Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken."

Transcriptie

1 Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze school is geplaatst. Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. De inhoud van deze gids kan voor u een steun zijn als u de school wilt aanspreken of iets speciaals wilt weten. We hopen dat deze gids voor u bruikbare informatie bevat en u dit document met plezier leest. Hebt u tijdens of na het lezen vragen, opmerkingen of suggesties, dan vernemen wij dat graag van u. Wij adviseren u deze gids goed te bewaren. Deze gids wordt bij inschrijving op de SOVSO St. Jozef uitgereikt aan ouders en daarna jaarlijks verstrekt aan leerlingen. Met vriendelijke groet, Namens het team van de SOVSO St. Jozef Chris Hesse, Directeur Schoolgids SOVSO St. Jozef

2 Algemeen De St. Jozefschool behoort tot de zgn. cluster 4-scholen. Deze scholen richten zich op leerlingen met gedragsproblematiek. De St. Jozefschool maakt deel uit van het Regionaal Expertise Centrum (REC) Cluster 4 Zuid-Limburg. De St. Jozefschool kent twee afdelingen. Een SO afdeling (Speciaal Onderwijs) en een VSO afdeling (Voortgezet Speciaal Onderwijs). De SO afdeling is bestemd voor leerlingen in de leeftijd van 10 tot en met 12 jaar (bovenbouw basisschool). De VSO afdeling wordt bezocht door leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 20 jaar. De St. Jozefschool is bestuurlijk gefuseerd met De Buitenhof te Heerlen, school voor Langdurig Psychiatrisch Zieke kinderen. Beide scholen vormen de stichting Alterius. Deze stichting heeft een Raad van Toezicht. Raad van Toezicht, Algemeen directeur/ bestuurder, directie en adressen. Raad van Toezicht: De heer Toon Voorbraak, voorzitter. Mevrouw Saskia v.d. Laak, De heer Jan Schieveld, Mevrouw Loes Sieben, De heer Wim Suilen, De heer Roger Caelen. Algemeen directeur/ bestuurder: Dhr. Taco Bisscheroux Postadres stichting Alterius: Kloosterkensweg PJ Heerlen Secretariaat: Directie: Dhr. Chris Hesse Coördinatoren: Dhr. P. Houben VSO- afdelingen Mw. Diana Paulussen Zorgteam/ Herstart/ Op de Rails Mw. Sylvia Houben- Brouwers Ambulante begeleiding Adres en telefoon. St. Jozef Pater Kustersweg NL Cadier & Keer Telefoon: Telefax: Mailadres: Schoolgids SOVSO St. Jozef

3 Medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschapsraad bestaat op dit moment uit leden van het onderwijsondersteunend personeel, van het onderwijspersoneel en van de oudergeleding. Ten aanzien van de taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad gelden de betreffende bepalingen van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) en hetgeen voor de school in dit reglement is bepaald. Mw. Danielle Dijk- van den Boorn is voorzitter van de MR; mw. Nadine Miessen- Habets heeft vanuit de oudergeleding zitting in de MR. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Door de bestuurlijke fusie met De Buitenhof, is er ook een GMR. Twee leden van de MR van St. Jozef hebben zitting in deze GMR. Het jaarverslag van de GMR is terug te vinden op de site van de school en van stichting Alterius: Leerlingenraad Binnen St. Jozef is een leerlingenraad actief. De leerlingenraad wordt ondersteund door een leerkracht. Uitgangspunten, doelstelling, beleid en identiteit Grondslag en doelstelling van de school. De SOVSO St. Jozefschool is een school op algemeen bijzondere grondslag en heeft als doel onderwijs te verzorgen aan: - kinderen en jeugdigen welke door de daartoe bevoegde instantie een cluster 4 indicatie hebben gekregen; - welke afkomstig zijn uit behandelinternaten waarmee samenwerkingsovereenkomsten zijn afgesloten. Kernwaarden: De medewerkers van school hebben een viertal waarden geformuleerd die als basis dienen voor het handelen zowel naar leerlingen als ook naar ouders én naar collega s: Samenwerken Veiligheid Respect Competentie Deze waarden komen terug in de missie van St. Jozef en in de verschillende visies (deze zijn per onderwijsafdeling geformuleerd). De identiteit van de school. De SOVSO St. Jozef wordt bezocht door leerlingen, die specifieke problemen ondervinden in de omgang met hun omgeving waarvoor tijdelijk binnen andere onderwijsvormen geen adequate oplossing voorhanden is. We hebben te maken met leerlingen die in hun ontwikkeling bedreigd zijn en waarbij zij en hun omgeving niet in staat zijn de problemen die dit met zich meebrengt te keren. Missie: SOVSO St. Jozef geeft praktisch en theoretisch gericht onderwijs en biedt een veilige omgeving waarin op een respectvolle, deskundige wijze wordt samengewerkt tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en leerlingen, ouders en/of verzorgers. Visie: Door het aanbieden van onderwijs op maat worden bij de leerling kennis en competenties ontwikkeld waardoor hij (weer) op een acceptabele manier in de samenleving kan functioneren. Schoolgids SOVSO St. Jozef

4 Hierbij wordt een aantal uitgangspunten gehanteerd: de leerling is zélf verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op zijn gedrag; de leerling dient (dus) zicht te (leren) krijgen op de consequenties van zijn handelen en zijn keuzes; het onderwijs wordt zoveel mogelijk op de dagelijkse praktijk afgestemd; we gaan ervan uit dat de mentor (= leerkracht) de spil is van dit proces; we gaan in ons handelen uit van de hulpvraag van de individuele leerling; we maken, desgewenst en indien noodzakelijk, gebruik van zowel interne als externe specialistische hulp en begeleiding. Pedagogisch klimaat. Ieder die onze school binnenkomt merkt dat de SOVSO St. Jozef anders is. Er wordt, in vergelijking met een basisschool of een andere vorm van regulier voortgezet onderwijs, anders gewerkt en anders opgevoed. Dat moet ook wel want wij hebben te maken met leerlingen die elk om verschillende redenen onderwijs volgen op de SOVSO St. Jozef. Het is niet zo dat alle mentoren en medewerkers op dezelfde wijze op onze leerlingen reageren. Dat kan ook niet met zoveel verschillende karakters, maar we trekken één lijn en zijn het eens over een groot aantal regels. Onze aanpak wordt in het algemeen gekenmerkt door een duidelijk herkenbare structuur. Regels moeten duidelijk bekend zijn bij de leerlingen. Regelmaat is belangrijk. Daarnaast is er echter ook ruimte om eens af te wijken van het rooster, mits dit in overleg met de directie gebeurt. Wij hanteren een consequente benadering. Wat vandaag niet goed is, is morgen ook niet goed. Wij proberen een veilig en rustig klimaat te creëren. Wij streven ernaar dat leerlingen zich prettig voelen op school. Het schoolwelbevinden van leerlingen is van groot belang voor hun verdere ontwikkeling. Klachtenregeling. Op de SOVSO St. Jozef werken veel verschillende mensen. Het kan daarom voorkomen dat zich problemen voordoen of dat zaken niet goed verlopen. Deze kunnen betrekking hebben op de dagelijkse praktijk, de bejegening door personeel of de wijze van behandeling. SOVSO St. Jozef hanteert twee klachtenregelingen. Er is een regeling met betrekking tot ongewenste intimiteiten (zie eerder informatie onder Inspectie ) en de andere regeling betreft de overige klachten, waaronder klachten over discriminatie, agressie en geweld. Beide regelingen liggen ter inzage op school. Vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon van St. Jozef is de heer van Binsbergen. Hij is niet in dienst van de school en heeft een onafhankelijke positie. De heer van Binsbergen is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer: Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO) Wat is de GCBO? Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) is een samenwerkingsverband van alle landelijke klachten-, beroeps-, bezwaren- en geschillencommissies ingesteld door het katholiek, protestantschristelijk, algemeen bijzonder en gereformeerd onderwijs op grond van de wet en/of de cao's. Contact met de GCBO Landelijke Klachtencommissie VBS Postbus CN Den Haag Telefoon Fax Mail Schoolgids SOVSO St. Jozef

