Besluitenlijst 14 maart 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitenlijst 14 maart 2007"

Transcriptie

1 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 14 maart 2007 om uur in het stadhuis. Afwezig: S. Akdemir M.C. Piepers M.J. van Hunnik H.S. Veldman W.M. van Eck Omnummer: 22

2 pagina 2 1. Opening en mededelingen 2. Agendavaststelling inclusief de orde van de vergadering De volgende stukken zijn op tafel verspreid: Een gewijzigde agenda: Het voorstel is om agendapunt 22 als hamerstuk toe te voegen: Overlegging en geheimhouding documenten NOVIO (84/2007). Het bijbehorende voorstel is eveneens op tafel aan. Reactie van de portefeuillehouder op vragen uit de kamerronde over de raadsvoorstellen Groenfonds en de Groene Draad Overzicht van nagekomen ingekomen stukken Overzicht van hamerstukken die niet in de raadskamer zijn behandeld De volgende punten zijn niet in de Raadskamer behandeld en er wordt voorgesteld om deze als hamerstuk te behandelen 3. Vaststelling besluitenlijst van de vergadering van 28 februari Vaststelling notulen van de vergadering van 7 februari Voorstel project TaalTotaal begrotingswijziging (74/2007) 21. Ingekomen stukken Aldus vastgesteld 3. Vaststelling besluitenlijst van de openbare vergadering van 28 februari 2007 Aldus vastgesteld 4. Vaststelling notulen van de vergaderingen van 7 februari 2007 Aldus vastgesteld

3 pagina 3 5. Besluitvorming behandeladviezen van de raadskamers 8 Milieubeleidsplan: bruggen bouwen naar een duurzaam Nijmegen (35/2007) ---eerder behandeld kamerronde 24 januari HAMERSTUK 10 Inburgering, periode 2007 t/m 2009 (67/2007) ---eerder behandeld kamerronde 28 februari DOORSCHUIF STUK kamerronde 28 maart 11 Initiatiefvoorstel Nijmegen Nu: Herinrichting Lange Hezelstraat (63/2007) STEMSTUK vanavond 12 Initiatiefvoorstel PvdA: Aan de slag! Taallessen voor uitkeringsgerechtigden (77/2007) DOORSCHUIF STUK kamerronde 28 maart 13 Initiatiefvoorstel PvdA en Groen Links: Naar een Klimaatplan... een goed klimaat voor verandering (62/2007) HAMERSTUK 14 Besteding budget gratis openbaar vervoer (81/2007) DOORSCHUIF STUK kamerronde 11 april 15 Bereikbaarheid hulpdiensten (57/2007) DOORSCHUIF STUK besluitronde 28 maart Onderzoek Wet voorziening gehandicapten 2006; evaluatie declaratiesysteem vervoerskosten Wvg (75/2007) Beleidsnotitie: Kom je buiten spelen (72/2007) DOORSCHUIF STUK kamerronde 11 april STEMSTUK 18 Planexploitatie herontwikkeling voormalige ijsbaanlocatie aan de Heyendaalseweg (71/2007) DOORSCHUIF STUK kamerronde 11 april Aldus vastgesteld

4 pagina 4 6. Vaststellen van punten waarover geen spreektijd is aangevraagd Over de punten 3, 4, 8, 13, 19, 21 en 22 is geen spreektijd gevraagd en daarmee heeft u ingestemd met de voorstellen Aldus vastgesteld

5 pagina 5 7. Vragen van raadsleden aan het College Gedurende een half uur is er gelegenheid tot het stellen van vragen van raadsleden aan het College. Over de volgende onderwerpen zijn vragen gesteld: Vraag van Betreft: B. van Hees (NijmegenNu) aan wethouder Lucassen Verhoging WOZ Vraag van Betreft: M. Hulskorte (VSP) aan wethouder Van Hooft 0-tarieven wijkcentra Vraag van Betreft: J. van Dijk (SP) aan wethouder Depla Sloopplannen Heseveld Vraag van Betreft: L. van der Broek (D66) aan wethouder Van der Meer Flitspalen Actuele motie: Stop onnodig flitsen 1e indiener L. van den Broek (D66) De gemeenteraad van de gemeente Nijmegen, in vergadering bijeen op woensdag 14 maart 2007, overwegende dat: de Neerbosscheweg ter hoogte van de Hogelandseweg geen bebouwing van betekenis kent; automobilisten hier de stad uitrijden, de Neerbosscheweg is een directe aansluiting op de autosnelweg; de flitspaal eerder verkeersonveilige situaties in het leven roept dan de verkeersveiligheid bevordert; het bekeuren op deze plek in strijd is met de zorgvuldigheid en rechtszekerheid; roept het college op om zo snel mogelijk als wegbeheerder in overleg te treden met de politie Gelderland-Zuid over het verwijderen van deze flitspaal. Motie ingetrokken. Het onderwerp wordt behandeld in de raadskamer Vraag van Betreft: B. van Zijl de Jong-Lodenstein (Stadspartij) aan wethouder Depla Brakkenstein Vraag van Betreft: B. van Hees (NijmegenNu) aan wethouder Kunst Binnenmilieu scholen Actuele motie: Frisse adem 1e indiener B. van Hees (NijmegenNu) De gemeenteraad, in vergadering bijeen op 14 maart 2007, overwegende, Dat het gemeentebestuur een verantwoordelijkheid draagt voor de gezondheid van de bevolking van Nijmegen, Dat uit onomstreden onderzoeken is komen vast te staan dat in 80 % van de klaslokalen de lucht 4 maal zo slecht is als de minimum norm door een te hoog

6 pagina 6 CO2 gehalte, Dat het College bekend is met deze problematiek en het als haar taak ziet om binnen het reguliere overleg met schoolbesturen te inventariseren in welke mate de bedoelde problematiek in Nijmegen voorkomt en welke maatregelen daarbinnen gewenst zijn, Dat de provincie Gelderland samen met de Gelderse GGD-en per 1 maart 2007 een campagne is gestart om de binnenlucht op scholen te verbeteren, Dat deze campagne gericht is op een doorlichting van 15% van de scholen, maar het uiteraard mogelijk is om in overleg met de GGD te streven naar een hoger aantal, Dat er landelijk voorbeelden zijn van gemeenten die deze problematiek hoog op de prioriteitenlijst hebben gezet, die als inspiratie kunnen dienen (Den Haag, Heerlen), Verzoekt het College: 1. Met voortvarendheid en i.s.m. GGD en schoolbesturen, beleid te ontwikkelen met betrekking tot het frisser maken van het binnenmilieu in klaslokalen 2. Als eerste stap, Nijmegen zo spoedig mogelijk aan te melden bij de GGD voor deelname aan de provinciale campagne voor frisse lucht op scholen 3. - Aan de gemeenteraad een beleidsnotitie over deze problematiek voor te leggen. - Aan de raad verslag te doen van de uitkomsten van de GGD- metingen. Voor: (32) PvdA (10), SP, GL, CDA, VVD, D66, VSP, NijmegenNu, GewoonNijmegen, Stadspartij Tegen: (1) PvdA (Arzbach) Motie aanvaard

7 pagina 7 8. Milieubeleidsplan: bruggen bouwen naar een duurzaam Nijmegen (35/2007) Raadsvoorstel d.d. 19 december 2006 Vast te stellen het Nijmeegs Milieubeleidsplan: bruggen bouwen naar een duurzaam Nijmegen. Conform besloten

8 pagina 8 9. Besteding budget Groenfonds (39/2007) Raadsvoorstel d.d. 19 december Vaststellen van de besteding van het groenbudget ad ,- voor de dekking van de kapitaallasten van de investering van ,- voor groenprojecten in en om de stad. 2. Vaststellen van de programmering van de investering van ,-: a. Uitvoering 3 projecten uit LOP Groesbeek, Millingen, Ubbergen ad ,- b. Extra bijdrage aan uitvoering Park Lingezegen ad ,- c. Uitvoering herinrichting Valkhofpark ad ,- 3. De begrotingswijziging vast te stellen Voorstel aanvaard

9 pagina Inburgering, periode 2007 t/m 2009 (67/2007) Raadsvoorstel d.d. 13 februari Bijgaand beleidsplan 'Inburgering 2007 tot en met 2009' vast te stellen; 2. De definitieve aanvraag inburgering aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van in totaal in overeenstemming met bijgevoegde bijlage Overzicht prestatieafspraken inburgering 2007 t/m 2009 uit het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma van Nijmegen vast te stellen; 3. Bijgaande Verordening Inburgering 2007 vast te stellen; 4. Ten behoeve van de sociale infrastructuur (IVC, Interlokaal, Intercity en St. V&N ZG, Jasmijn) een totaalbedrag van per jaar te dekken uit de rijksbijdrage inburgering en dit bedrag jaarlijks, tot en met 2009 te begroten; 5. Bijgaande begrotingswijzigingen vast te stellen. Voorstel wordt behandeld in de kamerronde van de Politieke Avond van 28 maart 2007.

10 pagina Initiatiefvoorstel Nijmegen Nu: Herinrichting Lange Hezelstraat (63/2007) Raadsvoorstel d.d. 31 januari De herinrichting van de Lange Hezelstraat gelijktijdig plaats te laten vinden met de aanpak van de van Broeckhuizenstraat, van Welderenstraat en de in de Betouwstraat. 2. De benodigde financiële middelen te vinden door: a. Voor de openbare verlichting uit het UPS/woonmilieuverbetering te reserveren en indien nodig deze gelden van 2008 naar 2007 te verschuiven. b. Vanuit het saldo van de planexploitatie Plein 1944 in 2007 een bedrag van in te zetten voor de herinrichting van het openbare gebied in de Lange Hezelstraat. c. Nog eventuele beperkte tekorten te dekken uit het totale budget herinrichting ringstraten. 3. Hiervoor een gewijzigde planexploitatie Plein 44 vast te stellen 4. Daarnaast alles in het werk te stellen om alsnog externe financiering (EFRO gelden) voor dit project te verkrijgen. Stemmen staken bij de stemming over beslispunt 1. Tijdens de besluitronde van de Politieke Avond van 28 maart 2007 wordt het voorstel opnieuw in stemming gebracht.

11 pagina Initiatiefvoorstel PvdA: Aan de slag! Taallessen voor uitkeringsgerechtigden (77/2007) Raadsvoorstel d.d. 14 februari Intensieve taalcursussen te organiseren voor uitkeringsgerechtigden die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen, te beginnen met de jongeren onder hen. 2. Zorg te dragen voor randvoorwaarden als kinderopvang en reiskosten. 3. Deelnemers aan de cursus te verplichten tot actieve deelname aan de taallessen, de stage en de andere onderdelen van de cursus. 4. Nauw samen te werken met de aanbieders van de cursussen ten aanzien van het melden van verzuim en de acties die hierop volgen. 5. Voor deze cursussen tot 1 januari 2007 tot een maximum van beschikbaar te stellen uit het Fonds voor Werk en Inkomen. 6. Het college te vragen de raad eind 2007 te informeren over de uitvoering van de intensieve taalcursussen. Voorstel wordt behandeld in de kamerronde van de Politieke Avond van 28 maart 2007.

12 pagina Initiatiefvoorstel PvdA en Groen Links: Naar een Klimaatplan... een goed klimaat voor verandering (62/2007) Raadsvoorstel d.d. 30 januari De raad van Nijmegen stelt een kadernotitie klimaat op, waarin zij haar ambities ten aanzien van het klimaatbeleid verwoordt; 2. Hiertoe wordt een raadsbrede werkgroep ingesteld die ondersteund wordt door de griffie en ambtenaren; 3. De raadsbrede werkgroep stelt een plan van aanpak op, hoe te komen tot een kadernotitie klimaat. Conform besloten

13 pagina Besteding budget gratis openbaar vervoer (81/2007) Raadsvoorstel d.d. 27 februari Het budget van ,- van 2007 in te zetten voor variant 1: een proef met gratis openbaar vervoer voor ouderen (65-plus) op zaterdag, zondag en maandag, van 1 april 2007 tot en met 31 december 2007; 2. Als het Ministerie van Verkeer en Waterstaat onze subsidieaanvraag honoreert, deze proef uit te breiden met de overige dagen van de week na 9 uur; 3. Deze proef in oktober 2007 te evalueren en in november / december 2007 in de gemeenteraad te besluiten over eventuele voortzetting of aanpassing van de proef. Voorstel wordt behandeld in de kamerronde van de Politieke Avond van 11 april 2007

14 pagina Bereikbaarheid hulpdiensten (57/2007) Raadsvoorstel d.d. 30 januari De kosten voor de aanpak van de geprioriteerde knelpunten, , te dekken uit de reserve strategische investeringen. 2. De bijgevoegde begrotingswijziging BW vast te stellen. Voorstel wordt behandeld als debatstuk in de besluitronde van de Politieke Avond van 28 maart 2007

15 pagina Onderzoek Wet voorziening gehandicapten 2006; evaluatie declaratiesysteem vervoerskosten Wvg (75/2007) Raadsvoorstel d.d. 13 februari Het huidige declaratiesysteem vervoerskosten gehandicapten in het kader van de individuele voorzieningen Wmo met terugwerkende kracht in te voeren per en daarmee de experimentele periode af te sluiten; 2. Kennis te nemen van het onderzoek De Wvg in Nijmegen november 2006 afd. O&S gemeente Nijmegen. Voorstel wordt behandeld in de kamerronde van de Politieke Avond van 11 april 2007

16 pagina Beleidsnotitie: Kom je buiten spelen (72/2007) Raadsvoorstel d.d. 13 februari Vaststellen van de beleidsnotitie: Kom je buiten spelen Beschikbaar stellen van een investeringskrediet van en de hierover berekende kapitaallasten voor het realiseren van 13 nieuwe speelplekken en het instandhouden van bestaande speelplekken in de Waalsprong (periode ). 3. Beschikbaar stellen van extra onderhoudsbudgetten voor de speelplekken in de Waalsprong van in totaal (periode ). 4. Vaststellen van bijgevoegde begrotingswijziging BW Voorstel unaniem aanvaard

17 pagina Planexploitatie herontwikkeling voormalige ijsbaanlocatie aan de Heyendaalseweg (71/2007) Raadsvoorstel d.d. 13 februari 2007 De planexploitatie Heyendaalseweg, voormalige ijsbaanlocatie (nr. G510) vast te stellen op basis van het stedenbouwkundig Voorlopig Ontwerp. Voorstel wordt behandeld in de kamerronde van de Politieke Avond van 11 april 2007

18 pagina Voorstel project TaalTotaal begrotingswijziging (74/2007) Raadsvoorstel d.d. 13 februari Ten behoeve van de uitvoering van het experimentele inburgeringsprogramma TaalTotaal bijgaande begrotingswijziging BW-00339, waarmee de inkomsten en uitgaven in het kader van dit programma worden opgenomen in de begroting 2007, 2008 en 2009, vast te stellen. 2. Hiertoe de voorziening TaalTotaal(nr V073) in te stellen vanaf het begrotingsjaar Conform besloten

19 pagina Stemmen over stemstukken De volgende agendapunten zijn als stemstuk behandeld: 11 Initiatiefvoorstel Nijmegen Nu: Herinrichting Lange Hezelstraat (63/2007) 17 Beleidsnotitie: Kom je buiten spelen (72/2007) Uitwerking van de behandeling staat bij de betreffende agendapunten

20 pagina INGEKOMEN STUKKEN De ingekomen stukken worden aan het eind van dit document behandeld

21 pagina Overlegging en geheimhouding documenten NOVIO (84/2007) Raadsvoorstel d.d. 13 maart 2007 Met toepassing van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet de door ons college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen t.a.v. de aldus aangeduide documenten in het dossier Reconstructie verkoopproces NOVIO Conform besloten

22 pagina INGEKOMEN STUKKEN A MET AFDOENING ZOALS DAARBIJ TELKENS IS AANGEGEVEN A-1 Brief d.d van Stopozog betreffende fusie openbaar basisonderwijs Ter afdoening aan B&W Conform besloten Het College wordt gevraagd een voorstel voor te bereiden A-2 Brief d.d van R. Barends betreffende Wob-verzoek Ter afdoening van B&W Conform besloten A-3 Brief d.d van BREED betreffende extra geld voor aanpak wachtlijst in wsw in 2007 Ter afdoening aan B&W Conform besloten

23 pagina 23 B TER KENNISGEVING AAN TE NEMEN Conform besloten B-1 Brief d.d van E. van Kaathoven betreffende onslagname als fractievolger B-2 Brieven van R. Barends Alle bijlagen ter inzage bij de griffie 1. d.d betreffende open brief gtstatwt 2. d.d betreffende bezwaarschrift en klaagschrift, financiering Stadsbrug 3. afschrift d.d betreffende reactie op artikel 4. afschrift d.d betreffende artikel staatscourant 5. afschrift d.d betreffende weigering 6. afschrift d.d betreffende evaluatie welstandsnota Arnhem 7. afschrift d.d betreffende kandidaatstelling GLK 8. afschrift d.d betreffende jaarverslag cie Welstand Arnhem 9. afschrift d.d betreffende voorstel snip voor de knip 10. d.d betreffende begrotingskrant afschrift d.d betreffende onderzoeksplan 213a 12. afschrift d.d betreffende klacht namens ZBW 13. afschrift d.d betreffende verzoek tot onderzoek B-3 Brief d.d van R. Essers betreffende Huis van de Topsport B-4 d.d van F. Kleine Koerkamp betreffende distantieren tekst R. Barends Zie ingekomen stuk B5 B-5 d.d van R. Barends betreffende evaluatie politieke avond Zie ingekomen stuk B4 B-6 Brief d.d van VNG betreffende relevante onderdelen uit het Regeerakkoord 2007 B-7 Brief d.d van Gelderland Lokaal betreffende nominaties Sportprijs 2006 B-8 Brief d.d van COC Nijmegen betreffende homohuwelijk en BABS

24 pagina 24 B-9 Brief d.d van R. Essers betreffende klacht De klacht wordt door de voorzitter afgehandeld B-10 Brief d.d van S. Heurrdicht (?) betreffende horecanota

25 pagina 25 C NOG IN BEHANDELING ZIJNDE Geen stukken

26 pagina 26 D BRIEVEN VAN HET COLLEGE VAN B&W Ter kennisname tenzij anders vermeld. Conform besloten D-1 d.d betreffende Uitvoeringsprogramma Fietsinfrastructuur D-2 d.d betreffende inrichting sportvelden Nijmeegsebaan D-3 d.d betreffende voortzetting van het project Groeibanen D-4 d.d betreffende noodfonds D-5 d.d betreffende filebestrijding Waalbrug D-6 d.d betreffende precedentwerking besluit Sanadome D-7 d.d van de burgemeester betreffende nevenfuncties D-8 d.d betreffende afspraken met NEC D-9 d.d betreffende risico s en weerstandsvermogen veiligheidsregio D-10 d.d betreffende project voorkoming meisjesbesnijdenis D-11 d.d van de burgemeester betreffende brief aan coalitiepartijen inzake drugsproblematiek D-12 d.d betreffende initiatiefvoorstel Naar een klimaatplan D-13 d.d betreffende dossiers Novio D-14 d.d betreffende initiatiefvoorstel Aan de slag!

27 pagina 27 D-15 d.d betreffende initiatiefvoorstel Herinrichting Lange Hezelstraat De voorzitter, mr. Th.C. de Graaf De raadsgriffier, drs. M.M.V. Mientjes

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Een ander perspectief III

Een ander perspectief III Een ander perspectief III Amendement Amendement behorende bij agendapunt 6, Raadsvergadering 20 juni 2012 Perspectiefnota 2013 1e indiener: H.S. Veldman Vooraf Het is goed te zien dat het college van B&W

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort Samen maken we de stad Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort 18 april 2014 Voorwoord De coalitie gaat de komende vier jaar samenwerken met de voltallige raad, met de stad en de regio. Dichtbij elkaar en

Nadere informatie

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking Samenwerken doen we zelf concept 1 december 2014 1 Samenstelling Stuurgroep Heroriëntatie Henk Robben Hans Gerritsen Jon Hermans-Vloedbeld Sander Schelberg

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel van artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2 1.2 Aanleiding actualisatie handleiding 2 1.3

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

BESTUURSAFSPRAAK FRIESE TAAL EN CULTUUR

BESTUURSAFSPRAAK FRIESE TAAL EN CULTUUR BESTUURSAFSPRAAK FRIESE TAAL EN CULTUUR 2013-2018 Considerans De Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, Veiligheid

Nadere informatie

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht 2010-2014 Coalitie-akkoord Naar een nieuw evenwicht Voorwoord Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 zijn vertegenwoordigers van negen partijen in de gemeenteraad gekozen. Zoals gebruikelijk is

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Implementatie zoekperiode jongeren. Programmarapportage Inkomenszekerheid

Implementatie zoekperiode jongeren. Programmarapportage Inkomenszekerheid Implementatie zoekperiode jongeren Programmarapportage Inkomenszekerheid Colofon Projectnaam Implementatie zoekperiode jongeren Projectnummer R12/06 ISBN 978-90-5079-258-5 ISSN 1383-8733 Datum December

Nadere informatie

Beter besturen bij rampen

Beter besturen bij rampen juli 2008 Beter besturen bij rampen Een passende verantwoordelijkheidsverdeling bij rampenbestrijding en crisisbeheersing Rob /2/ Inhoud /3/ Woord vooraf 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015:

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015: Onderwerp: Jaaragenda MGR Concept van 12 februari 2015 Inleiding Tijdens de vergadering van 19 januari jl. heeft uw agendacommissie gevraagd om een jaaragenda van besluiten met betrekking tot het Werkbedrijf,

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007 Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen maart 2007 Inhoudsopgave Overzicht principes goed bestuur 3 Inleiding A. Aanleiding en doel code 7 B. Product en bedrijfschappen 7 C. Aard, structuur en inhoud

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

1.Ûnderwerp Keuze voorkeursvariant Nieuw Thialf en deze voorleggen aan Provinciale Staten

1.Ûnderwerp Keuze voorkeursvariant Nieuw Thialf en deze voorleggen aan Provinciale Staten DS-Stik 13 december Keuze voorkeursvariant Nieuw Thialf provinsje fryslân provincie fryslanb Datum DS-gearkomste 13 december 201 1 Punt fan e wurklist Geheim Ja Tot 1.Ûnderwerp Keuze voorkeursvariant Nieuw

Nadere informatie

Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda

Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda Ruimte om te Leren Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting Primair en Speciaal Onderwijs Breda Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda Breda, 2 december 2013 Status

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie