Beheerontwikkeling Key Comparisons Researchsubsidie Researchsubsidie Publieke rapportages 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beheerontwikkeling Key Comparisons Researchsubsidie Researchsubsidie Publieke rapportages 2014"

Transcriptie

1 Publieke verantwoording overheidscontracten Overeenkomst betreffende het meetstandaardenbeheer en Research Algemeen Groepen standaarden In de Metrologiewet (2006) is opgenomen dat de Minister van Economische Zaken (EZ) één in Nederland gevestigde instelling aanwijst die tot taak heeft zorg te dragen voor het verwezenlijken en beheren van de nationale meetstandaarden. Deze meetstandaarden dienen het openbaar belang en zijn relevant voor ondermeer eerlijke handel, wetenschap en industrie. is door de Minister aangewezen als de instantie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze taak. Via een overeenkomst heeft zich verplicht bovengenoemde standaarden met de daarbij behorende kalibratiefaciliteiten evenals andere, nader overeen te komen standaarden met de eveneens daarbij behorende kalibratiefaciliteiten, in stand te houden. De wijze waarop dit wordt uitgevoerd is omschreven in de jaarlijks af te sluiten Overeenkomst betreffende het meetstandaardenbeheer. Deze nationale standaarden zijn meestal primaire en in een aantal gevallen secundaire realisaties van de bij de grootheid behorende SI-eenheid. De realisatie van meetstandaarden vindt plaats op de volgende gebieden: Chemie Elektriciteit (DC/LF en HF) Ioniserende straling Massa en gerelateerde grootheden (Druk en Viscositeit) Lengte Thermometrie (en vochtigheid) Optica Tijd en Frequentie Volumetrie (lage en hoge druk gas, vloeistof) Op basis van de beheerde standaarden worden kalibraties verricht en gecertificeerde referentiematerialen geleverd. De bijbehorende certificaten zijn internationaal erkend onder de CIPM (= Comité Internationale des Poids et Mesures) MRA (Mutual Recognition Arrangement). Dit is een overeenkomst van wederzijdse erkenning van nationale meetstandaarden en van de validiteit van kalibratie- en meetcertificaten die uitgegeven worden door nationale metrologische instituten. Op de BIPM Key Comparison Data Base (KCDB) website (http://kcdb.bipm.org) is een volledig overzicht beschikbaar van alle Calibration and Measurement Capabilities en alle referentiematerialen van die onder de MRA erkend zijn. Standaardenbeheer (SBO) De term "Standaardenbeheer" omvat een drietal activiteiten, te weten Basisbeheer, Beheerontwikkeling en Key Comparisons. Onder Basisbeheer wordt verstaan: i. het beheren en verwezenlijken van de betreffende standaarden op het huidige nauwkeurigheidsniveau, ii. iii. iv. het operationeel houden van de apparatuur die ingezet wordt bij het basisbeheer, het in stand houden van het door RvA geaccrediteerde kwaliteitsborgingsysteem op basis van de ISO/IEC normen: ISO/IEC 17025:2005 (kalibratie), ISO/IEC 17043:2010 (ringvergelijkingen) en ISO Guide 34 (referentiematerialen), het onderhouden van de contacten binnen de Metrologische Infrastructuur.

2 Beheerontwikkeling omvat de volgende onderwerpen: i. ontwikkelingsprojecten rond bestaande standaarden die leiden tot bijv. een vooraf gedefinieerde verbetering in de meetonzekerheid, een verbetering in de efficiëntie van het basisbeheer van een standaard door automatisering van het meetproces, een uitbreiding van de range waarin kalibraties geleverd kunnen worden of de toevoeging van nieuwe componenten aan bestaande referentiematerialen, e.d., ii. ontwikkelingsprojecten op basis van elders bekende technieken die leiden tot nieuwe standaarden die voorzien in een nationale behoefte ten einde te kunnen voldoen aan nieuwe (internationale) eisen, iii. het schrijven van procedures voor nieuwe standaarden, teneinde de resultaten van het beheerontwikkelingsprogramma vast te leggen in het kwaliteitsborgingsysteem. Onder Key Comparisons worden de internationale vergelijkingen verstaan die gericht zijn op het aantonen van de vergelijkbaarheid van de Nederlandse nationale standaarden met de nationale standaarden van andere landen die de CIPM MRA hebben ondertekend. De Key Comparisons kunnen uitgevoerd worden onder de vlag van CIPM en onder de vlag van de regionale metrologieorganisatie EURAMET. Researchsubsidie Het meer fundamentele onderzoek dat gericht is op het ontwikkelen van nieuwe standaarden en nieuwe meetprincipes vindt plaats via de Researchsubsidie. Publieke rapportages Hieronder volgen de afzonderlijke rapportages over de activiteiten die in zijn uitgevoerd binnen alle vier de bovengenoemde programmaonderdelen. De totale financiële omvang van de programma s bedroeg in ,00 inclusief BTW ( ,00 excl. BTW) voor het Standaardenbeheer en ,00 BTW-vrij voor de Researchsubsidie.

3 Research Herleidbare toepassingen van 3D microcmms Doel van het project was het vaststellen en verbeteren van de vormmeetnauwkeurigheid van metingen aan vrije vormen en asferen op de F25 (tactiel) en NANOMEFOS (optisch). Hiertoe zijn de onzekerheidsbronnen geïnventariseerd en gekwantificeerd en zijn mede op basis daarvan meetstrategieën ontwikkeld die de onzekerheidsbijdragen minimaliseren. Dit betreft voornamelijk probe gerelateerde onzekerheden. Verder zijn methoden ontwikkeld om offline nog enkele geometrische correcties door te voeren, b.v. voor de rechtheidsafwijkingen van de F25 microcmm. Data-analysemethoden zijn ontwikkeld en geïntegreerd in de virtuele CMM F25, zodat ook de taakspecifieke onzekerheid van complexe vorm-parameters bepaald kan worden. Voor de NANOMEFOS is in samenwerking met TNO een virtuele NANOMEFOS ontwikkeld voor het bepalen van de onzekerheid. Middels succesvolle comparisons zijn de ontwikkelde methoden gevalideerd. Voor de onzekerheid van de Root-Mean- Square waarde van de fit tussen nominale vorm en gemeten vorm is een onzekerheid gerealiseerd van 40 nm voor de lenzen van de comparison. kan nu herleidbaar lenzen meten op de F25 microcmm met een typische onzekerheid van < 50 nm voor de Root-Mean-Square waarde, wat ook het onzekerheidsdoel van het EMRP-FORM project was. Voor de disseminatie van het project is tevens een good practice guide voor form metrology and surface form reconstruction geschreven. heeft dit gecoördineerd en de algemene hoofdstukken en die voor tactiele vormmeting geschreven. 3D AFM metrologie Het doel van dit project was het uitbreiden van de meetmogelijkheden van een conventionele AFM met 3D gevoeligheid. Hiertoe diende eerst een speciale AFM probe te worden ontwikkeld die in drie onderling orthogonale richtingen kan trillen. Twee van deze trillingsrichtingen zijn natuurlijk aanwezig in een standaard AFM cantilever: de buigings- en torsiemode. Voor de derde richting werd in een standaard cantilever rondom de tip met een focused ion beam een substructuur gecreëerd, met een natuurlijke beweging in de richting loodrecht op de eerder genoemde cantilever modes. Om de drie modi simultaan te kunnen aanslaan werd een relatief nieuwe manier van exciteren getest: fotothermische actuatie (FTA). Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 405 nm laser waarvan de amplitude gemoduleerd wordt met een modulatiefrequentie die overeenkomt met de gewenste trillingsfrequentie van de AFM cantilever. Gebruikmakend van dit concept kunnen zeer hoge trillingsamplitudes in een breed frequentiebereik gerealiseerd worden. Om de 3D probe te kunnen gebruiken met de metrologische AFM sample stage (SBO-project Long range AFM ) werd een stabiele AFM meetkop ontwikkeld, die geplaatst kan worden op de stage. Deze meetkop bevat naast de noodzakelijke componenten voor FTA een 635 nm laser en een breedbandige kwadrantendetector voor het uitlezen van de bewegingen van de cantilever. Een unieke eigenschap van de meetkop is dat voor een AFM meting de tip van de AFM probe zeer nauwkeurig in het Abbe punt van de sample stage kan worden gepositioneerd. Eind 2013 bleek dat de stabiliteit van de AFM stage niet optimaal was: het ruisniveau van de stage correspondeerde met een beweging van ongeveer 1,5 tot 2 nm, terwijl dit ruim onder de 1 nm zou moeten zijn. Om 3D scannen mogelijk te maken, zijn daarom extra, onvoorziene, inspanningen nodig geweest om de prestaties van de sample stage te verbeteren. Enkele optische elementen van de interferometers moesten worden aangepast en een gedeelte van de uitlees- en aanstuurelektronica is vervangen. Door de vertraging die hierdoor is ontstaan, is 3D AFM niet volledig operationeel. Inmiddels worden onder het SBO-project SNM nog verdere verbeteringen van de stage gerealiseerd en wordt de 3D methode volledig geïmplementeerd.

4 De onderzoeksresultaten zijn gepresenteerd tijdens nationale en internationale conferenties d.m.v. twee posterpresentaties en vier lezingen. In is het 3D AFM concept gepubliceerd in het tijdschrift Measurement Science and Technology. Gedurende de looptijd van het project hebben twee masterstudenten van de TU-Delft hun stage gedaan in het kader van dit onderzoek. Tijdafhankelijke dimensionele drift van sensoren, materialen en structuren Gedurende dit project is een faciliteit opgebouwd en getest om driftverschijnselen op picometerschaal waar te kunnen nemen. De doelstellingen van het project zijn behaald. De faciliteit, onder meer bestaande uit een gebalanceerde heterodyne interferometer, heeft een basis nauwkeurigheid variërend van 5 pm gedurende een meting van 1 seconde, tot 28 pm gedurende 1 uur. Voor grotere tijdschalen hebben steile veranderingen van de luchtdruk een bepalende invloed op de gemeten driftgradiënt. De gebruikte meetmethode maakt het ook mogelijk om zeer snelle metingen te verrichten, waardoor eveneens processen kunnen worden bestudeerd die verantwoordelijk zijn voor snelle lengteveranderingen in het meetobject. Voor een goed meetnauwkeurigheid dient de vacuümbuis in de refractometer arm even lang te zijn als het te meten object. De faciliteit is ter ontwikkeling van het meetconcept ingezet om meetobjecten te karakteriseren, de resultaten zijn vergeleken met die van het Duitse collegameetinstituut PTB. Zo zijn materiaaleigenschappen gemeten, het gedrag van materiaalconnecties bestudeerd of intentioneel geïnduceerde lengteveranderingen van het object opgemeten. De faciliteit is succesvol ingezet voor de zeer nauwkeurige kalibratie van een piezo-translator over een verplaatsing van 1 pm tot 100 nm. De piezo-translator is vervolgens weer gebruikt voor het herleidbaar maken van de secundaire AFM van (Veeco). Op basis van een haalbaarheidsstudie voor de verdere verlaging van de onzekerheid is een ontwerpconcept opgesteld ter verbetering van de meetnauwkeurigheid voor de lange termijn, ter vereenvoudiging van de bediening van de faciliteit ten behoeve van kalibraties, en ter uitbreiding van de meetcapaciteiten. Gedurende de looptijd van het project zijn er 3 wetenschappelijke publicaties geproduceerd (waarvan 1 nog dient te worden geaccepteerd), 3 presentaties gegeven en 4 posters gepresenteerd op (inter)nationale conferenties en beurzen. Chemische verontreinigingen in lucht In de afgelopen jaren zijn meetmethodes ontwikkeld voor onzuiverheden in lucht, met name NO, NO 2 en VOCs en semi-vocs relevant voor binnenluchtkwaliteit. Het project is op 31 mei inhoudelijk afgerond. In februari was medeorganisator van de MACPoll workshop Indoor Air in Berlijn. Meer dan 35 deelnemers waren aanwezig, vooral afkomstig van laboratoria die emissies meten van bouwmaterialen. De workshop was in twee onderdelen verdeeld: lezingen over semi-vocs door projectpartners en uitgenodigde sprekers en brainstorm-/trainingsessies over het meten van semi- VOCs. De resultaten van een vergelijk voor semi-vocs tussen, BAM en NPL zijn op deze workshop gepresenteerd. Het blijkt dat de bereiding van de semi-voc monsters succesvol is verlopen. Voor de meeste componenten liggen de analysewaarden binnen 10 % van de bereidingwaarde. De MACPoll eindconferentie is op mei gehouden bij. Meer dan 50 deelnemers van standaardisatieorganisaties, gasindustrie, instrumentmakers en andere belanghebbenden waren aanwezig. Het programma bestond uit mondelinge- en posterpresentaties, praktische demonstraties en een training in de laboratoria over de werking van de -opstelling. Het certificeringsprotocol voor nulgas is afgerond en gepresenteerd op de MACPoll eindconferentie. Hetzelfde protocol zal in het project VOS indicatoren worden uitgebreid naar organische stoffen. Bovendien is het de bedoeling om het protocol toe te voegen aan de in