5 Inspectie. U kunt op verschillende manieren in contact komen met de Inspectie van het Onderwijs: internet: vragen over onderwijs: (gratis) Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs: (lokaal tarief). Beleid ongewenste seksuele intimiteiten. Standpunt van de SOVSO St. Jozef. SOVSO St. Jozef tolereert geen ongewenste seksuele intimiteiten tussen de personeelsleden onderling, personeelsleden en leerlingen en leerlingen onderling. Onder ongewenste intimiteiten worden in dit verband verstaan die handelingen of gedragingen die door het personeelslid dan wel de leerling worden ervaren en beleefd als seksuele intimiteit en die door hem of haar als ongewenst worden beschouwd. Indien er sprake is van ongewenste seksuele intimiteiten kan men beklag doen bij de vertrouwenspersoon dan wel de klachtencommissie. Daarbij wordt geen verjaringstermijn aangehouden. Wel dient de klacht nog van dien aard te zijn dat hij onderzocht of behandeld kan worden. Door het bestuur wordt als norm gesteld dat seksuele intimiteiten tussen personeelsleden en leerlingen per definitie beschouwd worden als ongewenste intimiteiten. Procedure. De procedure ligt ter inzage op school. De schoolorganisatie. De school telt een zeer kleine en beperkte SO- afdeling. Voor informatie en evt. toelating tot deze afdeling vragen we u contact op te nemen met mw. Paulussen, zorgcoördinator van de school. VSO. De VSO bestaat uit een aantal afdelingen. De afdeling met een theoretisch gericht onderwijsaanbod (T-stroom). Naast de sociaal-emotionele problematiek die primair is, proberen we de leerlingen leerstof aan te bieden op eigen niveau, die onder meer kan leiden tot een VMBO-diploma Handel en Verkoop en een VMBO diploma Zorg en Welzijn, beiden op Basisberoeps- en Kaderberoepsgerichte Leerweg. Hiervoor hebben wij een extraneus regeling met respectievelijk het Porta Mosana College en het Bonnefanten College. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om Staatsexamen VMBO-TL te doen. Men gebruikt zoveel mogelijk methodes die ook gebruikt worden binnen het reguliere VMBO, dit om te zorgen voor een goede aansluiting op de diverse in gebruik zijnde Programma s van Toetsing en Afsluiting (PTA) binnen het reguliere onderwijs. Omdat uitgebreid aandacht wordt besteed aan sociaalemotionele aspecten zijn de kerndoelen van de Basisvorming niet voor alle vakken in volle omvang haalbaar. Projecten 'Herstart' en 'Op de Rails' Leerlingen die in het kader van deze projecten onderwijs volgen, worden binnen de reguliere klassen geplaatst van één van de afdelingen van St. Jozef. Schoolgids SOVSO St. Jozef

6 Schakelklas. zeer individueel gericht en op maat ingevuld onderwijs aan leerlingen die (nog) niet in de gelegenheid en/of in staat zijn om een volledig onderwijsprogramma te draaien, maar waarvan het uiteraard wel de bedoeling is dat ze dat binnen afzienbare tijd zullen doen. Basisvorming Om recht te doen aan de ontwikkelingen binnen het onderwijs (denk bv. aan de komende Wet kwaliteit (V) SO waarin verschillende uitstroomprofielen zullen worden ingevuld), heeft St. Jozef in het een gemeenschappelijke basisvorming voor leerlingen van de onderbouw van de VMBO en de Praktijkafdeling. Door deze keuze te maken stellen wij leerlingen in de gelegenheid om, beter in staat te zijn een keuze te maken richting bovenbouw en vervolgonderwijs. Praktijkafdeling. Deze afdeling richt zich sterk op toeleiding op de arbeidsmarkt en/of vervolgopleiding. Het accent ligt op het verwerven van praktische en sociale vaardigheden oftewel competenties. De leerlingen leren door middel van praktijkgericht onderwijs. Dit is vormgegeven binnen leerwerkplaatsen op het gebied van groen, horeca, metaal, hout, metselen enzovoorts. Ook stage, zowel extern als intern, is een belangrijk onderdeel van het onderwijsdagprogramma. Tevens wordt er theoretisch gewerkt. Hierbij wordt echter ingestoken op de praktijk/arbeidsmarkt en worden de leerlingen getraind binnen Nederlands, wiskunde, zelfredzaamheid en burgerschap. Behaalde prestaties en ontwikkelingen worden door de leerlingen verzameld in het portfolio. Dit alles kan er toe leiden dat een leerling binnen deze afdeling zijn/haar AKA diploma (brede assistenten opleiding - niveau 1) kan behalen. Naast de AKA opleiding worden er waar mogelijk een aantal opleidingen en branchegerichte cursussen op maat aangeboden. Voor de verdere uitleg over deze opleidingen en cursussen verwijzen wij u graag naar blz. 11 van deze schoolgids of naar onze website. (Praktijk) onderwijs aan leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) Er onstaat steeds meer vraag naar specifiek praktijkgericht onderwijs aan VSO- leerlingen met een stoornis in het het autistische spectrum. St. Jozef heeft daarom de stap gezet naar het inrichten van een klas die uitdrukkelijk gericht is op het verzorgen van theoretisch en praktisch onderwijs aan deze leerlingen. Werkkleding Praktijk afdeling. Gezien de aard van het onderwijs binnen onze praktijkafdeling, dienen leerlingen vanuit veiligheidsen hygiëneoverwegingen te beschikken over werkkleding en werkschoenen met stalen neuzen. Hiervoor wordt een overeenkomst gesloten met ouders/ verzorgers. De school zal ouders hiervoor benaderen. Onderwijsafdeling Gastenhof. Tenslotte is er een afdeling voor onderwijs aan leerlingen die afkomstig zijn van Gastenhof Urmond, Simpelveld of Bunde. Gastenhof is een internaat voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Deze afdeling bestaat uit vier (vijf) klassen verdeeld over locaties Cadier en Keer (fulltime onderwijs, Urmond (parttime onderwijs ) en Simpelveld (parttime onderwijs ). Deze doelgroep bestaat uit moeilijk lerende kinderen en jongeren die door een of andere oorzaak in de problemen zijn geraakt en sinds een bepaalde periode niet in de gelegenheid zijn geweest om onderwijs te volgen. St. Jozef heeft, in samenwerking met Koraalgroep, een onderwijsprogramma op maat ontwikkeld voor deze leerlingen. Schoolgids SOVSO St. Jozef

