Besluitenlijst 26 maart 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitenlijst 26 maart 2008"

Transcriptie

1 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 26 maart 2008 om uur in het stadhuis. Afwezig: R.A.M. Bloem R.E. Preijers E.J. Mühren Omnummer: 21

2 pagina 2 1. Opening en mededelingen Er zijn afmeldingen van de heer Bloem en de heer Preijers van de fractie van het CDA en van de heer Mühren van de fractie van de VVD. 2. Agendavaststelling inclusief de orde van de vergadering Op tafel zijn de volgende stukken verspreid: Ter kennisname: een overzicht van nagekomen ingekomen stukken Ter tafel ligt het voorstel behorend bij agendapunt 14: Bekrachtiging geheimhouding vestiging Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). De raad moet deze geheimhouding bekrachtigen. Dit voorstel was niet opgenomen in het boekwerk. Aanvulling op de agenda onder nr. 21 Bekrachtiging geheimhouding Noviodossier. In verband met het NOVIO-onderzoek worden aan de raad enkele geheime stukken overlegd, waarop door het college geheimhouding is opgelegd. De raad moet deze geheimhouding bekrachtigen. Daarvoor is het ter tafel liggende voorstel. Er wordt voorgesteld om dit voorstel als hamerstuk te behandelen. Ook ligt er een gewijzigde versie van het raadsvoorstel van de auditcommissie ter tafel. Twee kleine wijzigingen in de beslispunten zijn vet gedrukt. Verder is er een aantal verzoeken met betrekking tot agendering van brieven: 1. De fractie van het CDA verzoekt om brief B - 1 (over de besluitvorming van de Stadsregioraad) en brief B - 5 (over de zorg over de ontwikkelingen in de Groenestraat) in de raadskamer te behandelen. De VSP verzoekt ook om agendering van brief B - 5 in de raadskamer. 2. De fractie van Groen Links verzoekt om brief D - 2 (d.d betreffende evaluatie handhavingsbeleid Wwb 2007) in de raadskamer te behandelen. Wat betreft de orde van de vergadering: Er is een verzoek van de fractie van Groen Links om agendapunt 19: Straatnaamgeving - Terrein Hessenberg (40/2008) inhoudelijk te bespreken. Er wordt voorgesteld om dit in de besluitronde van 9 april te doen. De kamer adviseert het rapport Sturen in de mist en het raadsvoorstel van de Auditcommissie vanavond te bespreken. Als de raad dat overneemt, dan wordt er vanavond niet gesproken over agendapunt 8 vaststellen beeldkwaliteit Plein 44 maar stemmen wel over agendapunt 9 actualisatie woonvisie. De volgende punten zijn niet in de raadskamer behandeld en voorgesteld wordt om deze als hamerstuk te behandelen: 3, 4, 14, 17, 18, 20 en Vaststelling besluitenlijst van de vergadering van 12 maart Vaststelling notulen van de vergaderingen van 13 en 27 februari Bekrachtiging geheimhouding Wet voorkeursrecht gemeenten (art. 2 Wvg) (62/2008) 17. Behoud Witte Molen (Looimolenweg 15) (54/2008) 18. Vorming antidiscriminatiebureauvoorziening in de Veiligheidsregio Gelderland - Zuid (58/2008) 20. Ingekomen stukken 21. Bekrachtiging geheimhouding (64/2008) Aldus vastgesteld

3 pagina 3 3. Vaststelling besluitenlijst van de openbare vergadering van 12 maart 2008 Conform vastgesteld

4 pagina 4 4. Vaststellen notulen van de openbare vergadering van 13 en 27 februari 2008 Conform vastgesteld

5 pagina 5 5. Besluitvorming behandeladviezen van de raadskamers 10. Raadsvoorstel Auditcommissie: Aanbevelingen raadsonderzoek Sturen in de Mist DEBATSTUK 26 maart 11. Initiatiefvoorstel GroenLinks: Hoogopgeleide migranten (en vluchtelingen): De beste weg naar een betere baan DEBATSTUK 23 april 12. Bestemmingsplan Stadsbrug en Energieweg tussen Neerbosscheweg en Industrieplein RAADSKAMER volgende PA 13. Wet voorkeursrecht gemeenten (art. 2 Wvg) RAADSKAMER volgende PA 15. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Nijmegen - Zuid RAADSKAMER volgende PA 16. Aanpassing Stadswinkel en Stadhuis DEBATSTUK 9 april Aldus vastgesteld

6 pagina 6 6. Vaststellen van punten waarover geen spreektijd is aangevraagd Over de punten 3, 4, 14, 17, 18, 20 en 21 is geen spreektijd gevraagd en daarmee is ingestemd met de voorstellen. Aldus vasgesteld

7 pagina 7 7. Vragen van raadsleden aan het College Gedurende een half uur is er gelegenheid tot het stellen van vragen van raadsleden aan het College. Er zijn geen vragen gesteld

8 pagina 8 8. Vaststellen Beeldkwaliteitplan Plein 44 (50/2008) Raadsvoorstel d.d. 4 februari 2008 Het beeldkwaliteitsplan voor Plein 1944 vast te stellen en onderdeel uit te laten maken van de nota beeldkwaliteit. Het voorstel wordt doorgeschoven naar de Politieke Avond van 9 april als debatstuk

9 pagina 9 9. Startnotitie actualisatie woonvisie (2) (48/2008) Raadsvoorstel d.d. 19 februari De Startnotitie actualisatie woonvisie (2) vast te stellen. 2. Het college opdracht te geven de startnotitie uit te werken tot een Woonvisie. 3. Daarbij externe partijen zoals de corporaties, de Nijmeegse makelaardij, projectontwikkelaars en bewonersorganisaties te betrekken. Voorstel aanvaard met een stemverklaring van de VVD

