MANAGEMENT LEERGANG VAN NIET-RATIONELE EN DISFUNCTIONELE PROCESSEN IN ORGANISATIES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MANAGEMENT LEERGANG VAN NIET-RATIONELE EN DISFUNCTIONELE PROCESSEN IN ORGANISATIES"

Transcriptie

1 MANAGEMENT LEERGANG VAN NIET-RATIONELE EN DISFUNCTIONELE PROCESSEN IN ORGANISATIES 2010

2 Inleiding In Joseph Hellers roman Catch 22, moedigt luitenant Scheisskopf het squadron aan hem te vertellen wat de reden van hun slechte teamgeest en minimale prestaties is. Eén van de kadetten Clevinger wil aan dat verzoek voldoen,ondanks de waarschuwingen van zijn vriend Yossarian.De dialoog tussen hen verloopt als volgt: I want someone to tell me, Lieutenant Scheisskopf beseeched them all prayerfully. If any of it is my fault, I want to be told. He wants someone to tell him,clevinger said. He wants everyone to keep still,idiot,yossarian answered. Didn t you hear him? Clevinger argued. I heard him,yossarian replied. I heard him say very loudly and very distinctly that he wants every one of us to keep our mouth shut if we know what s good for us. I won t punish you, Lieutenant Scheisskopf swore. He says he won t punish me,said Clevinger. He ll castrate you, said Yossarian. I swear I won t punish you, said lieutenant Scheisskopf. I ll be grateful to the man who tells me the truth. He ll hate you,said Yossarian. To his dying day he ll hate you. Clevinger luistert niet. Hij probeert de luitenant te helpen. Het resultaat is dat hij voor de krijgsraad wordt gedaagd en beschuldigd wordt van verraad. Veel managers, organisatieadviseurs en wetenschappers wijzen in toenemende mate op het belang van niet-rationele processen in organisaties.maar al te vaak ervaart de leiding van een bedrijf dat processen niet verlopen zoals gepland. Er is veel aandacht gegeven aan het nemen van juiste maatregelen, maar wat beoogd werd lukt niet, terwijl er nauwelijks redenen genoemd kunnen worden om het mislukken te verklaren. Dergelijke ervaringen zijn strijdig met een gevoel van rationaliteit,maar ze spelen in een organisatie een belangrijke rol, ook wanneer het omgekeerde blijkt, namelijk dat bepaalde zaken waarvan men de mislukking had verwacht toch slagen. Ook bij succesvolle organisaties blijkt de verklaring van dit succes slechts gedeeltelijk te berusten op rationele processen;de kwaliteit van het functioneren, de esprit de corps en de energieke inzet van mensen bij het bereiken van de organisatiedoelen berusten voor een groot deel op niet-rationele processen. Computers, modellen voor lange en korte termijn planning, rationele besluitvormingsstrategieën, etc., zijn als hulpmiddel zinvol, maar garanderen geenszins dat de juiste beslissingen worden genomen.veel te vaak wordt er vanuit gegaan dat het handelen van de mens alleen berust op rationele overwegingen.vanuit zijn/haar eigen ervaringen weet iedereen dat dat niet zo is,maar als we praten over het functioneren van organisaties zijn we geneigd de rationele ordening te benadrukken. Het feitelijk functioneren van organisaties onthult de belangrijke rol van niet-rationele processen. Het is de taak van het management om deze processen te integreren in het organisatiegedrag,op een zodanige manier dat organisaties effectiever en efficiënter functioneren.

3 Doelstelling Doelgroep Methode Inhoud Doel van het programma is het verkrijgen van inzicht in en het leren hanteren van niet-rationele en disfunctionele processen in organisaties. Deze spelen zich af op het persoonlijke vlak, op het niveau van de kleine groep en in de werking van de gehele organisatie. In de leergang zullen deze drie niveaus uitvoerig worden bestudeerd. Het theoretische kader van waaruit wordt gewerkt in deze leergang wordt gevormd door op de psycho-analyse gebaseerde theorieën van menselijk gedrag in zijn sociale omgeving. Centraal daarin staat de gedachte dat gedrag, ook in een organisatie, sterk wordt beïnvloed door onbewuste motieven. Besluiten, overtuigingen, e.d., die op het eerste gezicht onlogisch lijken, worden begrijpelijk als men oog heeft voor de meer of minder onbewuste motieven van managers, zoals bijvoorbeeld een streven naar macht, een behoefte aan erkenning en een angst te falen. Wanneer men bedenkt dat het functioneren van een leidinggevende in sterke mate het gedrag van de medewerkers beïnvloedt, dan is duidelijk dat de cultuur van afdelingen of gehele organisaties gekenmerkt kan worden door o.a.: - Angst om meningsverschillen en conflicten te hanteren. - Apathie en besluiteloosheid ten aanzien van noodzakelijke acties. - Achterdocht ten aanzien van de motieven van anderen. Om hier verandering in aan te brengen is inzicht vereist in cognitieve en affectieve processen, in bewuste en onbewuste motieven en in rationeel en nietrationeel gedrag. De leergang is bestemd voor het hoger management. De deelnemers moeten door hun organisatie in de gelegenheid gesteld worden alle bijeenkomsten te volgen en de literatuurstudie te doen. Tussen de inhoudsblokken moet rekening worden gehouden met een studiebelasting van ± 4 uur per week. Resultaten De deelnemers krijgen in de eerste plaats inzicht in de motieven die hun eigen handelen bepalen. Aan de hand van gevallen uit de dagelijkse praktijk wordt hun gedrag geanalyseerd en wordt gezocht naar de onbewuste processen die daarbij een rol spelen. Elementen uit de levensloop van de deelnemers komen aan de orde en worden in perspectief geplaatst. Daarnaast leren de deelnemers ook de onbewuste componenten in het gedrag van de overige cursisten herkennen. Zij krijgen daardoor inzicht in een reeks van veel voorkomende psychologische processen. Luisteren naar wat je niet hoort, en kijken naar wat je niet ziet, is daarbij de centrale leerdoelstelling. Deelnemers kunnen daarmee hun eigen effectiviteit en die van hun organisatie sterk vergroten. In de leergang wordt een brede definitie van leren gehanteerd. Het begrijpen van de achtergronden van genoemde niet-rationele processen en de verklarende theoretische kaders zijn immers een onvoldoende voorwaarde voor het leren hanteren ervan. Vandaar dat gekozen is voor een aanpak waarbij de deelnemers met elkaar een leerorganisatie vormen. Het leren in de groep biedt mogelijkheden tot het uitwisselen van ervaringen, theoretiseren, experimenteren, reflectie en het oplossen van concrete problemen. Deze wijze van werken doet een beroep op de actieve participatie van de deelnemers en veronderstelt de bereidheid concrete praktijkproblemen aan de orde te stellen. Teneinde deze manier van werken te optimaliseren is het aantal deelnemers maximaal 21. Na afloop van de laatste week kunnen de deelnemers een individueel gesprek met de cursusleiding aanvragen. Zaken die dan aan de orde kunnen komen zijn onder meer: - De leerervaringen van de deelnemer en zijn mogelijkheden deze in de praktijk te gebruiken. - De eventuele lacunes in kennis en/of vaardigheden en het adviseren bij vervolgopleidingen. De leergang omvat een vijftal blokken. In de eerste vier blokken staat het functioneren van de organisatie en het functioneren van de manager centraal. Vanuit een psycho-analytische invalshoek wordt een theoretisch kader gegeven van waaruit nietrationele processen van manager en organisatie begrijpelijk worden. Behalve aan de theorie zal uitgebreid aandacht worden besteed aan de praktische toepassing van deze kernthema s in de dagelijkse praktijk van de manager. Tevens wordt aandacht besteed aan het diagnosticeren van organisatieproblemen en het stimuleren van veranderingsprocessen.praktische vaardigheid hierin wordt verkregen door het werken met cases. In het vijfde blok wordt gewerkt aan de hand van schriftelijke verslagen van de deelnemers. Hierin staat wat een ieder heeft geleerd en hoe de verworven kennis in de praktijk wordt gebruikt. De presentatie dient tevens als toets voor de mate waarin de deelnemer in staat is het geleerde in de praktijk te brengen. Hierna volgt een overzicht van de onderwerpen die in de blokken aan de orde komen. Een aantal begrippen zal u onbekend zijn. Geïnteresseerden krijgen op verzoek een viertal artikelen toegezonden waarin enkele belangrijke begrippen behandeld worden.bovendien bestaat de mogelijkheid een oriënterend gesprek te voeren met de leerstaf van de leergang, waarin uw specifieke vragen aan de orde komen.

