren, de commissie Accreditatie, de commissie Richtlijnontwikkeling, de commissie Complicatieregistratie, de Nationale Visitatiecommissie IC, de commissie Veiligheidssystemen en adviseurs. De commissie Veiligheidssystemen is in 2008 opgericht in verband met de actuele veiligheidsthema s die de IC betreffen. De commissie Kwaliteit heeft als doel de initiatieven in de genoemde commissies op elkaar af te stemmen en daarnaast overkoepelende thema s uit te werken. In 2009 heeft de commissie Kwaliteit daartoe 2 maal vergaderd. In deze vergadering zijn de lopende zaken binnen de genoemde commissies besproken. Bovendien is er een concept document certificering / erkenning gemaakt dat opiniërend aan de leden is voorgelegd in Voor het certificering / erkenningtraject IC afdelingen is in 2009 gewerkt aan draagvlak binnen diverse instanties en verenigingen. Fellowcommissie (voorzitter A Ozdemir) In 2009 is er opnieuw een enquête gehouden onder de fellows met een respons van 45%. Het doel van deze enquête was het inventariseren van verbeterpunten over de opleiding. Concluderend kan er gesteld worden dat fellows zelf vinden dat zij te weinig verrichtingen tijdens de opleiding doen, vooral tracheostoma s en thoraxdrains. Daarnaast vinden de fellows het wenselijk om aanvullende cursussen te doen, zoals (moeilijke) intubatiecursus, echocardiografie en infectieleer. 37% van de respondenten vindt de opleiding te kort en 69% van de respondenten vindt dat er te weinig verdieping is binnen de opleiding. De conclusies zijn vergelijkbaar met het onderzoek uit 2005 en Het rapport is aangeboden aan de GIC curriculum commissie. Ad hoc werkgroep CVVH (voorzitter HM Oudemans-van Straaten) Het bestuur heeft een ad hoc werkgroep ingesteld om de richtlijn te actualiseren naar aanleiding van nieuwe inzichten. Congrescommissie (voorzitter H van der Hoeven, a.i. A van Zanten, later ABJ Groeneveld) De congrescommissie heeft in 2009 frequent vergaderd om ook voor 2010 een interessant programma te organiseren. Alle congressen zijn geëvalueerd en opmerkingen van onze congresbezoekers zijn meegenomen in het continue traject van verdere verbetering van de Intensivistendagen en andere NVIC congressen. Het voorzitterschap van de commissie is in 2009 overgenomen door Johan Groeneveld onder dankzegging aan Hans van der Hoeven en Arthur van Zanten. De congrescommissie is (aangevuld met de leescommissie) ook verantwoordelijk voor het beoordelen van ingezonden abstracts en jurering van de wetenschapsprijzen. Commissie Kwaliteitindicatoren (voorzitter PHJ van der Voort) Dit jaar heeft de commissie Kwaliteitsindicatoren zich niet bezig gehouden met nieuwe indicatoren. Via NICE is de commissie in 2009 druk doende geweest met scholing en verdere implementatie van de indicatoren waardoor 40 IC s deze nu verzamelen. 129

7 Commissie Richtlijnontwikkeling NVIC (R Tepaske, voorzitter, AMTJ Raben, secretaris) Inleiding De NVIC-commissie Richtlijnontwikkeling is opgericht in juni Aanvankelijk functionerend onder de naam Protocollencommissie kreeg zij indertijd de opdracht van het NVIC bestuur protocollen te ontwikkelen voor de Intensive Care geneeskunde in Nederland. Later werd de naam veranderd in commissie Richtlijnontwikkeling, aangezien zij zich als doel stelt landelijke richtlijnen te ontwikkelen, die dan vervolgens vertaald kunnen worden naar een locaal (ziekenhuis) protocol. Deze richtlijnen worden ontwikkeld conform de methodieken van het CBO om op een zoveel mogelijk wetenschappelijk onderbouwde wijze bij te dragen aan een weloverwogen besluitvorming betreffende zaken van medische aard (zowel op inhoudelijk als organisatorisch gebied) op de intensive care afdelingen in Nederland. Tevens kunnen NVIC richtlijnen bijdragen aan het tot stand komen van een min of meer uniforme intensive care geneeskunde in de verschillende ziekenhuizen. De verwachting is, dat dit uiteindelijk de kwaliteit ten goede zal komen. Tabel 1. NVIC-richtlijnen januari 2009 Richtlijn Accoord ALV 1. Stress-ulcus profylaxe sept Veneuze thrombose profylaxe bij IC-patiënten feb Criteria voor opname en ontslag van IC-afdelingen in Nederland feb Intraveneuze analgesie en sedatie voor volwassen patiënten op de IC sept Waardering van literatuur en klinische aanbevelingen in de NVIC-richtlijnen sept Preventie van myocardischemie en cardiale complicaties bij niet-cardiale chirurgie. feb Richtlijn Immunonutritie op de Intensive Care feb Richtlijn Transport Intensive Care patiënten feb Richtlijn voor het gebruik van centraal veneuze catheters feb Richtlijn voor de ontwenning van de beademing. sept Hemodynamische gevolgen van ernstige sepsis, pathofysiologie en richtlijn voor behandeling sept Richtlijn maatregelen ter bevordering van maagontlediging bij enterale voeding april Richtlijn toepassing drotrecogin alpha, geactiveerde proteine C (apc) bij de behandeling van ernstige sepsis (1e update) okt Guidelines for anticoagulation with danaparoid sodium and lepirudin in CVVH okt Review and guidelines for regional anticoagulation with citrate in continuous hemofiltration okt Toedieningswegen en wijzen van enterale voeding op de IC okt Richtlijn vezels in de voeding van de IC-patiënt feb Identificatie van de vitaal bedreigde patiënt juni Guidelines for anticoagulation with unfractioned heparin and LMWH during CVVH in the ICU nov Guideline for prevention of contrast nefropathy nov Guidelines for timing, dose, and mode of CRRT for acute renal failure in the critically ill sept Organisatie en werkwijze op IC-afdelingen voor volwassenen in Nederland CBO Tracheostomy in the ICU for adult patients nov Richtlijn Perioperatieve voeding CBO Richtlijn Perioperatieve behandeling van pulmonaal belaste patiënt CBO Richtlijn Nalaten en staken van de behandeling en palliatieve zorg na het staken van de behandeling van volwassen IC patiënten feb Richtlijn Analgesie en sedatie voor volwassen patiënten op de IC feb Richtlijn Delirium op de IC feb