7 De verplichte onderwijstijd. Voor zowel de leerlingen van het SO als het VSO geldt dat zij gedurende dit schooljaar tenminste 1000 uren les volgen. Voor wat betreft de schooltijden en de vakanties zie hoofdstuk De dagelijkse onderwijspraktijk. Groepswisselingen. Op de SOVSO St. Jozef kan het voor komen dat gedurende het schooljaar leerlingen in- door- en uitstromen. Voor de leerlingen kan dit tot gevolg hebben, dat zij in de loop van het schooljaar van groep moeten wisselen. We proberen hier zorgvuldig mee om te gaan. Indien een wisseling niet echt noodzakelijk is, zal het ook niet gebeuren. Vrijstelling van het onderwijs en de vervangende activiteiten. De leerlingen nemen deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten. Op verzoek van de ouders/verzorgers kan een leerling al dan niet tijdelijk vrijgesteld worden van bepaalde onderwijsactiviteiten. Een dergelijk verzoek dient schriftelijk en met redenen omkleed bij het bevoegd gezag te worden ingediend. Wanneer met een verzoek tot vrijstelling wordt ingestemd, wordt aangegeven welke onderwijsactiviteiten in de plaats komen van die waarvoor vrijstelling is verleend. Dit geldt ook voor tijdelijke vrijstellingen. De wijze waarop ouders/verzorgers bij het onderwijs worden betrokken. Iedere plaatsing van een leerling op de SOVSO St. Jozef vraagt om een intensieve samenwerking met ouders/verzorgers van de leerlingen. Vandaar dat er een grote zorgvuldigheid betracht wordt in de omgang met ouders/ verzorgers. Hieronder wordt een overzicht gegeven van verschillende vormen van contacten met ouders met daarbij een korte omschrijving van het doel ervan en de aanduiding van diegenen die ze onderhouden. 1. Aanmelding. Bij aanmelding tot indicatiestelling voor plaatsing binnen cluster 4 en de toelaatbaarheid voor St. Jozef, wordt door de trajectbegeleider een eerste voorlichting gegeven. De trajectbegeleider is bereikbaar via de school ( ). 2. Aanname. Tussen de indicatiestelling en de daadwerkelijke schoolplaatsing vindt een intakegesprek plaats waarbij de orthopedagoog de bevindingen van de onafhankelijke Commissie van Indicatiestelling (CvI) uiteenzet. Er kan dan uitleg c.q. overleg plaats hebben over de wijze waarop de leerling begeleid zal worden. 3. Kennismaking met de leerkracht. Binnen 4 weken worden ouders/verzorgers uitgenodigd om kennis te maken met de mentor. De mentor is dan in staat om de eerste voorlopige indrukken met ouders/verzorgers te bespreken en eventueel afspraken te maken. Het handelingsplan is in dit gesprek onderwerp van aandacht. 4. Herindicatie. De indicatie van de CvI heeft een geldigheidsduur van drie jaar. Tegen het einde van die periode ontvangen de ouders/verzorgers bericht van de Commissie van Begeleiding van de SOVSO St. Jozef waarin een advies is opgenomen betreffende voortzetting van het onderwijs op St. Jozef dan wel verwijzing naar een andere vorm van onderwijs. Indien voortzetting van het onderwijs op St. Jozef gewenst is, zal tijdig een nieuwe indicatiestellingprocedure worden opgestart. 5. Rapportage. Minstens tweemaal per jaar ontvangen de ouders/verzorgers een waarderings-/cijferrapport. Hierin wordt de voortgang in het onderwijs/leerproces uiteengezet. Schoolgids SOVSO St. Jozef

8 6. Huisbezoek. In het eerste trimester, vanaf de herfstvakantie tot aan de kerstvakantie vinden er huisbezoeken plaats. De mentor bezoekt de leerling thuis of de leefgroep waarin de leerling op dat moment verblijft. 7. Regulier schoolcontact. Voor onze vorm van onderwijs is het belangrijk dat er een goede afstemming is tussen het functioneren en de benadering van het kind thuis en op school. De leerkracht zal daarom één keer per twee maanden contact met de ouders/verzorgers opnemen om de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van het kind te bespreken. Eventuele onduidelijkheden of vragen kunnen dan aan de orde komen. Ouders/verzorgers kunnen uiteraard ook contact met de leerkracht opnemen. Daarnaast kunnen via een pendelschrift dagelijkse zaken worden uitgewisseld. 8. Algemene ouderavond. Indien daartoe aanleiding is vindt eenmaal per jaar een algemene ouderavond plaats. Tijdens deze ouderavond wordt voorlichting gegeven over actuele ontwikkelingen in relatie met onze school. 9. Infobulletin. Zo vaak als actuele schoolzaken dit eisen worden ouders/verzorgers op de hoogte gebracht. Doel hiervan kan zijn om ouders/verzorgers inhoudelijk voorlichting te geven of om betrokkenheid bij bepaalde zaken te stimuleren. Toelating externe leerlingen. De aanmelding wordt meestal vooraf gegaan door een intakegesprek. Dit gesprek vindt plaats tussen de ouders/verzorgers en de trajectbegeleider van de school. Ouders/verzorgers moeten hun kind schriftelijk aanmelden voor de procedure met betrekking tot de indicatiestelling voor cluster 4 en de SOVSO St. Jozef. Wanneer een kind wordt aangemeld, beoordeelt de CvI aan de hand van de beschikbare gegevens of het onderwijs zoals dat binnen het REC en speciaal op de SOVSO St. Jozef wordt gegeven, geschikt is voor de betreffende leerling. Voor ouders/verzorgers bestaat de mogelijkheid om tegen het advies schriftelijk beroep aan te tekenen bij het bevoegd gezag. Voor de toelating tot onze school is behalve de medewerking en het vertrouwen van de ouders/verzorgers ook de motivatie van de leerlingen een belangrijk aspect. De toelating wordt nooit afhankelijk gesteld van een geldelijke bijdrage. Toelating interne leerlingen. Leerlingen die in een leefgroep van Gastenhof verblijven, worden op grond van een samenwerkingsovereenkomst toegelaten tot de SOVSO St. Jozef. Deze toelating geldt voor de duur van de opname. Bij beëindiging van de opname zal de leerling in principe de school moeten verlaten. Indien er redenen zijn de schoolplaatsing voort te zetten, zal een indicatiestelling door de CvI zoals hiervoor beschreven bij externe leerlingen, nodig zijn. Ouders/verzorgers moeten dan hun kind schriftelijk aanmelden. Deze procedure kan ten hoogste zes weken in beslag nemen. Toelatingsleeftijd. De leeftijd waarop een leerling wordt toegelaten tot onze vorm van onderwijs is 10 jaar. De leeftijd waarop een leerling onze vorm van onderwijs moet verlaten is 20 jaar. Ook hiervoor geldt dat de inspectie ontheffing kan verlenen, indien voortzetting wenselijk is ter voltooiing van de opleiding of van een behandeling die op verhoging van zijn arbeidsgeschiktheid gericht is. Schoolgids SOVSO St. Jozef

9 De leerlingbegeleiding. Handelingsplannen. Er wordt voor elke leerling van zowel het SO als het VSO een handelingsplan gemaakt. De CvB stelt (aan de hand van gegevens uit het dossier ten behoeve van de indicatiestelling), een handelingsplan op (het zgn. Handelingsplan 1). Hierin worden zaken aangegeven met betrekking tot de problematiek van de leerling en de wijze waarop de mentor hier in eerste instantie naar handelen moet. De CvB bespreekt het plan met de mentor en het zal gedurende de eerste vier weken van het verblijf van de leerling op school gehanteerd worden. In die periode wordt ook nagegaan in hoeverre de gegevens overeenstemmen met het functioneren van de pupil. Er kan ook aanvullend onderzoek en/of een aanvullende observatie plaats vinden. Na evaluatie van de dan beschikbare gegevens wordt door de CvB in samenspraak met de mentor het Handelingsplan 2 geformuleerd. Zowel het Handelingsplan 1 als het Handelingsplan 2 worden ter bespreking/ ondertekening aan ouders/verzorgers voorgelegd. Met ingang van september 2013 zal conform de Wet Kwaliteit VSO elke leerling moeten beschikken over een zgn. ontwikkelingsperspectief, waarbij in ieder geval de uitstroombestemming ('wat ná deze school?') specifiek benoemd wordt. Pedagogisch/didactisch leerlingvolgsysteem. Doelstelling. Het doel van het pedagogisch leerlingvolgsysteem is om met behulp van daarvoor ontwikkelde instrumenten de problemen van leerlingen beter in kaart te brengen, zodat de aanpak gerichter, adequater en effectiever kan worden uitgevoerd. Leerling-besprekingen. Er vinden zowel binnen het SO als het VSO leerlingbesprekingen plaats. Volgens een vooraf vastgesteld rooster worden zo alle leerlingen twee keer per jaar besproken. Het uitgangspunt voor deze besprekingen zijn de handelingsplannen. De bespreking wordt geleid door een lid van de Commissie van Begeleiding en wordt, waar nodig, door andere docenten (o.a. vakleerkrachten) en therapeuten bijgewoond. Eén maal per jaar evalueert de Commissie van Begeleiding als geheel alle aanwezige handelingsplannen. Voortgangsevaluatie. Zowel methode- als niet methodegebonden toetsen worden op gezette tijden afgenomen om de voortgang op pedagogisch/didactisch gebied vast te stellen. Verwijzing. Indien een leerling voor verwijzing in aanmerking komt, wordt gekeken naar welke vorm van onderwijs verwezen kan worden. Het advies wordt aan de ouders/verzorgers medegedeeld. Vervolgens worden afspraken gemaakt over te nemen stappen. Eindverslag. Van elke leerling die de SOVSO St. Jozef verlaat wordt door de betreffende mentor een eindverslag gemaakt. Dit eindverslag wordt ter instemming en ondertekening aan de ouders/verzorgers voorgelegd en besproken. In dit verslag is onder andere het niveau en het advies opgenomen ten aanzien van het vervolgonderwijs. Hiervoor wordt een standaard onderwijskundig verslag gebruikt, eventueel aangevuld met overige informatie. Ook dit wordt ter instemming aan ouders voorgelegd. Nader uitwerking van de zorgstructuur vindt u in het Zorgplan (ligt ter inzage op school). Bijzondere voorzieningen voor leerlingen of groepen leerlingen. Schoolgids SOVSO St. Jozef