10 pagina Raadsvoorstel Auditcommissie: Aanbevelingen raadsonderzoek Sturen in de Mist Raadsvoorstel d.d. 13 maart Het College te verzoeken om in overleg met de Raad uitgangspunten te formuleren voor ons beleid ten aanzien van Verbonden Partijen in een kadernota en deze ter vaststelling aan te bieden voor de behandeling van de Perspectief 2010, een en ander conform de voorwaarden die de Onderzoekscommissie heeft geformuleerd voor dit beleid (pagina 54 van het onderzoeksrapport); 2. In de onder 1 genoemde uitgangspunten in elk geval op te nemen dat het Verbonden Partijen niet is toegestaan zelfstandig Verbonden Partijen op te richten dan wel deelnemingen aan te gaan zonder voorafgaande expliciete toestemming van de Raad; 3. In de onder 1 genoemde uitgangspunten in elk geval op te nemen dat een directiereglement en een reglement voor de Raad van Commissarissen verplicht is voor elke Verbonden Partij. In dat reglement dienen onder andere afspraken vastgelegd te worden over informatievoorziening over en weer, verwachtingen, verantwoordelijkheden, rollen en posities; 4. In de onder 1 genoemde uitgangspunten in elk geval op te nemen dat het functioneren van betrokken personen periodiek heroverwogen moet worden en de aandeelhouder naar aanleiding daarvan besluit een benoeming al dan niet voort te zetten; 5. Het College te verzoeken de onder beslispunt 1 genoemde uitgangspunten in overleg met de Raad te vertalen naar een specifiek beleid per Verbonden Partij, conform de aanbevelingen op pagina 55 van het onderzoeksrapport; 6. Het College te verzoeken jaarlijks in de Jaarstukken verantwoording af te leggen over de toepassing en uitvoering van de onder beslispunt 1 genoemde uitgangspunten en de onder beslispunt 2 genoemde specifieke beleid per Verbonden Partij; 7. Te bepalen dat zowel bestuurlijk als ambtelijk een functiescheiding aangebracht dient te worden tussen opdrachtgever en aandeelhouder; 8. Het College bij een eventueel volgend vervreemdingsproces de opdracht te geven om: In het afwegingskader op basis waarvan wordt besloten wel of niet over te gaan tot verkoop aandacht te besteden aan het (verkoop)proces an sich. Daarbij dienen minstens afspraken gemaakt te worden over de informatievoorziening naar alle partijen: aandeelhouder, Raad van Commissarissen, College, Raad en eventueel ook de OR; Een duidelijke afweging te maken van de voor- en nadelen om de vervreemding zelf te doen of over te laten aan de Raad van Commissarissen; Ervoor te zorgen dat geen tijdsdruk ontstaat en niet onder tijdsdruk wordt onderhandeld met één partij; Altijd te kiezen voor een vendor due diligence zodat vooraf inzicht bestaat in de waarde van het te verkopen bedrijf; Geen onderscheid te maken tussen twee teams waarbij de een onderhandelt en de andere stuurt. Motie: Nadere analyse verkoopresultaat Novio NV 1 e indiener: B. van Hees (Nijmegen Nu) De Raad van de Gemeente Nijmegen in vergadering bijeen op woensdag 26 maart 2008,

11 pagina 11 Kennis genomen hebbende van: Het rapport Sturen in de Mist, het verslag van het raadsonderzoek naar de sturing en control op Novio en verbonden partijen met de daarbij behorende conclusies. Constaterende dat het rapport concludeert dat: Het College onvoldoende invulling heeft gegeven aan de sturing en control op Novio, ook tijdens het verkoopproces; De ambtelijke kennis en ervaring in dit traject onvoldoende was; Het College zelf vraagtekens heeft gezet bij het functioneren van de externe adviseurs die bij het verkoopproces ingeschakeld waren; De raad onvoldoende geïnformeerd was om zijn controlerende rol uit te oefenen Overwegende dat: Bovenstaande conclusies ernstige vermoedens doen oproepen over de kwaliteit van het verkoopproces en zijn resultaat; De verkoop vermogensverlies voor de aandeelhouder (gemeente Nimegen) opgeleverd heeft; De raad onvoldoende zicht heeft gekregen op de oorzaak van dit vermogensverlies (deze vraag was niet opgenomen in de onderzoeksopdracht); Het vermogensverlies waarschijnlijk voor een groot deel ontstaan is door de voorzieningen (13 miljoen euro) die iin de jaarrekening van Novio NV opgenomen zijn; De raad geen zicht heeft of deze voorzieningen terecht getroffen zijn; De raad en het college geen zicht hebben op de noodzaak van het inzetten van deze voorzieningen door de koper in 2007 en verder; De raad dus uiteindelijk geen zicht heeft op het realiteitsgehalte van het behaalde verkoopresultaat; De inwoners van Nijmegen recht hebben op een verantwoording van de tegenvallende inkomsten bij de verkoop van Novio NV. Besluit: 1. De griffie opdracht te geven op op zeer korte termijn een analyse te laten maken door een externe deskundige van het verkoopresultaat van Novio NV, in het bijzonder op de volgende punten: de noodzaak van de getroffen voorzieningen bij Novio NV De inzet van de voorzieningen door de koper van Novio NV het realiteitsgehalte van het behaalde verkoopresultaat een verantwoording van de inkomsten bij de verkoop van Novio NV de keyplayers en hun rol in het gerealiseerde verkoopresultaat van Novio NV 2. De uitkomsten van deze analyse te betrekken bij het trekken van conclusies over de sturing en control op het verkoopproces van Novio en een openbaar debat van de gemeenteraad. Voor: (13) CDA, VVD, D66, VSP, Nijmegen Nu, Gewoon Nijmegen, Stadspartij Nijmegen, Fractie Bos Tegen: (21) PvdA, SP, GroenLinks, Motie verworpen Motie: Motie van wantrouwen 1 e indiener: C. Teunissen (CDA) De Nijmeegse gemeenteraad bijeen op 26 maart 2008 gehoord de beraadslagingen over de conclusies van het onderzoek Sturen in de Mist over NOVIO en het functioneren van de Wethouder financiën hierin.

12 pagina 12 Overwegende dat: De raad in de afgelopen jaren onvoldoende geïnformeerd was om haar controlerende taak uit te oefenen bij de verbonden parijen NOVIO, terwijl de Wethouder financiën haar deed geloven dat zij wel over voldoende informatie beschikte; De Wethouder financiën hiermee niet heeft voldaan aan zijn actieve informatieplicht jegens de Raad, die daardoor haar controlerende taak niet naar behoren heeft kunnen uitoefenen; De Wethouder financiën in de afgelopen jaren onvoldoende invulling heeft gegeven aan de sturing en control op Novio iin zijn beide rollen zowel als aandeelhouder als ook als lid van de Raad van Commissarissen; De Wethouder financiën daarbij willens en wetens de adviezen van de Raad, de RvC en de directie van Novio almede ambtelijke adviezen in de wind heeft geslagen; De aanbevelingen van de Raad in het Rekenkamerrapport Onderzoek verbonden Partijen uit 2004 niet zijn uitgevoerd door de Wethouder financiën; Er op dit moment nog steeds geen juist beeld bestaat over de risico s voor de Gemeente bij de verbonden partijen; De Wethouder financiën onvoldoende verantwoordelijkheid voelt voor de gemaakte fouten en het niet-informeren van de Raad gedurende het verkoopproces; De Raad geen inzicht heef in de noodzaak van de getroffen voorzieningen á 13 miljoen euro en de Wethouder financiën geen afspraken gemaakt heeft met Connexxion over het terugvloeien van (een deel van deze) voorzieningen naar de Gemeente indien er sprake is van niet-gebruik; De Wethouder financiën niet in staat is volledige openheid van zaken te geven inzake de resultaten van het verkoopproces. Komt tot de conclusie: Dat er onvoldoende vertrouwen bestaat in de Wethouder van Financiën inzake het uitvoeren van de aanbevelingen zoals uitgewerkt in het Rapport Sturen in de Mist (2007), het eerder uitgevoerde Rekenkameronderzoek (2004), en zoals herhaald in het Raadsbesluit van de auditcommissie (13 maart 2008). Voor: (13) CDA, VVD, D66, VSP, Nijmegen Nu, Gewoon Nijmegen, Stadspartij Nijmegen, Fractie Bos Tegen: (21) PvdA, SP, GroenLinks, Motie verworpen Amendement: Terug naar het oorspronkelijke voorstel Auditcommissie 1 e indiener: H. Veldman (VVD) De Nijmeegse gemeenteraad bijeen op 26 maart 2008 gehoord de beraadslaging over de conclusies van het onderzoek Sturen in de Mist over NOVIO en lezende het voorstel van de Auditcommissie. Overwegende dat: Het zicht krijgen op de risico s bij verbonden partijen van groot belang is; De aanpassing in beslispunt 1 die in het oorspronkelijke voorstel van de Auditcommissie is aangebracht leidt tot het op een veel later moment aanbieden van een kadernota verbonden partijen aan de Raad; De gewijzigde voorstel van de Auditcommissie geen unaniem gedragen voorstel blijkt; Besluit: Beslispunt 1 te wijzigen in:

