Besluitenlijst. van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 15 juli 2009 om uur in het stadhuis.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitenlijst. van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 15 juli 2009 om 19.30 uur in het stadhuis."

Transcriptie

1 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 15 juli 2009 om uur in het stadhuis. Afwezig: P.J.E. Breukers J.G. Pol Omnummer: 34

2 pagina 2 1. Opening en mededelingen De volgende raadsleden hebben zich afgemeld: de heer Breukers en mevrouw Pol van de fractie van de PvdA

3 pagina 3 2. Agendavaststelling inclusief de orde van de vergadering Op tafel zijn de volgende stukken verspreid: Overzicht van nagekomen ingekomen stukken Gewijzigd raadsvoorstel Financieel en inhoudelijk kader Tandem behorend bij agendapunt 7 De reactie van het College op het initiatiefvoorstel Reserveren gelden voor cultuurhistorie, behorend bij agendapunt 12 Er zijn twee nieuwe voorstellen: agendapunt 22: Vestigin voorkeursrecht agendapunt 23: Opheffing geheimhouding deel dossier gunning parkeergarage Van Schaeck Mathonsingel Daarom ligt er ook een gewijzigde agenda. Wat de agenda betreft: De fractie van het CDA heeft verzocht om agendapunt 16 (Aanpassen APV in het kader van de aanpak van hinderlijk gestalde fietsen) te bespreken in de raadskamer van een volgende Politieke Avond. De fractie van de SP heeft verzocht om brief A-1 (straatnaamwijziging Azaleastraat) te bespreken in de raadskamer van een volgende Politieke Avond. Wat de orde van de vergadering betreft: De volgende punten zijn niet in de raadskamer behandeld en er wordt voorgesteld om deze als hamerstuk te behandelen: 3 en 15, 17 t/m 21 m.u.v. brief A-1, 22 en Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 8 juli a. Vaststelling van de besluitenlijst van de niet-openbare vergadering van 8 juli Tijdelijke huisvesting Kristallis Scholengroep in Vossenlaan 44 (116/2009) 17. Financiële bijdrage voor 2009 aan het Regionaal Bureau Gelijke Behandeling Gelderland-Zuid (131/2009) 18. Open Huis naar Klantencontactcentrum (KCC) (135/2009) 19. Begrotingswijziging betreffende uitbetaling planschadeverzoek (112/2009) 20. Bekrachtiging geheimhouding vestiging voorkeursrecht (137/2009) 21. Ingekomen stukken 22. Vestiging voorkeursrecht (133/2009) 23. Opheffing geheimhouding deel dossier gunning parkeergarage Van Schaeck Mathonsingel (138/2009) Aldus vastgesteld

4 pagina 4 3. Vaststelling besluitenlijst van de openbare vergadering van 8 juli 2009 Conform vastgesteld 3a. Vaststelling besluitenlijst van de niet-openbare vergadering van 8 juli 2009 Conform vastgesteld

5 pagina 5 4. Besluitvorming behandeladviezen van de raadskamers 7. Financieel en inhoudelijk kader Tandem HAMERSTUK 15 JULI 8. Bestemmingsplan Graaf Alardsingel DEBATSTUK 15 JULI Conform vastgesteld

6 pagina 6 5. Vaststellen van punten waarover geen spreektijd is aangevraagd Over de punten 3, 7, 15, 17 t/m 21 m.u.v. brief A-1, 22 en 23 is geen spreektijd gevraagd en daarmee is ingestemd met de voorstellen. Conform vastgesteld

7 pagina 7 6. Vragen van raadsleden aan het College Actuele motie: Beter laat dan (n)ooit... 1e indiener H. El Karouni (PvdA) De gemeenteraad, bijeen op 15 juli 2009, overwegende dat: - Op 3 oktober 2007 Het PvdA initiatiefvoorstel Hoe meer zielen, hoe meer kosten door de raad is aangenomen. - Beslispunt 2 van dit initiatiefvoorstel, betreffende het toevoegen van de component gezinsgrootte aan de draagkrachtberekening Bijzondere Bijstand, ten onrechte niet is uitgewerkt in het minimabeleidsplan Het hier niet gaat om een nieuwe beleidsregel maar slechts om een verruiming van bestaand beleid, waardoor de uitvoeringskosten nagenoeg hetzelfde blijven. Roept het college op: 1. Het besluit van de raad te respecteren en per 1 september 2009 uitvoering te geven aan beslispunt 2 van het voorstel (toevoegen van de component gezinsgrootte aan de draagkrachtberekening Bijzondere Bijstand). 2. De kosten te dekken uit de onderuitputting minimabeleid Toelichting Een belangrijk onderdeel van het genoemde initiatiefvoorstel was om bij de draagkrachtberekening voor de bijzondere bijstand rekening te houden met de gezinssamenstelling, zodat gezinnen met meer kinderen eerder in aanmerking komen voor Bijzondere Bijstand. Helaas is dit besluit niet verwerkt in het Minimabeleidsplan. Deze motie roept op alsnog het besluit van de Raad uit te voeren. Dekking is mogelijk uit het reguliere budget voor het minimabeleid. Er wordt rekening gehouden met een onderuitputting in 2009 van ongeveer ,=. Begin 2010 zal dan ook bekend zijn hoe hoog de uitvoeringskosten van dit besluit zijn. Omdat het gaat om een aanpassing van een bestaande regeling is de verwachting gerechtvaardigd dat de uitvoeringskosten meevallen. Voor: (22) PvdA, SP, GroenLinks, NijmegenNu, Fractie Bos, Fractie vzdj Tegen: (11) CDA, VVD, D66, VSP, Gewoon Nijmegen Motie aanvaard Actuele motie: Geen lasten zonder lus (2) 1e indiener W. van Eck (GroenLinks) De gemeenteraad van Nijmegen, bijeen op 15 juli 2009, overwegende dat De raad op 23 mei 2007 unaniem de motie Geen kloppend hart zonder AORTA heeft aangenomen, waarin sprake was van een wandel/fiets verbinding over de Prins Mauritssingel ter hoogte van de aansluiting Laauwikstraat; Het college op 15 april 2008 heeft besloten de Lentse Lus te slopen en ter hoogte van de aansluiting van de Laauwikstraat een gelijkvloerse kruising voorziet; De Prins Mauritssingel zelfs in de meest gunstige verkeersstroommodellen een van de drukste wegen van Nijmegen blijft (cf. R verkeersstructuur Waalsprong) waardoor een gelijkvloerse kruising een groot oponthoud betekent voor zowel voetgangers/fietsers als automobilisten;