5 ontwikkeling zijnde ISO standaard Gas analysis - Purity analysis and the treatment of purity data. Ook het document Good measurement practice voor semi-vocs is afgerond. Dit document is een samenvatting van de beste meetmethoden ontwikkeld en gevalideerd voor het meten van semi-vocs. Het project is inhoudelijk succesvol afgerond. Alle doelstellingen zijn gehaald, namelijk NO- en NO 2 -metingen op sporenniveau, het meten van ammoniak met detectielimiet van 0,1 nmol/mol en het ontwikkelen van herleidbare metingen voor van semi-vocs. Het project zal worden opgevolgd door het project VOS indicatoren. Herleidbaarheid van kwikmetingen Begin november heeft de kick-off vergadering van het EMRP MeTra project plaatsgevonden bij LNE te Parijs. Naast het Health & Safety Laboratory (HSL, UK) zal ook het National Institute of Standards and Technology (NIST, USA) collaborator worden van het project, terwijl US EPA eveneens de projectvergaderingen zal gaan bijwonen. Verder zijn twee Franse onderzoeksrapporten aan het projectteam aangeboden m.b.t. het ontwikkelen van een onderzoeksmethode voor het meten van vrijkomende kwikdamp bij het breken van een in werking zijnde CFL lamp (compacte fluorescentielamp). Deze rapporten vormen tevens een goede basis voor het uitzoeken van op de markt beschikbare CFL s. Hiernaast is een begin gemaakt met de inventarisatie van het gebruik en de beschikbare onderhoud- en schoonmaakprocedures van gold traps (bemonsteringsbuizen voor kwikdamp). Over een nieuwe opstelling voor een primaire kwikdampgenerator heeft overleg plaatsgevonden, inclusief de nieuw te ontwikkelen diffusiecellen voor lage concentraties (10 ng Hg/m 3 0,5 µg Hg/m 3 ). De nieuwe diffusiecellen zullen worden uitgevoerd in roestvast staal, daar de eerder gebruikte glazen diffusiecellen loslatende silconertbehandeling-monomeren (afkomstig van de aangebrachte silconert coating op de wanden van de kwikdampgenerator) lijken te absorberen. VOS indicatoren Het project is gestart per 1 oktober. De kick-off meeting van het project is in oktober gehouden. De eerste stappen in het selectieproces van VOS componenten en van cilindertypes voor de opslag van de VOS gasmengsels zijn gezet en de eerste voorbereidingen t.a.v. de testfaciliteiten zijn getroffen. De keuze van de VOS componenten is bediscussieerd binnen het netwerk van toezichthoudende stations op gebied van luchtvervuiling tijdens de WMO GAW expert meeting over VOS in Zuid Korea. De website van het bijbehorende EMRP-project KEY-VOCs is inmiddels operationeel. Biogas Het project is op 1 juni gestart. De kick-off meeting met de partners was op juni. Er is een begin gemaakt met de bereiding van mengsels van BTEX (benzeen, tolueen, ethylbenzeen en de xylenen) in biogas. Ten behoeve van een nieuwe set mengsels van siloxanen in biogas zijn nieuwe chemicaliën besteld en is een zuiverheidsanalyse gestart. Voor een stabiliteitsonderzoek van ammoniak in biogas zijn mengsels gemaakt van ammoniak in methaan en in biogas, die in de tijd gevolgd gaan worden. De fractie ammoniak is 10 ppm. Voor de waterdauwpuntmetingen aan biogas is een nieuw ontwerp gemaakt van de meetopstelling en met de bouw begonnen. Doel van de nieuwe opstelling is om in plaats van relatieve, absolute enhancement factors van water te kunnen bepalen. Er is een inventarisatie gemaakt van gebruikte verpakkingsmaterialen voor het bemonsteren van biogas in samenwerking met SP en NPL. Dit werk vormt de basis voor het experimentele werk dat in de komende jaren uitgevoerd gaat worden. heeft het consortium vertegenwoordigd op twee conferenties en er is een abstract ingediend voor GAS.