13 pagina 13 Het College te verzoeken om in overleg met de Raad uitgangspunten te formuleren voor ons beleid ten aanzien van Verbonden Partijen en deze ter vaststelling aan te bieden vóór behandeling van de begroting 2009, een en ander conform de voorwaarden die de Onderzoekscommissie heeft geformuleerd voor dit beleid (pagina 54 van het onderzoeksrapport). Voor: (13) CDA, VVD, D66, VSP, Nijmegen Nu, Gewoon Nijmegen, Stadspartij Nijmegen, Fractie Bos Tegen: (21) PvdA, SP, GroenLinks, Amendement verworpen Beslispunt 1 Voor: (21) PvdA, SP, GroenLinks, Tegen: (13) CDA, VVD, D66, VSP, Nijmegen Nu, Gewoon Nijmegen, Stadspartij Nijmegen, Fractie Bos Beslispunt 1 aanvaard Beslispunt 2 t/m 8 aanvaard Voorstel aanvaard met stemverklaringen van de VSP en de VVD

14 pagina Initiatiefvoorstel GroenLinks: Hoogopgeleide migranten (en vluchtelingen): De beste weg naar een betere baan (47/2008) Raadsvoorstel d.d. 13 februari 2008 Een nieuwe impuls aan de arbeidsparticipatie van hoogopgeleide migranten in Nijmegen te geven door: Het College op te roepen om: 1. De doelgroep hoogopgeleide migranten beter in beeld te krijgen, daarvoor specifieke samenwerkingsafspraken voor het aanleveren van klanten en het bieden van ondersteuning te maken met onder andere de UAF, Vluchtelingenwerk, CWI, instellingen als Interlokaal, Sociale dienst. 2. De gemeentelijke website uit te breiden met een specifieke pagina voor deze doelgroep, dat te dekken uit de inkomensdeel WWB. 3. De reïntegratie verordening zodanig structureel aan te passen zodat de doelgroep hoogopgeleide migranten een duurzame (betere) plaats op de arbeidsmarkt in Nijmegen kan innemen in de toekomst. 4. Binnen 2 jaar tijd maximaal 100 leerwerktrajecten, waarvan ongeveer de helft (50) voor pardonners te creëren en tee faciliteren in Nijmegen specifiek voor deze doelgroep en de werving begeleiding en nazorg door een gemeentelijke reintegratiespecialist te laten uitvoeren, dat te dekken uit het werkdeel WWB. 5. Als gemeentelijke organisatie het voorbeeld te geven door ook voor deze doelgroep meer stages, leerwerktrajecten of werkervaringplaatsen aan te bieden. Het voorstel wordt als debatstuk behandeld in de besluitronde van de Politieke Avond van 23 april 2008

15 pagina Bestemmingsplan Stadsbrug en Energieweg tussen Neerbosscheweg en Industrieplein (60/2008) Raadsvoorstel d.d. 11 maart 2008 Het bestemmingsplan tussen Stadsbrug en Energieweg tussen Neerbosscheweg en Industrieplein vast te stellen en ter goedkeuring aan te bieden aan Gedeputeerde Staten van Gelderland. Het voorstel wordt behandeld in de kamerronde van een volgende Politieke Avond

16 pagina Wet voorkeursrecht gemeenten (art. 2 Wvg) (2/2008) Het voorstel wordt behandeld in de kamerronde van een volgende Politieke Avond

17 pagina Bekrachtiging geheimhouding Wet voorkeursrecht gemeenten (art. 2 Wvg) (62/2008) Raadsvoorstel d.d. 18 maart 2008 De oplegging door het college van de geheimhouding ten aanzien van de vestiging van de Wvg op percelen gelegen in het stadsbrugtracé te bekrachtigen, op grond van art. 25 derde lid Gemeentewet en art. 10 lid 2 onder g, van de WOB. Conform besloten

18 pagina Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Nijmegen - Zuid (57/2008) Raadsvoorstel d.d. 4 maart 2008 Met inachtneming van de zienswijzennota en ambtshalve aanpassingen het bestemmingsplan Nijmegen-Zuid gewijzigd vaststellen conform bijgevoegd bestemmingsplan. Het voorstel wordt behandeld in de kamerronde van een volgende Politieke Avond

19 pagina Aanpassing Stadswinkel en Stadhuis Raadsvoorstel d.d. 26 februari De huisvesting van het Open Huis in de bestaande vormgeving van de Stadswinkel in te passen ; 2. De huidige filmzaal in de Stadswinkel aan te passen als frontoffice voor het Open Huis; 3. De huisvesting van de Vormstudio in de hal van het Stadhuis te handhaven; 4. De besteding van het toegewezen krediet in raadsvoorstel 224/2006 d.d. 6 december 2006 te wijzigen zoals in de bijgevoegde kostenraming is aangegeven. 5. Het restantbudget in te zetten om een aantal ruimten in het historische gedeelte van het Stadhuis te upgraden naar de huidige eisen. Het voorstel wordt als debatstuk behandeld in de besluitronde van de Politieke Avond van 9 april 2008

20 pagina Behoud Witte Molen (Looimolenweg 15) (54/2008) Raadsvoorstel d.d. 26 februari Het achterstallig onderhoud ad ,- op te lossen conform voorstel. 2. De bijbehorende begrotingswijziging BW nr inclusief de mutatie voor begrotingsjaar 2013 vast te stellen. Conform besloten

