Nieuwe uitdagingen voor de ziekenfondsen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe uitdagingen voor de ziekenfondsen"

Transcriptie

1 Nieuwe uitdagingen voor de ziekenfondsen Michiel VLAEMINCK Schatbewaarder Landsbond der Christelijke Mutualiteiten De ziekenfondsen in België 7 verzekeringsinstellingen waarvan: 5 private landsbonden die +/- 75 entiteiten omvatten (ziekenfondsen en maatschappijen van onderlinge bijstand = MOB s) LCM LNZ NVSM LLM LOZ (christelijke mutualiteiten) (neutrale mutualiteiten) (socialistische mutualiteiten) (liberale mutualiteiten) (onafhankelijke ziekenfondsen) Hulpkas ziekte- en invaliditeitsverzekering (HZIV) Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS Tienduizenden medewerkers > 20 miljard euro uitgaven op jaarbasis waarvan meer dan 90% in de Verplichte Verzekering 1

2 De ziekenfondsen in België Werkingsgebied Verplichte Verzekering (VP) Geneeskundige verzorging Uitkeringen Aanvullende verzekering (AV) Vlaamse Zorgverzekering Socio-sanitaire en socio-culturele activiteiten: Ziekenhuizen, Poliklinieken, Thuiszorg, Chronisch zieken, Personen met handicap, gepensioneerden, vakanties voor kinderen, Nieuwe uitdagingen voor de ziekenfondsen In het domein van de verplichte ziekteverzekering Technologische evoluties in het beheer Digitalisering gegevensstromen Carenet, My Carenet, Administratieve vereenvoudiging Afschaffing getuigschriften verstrekte hulp 2

3 Nieuwe uitdagingen voor de ziekenfondsen In het domein van de aanvullende verzekering (AV) Evolutie wettelijk en reglementair kader Evolutie wettelijk en reglementair kader AV Voor 2010 Wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen: bepaalt wat de ziekenfondsen mogen en moeten doen legt de werkingsregels voor de sector vast (meer bepaald op boekhoudkundig en financieel vlak) Vanaf XX/XX/2010 Aangepaste wet van 6 augustus wetgeving verzekeringssector voor de verzekerings-mob s 3

4 Evolutie wettelijk en reglementair kader AV Vertrekpunt van deze evolutie Klacht commerciële verzekeraars (Assuralia) bij de Europese Commissie (2006) Aanklacht: niet-naleving door de ziekenfondsen van de Europese richtlijnen «verzekering niet-leven» Niet de voorziene juridische vorm (NV, CV, CVA, Onderlinge Verzekeringsvereniging) Geen erkenning door de CBFA Niet-naleving specialisatiebeginsel Niet-naleving prudentiële verplichtingen eigen aan de verzekeringssector (Solvency I en II) Niet-naleving van de verplichting om een jaarlijks activiteitenprogramma op te stellen Evolutie wettelijk en reglementair kader AV Antwoord van de Belgische Staat Aanpassing wettelijk kader dat op de ziekenfondsen van toepassing is: op basis van onderhandelingen Ziekenfondsen/Assuralia onder regie van de CDZ vanaf 1 januari 2010 van toepassing uiterlijk op 1 januari

5 Evolutie wettelijk en reglementair kader AV Wetsontwerp inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering 5 wetten worden herzien: Wet van 6 augustus 1990 (= ziekenfondswet) Wet van 9 juli 1975 betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst Wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (samenwerkingsakkoord CDZ/CBFA) Evolutie wettelijk en reglementair kader AV Wetsontwerp inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering Gevolgen voor de ziekenfondsen: een deel van de aanvullende activiteit van de ziekenfondsen wordt +/- verder uitgeoefend zoals nu een deel van de activiteit «verschuift» naar de verzekeringssector 5

6 Toekomstige classificatie aanvullende activiteiten van de ziekenfondsen 1. Verrichtingen (= +/- huidige verplichte AV) Diensten met verplichte aansluiting en verzekeringskarakter, die aan een reeks solidariteitscriteria voldoen 2. Verzekeringen (voornamelijk facultatieve hospitalisatieverzekeringen) Activiteiten bedoeld in de wet op de landverzekeringsovereenkomst 3. Diensten ( verrichtingen / verzekeringen) Activiteiten zonder verzekeringskenmerken (bv. van socio-sanitaire en socio-culturele netwerken) Toekomstige juridische vormen voor de mutualistische activiteiten 1. Verrichtingen en Diensten (status quo) Ziekenfondsen MOB s Landsbonden 2. Verzekeringen nieuw op te richten entiteiten Verzekerings-MOB (V-MOB) Nieuwe vorm van MOB Toegevoegd aan de lijst van de ondernemingsvormen gemachtigd om in België verzekeringen te organiseren Onderworpen aan de verschillende wetgevingen die op de verzekeringssector van toepassing zijn Onder toezicht van de Controledienst van de Ziekenfondsen (CDZ), in samenwerking met de CBFA Externe controle door revisoren met CBFA-erkenning 6

