schoolgids 2014/2015 sovso-st. jozef

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "schoolgids 2014/2015 sovso-st. jozef"

Transcriptie

1 schoolgids 2014/2015 sovso-st. jozef 1

2 woord vooraf Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de beknopte schoolgids voor het schooljaar Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze school is geplaatst. Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. De inhoud van deze gids kan voor u een steun zijn als u de school wilt aanspreken of iets speciaals wilt weten. We hopen dat deze gids voor u bruikbare informatie bevat en u dit document met plezier leest. Hebt u tijdens of na het lezen vragen, opmerkingen of suggesties, dan vernemen wij dat graag van u. Wij adviseren u deze gids goed te bewaren. Deze gids wordt bij inschrijving op de SOVSO St. Jozef uitgereikt aan ouders en daarna jaarlijks verstrekt aan leerlingen. Met vriendelijke groet, Namens het team van de SOVSO St. Jozef Chris Hesse, Directeur 2

3 algemeen De St. Jozefschool is een school voor speciaal onderwijs. De St. Jozefschool is bestuurlijk gefuseerd met De Buitenhof te Heerlen, school voor Langdurig Psychiatrisch Zieke kinderen. Beide scholen vormen de stichting Alterius. Deze stichting heeft een Raad van Toezicht. Raad van Toezicht, Algemeen directeur/ bestuurder, directie en adressen Raad van Toezicht De heer Toon Voorbraak, voorzitter. Mevrouw Saskia v.d. Laak, Mevrouw Emily Chatrou, Mevrouw Loes Sieben, De heer Wim Suilen, De heer Roger Caelen. Algemeen directeur/ bestuurder De heer Taco Bisscheroux Postadres stichting Alterius: Kloosterkensweg PJ Heerlen Secretariaat: Directie De heer Chris Hesse Coördinatoren Dhr. P. Houben VSO- afdelingen Mw. Diana Paulussen Zorg Mw. Sylvia Houben- Brouwers Ambulante begeleiding Adres en telefoon St. Jozef Pater Kustersweg NL Cadier & Keer Telefoon Fax adres Website Medezeggenschapsraad (MR) De medezeggenschapsraad bestaat op dit moment uit leden van het onderwijsondersteunend personeel, van het onderwijspersoneel en van de oudergeleding. Ten aanzien van de taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad gelden de betreffende bepalingen van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) en hetgeen voor de school in dit reglement is bepaald. Mw. Eline Weerts is voorzitter van de MR. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Binnen stichtig Alterius is er ook een GMR. Twee leden van de MR van St. Jozef hebben zitting in deze GMR. Het jaarverslag van de GMR is terug te vinden op de site van de school en van stichting Alterius: Leerlingenraad Binnen St. Jozef is een leerlingenraad actief. De leerlingenraad wordt ondersteund door een leerkracht. 3

4 uitgangspunten, doelstelling, beleid en identiteit Grondslag en doelstelling van de school De SOVSO St. Jozefschool is een school op algemeen bijzondere grondslag en heeft als doel onderwijs te verzorgen aan: kinderen en jeugdigen die van het Samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring hebben gekregen; welke afkomstig zijn uit behandelinternaten waarmee samenwerkingsovereenkomsten zijn afgesloten. Kernwaarden De medewerkers van school hebben een viertal waarden geformuleerd die als basis dienen voor het handelen zowel naar leerlingen als ook naar ouders én naar collega s: Samenwerken Veiligheid Respect Competentie Deze waarden komen terug in de missie van St. Jozef en in de verschillende visies (deze zijn per onderwijsafdeling geformuleerd). De identiteit van de school De SOVSO St. Jozef wordt bezocht door leerlingen, die specifieke problemen ondervinden in de omgang met hun omgeving waarvoor tijdelijk binnen andere onderwijsvormen geen adequate oplossing voorhanden is. We hebben te maken met leerlingen die in hun ontwikkeling bedreigd zijn en waarbij zij en hun omgeving niet in staat zijn de problemen die dit met zich meebrengt te keren. Missie SOVSO St. Jozef geeft praktisch en theoretisch gericht onderwijs en biedt een veilige omgeving waarin op een respectvolle, deskundige wijze wordt samengewerkt tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en leerlingen, ouders en/of verzorgers. 4

5 Visie Door het aanbieden van onderwijs op maat worden bij de leerling kennis en competenties ontwikkeld waardoor hij (weer) op een acceptabele manier in de samenleving kan functioneren. Hierbij wordt een aantal uitgangspunten gehanteerd: de leerling is zélf verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op zijn gedrag; de leerling dient (dus) zicht te (leren) krijgen op de consequenties van zijn handelen en zijn keuzes; het onderwijs wordt zoveel mogelijk op de dagelijkse praktijk afgestemd; we gaan ervan uit dat de mentor (= leerkracht) de spil is van dit proces; we gaan in ons handelen uit van de hulpvraag van de individuele leerling; we maken, desgewenst en indien noodzakelijk, gebruik van zowel interne als externe specialistische hulp en begeleiding. Klachtenregeling Op de SOVSO St. Jozef werken veel verschillende mensen. Het kan daarom voorkomen dat zich problemen voordoen of dat zaken niet goed verlopen. Deze kunnen betrekking hebben op de dagelijkse praktijk, de bejegening door personeel of de wijze van behandeling. SOVSO St. Jozef hanteert twee klachtenregelingen. Er is een regeling met betrekking tot ongewenste intimiteiten (zie eerder informatie onder Inspectie ) en de andere regeling betreft de overige klachten, waaronder klachten over discriminatie, agressie en geweld. Beide regelingen liggen ter inzage op school. Vertrouwenspersoon De functie van vertrouwenspersoon van St. Jozef is op dit moment vacant. 5