21 pagina Vorming antidiscriminatiebureauvoorziening in de Veiligheidsregio Gelderland - Zuid (58/2008) Raadsvoorstel d.d. 4 maart In te stemmen met het eindrapport van Hoogdal Management & Organisatie (HM&O), dat is opgesteld i.o.v. het veiligheidscollege Gelderland-Zuid, getiteld: Onderzoek naar het bestuurlijk draagvlak voor een regionale antidiscriminatievoorziening in de veiligheidsregio Gelderland-Zuid (19 oktober 2007). Zie: bijlage 1 2. De overbruggingsmiddelen die onze gemeente in 2006 en 2007 via het gemeentefonds uitgekeerd heeft gekregen in te zetten t.b.v. een nog dit jaar te starten formatieproces in opdracht van het veiligheidscollege Gelderland-Zuid voor het totstandbrengen van een regionale antidiscriminatievoorziening conform de opzet zoals HM&O die in zijn eindrapport heeft uitgewerkt; en deze middelen beschikbaar te stellen via een onttrekking aan de saldireserve ter hoogte van 112 duizend. 3. De middelen die onze gemeente naar verwachting nog in 2008 opnieuw via het gemeentefonds zal krijgen uitgekeerd (verwacht wordt een bedrag van 56 duizend) in te zetten voor het formatieproces regionale antidiscriminatievoorziening. 4. Het voornemen uit te spreken om de rijksmiddelen die onze gemeente naar verwachting vanaf 2009 jaarlijks zal krijgen uitgekeerd vanwege de voorgenomen wettelijke regeling antidiscriminatievoorzieningen in te zetten voor een met de andere regiogemeenten per 1 januari 2009 te onderhouden antidiscriminatievoorziening in de veiligheidsregio Gelderland-Zuid; en dit voornemen op te nemen in de Perspectiefnota Het voornemen uit te spreken om vanaf 1 januari 2009 de structurele antidiscriminatiemiddelen in onze gemeentelijke begroting die gebruikt worden voor de budgetsubsidie t.b.v. het Anti-Discriminatiebureau (ADB) Nijmegen in te zetten voor de door de toekomstige regionale antidiscriminatievoorziening in opdracht van en voor onze gemeente uit te voeren taken die onder de vanaf volgend jaar geldende wettelijke regeling niet door het Rijk gefinancierd zullen worden; en dit voornemen op te nemen in de Perspectiefnota De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. Zie: bijlage 2 Conform besloten

22 pagina Straatnaamgeving - Terrein Hessenberg (40/2008) Raadsvoorstel d.d. 11 maart Het B&W-besluit d.d. 18 oktober 1950 in te trekken voor zover het Jodenberg, Carmelhof en Achter de Carmel betreft. 2. Voor de grijs gearceerde straat die loopt van de Lange Hezelstraat tot de onder 10. bedoelde straat, de naam Jodenberg opnieuw vast te stellen. 3. Voor de grijs gearceerde straat die loopt van de Titus Brandsmastraat en die zich ter hoogte van de onder 4. bedoelde straat splitst in twee delen, welke delen respectievelijk aansluiten op de onder 2. bedoelde straat en op de onder 10. bedoelde straat, de naam Achter de Carmel opnieuw vast te stellen. 4. Voor de grijs gearceerde straat die op twee plaatsen aansluit op de oostzijde van het noordelijke deel van de onder 2. bedoelde straat en die deze straat verbindt met de onder 3. bedoelde straat, de naam Carmelhof opnieuw vast te stellen. 5. Aan het grijs gearceerde plein, gelegen ten zuiden van de Hessenberg en ten oosten van de Pijkestraat, de naam Jan Maelwaelplein te geven. 6. Aan het grijs gearceerde plein ten oosten van het onder 5. bedoelde plein, de naam Gebroeders Van Limburgplein te geven. 7. Aan het grijs gearceerde plein, beginnend als straat en zich in oostelijke richting uitstrekkend van het onder 6. bedoelde plein tot aan de Jodenberg, de naam Hertog van Berryplein te geven. 8. Aan de grijs gearceerde straat die van de Hessenberg in zuidelijke richting loopt tot aan het onder 7. bedoelde plein, de naam Arnold van Akenstraat te geven. 9. Aan het grijs gearceerde plein ten noorden van de Kroonstraat en ten oosten van de Pijkestraat de naam Klein Bethlehem te geven. 10. Aan de grijs gearceerde straat die in oostelijke richting loopt van het onder 9. bedoelde plein tot de onder 3. bedoelde straat, de naam Op het Spinhuis te geven. 11. Aan het grijs gearceerde plein dat zich ten noorden van de onder 10. bedoelde straat in noordelijke richting uitstrekt tot het onder 7. bedoelde plein en in westelijke richting tot het onder 6. bedoelde plein, de naam Groot Bethlehem te geven. 12. Aan de grijs gearceerde trappen die een verbinding vormen tussen de onder 6. en 9. bedoelde pleinen, de naam Weeshuistrappen te geven. Het voorstel wordt als debatstuk behandeld in de besluitronde van de Politieke Avond van 9 april 2008

23 pagina Ingekomen stukken A MET AFDOENING ZOALS DAARBIJ TELKENS IS AANGEGEVEN A-1 Brief d.d van E. Lamme betreffende stijging tarief Riool Ter afdoening van B&W Conform besloten B TER KENNISGEVING AAN TE NEMEN Conform besloten met uitzondering van brief B - 1 en brief B - 5, deze worden besproken in de raadskamer van een volgende Politieke Avond. B-1 brief d.d van de Stadsregio-delegatie betreffende informatie besluitvorming Stadsregioraad 28 februari 2008 Wordt besproken in de raadskamer van een Politieke Avond B-2 Brieven van R. Barends 1. d.d (ingekomen ) betreffende perspectiefnota plus d.d (ingekomen ) betreffende raadsvoorstel d.d betreffende verslag stadsregiocommissies B-3 Brieven van ONP 1. d.d betreffende Laauwick Nijmegen-noord 2. d.d betreffende landschapszone Nijmegen-noord 3. d.d betreffende stadsregio 4. d.d betreffende democratische legitimatie RSP/stadsregio 5. d.d betreffende RUP 6. d.d betreffende voorstel RSP Gelderland B-4 brief d.d van V. Schaaf betreffende beschikkingsnummers en

24 pagina 24 B-5 brief d.d van Wijkraad Hazenkamp, Bewonerscomité Hazenkamp en Ondernemersvereniging Groenestraat betreffende zorg over de ontwikkelingen Groenestraat Wordt besproken in de raadskamer van een Politieke Avond B-6 brief d.d van de Stadsregio Arnhem Nijmegen betreffende informatie voortgang rondom regiocontacten B-7 Brieven van dhr. Derksen 1. fax d.d betreffende reactie op inspraakavond voorontwerp bestemmingsplan windturbines 2. fax d.d betreffende plaatsing windturbines C NOG IN BEHANDELING ZIJNDE Geen stukken D BRIEVEN VAN HET COLLEGE VAN B&W Ter kennisname tenzij anders vermeld. Conform besloten D-1 d.d betreffende aangenomen moties Politieke Avond 13 februari 2008 D-2 d.d betreffende evaluatie handhavingsbeleid Wwb 2007 Wordt besproken in de raadskamer van een Politieke Avond D-3 d.d betreffende onderzoeksprogramma 2008

25 pagina Bekrachtiging geheimhouding (64/2008) Raadsvoorstel d.d. 25 maart 2008 Door het college opgelegde geheimhouding met toepassing van artikel 25, lid 3 Gemeentewet te bekrachtigen. Conform besloten De voorzitter, mr. Th.C. de Graaf De raadsgriffier, drs. M.M.V. Mientjes

- Raadsbesluit inzake straatnaamgeving van 7 mei 2008 (raadsvoorstel nummer 40/2008). Relevant gedeelte uit de raadsbesluitenlijst.

- Raadsbesluit inzake straatnaamgeving van 7 mei 2008 (raadsvoorstel nummer 40/2008). Relevant gedeelte uit de raadsbesluitenlijst. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2008 / 61 Titel Straatnaamgeving: Straatnaamgeving: Jodenberg, Achter de Carmel, Carmelhof, Jan Maelwaelplein, Gebroeders Van Limburgplein, Hertog van Berryplein,

Nadere informatie

Besluitenlijst 14 maart 2007

Besluitenlijst 14 maart 2007 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 14 maart 2007 om 21.30 uur in het stadhuis. Afwezig: S. Akdemir M.C. Piepers M.J. van Hunnik H.S.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder.

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder. Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 12-11-2009 Plaats: Nieuwveen Tijd: 20:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 12 november 2009 1 Opening 2 Vaststellen

Nadere informatie

Besluitenlijst. Omnummer: 22

Besluitenlijst. Omnummer: 22 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 22 september 2010 om 20.00 uur in het stadhuis. Afwezig: N. Vergunst Omnummer: 22 1. Opening en

Nadere informatie

Opgesteld door: T. Mientjes (griffier) in opdracht van de gemeenteraad en in samenwerking met het seniorenoverleg

Opgesteld door: T. Mientjes (griffier) in opdracht van de gemeenteraad en in samenwerking met het seniorenoverleg Raadsvoorstel 126/ 2007 Raadsonderzoek Novio - Verbonden Partijen 25 april 2006 Raadsvergadering 23 mei 2007 Opgesteld door: T. Mientjes (griffier) in opdracht van de gemeenteraad en in samenwerking met

Nadere informatie

19:30 uur, locatie Raadzaal Gouden Handen, Emmerikseweg 17 te 's-heerenberg

19:30 uur, locatie Raadzaal Gouden Handen, Emmerikseweg 17 te 's-heerenberg Agenda Gemeenteraad *De agendacommissie heeft een aantal agendapunten op de zogenaamde verzamelagenda geplaatst, ter bevordering van efficiënt vergaderen. Een politiek debat over deze agendapunten blijft

Nadere informatie

van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 17 mei 2017 om 21:30 uur in het stadhuis.

van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 17 mei 2017 om 21:30 uur in het stadhuis. van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 17 mei 2017 om 21:30 uur in het stadhuis. Afwezig: J.M. Rotink (CDA) P. Huliselan (VVD) Omnummer: 29 2 1. Opening

Nadere informatie

Besluitenlijst. Afwezig: - Omnummer 2

Besluitenlijst. Afwezig: - Omnummer 2 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 27 september 2017 om 21:30 uur in het stadhuis. Afwezig: - Omnummer 2 2 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Uitvoering van de aangenomen moties tijdens de Politieke avonden van 17 september, 1 oktober en 15 oktober 2014

Uitvoering van de aangenomen moties tijdens de Politieke avonden van 17 september, 1 oktober en 15 oktober 2014 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering van de aangenomen moties tijdens de Politieke avonden van 17 september, 1 oktober en 15 oktober 2014 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

Besluitenlijst. van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 9 juli 2014 om 19.00 uur in het stadhuis.

Besluitenlijst. van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 9 juli 2014 om 19.00 uur in het stadhuis. Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 9 juli 2014 om 19.00 uur in het stadhuis. Afwezig: G. Visser A. Selman A. Jaspers Omnummer: 16

Nadere informatie

Besluitenlijst 23 april 2008

Besluitenlijst 23 april 2008 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 23 april 2008 om 21.30 uur in het stadhuis. Afwezig: R.A.M. Bloem B.J.H.M. Velthuis L.C.M. Frings

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 8 juni 2017 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 18 mei 2017 De notulen

Nadere informatie

Besluitenlijst. van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 15 juli 2009 om 19.30 uur in het stadhuis.

Besluitenlijst. van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 15 juli 2009 om 19.30 uur in het stadhuis. Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 15 juli 2009 om 19.30 uur in het stadhuis. Afwezig: P.J.E. Breukers J.G. Pol Omnummer: 34 pagina

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad

Besluitenlijst Gemeenteraad Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 21 juni 2016, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur Definitieve agenda 1 Opening en

Nadere informatie

2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht

2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht 2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht Instrument Wat wil ik? Welke procedure? AMBTELIJKE BIJSTAND Verordening op de ambtelijke bijstand Gemeenteblad van Utrecht 2009, nr. 45 AMENDEMENT Artikel

Nadere informatie

Besluitenlijst. van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 24 juni 2015 om 21:30 uur in het stadhuis.

Besluitenlijst. van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 24 juni 2015 om 21:30 uur in het stadhuis. Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 24 juni 2015 om 21:30 uur in het stadhuis. Afwezig: M. van Nijnatten Omnummer: 38 2 1. Opening

Nadere informatie

Gemeenteraad Landsmeer

Gemeenteraad Landsmeer Gemeenteraad Landsmeer BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 04 december 2014 Voorzitter Raadsgriffier Aanwezige raadsleden Afwezige raadsleden Aanwezige collegeleden A.N. Nienhuis C.B.H. Heusingveld N.H.W.

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg 26 mei 2015 Nummer: 15007743 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 26 mei 2015 van 09.40 tot 18.43 uur,

Nadere informatie

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Bij de behandeling van de Zomernota

Nadere informatie

Besluitenlijst. Omnummer: 11

Besluitenlijst. Omnummer: 11 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 24 oktober 2012 om 21.30 uur in het stadhuis. Omnummer: 11 pagina 2 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur KORT Verslag De hierna vermelde raadsstukken liggen ter visie en zijn verkrijgbaar bij de stadhuisbibliotheek, tel. 5113150 Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur 1. Vragenuur De vragen van het CDA

Nadere informatie

Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake de Boulevard. Woordvoerder is de heer B. van Bijsteren.

Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake de Boulevard. Woordvoerder is de heer B. van Bijsteren. Vergadering Raad 04-07-2013 Tijd: 00:00-00:00 Voorzitter: 1 Opening De voorzitter opent de vergadering. 2 Vragenhalfuurtje raadsleden Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 17 februari 2016 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de

Nadere informatie

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Directie Dar NV Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting In onze brief aan de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door:

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door: Agenda Gemeenteraad Vervolg besluitvormende raadsvergadering van 21 april 2015 Uitnodiging voor de vergadering op woensdag 22 april 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 12

Nadere informatie

3. dhr. R. van Ginneken - agendapunt 10: Hertog Janstraat 30;

3. dhr. R. van Ginneken - agendapunt 10: Hertog Janstraat 30; Agenda Gemeenteraad Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 28 april 2009 19:30 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering. 2 Inspreekrecht

Nadere informatie

Besluitenlijst. A.H.B. Beck (afwezig tot uur) R.C. Bos P.P. Leferink op Reinink J.J.M. van Rens. Omnummer: 33

Besluitenlijst. A.H.B. Beck (afwezig tot uur) R.C. Bos P.P. Leferink op Reinink J.J.M. van Rens. Omnummer: 33 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 21 november 2007 om 21.30 uur in het stadhuis. Afwezig: A. Arzbach A.H.B. Beck (afwezig tot 22.00

Nadere informatie

Besluitenlijst. van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 27 mei 2015 om 21:30 uur in het stadhuis.

Besluitenlijst. van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 27 mei 2015 om 21:30 uur in het stadhuis. Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 27 mei 2015 om 21:30 uur in het stadhuis. Afwezig: - Omnummer: 26 2 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 18 september 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn Datum: 21 april 2016 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 19.00 uur Sluiting: 20.05 uur Voorzitter:

Nadere informatie

Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie"

Onderwerp Motie Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie" Programma / Programmanummer Ruimte & Bouwen / 9210 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting

Nadere informatie

Verordening op het Auditcomité

Verordening op het Auditcomité Verordening op het Auditcomité Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gennep Officiële naam regeling Verordening op het Auditcomité Citeertitel Verordening auditcomité

Nadere informatie

- Raadsbesluit inzake straatnaamgeving van 12 maart 2008 (raadsvoorstel nummer 42/2008). Relevant gedeelte uit de raadsbesluitenlijst.

- Raadsbesluit inzake straatnaamgeving van 12 maart 2008 (raadsvoorstel nummer 42/2008). Relevant gedeelte uit de raadsbesluitenlijst. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2008 / 53 Titel Straatnaamgeving: Bandoengstraat (Raadsbesluit 12 maart 2008) Publicatiedatum 2 april 2008 Opmerkingen - Raadsbesluit inzake straatnaamgeving van

Nadere informatie

Besluitenlijst. van de vergadering van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 20 oktober 2004 om uur in het stadhuis.

Besluitenlijst. van de vergadering van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 20 oktober 2004 om uur in het stadhuis. Besluitenlijst van de vergadering van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 20 oktober 2004 om 16.00 uur in het stadhuis. "24. Renovatie en Ontwikkeling Goffertbad 203/2004 Raadsvoorstel d.d. 20

Nadere informatie

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke.

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke. Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering. Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 24 februari 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 6 december 2006 / 219/2006

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 6 december 2006 / 219/2006 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 6 december 2006 / 219/2006 Onderwerp Begrotingswijziging ivm opheffen reserve commissies Programma / Programmanummer Burger & Bestuur / 2110 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst. van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 13 juli 2016 om 21:30 uur in het stadhuis.

Besluitenlijst. van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 13 juli 2016 om 21:30 uur in het stadhuis. Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 13 juli 2016 om 21:30 uur in het stadhuis. Omnummer: 15 Afwezig: M. Foolen J. Rontink M. van Nijnatten

Nadere informatie

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport "Lage Zwaluwe West"

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport Lage Zwaluwe West Aan de Raad Made, 29 januari 2013 OPINIERONDE 7 maart 2013 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 21 maart 2013 Registratienummer: 13int00406 Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek

Nadere informatie

De raad gaat akkoord met uitstel van behandeling van agendapunt 12, Duurzame Onkruid Bestrijding-methode (DOB-methode).

De raad gaat akkoord met uitstel van behandeling van agendapunt 12, Duurzame Onkruid Bestrijding-methode (DOB-methode). Griffie NOTULEN van de vergadering van de raad der gemeente Ede, gehouden op 25 april 2013 om 19.00 uur in het raadhuis te Ede Voorzitter : C. van der Knaap Secretaris : G.H. Hagelstein, raadsgriffier

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 VERGADERING D.D. 26-02-2013 AGENDAPUNT B1 REG.NR. 12G201670 PORTH./SECTOR Lievers Wijziging CAR-UWO per 1 januari 2013 ten behoeve van het personeel van de

Nadere informatie

Voor het overige stelt de raad de agenda ongewijzigd vast.

Voor het overige stelt de raad de agenda ongewijzigd vast. Corsanr. 14.0031652 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE OLDAMBT OP MAANDAG 22 SEPTEMBER 2014 OM 20.00 UUR IN LOODS 2 VAN DE TRAMWERKPLAATS TE WINSCHOTEN VOORTGEZET OP DINSDAG 23

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 7 juli 2015, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 7 juli 2015, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 7 juli 2015, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur Definitieve agenda

Nadere informatie

De Raad 29-10-2013 Aanvang: 19:00

De Raad 29-10-2013 Aanvang: 19:00 De Raad 29-10-2013 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 HB 19:00 Herdenking Ramón Smits Alvarez 19:45 Tijd Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Vervallen onderwerpen Het Plein (vervallen) 20:00 20:30 21:00

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft vergadering van dinsdag 8 mei 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur 2 Vaststellen van de volgorde van de agenda

gemeente Eindhoven Betreft vergadering van dinsdag 8 mei 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur 2 Vaststellen van de volgorde van de agenda A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Gemeenteraad Betreft vergadering van dinsdag 8 mei 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur 1 Opening en mededelingen 2 Vaststellen van de

Nadere informatie

Aanwezig drs. M.M. van t Veld, burgemeester, Afwezig mr. M. Veeningen, wethouder

Aanwezig drs. M.M. van t Veld, burgemeester, Afwezig mr. M. Veeningen, wethouder ADVIEZEN AAN B & W Vergadering van burgemeester en wethouders 21 april 2015, week 17 Aanwezig drs. M.M. van t Veld, burgemeester, P.A. Bot, J.N. Brandes en H.J.W. Raat, wethouders, mr. R.J.T. Schurink,

Nadere informatie

Van het spreekrecht wordt m.b.t. agendapunt 7a en 7, zijnde resp. Verzoek om. referendum van actiecomité 50 oké, 212 nee en Vestiging aanvullende

Van het spreekrecht wordt m.b.t. agendapunt 7a en 7, zijnde resp. Verzoek om. referendum van actiecomité 50 oké, 212 nee en Vestiging aanvullende Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering. Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 24 november 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Onderwerp: Agenda's Informatievergaderingen 27 en 28 november 2007

Onderwerp: Agenda's Informatievergaderingen 27 en 28 november 2007 College V200701161 Onderwerp: Agenda's Informatievergaderingen 27 en 28 november 2007 Collegevoorstel Feitelijke informatie: Bijgevoegd treft u aan de concept-agenda s voor de Informatievergaderingen van

Nadere informatie

Van de openbare vergadering van de RAAD van de gemeente Zevenaar op 25 november (alleen het eindresultaat, geen stemverklaringen e.d.

Van de openbare vergadering van de RAAD van de gemeente Zevenaar op 25 november (alleen het eindresultaat, geen stemverklaringen e.d. BESLUITEN Van de openbare vergadering van de RAAD van de gemeente Zevenaar op 25 november 2015. (alleen het eindresultaat, geen stemverklaringen e.d.) Aanwezig Voorzitter Griffier Leden Wethouders Afwezig

Nadere informatie

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, de heer Ad van de Sande.

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, de heer Ad van de Sande. Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering. Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 25 november 2014 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter

Nadere informatie

Besluitenlijst. Afwezig: J. Janssen M. van Nijnatten. Omnummer: 16

Besluitenlijst. Afwezig: J. Janssen M. van Nijnatten. Omnummer: 16 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 19 november 2014 om 21.30 uur in het stadhuis. Afwezig: J. Janssen M. van Nijnatten Omnummer:

Nadere informatie

Concept - afsprakenlijst commissie Werk en Inkomen

Concept - afsprakenlijst commissie Werk en Inkomen Concept - afsprakenlijst commissie Werk en Inkomen Datum en plaats: Woensdag 8 februari 2006 om 20.00 uur, Stadhuis Burgerzaal Aanwezigen: Commissieleden: R.S. Zwart (PvdA), J.B.A.M. van Xanten (VVD),

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 1 OKTOBER 2015, VOORTGEZET OP 5 OKTOBER 2015

CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 1 OKTOBER 2015, VOORTGEZET OP 5 OKTOBER 2015 CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 1 OKTOBER 2015, VOORTGEZET OP 5 OKTOBER 2015 De raadsvergadering is live te volgen op TV (via kanaal van Weert FM) en via

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raad 23 februari februari Wob-verzoek informatie DEVO Burger en Bestuur

RAADSVOORSTEL. Raad 23 februari februari Wob-verzoek informatie DEVO Burger en Bestuur RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 23 februari 2017 Afdeling Strategie & Control Voorstelnummer 182166 Datum 14 februari 2017 Onderwerp Programma Wob-verzoek informatie DEVO Burger en Bestuur Inlichtingen bij

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017 Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017 Aanwezig: dhr. M.R. Beek (Pro Veenendaal), dhr. J. van den Berg (ChristenUnie), mw. S. Bette- van de Nadort (ChristenUnie), dhr. J.P. Blad (ChristenUnie),

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. Pvda en Trots: Raadsinformatiebrief 2012-145: Combinatiefunctionaris Hessels/Bongers. Oostlander/Pen

Vermeerzaal 1.03. Pvda en Trots: Raadsinformatiebrief 2012-145: Combinatiefunctionaris Hessels/Bongers. Oostlander/Pen De Raad 18-12-2012 Aanvang: 19:00 *gewijzigd / toegevoegd ten opzichte van eerder gepubliceerde versie Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 19:00 19:15 - - VERVALLEN: Vragen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016. BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016. Voorzitter: Griffier: S.W. van t Erve, burgemeester M. Veenbergen De leden: Gemeentebelangen: mw.

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verbod skateboarden omgeving Hessenberg. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verbod skateboarden omgeving Hessenberg. BW-nummer Openbaar Onderwerp Verbod skateboarden omgeving Hessenberg Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Bij de woningbouw en de inrichting van de

Nadere informatie

Ingekomen stuk D10 (PA 12 juni 2013)

Ingekomen stuk D10 (PA 12 juni 2013) Ingekomen stuk D10 (PA 12 juni 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 96 10 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Motie Wat betekent dat voor U?II. In de notitie bij dit voorstel zijn die gevolgen, toegespitst op woonlasten voor woningen, uitgewerkt.

Motie Wat betekent dat voor U?II. In de notitie bij dit voorstel zijn die gevolgen, toegespitst op woonlasten voor woningen, uitgewerkt. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Motie Wat betekent dat voor U?II Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Op 14 mei 2014 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

Voorstel van de Commissie voor bezwaarschriften 148/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer Henk Meijer, 2455

Voorstel van de Commissie voor bezwaarschriften 148/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer Henk Meijer, 2455 148/2003 Registratienummer 3.37804 Opgesteld door, telefoonnummer Henk Meijer, 2455 Programma Kunst en cultuur (media); bestuur Portefeuillehouder A.J.F.M. Hirdes; mevr. dr. G. ter Horst Onderwerp van

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

College. Verhinderd. Agendapunt. Onderwerp. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering

College. Verhinderd. Agendapunt. Onderwerp. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 15 oktober 2015 AANWEZIG Plv. voorzitter

Nadere informatie

De vergadering is op 6 november na agendapunt 9 geschorst. Op 10 november heeft de raad de vergadering weer vervolgt.

De vergadering is op 6 november na agendapunt 9 geschorst. Op 10 november heeft de raad de vergadering weer vervolgt. Vergadering Gemeenteraad 06-11-2008 Plaats: Raadszaal Nieuwveen Tijd: 20:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 6 NOVEMBER 2008 1 Opening De vergadering is op 6 november na agendapunt

Nadere informatie

Notulen vergadering gemeenteraad van de gemeente Bergen gehouden op 12 april 2012

Notulen vergadering gemeenteraad van de gemeente Bergen gehouden op 12 april 2012 Verslaglegging: Notulen vergadering gemeenteraad van de gemeente Bergen gehouden op 12 april 2012 mw. H. Hafkamp raadsgriffier aanwezige raadsleden aanwezige collegeleden dhr. A.M. Kooiman mw. D. Bakker

Nadere informatie

LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST genomen in de vergadering van de raad van 20 december 2012

LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST genomen in de vergadering van de raad van 20 december 2012 LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST genomen in de vergadering van de raad van 20 december 2012 Agenda 4 -- Notulen van de begrotingsraadsvergadering van 8 november 2012. de notulen van de begrotingsraadsvergadering

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Overeenkomst inzake Algemeen Directeur Breed Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 9230 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Eind 2009 heeft het

Nadere informatie

RAAD. BESLUITENLIJST 19 februari 2015

RAAD. BESLUITENLIJST 19 februari 2015 RAAD BESLUITENLIJST 19 februari 2015 Ag.punt 1. 2. 3. Onderwerp Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen Er zijn geen insprekers. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte

Nadere informatie

B e s l u i t: A. Presidium en Griffie. De raad van de gemeente Almere, Gelet op het artikel 16 en 33 van de Gemeentewet

B e s l u i t: A. Presidium en Griffie. De raad van de gemeente Almere, Gelet op het artikel 16 en 33 van de Gemeentewet De raad van de gemeente Almere, Gelet op het artikel 16 en 33 van de Gemeentewet B e s l u i t: vast te stellen de spelregels voor raadsleden van Almere 2012 1.1 Inleiding In Almere willen we op een open

Nadere informatie

Besluitenlijst. van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 6 maart 2013 om 21.30 uur in het stadhuis.