8 pagina 8 Een ongelijkvloerse kruising beter past bij de bescherming van het kwetsbare verkeer, waarop Nijmegen momenteel niet overal voldoende scoort (cf. Fietsbalans 2 (2008), p. 22); Fietsers en voetgangers via de snelbinder als ongelijkvloers t.o.v. de Prins Mauritssingel aankomen in Lent; De raad op 28 januari 2009 dus opnieuw een motie Geen lasten zonder lus heeft aangenomen; Het college besloten heeft de lus af te breken maar nog niet aansluit dat er een ongelijkvloerse verbinding op deze plek zal worden gerealiseerd; De afbraak van de huidige taluds van de Lentse Lus de aanleg van een ongelijkvloerse verbinding over de Prins Mauritssingel veel duurder zal maken; Spreekt uit Dat zij een ongelijkvloerse verbinding voor fietsers en voetgangers wil handhaven over de Prins Mauritssingel ter hoogte van de huidige lus; En verzoekt het college alvast te zoeken naar co-financiering voor een ongelijkvloerse verbinding voor fietsers en voetgangers over de Prins Mauritssingel ter hoogte van de huidige Lus. Motie unaniem aanvaard Actuele motie: Stop de tijdelijke stop op participatiebanen 1e indiener R. Janssen (PvdA) De gemeenteraad Nijmegen, bijeen op woensdag 15 juli 2009, overwegende dat: In het coalitieakkoord het volgende beschreven staat: Er komen 250 door de gemeente gefinancierde participatiebanen bij voor maatschappelijk nuttige werkzaamheden. In de kamervergadering van 8 juli jl. een meerderheid is ontstaan om de participatiebanen weer te laten groeien naar 250. Wij nog steeds van mening zijn dat participatiebanen een buitengewoon sterke functie hebben als het gaat om de versterking van Nijmeegse sociale infrastructuur. Roept het college op: Met onmiddellijke ingang weer toe te staan dat stichting Wijkwerk haar werkzaamheden t.a.v. het aannemen van participanten weer voortzet totdat de raad in het najaar hier een definitief besluit over neemt. Voor: (22) PvdA, SP, GroenLinks, NijmegenNu Tegen: (14) CDA, VVD, D66, VSP, Gewoon Nijmegen, Fractie Bos, Fractie vzdj Motie aanvaard

9 pagina 9 7. Financieel en inhoudelijk kader Tandem (115/2009) Raadsvoorstel d.d. 14 juli Bijgaande opdrachtverlening aan Tandem vast te stellen zoals opgenomen in het bestek 2010 tot en met 2011 (bijlage 1); 2. Een meerjarensubsidie te verlenen aan Tandem die zich kenmerkt door: a) een looptijd van 2 jaar (1 januari 2010 t/m 31 december 2011); b) uitbreiding van het jongerenwerk ten laste van het opbouwwerk; c) versterking van de signaleringsfunctie van het welzijnswerk; d) ontwikkelopdrachten op een niveau van 5 % van de totale subsidie; e) ruimte voor opdrachten in het kader van prestatievelden 3 en 5 van de WMO; 3. Tandem in 2010 en in 2011 een subsidie te verlenen van , waarbij dekking plaatsvindt uit het programma Zorg en Welzijn, product Samenlevingsopbouw (60616). Dit onder voorbehoud van vaststelling van de begroting 2010 en Na toekenning resteert een budget van Het budget op het product Samenlevingsopbouw (60616) te verhogen met in 2010 en verder, ten laste van de stelpost Waalsprong. 5. De middelen voor de locatiecoördinatie Open wijk Scholen ad , te onttrekken aan de subsidie aan Tandem en over te hevelen van het programma Zorg en Welzijn, product Samenlevingsopbouw (60616)) naar het programma Onderwijs, product Open Wijk Scholen (60836); 6. De middelen voor de kinderhuiskamers binnen het programma Onderwijs, product Open Wijk Scholen (60836) ad toe te voegen aan de budgetsubsidie van Tandem en deze over te hevelen naar het programma Zorg en Welzijn, product Samenlevingsopbouw (60616). 7. Het onderhandelingsresultaat naar aanleiding van de offerte van Tandem vast te stellen in het College en dit in het kader van de actieve informatieplicht van het College ter informatie aan de Raad te zenden; 8. Bijgaande begrotingwijziging BW vast te stellen. Conform besloten

10 pagina Bestemmingsplan Graaf Alardsingel (119/2009) Raadsvoorstel d.d. 16 juni 2009 De zienswijzennota Graaf Alardsingel vast te stellen; Het bestemmingsplan Graaf Alardsingel vast te stellen. Motie: 1e indiener Fietsen zonder obstakels J. van Rens (SP) De gemeenteraad van Nijmegen, bijeen op woensdag 15 juli 2009, overwegende dat: Het bestemmingsplan Graaf Alardsingel zorgt voor een goede verbinding van de nieuwe stadsbrug met de Prins Mauritssingel; De nieuwe Stadsbrug en aansluitend de Graaf Alardsingel zorgt voor en betere spreiding van het gemotoriseerde verkeer; De snelfietsroute naar Oosterhout en de Grift niet duidelijk op de plankaart van het bestemmingsplan zijn ingetekend; Het bestemmingsplan Graaf Alardsingel geen belemmering mag zijn of worden voor de aanleg van de snelfietsroute van de Grift en Oosterhout; De Snelbinder een belangrijke fietsroute is voor de Waalsprong; Verzoekt het college: Binnen 6 maanden met een definitief tracé voor de snelfietsroute vanaf de Snelbinder richting de Grift te komen. Motie unaniem aanvaard Voor: (34) PvdA, SP, GroenLinks, CDA, VVD, D66, NijmegenNu, Fractie Bos Tegen: (3) VSP, Gewoon Nijmegen, Fractie vzdj Voorstel aanvaard

11 pagina Omvang en inzet van de reserve Wmo (123/2009) Raadsvoorstel d.d. 23 juni Met ingang van de begroting 2010 de gewenste minimale omvang van de reserve Wmo als buffer voor de risico's bij de individuele voorzieningen Wmo (inclusief de gevolgen van de versobering van de AWBZ) te bepalen op 10% van het jaarlijkse budget van de individuele voorzieningen Wmo (product ). 2. Deze reserve te bestemmen voor de volgende doelstellingen: 1. Opvangen van overschrijdingen op het gebied van te verstrekken individuele voorzieningen WMO (huishoudelijke hulp, vervoersvoorzieningen, hulpmiddelen en woningaanpassingen), gezien het feit dat dit openeindregelingen zijn, en de kosten voor de uitvoering van deze individuele voorzieningen. 2. Dekking van de toekomstige uitgaven van het EKD. 3. Binnen de reserve Wmo eenmalig reserveren om de verwachte éénmalige overschrijding op de uitvoeringskosten van de Wmo te dekken. 4. Binnen de reserve Wmo eenmalig reserveren om de (extra) kosten voor het EKD te dekken. 5. Bijgevoegde begrotingswijziging met nummer BW vaststellen. In deze wijziging verwerken we de beslispunten 6 en 7 in de begroting. 6. De aanvulling op de integratie-uitkering Wmo uit de septembercirculaire 2008 van structureel en uit de decembercirculaire 2008 van structureel met ingang van 2009 aan het programma Zorg en Welzijn toevoegen. 7. Een technische correctie van de reserve Wmo vaststellen. Hiermee corrigeren we de reserve Wmo voor een aantal a-structurele mutaties die per abuis structureel zijn doorgevoerd. Beslispunt 3 Voor: (29) PvdA, SP, GroenLinks, CDA, D66, NijmegenNu, Fractie Bos Tegen: (7) VVD, VSP, Gewoon Nijmegen, Fractie vzdj Beslispunt 3 aanvaard met inachtneming van een stemverklaring van de VSP. De overige beslispunten van het voorstel worden na als debatstuk behandeld tijdens een besluitronde na het zomerreces.