6 Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO) Wat is de GCBO? Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) is een samenwerkingsverband van alle landelijke klachten-, beroeps-, bezwaren- en geschillencommissies ingesteld door het katholiek, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en gereformeerd onderwijs op grond van de wet en/of de cao s. Contact met de GCBO Landelijke Klachtencommissie VBS Postbus 95572, 2509 CN Den Haag Telefoon Fax Inspectie U kunt op verschillende manieren in contact komen met de Inspectie van het Onderwijs: internet vragen over onderwijs: (gratis) Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs: (lokaal tarief ). Beleid ongewenste seksuele intimiteiten Standpunt van SOVSO St. Jozef. SOVSO St. Jozef tolereert geen ongewenste seksuele intimiteiten tussen de personeelsleden onderling, personeelsleden en leerlingen en leerlingen onderling. Onder ongewenste intimiteiten worden in dit verband verstaan die handelingen of gedragingen die door het personeelslid dan wel de leerling worden ervaren en beleefd als seksuele intimiteit en die door hem of haar als ongewenst worden beschouwd. Indien er sprake is van ongewenste seksuele intimiteiten kan men beklag doen bij de vertrouwenspersoon dan wel de klachtencommissie. Daarbij wordt geen verjaringstermijn aangehouden. Wel dient de klacht nog van dien aard te zijn dat hij onderzocht of behandeld kan worden. Door het bestuur wordt als norm gesteld dat seksuele intimiteiten tussen personeelsleden en leerlingen per definitie beschouwd worden als ongewenste intimiteiten. Procedure. De procedure ligt ter inzage op school. Wet Passend Onderwijs Met ingang van 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Daarmee is de Wet op de Expertisecentra vervallen en wordt het Regionaal Expertisecentrum (REC) cluster 4 per die datum opgeheven. 6

7 Wat is Passend Onderwijs? Het uitgangspunt van de Wet op Passend Onderwijs is dat kinderen zoveel mogelijk naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Want zo hebben ze de beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen in de samenleving. Wat niet gaat veranderen is dat kinderen die het echt nodig hebben, naar het (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen gaan. Wat verandert er? Alle scholen krijgen een zorgplicht. Dat betekent dat een school aan elk kind dat is aangemeld, een passende onderwijsplek moet bieden. Dat kan in het regulier onderwijs met extra ondersteuning, of in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Ouders/verzorgers worden hier nauw bij betrokken. Scholen voor regulier onderwijs en scholen voor speciaal onderwijs moeten nauwer gaan samenwerken. De zogenaamde rugzakjes verdwijnen per 1 augustus De extra ondersteuning die kinderen nodig hebben wordt direct door de samenwerkende scholen georganiseerd. Wat betekent dit voor en uw kind? Kinderen die al op het speciaal onderwijs zitten houden hun plek en indicatie tot uiterlijk 1 augustus Dat wil zeggen: zolang het kind op dezelfde school zit. Daarna volgt een nieuwe beoordeling over de best passende plek. Gaat uw kind op dit moment met een rugzakje naar een gewone school, dan wordt de extra ondersteuning die uw kind nodig heeft, in overleg met u, rechtstreeks door de school georganiseerd. Vanaf 1 augustus 2014 bestaan er geen rugzakjes meer in de oude vorm. Heeft u vragen daarover, kunt u contact opnemen met de school waar uw kind onderwijs volgt. Aanmeldingen Vanaf 1 augustus 2014 lopen aanmeldingen voor scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs via de Samenwerkingsverbanden. Toelating tot St. Jozef Heeft u uw kind aangemeld voor een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs? Dan bepaalt het Samenwerkingsverband of uw kind toelaatbaar is. Daarbij kijkt het samenwerkingsverband naar de problematiek van uw kind. Het samenwerkingsverband vraagt ook om onafhankelijk advies van deskundigen. Als het samenwerkingsverband beoordeelt dat uw kind het beste op zijn of haar plek is in het (v)so, dan geeft het voor uw kind een toelaatbaarheidsverklaring af. Voor het samenwerkingsverband de verklaring afgeeft, wint het onafhankelijk advies in bij deskundigen over de toelaatbaarheid. Als ouders krijgt u altijd een afschrift van dit advies. Krijgt uw kind een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband, dan kan het naar het (v)so. Als het samenwerkingsverband deze verklaring niet afgeeft, moet u uw kind bij een andere school aanmelden. Bijvoorbeeld een reguliere school in hetzelfde samenwerkingsverband, of een reguliere of speciale school in aan ander samenwerkingsverband. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de websites en van het Samenwerkingsverband Maastricht en omgeving. 7