4 Structuur Leergangdata De leergang bestaat uit 5 blokken. Het eerste en het laatste blok beginnen op maandag om uur en eindigen op vrijdag om uur. Het tweede, derde en vierde blok duren ieder drie dagen. De eerste dag begint om uur en de laatste dag eindigt om uur. De blokken zijn verspreid over 6 maanden, zodat het geleerde in de praktijk kan worden getoetst. Omdat de casuïstiek centraal staat ligt de volgorde van de te behandelen onderwerpen niet vast.onderstaande opsomming geeft dan ook een globale indicatie van wat aan bod kan komen. De organisatie - Fantasieën in de organisatie en regressief functioneren - Informatie-overlast - Passieve, achterdochtige, bureaucratische,afstandelijke en theatrale vormen van organisatiegedrag - Destructieve tendensen in organisaties - Overmoed en apathie bij besluitvorming - Ingroup - outgroup fenomenen - Bewuste en onbewuste vormen van machtsuitoefening. De manager, algemeen - De psychologie van de ondernemer - Stress en ziekteverzuim - Passieve, achterdochtige, bureaucratische,afstandelijke en theatrale standaardreacties c.q. grondpatronen - Trots, ijdelheid en prestatiegedrag als determinanten van gedrag - Management by guilt - Autoriteitsconflicten - Intuïtie en creativiteit - Probleem-definities en het creëren van problemen - De determinanten van carrièreplanning. De manager in psychoanalytisch perspectief Afweermechanismen/weerstanden in de organisatie - Projectie - Verdringing - Rationalisering - Verschuiving - Introjectie Overdracht en tegenoverdracht in de organisatie - Regressie - Idealiseringen - Stereotyperingen - Opvoeding en gezagsverhoudingen - Conflicten en perceptuele vervormingen - Afhankelijkheid en besluiteloosheid - Scapegoating. Het diagnosticeren van organisatieproblemen - Procedures die gebruikt kunnen worden bij het in kaart brengen van organisatieproblemen - Interview methoden - Empatisch vermogen - Luisteren en samenvatten - Het gebruik van vrije associatie en fantasieën - De diagnose als werkhypothese. Het veranderingsproces - Omgaan met overdracht, tegenoverdracht en afweer - Het in stand houden van een produktieve werkrelatie - Adviseren en counseling - Confronteren en verduidelijken - Het interpreteren van nietrationele processen - Het doorwerken van inzichten. Blok V. De Praktijk Ter voorbereiding op dit blok schrijft iedere deelnemer een verslag, waarin wordt aangegeven wat hij/zij heeft geleerd, hoe het geleerde in de praktijk wordt gebracht en welke vragen er nog resten. De verslagen worden in de leergroep besproken en geëvalueerd. Dit schept de mogelijkheid te toetsen in hoeverre men in staat is het geleerde toe te passen en inzicht te krijgen in eigen sterktes en zwaktes. Data voor de leergang Nietrationele en Disfunctionele Processen in Organisaties voorjaar t/m 26 maart t/m 23 april t/m 28 mei t/m 25 juni t/m 24 september2010 najaar t/m 26 november t/m 21 januari t/m 4 maart t/m 8 april t/m 27 mei 2011 Projectleiding Drs. L.A. Staallekker (1951) Projectleider, is sociaal- en organisatie-psycholoog, werkzaam bij de Stichting Bedrijfskunde. Hij volgde na zijn universitaire studie een opleiding bij het Workshop Institute for Living Learning te Zürich.Voorts heeft hij zich via diverse opleidingen verder gespecialiseerd in een psycho-analytische benadering van organisaties. Hij publiceerde in verschillende vaktijdschriften over dit onderwerp.tevens was hij van als visiting professor verbonden aan INSEAD, Fontainebleau en is hij sinds 1992 lid van the International Society for the Psycho-analytic Study of Organizations.

