Jaarverslag Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

2 Jaarverslag 2011 Kom-Pas in

3 Inhoud Kom-Pas in Voorwoord Visie en Missie Inburgering voor Dummies De doelgroep Verplicht of rechthebbend Inburgeringstraject, inburgeringscontract en inburgeringsattest Minderjarige nieuwkomers Nieuw in Gent? Instroom en toeleiding Aanmeldingen in Kom-Pas Intakes en inburgeringscontracten Diplomagelijkschakeling Loopbaanoriëntatie Maatschappelijke Oriëntatie MO-toets Nederlands als tweede taal Inburgeringsattesten Minderjarige Anderstalige Nieuwkomers (MAN) Maatschappelijke Participatie voor jong en oud Voor minderjarigen Dagje Planeet Gent Taalkampen Voor meerderjarigen Belg in de Klas Vrijwilligers voor Vrijwilligers Participatiemarkt Bijt in je vrije tijd Projectwerking DIRECT (Dialogue for Integration: Engaging Religious Communities ) Onderwijsparticipatie van nieuwe EU-burgers REALISE Kom-Pas initiatieven Financiering Kom-Pas als het geheel van delen - werknemers Partners uit de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering

4 Voorwoord Beste lezer, In 2011 kenden we voor het eerst een daling van het aantal inburgeringscontracten. Ondanks de verlaagde instroom tekenden 1465 inburgeraars een contract. Het verschil was vooral in het najaar van 2011 te voelen bij de instroom van Bulgaren, Turken en Slovaken. Daarnaast blijft de jaarlijkse stijging van het aantal aanmeldingen en toeleidingen bij Minderjarige Anderstalige Nieuwkomers aanhouden. Maar liefst 345 min 18 jarigen vonden in 2011 de weg naar Kom-Pas. Bijna een derde meer dan het jaar ervoor. Één van de voornaamste redenen hiervoor is de begeleiding die Kom-Pas sinds enkele jaren verstrekt bij het toeleiden van kleuters naar het onderwijs. Kom-Pas organiseert verder ook de MO-toets voor Gent, Oost- en West-Vlaanderen én staat als vzw ook in voor een aantal innoverende projecten die we naast ons inburgeringspakket uitwerken. Verder liggen we aan de basis van enkele Europese projecten zoals REALISE en DIRECT. Het project DIRECT verrichtte onderzoek naar de rol van religie en van geïmmigreerde religieuze leiders in integratieprocessen. Dit liep van januari 2010 tot juni REALISE daarentegen is een project dat de mismatch aanpakt die bestaat tussen de job die hooggeschoolde nieuwkomers uitvoeren en het opleidingsniveau dat ze hebben behaald. Dit laatste project loopt tot maart We werken ook samen met enkele andere onthaalbureau s mee aan de uitwerking van het nieuwe KruispuntBank Inburgering-systeem (KBI) dat het oude systeem (Matrix) in 2013 zou moeten vervangen. 3

5 Visie & Missie Kom-Pas Gent is een autonome vzw die haar acties hoofdzakelijk maar niet uitsluitend in Gent ontplooit. Samen met de cursisten bouwen we aan een open en solidaire samenleving waar iedereen positief omgaat met de rijkdom van diversiteit en die allen kansen biedt om een menswaardig leven uit te bouwen. Dit is een interactief proces waarin Kom-Pas 4 domeinen centraal stelt: 1. Inburgeraars een kwalitatief inburgeringstraject aanbieden dat beantwoordt aan de Vlaamse wetgeving. 2. Bijdragen aan een noodzakelijk draagvlak om inburgering en integratie in twee richtingen gestalte te geven. Zowel van de inburgeraar naar de Belg toe, als omgekeerd. 3. Kritisch maatschappelijk reflecteren en handelen. 4. Elke persoon die zich aandient bij Kom-Pas op een respectvolle manier onthalen en helpen om een antwoord te vinden op zijn vragen. Dat realiseren we samen met inburgeraars, mensen zonder wettig verblijf, organisaties en instellingen, autochtonen en allochtonen, minder- en meerderjarigen. Én door middel van: Een professionele, diverse en gemotiveerde personeelsploeg die ten dienst staat van alle inburgeraars. We streven ernaar de inburgeraar in zijn eigen taal te kunnen ontvangen en via permanente vorming en bijscholing van ons personeel, hem/haar adequaat te helpen of door te verwijzen. Beleidsbeïnvloedend werk naar de relevante beleidsinstanties toe. Daarbij beogen we in de eerste plaats de lokale en Vlaamse overheden maar ook de federale en Europese instellingen. Activiteiten om de maatschappelijke participatie van inburgeraars in alle geledingen van de samenleving te bevorderen. Maatschappelijk participeren houdt enerzijds in dat de inburgeraar op het vlak van werk, opleiding en onderwijs, welzijn, huisvesting en gezondheid én op sociaal- cultureel vlak zelfstandig kan optreden; anderzijds dat de betrokken instellingen hem gepast kunnen ontvangen. Kom-Pas wil daarbij: Samenwerken met alle relevante personen en organisaties. Wanneer een organisatie één van bovengenoemde opdrachten als haar kerntaak beschouwt zal Kom-Pas een aanvullende of toeleidende rol opnemen. Leiding nemen waar knelpunten ontstaan of niet wordt tegemoet gekomen aan behoeften, met als doel zelf oplossingen te formuleren of een andere organisatie daartoe aan te zetten. Gebruik maken van de beschikbare overleg- en samenwerkingsinstrumenten op lokaal, Vlaams, federaal en Europees niveau. Communiceren via de beschikbare communicatiemiddelen of, indien nodig, deze zelf ontwikkelen. 4

6 Inburgering voor Dummies Bij Kom-Pas Gent kunnen allochtonen die zich langdurig in België willen vestigen een inburgeringstraject volgen. Een inburgeringstraject wordt zoveel mogelijk op de noden van de inburgeraar afgestemd. Het bestaat uit een vormingsprogramma NT2 en een maatschappelijk oriëntatie-pakket, ondersteund door intensieve trajectbegeleiding. De doelgroep Ik denk dat de integratiecursus perfect is voor alle nieuwkomers. In Kom-Pas is iedereen welkom, los van alle discriminaties. Deze cursus heeft me met veel geholpen, vooral over hoe we bepaalde zaken het best aanpakken als nieuwkomers. Het is erg interessant en het heeft mij met andere mensen in contact gebracht. Zo heb ik vrienden gemaakt vanuit de hele wereld. Ik kon niet meer gevraagd hebben. Bedankt Kom-Pas! We hebben een grote verscheidenheid aan inburgeraars. Het gaat om nieuwkomers en oudkomers die in Gent wonen maar die uit het buitenland afkomstig zijn. Onder nieuwkomers verstaan we degenen die zich maar onlangs in België gevestigd hebben. Oudkomers zijn allochtonen die al langer dan een jaar in België wonen. De inburgeraars zijn voornamelijk EU-burgers, gezinsherenigers, arbeidsmigranten, asielzoekers (enkel MO), en geregulariseerden. Ook Belgen die niet in België geboren zijn en van wie minstens één van de ouders niet in België geboren is, behoren tot de doelgroep. Binnen de doelgroep wordt een deel van de nieuwkomers verplicht om een inburgeringstraject te volgen. Nieuwkomers van buiten de EU, asielzoekers (enkel MO) en bedienaars van erkende erediensten behoren tot deze groep. Ook OCMW en VDAB kunnen hun cliënten vragen een inburgeringsprogramma te volgen. Andere groepen worden niet verplicht, maar hebben wel recht op een inburgeringstraject. Dat geldt onder meer voor alle EU-burgers (behalve Belgen) en hun gezinsleden. Inburgeraars die om medische redenen geen traject kunnen volgen en nieuwkomers die 65 jaar of ouder zijn worden vrijgesteld van het inburgeringstraject. Inburgering voorziet een inspanningsverbintenis. Er is aan het einde van het traject dus geen eindtoets waarvoor men moet slagen. Van de inburgeraar wordt wel verwacht dat hij/zij tijdig start met het vormingsprogramma en minstens 80% aanwezig is in elk opleidingsonderdeel. 5