10 Examens. Leerlingen van het VSO kunnen in het vierde leerjaar onder meer een VMBO diploma Handel en Verkoop behalen. Daartoe heeft onze school een regeling met het Porta Mosana College, locatie Gronsveld. De schoolonderzoeken en het centraal schriftelijk examen worden op onze school afgenomen. De kosten voor dit examen bedragen 60,=. en moeten door de ouders gedurende het eerste semester betaald worden. Arbeidsvoorbereiding en Arbeidstoeleiding (AVAT) De algemene ambitie van Sint Jozef is om Arbeidsvoorbereiding en Arbeidstoeleiding (AVAT) door te ontwikkelen en structureel in te bedden binnen het onderwijsdagprogramma van de leerling. AVAT is een leidraad, een samenhang tussen de ontwikkeling van de leerling en zijn of haar individuele arbeidsperspectief. Een term die hierin gebruikt wordt is het zgn. omslag denken. Onderwijsinstellingen, intermediaire organisaties en bedrijven moeten uitgaan van wat iemand wel kan. Niet de beperking, maar het aanwezige vermogen van de leerling moet centraal staan. Uitgangspunt van VSO Sint Jozef is dat het onderwijsdagprogramma is afgestemd op de realiteit en de reguliere vervolgmogelijkheden. Er wordt methodisch gewerkt aan een realistisch toekomstperspectief aan de hand van methode INZICHT. Deze methodiek is binnen Stichting Alterius ontwikkeld. De leerling legt zijn of haar ontwikkeling vast binnen portfolio UITZICHT. Voor meer informatie Het onderwijsdagprogramma van de leerling dient gebaseerd te zijn op vervolg. Dit kan zijn: 1. Doorstroom (of retour) naar regulier VO; 2. Instroom of doorstroom MBO; 3. Instroom arbeidsmarkt. Binnen de mogelijkheden van de leerling moet worden gezocht naar een realistisch loopbaanperspectief. Hierbij moet natuurlijk rekening gehouden worden met de specifieke (ortho)pedagogische benadering die de leerlingen binnen deze doelgroep nodig hebben. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk aan te sluiten op de werkelijkheid en binnen deze werkelijkheid te zoeken naar ondersteuning en zorg. Door samenwerking met ROC, AOC, overheidsinstellingen en (beschermde) arbeidsmarkt dienen er aangepaste zorgtrajecten vormgegeven te worden, waarbij de samenwerkingspartners hun identiteit en expertise blijven bewaken. Sint Jozef is in het kader van AVAT ook vertegenwoordigd in de bestaande overlegstructuren. In de afgelopen jaren is er een aantal extra mogelijkheden gecreëerd om te komen tot specifieke certificering en/of diplomering voor onze leerlingen. Te denken valt aan: Een erkend certifcaat Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (certficaat VCAbasisveiligheid) Nederlands Instituut voor Lastechniek; diplomering niveau 1 en 2 lassen (NIL). Heftruck certificaat. Certificaat Bedrijfshulpverlening (BHV). Diploma MBO niveau 1 tot Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent (AKA). Diploma MBO niveau 1 tot Beroepsgekwalificeerd Assistent (BKA) binnen Techniek en Groen Binnen Sint Jozef vallen deze ontwikkelingen onder verantwoordelijkheid van de programmamanager AVAT. Voor meer informatie of vragen rondom dit onderwerp verwijzen wij u naar Ambulante Begeleiding. Schoolgids SOVSO St. Jozef

11 Leerlingen, die speciaal of het voortgezet speciaal onderwijs hebben gevolgd komen bij de verwijzing naar een reguliere school in aanmerking voor ambulante begeleiding. De Commissie van Begeleiding bekijkt of de leerling in staat is over te stappen naar het reguliere onderwijs en welke rol de school daarbij kan vervullen. Van belang is dat de kans van slagen groot is en dat een faalervaring wordt voorkomen. Juist vanwege dat laatste aspect kan de ambulante begeleiding een belangrijke rol spelen. De ambulante begeleiding richt zich niet alleen op de leerling, maar tevens op de nieuwe leerkracht van de leerling en de nieuwe schoolorganisatie. Samen met de Commissie van Begeleiding van onze school stelt de Ambulant Begeleider een plan op. Hierin staan doelen op korte, middellange en lange termijn. Daarnaast wordt vastgelegd op welke momenten er overleg plaats zal vinden met de betrokkenen. Dit plan wordt besproken met de betrokken leerkracht, de IB-er of andere functionarissen van de reguliere school, de ouders en in een aantal gevallen met de leerling. Er bestaan een aantal soorten ambulante begeleiding: Preventieve Ambulante Begeleiding (PAB) Kortdurende begeleiding die wordt ingezet ter voorkoming van plaatsing in het speciaal onderwijs, ter advisering in een onderwijskundige situatie binnen het regulier onderwijs. Rugzak Ambulante Begeleiding (RAB) Een leerling die een indicatie voor ons type onderwijs heeft, maar die toch binnen het regulier onderwijs geplaatst kan worden heeft recht op RAB. We noemen dit leerlingen met een rugzakje (een leerlinggebonden financiering - LGF). Indicatie is voor de duur van 3 jaar. Terugplaatsings Ambulante Begeleiding (TAB) Een leerling die tenminste een jaar op een school voor speciaal onderwijs heeft doorgebracht heeft recht op TAB. TAB is voor een periode van 1 jaar. Sociale vaardigheidstraining. In elke klas wordt sociale vaardigheidstraining gegeven. Het doel hiervan is de sociale vaardigheden van de leerlingen te vergroten. Met behulp van diverse methoden wordt getracht de zelfstandigheid, de assertiviteit en de communicatievaardigheid te bevorderen met als uiteindelijk doel dat de leerlingen zich beter kunnen aanpassen aan en handhaven in de samenleving. Vanaf schooljaar heeft de school de taak om onderwijs te verzorgen ter bevordering van Actief burgerschap en sociale integratie. SOSVSO Sint Jozef biedt dit aan onder de noemer van Loopbaan & Burgerschap. Leerlingen leren met behulp van hun leerkracht/coach te werken aan een gedegen loopbaanperspectief. Hiervoor is door 2 docenten, werkzaam op SOVSO Sint Jozef, een methode ontwikkeld onder de naam Methode Inzicht. Leerlingen bouwen gedurende het leerjaar een portfolio op met bewijslast van hun eigen ontwikkeling en voortgang. Dit portfolio kan uiteindelijk dienen als doorstroom-instrument naar het vervolgonderwijs. Voor meer info: Informatie Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg Elk kind in de leeftijd van 4-19 jaar dat op school zit in een van de gemeenten van de regio Zuid- Limburg, heeft recht op een basispakket preventieve zorg uitgevoerd door de afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD. Dit basispakket is vastgesteld door alle gemeenten in deze regio die de GGD Zuid Limburg bekostigen. Het basispakket omvat o.a. een aantal preventieve gezondheidsonderzoeken (PGO s), vaccinaties en advisering/voorlichting gericht op het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de kinderen. Schoolgids SOVSO St. Jozef