12 pagina Uitvoeringsprogramma Huiselijk Geweld (122/2009) Raadsvoorstel d.d. 23 juni Vaststellen van het Uitvoeringsprogramma Huiselijk Geweld Een bedrag van in 2009 over te hevelen van de Brede Doel Uitkering - Sociaal, Integratie en Veiligheid (BDU-SIV) naar het programma Maatschappelijke Opvang, product Huiselijk Geweld. Een bedrag van gaat naar het deelproduct Vrouwenopvang en Hulp (60660) en een bedrag van naar het deelproduct Huiselijk Geweld (61010). 3. Een bedrag van in 2009 over te hevelen van de BDU-SIV naar de kostenplaats (Beleidsontwikkeling) en te bestemmen voor het project Straatprostitutie. 4. Bijgaande begrotingswijziging met nr. BW vast te stellen. Motie: 1e indiener Aanpak Loverboys R. Preijers (CDA) De gemeenteraad van Nijmegen bijeen op 15 juli 2009, overwegende dat: Meer loverboys zich in onze stad manifesteren; Dit onnodig grote risico s meebrengt voor jonge meisjes en hun families; Het VSK, de Adviesraad Allochtonen hier reeds voor waarschuwden; Ook wethouder Lenie Scholten in de Gelderlander van 9 juli 2009 aangeeft dat de praktijken van loverboys toenemen; Aanpak van loverboys bij de politie ligt, de hulp voor de slachtoffers bij de maatschappelijke opvang; De aanpak van loverboys en hulp voor de slachtoffers zo snel mogelijk (vóór het nieuwe schooljaar) moet starten; De start hiervan kan zijn een centraal aanspreekpunt voor slachtoffers van loverboys en hun familieleden. Dit meldpunt zou onderdeel moeten worden van het steunpunt huiselijk geweld. Besluit: 1. dat hulp voor de slachtoffers van loverboys een plaats krijgt binnen het programma huiselijk geweld. 2. dat de aanpak van loverboys een plaats krijgt binnen het integrale veiligheidsbeleid in Nijmegen. 3. dat de hulp en aanpak zo snel mogelijk (vóór het nieuwe schooljaar) structureel in het beleid wordt opgenomen. 4. de gemeenteraad hierover wordt geïnformeerd. Motie opgeschort Voorstel aanvaard

13 pagina Initiatiefvoorstel PvdA Nu verlossen, later aflossen (128/2009) Raadsvoorstel d.d. 16 juni Komend schooljaar, per 1 september 2009, te starten met de pilot Nu verloss aflossen. 2. Na een jaar de pilot Nu verlossen, later aflossen te evalueren. 3. Het voor de pilot benodigde bedrag van te dekken uit de extra middelen die volgens het crisisakkoord aan de gemeenten voor schuldhulpverlening ter beschikking worden gesteld. Voor: (23) PvdA, SP, GroenLinks, NijmegenNu, Fractie Bos Tegen: (13) CDA, VVD, D66, VSP, Gewoon Nijmegen Voorstel aanvaard met inachtneming van een stemverklaring van de VSP

14 pagina Initiatiefvoorstel Nijmegen Nu Reserveren gelden voor cultuurhistorie (121/2009) Raadsvoorstel d.d. 14 juli 2009 Dat van de nu genoemde 32 miljoen euro uit de ABR er 5 miljoen euro gereserveerd wordt voor projecten op het gebied van de cultuurhistorie van Nijmegen; Dat deze gelden ingezet moeten worden voor structurele investeringen op het brede terrein van de cultuurhistorie; Dat deze gelden niet gebruikt mogen worden voor incidentele zaken zoals subsidies aan festivals; Dat het college voor de definitieve bestemming van deze gelden met een afgewogen voorstel naar de Raad zal komen; Dat dit voorstel zo nodig als onderlegger kan dienen bij de onderhandelingen voor de collegevorming van Het voorstel is ingetrokken

15 pagina Brief College over Aanpak economische crisis en begrotingsvoorbereiding Motie: 1e indiener Ruim (roei)baan voor Phocas K. Wools (VVD) De Raad van de Gemeente Nijmegen in vergadering bijeen op woensdag 15 juli 2009, Overweegt als volgt: Phocas is al enkele jaren op zoek naar een alternatieve locatie, vanwege de onveilige situatie in het Maas-Waal kanaal. Nadat de locatie bij het Meertje in de gemeente Ubbergen is afgevallen, is hun oog gevallen op de nevengeul die zal ontstaan ten gevolge van de dijkteruglegging bij Lent. Volgens de startnotitie van juni 2009 van Phocas biedt deze locatie veel kansen, niet alleen als trainingslocatie, maar ook als (inter)nationale roeiwedstrijd locatie. De minimumvereisten voor een internationale wedstrijdbaan lijken, vooral vanwege de eisen voor wat betreft de breedte en lengte van het water, niet haalbaar. In ieder geval moet het mogelijk zijn om een trainingsbaan op de locatie in de nevengeul te situeren. Aan de minimumeisen voor een nationale roeiwedstrijdbaan zal echter met een goede wil van alle partijen ook kunnen worden voldaan. Teneinde de breedte- en de topsport te stimuleren, is het van belang om de ambitie uit te spreken dat op de betreffende locatie een nationale roeiwedstrijdbaan dient te komen. Overigens zou niet alleen Phocas, maar ook Roeivereniging Drie Provinciën, kanovereniging De Batavier en kanovereniging NKSV van de wedstrijdbaan gebruik kunnen maken. Verzoekt het college te onderzoeken of de nevengeul, die ontstaat ten gevolge van de dijkteruglegging bij Lent, ingezet kan worden 1) als nationale wedstrijd roeibaan, en 2) als trainingsbaan voor roei- en kanoverenigingen, en de raad zo spoedig mogelijk te informeren omtrent de uitkomsten van dit onderzoek en de financiële consequenties van deze twee opties. Spreekt uit dat de raad vooralsnog de voorkeur heeft voor het realiseren van een nationale roeiwedstrijdbaan in de nevengeul, onder voorbehoud van de (financiële en fysieke) haalbaarheid hiervan. En gaat over tot de orde van de dag. Toelichting: Onderstaand plaatje is ingetekend door Phocas. De aanpassingen die een nationale wedstrijdbaan met zich zullen brengen voor de huidige plannen, zijn met name gelegen in het verkleinen van de Landtong-West, zodat de minimumbreedte van het water gehaald wordt. Voorts dient aan een van de zijdes van de nevengeul ruimte te worden gevonden voor het botenhuis en zal vanaf het botenhuis, over de gehele lengte van het roeiwater, een fietspad aangelegd moeten worden. Tot slot kan er enkel een nationale wedstrijdbaan gerealiseerd worden als de stadsbrug geen peiler in het water van de nevengeul heeft staan. Voor een trainingsbaan is dat niet van belang

16 pagina 16 Minimumeisen nationale roeiwedstrijdbaan: - Water 2,2 km. lang en 120 m. breed - Fietspad aan één kant - Mogelijkheid tot afsluiten waalingang - Geen peilers van de stadsbrug in het water Minimumeisen trainingsbaan - Water 2 km. lang en 30 m. breed - Fietspad aan één kant Voor: (30) PvdA, SP, CDA, VVD, D66, NijmegenNu, Gewoon Nijmegen, Fractie Bos, Fractie vzdj Tegen: (7) GroenLinks, VSP Motie aanvaard Motie: 1e indiener Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie B. van Hees (NijmegenNu) De Raad van de Gemeente Nijmegen in vergadering bijeen op woensdag 15 juli Constaterend: Dat de gemeenteraad besloten heeft om 32 miljoen euro vanuit de ABR in te zetten voor realisering van een aantal belangrijke projecten in Nijmegen; Dat met de inzet van deze 32 miljoen euro er waarschijnlijk de komende jaren niet nog meer gelden uit het ABR vrijgespeeld kunnen worden om nieuwe projecten te realiseren; Er bij alle voorgestelde projecten er geen genoemd zijn in het kader van het behoud van ons cultuurhistorisch erfgoed; Er ook geen projecten genoemd zijn die de cultuurhistorische uitstraling van Nijmegen, als oudste stad van Nederland in de breedste zin versterken; De versterking van de cultuurhistorische basis van onze stad een sterke impuls kan geven aan het toerisme en daarmee aan de economische ontwikkeling van Nijmegen.

17 pagina 17 Spreekt uit: Dat het wenselijk is de komende jaren stevig te investeren in het zichtbaar maken van ons rijk verleden; Daarvoor een substantieel bedrag nodig is, een richtbedrag voor de komende 3 jaar is 5 miljoen euro; Dat de financiering kan komen uit de ISV-3 gelden en uit de middelen die nu vrijgemaakt worden uit de ABR ter stimulering van de economie of uit andere reserves; Dat met deze middelen mogelijk koppelsubsidies te verwerven zijn bijvoorbeeld in relatie met de VROM gelden, provinciale gelden en particulieren bijdragen; Dat deze gelden ingezet moeten worden voor structurele investeringen op het brede terrein van de cultuurhistorie; Toelichting: De laatste maanden zijn er van verschillende kanten, onder andere vanuit het Cultuurhistorisch Platform Rijk van Nijmegen, projecten aangedragen die het bewustzijn van ons cultuurhistorisch verleden versterken en Nijmegen als oudste stad van Nederland meer zichtbaar maken en op de kaart zetten. Het kan daarbij gaan om het visualiseren en ontsluiten van het Nijmeegs verleden, het investeren in reconstructies maar ook om andere zaken. Te denken valt aan het opzetten van een cultuurhistorisch centrum, een bezoekerscentrum (huis van de geschiedenis) zoals nu tijdelijk gerealiseerd gaat worden in de Mariënburg kapel en later eventueel in de Stratemakerstoren. Maar ook initiatieven als het aanlichten van markante gebouwen. Het gaat om het zichtbaar maken en presenteren van de rijke geschiedenis van de stad met zijn Romeinse- en Middeleeuwse verleden maar ook met Het verleden verbeeld als leidraad voor beleid vastgesteld. Ook dit document bevat ideeën en inspiratie genoeg om binnen een jaar een aantal belangrijke projecten van de grond te tillen. Daarmee slaan we een dubbelslag. We zetten Nijmegen als oudste stad van Nederland weer verder op de kaart en bevorderen daarmee ook het toerisme, een tak van economie waar Nijmegen het in de toekomst mede van moet hebben. Zo kunnen projecten in het kader van de cultuurhistorie een belangrijke economische betekenis krijgen. Voor de financiering van de diverse projecten denkt het college te putten uit de ISV-3 gelden. Maar om zaken goed aan te pakken is er meer geld nodig. De zo te realiseren versterking van de cultuurhistorische basis van onze stad zal een sterke impuls geven aan het toerisme en daarmee aan de verdere economische ontwikkelingen van Nijmegen. Dit rechtvaardigt dan dat hiervoor ook gelden vanuit aanpak economische crisis ingezet worden. Motie unaniem aanvaard

18 pagina Voorjaarsnota 2009 (130/2009) Raadsvoorstel d.d. 23 juni De Voorjaarsnota 2009 vast te stellen. 2. De bijbehorende begrotingswijzigingen BW (VJN2009), BW (technische wijzigingen), BW (technische wijzigingen bezuinigingen), BW (bijstelling investeringsprogramma 2009) en BW (verlaging materiële budgetten) vast te stellen. Voorstel aanvaard met inachtneming van een stemverklaring van Gewoon Nijmegen

19 pagina Tijdelijke huisvesting Kristallis Scholengroep in Vossenlaan 44 (116/2009) Raadsvoorstel d.d. 9 juni Het beschikbaar stellen van een krediet voor meubilair en onderwijsleerpakket voor de 40 e t/m 51 e groep voor in totaal (incl. BTW). 2. a. De verhoging van de exploitatiekosten van het programma Onderwijs inzake de tijdelijke huisvesting van Kristallis Scholengroep voor de jaren 2009 t/m 2013 van respectievelijk , , , en vast te stellen. Voor het programma Bestuur & Middelen ontstaat hierdoor een effect op zowel baten- als lastenniveau voor de jaren 2009 t/m 2013 van respectievelijk 3.960, 7.721, 9.523, en b. Deze verhoging van de exploitatiekosten te dekken uit het programma Onderwijs voor de jaren 2009 t/m 2011 voor respectievelijk , , en voor de jaren 2009 t/m 2013 uit het programma Bestuur & Middelen voor respectievelijk , , , en De begrotingswijziging BW vast te stellen. Conform besloten

20 pagina Aanpassen APV in het kader van de aanpak van hinderlijk gestalde fietsen (134/2009) Raadsvoorstel d.d. 30 juni 2009 art van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Nijmegen dat luidt: Artikel Neerzetten van fietsen en bromfietsen Het is verboden op of aan de weg een fiets of een bromfiets te plaatsen of te laten staan tegen een raam, een raamkozijn, een deur, de gevel van een gebouw dan wel in de ingang van een portiek, indien dit in strijd is met de uitdrukkelijk verklaarde wil van de gebruiker van dat gebouw of dat portiek. te wijzigen en vast te stellen als volgt: Artikel Neerzetten van fietsen en bromfietsen Het is verboden op of aan de weg een fiets of een bromfiets te plaatsen of te laten staan: 1. indien dit schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg; 2. tegen een raam, een raamkozijn, een deur, de gevel van een gebouw, in een doorgang dan wel in de ingang van een portiek, indien: a. dit in strijd is met de uitdrukkelijk verklaarde wil van de gebruiker van dat gebouw of dat portiek, of b. daardoor die doorgang gehinderd of die ingang versperd wordt. Het voorstel wordt behandeld in de raadskamer van een volgende Politieke Avond

21 pagina Financiële bijdrage voor 2009 aan het Regionaal Bureau Gelijke Behandeling Gelderland-Zuid (131/2009) Raadsvoorstel d.d. 30 juni De uitkering in het Gemeentefonds van 60 duizend structureel over te hevelen van het programma 9610 Bestuur & Middelen, produkt Concernverrekeningen, naar het programma 9120 Veiligheid, produkt Openbare Orde en Veiligheid. 2. Deze middelen te bestemmen voor een regionale antidiscriminatievoorziening en jaarlijks over te dragen aan de Veiligheidsregio Gelderland- Zuid voor de instandhouding van de Stichting Gelijke Behandeling Gelderland-Zuid. Conform besloten

22 pagina Open Huis naar Klantencontactcentrum (KCC) (135/2009) Raadsvoorstel d.d. 7 juli 2009 Begrotingswijziging BW vast te stellen. Conform besloten

23 pagina Begrotingswijziging betreffende uitbetaling planschadeverzoek (112/2009) Raadsvoorstel d.d. 2 juni 2009 De Begrotingswijziging nr. BW vast te stellen. Conform besloten

24 pagina Bekrachtiging geheimhouding vestiging voorkeursrecht (137/2009) Raadsvoorstel d.d. 14 juli Op grond van de artikelen 2 en 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) voor de duur van maximaal 3 jaar percelen aan te wijzen, waarop de artikelen 10-24, 26 en 27 van de Wvg van toepassing zijn. De percelen zijn op bijbehorende percelen lijst en de situatietekening met nummer nader aangegeven. 2. Te besluiten de stukken tot na publicatie in Staatscourant bij de griffier te houden conform artikel 13 tweede lid RvO raad; 3. Op grond van art. 25 derde lid Gemeentewet en art. 10 lid 2 onder g, van de WOB, in de eerstvolgende besluitronde de door het college van B&W opgelegde geheimhouding te bekrachtigen over punt 1. Conform besloten

25 pagina Ingekomen stukken A MET AFDOENING ZOALS DAARBIJ TELKENS IS AANGEGEVEN A-1 Brief d.d van mw. W.J. Raymann betreffende straatnaamwijzigingen Ter afdoening van B&W De antwoordbrief van het college van B&W wordt in de raadskamer van een volgende Politieke Avond besproken A-2 Brief d.d van dhr. F.A.J. Peters betreffende veiligheid rond St. Annamolen Ter afdoening van B&W Conform besloten A-3 Brief d.d van Schouten & van Marwijk betreffende reactie op bestemmingsplan Landschapszone Ter afdoening van B&W Raadsbesluit d.d. 8 juli 2009 Conform besloten B TER KENNISGEVING AAN TE NEMEN Conform besloten B-1 Brief d.d van de heer A. Derksen over landschapszone B-2 Brief d.d van de heer A. Derksen over landschapszone, zienswijze B-3 Brief d.d van de heer R. Zwart, voorzitter Raadsenquête Mensec betreffende Plan van Aanpak Raadsenquête Mensec Ter inzage bij de griffie: Brief d.d van de ONP betreffende Roemeense toestanden

26 pagina 26 C NOG IN BEHANDELING ZIJNDE GEEN BRIEVEN D BRIEVEN VAN HET COLLEGE VAN B&W Ter kennisname tenzij anders vermeld. Conform besloten D-1 d.d betreffende Rapportage onderzoek NV Mensec D-2 d.d betreffende Ontwikkelingen schuldhulpverlening Een presentatie is gegeven in de burgerronde van 15 juli. D-3 d.d betreffende Stadscentrummonitor 2008/2009 D-4 d.d betreffende Tijdelijke invulling Mariënburgkapel - Huis van de Nijmeegse Geschiedenis D-5 d.d betreffende Actuele ontwikkelingen rond het CBKG/CBKN D-6 d.d betreffende Plan van aanpak uitstroom uit prostitutie D-7 d.d betreffende Actualisatie gemeentelijk rampenplan D-8 d.d betreffende Milieujaarverslag 2008 D-9 d.d betreffende rapport tevredenheid over individuele Wmovoorzieningen onder klanten van het bureau Voorzieningen Wmo D-10 d.d betreffende opdrachtverstrekking Dagloon dynamisch op weg Brief is betrokken bij kamerbespreking op 8 juli 2009 D-11 d.d betreffende bestandsontwikkeling Wwb 2009 t/m mei Brief is betrokken bij kamerbespreking op 8 juli 2009

27 pagina 27 D-12 d.d betreffende schriftelijke vragen Junibrief Brief is betrokken bij bespreking op 15 juli 2009 D-13 d.d betreffende indexeringsubsidies en bijdragen 2010 Brief wordt betrokken bij bespreking op 15 juli 2009 D-14 d.d betreffende aankoop Voorstadslaan te Nijmegen D-15 d.d betreffende nieuwsbrief Woonservicegebieden D-16 d.d betreffende ambtelijke urenbesteding stedenbanden D-17 d.d betreffende uitstroom uit groei- en werkervaringsbanen D-18 d.d betreffende voortgang minimabeleid D-19 d.d betreffende effectmeting internationale vierdaagse afstandsmarsen Nijmegen 2008 D-20 d.d betreffende discussienota Nijmegen betrouwbaar bereikbaar

28 pagina Vestiging voorkeursrecht (133/2009) Raadsvoorstel d.d. 30 juni Op grond van de artikelen 2 en 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) voor de duur van maximaal 3 jaar percelen aan te wijzen, waarop de artikelen 10-24, 26 en 27 van de Wvg van toepassing zijn. De percelen zijn op bijbehorende percelen lijst en de situatietekening met nummer nader aangegeven. 2. Te besluiten de stukken tot na publicatie in Staatscourant bij de griffier te houden conform artikel 13 tweede lid RvO raad; 3. Op grond van art. 25 derde lid Gemeentewet en art. 10 lid 2 onder g, van de WOB, in de eerstvolgende besluitronde de door het college van B&W opgelegde geheimhouding te bekrachtigen over punt 1. Conform besloten

29 pagina Opheffing geheimhouding deel dossier gunning parkeergarage Van Schaeck Mathonsingel (138/2009) Raadsvoorstel d.d. 14 juli 2009 De door het college opgelegde en door de raad op 10 juni 2009 bekrachtigde geheimhouding op de stukken betreffende aanbesteding ontwerp, realisatie maaiveld en parkeergarage Van Schaeck Mathonsingel, met toepassing van artikel 25, vierde lid Gemeentewet op te heffen met betrekking tot de ontwerpen van BAM Civiel Zuid Oost voor de parkeergarage en het maaiveld van dit project. Conform besloten De voorzitter, mr. Th.C. de Graaf De raadsgriffier, drs. M.M.V. Mientjes

Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie"

Onderwerp Motie Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie" Programma / Programmanummer Ruimte & Bouwen / 9210 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting

Nadere informatie

Besluitenlijst. Omnummer: 22

Besluitenlijst. Omnummer: 22 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 22 september 2010 om 20.00 uur in het stadhuis. Afwezig: N. Vergunst Omnummer: 22 1. Opening en

Nadere informatie

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011.

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 september 2008 / 164/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 september 2008 Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Bij de behandeling van de Zomernota

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Besluitenlijst 26 maart 2008

Besluitenlijst 26 maart 2008 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 26 maart 2008 om 21.30 uur in het stadhuis. Afwezig: R.A.M. Bloem R.E. Preijers E.J. Mühren Omnummer:

Nadere informatie

Lijst openbare besluiten B en W 7 februari 2012

Lijst openbare besluiten B en W 7 februari 2012 college van burgemeester en wethouders van Leiden heeft op vergaderd. Besluiten Datum: 31-01-2011 Onderwerp: B en W.nr. 12.0045 Uitvoeringsprogramma Binnenstad 2012. 1. Het Uitvoeringsprogramma Binnenstad

Nadere informatie

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door:

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door: Agenda Gemeenteraad Vervolg besluitvormende raadsvergadering van 21 april 2015 Uitnodiging voor de vergadering op woensdag 22 april 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 12

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst

Openbare besluitenlijst Openbare besluitenlijst Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 07/10/2014 week 41. Nr. Afdeling 1. Inrichting Openbare Ruimte Beschikbaar stellen van krediet bouw -en woonrijpmaken

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 31 oktober tot en met vrijdag 4 november 2011

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 31 oktober tot en met vrijdag 4 november 2011 Lijst nr. 44 Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders Periode: maandag 31 oktober tot en met vrijdag 4 november 2011 PUBLIEKSDIENST Voorlopig getuigenverhoor verzocht door F. Heinsius Voorstel Publieksdienst:

Nadere informatie

Ter besluitvorming door het college. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp RijnWaalpad westelijk tracé. BW-nummer

Ter besluitvorming door het college. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp RijnWaalpad westelijk tracé. BW-nummer Openbaar Onderwerp RijnWaalpad westelijk tracé Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting In 2010 is het besluit genomen tot aanleg van het RijnWaalpad,

Nadere informatie

DEFINITIEF Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015

DEFINITIEF Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015 DEFINITIEF Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015 Aanwezig: de dames J.M. Nieboer (wethouder) en C.P. Verrips (directiesecretaris) en de heren

Nadere informatie

Besluitenlijst 14 maart 2007

Besluitenlijst 14 maart 2007 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 14 maart 2007 om 21.30 uur in het stadhuis. Afwezig: S. Akdemir M.C. Piepers M.J. van Hunnik H.S.

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 VERGADERING D.D. 10-11-2009 AGENDAPUNT B1 PORTH./SECTOR Ter Ellen ONDERWERP: Advies over de prioritering van projecten in het kader van het Europees Fonds

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen.

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen. Rv. nr.: RAADSVOORSTEL B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Actualisering algemene uitkering 2015 o.b.v. september- en decembercirculaire 2014.

Nadere informatie

1. Aan de GGD Regio Nijmegen berichten dat wij instemmen met de keuze voor invoering van het Elektronisch kinddossier volgens het basisscenario.

1. Aan de GGD Regio Nijmegen berichten dat wij instemmen met de keuze voor invoering van het Elektronisch kinddossier volgens het basisscenario. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 3 december 2008 / 196/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 december 2008 Onderwerp Plan van aanpak EKD Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn /

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Raadsvoorstel 49. Gemeenteraad. Vergadering 8 mei Onderwerp : Besteding regionale middelen WMO 2007

Raadsvoorstel 49. Gemeenteraad. Vergadering 8 mei Onderwerp : Besteding regionale middelen WMO 2007 Raadsvoorstel 49 Vergadering 8 mei 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Besteding regionale middelen WMO 2007 B&W vergadering : 27 maart 2007 Dienst / afdeling : SE. MOeD Aan de gemeenteraad, Als één van de uitwerkingen

Nadere informatie

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012 Lijst nr. 48 Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012 PUBLIEKSDIENST Aanwijzingsbesluiten veiligheidsrisicogebied in Apeldoorn Voorstel

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

2) Uitnodiging provincie ZH masterclass BIZ d.d. 18 november uur in Zoetermeer. Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

2) Uitnodiging provincie ZH masterclass BIZ d.d. 18 november uur in Zoetermeer. Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen Datum 11 november 2014 Openbaar Ja Adviesnr/zaaknr Onderwerp ADV-14-00986/Z.02426 Uitnodigingen B&W

Nadere informatie

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen voorstel aan de raad Opgesteld door Bestuurs-en Concernstaf Tekir, I. (Ilhan) Kenmerk 16.505510 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 22 september 2016 Jaargang en nummer 2016 76 Geheim Nee 2-e technische

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 8 juni 2017 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 18 mei 2017 De notulen

Nadere informatie

voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 5 december 2006

voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 5 december 2006 Nr.: 48 Besluitenlijst voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 5 december 2006 Aanwezig: de wethouders: de secretaris: B.M. Groen, burgemeester-loco Ing. A.A.G. van Mierlo M. Buijs Dr. M.G.M.

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 29-04-2014 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP

COLLEGEBESLUITEN D.D. 29-04-2014 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP B02.OOT Voorstel uitwijk en bijstand samen met Dongen en Loon op Zand Ongeveer 3 x per jaar vindt er bestuurlijk overleg plaats tussen de gemeente Waalwijk en het

Nadere informatie

De vergadering is op 6 november na agendapunt 9 geschorst. Op 10 november heeft de raad de vergadering weer vervolgt.

De vergadering is op 6 november na agendapunt 9 geschorst. Op 10 november heeft de raad de vergadering weer vervolgt. Vergadering Gemeenteraad 06-11-2008 Plaats: Raadszaal Nieuwveen Tijd: 20:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 6 NOVEMBER 2008 1 Opening De vergadering is op 6 november na agendapunt

Nadere informatie

Onderwerp: Voortzetting project Zichtbare Schakel Leiden - 'De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt'

Onderwerp: Voortzetting project Zichtbare Schakel Leiden - 'De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt' RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Welzijn en zorg Onderwerp: Voortzetting project Zichtbare Schakel Leiden - 'De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt'

Nadere informatie

Besluitenlijst. van de vergadering van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 20 oktober 2004 om uur in het stadhuis.

Besluitenlijst. van de vergadering van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 20 oktober 2004 om uur in het stadhuis. Besluitenlijst van de vergadering van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 20 oktober 2004 om 16.00 uur in het stadhuis. "24. Renovatie en Ontwikkeling Goffertbad 203/2004 Raadsvoorstel d.d. 20

Nadere informatie

N.. ynegen. Openbare besluitenlijst no. 23 van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen op dinsdag 17 juni 2003.

N.. ynegen. Openbare besluitenlijst no. 23 van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen op dinsdag 17 juni 2003. N.. ynegen GEMEENTE I Openbare besluitenlijst no. 23 van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen op dinsdag 17 juni 2003 Afwezig Aldus vastgesteld in de vergadering van:

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad

Besluitenlijst Gemeenteraad Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 21 juni 2016, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur Definitieve agenda 1 Opening en

Nadere informatie

Raadsvergadering : 14 juni 2016 agendapunt : Commissie : - : Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

Raadsvergadering : 14 juni 2016 agendapunt : Commissie : - : Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Zaaknummer : 170397 Raadsvergadering : 14 juni 2016 agendapunt : Commissie : - Onderwerp : Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Collegevergadering : 17 mei 2016 agendapunt : 21 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst van de gemeenteraad van 18 mei 2010

Besluitenlijst van de gemeenteraad van 18 mei 2010 enlijst van de gemeenteraad van 18 mei 2010 1 Opening en vaststellen agenda De burgemeester heet iedereen welkom. De raad krijgt een USB stick met daarop de digitale informatie van de informatiemappen

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 6 juli 2017 1. 17 7 6345 Behandeling jaarrekening 2016 Door de fracties worden onderstaande

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 28 mei 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier en

Nadere informatie

Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake de Boulevard. Woordvoerder is de heer B. van Bijsteren.

Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake de Boulevard. Woordvoerder is de heer B. van Bijsteren. Vergadering Raad 04-07-2013 Tijd: 00:00-00:00 Voorzitter: 1 Opening De voorzitter opent de vergadering. 2 Vragenhalfuurtje raadsleden Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake

Nadere informatie

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands Advies aan gemeenteraad Datum advies: 23 mei 2017 Financiële consequenties: Zie beslispunt Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: 80328 Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens Afdelingsmanager: G.H.J.

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven.

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 29 oktober 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Burgemeester Secretaris Wethouder Wethouder Wethouder. K. Tigelaar R.S.M. Heintjes D.M. van der Werf-Weeda P.L. van Leenen H.

Burgemeester Secretaris Wethouder Wethouder Wethouder. K. Tigelaar R.S.M. Heintjes D.M. van der Werf-Weeda P.L. van Leenen H. LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OUD-BEIJERLAND Datum 24 mei 2016 Status Definitief Openbaar Ja Burgemeester Secretaris K. Tigelaar R.S.M. Heintjes D.M.

Nadere informatie

L. van Gerven raad september 2013

L. van Gerven raad september 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email L. van Gerven 040-2083487 Lge@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Verordening Starterslening. 13raad00533 26 september

Nadere informatie

Openbaar. Notulen. van de vergadering van burgemeester en wethouders

Openbaar. Notulen. van de vergadering van burgemeester en wethouders 31 januari 2017 nummer 1182689 Openbaar Notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders Aanwezig: de burgemeester de secretaris de notulist drs. J. van Belzen mr. D. Vermaat L.P. van der Linden

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Advies De voorzitter opent de vergadering. Er worden enkele mededelingen gedaan

Advies De voorzitter opent de vergadering. Er worden enkele mededelingen gedaan Aanwezig: Voorzitter De heer M.J.D. Witteman Wethouders De heer J.W. Verkroost De heer P.F. de Groene De heer E.R.M. Balemans De heer V. van der Horst Mevrouw J.A. Koops De heer F. Živković-Laurenta Secretaris

Nadere informatie

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke.

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke. Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering. Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 24 februari 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter

Nadere informatie

Aldus vastgesteld in de vergadering van:

Aldus vastgesteld in de vergadering van: Openbare lijst 1 Collegevergadering 6 januari 2009 Aanwezig: Voorzitter Wethouders Gemeentesecretaris Communicatie Notulist Afwezig: Th. de Graaf (vanaf 10.00 uur) P. Depla, H. van Hooft, H. Kunst, P.

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Smallingerland week 33-2012. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 9 augustus 2012. Ont. 1. 489601 Duurzame evenementen

Besluitenlijst B&W Smallingerland week 33-2012. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 9 augustus 2012. Ont. 1. 489601 Duurzame evenementen enlijst B&W Smallingerland week 33-2012 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 9 augustus 2012 Ont. 1. 489601 Duurzame evenementen In de nota Duurzame Ontwikkeling is vastgesteld dat wij evenementen gaan uitvoeren

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht. Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname

Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht. Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht Datum 31 mei 2012 Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van

Nadere informatie

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder.

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder. Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 12-11-2009 Plaats: Nieuwveen Tijd: 20:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 12 november 2009 1 Opening 2 Vaststellen

Nadere informatie

Van 29 mei 2012 Openbaar

Van 29 mei 2012 Openbaar 1. Onderwerp Notulen B&W-vergadering d.d. 22 mei 2012. Advies Akkoord. BW-004672 2. Onderwerp Jaarverslag Gilde Opleidingen en verklaring rechtmatigheid en doelmatigheid 2011 I Advies Vaststellen van het

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 21 april 2015

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 21 april 2015 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 21 april 2015 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter drs. V.H. mr. P. de Baat MPM J.P. Nagengast MBA mw. E.C. mw. A.J.A. van de Ven mw.

Nadere informatie

OPROEP. Voor de vergadering van de raad van de gemeente Oosterhout, te houden in het stadhuis op dinsdag 19 juli 2016 om uur CONCEPT-AGEN DA

OPROEP. Voor de vergadering van de raad van de gemeente Oosterhout, te houden in het stadhuis op dinsdag 19 juli 2016 om uur CONCEPT-AGEN DA gemeente WW w Oosterhout llllllil III IIMIII MIMI Bl.0160328 OPROEP Voor de vergadering van de raad van de gemeente Oosterhout, te houden in het stadhuis op dinsdag 19 juli 2016 om 19.30 uur Oosterhout,

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [ ]Openbaar -- [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [ ]Openbaar -- [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Herziening Grondexploitatie winkelcentrum Keizerslanden 1- Notagegevens Notanummer 2017-000329 Datum 08-03-2017 Programma: 06 Herstructurering en vastgoed

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST

OPENBARE BESLUITENLIJST OPENBARE BESLUITENLIJST collegevergadering d.d. Aanwezig: Burgemeester A.M. Demmers-van der Geest Wethouders J. de Jonge, A. Vader, D. Verboom, S. Stroosnijder 1 e loco-secretaris R.W. Schiettekatte (tot

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M. Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

19:30 uur, locatie Raadzaal Gouden Handen, Emmerikseweg 17 te 's-heerenberg

19:30 uur, locatie Raadzaal Gouden Handen, Emmerikseweg 17 te 's-heerenberg Agenda Gemeenteraad *De agendacommissie heeft een aantal agendapunten op de zogenaamde verzamelagenda geplaatst, ter bevordering van efficiënt vergaderen. Een politiek debat over deze agendapunten blijft

Nadere informatie

van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Culemborg d.d. 15 mei 2007/ OPENBAAR

van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Culemborg d.d. 15 mei 2007/ OPENBAAR B E S L U I T E N L I J S T Vastgesteld van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Culemborg d.d. 15 mei 2007/ OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : R. van Schelven Wethouders : H.L.

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Niet doorgaan verruimen vermogensnormen kwijtschelding gemeentelijke belastingen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 22 september 2015 10.00 15.00 uur Aanwezig : Mevr. Drs. M.J.T.H. Havekes Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A. Nijhof (GroenLinks/PvdA)

Nadere informatie

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 29 april Nummer: Portefeuillehouder: P. Verbraak. Afdeling: Beleid. Programma: Leven en welzijn koesteren

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 29 april Nummer: Portefeuillehouder: P. Verbraak. Afdeling: Beleid. Programma: Leven en welzijn koesteren \ raadsvoorstel Voerendaal, d.d. 29 april 2009 Nummer: Portefeuillehouder: P. Verbraak Afdeling: Beleid Programma: Leven en welzijn koesteren Product: Onderwerp: Zuid-Limburg Aan de Raad. \ Voorstel De

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad oktober 2012

T.J. Kolsteren raad oktober 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Bestuursrapportage 2012 (begrotingswijziging) 12raad00592

Nadere informatie

RAAD. BESLUITENLIJST 11 december 2013

RAAD. BESLUITENLIJST 11 december 2013 RAAD BESLUITENLIJST 11 december 2013 Afwezig mkg.: de heer Boerma (CGB) en mevrouw Anninga (CGB) Ag.punt Onderwerp 1. 2. 3. 4. 5. 6. Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen De heer Albert Haar spreekt

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016 2.1.8 Financiële verwerking Moties & Amendementen Begroting 2017 1 Dossier 1056 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1056 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 22 november 2016 Agendapunt 2.1.8 Omschrijving

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 6 december 2006 / 219/2006

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 6 december 2006 / 219/2006 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 6 december 2006 / 219/2006 Onderwerp Begrotingswijziging ivm opheffen reserve commissies Programma / Programmanummer Burger & Bestuur / 2110 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Motierapportage vanaf januari 2010

Motierapportage vanaf januari 2010 Motierapportage vanaf januari 2010 Datum vergadering Motie Indiener(s) Inhoud Strekking Stand van zaken (in te vullen door college) Ambtelijk 22 februari 2010 I VVD Centrum ontwikkeling Rhoon het college

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 22 november 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 22 november 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 22 november 2016 Aanwezig: Afwezig: E. Eerenberg, loco-burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris J. van

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

Onderwerp Gemeentelij ke zorgtaak voor uitgeprocedeeerde asielzoekers, vaststelling subsidie 2004