8 de schoolorganisatie VSO. De VSO bestaat uit een aantal afdelingen. Vervolgonderwijs In het uitstroomprofiel vervolgonderwijs bereiden leerlingen zich voor op een regulier diploma voor het voortgezet onderwijs. Dit geeft toegang tot een vervolgopleiding in het (middelbaar of hoger) beroepsonderwijs. Voor dit uitstroomprofiel gelden voor de hele vso-periode de leergebied overstijgende kerndoelen. Daarnaast gelden de leergebiedspecifieke kerndoelen voor dit uitstroomprofiel. Arbeid Deze afdeling richt zich sterk op toeleiding op de arbeidsmarkt en/of vervolgopleiding. Het accent ligt op het verwerven van praktische en sociale vaardigheden oftewel competenties. De leerlingen leren door middel van praktijkgericht onderwijs. Dit is vormgegeven binnen leerwerkplaatsen op het gebied van groen, horeca, metaal, hout, metselen enzovoorts. Ook stage, zowel extern als intern, is een belangrijk onderdeel van het onderwijsdagprogramma. Tevens wordt er theoretisch gewerkt. Hierbij wordt echter ingestoken op de praktijk/arbeidsmarkt en worden de leerlingen getraind binnen Nederlands, wiskunde, Engels, zelfredzaamheid en burgerschap. Behaalde prestaties en ontwikkelingen worden door de leerlingen verzameld in het portfolio. Dit alles kan er toe leiden dat een leerling binnen deze afdeling zijn/haar AKA-diploma (brede assistenten opleiding - niveau 1) kan behalen. Naast de AKA opleiding worden er waar mogelijk een aantal opleidingen en branchegerichte cursussen op maat aangeboden. Dagbesteding Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) leidt de leerlingen op voor een diploma en voor een vervolgopleiding. Andere leerlingen leiden we op om te gaan werken (uitstroomprofiel Arbeid) en sommige leerlingen stromen uit naar dagbesteding. De leerlingen in het uitstroomprofiel dagbesteding worden geleerd om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in vormen van dagbesteding. Een deel van de leerlingen in deze diverse groep kan met ondersteuning en begeleiding eenvoudige arbeid verrichten in een aangepaste omgeving. Het uitstroomprofiel is gericht op (arbeidsmatige) dagbesteding, wonen, vrijetijdsbesteding en burgerschap. Onderwijsafdeling Gastenhof. Er is een afdeling voor onderwijs aan leerlingen die afkomstig zijn van Gastenhof Urmond, Simpelveld of Bunde. Gastenhof is een internaat voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Deze afdeling bestaat uit vier klassen verdeeld over locaties Cadier en Keer (fulltime onderwijs en Urmond (parttime onderwijs). Deze doelgroep bestaat uit moeilijk lerende kinderen en jongeren die door een of andere oorzaak in de problemen zijn geraakt en sinds een bepaalde periode niet in de gelegenheid zijn geweest om onderwijs te volgen. St. Jozef heeft, in samenwerking met Koraalgroep, een onderwijsprogramma op maat ontwikkeld 8

9 voor deze leerlingen. De onderwijslocatie Urmond bevindt zich naast de vestiging van de Koraalgroep in Urmond. Vanuit St. Jozef wordt het onderwijs verzorgd door twee leerkrachten. Hier wordt parttime onderwijs geboden aan max. 4 leerlingen per klas. De leerlingen starten met enkele uren onderwijs per week, wat geleidelijk wordt uitgebreid. Deze factoren maken de drempel naar onderwijs kleiner, waardoor er meer jeugdigen onderwijs genieten en schooluitval wordt beperkt. Door het kleine aantal leerlingen per klas krijgt de leerling veel persoonlijke aandacht en worden prikkels uit de omgeving gereduceerd. Er wordt gewerkt met persoonlijke leerdoelen, gericht op het verbeteren van de sociale interactie/aanpassing en informatieverwerking. Er wordt gestreefd naar overeenstemming in de doelen van de jeugdige op de behandelgroep en op school. Leerlingen die toe zijn aan fulltime onderwijs en aan de benodigde competenties voldoen, gaan naar de onderwijslocatie in Cadier en Keer. Ondanks dat hier meer van de leerlingen wordt gevraagd, wordt er door de aangepaste onderwijsuren, relatief kleine klassen (max. 8 leerlingen t.o.v. 10 leerlingen op de reguliere afdelingen) en inrichting van het onderwijs (veel praktisch bezig zijn), rekening gehouden met de sociaal-emotionele, gedrags- en LVB-problematiek. Het kan echter ook zo zijn dat leerlingen, na plaatsing binnen Gastenhof, op basis van hun schoolontwikkeling, rechtstreeks kunnen starten binnen de onderwijslocatie in Cadier en Keer. De verplichte onderwijstijd. Voor zowel de leerlingen van het SO als het VSO geldt dat zij gedurende dit schooljaar tenminste 1000 uren les volgen. Voor wat betreft de schooltijden en de vakanties zie hoofdstuk De dagelijkse onderwijspraktijk. Groepswisselingen. Op de SOVSO St. Jozef kan het voor komen dat gedurende het schooljaar leerlingen in- door- en uitstromen. Voor de leerlingen kan dit tot gevolg hebben, dat zij in de loop van het schooljaar van groep moeten wisselen. We proberen hier zorgvuldig mee om te gaan. Indien een wisseling niet echt noodzakelijk is, zal het ook niet gebeuren. Vrijstelling van het onderwijs en de vervangende activiteiten. De leerlingen nemen deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten. Op verzoek van de ouders/verzorgers kan een leerling al dan niet tijdelijk vrijgesteld worden van bepaalde onderwijsactiviteiten. Een dergelijk verzoek dient schriftelijk en met redenen omkleed bij het bevoegd gezag te worden ingediend. Wanneer met een verzoek tot vrijstelling wordt ingestemd, wordt aangegeven welke onderwijsactiviteiten in de plaats komen van die waarvoor vrijstelling is verleend. Dit geldt ook voor tijdelijke vrijstellingen. De wijze waarop ouders/verzorgers bij het onderwijs worden betrokken. Iedere plaatsing van een leerling op de SOVSO St. Jozef vraagt om een intensieve samenwerking met ouders/verzorgers van de leerlingen. Vandaar dat er een grote zorgvuldigheid betracht wordt in de omgang met ouders/ verzorgers. Hieronder wordt een overzicht gegeven van verschillende vormen van contacten met ouders met daarbij een korte omschrijving van het doel ervan en de aanduiding van diegenen die ze onderhouden. 9

10 1. Kennismaking met de leerkracht. Binnen 4 weken worden ouders/verzorgers uitgenodigd om kennis te maken met de mentor. De mentor is dan in staat om de eerste voorlopige indrukken met ouders/verzorgers te bespreken en eventueel afspraken te maken. Het ontwikkelingsperspectief is in dit gesprek onderwerp van aandacht. 2. Voortgang ontwikkelingsperspetief Twee maal per jaar wordt de voortgang van het ontwikkelingsperspectief door de mentor met de ouders/verzorgers en de leerling besproken tijdens een gesprek op school 3. Rapportage. Minstens tweemaal per jaar ontvangen de ouders/verzorgers een waarderings-/cijferrapport. Hierin wordt de voortgang in het onderwijs/leerproces uiteengezet. 4. Huisbezoek. In het eerste trimester, vanaf de herfstvakantie tot aan de kerstvakantie vinden er huisbezoeken plaats. De mentor bezoekt de leerling thuis of de leefgroep waarin de leerling op dat moment verblijft. 5. Regulier schoolcontact. Voor onze vorm van onderwijs is het belangrijk dat er een goede afstemming is tussen het functioneren en de benadering van het kind thuis en op school. De leerkracht zal daarom één keer per twee maanden contact met de ouders/verzorgers opnemen om de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van het kind te bespreken. Eventuele onduidelijkheden of vragen kunnen dan aan de orde komen. Ouders/verzorgers kunnen uiteraard ook contact met de leerkracht opnemen. Daarnaast kunnen via een pendelschrift dagelijkse zaken worden uitgewisseld. 6. Algemene ouderavond. Indien daartoe aanleiding is vindt eenmaal per jaar een algemene ouderavond plaats. Tijdens deze ouderavond wordt voorlichting gegeven over actuele ontwikkelingen in relatie met onze school. 7. Infobulletin. Zo vaak als actuele schoolzaken dit eisen worden ouders/verzorgers op de hoogte gebracht. Doel hiervan kan zijn om ouders/verzorgers inhoudelijk voorlichting te geven of om betrokkenheid bij bepaalde zaken te stimuleren. Toelatingsleeftijd. De leeftijd waarop een leerling wordt toegelaten tot onze vorm van onderwijs is 10 jaar. De leeftijd waarop een leerling onze vorm van onderwijs moet verlaten is 20 jaar. Ook hiervoor geldt dat de inspectie ontheffing kan verlenen, indien voortzetting wenselijk is ter voltooiing van de opleiding of van een behandeling die op verhoging van zijn arbeidsgeschiktheid gericht is. 10

11 De leerlingbegeleiding Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Er wordt voor elke leerling een plan gemaakt waarin het Ontwikkelingsperspectief van de leerling staat beschreven. In het ontwikkelingsperspectief (OPP) worden de doelen beschreven die een leerling kan halen. Het document biedt handvatten waarmee de leerkracht het onderwijs kan afstemmen op de behoefte van de leerling, daarnaast laat het zien waar de school en de leerling naar toe werkt (scholing, arbeid, dagbesteding). De Wet Kwaliteit (V)SO verplicht scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs om voor alle leerlingen een OPP vast te stellen. De school stelt binnen 6 weken na plaatsing van de leerling een OPP op. Dit wordt met ouders/verzorgers en de leerling besproken en ondertekend. De Commissie van Begeleiding adviseer over het opstellen of bijstellen van het OPP en volgt de ontwikkeling en voortgang van de leerling. Als na toets- en evaluatiemomenten blijkt dat de resultaten afwijken van het gestelde perspectief, dan moet de school bekijken of bijstelling van het OPP nodig is. Twee maal per jaar wordt de voortgang van het OPP met ouders/verzorgers en leerling besproken. Pedagogisch/didactisch leerlingvolgsysteem Doelstelling. Het doel van het pedagogisch leerlingvolgsysteem is om met behulp van daarvoor ontwikkelde instrumenten de problemen van leerlingen beter in kaart te brengen, zodat de aanpak gerichter, adequater en effectiever kan worden uitgevoerd. Leerling-besprekingen. Er vinden leerlingbesprekingen plaats. Volgens een vooraf vastgesteld rooster worden zo alle leerlingen twee keer per jaar besproken. Het uitgangspunt voor deze besprekingen is het OPP. De bespreking wordt geleid door een lid van de Commissie van Begeleiding en wordt, waar nodig, door andere docenten (o.a. vakleerkrachten) en therapeuten bijgewoond. Eén maal per jaar evalueert de Commissie van Begeleiding als geheel alle aanwezige OPP s. Voortgangsevaluatie Zowel methode- als niet methodegebonden toetsen worden op gezette tijden afgenomen om de voortgang op pedagogisch/didactisch gebied vast te stellen. Verwijzing Indien een leerling voor verwijzing in aanmerking komt, wordt gekeken naar welke vorm van onderwijs verwezen kan worden. Het advies wordt aan de ouders/verzorgers medegedeeld. Vervolgens worden afspraken gemaakt over te nemen stappen. 11

12 Bijzondere voorzieningen voor leerlingen of groepen leerlingen Examens. Binnen het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs kunnen de volgende diploma s worden gehaald: - VMBO BBL en KBL sector Handel en Verkoop - VMBO BBL en KBL sector Zorg en Welzijn - VMBO BBL Uiterlijke Verzorging - VMBO BBL Leisure, Wellness en Hospitality - Staatsexamens VMBO KB, TL en Havo. Een aantal van deze profielen wordt ingevuld in samenwerking met reguliere scholen voor Voortgezet Onderwijs via de zgn. extraneus- regeling. Tijdens het schooljaar is samengewerkt met het Porta Mosanacollege, het Bonnefantencollege en het Graaf Huyncollege in Geleen. Het VOORdeel Voorbereidend op o.a. de Wet Passend Onderwijs heeft de netwerkorganisatie Leren naar vermogen onderzocht hoe een organisatie overstijgende samenwerking gerealiseerd kan worden tussen het (speciaal) voortgezet onderwijs, het MBO en de ketenpartners gericht op participatie en onderwijs. Daarbij is de afspraak gemaakt om het onderwijs richting niveau 1 (de Entreeopleiding) samen vorm te geven, waarbij sprake is van een gecertificeerde uitstroom (Het Voordeel) en gediplomeerde uitstroom (De Entreeopleiding). In nauwe samenwerking is een speciaal onderwijsprogramma ontwikkeld. Dit zgn. VOORdeel kent specifieke onderwijseigenschappen (gebaseerd op het dossier Entree-opleidingen) en zal bemand gaan worden door hiertoe getrainde docenten. Binnen het VOORdeel wordt zowel op school als in gewerkt. Stage en beroepspraktijkvorming bij aangesloten bedrijven vormt een belangrijk onderdeel van het programma. Het ontwikkelen van werknemersvaardigheden staat centraal. Het onderwijsprogramma krijgt verder vorm door middel van (vak)lessen, coaching, keuzedelen met certificeringen èn individuele leerlingbegeleiding. Het VOORdeel is een waardevol aanbod voor alle VO/VSO en PRO leerlingen, van 15 jaar of ouder die geen basisberoepsgericht VMBO-diploma kunnen behalen en dus niet kunnen doorstromen naar een MBO niveau 2 opleiding. Methode INZICHT Uitgangspunt van VSO Sint Jozef is dat het onderwijsdagprogramma is afgestemd op de realiteit en de reguliere vervolgmogelijkheden. Er wordt methodisch gewerkt aan een realistisch toekomstperspectief o.a. aan de hand van methode INZICHT. Deze methodiek is binnen Stichting Alterius ontwikkeld. De leerling legt zijn of haar ontwikkeling vast binnen portfolio UITZICHT. Voor meer informatie Het onderwijsdagprogramma van de leerling dient gebaseerd te zijn op vervolg. Dit kan zijn: 1. Doorstroom (of retour) naar regulier VO; 2. Instroom of doorstroom MBO; 3. Instroom arbeidsmarkt. 12

13 Binnen de mogelijkheden van de leerling moet worden gezocht naar een realistisch loopbaanperspectief. Hierbij moet natuurlijk rekening gehouden worden met de specifieke (ortho)pedagogische benadering die de leerlingen binnen deze doelgroep nodig hebben. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk aan te sluiten op de werkelijkheid en binnen deze werkelijkheid te zoeken naar ondersteuning en zorg. Door samenwerking met ROC, AOC, overheidsinstellingen en (beschermde) arbeidsmarkt dienen er aangepaste zorgtrajecten vormgegeven te worden, waarbij de samenwerkingspartners hun identiteit en expertise blijven bewaken. Sint Jozef is in het kader van AVAT ook vertegenwoordigd in de bestaande overlegstructuren. In de afgelopen jaren is er een aantal extra mogelijkheden gecreëerd om te komen tot specifieke certificering en/of diplomering voor onze leerlingen. Te denken valt aan: Een erkend certifcaat Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (certficaat VCA-basisveiligheid) Nederlands Instituut voor Lastechniek; diplomering niveau 1 en 2 lassen (NIL). Heftruck certificaat. Certificaat Bedrijfshulpverlening (BHV). Diploma MBO niveau 1 tot Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent (AKA). Diploma MBO niveau 1 tot Beroepsgekwalificeerd Assistent (BKA) binnen Techniek en Groen Voor meer informatie of vragen rondom dit onderwerp verwijzen wij u naar Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg volgt de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van alle kinderen van 4 tot 19 jaar. Wij nodigen uw kind regelmatig uit voor een gezondheidsonderzoek of een inenting. Ook met vragen over opgroeien en opvoeden of zorgen om uw kind kunt u altijd bij ons terecht. Het team JGZ werkt nauw samen met school en andere organisaties in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Gezondheidsonderzoek Uw kind wordt uitgenodigd voor een onderzoek bij instroom van het S(B)O en rond de leeftijd van 10 jaar. Tijdens het onderzoek kijken we bijvoorbeeld naar groei, motoriek, spraak en sociaalemotionele ontwikkeling. Door uw kind goed te volgen probeert de GGD eventuele problemen op tijd op te sporen en te helpen voorkomen. Als blijkt dat uw kind extra hulp of zorg nodig heeft, kijken we samen wat daar voor nodig is. We werken hierin nauw samen met andere organisaties binnen het CJG. De onderzoeken vinden plaats in het CJG, op school of bij de GGD Zuid Limburg. Uw informatie is erg belangrijk U als ouder/verzorger kent uw kind vaak het beste. Om te weten of er dingen zijn waar we extra op moeten letten, vragen we u om van tevoren een vragenlijst in te vullen. Hierin komen allerlei gezondheidsaspecten aan bod. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met alle persoonsgegevens van u en uw kind. Inentingen In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het de laatste twee inentingen tegen DTP 13

14 (difterie, tetanus, polio) en BMR (bof, mazelen, rodehond). Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 jaar worden bovendien de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. U ontvangt een oproep voor de gratis prikken. Deelname is niet verplicht. Vragen of zorgen? Heeft u vragen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind. Is er sprake van leerproblemen of andere problemen. Maakt u zich zorgen? Neem dan contact op met het Team JGZ. Wij helpen u graag! Contact Marion Debougnoux, jeugdarts Mariel van Hoof, jeugdverpleegkundige Inge Duijsens, doktersassistente Team JGZ unit Heuvelland E: T: van uur Gebruik van medicijnen. Het is belangrijk dat de ouders/verzorgers de school op de hoogte brengen van het feit dat de leerling medicijnen gebruikt, de hoeveelheid en de wijze van toedienen. U kunt hiervoor terecht bij de mentor van uw kind. Leerlingen, die medicijnen gebruiken, dienen die zelf mee te nemen naar school en aan de mentor van de klas te overhandigen. De mentor zal er vervolgens op toezien dat ze op de juiste wijze worden ingenomen. Van belang daarbij is dat de medicijnen in de originele verpakking en met het etiket van de apotheek op school worden ingeleverd. Financiële zaken. De school is een door het Rijk gesubsidieerde instelling. Toch worden niet alle kosten ten behoeve van de leerlingen, door het Rijk vergoed. Derhalve wordt aan de ouders/verzorgers een bijdrage gevraagd voor deze schoolkosten waar géén of slechts een gedeeltelijke subsidie van de overheid tegenover staat. Vrijwillige ouderbijdrage. Zoals u bekend zal zijn, vraagt onze school een vrijwillige ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage heeft ten doel een aantal voorzieningen te bekostigen die de overheid niet vergoedt. Voorzieningen die nodig zijn om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, maar ook om uw kind de mogelijkheid te bieden achteraf met veel genoegen aan de school terug te denken. De overheid blijft van mening dat de vergoeding die zij aan de scholen verstrekt voldoende is voor een adequaat voorzieningenniveau. Daarom is een nieuwe wet aanvaard die strakkere regels stelt als het gaat om de vrijwillige ouderbijdragen en de inning daarvan. Alle scholen zijn aan deze regels gebonden. Dit betekent dat wij genoodzaakt zijn u jaarlijks ter ondertekening een overeenkomst aan te bieden die betrekking heeft op een in dat jaar te innen vrijwillige ouderbijdrage. Door ondertekening geeft u aan bereid te zijn de ouderbijdrage voor het 14

15 jaar te voldoen en hierbij rekening te houden met de bepalingen zoals die in het bijgevoegde reglement zijn opgenomen. Wij beseffen dat het ontvangen van uw bijdrage voor ons verplichtingen met zich mee brengt. In het eerste semester zullen we u een brief sturen. Met behulp van deze brief kunt u aangeven of u de vrijwillige ouderbijdrage wil betalen. Voor leerlingen van het SO zijn de bijzondere schoolkosten 50, per jaar. Voor leerlingen van het VSO zijn de bijzondere schoolkosten 50, per jaar Het kan zijn dat een onderwijsafdeling op kamp gaat. (Aan het begin van het schooljaar is dat nog niet bekend). De school vraagt hiervoor een aparte bijdrage van 50,. Het rekeningnummer waarop de vrijwillige ouderbijdrage kan worden overgemaakt is: NL36 RABO t.n.v. SOVSO St. Jozef te Cadier & Keer Vermeldt u s.v.p. het schooljaar en de naam van de leerling. De waarborgsom (verplicht). Op onze school worden boeken en andere leermiddelen gratis aan de leerlingen verstrekt. De ouders/ verzorgers van de leerlingen van de SOVSO wordt gevraagd een waarborgsom te betalen van 27,50. Indien een leerling zuinig omgaat met de boeken en de spullen van de school krijgen de ouders/ verzorgers de waarborgsom terug wanneer de leerling de school verlaat. Heeft de leerling schade toegebracht aan schooleigendommen dan wordt het schadebedrag afgetrokken van de waarborgsom en krijgen de ouders dus minder terug. 15

16 dagelijkse onderwijspraktijk Begin van het schooljaar De eerste dag van het nieuwe schooljaar is maandag 25 augustus Schooltijden: ma./ di./ do. / vrijdag woensdag 1 e lesuur: idem 2 e lesuur: idem Pauze: idem 3 e lesuur: idem 4 e lesuur: idem Pauze: nvt 5 e lesuur: nvt 6 e lesuur: nvt 7 e lesuur: nvt Externe leerlingen blijven tussen de middag over. Een kwartier voor schooltijd en tijdens de pauzes is er toezicht op de leerlingen. Het toezicht wordt verzorgd door medewerkers van SOVSO St. Jozef. Vakanties en vrije dagen schooljaar t/m Herfstvakantie t/m Kerstvakantie Carnavalsvrijdag t/m Carnavalsvakantie e Paasdag t/m Voorjaarsvakantie en Hemelvaarts- en brugdag Tweede Pinksterdag t/m Zomervakantie Studiedagen 19 september oktober februari april mei 2015 Afwezig wegens ziekte of verlof. Als uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, dient u dit s morgens tussen en uur telefonisch te laten weten. Het telefoonnummer van de school is

17 Buitengewoon verlof. Buiten de vakantiedagen wordt in principe geen verlof verleend. Heeft uw kind vanwege bijzondere omstandigheden verlof nodig, dient u dit twee weken van te voren schriftelijk, met vermelding van redenen, bij de directie aan te vragen. U krijgt op dit verzoek een schriftelijk antwoord. Bij afwijzing van uw verzoek kunt u een bezwaarschrift indienen. Buitengewoon verlof wordt alleen toegestaan indien er gegronde redenen zijn. Voor verder informatie over leerplicht verwijzen we u naar de volgende website: Schoolactiviteiten. Zowel voor de leerlingen van het SO als voor de leerlingen van het VSO worden in de loop van het schooljaar meerdere activiteiten gepland. De data en de bestemmingen voor de verschillende activiteiten zijn nog niet vastgelegd. Ruim voor de geplande datum ontvangt u informatie met betrekking tot plaats van bestemming en de activiteit. Opvang van een klas bij ziekte of verlof van de mentor. Bij ziekte of verlof van een mentor wordt altijd geprobeerd een invalkracht in dienst te nemen. De praktijk leert echter dat vervangers niet altijd beschikbaar zijn. Wij zijn dan genoodzaakt intern naar een oplossing te zoeken. Dit betekent dat leerkrachten die op de betreffende dag nietlesgebonden uren hebben, de klas opvangen of dat de leerlingen van de betreffende klas in andere klassen worden ondergebracht. We proberen in ieder geval het lesprogramma te handhaven. Indien een mentor voor langere tijd het werk niet kan hervatten, wordt naar een structurele oplossing gezocht. Wanneer dit betekent dat een mentor voor langere tijd de klas van uw kind overneemt, zult u hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld, zodat u weet bij wie u terecht kunt met uw vragen. Overblijven. Alle leerlingen, die op school overblijven, dienen een lunchpakket en drank mee te nemen. Het is verboden voor leerlingen om drank in glazen flessen mee te nemen. Schoolbenodigdheden. Twee keer per week krijgen de leerlingen gymnastiekles. De school beschikt over een eigen gymzaal. Het is verplicht na de gymles te douchen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dat (vooralsnog) niet te doen. Daarover zal dan overleg zijn (geweest) tussen de gymdocent, de leerlingbegeleider en de ouders/ verzorgers. Kledingvereisten: sportbroek, T-shirt, sportsokken, gymschoenen voor binnen (met zolen die géén strepen veroorzaken) en een badhanddoek (+zeep). Het is verstandig dat uw kind een aparte plastic tas meeneemt, zodat daarin de natte spullen kunnen worden gedaan. Het gebruik van mobiele telefoons. De leerling neemt zijn telefoon op eigen risico mee naar school. Als hij besluit je telefoon niet in het kluisje te leggen is de school niet verantwoordelijk bij schade, verlies of diefstal. Zodra je de school binnenkomt zit de gsm in een broekzak of tas en is deze uit. Een gsm wordt tijdens lestijd niet gebruikt en blijft dus uit het zicht. Als een leerling muziek wil luisteren in de pauze, dan kan dat alleen met oordopjes. Het is verboden om in de pauze te bellen. 17

18 Het is verboden om foto s, filmpjes of geluidsopnames te maken van medeleerlingen of schoolpersoneel. Vóór alle praktijklessen wordt de gsm in het kluisje gelegd. Als dit niet gebeurt, dan is dit je eigen verantwoordelijkheid. Indien een leerling zich niet aan bovengenoemde afspraken houdt, worden er aparte gsmafspraken gemaakt. De mentor blijft de regie houden mbt deze afspraken. Diefstal School kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal van mobiele telefoons etc., wanneer deze, tegen bovenstaande regels in, worden meegenomen naar school en niet in bewaring worden gegeven bij de leerkracht. Verder kan school niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging van petjes, kleding etc. door andere leerlingen. (Zie hieronder: verzekeringen). Gedragsregels Uitgangspunt voor de gedragsregels is wat wij als St. Jozef belangrijk vinden in het omgaan met elkaar: 1. Samenwerken 2. Respect 3. Kennis en vaardigheid 4. Veiligheid 10 gedragregels SOVSO-St. Jozef 1. We hebben respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving. 2. We zijn samen verantwoordelijk voor een goede sfeer en goede gang van zaken. 3. We helpen elkaar waar dat nodig is. 4. We dragen allemaal bij aan een open communicatie: we lossen problemen op door erover te praten. 5. We pesten, bedreigen en negeren anderen niet. 6. We vinden dat op school alcohol, drugs, wapens en gokken niet thuishoren. 7. We vinden dat er geen plaats is voor racisme, discriminatie en geweld. 8. We staan voor een positieve houding, correct gedrag en net taalgebruik. 9. We doen altijd melding bij de politie in geval van diefstal, vernieling of geweld. 10. Bij ernstige zaken doen we aangifte bij de politie. We houden ons aan bovenstaande gedragsregels en spreken anderen erop aan als zij dat niet doen. Als daar aanleiding toe is of in overleg met of op verzoek van school kunnen door de politie/ schoolagent controles worden uitgevoerd van lockers en (brom)fietsen. Nb: voor alle duidelijkheid: in de onderwijsafdelingen van school binnen Stichting Jeugdzorg St. Joseph (SJSJ; Icarus en Het Keerpunt), wordt gehandeld volgens het protocol zoals dat is opgesteld. 18

19 Verzekeringen. Alle schade door leerlingen aan gebouwen, meubilair of leermiddelen toegebracht, wordt op kosten van de ouders/verzorgers hersteld. Indien u voor schade aansprakelijk wordt gesteld, zal de directie dit direct melden. De nota van de schade wordt vervolgens naar de ouders/verzorgers gezonden met het verzoek deze te voldoen. Wij adviseren u, in het geval dat uw kind schade heeft veroorzaakt, contact op te nemen met uw verzekeringsagent. Voor schade aan privé-eigendommen, door medeleerlingen toegebracht, aanvaardt de school geen aansprakelijkheid. Indien bekend is wie de beide partijen zijn, zullen ouders/verzorgers onderling een regeling moeten treffen. Vragen en wensen Financiën Voor vragen van financiële aard kunt u terecht bij de directie van de school. Onderwijs Voor vragen/wensen die te maken hebben met de inhoud en/of organisatie van het onderwijs kunt u in eerste instantie terecht bij de mentor van uw kind. Kan de mentor uw vragen niet voldoende beantwoorden, kunt u terecht bij de betreffende coördinator. vorm Edwin Smet druk t.o. Offset-Gijsemberg 19

20 20

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

Samen werken aan de toekomst. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Samen werken aan de toekomst. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2014-2015 Samen werken aan de toekomst Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015 van school Het Warandecollege in Oosterhout.

Nadere informatie

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs 2014 2015 Talenten laten groeien. de Ambelt Inhoudsopgave 1. Over de Ambelt 7 4. 1.1 De Ambelt 7 sportactiviteiten 20 1.2 Missie 7 4.1 Schoolreisjes en schoolkampen

Nadere informatie

Schoolgids. De Buitenhof. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids. De Buitenhof. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids De Buitenhof Schooljaar 2014-2015 Alterius Schoolgids De Buitenhof 2014-2015 1 Inhoud schoolgids De Buitenhof 2014-2015 Bladzijde Voorwoord 3 Inleiding 4 Bestuur, directie en adressen 5 Personeel,

Nadere informatie

Schoolgids De Brouwerij

Schoolgids De Brouwerij 2014 2015 Schoolgids De Brouwerij SCHOOLGIDS DE BROUWERIJ 2014/2015 Inhoudsopgave Inleiding Wettelijke status schoolgids 2 1 Scholengemeenschap De Brouwerij 1.1 Leslocaties 1.2 Raad van Toezicht 1.3 Directeur

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2012-2013 van het Kompas College. Het Kompas College is één van de scholen van Stichting Horizon.

Voor u ligt de schoolgids 2012-2013 van het Kompas College. Het Kompas College is één van de scholen van Stichting Horizon. Schoolgids Kompas College Voorwoord Voor u ligt de schoolgids 2012-2013 van het Kompas College. Het Kompas College is één van de scholen van Stichting Horizon. De schoolgids is een informatiebrochure voor

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OPENBARE DALTON BASISSCHOOL HET VALKHOF RODEN

SCHOOLGIDS OPENBARE DALTON BASISSCHOOL HET VALKHOF RODEN SCHOOLGIDS OPENBARE DALTON BASISSCHOOL HET VALKHOF RODEN 2015 37 e jaargang augustus 2015 1 openbare dalton basisschool Het Valkhof, Roden schoolgids 2015 2 Geachte ouders, Met genoegen presenteren wij

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

VERTROUWEN KANSEN PERSPECTIEF DE LASENBERG. krijgen. Creëren. Realiseren. Kwadrant Onderwijs

VERTROUWEN KANSEN PERSPECTIEF DE LASENBERG. krijgen. Creëren. Realiseren. Kwadrant Onderwijs VERTROUWEN krijgen KANSEN Creëren PERSPECTIEF Realiseren DE LASENBERG Kwadrant Onderwijs INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1 De Lasenberg 1.1 De naam 1.2 Voor wie is de school bedoeld? 1.3 De Kolibrie 2 Waar

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2015-2016 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Ruimte voor succes. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Ruimte voor succes. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2014-2015 Ruimte voor succes Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015 van school Het Brederocollege in Breda. Deze gids is

Nadere informatie

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten.

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten. Inhoud Een woord vooraf... 2 Inleiding: Profiel van de school... 3 1. Waar het Meerik voor staat... 4 2. Over het team... 5 3. Cultuur en klimaat... 6 4. Middelen en voorzieningen... 8 5. Het onderwijs...

Nadere informatie

SCHOOL GIDS VSO DE GLIND

SCHOOL GIDS VSO DE GLIND SCHOOL GIDS VSO DE GLIND 2014 2015 Inhoud Voorwoord 3 1 De J.H. Donnerschool 4 2 Waar de school voor staat 6 Missie 6 Uitgangspunten 6 Prioriteiten 6 3 De organisatie van onze school 7 Afdeling SO 8 Afdeling

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

De Vlinder. onderdeel van Maashorst

De Vlinder. onderdeel van Maashorst De Vlinder onderdeel van Maashorst Schoolgids 2014-2015 Schoolgids De Vlinder 2014-2015 Voorwoord Welkom aan alle ouders en aan alle nieuwe kinderen die onze school bezoeken. We hopen dat u en uw kind(eren)

Nadere informatie

Schoolgids Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur 2013-2014

Schoolgids Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur 2013-2014 Schoolgids Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur 2013-2014 Algemeen Deel SKPOEL Postbus 182 4870 AD Etten-Leur. Bestuursnummer 55303 Kamer van Koophandel 41103012 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Schoolgids 2015/2016 Afdeling VMBO / ISK Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Inhoudsopgave 2 pagina Woord vooraf 3 Deel A Algemene informatie 4 In alfabetische volgorde

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden Schoolgids 2014-2015 RKBS De Zandloper IJmuiden Inhoudsopgave blz. Een woord vooraf 3 De school 4 Adresgegevens 4 Stichting BBV 4 Visie van de school 5 De organisatie van het onderwijs 5 Indeling van de

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 ZML de Cirkel Hoofdlocatie. : Kennelweg 8 Postcode : 4205 ZR Plaats : Gorinchem Telefoon : 0183-649445 Dependance : Dr. Hiemstralaan 24a VSO 2,3,4 Postcode : 4205 KM Plaats : Gorinchem

Nadere informatie