5 Docenten Adriaan Rengelink (1935) Psycho-analyticus. Studie geneeskunde van 1954 tot 1961 Gemeente Universiteit Amsterdam.Aansluitend Marinetijd. Na specialisatie neurologie en psychiatrie vanaf 1969 Geneesheer Directeur in Algemene en Categorale psychiatrische ziekenhuizen. Tot medio 1991 Geneesheer Directeur van het Provinciaal Ziekenhuis Santpoort. Combineerde ziekenhuismanagement met psycho-analyse in theorie en praktijk. Reorganiseerde ziekenhuis en gezondheidszorg organisaties. Lid van de International Society for the Psychoanalytic Study of Organizations. Free-lance projectleider bij de Stichting Bedrijfskunde. Oscar Markx (1948) Na de studie geneeskunde specialisatie tot psychiater en psychoanalyticus. Werkzaamheden enerzijds gericht op kort- en langdurige psychiatrische en psychotherapeutische behandelingen, anderzijds als beleidspsychiater. Later als manager, directeur en lid Raad van Bestuur. Docent bij de leergang Coachen als professie bij het Rino NH en werkzaam als personal coach en adviseur in eigen onderneming en voor o.a. Elephas Consulting. De laatste jaren actief als trainer bij de Stichting Bedrijfskunde. Jan Bruijn (1948) Studeerde Economie (propedeuse) en Geneeskunde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en volgde daarna de huisartsenopleiding, gevolgd door A-opleiding Psychiatrie. In 1990 kreeg hij zijn registratie als psychoanalyticus en in 2001 promoveerde hij op het onderwerp behandeling van depressieve stoornissen. Hij werkte vanaf 1978 als arts-assistent Psychiatrie bij diverse afdelingen en vanaf 1983 tot 2006 als psychiater en academisch hoofdspecialist op de afdeling Psychiatrie van het EMC. Van 2006 tot 2009 was hij medisch manager van een grote GGZ-organisatie. In 2008 rondde hij zijn MBA-Health af te Rotterdam. Vanaf 2006 deed hij diverse interimen coachingopdrachten. Tot slot vervult hij ook een aantal commissie- en bestuursfuncties bij verschillende beroepsverenigingen, Universiteit van Rotterdam, Redactieraad en Klachtencommissie. Algemene informatie Aantal deelnemers Minimaal 12, maximaal 21 deelnemers. Plaats Het programma wordt gehouden in hotel Alexander te Noordwijk. De deelnemers worden geacht gedurende de cursusblokken in het hotel te overnachten. De verblijfkosten worden door het hotel rechtstreeks aan de deelnemers in rekening gebracht. Kosten C ,- inclusief te verstrekken studiemateriaal (exclusief verblijfkosten),voor aanvang van de leergang te voldoen, na ontvangst van de rekening. Aanmeldingen Via bijgevoegd aanmeldingsformulier. Reserveringen De laatste jaren maken organisaties in toenemende mate gebruik van de mogelijkheid een optie op een deelnemersplaats voor een aantal jaren achtereen te nemen. Dit is gebaseerd op de wensen van veel organisaties om te komen tot een MD-beleid op langere termijn. Tevens voorkomt het teleurstellingen aangezien voor deze leergang slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. Mocht u van deze regeling gebruik willen maken, gelieve u contact op te nemen met de projectleiding. Definitieve plaatsing geschiedt na toetsing van de geschiktheid van de potentiële deelnemer. Deze toetsing vindt plaats d.m.v. een oriënterend gesprek met de projectleiding. Annuleringsregeling Bij annulering na definitieve inschrijving tot 3 maanden voor aanvang van de leergang is men verplicht 25% van het cursusgeld te betalen. Daarna is 50% van het cursusgeld verschuldigd.bij annulering,minder dan 1 maand voor aanvang van de leergang is het volledige cursusgeld verschuldigd. Deze regelingen gelden ongeacht de reden van annulering van de deelneming. Deze annuleringsregeling vervalt indien door de werkgever, dan wel door de deelnemer voor een passende vervangende deelnemer (d.w.z.in overleg met en na accoord van de cursusleiding) aan de desbetreffende leergang wordt zorg gedragen. Inlichtingen De beslissing om aan het programma deel te nemen is ingrijpend en dient weloverwogen genomen te worden.hiertoe kan altijd aanvullende informatie worden verschaft door de projectleider: drs. L.A. Staallekker, Stichting Bedrijfskunde, Rivum 2 e straat 48, 2909 LG Capelle a/d IJssel, telefoon: Voorafgaand aan de inschrijving wordt de kandidaat voor een oriënterend gesprek uitgenodigd door de projectleider. Deelnemers De deelnemers waren de afgelopen jaren afkomstig uit o.a. de volgende organisaties: ABN AMRO Bank N.V. Aegon NV Agis Zorgverzekeringen Alliance Healthcare Arbo Unie B.V. AVR - Van Gansewinkel Carglass B.V. CED Coca-Cola Enterprises Nederland B.V. Corus De Galan en Voigt Delta Lloyd N.V. Dura Vermeer ECT B.V. Essent Evides Flora Holland Gemeenten: diverse Group Facility Services Achmea HHRS Hollands Noorderkwartier Hogeschool Leeuwarden HOMIJ Technische Installaties BV ING Interpolis N.V. IJssel Technologie Kappa Vandra KLM Kon.Vopak N.V. Kunstenaars & Co Medical Measurement Systems B.V. Natuurmonumenten Nerefco NOC - NSF NV Afverbranding Zuid-Nederland Océ Technologies B.V. OHRA B.V. Openbaar Ministerie Politie Rabobank Randstad Schiphol Group SFB - Pensioenfonds Strukton Railinfra B.V. Transavia.com Twijnstra Gudde UWV UVIT Van Oord N.V. Volker Wessels Woonbron Maasoevers WTH Vloerverwarming