8 Jaarverslag NVIC-bestuur 2009 Samenstelling commissie Richtlijnontwikkeling In 2008 is de samenstelling van deze commissie ingrijpend veranderd: Johan Damen, gewaardeerd en actief voorzitter sinds de vliegende start in 1999, besluit dat het tijd is om de scepter over te dragen. Henk van Leeuwen, secretaris van het 1 e uur die van alle ontwikkelingen in de afgelopen jaren een zeer nauwkeurige verslaglegging heeft gedaan, besluit eveneens de commissie te verlaten, evenals Ankie Koopman-van Gemert en Christiaan Boerma. Om dit aanzienlijk verlies op te vangen, zijn we actief op zoek gegaan naar nieuwe, geïnteresseerde en gemotiveerde gegadigden, hetgeen heeft geresulteerd in het aantrekken van de volgende commissieleden: Hanneke Buter, Hazra Biemond- Moeniralam, Simone Gielen, Jannet Mehagnoul-Schipper, Ronald Trof en Maurits Herman Renes. Een actueel overzicht van de huidige samenstelling van de richtlijncommissie vindt u in tabel 2. Voor advies kan de commissie terecht bij dr. K.G.M. Moons, epidemioloog van het Julius Centrum voor Patiëntgebonden Onderzoek te Utrecht; drs. Erik Jan van Lieshout, internist-intensivist, fungeert als liaison officer tussen de commissie Richtlijnontwikkeling van de NVIC en die van de NIV (Nederlandsche Internisten Vereeniging); Hans Kieft, internist-intensivist, is onze liaison met het Bestuur van de NVIC. Robert Tepaske, anesthesioloog-intensivist, en Adriënne Raben, chirurg-intensivist, zijn na een korte interim-periode door het Bestuur benoemd als respectievelijk voorzitter en secretaris van de commissie Richtlijnontwikkeling. Dit in opvolging van Johan Damen en Henk van Leeuwen. Voor 2010 wil de richtlijn commissie zich verder versterken mede gezien het werk aan het veiligheidsprogramma en het aantal NVIC richtlijnen wat gereviseerd dient te worden. Activiteiten commissie Richtlijnontwikkeling in 2009 De commissie heeft in 2009 totaal 6 keer vergaderd. Veel van de correspondentie over de concept richtlijnen en de uitgebreide consultatie over de 10 thema s van het veiligheidsprogramma van VMS (zie ook heeft plaatsgevonden via . Tabel 2. Samenstelling NVIC Commissie Richtlijnontwikkeling 2009 Dhr. dr. R. Tepaske, anesthesioloog-intensivist (voorzitter) Mw. drs. A.M.T.J. Raben, chirurg-intensivist (secretaris) Dhr. dr. A. Beishuizen, internist-intensivist Mw. dr. H.S. Biemond-Moeniralam, internist-intensivist Mw. dr. H. Buter, internist-intensivist Mw. drs. S. Gielen-Wijffels, anesthesioloog-intensivist Mw. dr. J. Mehagnoul-Schipper, internist-intensivist Dhr. drs. M.H. Renes, internist-intensivist Dhr. dr. J.J. Spijkstra, internist-intensivist Dhr. drs. R. Trof, internist-intensivist Dhr. drs. R. de Waal, internist-intensivist In 2009 heeft dit geresulteerd in het accorderen van de richtlijn nalaten en staken van behandeling en palliatieve zorg na het staken van de behandeling bij volwassen IC-patiënten door de ALV van de NVIC. De richtlijn in geval van opnamevraag bij volledige bedbezetting op de intensive care (de triage richtlijn) werd kort voor de ALV door het bestuur ingetrokken. De KNMG zou een vergelijkbare richtlijn ontwikkelen. De commissie richtlijn ontwikkeling betreurt dit gezien de lange en roerige historie en het moeizaam bereikte compromis en de goedkeuring van de direct betrokken wetenschappelijke verenigingen. De commissie Richtlijnontwikkeling van de NVIC is geconsulteerd t.a.v. de volgende CBO richtlijnen: Perioperatieve behandeling van pulmonaal belaste patiënten (2009) Preventie van perioperatieve cardiale complicaties bij niet cardiale chirurgie (2009) Sedatie en/of analgesie op locaties buiten de operatiekamer (ALV 2010). Behoudens het thema optimale zorg bij acute coronair syndroom van het VMS zijn deze overige thema s uitgebreid bediscussieerd en van commentaren voorzien. Het laatste thema staat voor begin januari 2010 op het programma. Plannen voor 2010 De richtlijnen Corticosteroïd therapie en bijnierschorsinsufficïentie bij ernstige sepsis en septische shock en Delirium op de Intensive Care bevinden zich in een vergevorderd stadium en worden naar verwachting in 2010 aan de ALV voorgelegd. Mogelijk wordt de Triage-richtlijn alsnog voorgelegd aan de ALV. Mogelijk zal ook de richtlijn initiële opvang patiënten met brandwonden worden voltooid. Verder zijn wij bezig met inventarisatie van nog te vervaardigen richtlijnen, waarvoor de diverse werkgroepen reeds zijn samengesteld. Er bestaan plannen om richtlijnen te vervaardigen betreffende; Glucoseregulatie op de IC Behandeling van ernstige sepsis Behandeling patiënten na OHCA Bloedtransfusie op de IC De behandeling van SAB Een aantal van deze richtlijnen wordt ontwikkeld door het CBO of wetenschappelijke vereniging waarin de NVIC participeert. Ook wordt een schema vervaardigd waarin vastgesteld wordt welke, al bestaande, richtlijnen wanneer gereviseerd dienen te worden. Tevens zal de richtlijnen commissie een voorstel doen wanneer minor of major revisie dient plaats te vinden In tabel 1 vindt u de status van NVIC-richtlijnen per 1 januari 2010, zoals deze ook binnenkort terug te vinden zijn op de website van de NVIC. NVIC-richtlijnen en internet Alle NVIC-richtlijnen zijn via de website van de NVIC terug te vinden; voor het inzien van concept-richtlijnen is het wel noodzakelijk lid van de NVIC te zijn om toegang tot deze afgeschermde site te krijgen. Via de publieke website zijn deze richtlijnen ook beschikbaar voor het algemene (niet-medische) publiek. 131

9 Commissie IC Transport (EJ van Lieshout, voorzitter) Samenstelling De MICU-coördinatoren van alle 7 MICU-centra in Nederland zijn lid, te weten: Jeroen Verwiel, UMC Radboud, Nijmegen Joep Droogh, UMCG, Groningen Koos van der Wetering, Isala klinieken, Zwolle Uli Strauch, UMCM, Maastricht Han Meeder, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam Peter de Feiter, liason NVIC bestuur Erik Jan van Lieshout, AMC, Amsterdam (voorzitter) adviserend lid: Jack Versluis, directeur RAVU namens Ambulance- Zorg NL Activiteiten De commissie heeft in 2009 vijfmaal vergaderd, waarvan tweemaal middels teleconference. Van Lieshout & Meeder zijn de NVIC vertegenwoordigers in de Begeleidingscommissie IC-transport, die in 2009 tweemaal bijeenkwam. De NVIC commissie heeft voorgesteld een gemeenschapelijke en daarmee landelijke aanpak van de NICE MICU database voor te stellen en te onderzoeken of een uniforme webbased invoermodule hiervoor te ontwikkelen valt. De Begeleidingscommissie stemde in met een inventarisatie door de NVIC commissie, waarna 3 leden een programma van eisen hebben opgesteld. Ondersteund door een externe onafhankelijke ICT-consultent werden er vervolgens 3 offertes aangevraagd bij ICT-leveranciers voor de invoermodule en bij NICE voor de NICE- MICU database. Door voortschrijdend inzicht en de wensen nog meer onderdelen van het MICU proces uniform te gaan vastleggen zal de inventarisatie worden uitgebreid. De huidige intake formulieren van de 7 centra zullen in een concept landelijk format worden gegoten zodat digitale registratie van een indicatie van de zorgzwaarte van een MICU-patiënt mogelijk zal worden. Uit deze gegevens zal vervolgens een subset van data geëxtraheerd worden, die zullen worden vastgelegd in de te ontwikkelen NICE MICU database. Deze set zal ook door de Begeleidingscommissie IC-transport worden gebruikt om mogelijke knelpunten te signaleren. Tenslotte zal in overleg met de commissie Indicatoren van de NVIC de MICU indicatoren worden vastgesteld die ook in de NICE MICU database vastgelegd worden. afstemming van bevestiging MICU-trolley s in verschillende MICU ambulances operationele afspraken over MICU-regio s, bijspringen bij krapte, hoe om te gaan met interregionale verschillen in beschikbaarheid etc. DBC commissie (commissie Producttypering IC) (ARH van Zanten, voorzitter) Vergaderingen De commissie heeft in 2009 twee keer vergaderd, op 18 maart en op 16 november. Daarnaast is er 1 keer telefonisch vergaderd. Tevens zijn er bezoeken afgelegd bij NZa en DBC onderhoud, en bij een hoorzitting. Leden Arthur van Zanten (voorzitter) Iwan Meynaar (secretaris) Jan Willem Kallewaard Herman Kreeftenberg Chris Kwik Arno Nierich Ad Ramaekers Arnout Roos Hans van der Spoel Peter Spronk Leo te Velde Onderwerpen IC Declaratie WBMV Er is discussie of IC producten bij patiënten die onder de WBMV behandeld worden apart gedeclareerd mogen worden. De berekening van de tarieven is hier ook op gebaseerd (zie NJCC december 2005). In 2008 werd ons door de NZa toegezegd dat WBMV en IC declaraties inderdaad naast elkaar zouden worden vergoed (brief van Beek, namens RvB NZa, 17 juni 2008). Helaas is de NZa zonder verder overleg met ons, op deze afspraak terug gekomen. Deze kwestie, die vooral voor hart-, neuro- en transplantatiecentra van belang is, heeft onze grote aandacht. Definitie beademingsdagen In de oude FB systematiek kan elke IC een bedrag (ongeveer 950 euro) declareren voor elke beademingsdag boven de 1000 ste dag per jaar. Daarbij telt de dag van detubatie niet mee. In de nieuwe DBC systematiek kan een honorarium gedeclareerd worden voor elke beademingsdag, maar bij de introductie van deze nieuwe systematiek werd een nieuwe definitie van beademingsdag gehanteerd: hier werd bedoeld elke dag of deel van een dag waarop invasief of non-invasief beademd wordt. Dit verschil is zo verwarrend dat in 2008 de beide definities door elkaar gehaald zijn en in de beschrijving van het nieuwe IC product plots de oude FB definitie gehanteerd werd. De DBC commissie heeft zich ingespannen om deze fout te herstellen. Een verzoek tot herziening onzerzijds werd op 8 januari 2009 schriftelijk afgewezen door de NZa. Ons formele bezwaar resulteerde in een hoorzitting in september. Blijkens de NZa regeling van januari 2010 is deze fout deels hersteld en is non-invasieve beademing weer toegevoegd. Helaas wordt de detubatie dag nog steeds uitgesloten. Hier zal de commissie verder werk van maken. Second opinion De NVIC stimuleert de regionale samenwerking tussen IC s. De commissie stelt zich op het standpunt dat er een tarief moet komen voor een consult dat een intensivist verricht op een IC buiten zijn eigen ziekenhuis, een zogenaamde second opinion. Op 19 oktober is hierover een brief verstuurd naar Zorgverzekeraars Nederland. In antwoord op 17 november verwees ZN ons naar DBC onderhoud. Deze kwestie wordt vervolgd. Arts-assistenten niet in opleiding Er is discussie of arts-assistenten (niet in opleiding) betaald moeten worden uit het intensivisten honorarium. Bij de bepaling van de tarieven door rondrekening en tijdsbestedingsonderzoek 132

10 Jaarverslag NVIC-bestuur 2009 in 2005 zijn de kosten voor arts-assistenten niet meegenomen in het honorarium. De commissie verdedigt het standpunt dat arts-assistenten dus niet inbegrepen zijn in het honorarium. Invoering kostendeel In 2008 werd het honorariumdeel van de IC producten declareerbaar. De overige kosten zijn meegenomen in het ziekenhuisdeel IC (secretariaat, facturatie, overhead conform de beschrijving in NJCC december 2005). Echter het ziekenhuis wordt nog steeds niet middels deze nieuwe producten gefinancierd voor IC en het is ook nog niet duidelijk wanneer dat zal gebeuren. Voor verdere ontwikkeling van de Intensive Care in Nederland is dit van groot belang. Wij blijven hiervoor ijveren. Overige aandachtspunten Vergoeding van pre- en post IC poli. DOT en IC add-ons. Indexering van tarieven. FB declaraties door insturend specialist en IC declaraties door intensivist tegelijk voor een IC traject De commissie is veel dank verschuldigd aan Hanna Toornstra, en Jos de Bruin, contactpersonen bij de Orde van Medisch Specialisten Jaap Stam, vertegenwoordiger DBC onderhoud Jolien Wiegman, die het secretariaat voert op het NVIC kantoor Wij hopen in 2010 ook weer op jullie te kunnen rekenen. Wij hopen ook dat 2010 in het teken zal staan van een verbeterde samenwerking en communicatie met NZa en DBC onderhoud. Commissie Ethiek (R Th Gerritsen, voorzitter) Leden R.Th.Gerritsen, voorzitter, internist-intensivist, Medisch Centrum Leeuwarden, Dr. E.J.O. Kompanje, klinisch ethicus intensive care, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam Mr. E.W.M.Meulemans, gezondheidsjurist, Zwolle B.W. Mooi, anesthesioloog-intensivist, Isala klinieken, Zwolle Prof. Dr. J. Kesecioglu, anesthesioloog-intensivist, Universitair Medisch Centrum Utrecht Dit jaar is de richtlijn einde leven behandeling door de ledenvergadering geaccordeerd en daarmee vastgesteld. De publicatie heeft geleid tot landelijke media-aandacht, zich uitend in een openingsartikel in de Volkskrant en een televisieoptreden van Rik Gerritsen en Erwin Kompanje. De andere richtlijn triage, is tot tweemaal toe geagendeerd geweest maar uiteindelijk niet besproken in afwachting van extern commentaar. De commissie wacht verdere actie van het bestuur af. De commissie heeft in 2009 slechts éénmaal vergaderd. Op deze vergadering zijn de stand van zaken rond de triagerichtlijn besproken en daar is het huidige standpunt vastgesteld. Professor Kesecioglu heeft te kennen gegeven niet meer als lid actief te kunnen zijn, hij wil wel graag betrokken blijven en delen in de correspondentie. Wij zullen zoveel mogelijk van zijn expertise gebruik blijven maken In afwachting van een ontmoeting met het bestuur in 2010 zijn geen nieuwe activiteiten worden opgestart. Werkgroep Neuro-Intensive Care (MA Kuiper, voorzitter) Doelstellingen Begin 2006 is de landelijke Werkgroep Neuro-Intensive Care (WNIC) opgericht vanuit de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), in nauwe samenwerking met de Nederlandse vereniging voor Neurologie (NVN), de Nederlandse Vereniging van Neurochirurgen (NVVN) en de Nederlandse vereniging voor Anesthesiologie. De doelstelling van de Werkgroep Neuro-Intensive Care is te komen tot een betere zorg voor IC-patiënten met neurologische of neurochirurgische pathologie. De WNIC wil zorg dragen voor stroomlijning en samenwerking binnen Nederland op het gebied van neurointensive care, waarbij met name gestreefd wordt naar specialisme overstijgende samenwerking op dit gebied tussen neurologie, neurochirurgie en intensive care. Hierbij besteedt de WNIC aandacht aan alle aspecten van de neuro-intensive care zowel binnen als buiten de NVN, NVVN, NVA en NVIC. Scholing in neuro-intensive care problematiek heeft hierbij een belangrijke rol, maar ook de communicatie tussen de verschillende specialismen. Dit heeft geleid tot wetenschappelijke bijeenkomsten, en bijdragen aan verschillende landelijke richtlijnen. De richtlijn Organisatie en werkwijze op intensive care-afdelingen voor volwassenen in Nederland spreekt over het overdragen van de verantwoordelijkheid voor de behandeling overgedragen aan de intensivist, maar tevens over het belang van een goede samenwerking tussen Intensivist en andere specialisten. De WNIC ondersteunt dit standpunt. De werkgroep heeft het laatste jaar een meer open karakter gekregen, en nodigt iedereen met interesse voor neuro-intensive care uit deel te nemen. Inmiddels participeren de meeste ziekenhuizen die neuro-intensive care bedrijven in de WNIC. Activiteiten 2009 Er werd in 2009 enkele keren vergaderd, zowel door de hele werkgroep als door bestuur. Bijeenkomsten Er was in 2009 een wetenschappelijke bijeenkomst van de WNIC op 16 oktober, gehouden te Utrecht. Deze bijeenkomst is bedoeld een platform te zijn voor presentatie van onderzoek zoals dat nu in Nederland plaatsvindt op het gebied van neuro-intensive care. Er werd meegewerkt aan de bijeenkomt van de NANCHO (Neuro-Anesthesiologisch Neuro Chirurgisch Overleg) op 14 maart 2009 in Zeist. Onderwijs Er wordt via de WNIC bijgedragen aan het GIC onderwijs in neurointensive care aan fellows in opleiding tot Intensivist en via Venticare en Topics aan het onderwijs van IC en SEH verpleegkundigen. Onderzoek De samenwerking in de WNIC heeft inmiddels geleid tot meerdere multicenter studies waarvan sommige inmiddels afgerond zijn. 133

