MANAGEMENT LEERGANG VAN NIET-RATIONELE EN DISFUNCTIONELE PROCESSEN IN ORGANISATIES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MANAGEMENT LEERGANG VAN NIET-RATIONELE EN DISFUNCTIONELE PROCESSEN IN ORGANISATIES"

Transcriptie

1 MANAGEMENT LEERGANG VAN NIET-RATIONELE EN DISFUNCTIONELE PROCESSEN IN ORGANISATIES 2010

2 Inleiding In Joseph Hellers roman Catch 22, moedigt luitenant Scheisskopf het squadron aan hem te vertellen wat de reden van hun slechte teamgeest en minimale prestaties is. Eén van de kadetten Clevinger wil aan dat verzoek voldoen,ondanks de waarschuwingen van zijn vriend Yossarian.De dialoog tussen hen verloopt als volgt: I want someone to tell me, Lieutenant Scheisskopf beseeched them all prayerfully. If any of it is my fault, I want to be told. He wants someone to tell him,clevinger said. He wants everyone to keep still,idiot,yossarian answered. Didn t you hear him? Clevinger argued. I heard him,yossarian replied. I heard him say very loudly and very distinctly that he wants every one of us to keep our mouth shut if we know what s good for us. I won t punish you, Lieutenant Scheisskopf swore. He says he won t punish me,said Clevinger. He ll castrate you, said Yossarian. I swear I won t punish you, said lieutenant Scheisskopf. I ll be grateful to the man who tells me the truth. He ll hate you,said Yossarian. To his dying day he ll hate you. Clevinger luistert niet. Hij probeert de luitenant te helpen. Het resultaat is dat hij voor de krijgsraad wordt gedaagd en beschuldigd wordt van verraad. Veel managers, organisatieadviseurs en wetenschappers wijzen in toenemende mate op het belang van niet-rationele processen in organisaties.maar al te vaak ervaart de leiding van een bedrijf dat processen niet verlopen zoals gepland. Er is veel aandacht gegeven aan het nemen van juiste maatregelen, maar wat beoogd werd lukt niet, terwijl er nauwelijks redenen genoemd kunnen worden om het mislukken te verklaren. Dergelijke ervaringen zijn strijdig met een gevoel van rationaliteit,maar ze spelen in een organisatie een belangrijke rol, ook wanneer het omgekeerde blijkt, namelijk dat bepaalde zaken waarvan men de mislukking had verwacht toch slagen. Ook bij succesvolle organisaties blijkt de verklaring van dit succes slechts gedeeltelijk te berusten op rationele processen;de kwaliteit van het functioneren, de esprit de corps en de energieke inzet van mensen bij het bereiken van de organisatiedoelen berusten voor een groot deel op niet-rationele processen. Computers, modellen voor lange en korte termijn planning, rationele besluitvormingsstrategieën, etc., zijn als hulpmiddel zinvol, maar garanderen geenszins dat de juiste beslissingen worden genomen.veel te vaak wordt er vanuit gegaan dat het handelen van de mens alleen berust op rationele overwegingen.vanuit zijn/haar eigen ervaringen weet iedereen dat dat niet zo is,maar als we praten over het functioneren van organisaties zijn we geneigd de rationele ordening te benadrukken. Het feitelijk functioneren van organisaties onthult de belangrijke rol van niet-rationele processen. Het is de taak van het management om deze processen te integreren in het organisatiegedrag,op een zodanige manier dat organisaties effectiever en efficiënter functioneren.