6 Stichting Bedrijfskunde De Stichting Bedrijfskunde is een opleidings- en ontwikkelings instituut ten behoeve van hoger en top management van profit- en non-profitorganisaties. De Stichting kent een aantal praktijkgerichte open management opleidingsprogramma s, en ontwikkelt daarnaast maatwerkprogramma s. Zij adviseert en ondersteunt inzake strategische vraagstukken, veranderingsprocessen, conflicthantering,management development. Overzicht van onze managementopleidingsprogramma s Leergang Functioneren van de Manager. Een programma van 15 dagen voor leidinggevenden van academisch niveau. De leergang heeft tot doel verbetering van het eigen functioneren door intensieve training. Bedrijfsgeïntegreerd Senior Leiderschap Programma (BSLP). Deze leergang wordt ontwikkeld tezamen met 10 organisaties. Cursusduur is 6 weken, verspreid over 9 maanden, met opdrachten in de tussenliggende tijd in de eigen organisaties. Deelnemers zijn o.a.: Ahold, Delta Lloyd, ECT, Vopak, Politie, Transavia.com, Van Oord, AVR Van Gansewinkel, VolkerWessels, UVIT Management Leergang van Niet-Rationele en Disfunctionele Processen in Organisaties. Een programma van 19 dagen, bestemd voor hoger management, gericht op het verkrijgen van inzicht in,en het leren hanteren van nietrationele en disfunctionele processen in organisaties. Management Leergang Kleine Ondernemingen. In het kader van de in september 1980 opgerichte Small Business School Nederland richt de Stichting Bedrijfskunde zich met name op de kleinere ondernemingen tot 300 man personeel. De opleiding duurt in totaal 26 dagen verspreid over een jaar,voor ondernemers of hun toekomstige opvolgers. Het programma richt zich op het trainen in innovatief en marktgericht ondernemerschap.

7 Maatwerk De Stichting Bedrijfskunde ontwikkelt maatwerkprogramma s voor - en in samenwerking met - een organisatie of onderdeel daarvan. Nadere informatie over de methode van aanpak en mogelijkheden van de Stichting Bedrijfskunde worden gaarne verstrekt door de directie. Psychologische Expertise en Management Consultatie Soms functioneren werknemers, ten gevolge van psychologische determinanten minder optimaal in hun werksituatie of lopen daarin vast. De Stichting Bedrijfskunde legt zich toe op een vorm van expertise waarin de aard van het probleem wordt gediagnosticeerd en zonodig begeleid. Daarnaast kunnen managers een consultatie traject volgen,individueel of groepsgewijs. Informatiemap De Stichting Bedrijfskunde heeft een map samengesteld met achtergrondinformatie over de Management Leergang van Nietrationele en Disfunctionele Processen in Organisaties. U kunt deze informatiemap aanvragen bij de Stichting Bedrijfskunde. Organisatie Directie: Drs.P.de Bel Drs. L.A. Staallekker Staf: Drs. J.A. Bruijn Drs. W.P.Dijkshoorn Drs. O.N. Markx Dhr. A.Rengelink Mevr. H.W.J.Weijenbergh Mevr. A.J. Knops

8 MANAGEMENT LEERGANG VAN NIET RATIONELE EN DISFUNCTIONELE PROCESSEN IN ORGANISATIES Aanmeldingsformulier voorjaar / najaar 2010 Te retourneren aan: STICHTING BEDRIJFSKUNDE ANTWOORDNUMMER WB ROTTERDAM Voorafgaand aan de inschrijving wordt de kandidaat voor een oriënterend gesprek uitgenodigd door de projectleiding. Achternaam,voorletters Roepnaam Adres privé Postcode en -plaats privé Telefoonnummer privé Telefoonnummer mobiel privé Geboortedatum en -plaats Naam bedrijf/organisatie Adres Postcode en plaats Telefoon- en toestelnummer Factuuradres M/V Huidige functie Opleidingen met studierichting en eventuele titel(s) Praktijkervaring Annuleringsregeling Bij annulering na definitieve inschrijving tot 3 maanden voor aanvang van de leergang is men verplicht 25% van het cursusgeld te betalen. Daarna is 50% van het cursusgeld verschuldigd. Bij annulering,minder dan 1 maand voor aanvang van de leergang is het volledige cursusgeld verschuldigd. Deze annuleringsregeling vervalt indien door de werkgever, dan wel door de deelnemer,voor een passende vervangende deelnemer (d.w.z.in overleg met en na akkoord van de programmaleiding) aan de desbetreffende leergang wordt gezorgd. Datum Handtekening deelnemer Handtekening (namens) werkgever* Achternaam,voorletter(s)* Functie * Indien van toepassing

9 STICHTING BEDRIJFSKUNDE Rivium 2e straat LG Capelle a/d IJssel Telefoon (010) Fax (010)

MANAGEMENT LEERGANG VAN NIET-RATIONELE EN DISFUNCTIONELE PROCESSEN IN ORGANISATIES

MANAGEMENT LEERGANG VAN NIET-RATIONELE EN DISFUNCTIONELE PROCESSEN IN ORGANISATIES MANAGEMENT LEERGANG VAN NIET-RATIONELE EN DISFUNCTIONELE PROCESSEN IN ORGANISATIES STICHTING BEDRIJFSKUNDE Rivium 2e straat 48 2909 LG Capelle a/d IJssel Telefoon (010) 411 07 72 Fax (010) 452 99 46 info@stichtingbedrijfskunde.nl

Nadere informatie

MANAGEMENT LEERGANG VAN NIET-RATIONELE EN DISFUNCTIONELE PROCESSEN IN ORGANISATIES

MANAGEMENT LEERGANG VAN NIET-RATIONELE EN DISFUNCTIONELE PROCESSEN IN ORGANISATIES MANAGEMENT LEERGANG VAN NIET-RATIONELE EN DISFUNCTIONELE PROCESSEN IN ORGANISATIES VOORJAAR 2008 Inleiding In Joseph Hellers roman Catch 22, moedigt luitenant Scheisskopf het squadron aan hem te vertellen

Nadere informatie

MANAGEMENT LEERGANG VAN NIET-RATIONELE EN DISFUNCTIONELE PROCESSEN IN ORGANISATIES

MANAGEMENT LEERGANG VAN NIET-RATIONELE EN DISFUNCTIONELE PROCESSEN IN ORGANISATIES MANAGEMENT LEERGANG VAN NIET-RATIONELE EN DISFUNCTIONELE PROCESSEN IN ORGANISATIES Voorjaar 2013 Inleiding In Joseph Hellers roman Catch 22, moedigt luitenant Scheisskopf het squadron aan hem te vertellen

Nadere informatie

MANAGEMENT LEERGANG VAN NIET-RATIONELE EN DISFUNCTIONELE PROCESSEN IN ORGANISATIES

MANAGEMENT LEERGANG VAN NIET-RATIONELE EN DISFUNCTIONELE PROCESSEN IN ORGANISATIES MANAGEMENT LEERGANG VAN NIET-RATIONELE EN DISFUNCTIONELE PROCESSEN IN ORGANISATIES 2015 Inleiding In Joseph Hellers roman Catch 22, moedigt luitenant Scheisskopf het squadron aan hem te vertellen wat de

Nadere informatie

LEERGANG FUNCTIONEREN VAN DE MANAGER

LEERGANG FUNCTIONEREN VAN DE MANAGER LEERGANG FUNCTIONEREN VAN DE MANAGER NAJAAR 2008 LEERGANG FUNCTIONEREN VAN DE MANAGER Doelstellingen Methode Inhoud De leergang beoogt een bijdrage te leveren aan de bekwaamheid om leiding te geven aan:

Nadere informatie

LEERGANG FUNCTIONEREN VAN DE MANAGER

LEERGANG FUNCTIONEREN VAN DE MANAGER LEERGANG FUNCTIONEREN VAN DE MANAGER 2015 LEERGANG FUNCTIONEREN VAN DE MANAGER Doelstellingen Methode Inhoud De leergang beoogt een bijdrage te leveren aan de bekwaamheid om leiding te geven aan: - individuele

Nadere informatie

LEERGANG FUNCTIONEREN VAN DE MANAGER

LEERGANG FUNCTIONEREN VAN DE MANAGER LEERGANG FUNCTIONEREN VAN DE MANAGER Voorjaar 2013 LEERGANG FUNCTIONEREN VAN DE MANAGER Doelstellingen Methode Inhoud De leergang beoogt een bijdrage te leveren aan de bekwaamheid om leiding te geven aan:

Nadere informatie

Leiderschapsprogramma Jong Management

Leiderschapsprogramma Jong Management Leiderschapsprogramma Jong Management Geef jij leiding aan een team? Loop je regelmatig tegen dezelfde issues aan, maar weet je niet hoe je die ten positieve moet keren? Wil je de regie weer in eigen handen

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Succesvol Conflicten Oplossen

Succesvol Conflicten Oplossen Eendaagse Workshop Succesvol Conflicten Oplossen Vergroot uw effectiviteit in het hanteren van conflicten Workshop Succesvol Conflicten Oplossen Conflicten op de werkvloer zijn lastig maar ze horen erbij.

Nadere informatie

Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie

Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie Geaccrediteerd door de VVH De Academie voor Haptonomie, ITH en Synergos bieden gezamenlijk de cursus DSM IV/Psychopathologie aan. Bijzonder aan dit aanbod is allereerst

Nadere informatie

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes masterclass contextueel leiderschap Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes Masterclass Contextueel leiderschap Veel leidinggevenden

Nadere informatie

Succesvol Veranderingen Realiseren

Succesvol Veranderingen Realiseren Training Succesvol Veranderingen Realiseren Effectief resultaten boeken door de kern aan te pakken. Training Succesvol veranderingen realiseren ph advies Organisaties kunnen niet bloeien zonder verandering,

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende:

Nadere informatie

Certified ISO Risk Management Professional

Certified ISO Risk Management Professional Certified ISO 31000 Risk Management Professional informatie over de driedaagse training inclusief examen organisatie MdP Management, Consulting & Training website email mobiel KvK www.mdpmct.com info@mdpmct.com

Nadere informatie

Servant Leadership Practitioner

Servant Leadership Practitioner Servant Leadership Practitioner Een 10-daagse training Servant Leadership voor leidinggevenden en professionals in dienstverlenende organisaties en beroepen Postbus 4 2060 AA Bloemendaal info@nivsl.nl

Nadere informatie

Aanmeldformulier Executive MBA

Aanmeldformulier Executive MBA Aanmeldformulier Executive MBA Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende: A: Een volledig ingevuld en

Nadere informatie

Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers: het EDOMAH programma

Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers: het EDOMAH programma Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers: het EDOMAH programma De toepassing van de richtlijn Ergotherapie aan huis bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers Post - HBO cursus 2012

Nadere informatie

De Psycholoog van Arbeid en Gezondheid Actief begeleiden van gezond werken

De Psycholoog van Arbeid en Gezondheid Actief begeleiden van gezond werken De Psycholoog van Arbeid en Gezondheid Actief begeleiden van gezond werken De Psycholoog van Arbeid en Gezondheid Een groot deel van ons leven besteden we aan werk. Werk is volgens de filosoof Achterhuis

Nadere informatie

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf.

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf. Opleiding Hoe succesvol jaarlijkse evaluatie/functioneringsgesprekken voeren? Verandert het onderhoud van evaluatie in hoeksteen van het individuele management! Duur van de cursus: 1 dag Opties: Formule

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) Er zijn veel redenen om een coachopleiding te volgen. Als u wilt werken als coach is een coachopleiding natuurlijk een voorwaarde. Maar ook voor optimale carrièregroei

Nadere informatie

Ambitie, groei en ontwikkeling

Ambitie, groei en ontwikkeling Duurzaam opleiden Profijt van investeringen YSC ondersteunt organisaties op verschillende manieren bij ontwikkelingsvraagstukken. Wij streven er naar de door u gewenste resultaten te ondersteunen, niet

Nadere informatie

Opleidingen voor Coaches

Opleidingen voor Coaches Opleidingen voor Coaches Elysisch Talent geeft praktijkgerichte opleidingen en trainingen aan coaches en HR-adviseurs. Deze opleidingen en trainingen zijn bedoeld om u te leren om uw medewerkers of coachingskandidaten

Nadere informatie

Managementupdate Financieel Management

Managementupdate Financieel Management Managementupdate Financieel Management Financieel management is een vakgebied in beweging. De wetgeving is in ontwikkeling. Maatschappelijke discussies over de macht van de aandeelhouders en het Angelsaksische

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

Toelatingseis: Deelnemers moeten over een Insights Discovery Profiel beschikken 2.

Toelatingseis: Deelnemers moeten over een Insights Discovery Profiel beschikken 2. Datum juli 2017 Betreft scholing Oriëntatie Op Teamleider OOT voor OMO-professionals In deze brief vindt u informatie met betrekking tot de opzet en inschrijving van een scholing voor OMO-professionals

Nadere informatie

Controllership. De noodzaak van strong controllership

Controllership. De noodzaak van strong controllership Verdiepingscyclus Strong Controllership De noodzaak van strong controllership Maatregelen uit het regeerakkoord stellen zorgorganisaties voor nieuwe vragen het strategisch management en bestuur van organisaties

Nadere informatie

Workshop. De Vakman als Praktijkcoach

Workshop. De Vakman als Praktijkcoach Workshop De Vakman als Praktijkcoach Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd, gekopieerd, opgeslagen of

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

Opleiding. Uw personeel succesvol motiveren! Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf

Opleiding. Uw personeel succesvol motiveren! Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf Opleiding Uw personeel succesvol motiveren! Hoe medewerkers naar individuele prestaties en groepsresultaat leiden Duur van de cursus: 1 dag Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat

Nadere informatie

adviseren vanuit je kern

adviseren vanuit je kern adviseren vanuit je kern De wereld wordt er niet beter van, de werkomgeving wordt er niet ideaal van, maar je leert te roeien met de riemen die je hebt, te accepteren wat de kwaliteiten zijn waar je mee

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Controllership. De noodzaak van strong controllership

Controllership. De noodzaak van strong controllership Verdiepingscyclus Strong Controllership De noodzaak van strong controllership Maatregelen uit het regeerakkoord stellen zorgorganisaties voor nieuwe vragen het strategisch management en bestuur van organisaties

Nadere informatie

Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV)

Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) Doelgroep De opleiding is bestemd voor personen die in uw organisatie

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

Coaching en coachend leiderschap

Coaching en coachend leiderschap S.E. Booij Consultancy Coaching en coachend leiderschap voor leidinggevenden in de zorg in samenwerking met drs Joep Choy prof dr Jan Moen prof dr Willem van der Does Burgemeester Ketelaarstraat 29 2361

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

Een Stap voorwaarts in Leiderschap.

Een Stap voorwaarts in Leiderschap. 5 daagse training in voorjaar van 2010 Een Stap voorwaarts in Leiderschap. Doelgroep : DA Filiaal leidsters en aankomende filiaalleidsters Lokatie : Leusden DA hoofdkantoor Dag : Maandag van 9.30u 17.00u

Nadere informatie

Opleidingen voor HR-adviseurs

Opleidingen voor HR-adviseurs Opleidingen voor HR-adviseurs Elysisch Talent geeft praktijkgerichte opleidingen en trainingen aan coaches en HR-adviseurs. Deze opleidingen en trainingen zijn bedoeld om u te leren om uw medewerkers of

Nadere informatie

Post-hbo cursus Coachen van zelfregulatie en zelfmanagement van de patiënt

Post-hbo cursus Coachen van zelfregulatie en zelfmanagement van de patiënt Post-hbo cursus Coachen van zelfregulatie en zelfmanagement van de patiënt de bewogen fysiotherapeut Geaccrediteerd door het KNGF Doel De post-hbo nascholingscursus Coachen van zelfregulatie en zelfmanagement

Nadere informatie

Jaartraining System dynamics

Jaartraining System dynamics Deze jaartraining richt zich op ieder die zich wil bijscholen in de systemische manier van kijken en handelen met toepassingen in de verschillende levensdomeinen: familie, relatie, opvoeden, werk, helpen,...

Nadere informatie

Krachtig samenwerken: meer bereiken

Krachtig samenwerken: meer bereiken Of ligt het misschien ook aan mij? Krachtig samenwerken: meer bereiken Voor verantwoordelijke, resultaatgerichte managers en professionals die willen leren hoe ze meer voor elkaar krijgen. Belangrijke

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Leiders op koers. Een programma voor klinisch psychologen, Gz-psychologen binnen leidinggevende functies en psychiaters.

Leiders op koers. Een programma voor klinisch psychologen, Gz-psychologen binnen leidinggevende functies en psychiaters. Leiders op koers Een programma voor klinisch psychologen, Gz-psychologen binnen leidinggevende functies en psychiaters mensenkennis Algemene introductie Dit leiderschapsprogramma is ontstaan door en voor

Nadere informatie

M E T A P L U S T R A I N I N G A D V I E S C O A C H I NG

M E T A P L U S T R A I N I N G A D V I E S C O A C H I NG 1 P R O F E S S I O N E E L A D V I S E R E N Programmaconcept Om succesvol te zijn in een organisatie is beheersing van de eigen vakdiscipline niet voldoende. Veel professionals waaronder staf- en beleidsmedewerkers

Nadere informatie

Verzoek tot Inschrijving

Verzoek tot Inschrijving Vul dit formulier in blokletters in en stuur het samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar: Open Universiteit Faculteit Psychologie T.a.v. mw. Susan Meijer Antwoordnummer 4400 6400 VC Heerlen Verzoek

Nadere informatie

TRAINING. Verkoop Expert. www.inputsupport.nl. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management

TRAINING. Verkoop Expert. www.inputsupport.nl. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING Verkoop Expert www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING VERKOOP EXPERT Leerdoel De training verkoop expert is een intensieve training en geeft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014 Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014 Artikel 1: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. cursist : degene die aan het onderwijs, de training of de opleiding waarvoor

Nadere informatie

Leergang Psychodynamisch Coachen en Adviseren

Leergang Psychodynamisch Coachen en Adviseren Leergang Psychodynamisch Coachen en Adviseren voor professionals die met professionals werken START SEPTEMBER 2016 Werken met professionals Psychodynamisch coachen en adviseren is branche dan ook, een

Nadere informatie

WINTERCOURSE PUBLIEK LEIDERSCHAP JANUARI 2014

WINTERCOURSE PUBLIEK LEIDERSCHAP JANUARI 2014 PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION WINTERCOURSE PUBLIEK LEIDERSCHAP 27-31 JANUARI 2014 WINTERCOURSE 27 31 JANUARI 2014 PUBLIEK LEIDERSCHAP EVIDENCE BASED LEADERSHIP WINTERCOURSE PUBLIEK

Nadere informatie

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015 Persoonlijke informatie deelnemer Volledige naam Roepnaam Huisadres Telefoon thuis Mobiele telefoon Fax thuis E-mailadres thuis Geboortedatum (DD/MM/JJJJ) Zakelijke informatie (indien van toepassing) Bedrijf

Nadere informatie

Opleidingstraject: Didactisch Coachen voor ervaren Beeldcoaches 2014-2015

Opleidingstraject: Didactisch Coachen voor ervaren Beeldcoaches 2014-2015 Opleidingstraject: Didactisch Coachen voor ervaren Beeldcoaches 2014-2015 Inleiding Een beeldcoach filmt een aantal docenten op een leerplein. Toevallig komen twee docenten tijdens dat filmen opeenvolgend

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Executive MBA

Aanmeldingsformulier Executive MBA Aanmeldingsprocedure 1 De examencommisie heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld voor de Executive MBA van TSM Business School. Uw aanmelding omvat het volgende: A: Een volledig

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

theorie praktijk certificering Certified ISO Risk Management Professional informatie over de training MdP Management, Consulting & Training

theorie praktijk certificering Certified ISO Risk Management Professional informatie over de training MdP Management, Consulting & Training theorie praktijk certificering MdP Management, Consulting & Training informatie over de training Certified ISO 31000 Risk Management Professional 2017.08.06 Certified ISO 31000 Risk Management Professional

Nadere informatie

Servant Leadership Practitioner

Servant Leadership Practitioner Servant Leadership Practitioner Een 10-daagse training Servant Leadership voor leidinggevenden en professionals in dienstverlenende organisaties en beroepen Postbus 4 2060 AA Bloemendaal info@nivsl.nl

Nadere informatie

Transactionele Analyse. Begrijpen en beïnvloeden. Nederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse

Transactionele Analyse. Begrijpen en beïnvloeden. Nederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse Nederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse Transactionele Analyse Begrijpen en beïnvloeden De Transactionele Analyse biedt een praktische, heldere theorie die door iedereen te begrijpen is. Het

Nadere informatie

Het TETA Seminar. Changing perspective. Changing perspectives

Het TETA Seminar. Changing perspective. Changing perspectives Het TETA Seminar Changing perspective Changing perspectives Het TETA Seminar Ervaar je passie voor verandering en leiderschap Bewustwording is de basis voor succesvol veranderen. Verandering begint bij

Nadere informatie

BUILDING G100. donderdag 19 juni 2014 Ministerie van Defensie Lunettenkazerne Vught

BUILDING G100. donderdag 19 juni 2014 Ministerie van Defensie Lunettenkazerne Vught BUILDING G100 donderdag 19 juni 2014 Ministerie van Defensie Lunettenkazerne Vught Uw gastheer ing. Roelof Schoonebeek teamleider werktuigbouwkunde Ministerie van Defensie Dienst Vastgoed Defensie Eerst

Nadere informatie

Mid-Life Career Boost: mini sabbatical met maximaal effect!

Mid-Life Career Boost: mini sabbatical met maximaal effect! Driedaagse training Mid-Life Career Boost: mini sabbatical met maximaal effect! door Leontien Buddemeijer en Hanke Geertsema Driedaagse training Mid-Life Career Boost: mini sabbatical met maximaal effect!

Nadere informatie

TRAINING. Verkoop Expert. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management

TRAINING. Verkoop Expert.  Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING Verkoop Expert www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING VERKOOP EXPERT Leerdoel De training verkoop expert is een intensieve training en geeft

Nadere informatie

Mindful Coachen Rotterdam tweejarige opleiding

Mindful Coachen Rotterdam tweejarige opleiding Academie voor Open Bewustzijn studiejaar: 2016-2017 Wil je minder gehaast je werk doen en meer aandacht hebben voor mensen? Wil je weten hoe je stress bij jezelf en anderen kunt herkennen en verminderen?

Nadere informatie

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden.

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden. Deelnemers aan deze leergang verbreden hun kennis op verschillende bedrijfskundige domeinen en passen deze direct toe in hun eigen werkomgeving. Aan het eind van de leergang zijn de kosten van de opleiding

Nadere informatie

LEERGANG BELEIDSPSYCHIATRIE

LEERGANG BELEIDSPSYCHIATRIE 2014 LEERGANG 2 9 2015 LEERGANG BELEIDSPSYCHIATRIE Dé opleiding voor psychiaters en beleidsprofessionals die effectief willen opereren binnen het krachtenveld waarin ze in verschillende rollen (professional,

Nadere informatie

Kom ook naar de regionale ketendagen in april!

Kom ook naar de regionale ketendagen in april! Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Steunpunt Keten Samenwerking College van B&W, directeuren en hoofden sociale zaken Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070)

Nadere informatie

Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews

Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews PLATO - Centre for Research and Development in Education and Lifelong Learning Leiden University Content Vraagstellingen voor case studies m.b.t.

Nadere informatie

Management Development Program

Management Development Program Management Development Program Focus op doen! Leadership, performance en strategie gebundeld in één managementopleiding Start op 16 november 2015 Unfold your potential www.kluweropleidingen.be Management

Nadere informatie

Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers

Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers Workshop Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers Succesvol voorbereiden, opstellen en bewaken van contractuele afspraken. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke

Nadere informatie

TRAINING. Training. Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

TRAINING. Training. Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Training Training Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Bent u geïnteresseerd in een training van HRD Group? Neem dan gerust contact met ons op.