6 Ammoniak in buitenlucht Het project is op 1 juni van start gegaan. Het researchproject is gekoppeld aan het EMRP project MetNH3. De kick-off meeting was bij METAS in september en is werkpakketleider van Realisation of ammonia reference gas mixture standards. Binnen dit werkpakket werkt vooral samen met NPL aan de ontwikkeling van gravimetrisch bereide referentiematerialen en met METAS aan de verbetering van dynamische verdunningsmethoden. Binnen zijn 3 verschillende cilindertypes getest op geschiktheid voor ammonia en de resultaten van zijn gecombineerd met de resultaten van NPL die hetzelfde experiment heeft uitgevoerd. Daar de resultaten niet 1 cilindertype als duidelijk beste aanwezen, is besloten om 2 typen cilinders te gebruiken voor de adsorptie-experimenten. Met METAS is een protocol opgesteld om de analysemethoden te verbeteren. Zowel als METAS gaan naast tubing ook massflow controllers en naaldventielen testen op adsorptie-effecten en de effecten van water op deze adsorptie. zal de effecten van lage vochtigheid onderzoeken terwijl METAS vooral de effecten van hoge vochtigheid zal onderzoeken. Hoge-impact broeikasgassen Het researchproject is gekoppeld aan EMRP project ENV52 HIGHGAS en is gestart met een kickoff meeting bij NPL in juni. leidt het werkpakket High accuracy primary reference gas mixtures en werkt hierin samen met NPL, LNE, TUBITAK, CMI en EMPA (REG). In november is de planning binnen het project en binnen dit specifieke werkpakket gepresenteerd aan een groep van ca. 30 stakeholders, bij LNE in Parijs. Hier waren o.a. vertegenwoordigers van de WMO en andere Air Quality Monitoring Networks aanwezig, alsmede vertegenwoordigers van universiteiten, commerciële gasleveranciers en de fabrikantenten van meetapparatuur. In december is een progress-meeting, via video-conference, georganiseerd. Het protocol voor de uitvoering van de lange en korte termijn stabiliteitsstudies is gereed (lead NPL) en ook aan het protocol voor de uitvoering van de diverse comparisons wordt gewerkt (lead EMPA). Beide onderdelen liggen voor op de planning. Binnen is gestart met de planning van de werkzaamheden voor de mengselbereiding en de stabiliteitsstudies en met de inventarisatie van de daarvoor benodigde materialen en grondstoffen. Vanaf januari zal worden gestart met de uitvoering van deze werkzaamheden. Voor de analyse van N 2 O zijn inmiddels een nieuw CRDS-OPO kristal en de bij die golflengte behorende hoog-reflecterende spiegels besteld en ontvangen. De opbouw van deze spectroscopische opstelling en de testmetingen zijn voorzien voor het eerste kwartaal. Tevens zijn metingen gedaan met de bestaande CH 4 en N 2 O faciliteiten om de huidige stand van zaken in kaart te brengen. Stabiliteit en kwaliteit van distributienetwerken In juni is het gerelateerde ERMP project SmartGrid-II van start gegaan met een kick-off meeting bij NPL. Daarnaast is in juli de TU/e bezocht om af te stemmen hoe in dit project samengewerkt kan worden. Met Alliander en TU/e zijn afspraken gemaakt over het gebruik van het LiveLab. Er is gekozen om een geïsoleerd deel van het LiveLab te analyseren, waarin op vrijwel ieder onderstation meters staan geïnstalleerd. In samenwerking met METAS en NIST is bekeken welke hardware het meest geschikt is voor de uitbreiding van de software voor dynamische testen (waar momenteel alleen statische testen gedaan kunnen worden). Het grootste probleem met de faciliteit is de nauwkeurigheid van de timing; kalibraties aan PMUs voor in het Delta netwerk laten zien dat dit inmiddels zodanig onder controle is dat met voldoende nauwkeurige tijdsindicatie kan worden gemeten in distributienetten. Over de metingen in Zweden vorig jaar is nog geen artikel geschreven. Wel is al gewerkt aan een modelopstelling voor de metingen in het lab, waarmee lijnimpedantiemetingen gedaan kunnen worden. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen om de lijnimpedantie te bepalen van een van de kabels in het distributienetwerk van Delta.

7 Op de AMPS conferentie in Aachen in september zijn contacten gelegd met diverse partijen die werken aan vergelijkbare onderwerpen. Op de CPEM is een gezamenlijke poster gepresenteerd over het SmartGrid-II project. Niet-conventionele stroom- en spanningssensoren In juni is de kick-off meeting van het EMRP-project FutureGrids bijgewoond bij Mikes Finland. Een inventarisatie van de benodigde systeemeisen is inmiddels afgerond. De eerste berekeningen aan benodigde kernen voor speciale transformatoren zijn gedaan en er is communicatie met een leverancier van kernen voor de fabricage hiervan. Een cursus is gevolgd over IEC communicatie. Niet-conventionele transformatoren met een digitale uitgang werken hiermee. In zal hier software voor worden geschreven. Sensornetwerken in distributienetten In juni is het gerelateerde ERMP-project GridSens gestart met een kick-off meeting bij NPL. Een eerste voortgangsbijeenkomst is in december geweest bij PTB. Een plan van aanpak is afgesproken met de TU/e. In een gezamenlijk bezoek aan het LiveLab van Alliander is besproken dat smart meters daar eind zijn uitgerold, maar dat het feitelijk verkrijgen van deze data voor doeleinden anders dan rekeningen niet zomaar kan i.v.m. de wet op de privacy. Dit is op de bijeenkomst met de Europese partners besproken. Er kan toch worden verder gewerkt aan dit projectonderdeel, omdat voor state estimation doeleinden uiteindelijk gerekend wordt met de som van alle smart meter-data. Deze kan gesimuleerd worden door toekennen van een verhoogde onzekerheid in de modellen en de berekeningen. Toch wordt getracht om bij Alliander alsnog meetdata beschikbaar te krijgen, omdat rekenen hieraan altijd beter is dan aan simulaties. Met Delta is vastgelegd in welke onderstations PMUs geïnstalleerd worden en welke metingen uitgevoerd zullen worden. De PMUs zijn inmiddels allemaal gekalibreerd bij VS en voor een deel al geïnstalleerd in het 50 kv netwerk van Delta. De meetdata zullen online beschikbaar komen voor ter ondersteuning van de state estimation modellen. Niet-Newtonische vloeistoffen Binnen het EMRP-project ENG59 NNL (Non-Newtonian Liquids) worden de fysische effecten die bepalend zijn voor de viscositeit van niet-newtoniaanse vloeistoffen, bestudeerd. De kick-off meeting heeft op mei plaatsgevonden bij Shell, Rijswijk. De belangrijkste taak van is de ontwikkeling van gecertificeerde niet-newtoniaanse referentiematerialen. Tevens is afgesproken dat de afsluitende workshop van het project zal organiseren in Er is een reometer besteld om aan niet-newtonische vloeistoffen te kunnen meten. Deze is in juni geleverd. Tot nu toe zijn trainingen bij Shell gevolgd om kennis en vaardigheden te verkrijgen, die nodig zijn om metingen uit te voeren met deze nieuwe reometer. In oktober is een query m.b.t. operationele condities uitgevoerd en een query op de vereiste fysische eigenschappen voor SRM opgesteld, die als uitgangspunt voor de te ontwikkelen niet- Newtonische referentiematerialen gaan dienen. Er is een selectie van een reeks van meetomstandigheden gemaakt. Een lijst is opgesteld met documenten die niet-newtonische SRMs beschrijven en een literatuurstudie is uitgevoerd naar bestaande SRMs van NIST en PTB, waarbij gekeken is of ze kunnen worden gebruikt als basis voor de productie van de niet-newtonische SRMs. Diepe-oceaan referentiethermistoren Het project is met een kick-off meeting van het EMRP-project MeteoMet2 in Slovenië op 1 oktober van start gegaan. Vanwege deze late start is het urenbudget voor teruggebracht van 150 uur naar 50 uur. In december hebben we de NIOZ SBE35 thermometer en een SPRT gekalibreerd op de vaste punten van H 2 O en Ga en de sketch van het NIOZ comparatorblok gereviseerd.

8 De NIOZ SBE35 thermometer heeft een goede stabiliteit (ongeveer 70 µk bij 0.01 C en 180 µk bij 29.8 C) getoond en een kleine afwijking t.o.v. onze nationale temperatuurstandaarden (-320 µk bij 0.01 C en -125 µk bij 29.8 C). Metrologie voor nieuwe SSL-verlichting Het gerelateerde EMRP-project MESaIL is op 1 juni van start gegaan. Er hebben twee projectvergaderingen plaatsgevonden (kick-off meeting en eerste stakeholders meeting). Bovendien heeft de coördinator, tijdens LED Forum Europe in Parijs (14 oktober ) een voordracht gehouden over dit EMRP-project. De ontwikkeling van een elektrische standaard is volgens plan volledig afgerond. Er zijn daarnaast temperatuurtesten gedaan aan SSL-producten. Het opstellen van een strategisch document voor de ontwikkeling van een optische multiple meetstandaard voor testlaboratoria kostte meer tijd dan verwacht, omdat er binnen het consortium niet direct consensus bereikt werd over het basisontwerp. De opgelopen vertraging bedraagt een maand. Het onderdeel valideren van onzekerheidsbudgetten voor verre-veld fotometrische data is naar doorgeschoven i.v.m. vertragingen binnen het gerelateerde SBO ontwikkelingsproject. Er heeft een discussie met de partners plaatsgevonden over de juiste keuzes van parameters voor de ontwikkeling van een herleidbare methode voor elektrische metingen van nieuwe SSL-producten. Ook is er een marktonderzoek uitgevoerd naar dimbare SSL verlichtingsproducten en drivers voor gepulste metingen. Bovendien is er een ontwerp bedacht voor een opstelling waarin een DCpulsbron wordt gebruikt (in plaats van een AC-pulsbron) en voor een methode voor tijdsopgeloste optische metingen. Het meeste werk is in verricht aan de ontwikkeling van een meetopstelling voor versnelde veroudering. Het originele plan om een klant-en-kant commerciële faciliteit aan te schaffen is gewijzigd in een plan om een faciliteit met een kant-en-klare commerciële klimaatkamer in combinatie met een custom made fibergebaseerd optisch systeem te maken. De klimaatkamer en onderdelen voor het optische systeem zijn in december geleverd. Spectrale respons van fotovoltaïsche apparatuur De formele startdatum van het gerelateerde EMRP-project PhotoClass was op 1 mei. De kick-off meeting van het project is op september bij PTB in Berlijn gehouden. Daarna is er een interne kick-off meeting gehouden om de leden van het projectteam te informeren over de scope van het project, de project deliverables, etcetera. Ten aanzien van de investeringen is in eerst een onderzoek gedaan om te bepalen wat de meest kosteneffectieve supercontinuüm laserbron (SCL), robotarm en andere benodigde componenten waren. Al deze onderdelen zijn besteld en geleverd. Vervolgens is een initiële karakterisering van de spectrale verdeling van de SCL in het bereik van zichtbare tot UV-straling uitgevoerd. Nadere karakterisering in het infrarode bereik staat gepland voor Q1 in. De karakterisering van de additionele breedband optische fiberkoppeling (het bereik van nm omvattend) is uitgevoerd in termen van fiberverlies en reflectie als functie van het laser inputvermogen. Voor het ontwerp van de gehele spectrale-responsfaciliteit is al een compleet functioneel blokdiagram gedefinieerd, inclusief de componenten in elk subsysteem. De belangrijkste subsystemen van de faciliteit omvatten het bronsysteem (bestaande uit de SCL en een monochromator), een optisch systeem (bestaande uit een breedband optische fiber), een optische kop (bestaande uit spiegelelementen), een robotarm en tenslotte een softwarematig uitleessysteem (uitleeselektronica voor stroom/voltmetingen, data-acquisitie en analysesoftware).