3 Doelstelling Doelgroep Methode Inhoud Doel van het programma is het verkrijgen van inzicht in en het leren hanteren van niet-rationele en disfunctionele processen in organisaties. Deze spelen zich af op het persoonlijke vlak, op het niveau van de kleine groep en in de werking van de gehele organisatie. In de leergang zullen deze drie niveaus uitvoerig worden bestudeerd. Het theoretische kader van waaruit wordt gewerkt in deze leergang wordt gevormd door op de psycho-analyse gebaseerde theorieën van menselijk gedrag in zijn sociale omgeving. Centraal daarin staat de gedachte dat gedrag, ook in een organisatie, sterk wordt beïnvloed door onbewuste motieven. Besluiten, overtuigingen, e.d., die op het eerste gezicht onlogisch lijken, worden begrijpelijk als men oog heeft voor de meer of minder onbewuste motieven van managers, zoals bijvoorbeeld een streven naar macht, een behoefte aan erkenning en een angst te falen. Wanneer men bedenkt dat het functioneren van een leidinggevende in sterke mate het gedrag van de medewerkers beïnvloedt, dan is duidelijk dat de cultuur van afdelingen of gehele organisaties gekenmerkt kan worden door o.a.: - Angst om meningsverschillen en conflicten te hanteren. - Apathie en besluiteloosheid ten aanzien van noodzakelijke acties. - Achterdocht ten aanzien van de motieven van anderen. Om hier verandering in aan te brengen is inzicht vereist in cognitieve en affectieve processen, in bewuste en onbewuste motieven en in rationeel en nietrationeel gedrag. De leergang is bestemd voor het hoger management. De deelnemers moeten door hun organisatie in de gelegenheid gesteld worden alle bijeenkomsten te volgen en de literatuurstudie te doen. Tussen de inhoudsblokken moet rekening worden gehouden met een studiebelasting van ± 4 uur per week. Resultaten De deelnemers krijgen in de eerste plaats inzicht in de motieven die hun eigen handelen bepalen. Aan de hand van gevallen uit de dagelijkse praktijk wordt hun gedrag geanalyseerd en wordt gezocht naar de onbewuste processen die daarbij een rol spelen. Elementen uit de levensloop van de deelnemers komen aan de orde en worden in perspectief geplaatst. Daarnaast leren de deelnemers ook de onbewuste componenten in het gedrag van de overige cursisten herkennen. Zij krijgen daardoor inzicht in een reeks van veel voorkomende psychologische processen. Luisteren naar wat je niet hoort, en kijken naar wat je niet ziet, is daarbij de centrale leerdoelstelling. Deelnemers kunnen daarmee hun eigen effectiviteit en die van hun organisatie sterk vergroten. In de leergang wordt een brede definitie van leren gehanteerd. Het begrijpen van de achtergronden van genoemde niet-rationele processen en de verklarende theoretische kaders zijn immers een onvoldoende voorwaarde voor het leren hanteren ervan. Vandaar dat gekozen is voor een aanpak waarbij de deelnemers met elkaar een leerorganisatie vormen. Het leren in de groep biedt mogelijkheden tot het uitwisselen van ervaringen, theoretiseren, experimenteren, reflectie en het oplossen van concrete problemen. Deze wijze van werken doet een beroep op de actieve participatie van de deelnemers en veronderstelt de bereidheid concrete praktijkproblemen aan de orde te stellen. Teneinde deze manier van werken te optimaliseren is het aantal deelnemers maximaal 21. Na afloop van de laatste week kunnen de deelnemers een individueel gesprek met de cursusleiding aanvragen. Zaken die dan aan de orde kunnen komen zijn onder meer: - De leerervaringen van de deelnemer en zijn mogelijkheden deze in de praktijk te gebruiken. - De eventuele lacunes in kennis en/of vaardigheden en het adviseren bij vervolgopleidingen. De leergang omvat een vijftal blokken. In de eerste vier blokken staat het functioneren van de organisatie en het functioneren van de manager centraal. Vanuit een psycho-analytische invalshoek wordt een theoretisch kader gegeven van waaruit nietrationele processen van manager en organisatie begrijpelijk worden. Behalve aan de theorie zal uitgebreid aandacht worden besteed aan de praktische toepassing van deze kernthema s in de dagelijkse praktijk van de manager. Tevens wordt aandacht besteed aan het diagnosticeren van organisatieproblemen en het stimuleren van veranderingsprocessen.praktische vaardigheid hierin wordt verkregen door het werken met cases. In het vijfde blok wordt gewerkt aan de hand van schriftelijke verslagen van de deelnemers. Hierin staat wat een ieder heeft geleerd en hoe de verworven kennis in de praktijk wordt gebruikt. De presentatie dient tevens als toets voor de mate waarin de deelnemer in staat is het geleerde in de praktijk te brengen. Hierna volgt een overzicht van de onderwerpen die in de blokken aan de orde komen. Een aantal begrippen zal u onbekend zijn. Geïnteresseerden krijgen op verzoek een viertal artikelen toegezonden waarin enkele belangrijke begrippen behandeld worden.bovendien bestaat de mogelijkheid een oriënterend gesprek te voeren met de leerstaf van de leergang, waarin uw specifieke vragen aan de orde komen.