Besluitenlijst. van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 6 maart 2013 om 21.30 uur in het stadhuis. Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 6 maart 2013 om 21.30 uur in het stadhuis. Afwezig: J. Janssen (Gewoon Nijmegen) R. Klein Hemmink

Nadere informatie

Het verzelfstandigen van cultuurspelers, (hoe) werkt dat?

Het verzelfstandigen van cultuurspelers, (hoe) werkt dat? Aan de gemeenteraad Zaaknummer 156405 ONDERWERP: Het verzelfstandigen van cultuurspelers, (hoe) werkt dat? Onderzoek naar de verzelfstandiging van drie culturele instellingen en de huidige kaders voor

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 BESLUITENLIJST Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Besluitenlijst provinciale staten

Besluitenlijst provinciale staten Besluitenlijst provinciale staten Besluitenlijst van de vergadering van maandag 18 september 2006 03. Ingekomen stukken 04. Vragenhalfuurtje Geen vragen. 05. Vaststellen van de notulen van de vergadering

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 18 maart 2013

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 18 maart 2013 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 18 maart 2013 Agendapunt 5 2013-24 Aanwezig: J. Nielen (CDA), A. Weijers (CDA), J. Hendriks (CDA), R. Poel (PvdA), S. Derks (PvdA), A. van Diemen-Vereijken (GroenLinks),

Nadere informatie

AFSPRAKENLIJST RAADSCOMMISSIE STADSGEBIEDEN

AFSPRAKENLIJST RAADSCOMMISSIE STADSGEBIEDEN Afsprakenlijst commissie Stadsgebieden Vergadering 30 augustus 2005 AFSPRAKENLIJST RAADSCOMMISSIE STADSGEBIEDEN Datum en plaats: 30 augustus 2005 aanvang 19.00 uur, locatie: Burgerzaal Aanwezigen: G.C.M.

Nadere informatie

Onderwerp van het voorstel Onderzoek jaarrekening 2002 van de Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Onderwerp van het voorstel Onderzoek jaarrekening 2002 van de Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Voorstel aan de Raad 144/2003 (definitief) Registratienummer Fatale datum raadsbesluit 9 juli 2003 Opgesteld door, telefoonnummer Griffie, 2520 Programma Portefeuillehouder P.J.J. Lucassen Onderwerp van

Nadere informatie

1. Vragenuur De vragen van mevr. Gesthuizen (SP) inzake ontwikkelingen DSK terrein/van Zeggelenplein worden beantwoord door wethouder Nieuwenburg.

1. Vragenuur De vragen van mevr. Gesthuizen (SP) inzake ontwikkelingen DSK terrein/van Zeggelenplein worden beantwoord door wethouder Nieuwenburg. De hierna vermelde raadsstukken liggen ter visie en zijn verkrijgbaar bij de stadhuisbibliotheek, tel. 5113150 Datum donderdag 7 december 2006 om 19.30 uur 1. Vragenuur De vragen van mevr. Gesthuizen (SP)

Nadere informatie

De voorzitter opent om uur de vergadering en spreekt een in memoriam uit n.a.v. het overlijden van oud raadslid en wethouder Frans Pijnenburg.

De voorzitter opent om uur de vergadering en spreekt een in memoriam uit n.a.v. het overlijden van oud raadslid en wethouder Frans Pijnenburg. Agenda Gemeenteraad Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 29 september 2009 19:30 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en spreekt

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 28 mei 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier en

Nadere informatie

gemeente Eindhouen OplegvelRaadsuoorstel tot het toepassen uan het Formatiemodel 2007 bij de dienst Werk, Zorg en inkomen

gemeente Eindhouen OplegvelRaadsuoorstel tot het toepassen uan het Formatiemodel 2007 bij de dienst Werk, Zorg en inkomen gemeente Eindhouen Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer o6.rz8q8.ooz Inboeknummer o6bstoargo Beslisdatum B&W aq oktober 2006 Dossiernummer 6qB ysq OplegvelRaadsuoorstel tot het toepassen uan het Formatiemodel

Nadere informatie

: 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad

: 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad Verslag Onderwerp : Besluitenlijst van de raadsvergadering van 12 november 2013 Datum, tijd & locatie Bestuursorgaan : 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad Aanwezig : dhr. W.T.H.

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

Gemeente Gorinchem. Agenda Raadsvergadering 1 / 6. Uitnodiging voor de vergadering op donderdag 8 december :30-22:00 uur, locatie Raadzaal

Gemeente Gorinchem. Agenda Raadsvergadering 1 / 6. Uitnodiging voor de vergadering op donderdag 8 december :30-22:00 uur, locatie Raadzaal Agenda Raadsvergadering Uitnodiging voor de vergadering op donderdag 8 december 2016 19:30-22:00 uur, locatie Raadzaal Voorzitter : Dhr. G. Veldhuijzen 0 Zeepkist Drie insprekers tijdens de Zeepkist: -

Nadere informatie

2007. Nr. : Dnst. : C& E

2007. Nr. : Dnst. : C& E 2007. Nr. : 07.0152 Dnst. : C& E Definitieve vaststelling van het eindrapport fase 1 Verzelfstandiging Openbaar Onderwijs Gemeente Leiden (aangepast scenario). Leiden, 27 november 2007. Op 4 juli 2006

Nadere informatie

BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 21 NOVEMBER 2017

BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 21 NOVEMBER 2017 BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 21 NOVEMBER 2017 1. (Arhi) Financiële verordening gemeente Groningen 6646889 I. de Financiële Verordening gemeente Groningen 2017 vast te

Nadere informatie

De Ronde 20-01-2009 Aanvang: 20:30

De Ronde 20-01-2009 Aanvang: 20:30 De Ronde 20-01-2009 Aanvang: 20:30 Tijd Molendijkzaal 0.01 20:30 Bestemmingsplan Buitengebied Oost Rondetafelgesprek met gemeenteraad Leusden Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Oost heeft ter inzage

Nadere informatie

RAAD. BESLUITENLIJST 11 december 2013

RAAD. BESLUITENLIJST 11 december 2013 RAAD BESLUITENLIJST 11 december 2013 Afwezig mkg.: de heer Boerma (CGB) en mevrouw Anninga (CGB) Ag.punt Onderwerp 1. 2. 3. 4. 5. 6. Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen De heer Albert Haar spreekt

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 22 september 2015 10.00 15.00 uur Aanwezig : Mevr. Drs. M.J.T.H. Havekes Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A. Nijhof (GroenLinks/PvdA)

Nadere informatie

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012 Lijst nr. 48 Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012 PUBLIEKSDIENST Aanwijzingsbesluiten veiligheidsrisicogebied in Apeldoorn Voorstel

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht. Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname

Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht. Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht Datum 31 mei 2012 Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van

Nadere informatie