schoolgids sovso-st. jozef

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "schoolgids 2015-2016 sovso-st. jozef"

Transcriptie

1 schoolgids sovso-st. jozef 1

2 inhoud Woord vooraf Algemeen Uitgangspunten, doelstelling, beleid en identiteit Klachtenregelingen Aanmeldingsprocedure De schoolorganisatie De leerlingbegeleiding Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg Financiële zaken Dagelijkse onderwijspraktijk Gedragsregels

3 woord vooraf Voor u ligt de beknopte schoolgids voor het schooljaar Deze gids is voor ouders/verzorgers die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef of waarvan het kind al op onze school is geplaatst. Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. De inhoud van deze gids kan voor u een steun zijn als u de school wilt aanspreken of iets speciaals wilt weten. We hopen dat deze gids voor u bruikbare informatie bevat en u dit document met plezier leest. Hebt u tijdens of na het lezen vragen, opmerkingen of suggesties, dan vernemen wij dat graag van u. Wij adviseren u deze gids goed te bewaren. Deze gids wordt bij inschrijving op de SOVSO St. Jozef uitgereikt aan ouders en daarna jaarlijks verstrekt aan leerlingen. Met vriendelijke groet, Namens het team van de SOVSO St. Jozef Chris Hesse, Directeur 3

4 algemeen De St. Jozefschool is een school voor speciaal onderwijs. De St. Jozefschool is bestuurlijk gefuseerd met De Buitenhof te Heerlen, school voor Langdurig Psychiatrisch Zieke kinderen. Beide scholen vormen de Stichting Alterius. Deze Stichting heeft een Raad van Toezicht. Stichting Alterius Raad van Toezicht De heer Toon Voorbraak, voorzitter Mevrouw Saskia v.d. Laak Mevrouw Emily Chatrou Mevrouw Loes Sieben De heer Wim Suilen De heer Roger Caelen Algemeen directeur / bestuurder De heer Taco Bisscheroux Adresgegevens Kloosterkensweg PJ Heerlen Secretariaat: Medezeggenschapsraad (MR) De medezeggenschapsraad bestaat op dit moment uit leden van het onderwijsondersteunend personeel, het onderwijspersoneel en de oudergeleding. Ten aanzien van de taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad gelden de betreffende bepalingen van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) en hetgeen voor de school in dit reglement is bepaald. Mevrouw Eline Weerts is voorzitter van de MR. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Binnen Stichtig Alterius is er ook een GMR. Twee leden van de MR van St. Jozef hebben zitting in deze GMR. Het jaarverslag van de GMR is terug te vinden op de site van de school en van Stichting Alterius: Leerlingenraad Binnen St. Jozef is een leerlingenraad actief. De leerlingenraad wordt ondersteund door een leerkracht. St. Jozef Directie St. Jozef De heer Chris Hesse Coördinatoren De heer Peter Houben vso-afdelingen Mevrouw Diana Paulussen zorg Adresgegevens Pater Kustersweg NL Cadier & Keer Telefoon: Mailadres: 4

5 uitgangspunten, doelstelling, beleid en identiteit Grondslag en doelstelling van de school De SOVSO St. Jozefschool is een school op algemeen bijzondere grondslag en heeft als doel onderwijs te verzorgen aan: kinderen en jeugdigen die van het Samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring hebben gekregen; kinderen en jeugdigen die afkomstig zijn uit behandelinternaten waarmee samenwerkingsovereenkomsten zijn afgesloten. Kernwaarden De medewerkers van school hebben een viertal waarden geformuleerd die als basis dienen voor het handelen zowel naar leerlingen als ook naar ouders én naar collega s: samenwerken; veiligheid; respect; competentie. Deze waarden komen terug in de missie en visie van St. Jozef. De identiteit van de school De SOVSO St. Jozef wordt bezocht door leerlingen die specifieke problemen ondervinden in de omgang met hun omgeving waarvoor tijdelijk binnen andere onderwijsvormen geen adequate oplossing voorhanden is. We hebben te maken met leerlingen die in hun ontwikkeling bedreigd zijn en waarbij zij en hun omgeving niet in staat zijn de problemen die dit met zich meebrengt te keren. Missie SOVSO St. Jozef geeft praktisch en theoretisch gericht onderwijs en biedt een veilige omgeving waarin op een respectvolle, deskundige wijze wordt samengewerkt tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en leerlingen, ouders en/of verzorgers. Visie Door het aanbieden van onderwijs op maat worden bij de leerling kennis en competenties ontwikkeld waardoor hij (weer) op een acceptabele manier in de samenleving kan functioneren. Hierbij wordt een aantal uitgangspunten gehanteerd: de leerling is zélf verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op zijn gedrag; de leerling dient (dus) zicht te (leren) krijgen op de consequenties van zijn handelen en zijn keuzes; het onderwijs wordt zoveel mogelijk op de dagelijkse praktijk afgestemd; we gaan ervan uit dat de mentor (= leerkracht) de spil is van dit proces; we gaan in ons handelen uit van de hulpvraag van de individuele leerling; we maken, desgewenst en indien noodzakelijk, gebruik van zowel interne als externe specialistische hulp en begeleiding. 5

6 klachtenregelingen Op de SOVSO St. Jozef werken veel verschillende mensen. Het kan daarom voorkomen dat zich problemen voordoen of dat zaken niet goed verlopen. Deze kunnen betrekking hebben op de dagelijkse praktijk, de bejegening door personeel of de wijze van behandeling. SOVSO St. Jozef hanteert twee klachtenregelingen. Er is een regeling met betrekking tot ongewenste intimiteiten (zie informatie onder Inspectie ) en de andere regeling betreft de overige klachten, waaronder klachten over discriminatie, agressie en geweld. Beide regelingen liggen ter inzage op school. Vertrouwenspersoon De vertrouwenspersoon van St. Jozef is de heer van Binsbergen. Hij is niet in dienst van de school en heeft een onafhankelijke positie. De heer van Binsbergen is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer: Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO) Wat is de GCBO? Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) is een samenwerkingsverband van alle landelijke klachten-, beroeps-, bezwaren- en geschillencommissies ingesteld door het katholiek, protestantschristelijk, algemeen bijzonder en gereformeerd onderwijs op grond van de wet en/of de cao s. Contact met de GCBO Landelijke Klachtencommissie VBS Postbus EH Den Haag T (van 9.00 tot uur) Mr. Dorine H. C. Dane-Peeters ambtelijk secretaris Inspectie U kunt op verschillende manieren in contact komen met de Inspectie van het Onderwijs: Website: Vragen over onderwijs: (gratis) Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u terecht bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs: (lokaal tarief ). Beleid ongewenste seksuele intimiteiten Standpunt van de SOVSO St. Jozef SOVSO St. Jozef tolereert geen ongewenste seksuele intimiteiten tussen de personeelsleden onderling, personeelsleden en leerlingen en leerlingen onderling. Onder ongewenste intimiteiten worden in dit verband verstaan die handelingen of gedragingen die door het personeelslid dan wel de leerling worden ervaren en beleefd als seksuele intimiteit en die door hem of haar als ongewenst worden beschouwd. 6

7 Indien er sprake is van ongewenste seksuele intimiteiten kan men beklag doen bij de vertrouwenspersoon dan wel de klachtencommissie. Daarbij wordt geen verjaringstermijn aangehouden. Wel dient de klacht nog van dien aard te zijn dat hij onderzocht of behandeld kan worden. Door het bestuur wordt als norm gesteld dat seksuele intimiteiten tussen personeelsleden en leerlingen per definitie beschouwd worden als ongewenste intimiteiten. Procedure De procedure ligt ter inzage op school. aanmeldingsprocedure Wet Passend Onderwijs Het uitgangspunt van de Wet Passend Onderwijs is dat kinderen zoveel mogelijk naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Want zo hebben ze de beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen in de samenleving. Wat niet gaat veranderen is dat kinderen die het echt nodig hebben naar het (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen gaan. Alle scholen krijgen een zorgplicht. Dat betekent dat een school aan elk kind dat is aangemeld een passende onderwijsplek moet bieden. Dat kan in het regulier onderwijs met extra ondersteuning of in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Ouders/verzorgers worden hier nauw bij betrokken. Scholen voor regulier onderwijs en scholen voor speciaal onderwijs moeten nauwer gaan samenwerken. Aanmeldingen Aanmeldingen voor scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs lopen via: Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs Zuid Nieuw Eyckholt 290e 6419 DJ Heerlen Telefoonnr.: Mail: Toelating tot St. Jozef Heeft u uw kind aangemeld voor een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs? Dan bepaalt het Samenwerkingsverband of uw kind toelaatbaar is. Daarbij kijkt het samenwerkingsverband naar de problematiek van uw kind. Het samenwerkingsverband vraagt ook om onafhankelijk advies van deskundigen. Als het samenwerkingsverband beoordeelt dat uw kind het beste op zijn of haar plek is in het (v)so, dan geeft het voor uw kind een toelaatbaarheidsverklaring af. Voor het samenwerkingsverband de verklaring afgeeft, wint het onafhankelijk advies in bij deskundigen over de toelaatbaarheid. Als ouders krijgt u altijd een afschrift van dit advies. Krijgt uw kind een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband, dan kan het naar het (v)so. Als het samenwerkingsverband deze verklaring niet afgeeft, moet u uw kind bij een andere school aanmelden. Bijvoorbeeld een reguliere school in hetzelfde samenwerkingsverband of een reguliere of speciale school in aan ander samenwerkingsverband. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de websites en van de Samenwerkingsverbanden in Zuid- Limburg: 7

8 de schoolorganisatie De VSO bestaat uit een aantal afdelingen. Vervolgonderwijs In het uitstroomprofiel vervolgonderwijs bereiden leerlingen zich voor op een regulier diploma voor het voortgezet onderwijs. Dit geeft toegang tot een vervolgopleiding in het (middelbaar of hoger) beroepsonderwijs. Voor dit uitstroomprofiel gelden voor de hele vso-periode de leergebiedoverstijgende kerndoelen. Daarnaast gelden de leergebiedspecifieke kerndoelen voor dit uitstroomprofiel. Arbeid Deze afdeling richt zich sterk op toeleiding op de arbeidsmarkt en/of vervolgopleiding. Het accent ligt op het verwerven van praktische en sociale vaardigheden oftewel competenties. De leerlingen leren door middel van praktijkgericht onderwijs. Dit is vormgegeven binnen leerwerkplaatsen op het gebied van groen, horeca, metaal, hout, metselen enzovoorts. Ook stage, zowel extern als intern, is een belangrijk onderdeel van het onderwijsdagprogramma. Tevens wordt er theoretisch gewerkt. Hierbij wordt echter ingestoken op de praktijk/ arbeidsmarkt en worden de leerlingen getraind op het gebied van Nederlands, wiskunde, Engels, zelfredzaamheid en burgerschap. Behaalde prestaties en ontwikkelingen worden door de leerlingen verzameld in het portfolio. Dit alles kan er toe leiden dat een leerling binnen deze afdeling zijn/haar AKA diploma (brede assistenten opleiding - niveau 1) kan behalen. Naast de AKA-opleiding worden er waar mogelijk een aantal opleidingen en branchegerichte cursussen op maat aangeboden. Dagbesteding Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) leidt de leerlingen op voor een diploma en voor een vervolgopleiding. Andere leerlingen leiden we op om te gaan werken (uitstroomprofiel Arbeid) en sommige leerlingen stromen uit naar dagbesteding. De leerlingen in het uitstroomprofiel dagbesteding worden geleerd om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in vormen van dagbesteding. Een deel van de leerlingen in deze diverse groep kan met ondersteuning en begeleiding eenvoudige arbeid verrichten in een aangepaste omgeving. Het uitstroomprofiel is gericht op (arbeidsmatige) dagbesteding, wonen, vrijetijdsbesteding en burgerschap. Onderwijsafdeling Gastenhof Er is een afdeling voor onderwijs aan leerlingen die afkomstig zijn van Gastenhof Urmond, Simpelveld of Bunde. Gastenhof is een internaat voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Deze afdeling bestaat uit vier klassen verdeeld over locaties Cadier en Keer (fulltime onderwijs) en Urmond (parttime onderwijs). Deze doelgroep bestaat uit moeilijk lerende kinderen en jongeren die door een of andere oorzaak in de problemen zijn geraakt en sinds een bepaalde periode niet in de gelegenheid zijn geweest om onderwijs te volgen. St. Jozef heeft, in samenwerking met Koraal Groep, een onderwijsprogramma op maat ontwikkeld voor deze leerlingen. De onderwijslocatie Urmond bevindt zich naast de vestiging van de Koraal Groep in Urmond. Vanuit St. Jozef wordt het onderwijs verzorgd door twee leerkrachten. Hier wordt parttime onderwijs geboden aan maximaal 4 leerlingen per klas. De leerlingen starten met enkele uren onderwijs per week, wat geleidelijk wordt uitgebreid. Deze factoren maken de 8

9 drempel naar onderwijs kleiner, waardoor er meer jeugdigen onderwijs genieten en schooluitval wordt beperkt. Door het kleine aantal leerlingen per klas krijgt de leerling veel persoonlijke aandacht en worden prikkels uit de omgeving gereduceerd. Er wordt gewerkt met persoonlijke leerdoelen gericht op het verbeteren van de sociale interactie/aanpassing en informatieverwerking. Er wordt gestreefd naar overeenstemming in de doelen van de jeugdige op de behandelgroep en op school. Leerlingen die toe zijn aan fulltime onderwijs en aan de benodigde competenties voldoen, gaan naar de onderwijslocatie in Cadier en Keer. Ondanks dat hier meer van de leerlingen wordt gevraagd, wordt er door de aangepaste onderwijsuren, relatief kleine klassen (maximaal 8 leerlingen ten opzichte van 10 leerlingen op de reguliere afdelingen) en inrichting van het onderwijs (veel praktisch bezig zijn), rekening gehouden met de sociaal-emotionele, gedrags- en LVB-problematiek. Het kan echter ook zo zijn dat leerlingen, na plaatsing binnen Gastenhof, op basis van hun schoolontwikkeling, rechtstreeks kunnen starten binnen de onderwijslocatie in Cadier en Keer. De verplichte onderwijstijd Voor zowel de leerlingen van het so als het vso geldt dat zij gedurende dit schooljaar ten minste 1000 uren les volgen. Voor wat betreft de schooltijden en de vakanties zie hoofdstuk De dagelijkse onderwijspraktijk. Groepswisselingen Op de SOVSO St. Jozef kan het voor komen dat gedurende het schooljaar leerlingen in-, door- en uitstromen. Voor de leerlingen kan dit tot gevolg hebben dat zij in de loop van het schooljaar van groep moeten wisselen. We proberen hier zorgvuldig mee om te gaan. Indien een wisseling niet echt noodzakelijk is, zal het ook niet gebeuren. Vrijstelling van het onderwijs en de vervangende activiteiten De leerlingen nemen deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten. Op verzoek van de ouders/verzorgers kan een leerling al dan niet tijdelijk vrijgesteld worden van bepaalde onderwijsactiviteiten. Een dergelijk verzoek dient schriftelijk en met redenen omkleed bij het bevoegd gezag te worden ingediend. Wanneer met een verzoek tot vrijstelling wordt ingestemd, wordt aangegeven welke onderwijsactiviteiten in de plaats komen van die waarvoor vrijstelling is verleend. Dit geldt ook voor tijdelijke vrijstellingen. De wijze waarop ouders/verzorgers bij het onderwijs worden betrokken Iedere plaatsing van een leerling op de SOVSO St. Jozef vraagt om een intensieve samenwerking met ouders/verzorgers van de leerlingen. Vandaar dat er een grote zorgvuldigheid betracht wordt in de omgang met ouders/ verzorgers. Hieronder wordt een overzicht gegeven van verschillende vormen van contacten met ouders met daarbij een korte omschrijving van het doel ervan en de aanduiding van diegenen die ze onderhouden. Kennismaking met de leerkracht Binnen 4 weken worden ouders/verzorgers uitgenodigd om kennis te maken met de mentor. De mentor is dan in staat om de eerste voorlopige indrukken met ouders/verzorgers te bespreken en eventueel afspraken te maken. Het ontwikkelingsperspectief is in dit gesprek onderwerp van aandacht. 9

10 Voortgang ontwikkelingsperspectief Twee maal per jaar wordt de voortgang van het ontwikkelingsperspectief door de mentor met de ouders/verzorgers en de leerling besproken tijdens een gesprek op school. Rapportage Minstens tweemaal per jaar ontvangen de ouders/verzorgers een waarderings-/cijferrapport. Hierin wordt de voortgang in het onderwijs/leerproces uiteengezet. Regulier schoolcontact Voor onze vorm van onderwijs is het belangrijk dat er een goede afstemming is tussen het functioneren en de benadering van het kind thuis en op school. De leerkracht zal daarom één keer per twee maanden contact met de ouders/verzorgers opnemen om de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van het kind te bespreken. Eventuele onduidelijkheden of vragen kunnen dan aan de orde komen. Ouders/verzorgers kunnen uiteraard ook contact met de leerkracht opnemen. Daarnaast kunnen via een pendelschrift dagelijkse zaken worden uitgewisseld. Algemene ouderavond Indien daartoe aanleiding is, vindt eenmaal per jaar een algemene ouderavond plaats. Tijdens deze ouderavond wordt voorlichting gegeven over actuele ontwikkelingen in relatie met onze school. Infobulletin Zo vaak als actuele schoolzaken dit eisen worden ouders/verzorgers op de hoogte gebracht. Doel hiervan kan zijn om ouders/verzorgers inhoudelijk voorlichting te geven of om betrokkenheid bij bepaalde zaken te stimuleren. Voor algemene vragen of wensen die te maken hebben met de inhoud en/of organisatie van het onderwijs kunt u als ouder/verzorger in eerste instantie terecht bij de mentor van uw kind. Kan de mentor uw vragen niet voldoende beantwoorden dan kunt u terecht bij de betreffende coördinator. Toelatingsleeftijd De leeftijd waarop een leerling wordt toegelaten tot onze vorm van onderwijs is 10 jaar. De leeftijd waarop een leerling onze vorm van onderwijs moet verlaten is 20 jaar. Ook hiervoor geldt dat de inspectie ontheffing kan verlenen, indien voortzetting wenselijk is ter voltooiing van de opleiding of van een behandeling die op verhoging van zijn arbeidsgeschiktheid gericht is. de leerlingbegeleiding Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) Er wordt voor elke leerling een plan gemaakt waarin het Ontwikkelingsperspectief van de leerling staat beschreven. In het ontwikkelingsperspectief (OPP) worden de doelen beschreven die een leerling kan halen. Het document biedt handvatten waarmee de leerkracht het onderwijs kan afstemmen op de behoefte van de leerling. Daarnaast laat het zien waar de school en de leerling naar toe werken (scholing, arbeid, dagbesteding). 10

11 De Wet Kwaliteit (V)SO verplicht scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs om voor alle leerlingen een OPP vast te stellen. De school stelt binnen 6 weken na plaatsing van de leerling een OPP op. Dit wordt met ouders/ verzorgers en de leerling besproken en ondertekend. De Commissie van Begeleiding adviseert over het opstellen of bijstellen van het OPP en volgt de ontwikkeling en voortgang van de leerling. Als na toets- en evaluatiemomenten blijkt dat de resultaten afwijken van het gestelde perspectief, dan moet de school bekijken of bijstelling van het OPP nodig is. Twee maal per jaar wordt de voortgang van het OPP met ouders/verzorgers en leerling besproken. Pedagogisch / didactisch leerlingvolgsysteem Doelstelling Het doel van het pedagogisch leerlingvolgsysteem is om met behulp van daarvoor ontwikkelde instrumenten de problemen van leerlingen beter in kaart te brengen, zodat de aanpak gerich ter, adequater en effectiever kan worden uitgevoerd. Leerlingbesprekingen Er vinden leerlingbesprekingen plaats. Volgens een vooraf vastgesteld rooster worden zo alle leerlingen twee keer per jaar besproken. Het uitgangspunt voor deze besprekingen is het OPP. De bespreking wordt geleid door een lid van de Commissie van Begeleiding en wordt, waar nodig, door andere docenten (o.a. vakleerkrachten) en therapeuten bijgewoond. Eén maal per jaar evalueert de Commissie van Begeleiding als geheel alle aanwezige OPP s. Voortgangsevaluatie Zowel methode- als niet methodegebonden toetsen worden op gezette tijden afgenomen om de voortgang op pedagogisch/didactisch gebied vast te stellen. Verwijzing Indien een leerling voor verwijzing in aanmerking komt, wordt gekeken naar welke vorm van onderwijs verwezen kan worden. Het advies wordt aan de ouders/verzorgers medegedeeld. Vervolgens worden afspraken gemaakt over te nemen stappen. Bijzondere voorzieningen voor leerlingen of groepen leerlingen Examens Binnen het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs kunnen de volgende diploma s worden gehaald: vmbo BBL en KBL sector Handel en Verkoop; vmbo BBL en KBL sector Zorg en Welzijn; vmbo BBL Uiterlijke Verzorging; vmbo BBL Leisure, Wellness en Hospitality; staatsexamens vmbo KB, TL en havo. Een aantal van deze profielen wordt ingevuld in samenwerking met reguliere scholen voor Voortgezet Onderwijs via de zogenaamde extraneus- regeling. Tijdens het schooljaar is samengewerkt met het Porta Mosana College en het Bonnefantencollege in Maastricht en het Graaf Huyn College in Geleen. 11

12 Het VOORdeel Voorbereidend op o.a. de Wet Passend Onderwijs heeft de netwerkorganisatie Leren naar vermogen onderzocht hoe een organisatieoverstijgende samenwerking gerealiseerd kan worden tussen het (speciaal) voortgezet onderwijs, het mbo en de ketenpartners gericht op participatie en onderwijs. Daarbij is de afspraak gemaakt om het onderwijs richting niveau 1 (de Entree-opleiding) samen vorm te geven, waarbij sprake is van een gecertificeerde uitstroom (Het Voordeel) en gediplomeerde uitstroom (De Entree-opleiding). In nauwe samenwerking is een speciaal onderwijsprogramma ontwikkeld. Dit zogenaamde VOORdeel kent specifieke onderwijseigenschappen (gebaseerd op het dossier Entree-opleidingen) en zal bemand gaan worden door hiertoe getrainde docenten. Binnen het VOORdeel wordt zowel op school als in gewerkt. Stage en beroepspraktijkvorming bij aangesloten bedrijven vormt een belangrijk onderdeel van het programma. Het ontwikkelen van werknemersvaardigheden staat centraal. Het onderwijsprogramma krijgt verder vorm door middel van (vak)lessen, coaching, keuzedelen met certificeringen én individuele leerlingbegeleiding. Het VOORdeel is een waardevol aanbod voor alle vo/vso en PRO leerlingen van 15 jaar of ouder, die geen basisberoepsgericht vmbo-diploma kunnen behalen en dus niet kunnen doorstromen naar een mbo niveau 2 opleiding. Methode INZICHT Uitgangspunt van VSO St. Jozef is dat het onderwijsdagprogramma is afgestemd op de realiteit en de reguliere vervolgmogelijkheden. Er wordt methodisch gewerkt aan een realistisch toekomstperspectief o.a. aan de hand van methode INZICHT. Deze methodiek is binnen Stichting Alterius ontwikkeld. De leerling legt zijn of haar ontwikkeling vast binnen portfolio UITZICHT. Voor meer informatie Het onderwijsdagprogramma van de leerling dient gebaseerd te zijn op vervolg. Dit kan zijn: doorstroom (of retour) naar regulier vo; instroom of doorstroom mbo; instroom arbeidsmarkt. Binnen de mogelijkheden van de leerling moet worden gezocht naar een realistisch loopbaanperspectief. Hierbij moet natuurlijk rekening gehouden worden met de specifieke (ortho) pedagogische benadering die de leerlingen binnen deze doelgroep nodig hebben. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk aan te sluiten op de werkelijkheid en binnen deze werkelijkheid te zoeken naar ondersteuning en zorg. Door samenwerking met ROC, AOC, overheidsinstellingen en (beschermde) arbeidsmarkt dienen er aangepaste zorgtrajecten vormgegeven te worden, waarbij de samenwerkingspartners hun identiteit en expertise blijven bewaken. St. Jozef is in het kader van AVAT ook vertegenwoordigd in de bestaande overlegstructuren. In de afgelopen jaren is er een aantal extra mogelijkheden gecreëerd om te komen tot specifieke certificering en/of diplomering voor onze leerlingen. Te denken valt aan: een erkend certifcaat Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (certficaat VCA-basisveiligheid); Nederlands Instituut voor Lastechniek; diplomering niveau 1 en 2 lassen (NIL); heftruckcertificaat; 12

13 certificaat Bedrijfshulpverlening (BHV); diploma mbo niveau 1 tot Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent (AKA); diploma mbo niveau 1 tot Beroepsgekwalificeerd Assistent (BKA) binnen Techniek en Groen. jeugdgezondheidszorg ggd zuid-limburg Wat doet de jeugdgezondheidzorg? De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid-Limburg bewaakt en beschermt de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van alle jeugdigen van 4 tot 18 jaar. Dit doen wij door uw kind regelmatig uit nodigen voor een gezondheidsonderzoek of een inenting. Tevens nemen wij binnen de school deel aan overleggen waar het functioneren van de kinderen regelmatig besproken wordt. Gezondheidsonderzoek Uw zoon/dochter wordt uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek als hij/zij instroomt in school. Tijdens het onderzoek kijken we onder andere naar groei, gedrag en leefgewoonten zoals eten, roken en alcoholgebruik. Door uw kind goed te volgen proberen wij eventuele problemen tijdig te signaleren en erger te voorkomen. Als blijkt dat uw kind extra hulp of zorg nodig heeft, kijken we samen met u wat daar voor nodig is. We werken hierin ook nauw samen met andere hulpverleners. De gezondheidsonderzoeken vinden plaats in het CJG, op school of op een dependance van GGD Zuid-Limburg. Uw informatie is erg belangrijk Om te weten of er zaken zijn waar we extra op moeten letten, vragen we u om voorafgaande aan het gezondheidsonderzoek een vragenlijst in te vullen. Hierin komen allerlei gezondheidsaspecten aan bod. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met alle gegevens van u en uw kind. Inentingen Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 worden twee HPV-prikken (vaccin tegen baarmoederhalskanker). Hiervoor ontvangen zij een uitnodiging. Terugdringen schoolverzuim wegens ziekte Jongeren die vaak verzuimen, lopen een grotere kans om geen diploma te halen dan leeftijdgenoten die weinig lessen missen. Daarmee nemen hun kansen op een goede vervolgopleiding en baan af, terwijl de gezondheidsrisico s toenemen. Daarom werkt de Jeugdgezondheidszorg nauw samen met de school en het regionale bureau leerplicht om het verzuim bij ziekte terug te dringen en achterliggende problemen snel aan te pakken. Vragen of zorgen? Als uw zoon/dochter vragen heeft, kan hij/zij gerust zelf contact opnemen met het Team JGZ. Of hij/zij kan binnenlopen bij de jeugdverpleegkundige als ze op school is. Ook ouders kunnen met vragen of zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van hun zoon/dochter contact opnemen met het Team JGZ. Wij helpen u graag! 13

14 Contact Inge Duijsens, doktersassistente Marion Debougnoux, jeugdarts Team JGZ unit Heuvelland E: T: Team Jeugd (Maastricht) Maakt u zich zorgen over uw kind? Of heeft u vragen over de opvoeding? Dan kunt u nog steeds terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG 043), de school, de (huis)arts, het consultatiebureau of kinder-/ buitenschoolse opvang. Team Jeugd van de gemeente kan u helpen Zo nodig nemen zij samen met u contact op met team Jeugd van de gemeente Maastricht. Daar werken professionals op het gebied van jeugdhulp, met een diverse achtergrond. Zij maken met u een persoonlijk plan en helpen u ervoor te zorgen dat uw leven en dat van uw kind weer op de rit komt. Dat u samen weer goed verder kunt. Als dit al na een aantal gesprekken kan, des te beter. Gemeente verantwoordelijk Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor een gedeelte van de jeugdhulp. Dit is geregeld in de Jeugdwet. In deze wet staat de eigen kracht van het gezin en omgeving centraal. De gemeente heeft nu taken op het gebied van opgroeien en opvoeden, Jeugdwelzijn, Jeugdhulp, Jeugd AWBZ, Jeugd GGZ, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Uiteraard kunt u ook zelf contact opnemen met team Jeugd. U belt of mailt Gebruik van medicijnen Het is belangrijk dat de ouders/verzorgers de school op de hoogte brengen van het feit dat de leerling medicijnen gebruikt, de hoeveelheid en de wijze van toedienen. U kunt hiervoor terecht bij de mentor van uw kind. Leerlingen die medicijnen gebruiken, dienen die zelf mee te nemen naar school en aan de mentor van de klas te overhandigen. De mentor zal er vervolgens op toezien dat ze op de juiste wijze worden ingenomen. Van belang daarbij is dat de medicijnen in de originele verpakking en met het etiket van de apotheek op school worden ingeleverd. financiële zaken De school is een door het Rijk gesubsidieerde instelling. Toch worden niet alle kosten ten behoeve van de leerlingen door het Rijk vergoed. Derhalve wordt aan de ouders/verzorgers een bijdrage gevraagd voor deze schoolkosten waar géén of slechts een gedeeltelijke subsidie van de overheid tegenover staat. Vrijwillige ouderbijdrage Zoals u bekend zal zijn, vraagt onze school een vrijwillige ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage heeft ten doel een aantal voorzieningen te bekostigen die de overheid niet vergoedt. Voorzieningen die nodig zijn om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, maar ook om uw kind de mogelijkheid te bieden achteraf met veel genoegen aan de school terug te denken. 14

15 De overheid blijft van mening dat de vergoeding die zij aan de scholen verstrekt voldoende is voor een adequaat voorzieningenniveau. Daarom is een nieuwe wet aanvaard die strakkere regels stelt als het gaat om de vrijwillige ouderbijdragen en de inning daarvan. Alle scholen zijn aan deze regels gebonden. Dit betekent dat wij genoodzaakt zijn u jaarlijks ter ondertekening een overeenkomst aan te bieden die betrekking heeft op een in dat jaar te innen vrijwillige ouderbijdrage. Door ondertekening geeft u aan bereid te zijn de ouderbijdrage voor het jaar te voldoen en hierbij rekening te houden met de bepalingen zoals die in het bijgevoegde reglement zijn opgenomen. Wij beseffen dat het ontvangen van uw bijdrage voor ons verplichtingen met zich mee brengt. In het eerste semester zullen we u een brief sturen. Met behulp van deze brief kunt u aangeven of u de vrijwillige ouderbijdrage wil betalen. Voor leerlingen van het so zijn de bijzondere schoolkosten 50, per jaar. Voor leerlingen van het vso zijn de bijzondere schoolkosten 50, per jaar. Het kan zijn dat een onderwijsafdeling op kamp gaat. (Aan het begin van het schooljaar is dat nog niet bekend). De school vraagt hiervoor een aparte bijdrage van 50,. Het rekeningnummer waarop de vrijwillige ouderbijdrage kan worden overgemaakt is: NL 36 RABO t.n.v. SOVSO St. Jozef te Cadier & Keer. Vermeldt u s.v.p. het schooljaar en de naam van de leerling. De waarborgsom (verplicht) Op onze school worden boeken en andere leermiddelen gratis aan de leerlingen verstrekt. De ouders/ verzorgers van de leerlingen van de SOVSO wordt gevraagd een waarborgsom te betalen van 27,50. Indien een leerling zuinig omgaat met de boeken en de spullen van de school krijgen de ouders/ verzorgers de waarborgsom terug wanneer de leerling de school verlaat. Heeft de leerling schade toegebracht aan schooleigendommen dan wordt het schadebedrag afgetrokken van de waarborgsom en krijgen de ouders dus minder terug. Financiën Voor vragen van financiële aard kunt u terecht bij de directie van de school. 15

16 dagelijkse onderwijspraktijk Begin van het schooljaar De eerste dag van het nieuwe schooljaar is maandag 31 augustus Schooltijden Ma./ di./ do./ vrijdag woensdag 1 e lesuur: idem 2 e lesuur: idem Pauze: idem 3 e lesuur: idem 4 e lesuur: idem Pauze: nvt 5 e lesuur: nvt 6 e lesuur: nvt 7 e lesuur: nvt Externe leerlingen blijven tussen de middag over. Een kwartier voor schooltijd en tijdens de pauzes is er toezicht op de leerlingen. Het toezicht wordt verzorgd door medewerkers van de SOVSO St. Jozef. Vakanties en vrije dagen t/m Herfstvakantie t/m Kerstvakantie t/m Carnavalsvakantie Tweede Paasdag t/m Voorjaarsvakantie Tweede Pinksterdag t/m Junivakantie t/m Zomervakantie Studiedagen Afwezig wegens ziekte of verlof Als uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, dient u dit s morgens tussen en uur telefonisch te laten weten. Het telefoonnummer van de school is Buitengewoon verlof Buiten de vakantiedagen wordt in principe geen verlof verleend. Heeft uw kind vanwege bijzondere omstandigheden verlof nodig, dient u dit twee weken van te voren schriftelijk, met vermelding van redenen, bij de directie aan te vragen. U krijgt op dit verzoek een schriftelijk antwoord. Bij afwijzing van uw verzoek kunt u een bezwaarschrift indienen. Buitengewoon verlof wordt alleen toegestaan indien er gegronde redenen zijn. Voor verder informatie over leerplicht verwijzen we u naar de volgende website: 16

17 Schoolactiviteiten Zowel voor de leerlingen van het so als voor de leerlingen van het vso worden in de loop van het schooljaar meerdere activiteiten gepland. De data en de bestemmingen voor de verschillende activiteiten zijn nog niet vastgelegd. Ruim voor de geplande datum ontvangt u informatie met betrekking tot plaats van bestemming en de activiteit. Opvang van een klas bij ziekte of verlof van de mentor Bij ziekte of verlof van een mentor wordt altijd geprobeerd een invalkracht in dienst te nemen. De praktijk leert echter dat vervangers niet altijd beschikbaar zijn. Wij zijn dan genoodzaakt intern naar een oplossing te zoeken. Dit betekent dat leerkrachten die op de betreffende dag nietlesgebonden uren hebben de klas opvangen of dat de leerlingen van de betreffende klas in andere klassen worden ondergebracht. We proberen in ieder geval het lesprogramma te handhaven. Indien een mentor voor langere tijd het werk niet kan hervatten, wordt naar een structurele oplossing gezocht. Wanneer dit betekent dat een mentor voor langere tijd de klas van uw kind overneemt, zult u hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld, zodat u weet bij wie u terecht kunt met uw vragen. Overblijven Van uur is er middagpauze. Van uur eten de leerlingen samen met de docent in de klas. Leerlingen nemen zelf een lunch mee naar school of hebben de mogelijkheid een gerecht te kopen bij het schoolwinkeltje Joepie. Hier worden iedere dag (met uitzondering van woensdag) gerechten gemaakt en verkocht door leerlingen. Vaak voert de docent een gesprek met de leerlingen over het gerecht waardoor gezond gedrag wordt gestimuleerd. Tijdens het schooljaar deed onze school mee aan Schoolfruit. Iedere dag vers fruit of groente voor alle leerlingen. Ook dit schooljaar hebben we ons weer aangemeld. Daarnaast besteedt de werkgroep De Gezonde School een week per schooljaar extra aandacht aan gezonde voeding en gedrag. Dit is in de vorm van werkbladen, video s, gastsprekers etc. Alle leerlingen die op school overblijven, dienen een lunchpakket en drank mee te nemen. Het is niet toegestaan voor leerlingen om drank in glazen flessen mee te nemen. Schoolbenodigdheden Twee keer per week krijgen de leerlingen gymnastiekles. De school beschikt over een eigen gymzaal. Het is verplicht na de gymles te douchen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dat (vooralsnog) niet te doen. Daarover zal dan overleg zijn (geweest) tussen de gymdocent, de leerlingbegeleider en de ouders/ verzorgers. Kledingvereisten: sportbroek, T-shirt, sportsokken, gymschoenen voor binnen (met zolen die géén strepen veroorzaken) en een badhanddoek (+zeep). Het is verstandig dat uw kind een aparte plastic tas meeneemt, zodat daarin de natte spullen kunnen worden gedaan. Het gebruik van mobiele telefoons De leerling neemt zijn telefoon op eigen risico mee naar school. Als hij besluit de telefoon niet in het kluisje te leggen is de school niet verantwoordelijk bij schade, verlies of diefstal. Zodra de leerling de school binnenkomt, zit de gsm in een broekzak of tas en is deze uit. Een gsm wordt tijdens lestijd niet gebruikt en blijft dus uit het zicht. Als een leerling muziek wil luisteren in de pauze dan kan dat alleen met oordopjes. 17

18 Het is verboden om in de pauze te bellen. Het is verboden om foto s, filmpjes of geluidsopnames te maken van medeleerlingen of schoolpersoneel. Vóór alle praktijklessen wordt de gsm in het kluisje gelegd. Als dit niet gebeurt, dan is dit op eigen verantwoordelijkheid van de leerling. Indien een leerling zich niet aan bovengenoemde afspraken houdt, worden er aparte gsmafspraken gemaakt. De mentor blijft de regie houden met betrekking tot deze afspraken. Diefstal School kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal van mobiele telefoons etc., wanneer deze, tegen bovenstaande regels in, worden meegenomen naar school en niet in bewaring worden gegeven bij de leerkracht. Verder kan school niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging van petjes, kleding etc. door andere leerlingen. (Zie hieronder: verzekeringen). gedragsregels Uitgangspunt voor de gedragsregels is wat wij als St. Jozef belangrijk vinden in het omgaan met elkaar: samenwerken respect kennis en vaardigheid veiligheid 10 gedragregels SOVSO- St. JOZEF 1 We hebben respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving. 2 We zijn samen verantwoordelijk voor een goede sfeer en goede gang van zaken. 3 We helpen elkaar waar dat nodig is. 4 We dragen allemaal bij aan een open communicatie: we lossen problemen op door erover te praten. 5 We pesten, bedreigen en negeren anderen niet. 6 We vinden dat op school alcohol, drugs, wapens en gokken niet thuishoren. 7 We vinden dat er geen plaats is voor racisme, discriminatie en geweld. 8 We staan voor een positieve houding, correct gedrag en net taalgebruik. 9 We doen altijd melding bij de politie in geval van diefstal, vernieling of geweld. 10 Bij ernstige zaken doen we aangifte bij de politie. We houden ons aan bovenstaande gedragsregels en spreken anderen erop aan als zij dat niet doen. Als daar aanleiding toe is of in overleg met of op verzoek van school kunnen door de politie/ schoolagent controles worden uitgevoerd van lockers en (brom)fietsen. NB: voor alle duidelijkheid: in de onderwijsafdelingen van school binnen Stichting Jeugdzorg St. Joseph (SJSJ; Icarus en Het Keerpunt) wordt gehandeld volgens het protocol zoals dat is opgesteld. 18

19 Verzekeringen Alle schade door leerlingen aan gebouwen, meubilair of leermiddelen toegebracht, wordt op kosten van de ouders/verzorgers hersteld. Indien u voor schade aansprakelijk wordt gesteld, zal de directie dit direct melden. De nota van de schade wordt vervolgens naar de ouders/verzorgers gezonden met het verzoek deze te voldoen. Wij adviseren u, in het geval dat uw kind schade heeft veroorzaakt, contact op te nemen met uw verzekeringsagent. Voor schade aan privé-eigendommen, door medeleerlingen toegebracht, aanvaardt de school geen aansprakelijkheid. Indien bekend is wie de beide partijen zijn, zullen ouders/verzorgers onderling een regeling moeten treffen. 19

20 20

schoolgids 2014/2015 sovso-st. jozef

schoolgids 2014/2015 sovso-st. jozef schoolgids 2014/2015 sovso-st. jozef 1 woord vooraf Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de beknopte schoolgids voor het schooljaar 2014-2015. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

schoolgids 2015-2016 SJSJ

schoolgids 2015-2016 SJSJ schoolgids 2015-2016 SJSJ 1 inhoud Woord vooraf Algemeen Uitgangspunten, doelstelling, beleid en identiteit Het schoolklimaat De schoolorganisatie De leerlingbegeleiding Dagelijkse onderwijspraktijk Vragen

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2011-2012. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2012-2013. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

schoolgids 2014/2015 st. jozef sjsj

schoolgids 2014/2015 st. jozef sjsj schoolgids 2014/2015 st. jozef sjsj voorwoord Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015. Deze gids is voor de leerlingen die verblijven binnen Stichting Jeugdzorg

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek.

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek. 1 Wet en regelgeving 5.1. Leerplicht Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind 5 jaar is geworden. Leerplichtig zijn betekent nog niet dat

Nadere informatie

Algemene schoolregels PrO Assen

Algemene schoolregels PrO Assen PrO Assen, School voor Praktijkonderwijs, Zwartwatersweg 202, 9406 NN Assen, 0592-340973, stage@proassen.nl Algemene schoolregels PrO Assen Om het klimaat dat wij op onze school nastreven te waarborgen,

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Nieuws Flits 17 augustus 2015 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Wij heten juf Karlijn hartelijk welkom. Zij is onze

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Deze gids is bedoeld om u te informeren over dit speciale onderwijs en de organisatie op onze school.

Deze gids is bedoeld om u te informeren over dit speciale onderwijs en de organisatie op onze school. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2012-2013. Deze gids is voor de leerlingen die verblijven binnen Stichting Jeugdzorg St. Joseph (SJSJ (JJI Het Keerpunt

Nadere informatie

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail)

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail) Naam document: Schoolreglement Versie 4 Voorstel van AD d.d. 12-02-2009 (versie 3) Behandeling in directieoverleg d.d. 24-02-2009 (versie 3) Aangeboden aan GMR of MR: GMR Aangeboden d.d.: 10-03-2009 Gehele

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR INFORMATIE VOOR OUDERS / VERZORGERS Een gezonde jeugd heeft de toekomst Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR EEN GEZONDE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen.

Nadere informatie

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep Kleine schoolgids Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013 Boxmeer Gennep Locatie Boxmeer Boxmeer Bilderbeekstraat 27 5831 CW Boxmeer Telefoon 0485-572032 Locatie Gennep Gennep Stiemensweg 40 6591

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

CONTACT De Lasenberg Schrikslaan 20, 3762 TC Soest 035-6036101 info@lasenberg.nl www.lasenberg.nl

CONTACT De Lasenberg Schrikslaan 20, 3762 TC Soest 035-6036101 info@lasenberg.nl www.lasenberg.nl CONTACT De Lasenberg Schrikslaan 20, 3762 TC Soest 035-6036101 info@lasenberg.nl www.lasenberg.nl Schoolgids 2012-2013 De Lasenberg Kwadrant Onderwijs COLOFON Tekst en samenstelling: Lucia Regnery en Liesbeth

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen INFORMATIEBLAD 6 Ambulante begeleiding Basisondersteuning Clusteronderwijs College voor de Rechten van de Mens Hulp van leerkrachten uit het speciaal onderwijs

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE HAARLEMMERMEER. Alles uit de kast voor een diploma! minigids_altra Haarlemmermeer_2016.indd 1

ALTRA COLLEGE HAARLEMMERMEER. Alles uit de kast voor een diploma! minigids_altra Haarlemmermeer_2016.indd 1 ALTRA COLLEGE HAARLEMMERMEER Alles uit de kast voor een diploma! W W W. A LT R A. N L minigids_altra Haarlemmermeer_2016.indd 1 19-08-16 13:41 Beste leerling, welkom bij Altra College! Bij Altra College

Nadere informatie

ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs

ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs Ouderversie, schooljaar 2016-2017 Adres Lavendelweg 7 9731 HR Groningen T 050 5244515 E praktijkonderwijs@gomaruscollege.nl W www.gomaruscollege.nl

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids werken met je kwaliteit reach for quality boxmeer gennep kleineschool gids 20142015 basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 mavo havo atheneum gymnasium in deze kleine schoolgids staat een beperkt

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Alles uit de kast voor een diploma!

Alles uit de kast voor een diploma! 2017-2018 ALTRA COLLEGE HAARLEMMERMEER Alles uit de kast voor een diploma! WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! Bij Altra College Haarlemmermeer

Nadere informatie

Wegwijzer bij het indienen van een klacht

Wegwijzer bij het indienen van een klacht Wegwijzer bij het indienen van een klacht Vastgesteld 3 januari 2011 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. WEGWIJZER VOOR HET INDIENEN VAN EEN KLACHT... 5 3. TOELICHTING OP REGELING BEROEP EXAMINERING... 6 4. TOELICHTING

Nadere informatie

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Typering van de vakken die binnen het profiel arbeidsmatige dagbesteding worden aangeboden Nederlandse taal en communicatie

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind jaar 12

Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind jaar 12 1 Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind 4-412 - jaar 12 jaar 2 Centrum voor Jeugd en Gezin Om de samenwerking rond kinderen en jeugdigen te verbeteren, worden in alle gemeenten Centra voor Jeugd

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VSO DE ELIMSCHOOL

NIEUWSBRIEF VSO DE ELIMSCHOOL NIEUWSBRIEF VSO DE ELIMSCHOOL Elimschool nieuwsbrief periode: start schooljaar herfstvakantie 2015 16-10- 2015 Inhoud Personele situatie Belangrijke data Fotoproject Eigen kracht Toelaatbaarheidsverklaring

Nadere informatie

DE PROCEDURE BIJ DE KLACHTENCOMMISSIE

DE PROCEDURE BIJ DE KLACHTENCOMMISSIE DE PROCEDURE BIJ DE KLACHTENCOMMISSIE De Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs behandelt klachten die afkomstig zijn uit het primair en speciaal onderwijs, het beroepsonderwijs, de

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE Breda, maart 2013 1 Voorwoord In artikel 1 van de grondwet is te lezen: Allen die zich

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar. Het voortgezet onderwijs & de Jeugdgezondheidszorg

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar. Het voortgezet onderwijs & de Jeugdgezondheidszorg Samen werken aan een gezond en veilig schooljaar Het voortgezet onderwijs & de Jeugdgezondheidszorg 2015/2016 Het voortgezet onderwijs EN de Jeugdgezondheidszorg Gezonde leerlingen die lekker in hun vel

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar Samen werken aan een gezond en veilig schooljaar Het basisonderwijs & de Jeugdgezondheidszorg 2015/2016 Het basisonderwijs EN de Jeugdgezondheidszorg Gezonde leerlingen die lekker in hun vel zitten, presteren

Nadere informatie

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!!

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!! November 2015 1 45 2 3 4 MR 5 6 7 8 46 9 10 11 12 13 14 15 47 16 17 Toneel groep A informatie avond V.O. 18 19 Toneel groep B 20 Rapport groepen 3 t/m 8 Leerlingenraad 21 22 48 23 24 25 26 Toneel groep

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Resultaten Jongerenonderzoek

Resultaten Jongerenonderzoek Resultaten Jongerenonderzoek 2013 Groenewald GGD Zuid Limburg Geleen, april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Resultaten van uw school 2.1 VMBO klas 2 3 2.2 VMBO klas 4 4 2.3 HAVO/VWO klas 2 5 2.4 HAVO/VWO

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. De meeste kinderen groeien zonder al te grote problemen

Nadere informatie

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK LIBERTAD TE BREDA

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK LIBERTAD TE BREDA BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK LIBERTAD TE BREDA INHOUD 1 Uitkomst onderzoek Libertad te Breda 5 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 6 3 Samenvattend oordeel 13 Bijlage 1A: Overzicht resultaten

Nadere informatie

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef)

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jozef (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Jozefschool 1 Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM staat aangegeven:

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM staat aangegeven: ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017 INLEIDING Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten

Nadere informatie

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs Onderwijsondersteuningsroute: Instroom van leerlingen met rugzak (concept versie 5 september 2013; ontwikkeld door de Werkgroep Passend Onderwijs Toewijzing Onderwijsondersteuning van Koers VO). - De onderwijsondersteuningsroute

Nadere informatie

Individueel arrangement Rebound. Informatiegids Telefoonnummer rebound:

Individueel arrangement Rebound. Informatiegids Telefoonnummer rebound: Individueel arrangement Rebound Informatiegids 2016-2017 Telefoonnummer rebound: 06 20205474 Individueel arrangement rebound. In het individueel arrangement rebound wordt door onderwijs, leerling, ouders

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Atrium PRO Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 21KM C1 BRIN nummer : 21KM 00 PRO Onderzoeksnummer : 277364 Datum onderzoek : 1 oktober 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

HET VOORTGEZET ONDERWIJS

HET VOORTGEZET ONDERWIJS Partijen overwegen het volgende: CONVENANT DE VEILIGE SCHOOL HET VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeente Krimpen aan den IJssel De gemeente Krimpen aan den IJssel is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering

Nadere informatie

Externe hulpverlening tijdens schooltijd Beleid op Kbs Petrus en Paulus

Externe hulpverlening tijdens schooltijd Beleid op Kbs Petrus en Paulus Externe hulpverlening tijdens schooltijd Beleid op Kbs Petrus en Paulus Externe hulpverlening tijdens schooltijd versie 08-01-2015 Inhoud blz. 1. INLEIDING 3 2. BEGRIPSBEPALING 3 3. DOEL 3 4. UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel Algemeen: De regeling schorsen en verwijderen van leerlingen bevat de hierin te nemen stappen met inachtneming van de Wet op het voortgezet onderwijs; het Inrichtingsbesluit wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

Locatiegids. locatiegids Mulock t Gooi

Locatiegids. locatiegids Mulock t Gooi Locatiegids ATC amersfoort locatiegids Mulock t Gooi 2 3 Over ons 4 Hoe kom je bij ons terecht? 5 Wat willen we met jou bereiken? 6 Werkwijze 8 Overige informatie Over ons Welkom bij het Arbeids Trainings

Nadere informatie

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS TE EINDHOVEN INHOUD Uitkomst onderzoek DOE040 VO te Eindhoven 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland)

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) R.K. Basisschool Sint Jan Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot goede leerprestaties.

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 12-19 jaar

Jeugdgezondheidszorg 12-19 jaar Regio Nijmegen Jeugdgezondheidszorg 12-19 jaar Informatie voor ouders Op de basisschool is uw zoon/dochter voor het laatst bij een medewerker van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) geweest. Ook in het voortgezet

Nadere informatie

REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne

REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne Bijlage 1, raadsvoorstel 91-2010: REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne DOELGROEP De Korenaer Deurne verzorgt onderwijs voor jongens en meisjes met ernstige gedragsproblemen die residentieel geplaatst

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE HAARLEMMERMEER. Alles uit de kast voor een diploma! WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE HAARLEMMERMEER. Alles uit de kast voor een diploma! WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE HAARLEMMERMEER Alles uit de kast voor een diploma! WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! Bij Altra College Haarlemmermeer zul je

Nadere informatie

Aanmeldpakket VSO De Korte Dreef

Aanmeldpakket VSO De Korte Dreef Aanmeldpakket VSO De Korte Dreef 1 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hartelijk dank voor uw vertrouwen in onze school. Om de inschrijving van uw kind compleet te maken willen wij u vragen om de bijgaande

Nadere informatie

KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELINGEN

KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELINGEN KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELINGEN Vastgesteld College van Bestuur, na instemming OR dd. 16-05-2013 Klachtenregelingen ROC TOP onderwerp klacht concrete voorbeelden commissie reglement Ongewenst gedrag

Nadere informatie

Welkom bij het Reeshof College

Welkom bij het Reeshof College Welkom bij het Reeshof College Klas xx Mentor Voor- Achternaam Email: xxxxxx@reeshofcollege.nl Werkdagen: ma-di-wo-do Ouderavond leerjaar 3 KB 15 september 2015 2 Teamleider leerjaar 3&4 Basis- en kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen Bijlage 1 a klachtenregeling Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; b. klachtencommissie:

Nadere informatie

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO Naam leerling: Sofinr.leerling: Naam school: Adres school: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Contactpersoon: Naar: MBO Naam school: Adres school: Postcode

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u deze kalender als aanvulling op de schoolgids. In deze kalender vindt u alle data van vakanties,

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel SWV Deventer VO en VSO Versie december 2015

Schoolondersteuningsprofiel SWV Deventer VO en VSO Versie december 2015 Schoolondersteuningsprofiel SWV Deventer VO en VSO Versie december 2015 De Ambelt VSO, locatie Ludgerstraat Deventer Ludgerstraat 1b 7415 DV Deventer 0570 605 383 School voor VMBO Kader en Mavo en HAVO

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Altra College, Noord

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Altra College, Noord VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Altra College, Noord Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 07IQ OKE 05 VSO Onderzoeksnummer : 282295 Datum onderzoek : 18 maart 2015 Datum vaststelling : 18 mei 2015 Pagina 2 van

Nadere informatie

Wat te doen bij een klacht?

Wat te doen bij een klacht? Wat te doen bij een klacht? ouders / verzorgers / kinderen / medewerkers Klagen mag! Klagen heeft voor veel mensen een negatieve klank. Het uiten van een klacht kan echter juist bijdragen tot het verbeteren

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Beukenrode Onderwijs Plaats : Doorn BRIN nummer : 02RM OKE 01 VSO Onderzoeksnummer : 281988 Datum onderzoek : 19 maart 2015 Datum vaststelling : 26 mei 2015 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

Bijlage bij de schoolgids

Bijlage bij de schoolgids Bijlage bij de schoolgids 2014-2015 Deze bijlage bestaat uit gegevens die vaak jaarlijks veranderen. U vindt hierin de volgende onderwerpen: 1. De school a. Gegevens van de school b. Het team van de Boogerd

Nadere informatie

Elke schooldag wordt geopend met een dagopening, waarin o.a. door Bijbellezing en gebed uiting wordt gegeven aan de identiteit van ons onderwijs.

Elke schooldag wordt geopend met een dagopening, waarin o.a. door Bijbellezing en gebed uiting wordt gegeven aan de identiteit van ons onderwijs. CVO-reglement Versie: 01112014 def. Artikel 1 Grondslag onderwijs Het onderwijs wordt gegeven in overeenstemming met de statutaire grondslag en de missie van de vereniging en in overeenstemming met de

Nadere informatie

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V.

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. 6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. Inleiding Wij willen graag dat de cliënten van THUIS met zorg Zaanstreek thuiszorg tevreden zijn over de zorg die aan hen wordt geboden. Ook vinden we het

Nadere informatie

CHECKLIST KLACHTAFHANDELING BINNEN NUOVO

CHECKLIST KLACHTAFHANDELING BINNEN NUOVO CHECKLIST KLACHTAFHANDELING BINNEN NUOVO Onderstaande tekst is gericht op ouders en leerlingen (te bewerken voor in de schoolgids). De klachtenregeling is echter óók opengesteld voor klachten van personeel.

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016

Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016 Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016 Inleiding Beste student, Het toelatingsbeleid van Lentiz MBO Greenport is er op gericht je in de meest geschikte opleiding te plaatsen. Dat moet voor jou ook haalbaar

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

even bijtanken Doorstart

even bijtanken Doorstart Doorstart even bijtanken Welkom bij schakelopvang De Doorstart Waarom naar De Doorstart? Je bent nog (partieel) leerplichtig maar het kan zijn dat het niet zo lekker loopt op school. Misschien doordat

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS SWV VO/VSO 31.02 'Communicatie is het scheppen van gemeenschappelijke betekenis (Gisela Redeker, hoogleraar communicatie) Conceptversie 2 17-03-2014 Communicatieplan

Nadere informatie

SBO Mozaik (02 XG) 013-5230690 Willem de Zwijgerlaan 63 info.sbomozaik@stgboom.nl 5061 TB Oisterwijk www.sbomozaik.nl

SBO Mozaik (02 XG) 013-5230690 Willem de Zwijgerlaan 63 info.sbomozaik@stgboom.nl 5061 TB Oisterwijk www.sbomozaik.nl SBO Mozaik (02 XG) 013-5230690 Willem de Zwijgerlaan 63 info.sbomozaik@stgboom.nl 5061 TB Oisterwijk www.sbomozaik.nl Procedure aanmelding leerling Beste ouder(s)/ verzorger(s), We vinden het fijn dat

Nadere informatie

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl Passend Onderwijs VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL pomonavmbo.nl Welkom op onze school Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met

Nadere informatie

V1 PR 01. Integriteit, Respect en Loyaliteit

V1 PR 01. Integriteit, Respect en Loyaliteit Gedragscode Medewerkers Pagina 1 van 6 Gedragscode Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie onze organisatie diensten verleent, daarover tevreden zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers

Nadere informatie

Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar

Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar 2016 2017 Inhoudsopgave 1. Welkom 2. Locatie Rebound het Gooi 3. Lestijden 4. Leerplicht 5. De Rebound periode - Aanmelding - Intakegesprek - Tussentijdse

Nadere informatie

ontwikkelingsperspectief

ontwikkelingsperspectief ontwikkelingsperspectief Leerlijnen OPP uitstroombestemming Thema nieuwsbrief schooljaar 2013-2014 IvOO - VSO Diplomastroom 15-11-2013 In oktober is er een ouderavond geweest met als onderwerp het (document)

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als iemand zich

Nadere informatie

Beleid VST OBS Da Vinci

Beleid VST OBS Da Vinci Beleid VST OBS Da Vinci Schooljaar 2015-2016 1 Voorwoord OBS Da Vinci wil graag tegemoet komen aan de veranderende maatschappij waarbij er steeds vaker twee verdieners zijn in het gezin. Daarom maken wij

Nadere informatie