4 Structuur Leergangdata De leergang bestaat uit 5 blokken. Het eerste en het laatste blok beginnen op maandag om uur en eindigen op vrijdag om uur. Het tweede, derde en vierde blok duren ieder drie dagen. De eerste dag begint om uur en de laatste dag eindigt om uur. De blokken zijn verspreid over 6 maanden, zodat het geleerde in de praktijk kan worden getoetst. Omdat de casuïstiek centraal staat ligt de volgorde van de te behandelen onderwerpen niet vast.onderstaande opsomming geeft dan ook een globale indicatie van wat aan bod kan komen. De organisatie - Fantasieën in de organisatie en regressief functioneren - Informatie-overlast - Passieve, achterdochtige, bureaucratische,afstandelijke en theatrale vormen van organisatiegedrag - Destructieve tendensen in organisaties - Overmoed en apathie bij besluitvorming - Ingroup - outgroup fenomenen - Bewuste en onbewuste vormen van machtsuitoefening. De manager, algemeen - De psychologie van de ondernemer - Stress en ziekteverzuim - Passieve, achterdochtige, bureaucratische,afstandelijke en theatrale standaardreacties c.q. grondpatronen - Trots, ijdelheid en prestatiegedrag als determinanten van gedrag - Management by guilt - Autoriteitsconflicten - Intuïtie en creativiteit - Probleem-definities en het creëren van problemen - De determinanten van carrièreplanning. De manager in psychoanalytisch perspectief Afweermechanismen/weerstanden in de organisatie - Projectie - Verdringing - Rationalisering - Verschuiving - Introjectie Overdracht en tegenoverdracht in de organisatie - Regressie - Idealiseringen - Stereotyperingen - Opvoeding en gezagsverhoudingen - Conflicten en perceptuele vervormingen - Afhankelijkheid en besluiteloosheid - Scapegoating. Het diagnosticeren van organisatieproblemen - Procedures die gebruikt kunnen worden bij het in kaart brengen van organisatieproblemen - Interview methoden - Empatisch vermogen - Luisteren en samenvatten - Het gebruik van vrije associatie en fantasieën - De diagnose als werkhypothese. Het veranderingsproces - Omgaan met overdracht, tegenoverdracht en afweer - Het in stand houden van een produktieve werkrelatie - Adviseren en counseling - Confronteren en verduidelijken - Het interpreteren van nietrationele processen - Het doorwerken van inzichten. Blok V. De Praktijk Ter voorbereiding op dit blok schrijft iedere deelnemer een verslag, waarin wordt aangegeven wat hij/zij heeft geleerd, hoe het geleerde in de praktijk wordt gebracht en welke vragen er nog resten. De verslagen worden in de leergroep besproken en geëvalueerd. Dit schept de mogelijkheid te toetsen in hoeverre men in staat is het geleerde toe te passen en inzicht te krijgen in eigen sterktes en zwaktes. Data voor de leergang Nietrationele en Disfunctionele Processen in Organisaties voorjaar t/m 26 maart t/m 23 april t/m 28 mei t/m 25 juni t/m 24 september2010 najaar t/m 26 november t/m 21 januari t/m 4 maart t/m 8 april t/m 27 mei 2011 Projectleiding Drs. L.A. Staallekker (1951) Projectleider, is sociaal- en organisatie-psycholoog, werkzaam bij de Stichting Bedrijfskunde. Hij volgde na zijn universitaire studie een opleiding bij het Workshop Institute for Living Learning te Zürich.Voorts heeft hij zich via diverse opleidingen verder gespecialiseerd in een psycho-analytische benadering van organisaties. Hij publiceerde in verschillende vaktijdschriften over dit onderwerp.tevens was hij van als visiting professor verbonden aan INSEAD, Fontainebleau en is hij sinds 1992 lid van the International Society for the Psycho-analytic Study of Organizations.

5 Docenten Adriaan Rengelink (1935) Psycho-analyticus. Studie geneeskunde van 1954 tot 1961 Gemeente Universiteit Amsterdam.Aansluitend Marinetijd. Na specialisatie neurologie en psychiatrie vanaf 1969 Geneesheer Directeur in Algemene en Categorale psychiatrische ziekenhuizen. Tot medio 1991 Geneesheer Directeur van het Provinciaal Ziekenhuis Santpoort. Combineerde ziekenhuismanagement met psycho-analyse in theorie en praktijk. Reorganiseerde ziekenhuis en gezondheidszorg organisaties. Lid van de International Society for the Psychoanalytic Study of Organizations. Free-lance projectleider bij de Stichting Bedrijfskunde. Oscar Markx (1948) Na de studie geneeskunde specialisatie tot psychiater en psychoanalyticus. Werkzaamheden enerzijds gericht op kort- en langdurige psychiatrische en psychotherapeutische behandelingen, anderzijds als beleidspsychiater. Later als manager, directeur en lid Raad van Bestuur. Docent bij de leergang Coachen als professie bij het Rino NH en werkzaam als personal coach en adviseur in eigen onderneming en voor o.a. Elephas Consulting. De laatste jaren actief als trainer bij de Stichting Bedrijfskunde. Jan Bruijn (1948) Studeerde Economie (propedeuse) en Geneeskunde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en volgde daarna de huisartsenopleiding, gevolgd door A-opleiding Psychiatrie. In 1990 kreeg hij zijn registratie als psychoanalyticus en in 2001 promoveerde hij op het onderwerp behandeling van depressieve stoornissen. Hij werkte vanaf 1978 als arts-assistent Psychiatrie bij diverse afdelingen en vanaf 1983 tot 2006 als psychiater en academisch hoofdspecialist op de afdeling Psychiatrie van het EMC. Van 2006 tot 2009 was hij medisch manager van een grote GGZ-organisatie. In 2008 rondde hij zijn MBA-Health af te Rotterdam. Vanaf 2006 deed hij diverse interimen coachingopdrachten. Tot slot vervult hij ook een aantal commissie- en bestuursfuncties bij verschillende beroepsverenigingen, Universiteit van Rotterdam, Redactieraad en Klachtencommissie. Algemene informatie Aantal deelnemers Minimaal 12, maximaal 21 deelnemers. Plaats Het programma wordt gehouden in hotel Alexander te Noordwijk. De deelnemers worden geacht gedurende de cursusblokken in het hotel te overnachten. De verblijfkosten worden door het hotel rechtstreeks aan de deelnemers in rekening gebracht. Kosten C ,- inclusief te verstrekken studiemateriaal (exclusief verblijfkosten),voor aanvang van de leergang te voldoen, na ontvangst van de rekening. Aanmeldingen Via bijgevoegd aanmeldingsformulier. Reserveringen De laatste jaren maken organisaties in toenemende mate gebruik van de mogelijkheid een optie op een deelnemersplaats voor een aantal jaren achtereen te nemen. Dit is gebaseerd op de wensen van veel organisaties om te komen tot een MD-beleid op langere termijn. Tevens voorkomt het teleurstellingen aangezien voor deze leergang slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. Mocht u van deze regeling gebruik willen maken, gelieve u contact op te nemen met de projectleiding. Definitieve plaatsing geschiedt na toetsing van de geschiktheid van de potentiële deelnemer. Deze toetsing vindt plaats d.m.v. een oriënterend gesprek met de projectleiding. Annuleringsregeling Bij annulering na definitieve inschrijving tot 3 maanden voor aanvang van de leergang is men verplicht 25% van het cursusgeld te betalen. Daarna is 50% van het cursusgeld verschuldigd.bij annulering,minder dan 1 maand voor aanvang van de leergang is het volledige cursusgeld verschuldigd. Deze regelingen gelden ongeacht de reden van annulering van de deelneming. Deze annuleringsregeling vervalt indien door de werkgever, dan wel door de deelnemer voor een passende vervangende deelnemer (d.w.z.in overleg met en na accoord van de cursusleiding) aan de desbetreffende leergang wordt zorg gedragen. Inlichtingen De beslissing om aan het programma deel te nemen is ingrijpend en dient weloverwogen genomen te worden.hiertoe kan altijd aanvullende informatie worden verschaft door de projectleider: drs. L.A. Staallekker, Stichting Bedrijfskunde, Rivum 2 e straat 48, 2909 LG Capelle a/d IJssel, telefoon: Voorafgaand aan de inschrijving wordt de kandidaat voor een oriënterend gesprek uitgenodigd door de projectleider. Deelnemers De deelnemers waren de afgelopen jaren afkomstig uit o.a. de volgende organisaties: ABN AMRO Bank N.V. Aegon NV Agis Zorgverzekeringen Alliance Healthcare Arbo Unie B.V. AVR - Van Gansewinkel Carglass B.V. CED Coca-Cola Enterprises Nederland B.V. Corus De Galan en Voigt Delta Lloyd N.V. Dura Vermeer ECT B.V. Essent Evides Flora Holland Gemeenten: diverse Group Facility Services Achmea HHRS Hollands Noorderkwartier Hogeschool Leeuwarden HOMIJ Technische Installaties BV ING Interpolis N.V. IJssel Technologie Kappa Vandra KLM Kon.Vopak N.V. Kunstenaars & Co Medical Measurement Systems B.V. Natuurmonumenten Nerefco NOC - NSF NV Afverbranding Zuid-Nederland Océ Technologies B.V. OHRA B.V. Openbaar Ministerie Politie Rabobank Randstad Schiphol Group SFB - Pensioenfonds Strukton Railinfra B.V. Transavia.com Twijnstra Gudde UWV UVIT Van Oord N.V. Volker Wessels Woonbron Maasoevers WTH Vloerverwarming