12 De deskundigen van de GGD, zoals jeugdarts, jeugdartsassistente en jeugdverpleegkundige en logopedist proberen gezamenlijk ziekten, afwijkingen en problemen te voorkómen of zo vroeg mogelijk op te sporen. Daarbij is niet alleen aandacht voor de lichamelijke gezondheid. Er wordt ook gelet op het functioneren thuis, op school en op de omgang met vrienden. Jeugdgezondheidszorg is dus vooral gericht op het voorkómen van gezondheidsproblemen, ofwel preventie. De aandacht van de jeugdgezondheidszorg richt zich, behalve op het individuele kind, ook op de jeugdigen als gehele groep met zijn specifieke problemen. Door bijvoorbeeld onderzoeksgegevens te bundelen kunnen ontwikkelingen van een groep in de regio tijdig ontdekt en aangepakt worden. De GGD adviseert over gezondheidsbevordering en opvoeding, bedplassen, pesten en sociale weerbaarheid en het voorkómen en bestrijden van besmettelijke aandoeningen op school (bv. hoofdluis). Lei Prompers, jeugdarts Vianney Olde Hanhof, doktersassistente ( T b.g.g Bereikbaar op maandag t/m vrijdag, u Algemene gegevens Adres GGD Zuid Limburg, Afdeling Jeugdgezondheidszorg Postbus 2022, 6160 HA Geleen Telefoon Locatie Maastricht Website Gebruik van medicijnen. Het is belangrijk dat de ouders/verzorgers de school op de hoogte brengen van het feit dat de leerling medicijnen gebruikt, de hoeveelheid en de wijze van toedienen. U kunt hiervoor terecht bij de mentor van uw kind. Leerlingen, die medicijnen gebruiken, dienen die zelf mee te nemen naar school en aan de mentor van de klas te overhandigen. De mentor zal er vervolgens op toezien dat ze op de juiste wijze worden ingenomen. Van belang daarbij is dat de medicijnen in de originele verpakking en met het etiket van de apotheek op school worden ingeleverd. Regionaal Expertisecentrum (REC). Voor informatie over het Regionaal Expertise Centrum verwijzen we u naar de website: Financiële zaken. De school is een door het Rijk gesubsidieerde instelling. Toch worden niet alle kosten ten behoeve van de leerlingen, door het Rijk vergoed. Derhalve wordt aan de ouders/verzorgers een bijdrage gevraagd voor deze schoolkosten waar géén of slechts een gedeeltelijke subsidie van de overheid tegenover staat. Vrijwillige ouderbijdrage. Zoals u bekend zal zijn, vraagt onze school een vrijwillige ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage heeft ten doel een aantal voorzieningen te bekostigen die de overheid niet vergoedt. Voorzieningen die nodig zijn om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, maar ook om uw kind de mogelijkheid te bieden achteraf met veel genoegen aan de school terug te denken. De overheid blijft van mening dat de vergoeding die zij aan de scholen verstrekt voldoende is voor een adequaat voorzieningenniveau. Daarom is een nieuwe wet aanvaard die strakkere regels stelt als het gaat om de vrijwillige ouderbijdragen en de inning daarvan. Alle scholen zijn aan deze regels gebonden. Dit betekent dat wij genoodzaakt zijn u jaarlijks ter ondertekening een overeenkomst aan te Schoolgids SOVSO St. Jozef

13 bieden die betrekking heeft op een in dat jaar te innen vrijwillige ouderbijdrage. Door ondertekening geeft u aan bereid te zijn de ouderbijdrage voor het jaar te voldoen en hierbij rekening te houden met de bepalingen zoals die in het bijgevoegde reglement zijn opgenomen. Wij beseffen dat het ontvangen van uw bijdrage voor ons verplichtingen met zich mee brengt. In het eerste semester zullen we u een brief sturen. Met behulp van deze brief kunt u aangeven of u de vrijwillige ouderbijdrage wil betalen. Voor leerlingen van het SO zijn de bijzondere schoolkosten 50,= per jaar. Voor leerlingen van het VSO zijn de bijzondere schoolkosten 50,= per jaar Het kan zijn dat een onderwijsafdeling op kamp gaat. (Aan het begin van het schooljaar is dat nog niet bekend). De school vraagt hiervoor een aparte bijdrage van 50,=. Het rekeningnummer waarop de vrijwillige ouderbijdrage kan worden overgemaakt is: t.n.v. SOVSO St. Jozef te Cadier & Keer Vermeldt u s.v.p. het schooljaar en de naam van de leerling. De waarborgsom (verplicht). Op onze school worden boeken en andere leermiddelen gratis aan de leerlingen verstrekt. De ouders/ verzorgers van de leerlingen van de SOVSO wordt gevraagd een waarborgsom te betalen van 27,50. Indien een leerling zuinig omgaat met de boeken en de spullen van de school krijgen de ouders/ verzorgers de waarborgsom terug wanneer de leerling de school verlaat. Heeft de leerling schade toegebracht aan schooleigendommen dan wordt het schadebedrag afgetrokken van de waarborgsom en krijgen de ouders dus minder terug. Dagelijkse onderwijspraktijk. Begin van het schooljaar De eerste dag van het nieuwe schooljaar is maandag 12 augustus Schooltijden: Ma./ di./ do./ vrijdag woensdag 1 e lesuur: idem 2 e lesuur: idem Pauze: idem 3 e lesuur: idem 4 e lesuur: idem Pauze: nvt 5 e lesuur: nvt 6 e lesuur: nvt 7 e lesuur: nvt Externe leerlingen blijven tussen de middag over. Een kwartier voor schooltijd en tijdens de pauzes is er toezicht op de leerlingen. Het toezicht wordt verzorgd door medewerkers van de SOVSO St. Jozef. Vakanties en vrije dagen schooljaar t/m Herfstvakantie t/m Kerstvakantie t/m Carnavalsvakantie Schoolgids SOVSO St. Jozef

14 t/m Paas-/ Meivakantie t/m Hemelvaartsdag en Brugdag Tweede Pinksterdag t/m Zomervakantie Alteriusdag (Studiedag 1) Studiedag Studiedag Studiedag Teamdag Afwezig wegens ziekte of verlof. Als uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, dient u dit s morgens tussen en uur telefonisch te laten weten. Het telefoonnummer is Buitengewoon verlof. Buiten de vakantiedagen wordt in principe geen verlof verleend. Heeft uw kind vanwege bijzondere omstandigheden verlof nodig, dient u dit twee weken van te voren schriftelijk, met vermelding van redenen, bij de directie aan te vragen. U krijgt op dit verzoek een schriftelijk antwoord. Bij afwijzing van uw verzoek kunt u een bezwaarschrift indienen. Buitengewoon verlof wordt alleen toegestaan indien er gegronde redenen zijn. Voor verder informatie over leerplicht verwijzen we u naar de volgende website: Schoolactiviteiten. Zowel voor de leerlingen van het SO als voor de leerlingen van het VSO worden in de loop van het schooljaar meerdere activiteiten gepland. De data en de bestemmingen voor de verschillende activiteiten zijn nog niet vastgelegd. Ruim voor de geplande datum ontvangt u informatie met betrekking tot plaats van bestemming en de activiteit. Opvang van een klas bij ziekte of verlof van de mentor Bij ziekte of verlof van een mentor wordt altijd geprobeerd een invalkracht in dienst te nemen. De praktijk leert echter dat vervangers niet altijd beschikbaar zijn. Wij zijn dan genoodzaakt intern naar een oplossing te zoeken. Dit betekent dat leerkrachten die op de betreffende dag niet-lesgebonden uren hebben, de klas opvangen of dat de leerlingen van de betreffende klas in andere klassen worden ondergebracht. We proberen in ieder geval het lesprogramma te handhaven. Indien een mentor voor langere tijd het werk niet kan hervatten, wordt naar een structurele oplossing gezocht. Wanneer dit betekent dat een mentor voor langere tijd de klas van uw kind overneemt, zult u hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld, zodat u weet bij wie u terecht kunt met uw vragen. Overblijven. Alle leerlingen, die op school overblijven, dienen een lunchpakket en drank mee te nemen. Het is verboden voor leerlingen om drank in glazen flessen mee te nemen. Schoolbenodigdheden. Twee keer per week krijgen zowel de leerlingen van het SO als het VSO gymnastiekles. De school beschikt over een eigen gymzaal. Het is verplicht na de gymles te douchen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dat (vooralsnog) niet te doen. Daarover zal dan overleg zijn (geweest) tussen de gymdocent, de leerlingbegeleider en de ouders/ verzorgers. Kledingvereisten: sportbroek, T-shirt, sportsokken, gymschoenen voor binnen (met zolen die géén strepen veroorzaken) en een badhanddoek (+zeep). Het is verstandig dat uw kind een aparte plastic tas meeneemt, zodat daarin de natte spullen kunnen worden gedaan. Het gebruik van mobiele telefoons. Schoolgids SOVSO St. Jozef

15 Het gebruik van een mobiele telefoon is tijdens de schooluren verboden. Bij binnenkomst in de klas levert de leerling zijn telefoon bij de mentor in. De mentor zorgt dat alle telefoons in een afgesloten ruimte bewaard worden. Voordat de leerling naar huis gaat, krijgt hij van de mentor zijn telefoon terug. Wanneer geconstateerd wordt dat de telefoon tijdens de schooluren toch gebruikt wordt, wordt deze ingenomen en kunnen ouders/verzorgers deze op school komen afhalen. Diefstal School kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal van mobiele telefoons etc., wanneer deze, tegen bovenstaande regels in, worden meegenomen naar school en niet in bewaring worden gegeven bij de leerkracht. Verder kan school niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging van petjes, kleding etc. door andere leerlingen. (Zie hieronder: verzekeringen). Gedragsregels Uitgangspunt voor de gedragsregels is wat wij als St. Jozef belangrijk vinden in het omgaan met elkaar: 1.samenwerken 2.respect 3.kennis en vaardigheid 4.veiligheid 10 gedragregels SOVSO- St. JOZEF 1. We hebben respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving. 2. We zijn samen verantwoordelijk voor een goede sfeer en goede gang van zaken. 3. We helpen elkaar waar dat nodig is. 4. We dragen allemaal bij aan een open communicatie: we lossen problemen op door erover te praten. 5. We pesten, bedreigen en negeren anderen niet. 6. We vinden dat op school alcohol, drugs, wapens en gokken niet thuishoren. 7. We vinden dat er geen plaats is voor racisme, discriminatie en geweld. 8. We staan voor een positieve houding, correct gedrag en net taalgebruik. 9. We doen altijd melding bij de politie in geval van diefstal, vernieling of geweld. 10. Bij ernstige zaken doen we aangifte bij de politie. We houden ons aan bovenstaande gedragsregels en spreken anderen erop aan als zij dat niet doen. Als daar aanleiding toe is of in overleg met of op verzoek van school kunnen door de politie/ schoolagent controles worden uitgevoerd van lockers en (brom)fietsen. Nb: voor alle duidelijkheid: in de onderwijsafdelingen van school binnen Stichting Jeugdzorg St. Joseph (SJSJ; Icarus en Het Keerpunt), wordt gehandeld volgens het protocol zoals dat is opgesteld. Verzekeringen. Alle schade door leerlingen aan gebouwen, meubilair of leermiddelen toegebracht, wordt op kosten van de ouders/verzorgers hersteld. Indien u voor schade aansprakelijk wordt gesteld, zal de directie dit direct melden. De nota van de schade wordt vervolgens naar de ouders/verzorgers gezonden met het verzoek deze te voldoen. Wij adviseren u, in het geval dat uw kind schade heeft veroorzaakt, contact op te nemen met uw verzekeringsagent. Voor schade aan privé-eigendommen, door medeleerlingen toegebracht, aanvaardt de school geen aansprakelijkheid. Indien bekend is wie de beide partijen zijn, zullen ouders/verzorgers onderling een regeling moeten treffen. Schoolgids SOVSO St. Jozef

16 Vragen en wensen. Financiën. Voor vragen van financiële aard kunt u terecht bij de directie van de school. Onderwijs. Voor vragen/wensen die te maken hebben met de inhoud en/of organisatie van het onderwijs kunt u in eerste instantie terecht bij de mentor van uw kind. Kan de mentor uw vragen niet voldoende beantwoorden, kunt u terecht bij de betreffende coördinator. Schoolgids SOVSO St. Jozef

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2011-2012. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2012-2013. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

schoolgids 2014/2015 sovso-st. jozef

schoolgids 2014/2015 sovso-st. jozef schoolgids 2014/2015 sovso-st. jozef 1 woord vooraf Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de beknopte schoolgids voor het schooljaar 2014-2015. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben

Nadere informatie

schoolgids 2015-2016 sovso-st. jozef

schoolgids 2015-2016 sovso-st. jozef schoolgids 2015-2016 sovso-st. jozef 1 inhoud Woord vooraf Algemeen Uitgangspunten, doelstelling, beleid en identiteit Klachtenregelingen Aanmeldingsprocedure De schoolorganisatie De leerlingbegeleiding

Nadere informatie

schoolgids 2015-2016 SJSJ

schoolgids 2015-2016 SJSJ schoolgids 2015-2016 SJSJ 1 inhoud Woord vooraf Algemeen Uitgangspunten, doelstelling, beleid en identiteit Het schoolklimaat De schoolorganisatie De leerlingbegeleiding Dagelijkse onderwijspraktijk Vragen

Nadere informatie

Deze gids is bedoeld om u te informeren over dit speciale onderwijs en de organisatie op onze school.

Deze gids is bedoeld om u te informeren over dit speciale onderwijs en de organisatie op onze school. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2012-2013. Deze gids is voor de leerlingen die verblijven binnen Stichting Jeugdzorg St. Joseph (SJSJ (JJI Het Keerpunt

Nadere informatie

schoolgids 2014/2015 st. jozef sjsj

schoolgids 2014/2015 st. jozef sjsj schoolgids 2014/2015 st. jozef sjsj voorwoord Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015. Deze gids is voor de leerlingen die verblijven binnen Stichting Jeugdzorg

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering instemming MR: 23 februari 2004 bijlage 1: najaar 2008 Doel van LGF Het

Nadere informatie

Preventieve Ambulante Begeleiding

Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding 1. Wat is Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding is een kortdurende dienstverlening in de vorm van ondersteuning en advisering door een ambulant

Nadere informatie

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail)

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail) Naam document: Schoolreglement Versie 4 Voorstel van AD d.d. 12-02-2009 (versie 3) Behandeling in directieoverleg d.d. 24-02-2009 (versie 3) Aangeboden aan GMR of MR: GMR Aangeboden d.d.: 10-03-2009 Gehele

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

CONTACT De Lasenberg Schrikslaan 20, 3762 TC Soest 035-6036101 info@lasenberg.nl www.lasenberg.nl

CONTACT De Lasenberg Schrikslaan 20, 3762 TC Soest 035-6036101 info@lasenberg.nl www.lasenberg.nl CONTACT De Lasenberg Schrikslaan 20, 3762 TC Soest 035-6036101 info@lasenberg.nl www.lasenberg.nl Schoolgids 2012-2013 De Lasenberg Kwadrant Onderwijs COLOFON Tekst en samenstelling: Lucia Regnery en Liesbeth

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen INFORMATIEBLAD 6 Ambulante begeleiding Basisondersteuning Clusteronderwijs College voor de Rechten van de Mens Hulp van leerkrachten uit het speciaal onderwijs

Nadere informatie

Individueel arrangement Rebound. Informatiegids Telefoonnummer rebound:

Individueel arrangement Rebound. Informatiegids Telefoonnummer rebound: Individueel arrangement Rebound Informatiegids 2016-2017 Telefoonnummer rebound: 06 20205474 Individueel arrangement rebound. In het individueel arrangement rebound wordt door onderwijs, leerling, ouders

Nadere informatie

Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd

Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd 1 Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Inleiding Basisscholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