7 1ste activiteit: de verrichtingen Diensten aangeboden door de Ziekenfondsen, de Landsbonden en de MOB s (geen verzekeraar) Voorbeelden : ziekenvervoer, vaccinatie, Te respecteren (cumulatieve) criteria: Verplichte aansluiting Activiteit zonder winstoogmerk Identieke bijdrage voor alle leden (uitzondering mogelijk voor gerechtigden op verhoogde tegemoetkoming) Uitsluiting verboden (omwille van gezondheidstoestand, leeftijd, ) Dekking van voorafbestaande toestanden Identieke waarborgen voor iedereen (verhoging mogelijk voor VT) Financieel beheer via repartitie ( kapitalisering) Toekenning prestaties volgens beschikbare middelen Beheer «als goede huisvader» Soevereiniteit van de algemene vergadering voor aanpassingen aan de toekenningsvoorwaarden 2 de activiteit: verzekeringen De verzekeringsactiviteiten zullen uitsluitend aangeboden worden door de Verzekerings-MOB s Kenmerken: Enkel tak 2 en 18 (bijstand ingeval van ziekte) Facultatieve aansluiting Niet-naleving van één of meerdere criteria van de verrichtingen Enkel toegankelijk voor de leden van de ziekenfondsen aangesloten bij de V-MOB Onderworpen aan de wetten: van 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, meer bepaald de prudentiële verplichtingen (Solvency I II) van 1992 op het landverzekeringsovereenkomst van 1995 betreffende distributie van verzekeringen en bemiddeling 7

8 3de activiteit: diensten ( verrichtingen verzekeringen) Diensten aangeboden door de Ziekenfondsen, de Landsbonden en de MOB s (geen verzekeraar) Kenmerken: Recht op tegemoetkoming is niet gebonden aan het zich voordoen van een onzekere, toekomstige gebeurtenis Financieel beheer via repartitie: toekenning van prestaties volgens beschikbare middelen Verrichtingen / diensten Waarom dit onderscheid? Basisopdracht voor ziekenfondsen: solidaire diensten Plafonnering bijdragen voor de verrichtingen (bedrag vast te stellen) Gedeelte van de bijdragen aangewend voor de financiering van de diensten telt niet mee om dit plafond te bepalen 8

9 Verzekeringsactiviteiten: bijzondere aandachtspunten Artikel 43ter van de wet van 6 augustus 1990: Bepaling die aan mutualistische entiteiten verbiedt: promotie, distributie en verkoop van verzekeringen georganiseerd door de sector van de verzekeraars bemiddeling en distributie van verzekeringen aangeboden door de verzekeringssector Uitzondering op artikel 43ter om de ziekenfondsen in staat te stellen de verzekeringen van hun verzekerings- MOB s, via hun netwerk aan te bieden en te promoten Rechtvaardiging van deze uitzondering: de verzekerings- MOB s richten zich uitsluitend tot de leden van de deelnemende ziekenfondsen Verzekeringsactiviteiten: bijzondere aandachtspunten Wet van 27 maart 1995 betreffende bemiddeling Per ziekenfonds een verantwoordelijke voor de distributie Promotie, distributie en verkoop van «mutualistische verzekeringen» gebeurt door: personeel van de ziekenfondsen personeel van de toekomstige verzekerings-mob Wettelijk vastgelegde voorwaarden voor uitoefening van het beroep door personeelsleden van de ziekenfondsen en de V-MOB: ofwel minstens 1 jaar specifieke beroepservaring ofwel de door de CDZ erkende opleidingen gevolgd hebben of beschikken over de bekwaamheid en kennis bepaald in de wet van

10 Nog te finaliseren elementen Maximumbijdrage bestemd voor de verrichtingen In de ministerraad overlegd KB Lijst van diensten zonder verzekeringskarakter In de ministerraad overlegd KB Specificiteit van de ziekenfondsen waarmee rekening gehouden kan worden voor de toepassing van de wetten van 1975 (controle) en 1992 (WLVO) op de V-MOB s KB op basis van unaniem advies CBFA en CDZ Voorbeeld: wens van de sector tot handhaving van de soevereine macht van de algemene vergaderingen voor aanpassing van de verzekeringsvoorwaarden Nog te finaliseren elementen Nieuwe regels voor boekhoudkundig en financieel beheer van de verrichtingen en diensten Beheer «als goede huisvader» Instructies uit te werken door CDZ 10

11 Vragen? 11

WET betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. gecoördineerd op 14 juli 1994

WET betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. gecoördineerd op 14 juli 1994 WET betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen BS 27/08/1994 in voege 06/09/1994 Gewijzigd door: gecoördineerd op 14 juli 1994 KB 22/12/2003 BS 30/12/2003 Programmawet

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van mevrouw Yolande Avontroodt en de heren André Denys, Dirk Van Mechelen en Etienne De Groot

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van mevrouw Yolande Avontroodt en de heren André Denys, Dirk Van Mechelen en Etienne De Groot Stuk 1281 (1998-1999) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 15 januari 1999 VOORSTEL VAN DECREET van mevrouw Yolande Avontroodt en de heren André Denys, Dirk Van Mechelen en Etienne De Groot houdende

Nadere informatie

Lydian Webinar. De nieuwe Wet Verzekeringen

Lydian Webinar. De nieuwe Wet Verzekeringen Lydian Webinar De nieuwe Wet Verzekeringen Sandra Lodewijckx & Tinne Maes 17 juni 2014 Overzicht 1. Context 2. Toepassingsgebied 3. Nieuwe bepalingen 4. Inwerkingtreding 2 1. Context Nieuw bipolair model

Nadere informatie

in alle mogelijke mediaformaten, - bestaande en in de toekomst te ontwikkelen -, aan de Universiteit Hasselt.

in alle mogelijke mediaformaten, - bestaande en in de toekomst te ontwikkelen -, aan de Universiteit Hasselt. Auteursrechterlijke overeenkomst Opdat de Universiteit Hasselt uw eindverhandeling wereldwijd kan reproduceren, vertalen en distribueren is uw akkoord voor deze overeenkomst noodzakelijk. Gelieve de tijd

Nadere informatie

Verzekeringsproblemen van mensen met een chronische ziekte of handicap en hun omgeving. Standpunttekst van het Vlaams Patiëntenplatform vzw

Verzekeringsproblemen van mensen met een chronische ziekte of handicap en hun omgeving. Standpunttekst van het Vlaams Patiëntenplatform vzw Verzekeringsproblemen van mensen met een chronische ziekte of handicap en hun omgeving Standpunttekst van het Vlaams Patiëntenplatform vzw Januari 2012 1 Inhoudsopgave 1. Algemene visie omtrent de verzekeringsproblematiek...3

Nadere informatie

DENTIMUT PLUS. De tandzorgverzekering van de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND VAN BRABANT (VMOBB) ALGEMENE VOORWAARDEN

DENTIMUT PLUS. De tandzorgverzekering van de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND VAN BRABANT (VMOBB) ALGEMENE VOORWAARDEN DENTIMUT PLUS De tandzorgverzekering van de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND VAN BRABANT (VMOBB) ALGEMENE VOORWAARDEN De VMOBB Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand van Brabant

Nadere informatie

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering Wat meer uitleg over de zorgverzekering Welkom bij de Vlaamse Zorgkas Wat is de zorgverzekering? De Vlaamse Regering heeft aan het eind van de jaren negentig de zorgverzekering in het leven geroepen. Waarom?

Nadere informatie

Bachelorproef. Onderzoek bij jongeren naar hun kennis van verzekeringen

Bachelorproef. Onderzoek bij jongeren naar hun kennis van verzekeringen Campus Aalst Arbeidstraat 14 BE-9300 Aalst T +32 53 73 07 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo Bachelorproef Onderzoek bij jongeren naar hun kennis van verzekeringen Opleiding Bedrijfsmanagement Student:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hospitalia op 1 mei 2015

Algemene voorwaarden Hospitalia op 1 mei 2015 Algemene voorwaarden Hospitalia op 1 mei 2015 Algemene voorwaarden van de VMOB, gestemd door de Raad van Bestuur van 26 september 2014 en door de Buitengewone Algemene Vergadering van 24 oktober 2014 Onafhankelijk

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst van de verplichte ziekteverzekering

Verleden, heden en toekomst van de verplichte ziekteverzekering 50 jaar ZIV Verleden, heden en toekomst van de verplichte ziekteverzekering Naïma Regueras, Departement Onderzoek en Ontwikkeling Samenvatting Ter gelegenheid van 50 jaar verplichte ziekte-en invaliditeitsverzekering,

Nadere informatie

Jaarverslag. Ombudsman van de Verzekeringen

Jaarverslag. Ombudsman van de Verzekeringen Jaarverslag 2004 Ombudsman van de Verzekeringen Ombudsman van de Verzekeringen Jaarverslag 2004 INHOUDSTAFEL JAARVERSLAG 2004 2 I. INLEIDING De ramp in Ghislenghien...................... 3 II. WETGEVENDE

Nadere informatie

VERKOOP OP AFSTAND VAN FINANCIELE DIENSTEN INFORMATIEBROCHURE. Samenvatting

VERKOOP OP AFSTAND VAN FINANCIELE DIENSTEN INFORMATIEBROCHURE. Samenvatting MTH07009 VERKOOP OP AFSTAND VAN FINANCIELE DIENSTEN INFORMATIEBROCHURE Samenvatting De wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming bevat een hoofdstuk over de verkoop

Nadere informatie

NIEUWE INFORMATIEVERPLICHTING VOOR VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN

NIEUWE INFORMATIEVERPLICHTING VOOR VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN NIEUWE INFORMATIEVERPLICHTING VOOR VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN TOELICHTINGSNOTA FICHE VOOR HET SPAREN OF BELEGGEN MET EEN LEVENSVERZEKERING FICHE VOOR EEN LEVENSVERZEKERING FICHE VOOR EEN VERZEKERING NIET-LEVEN

Nadere informatie

ONDERZOEKSPROJECT AG/01/084 IN DE TWEEDE EN DERDE PIJLER. prof. dr. J. Berghman & Els Meerbergen

ONDERZOEKSPROJECT AG/01/084 IN DE TWEEDE EN DERDE PIJLER. prof. dr. J. Berghman & Els Meerbergen Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CESO) Leuven, maart 2005 ONDERZOEKSPROJECT AG/01/084 AANVULLENDE SOCIALE VOORZIENINGEN IN DE TWEEDE EN DERDE PIJLER SAMENVATTING prof. dr. J. Berghman & Els Meerbergen

Nadere informatie

Geneeskundige verzorging

Geneeskundige verzorging Geneeskundige verzorging 1. Methodologische nota Ledental per categorie uitkeringsgerechtigden (tabellen 2 5) Deze statistiek betreft de aantallen regelmatig bij een ziekenfonds ingeschreven gerechtigden

Nadere informatie

WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1

WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1 Laatste update (31.1.2013 tot 14.3.2014) Laatste update (15.3.2014 tot 10.7.2014) WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK

Nadere informatie

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Bijlage bij nr. 9 Weekblad van 8 maart 2012 Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Wet van 13 november 2011 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

Circulaire FSMA-2012-21 dd. 4/12/2012. Compliancefunctie

Circulaire FSMA-2012-21 dd. 4/12/2012. Compliancefunctie Circulaire Circulaire FSMA-2012-21 dd. 4/12/2012 Compliancefunctie Toepassingsveld: Kredietinstellingen, beursvennootschappen, betalingsinstellingen, instellingen voor elektronisch geld, vereffeningsinstellingen

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden.

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. R I Z I V T O E L A G E Wat is dat, een RIZIV-toelage?

Nadere informatie

PROJECTOPROEP INFORMATIECENTRUM VOOR AFNEMERS VAN GAS EN ELEKTRICITEIT. Algemene voorstelling, voorwaarden en reglement

PROJECTOPROEP INFORMATIECENTRUM VOOR AFNEMERS VAN GAS EN ELEKTRICITEIT. Algemene voorstelling, voorwaarden en reglement RÉGION DE BRUXELLES- CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER PROJECTOPROEP INFORMATIECENTRUM VOOR AFNEMERS VAN

Nadere informatie

Geneeskundige verzorging

Geneeskundige verzorging Geneeskundige verzorging 1. Methodologische nota Ledental per categorie uitkeringsgerechtigden (tabellen 2 4) Deze statistiek betreft de aantallen regelmatig bij een ziekenfonds ingeschreven gerechtigden

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen. Officieuze coördinatie op 22/04/2012. Artikel 1

Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen. Officieuze coördinatie op 22/04/2012. Artikel 1 Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen Officieuze coördinatie op 22/04/2012 Hoofdstuk I - Boekhouding en jaarrekening van de ondernemingen Artikel 1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk

Nadere informatie

Bijlage V. Diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds. Hoofdstuk I. Definities

Bijlage V. Diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds. Hoofdstuk I. Definities Bijlage V. Diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds Hoofdstuk I. Definities Artikel 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: 1 dienst: een dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds; 2 gebruikers:

Nadere informatie

Onze kracht. Onze waarden. Transparantie Respect. Innovatie. Kwaliteit Onafhankelijkheid. Jaarverslag. Solidariteit. Verantwoordelijkheid.

Onze kracht. Onze waarden. Transparantie Respect. Innovatie. Kwaliteit Onafhankelijkheid. Jaarverslag. Solidariteit. Verantwoordelijkheid. Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 voorgelegd aan de algemene vergadering van 25 juni 2009 Innovatie Verantwoordelijkheid Solidariteit Transparantie Respect Ethiek Kwaliteit Onafhankelijkheid Onze waarden

Nadere informatie

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW September 2005 2005 / 4 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uit gever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

Decreet van 30 april 2004 (BS 7 juni 2004) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 1

Decreet van 30 april 2004 (BS 7 juni 2004) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 1 1 Decreet van 30 april 2004 (BS 7 juni 2004) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 1 Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten Hoofdstuk 1 - Algemene

Nadere informatie