Onderwerp Gemeentelij ke zorgtaak voor uitgeprocedeeerde asielzoekers, vaststelling subsidie 2004 Advies: Openbaar Onderwerp Gemeentelij ke zorgtaak voor uitgeprocedeeerde asielzoekers, vaststelling subsidie 2004 Programma / Programmanummer Multiculturele samenleving & emancipatie / 3110 Portefeuillehouder

Nadere informatie

voorstel aan de raad Subsidie en garantie DOMunder Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Nieuwhof, P. (Petra) Kenmerk

voorstel aan de raad Subsidie en garantie DOMunder Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Nieuwhof, P. (Petra) Kenmerk voorstel aan de raad Opgesteld door Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Nieuwhof, P. (Petra) Kenmerk 16.504503 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 7 juli 2016 Jaargang en nummer 2016 62 Geheim Nee

Nadere informatie

Agenda Commissie Economie en Mobiliteit

Agenda Commissie Economie en Mobiliteit Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Commissie Economie en Mobiliteit Betreft vergadering van dinsdag 19 januari 2016, locatie Raadszaal/Commissiekamer, aanvang 17:00 uur LET OP: VERGADERING START

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

BESLUITEN VAN COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD. Datum: 29 september 2015

BESLUITEN VAN COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD. Datum: 29 september 2015 BESLUITEN VAN COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD Datum: 29 september 2015 Aanwezig: burgemeester Horselenberg (voorzitter), wethouders Fackeldey, Sparreboom, Rentenaar, Van den Heuvel en Van Wageningen alsmede

Nadere informatie

*1288038* Statenvoorstel. 1. Beslispunten. In de begroting 2012 en volgende jaren:

*1288038* Statenvoorstel. 1. Beslispunten. In de begroting 2012 en volgende jaren: ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Herziening budget PS 2012 en volgende jaren Opinieronde /Besluitvormingsronde(o.v.) Statendag 28 maart 2012 Agendapunt 1. Beslispunten In de begroting 2012 en volgende

Nadere informatie

Raadsvergadering. 6 november

Raadsvergadering. 6 november RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 6 november 2014 14-105 Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Aan de raad, Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Gevraagde

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. vormende raad (21525\...) BESLUITENLIJST Datum : donderdag 7 juli 2016 Tijd : aansluitend aan de Oordeelsvormende raad (23.40 uur) Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig Afwezig : de heer H.H.

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012 Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012 Registratienummer: 2012/7540 Aanwezig : Burgemeester L.C. Poppe-de Looff N Weth. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf (voorzitter) J Weth. W. van Hees

Nadere informatie

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen VERGADERING van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD Datum: woensdag 1 februari 2017 Tijdstip: Locatie: 19.30 uur Raadzaal, Stadhuis, Vianen Voorzitter: A.F. (André) Bonthuis, waarnemend burgemeester gemeente Zederik

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 1 maart 2016

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 1 maart 2016 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 1 maart 2016 Aanwezig: P.M., voorzitter drs. V.H. Kloos drs. P.F. Dijkman J.P. MBA mw. A.J.A. van de Ven mw. W.J. Pelk MBA, waarnemend

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

- ADVIEZEN Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit Burgemeester Pijl

- ADVIEZEN Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit Burgemeester Pijl OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 15 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Afwezig: Burgemeester: M. ; wethouders: D. te Grotenhuis, G. en V.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van 26 augustus 2014

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van 26 augustus 2014 Nr. 14046972 Casenr. 2014-10529 BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van 26 augustus 2014 Aanwezig: De heer mr. J. van den Bosch, loco-burgemeester De heer J. van Eijsden, wethouder Mevrouw

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raad 23 februari februari Wob-verzoek informatie DEVO Burger en Bestuur

RAADSVOORSTEL. Raad 23 februari februari Wob-verzoek informatie DEVO Burger en Bestuur RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 23 februari 2017 Afdeling Strategie & Control Voorstelnummer 182166 Datum 14 februari 2017 Onderwerp Programma Wob-verzoek informatie DEVO Burger en Bestuur Inlichtingen bij

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. : bestemming opbrengst aandelen BBA

RAADSVOORSTEL. : bestemming opbrengst aandelen BBA Gemeente Bergen op Zoom RAADSVOORSTEL RVB02-0 DSVERGADeW 2 6 SEP. 2 Beslissing: l l O. CtA**^ Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp : 2 6 SEP 2002 : SM/10 : bestemming opbrengst aandelen BBA Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - VOORSTEL

GEMEENTERAAD - VOORSTEL GEMEENTERAAD - VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van mei 2013 Besluit nummer: 2013_Raad_00029 Onderwerp: Herziene begroting 2013 en ontwerpbegroting 2014 RDOG HM - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Openbaar

Besluitenlijst B&W Openbaar enlijst B&W Openbaar Datum 30-05-2017 Tijd 9:00-15:00 Locatie B&W-kamer Voorzitter K.W.Th. van Soest Aanwezigen Stevens, P.I.M.H; Verstraaten, M.W.G.; Loo, H. van de; Hendriks-van Haren, W.A.G.M. en Soest,

Nadere informatie

CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van dinsdag 19 juni 2012 met vervolg op maandag 25 juni 2012

CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van dinsdag 19 juni 2012 met vervolg op maandag 25 juni 2012 CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van dinsdag 19 juni 2012 met vervolg op maandag 25 juni 2012 Aanwezige raadsleden: de heer H. Frima (VVD), de heer P.R.A. Terpstra

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidie voor Stichting Leergeld ten behoeve van verstrekken bijdrage schoolkosten uit Kinderfonds Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir

Nadere informatie

Raadsvergadering 12 februari 2015

Raadsvergadering 12 februari 2015 College Wilms) (portefeuillehouder Raadsvergadering 12 februari 2015 Agendapunt: 0 nee Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het gebied "Linnerpark". Van: Samenvatting: Voorstel: Bijlagen:

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE BESTUUR & LEEFBAARHEID. Dinsdag 13 maart 2007 om uur in de raadzaal van het Stadhuis

RAADSCOMMISSIE BESTUUR & LEEFBAARHEID. Dinsdag 13 maart 2007 om uur in de raadzaal van het Stadhuis Aan de leden, Leiden, 6 maart 2007 Namens het Presidium nodig ik u uit voor een vergadering van de raadscommissie Bestuur & Leefbaarheid op Dinsdag 13 maart 2007 om 19.30 uur in de raadzaal van het Stadhuis

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst B&W-vergadering 9 mei 2017

Openbare Besluitenlijst B&W-vergadering 9 mei 2017 Openbare Besluitenlijst B&W-vergadering 9 mei 2017 Sfeervol Meerssen Regnr Onderwerp Besluit 1 301354 Vaststelling besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 25 april 2017. 2 301356 Openbare besluitenlijsten van

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 4-2014. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 16 januari 2014

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 4-2014. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 16 januari 2014 enlijst B&W Smallingerland - week 4-2014 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 16 januari 2014 Ont. 1. 958914 Omgevingsvergunning verbouw showroom tot bedrijfswoning De Kolken 56 te Drachten Het college heeft op

Nadere informatie

B&W Vergadering. 2. het college heeft besloten om akkoord te gaan met het verzoek van het Stichting

B&W Vergadering. 2. het college heeft besloten om akkoord te gaan met het verzoek van het Stichting 2.1.2 Budgetsubsidie Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg 2017 1 Dossier 1040 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1040 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 22 november 2016 Agendapunt 2.1.2 Omschrijving

Nadere informatie