6 Stichting Bedrijfskunde De Stichting Bedrijfskunde is een opleidings- en ontwikkelings instituut ten behoeve van hoger en top management van profit- en non-profitorganisaties. De Stichting kent een aantal praktijkgerichte open management opleidingsprogramma s, en ontwikkelt daarnaast maatwerkprogramma s. Zij adviseert en ondersteunt inzake strategische vraagstukken, veranderingsprocessen, conflicthantering,management development. Overzicht van onze managementopleidingsprogramma s Leergang Functioneren van de Manager. Een programma van 15 dagen voor leidinggevenden van academisch niveau. De leergang heeft tot doel verbetering van het eigen functioneren door intensieve training. Bedrijfsgeïntegreerd Senior Leiderschap Programma (BSLP). Deze leergang wordt ontwikkeld tezamen met 10 organisaties. Cursusduur is 6 weken, verspreid over 9 maanden, met opdrachten in de tussenliggende tijd in de eigen organisaties. Deelnemers zijn o.a.: Ahold, Delta Lloyd, ECT, Vopak, Politie, Transavia.com, Van Oord, AVR Van Gansewinkel, VolkerWessels, UVIT Management Leergang van Niet-Rationele en Disfunctionele Processen in Organisaties. Een programma van 19 dagen, bestemd voor hoger management, gericht op het verkrijgen van inzicht in,en het leren hanteren van nietrationele en disfunctionele processen in organisaties. Management Leergang Kleine Ondernemingen. In het kader van de in september 1980 opgerichte Small Business School Nederland richt de Stichting Bedrijfskunde zich met name op de kleinere ondernemingen tot 300 man personeel. De opleiding duurt in totaal 26 dagen verspreid over een jaar,voor ondernemers of hun toekomstige opvolgers. Het programma richt zich op het trainen in innovatief en marktgericht ondernemerschap.

7 Maatwerk De Stichting Bedrijfskunde ontwikkelt maatwerkprogramma s voor - en in samenwerking met - een organisatie of onderdeel daarvan. Nadere informatie over de methode van aanpak en mogelijkheden van de Stichting Bedrijfskunde worden gaarne verstrekt door de directie. Psychologische Expertise en Management Consultatie Soms functioneren werknemers, ten gevolge van psychologische determinanten minder optimaal in hun werksituatie of lopen daarin vast. De Stichting Bedrijfskunde legt zich toe op een vorm van expertise waarin de aard van het probleem wordt gediagnosticeerd en zonodig begeleid. Daarnaast kunnen managers een consultatie traject volgen,individueel of groepsgewijs. Informatiemap De Stichting Bedrijfskunde heeft een map samengesteld met achtergrondinformatie over de Management Leergang van Nietrationele en Disfunctionele Processen in Organisaties. U kunt deze informatiemap aanvragen bij de Stichting Bedrijfskunde. Organisatie Directie: Drs.P.de Bel Drs. L.A. Staallekker Staf: Drs. J.A. Bruijn Drs. W.P.Dijkshoorn Drs. O.N. Markx Dhr. A.Rengelink Mevr. H.W.J.Weijenbergh Mevr. A.J. Knops

