Besluitenlijst 14 maart 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitenlijst 14 maart 2007"

Transcriptie

1 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 14 maart 2007 om uur in het stadhuis. Afwezig: S. Akdemir M.C. Piepers M.J. van Hunnik H.S. Veldman W.M. van Eck Omnummer: 22

2 pagina 2 1. Opening en mededelingen 2. Agendavaststelling inclusief de orde van de vergadering De volgende stukken zijn op tafel verspreid: Een gewijzigde agenda: Het voorstel is om agendapunt 22 als hamerstuk toe te voegen: Overlegging en geheimhouding documenten NOVIO (84/2007). Het bijbehorende voorstel is eveneens op tafel aan. Reactie van de portefeuillehouder op vragen uit de kamerronde over de raadsvoorstellen Groenfonds en de Groene Draad Overzicht van nagekomen ingekomen stukken Overzicht van hamerstukken die niet in de raadskamer zijn behandeld De volgende punten zijn niet in de Raadskamer behandeld en er wordt voorgesteld om deze als hamerstuk te behandelen 3. Vaststelling besluitenlijst van de vergadering van 28 februari Vaststelling notulen van de vergadering van 7 februari Voorstel project TaalTotaal begrotingswijziging (74/2007) 21. Ingekomen stukken Aldus vastgesteld 3. Vaststelling besluitenlijst van de openbare vergadering van 28 februari 2007 Aldus vastgesteld 4. Vaststelling notulen van de vergaderingen van 7 februari 2007 Aldus vastgesteld

3 pagina 3 5. Besluitvorming behandeladviezen van de raadskamers 8 Milieubeleidsplan: bruggen bouwen naar een duurzaam Nijmegen (35/2007) ---eerder behandeld kamerronde 24 januari HAMERSTUK 10 Inburgering, periode 2007 t/m 2009 (67/2007) ---eerder behandeld kamerronde 28 februari DOORSCHUIF STUK kamerronde 28 maart 11 Initiatiefvoorstel Nijmegen Nu: Herinrichting Lange Hezelstraat (63/2007) STEMSTUK vanavond 12 Initiatiefvoorstel PvdA: Aan de slag! Taallessen voor uitkeringsgerechtigden (77/2007) DOORSCHUIF STUK kamerronde 28 maart 13 Initiatiefvoorstel PvdA en Groen Links: Naar een Klimaatplan... een goed klimaat voor verandering (62/2007) HAMERSTUK 14 Besteding budget gratis openbaar vervoer (81/2007) DOORSCHUIF STUK kamerronde 11 april 15 Bereikbaarheid hulpdiensten (57/2007) DOORSCHUIF STUK besluitronde 28 maart Onderzoek Wet voorziening gehandicapten 2006; evaluatie declaratiesysteem vervoerskosten Wvg (75/2007) Beleidsnotitie: Kom je buiten spelen (72/2007) DOORSCHUIF STUK kamerronde 11 april STEMSTUK 18 Planexploitatie herontwikkeling voormalige ijsbaanlocatie aan de Heyendaalseweg (71/2007) DOORSCHUIF STUK kamerronde 11 april Aldus vastgesteld

4 pagina 4 6. Vaststellen van punten waarover geen spreektijd is aangevraagd Over de punten 3, 4, 8, 13, 19, 21 en 22 is geen spreektijd gevraagd en daarmee heeft u ingestemd met de voorstellen Aldus vastgesteld

5 pagina 5 7. Vragen van raadsleden aan het College Gedurende een half uur is er gelegenheid tot het stellen van vragen van raadsleden aan het College. Over de volgende onderwerpen zijn vragen gesteld: Vraag van Betreft: B. van Hees (NijmegenNu) aan wethouder Lucassen Verhoging WOZ Vraag van Betreft: M. Hulskorte (VSP) aan wethouder Van Hooft 0-tarieven wijkcentra Vraag van Betreft: J. van Dijk (SP) aan wethouder Depla Sloopplannen Heseveld Vraag van Betreft: L. van der Broek (D66) aan wethouder Van der Meer Flitspalen Actuele motie: Stop onnodig flitsen 1e indiener L. van den Broek (D66) De gemeenteraad van de gemeente Nijmegen, in vergadering bijeen op woensdag 14 maart 2007, overwegende dat: de Neerbosscheweg ter hoogte van de Hogelandseweg geen bebouwing van betekenis kent; automobilisten hier de stad uitrijden, de Neerbosscheweg is een directe aansluiting op de autosnelweg; de flitspaal eerder verkeersonveilige situaties in het leven roept dan de verkeersveiligheid bevordert; het bekeuren op deze plek in strijd is met de zorgvuldigheid en rechtszekerheid; roept het college op om zo snel mogelijk als wegbeheerder in overleg te treden met de politie Gelderland-Zuid over het verwijderen van deze flitspaal. Motie ingetrokken. Het onderwerp wordt behandeld in de raadskamer Vraag van Betreft: B. van Zijl de Jong-Lodenstein (Stadspartij) aan wethouder Depla Brakkenstein Vraag van Betreft: B. van Hees (NijmegenNu) aan wethouder Kunst Binnenmilieu scholen Actuele motie: Frisse adem 1e indiener B. van Hees (NijmegenNu) De gemeenteraad, in vergadering bijeen op 14 maart 2007, overwegende, Dat het gemeentebestuur een verantwoordelijkheid draagt voor de gezondheid van de bevolking van Nijmegen, Dat uit onomstreden onderzoeken is komen vast te staan dat in 80 % van de klaslokalen de lucht 4 maal zo slecht is als de minimum norm door een te hoog

6 pagina 6 CO2 gehalte, Dat het College bekend is met deze problematiek en het als haar taak ziet om binnen het reguliere overleg met schoolbesturen te inventariseren in welke mate de bedoelde problematiek in Nijmegen voorkomt en welke maatregelen daarbinnen gewenst zijn, Dat de provincie Gelderland samen met de Gelderse GGD-en per 1 maart 2007 een campagne is gestart om de binnenlucht op scholen te verbeteren, Dat deze campagne gericht is op een doorlichting van 15% van de scholen, maar het uiteraard mogelijk is om in overleg met de GGD te streven naar een hoger aantal, Dat er landelijk voorbeelden zijn van gemeenten die deze problematiek hoog op de prioriteitenlijst hebben gezet, die als inspiratie kunnen dienen (Den Haag, Heerlen), Verzoekt het College: 1. Met voortvarendheid en i.s.m. GGD en schoolbesturen, beleid te ontwikkelen met betrekking tot het frisser maken van het binnenmilieu in klaslokalen 2. Als eerste stap, Nijmegen zo spoedig mogelijk aan te melden bij de GGD voor deelname aan de provinciale campagne voor frisse lucht op scholen 3. - Aan de gemeenteraad een beleidsnotitie over deze problematiek voor te leggen. - Aan de raad verslag te doen van de uitkomsten van de GGD- metingen. Voor: (32) PvdA (10), SP, GL, CDA, VVD, D66, VSP, NijmegenNu, GewoonNijmegen, Stadspartij Tegen: (1) PvdA (Arzbach) Motie aanvaard

7 pagina 7 8. Milieubeleidsplan: bruggen bouwen naar een duurzaam Nijmegen (35/2007) Raadsvoorstel d.d. 19 december 2006 Vast te stellen het Nijmeegs Milieubeleidsplan: bruggen bouwen naar een duurzaam Nijmegen. Conform besloten

8 pagina 8 9. Besteding budget Groenfonds (39/2007) Raadsvoorstel d.d. 19 december Vaststellen van de besteding van het groenbudget ad ,- voor de dekking van de kapitaallasten van de investering van ,- voor groenprojecten in en om de stad. 2. Vaststellen van de programmering van de investering van ,-: a. Uitvoering 3 projecten uit LOP Groesbeek, Millingen, Ubbergen ad ,- b. Extra bijdrage aan uitvoering Park Lingezegen ad ,- c. Uitvoering herinrichting Valkhofpark ad ,- 3. De begrotingswijziging vast te stellen Voorstel aanvaard

9 pagina Inburgering, periode 2007 t/m 2009 (67/2007) Raadsvoorstel d.d. 13 februari Bijgaand beleidsplan 'Inburgering 2007 tot en met 2009' vast te stellen; 2. De definitieve aanvraag inburgering aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van in totaal in overeenstemming met bijgevoegde bijlage Overzicht prestatieafspraken inburgering 2007 t/m 2009 uit het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma van Nijmegen vast te stellen; 3. Bijgaande Verordening Inburgering 2007 vast te stellen; 4. Ten behoeve van de sociale infrastructuur (IVC, Interlokaal, Intercity en St. V&N ZG, Jasmijn) een totaalbedrag van per jaar te dekken uit de rijksbijdrage inburgering en dit bedrag jaarlijks, tot en met 2009 te begroten; 5. Bijgaande begrotingswijzigingen vast te stellen. Voorstel wordt behandeld in de kamerronde van de Politieke Avond van 28 maart 2007.

10 pagina Initiatiefvoorstel Nijmegen Nu: Herinrichting Lange Hezelstraat (63/2007) Raadsvoorstel d.d. 31 januari De herinrichting van de Lange Hezelstraat gelijktijdig plaats te laten vinden met de aanpak van de van Broeckhuizenstraat, van Welderenstraat en de in de Betouwstraat. 2. De benodigde financiële middelen te vinden door: a. Voor de openbare verlichting uit het UPS/woonmilieuverbetering te reserveren en indien nodig deze gelden van 2008 naar 2007 te verschuiven. b. Vanuit het saldo van de planexploitatie Plein 1944 in 2007 een bedrag van in te zetten voor de herinrichting van het openbare gebied in de Lange Hezelstraat. c. Nog eventuele beperkte tekorten te dekken uit het totale budget herinrichting ringstraten. 3. Hiervoor een gewijzigde planexploitatie Plein 44 vast te stellen 4. Daarnaast alles in het werk te stellen om alsnog externe financiering (EFRO gelden) voor dit project te verkrijgen. Stemmen staken bij de stemming over beslispunt 1. Tijdens de besluitronde van de Politieke Avond van 28 maart 2007 wordt het voorstel opnieuw in stemming gebracht.

11 pagina Initiatiefvoorstel PvdA: Aan de slag! Taallessen voor uitkeringsgerechtigden (77/2007) Raadsvoorstel d.d. 14 februari Intensieve taalcursussen te organiseren voor uitkeringsgerechtigden die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen, te beginnen met de jongeren onder hen. 2. Zorg te dragen voor randvoorwaarden als kinderopvang en reiskosten. 3. Deelnemers aan de cursus te verplichten tot actieve deelname aan de taallessen, de stage en de andere onderdelen van de cursus. 4. Nauw samen te werken met de aanbieders van de cursussen ten aanzien van het melden van verzuim en de acties die hierop volgen. 5. Voor deze cursussen tot 1 januari 2007 tot een maximum van beschikbaar te stellen uit het Fonds voor Werk en Inkomen. 6. Het college te vragen de raad eind 2007 te informeren over de uitvoering van de intensieve taalcursussen. Voorstel wordt behandeld in de kamerronde van de Politieke Avond van 28 maart 2007.

12 pagina Initiatiefvoorstel PvdA en Groen Links: Naar een Klimaatplan... een goed klimaat voor verandering (62/2007) Raadsvoorstel d.d. 30 januari De raad van Nijmegen stelt een kadernotitie klimaat op, waarin zij haar ambities ten aanzien van het klimaatbeleid verwoordt; 2. Hiertoe wordt een raadsbrede werkgroep ingesteld die ondersteund wordt door de griffie en ambtenaren; 3. De raadsbrede werkgroep stelt een plan van aanpak op, hoe te komen tot een kadernotitie klimaat. Conform besloten

13 pagina Besteding budget gratis openbaar vervoer (81/2007) Raadsvoorstel d.d. 27 februari Het budget van ,- van 2007 in te zetten voor variant 1: een proef met gratis openbaar vervoer voor ouderen (65-plus) op zaterdag, zondag en maandag, van 1 april 2007 tot en met 31 december 2007; 2. Als het Ministerie van Verkeer en Waterstaat onze subsidieaanvraag honoreert, deze proef uit te breiden met de overige dagen van de week na 9 uur; 3. Deze proef in oktober 2007 te evalueren en in november / december 2007 in de gemeenteraad te besluiten over eventuele voortzetting of aanpassing van de proef. Voorstel wordt behandeld in de kamerronde van de Politieke Avond van 11 april 2007

14 pagina Bereikbaarheid hulpdiensten (57/2007) Raadsvoorstel d.d. 30 januari De kosten voor de aanpak van de geprioriteerde knelpunten, , te dekken uit de reserve strategische investeringen. 2. De bijgevoegde begrotingswijziging BW vast te stellen. Voorstel wordt behandeld als debatstuk in de besluitronde van de Politieke Avond van 28 maart 2007

15 pagina Onderzoek Wet voorziening gehandicapten 2006; evaluatie declaratiesysteem vervoerskosten Wvg (75/2007) Raadsvoorstel d.d. 13 februari Het huidige declaratiesysteem vervoerskosten gehandicapten in het kader van de individuele voorzieningen Wmo met terugwerkende kracht in te voeren per en daarmee de experimentele periode af te sluiten; 2. Kennis te nemen van het onderzoek De Wvg in Nijmegen november 2006 afd. O&S gemeente Nijmegen. Voorstel wordt behandeld in de kamerronde van de Politieke Avond van 11 april 2007

16 pagina Beleidsnotitie: Kom je buiten spelen (72/2007) Raadsvoorstel d.d. 13 februari Vaststellen van de beleidsnotitie: Kom je buiten spelen Beschikbaar stellen van een investeringskrediet van en de hierover berekende kapitaallasten voor het realiseren van 13 nieuwe speelplekken en het instandhouden van bestaande speelplekken in de Waalsprong (periode ). 3. Beschikbaar stellen van extra onderhoudsbudgetten voor de speelplekken in de Waalsprong van in totaal (periode ). 4. Vaststellen van bijgevoegde begrotingswijziging BW Voorstel unaniem aanvaard

17 pagina Planexploitatie herontwikkeling voormalige ijsbaanlocatie aan de Heyendaalseweg (71/2007) Raadsvoorstel d.d. 13 februari 2007 De planexploitatie Heyendaalseweg, voormalige ijsbaanlocatie (nr. G510) vast te stellen op basis van het stedenbouwkundig Voorlopig Ontwerp. Voorstel wordt behandeld in de kamerronde van de Politieke Avond van 11 april 2007

18 pagina Voorstel project TaalTotaal begrotingswijziging (74/2007) Raadsvoorstel d.d. 13 februari Ten behoeve van de uitvoering van het experimentele inburgeringsprogramma TaalTotaal bijgaande begrotingswijziging BW-00339, waarmee de inkomsten en uitgaven in het kader van dit programma worden opgenomen in de begroting 2007, 2008 en 2009, vast te stellen. 2. Hiertoe de voorziening TaalTotaal(nr V073) in te stellen vanaf het begrotingsjaar Conform besloten

19 pagina Stemmen over stemstukken De volgende agendapunten zijn als stemstuk behandeld: 11 Initiatiefvoorstel Nijmegen Nu: Herinrichting Lange Hezelstraat (63/2007) 17 Beleidsnotitie: Kom je buiten spelen (72/2007) Uitwerking van de behandeling staat bij de betreffende agendapunten

20 pagina INGEKOMEN STUKKEN De ingekomen stukken worden aan het eind van dit document behandeld

21 pagina Overlegging en geheimhouding documenten NOVIO (84/2007) Raadsvoorstel d.d. 13 maart 2007 Met toepassing van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet de door ons college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen t.a.v. de aldus aangeduide documenten in het dossier Reconstructie verkoopproces NOVIO Conform besloten