9 Totale kolom ozon Pas op 1 oktober is het gerelateerde EMRP-project Atmoz gestart. Tot nu toe loopt het project volgens plan. Er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van de golflengteliniaal. Samen met de betrokkenen partijen binnen het consortium is de bestaande literatuur over inverse algoritmen van TCO (Total Column Ozone) retrieval bestudeerd. Dunne films voor energie In juli is het bijbehorende ERMP-project ThinErgy van start gegaan. Voor was slechts een bescheiden aantal uren begroot. Het project loopt op schema. Het grootse deel van de activiteiten tot nu toe is gerelateerd aan het ontwerp en de implementatie van een prototype van de scatterometer. Aandacht wordt besteed aan het optische design, de keuze van de componenten, het fysische model en de methode voor de reconstructie van fysische samples. De eerste componenten zijn inmiddels geleverd en de keuze voor de lichtbron (golflengte, coherent of nietcoherent) wordt momenteel overwogen. Het idee is om een NA = 0,5 (numerical aperture) en een golflengte = 372 of 405 nm te gebruiken, met polarisatiecontrole voor en na het microscoopobjectief. Hiermee wordt het beste gebruik gemaakt van de polarisatie-informatie. Multifase flow metrologie voor olie- en gasproductie Het gerelateerde EMRP-project IMPRESS is op 1 juni gestart en heeft als hoofddoel een referentienetwerk voor multifase flowmetertesten te realiseren op basis van bestaande multifse test rigs. Met een referentienetwerk wordt hier bedoeld een serie van test rigs die consistente resultaten leveren voor vergelijkbare condities en waar de totale range van testcondities in de behoefte van de klanten/gebruikers voorziet. Met behulp van een intercomparison zal worden onderzocht of de deelnemende labs consistent zijn. De intercomparison heeft de volgende deelnemers (status eind ): DNV GL (NL), NEL (UK), OneSubsea Bergen (NK), Shell (NL) en waarschijnlijk SwRI (USA). is verantwoordelijk voor de organisatie en analyse van de resultaten. In het eerste half jaar is een testmatrix en testprotocol voor de intercomparison ontwikkeld. Verder is er bijna overeenstemming bereikt met een fabrikant voor het beschikbaar stellen van een multifase flowmeter, die ingezet kan worden als transferstandaard (begin wordt getracht volledige overeenstemming te bereiken). De testmatrix is dusdanig dat de flowpunten passen binnen de bereiken van de verschillende labs en meters. Het protocol is dusdanig dat alle labs dezelfde procedure kunnen volgen, zodat dit geen invloed heeft op de meetresultaten. Naast de testmatrix en het protocol zijn er afspraken gemaakt hoe de onzekerheidsbudgetten van de deelnemende labs geharmoniseerd kunnen worden.

10 SBO Basisbeheer en Beheerontwikkeling Chemie Het beheer is conform planning uitgevoerd, met uitzondering van de analyse van de VOCmengsels. In januari is de publicatie van getiteld Atomic weights in gas analysis (Metrologia 51 (), pp ) verschenen. In deze publicatie wordt uiteengezet wat de betekenis is voor de gasanalyse van de in 2009 en 2011 doorgevoerde wijzigingen in de referentiewaarden van de atoomgewichten. De migratie van alle computers naar Windows 7 afgerond. Waar nog met Windows XP wordt gewerkt, betreft dit machines die niet aan het netwerk gekoppeld zijn. Het aan EMRP gerelateerde project Primaire meetstandaard voor kwikdamp is afgerond. Er is een kwikgenerator ontwikkeld om SI herleidbaarheid te gaan realiseren gebaseerd op gravimetrie voor de lage kwikdampconcentraties, zoals die in de atmosfeer voorkomen. Daarvoor is ook een nieuwe meetmethode ontwikkeld, gebaseerd op diffusie. Er is aangetoond dat de ontworpen configuratie zeer stabiele kwikdampconcentraties genereert en de potentie heeft, na het uitvoeren van enkele modificaties, om herleidbare meetresultaten van kwikdamp mogelijk te maken bij veel lagere concentratieniveaus en lagere meetonzekerheden dan thans het geval is. Dit zal in het vervolgproject Herleidbaarheid van kwikmetingen onder het Researchprogramma worden uitgevoerd. Het werk van is gepubliceerd in Meas. Sci. Technol. 25 () ( Gravimetric Approach to providing SI traceability for concentration measurementresults of mercury vapour at ambient air levels ). In de eerste helft van is een nieuwe methode ontwikkeld voor de zuiverheidsanalyse van organische vloeistoffen door middel van multidimensionele gaschromatografie. Op dit systeem kunnen de componenten in een mengsel gescheiden worden op meerdere eigenschappen, zoals eerst op kookpunt en daarna op polariteit. Dit is vooral belangrijk voor organische verbindingen met hetero-atomen en grotere moleculen. Bij het project Spectrale metingen is de dataset voor lijnparameters afgerond. Het project heeft niet geheel de doelstellingen gehaald voor wat betreft de meetonzekerheid, maar heeft wel geleid tot methoden om herleidbaar de lijnsterkten van optische overgangen te meten c.q. te verifiëren. Dit gereedschap is belangrijk voor de toepassing van op lasers gebaseerde analysetechnieken bij. Van de multifunctionele weegrobot voor 10 L cilinders en massastukken tot 20 kg is een prototype gebouwd dat inmiddels, na eerste testen, verplaatst is naar de definitieve plaats. Binnen het project Metrologie voor moleculaire contaminatie in cleanroomlucht is een verdunningssysteem gerealiseerd, maar dit voldoet nog niet aan de wensen en zal verder worden geoptimaliseerd. In de tweede helft van is het EMPIR-project ENG60 LNG II Metrologie voor LNG van start gegaan. Er is een begin gemaakt met het ontwerp van een LNG-sampler/verdamper en met werk aan het methaangetal. Er zijn 3 Key Comparisons afgerond (ethanol, NO en VOCs). Alle resultaten zijn voldoende voor de onderbouwing van de CMCs. Alleen is bij ethanol een lichte afwijking van de referentiewaarde te zien, die mogelijk veroorzaakt wordt door adsorptie aan de cilinderwand. Elektriciteit DC en Laagfrequent Het basisbeheer in is vrijwel volgens planning verlopen. Nieuw dit jaar was het beheer van Power Quality en van CT (AC stroomtransformatoren). Het upgraden van alle computers naar Windows 7 heeft bij diverse opstellingen voor vertraging gezorgd door benodigde aanpassingen aan de meetsoftware en validatiemetingen. Verder zijn verschillende opstellingen (DC spanning, Quantum Hall, DC stroom, CT, Power Quality en hoogspanning) intern verhuisd, waarvoor ook extra controlemetingen zijn uitgevoerd.

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

NEM Overige vleermuizen Tussenverslag mei 2013 Hans Hollander, Eric Jansen, Herman Limpens & Neeltje Huizenga

NEM Overige vleermuizen Tussenverslag mei 2013 Hans Hollander, Eric Jansen, Herman Limpens & Neeltje Huizenga NEM Overige vleermuizen Tussenverslag mei 2013 Hans Hollander, Eric Jansen, Herman Limpens & Neeltje Huizenga 2013.012 Rapport van de Zoogdiervereniging In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken

Nadere informatie

C o l o f o n. WLN Eindrapport Project SAWA, Sensors And WAter juli 2013 redactie: M. Buitenkamp, Anantis

C o l o f o n. WLN Eindrapport Project SAWA, Sensors And WAter juli 2013 redactie: M. Buitenkamp, Anantis Eindrapport SAWA 1 C o l o f o n WLN Eindrapport Project SAWA, Sensors And WAter juli 2013 redactie: M. Buitenkamp, Anantis 2 I n h o u d Samenvatting 4 1. Inleiding 6 2. Drentsche Aa 7 2.1 Doel 7 2.2

Nadere informatie

Conditiebewaking aan windturbines Een verkennende studie

Conditiebewaking aan windturbines Een verkennende studie Juni 2001 ECN-C--01-058 Conditiebewaking aan windturbines Een verkennende studie J.P. Verhoef T.W. Verbruggen Verantwoording Deze studie is uitgevoerd door ECN binnen een door NOVEM gesubsidieerd project

Nadere informatie

Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit 2012-2015 en 2 e Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit. Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit 2012-2015

Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit 2012-2015 en 2 e Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit. Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit 2012-2015 Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit 2012-2015 en Tweede Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit (NSL/RSL) 2011 1 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 3 1. Inleiding 4 2. Provinciaal Actieprogramma

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. Energieonderzoek Centrum Nederland

Jaarverslag 2003. Energieonderzoek Centrum Nederland Jaarverslag 23 Energieonderzoek Centrum Nederland Afbeelding omslag: Brugfunctie In 23 heeft het kabinet de Ad-hoc commissie brugfunctie GTI s en TNO ingesteld met de opdracht om de intermediaire kennisinfrastructuur

Nadere informatie

KCD. Kwaliteits- en capaciteitsdocument NV RENDO KCD RENDO 2014-2015 0

KCD. Kwaliteits- en capaciteitsdocument NV RENDO KCD RENDO 2014-2015 0 KCD Kwaliteits- en capaciteitsdocument NV RENDO KCD RENDO 2014-2015 0 . Voorwoord Voor u ligt het kwaliteits- en capaciteitsdocument 2014-2015 (hierna: KCD) van NV RENDO conform de Gas- en Elektriciteitswet

Nadere informatie

Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011. Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015

Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011. Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015 Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011 & Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015 (aanpak in het kader van de Green Deal Elektrisch vervoer in Fryslân) Vastgesteld door GS van de provincie Fryslân

Nadere informatie

Handleiding voor gecertificeerd ISO 9001:2000 laboratoria bij uitvoering van bioassays.

Handleiding voor gecertificeerd ISO 9001:2000 laboratoria bij uitvoering van bioassays. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ Handleiding voor gecertificeerd ISO 9001:2000 laboratoria bij uitvoering van bioassays. Algemene

Nadere informatie

MAGAZINE. Een wereld van Farmaceutische kennis. Met gebruik van GAMP. Wie laboratoria ontwerpt moet weten hoe...? De ISPE verbindt.

MAGAZINE. Een wereld van Farmaceutische kennis. Met gebruik van GAMP. Wie laboratoria ontwerpt moet weten hoe...? De ISPE verbindt. MAGAZINE een uitgave van de vereniging contamination control Nederland Jaargang 27 editie 2-2014 THEMANUMMER: Pharma in samenwerking met: Connecting a World of Pharmaceutical Knowledge De ISPE verbindt

Nadere informatie

MAGAZINE een uitgave van de vereniging contamination control Nederland Jaargang 27 editie 4-2014

MAGAZINE een uitgave van de vereniging contamination control Nederland Jaargang 27 editie 4-2014 MAGAZINE een uitgave van de vereniging contamination control Nederland Jaargang 27 editie 4-2014 Audits Een goede voorbereiding telt Binnenkort beschikbaar VCCN-Richtlijn 10 Workshop verslagen EEN UITGAVE

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Pilot assetmanagement

Pilot assetmanagement Resultatenrapport PILOT assetmanagement Partnerprogramma Infrastructuur Management (PIM) Pilot assetmanagement Uitgegeven door: Partnerprogramma Infrastructuur Management (PIM) Informatie: Drs. M.J.W.

Nadere informatie

Grootschalige inkoopacties

Grootschalige inkoopacties Grootschalige inkoopacties Ervaringen en leerpunten Onderzoeksrapport SMZ2013001 Utrecht, 22 februari 2013 Stichting Monitoring Zonnestroom Grootschalige inkoopacties 1 Projecttitel Onderzoeksrapport Grootschalige

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Cogas Infra en Beheer B.V. Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 (openbaar) Pagina 1 van 60 Dit is de openbare versie van het KCD 2013 van Cogas Infra en Beheer

Nadere informatie

MASTER EÜROTRAC-PROJECTEN. /v*7 2- k 06&L/ Voortgangsrapport 1990-1992 JUU 1992 ECN-C- -92-041. B6IM8UTHII If THIS DOCUMENT $ 0IUMTEI mm MIES mmw oo

MASTER EÜROTRAC-PROJECTEN. /v*7 2- k 06&L/ Voortgangsrapport 1990-1992 JUU 1992 ECN-C- -92-041. B6IM8UTHII If THIS DOCUMENT $ 0IUMTEI mm MIES mmw oo /v*7 2- k 06&L/ JUU 1992 ECN-C- -92-041 cnngy mnmation EÜROTRAC-PROJECTEN Voortgangsrapport 1990-1992 J.SLAN:HA B.G.ARENDS G.P.WERS MASTER B6IM8UTHII If THIS DOCUMENT $ 0IUMTEI mm MIES mmw oo Het Energieonderzoek

Nadere informatie

Referentiemodel voor levensduurverlenging van technische assets. Rob van Dongen. VITALLE eindrapport.indd 1 04-10-2011 09:05:14

Referentiemodel voor levensduurverlenging van technische assets. Rob van Dongen. VITALLE eindrapport.indd 1 04-10-2011 09:05:14 Referentiemodel voor levensduurverlenging van technische assets Rob van Dongen VITALLE eindrapport.indd 1 04-10-2011 09:05:14 VITALLE eindrapport.indd 2 04-10-2011 09:05:14 Rob van Dongen Referentiemodel

Nadere informatie

2005 J a a r v e r s l a g

2005 J a a r v e r s l a g 25 Jaarverslag Inhoud Voorwoord 2 Inleiding 4 Onderzoek Beleidsstudies 8 Onderzoek Energie Efficiency in de Industrie 12 Onderzoek Duurzame Energie in de Gebouwde Omgeving 16 Onderzoek Zonne-energie 2

Nadere informatie

Eindrapportage Toets- en vragenbank bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie / ToetsBaBe

Eindrapportage Toets- en vragenbank bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie / ToetsBaBe Eindrapportage Toets- en vragenbank bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie / ToetsBaBe Maart 2012 april 2014 Publicatiedatum 30 juni 2014 Gegevens penvoerder Penvoerende instelling Projectleider Instelling

Nadere informatie

Monitoring verpakkingen Resultaten 2011

Monitoring verpakkingen Resultaten 2011 Monitoring verpakkingen Resultaten 2011 30 juli 2012 2 Postbus 8724 3009 AS Rotterdam 010 4206161 www.nedvang.nl info@nedvang.nl Deze monitoring rapportage is een uitgave van Nedvang. 3 4 Voorwoord Monitoring

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsplan

Kwaliteits- en Capaciteitsplan 2010-2016 Kwaliteits- en Capaciteitsplan Deel I Nederlands transportnet 1 September 2009 Feda (Noorwegen) Eemshaven Bergum Weiwerd Diele Louwsmeer Vierverlaten Zeyerveen Meeden Oudehaske Ens Hessenweg

Nadere informatie

Benchmarking in de papier- en kartonindustrie

Benchmarking in de papier- en kartonindustrie Benchmarking in de papier- en kartonindustrie M.M. Kaper M.E. Regelink Afstudeeropdracht bedrijfseconomie te: Kenniscentrum Papier en Karton Juni, 2005 Titel: Bedrijf: Studenten: Hogeschool: Instituut:

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 1 2 1 2 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 3 4 inhoud Voorwoord 7 1 Speerpunten Asset Managementproces Veiligheid Het

Nadere informatie

2.3 Specifieke context verzorgingsgebied Noordoost Nederland 9

2.3 Specifieke context verzorgingsgebied Noordoost Nederland 9 DEFINITIEF Onderzoek naar de uitval van de politiesystemen in Noordoost Nederland Eindrapport project 1859 versie 0.9a datum Inhoudsopgave Samenvatting en aanbevelingen 1 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3

Nadere informatie

Support to the competitiveness of the rice sector in the Caribbean. Technical Assistance for the EU/CARIFORUM project 9 ACP-RPR 006 REG/7461/000

Support to the competitiveness of the rice sector in the Caribbean. Technical Assistance for the EU/CARIFORUM project 9 ACP-RPR 006 REG/7461/000 Support to the competitiveness of the rice sector in the Caribbean Technical Assistance for the EU/CARIFORUM project 9 ACP-RPR 006 REG/7461/000 FINAL REPORT Prepared by ir. R.J. Elmont Post harvest specialist

Nadere informatie

Benchmark op risicomanagement

Benchmark op risicomanagement Dura Vermeer Beton- en Waterbouw Benchmark op risicomanagement Colofon Opdrachtgever Dura Vermeer Dura Vermeer Beton- en Waterbouw J.C.P. (Joost) van Bezooijen Schoenaker 8 6640 AB, Beuningen M: 06 51

Nadere informatie

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie

Eindrapportage Impactanalyse ICT-beveiligingsassessment DigiD

Eindrapportage Impactanalyse ICT-beveiligingsassessment DigiD Eindrapportage Impactanalyse ICT-beveiligingsassessment DigiD Impact- en risicoanalyse van de ICTbeveiligingsassessments webapplicaties gemeenten met een DigiD-koppeling [Geef tekst op] 2 Dit document

Nadere informatie

Partos 9001- Sectorspecifieke Toepassing ISO 9001

Partos 9001- Sectorspecifieke Toepassing ISO 9001 2012 Bijlage 1 bij : 120424/alv/5 Partos 9001- Sectorspecifieke Toepassing ISO 9001 Sectorspecifieke toepassing van NEN- EN-ISO 9001:2008, ontwikkeld door Partos Versie 0.12 voorjaar 2012 Inleiding Een

Nadere informatie