Externe hulpverlening tijdens schooltijd Beleid op Kbs Petrus en Paulus

Externe hulpverlening tijdens schooltijd Beleid op Kbs Petrus en Paulus Externe hulpverlening tijdens schooltijd Beleid op Kbs Petrus en Paulus Externe hulpverlening tijdens schooltijd versie 08-01-2015 Inhoud blz. 1. INLEIDING 3 2. BEGRIPSBEPALING 3 3. DOEL 3 4. UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef)

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jozef (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Jozefschool 1 Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013)

GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013) GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013) Deze gedragscode is opgesteld omdat de Samuelschool een veilige school wil zijn. Een school waarin de identiteit en het unieke van iedere persoon uitgangspunt is van

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs 1 Wat is ambulante begeleiding? Ambulante begeleiding is ondersteuning van het speciaal onderwijs aan het regulier onderwijs. Met ambulante begeleiding kunnen leerlingen met een cluster 4 indicatie regulier

Nadere informatie

Aanmeldings- en. Toelatingsbeleid. Schooljaar

Aanmeldings- en. Toelatingsbeleid. Schooljaar Aanmeldings- en Toelatingsbeleid Leerjaar 1 Schooljaar 2015-2016 Helicon VMBO Nijmegen 1. Algemene toelatingsvoorwaarden In de regio Nijmegen is Helicon VMBO Nijmegen de enige categorale school voor VMBO

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland)

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) R.K. Basisschool Sint Jan Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot goede leerprestaties.

Nadere informatie

DE PROCEDURE BIJ DE KLACHTENCOMMISSIE

DE PROCEDURE BIJ DE KLACHTENCOMMISSIE DE PROCEDURE BIJ DE KLACHTENCOMMISSIE De Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs behandelt klachten die afkomstig zijn uit het primair en speciaal onderwijs, het beroepsonderwijs, de

Nadere informatie

Met de rugzak naar school

Met de rugzak naar school leerlinggebonden F I N A N C I E R I N G Publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Productie directie Voorlichting, Leo Wijnhoven Vormgeving Maarten Balyon, grafische vormgeving,

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne

REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne Bijlage 1, raadsvoorstel 91-2010: REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne DOELGROEP De Korenaer Deurne verzorgt onderwijs voor jongens en meisjes met ernstige gedragsproblemen die residentieel geplaatst

Nadere informatie

ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs

ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs Ouderversie, schooljaar 2016-2017 Adres Lavendelweg 7 9731 HR Groningen T 050 5244515 E praktijkonderwijs@gomaruscollege.nl W www.gomaruscollege.nl

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE Breda, maart 2013 1 Voorwoord In artikel 1 van de grondwet is te lezen: Allen die zich

Nadere informatie

Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder

Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder Zorgprofiel en stappenplan tot plaatsing van zorgleerling van kbs de Vuurvlinder, Veenendaal. Zorgprofiel van de school: Onze school heeft de oprechte intentie in

Nadere informatie

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief DE SPRIENKE Uitdaging Beweging Perspectief Mytylschool de Sprienke Vivaldipad 1, 4462 JA Goes Telefoon: 0113 22 91 50 E-mail: info@desprienke.nl Website: www.desprienke.nl KWALITEITSWET (V)SO KWALITEITSWET

Nadere informatie

Meer over De Vlinder

Meer over De Vlinder Meer over De Vlinder Regulier waar het kan, speciaal waar nodig! Uw kind komt naar De Vlinder. In deze brochure leest u meer over wie we zijn en wat we doen. De Vlinder is een Cluster 4-school. Dat betekent

Nadere informatie

Algemene schoolregels PrO Assen

Algemene schoolregels PrO Assen PrO Assen, School voor Praktijkonderwijs, Zwartwatersweg 202, 9406 NN Assen, 0592-340973, stage@proassen.nl Algemene schoolregels PrO Assen Om het klimaat dat wij op onze school nastreven te waarborgen,

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Wegwijzer bij het indienen van een klacht

Wegwijzer bij het indienen van een klacht Wegwijzer bij het indienen van een klacht Vastgesteld 3 januari 2011 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. WEGWIJZER VOOR HET INDIENEN VAN EEN KLACHT... 5 3. TOELICHTING OP REGELING BEROEP EXAMINERING... 6 4. TOELICHTING

Nadere informatie

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep Kleine schoolgids Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013 Boxmeer Gennep Locatie Boxmeer Boxmeer Bilderbeekstraat 27 5831 CW Boxmeer Telefoon 0485-572032 Locatie Gennep Gennep Stiemensweg 40 6591

Nadere informatie

CHECKLIST KLACHTAFHANDELING BINNEN NUOVO

CHECKLIST KLACHTAFHANDELING BINNEN NUOVO CHECKLIST KLACHTAFHANDELING BINNEN NUOVO Onderstaande tekst is gericht op ouders en leerlingen (te bewerken voor in de schoolgids). De klachtenregeling is echter óók opengesteld voor klachten van personeel.

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

klachtenregeling jan arentsz 2017/2018

klachtenregeling jan arentsz 2017/2018 klachtenregeling jan arentsz 2017/2018 Hoe nauwkeurig we ons werk ook willen doen, het is mensenwerk. Fouten en verschil van mening zijn mogelijk. Daarom zijn er klachtenregelingen. Overzicht klachten/klachtenregelingen

Nadere informatie

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids werken met je kwaliteit reach for quality boxmeer gennep kleineschool gids 20142015 basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 mavo havo atheneum gymnasium in deze kleine schoolgids staat een beperkt

Nadere informatie

Leerlingenzorg door externen onder schooltijd. 1. Inleiding.

Leerlingenzorg door externen onder schooltijd. 1. Inleiding. Leerlingenzorg door externen onder schooltijd. 1. Inleiding. Basisscholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONGEWENSTE INTIMITEITEN

KLACHTENREGELING ONGEWENSTE INTIMITEITEN KLACHTENREGELING ONGEWENSTE INTIMITEITEN Inhoud Aandachtspunten Inleiding De regeling van het Hogeland College Bijlage 1: tekst schoolgids Bijlage 2: tekst leerlingenstatuut Een paar belangrijke aandachtspunten

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs Maart 2013 De lerarenbeurs. Sta beter voor de klas! Uitgelicht De Lerarenbeurs. Sta beter voor de klas! Goede leraren zijn bepalend voor goed onderwijs. Daarom blijft het ministerie van OCW investeren

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG Op de Lidwinaschool gelden algemene gedragsregels voor leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en andere medewerkers. Die staan beschreven in een gedragscode.

Nadere informatie

REGLEMENT VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE VOOR DE SCHOLEN VAN DE CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS GROEP ZUIDOOST- UTRECHT

REGLEMENT VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE VOOR DE SCHOLEN VAN DE CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS GROEP ZUIDOOST- UTRECHT REGLEMENT VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE VOOR DE SCHOLEN VAN DE CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS GROEP ZUIDOOST- UTRECHT. Christelijk Lyceum Zeist. Christelijk College Zeist. Dijnselburgschool. Revius Lyceum,

Nadere informatie

HET VOORTGEZET ONDERWIJS

HET VOORTGEZET ONDERWIJS Partijen overwegen het volgende: CONVENANT DE VEILIGE SCHOOL HET VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeente Krimpen aan den IJssel De gemeente Krimpen aan den IJssel is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2016-2017 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we

Nadere informatie

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Stichting Openbaar Onderwijs Kampen PROTOCOL TOELAATBAARHEID RUGZAK LEERLING Leerling gebonden - financiering In het kader van de Wet op het Expertisecentra (WEC)

Nadere informatie

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp)

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) O410 Notitie Commissie voor Begeleiding en Commissie ontwikkelingsperspectief 3 september 2015 Pagina 1 van 6 Inleiding:

Nadere informatie

Tussenvoorzieningen zijn onderwijsarrangementen die tussen scholen onder verantwoordelijkheid van meerdere besturen plaatsvinden.

Tussenvoorzieningen zijn onderwijsarrangementen die tussen scholen onder verantwoordelijkheid van meerdere besturen plaatsvinden. Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs Samenvatting In principe volgen leerlingen het onderwijs volledig op de school waar zij staan ingeschreven. Als dat tijdelijk

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Nieuws Flits 17 augustus 2015 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Wij heten juf Karlijn hartelijk welkom. Zij is onze

Nadere informatie

ADVIES. Stichting B, gevestigd te Houten, het bevoegd gezag van C, verweerder gemachtigde: de heer mr. S.G. van der Galiën

ADVIES. Stichting B, gevestigd te Houten, het bevoegd gezag van C, verweerder gemachtigde: de heer mr. S.G. van der Galiën 107261 in het geding tussen: ADVIES mevrouw A, wonende te Amsterdam, verzoekster, en Stichting B, gevestigd te Houten, het bevoegd gezag van C, verweerder gemachtigde: de heer mr. S.G. van der Galiën 1.

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

Voor klachten op overige terreinen geldt de klachtenprocedure. Deze procedure is hieronder beschreven:

Voor klachten op overige terreinen geldt de klachtenprocedure. Deze procedure is hieronder beschreven: De klachtenregeling Elke school is verplicht een klachtenregeling te hebben, waarin staat hoe de school omgaat met klachten. Een goed informatiebeleid voorkomt klachten. Wij informeren ouders, leerlingen

Nadere informatie

Deel B Schooleigen aanvulling op het reglement.

Deel B Schooleigen aanvulling op het reglement. Deel B Schooleigen aanvulling op het reglement. 01-07-2011 Grotius College afdeling Praktijkonderwijs *Gebaseerd op het diploma - reglement van 6 Haagse Praktijkscholen. Dit ligt ter inzage op de administratie

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Beukenrode Onderwijs Plaats : Doorn BRIN nummer : 02RM OKE 01 VSO Onderzoeksnummer : 281988 Datum onderzoek : 19 maart 2015 Datum vaststelling : 26 mei 2015 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

OBS De Notenkraker Othelloweg 8, 3194 GS Hoogvliet

OBS De Notenkraker Othelloweg 8, 3194 GS Hoogvliet Gedragsprotocol 2 0 1 4-2 0 1 5 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 2 De huisregels 2 De vier sterregels 2 Ongewenst gedrag voorkomen 3 Wat te doen bij ongewenst gedrag? 3 Schorsing 3 Verwijdering 4 Bijlage 1: Formulier

Nadere informatie

4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN

4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4.1 De opvang van nieuwe leerlingen op onze school Vanaf 2 ½ jaar mag uw kind de peuterspeelzaal bezoeken. Zodra uw kind 4 jaar is, mag het op de basisschool geplaatst worden.

Nadere informatie

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK LIBERTAD TE BREDA

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK LIBERTAD TE BREDA BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK LIBERTAD TE BREDA INHOUD 1 Uitkomst onderzoek Libertad te Breda 5 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 6 3 Samenvattend oordeel 13 Bijlage 1A: Overzicht resultaten

Nadere informatie

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding.

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. 1. Inleiding Het bevoegd gezag van een basisschool beslist over de toelating van een leerling en heeft daarvoor de directeur van de school gemandateerd.

Nadere informatie

Welkom bij het Reeshof College

Welkom bij het Reeshof College Welkom bij het Reeshof College Klas xx Mentor Voor- Achternaam Email: xxxxxx@reeshofcollege.nl Werkdagen: ma-di-wo-do Ouderavond leerjaar 3 KB 15 september 2015 2 Teamleider leerjaar 3&4 Basis- en kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Voor leerlingen en ouders is de overstap naar het voortgezet onderwijs een grote stap. Goede voorlichting en een goede voorbereiding zijn

Nadere informatie

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen Bijlage 1 a klachtenregeling Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; b. klachtencommissie:

Nadere informatie

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens Aantal respondenten: 231 Ouder(s) 2011 Onderwijs en leren Leerstof en toetsen 3,6 1% 4% 27% 58% 10% B1. Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,6 1% 4% 27% 65% 3 % (?) B2. Mijn

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Klachtenregeling voor ouders en leerlingen: En als we het niet eens zijn

Klachtenregeling voor ouders en leerlingen: En als we het niet eens zijn Klachtenregeling voor ouders en leerlingen: En als we het niet eens zijn Inleiding/Waarom een klachtenregeling/doel van de klachtenregeling. De instelling streeft ernaar om de zorg en het onderwijs zo

Nadere informatie

Protocol veilig klimaat

Protocol veilig klimaat Protocol veilig klimaat Onze school wil een veilige school zijn voor iedereen. Kernwoorden hierbij zijn respect voor en acceptatie van elkaar. Een goede samenwerking tussen personeel, ouders/verzorgers

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

AB-Dienst Parkschool Sittard. Schooljaar 2010-2011

AB-Dienst Parkschool Sittard. Schooljaar 2010-2011 AB-Dienst Parkschool Sittard Schooljaar 2010-2011 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Ambulante Begeleiding binnen de Parkschool Visie Hoofdstuk 2 Deelnemende leerlingen en scholen. 2.1 Schooljaar 2010

Nadere informatie

Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap

Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap Floor Kaspers December 2013 (gevalideerd 1-10-2017) Handreiking Inhoud Inleiding 2 1. Wat is het schoolondersteuningsprofiel? 3 Wat staat er in ieder

Nadere informatie

FAQ lijst Hooghuisbreed

FAQ lijst Hooghuisbreed FAQ lijst Hooghuisbreed Algemeen Hoe is passend onderwijs in deze regio geregeld? Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in Nederland. Dat houdt in dat de leerlingen zoveel mogelijk

Nadere informatie

Jaarverslag : AB-Dienst Parkschool Sittard

Jaarverslag : AB-Dienst Parkschool Sittard Jaarverslag : AB-Dienst Parkschool Sittard Schooljaar 2009-2010 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Ambulante Begeleiding binnen de Parkschool en Visie. Hoofdstuk 2 Deelnemende leerlingen en scholen.

Nadere informatie

AANNAMEPROCEDURE EN CRITERIA DE MONNIKSKAP H/V

AANNAMEPROCEDURE EN CRITERIA DE MONNIKSKAP H/V AANNAMEPROCEDURE EN CRITERIA DE MONNIKSKAP H/V Inleiding Deze notitie is een verantwoording van de werkwijze en dient tevens als informatie aan de ouders en alle instanties die met onze aanname van leerlingen

Nadere informatie

Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs. Regeling interne vertrouwensperoon Bijlage bij klachtenreglement

Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs. Regeling interne vertrouwensperoon Bijlage bij klachtenreglement Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Regeling interne vertrouwensperoon Bijlage bij klachtenreglement Datum instemming Directie 27 juni 2016 Datum instemming MR 18 juli 2016 Communicatie

Nadere informatie

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015 LWOO Open dag Locatie CSG Beilen 5 februari 2015 open dag locatie Salland 7 februari 2015 Inhoud 4 Leerwegondersteunend onderwijs 4 Een eigen plek 5 Zorgadviesteam 5 Aanmelding en toelating 6 Centrale

Nadere informatie

Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering

Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering Algemeen: In het belang van het handhaven van fatsoensnormen, orde, rust en veiligheid op school gelden regels en worden afspraken gemaakt. Zowel schooldirecteuren

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

EEN NIEUW BEGIN OP EEN SPECIALE SCHOOL

EEN NIEUW BEGIN OP EEN SPECIALE SCHOOL speciaal onderwijs speciaal onderwijs EEN NIEUW BEGIN OP EEN SPECIALE SCHOOL Speciaal Onderwijs Entréa Een nieuw begin op een speciale school De meeste kinderen beginnen hun schoolcarrière op de basisschool.

Nadere informatie

Aanmelding tot instroom 2014-2015

Aanmelding tot instroom 2014-2015 Aanmelding tot instroom 2014-2015 Inleiding Deze notitie is bedoeld om duidelijkheid te geven over de aanname en instroom van nieuwe leerlingen op basisschool Kadoes. Door het vastleggen van afspraken

Nadere informatie