22 pagina INGEKOMEN STUKKEN A MET AFDOENING ZOALS DAARBIJ TELKENS IS AANGEGEVEN A-1 Brief d.d van Stopozog betreffende fusie openbaar basisonderwijs Ter afdoening aan B&W Conform besloten Het College wordt gevraagd een voorstel voor te bereiden A-2 Brief d.d van R. Barends betreffende Wob-verzoek Ter afdoening van B&W Conform besloten A-3 Brief d.d van BREED betreffende extra geld voor aanpak wachtlijst in wsw in 2007 Ter afdoening aan B&W Conform besloten

23 pagina 23 B TER KENNISGEVING AAN TE NEMEN Conform besloten B-1 Brief d.d van E. van Kaathoven betreffende onslagname als fractievolger B-2 Brieven van R. Barends Alle bijlagen ter inzage bij de griffie 1. d.d betreffende open brief gtstatwt 2. d.d betreffende bezwaarschrift en klaagschrift, financiering Stadsbrug 3. afschrift d.d betreffende reactie op artikel 4. afschrift d.d betreffende artikel staatscourant 5. afschrift d.d betreffende weigering 6. afschrift d.d betreffende evaluatie welstandsnota Arnhem 7. afschrift d.d betreffende kandidaatstelling GLK 8. afschrift d.d betreffende jaarverslag cie Welstand Arnhem 9. afschrift d.d betreffende voorstel snip voor de knip 10. d.d betreffende begrotingskrant afschrift d.d betreffende onderzoeksplan 213a 12. afschrift d.d betreffende klacht namens ZBW 13. afschrift d.d betreffende verzoek tot onderzoek B-3 Brief d.d van R. Essers betreffende Huis van de Topsport B-4 d.d van F. Kleine Koerkamp betreffende distantieren tekst R. Barends Zie ingekomen stuk B5 B-5 d.d van R. Barends betreffende evaluatie politieke avond Zie ingekomen stuk B4 B-6 Brief d.d van VNG betreffende relevante onderdelen uit het Regeerakkoord 2007 B-7 Brief d.d van Gelderland Lokaal betreffende nominaties Sportprijs 2006 B-8 Brief d.d van COC Nijmegen betreffende homohuwelijk en BABS

24 pagina 24 B-9 Brief d.d van R. Essers betreffende klacht De klacht wordt door de voorzitter afgehandeld B-10 Brief d.d van S. Heurrdicht (?) betreffende horecanota

25 pagina 25 C NOG IN BEHANDELING ZIJNDE Geen stukken

26 pagina 26 D BRIEVEN VAN HET COLLEGE VAN B&W Ter kennisname tenzij anders vermeld. Conform besloten D-1 d.d betreffende Uitvoeringsprogramma Fietsinfrastructuur D-2 d.d betreffende inrichting sportvelden Nijmeegsebaan D-3 d.d betreffende voortzetting van het project Groeibanen D-4 d.d betreffende noodfonds D-5 d.d betreffende filebestrijding Waalbrug D-6 d.d betreffende precedentwerking besluit Sanadome D-7 d.d van de burgemeester betreffende nevenfuncties D-8 d.d betreffende afspraken met NEC D-9 d.d betreffende risico s en weerstandsvermogen veiligheidsregio D-10 d.d betreffende project voorkoming meisjesbesnijdenis D-11 d.d van de burgemeester betreffende brief aan coalitiepartijen inzake drugsproblematiek D-12 d.d betreffende initiatiefvoorstel Naar een klimaatplan D-13 d.d betreffende dossiers Novio D-14 d.d betreffende initiatiefvoorstel Aan de slag!

27 pagina 27 D-15 d.d betreffende initiatiefvoorstel Herinrichting Lange Hezelstraat De voorzitter, mr. Th.C. de Graaf De raadsgriffier, drs. M.M.V. Mientjes

Besluitenlijst. Omnummer: 22

Besluitenlijst. Omnummer: 22 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 22 september 2010 om 20.00 uur in het stadhuis. Afwezig: N. Vergunst Omnummer: 22 1. Opening en

Nadere informatie

Ingekomen stuk D14. Datum uw brief nvt

Ingekomen stuk D14. Datum uw brief nvt Directie Inwoners Ingekomen stuk D14 Aan de raad van gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie"

Onderwerp Motie Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie" Programma / Programmanummer Ruimte & Bouwen / 9210 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 7 juli 2015, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 7 juli 2015, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 7 juli 2015, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur Definitieve agenda

Nadere informatie

Besluitenlijst. van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 24 juni 2015 om 21:30 uur in het stadhuis.

Besluitenlijst. van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 24 juni 2015 om 21:30 uur in het stadhuis. Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 24 juni 2015 om 21:30 uur in het stadhuis. Afwezig: M. van Nijnatten Omnummer: 38 2 1. Opening

Nadere informatie

Lijst ingekomen stukken en mededelingen. T.b.v. Raadsvergadering d.d. 21 februari 2013

Lijst ingekomen stukken en mededelingen. T.b.v. Raadsvergadering d.d. 21 februari 2013 Lijst ingekomen stukken en mededelingen. T.b.v. Raadsvergadering d.d. 21 februari 2013 Gemeentebladnummer: 2013/01 Vergaderdatum: 21 februari 2013 Agendapunt: Portefeuillehouder Dhr. B.H.M. Link Steller

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 28 mei 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier en

Nadere informatie

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 maart 2015 heeft de gemeenteraad de motie Onderzoek naar

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Wsw-financiën opnemen in de begroting Programma / Programmanummer Werk &

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad (scan+ocr-versie) Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 6 juli 2005 / 155/2005. Onderwerp Stichting Dagloon Nijmegen

Voorstel aan de Raad (scan+ocr-versie) Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 6 juli 2005 / 155/2005. Onderwerp Stichting Dagloon Nijmegen Voorstel aan de Raad (scan+ocr-versie) Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 6 juli 2005 / 155/2005 Onderwerp Stichting Dagloon Nijmegen Programma / Programmanummer Arbeidsmarktbeleid / 3210 Portefeuillehouder

Nadere informatie

DEFINITIEF Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015

DEFINITIEF Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015 DEFINITIEF Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015 Aanwezig: de dames J.M. Nieboer (wethouder) en C.P. Verrips (directiesecretaris) en de heren

Nadere informatie

Besluitenlijst. van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 15 juli 2009 om 19.30 uur in het stadhuis.

Besluitenlijst. van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 15 juli 2009 om 19.30 uur in het stadhuis. Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 15 juli 2009 om 19.30 uur in het stadhuis. Afwezig: P.J.E. Breukers J.G. Pol Omnummer: 34 pagina

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig:

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig: Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig: Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Willems, J.W. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Opreij, Drs.

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Besluitenlijst. Omnummer: 11

Besluitenlijst. Omnummer: 11 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 24 oktober 2012 om 21.30 uur in het stadhuis. Omnummer: 11 pagina 2 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 131 BW-nummer BW-165 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Overeenkomst inzake Algemeen Directeur Breed Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 9230 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Eind 2009 heeft het

Nadere informatie

Besluitenlijst (openbaar) van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 23 juni 2015.

Besluitenlijst (openbaar) van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 23 juni 2015. Besluitenlijst (openbaar) van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 23 juni 2015. AANWEZIG: C.C. Leppink-Schuitema drs. M.J.J. Wagener mr. T.J.H.M. Loeff-Hageman mr. W.A.R. Visser I.T.J.M.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Status Besluitvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Status Besluitvormend Datum: Onderwerp Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Status Besluitvormend Voorstel 1. Het verzoek tot openbaarmaking van gegevens met betrekking tot het instellen van een vuurwerkverbod

Nadere informatie

Portefeuillehouder Wethouder P. Depla. Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 november 2009

Portefeuillehouder Wethouder P. Depla. Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 november 2009 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 2 december 2009 / 218/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Einde kalenderjaar 2009 Onderwerp Eenmalig rioolaansluitingsrecht 2010 Programma / Programmanummer

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 13-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 25 maart 2013. FBI 1. 635021 Arrest inzake Afvalsturing

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 13-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 25 maart 2013. FBI 1. 635021 Arrest inzake Afvalsturing enlijst B&W Smallingerland - week 13-2013 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 25 maart 2013 FBI 1. 635021 Arrest inzake Afvalsturing Afvalsturing heeft in 2006 een schadeclaim ingediend in verband met het door

Nadere informatie

Besluitenlijst van de gemeenteraad van 18 mei 2010

Besluitenlijst van de gemeenteraad van 18 mei 2010 enlijst van de gemeenteraad van 18 mei 2010 1 Opening en vaststellen agenda De burgemeester heet iedereen welkom. De raad krijgt een USB stick met daarop de digitale informatie van de informatiemappen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 22 maart 2011.

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 22 maart 2011. BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 22 maart 2011. Aanwezig: H.H. Jonker, burgemeester T.A. Stoop, wethouder G.B. van der Vlies, wethouder F.J. van de Velde, wethouder

Nadere informatie

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot:

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011 Agendapunt Onderwerp 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: I. tot vaststelling van de geamendeerde Programmabegroting

Nadere informatie

Besluitenlijst. van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 6 maart 2013 om 21.30 uur in het stadhuis.

Besluitenlijst. van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 6 maart 2013 om 21.30 uur in het stadhuis. Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 6 maart 2013 om 21.30 uur in het stadhuis. Afwezig: J. Janssen (Gewoon Nijmegen) R. Klein Hemmink

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015. Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015. Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-04-2015 15-020 Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015 Aan de raad, Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015 Gevraagde

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Besluitenlijst (1) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 8 januari 2013

Besluitenlijst (1) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 8 januari 2013 Besluitenlijst (1) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 8 januari 2013 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : A. van den Bosch Wethouder : A.C. van Balken Wethouder

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Pag.1 Datum vergadering 15 september 2008 Nr. Omschrijving agendapunt Voorstel tot behandelen van ingekomen stukken en mededelingen Samenvatting n.v.t. Aan de Commissie Samenleving, A. Geadviseerd wordt

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsvergadering 12 februari 2015

Raadsvergadering 12 februari 2015 College Wilms) (portefeuillehouder Raadsvergadering 12 februari 2015 Agendapunt: 0 nee Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het gebied "Linnerpark". Van: Samenvatting: Voorstel: Bijlagen:

Nadere informatie

Subsidie Kinderfonds 2015

Subsidie Kinderfonds 2015 Openbaar Onderwerp Subsidie Kinderfonds 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Stichting Leergeld en Stichting Jeugdsportfonds hebben in 2014 een subsidieaanvraag

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 9630

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 9630 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 21 november 2007 / 239/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Berging archieven Gelders Archief/Digitalisering film- en videocollectie

Nadere informatie

Van 9 december 2014 openbaar

Van 9 december 2014 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 2 december 2014. Advies Akkoord. BW-007610 2 Onderwerp Internationale samenwerking Weert-Hangzhou (China) CS Advies 1. Instemmen met het document Internationale

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van:

Toelichting over de behandeling van: Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Advies van de Commissie voor bezwaarschriften inzake bezwaarschrift tegen de afwijzing van een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H.

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H. Openbaar Onderwerp OBGZ financiële situatie Programma / Programmanummer Cultuur / 9530 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ) kende in 2009 een

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

- Raadsbesluit inzake straatnaamgeving van 12 maart 2008 (raadsvoorstel nummer 41/2008). Relevant gedeelte uit de raadsbesluitenlijst.

- Raadsbesluit inzake straatnaamgeving van 12 maart 2008 (raadsvoorstel nummer 41/2008). Relevant gedeelte uit de raadsbesluitenlijst. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2008 / 52 Titel Straatnaamgeving: Aquilastraat (Raadsbesluit 12 maart 2008) Publicatiedatum 2 april 2008 Opmerkingen - Raadsbesluit inzake straatnaamgeving van 12

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Besluitenlijst. Afwezig: J. Janssen M. van Nijnatten. Omnummer: 16

Besluitenlijst. Afwezig: J. Janssen M. van Nijnatten. Omnummer: 16 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 19 november 2014 om 21.30 uur in het stadhuis. Afwezig: J. Janssen M. van Nijnatten Omnummer:

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 17 mei 2016

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 17 mei 2016 Nr. e160018552 Casenr. 16e0004127 BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 17 mei 2016 Aanwezig: De heer A.A.J. Baars, burgemeester De heer mr. J. van den Bosch, wethouder De heer

Nadere informatie

Onderwerp Voorstel tot aanpassing voorwaarden kwijtschelding gemeentelijke heffingen

Onderwerp Voorstel tot aanpassing voorwaarden kwijtschelding gemeentelijke heffingen Ag nr.: 9 Onderwerp Voorstel tot aanpassing voorwaarden kwijtschelding gemeentelijke heffingen Status besluitvormend Voorstel De Kwijtscheldingsregeling 2012 vast te stellen. Inleiding Als een belastingplichtige

Nadere informatie

B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008

B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008 B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008 Aanwezig: Voorzitter: Secretaris: Wethouder: Wethouder: Aukje Boer, loco Janneke Louisa-Muller Jan Burger Henk Muis Algemeen

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 452 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 452 Agendapunt: 8 ONDERWERP Bulk, Petra PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Vaststelling subsidie kwaliteitsimpuls peuterspeelzalen

Vaststelling subsidie kwaliteitsimpuls peuterspeelzalen enlijst B&W Smallingerland - week 13-2012 Afd. Nr. Onderwerp 22 maart 2012 Saza 1. Vaststelling subsidie kwaliteitsimpuls peuterspeelzalen In het kader van een kwaliteitsimpuls peuterspeelzalen is in 2011

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht. Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname

Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht. Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht Datum 31 mei 2012 Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Aanwezig: M. Sahinturk (CDA), A. van Zeeland (CDA), J. Hendriks (CDA), M. Thijssen (CDA), C. Angevaren (VVD), L. van Heeswijk (VVD), R. Gertsen

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 18 september 2012. Vastgesteld d.d.

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 18 september 2012. Vastgesteld d.d. Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 18 september 2012 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, de secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina - 1

Nadere informatie

Uitvoering van de aangenomen moties tijdens de Politieke avonden van 17 september, 1 oktober en 15 oktober 2014

Uitvoering van de aangenomen moties tijdens de Politieke avonden van 17 september, 1 oktober en 15 oktober 2014 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering van de aangenomen moties tijdens de Politieke avonden van 17 september, 1 oktober en 15 oktober 2014 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042

Nadere informatie

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012 Lijst nr. 48 Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012 PUBLIEKSDIENST Aanwijzingsbesluiten veiligheidsrisicogebied in Apeldoorn Voorstel

Nadere informatie

Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake de Boulevard. Woordvoerder is de heer B. van Bijsteren.

Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake de Boulevard. Woordvoerder is de heer B. van Bijsteren. Vergadering Raad 04-07-2013 Tijd: 00:00-00:00 Voorzitter: 1 Opening De voorzitter opent de vergadering. 2 Vragenhalfuurtje raadsleden Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 5 januari 2009 AGENDA NR. 6

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 5 januari 2009 AGENDA NR. 6 VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 5 januari 2009 AGENDA NR. 6 VOORSTEL 1. Het vaststellen van het Milieubeleidsplan 2009 2012 een het daarin opgenomen milieu-uitvoeringsprogramma 2009; 2. Het beschikbaar stellen

Nadere informatie

van de vergadering van het college van Heusden d.d. 29 augustus 2006

van de vergadering van het college van Heusden d.d. 29 augustus 2006 Nr.: 34 Besluitenlijst van de vergadering van het college van Heusden d.d. 29 augustus 2006 Aanwezig: Afwezig: de burgemeester: drs. H.P.T.M. Willems de wethouder: de secretaris: B.M. Groen A.A.G. van

Nadere informatie

Vergoeding presentiegelden leden commissie voor de behandeling van bezwaarschriften

Vergoeding presentiegelden leden commissie voor de behandeling van bezwaarschriften Voorloper Onderwerp Vergoeding presentiegelden leden commissie voor de behandeling van bezwaarschriften Vergadering Datum Agendapunt Rondetafelgesprek -- -- Meningsvormende raad 23 april 2009 -- Besluitvormende

Nadere informatie

Vaststelling van de Verordening Wet Inburgering gemeente Hoorn Samenvoegen van Winvoorziening en voorziening oudkomers tot een reserve inburgering