11 Werkgroepen Via de WNIC worden door de NVIC, maar ook door de Nederlandse Transplantatie stichting (NTS), mensen benaderd voor werkgroepen op het gebied van orgaandonatie (definitie potentiële orgaan donor; optimalisatie van de behandeling van de orgaandonor). Tevens zijn leden van de WNIC actief in geassocieerde werkgroepen, zoals op het gebied van neuro-traumatologie, neuro-anesthesie (NANCHO) en in de Dutch Neurovasculair Society en in de wetenschappelijke raad van de Nederlandse Reanimatie raad. Namens de NVIC Dr. A.J.C. Slooter, Universitair Medisch Centrum, Utrecht Dr. C.W.E Hoedemaekers, Universitair Medisch Centrum St Radboud, Nijmegen Namens de NVVN Drs. I. Haitsma, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam Namens de NVA Dr. M. Klimek, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam Dr. O.L. Cremer, Universitair Medisch Centrum, Utrecht Advies De Nederlandse Vereniging van Neurologie heeft een aantal keren het advies van de WNIC gevraagd, en, zover dat mogelijk was, heeft de werkgroep advies kunnen geven. Hierbij ging het meestal om het beoordelen van richtlijnen die door derden aan de NVN werden voorgelegd. Plannen voor 2010 Het in september 2010 te houden Neuro-congres van de NVIC wordt in samenwerking met de WNIC georganiseerd. Voortzetten van bijdragen leveren aan verscheidene richtlijnen. Er werd en wordt door verschillende leden van de WNIC input geleverd aan verschillende, de meeste nog te verschijnen, richtlijnen, onder meer op het gebied van Guillain-Barré, Delier op de Intensive Care, Prognose van anoxisch coma, Meningitis, Therapeutisch hypothermie na reanimatie, Behandeling van de orgaan donor, en vanuit de NVvN wordt op korte termijn gestart met ontwikkeling richtlijn Subarachnoïdale bloeding, die gefinancierd wordt uit Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (KMS), waar de WNIC ook een bijdrage aan levert. De richtlijn die momenteel gemaakt wordt en bijna klaar is, op het gebied van de prognose bepaling van het anoxisch coma. Voor 2011 wordt er een bijeenkomst gepland i.s.m. de neurologen van het Gelre ziekenhuis te Apeldoorn, in het kader van hun jaarlijkse congres Raakvlakken met de Neurologie De werkgroep wil een platform zijn en blijven voor collaborative research op het gebied van neuro-intensive care. Hiertoe zal de werkgroep zijn bekendheid iets vergroten en daarnaast actief degenen die zich met neuro-ic bezig houden, benaderen. Er zal twee keer vergaderd worden door de werkgroep, en ter voorbereiding daarop, door het bestuur. De eerste bestuursvergadering in 2010 was op 10 februari in Ede. Bestuur werkgroep neuro-intensive care Dr. M.A. Kuiper, Voorzitter, Medisch Centrum Leeuwarden Namens de NVN Dr. M. van der Jagt, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam Dr. R.A. van der Kruijk, Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem Dr. R.W.M. Keunen, Hagaziekenhuis, Den Haag Volledige ledenlijst Voorzitter Dr M.A. Kuiper Medisch Centrum Leeuwarden Namens de NVN Dr R.W.M. Keunen Hagaziekenhuis Den Haag Dr P.E. Vos UMCN Nijmegen Dr M. van der Jagt Erasmus MC Rotterdam Dr R.A. van der Kruijk Slingeland Doetinchem Drs W.J. Thijsse Erasmus MC Rotterdam Dr J. van der Naalt UMCG Groningen Namens de NVIC Dr A.J.C. Slooter UMC Utrecht Drs J.J. Maas LUMC Leiden Dr C. Hoedemaekers UMCN Nijmegen Dr J. Horn AMC Amsterdam Dr S. Aerdts, Zwolle Dr D. Hasan Vlietland Ziekenhuis Schiedam Namens de NVVN Drs I.K. Haitsma Dr. B. Verweij UMCU Utrecht Namens de NVA Dr M. Klimek Erasmus MC Rotterdam Dr O.L. Cremer AMC Amsterdam Gewone leden Dr E.L. van der Kooi neuroloog MCL Steven Schade van Westrum AMC F. Kornips, neuroloog, Kempenhaege, Heeze Dr P.J.W. Dennesen, Intensvist, MC Haaglanden, Den Haag P. Bijlstra, Elisabeth Ziekenhuis Tilburg Annemarie Oldenbeuving, Tilburg Daan Sep, MCA Alkmaar Constantijn Rozeman, Atrium MC Walter van den Bergh, AMC Farid Abdo, UMCN Walther van Mook, MUMC Vivianne van Kranen-Mastenbroek, MUMC 134

NVIC CURSUS LUCHTWEGMANAGEMENT OP DE INTENSIVE CARE 2013

NVIC CURSUS LUCHTWEGMANAGEMENT OP DE INTENSIVE CARE 2013 NVIC CURSUS LUCHTWEGMANAGEMENT OP DE INTENSIVE CARE 2013 dinsdagavond 4 juni en woensdag 5 juni 2013 of maandagavond 25 november en dinsdag 26 november 2013 Skills center OSG te Houten www.nvic.nl Nederlandse

Nadere informatie

BIJLAGE 1 Verslag bijeenkomst Stuurgroep IC (CONCEPT) 3 april 2017, 9.30u 11:00u, Utrecht- Domus Medica

BIJLAGE 1 Verslag bijeenkomst Stuurgroep IC (CONCEPT) 3 april 2017, 9.30u 11:00u, Utrecht- Domus Medica BIJLAGE 1 Verslag bijeenkomst Stuurgroep IC (CONCEPT) 3 april 2017, 9.30u 11:00u, Utrecht- Domus Medica Aanwezig: Evert-Jan de Kruijf (NIV), Bas Oude Elberink (NIV), Lilian Vloet (FCIC), Marianne Brackel

Nadere informatie

CHECKLIST ZORGBELEIDSPLAN IC-AFDELINGEN IN NEDERLAND. Nederlandse Vereniging voor Intensive Care

CHECKLIST ZORGBELEIDSPLAN IC-AFDELINGEN IN NEDERLAND. Nederlandse Vereniging voor Intensive Care CHECKLIST ZORGBELEIDSPLAN IC-AFDELINGEN IN NEDERLAND Nederlandse Vereniging voor Intensive Care 1 Inhoudsopgave Blauwdruk Zorgbeleidsplan... 3 De IC- patiënt... 4 Hoe werken de professionals op de IC?...

Nadere informatie

NAJAARSCONGRES. 17-18 september 2015 WWW.NVIC.NL PROGRAMMA PSYCHIATRIE ECHOCARDIOGRAFIE PRO-CON DEBATTEN INTERACTIEF DELIER STOLLING WORKSHOPS ECHO

NAJAARSCONGRES. 17-18 september 2015 WWW.NVIC.NL PROGRAMMA PSYCHIATRIE ECHOCARDIOGRAFIE PRO-CON DEBATTEN INTERACTIEF DELIER STOLLING WORKSHOPS ECHO PROGRAMMA DELIER PRO-CON DEBATTEN PSYCHIATRIE STOLLING ECHOCARDIOGRAFIE WORKSHOPS ECHO INTERACTIEF COPD ORGANISATIE & FINANCIËN 2015 NAJAARSCONGRES 17-18 september 2015 Supernova Jaarbeurs, Utrecht WWW.NVIC.NL

Nadere informatie

Klinische Ethiek op de IC

Klinische Ethiek op de IC congres Klinische Ethiek op de IC 26 november 2010 - Jaarbeurs Utrecht Bestemd voor IC-verpleegkundigen, fellows (artsen) intensive care, arts- assistenten en intensivisten. Wat zijn de lange-termijn gevolgen

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

4 e Reanimatie Congres

4 e Reanimatie Congres www.reanimatieraad.nl 4 e Reanimatie Congres Woensdag 30 mei 2007 te Ede Programma Basale Reanimatie Primair bedoeld voor Instructeurs Eerste Hulp 09.30 Opening: Basale Reanimatie F. van Marion Voorzitter:

Nadere informatie

NVIC Richtlijnen 2.0. Een revisie en update van de procedure richtlijnontwikkeling namens de commissie Richtlijnontwikkeling van de NVIC

NVIC Richtlijnen 2.0. Een revisie en update van de procedure richtlijnontwikkeling namens de commissie Richtlijnontwikkeling van de NVIC NVIC Richtlijnen 2.0 Een revisie en update van de procedure richtlijnontwikkeling namens de commissie Richtlijnontwikkeling van de NVIC Definitieve versie vastgesteld op 7 november 2016 na laatste aanpassingen

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Concept richtlijn Intensive Care 2013 versie 2.0. Geachte collega fellows,

Concept richtlijn Intensive Care 2013 versie 2.0. Geachte collega fellows, Concept richtlijn Intensive Care 2013 versie 2.0 Geachte collega fellows, In dit artikel willen we enkele hoofdzaken bespreken die in de concept richtlijn Intensive Care staan en die naar alle waarschijnlijkheid

Nadere informatie

Thuis overlijden: begeleiden van Intensive Care / Medium Care patienten naar de thuissituatie om te overlijden.

Thuis overlijden: begeleiden van Intensive Care / Medium Care patienten naar de thuissituatie om te overlijden. Document ID 042325 Versie 2 Titel Thuis overlijden: begeleiden van Intensive Care / Medium Care patienten naar de thuissituatie om te overlijden. Status Definitief Autorisator Hoeven, JG van der Auteur

Nadere informatie

Reglement van de werkgroep neuromusculaire aandoeningen

Reglement van de werkgroep neuromusculaire aandoeningen Reglement van de werkgroep neuromusculaire aandoeningen 1. Algemeen Naam: werkgroep revalidatieartsen voor neuromusculaire aandoeningen (NMA) van de VSN. De werkgroep is tevens een geaccrediteerde werkgroep

Nadere informatie

Fellows IC Nieuwsbrief no. 2 29 juli 2014

Fellows IC Nieuwsbrief no. 2 29 juli 2014 Jacoba Floor Van: Secretariaat NVIC Verzonden: dinsdag 29 juli 201416:02 Aan: Secretariaat NVIC Onderwerp: Nieuwsbrief Fellows IC juli 2014 Fellows IC Nieuwsbrief no. 2 29 juli 2014 Telefoon: 030-68 68

Nadere informatie

HERREGISTRATIEREGLEMENT VOOR INTENSIVISTEN

HERREGISTRATIEREGLEMENT VOOR INTENSIVISTEN HERREGISTRATIEREGLEMENT VOOR INTENSIVISTEN a. Uitgangspunten en overwegingen - Door de MSRC zijn voor de erkende medisch specialismen herregistratie richtlijnen en criteria vastgesteld (oktober 2003) die

Nadere informatie

Informatie over de. Landelijke Koepel Wmo-raden

Informatie over de. Landelijke Koepel Wmo-raden Informatie over de Landelijke Koepel Wmo-raden Inhoud De landelijke Koepel Gegevens van de Koepel Lidmaatschap van de Koepel Meer informatie? Inschrijfformulier Zomer 2015 2 1. informatie over de landelijke

Nadere informatie

Compagnoncursus. Martini Ziekenhuis. Juni 2012 Texel

Compagnoncursus. Martini Ziekenhuis. Juni 2012 Texel Compagnoncursus Martini Ziekenhuis Juni 2012 Texel Intensive Care Martini Ziekenhuis Aantal bedden: 10 IC-bedden, uitbreiding tot 12 bedden verwacht in 2012 4 SDU-bedden 2 IC-BW bedden Personeel IC-verpleging/medewerkers:

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) CVAB 2015 [2015.5.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015] Registratie gestart: 2014

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) CVAB 2015 [2015.5.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015] Registratie gestart: 2014 Factsheet en CVA (CVAB) CVAB 2015 [2015.5.ZIN besluit ; 05-11- 2015] Registratie gestart: 2014 pagina 1 van 10 enoverzicht Nr. 1. Percentage TIA- en CVA patiënten ingevuld in de CVAB (2014) vergeleken

Nadere informatie

ACUTE ZORG ANDERS 2014

ACUTE ZORG ANDERS 2014 Acute Zorgregio Oost organiseert in samenwerking met regionale partners het symposium ACUTE ZORG ANDERS 2014 ONMISBARE SCHAKELS EN SNEL SCHAKELEN IN DE SPOEDEISENDE ZORGKETEN Spoedeisende ketenzorg voor

Nadere informatie

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Definitief Rapport Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Bezoek aan Ziekenhuis Tjongerschans

Nadere informatie

1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. HUISHOUDELIJK REGLEMENT (ex artikel 20 van de statuten van de vereniging NVAB) CONTRIBUTIE Artikel 1 1. De jaarlijkse contributie van de leden van de vereniging, waarin inbegrepen de afdracht aan de Koninklijke

Nadere informatie

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied intensive

Nadere informatie

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017 REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 07 Artikel De Commissie Normstelling Erkenningsregeling Goede Doelen a. De Commissie Normstelling is verantwoordelijk

Nadere informatie

Clinical Trials in Nederland: op weg naar topkwaliteit DCTF Congres 3 oktober 2012 Lunteren. M.P.W. Lamberti, BA Algemeen Directeur

Clinical Trials in Nederland: op weg naar topkwaliteit DCTF Congres 3 oktober 2012 Lunteren. M.P.W. Lamberti, BA Algemeen Directeur Clinical Trials in Nederland: op weg naar topkwaliteit DCTF Congres 3 oktober 2012 Lunteren M.P.W. Lamberti, BA Algemeen Directeur Maastricht UMC-Holding MUMC-Holding CTCM BPCM MI Groningen Utrecht Nijmegen

Nadere informatie

In dit reglement staat beschreven wat de opdracht van de adviescommissie is, hoe de commissie is samengesteld en welke werkwijze ze hanteert.

In dit reglement staat beschreven wat de opdracht van de adviescommissie is, hoe de commissie is samengesteld en welke werkwijze ze hanteert. Reglement adviescommissie add-on Geneesmiddelen Versie 1.0: 20 november 2014 1. Inleiding De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ),

Nadere informatie

Statuten en regelgeving van de Dutch Society of NeuroRehabilitation

Statuten en regelgeving van de Dutch Society of NeuroRehabilitation Statuten en regelgeving van de Dutch Society of NeuroRehabilitation Artikel 1: Naam De vereniging draagt de naam Dutch society of Neuro-Rehablitation, Inc. of DSNR. Artikel 2: Een non-profit organisatie.

Nadere informatie

Reglement voor het samenwerkingsverband Onderwijs en Opleidingsregio Oost Nederland OOR ON Maart 2006

Reglement voor het samenwerkingsverband Onderwijs en Opleidingsregio Oost Nederland OOR ON Maart 2006 Reglement voor het samenwerkingsverband Onderwijs en Opleidingsregio Oost Nederland OOR ON Maart 2006 Artikel 1: Doelstelling De binnen het samenwerkingsverband samenwerkende instellingen verzorgen (een

Nadere informatie

Post-cardiac arrest syndroom

Post-cardiac arrest syndroom Post-cardiac arrest syndroom Medisch Centrum Leeuwarden Dr. M.A. Kuiper FCCP FCCM Neuroloog-Intensivist Medisch Centrum Leeuwarden Uitkomsten van reanimaties Wereldwijd wordt gerapporteerd dat maar 5-10%

Nadere informatie

Jaarplan 2014. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl

Jaarplan 2014. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl Jaarplan 2014 KNMG district Groningen info@knmg- groningen.nl BESPREKING IN JAARVERGADERING 28 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 3 Vernieuwing beleid... 3 Doelstellingen KNMG district Groningen...

Nadere informatie

Rond om de hartklep een multidisciplinaire benadering

Rond om de hartklep een multidisciplinaire benadering Rond om de hartklep een multidisciplinaire benadering Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie Sectie Cardio Anesthesiologie 14 en 15 november 2014 Hotel Arena Amsterdam Voorwoord Met veel genoegen

Nadere informatie

Lectoraat Acute Intensieve Zorg

Lectoraat Acute Intensieve Zorg Dr. Lilian Vloet (projectleider) Marijke Noome MSc (onderzoeker en verpleegkundige) Drs. Boukje Dijkstra (onderzoeker en IC-verpleegkundige) Lectoraat Acute Intensieve Zorg Inhoud Aanleiding project End-of-life

Nadere informatie

Inlichtingen bij Doorkiesnummer Ons kenmerk Datum Dhr. O. Takx I EvdV/OT 14 oktober 2008

Inlichtingen bij Doorkiesnummer Ons kenmerk Datum Dhr. O. Takx I EvdV/OT 14 oktober 2008 Aan het ministerie van VWS Directie MEVA t.a.v. drs. Th.W. van Uum Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Inlichtingen bij Doorkiesnummer Ons kenmerk Datum Dhr. O. Takx 030-2985280 I080207 EvdV/OT 14 oktober 2008

Nadere informatie

Fellowonderwijs: Transporten

Fellowonderwijs: Transporten Fellowonderwijs: Transporten 06-11-2014 Jeroen Verwiel, internist-intensivist Afdeling Intensive Care Transport van IC-patiënten Vraagt om speciale expertise van arts/verpleegk. Vraagt om speciale aparatuur

Nadere informatie

Staat voor: Registratie, Transparantie en Kwaliteit. Benchmark Rapport. ICD procedures. Toelichting NCDR ICD Deelnemende ziekenhuizen

Staat voor: Registratie, Transparantie en Kwaliteit. Benchmark Rapport. ICD procedures. Toelichting NCDR ICD Deelnemende ziekenhuizen Benchmark Rapport ICD procedures Periode: 2010-2012 Peildatum: Datum 26 juli 2013 Ziekenhuis: Catharina Ziekenhuis Michelangelolaan 2 5623 EJ Eindhoven Toelichting NCDR ICD 2010-2012 Deelnemende ziekenhuizen

Nadere informatie

MINIMUM OPLEIDINGSEISEN INTENSIVE CARE GENEESKUNDE 2006 (gewijzigde versie d.d. 1 januari 2014)

MINIMUM OPLEIDINGSEISEN INTENSIVE CARE GENEESKUNDE 2006 (gewijzigde versie d.d. 1 januari 2014) MINIMUM OPLEIDINGSEISEN INTENSIVE CARE GENEESKUNDE 2006 A. ERKENNING VAN DE OPLEIDER EN DE OPLEIDINGSINRICHTING A.1. Duur en plaats van de opleiding De specialistenopleiding tot intensivist bedraagt in

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Van Roesiologie naar Bewust Sederen Implementatie toetsingskader in de praktijk. Manager Tjongerschans:

Inhoudsopgave. Van Roesiologie naar Bewust Sederen Implementatie toetsingskader in de praktijk. Manager Tjongerschans: Van Roesiologie naar Bewust Sederen Implementatie toetsingskader in de praktijk Esther Sanders Implementatie consultant bij Pink Roccade Healthcare Patrick Vink Sectormanager snijdende vakken & patiëntenlogistiek

Nadere informatie

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD!-po Inhoud Inleiding Samenstelling

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT OVERLEG- EN ADVIESCOMMISSIES ORGAANTRANSPLANTATIE Nederlandse Transplantatie Stichting en Nederlandse Transplantatie Vereniging

ALGEMEEN REGLEMENT OVERLEG- EN ADVIESCOMMISSIES ORGAANTRANSPLANTATIE Nederlandse Transplantatie Stichting en Nederlandse Transplantatie Vereniging ALGEMEEN REGLEMENT OVERLEG- EN ADVIESCOMMISSIES ORGAANTRANSPLANTATIE Nederlandse Transplantatie Stichting en Nederlandse Transplantatie Vereniging INHOUDSOPGAVE Artikel 1: Algemene bepalingen Artikel 2:

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari Aanwezig:

Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari Aanwezig: Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari 2016 Dinsdag 12 januari vindt een gesprek plaats met een kandidaat voor de vacante positie. Indien dit gesprek positief verloopt zal aan de beide

Nadere informatie

WES- Rotterdam. Jaarverslag 2015

WES- Rotterdam. Jaarverslag 2015 WES- Rotterdam Jaarverslag 2015 A.E.M. Helsloot Mei 2016 Jaarverslag WES- Rotterdam 2015. Introductie. De Werkgroep Educatieve Symposia voor IC- verpleegkundigen is in 1981 opgericht door IC verpleegkundigen

Nadere informatie

NVICatern. Verenigingsnieuws. NVIC Nederlandse Intensivistendagen 2011. Registratieformulier. Netherlands Journal of Critical Care

NVICatern. Verenigingsnieuws. NVIC Nederlandse Intensivistendagen 2011. Registratieformulier. Netherlands Journal of Critical Care In this ISSUE NVICatern Verenigingsnieuws gevolgen voor FCCS cursus en NVIC congressen door veranderde BTW regelgeving: onderbrenging bij Interactie Opleidingen BV verslag beademingsdagen 2010 Nieuwsbrief

Nadere informatie

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 27 april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Activiteitenplan 3 2.1 Deskundigheidsbevordering 3 Cursussen Vraagbaakfunctie 2.2 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding

Nadere informatie

Reglement overleg Informatiehuis Water

Reglement overleg Informatiehuis Water Reglement overleg Informatiehuis Water Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging 19-09-2012 0.1 T.Bakker Eerste concept 6-03-2013 0.2 T.Bakker Aanpassingen naar aanleiding eerste

Nadere informatie

Verenigingsnieuws. Vooralsnog geen crisis voor de NVIC

Verenigingsnieuws. Vooralsnog geen crisis voor de NVIC 626 intensivisten en fellows 8 rustende leden 898 overige leden 41 overige abonnees Toaal 1 februari 2009: 1546 Totaal 1 april 2009: 1573 Totaal lezersbereik: 3616 Verenigingsnieuws Vooralsnog geen crisis

Nadere informatie

Namens het NeSECC bestuur en de NeSECC studiecommissie

Namens het NeSECC bestuur en de NeSECC studiecommissie NeSECC Uitnodiging Het NeSECC bestuur en de NeSECC studiecommissie nodigen u van harte uit om een bijzondere najaarsbijeenkomst bij te wonen. Het programma is gevuld met een rijk pallet aan sprekers. Zij

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

Overplaatsen van IC patienten tijdens de behandeling naar een andere IC. Erwin J.O. Kompanje Erasmus MC Rotterdam, Intensive Care

Overplaatsen van IC patienten tijdens de behandeling naar een andere IC. Erwin J.O. Kompanje Erasmus MC Rotterdam, Intensive Care Overplaatsen van IC patienten tijdens de behandeling naar een andere IC Erwin J.O. Kompanje Erasmus MC Rotterdam, Intensive Care Essentie van het probleem 1. Tekort aan IC bedden voor de behandeling van

Nadere informatie

Een goed opgesteld reglement biedt meerdere voordelen:

Een goed opgesteld reglement biedt meerdere voordelen: Inleiding Dit instrument is te gebruiken als een format voor het opstellen van een huishoudelijk reglement. In zo n reglement staan de werkafspraken over het besturen en het organiseren van de maatschap.

Nadere informatie

Als genezing niet meer mogelijk is

Als genezing niet meer mogelijk is Als genezing niet meer mogelijk is Opname van patienten in de palliatieve fase van hun ziekte op de IC dr Erwin J.O. Kompanje Department of Intensive Care Palliatieve zorg op de IC Department of Intensive

Nadere informatie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie V&VN Geriatrie Jaarplan 2014-2015 Inleiding Dit jaarplan beschrijft de activiteiten die de afdeling V&VN Geriatrie voornemens is uit te voeren in 2014 en 2015. Deze activiteiten zijn gebaseerd op de missie

Nadere informatie

Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn

Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Vastgesteld Rapport Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Bezoek aan Antonius Zorggroep te

Nadere informatie

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen!

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! Meld u nu aan voor de Regiotour 2015: Versterk elkaar! In het najaar 2015 trekt het bestuur weer het land in

Nadere informatie

26 april 2012 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

26 april 2012 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland veranderen Wil iedereen nu gaan staan en tegenover zijn buurman of buurvrouw gaan staan veranderen Keer je met de rug naar elkaar toe en verander 5 dingen aan jezelf veranderen Kijk naar elkaar veranderen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 2014

Jaarverslag 2013 2014 Secretariaat gevestigd p/a Gerard ter Borchstraat 51 4703NL Roosendaal e-mail mr@dekameleonkpo.nl Jaarverslag 2013 2014 Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad De Kameleon Pagina 1 van 6 INHOUD 1.Voorwoord

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria P. van den Does, D. van der Linden (tot maart 2010), A. Belhaj, W. van Woudenbergh van der Linden, (vanaf maart 2010)

Kwaliteitscriteria P. van den Does, D. van der Linden (tot maart 2010), A. Belhaj, W. van Woudenbergh van der Linden, (vanaf maart 2010) SECTIE 3 KWALITEITSZAKEN INLEIDING Dit jaar stond het kwaliteitsbeleid in het teken van implementeren en opstarten. De databank amblyopiebehandeling werd geïmplementeerd en ook de kwaliteitscriteria 2010

Nadere informatie

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 14 januari 2000 Onderwerp: Beleidsvisie landelijk kennis/behandelcentrum eetstoornissen Hierbij doe ik u een mijn «beleidsvisie voor

Nadere informatie

Polikliniek Intensive Care. L.Dawson 120309 internist-intensivist

Polikliniek Intensive Care. L.Dawson 120309 internist-intensivist Polikliniek Intensive Care L.Dawson 120309 internist-intensivist Inleiding De IC patiënt is complex: multi-orgaanfalen De overleving is verbeterd Post-IC patiënten hebben lichamelijke en psychosociale

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Betreft: procedure selectie en erkenning expertise centra voor zeldzame ziekten Nederland

Betreft: procedure selectie en erkenning expertise centra voor zeldzame ziekten Nederland Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Minister E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Aan de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) T.a.v. de heer mr. J. Landman

Nadere informatie

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Mede als gevolg van hervormingen en kostenbesparingen in de zorg ontstaan in toenemende mate mono- en multidisciplinaire netwerken en samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

website www.nvmetc.nl

website www.nvmetc.nl Verslag NVMETC secretarissenoverleg 19 juni 2014 1. Opening en vaststelling agenda Dhr. Davids geeft aan, dat een belangrijke reden van dit secretarissenoverleg is, dat we van elkaar horen wat er speelt

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 28 januari 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 28 januari 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting 2007

Jaarverslag Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting 2007 Jaarverslag Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting 2007 1. Inleiding Het jaar 2007 was een lastig jaar voor de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting. Eind 2006 heeft een aantal bestuursleden

Nadere informatie

Opinie & Debat. Toekomst. Persoonlijke visie. Reactie uitlokken. Wat is de toekomst voor het vakgebied en de intensivist

Opinie & Debat. Toekomst. Persoonlijke visie. Reactie uitlokken. Wat is de toekomst voor het vakgebied en de intensivist Opinie & Debat Wat is de toekomst voor het vakgebied en de intensivist Toekomst Persoonlijke visie Soms uitgekristalliseerd Soms werk in uitvoering Reactie uitlokken Om van te leren Om naar te luisteren

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen College Geneeskundige Specialismen Besluit van 9 november 2016 houdende de wijziging van de volgende besluiten: Besluit spoedeisende geneeskunde van 9 januari 2013; Besluit ziekenhuisgeneeskunde van 11

Nadere informatie

Organisatie in ontwikkeling

Organisatie in ontwikkeling Organisatie in ontwikkeling LVPOH GGZ Historie Kierkegaard: het leven kan alleen achterwaarts worden begrepen Aanleiding Aanleiding vorming POH GGZ. In 2007 beleidsregel afgekondigd door ministerie van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Basisschool De Overplaats Willibrorduslaan 71 2171 VB Sassenheim Tel: 0252-223090 Begripsbepaling 1. Dit reglement verstaat onder: a. Oudervereniging:

Nadere informatie

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld.

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het huishoudelijk reglement is een uitwerking van de statuten van Vereniging Koepel Mooiland Allen Samen, opgericht op 2 juli 2012. Dit reglement legt de onderlinge afspraken

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN Meerjarenbeleidsplan 2016 2019 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2016-2019 van Stichting Vrienden van MSVN-Fryslân. In dit beleidsplan staan de activiteiten

Nadere informatie

REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015

REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015 REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015 1. Aanleiding tot ontstaan en ontwikkeling van het netwerk Na invoering van het groepsprotocol COPD en astma in de eerste lijn

Nadere informatie

is Nederland klaar met opsporing FH? Dr. Janneke Wittekoek Cardioloog en Medisch directeur Stichting LEEFH

is Nederland klaar met opsporing FH? Dr. Janneke Wittekoek Cardioloog en Medisch directeur Stichting LEEFH is Nederland klaar met opsporing FH? Dr. Janneke Wittekoek Cardioloog en Medisch directeur Stichting LEEFH FH zorg gaat over Preventie Background De StOEH stelde zich als doel om zoveel mogelijk personen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement SNN

Huishoudelijk Reglement SNN Huishoudelijk Reglement SNN SchouderNetwerken Nederland Aan: Van: Betreft: SNN deelnemers zijnde de regionale Nederlandse Schoudernetwerken Voorlopig bestuur van de stichting SNN (concept) HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Hoogland 26 juli 2012 1 Inleiding 3 2 Werkwijze 3 3 Bestuurlijke organisatie 3 4 Profiel bestuursleden 4 5 Commissie structuur 4 6 Vergroten draagvlak 5 7 Verdere procedure

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) 2016

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) 2016 Factsheet en CVA (CVAB) 2016 Registratie gestart: 2014 In- en exclusiecriteria Definities: - CVA (Beroerte): intracerebrale bloeding of herseninfarct. - Intracerebrale bloeding: spontane bloeding in het

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Pathologie Sectie Klinische Pathologie

Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Pathologie Sectie Klinische Pathologie Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Pathologie Sectie Klinische Pathologie Inhoudsopgave Pagina Inwerkingtreding 2 Begripsbepaling 2 Artikel 1 Lidmaatschap 2 Artikel 2 Geldmiddelen 3 Artikel

Nadere informatie

NOTA ORGANISATIE 2E EN 3E LIJNS VERLOSKUNDIGE ZORG. Versie 1.0

NOTA ORGANISATIE 2E EN 3E LIJNS VERLOSKUNDIGE ZORG. Versie 1.0 NOTA ORGANISATIE 2E EN 3E LIJNS VERLOSKUNDIGE ZORG Versie 1.0 Datum Goedkeuring 22-03-2006 Methodiek Consensus based Discipline Verantwoording NVOG Algemeen Deze nota is opgesteld door vertegenwoordigers

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2013 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag 2014

Jaarverslag. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 1 1. Nardus NARDUS behartigt de belangen van de bij haar direct en indirect aangesloten uitvaartverenigingen en wil vanuit die belangenbehartiging een positieve bijdrage leveren aan de

Nadere informatie

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Fase 1: Identificatie en selectie van een issue waarvoor mogelijk een werkgroep dient te worden opgericht 1. Het DB zet een portfolio management op ten aanzien van

Nadere informatie

Leden van de Stuurgroep IC t.a.v. D. Gommers, voorzitter Stuurgroep IC

Leden van de Stuurgroep IC t.a.v. D. Gommers, voorzitter Stuurgroep IC > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Leden van de Stuurgroep t.a.v. D. Gommers, voorzitter Stuurgroep Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl info@zinl.nl

Nadere informatie

vrijdag 18 maart 2016

vrijdag 18 maart 2016 9 e Nascholing Hematologie voor verpleegkundigen en andere disciplines PROGRAMMA vrijdag 18 maart 2016 Locatie: Onderwijscentrum Erasmus MC Dr. Molewaterplein 50 3015 GE Rotterdam Inlichtingen: Mevrouw

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid vereniging X

Vrijwilligersbeleid vereniging X Vrijwilligersbeleid vereniging X Visie t.a.v. Vrijwilligers: Vrijwilligers zijn het kapitaal van onze vereniging: Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel binnen onze vereniging Vanuit deze visie willen

Nadere informatie

Reglement visitaties van REC's (regionale expertisecentra) voor tbc-bestrijding

Reglement visitaties van REC's (regionale expertisecentra) voor tbc-bestrijding Reglement visitaties van REC's (regionale expertisecentra) voor tbc-bestrijding Reglement visitaties van REC s (regionale expertise centra) voor tbc-bestrijding Colofon Opgesteld door de Plenaire Visitatiecommissie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

REGLEMENT KWALITEITSVISITATIE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HEELKUNDE

REGLEMENT KWALITEITSVISITATIE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HEELKUNDE REGLEMENT KWALITEITSVISITATIE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HEELKUNDE 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 2. VISITATIE... 2 3. COMMISSIE KWALITEITSVISITATIE... 4 4. VISITATIECOMMISSIE AD HOC... 4 5. FINANCIEN...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Opgericht bij notariële acte d.d. 11 februari 1991 en ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van koophandel en fabrieken voor

Nadere informatie

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald.

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald. Huishoudelijk reglement LEDEN EN DONATEURS Artikel 1 Lid is een ieder die beantwoordt aan de omschrijving, gegeven in de statuten. De vereniging kent donateurs, deze zijn geen lid. Donateurs hebben toegang

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Behandeld door adres Kenmerk directie Zorgmarkten Cure JKUK/mbrd/CI/08/01c

Behandeld door  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Cure JKUK/mbrd/CI/08/01c Aan de besturen van: - Algemene ziekenhuizen (010) - Academische ziekenhuizen (020) - Ambulancediensten (240) - CPA s (810) en zorgverzekeraars Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

D E P A L S T E R 2012-2013

D E P A L S T E R 2012-2013 D E P A L S T E R 2012-2013 Jaarverslag 2012-2013 Samenstelling raad en taakverdeling Leden: Oudergeleding:,: Arno Loermans: PR taken Houvast Ivo van der Laan: secretaris, begroting :Edwin de Vries: arbo

Nadere informatie

Jaarverslag 2008-2009

Jaarverslag 2008-2009 Jaarverslag 2008-2009 Maarssen, augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 3. Gerealiseerde doelstellingen gedurende het boekjaar... 6 4. Toekomstplannen... 7 2 1. Voorwoord Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting 2008

Jaarverslag Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting 2008 Jaarverslag Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting 2008 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wettelijk kader en werkzaamheden van de Stichting 4 3 Overzicht van bij de Stichting geregistreerde instellingen,

Nadere informatie

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris.

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris. MEMO datum : 24 februari 2009 aan : de leden van de raad van : het college kopie aan : onderwerp : instellen commissie Overleg Landelijk Gebied Gemeente Bergen In onze vergadering van 3 februari 2009 hebben

Nadere informatie

Reglement RegistratieCommissie GAGS

Reglement RegistratieCommissie GAGS Reglement RegistratieCommissie GAGS Datum: 28-02-2012 Kenmerk: REG GAGS 20 001 Revisie: 1.3.1 Pagina 1 van 8 REGLEMENT REGISTRATIECOMMISSIE Inleiding Dit reglement is alleen bedoeld voor RegistratieCommissies

Nadere informatie

AYA Jong & kanker Hoe ga je daarmee om?

AYA Jong & kanker Hoe ga je daarmee om? AYA Jong & kanker Hoe ga je daarmee om? Rosemarie Jansen en Rhodé Bijlsma Nationaal AYA Jong & Kanker Platform Nationaal AYA Jong & Kanker Platform www.aya4net.nl AYA s in Nederland 18-35 jaar 2700 nieuwe

Nadere informatie

Ik onderschrijf het advies van de Commissie Bevolkingsonderzoek.

Ik onderschrijf het advies van de Commissie Bevolkingsonderzoek. Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Briefadvies Amendement DENSE-studie Uw kenmerk : 701406-129805-PG Ons kenmerk : I-1611/JB/pm/894-O1

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis

Jaarverslag 2015 Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis Jaarverslag 2015 Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis 1. Voorwoord. Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis brengt met genoegen het jaarverslag uit over het jaar 2015. Ondanks

Nadere informatie

De Kamer Verpleegkundige Vervolg Opleidingen en de Kamer Medisch Ondersteunde Opleidingen zijn vanaf 2011 samengevoegd.

De Kamer Verpleegkundige Vervolg Opleidingen en de Kamer Medisch Ondersteunde Opleidingen zijn vanaf 2011 samengevoegd. IN DIT NUMMER : Eerste erkenning Cardiac Care Informatiebijeenkomst FZO contactpersonen Kamer en College Innovatieprijs Prijswijzigingen 2011 Erkenningen Benoemingen Eerste erkenning Cardiac Care In april

Nadere informatie