7 Verplicht of rechthebbend In een eerste gesprek geeft de trajectbegeleider meer uitleg over de rechten en plichten van elke inburgeraar. Er wordt toelichting gegeven bij de voordelen, de mogelijkheden en het belang van een traject op korte en lange termijn. Meteen kijkt hij/zij ook of de wettelijke verplichting geldt. Zowel verplichte inburgeraars als rechthebbenden ondertekenen een contract. De regels en mogelijke administratieve sancties werden vastgelegd door de Vlaamse regering. Hiermee wil het beleid meer inburgeraars bereiken en hen wijzen op hun engagement of verplichting. Wanneer nodig, wijst het onthaalbureau inburgeraars op hun engagementen en verantwoordelijkheden. Een uitgewerkt kansenbeleid bepaalt wanneer inburgeraars kunnen herkansen of uitstel krijgen. Indien die begeleiding geen resultaat oplevert, meldt Kom-Pas de inbreuk aan Vlaanderen. Zij beslissen uiteindelijk over een geldboete. Verplichte inburgeraars worden terug uitgenodigd op het onthaalbureau om hun traject verder te zetten. Inburgeringstraject, inburgeringscontract en inburgeringsattest Ik woon nu al bijna 7 jaar in België. Ik heb de kans gekregen oriëntatie-lessen te volgen in Kom-Pas. Vooral toen ik op Kom-Pas aankwam en ik mijn lessen over België begon heb ik veel bijgeleerd over de cultuur, de sociale wetgeving, de gezondheid, opvoeding en andere belangrijke onderdelen. Ik ken dat nu al heel wat beter. Ik vind dat alle Kom-Pas medewerkers erg behulpzaam en vriendelijk zijn en natuurlijk ook onze leerkrachten. Bedankt Kom-Pas om me de kans te geven dit te doen. Ramesh, Nepal. Het inburgerinstraject bestaat uit een primair en een secundair traject. De inburgeraar tekent bij aanvang van het primaire deel een inburgeringscontract waarin dit traject individueel en op maat wordt vastgelegd. Dit deel bestaat uit een vormings programma (NT2 en MO) en uit individuele begeleiding op maat van de inburgeraar. Het vormingsprogramma wordt samengesteld uit een cursus maatschappelijke oriëntatie (MO) en een basisniveau Nederlands (NT2). Voor dit laatste onderdeel werkt Kom-Pas nauw samen met het Huis van het Nederlands en de scholen die Nederlandse taallessen geven: de Centra voor Volwassenenonderwijs De Bargie, het Perspectief en CBE Gent. Daarnaast promoten wij ook maatschappelijke participatie aan de hand van een uitgebreid aanbod activiteiten. Het secundaire traject is een vervolgtraject in functie van werk en/of studies. Dit wordt aangeboden door voorzieningen zoals de VDAB of specifieke onderwijsinstellingen. Minderjarige nieuwkomers Alle minderjarigen op Belgisch grondgebied hebben recht op onderwijs en leerplicht. Ook de kinderen die nieuw in België zijn en het Nederlands niet als moedertaal hebben. Veel scholen organiseren onthaalonderwijs om deze nieuwe leerlingen zo snel mogelijk Nederlands te leren en te integreren. Het onthaalbureau verzorgt de toeleiding naar onderwijs en waar nodig ook toeleiding naar welzijns- of gezondheidsvoorzieningen. 6

8 Nieuw in Gent? Mijn naam is Naveed. Ik heb vele dingen geleerd bij Kom-Pas. Ik wist niet erg veel over België toen ik hier kwam maar nu ken ik mijn rechten en plichten en hoe mensen hier leven in België. We krijgen echt over alles les, dus het was super goed. Naveed, Pakistan. In 2011 kwamen er in totaal 3393 volwassenen uit 117 verschillende landen in Gent wonen. Daarvan waren bijna 52% mannen en 48% vrouwen. Top 20 Instroom nieuwkomers volgens nationaliteit Nationaliteit Bulgarije Turkije Nederland Slovaakse Republiek Polen Spanje Italië 85 8 Ghana 77 9 Frankrijk Marokko Tsjechische Republiek Indië Rusland (Federatie van) Portugal Albanië Duitsland Roemenië Verenigd Koninkrijk Griekenland België 42 7

9 Top 10 verblijfsstatussen Europese onderdanen 841 EU+ werknemer loontrekkende 688 EU+ werknemer zelfstandige Gezinshereniging met Belg Echtgenoot Gezinshereniging met EU -Echtgenoot Asielzoeker (aanvraag meer dan 4 maand geleden) Gezinshereniger EU + student Regularisatie om humanitaire redenen (art.9 bis) Niet-EU+-gezinshereniger met Belg

10 Instroom en toeleiding Naast de jaarlijkse instroom van nieuwkomers die door de gemeente naar Kom-Pas doorgestuurd worden, werft en ontvangt het onthaalbureau ook doorlopend oudkomers, m.a.w. mensen die al langer dan een jaar in België of Gent verblijven. Heel wat nieuwkomers vinden trouwens rechtstreeks hun weg naar Kom-Pas. Volgens de cijfers komt amper 1/3 van de aangemelde nieuwkomers via een doorverwijzing van het OCMW, Huis van het Nederlands, Sociale Huisvesting, VDAB of talencentrum waar Nederlands voor anderstaligen wordt gegeven. Inburgeraars met een eerste aanmelding in 2011 en met een doorverwijzing via: OCMW HvN Sociale Huisvesting VDAB Aanbod NT

11 Aanmeldingen in Kom-Pas In 2011 hebben 1648 nieuwkomers zich aangemeld in Kom-Pas. 868 onder hen waren verplicht tot het volgen van een inburgeringstraject terwijl 685 rechthebbenden waren. 95 personen die zich aangemeld hadden behoorden niet tot onze doelgroep of het was onduidelijk. Eerste aanmeldingen in Kom-Pas rechthebbend verplicht geen doelgroep totaal 10

12 Intakes en inburgeringscontracten De trajectbegeleiders van Kom-Pas namen in 2011 ongeveer 1805 intakes af. Dit aantal is ongeveer hetzelfde als in Iets meer dan de helft waren vrouwen. Tijdens een intake wordt een onderzoek gedaan naar de individuele noden van elke inburgeraar. De huidige situatie wordt eerst in kaart gebracht. Wat brengt de inburgeraar mee aan onderwijs- en werkervaring? Aan leerbehoeften en competenties? Diploma s? Moet hij of zij doorverwezen worden naar het Huis van het Nederlands? Welk vormingsprogramma kan de inburgeraar volgen? Op welk niveau en wanneer? Is er kinderopvang of een toeleiding naar onderwijs voor kinderen nodig? Wat zijn de perspectieven van de inburgeraar? Sommige inburgeraars zijn hooggeschoold, andere analfabeet. Er zijn er die al een tijdje werken, andere die graag willen werken maar herschoold moeten worden. Nog andere willen zich op sociaal of cultureel vlak inzetten in hun nieuwe stad of gaan studeren. De noden en mogelijkheden zijn voor elke inburgeraar anders en zo ook de drempels Inburgeringscontracten Kom-Pas recht verplicht onbepaald totaal