Vaststelling van de Verordening Wet Inburgering gemeente Hoorn Samenvoegen van Winvoorziening en voorziening oudkomers tot een reserve inburgering Raadsvoorstel gemeente Hoorn Raadsvoorstel nr.: Portefeuillehouder: Wethouder de heer J.A. de Boer Raad d.d.: Budgethouder: W. Krijgsman Corsa registratienr. : 08.19818 Budgethouder: D. Gelinck Onderwerp

Nadere informatie

Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 40, 29 oktober 2013

Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 40, 29 oktober 2013 Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 40, 29 oktober 2013 Aanwezig: Voorzitter: Secretaris: Wethouder: Wethouder: Wethouder: Tjapko Poppens Janneke Louisa-Muller Carel van Gelder Jan Burger Robbert

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 13-04-2010 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit Regnr. 1 Jaarverslag Gemeentearchief 2008-2009.

COLLEGEBESLUITEN D.D. 13-04-2010 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit Regnr. 1 Jaarverslag Gemeentearchief 2008-2009. 1 Jaarverslag Gemeentearchief 2008-2009. B010.0307 Op grond van art. 30 lid 1 van de Archiefwet 1995 draagt het college van B&W de zorg voor de gemeentelijke archiefbescheiden. Conform artikel 14 van de

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering motie 'Goedkopere energie voor lage inkomens' Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061, Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders 27 oktober 2015

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders 27 oktober 2015 Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders 27 oktober 2015 Onderwerp Bijdrage duurzaamheidsmaatregelen TV Tulp. Herbouw woning in strijd met bestemmingsplan en welstandsnota

Nadere informatie

Ons kenmerk MO00/15.0003312. Datum uw brief

Ons kenmerk MO00/15.0003312. Datum uw brief Maatschappelijke Ontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst

Openbare besluitenlijst Openbare besluitenlijst Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 26/01/2016 week 4. 1. projectbureau Waterfront Tonselsedreef 125 t/m 211 beslissing op verzoek tot handhaving

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd.

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 28 januari 2010 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

1. Opening De besluitenlijst van de vergadering van 31 maart 2015 wordt vastgesteld. Raadsvragen GL inzake Opruimen bezittingen dakloze man

1. Opening De besluitenlijst van de vergadering van 31 maart 2015 wordt vastgesteld. Raadsvragen GL inzake Opruimen bezittingen dakloze man BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 7 april 2015 Aanwezig: P.M., voorzitter drs. V.H. Kloos mr. P. de Baat MPM J.P. Nagengast MBA mw. E.C. mr. J.W.C. Aalders, secretaris

Nadere informatie

A.J. Gerritsen 25 september 2014

A.J. Gerritsen 25 september 2014 Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 25 september 2014 Datum voorstel 15 juli 2014 Agendapunt Onderwerp Publicatie van gemeentelijke kennisgevingen De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Onderwerp: Modernisering WSW en Op/maat: overgangsjaar 2008 Financiële dekking: WSW-budget

Nadere informatie

Bijlage I: Collegebesluit Bijlage II: Verslag uitvoering amendent VSP Niet declareren mag niet liggen aan slecht informeren.

Bijlage I: Collegebesluit Bijlage II: Verslag uitvoering amendent VSP Niet declareren mag niet liggen aan slecht informeren. Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsrealisatie & verantwoording Ingekomen stuk D31 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024)

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

De nieuwe bekostigingssystematiek maakt een nieuw product RCF (61128) en een begrotingswijziging noodzakelijk.

De nieuwe bekostigingssystematiek maakt een nieuw product RCF (61128) en een begrotingswijziging noodzakelijk. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 december 2007 / 90/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: zsm Onderwerp Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding Programma /

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 10 november 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 10 november 2015 Opsteller: Poll, Ageeth van der 1. 8510 Openbare besluitenlijst collegevergadering 3 november 2015 2. 8509 Besluitenlijst raadscommissie Ruimte en Infrastructuur 15 oktober 2015 3. 8508 Besluitenlijst

Nadere informatie

Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden

Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 24

Nadere informatie

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011.

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 september 2008 / 164/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 september 2008 Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Besluitenlijst 23 april 2008

Besluitenlijst 23 april 2008 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 23 april 2008 om 21.30 uur in het stadhuis. Afwezig: R.A.M. Bloem B.J.H.M. Velthuis L.C.M. Frings

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 29-04-2014 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP

COLLEGEBESLUITEN D.D. 29-04-2014 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP B02.OOT Voorstel uitwijk en bijstand samen met Dongen en Loon op Zand Ongeveer 3 x per jaar vindt er bestuurlijk overleg plaats tussen de gemeente Waalwijk en het

Nadere informatie

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd.

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 19 augustus 2008 Onderwerp: Verhardingsbeheer 2008-2012 in Sliedrecht. Samenvatting: We constateren met

Nadere informatie

2 SMO 2015/50 Onderwerp: Artikel 42 brief PvdA inzake invoering collectieve zorgverzekering chronisch zieken en gehandicapten

2 SMO 2015/50 Onderwerp: Artikel 42 brief PvdA inzake invoering collectieve zorgverzekering chronisch zieken en gehandicapten BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 3. M.C. Stekelenburg 3 februari 2015 2 SMO 2015/50 Onderwerp: Artikel 42 brief PvdA inzake invoering collectieve zorgverzekering chronisch

Nadere informatie

Uitvoering van de aangenomen moties in de Politieke Avond van 14 mei 2014

Uitvoering van de aangenomen moties in de Politieke Avond van 14 mei 2014 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering van de aangenomen moties in de Politieke Avond van 14 mei 2014 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 28 oktober 2014 19.30 uur

BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 28 oktober 2014 19.30 uur BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 28 oktober 2014 19.30 uur - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aanwezig: Raad: De heren Bert Schellekens (Lijst Riel-Goirle),

Nadere informatie

OPENBARE B&W-BESLUITEN n.a.v. de B&W-VERGADERING VAN 12 oktober 2015 (week 42)

OPENBARE B&W-BESLUITEN n.a.v. de B&W-VERGADERING VAN 12 oktober 2015 (week 42) OPENBARE B&W-BESLUITEN n.v. de B&W-VERGADERING VAN 12 oktober 2015 (week 42) Nr. O Interne controleplan gemeente Veenendaal 2015. O Subsidieregeling Rijden op groen gas Veenendaal. O Wijziging CAR/UWO

Nadere informatie

Besluitenlijst. J. Hendrix. Omnummer: 3

Besluitenlijst. J. Hendrix. Omnummer: 3 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 12 oktober 2011 om 21.30 uur in het stadhuis. Afwezig: T. van Elferen J. Hendrix Omnummer: 3 1.

Nadere informatie

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 8 februari 2011

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 8 februari 2011 Agendapunt Onderwerp Advies Beslissing 1 Besluitenlijst bespreekstukken d.d. 1 februari 2011 2 Besluitenlijst conformstukken d.d. 1 februari 2011 3 Besluitenlijst kabinetsstukken d.d. 1 februari 2011 a.1

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 9 januari 20143 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

: 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad

: 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad Verslag Onderwerp : Besluitenlijst van de raadsvergadering van 12 november 2013 Datum, tijd & locatie Bestuursorgaan : 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad Aanwezig : dhr. W.T.H.

Nadere informatie

Voorstel : Vaststellen van diverse te harmoniseren beleidsstukken Gooise Meren 2016.

Voorstel : Vaststellen van diverse te harmoniseren beleidsstukken Gooise Meren 2016. Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 4 januari 2016 Raadsvoorstelnummer : RV16.007 Portefeuillehouder : Stuurgroep Datum raadsverzending : 15 december 2015 Voorstel : Vaststellen van diverse te harmoniseren

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 30 september 2014

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 30 september 2014 Portefeuillehouder: Dhr. A.D. de Roon 1. 7677 Beleidsnota WMO 2015-2016 1. Stel de notitie inspraak concept beleidsnota Wmo 2015-2016 vast. 2. Stel de raad voor de Beleidsnota Wmo 2015-2016 vast te stellen.

Nadere informatie

Straatnaamgeving op het Novio Tech Campus-terrein

Straatnaamgeving op het Novio Tech Campus-terrein Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Straatnaamgeving op het Novio Tech Campus-terrein Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Het terrein van de Novio

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Openbaar Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Programma / Programmanummer Citymarketing & Externe betrekkingen / 1013 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Het bestuur van

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST (17550\...) BESLUITENLIJST Datum : woensdag 10 september 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer J.G. van Maanen (commissievoorzitter), de heer H. Mulder (raadslid

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 17-08-2010

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 17-08-2010 Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 17-08-2010 Registratienummer : 2010/7683 Aanwezig : Burgemeester L.C. Poppe-de Looff (voorzitter) J Weth. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf N Weth. W. van Hees

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 VERGADERING D.D. 26-02-2013 AGENDAPUNT B1 REG.NR. 12G201670 PORTH./SECTOR Lievers Wijziging CAR-UWO per 1 januari 2013 ten behoeve van het personeel van de

Nadere informatie

NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van maandag 1 juni 2015. nummer 22. Aanwezig: P.J. Verheij wethouder. A.

NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van maandag 1 juni 2015. nummer 22. Aanwezig: P.J. Verheij wethouder. A. NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van maandag 1 juni 2015 nummer 22 Aanwezig: P.J. Verheij wethouder A.D. Zandvliet wethouder A. Kraijo wethouder A.M. van den Berg secretaris Afwezig:

Nadere informatie

Oordeelvormende raad 26 november / 3 december 2015 Besluitvormende raad 17 december 2015 Gemeentebladnummer 79

Oordeelvormende raad 26 november / 3 december 2015 Besluitvormende raad 17 december 2015 Gemeentebladnummer 79 Initiatiefvoorstel Startersregeling Landgraaf Gemeente Landgraaf Verantwoordelijk portefeuillehouder Wethouder mw. Dreissen Oordeelvormende raad 26 november / 3 december 2015 Besluitvormende raad 17 december

Nadere informatie

OPENBAAR NOTULEN. van de vergadering van. burgemeester en wethouders. nr 48. 22 december 2015. (waarnemend) burgemeester. A.F.

OPENBAAR NOTULEN. van de vergadering van. burgemeester en wethouders. nr 48. 22 december 2015. (waarnemend) burgemeester. A.F. OPENBAAR NOTULEN van de vergadering van burgemeester en wethouders nr 48 22 december 2015 (waarnemend) burgemeester wethouder wethouder wethouder secretaris Aanwezig A.F. Bonthuis G. Bos A. Donker W. Mulckhuijse

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland en het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen;

het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland en het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen; Publicatieblad Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Jaargang: 2014 Nummer: 2 Uitgifte: 10 juli 2014 Bekendmaking van de besluiten van het algemeen bestuur, van het dagelijks bestuur en van

Nadere informatie