Nadere informatie

Certified ISO Risk Management Professional

Certified ISO Risk Management Professional Certified ISO 31000 Risk Management Professional informatie over de driedaagse training inclusief examen organisatie MdP Management, Consulting & Training website email mobiel KvK www.mdpmct.com info@mdpmct.com

Nadere informatie

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel?

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Blad 1 van 20 Hoe goed ben jij momenteel? Iedereen kan zijn leiderschapsvaardigheden aanzienlijk verbeteren met een beetje denkwerk en oefening. Met deze test krijg je

Nadere informatie

TRAINING Time Management

TRAINING Time Management TRAINING Time Management www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING TIME MANAGEMENT Deze ééndaagse training time management is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

TRAINING Account Management

TRAINING Account Management TRAINING Account Management www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING ACCOUNT MANAGEMENT Steeds vaker blijkt dat ondernemingen het aantal toeleveranciers

Nadere informatie

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen Zinthese Plus is een bureau gespecialiseerd in het gedrag van mensen in hun werkomgeving.

Nadere informatie

OPLEIDING TOT WKS-COACH

OPLEIDING TOT WKS-COACH AKS trainingen www.kleineschaars.com OPLEIDING TOT WKS-COACH Elk jaar starten we trainingen voor mensen die als WKS-coach in de eigen organisatie de taak krijgen om de implementatie van het model van Willem

Nadere informatie

Programs By Harold Koning Dynamic Wellness Strategies, Florida, USA

Programs By Harold Koning Dynamic Wellness Strategies, Florida, USA Programs By Harold Koning Dynamic Wellness Strategies, Florida, USA Koosstraat 11, Paramaribo, Suriname +597 8513124 www.withincoaching.net info@withincoaching.net Find us on Facebook Welkom! Geachte geïnteresseerde,

Nadere informatie

Mindful Coachen Rotterdam tweejarige opleiding

Mindful Coachen Rotterdam tweejarige opleiding Mindful Coachen Rotterdam Academie voor Open Bewustzijn Wil je minder gehaast je werk doen en meer aandacht hebben voor mensen? Wil je weten hoe je stress bij jezelf en anderen kunt herkennen en verminderen?

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling editie 2011 Leiderschap zit vol met paradoxen. De tegenstelling tussen betrokkenheid en distantie, tussen innovatie en behoudendheid,

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- MADE IN HOLLAND De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ------------------------------------INHOUD------------------------------------

Nadere informatie

Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012

Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012 Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012 Onderzoek naar de antroposofische zorg die verleend wordt aan patiënten met kanker en het effect van de zorg. Geachte

Nadere informatie

TRAINING Time Management

TRAINING Time Management TRAINING Time Management www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING TIME MANAGEMENT Deze ééndaagse training time management is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Postbus 1617, 3800 BP Amersfoort Tel.: 033 4542600

Postbus 1617, 3800 BP Amersfoort Tel.: 033 4542600 Postbus 1617, 3800 BP Amersfoort Tel.: 033 4542600 ALGEMENE INFORMATIE OVER DE OPLEIDING TOT TENNISLERAAR A 2007/2008 Alle sportopleidingen worden gemoderniseerd in de Europese Unie en dus ook in Nederland.

Nadere informatie

MSU OPLEIDING BROCHURE

MSU OPLEIDING BROCHURE MSU OPLEIDING BROCHURE FONTYS MSU OPLEIDING VOOR DE FYSIOTHERAPIE Deze volwaardige MSU opleiding, onder leiding van Fontys Hogescholen is wetenschappelijk onderbouwd en geaccrediteerd met 64 punten bij

Nadere informatie

Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan

Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan Inleiding Interim-managers worden gevraagd bij multidisciplinaire organisatievraagstukken

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over:

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over: Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl Lees hieronder verder over: Het werk van ondernemingsraden. Het werk van de trainer/adviseur. De ideale trainer/adviseur.

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

FUNDAMENTEN VAN LEIDERSCHAP

FUNDAMENTEN VAN LEIDERSCHAP FUNDAMENTEN VAN LEIDERSCHAP PERSOONLIJK LEIDERSCHAP EN PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 ALS JE GEEN PLAN MAAKT VOOR JE EIGEN LEVEN WORD JE INGEZET IN ANDERMANS PLANNEN REMCO CLAASSEN

Nadere informatie

FONTYS MSU CURSUS VOOR DE FYSIOTHERAPIE

FONTYS MSU CURSUS VOOR DE FYSIOTHERAPIE MSU CURSUS BROCHURE FONTYS MSU CURSUS VOOR DE FYSIOTHERAPIE Deze volwaardige MSU cursus, onder leiding van Fontys Hogescholen is wetenschappelijk onderbouwd en geaccrediteerd met 64 punten bij het KNGF.

Nadere informatie

organiseert in samenwerking met:

organiseert in samenwerking met: organiseert in samenwerking met: m g a a n m e t s e k s u a l i t e i t Bij docenten, hulpverleners en trainers leeft vaak een grote terughoudendheid om seksualiteit bespreekbaar te maken. Zeker als het

Nadere informatie

Beweging in veranderende organisaties

Beweging in veranderende organisaties Beweging in veranderende organisaties Kilian Bennebroek Gravenhorst Werken met vragenlijsten voor versterking van veranderingsprocessen PROFESSIONEEL ADVISEREN 5 Inhoud Voorwoord 7 Opzet van het boek 9

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

MPA. Master of Public Administration. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

MPA. Master of Public Administration. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur MPA Master of Public Administration Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Voorwoord De NSOB wil opleiden voor een hoogwaardig openbaar bestuur. Met geavanceerde en uitdagende opleidingen voor het topsegment

Nadere informatie

Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering

Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering Incompany training voor programma-, projecten lijnmanagers Resultaten, doelstellingen en programma ir. Gerke Oosting MBA Hoe krijg je ze mee in de veranderingen?

Nadere informatie