8 MANAGEMENT LEERGANG VAN NIET RATIONELE EN DISFUNCTIONELE PROCESSEN IN ORGANISATIES Aanmeldingsformulier voorjaar / najaar 2010 Te retourneren aan: STICHTING BEDRIJFSKUNDE ANTWOORDNUMMER WB ROTTERDAM Voorafgaand aan de inschrijving wordt de kandidaat voor een oriënterend gesprek uitgenodigd door de projectleiding. Achternaam,voorletters Roepnaam Adres privé Postcode en -plaats privé Telefoonnummer privé Telefoonnummer mobiel privé Geboortedatum en -plaats Naam bedrijf/organisatie Adres Postcode en plaats Telefoon- en toestelnummer Factuuradres M/V Huidige functie Opleidingen met studierichting en eventuele titel(s) Praktijkervaring Annuleringsregeling Bij annulering na definitieve inschrijving tot 3 maanden voor aanvang van de leergang is men verplicht 25% van het cursusgeld te betalen. Daarna is 50% van het cursusgeld verschuldigd. Bij annulering,minder dan 1 maand voor aanvang van de leergang is het volledige cursusgeld verschuldigd. Deze annuleringsregeling vervalt indien door de werkgever, dan wel door de deelnemer,voor een passende vervangende deelnemer (d.w.z.in overleg met en na akkoord van de programmaleiding) aan de desbetreffende leergang wordt gezorgd. Datum Handtekening deelnemer Handtekening (namens) werkgever* Achternaam,voorletter(s)* Functie * Indien van toepassing

9 STICHTING BEDRIJFSKUNDE Rivium 2e straat LG Capelle a/d IJssel Telefoon (010) Fax (010)

MANAGEMENT LEERGANG VAN NIET-RATIONELE EN DISFUNCTIONELE PROCESSEN IN ORGANISATIES

MANAGEMENT LEERGANG VAN NIET-RATIONELE EN DISFUNCTIONELE PROCESSEN IN ORGANISATIES MANAGEMENT LEERGANG VAN NIET-RATIONELE EN DISFUNCTIONELE PROCESSEN IN ORGANISATIES Voorjaar 2013 Inleiding In Joseph Hellers roman Catch 22, moedigt luitenant Scheisskopf het squadron aan hem te vertellen

Nadere informatie

BEDRIJFSGEÏNTEGREERD SENIOR LEIDERSCHAP PROGRAMMA

BEDRIJFSGEÏNTEGREERD SENIOR LEIDERSCHAP PROGRAMMA BEDRIJFSGEÏNTEGREERD SENIOR LEIDERSCHAP PROGRAMMA Programmateam Stichting Bedrijfskunde Drs. W.P. Dijkshoorn (programmaleiding) Mw. H.W.J. Weijenbergh (programma-organisatie) Rivium 2 e straat 48 2909

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 Beste

Nadere informatie

Leergang Jouw gevoel voor realiteit

Leergang Jouw gevoel voor realiteit Je bent directeur, manager, coach, staf- of beleidsmedewerker of zelfstandig ondernemer. En je wilt doorgroeien in je huidige baan of bent bezig met een nieuwe stap in je werk. Je wilt je verder ontwikkelen,

Nadere informatie

Bestuur en Beleid voor professionals

Bestuur en Beleid voor professionals Bestuur en Beleid voor professionals Bestuurlijk presteren in een veranderende samenleving 2013-2015 Colofon foto's Norbert Waalboer Fotografie (vz) / Verne (az) vormgeving ontwerpjanhaandrikman De foto's

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing CURSUSPROGRAMMA 2015 Discipline overstijgende scholing 2 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Geachte collega, Wij medisch specialisten werken veel samen: met elkaar binnen de maatschap/vakgroep, met ondersteunend

Nadere informatie

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2014-2015. 3e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2014-2015. 3e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2014-2015 3e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder en uitdagender.

Nadere informatie

Verandermanagement voor het management

Verandermanagement voor het management Verander voor het Innovatieve Interventie Opdracht Nathalie Keyzer 2188963 Fontys Hogeschool HRM, Eindhoven Afstudeerbegeleider: Stage organisatie: Stagebegeleiders: Elles Velter UWV Werkbedrijf s-hertogenbosch

Nadere informatie

Basisopleiding Trainingsacteur 23

Basisopleiding Trainingsacteur 23 1 Basisopleiding Trainingsacteur 23 oktober 2015 maart 2016 Vertel het me en ik zal het vergeten Laat het me zien en ik zal het onthouden Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken Confucius Voorwoord

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching 2012 2013 AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids voor leidinggevenden in het vo Kijk ook op www.avspifo.nl trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops 2012-2013. Alliantie VO en Havo Notre Dame des Anges

Cursussen, trainingen en workshops 2012-2013. Alliantie VO en Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops 2012-2013 Alliantie VO en Havo Notre Dame des Anges 1 Beste collega, Bijgaand bieden wij u onze opleidingsbrochure aan met informatie over de cursussen, trainingen en

Nadere informatie

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement Informatie over de Opleiding Middenmanagement Voorwoord Onze samenleving verandert. In de dynamiek van maatschappelijke context - een vergrijzende bevolking, verschillende culturele achtergronden, een

Nadere informatie

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com Trainingen INVESTORS IN PEOPLE TRAINING INTERNAL FACILITATOR IIP 1) TRAINING INTERNAL FACILITATOR COACH 1) ALGEMEEN MANAGEMENT/SOCIALE VAARDIGHEDEN PRAKTISCH LEIDINGGEVEN 1) DE MANAGER ALS COACH 1) TEAMBUILDING

Nadere informatie

Vergroot uw slagkracht als manager

Vergroot uw slagkracht als manager Vergroot uw slagkracht als manager U bent een specialist die is doorgegroeid naar een managementfunctie en bent al een aantal jaar als leidinggevende actief. Om succesvol te blijven en mee te kunnen met

Nadere informatie

De opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening en Gestaltgezins- therapie

De opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening en Gestaltgezins- therapie Post HBO, Post Doctoraal Opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening en Gestaltgezinstherapie De opleiding in het kort Het KIN start ieder jaar in september een opleidingsprogramma van 4 jaar

Nadere informatie

OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT 2014-2015. 4e leergang

OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT 2014-2015. 4e leergang OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT 2014-2015 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder en uitdagender.

Nadere informatie

Hbo-master Finance & Control. Hogeschool NCOI. 29 januari 2013. NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

Hbo-master Finance & Control. Hogeschool NCOI. 29 januari 2013. NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Hbo-master Finance & Control Hogeschool NCOI 29 januari 2013 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 2.1 Ter inleiding 5 2.2 Samenstelling panel

Nadere informatie

Basisopleiding Trainingsacteur Dubbel E Acteerservice

Basisopleiding Trainingsacteur Dubbel E Acteerservice Basisopleiding Trainingsacteur Dubbel E Acteerservice Vertel het me en ik zal het vergeten Laat het me zien en ik zal het onthouden Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken Confucius Voorwoord

Nadere informatie

Inhoud Over de Leergangen

Inhoud Over de Leergangen Inhoud Over de Leergangen Over de Leergangen Samengevat...2 De Leergang Perspectief in Ontwikkeling (PiO)...3 Leertheoretische achtergrond BOSNO-Leergangen...6 De praktijk van de BOSNO-leergangen...8 Programma

Nadere informatie

OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT PO/VO

OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT PO/VO OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT PO/VO primair onderwijs / voortgezet onderwijs 2015-2016 5e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze

Nadere informatie

HBO Bacheloropleiding Business Management. Praktijkgids voor bedrijfsmentoren. Auteur Thies van der Linde en Miranda Vermeulen. Datum Oktober 2013

HBO Bacheloropleiding Business Management. Praktijkgids voor bedrijfsmentoren. Auteur Thies van der Linde en Miranda Vermeulen. Datum Oktober 2013 HBO Bacheloropleiding Business Management Praktijkgids voor bedrijfsmentoren Auteur Thies van der Linde en Miranda Vermeulen Datum Oktober 2013 Cursuscodes Traineeship P MPNL-BATRJOB1-12 Traineeship 1

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie