RAADSVOORSTEL. Raad 23 februari februari Wob-verzoek informatie DEVO Burger en Bestuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAADSVOORSTEL. Raad 23 februari februari Wob-verzoek informatie DEVO Burger en Bestuur"

Transcriptie

1 RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 23 februari 2017 Afdeling Strategie & Control Voorstelnummer Datum 14 februari 2017 Onderwerp Programma Wob-verzoek informatie DEVO Burger en Bestuur Inlichtingen bij Telefoonnummer adres Bart Knieriem (0318) Bart. Aan de leden van de raad, Beslispunten 1. Naar aanleiding van het Wob-verzoek om informatie te verstrekken die is vastgelegd in documenten en elektronische gegevensdragers in relatie tot het DEVO-dossier over de periode 2010 tot en met heden, voor zover de raad bevoegd is: a. De in bijlage 1 opgenomen documenten/besluiten te verstrekken aan verzoeker; b. Het verstrekken van informatie te weigeren voor zover die is vastgelegd in de geel gearceerde documenten/besluiten in bijlagen Il en 111, gelet op artikel 25 Gemeentewet en artikel 10 Wob. 2. De aan de raad opgelegde geheimhouding in het DEVO-dossier niet op te heffen. 3. Het verzoek aangifte te doen tegen openbaarmaking van geheime stukken door het college af te wijzen. 4. Ingevolge artikel 25, derde lid, Gemeentewet de verplichting tot geheimhouding te bekrachtigen die het college heeft opgelegd op de bij dit voorstel behorende bijlagen Il (overzicht documenten 1 januari september 2015) en 111 (overzicht documenten 1 oktober december2016). 5. De afhandeling van de onder 1, 2 en 3 genoemde besluiten te mandateren aan het college van B&W. Waarom naar de raad? Op 3 januari 2017 heeft de raad een Wob-verzoek ontvangen om informatie te verstrekken uit het DEVO-dossier. Dit verzoek is gericht aan de raad, maar niet alle documenten berusten bij de raad. Voor de documenten waarover de raad eerder heeft gesproken of besloten, neemt de raad een besluit over het al dan niet verstrekken ervan. Ter voorbereiding op dit raadsbesluit heeft het college overzichten opgesteld van de betreffende documenten en daarop geheimhouding opgelegd. Op grond van artikel 25 Gemeentewet is de raad het bevoegde bestuursorgaan om die geheimhouding te bekrachtigen. Ten slotte is de raad het bevoegde bestuursorgaan om de eerder door de raad opgelegde of bekrachtigde geheimhouding al dan niet op te heffen. Samenvatting Op 3 januari 2017 heeft de raad een Wob-verzoek ontvangen om informatie te verstrekken uit het DEVO-dossier, de geheimhouding op documenten uit dit dossier op te heffen en aangifte te doen

2 tegen openbaarmaking van geheime stukken door het college. Dat verzoek bevat documenten waarover raad, raadscommissie en college ieder afzonderlijk een besluit moeten nemen. Het DEVOdossier bevat deels openbare documenten, het verstrekken daarvan is niet bezwaarlijk. De geheime documenten uit het dossier kunnen echter niet worden verstrekt, juist omdat daarop geheimhouding in de zin van de Gemeentewet is opgelegd. Als gevolg van het verzoek en recente jurisprudentie is alle geheimhouding die tussen 2010 en 2016 op DEVO-documenten is opgelegd, tegen het licht gehouden. Die afweging laat zien dat de indertijd gegeven motivering voor het opleggen van geheimhouding nog steeds geldt. Opheffing van de geheimhouding is daarom op dit moment niet aan de orde. Omdat er geen sprake is van actieve openbaarmaking is er bovendien geen grond voor aangifte tegen het college. Inleiding Op 3 januari 2017 heeft de raad een verzoek ontvangen om verstrekking van informatie vastgelegd in documenten en elektronische gegevensdragers in relatie tot het DEVO-dossier over de periode 2010 tot en met heden in digitale vorm. Omdat dit Wob-verzoek ook betrekking heeft op informatie die onder het college berust is het verzoek aan het college doorgezonden. Het verzoek is drieledig: 1. Opheffing van de aan uw raad opgelegde geheimhouding in relatie tot het DEVO-dossier. 2. Verzoek om informatie vastgelegd in documenten en elektronische gegevensdragers in relatie tot het DEVO-dossier over de periode 2010 tot en met heden. Ik doe dit met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Ik verzoek u de afschriften in digitale vorm. 3. Aangifte doen tegen openbaarmaking van geheime stukken door uw college. Eind januari is aan verzoeker meegedeeld dat het zodanig veel documenten omvat, dat het voor raad en college niet mogelijk blijkt om binnen de wettelijke termijn van vier weken een beslissing te nemen op het Wob-verzoek. Om die reden is besloten om de beslissing voor ten hoogste vier weken te verdagen (artikel 6, tweede lid, Wob). Dit betekent dat - behoudens eventuele verdere verdagingen - uiterlijk op 28 februari 2017 een beslissing op het verzoek moet worden genomen. Beoogd resultaat Adequate afdoening Wob-verzoek. Argumenten 1.1 Het Wob-verzoek omvat documenten van raad, raadscommissie en college Het DEVO-dossier omvat veel documenten en besluiten die eerst door het college zijn vastgesteld en daarna in de raad aan de orde zijn geweest. Om die reden en vanwege de samenhang van het dossier is ervoor gekozen in de bijlagen Il en 111 geen verdeling te maken tussen specifieke bestuursorganen. Het zijn doorlopende, chronologische overzichten. In bijlage 1 is wel onderscheid gemaakt tussen raad en college. In het Wob-verzoek zijn ook documenten van de raadscommissie betrokken, vrijwel altijd verslagen van besloten vergaderingen. De raadscommissie is afzonderlijk verzocht hierover een standpunt in te nemen. 1.2 Tegen het verstrekken van de betrokken openbare documenten bestaat geen bezwaar Niet alle documenten uit het DEVO-dossier zijn geheim. In bijlage 1 zijn de documenten en besluiten opgenomen die al openbaar waren. Deze waren al te raadplegen via de gemeentelijke website. Uiteraard bestaat tegen het verstrekken van deze documenten geen bezwaar. De desbetreffende

3 documenten hebben we bij dit voorstel gevoegd, zodat het voor de raad inzichtelijk is om welke informatie het gaat. Op grond van artikel 3, lid 3 Wob is het ook niet nodig dat de indiener van het Wob-verzoek daarvoor een belang stelt. 1.3 Geheime documenten worden niet verstrekt als daarop op grond van de Gemeentewet geheimhouding is opgelegd Op grond van de artikelen 25 (voor de raad), 55 (voor het college) en 86 (voor de raadscommissie) van de Gemeentewet kan in een besloten vergadering, op grond van een belang dat is genoemd in artikel 10 van de Wob, geheimhouding worden opgelegd op wat in die vergadering met gesloten deuren is behandeld en op de inhoud van de stukken die aan het bestuursorgaan zijn of worden overgelegd. In het DEVO-dossier is over het algemeen - maar door de jaren heen in verschillende bewoordingen - voor de motivering van de geheimhouding verwezen naar lid 1, onder c, lid 2, onder ben onder g van artikel 10 Wob. Daarin zijn de weigeringsgronden opgenomen op grond waarvan het verstrekken van informatie achterwege moet of kan blijven. Deze weigeringsgronden zijn ook gehanteerd om te bepalen of geheimhouding kan worden opgelegd. In het dossier DEVO zijn de volgende gronden primair van belang geweest: Artikel 10, 1 e lid, aanhef en onder c: Het verstrekken van informatie blijft achterwege voor zover dit bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld. Daarvan is sprake in het DEVO-dossier. Ook in de rapportages van onze externe adviseurs wordt daarop expliciet gewezen. Artikel 10, 2e lid, aanhef en onder b: Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen (waaronder de gemeente) of de in artikel 1 a, onder c en d, bedoelde bestuursorganen. Verdergaande openbaarheid kan de onderhandelingspositie van de gemeente schaden en mogelijk leiden tot aansprakelijkstellingen en schadeclaims. Het financiële belang van de gemeente verzet zich daarom tegen openbaarheid. Artikel 10, 2e lid, aanhef en onder g: Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden. In feite komen beide voorafgaande onderdelen hierin bij elkaar. De gemeente heeft in het DEVO-dossier te maken met diverse partijen en belanghebbenden. Van openbaarmaking van de documenten waarop geheimhouding is opgelegd kan geen sprake zijn om onevenredige bevoordeling of benadeling te voorkomen Het Wob-verzoek en recente jurisprudentie vereisen een heroverweging van de eerder in het dossier opgelegde geheimhouding De indiener van het Wob-verzoek heeft verzocht de aan de raad opgelegde geheimhouding op te heffen. Zijn verzoek sluit aan bij een recente uitspraak van de Raad van State, waardoor het belanghebbende-begrip bij opheffing van de geheimhouding is gewijzigd. Tot voor kort konden alleen direct belanghebbenden een verzoek tot opheffing van de geheimhouding indienen bij een bestuursorgaan. Als iemand een Wob-verzoek indiende over stukken waarop geheimhouding op grond van de Gemeentewet rustte, dan kon dat verzoek worden afgewezen onder verwijzing naar die geheimhouding.

4 Op 23 november 2016 heeft de Raad van State echter een nieuwe koers ingezet. Voortaan dient elk Wob-verzoek naar geheime stukken tevens te worden opgevat als een verzoek om opheffing van die geheimhouding. De indiener van het Wob-verzoek is daarbij belanghebbend en hij of zij kan ook in bezwaar en beroep tegen het besluit. Concreet betekent dit dat het bestuursorgaan bij de besluitvorming op het verzoek zal moeten bepalen of de geheimhouding nog steeds van kracht moet blijven De afweging laat zien dat de indertijd gegeven motivering voor het opleggen van geheimhouding nog steeds geldt Voor ieder document en besluit met betrekking tot DEVO waarover in de periode 2010 tot eind 2016 geheimhouding is opgelegd, is beoordeeld of de geheimhouding inmiddels kan worden opgeheven door college, raadscommissie of raad. In de bijlagen Il en 111 is per document aangegeven door welk bestuursorgaan de geheimhouding is opgelegd, of die oplegging indien noodzakelijk door de raad is bekrachtigd, welke motivering er geldt voor het opleggen van geheimhouding en of de opgelegde geheimhouding kan worden opgeheven. Daarbij geldt dat als de geheimhouding door de raad is bekrachtigd, ook de raad het bestuursorgaan is dat die geheimhouding kan opheffen. Als het document niet aan de raad is overlegd, dan is het college zelf bevoegd de geheimhouding op te heffen. In de bijlagen Il en 111 zijn de geheim te houden documenten en besluiten geel gearceerd. Wij constateren dat voor alle geel gearceerde geheime documenten en besluiten de motivering van de geheimhouding nog steeds geldt. Opheffing van geheimhouding is dus niet aan de orde. Het verzoek tot het verstrekken van informatie zal daarom moeten worden afgewezen. 2.3 De argumentatie van de verzoeker leidt eveneens niet tot opheffing van de geheimhouding. De indiener van het Wob-verzoek heeft een algemeen verzoek gedaan tot opheffing van de aan de raad opgelegde geheimhouding in het DEVO-dossier. Hij stelt dat geheime documenten actief openbaar zijn gemaakt. Door een softwarefout was geheime informatie per ongeluk tijdelijk in te zien. Dat maakt echter in onze optiek niet dat er gesproken kan worden over actieve openbaarmaking. Op de geheime stukken rust nog steeds geheimhouding. Deze is immers niet opgeheven. Op grond van artikel 25 Gemeentewet is voor het opheffen van de geheimhouding immers een expliciet besluit noodzakelijk Het college heeft de stukken niet actief openbaar gemaakt De indiener van het Wob-verzoek verzoekt de raad aangifte te doen tegen openbaarmaking van geheime stukken door het college. In zijn optiek speelde 'de openbaarheid al minstens sinds 2013' en is het college 'zo vrij geweest deze op het openbare internet mede namens u te publiceren'. Hierboven gaven wij aan dat er geen sprake is van actieve openbaarmaking van de nog altijd geheime documenten. Daarom is er geen grond voor aangifte tegen het college Bekrachtiging door de raad is nodig om de geheimhouding op de bijlagen in stand te houden Op 14 februari jl. heeft het college geheimhouding opgelegd op de bijlagen Il en 111 bij dit raadsvoorstel. Als de raad die geheimhouding niet in zijn eerstvolgende vergadering bekrachtigt, vervalt die geheimhouding en zijn de stukken openbaar. Dat zou gezien de argumenten hierboven zeer onwenselijk zijn. De bijlagen bevatten immers geheime documenten, waarop volgens de gronden uit argument 1.3 geheimhouding is opgelegd.

5 5. 1 Gelet op de samenhang in besluitvorming is het wenselijk dat er een eenduidige brief uitgaat namens de betrokken bestuursorganen Voor de afhandeling van het Wob-verzoek zijn besluiten nodig van zowel de raad, de raadscommissie als het college. Vanwege de samenhang binnen het onderwerp - het DEVO-dossier - wordt voorgesteld de verdere afhandeling te mandateren aan het college. Het is daarmee eigenlijk een soort van uitvoerings- of ondertekeningsmandaat. De besluitvorming is aan de afzonderlijke bestuursorganen zelf. Alternatieven Niet van toepassing. Kanttekeningen 1. 1 De indiener van het Wob-verzoek geeft aan reeds te beschikken over geheime documenten uit het DEVO-dossier In zijn toelichting stelt de indiener dat hij zich niet gebonden voelt aan de opgelegde geheimhouding en dat hij niet zal schromen de in zijn bezit zijnde stukken met anderen te delen. Naar aanleiding daarvan hebben - in mandaat - het college en de raad de verzoeker erop gewezen dat het openbaar maken van geheime stukken strafbaar is. Artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht is daarop van toepassing: Hij die enig geheim waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift dan wel van vroeger ambt of beroep verplicht is het te bewaren, opzettelijk schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie. Verder is de indiener erop gewezen dat indien schade wordt veroorzaakt door het schenden van de geheimhouding hij daarvoor aansprakelijk is. Inmiddels heeft verzoeker t.a.v. de passage over artikel 272 SR klachten ingediend. De behandeling daarvan vindt plaats via een afzonderlijk traject. Participatie Participatie ten aanzien van dit verzoek is niet aan de orde. Wat betekent dit besluit voor inwoners? Het verzoek is ingediend door één inwoner. Het besluit zal daarom ook alleen gericht zijn aan die inwoner. Neveneffect van dit verzoek is dat de geheimhouding van alle documenten/besluiten kritisch tegen het licht is gehouden om te kijken of de grondslag voor de geheimhouding nog van toepassing is. Immers openbaarheid is uitgangspunt van het handelen van het bestuur. Aanpak I uitvoering Gelet op de hiervoor in paragraaf 1.2 beschreven verwevenheid tussen raads- en collegestukken en daarmee bevoegdheden heeft het college besloten pas documenten te verstrekken nadat ook de raad zijn besluit hierover heeft genomen. Verwacht mag worden dat de indiener van het Wob-verzoek tegen de beslissingen bezwaar zal maken. Mocht dat het geval zijn, dan kan aan de hand van de bijlagen bij dit raadsvoorstel gemotiveerd worden aangetoond dat een zorgvuldige afweging heeft plaatsgevonden. Communicatie over dit besluit Nadat college, raad en raadscommissie hebben besloten over het al dan niet verstrekken van de gevraagde documenten, stelt het college de indiener van het Wob-verzoek op de hoogte van de besluiten. De te verstrekken documenten worden meegezonden.

6 Evaluatie Niet van toepassing. Kosten, baten, dekking Niet van toepassing. Burgemeester en wethouders, mevrouw drs. A.P.W. van de Klift secretaris de heer mr. A.W. Kolff burgemeester Bijlagen 1: Lijst openbare en te verstrekken documenten (niet openbaar tot na besluit raad) Il: Overzicht documenten 1 januari september 2015 (GEHEIM) 111: Overzicht documenten 1 oktober december 2016 (GEHEIM) IV: Memo aan de raadscommissie d.d. 14 februari 2017 Ter inzage

7 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Veenendaal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 februari 2017, nummer ; Overwegende dat er een verzoek is gedaan om openbaarmaking van geheime informatie inzake DEVO; Gelet op artikel 25 Gemeentewet en artikel 1 O Wet openbaarheid van bestuur; Besluit 1. Naar aanleiding van het Wob-verzoek om informatie te verstrekken die is vastgelegd in documenten en elektronische gegevensdragers in relatie tot het DEVO-dossier over de periode 2010 tot en met heden, voor zover de raad bevoegd is: a. De in bijlage 1 opgenomen documenten/besluiten te verstrekken aan verzoeker; b. Het verstrekken van informatie te weigeren voor zover die is vastgelegd in de geel gearceerde documenten/besluiten in bijlagen Il en 111, gelet op artikel 25 Gemeentewet en artikel 10 Wob. 2. De aan de raad opgelegde geheimhouding in het DEVO-dossier niet op te heffen. 3. Het verzoek aangifte te doen tegen openbaarmaking van geheime stukken door het college af te wijzen. 4. Ingevolge artikel 25, derde lid, Gemeentewet de verplichting tot geheimhouding te bekrachtigen die het college heeft opgelegd op de bij dit voorstel behorende bijlagen Il (overzicht documenten 1 januari september 2015) en 111 (overzicht documenten 1 oktober december 2016). 5. De afhandeling van de onder 1, 2 en 3 genoemde besluiten te mandateren aan het college van B&W. Vastgesteld in de openbare vergadering van 23 februari 2017, mevrouw drs. F.A. van Hooijdonk griffier de heer mr. A.W. Kolff voorzitter

Notitie geheimhouding

Notitie geheimhouding Notitie geheimhouding Gemeente Harlingen.. Augustus 2016 INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. GEHEIMHOUDING... 3 3. GEVOLGEN GEHEIMHOUDING... 4 4. GEHEIM EN VERTROUWELIJK... 4 5. OPENBAAR EN NIET-OPENBAAR... 4

Nadere informatie

In de Gemeentewet zijn mogelijkheden opgenomen om besloten bijeenkomsten te houden en om geheimhouding op te leggen ten behoeve van stukken.

In de Gemeentewet zijn mogelijkheden opgenomen om besloten bijeenkomsten te houden en om geheimhouding op te leggen ten behoeve van stukken. Nota Geheimhouding Inleiding In een democratie is transparantie van bestuur erg belangrijk. Dit betekent dat zoveel mogelijk in het openbaar besproken moet worden en dat achterliggende stukken openbaar

Nadere informatie

Handreiking geheimhouding

Handreiking geheimhouding Handreiking geheimhouding Gemeente Oostzaan 2015 sep 2015 Griffie INHOUD 0. INLEIDING 3 1. ALGEMEEN 4 2. PROCEDURE GEHEIMHOUDING 6 3. BESLOTEN VERGADERING RAAD EN RAADSCOMMISSIE 7 Bijlagen: 1.Wetteksten

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Notitie Openbaar of geheim. Inleiding

GEMEENTEBLAD. Notitie Openbaar of geheim. Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 mei de Notitie Openbaar of geheim vastgesteld (BWV16.0142), een primair intern bedoelde handleiding voor het anonimiseren van college- en raadstukken,

Nadere informatie

De raad van de gemeente Veenendaal. Het bezwaarschrift van de heer B. Smet, wonende

De raad van de gemeente Veenendaal. Het bezwaarschrift van de heer B. Smet, wonende ADVIES VAN DE ALGEMENE BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE Aan: Betreft: Bekendmaking beslissing: Ontvangst bezwaarschrift: Hoorzitting: Overdracht aan de raad: De raad van de gemeente Veenendaal Het bezwaarschrift

Nadere informatie

Handreiking geheimhouding B&W voorstellen en raadsvoorstellen, versie september 2012

Handreiking geheimhouding B&W voorstellen en raadsvoorstellen, versie september 2012 Handreiking geheimhouding B&W voorstellen en raadsvoorstellen, versie september 2012 Samenvatting openbaarheid volgens de Wet openbaarheid van bestuur 1. In principe is alles openbaar, tenzij de weigeringsgronden

Nadere informatie

MEMO RAADSCOMMISSIE. Aan Van Afdeling. Toestel. Betreft Vragen over onderwerpen De Raadscommissie van 18 februari 2016 Datum 18 februari 2016

MEMO RAADSCOMMISSIE. Aan Van Afdeling. Toestel. Betreft Vragen over onderwerpen De Raadscommissie van 18 februari 2016 Datum 18 februari 2016 MEMO RAADSCOMMISSIE Aan Van Afdeling De leden van De Raadscommissie Renate Breevaart RG Toestel 538 257 Betreft Vragen over onderwerpen De Raadscommissie van 18 februari 2016 Datum 18 februari 2016 In

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Status Besluitvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Status Besluitvormend Datum: Onderwerp Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Status Besluitvormend Voorstel 1. Het verzoek tot openbaarmaking van gegevens met betrekking tot het instellen van een vuurwerkverbod

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Openbaarheid en geheimhouding van stukken en vergaderingen

Nota van B&W. Onderwerp Openbaarheid en geheimhouding van stukken en vergaderingen Nota van B&W Onderwerp Openbaarheid en geheimhouding van stukken en vergaderingen Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Mevr. C.M.C. Konijnenbelt Telefoon 5113016 E-mail: ckonijnenbelt@haarlem.nl CS/BO

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Beslispunten. Waarom naar de raad? Middelen

RAADSVOORSTEL. Beslispunten. Waarom naar de raad? Middelen RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad Voorstel nummer Datum Onderwerp Programma 18 mei 2017 174881 25 april 2017 Afhandeling bezwaarschriften tegen besluit bestendiging gratis parkeren Fysieke leefomgeving Afdeling

Nadere informatie

NOTITIE. Griffie PS Besproken in Procedurecommissie d.d. 25 april 2012.

NOTITIE. Griffie PS Besproken in Procedurecommissie d.d. 25 april 2012. NOTITIE Griffie PS2012-347 Besproken in Procedurecommissie d.d. 25 april 2012. 1. Doel Deze notitie heeft als doel duidelijkheid te verschaffen hoe Provinciale Staten van Gelderland omgaan met geheimhouding.

Nadere informatie

PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID

PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID 1. Aanleiding Aanleiding tot dit protocol is de constatering dat er in de praktijk met betrekking tot besloten vergaderingen en het opleggen

Nadere informatie

Handreiking geheimhouding. Gemeente Oostzaan 2011

Handreiking geheimhouding. Gemeente Oostzaan 2011 Handreiking geheimhouding Gemeente Oostzaan 2011 Concept April 2011 Griffier/lo Inhoud Inleiding 3 1. Algemeen 4 2. Besloten vergadering gemeenteraad 7 3. Besloten vergadering financiele werkgroep 9 4

Nadere informatie

GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS

GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS Openbaarheid van vergaderingen 1. Vergaderingen van de raad en commissie zijn openbaar. Ze beginnen altijd in openbaarheid (met uitzondering van de vergadering

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gezien het voorstel van Provinciale Staten van 8 december 2014, nummer 810A31EF;

PROVINCIAAL BLAD. Gezien het voorstel van Provinciale Staten van 8 december 2014, nummer 810A31EF; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 2060 17 april 2015 Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 8 december 2014, nr. 81E4022D, tot wijziging van het reglement van orde provincie

Nadere informatie

HAt har""""'r"'rh ift v~n de heer S. van Alfer1, 1.

HAt har'r'rh ift v~n de heer S. van Alfer1, 1. ADVIES VAN DE ALGEMENE BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE Aan~ Betreft: Bekendmaking beslissing: Ontvangst bezwaarschrift: Hoorzitting: Overdracht advies aan het college en de raadscommissie: De raadscommissie

Nadere informatie

Informatie en handleiding over besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding

Informatie en handleiding over besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding INT14-2159 Informatie en handleiding over besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding 1. Aanleiding Aanleiding voor deze handleiding is de in een onderzoek van de rekenkamercommissie gedane

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 14 december 2015 Agenda nr: 24 Onderwerp: Bekrachtigen geheimhouding. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 14 december 2015 Agenda nr: 24 Onderwerp: Bekrachtigen geheimhouding. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 14 december 2015 Agenda nr: 24 Onderwerp: Bekrachtigen geheimhouding Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Op grond van artikel 25,

Nadere informatie

PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID

PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID 1. Aanleiding Aanleiding tot dit protocol is de constatering dat er in de praktijk met betrekking tot besloten vergaderingen en het opleggen

Nadere informatie

Memo. Datum: 1 april Het presidium. Raadsgriffie, mr. drs. M. Huisman. Geheimhouding, beslotenheid en vetrouwelijkheid

Memo. Datum: 1 april Het presidium. Raadsgriffie, mr. drs. M. Huisman. Geheimhouding, beslotenheid en vetrouwelijkheid Memo Datum: 1 april 2008 Aan: Van: Onderwerp: Het presidium Raadsgriffie, mr. drs. M. Huisman Geheimhouding, beslotenheid en vetrouwelijkheid Geachte leden van het presidium, In deze memo wordt ingegaan

Nadere informatie

Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding

Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding November 2009 1. Inleiding Aanleiding voor deze handleiding is de constatering dat in de praktijk met betrekking tot besloten vergaderingen

Nadere informatie

VERTROUWELIJKHEID VAN VERGADERINGEN EN STUKKEN VAN PROVINCIALE STATEN VAN DRENTHE

VERTROUWELIJKHEID VAN VERGADERINGEN EN STUKKEN VAN PROVINCIALE STATEN VAN DRENTHE VERTROUWELIJKHEID VAN VERGADERINGEN EN STUKKEN VAN PROVINCIALE STATEN VAN DRENTHE Assen, 4 juni 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding 1.2 Recht van informatie van PS 1.3 Doel van de notitie

Nadere informatie

NOTITIE, BEHORENDE BIJ HET PROTOCOL GEHEIMHOUDING GEMEENTERAAD MIDDELBURG 2016

NOTITIE, BEHORENDE BIJ HET PROTOCOL GEHEIMHOUDING GEMEENTERAAD MIDDELBURG 2016 NOTITIE, BEHORENDE BIJ HET PROTOCOL GEHEIMHOUDING GEMEENTERAAD MIDDELBURG 2016 versie 30 augustus 2016 1. Inleiding In het algemeen is de (gemeentelijke) overheid een open, transparante organisatie. Zo

Nadere informatie

Alle interne weekrapportages die gaan over en of betrekking hebben op de periode tot

Alle interne weekrapportages die gaan over en of betrekking hebben op de periode tot 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Dhr. J. Goezinnen Graspieperweide 15 6708 LR Wageningen Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.dtenv.nl Contactpersoon Kevin Brouwer

Nadere informatie

Vertrouwelijke informatie

Vertrouwelijke informatie Vertrouwelijke informatie Aanleiding Over het onderwerp vertrouwelijke informatie en het in beslotenheid vergaderen is op 9 maart jl. gesproken in de commissie Bestuur en Financiën en vervolgens op 16

Nadere informatie

De vertrouwelijke documenten en andere vertrouwelijke informatie Wij hebben de volgende opgelegde verplichtingen tot geheimhouding geïnventariseerd.

De vertrouwelijke documenten en andere vertrouwelijke informatie Wij hebben de volgende opgelegde verplichtingen tot geheimhouding geïnventariseerd. 23 maart 2010 Corr.nr. 2010-18580, ABJ Nummer 8 / 2010 Zaaknr. 241801 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen tot onder meer opheffing van eerder opgelegde verplichtingen

Nadere informatie

Weigerachtige behandeling Wob-verzoek Gemeente Weesp

Weigerachtige behandeling Wob-verzoek Gemeente Weesp Rapport Gemeentelijke Ombudsman Weigerachtige behandeling Wob-verzoek Gemeente Weesp 20 september 2012 RA121649 Samenvatting Een vrouw vraagt de gemeente Weesp op 2 november 2011 om een afschrift van stukken

Nadere informatie

BESLISSING OP BEZWAAR 120194-180815

BESLISSING OP BEZWAAR 120194-180815 BESLISSING OP BEZWAAR 120194-180815 Bij brief van 30 maart 2015 die is ingekomen bij de NZa op dezelfde dag, is door de heer [vertrouwelijk ] (hierna: belanghebbende) bezwaar gemaakt tegen het besluit

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Wonen en Leven. 3 maart januari 2016 Kadernota 2017 Veiligheidsregio. Utrecht Burger en Bestuur

RAADSVOORSTEL. Wonen en Leven. 3 maart januari 2016 Kadernota 2017 Veiligheidsregio. Utrecht Burger en Bestuur RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 3 maart 2016 Afdeling Wonen en Leven Voorstelnummer Datum Onderwerp 2016.00002 12 januari 2016 Kadernota 2017 Veiligheidsregio Programma Utrecht Burger en Bestuur Inlichtingen

Nadere informatie

tegen het besluit van 13 maart 2017 in het kader van de subsidie SNL, kenmerk

tegen het besluit van 13 maart 2017 in het kader van de subsidie SNL, kenmerk > Retouradres Postbus 40225 8004 DE ZWOLLE Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Vergunningen & Handhaving Mandemaat 3 Assen Postbus 40225 8004 DE Zwolle www.rvo.nl Contactpersoon Wob medewerker T 088

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Middelen. Hugo van Nijnanten (0318) Aan de leden van de raad,

RAADSVOORSTEL. Middelen. Hugo van Nijnanten (0318) Aan de leden van de raad, RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad Voorstel nummer Datum Onderwerp Programma 3 maart 2016 2016.00010 2 februari 2016 Verdagen van de beslistermijnen inzake de bezwaarschriften m.b.t. het raadsbesluit 'proef

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Overeenkomst inzake Algemeen Directeur Breed Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 9230 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Eind 2009 heeft het

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Datum: 29 OKT 2013 Betreft: Openbaarmaking van gegevens. Geachte heen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Datum: 29 OKT 2013 Betreft: Openbaarmaking van gegevens. Geachte heen Datum: 29 OKT 2013 Betreft: Openbaarmaking van gegevens Inlichtingen bij Bezoekadres: Rijnstraat 50 2511VX DenHaag T 070 340 79 11 F 070 340 59 84 www.rijksoverheici.ni )uridische Zaken Welzijn en Sport

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Wijk- en Stadsbeheer. 22 december november Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs

RAADSVOORSTEL. Wijk- en Stadsbeheer. 22 december november Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad Voorstelnummer Datum 22 december 2016 2016.00095 22 november 2016 Afdeling Wijk- en Stadsbeheer Onderwerp Programma Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs

Nadere informatie

Toelichting Zienswijzeprocedure

Toelichting Zienswijzeprocedure Toelichting Zienswijzeprocedure 1. Wat kunt u doen als u het niet eens bent met/uw mening wilt geven over het ontwerpbesluit? Antwoord: U kunt een zienswijze indienen. Alle horecaondernemers die een brief

Nadere informatie

gelezen het voorstel d.d. 29 oktober 2015 van het college van burgemeester en wethouders; Regeling tarieven openbaarheid van bestuur gemeente Woerden

gelezen het voorstel d.d. 29 oktober 2015 van het college van burgemeester en wethouders; Regeling tarieven openbaarheid van bestuur gemeente Woerden RAADSVOORSTEL 15R.00559 gemeente WOERDEN Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 10 november 2015 Portefeuillehouder(s): Burgemeester Molkenboer Portefeuille(s): Bestuurlijke en juridische

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 24055/2010018942 Betreft: Beslissing op bezwaar inzake Wob besluit naar aanleiding van verzoek om openbaarmaking door de VARA Het Commissariaat voor de Media, gezien het

Nadere informatie

Jean-Paul van der Plaats

Jean-Paul van der Plaats Jean-Paul van der Plaats Van: Bestuurssecretariaat (Heerde) Verzonden: maandag 9 februari 2015 09:39 Aan: Gemeente Heerde CC: Bianca Espeldoorn Onderwerp: FW: WOB-verzoek Bijlagen: doc 5 WOB-verzoek aan

Nadere informatie

Datum 31 juli 2015 Onderwerp Eerste deelbesluit wob-verzoek ICT-incidenten. Geachte

Datum 31 juli 2015 Onderwerp Eerste deelbesluit wob-verzoek ICT-incidenten. Geachte 1 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.nctv.nl Bijlagen 2 Onderwerp Eerste deelbesluit wob-verzoek ICT-incidenten Bij beantwoording

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 678208/679078 Betreft: bezwaar tegen besluit op Wob-verzoek en besluit tot openbaarmaking daarvan Beschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende het bezwaar

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 685195/688505 Betreft: bezwaar tegen besluit op Wob-verzoek Beslissing van het Commissariaat voor de Media op het bezwaar van xxx en xxx tegen het besluit op het verzoek

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 juni 2005 Rapportnummer: 2005/173

Rapport. Datum: 15 juni 2005 Rapportnummer: 2005/173 Rapport Datum: 15 juni 2005 Rapportnummer: 2005/173 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat: 1. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn zijn naam heeft doorgegeven aan de contractpartner

Nadere informatie

PROCEDURE, STROOMSCHEMA EN CHECKLISTEN Openbaarheid van bestuur (Wob)

PROCEDURE, STROOMSCHEMA EN CHECKLISTEN Openbaarheid van bestuur (Wob) PROCEDURE, STROOMSCHEMA EN CHECKLISTEN Openbaarheid van bestuur (Wob) Procedure, stroomschema en checklisten informatie op verzoek (Wet openbaarheid van bestuur: Wob) Het procedurele en inhoudelijke kader

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Afspraken geheime stukken en besloten vergaderingen. Bestuurlijke context

Nota van B&W. Onderwerp Afspraken geheime stukken en besloten vergaderingen. Bestuurlijke context Nota van B&W Onderwerp Afspraken geheime stukken en besloten vergaderingen Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Mevr. C.M.C. Konijnenbelt Telefoon 5113064 E-mail: ckonijnenbelt@haarlem.nl CS/SB Reg.nr.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. 22juni mei2017 Aanpassing Reintegratieverordening. Economie en Werk

RAADSVOORSTEL. 22juni mei2017 Aanpassing Reintegratieverordening. Economie en Werk RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad Voorstel nummer Datum Onderwerp Programma 22juni2017 228044 9mei2017 Aanpassing Reintegratieverordening Participatiewet en Verordening loonkostensubsidie voor personen met

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. 2e wijziging Algemene Plaatselijke. Beslispunten. Inleiding. Beoogd resultaat. Argumenten. 28 januari december 2015

RAADSVOORSTEL. 2e wijziging Algemene Plaatselijke. Beslispunten. Inleiding. Beoogd resultaat. Argumenten. 28 januari december 2015 RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad Voorstel nummer Datum Onderwerp 28 januari 2015 2015.00102 1 december 2015 2e wijziging Algemene Plaatselijke Afdeling Wonen en Leven Programma Verordening Veenendaal Burger

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Definities

Hoofdstuk I. Definities Wet van 31 oktober 1991, houdende regelen betreffende de openbaarheid van bestuur Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 26146/2011014629 Betreft: beslissing op bezwaar inzake het besluit tot publicatie van het besluit betreffende het leveren van programmagegevens van de landelijke publieke

Nadere informatie

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Directie Dar NV Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting In onze brief aan de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Rekenkamerrapport 'Werk aan de winkel met het re-integratiebeleid. Aan de leden van de raad,

RAADSVOORSTEL. Rekenkamerrapport 'Werk aan de winkel met het re-integratiebeleid. Aan de leden van de raad, RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 22 september 2016 Afdeling Griffie Voorstelnummer 2016.00070 Datum 23 augustus 2016 Onderwerp Rekenkamerrapport 'Werk aan de winkel met het re-integratiebeleid Programma Economie,

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Raadsvergadering: 23 mei 2013 Voorstelnummer: 2013/ 21 10 Stiens, 04 april 2013 Behandelend ambtenaar: a.posthuma E-mail: a.posthuma@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. : 058 257 66

Nadere informatie

Besluit. A. Verzoek om openbaarmaking. B. Relevante bepalingen. C. Overwegingen. Kenmerk: 653927/656393 Betreft: verzoek om openbaarmaking

Besluit. A. Verzoek om openbaarmaking. B. Relevante bepalingen. C. Overwegingen. Kenmerk: 653927/656393 Betreft: verzoek om openbaarmaking Besluit Kenmerk: 653927/656393 Betreft: verzoek om openbaarmaking Beschikking van het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) betreffende het verzoek van xxx (hierna: verzoeker) om openbaarmaking

Nadere informatie

Van: F. Sarwari Tel.nr.: 8903 Nummer: 14A.00587

Van: F. Sarwari Tel.nr.: 8903 Nummer: 14A.00587 VOORSTEL AAN DE BURGEMEESTER, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: F. Sarwari Tel.nr.: 8903 Nummer: 14A.00587 Datum: 12 augustus 2014 Team: Juridische en Facilitaire Zaken Tekenstukken:

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. Kenmerk: 622422/624024 Betreft: verzoek om openbaarmaking

Besluit. A. Verloop van de procedure. Kenmerk: 622422/624024 Betreft: verzoek om openbaarmaking Besluit Kenmerk: 622422/624024 Betreft: verzoek om openbaarmaking Besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) betreffende het verzoek van Broadcast Newco Two B.V. (hierna: verzoeker)

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT no. 26 Landsverordening openbaarheid van bestuur 1 Hoofdstuk 1. Definities Artikel 1 In deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen wordt

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Turfrnarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den -laag www.rijksoverheid.nl/venj B1 beantwoording de datum en

Nadere informatie

Renswoude, 2 februari Aan: gemeenteraad Renswoude Onderwerp: Openbaarheid van bestuur Indiener: ChristenUnie Renswoude

Renswoude, 2 februari Aan: gemeenteraad Renswoude Onderwerp: Openbaarheid van bestuur Indiener: ChristenUnie Renswoude Renswoude, 2 februari 2016 Aan: gemeenteraad Renswoude Onderwerp: Openbaarheid van bestuur Indiener: ChristenUnie Renswoude Samenvatting Wanneer moet geheimhouding opgelegd worden aan de gemeenteraad of

Nadere informatie

BESLUIT. 3. Tegen het bestreden besluit heeft Automark tijdig bezwaar aangetekend bij brief van 30 juli 2008.

BESLUIT. 3. Tegen het bestreden besluit heeft Automark tijdig bezwaar aangetekend bij brief van 30 juli 2008. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 6386 / 66 Betreft zaak: Wob-verzoek Automark II Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op de bezwaren gericht tegen

Nadere informatie

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten Raadsvoorstel Onderwerp Vaststelling verordening commissie bezwaarschriften Raadsvergadering 29 juni 2010 Agendapunt Portefeuillehouder Afdeling Ambtenaar W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Waterleidingmaatschappij: Feitenrapport Ernst & Young

Waterleidingmaatschappij: Feitenrapport Ernst & Young 2017-785 Waterleidingmaatschappij: Feitenrapport Ernst & Young Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 5 april 2017 - Provinciale Staten op 19 april 2017

Nadere informatie

Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden

Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 24

Nadere informatie

Openbaar besluit. OPTA/IPB/2006/ kenmerk: Zaaknummer: W Datum: 3 februari Ons

Openbaar besluit. OPTA/IPB/2006/ kenmerk: Zaaknummer: W Datum: 3 februari Ons Ons OPTA/IPB/2006/200167 kenmerk: Zaaknummer: W.16.05 Datum: 3 februari 2006 Besluit van het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) op grond van artikel

Nadere informatie

A.J. Gerritsen 25 september 2014

A.J. Gerritsen 25 september 2014 Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 25 september 2014 Datum voorstel 15 juli 2014 Agendapunt Onderwerp Publicatie van gemeentelijke kennisgevingen De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld.

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld. BIJLAGE 2 Protocol geheimhouding Sint Anthonis 2017 Artikel 10 Wet openbaarheid van bestuur Wettekst: 1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit: a. de eenheid

Nadere informatie

Bij besluit van 7 mei 2015 heeft verweerder het bezwaar van eiseres deels gegrond verklaard.

Bij besluit van 7 mei 2015 heeft verweerder het bezwaar van eiseres deels gegrond verklaard. uitspraak RECHTBANK AMSTERDAM Bestuursrecht zaaknummer: AMS 16/5508 uitspraak van de enkelvoudige kamer van 9 maart 2017 in de zaak tussen De Volkskrant B.V., te Amsterdam, eiseres (gemachtigde: M.E. de

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justide

Ministerie van Veiligheid en Justide > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Directie Wetgeving en Sector documenten berusten met de door u gevraagde informatie. Dit besluit wordt hieronder toegelicht. Besluit Wettelijk kader beslistermijn

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Datum: 28 DEC Betreft: Openbaarmaking van gegevens. Geachte

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Datum: 28 DEC Betreft: Openbaarmaking van gegevens. Geachte Juridische Zaken > Retouradres Postbus 20350 2500 6J Den Haag Directie Wetgeving en 8ezoekadres Rijnstraat 50 2511 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 g 84 www.rijksoverheid,rj Welzijn en Sport Ministerie

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie www. rijksoverheid. nl/ven] 2511 DP Den Haag 2500 EM Den Haag Postbus 20301 Turfmerkt 147 Sector Juridische Zaken Juridische Zaken Directie Wetgeving en > Retouradres Postbus 20301 2500 H Den Haag Palna

Nadere informatie

Advies Deze notitie via het presidiumbericht delen met de raad.

Advies Deze notitie via het presidiumbericht delen met de raad. Aanleiding In het presidium is eerder gevraagd om een advies ten aanzien van de omgang met besloten informatie tijdens interactieve raadsbijeenkomsten. Advies Deze notitie via het presidiumbericht delen

Nadere informatie

3 t AUG Ministerie van Infrastructuur en Milieu

3 t AUG Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres postbus 16001 2500 BA Den Haag ANVS Bezuidenhoutseweg 67 Den Haag postbus 16001 2500 BA Den Haag 3 t AUG. 2016 Datum Betreft Wob-verzoek inzake vergunningen

Nadere informatie

Zaaknummer: KCSVH02. Onderwerp: Artikel 61-vragen CDA openbaarheid nota toelichting bouwgrondexploitatie

Zaaknummer: KCSVH02. Onderwerp: Artikel 61-vragen CDA openbaarheid nota toelichting bouwgrondexploitatie 000498632 Zaaknummer: KCSVH02 Onderwerp: Artikel 61-vragen CDA openbaarheid nota toelichting bouwgrondexploitatie Collegevoorstel Inleiding Bij brief van 10 juni jl vraagt mevrouw Rijnders-Huisman namens

Nadere informatie

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften.

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften. Raadsvoorstel 25 Vergadering 6 maart 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststelling Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2007. B&W vergadering : 16 januari 2007 Dienst / afdeling : MO.BJZ Aan de

Nadere informatie

Besluit. A. Verzoek om openbaarmaking. Kenmerk: 27692/2012010488 Betreft: verzoek om openbaarmaking

Besluit. A. Verzoek om openbaarmaking. Kenmerk: 27692/2012010488 Betreft: verzoek om openbaarmaking Besluit Kenmerk: 27692/2012010488 Betreft: verzoek om openbaarmaking Beschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende het verzoek van Niels Damstra om openbaarmaking op grond van de Wet openbaarheid

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: verlengen overeenkomst accountant BBV nr: 2016/ Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: verlengen overeenkomst accountant BBV nr: 2016/ Inleiding Raadsstuk Onderwerp: verlengen overeenkomst accountant BBV nr: 2016/165496 1. Inleiding De overeenkomst met de huidige accountant PWC van de gemeente Haarlem heeft een looptijd van 5 jaar en expireert

Nadere informatie

APR 214. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Datum: Betreft: Beslissing op uw Wob-verzoek. Geachte

APR 214. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Datum: Betreft: Beslissing op uw Wob-verzoek. Geachte Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > ketouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 07034079 11 F 070 340 78 34 www.rljksoverheid nl Inlichtingen

Nadere informatie

Het plan van scholen , dat voor 1 augustus 2009 dient te worden vastgesteld, betreft twee basisscholen, te weten:

Het plan van scholen , dat voor 1 augustus 2009 dient te worden vastgesteld, betreft twee basisscholen, te weten: RAADSVOORSTEL Onderwerp : Plan van Scholen 2010-2012 Raadsvergadering : 1 juli 2009 Politieke markt d.d.: 1 juli 2009 Agendapunt : 9 Portef.houder : wethouder Swart Voorstelnummer : 179454 BenW-besluit

Nadere informatie

Hoor- en adviescommissie

Hoor- en adviescommissie ADVIES INGEKOMEN 11APR.2016 AAN GEDEPUTEERDE STATEN van de behandeling van het bezwaarschrift ingevolge artikel 7:1 van de Awb van Distriport Noord- Holland. B.V. (bezwaarde), ingediend door A. de Snoo

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen Verordening basisregistratie personen Tytsjerksteradiel 2014

Onderwerp Vaststellen Verordening basisregistratie personen Tytsjerksteradiel 2014 Raadsvoorstel Vergadering : 20 november 2014 Agendapunt : 17 Status : Besluitvormend Programma : (1) Algemeen Bestuur Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs Behandelend ambt. : Tjeerd Tjepkema E-mail : ttjepkema@t-diel.nl

Nadere informatie

Soms is het besloten en geheim

Soms is het besloten en geheim Soms is het besloten en geheim Een notitie over besloten vergaderingen, het opleggen van geheimhouding en de daaruit voortvloeiende gedragslijn Woord vooraf In het algemeen is de (gemeentelijke) overheid

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 30-08-2005 Onderwerp: Opheffing IZA-regeling Conceptbesluit: Bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit, inhoudende de opheffing van de IZA

Nadere informatie

BESLUIT. 4. Bij brief van 16 maart 2010 heeft xcat aangegeven geen aanleiding te zien haar bezwaar mondeling toe te lichten tijdens een hoorzitting.

BESLUIT. 4. Bij brief van 16 maart 2010 heeft xcat aangegeven geen aanleiding te zien haar bezwaar mondeling toe te lichten tijdens een hoorzitting. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 6881/33 Betreft zaak: Wob-verzoek xcat.nl Publishing Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op het bezwaar gericht tegen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 18 december 2014 Agendanummer : Datum : 29 oktober 2014

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 18 december 2014 Agendanummer : Datum : 29 oktober 2014 Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 18 december 2014 Agendanummer : Datum : 29 oktober 2014 Onderwerp Wijziging Algemene plaatselijke verordening Urk 2008 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad Elektronisch gemeenteblad 15 februari 2017 Verordening commissie bezwaarschriften 2010. Deze wijziging heeft betrekking op de door de bezwarencommissie gevolgde werkwijze inzake de toezending van het advies

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012

Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012 Vergadering d.d. : 21 november 2012 Agendapunt : 7.3 Registratienummer : R 399654 Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012 De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester

Nadere informatie

Afdeling. Deze ontwikkeling past binnen de vastgestelde kaders die uw raad heeft vastgesteld.

Afdeling. Deze ontwikkeling past binnen de vastgestelde kaders die uw raad heeft vastgesteld. RAADSVOORSTEL Raad Voorstelnummer Datum Onderwerp Programma 23juni2016 2016.00043 10 mei 2016 Vaststelling bestemmingsplan Pionierkwartier, fase 2 Fysieke leefomgeving Afdeling Programma's en Projecten

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den 1-laag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid nl Kenmerk 2015-0000627411

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. 23 februari Middelen januari 2017 Nieuwe streekomroep. Bedrijfsvoering

RAADSVOORSTEL. 23 februari Middelen januari 2017 Nieuwe streekomroep. Bedrijfsvoering RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 23 februari 2017 Afdeling Middelen Voorstel nummer Datum Onderwerp 143023 17 januari 2017 Nieuwe streekomroep Programma Bedrijfsvoering Inlichtingen bij Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

LJN: BX6610, Rechtbank 's-gravenhage, AWB 11/5255

LJN: BX6610, Rechtbank 's-gravenhage, AWB 11/5255 http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=bx6610 LJN: BX6610, Rechtbank 's-gravenhage, AWB 11/5255 Datum uitspraak: 22-02-2012 Datum publicatie: 05-09-2012 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort

Nadere informatie

Diversen: verstrekte documenten inzake het Wob-verzoek en Bijlage Awb-bezwaar algemeen Beantwoording Wobverzoek

Diversen: verstrekte documenten inzake het Wob-verzoek en Bijlage Awb-bezwaar algemeen Beantwoording Wobverzoek Datum 13 juli 2017 Uw brief/kenmerk 4 mei 2017, ontvangen op 8 mei 2017 Contactpersoon Telefoon Bijlagen Onderwerp 14 070 Diversen: verstrekte documenten inzake het Wob-verzoek en Bijlage Awb-bezwaar algemeen

Nadere informatie

Rekkense Binnenweg 3a in Eibergen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Rekkense Binnenweg 3a in Eibergen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Beslissing op bezwaar afwijzing verzoek herziening bestemmingsplan Rekkense Binnenweg 3a in Eibergen Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De heer Directoraat-generaal Bezoekadres Paterswoidseweg 1 9726 BA Groningen Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Overheidsidenttficatienr

Nadere informatie

Dienst Terugkeer en Vertrek Ministerie van Veiligheid en Justitie

Dienst Terugkeer en Vertrek Ministerie van Veiligheid en Justitie Dienst Terugkeer en Vertrek Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Hoofdkantoor Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 6H Den Haag www.dtenv,ni Datum

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009. Pagina 1 van 9

AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009. Pagina 1 van 9 AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009 Pagina 1 van 9 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2009.0.071.903 Datum Zaaknummer 2009-08-00863

Nadere informatie

par. Gevraagde beslissing commissie: 1. De raad adviseren de elektronische weg af te sluiten voor het indienen van WOBverzoeken.

par. Gevraagde beslissing commissie: 1. De raad adviseren de elektronische weg af te sluiten voor het indienen van WOBverzoeken. G E M E E N T K Brielle Aan burgemeester en wethouders ingekomen: -j 9 QEC. 013 Datum: Sector/stafafdeling: Portefeuillehouder: Ontworpen door: 16 december 2013 BZM/BOA Burgemeester S.G. Meijer reg.nr.:

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2012:BY5083

ECLI:NL:RVS:2012:BY5083 ECLI:NL:RVS:2012:BY5083 Instantie Raad van State Datum uitspraak 05-12-2012 Datum publicatie 05-12-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201109778/1/A3 Bestuursrecht Hoger

Nadere informatie

Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012.

Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012. CVDR Officiële uitgave van Haarlemmermeer. Nr. CVDR228414_1 29 november 2016 Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012 De raad, het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Houthoff Buruma T.a.v. A.M.M. Ferwerda en/of A.P. Koburg Postbus BM ROTTERDAM

Houthoff Buruma T.a.v. A.M.M. Ferwerda en/of A.P. Koburg Postbus BM ROTTERDAM 1 > Retouradres Postbus 298 2501 CG Den Haag Houthoff Buruma T.a.v. A.M.M. Ferwerda en/of A.P. Koburg Postbus 1507 3000 BM ROTTERDAM Wijnhaven 24 2511 GA Den Haag Postbus 298 2501 CG Den Haag www.kansspelautoriteit.nl

Nadere informatie

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Organisatieonderdeel Korpsstaf Wob-coördinatiedesk Behandeld door XXXXXXXXX Functie Wob-coördinator Bezoekadres Juliana van Stolberglaan 4-10 Den Haag Telefoon XX XX XX XX XX E-mail XXXXXXXXXXXXX@knp.politie.nl

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 69. Naam Verordening op de Commissie voor bezwaarschriften (2003) Publicatiedatum 21 maart 2007

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 69. Naam Verordening op de Commissie voor bezwaarschriften (2003) Publicatiedatum 21 maart 2007 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 69 Naam Verordening op de Commissie voor bezwaarschriften (2003) Publicatiedatum 21 maart 2007 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening (onder intrekking

Nadere informatie