13 Het aantal contracten is licht gedaald ten opzichte van 2010 maar is nog steeds hoger dan het toegekende contingent waarop de financiering is berekend. Van de 1465 inburgeringscontracten kregen 45 personen een vrijstelling voor MO naar aanleiding van het slagen voor de MO-toets. Het outputcijfer in het financieringsmodel van 1320 werd ruimschoots gehaald. In absolute cijfers werden er meer contracten getekend dan vooropgesteld. Dit vertaalt zich direct in hogere aantallen inburgeraars met een professioneel perspectief: 894 t.o.v. de 754 die werden vooropgesteld. Binnen de trajectbegeleiding worden er ook extra inspanningen gedaan om mensen te begeleiden naar een professioneel perspectief. De cijfers voor het educatief en het sociaal perspectief liggen lager dan verwacht: 117 werden genoteerd als sociaal perspectief t.o.v. de 146 vooropgesteld. Wat het educatief perspectief betreft stranden we op 26 t.o.v. de 34 vooropgesteld. Dit heeft mee te maken met het feit dat een groot aantal (428) nog onbepaald zijn omdat de perspectiefkeuze meestal op het einde van het traject valt, nadat het NT2 niveau 1 werd gehaald. Als onthaalbureau gaan we er ook van uit dat iedereen een sociaal perspectief heeft en daarnaast waarschijnlijk ook een ander hoofdperspectief. Daarom stellen we onze activiteiten in het kader van LO Sociaal ook open naar iedereen. M.b.t. Loopbaan-Oriëntatie Educatief hebben de acties van Via Educatie een dubbel resultaat: er is de begeleiding naar inschrijving in het Hoger Onderwijs, maar ook de afrading ervan wanneer blijkt dat het educatief perspectief toch niet de juiste keuze is. 12

14 We laten even het woord aan onze teamcoördinator van de Trajectbegeleiding, Dolores Piscador: In 2011 is de aanzet gebeurd voor de herstructurering van het team TB. Er werd beslist het team op te delen in 2 deelteams en 2 halftijdse coachen aan te stellen naast mezelf. Het is pas vanaf september 2011 dat dit gedeeltelijk ook concreet van start is gegaan. De nieuwe manier van werken en de taakverdeling tussen mezelf en de coachen moet zorgen voor een kwalitatievere werking: betere ondersteuning van de trajectbegleiders, betere werking van de teamvergaderingen, ondersteuning voor mezelf van de coachen. Daarnaast is er ook het werkoverleg TB (tussen de 2 coaches en mij) waar betere afspraken kunnen worden gemaakt doordat we een klankbord zijn voor elkaar. Maar dit alles is eigenlijk pas in 2012 echt in werking gegaan, 2011 was de aanzet. We zijn in 2011 als teamuitstap naar het STAM (Stadsmuseum Gent) gegaan en dat was een fijn moment met het team. We hebben ook samen met de andere collega s meegewerkt aan het Wereldfeest. Hier hebben ook een aantal van onze cliënten geschitterd op het vrij podium. Voor de rest is TB een steeds terugkerende cyclus van komende en gaande inburgeraars, de ene met een succesverhaal, de andere iets minder. 13

15 Diplomagelijkschakeling Een aantal oud- en nieuwkomers beschikt over diploma s die ze in hun land van herkomst behaald hebben. Kom-Pas kan voor zowel inburgeraars als niet-inburgeraars de aanvraag voor diplomagelijkschakeling helpen organiseren, mede dankzij het Stedenfonds. Inburgeraars die houders zijn van een buitenlands diploma worden begeleid in alle stappen die noodzakelijk zijn om een dossier in te dienen bij de bevoegde administratie. Er werden in 2011 binnen het kader van de werking diplomagelijkschakeling voor Inburgering 163 dossiers opgestart. Gezien de veelheid van documenten die gevraagd worden voor bepaalde procedures (bijvoorbeeld: de academische erkenning) kiezen in dit geval de aanvragers soms om ook nog een andere procedure op te starten. Andere redenen om meer dan één procedure op te starten kan ook voortvloeien uit de keuze om eerst te starten met de procedure waar er initieel meest nood aan is. Diplomagelijkschakeling Inburgering lopende dossiers positief antwoord negatief antwoord gedeeltelijk Academische erkenning Niveaubepaling Secundair Hoger Beroeps Onderwijs Professionele erkenning lopende dossiers positief antwoord negatief antwoord gedeeltelijk

16 In totaal werden er door het Stedenfonds 142 dossiers geopend met het oog op diplomagelijkschakeling. 30 daarvan kregen een uitspraak in Het aantal dossiers waar een positief gevolg aan werd gegeven (inclusief de gedeeltelijke gelijkwaardigheid secundair onderwijs) bedraagt 26 dossiers. Zonder onderscheid te maken naar de procedure is dus meer dan 86 procent van de behaalde resultaten positief. Diplomagelijkschakeling Stedenfonds lopende dossiers positief antwoord negatief antwoord gedeeltelijk Academische erkenning Niveaubepaling Secundair Hoger Beroeps Onderwijs Professionele erkenning lopende dossiers positief antwoord negatief antwoord gedeeltelijk

17 Loopbaanoriëntatie Binnen het inburgeringstraject kiezen inburgeraars voor een bepaald perspectief waarvoor ze na het behalen van hun inburgeringsattest verdere stappen zullen zetten. Loopbaanoriëntatie richt zich op deze perspectieven. Inburgeraars met een professioneel perspectief stromen door naar de VDAB waar ze verder begeleid worden richting arbeidsmarkt. Zij die eerst nog willen studeren, kiezen voor een educatief perspectief. Inburgeraars die zich maatschappelijk of sociaal willen engageren kiezen voor een sociaal perspectief (Maatschappelijke Participatie). Trajectbegeleiders (TB) en leerkrachten Maatschappelijke Oriëntatie (MO) moeten voor elke inburgeraar tot een goede afstemming komen, waarbij de loopbaanoriëntatie als een rode draad doorheen het inburgeringstraject loopt. Sinds 2011 hebben er ook wat veranderingen plaatsgevonden. Maandelijks komen de collega s van LO-sociaal op bezoek in de klassen met een voorstelling van vrijetijdsactiviteiten waaraan cursisten kunnen deelnemen. De vrijetijdsmarkt die 2x per jaar wordt georganiseerd is een vaste waarde voor MO. 16

18 Ook met VDAB is er een nieuwe werkwijze nl, een co-screening op het moment dat de inburgeraar (bijna) klaar is met de 2 andere onderdelen van het traject. Deze nieuwe manier van werken zorgt ervoor dat LO nauw kan aansluiten bij de rest, dat de behoefte aan LO /soort LO (uitgebreid en in groep óf via individuele gesprekken) beter kan ingeschat worden, dat er nauwelijks nog uitval is voor LO. Er is een specialist voor diplomagelijkschakeling. De trajectbegeleider geeft de eerste informatie en de specialist neemt over wanneer de inburgeraar de keuze maakt om diplomagelijkschakeling aan te vatten. Deze manier van werken is kwaliteitsvoller. Vanuit Inburgering Gent wordt er nauw samengewerkt met VIA EDUCATIE Oost-Vlaanderen voor de invulling van educatieve perspectieven. VIA EDUCATIE is een Intermediaire Instantie waar nieuwkomers meer informatie kunnen krijgen en begeleid worden i.v.m. hun studieloopbaan. In 2011 droeg Kom-Pas een deel van de organisatie van de infosessies over Verder Studeren en de onderwijsmarkt (waarop de onderwijsverstrekkers hun aanbod voorstellen) aan hen over. Inburgering Gent stond in voor de screening van geïnteresseerden, het informeren over het aanbod, het stimuleren van de deelname, het aanbieden van de infrastructuur en de opvolging via Trajectbegeleiding. Naar individuele ondersteuning toe zijn in samenwerking met het Huis van het Nederlands de mogelijkheden voor kinderopvang uitgebreid, waardoor er minder lang moet gewacht worden om met het vormingsprogramma te starten. 17

19 Maatschappelijke Oriëntatie De maatschappelijke oriëntatie-lessen zijn een schitterende ervaring geweest voor mij. In het begin, toen onze leerkrachte zei dat het meer een discussie-groep zou zijn en dat er aan het eind van de cursus geen examen zou volgen, dacht ik dat het erg saaie lessen zouden worden omdat de studenten geen motivatie zouden hebben om hard te werken. Ik ben blij om nu te kunnen zeggen dat het écht de beste manier is om informatie te krijgen over België als land. Nu hebben wij de basiskennis om hier te wonen en leven, we kennen de geschiedenis van het land en onze individuele rechten. Een pluim voor maatschappelijke oriëntatie. De cursus Maatschappelijke Oriëntatie heeft als doel de zelfredzaamheid van inburgeraars zodanig te vergroten dat zij zelfstandig kunnen functioneren in hun nieuwe omgeving. Inburgeraars maken kennis met de Belgische/Vlaamse samenleving, aan de hand van de 11 leeromgevingen (Stad en Land, Verblijfssituatie, Gezin, Tewerkstelling, Wonen, Gezondheid, Mobiliteit, Consumptie, Vrije tijd, Onderwijs/Opvoeding, Publieke Dienstverlening). De cursus wordt gedifferentieerd aangeboden: analfabeten, laaggeschoolden en hooggeschoolden worden gegroepeerd. Bovendien zijn er cursussen overdag, s avonds of in het weekend. De lessen worden gegeven in verschillende contacttalen. In 2011 waren dat er 12, twee minder dan in Naast deze contacttalen zijn er groepen MO Nederlands met tolken. Er werd in 2011 in 13 talen getolkt, 1 meer dan in

20 Wegens verandering in wetgeving inzake verblijf van rechthebbende EU-burgers, zagen we de instroom van Bulgaren en Slowaken enorm dalen. Slowaaks verdween volledig uit de vaste lesplanning MO en Bulgaars werd enkel georganiseerd op vrijdag en dinsdagavond. Om de wachtlijsten weg te werken kwam een nieuwe leerkracht Albanees in dienst en organiseerden we 3 groepen met volledige bezetting in het najaar De grote instroom Urdu-Hindi werd opgevangen met 1 extra leerkracht en 1 groep Urdu-Hindi, van oktober 2011 tot januari De cursussen Albanees, Farsi en Pools waren extra cursussen die niet in het vaste taalaanbod MO zijn opgenomen. Ze werden georganiseerd om tegemoet te komen aan de wachtlijsten voor betreffende taalgroepen. 19

21 Inburgering Gent en Oost-Vlaanderen hebben een vast samenwerkingsverband i.v.m. cursisten in mekaars MO-aanbod. Uitzonderlijk werken we ook samen met andere onthaalbureau s, echter zonder vaste afspraken. Inburgering Gent heeft een aantal vaste plaatsen bij IOVL voor Albanees en Thai. IOVL heeft bij ons vaste plaatsen voor Spaans. Naast de vaste voorbehouden plaatsen schrijven we occasioneel ook cursisten in op mekaars aanbod. Sinds september 2011 organiseren we geen aanbod MO Individueel meer en ook geen aanbod begeleide zelfstudie. Uit evaluaties van onze cursisten bleek dat ze expliciet vroegen naar meer contacturen. Het aspect leren in groep, zo eigen aan de climodiek, blijkt van onderschatte waarde ook voor deze groep zeer hooggeschoolde inburgeraars. Ons aanbod komt tegemoet aan de noden van de inburgeraars. We richtten enkel een specifiek aanbod in voor analfa-groepen (anders alfabete-groepen) Turks en Arabisch. Andere analfa-cursisten werden opgenomen in het aanbod MO voor laaggeschoolden. Nagenoeg alle cursisten zitten in een aanbod dat overeenkomt met hun leefen werksituatie. Sinds september 2011 komt het extern aanbod rond Maatschappelijke Participatie ook op een structurele wijze aan bod in de lessen MO. Voorbeelden van dat aanbod zijn: 2e handsfietsenmarkt, Sportief Gent, Festival van Vlaanderen, Cultuurmarkt, Dzjambo, Nacht van de Musea, Ensemble Zefiro, Missa Mexicana, Voor sommige van deze activiteiten werd er ook begeleiding vanuit het onthaalbureau voorzien. Om cursisten meer bewust te maken van het omgaan met afval en om hen meer verantwoordelijkheid te geven in het toepassen van het afval-systeem in Kom-Pas, lanceerden we in 2011 ook het Buddy-project: per klas worden telkens 2 cursisten buddies: ze helpen andere cursisten bij het selecteren van afval en signaleren knelpunten aan de groep. De MO-groep bestond in 2011 uit 12 leerkrachten en 1 teamcoach. De lessen vinden voornamelijk overdag plaats, met uitzondering van 1 avond-groep. Soms wordt ook op zaterdag les gegeven. Tijdens de teamvergaderingen op maandag namiddag wisselen de leerkrachten inhoudelijke informatie uit, vindt er een intervisie plaats op basis van cases uit de lesmomenten en behandelen ze organisatorische kwesties. Jaarlijks wordt ook een MOMO-dag georganiseerd waarbij alle maatschappelijke oriëntatie-leerkrachten uit Vlaanderen samenkomen en lesmethodieken bespreken. Deze uitwisseling blijkt altijd heel vruchtbaar te zijn. 20

22 In het najaar van 2011 woonden om diezelfde reden alle leerkrachten een les bij in een ander onthaalbureau. Bedoeling hiervan was om de blik te verruimen en nieuwe input te krijgen voor eigen lessen. De leerkrachten evalueerden deze lessen a.h.v ons eigen les-evaluatie-instrument en iedereen koppelde de bevindingen terug in het team MO. Deze opdracht werd als zeer positief ervaren en zal nog worden herhaald in de toekomst. Marian Ceuppens, teamcoach van MO, bespreekt kort een geslaagd jaar voor het MO-team: Er waren geen grote veranderingen in 2011 voor maatschappelijke oriëntatie; de focus van de werking lag op het uitbouwen van een goed permanent evaluatiesysteem voor gebruik tijdens de lessen en een instrument om lessen gericht te observeren en te evalueren. Het project Belg in de Klas kwam in handen van de collega s van MP die het nu verder uitbouwen. In het MO-team heerst een echt samen gevoel. Dit komt enerzijds omdat veel mensen reeds heel lang meedraaien in het team en mekaar zeer goed kennen, anderzijds zorgt een open houding in het team ervoor dat nieuwe collega s zich ook snel thuis voelen. De wekelijkse teams krijgen zowel een inhoudelijke als praktische invulling en dat is het moment waarop we uitwisselen, feedback geven, afspraken maken, afspraken opvolgen, etc De thema s voor de MO-lessen vernieuwen voortdurend, zowel naar inhoud als naar methodiek. Vaak worden nieuwe lesmethodieken uitgeprobeerd en aan de andere collega s doorgegeven. Op die manier worden vernieuwende zaken heel snel in de praktijk gebracht. De evaluaties die na elke lessenreeks worden gevraagd spreken voor zich: cursisten zijn over het algemeen zeer tevreden over de cursus en zijn enthousiast over de manier van werken (Climodiek). Voor de meeste cursisten is de Climodiek zeer vernieuwend gezien ze in hun eigen land meestal een ander soort onderwijs - methodiek hebben gekend. Ze ondervinden echter heel snel aan de lijve dat ze via groepswerk, klasgesprekken, opdrachten buitenshuis, etc op een actieve manier snel bijleren. Voor de rest was het positieve verslag van de inspectie MO een echte opsteker voor heel het team MO. 21

23 MO-toets De vrijstellingstoets maatschappelijke oriëntatie wordt sinds januari maal per week georganiseerd in Kom-Pas. Dit gebeurt niet alleen voor eigen publiek uit Gent, maar meteen ook voor nieuwkomers uit Oost- en West-Vlaanderen. De deelnemers waren nieuwkomers die zich aangemeld of her-aangemeld hebben in 2011 maar die nog geen inburgeringscontract ondertekend hadden. Het gaat hier om nieuwkomers die verplicht werden het inburgeringsprogramma te volgen (door Inburgering, Het OCMW of de VDAB). Indien de nieuwkomers slagen voor de test, krijgen zij een vrijstelling voor de cursus maatschappelijke oriëntatie. De test kan afgelegd worden in 4 talen: Nederlands, Frans, Engels of Duits. Nieuwkomers kunnen de test maximum 1 keer afleggen. Tijdens de test mogen ze wel gebruik maken van het internet en folders die in het lokaal liggen. 162 mensen waren in 2011 aanwezig op de vrijstellingstoets MO voor Inburgering Gent. Zoals reeds vermeld organiseren we de toets ook voor de provincies Oost-Vlaanderen (68 aanwezigen) en West-Vlaanderen (69 aanwezigen). 22

24 Nederlands als tweede taal Het Huis van het Nederlands Gent organiseert de samenwerking tussen alle aanbodverstrekkers Nederlands als tweede taal (NT2) in het Gentse. Kom-Pas werkt nauw samen met het Huis van het Nederlands, de Gentse afdeling is gevestigd onder hetzelfde dak. Inburgeraars die een contract tekenen worden vervolgens bij het Huis van het Nederlands gericht doorverwezen naar een aanbod NT2 op hun maat. Het Huis formuleert hiervoor adviezen. In 2011 gingen 1511 inburgeraars langs bij het Huis van het Nederlands voor het volgen van een cursus Nederlands personen daarvan kregen in dat jaar ook een opleiding Nederlands op maat bij het Centrum voor Basiseducatie Leerpunt, CVO de Bargie of CVO het Perspectief. De overige 209 personen werden doorverwezen naar een andere instantie of vatten hun opleiding niet aan in De lessen Nederlands (NT2) worden gegeven door verschillende aanbieders uit het volwassenenonderwijs. Daarnaast differentiëren de onderwijsinstellingen naar niet-gealfabetiseerde, anders-gealfabetiseerde en gealfabetiseerde (Latijns schrift) cursisten. Tot slot zijn er verschillende richtgraden NT2 en wordt binnen die richtgraden gewerkt met groepen die sneller, trager of gemiddeld vorderen. Binnen het primaire inburgeringstraject moeten inburgeraars minstens richtgraad 1.1 behalen. 23

25 Inburgeringsattesten Inburgeraars die hun primaire traject volledig afronden bekomen een inburgeringsattest. Het primaire traject duurt in veel gevallen langer dan een jaar. Soms worden de trajecten ook ziekte, zwangerschap of werk. In 2011 werden 932 attesten behaald, 592 daarvan waren voor verplichte inburgeringstrajecten en 340 voor rechthebbende. Inburgeringsattesten Oudkomers Nieuwkomers Onbepaald Totaal Na afronding van het primaire traject kan gestart worden met het secundaire traject. Dit hangt mee af van het perspectief dat inburgeraars in hun primaire traject bepaalden. Inburgeraars met een professioneel perspectief worden aan de VDAB overgedragen om hun loopbaan (verder) vorm te geven. Degenen met een educatief perspectief stromen door naar diverse onderwijsinstellingen of beroepsopleidingen. Daarnaast kunnen inburgeraars, wanneer er geen al te grote financiële drempels of tijdstekorten zijn, hun niveau Nederlands verder bijschaven in het volwassenonderwijs. 24

26 Minderjarige Anderstalige Nieuwkomers (MAN) Alle minderjarigen op Belgisch grondgebied hebben recht op onderwijs en vallen bovendien onder de leerplicht, los van hun verblijfssituatie. Ouders van minderjarige anderstalige nieuwkomers krijgen een wervingsbrief toegestuurd, waarin ze worden geïnformeerd over de ondersteuningsmogelijkheden die Inburgering Gent aanbiedt voor hun kinderen: toeleiding naar onderwijs, vrije tijd en welzijnsvoorzieningen. Voor 2011 hebben zich in totaal hebben 345 kinderen aangemeld bij Inburgering Gent, waarvan er 305 nieuwkomers toegeleid werden naar een school. Daarmee wordt de stijgende tendens van de afgelopen jaren verder gezet. Toeleiding naar Onderwijs van Minderjarige Nieuwkomers Aantal toeleidingen Aanmeldingen MAN bij Kom-Pas jaar 6-12 jaar jaar Totaal 25

Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw. Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau

Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw. Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau Inhoud 1. Wat doet Onthaalbureau Inburgering Limburg? 2. VuurWerkt als methode voor perspectiefbepaling

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2013. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2013 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2013 Kom-Pas in 2013 Inhoud Jaarverslag 2013 Voorwoord Visie en missie Taalbeleid Instroom en toeleiding Top 20 instroom Doorverwijzing via

Nadere informatie

Intake bij atlas trefdag NT2

Intake bij atlas trefdag NT2 Intake bij atlas trefdag NT2 Nieuwe organisatie Atlas Bij Atlas, integratie& inburgering Antwerpen kan je terecht voor: inburgeringstrajecten en informatie over Nederlands leren en oefenen ondersteuning

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 40/2007 van 12 december 2007 Betreft: Aanvraag van het Vlaamse Overheid, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Beleid Binnenland,

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN Zitting 2005-2006 5 juli 2006 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN voorgesteld Zie: 850 (2005-2006) Nr. 1: Ontwerp

Nadere informatie

Het Vlaamse inburgeringsbeleid

Het Vlaamse inburgeringsbeleid Het Vlaamse inburgeringsbeleid Informatiebrochure voor gemeenten januari 2009 Inhoud Inleiding...3 1 Samenleven in diversiteit en inburgering...4 2 Het inburgeringstraject...4 2.1 Nederlands als tweede

Nadere informatie

De samenwerking tussen OCMW en onthaalbureau

De samenwerking tussen OCMW en onthaalbureau De samenwerking tussen OCMW en onthaalbureau Inleiding OCMW s streven naar een maximale integratie en participatie aan het maatschappelijk leven van hun cliënten. Ook medewerkers van onthaalbureaus zetten

Nadere informatie

BinnenBand 10/10. Themanummer Inburgering. jaargang 15 nr. 68bis - oktober 2010

BinnenBand 10/10. Themanummer Inburgering. jaargang 15 nr. 68bis - oktober 2010 BinnenBand jaargang 15 nr. 68bis - oktober 2010 Een band tussen binnenlands BESTUUR en de lokale besturen Themanummer Inburgering 10/10 colofon BinnenBand tweemaandelijkse uitgave van het Agentschap voor

Nadere informatie

Profielen van asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden

Profielen van asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden Monitoring asielinstroom Profielen van asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en

Nadere informatie

Bereiken van nieuwkomers via inburgeringcursussen. Dr. Rik Baeten Domus Medica

Bereiken van nieuwkomers via inburgeringcursussen. Dr. Rik Baeten Domus Medica Bereiken van nieuwkomers via inburgeringcursussen Dr. Rik Baeten Domus Medica Risicogroepen ondervaccinatie bron vaccinatiegraadstudies 2005-2008 Kinderen 18 tot 24 maanden Gezinnen met een moeder van

Nadere informatie

3. Kan de minister meedelen welk aandeel van de asielzoekers daadwerkelijk een taalcursus start?

3. Kan de minister meedelen welk aandeel van de asielzoekers daadwerkelijk een taalcursus start? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 387 van CHRIS JANSSENS datum: 23 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Jaarboek Inburgering & Integratie 2010

Jaarboek Inburgering & Integratie 2010 Inburgering Jaarboek Inburgering & Integratie 2010 1 Jaarboek Inburgering & Integratie 2010 4 Inhoud Voorwoord...5 Inleiding... 6 Inburgering...7 Inburgering, een opstap naar actieve participatie aan

Nadere informatie

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen 1. Achtergrond en doelstelling van Kaap SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen Situering Doelstelling Missie Onderwijsbeleid Naast het algemene NT2-aanbod is er nood aan een aanbod op maat

Nadere informatie

Agentschap Integratie en Inburgering Oost-Vlaanderen

Agentschap Integratie en Inburgering Oost-Vlaanderen Agentschap Integratie en Inburgering Oost-Vlaanderen Agentschap: wie zijn we? Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) sinds 1 januari 2015 Alle diensten voor: Integratie Inburgering Sociaal tolken en vertalen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juli 2014

De arbeidsmarkt in juli 2014 De arbeidsmarkt in juli 2014 Datum: 13 augustus 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche juli 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2015

De arbeidsmarkt in april 2015 De arbeidsmarkt in april 2015 Datum: 12 mei 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Ondersteuning Taalbadklas op de SITE Nekkerhal (voorziene opstart: na de paasvakantie)

Ondersteuning Taalbadklas op de SITE Nekkerhal (voorziene opstart: na de paasvakantie) Ondersteuning Taalbadklas op de SITE Nekkerhal (voorziene opstart: na de paasvakantie) Doelgroep: kinderen van asielzoekers (kleuters + lagere school) Taken vrijwilligers: Taalstimulering Crea-atelier

Nadere informatie

Droits fondamentaux. inburgering opleiding. oriëntatie. traject gratis. taal. Onthaal van nieuwkomers

Droits fondamentaux. inburgering opleiding. oriëntatie. traject gratis. taal. Onthaal van nieuwkomers Droits fondamentaux oriëntatie traject gratis taal inburgering opleiding Onthaal van nieuwkomers 21 Zich inburgeren, wat betekent dat? Er wordt veel gesproken over inburgering of integratie van migranten.

Nadere informatie

Functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel projectmedewerker Functieprofiel projectmedewerker Situering L4-volwassenenonderwijs vzw is het netwerk van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Door

Nadere informatie

Inburgering. Toelichting aan de hand van de regelgeving

Inburgering. Toelichting aan de hand van de regelgeving Inburgering Toelichting aan de hand van de regelgeving Inburgering is een begrip dat vrijwel iedereen kent. Ook is er bijna iedereen over eens dat immigranten zich moeten inburgeren. Inburgering of integratie

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in december 2014

De arbeidsmarkt in december 2014 De arbeidsmarkt in december 2014 Datum: 14 januari 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche december 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

Vacature. voltijds medewerker begeleiding educatief secundair traject inburgering

Vacature. voltijds medewerker begeleiding educatief secundair traject inburgering Vacature Consortium volwassenenonderwijs Antwerpen vzw Kantooradres: Francis Wellesplein 1 2018 Antwerpen Postadres: Postbus 10030 Brederodestraat 90 2018 Antwerpen Tel. 03 338 93 70 Fax 03 338 93 65 info@vol-ant.be

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2015

De arbeidsmarkt in maart 2015 De arbeidsmarkt in maart 2015 Datum: 9 april 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Vacature. voltijds medewerker begeleiding educatief secundair traject inburgering

Vacature. voltijds medewerker begeleiding educatief secundair traject inburgering Vacature Consortium volwassenenonderwijs Antwerpen vzw Kantooradres: Francis Wellesplein 1 2018 Antwerpen Postadres: Postbus 10030 Brederodestraat 90 2018 Antwerpen Tel. 03 338 93 70 Fax 03 338 93 65 info@vol-ant.be

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in januari 2016

De arbeidsmarkt in januari 2016 De arbeidsmarkt in januari 2016 Datum: 12 februari 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche januari 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2015

De arbeidsmarkt in mei 2015 De arbeidsmarkt in mei 2015 Datum: 11 juni 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2013

De arbeidsmarkt in augustus 2013 De arbeidsmarkt in augustus 2013 Datum: 5 september 2013 Van: Stad Antwerpen Actieve stad Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2012 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen eind

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE Arrondissement Brugge HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2015

De arbeidsmarkt in februari 2015 De arbeidsmarkt in februari 2015 Datum: 24 maart 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in november 2015

De arbeidsmarkt in november 2015 De arbeidsmarkt in november 2015 Datum: 7 december 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche november 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

1. 与 荷 兰 语 之 家 (Huis van het Nederlands) 一 起 为 您 找 一 个 最 适 合

1. 与 荷 兰 语 之 家 (Huis van het Nederlands) 一 起 为 您 找 一 个 最 适 合 Onthaalbureau Inburgering Antwerpen 安 特 卫 普 市 社 会 融 入 接 待 处 Bent u nieuw in Vlaanderen en wilt u Nederlands leren? wilt u meer weten over het leven in Vlaanderen? zoekt u werk? hebt u andere vragen? Onthaalbureau

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2016

De arbeidsmarkt in oktober 2016 De arbeidsmarkt in oktober 2016 Datum: 9 november 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in september 2014

De arbeidsmarkt in september 2014 De arbeidsmarkt in september 2014 Datum: 13 oktober 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche september 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Kortrijk Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2014

De arbeidsmarkt in mei 2014 De arbeidsmarkt in mei 2014 Datum: 13 juni 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen eind

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juni 2015

De arbeidsmarkt in juni 2015 De arbeidsmarkt in juni 2015 Datum: 15 juli 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche juni 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2016

De arbeidsmarkt in april 2016 De arbeidsmarkt in april 2016 Datum: 10 mei 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Oostende Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2014

De arbeidsmarkt in augustus 2014 De arbeidsmarkt in augustus 2014 Datum: 17 september 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Tielt Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2015

De arbeidsmarkt in augustus 2015 De arbeidsmarkt in augustus 2015 Datum: 8 september 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Tielt Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Link met het secundair onderwijs

Link met het secundair onderwijs Link met het secundair onderwijs 1. Instroomprojecten 'Tutoraat' en 'Klimop' De moeizame doorstroom in het secundair onderwijs en de instroom naar het hoger onderwijs van kansarme en allochtone jongeren

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2016

De arbeidsmarkt in maart 2016 De arbeidsmarkt in maart 2016 Datum: 11 april 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2016

De arbeidsmarkt in februari 2016 De arbeidsmarkt in februari 2016 Datum: 16 maart 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs Nummer 1, februari 2013 brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs In dit nummer Brucovo haalt ESF kwaliteitslabel! Brucovo haalt ESF kwaliteitslabel! Kijkdag Nederlands op de werkvloer

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN de gemeente

DIVERSITEIT IN de gemeente DIVERSITEIT IN de gemeente Ondersteuning op maat van lokale besturen Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid van mensen

Nadere informatie

Inburgering. in Vlaanderen en Brussel

Inburgering. in Vlaanderen en Brussel Inburgering in Vlaanderen en Brussel Als nieuwkomer voelde ik mij soms verdwaald, bijna opnieuw een baby Je moet in zekere zin helemaal opnieuw beginnen. De inburgeringscursussen stimuleerden me om mijn

Nadere informatie

nr. 695 van CHRIS JANSSENS datum: 31 augustus 2016 aan LIESBETH HOMANS Inburgering - Vormingsprogramma - Resultaatverbintenis

nr. 695 van CHRIS JANSSENS datum: 31 augustus 2016 aan LIESBETH HOMANS Inburgering - Vormingsprogramma - Resultaatverbintenis SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 695 van CHRIS JANSSENS datum: 31 augustus 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2016

De arbeidsmarkt in augustus 2016 De arbeidsmarkt in augustus 2016 Datum: 8 september 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

Interculturaliteit binnen welzijn en gezondheid

Interculturaliteit binnen welzijn en gezondheid Interculturaliteit binnen welzijn en gezondheid Algemene vergadering RWO -Oudenaarde 11 juni 2012 Inhoud Terminologie: ECM Enkele vragen Overzicht van de immigratie Aanwezigheid in regio Oudenaarde Enkele

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2014

De arbeidsmarkt in oktober 2014 De arbeidsmarkt in oktober 2014 Datum: 19 november 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting 2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting In Gent steeg het aantal mensen met financiële moeilijkheden met 12,6 procent ten opzichte van vorig jaar (van 7.870 leefloongerechtigden

Nadere informatie

Inspiratiedag Van opvang naar samenleven. Koen Clijsters, algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder

Inspiratiedag Van opvang naar samenleven. Koen Clijsters, algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Inspiratiedag Van opvang naar samenleven Koen Clijsters, algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Heusden-Zolder: iedereen welkom! Biografie Heusden-Zolder - Ex-mijngemeente in Limburg - Bevolking Heusden-Zolder:

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSCONTROLE DATA-UITWISSELING NT2

HANDLEIDING KWALITEITSCONTROLE DATA-UITWISSELING NT2 HANDLEIDING KWALITEITSCONTROLE DATA-UITWISSELING NT2 (Versie 1 september 2010) 1. Inleiding Sommige cursisten NT2 - Richtgraad A1, volgen hun opleiding in het kader van een inburgeringstraject (Inburgering),

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40

Nadere informatie

[LEERWINKEL WEST-VLAANDEREN]

[LEERWINKEL WEST-VLAANDEREN] [LEERWINKEL WEST-VLAANDEREN] [LEERWINKEL WEST-VLAANDEREN] CONTEXT Per 1-1-2015 : stopzetting werking van de 13 Consortia Volwassenenonderwijs in Vlaanderen TAKEN CONSORTIA Samenwerking binnen Volwasseneneducatie

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juni 2016

De arbeidsmarkt in juni 2016 De arbeidsmarkt in juni 2016 Datum: 8 juli 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche juni 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

Dienst Diversiteit Een kennismaking

Dienst Diversiteit Een kennismaking Dienst Diversiteit Een kennismaking Dienst Diversiteit INHOUD 1. Voorstelling dienst Diversiteit 2. Doelstellingen en acties 3. Van diversiteit naar gezondheid Voorstelling dienst Diversiteit Huidig organogram

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de heren Mark Demesmaeker, Jan Peumans, Geert Bourgeois, Piet De Bruyn en Kris Van Dijck en mevrouw Helga Stevens

VOORSTEL VAN DECREET. van de heren Mark Demesmaeker, Jan Peumans, Geert Bourgeois, Piet De Bruyn en Kris Van Dijck en mevrouw Helga Stevens Zitting 2008-2009 14 januari 2009 VOORSTEL VAN DECREET van de heren Mark Demesmaeker, Jan Peumans, Geert Bourgeois, Piet De Bruyn en Kris Van Dijck en mevrouw Helga Stevens houdende wijziging van het decreet

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

1. WAAROM DIT HANDBOEK? 2

1. WAAROM DIT HANDBOEK? 2 2 1.1. WAAROM DIT HANDBOEK? Internationale mobiliteit wordt steeds meer een absolute noodzaak op een arbeidsmarkt waar een sterke vraag heerst naar meer flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Een van de

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

atlas integratie en inburgering Antwerpen atlas integratie & inburgering Antwerpen

atlas integratie en inburgering Antwerpen atlas integratie & inburgering Antwerpen atlas integratie en inburgering Antwerpen 1 Inburgeringsprogramma Maatschappelijke oriëntatie Nederlands Trajectbegeleider Maatschappelijke participatie Werk Vrije tijd Vrijwilligerswerk Kinderen 2 Profiel

Nadere informatie

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 Aanleiding De specifieke realiteit van de Vlaamse Rand: Een grote instroom van nieuwe inwoners

Nadere informatie

HUIS VAN HET NEDERLANDS WEST-VLAANDEREN PROVINCIAAL AFSPRAKENKADER. 12 september 2013

HUIS VAN HET NEDERLANDS WEST-VLAANDEREN PROVINCIAAL AFSPRAKENKADER. 12 september 2013 HUIS VAN HET NEDERLANDS WEST-VLAANDEREN PROVINCIAAL AFSPRAKENKADER 12 september 2013 Provinciaal Afsprakenkader NT2 HvN-WVl 12092013 Pagina 1 INHOUDSTAFEL A. TER INLEIDING: enkele algemene afspraken B.

Nadere informatie

een initiatief van GSIW Actiegroep Leren-Werken

een initiatief van GSIW Actiegroep Leren-Werken Word Wijs!? een initiatief van GSIW Actiegroep Leren-Werken promotor: de Stap - Studieadviespunt Gent duur project: 1/10/2012 tot 30/9/2013, verlengd met 1 schooljaar 1/10/2013 tot 30/9/2014 1,2 fulltime

Nadere informatie

intra-europese migratie

intra-europese migratie sessie 2 Ook in gent: mensen komen en gaan! intra-europese migratie Jan Balliu Stad Gent Integratiedienst INTRA-EUROPESE MIGRATIE INHOUD PRESENTATIE Bevolkingscijfers Intra-Europese migratie = migratie

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR. ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN boekhouden en informatica IN ÉÉN SCHOOLJAAR KLAAR OM TE STUDEREN IN HET NEDERLANDS WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.BE Ik

Nadere informatie

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding voor volwassenen Liv Geeraert De Leerplek = een geïntegreerd loket: - Huis van het Nederlands - consortium volwassenenonderwijs - VDAB lokale werkwinkel (aanpalend)

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

Toeleiders in diversiteit vanuit een 1-loketdienst

Toeleiders in diversiteit vanuit een 1-loketdienst Toeleiders in diversiteit vanuit een 1-loketdienst Kortrijk 05/09/2016 Inspiratiedag Van opvang naar samenleven Ontstaan en context Enerzijds Nieuwkomers en andere mensen van buitenlandse herkomst vinden

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN het onderwijs. Ondersteuning op maat van. onderwijs initiatieven

DIVERSITEIT IN het onderwijs. Ondersteuning op maat van. onderwijs initiatieven DIVERSITEIT IN het onderwijs Ondersteuning op maat van onderwijs initiatieven Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid

Nadere informatie

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Heb je problemen met lezen, schrijven of rekenen? Je bent niet alleen! In Vlaanderen heeft 1 op 7 mensen er moeite mee. Bij Basiseducatie kan je opnieuw bijbenen. Er zijn 13 Centra voor

Nadere informatie

Decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid

Decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid Decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid (B.S.8.V.2003) 1 HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen HOOFDSTUK II. - Doelgroep, doel en inhoud van het Vlaamse inburgeringsbeleid

Nadere informatie

VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE VIA WERK. 15/06/16

VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE VIA WERK. 15/06/16 VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE VIA WERK. VDAB INTEGRATIE VIA WERK INHOUD: 1.AANPAK VDAB 2.ACTIES 3.VOORBEELDEN & GOOD PRACTICES 4.VRAGEN? AANPAK VDAB AANPAK VDAB / PRINCIPES: Aanpak krijgt vorm op basis van:

Nadere informatie

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB Socioprofessionele reïntegratie Conny Daens, GTB GTB - dienst, vzw die vanuit de werkwinkels heel nauw samenwerkt met VDAB binnen een samenwerkingsakkoord voor personen met een werkvraag. - Onderscheidt

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN. Erkend traject naar werk door VDAB. Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN. Erkend traject naar werk door VDAB. Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015 Erkend traject naar werk door VDAB VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015 In één schooljaar klaar om te studeren in het Nederlands WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.BE

Nadere informatie

Q1 In welke hoedanigheid neemt u deel aan deze enquête:

Q1 In welke hoedanigheid neemt u deel aan deze enquête: Q1 In welke hoedanigheid neemt u deel aan deze enquête: Answered: 280 Skipped: 0 Leerkracht Schoolhoofd Leerling Ouder Vertegenwoor... Leerkracht Schoolhoofd Leerling Ouder Vertegenwoordiger van een andere

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 Training en opleiding (T&O) van werkzoekenden en werknemers is één van de kerntaken van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Hoger Beroepsonderwijs Hoger Beroepsonderwijs (HBO5): Na secundair onderwijs of via toelatingsexamen 3 jaar overdag of s avonds les volgen Les volgen in een

Nadere informatie

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers IMMIGRATIE IN DE EU Bron: Eurostat, 2014, tenzij anders aangegeven De gegevens verwijzen naar niet-eu-burgers van wie de vorige gewone verblijfplaats in een land buiten de EU lag en die al minstens twaalf

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE

TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE Voor de periode van 2011 tot 2014 1. Voorstelling van de opleiding begeleider in de kinderopvang en polyvalent verzorgende Het CVO biedt volwassenen met

Nadere informatie

brief VOL nieuws Alle spots gericht op EduSpot

brief VOL nieuws Alle spots gericht op EduSpot Nummer 1, april 2014 brief VOL nieuws Alle spots gericht op EduSpot Speciale EduSpot editie In dit nummer Nieuw Eduspot team Bekijk onze EduSpot film Website Eduspotter Bestel EduSpot brochures en affiches

Nadere informatie

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Wie niet goed kan lezen, schrijven en rekenen, is geen uitzondering. In ons land heeft meer dan half miljoen mensen er moeite mee. In een centrum voor basiseducatie kan je die achterstand

Nadere informatie

Inspiratiesessie voor studiedag SAMEN DIGITAAL! NAAR INNOVATIEVE EN CREATIEVE OPENBARE

Inspiratiesessie voor studiedag SAMEN DIGITAAL! NAAR INNOVATIEVE EN CREATIEVE OPENBARE Volg een computercursus en neem je computer mee naar huis Inspiratiesessie voor studiedag SAMEN DIGITAAL! NAAR INNOVATIEVE EN CREATIEVE OPENBARE COMPUTERRUIMTESEric Van Nieuwenborgh (Oxfam) - Ghislain

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

Onderwijs en arbeidsmarkt: tweemaal actief

Onderwijs en arbeidsmarkt: tweemaal actief Onderwijs en arbeidsmarkt: tweemaal actief Organisation for Economic Coöperation and Development (2002), Education at a Glance. OECD Indicators 2002, OECD Publications, Paris, 382 p. Onderwijs speelt een

Nadere informatie

NEDERLANDS LEREN EN OEFENEN

NEDERLANDS LEREN EN OEFENEN 2 32 Oriëntatiegids NEDERLANDS LEREN EN OEFENEN In Brussel leer je op verschillende plaatsen Nederlands. In dit hoofdstuk informeren we je over waar je Nederlands kan leren en oefenen. We leggen in paragraaf

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL LERAAR BASISEDUCATIE

FUNCTIEPROFIEL LERAAR BASISEDUCATIE FUNCTIEPROFIEL LERAAR BASISEDUCATIE Federatie Centra voor Basiseducatie vzw Overlegt Werkt Samen Geeft les Leert Permanent Met ondersteuning van PraxisNetwerk 1 Inhoudsopgave 1 Functieprofiel 3 2 De leraar

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

Deel 1 Inburgering in Vlaanderen

Deel 1 Inburgering in Vlaanderen Deel 1 Inburgering in Vlaanderen Peter De Cuyper, Miet Lamberts, Fernando Pauwels, Carissa Vets Onderzoek in opdracht van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, de VDAB en het Departement Onderwijs Januari

Nadere informatie

Jaarverslag. Onthaalbureau Inburgering Antwerpen 2009

Jaarverslag. Onthaalbureau Inburgering Antwerpen 2009 Jaarverslag Onthaalbureau Inburgering Antwerpen 2009 Inhoudstafel Beste lezer...pag. 1 Inburgering is ingeburgerd interview met Monica De Coninck...pag. 2 Wat is Inburgering?...pag. 3 Wie zijn de nieuwkomers

Nadere informatie

Onthaalbureau Inburgering Antwerpen Inburgeren doen we samen Jaarverslag 2013

Onthaalbureau Inburgering Antwerpen Inburgeren doen we samen Jaarverslag 2013 Onthaalbureau Inburgering Antwerpen Inburgeren doen we samen Jaarverslag 2013 Voorwoord & vooruitblik Liesbeth Homans is schepen voor sociale zaken, wonen, diversiteit & inburgering, samenlevingsopbouw

Nadere informatie

Diploma-erkenning NARIC - Erkende asielzoekers, vluchtelingen en subsidiairbeschermden

Diploma-erkenning NARIC - Erkende asielzoekers, vluchtelingen en subsidiairbeschermden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 28 van ELISABETH MEULEMAN datum: 13 oktober 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Diploma-erkenning NARIC - Erkende

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod ISKB taalcoaching 25 jaar ISKB Taal en meer In 2011 vierde de ISKB met vrijwilligers, cursisten en leerlingen haar 25 jarig bestaan. We hebben een niet meer weg te

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie